ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана

28.11.2018 - (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Зджислав Краснодембски
Докладчик по становище (*):
Дейвид Макалистър, Комисия по външни работи
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


Процедура : 2018/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0412/2018

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0476),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3, член 182, параграф 4, член 183, както и член 188, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0268/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0412/2018),

1.    приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[1]*,

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейски фонд за отбрана

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173, параграф 3, член 182, параграф 4, член 183 и член 188, втората алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(-1a)  Отбраната се счита за ясен пример за това как може да се постигне по-голяма ефективност, като на европейско равнище се прехвърлят някои правомощия и дейности, които понастоящем са от ресора на държавите членки, както и съответните бюджетни кредити, като това ще доведе до демонстриране на европейската добавена стойност и ще позволи да се ограничи общата тежест на публичните разходи в ЕС;

(-1б)  През последните десет години геополитическият контекст на Съюза се промени коренно. Положението в съседните на Европа региони е нестабилно и Съюзът е изправен пред сложна и изпълнена с предизвикателства среда, в която едновременно се появяват нови заплахи, като хибридните и кибернетичните атаки, и се завръщат други по-конвенционални проблеми. В тези условия европейските граждани и техните политически лидери споделят мнението, че заедно трябва да направят повече в областта на отбраната. 75% от европейците подкрепят съществуването на обща политика за сигурност и отбрана. В декларацията от Рим на лидерите на 27 държави членки заедно с Европейския съвет, Европейския парламент и Комисията от 25 март 2017 г. се посочва, че Съюзът ще засили своята обща сигурност и отбрана и ще насърчи развитието на една по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна промишленост.

(1)  В своето съобщение от 30 ноември 2016 г. относно Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на технологичните и промишлените отбранителни способности, с което да отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и да стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна европейска отбранителна промишленост и създаването на по-интегриран отбранителен пазар в Европа. По-специално, тя предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фонда“), който да подпомага инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместното разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин способства за полезни взаимодействия и за ефективност на разходите, и да насърчава съвместното закупуване и поддръжка от страна на държавите членки на отбранително оборудване. Очаква се фондът да допълни националното финансиране, което вече се използва за тази цел, и да послужи като стимул за държавите членки да сътрудничат трансгранично помежду си и да инвестират повече в отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на отбранителните продукти и технологии.

(1a)  На 7 юни 2017 г. Комисията прие съобщение относно начало на дейността на Европейския фонд за отбрана. Беше предложен двуетапен подход: първо, за да бъде изпитан подходът, първоначално финансиране на научноизследователска и развойна дейност в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. („МФР“) с приемането на Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета1a; второ, създаване на специален фонд в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., за да се увеличи мащабът на финансирането за съвместни научни изследвания за иновативни продукти и технологии от сферата на отбраната и за последващи етапи от развойния цикъл, включително разработването на прототипи. Между тези две стъпки следва да има съгласуван и последователен подход.

(1б)  Секторът на отбраната се характеризира с нарастващи разходи за отбранително оборудване и високи разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), които ограничават стартирането на нови програми в областта на отбраната и оказват пряко въздействие върху конкурентоспособността и иновационния капацитет на промишлеността на Съюза. С оглед на увеличаването на разходите, големия размер на еднократните разходи за НИРД и малките серии, които могат да бъдат закупени на национално ниво, разработването на ново поколение крупни отбранителни системи и нови технологии в областта на отбраната във все по-голяма степен се превръща в задача, която е непосилна за отделна държава – членка на ЕС.

(1в)  В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: подготвяйки позицията на Парламента относно МФР след 2020 г., Европейският парламент потвърди подкрепата си за създаване на Европейски съюз за отбрана с конкретна научноизследователска програма в областта на отбраната на Съюза и програма за промишлено развитие, в която държавите членки да инвестират, за да се премахне дублирането и да се увеличи стратегическата автономия и ефективност на европейската отбранителна промишленост; той също така повтори, че Съюзът може да бъде по-силен и по-амбициозен единствено ако разполага с допълнителни финансови средства, и поради това призова да се оказва постоянна подкрепа за съществуващите политики, да се увеличат ресурсите за водещите програми на Съюза, а допълнителните отговорности да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства.(1г)  положението в сектора на отбраната се утежнява допълнително и от значителните съкращения в бюджета за отбрана в Европа през последните 10 години, което засяга по-специално разходите за НИРД и оборудване. Между 2006 г. и 2013 г. реалните нива на разходите за отбрана в държавите членки, участващи в Европейската агенция по отбрана (EDA), са намалени с 12%. Като се има предвид, че НИРД в областта на отбраната е в основата на разработването на бъдещите авангардни технологии в областта на отбраната, тези тенденции са особено тревожни и представляват сериозно предизвикателство за възможностите за запазване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза в дългосрочен план.

(1д)  Въпреки взаимовръзката между нарастващите разходи и намаляващото разходване на средства, планирането на отбраната и разходването на средства за НИРД в областта на отбраната, както и закупуването на оборудване, остават до голяма степен на национално равнище, с много ограничено сътрудничество между държавите членки в сферата на инвестициите в отбранително оборудване. Освен това, когато се изпълняват, само няколко програми са свързани и с приоритетите относно способностите на Съюза – през 2015 г. само 16% от оборудването е било набавено чрез европейски съвместни обществени поръчки, което е много под договорената колективна референтна стойност от 35%.

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и да се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви[2] на ЕС относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г. Поради това е от решаващо значение да бъдат изпълнени основните регулаторни предварителни условия, по-специално пълното изпълнение на тези директиви. Фондът е предназначен да бъде крайъгълен камък на една стабилна европейска политика в областта на отбранителната промишленост.

(3)  В духа на един интегриран подход и с цел да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността и технологичната и промишлена автономност на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата промишлена автономност на Съюза чрез подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки и между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети в целия Съюз, както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. С цел постигане на повече новаторски решения и отворен вътрешен пазар фондът следва да подпомага трансграничното участие на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация в областта на отбраната. За да се стимулира създаването на отворен вътрешен пазар, фондът следва да улесни разширяването на трансграничното сътрудничество между правни субекти, и по-специално трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация.

(3a)  Европейската сигурност зависи от силните и здрави връзки със стратегическите партньори по света и Програмата следва да подобри конкурентоспособността на европейския пазар на отбранителната промишленост чрез допълнително укрепване на партньорствата чрез НИРД, като по този начин ще се популяризира европейският стратегически капацитет и възможности.

(4)  Етапът на научните изследвания е елемент от решаващо значение, тъй като обуславя капацитета на европейската промишленост и автономността на европейската промишленост, що се отнася до разработката на продуктите, и независимостта на държавите членки в качеството им на крайни ползватели на продуктите на отбранителната промишленост. Етапът на научните изследвания, който е свързан с развитието на отбранителните способности, може да включва значителни рискове, свързани по-специално с ниската степен на развитие и революционния потенциал на технологиите. Етапът на развойната дейност, който следва етапа на научните изследвания и технологии, също е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността и иновациите на отбранителната промишленост на Съюза. Фондът следва да стимулира връзката между етапите на НИРД, свързани с отбранителни продукти и технологии, за да се преодолее „долината на смъртта“.

(5)  Фондът не следва да подпомага чисто фундаменталните научни изследвания, които фактически следва да бъдат подкрепяни от други схеми, но може да оказва подкрепа за фундаментални научни изследвания с отбранителна насоченост, които евентуално могат да послужат като основа за намирането на решение на съществуващи или бъдещи проблеми или възможности.

(6)  Фондът може да предоставя подкрепа за действия, свързани както с нови продукти и технологии, така и с усъвършенстването на съществуващи продукти и технологии, когато върху използването на вече съществуваща информация, необходима за изпълнение на действието по усъвършенстване, не е наложено ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. Следва да се изисква от правните субекти, когато подават заявление за финансиране от Съюза, да предоставят необходимата информация, за да се установи липсата на ограничения. В отсъствието на такава информация финансирането от Съюза не следва да бъде възможно.

(6a)  Фондът следва да подкрепя по подходящ начин научноизследователски и развойни дейности в областта на революционните технологии за отбрана. Тъй като революционните технологии могат да се основават на концепции или идеи, произтичащи от нетрадиционни участници в НИРД в областта на отбраната, фондът следва да позволява достатъчна гъвкавост по отношение на консултациите със заинтересованите страни, както и на действията по финансиране и управление.

(7)  За да се гарантира, че при прилагането на настоящия регламент Съюзът и неговите държави членки спазват своите международни задължения, действията, свързани с продукти или технологии, чието използване, разработка или производство са забранени от международното право, не следва да получават финансиране по линия на фонда. Във връзка с това допустимостта на действия, свързани с нови отбранителни продукти или технологии, като тези, които са специално разработени за извършване на смъртоносни нападения без човешки контрол върху решенията за предприемане на бойни действия, също следва да бъде съобразена с развитието на международното право.

(7a)  При разглеждане на износа на продукти, които са резултат от действия в областта на НИРД по Програмата, специално внимание трябва да се обърне на член 7, параграф 1 от Договора на ООН за търговията с оръжие от 2013 г., който предвижда, че дори и износът да не е забранен, държавите износителки – страни по договора, трябва по обективен и недискриминационен начин, като отчитат съответните фактори, да преценят възможността, при която конвенционалните оръжия или изделията: а) биха допринесли за постигането на мир и сигурност или биха го подкопали, или б) биха могли да бъдат използвани за: i) извършване или улесняване на тежки нарушения на международното хуманитарно право, ii) извършване или улесняване на тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека, iii) извършване или да помогнат за извършването на действие, представляващо престъпление по международни конвенции или протоколи по тероризма, по които Държавата износител е страна, или iv) извършване или да помогнат за извършването на действие, представляващо престъпление по международни конвенции или протоколи в областта на транснационалната организирана престъпност, по които Държавата износител е страна.

(8)  Трудното постигане на съгласие по консолидирани изисквания, отнасящи се до отбранителните способности, и общи технически спецификации или стандарти е пречка за трансграничното сътрудничество между държавите членки и между правните субекти, установени в различни държави членки. Липсата на подобни изисквания, спецификации и стандарти доведе до още по-голяма раздробеност на сектора на отбраната, техническа сложност, забавяния, ▌прекомерни разходи, ненужно дублиране на способности, както и до намаляване на оперативната съвместимост. Постигането на съгласие по общи технически спецификации следва да бъде предварително условие за дейностите, предполагащи по-високо равнище на технологична готовност. Дейностите на държавите членки, които подкрепят оперативната съвместимост, водят до общи изисквания във връзка с отбранителните способности, проучванията в тяхна подкрепа, както и действията, целящи да подпомогнат постигането на общо определение на техническите спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на фонда, за да се избегне нарушаване на оперативната съвместимост от конкуриращи се спецификации и стандарти.

(9)  Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността, ефективността, промишлената автономия и иновативността на отбранителната промишленост на Съюза, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с НИРД във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(10)  Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране само ако се изпълнява в сътрудничество в рамките на консорциум между най-малкото три правни субекта, установени в поне три различни държави членки. Всеки допълнителен правен субект, участващ в консорциума, следва да има правото да се установява в асоциирана държава ▌. Във всички видове сътрудничество правните субекти, установени в държавите членки, следва да бъдат мнозинство в рамките на консорциума. Най-малкото три от тези отговарящи на условията за финансиране правни субекти, установени в поне две различни държави членки и/или асоциирани държави, следва да не бъдат ▌контролирани пряко или косвено от същия субект, нито взаимно да се контролират. С цел стимулиране на сътрудничеството между държавите членки фондът може да подпомага съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.

(11)  В съответствие с [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета[3]] субектите, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да отговарят на условията за финансиране при спазване на правилата и целите на фонда и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната ОСТ.

(12)  Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, следва по принцип да отговарят на условията за подкрепа. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при ползващи се с подкрепата на фонда действия, следва ▌да се намират на територията на Съюза или на асоциирани трети държави.

(13)  При определени обстоятелства, ако това е необходимо за постигане на целите на действието, следва да бъде възможно да се прибегне до дерогация от принципа, според който получателите и техните подизпълнители следва да не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. С оглед на това, правните субекти, установени в Съюза, които са контролирани от неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, могат да отговарят на условията за финансиране, ако са изпълнени специфични и строги условия, свързани с интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Участието на тези субекти следва да не противоречи на целите на фонда. Заявителите следва да предоставят цялата значима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват по време на действието. Във всеки случай не следва да се предоставя дерогация на заявителите, контролирани от неасоциирана трета държава, предмет на каквито и да е ограничителни мерки на Съюза, или от субект от неасоциирана трета държава, предмет на каквито и да е ограничителни мерки на Съюза.

(14)  Когато консорциум желае да участва в допустимо действие, а финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, консорциумът следва да назначи един от своите членове за координатор, който ще бъде основното лице за връзка.

(15)  Когато подкрепяно от фонда действие в областта на развойната дейност е управлявано от ръководител на проект, назначен от държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да се консултира с ръководителя на проекта, преди да извърши плащането към получателя, за да може ръководителят на проекта да се увери, че получателите са спазили сроковете. ▌Ръководителят на проект следва да представи на Комисията своите забележки по отношение на напредъка по действието, така че Комисията да може да провери дали са изпълнени условията за извършване на плащането.

(16)  За да се гарантира, че финансираните действия са финансово жизнеспособни, е необходимо бенефициерите да удостоверят, че разходите за действието, които не са обхванати от финансирането на Съюза, са покрити от други източници на финансиране.

(17)  Различни видове финансови механизми следва да бъдат на разположение на държавите членки с оглед съвместното развитие и придобиване на отбранителни способности. Разработеният от Комисията финансов инструментариум следва да осигури различните видове схеми, които държавите членки могат да използват за справяне с финансовите предизвикателства пред съвместната разработка и закупуване. Използването на тези финансови механизми би могло допълнително да насърчи стартирането на съвместни и трансгранични проекти в областта на отбраната, да допринесе за избягване на дублирания и да повиши ефективността на разходите за отбрана, включително за проектите, подпомагани по линия на Европейския фонд за отбрана.

(18)  Предвид спецификата на отбранителната промишленост, в която търсенето е почти изключително от държавите членки и асоциираните държави, които също така контролират всяко придобиване на свързани с отбраната продукти и технологии, включително износа, секторът на отбраната функционира по уникален начин и не се придържа към обичайните правила и бизнес модели, на които се подчиняват по-традиционните пазари. Поради това секторът не е в състояние самостоятелно да финансира крупни проекти от областта на НИРД и държавите членки и асоциираните държави са тези, които по принцип финансират изцяло всички разходи за НИРД. За да бъдат постигнати целите на фонда, по-специално за стимулиране на сътрудничеството между дружества от различни държави членки и асоциирани държави, и предвид спецификата на сектора на отбраната, е целесъобразно да бъдат покрити 100% от допустимите разходи за действия, изпълнявани преди етапа на разработване на прототип.

(19)  Етапът на разработване на прототип е етап от решаващо значение, по време на който държавите членки или асоциираните държави обикновено вземат решение относно консолидираните си инвестиции и стартират процеса на придобиване на своите бъдещи отбранителни продукти или технологии. Това е причината, поради която именно на този етап държавите членки и асоциираните държави се споразумяват във връзка с необходимите ангажименти, в т.ч. по отношение на подялбата на разходите и собствеността върху проекта. За да се гарантира, че ангажиментът им заслужава доверие, финансовата помощ на Съюза по линия на фонда по принцип следва да не превишава 20% от допустимите разходи.

(20)  За действия на по-късен етап от етапа на разработване на прототип следва да се предвиди финансиране в размер до 80%. Тези действия, макар и да са по-близо до финализирането на продукта и технологията, все още могат да предполагат значителни разходи.

(21)  Заинтересованите страни в сектора на отбраната са изправени пред специфични непреки разходи, като например разходите, свързани със сигурността. Също така заинтересуваните страни работят на специфичен пазар, на който те – без каквото и да е търсене от страна на купувачите – не могат да си възстановят разходите за НИРД, както това се случва в гражданския сектор. Поради това е оправдано да се позволи единна ставка в размер на 25%, а също така да се предвиди възможността ▌да се начисляват непреките разходи, изчислени в съответствие с обичайните счетоводни практики на бенефициерите, ако тези практики са приети от националните органи по сравними схеми за финансиране на национално равнище и са били съобщени на Комисията. ▌

(21a)  Проекти с участието на трансгранични МСП и дружества със средна капитализация подпомагат отварянето на веригите на доставка и допринасят за постигане на целите на фонда. Ето защо такива действия следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент, в полза на всички участващи в консорциума субекти.

(22)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна индустрия, е важно държавите членки вече да обмислят съвместното придобиване на крайния продукт или съвместното използване на технологията, по-специално чрез съвместна трансгранична обществена поръчка, в рамките на която държавите членки заедно организират своите процедури за възлагане на обществени поръчки, в частност като използват централен орган за покупки. Тъй като министерствата на отбраната на държавите членки са изключителни клиенти и отбранителните индустрии са единствените доставчици на отбранителни продукти, за да се улесни възлагането на обществени поръчки, министерствата на отбраната на държавите членки следва да бъдат включени в проекта от техническата спецификация до приключването на проекта.

(22 a)  За да се отговори на повишената нестабилност и конфликтите в съседство с тях, както и на новите заплахи за сигурността и геополитическите заплахи, държавите членки и Съюзът трябва да координират инвестиционните си решения и по този начин да изискват общо определение на заплахите, нуждите и приоритетите, включително очакваните нужди от военни действия, които могат да бъдат идентифицирани чрез процедури, като например плана за развитие на способностите (ПРС).

(23)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на действието за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. В рамките на Съюза общите слабости в областта на свързаните с отбраната научни изследвания и на отбранителните способности се установяват в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално благодарение на всеобхватната стратегическа изследователска програма и ПРС, включително случаите на стратегически контекст за ПРС. Други процедури в Съюза, като координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подпомогнат изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, също така следва да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не препятстват участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.

(24)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), вписващо се в институционалната рамка на Съюза, би трябвало да гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между правните субекти в различните държави членки и по този начин пряко да допринесат за постигането на целите на фонда. Съответно, ако бъдат избрани, такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

(24 a)  Фондът следва да вземе предвид плана за действие за военната мобилност като част от следващия Механизъм за свързване на Европа, Европейския механизъм за подкрепа на мира, за да подкрепи наред с другото мисиите на ОВППС/ОПСО в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, както и усилията за противодействие на хибридни заплахи, които заедно с ПРС, КГПО и ПСС помагат за координиране на планирането на способностите, разработване, възлагане на обществени поръчки и операции.

(25)  Комисията ще вземе под внимание другите дейности, финансирани по линия на рамковата програма „Хоризонт Европа“, за да се избегне ненужното дублиране и да се гарантира взаимното обогатяване и полезните взаимодействия между гражданските научни изследвания и научните изследвания в областта на отбраната и да се гарантира, че „Хоризонт Европа“ остава чисто гражданска изследователска програма.

(26)  Киберсигурността и киберотбраната представляват предизвикателства, които с времето придобиват все по-важно значение. В тази връзка Комисията и върховният представител признаха необходимостта от установяване на полезни взаимодействия между действията в областта на киберотбраната, попадащи в обхвата на фонда, и инициативите на Съюза в областта на киберсигурността, като например обявените в съвместното съобщение относно киберсигурността. Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността, чието създаване предстои, по-специално следва да търси полезни взаимодействия между гражданското и свързаното с отбраната измерение на киберсигурността. Той би могъл активно да подкрепя държавите членки и други заинтересовани страни, като предоставя експертни становища, споделя знания и улеснява сътрудничеството по отношение на проекти и действия, както и по искане на държавите членки, и да действа като ръководител на проекти във връзка с Европейския фонд за отбрана,

(27)  Следва да се осигури интегриран подход чрез обединяване на дейностите, обхванати от Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, предприето от Комисията, по смисъла на член [58, параграф 2, буква б)] от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“), и от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, създадена с Регламент (ЕО) № ... на Европейския парламент и на Съвета, с цел да се хармонизират условията за участие, да се създаде по-съгласуван набор от инструменти, да се увеличи иновативното и икономическото въздействие, както и това на споделените усилия, като същевременно се избегнат ненужното дублиране и фрагментарността. Благодарение на този интегриран подход се очаква фондът да допринесе за по-доброто използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, като скъсява дистанцията между НИРД при същевременно отчитане на спецификата на сектора на отбраната, и насърчава всички форми на иновация, като може да се очаква разпространение на положителен ефект, където е приложимо, в гражданския сектор, включително революционните иновации, допускащи възможността за провал.

(28)  Стратегическите цели на настоящия фонд ще се преследват също посредством финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на компонента или компонентите на политиката [...] на фонда InvestEU.

(29)  Финансовата подкрепа следва да се използва за справяне със случаи на неефективност на пазара или с неоптимални по отношение на инвестициите ситуации по адекватен начин, без да се дублира или изтласква частното финансиране или да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат отчетлива европейска добавена стойност.

(30)  Видовете финансиране и методите за изпълнение по настоящия Регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и на предвиденото в член [125, параграф 1] от Финансовия регламент финансиране, което не е свързано с разходите.

(31)  Комисията следва да изготвя годишни или многогодишни работни програми, съобразени с целите на програмата. В работните програми следва да се вземат предвид първоначалните поуки от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, пилотният проект и подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната. ▌

(32)  За да се осигурят единни условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на приемането на работната програма, както и във връзка с отпускането на финансиране за избраните действия в областта на развойната дейност. При изпълнението на действия в областта на развойната дейност следва по-специално да бъде взета предвид спецификата на сектора на отбраната, а именно отговорността на държавите членки и/или асоциираните държави за процеса на планиране и придобиване. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) [№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета][4].

(33)  С цел оказване на подкрепа за един отворен вътрешен пазар следва да бъде насърчавано участието на трансгранични МСП и дружества със средна пазарна капитализация, било като членове на консорциум, било като подизпълнители. В работната програма следва да се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя разумен размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация.

(34)  Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с Европейския парламент, държавите членки и сектора, за да осигури успеха на фонда чрез неговото въздействие върху отбранителната промишленост.

(35)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за Европейския фонд за отбрана, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [новото междуинституционално споразумение] между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[5] за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Комисията следва да направи необходимото административните процедури да бъдат възможно най-опростени и да пораждат минимални допълнителни разходи.

(36)  Финансовият регламент се прилага за фонда, освен ако е посочено друго. В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(37)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, касаят също така защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за доброто финансово управление и за ефикасно финансиране от ЕС.

(38)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета[6], Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета[7], Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета[8] и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета[9] финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета[10]. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(39)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, в което се предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълен обем съответните свои правомощия.

(40)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е необходимо настоящият регламент да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които да служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места. Комисията следва да извърши междинна оценка не по-късно от четири години след началото на изпълнението на фонда, а също и окончателна оценка в края на периода на изпълнение на фонда, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансово изпълнение и, доколкото е възможно в този момент, с оглед на тяхното въздействие. В тези доклади следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в подкрепяните от фонда проекти, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, и да се съдържа информация относно държавите на произход на получателите, броя на държавите, които участват в отделни проекти, и при възможност – относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост. Комисията може също така да предложи да бъдат внесени изменения в настоящия регламент, за да отговори на евентуално ново развитие по време на изпълнението на фонда.

(41)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от разходите на бюджета на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.

(42)  Тъй като фондът оказва подкрепа на свързани с отбраната продукти и технологии само на етапа на научните изследвания и етапа на развойната дейност, ▌Съюзът не би трябвало да се ползва с право на собственост или с права върху интелектуална собственост (ПИС) по отношение на продукти или технологии, които са резултат от финансираните действия, освен ако помощта от Съюза се предоставя чрез обществени поръчки. По отношение на действията в областта на научните изследвания обаче заинтересованите държави членки и асоциирани държави следва да разполагат с възможността да използват резултатите от финансираните действия и да участват в последваща, основана на сътрудничество между тях, развойна дейност;

(43)  Финансовата помощ от Съюза следва да бъде съпътствана от пълното и точно прилагане на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[11] относно трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза и не следва да засяга износа на продукти, оборудване или технологии.

(44)  Използването на чувствителна информация, свързана с предходни знания, или достъпът на неоправомощени лица до чувствителни резултати, генерирани от изследователски проекти, може да се отрази неблагоприятно върху интересите на Съюза съюз или на една или повече от неговите държави членки. Поради това боравенето с поверителни данни и класифицирана информация следва да се подчинява на съответната нормативна уредба на Съюза, включително на вътрешните правила на институциите, като например Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията[12].

(45)  За да може да се допълва или изменя настоящият регламент, по отношение на предоставянето на финансиране за действия за развитие, приемането на работни програми и показателите за пътищата на въздействие, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(46)  Комисията следва да управлява фонда при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално що се отнася до класифицираната и чувствителната информация,

(46 a)  Когато предлагат нови продукти или технологии в областта на отбраната или предлагат промяна в предназначението на съществуващи продукти или технологии, предприятията са обвързани от приложимото законодателство. Когато не съществува непосредствено приложимо законодателство, те следва да се ангажират със спазването на набор от универсални етични принципи, свързани с основните права и благосъстоянието на хората, защитата на човешкия геном, отношението към животните, опазването на природната среда, защитата на културното наследство, както и равния достъп до общите световни блага, включително космическото пространство и киберпространството. Комисията следва да направи необходимото за това, предложенията систематично да се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сериозни етични въпроси и те да бъдат подложени на оценка с оглед на етиката. Действия, които не са етично приемливи, не следва да получават финансиране от Съюза.

(46б)   Съветът следва да се стреми да приеме решение относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати преди [31 декември 2020 г.]. Не следва да бъде предоставено финансиране за разработване на въоръжени безпилотни летателни апарати преди това решение да е влязло в сила.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ IОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейският фонд за отбрана („фондът“).

С него се определят целите на фонда, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(2)  „контрол“ означава способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти;

(3)  „действие в областта на развойната дейност“ означава всяко действие, заключаващо се предимно в дейности с отбранителна насоченост на етап развойна дейност, което обхваща нови продукти или технологии, или модернизирането на съществуващи такива, но без да включва производството или използването на оръжие;

(4)  „революционна отбранителна технология“ означава технология, чието прилагане може радикално да промени представата за отбранителните действия и провеждането им;

(5)  „изпълнителни управленски структури“ означава всеки или всички органи, назначени в съответствие с националното право, на които са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на правния субект и които упражняват надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

(6)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член [197, параграф 2, буква в)] от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;

(7)  „дружество със средна пазарна капитализация“ означава предприятие, което не е микро-, малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията[13] и е с до 3000 служители, като броят на служителите се изчислява в съответствие с членове 3, 4, 5 и 6 от дял I от приложението към същата препоръка;

(8)  „обществена поръчка за продукти в предпазарен стадий“ означава обществена поръчка за научноизследователски и развойни услуги, предполагаща разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия, както и поетапни конкурентни разработки в случаите на ясно разделяне на предоставените научноизследователски и развойни услуги от разработването на крайни продукти в търговски количества;

(9)  „ръководител на проекти“ означава всеки възлагащ орган, установен в държава членка или асоциирана държава, създаден от държава членка или асоциирана държава, или група от държави членки и/или асоциирани държави, за управление на многонационални проекти за въоръжаване на постоянна или на ad hoc основа;

(10)  „получател“ означава всеки правен субект, получаващ финансиране по линия на този фонд;

(11)  „действие в областта на научните изследвания“ означава всяко действие, заключаващо се в научни изследвания, изключително фокусирани върху отбранителни приложения;

(12)  „резултати“ означава всеки материален или нематериален ефект от действието, като например данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или естество и независимо дали могат да бъдат обект на закрила, както и всички права, свързани с тях, в т.ч. и правата върху интелектуална собственост;

(13)  „специален доклад“ означава специфична предвидена престация на действие в областта на научните изследвания, обобщаващ резултатите от него, предоставяйки изчерпателна информация относно основните принципи, целите, действителните резултати, основни свойства, извършените изпитвания, потенциалните ползи, потенциалните отбранителни приложения и очаквания експлоатационен път на научните изследвания.

(14)  „системен прототип“ означава образец на продукт или технология, който показва резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда;

(15)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза;

(16)  „неасоциирана трета държава“ означава трета държава, която не е асоциирана държава в съответствие с член 5;

(17)  „субект от неасоциирана трета държава“ означава правен субект, установен в неасоциирана трета държава или чиито изпълнителни управленски структури се намират в неасоциирана трета държава;

(17a)  „атестация“ означава цялостният процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания. Този процес осигурява обективни доказателства за това, че са изпълнени специфични изисквания на проектирането;

(17б)  „консорциум “ означава основано на сътрудничество обединение на правни субекти, учредено с цел предприемане на действие по фонда;

(17в)  „сертифициране“ означава процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите норми;

(17 г)  „координатор“ означава правен субект, който принадлежи към консорциум и е назначен от всички членове на консорциума, за да бъде основното звено за контакт с Комисията по отношение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 3

Цели на фонда

1.  Общата цел на фонда е да насърчава конкурентоспособността, ефикасността и капацитета за иновации на европейската отбранителна промишленост, като оказва подкрепа за съвместните действия и трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Съюза, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като укрепва и подобрява гъвкавостта едновременно на доставките в областта на отбраната и на веригите за създаване на стойност, разширява трансграничното сътрудничество между правни субекти и стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от ▌жизнения цикъл на отбранителни продукти и технологии. ▌Фондът допринася за свободата на действие на Съюза и неговата стратегическа автономност, по-специално в технологически и промишлен аспект.

2.  Фондът има следните конкретни цели:

а)  да оказва подкрепа за съвместни научноизследователски проекти с висока ефикасност, които биха могли значително да подобрят ефикасността при използването на европейските бъдещи способности, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива;

б)  да оказва подкрепа за съвместни европейски развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, особено в контекста на плана за развитие на способностите и на общата политика за сигурност и отбрана, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ▌дублиране, намаляване на прекомерната зависимост от внос от трети държави и по този начин увеличаване на придобиването на европейско оборудване от държавите членки, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз, както и полагане на усилия за увеличаване на стандартизирането на отбранителните системи и оперативната съвместимост на способностите на държавите членки.

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за целите на изпълнението на Европейския фонд за отбрана в периода 2021—2027 г. е в размер на 11 453 260 000 EUR по цени за 2018 г. (13 000 000 000 EUR по текущи цени).

2.  ▌Разпределението на сумата, посочена в параграф 1, е:

а)  ▌3 612 182 000 EUR по цени за 2018 г. (4 100 000 000 EUR – за „действия в областта на научните изследвания“ по текущи цени);

б)  ▌ 7 841 078 000 EUR по цени за 2018 г. (8 900 000 000 EUR по текущи цени) за „действия в областта на развойната дейност“.

2а.  С оглед да се реагира на непредвидени положения или на нови тенденции и нужди, Комисията може, в рамките на годишната бюджетна процедура, да се отклони от сумите, посочени в параграф 2, с максимум 10 %.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ във връзка с изпълнението на фонда, като например подготвителни, мониторингови, контролни, одитни и оценителни дейности, включително корпоративните информационни системи. Тази сума не следва да надвишава 5 % от стойността на финансовия пакет по параграф 1.

4.  Поне 5% и не повече от 10% от финансовия пакет по параграф 1 е предназначен за подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.

Член 5

Асоциирани държави

Фондът е отворен за държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП. Всеки финансов принос към фонда въз основа на настоящия член представлява целеви приход съгласно член [21(5)] от Финансовия регламент.

Член 6

Подкрепа за революционни технологии в областта на отбраната

1.  Комисията отпуска финансиране след открити и публични консултации относно революционни технологии с акцент изключително върху отбранителни приложения в областите на интервенция, определени в работните програми в съответствие с процедурата, предвидена в член 27.

2.  Комисията за всеки отделен случай намира най-подходящата форма на предоставяне на финансиране за революционни технологии.

Член 7

Етични аспекти

1.  Действията по линия на фонда се осъществяват при спазване на етичните принципи и на националните, съюзните и международните норми в тази област.

2.  Предложенията систематично, предварително, се подлагат на преглед от страна на Комисията, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и по целесъобразност да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на независими експерти от различни области. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси и докладва за това в рамките на своите задължения за докладване и оценка съгласно членове 31 и 32. Всички експерти са граждани на Съюза и са граждани на възможно най-широк спектър от държави членки.

3.  Преди началото на съответните дейности, участващите в действието субекти се снабдяват с всички разрешения или други задължителни документи от компетентните национални или местни комисии по етичните въпроси, или други органи, като например органите за защита на данните. Документите се съхраняват в досието и се предават на Комисията.

5.  Действията, които не са приемливи от етични съображения, се отхвърлят ▌.

ГЛАВА IIФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Фондът се изпълнява от Комисията при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент.

2.  Фондът може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. ▌

Член 9

Кумулативно, допълващо и комбинирано финансиране

1.  Действие, за което е получено финансиране по линия на друга програма на Съюза, също така може да получи финансиране по линия на фонда, при условие че това финансиране не покрива същите разходи. Спрямо финансирането, което всяка програма/всеки фонд на Съюза предоставя за това действие, се прилагат нейните/неговите собствени правила. Кумулативното финансиране не надхвърля общия размер на допустимите разходи за действието, като подкрепата от страна на различните програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа в съответствие с документите, в които са предвидени условията за тази подкрепа.

2.  ▌

ГЛАВА ІІІ

УСЛОВИЯ ДОПУСТИМОСТ, КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ

Член 10

Субекти, отговарящи на условията за финансиране

1.  Заявителите и участващите в действието техни подизпълнители отговарят на условията за финансиране, ако са установени в Съюза или в асоциирана държава, съобразно посоченото в член 5, изпълнителните им управленски структури се намират в Съюза или в асоциирана държава, и не се намират под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 заявител или участващ в действието подизпълнител, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, може да представлява субект, който отговаря на условията за финансиране ако това е необходимо за постигането на целите на действието и при условие че участието му не застрашава интересите на Съюза и на неговите държавите членки в областта на сигурността и отбраната или за постигане на целите, предвидени в член 3. С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, поканата за представяне на предложения съдържа изискването заявителят да поеме задължение да въведе подходящи мерки преди започване на действието, които да гарантират, че:

а)  контролът върху заявителя не се упражнява по начин, който ограничава под каквато и да било форма способността му да изпълнява действието и да постига резултати, нито по начин, който налага ограничения по отношение на неговата инфраструктура, съоръжения, активи, ресурси, интелектуална собственост или ноу-хау, необходими за целите на действието, нито по начин, който уронва неговите способности и стандарти, необходими за изпълнение на действието;

б)  ▌достъпът на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави до класифицирана и некласифицирана чувствителна информация, свързана с действието, е предотвратен; и служителите или другите лица, които участват в действието ▌имат национално разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от държава членка или асоциирана държава;

в)  собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието, и резултатите от действието остават за бенефициера и не подлежат на контрол или ограничения от страна на неасоциирани трети държави или други субекти от неасоциирани трети държави, както и не се изнасят за трета държава и до тях не се дава достъп от трета държава или от субект от трета държава без одобрението на държавите членки, в които е установен бенефициерът, и в съответствие с целите, определени в член 3, по време на действието и за определен период след неговото приключване, като този период се определя в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Не се предоставя дерогация по настоящия параграф на заявител или подизпълнител, който участва в действието, чиято изпълнителна управленска структура е в Съюза или в асоциирана държава и който е под контрола на неасоциирана трета държава – обект на ограничителни мерки на Съюза, или от страна на субект от неасоциирана трета държава – обект на ограничителни мерки на Съюза.

3.  Цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави и не подлежат на никакъв контрол или ограничения от неасоциирани трети държави или от субект от неасоциирана трета държава. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и участващите в действието техни подизпълнители си сътрудничат само с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под контрола на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

4.  Чрез дерогация от параграф 3, ако няма на разположение конкурентноспособни заместители в Съюза, участващите в действието бенефициенти и подизпълнители могат да използват своите активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или държани на територията на неасоциирана трета държава, ако това е необходимо за постигане на целите на действието и при условие че това няма да застраши интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и на неговите държави членки или на целите, посочени в член 3. При същите условия, при изпълнение на допустимо действие бенефициерите и участващите в действието техни подизпълнители могат да си сътрудничат със субект, установен в неасоциирана трета държава. Разходите, свързани с използването на тази инфраструктура, съоръжения, активи или ресурси и с това сътрудничество, не са допустими за финансиране по линия на фонда. Във всеки случай такава дерогация не се предоставя, ако тези активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси се намират или се държат на територията на неасоциирана трета държава – обект на каквито и да било ограничителни мерки на Съюза.

5.  С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, в поканата за представяне на предложения или в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се уточняват всички условия, включително посочените в точка 2 от настоящия член. Тези условия касаят по-специално разпоредбите относно собствеността върху резултатите от действието и достъпа до класифицирана и некласифицирана чувствителна информация, а също така гаранциите за сигурност на доставките.

6.  Заявителите предоставят цялата относима информация, необходима за оценяване на критериите за допустимост и на условията, посочени в параграфи 1—4.

7.  Заявленията, във връзка с които се изисква да бъдат извършени проверките, предвидени в параграф 2 или 4, могат да бъдат подавани единствено със съгласието на държавата членка или асоциираната държава, в която е установен заявителят.

8.  В случай на настъпила промяна по време на изпълнението на действие, която би могла да постави под въпрос спазването на тези критерии и условия, бенефициентът уведомява Комисията, която преценява дали тези критерии и условия са все още изпълнени и проучва потенциалното въздействие (спиране, отмяна) върху финансирането на действието.

9.  За целите на настоящия член, под „подизпълнители“ се разбират подизпълнителите, които са в преки договорни отношения с даден бенефициер, другите подизпълнители, на които се отпускат поне 10 % от общия размер на допустимите разходи за действието, и подизпълнителите, които може да се нуждаят от достъп до класифицирана информация по смисъла на Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията за целите на изпълнението на действието.

Член 11

Допустими действия

1.  Допустими за финансиране са само действия, с които се постигат целите, посочени в член 3.

2.  Фондът предоставя подкрепа за действия, обхващащи както нови продукти и технологии, така и усъвършенстването на съществуващи продукти и технологии, при които използването на вече съществуваща информация, необходима за целите на усъвършенстването, не е — било то пряко или непряко — предмет на ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави.

3.  Допустимото действие се отнася до един или повече от следните елементи:

а)  дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на ▌знания и отбранителни продукти или технологии, включително революционни технологии, които могат да имат значими последици в областта на отбраната;

б)  дейности, насочени към увеличаване на оперативната съвместимост и на устойчивостта, включително към сигурното генериране на данни и сигурния обмен на данни, овладяване на критичните отбранителни технологии, укрепване на сигурността на доставките или създаване на условия за ефикасното използване на резултатите за целите на отбранителни продукти и технологии;

в)  проучвания, като например проучвания за осъществимост с цел да се проучи осъществимостта на нова или усъвършенствана технология, продукт, процес, услуга, решение ▌;

г)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и определяне на техническите спецификации за проектирането, които може да включват частични изпитвания за намаляване на риска в промишлена или представителна среда;

д)  разработване на модел на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, който е в състояние да покаже резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда (системен прототип);

е)  изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

ж)  атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

з)  сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

и)  разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии;

4.  ▌Действието се предприема в сътрудничество в рамките на консорциум между най-малко три правни субекта, установени в най-малко три различни държави членки. Всеки допълнителен правен субект, който участва в консорциума, може да бъде установен в асоциирана държава съобразно посоченото в член 5. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки и/или асоциирани държави, не могат да са ▌контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

5.  Параграф 4 не се прилага за действията, посочени в параграф 3, буква в) ▌и за действията, посочени в член 6.

6.  Действията за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство са забранени от приложимото международно право, не са допустими за финансиране. В частност програмата не финансира запалителни оръжия, включително бял фосфор, боеприпаси с обеднен уран, смъртоносни автономни оръжия без значим човешки контрол върху функциите от решаващо значение за избора и атакуването на отделни цели, малки оръжия и леки въоръжения, разработени главно за целите на износа, т.е. когато нито една държава членка не е изискала предприемане на действието.

6a.  Действия за разработване на продукти и технологии, с които може да се извърши или улесни следното, не се допускат за финансиране по програмата:

(i)    тежко нарушение на международното хуманитарно право;

(ii)    тежко нарушение на международното право в областта на правата на човека;

(iii)     действие, което представлява правонарушение по международни конвенции или протоколи, свързани с тероризма;

(iv)    действие, което представлява правонарушение по международни конвенции или протоколи, свързани с транснационална организирана престъпност.

Член 12

Процедура за подбор и за отпускане на финансирането

1.  Безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани — без публикуване на покана за представяне на предложения — на правните субекти, определени в работната програма в съответствие с член [195, буква д)] от Финансовия регламент.

2.  Комисията отпуска финансирането за подбраните действия след всяка покана за представяне на предложения или като приложи член [195, буква д)] от Финансовия регламент.

3.  При отпускането на финансиране за действия в областта на развойната дейност Комисията действа чрез делегирани актове, приемани в съответствие с процедурата по член 28а.

Член 13

Критерии за отпускане

1.  Всяко предложение се оценява въз основа на следните критерии:

а)  принос към върховите постижения или потенциал за революционен пробив в областта на отбраната, който се установява по-специално чрез изтъкване на значителните предимства на очакваните резултати от предложеното действие пред съществуващите продукти или технологии;

б)  принос към иновациите и технологичното развитие на европейската отбранителна промишленост, по-специално като се покаже, че предложеното действие включва новаторски или чисто нови подходи и концепции, перспективни нови технологични подобрения или прилагането на технологии или концепции, които преди това не са били прилагани в отбранителния сектор;

в)  принос към конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, по-специално чрез създаване на нови пазарни възможности и ускоряване растежа на дружествата в целия Съюз;

ва)  принос към индустриалната и технологична автономия на отбранителната промишленост на Съюза чрез подобряване на отбранителните технологии или продукти в съответствие с приоритетите, свързани с отбранителните способности, договорени от държавите членки в рамките на ОВППС и по-специално в контекста на ПРС на ОПСО;

г)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната в съответствие с приоритетите, посочени в член 3, параграф 2, а когато е целесъобразно — и с тези, залегнали в регионалните и международните споразумения за сътрудничество;

д)  принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, по-специално за МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които са установени в държави членки и/или асоциирани държави, различни от тези, в които са установени субектите от консорциума, които не са МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

е)  качество и ефикасност на изпълнението на действието.

2.  В съответствие с параграф 1, буква г) могат да бъдат взети под внимание регионални и международни приоритети, по-специално за да се избегне ненужно дублиране, при условие че те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната и не изключват участието на никоя държава членка.

Член 14

Проценти на съфинансиране

1.  Фондът финансира ▌100 % от допустимите разходи за дадено действие, без да се засяга принципът на съфинансиране.

2.  Чрез дерогация от параграф 1:

а)  за действия по член 11, параграф 3, буква д) финансовата помощ от фонда не надхвърля 20 % от допустимите разходи за действието;

б)  за действия по член 11, параграф 3, букви е)—и) финансовата помощ от фонда не надхвърля 80 % от допустимите разходи за действието.

3.  За действията в областта на развойната дейност, процентът на финансиране се увеличава, без да се допуска надвишаване на общия размер на допустимите разходи, в следните случаи:

а)  действие, осъществявано в контекста на постоянното структурирано сътрудничество, установено по силата на Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г., се ползва ▌от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта;

б)  в случай на действие, то се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат за МСП, установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени членовете на консорциума, които не са МСП или дружества със средна пазарна капитализация;

в)  в случай на действие, същият се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на една четвърт от процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат на дружества със средна пазарна капитализация, установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени другите членове на консорциума, които не са нито МСП, нито предприятия със средна капитализация;

г)  общото увеличение на процента на финансиране на едно действие не надвишава 30 процентни пункта.

Член 15

Финансов капацитет

Чрез дерогация от член [198] от Финансовия регламент:

а)  се проверява финансовият капацитет само на координатора и само ако исканото от Съюза финансиране е равно на 500 000 EUR или по-високо от тази сума. Независимо от това, при наличие на основания за усъмняване във финансовия капацитет Комисията проверява финансовия капацитет и на други заявители или координатори, когато исканото финансиране е под посочения в първото изречение праг;

б)  не се проверява финансовият капацитет на правни субекти, чиято жизнеспособност е гарантирана от държава членка, както и на университетите и публичните изследователски центрове;

в)  ако финансовият капацитет е структурно гарантиран от друг правен субект, се проверява финансовият капацитет на този субект.

Член 16

Непреки разходи

1.  Непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общия размер на преките допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение, финансовата подкрепа за трети страни и евентуалните единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.

2.  Като алтернатива, непреките допустими разходи ▌могат да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

Член 17

Използване на единствена еднократна сума или на финансов принос, който не е свързан с разходите

1.  За безвъзмездно финансиране, предоставено за действия, предвидени в член 11, параграф 3, буква д) и други действия, при които държавите членки и/или асоциирани държави финансират повече от 50 % от бюджета, Комисията може да използва:

а)  финансов принос, който не е свързан с разходите, по смисъла на член [180, параграф 3] от Финансовия регламент, който се основава на постигането на резултати, измерено спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за качество на изпълнението, или

б)  единствена еднократна сума по смисъла на член [182] от Финансовия регламент, която се основа на предварителния бюджет на действието, който вече е одобрен от националните органи на съфинансиращите държави членки и асоциирани държави.

2.  Непреките разходи се включват в еднократната сума.

Член 18

Обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий

1.  Съюзът може да оказва подкрепа за обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, като предоставя безвъзмездни средства на възлагащи органи или възложители по смисъла на директиви 2014/24/ЕС[14], 2014/25/ЕС[15] и 2009/81/ЕО[16] на Европейския парламент и на Съвета, които съвместно закупуват научноизследователска и развойна дейност за услуги в областта на отбраната ▌или координират процедурите си за възлагане на обществени поръчки.

2.  Процедурите за възлагане на обществени поръчки:

а)  са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

б)  могат да разрешат сключването на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици);

в)  предвиждат възлагане на поръчките на участника или участниците в тръжната процедура, предлагащи най-добро съотношение между качество и цена.

Член 19

Гаранционен фонд

Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покрият риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и се смятат за достатъчна гаранция по смисъла на Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите на [член X от] Регламент ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд].

Член 21

Достъп до финансови инструменти

Бенефициерите на фонда имат право на достъп до специалните финансови продукти, използвани по линия на InvestEU, в съответствие с ▌[Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.

ДЯЛ IIСПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Член 22

Собственост върху резултатите

1.  Резултатите от действията са собственост на бенефициентите, които са ги генерирали. Когато правни субекти съвместно генерират резултатите, но не може да бъде установен съответният им принос или не е възможно да се отделят един от друг тези съвместно постигнати резултати, резултатите са тяхна обща собственост. Съсобствениците сключват споразумение за разпределението и условията за упражняване на съсобственост, в съответствие с техните задължения съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.  Когато помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка, резултатите са собственост на Съюза. По тяхно писмено искане държавите членки и асоциираните държави се ползват с права на достъп до резултатите, който е безплатен.

3.  ▌Резултатите от действията, получаващи подкрепа по линия на фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничаване, било то пряко или косвено — посредством един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии, от страна на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

4.  Когато това е оправдано, със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се урежда правото на Комисията да бъде уведомена за прехвърлянето на собствеността върху резултатите или за предоставянето на лиценз по отношение на резултатите на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, и да им се противопостави. Такива прехвърляния не могат да противоречат на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността, нито на целите на настоящия регламент, посочени в член 3.

5.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави се ползват с права на достъп до специалния доклад на действие, което е получило финансиране от Съюза. Такива права на достъп се предоставят безвъзмездно и се прехвърлят от Комисията на държавите членки и асоциираните държави, след като тя се увери, че са налице съответни задължения във връзка с поверителността. Във всеки случай от участниците не се изисква в специалния доклад да предоставят данни или информация, които са част от интелектуална собственост.

6.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави използват специалния доклад единствено за цели, свързани с използването от или за нуждите на техните въоръжени сили, или техните сили за сигурност или разузнавателни формирования, включително в рамките на своите програми за сътрудничество. Такова използване включва, без това изброяване да е изчерпателно, проучването, оценката, анализа, научните изследвания, проектирането, развойната дейност, производството, подобрението, видоизменението, поддръжката, поправката, основния ремонт, както и приемането и сертифицирането на продуктите, експлоатацията, обучението, обезвреждането, други проектантски услуги и разгръщането на продукта, а също така оценката и изготвянето на техническите изисквания във връзка с възлагането на обществени поръчки.

7.  Бенефициерите безвъзмездно предоставят права на достъп до своите резултати на институциите, органите или агенциите на Съюза, за надлежно обоснованите цели на разработването, прилагането и мониторинга на политиките или програмите на Съюза. Тези права на достъп се свеждат до използването с нетърговска и неконкурентна цел.

8.  В споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и в договорите за възлагане на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий се формулират специални разпоредби относно собствеността, правата на достъп и лицензирането, за да се гарантира максималното оползотворяване на резултатите и да се избегне всякакво несправедливо предимство. ▌Ако изпълнителят по договора не успее да постигне търговска реализация на резултатите в рамките на определен период след възлагането на обществената поръчка за продукти в предпазарен стадий, както е предвидено в договора, ако е възможно, той прехвърля на възлагащите органи собствеността върху резултатите.

8a.  Всеки три или повече държави членки или асоциирани държави, които многостранно или в рамките на организация на Съюза, заедно са сключили един или няколко договора с един или повече участници за бъдещо съвместно развитие на резултатите, получени в рамките на конкретно действие, което е било финансирано на основание на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за развойни дейности в областта на отбраната, се ползват с права на достъп до резултатите от действието, които са собственост на такъв участник и са необходими за изпълнение на договора. Тези права на достъп се предоставят без заплащане на авторски възнаграждения и при конкретни условия, които имат за цел да гарантират, че тези права се използват само за целите на договора и са установени подходящи задължения за опазване на поверителността.

ДЯЛ IIIСПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА РАЗВОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Член 23

Допълнителни критерии за допустимост

1.  Когато е приложимо, консорциумът удостоверява, че разходите за дадено допустимо действие, които не са обхванати от подкрепата на Съюза, ще бъдат покрити от други източници на финансиране, като например вноски на държави членки и/или асоциирани държави или съфинансиране от правни субекти.

2.  Когато е свързано с действия по член 11, параграф 3, буква г), действието се основава на хармонизирани изисквания за способностите, съвместно договорени от съответните държави членки и/или асоциирани държави.

3.  За действията по член 11, параграф 3, букви д)—з) консорциумът удостоверява чрез документи, издадени от националните органи, че:

а)  най-малко две държави членки ▌или най-малко една държава членка с асоциираните държави предоставят гаранции, че ще се снабдят с крайния продукт или че ще използват технологията по координиран начин. Това може да включва съвместно снабдяване;

б)  действието се основава на общите технически спецификации, съвместно договорени от държавите членки и/или асоциираните държави, които съфинансират действието.

Член 24

Допълнителни критерии за отпускане

В допълнение към критериите за отпускане, посочени в член 13, работната програма може също така да вземе под внимание:

а)  приноса за повишаване на ефективността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително ефективността на разходите и потенциала за синергии в процеса на снабдяване и поддръжка и в процеса на обезвреждане;

б)  степента на сътрудничество между държави членки, участващи в рамките на допустимото действие.

б а)  планирания обем на обществените поръчки и очакваното въздействие върху способностите и разходите на държавите членки в областта на отбраната, както и европейската стратегическа автономност.

Член 25

Собственост върху резултатите

1.  Съюзът няма права на собственост върху продуктите или технологиите, получени в резултат на действия в областта на развойната дейност, нито права върху интелектуална собственост по отношение на резултатите от действията.

1a.  Резултатите от действията са собственост на бенефициерите, които са ги генерирали. Когато правни субекти съвместно генерират резултатите, но не може да бъде установен съответният им принос или не е възможно да се отделят един от друг тези съвместно постигнати резултати, резултатите са тяхна обща собственост. Съсобствениците сключват споразумение за разпределението и условията за упражняване на съсобственост, в съответствие с техните задължения съгласно споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.  Резултатите от действията, за които се получава подкрепа от фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, било то пряко или косвено — чрез един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии.

3.  Що се отнася до резултатите, генерирани от получателите съгласно настоящия регламент, и без да се накърнява параграф 2 от настоящия член, Комисията се уведомява, най-малко шест седмици предварително, за всяко прехвърляне на собственост или предоставяне на лиценз на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. Ако подобно прехвърляне на собственост или предоставяне на лиценз противоречи на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността или на целите на настоящия регламент, посочени в член 3, ▌средствата, предоставени по линия на фонда, се възстановяват.

4.  Чрез дерогация от параграф 1, когато помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка, Съюзът е собственик на резултатите, а държавите членки и/или асоциираните държави имат правото безплатно да се сдобият с неизключителен лиценз за използването на резултатите по тяхно писмено искане.

Член 26

Уведомяване на ръководителя на проекта

В случаите, в които държавите членки и асоциираните държави назначават ръководител на проекта, Комисията консултира ръководителя на проекта относно напредъка, който е постигнат по отношение на действието преди извършването на плащането към бенефициера на допустимото действие.

ДЯЛ IVУПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 27

Работни програми

1.  Фондът се изпълнява чрез годишни и многогодишни работни програми, изготвяни в съответствие с член [110] от Финансовия регламент. ▌

1a.  Работните програми, в частност, могат да вземат предвид стратегиите, разработени в рамките на всеобхватната стратегическа изследователска програма (ВСИП) и в случаите на стратегически контекст (ССК).

1б.  Комисията осигурява съгласуваността на работните програми в хода на управлението на целия жизнен цикъл на продуктите и технологиите в областта на отбраната.

2.  Комисията приема работните програми чрез делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28а.

2а.    В работните програми се определят подробно категориите проекти, които се финансират по фонда. Тези работни програми следва да бъдат в съответствие с целите, посочени в член 3.

2б.  Въз основа на процеса на разработване на работни програми, Комисията следва да осъществява предварителна оценка на възможните дублиращи се случаи със съществуващите способности или вече финансираните проекти за научни изследвания и развойна дейност в рамките на Съюза.

Член 28a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 27, се предоставя на Комисията за период от седем години, считано от [дата на влизане в сила].

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество[17].

Член 29

Независими експерти

1.  Комисията назначава независими експерти, които да оказват съдействие при оценяването на предложенията в съответствие с член [237] от Финансовия регламент. ▌

2.  Независимите експерти са ▌граждани на Съюза от възможно най-широк спектър от държави членки, идентифицирани и подбрани въз основа на покани за заявяване на интерес, ▌с оглед съставяне на списък с експерти. Чрез дерогация от член [237] от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично, нито изцяло, нито частично, когато се изисква по съображения за защита на обществената сигурност.

3.  Независимите експерти разполагат със съответно удостоверение за надеждност от гледна точка на сигурността, издадено от държава членка.

5.  Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи.

5a.  Комисията гарантира, че експерт, който е в конфликт на интереси по отношение на даден въпрос, по който от него се изисква становище, не предоставя оценки, консултации или помощ по този въпрос.

Член 30

Прилагане на правилата относно класифицираната информация

1.  В рамките на приложното поле на настоящия регламент:

а)  всяка държава членка или асоциирана държава гарантира, че нейната национална нормативна уредба в областта на сигурността предлага равнище на защита на класифицираната информация на ЕС, което е равностойно на предоставяното от правилата относно сигурността, фигуриращи в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация[18] на ЕС, и от правилата на Съвета относно сигурността, фигуриращи в приложенията към Решение 2013/488/ЕС[19];

б)  държавите членки и асоциираните държави своевременно уведомяват Комисията за националната си нормативна уредба в областта на сигурността, упомената в буква а);

в)  физическите лица, които пребивават в трети държави, и юридическите лица, които са установени в неасоциирани трети държави, могат да работят с класифицирана информация на ЕС във връзка с фонда само ако спрямо тях в съответните държави се прилагат разпоредби относно сигурността, които осигуряват степен на защита, най-малкото равностойна на степента, осигурена с правилата на Комисията относно сигурността, фигуриращи в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, и с правилата на Съвета относно сигурността, фигуриращи в приложенията към Решение 2013/488/EС. Равностойността на разпоредбите в областта на сигурността, прилагани в трета държава или международна организация, се определя в споразумение за сигурност на информацията, включващо въпроси, свързани с индустриалната сигурност , ако е уместно, и сключено между Съюза и тази трета държава или международна организация в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от ДФЕС, и като се взема предвид член 13 от Решение 2013/488/ЕС;

г)  без да се засягат член 13 от Решение 2013/488/EС и правилата в областта на промишлената сигурност, установени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444/EО, достъпът до класифицирана информация на ЕС може да бъде разрешен на физическо или юридическо лице, трета държава или международна организация, ако се прецени във всеки един конкретен случай, че това е необходимо с оглед на естеството и съдържанието на тази информация, потребността на получателя да я узнае и предимствата за Съюза.

2.  В случай че действията включват, изискват и/или съдържат класифицирана или некласифицирана чувствителна информация, компетентният финансиращ орган уточнява в тръжната документация мерките и изискванията, необходими за гарантиране сигурността на тази информация на изискваното равнище.

3.  С цел да се улесни обменът на класифицирана и некласифицирана чувствителна информация между Комисията, получателите и, ако е приложимо, държавите членки, Комисията създава сигурна система за електронен обмен на информация.

Член 31

Мониторинг и докладване

1.  Показателите във връзка с мониторинга на изпълнението и напредъка на фонда към постигане на общите и специфичните цели, определени в член 3, са поместени в приложението.

2.  За да се гарантира ефикасна оценка на напредъка на фонда към постигане на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложението с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато счете това за необходимо, и да допълва настоящия регламент с разпоредби относно въвеждането на рамка за мониторинг и оценка.

3.  Комисията редовно следи и оценява изпълнението на фонда и ежегодно докладва пред Европейския парламент и Съвета за постигнатия напредък. Този годишен доклад съдържа раздел относно прилагането на член 7. Комисията въвежда необходимия за тази цел механизъм за мониторинг.

4.  Системата за отчитане на качеството на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на фонда и на резултатите от него. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 32

Оценка на фонда

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на фонда се извършва, след като за изпълнението на фонда се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на фонда. В доклада за междинна оценка, изготвен не по-късно от 31 юли 2024 г., се включват, по-специално, извлечените поуки от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, оценка на изпълнението на процедурите по етични въпроси, посочени в член 7, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително участието на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, разпределението на средства сред различните категории подизпълнители съгласно определението, посочено в точка 9 от член 10, заделеният за революционни технологии бюджет и финансирането, предоставено в съответствие с член [195] от Финансовия регламент до 31 юли 2024 г. Междинната оценка съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите, броя на държавите, участващи в отделни проекти, и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

3.  В края на срока за изпълнение на програмата, но не по-късно от четири години след ▌31 декември 2027 г., Комисията извършва окончателна оценка за изпълнението на фонда. Окончателният доклад за оценка включва резултатите от изпълнението и, доколкото е възможно с оглед на графика за изпълнението, въздействието на фонда. Въз основа на съответни консултации с държавите членки и асоциираните държави, както и с основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът към постигане на целите, посочени в член 3. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по фонда проекти, както и интегрирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Оценката съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Член 33

Одити

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член [127] от Финансовия регламент. Европейската сметна палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Съюза в съответствие с член 287 от ДФЕС.

Член 34

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва във фонда по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Член 35

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за комуникацията на Комисията относно политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3. Тези финансови ресурси могат да бъдат използвани за проекти относно статистически данни за отбранителната промишленост и проекти за направляване на събирането на данни.

ДЯЛ V

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Делегирани актове

1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 31, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

Отмяна

6.  Отмяна Регламент (ЕС) № .../... (Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната) се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 38

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия — до тяхното приключване — съгласно [Регламента за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната], който продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване.

2.  Финансовият пакет за фонда може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между фонда и мерките, приети съгласно нейните предшественици — [Регламента за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната], както и подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната.

3.  Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 4, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 39

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

 • [1] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [2]   Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).
  2   Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (OВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30).
 • [3]   Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
 • [4]   Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
 • [5]   Позоваването следва да се актуализира: OВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1. Споразумението e достъпно на следния адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN
 • [6]  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1)
 • [7]  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
 • [8]  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
 • [9]  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
 • [10]  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
 • [11]  Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).
 • [12]  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
 • [13] Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 • [14]   Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 24.9.2014 г., стр. 65.).
 • [15]   Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).
 • [16]   Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).
 • [17]    ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
 • [18]   OJ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53–88.
 • [19]   ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1—50.

МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

Доклад на малцинството, внесен от членовете на ЕП Неоклис Силикиотис, Сабине Льозинг, София Сакорафа, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш от групата GUE/NGL

В доклада се призовава за бързо по-нататъшно милитаризиране на ЕС и държавите членки. Като насърчава надпреварата във въоръжаването, той субсидира военните предприятия, като мобилизира повече инвестиции в областта на отбраната и военната научноизследователска и развойна дейност за оборудване и оръжия, въпреки социалната криза и въздействието върху околната среда. Докладът е в противоречие с член 41, параграф 2 от ДЕС, който забранява да се осигуряват от бюджета на Съюза разходи, възникващи от военни операции или от въпроси на отбраната. Той също така призовава за сътрудничество между ЕС и НАТО.

Ние възразяваме срещу доклада, тъй като той:

  се стреми да превърне ЕС в глобален военен играч;

  служи за субсидиране на сектора на отбраната и военно-промишления комплекс и вероятно ще доведе до увеличаване на износа на оръжие;

  придава военен характер на цивилни политики и използва промишлеността и конкурентоспособността като претекст за по-нататъшно развитие на отбранителните способности на ЕС в рамките на ОПСО/ОВППС;

  подкрепя по-нататъшното гражданско-военно сътрудничество;

Настояваме:

  радикално разоръжаване на равнище ЕС и на световно равнище;

  бюджетът на ЕС да не се използва за финансиране на военни цели и член 41, параграф 2 от ДЕС да се тълкува стриктно;

  отпускането на публични средства в подкрепа на качествените работни места, реиндустриализацията и МСП;

  насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност с граждански цели, която обслужва хората и техните потребности;

  стриктно съответствие на всички дейности с Устава на ООН и международното право;

  строго граждански мирни решения на конфликти и отделяне на гражданските и военните действия;

  отделяне на ЕС от НАТО.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (14.11.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана
(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Докладчик по становище (*): Дейвид Макалистър

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и да се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви на ЕС6 относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г.

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и да се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви на ЕС6 относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г. Фондът ще бъде крайъгълен камък на една стабилна европейска политика в областта на отбранителната промишленост.

_________________

_________________

6 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

6 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В духа на един интегриран подход и с цел да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата автономност на Съюза чрез подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки и между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети, както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. С цел постигане на повече новаторски решения и отворен вътрешен пазар фондът следва да подпомага трансграничното участие на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация в областта на отбраната.

(3)  В духа на един интегриран подход и с цел да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата автономност на Съюза, подобряването на отбранителните способности на държавите членки и насърчаването на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната, договорени в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, чрез подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки и между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети, както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. С цел постигане на повече новаторски решения и отворен вътрешен пазар фондът следва да подпомага трансграничното участие на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация в областта на отбраната и да насърчава тяхното включване в трансграничните вериги за доставка в сектора на отбраната.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Фондът следва да предоставя подходяща подкрепа за научноизследователски и развойни дейности в областта на революционните технологии за отбрана.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и на иновациите в нея, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с научни изследвания и разработването във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(9)  Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и на ефективността и иновациите в нея, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с научни изследвания и разработването във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране само ако се изпълнява в сътрудничество между най-малкото три правни субекта, установени в поне три различни държави членки и/или асоциирани държави. Най-малкото три от тези отговарящи на условията за финансиране правни субекти, установени в поне две различни държави членки и/или асоциирани държави, следва да не бъдат фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират. С цел стимулиране на сътрудничеството между държавите членки фондът може да подпомага съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.

(10)  Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството и конкурентоспособността между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране само ако се изпълнява в сътрудничество между най-малкото три правни субекта, установени в поне три различни държави членки и/или асоциирани държави. Най-малкото три от тези отговарящи на условията за финансиране правни субекти, установени в поне три различни държави членки и/или асоциирани държави, следва да не бъдат фактически контролирани – било то пряко или косвено – от същия субект, нито взаимно да се контролират. С цел стимулиране на сътрудничеството между държавите членки фондът може да подпомага съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Когато подкрепяно от фонда действие в областта на развойната дейност е управлявано от ръководител на проект, назначен от държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да информира ръководителя на проекта, преди да извърши плащането към получателя, за да може ръководителят на проекта да се увери, че получателите са спазили сроковете. При определени обстоятелства ръководителят на проект може да представи на Комисията своите забележки по отношение на напредъка по действието, така че Комисията да може да провери дали са изпълнени условията за извършване на плащането.

(15)  Когато подкрепяно от фонда действие в областта на развойната дейност е управлявано от ръководител на проект, назначен от държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да информира ръководителя на проекта, преди да извърши плащането към получателя, за да може ръководителят на проекта да се увери, че получателите са спазили сроковете. Ръководителят на проект следва да представи на Комисията своите забележки по отношение на напредъка по действието, така че Комисията да може да провери дали са изпълнени условията за извършване на плащането.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  Действията с участието на трансгранични МСП подпомагат отварянето на веригите на доставка и допринасят за постигане на целите на фонда. Ето защо такива действия следва да бъдат допустими за увеличен процент на финансиране, което следва да бъде от полза за всички участващи в консорциума субекти.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

(22а)   С цел да отговорят на нарасналата нестабилност и конфликтите в съседните на Съюза държави и на новите рискове за сигурността и геополитическите заплахи държавите членки и институциите на Съюза трябва да идентифицират общите рискове и заплахи и да определят общи интереси, стратегии и необходими способности в областта на сигурността, които биха могли да бъдат идентифицирани чрез бяла книга на ЕС относно сигурността и отбраната, както и чрез установени процедури, като механизма за развитие на способностите (МРС).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на действието за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. В рамките на Съюза общите слабости в областта на свързаните с отбраната научни изследвания и на отбранителните способности се установяват в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално благодарение на всеобхватната стратегическа изследователска програма и плана за развитие на способностите. Други процедури в Съюза, като координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подпомогнат изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, също така могат да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не препятстват участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.

(23)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да служи на интересите на Съюза и държавите членки в областта на сигурността и отбраната. Като се вземе предвид специфичното естество на сектора на отбраната, всяко действие в областта на отбранителната промишленост следва да бъде тясно координирано и да съответства на общата външна политика и политика на сигурност, както и на нейните приоритети. Съответно приносът на действието за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. В рамките на Съюза общите слабости в областта на свързаните с отбраната научни изследвания и на отбранителните способности се установяват в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално благодарение на механизма за развитие на способностите (МРС). Други процедури в Съюза, като координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подпомогнат изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, също така следва да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не препятстват участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Фондът следва да вземе предвид и плана за действие за военната мобилност като част от Механизма за свързване на Европа, Европейския механизъм за подкрепа на мира, за да подкрепи наред с другото мисиите на ОВППС/ОПСО, както и усилията за противодействие на хибридни заплахи, които заедно с ПРС, КГПО и ПСС помагат за координиране на планирането на способностите, разработване, възлагане на обществени поръчки и операции.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Комисията ще вземе под внимание другите дейности, финансирани по линия на рамковата програма „Хоризонт Европа“, за да се избегне ненужното дублиране и да се гарантира взаимното обогатяване между гражданските научни изследвания и научните изследвания в областта на отбраната.

(25)  Комисията ще вземе под внимание другите дейности, финансирани по линия на рамковата програма „Хоризонт Европа“, за да се избегне ненужното дублиране, да се гарантира взаимното обогатяване и полезните взаимодействия между гражданските научни изследвания и научните изследвания в областта на отбраната и да се гарантира, че „Хоризонт Европа“ остава чисто гражданска изследователска програма.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Комисията следва да изготвя годишни или многогодишни работни програми, съобразени с целите на програмата. При изготвянето на работната програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки. За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, на Европейската агенция по отбрана ще бъде предоставен статут на наблюдател в комитета на държавите членки. Предвид спецификата на сектора на отбраната, Европейската служба за външна дейност също следва да взема участие в работата на комитета на държавите членки.

(31)  Комисията следва да изготвя годишни или многогодишни работни програми, съобразени с целите на програмата. В работните програми следва да се вземат предвид първоначалните поуки от изпълнението на ЕППРОО, пилотният проект и подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната. При изготвянето на работната програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки. За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, на Европейската агенция по отбрана ще бъде предоставен статут на наблюдател в комитета на държавите членки. Предвид спецификата на сектора на отбраната, Европейската служба за външна дейност също следва да взема участие в работата на комитета на държавите членки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Целта на Директива 2009/43/ЕО е опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, в рамките на Съюза. С тази директива ще бъдат преодолени препятствията, без да се жертва националният контрол върху основните интереси в областта на отбраната и сигурността. Използването на генерални лицензи за трансфер за фонда до голяма степен намалява административната тежест за доставчиците, които възнамеряват да участват в програмата. Комисията следва да може да действа при условията на мандат от държавите членки и асоциираните трети държави като централно звено за контакт за регистриране на доставчици и следва да може редовно да публикува списък с издадени генерални лицензи за трансфер в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 46 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46б)  Когато предлагат нови продукти или технологии в областта на отбраната или предлагат промяна в предназначението на съществуващи продукти или технологии, предприятията са обвързани от приложимото законодателство. Когато не съществува непосредствено приложимо законодателство, те следва да се ангажират със спазването на набор от универсални етични принципи, свързани с основните права и благосъстоянието на хората, защитата на човешкия геном, отношението към животните, опазването на природната среда, защитата на културното наследство, както и равния достъп до общите световни блага, включително космическото пространство и киберпространството. Комисията следва да направи необходимото предложенията систематично да се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сериозни етични въпроси и съответно техните етични аспекти да бъдат подложени на оценка. Действия, които не са етично приемливи, не следва да получават финансиране от Съюза.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 46 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46в)   Съветът следва да се стреми да приеме решение относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати преди [31 декември 2020 г.]; като има предвид, че няма да бъде предоставено финансиране за разработване на въоръжени безпилотни летателни апарати преди това решение да е влязло в сила;

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 46 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46г)  Фондът следва да подкрепя разработването и оценяването на революционна отбранителна технология, която може радикално да промени концепциите за отбранителните действия и провеждането им. Новаторските способности следва да бъдат предоставени чрез иновационна „екосистема“, обхващаща академичните среди, предприятия и правителствени институции, в съответствие с приоритетите по отношение на отбранителните способности, договорени съвместно от държавите членки, и по-специално преразгледания план за развитие на способностите (ПРС) и координирания годишен преглед на отбраната (КГПО). Това ще даде възможност на Съюза да развива способности и концепции, основаващи се на технологично надмощие, което би позволило на Съюза да защитава по-добре своите граждани и да насърчава по-добре мира, сигурността и напредъка в Европа и по света. Комисията следва да създаде гъвкава структура за управление на подкрепата за разработването и оценката на революционна отбранителна технология.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 46 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46д)  Неизползваните средства от специфичната цел за военна мобилност на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) следва да се използват за укрепване на фонда. Те следва да се използват за насърчаване на проекти за военна мобилност, при които не съществува възможност за гражданско-военна двойна употреба в рамката на МСЕ, за засилване на подкрепата за революционната отбранителна технология и за предоставяне на възможност за финансиране на допълнителни действия, съвместими с приоритетите по отношение на отбранителните способности, договорени съвместно от държавите членки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 46 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46е)  Отбранителните доставки и услуги с произход от неасоциирани трети държави биха могли да изискват издаването на лицензи за износ от органите на тези държави. Комисията, държавите членки и асоциираните трети държави, както и предприятията, установени в Съюза, не могат да имат значително влияние върху такова лицензиране на износа. Отказването или отмяната на лицензи за износ или непредоставянето на лицензи за износ за последващи действия може да има неприемливи последици за сигурността на доставките в европейския сектор на отбраната и за стратегическата автономност на Съюза. Поради това Комисията следва систематично да събира информация относно лицензите за износ на трети държави, които се изискват за проектите, финансирани от фонда в областта на отбраната. Предприятията, които имат намерение да участват в действия, финансирани от фонда, както и предприятията, които вече участват в тези действия, следва да извършват оценки на риска по отношение на отбранителните доставки и услуги с произход от трети държави и да предоставят на Комисията своите оценки на риска. В случай че възникнат неприемливи последици за сигурността на доставките в европейския сектор на отбраната и за стратегическата автономност на Съюза, Комисията следва незабавно да уведоми върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Те следва да информират Европейския парламент и Съвета за предприетите от тях мерки.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „действие в областта на развойната дейност“ означава всяко действие, заключаващо се предимно в дейности с отбранителна насоченост на етап развойна дейност, което обхваща нови продукти или технологии, или модернизирането на съществуващи такива, но без да включва производството или използването на оръжие;

(3)  „действие в областта на развойната дейност“ означава всяко действие, заключаващо се изключително в дейности с отбранителна насоченост на етап развойна дейност, което обхваща нови продукти или технологии, или модернизирането на съществуващи такива, но без да включва производството или използването на оръжие;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 –параграф 1 – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  „етичен въпрос“ означава всяко опасение, свързано с планирано или подразбиращо се поведение или резултати от действие, които макар и да са в съответствие с относимото съюзно, национално и международно законодателство противоречат на принципи, свързани с основните права и благосъстоянието на хората, защитата на човешкия геном, отношението към животните, опазването на природната среда, защитата на културното наследство, както и равния достъп до общите световни блага, включително космическото пространство и киберпространството.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на фонда е да насърчава конкурентоспособността, ефикасността и капацитета за иновации на европейската отбранителна промишленост, като оказва подкрепа за съвместните действия и трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Съюза, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от промишления жизнен цикъл, и по този начин допринася за стратегическата автономност на Съюза. Фондът следва също така да допринесе за свободата на действие на Съюза и неговата автономност, по-специално в технологически и промишлен аспект.

1.  Общата цел на фонда е да осигури възможност на Съюза да прилага своята компетентност да реализира обща външна политика и политика на сигурност, включително прогресивното оформяне на обща отбранителна политика, да допринася за стратегическите приоритети съгласно рамката на ОВППС/ОПСО, както и да насърчава приобщаването, интеграцията, оперативната съвместимост, конкурентоспособността, ефикасността и капацитета за иновации на технологичната и индустриалната база на сектора на европейската отбрана, като оказва подкрепа за съвместните действия и трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Европа, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от жизнения цикъл на отбранителните продукти или услуги. Важно е да се представят по-конкретни предложения за подобряване на достъпа на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация до трансграничния отбранителен пазар. Фондът следва също така да допринесе за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната, за свободата на действие на Съюза, за неговата стратегическа, технологична и промишлена автономност, както и за развитието и подобряването на по-усъвършенствани отбранителни способности на държавите членки. Поемането на повече отговорност за собствената сигурност на Съюза ще бъде от полза и за НАТО.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да оказва подкрепа за съвместни научноизследователски проекти, които биха могли значително да подобрят ефикасността при използването на бъдещите способности, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива;

a)  да оказва подкрепа за съвместни научноизследователски проекти, които биха могли значително да подобрят ефикасността при използването на бъдещите способности в областта на отбраната и на отбранителната промишленост, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива, включително в областта на киберсигурността;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да оказва подкрепа за съвместни развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ненужно дублиране, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз. В крайна сметка фондът ще доведе до по-голяма оперативна съвместимост на способностите на държавите членки.

б)  да оказва подкрепа за съвместни развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, и особено в контекста на механизма за развитие на способностите, постоянното структурирано сътрудничество и координирания годишен преглед на отбраната, като по този начин насърчава повишаването на ефикасността на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, отстраняване на ненужното дублиране и прекомерната зависимост от вноса от трети държави, като по този начин се намали фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз. В крайна сметка фондът ще доведе до по-голяма стратегическа автономност на Съюза, увеличаване на стандартизацията и на оперативната съвместимост на способностите на държавите членки, като по този начин ще подобри ефективността на техните разходи за обрана, както и до ефективното прилагане на стабилна европейска политика в областта на отбранителната промишленост.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да насърчава европейското сътрудничество в секторите на научните изследвания и отбраната, включващи три или повече държави членки и три или повече дружества, както е посочено в член 11, параграф 4.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  В края на всяка година неизползваните средства за специфичната цел за военна мобилност, посочена в член [3, параграф 2, буква а), подточка ii)] от Регламент [Механизъм за свързване на Европа], се предоставят за изпълнението на фонда.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Сключват се договорености, за да се даде възможност за максимално възможно участие на Обединеното кралство в проекти по Европейския фонд за отбрана.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията отпуска финансиране, като прибягва до открити и публични консултации в областите на интервенция, определени в работните програми.

1.  Комисията отпуска финансиране, като прибягва до открити и публични консултации в областите на интервенция, определени в работните програми, като взема под внимание механизма за развитие на способностите (МРС).

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и съответно да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на експерти по етичните въпроси в областта на отбраната. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси.

2.  Предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и съответно да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на експерти по отбрана по етичните въпроси в областта на отбраната. От всички експерти се изисква да бъдат утвърдени от държавата членка, която е издала удостоверението им за сигурност. Съответното удостоверение за сигурност се изисква преди назначаването на работа. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Генерални лицензи за трансфер

 

1.   Държавите членки и асоциираните трети държави публикуват генерални лицензи за трансфер, с които пряко предоставят разрешение на доставчици, установени на тяхна територия, да участват в проектите по фонда. Държавите членки и асоциираните трети държави могат да определят условия за регистрация преди първото използване на генерален лиценз за трансфер.

 

2.   Комисията гарантира, че са налице необходимите условия за използване на генералните лицензи за трансфер и публикува цялата съответна информация в работните програми.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Действие, за което е получено финансиране по линия на друга програма на Съюза, също така може да получи финансиране по линия на фонда, при условие че това финансиране не покрива същите разходи. Спрямо финансирането, което всяка програма/всеки фонд на Съюза предоставя за това действие, се прилагат нейните/неговите собствени правила. Кумулативното финансиране не надхвърля общия размер на допустимите разходи за действието, като подкрепата от страна на различните програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа в съответствие с документите, в които са предвидени условията за тази подкрепа.

1.  Действие, за което е получено финансиране по линия на друга програма на Съюза, и по-специално от рамковата програма „Хоризонт Европа“ или от МСЕ за адаптиране на мрежите TEN-T към нуждите на военната мобилност, също така може да получи финансиране по линия на фонда, при условие че това финансиране не покрива същите разходи. Спрямо финансирането, което всяка програма/всеки фонд на Съюза предоставя за това действие, се прилагат нейните/неговите собствени правила. Кумулативното финансиране не надхвърля общия размер на допустимите разходи за действието, като подкрепата от страна на различните програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа в съответствие с документите, в които са предвидени условията за тази подкрепа.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Заявителите и техните подизпълнители отговарят на условията за финансиране, ако са установени в Съюза или в асоциирана държава, изпълнителните им управленски структури се намират в Съюза или в асоциирана държава, и не се намират под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

1.  Заявителите и участващите в действието подизпълнители отговарят на условията за финансиране, ако са установени в Съюза или в асоциирана държава, изпълнителните им управленски структури се намират в Съюза или в асоциирана държава, и не се намират под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 заявител, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, може да отговаря на условията за финансиране, ако това е необходимо за постигането на целите на действието и при условие че участието му не застрашава интересите на Съюза и на неговите държавите членки в областта на сигурността. С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, поканата за представяне на предложения съдържа изискването заявителят да предостави информация, доказваща по-специално, че:

2.  Чрез дерогация от параграф 1 заявител или участващ в действието подизпълнител, който е установен в Съюза и неговата изпълнителна управленска структура е в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, може да представлява субект, който отговаря на условията за финансиране, ако това е необходимо за постигането на целите на програмата и при условие че участието му не застрашава интересите на Съюза и на неговите държавите членки в областта на сигурността и отбраната, или посочената в член 3 цел. С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, поканата за представяне на предложения съдържа изискването заявителят да предостави гаранции, одобрени от държавата членка, в която се намира заявителят, и да се ангажира с прилагането на мерки преди началото на действието, които гарантират, че:

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  резултатите от действието остават за бенефициера и не подлежат на контрол или ограничения от страна на неасоциирани трети държави или други субекти от неасоциирани трети държави по време на действието и в течение на определен период след неговото завършване.

в)  резултатите от действието остават за бенефициера и не подлежат на контрол или ограничения от страна на неасоциирани трети държави или други субекти от неасоциирани трети държави и не могат да бъдат изнасяни, нито да се осигурява достъп до тях извън Съюза без одобрението на държавата членка, в която е установено предприятието, по време на и след неговото завършване.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители си сътрудничат само с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под контрола на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

3.  Цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави и не подлежат на никакъв контрол или ограничения от неасоциирани трети държави или от неасоциирани трети лица. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители си сътрудничат с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под контрола на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез дерогация от параграф 3 участващите в действието бенефициери и подизпълнители могат да използват своите активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или държани на територията на неасоциирана трета държава, ако това е необходимо за постигане на целите на действието и при условие че това няма да застраши сигурността на Съюза и на неговите държави членки. При същите условия, при изпълнение на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители могат да си сътрудничат със субект, установен в неасоциирана трета държава. Разходите, свързани с използването на тази инфраструктура, съоръжения, активи или ресурси и с това сътрудничество, не са допустими по линия на фонда.

4.  Чрез дерогация от параграф 3, ако в Съюза няма налични конкурентоспособни заместители и ако това използване не нарушава интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, участващите в действието бенефициери и подизпълнители могат да използват своите активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или държани на територията на неасоциирана трета държава, ако това е необходимо за постигане на целите на действието и при условие че това няма да застраши интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. При същите условия, при изпълнение на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители могат да си сътрудничат със субект, установен в неасоциирана трета държава. Разходите, свързани с използването на тази инфраструктура, съоръжения, активи или ресурси и с това сътрудничество, не са допустими по линия на фонда.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  За целите на настоящия член, под „подизпълнители“ се разбират подизпълнителите, които са в преки договорни отношения с даден бенефициер, другите подизпълнители, на които се отпускат поне 10 % от общия размер на допустимите разходи за действието, и подизпълнителите, които може да се нуждаят от достъп до класифицирана информация по смисъла на Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията за целите на изпълнението на действието.

9.  За целите на настоящия член, под „подизпълнители“ се разбират подизпълнителите, които са в преки договорни отношения с даден бенефициер, другите подизпълнители, на които се отпускат поне 10% от общия размер на допустимите разходи за действието, подизпълнителите, които може да се нуждаят от достъп до класифицирана информация по смисъла на Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията за целите на изпълнението на действието, и подизпълнителите, които трябва да кандидатстват за лиценз за износ в неасоциирана трета държава.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Освен ако не е предвидено друго в работната програма, посочена в член 27, действието се предприема в сътрудничество между най-малко три правни субекта, установени в най-малко три различни държави членки и/или асоциирани държави. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки и/или асоциирани държави, не могат да са фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

4.  Действието се предприема в сътрудничество между най-малко три правни субекта, установени в най-малко три различни държави членки и/или асоциирани държави. Всеки консорциум, който включва правни субекти от асоциирана държава, включва също така най-малко два правни субекта от две различни държави членки. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко три държави членки и/или асоциирани държави, не могат да са фактически контролирани – било то пряко или косвено – от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Действията за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство са забранени от приложимото международно право, не са допустими.

6.  Действията за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство са забранени от приложимото международно право, не са допустими. В частност програмата не финансира запалителни оръжия, включително бял фосфор, боеприпаси с обеднен уран, смъртоносни автономни оръжия без значим човешки контрол върху функциите от решаващо значение за избора и атакуването на отделни цели, малки оръжия и леки въоръжения, разработени главно за целите на износа, т.е. когато нито една държава членка не е изискала предприемане на действието.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  принос към промишлената автономност на европейската отбранителна промишленост и към интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез подобряване на отбранителните технологии или продукти в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности, договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  брой на участващите държави и дружества;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, по-специално за МСП, които са установени в държави членки и/или асоциирани държави, различни от тези, в които са установени субектите от консорциума, които не са МСП;

д)  принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, по-специално за МСП;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  общото увеличение на процента на финансиране на едно действие не надвишава 30 процентни пункта.

г)  действие, разработено от държавите членки или асоциирани трети държави, които изпълняват целта разходите им за отбрана да са в размер на 2% от БВП или които изразходват 20% от бюджетите си за отбрана за основно оборудване, се ползва от процент на финансиране, увеличен с кумулативните проценти от техния БВП, изразходвани за отбрана;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общия размер на преките допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение, финансовата подкрепа за трети страни и евентуалните единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.

1.  Когато е целесъобразно, непреките допустими разходи се определят за всеки един случай поотделно с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение, финансовата подкрепа за трети страни и евентуалните единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Непреките допустими разходи извън единната ставка от 25 % могат, ако това е целесъобразно, да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

2.  Непреките допустими разходи извън единната ставка от 25% могат, като алтернатива, да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка, резултатите са собственост на Съюза. По тяхно изрично искане държавите членки и асоциираните държави се ползват с права на достъп до резултатите, който е безплатен.

2.  Когато помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка за проучване, резултатите са собственост на Съюза. По тяхно изрично искане държавите членки и асоциираните държави се ползват с права на достъп до резултатите, който е безплатен.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато това е оправдано, със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се урежда правото на Комисията да бъде уведомена за прехвърлянето на собствеността върху резултатите или за предоставянето на лиценз по отношение на резултатите на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, и да им се противопостави. Такива прехвърляния не могат да противоречат на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността, нито на целите на настоящия регламент, посочени в член 3.

4.  Когато това е оправдано, със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се урежда правото на Комисията да бъде уведомена за прехвърлянето на собствеността върху резултатите или за предоставянето на лиценз по отношение на резултатите на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, и да им се противопостави. Такива прехвърляния не могат да противоречат на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността, нито на целите на настоящия регламент, посочени в член 3.

Тези разпоредби не засягат износа на продукти, оборудване или технологии, които интегрират резултати, и не засягат свободата на действие на държавите членки и асоциираните държави по отношение на политиката в областта на износа на отбранителни и свързани продукти.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави се ползват с права на достъп до специалния доклад на проект, който е получил финансиране от Съюза. Такива права на достъп се предоставят безвъзмездно и се прехвърлят от Комисията на държавите членки и асоциираните държави, след като тя се увери, че са налице съответни задължения във връзка с поверителността.

5.  Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави се ползват с права на достъп до специалния доклад на проект, който е получил финансиране от Съюза. Капацитетът за управление на класифицираната информация и необходимостта от познаване на военните проекти трябва да бъдат изцяло запазени и да се предава само информацията, която е абсолютно необходима за оценката на проекта. Такива права на достъп се предоставят безвъзмездно и се прехвърлят от Комисията на държавите членки и асоциираните държави, след като тя се увери, че са налице съответни задължения във връзка с поверителността.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  планирания обем на обществените поръчки и очакваното въздействие върху способностите и разходите на държавите членки в областта на отбраната, както и европейската стратегическа автономност.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Фондът се изпълнява чрез годишни и многогодишни работни програми, изготвяни в съответствие с член [110] от Финансовия регламент. В работните програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

1.  Фондът се изпълнява чрез годишни и многогодишни работни програми, изготвяни в съответствие с член [110] от Финансовия регламент. В работните програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране, както и за трансгранично участие на МСП. За установяването на работната програма се вземат под внимание входящи данни от механизма за развитие на способностите (МРС).

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  При изготвянето на работните програми и преди предоставянето на финансиране Комисията гарантира, чрез провеждане на необходимите консултации с комитета, че предложените действия за научноизследователска или развойна дейност избягват дублиране със съществуващи способности или вече финансирани проекти за научноизследователска или развойна дейност в рамките на Съюза. В случай на установяване на дублиране Комисията провежда допълнителни консултации.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  В работните програми се определят категориите проекти, които се финансират по програмите. Тези категории са в съответствие с приоритетите в областта на отбраната, посочени в член 3.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да присъства.

1.  Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да присъства. Комитетът заседава и в специални състави, включително за обсъждане на аспекти на отбраната и сигурността.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато Комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (EС) № 182/2011.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Независимите експерти са граждани на Съюза, набрани и подбрани въз основа на покани за заявяване на интерес, адресирани към имащите отношение организации, като например министерства на отбраната и агенции на тяхно подчинение, научноизследователски институти, университети, бизнес сдружения или предприятия от сектора на отбраната, с оглед съставяне на списък с експерти. Чрез дерогация от член [237] от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично.

2.  Независимите експерти са набрани въз основа на отлични резултати, базирани на покани за заявяване на интерес, адресирани към имащите отношение организации, като например министерства на отбраната и агенции на тяхно подчинение, научноизследователски институти, университети, бизнес сдружения или предприятия от сектора на отбраната, с оглед съставяне на списък с експерти. Чрез дерогация от член [237] от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи.

5.  Независимите експерти се избират от Европейската комисия въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията редовно следи изпълнението на фонда и ежегодно докладва за постигнатия напредък. Комисията въвежда необходимия за тази цел механизъм за мониторинг.

3.  Комисията редовно следи и оценява изпълнението на фонда и ежегодно докладва пред Парламента и Съвета за постигнатия напредък. Комисията въвежда необходимия за тази цел механизъм за мониторинг.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на фонда се извършва, след като за изпълнението на фонда се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на фонда. В доклада за междинна оценка, изготвен не по-късно от 31 юли 2024 г., се включва, по-специално, анализ на управлението на фонда, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително участието на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, и финансирането, предоставено в съответствие с член [195] от Финансовия регламент. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

2.  Междинната оценка на фонда се извършва, след като за изпълнението на фонда се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на фонда. В доклада за междинна оценка, изготвен не по-късно от 31 юли 2024 г., се включва, по-специално, анализ на управлението на фонда, броят на включените в индивидуални проекти държави, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително участието на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, и финансирането, предоставено в съответствие с член [195] от Финансовия регламент. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3, и за създаване и поддържане на постоянна конференция на заинтересованите страни относно разработването на обща европейска политика в областта на способностите и въоръжаването.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски фонд за отбрана

Позовавания

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик:

       Дата на назначаване

David McAllister

27.8.2018

Разглеждане в комисия

6.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

12.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

16

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (6.11.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана
(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Докладчик по становище: Ален Ламасур

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Отбраната се счита за ясен пример за това как може да се постигне по-голяма ефективност, като на европейско равнище се прехвърлят някои правомощия и дейности, които понастоящем са от ресора на държавите членки, както и съответните бюджетни кредити; това ще доведе до демонстриране на европейската добавена стойност и ще позволи да се ограничи общата тежест на публичните разходи в ЕС.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  На 14 март и 30 май 2018 г. Европейският парламент подчерта в своята резолюция относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. значението на хоризонталните принципи, на които следва да се основава МФР за периода 2021 – 2027 г. и всички свързани с нея политики на ЕС; в този контекст Парламентът отново потвърди своята позиция, че ЕС трябва да изпълни своя ангажимент да поеме водеща роля при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), и изрази съжаление по повод на липсата на ясен и видим ангажимент за постигането на тази цел в предложенията за МФР; ето защо Парламентът поиска интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР; той подчерта още, че премахването на дискриминацията е от ключово значение, за да изпълни ЕС своите ангажименти за постигане на приобщаваща Европа; ето защо той поиска интегриране на принципа на равенство между половете и ангажименти за равнопоставеността между половете да бъдат предвидени във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР; Парламентът подчерта също така в своята позиция, че в изпълнение на Парижкото споразумение хоризонталните разходи, свързани с климата, следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата МФР и да достигнат 30 % възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.;

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Припомня своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.; потвърждава подкрепата си за създаване на Европейски съюз за отбрана с конкретна научноизследователска програма в областта на отбраната на Съюза и програма за промишлено развитие, в която държавите членки да инвестират, за да се премахне дублирането и да се увеличи стратегическата автономия и ефективност на европейската отбранителна промишленост; настоява, че Съюзът може да бъде по-силен и по-амбициозен единствено ако разполага с допълнителни финансови средства; следователно призовава да се оказва постоянна подкрепа за съществуващите политики, да се увеличат ресурсите за водещите програми на Съюза, а допълнителните отговорности да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства;

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и да се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви на ЕС6 относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г.

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и да се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви на ЕС6 относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г. Фондът ще бъде крайъгълен камък на една стабилна европейска промишлена политика в областта на отбраната.

_________________

_________________

6 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

6 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Фондът следва да предоставя подходяща подкрепа за научноизследователски и развойни дейности в областта на революционните технологии за отбрана;

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, следва по принцип да отговарят на условията за подкрепа. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при ползващи се с подкрепата на фонда действия, следва да не се намират на територията на неасоциирани трети държави.

(12)  Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, следва да отговарят на условията за подкрепа. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, седалищата, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при ползващи се с подкрепата на фонда действия, следва да не се намират на територията на неасоциирани трети държави.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Действията с участието на трансгранични МСП подпомагат отварянето на веригите на доставка и допринасят за постигане на целите на фонда. Ето защо такива действия следва да бъдат допустими за увеличен процент на финансиране, което следва да бъде от полза за всички участващи в консорциума субекти.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с държавите членки и сектора, за да осигури успеха на фонда.

(34)  Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с Европейския парламент, държавите членки и сектора, за да осигури успеха на фонда.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е необходимо настоящият регламент да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които да служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места. Комисията следва да извърши междинна оценка не по-късно от четири години след началото на изпълнението на фонда, а също и окончателна оценка в края на периода на изпълнение на фонда, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансово изпълнение и, доколкото е възможно в този момент, с оглед на тяхното въздействие. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в подкрепяните от фонда проекти, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, Комисията може също така да предложи да бъдат внесени изменения в настоящия регламент, за да отговори на евентуално ново развитие по време на изпълнението на фонда.

(40)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е необходимо настоящият регламент да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които да служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места. Комисията следва да извърши междинна оценка не по-късно от две години след началото на изпълнението на фонда, а също и окончателна оценка в края на периода на изпълнение на фонда, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансово изпълнение и, доколкото е възможно в този момент, с оглед на тяхното въздействие. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в подкрепяните от фонда проекти, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, Комисията може също така да предложи да бъдат внесени изменения в настоящия регламент, за да отговори на евентуално ново развитие по време на изпълнението на фонда.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Отчитайки колко важно е да се води борба с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действието по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.

(41)  Като отразява значението на това да се води борба с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действието по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата в МФР за периода 2021 – 2027 г., както и на годишна цел от 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Комисията следва да създаде и поддържа постоянна конференция на заинтересованите страни относно развитието на обща европейска политика в областта на въоръженията и способностите. Два пъти годишно тази конференция следва да бъде отворен форум за обмен на мнения между всички заинтересовани страни в областта на отбраната на тема състоянието на европейската политика за въоръженията и способностите и как тя може да се развие в бъдеще.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да оказва подкрепа за съвместни развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ненужно дублиране, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз. В крайна сметка фондът ще доведе до по-голяма оперативна съвместимост на способностите на държавите членки.

б)  да оказва подкрепа за съвместни развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ненужно дублиране, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз. В крайна сметка фондът ще доведе до по-голяма оперативна съвместимост на способностите на държавите членки и до ефективното прилагане на стабилна европейска политика в областта на отбранителната промишленост.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за целите на изпълнението на Европейския фонд за отбрана в периода 2021—2027 г. е в размер на 13 000 000 000 EUR по текущи цени

1.  Финансовият пакет за целите на изпълнението на Европейския фонд за отбрана в периода 2021—2027 г. е в размер на 11 453 260 000 EUR по цени за 2018 г. (13 000 000 000 EUR по текущи цени).

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  до 4 100 000 000 EUR — за „действия в областта на научните изследвания“;

a)  до 3 612 182 000 EUR по цени за 2018 г. (4 100 000 000 EUR по текущи цени) — за „действия в областта на научните изследвания“;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  до 8 900 000 000 EUR — за „действия в областта на развойната дейност“.

б)  до 7 841 078 000 EUR по цени за 2018 г. (8 900 000 000 EUR по текущи цени) — за „действия в областта на развойната дейност“;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  До 5% от финансовия пакет по параграф 1 е предназначен за подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.

4.  До 10 % от финансовия пакет по параграф 1 е предназначен за подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Финансовите средства, които са отпуснати на държавите членки при споделено управление, при поискване от тяхна страна могат да бъдат прехвърлени във фонда. Комисията ще изпълнява бюджета, що се отнася до тези средства, пряко в съответствие с [член 62, параграф 1, буква а)] от Финансовия регламент. Когато е възможно, тези средства се използват в полза на съответната държава членка.

5.  Финансовите средства, които са отпуснати на държавите членки при споделено управление, при поискване от тяхна страна могат да бъдат прехвърлени във фонда. Комисията ще изпълнява бюджета, що се отнася до тези средства, пряко в съответствие с [член 62, параграф 1, буква а)] от Финансовия регламент. Тези средства се използват в полза на съответната държава членка. Тези средства се броят над и в допълнение към сумата, посочена в параграф 1.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Референтната сума, посочена в настоящото законодателно предложение, е само насока за законодателния орган и не може да бъде определена, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с регламента относно Многогодишната финансова рамка.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фондът е отворен за държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП.

Фондът е отворен за държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП. Настоящият член не засяга предприятия, засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и съответно да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на експерти по етичните въпроси в областта на отбраната. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси.

2.  Предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и съответно да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители си сътрудничат само с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под контрола на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

3.  Всички седалища, цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители си сътрудничат само с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под контрола на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Освен ако не е предвидено друго в работната програма, посочена в член 27, действието се предприема в сътрудничество между най-малко три правни субекта, установени в най-малко три различни държави членки и/или асоциирани държави. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки и/или асоциирани държави, не могат да са фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

4.  Освен ако не е предвидено друго в работната програма, посочена в член 27, действието се предприема в сътрудничество между най-малко три правни субекта, установени в най-малко две държави членки. Тези субекти не могат да са фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  принос за намаляване на зависимостта на европейската отбранителна промишленост от технологии или продукти, контролирани и/или подлежащи на разрешение от трета държава или от някой от нейните субекти, и увеличаване на стратегическата автономия на тази промишленост спрямо подобни технологии или продукти;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Фондът може да финансира до 100% от допустимите разходи за дадено действие, без да се засяга принципът на съфинансиране.

1.  Фондът финансира 100% от допустимите разходи за дадено действие, без да се засяга принципът на съфинансиране.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в случай на консорциум, същият се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат за МСП, установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени членовете на консорциума, които не са МСП;

б)  в случай на консорциум, същият се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат за МСП; частта от общия размер на допустимите разходи, отпуснати за МСП, установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени членовете на консорциума, които не са МСП, може да се брои двойно;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в случай на консорциум, същият се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на една четвърт от процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат на дружества със средна пазарна капитализация, установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени другите членове на консорциума, които не са нито МСП, нито предприятия със средна капитализация;

в)  в случай на консорциум, същият се ползва от процент на финансиране, увеличен с определен брой процентни пунктове, равняващ се на една четвърт от процента от общия размер на допустимите разходи, отпуснат на дружества със средна пазарна капитализация; ако тези дружества със средна пазарна капитализация са установени в държава членка или в асоциирана държава, различна от тези, в които са установени другите членове на консорциума, които не са предприятия със средна капитализация, консорциумът ще се ползва от равнище на финансиране, увеличено с 5 % от общите допустими разходи, определени за тези дружества със средна пазарна капитализация;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общия размер на преките допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение, финансовата подкрепа за трети страни и евентуалните единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.

1.  Непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общия размер на преките допустими разходи.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Непреките допустими разходи извън единната ставка от 25 % могат, ако това е целесъобразно, да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

2.  Като алтернатива, непреките допустими разходи могат да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операциите за смесено финансиране, за които е взето решение по линия на фонда, се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.

Бенефициерите на фонда имат право на достъп до специалните финансови инструменти, използвани по линия на InvestEU, в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи.

5.  Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи. В процеса на подбор също така се взема предвид балансът между половете.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на фонда се извършва, след като за изпълнението на фонда се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на фонда. В доклада за междинна оценка, изготвен не по-късно от 31 юли 2024 г., се включва, по-специално, анализ на управлението на фонда, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително участието на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, и финансирането, предоставено в съответствие с член [195] от Финансовия регламент. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

2.  Междинната оценка на фонда се извършва, след като за изпълнението на фонда се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от две години след започване на изпълнението на фонда. В доклада за междинна оценка, изготвен не по-късно от 31 юли 2022 г., се включва, по-специално, анализ на управлението на фонда, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително участието на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, и финансирането, предоставено в съответствие с член [195] от Финансовия регламент. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на срока за изпълнение на програмата, но не по-късно от четири години след 31 декември 2031 г., Комисията извършва окончателна оценка за изпълнението на фонда. Окончателният доклад за оценка включва резултатите от изпълнението и, доколкото е възможно с оглед на графика за изпълнението, въздействието на фонда. Въз основа на съответни консултации с държавите членки и асоциираните държави, както и с основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът към постигане на целите, посочени в член 3. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по фонда проекти, както и интегрирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Оценката съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.

3.  В края на срока за изпълнение на програмата, но не по-късно от две години след 31 декември 2029 г., Комисията извършва окончателна оценка за изпълнението на фонда. Окончателният доклад за оценка включва резултатите от изпълнението и, доколкото е възможно с оглед на графика за изпълнението, въздействието на фонда. Въз основа на съответни консултации с държавите членки и асоциираните държави, както и с основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът към постигане на целите, посочени в член 3. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по фонда проекти, както и интегрирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Оценката съдържа също така информация относно държавите на произход на получателите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Преди междинната оценка от Комисията Европейската сметна палата публикува специален доклад относно изпълнението на фонда и представя заключенията си на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3, и за създаване и поддържане на постоянна конференция на заинтересованите страни относно разработването на обща европейската политика за въоръженията и способностите.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски фонд за отбрана

Позовавания

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.7.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Alain Lamassoure

11.7.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (6.11.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана
(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Докладчик по становище: Антонио Лопес‑Истурис Уайт

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 7 юни 2017 г. Комисията стартира идеята за революционна инициатива в областта на отбраната: Европейски фонд за отбрана. Беше предложен двустепенен подход, включващ:

1. първоначален пробен период по многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., по време на който подготвително действие във връзка с научните изследвания в областта на отбраната да оказва подкрепа на съвместните научни изследвания в тази област, като предложената Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) ще съфинансира съвместни развойни проекти, и

2. специален фонд, създаден в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., който да увеличи мащаба на финансирането за съвместни научни изследвания за иновативни продукти и технологии от сферата на отбраната и за последващи етапи от развойния цикъл, включително разработването на прототипи.

Докладчикът на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) приветства настоящото предложение за конституиране на Европейския фонд за отбрана в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. От гледна точка на пазара в сферата на отбраната изглежда, че съществуващите инструменти на вътрешния пазар за насърчаване на ефективно сътрудничество между държавите членки и за развитие на основата на икономии от мащаба нямат голям успех. Налице е консенсус, че повече сътрудничество може да доведе постепенно не само до консолидиране, но и до по-голямо интегриране на европейския пазар в сектора. Целевото финансиране от ЕС, каквото представлява и Фондът, определено може да допринесе за отключването на редица проекти за сътрудничество за развитие, които в противен случай не биха започнали.

Докладчикът подчертава значението на трансграничното сътрудничество и абсолютната необходимост от стимулиране и насърчаване на действия, с които се осъществява такова сътрудничество. Фондът трябва да насърчава силно участието на малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация в съвместни проекти и да подкрепя революционните новаторски решения.

Един по-силен и приобщаващ единен пазар в сектора на отбраната ще допринася за повишаване на ефективността, което в крайна сметка ще означава по-добро съотношение между качество и цена за държавите членки и европейските граждани. Всъщност по преценки липсата на сътрудничество между държавите членки в областта на сигурността и отбраната води до загуба от между 25 и 100 милиарда евро годишно.

Освен това фондът може да действа като катализатор за иновативна и конкурентоспособна индустриална и научна основа, която е в състояние да отговори на нуждите на Европа в областта на отбраната с авангардни, напълно оперативно съвместими технологии и оборудване. Ако Съюзът е в състояние да насърчава отбранителна промишленост, която води до високи постижения в областта на промишлените и технологичните способности, запазваме стратегическата автономност на ЕС и се подготвяме за настоящите и бъдещите нужди в областта на сигурността. От друга страна, Съюзът се подготвя да играе роля на международно равнище.

Неотдавна съзаконодателите приключиха преговорите и постигнаха съгласие по Регламента за EDIDP. Комисията IMCO издаде становище по втората тема (докладчик: г-жа Анелен Ван Босойт (EКР)), в което се изразява обща подкрепа за програмата.

Докладчикът на комисията IMCO желае да възприеме позиция, при която да се вземе предвид извършената неотдавна работа по Регламента за EDIDP. Той признава например, че обсъжданията на изискванията за участие на правни субекти и държави членки (три и три) са току-що приключили и в момента не вижда никакъв смисъл наново да се отваря този въпрос. Подобен е подходът на докладчика по отношение на ставките за финансиране.

Докладчикът желае да наблегне на важни моменти от гледна точка на единния пазар, които преди това бяха подчертани и в становището на IMCO относно Регламента за EDIDP, като необходимостта от увеличаване на оперативната съвместимост чрез създаването на най-съвременни и оперативно съвместими технологии и оборудване в областта на отбраната, както и чрез подкрепа за разработването на общи технически спецификации и стандарти.

И накрая, тъй като 80 % от поръчките в областта на отбраната се извършват изцяло на национално равнище, което води до скъпоструващо дублиране на военни способности, докладчикът желае да подчертае необходимостта от създаване на отворен и добре функциониращ вътрешен пазар, както и процеса на отваряне на националните вериги на доставки, не на последно място чрез правилно прилагане на „Пакета за отбраната“ на ЕС от 2009 г., а именно Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и Директива 2009/43/ЕО относно вътрешнообщностните трансфери в областта на отбраната.

ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  През последните десет години геополитическият контекст на Съюза се промени коренно. Положението в съседните на Европа региони е нестабилно и Съюзът е изправен пред сложна и изпълнена с предизвикателства среда, в която едновременно се появяват нови заплахи, като хибридните и кибернетичните атаки, и се завръщат други по-конвенционални проблеми. В тези условия европейските граждани и техните политически лидери споделят мнението, че трябва да се направи повече, за да се защитим. 75 % от европейците подкрепят съществуването на обща политика за сигурност и отбрана. В съвместната си декларация от 25 март 2017 г. в Рим лидерите на 27 държави членки заедно с Европейския съвет, Европейския парламент и Комисията заявиха, че Съюзът ще засили своята обща сигурност и отбрана и ще насърчи развитието на една по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна промишленост.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на технологичните и промишлените отбранителни способности, с което да отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и да стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна европейска отбранителна промишленост. По-специално, тя предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фонда“), който да подпомага инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместното разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин способства за синергиите и ефективността на разходите, и да насърчава съвместното закупуване и поддръжка от страна на държавите членки на отбранително оборудване. Очаква се фондът да допълни националното финансиране, което вече се използва за тази цел, и да послужи като стимул за държавите членки да сътрудничат помежду си и да инвестират повече в отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на отбранителните продукти и технологии.

(1)  В своето съобщение от 30 ноември 2016 г. относно Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на технологичните и промишлените отбранителни способности, с което да отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и да стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна европейска отбранителна промишленост и създаването на по-интегриран отбранителен пазар в Европа. По-специално, тя предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фонда“), който да подпомага инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместното разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин способства за синергиите и ефективността на разходите, и да насърчава съвместното закупуване и поддръжка от страна на държавите членки на отбранително оборудване. Очаква се фондът да допълни националното финансиране, което вече се използва за тази цел, и да послужи като стимул за държавите членки да сътрудничат трансгранично помежду си и да инвестират повече в отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на отбранителните продукти и технологии.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  На 7 юни 2017 г. Комисията прие съобщение относно начало на дейността на Европейския фонд за отбрана. Беше предложен двуетапен подход: първо, за да бъде изпитан подходът, първоначално финансиране на научноизследователска и развойна дейност в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. („МФР“) с приемането на Регламент (ЕС) 2018/10921a; второ, създаване на специален фонд в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., за да се увеличи мащабът на финансирането за съвместни научни изследвания за иновативни продукти и технологии от сферата на отбраната и за последващи етапи от развойния цикъл, включително разработването на прототипи. Между тези две стъпки следва да има съгласуван и последователен подход.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (OВ L 200, 7.8.2018, стр. 30).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Секторът на отбраната се характеризира с нарастващи разходи за отбранително оборудване и високи разходи за НИРД, които ограничават стартирането на нови програми в областта на отбраната и оказват пряко въздействие върху конкурентоспособността и иновационния капацитет на промишлеността на Съюза. С оглед на увеличаването на разходите, големия размер на еднократните разходи за НИРД и малките серии, които могат да бъдат закупени на национално ниво, разработването на ново поколение крупни отбранителни системи и нови технологии в областта на отбраната във все по-голяма степен се превръща в задача, която е непосилна за отделна държава – членка на ЕС.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Положението в сектора на отбраната се утежнява допълнително и от значителните съкращения в бюджета за отбрана в Европа през последните 10 години, което засяга по-специално разходите за НИРД и оборудване. Между 2006 г. и 2013 г. реалните нива на разходите за отбрана в държавите членки, участващи в Европейската агенция по отбрана (EDA), са намалени с 12 %. Като се има предвид, че НИРД в областта на отбраната е в основата на разработването на бъдещите авангардни технологии в областта на отбраната, тези тенденции са особено тревожни и представляват сериозно предизвикателство за възможностите за запазване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза в дългосрочен план.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  Въпреки взаимовръзката между нарастващите разходи и намаляващото разходване на средства, планирането на отбраната и разходването на средства за НИРД в областта на отбраната, както и закупуването на оборудване остават в голяма степен на национално равнище, с много ограничено сътрудничество между държавите членки в сферата на инвестициите в отбранително оборудване. Освен това едва няколко програми при осъществяването си са свързани и с приоритетите на Съюза относно способностите: през 2015 г. едва 16 % от оборудването е било доставено чрез европейски съвместни поръчки, което е много под договорения колективен целеви показател от 35 %.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и да се развива в непрекъсната взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви6 на ЕС относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г.

(2)  Очаква се фондът да допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна промишлена и технологична база в сектора на отбраната и за създаването на по-интегриран пазар в областта на отбраната в Европа, който обслужва едновременно и на достъпни цени различните нужди, свързани със сигурността на държавите членки. Фондът е във взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално що се отнася до двете директиви на ЕС относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната, приети през 2009 г. Във всички случаи следва изцяло да се спазват изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, включително принципите за прозрачност и недискриминация, а изключения следва да се позволяват единствено в строгите рамки на посочената директива.

__________________

__________________

6 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

6 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В духа на един интегриран подход и с цел да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата автономност на Съюза чрез подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки и между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети, както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. С цел постигане на повече новаторски решения и отворен вътрешен пазар фондът следва да подпомага трансграничното участие на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация в областта на отбраната.

(3)  В духа на един интегриран подход и с цел да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза в целия Съюз, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността, екологичните резултати и технологичната автономност на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата автономност на Съюза чрез подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки и между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети, както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. Това следва също така да подобри ефикасността на вътрешния пазар в сектора на отбраната, което в крайна сметка би означавало по-голяма икономическа ефективност за държавите членки. С цел да се постигнат по-новаторски решения и да се изгради добре функциониращ и отворен вътрешен пазар в областта на отбраната, да се избягва дублирането, като се помага за създаването на нови пазарни възможности и се насърчава оперативната съвместимост и стандартизацията, фондът следва да увеличава, подпомага и създава лостов ефект за трансграничното сътрудничество между държавите членки и правните субекти, включително новите правни субекти и малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация в областта на отбраната, чрез разработване на отбранителни продукти и технологии в съответствие с приоритетите за отбранителните способности, договорени съвместно от държавите членки в рамките на Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  С оглед на постигането на по-иновативни решения и създаването на благоприятни условия за отворен вътрешен пазар, фондът следва да подпомага решително трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация и да спомага за създаването на нови пазарни възможности.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Трудното постигане на съгласие по консолидирани изисквания, отнасящи се до отбранителните способности, и общи технически спецификации или стандарти е пречка за трансграничното сътрудничество между държавите членки и между правните субекти, установени в различни държави членки. Липсата на подобни изисквания, спецификации и стандарти доведе до още по-голяма раздробеност на сектора на отбраната, техническа сложност, забавяния и прекомерни разходи, както и до намаляване на оперативната съвместимост. Постигането на съгласие по общи технически спецификации следва да бъде предварително условие за дейностите, предполагащи по-високо равнище на технологична готовност. Дейностите на държавите членки, които водят до общи изисквания във връзка с отбранителните способности, проучванията в тяхна подкрепа, както и действията, целящи да подпомогнат постигането на общо определение на техническите спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на фонда.

(8)  Трудното постигане на съгласие по консолидирани изисквания, отнасящи се до отбранителните способности, и общи технически спецификации или стандарти е пречка за трансграничното сътрудничество между държавите членки и между правните субекти, установени в различни държави членки. Липсата на подобни изисквания, спецификации и стандарти доведе до още по-голяма раздробеност на сектора на отбраната, техническа сложност, забавяния, прекомерни разходи, ненужно дублиране на способности, както и до намаляване на оперативната съвместимост. Постигането на съгласие по общи технически спецификации следва да бъде предварително условие за дейностите, предполагащи по-високо равнище на технологична готовност. Дейностите на държавите членки, които подкрепят оперативната съвместимост, водят до общи изисквания във връзка с отбранителните способности, проучванията в тяхна подкрепа, както и действията, целящи да подпомогнат постигането на общо определение на техническите спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на фонда, за да се избегне нарушаване на оперативната съвместимост от конкуриращи се спецификации и стандарти.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и на иновациите в нея, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с научни изследвания и разработването във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(9)  Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и на иновациите в нея, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни, иновативни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с научни изследвания и разработването във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране само ако се изпълнява в сътрудничество между най-малкото три правни субекта, установени в поне три различни държави членки и/или асоциирани държави. Най-малкото три от тези отговарящи на условията за финансиране правни субекти, установени в поне две различни държави членки и/или асоциирани държави, следва да не бъдат фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират. С цел стимулиране на сътрудничеството между държавите членки фондът може да подпомага съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.

(10)  Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране само ако се изпълнява в сътрудничество между най-малкото три правни субекта, установени в поне три различни държави членки и/или асоциирани държави. Всеки вид сътрудничество, който включва правни субекти от асоциирана държава, следва да включва също така поне два правни субекта от две различни държави членки. Най-малкото три от тези отговарящи на условията за финансиране правни субекти, установени в поне две различни държави членки и/или асоциирани държави, следва да не бъдат фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират. С цел стимулиране на сътрудничеството между държавите членки и трансгранични полезни взаимодействия следва да се допускат за финансиране съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, следва по принцип да отговарят на условията за подкрепа. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при ползващи се с подкрепата на фонда действия, следва да не се намират на територията на неасоциирани трети държави.

(12)  Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или от субекти от неасоциирани трети държави, следва по принцип да отговарят на условията за подкрепа. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при ползващи се с подкрепата на фонда действия, следва по правило да не се намират на територията на неасоциирани трети държави.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  При определени обстоятелства, ако това е необходимо за постигане на целите на действието, следва да бъде възможно да се прибегне до дерогация от принципа, според който получателите и техните подизпълнители следва да не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. С оглед на това, правните субекти, установени в Съюза, които са контролирани от неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, могат да отговарят на условията за финансиране, ако са изпълнени специфични и строги условия, свързани с интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Участието на тези субекти следва да не противоречи на целите на фонда. Заявителите следва да предоставят цялата значима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват по време на действието.

(13)  При определени оправдани обстоятелства, ако това е необходимо за постигане на целите на действието и когато технологичният и/или промишленият принос не може да бъде доставен от европейски субекти, следва да бъде възможно да се прибегне до дерогация от принципа, според който получателите и техните подизпълнители следва да не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави. С оглед на това, правните субекти, установени в Съюза, които са контролирани от неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, могат да отговарят на условията за финансиране, ако са изпълнени специфични и строги условия, свързани с интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, определени в рамките на общата външна политика и политика на сигурност в съответствие с дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС), включително по отношение на укрепването на европейската отбранителна технологична и индустриална база. Участието на тези субекти следва да не противоречи на целите на фонда. Бенефициерите следва да предоставят цялата значима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват по време на действието.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Различни видове финансови механизми следва да бъдат на разположение на държавите членки с оглед съвместното развитие и придобиване на отбранителни способности. Разработеният от Комисията финансов инструментариум следва да осигури различните видове схеми, които държавите членки могат да използват за справяне с финансовите предизвикателства пред съвместната разработка и закупуване. Използването на тези финансови механизми би могло допълнително да насърчи стартирането на съвместни проекти в областта на отбраната и да повиши ефективността на разходите за отбрана, включително за проектите, подпомагани по линия на Европейския фонд за отбрана.

(17)  Различни видове финансови механизми следва да бъдат на разположение на държавите членки с оглед съвместното развитие и придобиване на отбранителни способности. Разработеният от Комисията финансов инструментариум следва да осигури различните видове схеми, които държавите членки могат да използват за справяне с финансовите предизвикателства пред съвместната разработка и закупуване. Използването на тези финансови механизми би могло допълнително да насърчи стартирането на съвместни и трансгранични проекти в областта на отбраната, да допринесе за избягване на дублирания и да повиши ефективността на разходите за отбрана, включително за проектите, подпомагани по линия на Европейския фонд за отбрана.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна индустрия, е важно държавите членки вече да обмислят съвместното придобиване на крайния продукт или съвместното използване на технологията, по-специално чрез съвместна трансгранична обществена поръчка, в рамките на която държавите членки заедно организират своите процедури за възлагане на обществени поръчки, в частност като използват централен орган за покупки.

(22)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна индустрия, е важно държавите членки вече да обмислят съвместното придобиване на крайния продукт или съвместното използване на технологията, по-специално чрез съвместна трансгранична обществена поръчка, в рамките на която държавите членки заедно организират своите процедури за възлагане на обществени поръчки, например като използват централен орган за покупки.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на действието за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. В рамките на Съюза общите слабости в областта на свързаните с отбраната научни изследвания и на отбранителните способности се установяват в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално благодарение на всеобхватната стратегическа изследователска програма и плана за развитие на способностите. Други процедури в Съюза, като координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подпомогнат изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, също така могат да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не препятстват участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.

(23)  Насърчаването на иновациите, научните изследвания и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на действието за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. В рамките на Съюза общите слабости в областта на свързаните с отбраната научни изследвания и на отбранителните способности се установяват в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално благодарение на всеобхватната стратегическа изследователска програма и плана за развитие на способностите. Други процедури в Съюза, като координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подпомогнат изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, също така могат да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не препятстват участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Комисията следва да изготвя годишни или многогодишни работни програми, съобразени с целите на програмата. При изготвянето на работната програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки. За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, на Европейската агенция по отбрана ще бъде предоставен статут на наблюдател в комитета на държавите членки. Предвид спецификата на сектора на отбраната, Европейската служба за външна дейност също следва да взема участие в работата на комитета на държавите членки.

(31)  Комисията следва да изготвя годишни или многогодишни работни програми, съобразени с целите на програмата. В работната програма следва да се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на фонда, и тяхната пряка връзка с целите на фонда. При изготвянето на работната програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки. За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, на Европейската агенция по отбрана ще бъде предоставен статут на наблюдател в комитета на държавите членки. Предвид спецификата на сектора на отбраната, Европейската служба за външна дейност също следва да взема участие в работата на комитета на държавите членки.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С цел оказване на подкрепа за един отворен вътрешен пазар следва да бъде насърчавано участието на трансгранични МСП и дружества със средна пазарна капитализация, било като членове на консорциум, било като подизпълнители.

(33)  С цел оказване на подкрепа за един отворен вътрешен пазар следва да бъде насърчавано участието на трансгранични МСП и дружества със средна пазарна капитализация, било като членове на консорциум, било като подизпълнители. В работната програма следва да се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя разумен размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с държавите членки и сектора, за да осигури успеха на фонда.

(34)  Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с държавите членки и сектора, за да осигури успеха на фонда чрез неговото въздействие върху отбранителната промишленост.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Европейската сметна палата следва да взема предвид и икономическата ефективност на проектите, финансирания от фонда. Комисията трябва да взема под внимание тези одити без ненужно забавяне.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Отчитайки колко важно е да се води борба с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действието по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.

(41)  Отчитайки колко важно е да се води борба с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действието по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата чрез включване на намаляването на неблагоприятния ефект върху околната среда като една от целите и един от критериите за финансиране от фонда. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Финансовата помощ от Съюза следва да не засяга трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза в съответствие с Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, нито износа на продукти, оборудване или технологии.

(43)  Финансовата помощ от Съюза следва да е във взаимовръзка с пълното и точно прилагане на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 относно трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза и с износа на продукти, оборудване или технологии

__________________

__________________

15 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

15 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „изпълнителни управленски структури“ означава всеки или всички органи, назначени в съответствие с националното право, на които са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на правния субект и които упражняват надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

(5)  „изпълнителна управленска структура“ означава орган на субект, назначен в съответствие с националното право и отчитащ се пред главния изпълнителен директор, когато това е приложимо, на който орган са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на субекта и който упражнява надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на фонда е да насърчава конкурентоспособността, ефикасността и капацитета за иновации на европейската отбранителна промишленост, като оказва подкрепа за съвместните действия и трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Съюза, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от промишления жизнен цикъл, и по този начин допринася за стратегическата автономност на Съюза. Фондът следва също така да допринесе за свободата на действие на Съюза и неговата автономност, по-специално в технологически и промишлен аспект.

1.  Общата цел на фонда е да насърчава конкурентоспособността, ефикасността и капацитета за иновации на европейската отбранителна промишленост в целия Съюз, като оказва подкрепа за съвместните действия и разширява трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Съюза, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от промишления жизнен цикъл, и по този начин допринася за стратегическата автономност на Съюза. Фондът следва също така да допринесе за свободата на действие на Съюза и неговата автономност, по-специално в технологически и промишлен аспект.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да оказва подкрепа за съвместни научноизследователски проекти, които биха могли значително да подобрят ефикасността при използването на бъдещите способности, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива;

a)  да оказва подкрепа за съвместни научноизследователски проекти, които биха могли значително да подобрят ефикасността при използването на бъдещите способности в Съюза, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да оказва подкрепа за съвместни развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ненужно дублиране, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз. В крайна сметка фондът ще доведе до по-голяма оперативна съвместимост на способностите на държавите членки.

б)  да оказва подкрепа за съвместни развойни проекти, свързани с отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на ненужно дублиране, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз, като в крайна сметка доведе до по-голяма оперативна съвместимост на способностите на държавите членки и подпомогне стандартизацията.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ във връзка с изпълнението на фонда, като например подготвителни, мониторингови, контролни, одитни и оценителни дейности, включително корпоративните информационни системи.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ във връзка с изпълнението на фонда, като например подготвителни, мониторингови, контролни, одитни и оценителни дейности, включително корпоративните информационни системи. Тази сума не надвишава 2 % от стойността на финансовия пакет по параграф 1.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  До 5 % от финансовия пакет по параграф 1 е предназначен за подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.

4.  Поне 5 % от финансовия пакет по параграф 1 е предназначен за подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  От финансовия пакет се заделя реалистичен размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Финансовите средства, които са отпуснати на държавите членки при споделено управление, при поискване от тяхна страна могат да бъдат прехвърлени във фонда. Комисията ще изпълнява бюджета, що се отнася до тези средства, пряко в съответствие с [член 62, параграф 1, буква а)] от Финансовия регламент. Когато е възможно, тези средства се използват в полза на съответната държава членка.

заличава се

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фондът също така може да бъде отворен за държави, с които Съюзът е подписал споразумение в сферата на сигурността, предвиждащо сътрудничество при финансирането на отбранителните научни изследвания и отбранителната промишленост.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и съответно да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на експерти по етичните въпроси в областта на отбраната. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси.

2.  Предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои точно действия повдигат сложни или сериозни етични въпроси и съответно да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите и оценките на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на независими експерти с различна квалификация, включително и такива от гражданското общество. Предложенията, които създават съществено безпокойство в етично отношение, трябва да са предмет на засилено наблюдение и контрол. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси и докладва за това в рамките на своите задължения за докладване и оценка съгласно членове 31 и 32.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Субектите, участващи в действието, трябва да имат строги стандарти за корпоративно управление.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При необходимост Комисията извършва проверки, касаещи етичните аспекти, по време на изпълнението на действието. Комисията извършва проверките по сериозни или сложни етични въпроси със съдействието на експерти по етичните въпроси в областта на отбраната.

заличава се

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Действията, които не са приемливи от етични съображения, могат да бъдат отхвърлени или прекратени по всяко време.

5.  Действията, които не са приемливи от етични съображения, се отхвърлят. При установена етична несъвместимост действието се ограничава или прекратява по всяко време.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Фондът може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. Той може също така да предоставя финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

2.  Фондът може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки, при пълно спазване на изискванията на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността. Той може също така да предоставя финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 заявител, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, може да отговаря на условията за финансиране, ако това е необходимо за постигането на целите на действието и при условие че участието му не застрашава интересите на Съюза и на неговите държавите членки в областта на сигурността. С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, поканата за представяне на предложения съдържа изискването заявителят да предостави информация, доказваща по-специално, че:

2.  Чрез дерогация от параграф 1 заявител, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, може да отговаря на условията за финансиране, ако това е необходимо за постигането на целите на действието и при условие че участието му не противоречи на интересите на Съюза и на неговите държавите членки в областта на сигурността и отбраната. С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, поканата за представяне на предложения съдържа изискването заявителят да предостави информация, доказваща по-специално, че:

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  контролът върху заявителя няма да бъде упражняван по начин, който ограничава под каквато и да било форма способността му да изпълнява и завърши действието;

a)  заявителят не се контролира изключително от трети държави или от субекти, установени в трети държави, и никакъв контрол няма да се упражнява по начин, който ограничава под каквато и да било форма способността на заявителя да изпълнява и завърши действието;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  участието на субекти от неасоциирани трети държави е насочено единствено към постигането на конкурентни търговски цели, а не към преследването на стратегически интереси и цели на правителството на трета държава;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  неасоциираната трета държава или субектът от неасоциирана трета държава осигурява технологичен и/или индустриален принос, който не е могъл да бъде осигурен от европейски субект;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  резултатите от действието остават за бенефициера и не подлежат на контрол или ограничения от страна на неасоциирани трети държави или други субекти от неасоциирани трети държави по време на действието и в течение на определен период след неговото завършване.

в)  собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието, и резултатите от действието остават за бенефициера и не подлежат на контрол или ограничения от страна на неасоциирани трети държави или други субекти от неасоциирани трети държави по време на действието и в течение на определен период след неговото завършване, както и не се изнасят за, и до тях не се дава достъп от, трета държава или от субект от трета държава без одобрението на държавите членки, в които е установен бенефициерът, и в съответствие с целите, определени в член 3;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  всяка друга приложима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват по време на действието.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители си сътрудничат само с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под контрола на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

3.  Цялата инфраструктура и всички съоръжения, активи и ресурси, използвани в рамките на действията, финансирани по линия на фонда, се намират на територията на Съюза или на асоциирани държави. Освен това при изпълнението на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители си сътрудничат само с правни субекти, които са установени в Съюза или в асоциирана държава и не се намират под изключителния контрол на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез дерогация от параграф 3 участващите в действието бенефициери и подизпълнители могат да използват своите активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или държани на територията на неасоциирана трета държава, ако това е необходимо за постигане на целите на действието и при условие че това няма да застраши сигурността на Съюза и на неговите държави членки. При същите условия, при изпълнение на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители могат да си сътрудничат със субект, установен в неасоциирана трета държава. Разходите, свързани с използването на тази инфраструктура, съоръжения, активи или ресурси и с това сътрудничество, не са допустими по линия на фонда.

4.  Чрез дерогация от параграф 3, когато в Съюза няма леснодостъпни конкурентоспособни заместители, участващите в действието бенефициери и подизпълнители могат да използват своите активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или държани на територията на неасоциирана трета държава, ако това е строго необходимо за постигане на целите на действието и при условие че това използване не противоречи на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната и на целите на фонда.

 

Ако е необходимо и за да се постигнат целите на Фонда, бенефициерите може да си сътрудничат със субекти, намиращи се в трети държави, по-специално ако те имат подходящ експертен опит във връзка с финансираното действие. Субектите, които си сътрудничат с бенефициерите, обаче не може да са разположени в трети държави, неупоменати в работната програма.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, в поканата за представяне на предложения или в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се уточняват и други условия. Тези условия касаят по-специално разпоредбите относно собствеността върху резултатите от действието и достъпа до класифицирана и некласифицирана чувствителна информация, а също така гаранциите за сигурност на доставките.

5.  С цел да се осигури защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, в поканата за представяне на предложения или в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се уточняват и други условия. Тези условия касаят по-специално разпоредбите относно собствеността върху резултатите от действието и достъпа до класифицирана и некласифицирана чувствителна информация, а също така гаранциите за сигурност на доставките.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  При изпълнение на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители могат да си сътрудничат със субект, установен в неасоциирана трета държава, при условие че са изпълнени условията, посочени в параграфи 4 и 5. Разходите, свързани с използването на това сътрудничество и с използването на инфраструктура, съоръжения, активи или ресурси, не са допустими за финансиране.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Заявителите предоставят цялата относима информация, необходима за оценяване на критериите за допустимост и на условията, посочени в параграфи 1—4.

6.  Бенефициерите предоставят цялата относима информация, необходима за оценяване на критериите за допустимост и на условията, посочени в параграфи 1—4.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  В случай на настъпила промяна по време на изпълнението на действие, която би могла да постави под въпрос спазването на тези критерии и условия, бенефициерът уведомява Комисията, която преценява дали тези критерии и условия са все още изпълнени и проучва потенциалното въздействие върху финансирането на действието.

8.  В случай на настъпила промяна по време на изпълнението на действие, която би могла да постави под въпрос спазването на тези критерии и условия, бенефициерът уведомява незабавно Комисията, която преценява дали тези критерии и условия са все още изпълнени и проучва потенциалното въздействие върху финансирането на действието.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на нови знания и отбранителни технологии, които могат да имат значими последици в областта на отбраната;

a)  дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на нови знания и отбранителни технологии, които могат да имат значими последици в областта на отбраната и конкурентоспособността на сектора;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология. Сертифицирането е процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите регламенти;

з)  сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология. Сертифицирането е процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите регламенти и стандарти;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии.

и)  разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността и целят да намалят влиянието върху околната среда през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Освен ако не е предвидено друго в работната програма, посочена в член 27, действието се предприема в сътрудничество между най-малко три правни субекта, установени в най-малко три различни държави членки и/или асоциирани държави. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки и/или асоциирани държави, не могат да са фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

4.  Действието се предприема в сътрудничество в рамките на консорциум между най-малко три правни субекта, установени в най-малко три различни държави членки и/или асоциирани държави. Всеки консорциум, който включва правни субекти от асоциирана държава, включва също така поне два правни субекта от две различни държави членки. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки и/или асоциирани държави, не могат да са фактически контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Параграф 4 не се прилага за действията, посочени в параграф 3, букви в) и й) и за действията, посочени в член 6.

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При отпускането на финансиране за действия в областта на развойната дейност Комисията действа чрез актове за изпълнение, приемани в съответствие с процедурата по член 28, параграф 2.

3.  При отпускането на финансиране за действия в областта на научните изследвания и развойната дейност Комисията действа чрез актове за изпълнение, приемани в съответствие с процедурата по член 28, параграф 2.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  принос към конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, по-специално чрез създаване на нови пазарни възможности и ускоряване растежа на дружествата в целия Съюз;

в)  принос към конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, консолидиране и укрепване на европейския единен пазар в областта на отбраната, по-специално чрез създаване на нови пазарни възможности и ускоряване растежа на дружествата в целия Съюз;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  принос към автономията на европейската отбранителна промишленост чрез укрепване на отбранителните технологии или продукти в съответствие с приоритетите за отбранителни способности, договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната в съответствие с приоритетите, посочени в член 3, параграф 2, а когато е целесъобразно — и с тези, залегнали в регионалните и международните споразумения за сътрудничество;

г)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната в съответствие с приоритетите, посочени в член 3, параграф 2, а когато е целесъобразно — и с тези, залегнали в регионалните и международните споразумения за сътрудничество, когато те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, по-специално за МСП, които са установени в държави членки и/или асоциирани държави, различни от тези, в които са установени субектите от консорциума, които не са МСП;

д)  принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, по-специално за МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които са установени в държави членки и/или асоциирани държави, различни от тези, в които са установени субектите от консорциума, които не са МСП, нито дружества със средна пазарна капитализация, по-конкретно като се взема предвид делът от финансирането, отпуснат за участващите МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  когато е възможно, принос за намаляване на влиянието върху околната среда на отбранителните продукти и за предоставяне на иновативни решения, които дават възможност за постепенно преустановяване на използването на вредни вещества;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  съгласуваност с техническите спецификации и международните стандарти, за да се гарантира, че разработените с финансова помощ от фонда способности могат да бъдат оперативно съвместими за държавите членки, а също и спрямо регионалните им партньори.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Фондът може да финансира до 100 % от допустимите разходи за дадено действие, без да се засяга принципът на съфинансиране.

1.  Без да се засяга принципът на съфинансиране, Фондът може:

 

a) да финансира до 100 % от допустимите разходи за дадено действие, което се извършва преди разработването на прототипната фаза;

 

б) да финансира до 20 % от допустимите разходи за дадено действие по време на прототипната фаза;

 

в) да финансира до 80 % от допустимите разходи за дадено действие, което се извършва след прототипната фаза;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1:

заличава се

a)  за действия по член 11, параграф 3, буква д) финансовата помощ от фонда не надхвърля 20 % от допустимите разходи за действието;

 

б)  за действия по член 11, параграф 3, букви е)—и) финансовата помощ от фонда не надхвърля 80 % от допустимите разходи за действието.

 

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За действията в областта на развойната дейност, процентът на финансиране се увеличава в следните случаи:

3.  Процентът на финансиране за действията в областта на развойната дейност, повишаващи трансграничното сътрудничество между държавите членки, се увеличава в следните случаи:

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Чрез дерогация от параграф 1 процентът на финансиране може да бъде намален за действия по член 11, параграф 3, буква й), свързани с дейности за разпространение, изграждане на мрежи и повишаване на осведомеността.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Непреките допустими разходи извън единната ставка от 25 % могат, ако това е целесъобразно, да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

2.  Непреките допустими разходи извън единната ставка от 25 % могат да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране в съответствие с член [185] от Финансовия регламент и се съобщават на Комисията.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съюзът може да оказва подкрепа за обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, като предоставя безвъзмездни средства на възлагащи органи или възложители по смисъла на директиви 2014/24/ЕС18, 2014/25/ЕС19 и 2009/81/ЕО20 на Европейския парламент и на Съвета, които съвместно закупуват научноизследователски и развойни услуги в областта на отбраната или координират процедурите си за възлагане на обществени поръчки.

1.  Обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий са допустими за финансиране чрез предоставяне на безвъзмездни средства на възлагащи органи или възложители по смисъла на директиви 2014/24/ЕС18, 2014/25/ЕС19 и 2009/81/ЕО20 на Европейския парламент и на Съвета, които съвместно закупуват научноизследователски и развойни услуги в областта на отбраната или координират процедурите си за възлагане на обществени поръчки.

__________________

__________________

18 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

18 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

19 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

19 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

20 Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

20 Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  трябва да са в съответствие с принципите на прозрачност, недискриминация, равно третиране, добро финансово управление, пропорционалност, както и с правилата относно конкуренцията; може да се включат конкретни условия, като това мястото на изпълнение на възложените дейности да се ограничи до територията на държавите членки и на асоциираните държави;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  могат да разрешат сключването на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици);

б)  могат да разрешат сключването на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици); както и

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предвиждат възлагане на поръчките на участника или участниците в тръжната процедура, предлагащи най-добро съотношение между качество и цена.

в)  предвиждат възлагане на поръчките на участника или участниците в тръжната процедура, предлагащи най-добро съотношение между качество и цена, като същевременно гарантират отсъствието на конфликт на интереси.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато това е оправдано, по силата на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се изисква резултатите от действията, получаващи подкрепа по линия на фонда, да не подлежат на никакъв контрол или ограничаване, било то пряко или косвено — посредством един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии, от страна на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

3.  Резултатите от действията, получаващи подкрепа по линия на фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничаване, било то пряко или косвено — посредством един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии, от страна на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  приноса за повишаване на ефективността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително ефективността на разходите и потенциала за синергии в процеса на снабдяване и поддръжка и в процеса на обезвреждане;

a)  приноса за повишаване на ефективността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително ефективността на разходите и потенциала за синергии в процеса на снабдяване, употреба и поддръжка и в процеса на обезвреждане;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Настоящият регламент не засяга свободата на действие на държавите членки в областта на политиката относно износа на продукти, свързани с отбраната.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на програмата, и тяхната пряка връзка с целите, посочени в член 3.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  При изготвянето на работните програми и преди предоставянето на финансиране Комисията гарантира, чрез провеждане на необходимите консултации с комитета, че предложените действия за научноизследователска и развойна дейност избягват дублиране със съществуващи възможности или вече финансирани проекти за научноизследователска или развойна дейност в рамките на Съюза.

 

В случай на установяване на дублиране, Комисията провежда допълнителни консултации.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да присъства.

1.  Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да присъства. Европейският парламент може да избере представителна група от членове, които да предоставят съдействие на комитета.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Независимите експерти са граждани на Съюза, набрани и подбрани въз основа на покани за заявяване на интерес, адресирани към имащите отношение организации, като например министерства на отбраната и агенции на тяхно подчинение, научноизследователски институти, университети, бизнес сдружения или предприятия от сектора на отбраната, с оглед съставяне на списък с експерти. Чрез дерогация от член [237] от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично.

2.  Независимите експерти са граждани на Съюза от широк кръг държави членки, определени и подбрани въз основа на открити и прозрачни покани за заявяване на интерес, адресирани към имащите отношение организации, като например министерства на отбраната и агенции на тяхно подчинение, научноизследователски институти, университети, бизнес сдружения или предприятия от сектора на отбраната, и неправителствени организации, с оглед съставяне на списък с експерти, с който се цели да постигне баланс между половете. Чрез дерогация от член [237] от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията следва да гарантира, че съответните нейни правила за избягване на конфликти на интереси се прилагат строго.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комитетът, предвиден в член 28, получава всяка година списъка на експертите.

4.  Комитетът, предвиден в член 28, и Европейският парламент получават всяка година списъка на експертите.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията изпраща оценките, както е посочено в параграфи 2 и 3, и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член [127] от Финансовия регламент. Европейската сметна палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Съюза в съответствие с член 287 от ДФЕС.

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член [127] от Финансовия регламент. Европейската сметна палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Съюза в съответствие с член 287 от ДФЕС, включително ефективността на средствата, разходвани по подкрепяните от Фонда проекти.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато държава членка или предприятие се позове на националната сигурност като основание да не предостави информация на OLAF, при наличие на риск от извършване на измама или друга незаконна дейност, съображенията, свързани с националната сигурност следва да се тълкуват стеснително.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски фонд за отбрана

Позовавания

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Разглеждане в комисия

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin‑Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейски фонд за отбрана

Позовавания

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

11

14

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Дата на внасяне

28.11.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност