Postup : 2018/0254(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0412/2018

Předložené texty :

A8-0412/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23
OJ 26/04/2021 - 54

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

ZPRÁVA     ***I
PDF 1371kWORD 216k
28.11.2018
PE 625.510v02-00 A8-0412/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski

Zpravodaj (*):

David McAllister, Výbor pro zahraniční věci

(*) Přidružené výbory – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0476),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 173 odst. 3, čl. 182 odst. 4 a článek 183 a čl. 188 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0268/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Rozpočtového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0412/2018),

1.    přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje Evropský obranný fond

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 173 odst. 3, čl. 182 odst. 4, článek 183 a druhý odstavec článku 188 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(-1a)  Má se za to, že obrana je jasným příkladem toho, jak by mohlo být dosaženo větší účinnosti tím, že se určité pravomoci a činnosti, které v současnosti provádějí členské státy, a odpovídající prostředky přesunou na evropskou úroveň. Výsledkem by měla být demonstrace evropské přidané hodnoty a snížení celkových veřejných výdajů v Unii.

(-1b)  V posledním desetiletí se dramaticky změnil geopolitický kontext Unie. Situace v sousedních regionech je nestabilní a Unie musí čelit komplexní a velmi náročné situaci, v níž se objevují nové hrozby, např. hybridní a kybernetické útoky, a zároveň se vracejí tradičnější problémy. V této situaci evropští občané i jejich političtí představitelé zastávají názor, že je třeba kolektivně učinit víc pro naši obranu. Společnou obrannou a bezpečnostní politiku podporuje 75 % Evropanů. V Římském prohlášení vrcholných představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Komise ze dne 25. března 2017 se uvádí, že Unie bude posilovat svou společnou bezpečnost a obranu a podporovat konkurenceschopnější a integrovanější obranný průmysl.

(1)  Ve svém sdělení ze dne 30. listopadu 2016 o evropském obranném akčním plánu přijatém dne 30. listopadu 2016 Komise uvedla, že je odhodlána doplňovat, posilovat pákovým efektem a konsolidovat spolupráci členských států při rozvoji obranných technologických a průmyslových kapacit v reakci na bezpečnostní výzvy, jakož i podporovat konkurenceschopný, inovativní a efektivní evropský obranný průmysl a vytvořit v celé Unii integrovanější obranný trh. Komise zejména navrhla zřídit Evropský obranný fond (dále jen „fond“) na podporu investic do společného výzkumu a vývoje obranných produktů a technologií, což přispěje k synergiím a nákladové efektivnosti, a na podporu toho, aby členské státy nakupovaly a udržovaly obranné vybavení společně. Fond by doplnil vnitrostátní finanční prostředky již používané k tomuto účelu a měl by působit jako pobídka pro členské státy, aby více přeshraničně spolupracovaly a investovaly do obrany. Z fondu by byla podporována spolupráce v průběhu celého cyklu obranných produktů a technologií.

(1a)  Dne 7. června 2017 Komise přijala sdělení o zřízení Evropského obranného fondu. Byl navržen dvoufázový postup: v testovací fázi bude nejprve poskytnuto prvotní financování pro výzkum a vývoj v rámci víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020, a to přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/10922; v druhé fází bude v rámci VFR 2021–2027 vytvořen zvláštní fond, jímž se navýší finanční zdroje na kooperativní výzkum inovativních obranných produktů a technologií a na následné etapy vývojového cyklu, včetně vývoje prototypů. V obou fázích je třeba postupovat jednotně a soustavně.

(1b)  Obranný průmysl se vyznačuje rostoucími náklady na obranné vybavení a vysokými náklady na výzkum a vývoj, které omezují možnosti provádění nových obranných programů a mají přímý vliv na konkurenceschopnost a inovační schopnost tohoto odvětví v Unii. S ohledem na strmý růst nákladů, objem jednorázových výdajů na výzkum a vývoj a malé série, které lze získat na vnitrostátní úrovni, se vývoj nové generace hlavních obranných systémů a nových obranných technologií dostává stále více mimo dosah jednotlivých členských států.

(1c)  Ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 Evropský parlament připomněl svou podporu vytvoření Evropské obranné unie s konkrétním výzkumným programem na obranu Unie a programem průmyslového rozvoje, který bude doplněn investicemi členských států, aby se zamezilo duplicitě a zvýšila se strategická autonomie a efektivita evropského obranného průmyslu. Zopakoval také, že Unie může být silnější a ambicióznější pouze tehdy, bude-li mít k dispozici více finančních prostředků, a vyzval proto k pokračování podpory stávajících politik, k navýšení zdrojů pro stěžejní programy Unie a k doplnění dalších finančních prostředků odpovídajících dodatečným úkolům.

(1d)  Situace v obranném odvětví se dále zhoršila kvůli významným škrtům v rozpočtech na obranu v celé Evropě během uplynulých deseti let, jež se dotkly zejména výdajů na výzkum a vývoj a na vybavení. Mezi lety 2006 a 2013 se úroveň skutečných výdajů na obranu v členských státech účastnících se mechanismu Evropské obranné agentury snížila o 12 %. Vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj v oblasti obrany představuje základ pro rozvoj budoucích průlomových technologií pro obranné účely, jsou takovéto trendy obzvláště znepokojivé a znamenají závažný problém pro dlouhodobé zachování konkurenceschopnosti obranného průmyslu Unie.

(1e)  Navzdory souhře růstu nákladů a poklesu výdajů zůstává plánování v oblasti obrany a výdaje na obranný výzkum a vývoj a nákup vybavení z velké části na vnitrostátní úrovni s velmi omezenou mírou spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o investice do obranného vybavení. Jen několik málo skutečně realizovaných programů mělo rovněž vztah k prioritám Unie v oblasti kapacit – v roce 2015 pocházelo z evropského kooperativního zadávání veřejných zakázek pouze 16 % zakoupeného vybavení, což je daleko méně než dohodnutý společný cíl 35 %.

(2)  Fond by přispěl k vytvoření silné, konkurenceschopné a inovativní obranné průmyslové a technologické základny a šel ruku v ruce s iniciativami Unie zaměřenými na integrovanější evropský obranný trh, a zejména pak se dvěma směrnicemi z roku 2009(2) o veřejných zakázkách a o transferech uvnitř EU v obranném odvětví. Je proto velmi důležité, aby byly splněny hlavní regulační podmínky, zejména pak plné provedení těchto směrnic. Fond se má stát základem řádné evropské politiky obranného průmyslu.

(3)  Evropský obranný fond by měl být zřízen integrovaným přístupem a tak, aby přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti obranného průmyslu Unie. Měl by být zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, inovativnosti, efektivnosti a technologické a průmyslové autonomie obranného průmyslu Unie, a přispívat tak ke strategické autonomii Unie podporou přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a mezi podniky, výzkumnými středisky, vládami členských států, mezinárodními organizacemi a vysokými školami v různých zemích Unie, a to jak ve fázi výzkumu, tak ve fázi vývoje obranných produktů a technologií. Aby bylo možné dosáhnout inovativnějších řešení a otevřeného vnitřního trhu, měl by fond podporovat přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v obranném odvětví. Za účelem podpory otevřeného vnitřního trhu by fond měl napomáhat rozvoji přeshraniční spolupráce mezi právními subjekty, zejména pak přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací.

(3a)  Evropská bezpečnost závisí na pevných a solidních vztazích se strategickými partnery po celém světě a program by měl zvyšovat konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu dalším upevňování partnerských vztahů prostřednictvím výzkumu a vývoju, a tím rozvíjet evropské strategické kapacity a schopnosti.

(4)  Důležitým prvkem je fáze výzkumu, neboť podmiňuje kapacitu evropského průmyslu a autonomii evropského průmyslu vyvíjet produkty a nezávislost členských států jako koncových uživatelů v oblasti obrany. Fáze výzkumu spojená s rozvojem obranných schopností může zahrnovat významná rizika, zejména rizika související s nízkou úrovní vyspělosti a přelomovostí technologií. Také fázi vývoje, jež následuje po fázi výzkumu a technologií, provázejí značná rizika a náklady, které brání dalšímu využití výsledků výzkumu a mají nepříznivý vliv na konkurenceschopnost a inovativnost obranného průmyslu Unie. Fond by měl podporovat provázanost mezi jednotlivými fázemi výzkumu a vývoje obranných produktů a technologií, aby se odstranila těžko překlenutelná propast mezi vývojem a praktickým uplatněním.

(5)  Fond by neměl podporovat čistě základní výzkum, který by měl využívat jiných režimů podpory, mohl by však podporovat základní výzkum zaměřený na obranu, který by mohl tvořit základ pro řešení zjištěných nebo očekávaných problémů nebo možností.

(6)  Fond by mohl podporovat akce týkající se jak nových produktů a technologií, tak modernizace těch stávajících, a to tam, kde použití již existujících informací potřebných k provedení akcí za účelem modernizace nepodléhá omezením ze strany nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Při podávání žádostí o financování z prostředků Unie by po právních subjektech mělo být požadováno, aby předložily informace relevantní pro prokázání neexistence těchto omezení. Pokud nebudou takové informace předloženy, financování z prostředků Unie by nemělo být možné.

(6a)  Fond by měl zajistit přiměřenou podporu výzkumných a vývojových činností v oblasti přelomových obranných technologií. Vzhledem k tomu, že přelomové technologie se mohou opírat o koncepce či myšlenky, jež nepocházejí od subjektů působících v oblasti tradičního obranného výzkumu a vývoje, měl by fond zajistit dostatečnou flexibilitu při konzultacích se zúčastněnými stranami, a financování a řízení činností.

(7)  Aby bylo zajištěno, že prováděním tohoto nařízení budou dodrženy mezinárodní závazky Unie a členských států, akce související s produkty nebo technologiemi, jejichž použití, vývoj nebo výrobu zakazuje mezinárodní právo, by neměly získat financování v rámci fondu. V tomto ohledu by vývoji mezinárodního práva měla podléhat i způsobilost akcí souvisejících s novými obrannými produkty nebo technologiemi, např. takovými, které jsou obzvlášť navrženy k provádění smrtících úderů bez lidské kontroly nad rozhodnutími o jejich nasazení do boje.

(7a)  Pokud jde o vývoz produktů, jež jsou výsledkem výzkumných či vývojových činností v rámci programu, měla by být zvláštní pozornost věnována čl. 7 odst. 1 Smlouvy OSN o obchodu se zbraněmi, v němž se stanoví, že i když vývoz není zakázán, jsou smluvní strany povinny objektivním a nediskriminačním způsobem a při zohlednění relevantních faktorů posoudit, zda tyto konvenční zbraně či položky mohou potenciálně: a) přispívat k míru a bezpečnosti nebo naopak bránit úsilí v této oblasti, b) být použity k následujícím činnostem nebo je umožnit: ii) závažné porušení mezinárodního humanitárního práva; ii) závažné porušení mezinárodního práva v oblasti lidských práv; iii) jednání, jež je v rozporu s mezinárodními úmluvami či protokoly týkajících se terorismu, jichž je vyvážející stát smluvní stranou; iv) jednání, jež je v rozporu s mezinárodními úmluvami nebo protokoly týkajícími se nadnárodního organizovaného zločinu, jichž se vyvážející stát smluvní stranou;

(8)   Přeshraniční spolupráci mezi členskými státy a mezi právními subjekty usazenými v různých členských státech ztěžuje to, že tyto státy a subjekty jen obtížně dospívají ke dohodě o konsolidovaných požadavcích na obranné schopnosti a o společných technických specifikacích nebo normách. Absence takových požadavků, specifikací a norem vedla k vysoké roztříštěnosti v odvětví obrany, technické komplexnosti, zdržením, ▌ nárůstu nákladů,

zbytečnému zdvojování schopností a nízké interoperabilitě. Shoda na společných technických specifikacích by měla být předpokladem pro akce, které zahrnují vyšší úroveň technologické připravenosti. Aby se zabránilo tomu, že protichůdné specifikace a normy ohrozí interoperabilitu, měly by být pro podporu z fondu způsobilé rovněž činnosti členských států, které interoperabilitu podporují, vedou ke společným požadavkům na obranné schopnosti, podpůrné studie i akce zaměřené na podporu tvorby společné definice technických specifikací nebo norem.

(9)  Jelikož cílem fondu je podpořit konkurenceschopnost, efektivitu, autonomii a inovativnost obranného průmyslu Unie posilováním pákového efektu a doplňováním kooperativních činností v oblasti obranného výzkumu a technologií a snižováním rizika spojeného s vývojovou fází kooperativních projektů, měly by být pro podporu z fondu způsobilé rovněž akce, které se týkají výzkumu a vývoje obranného produktu nebo technologie. Totéž bude platit i pro modernizaci stávajících obranných produktů a technologií, včetně jejich interoperability.

(10)  Vzhledem k tomu, že fond zejména usiluje o posílení spolupráce mezi právními subjekty a členskými státy v Evropě, měla by být akce způsobilá k financování z fondu pouze tehdy, pokud je prováděna formou spolupráce v rámci konsorcia alespoň tří subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech. Další právní subjekty účastnící se konsorcia mohou být usazeny v přidružené zemi ▌. V každém druhu spolupráce by měly mít v konsorciu většinu právní subjekty usazené v členském státě. Alespoň tři z těchto způsobilých právních subjektů usazené nejméně ve dvou různých členských státech a/nebo přidružených zemích by neměly přímo ani nepřímo podléhat ▌kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem. Pro posílení spolupráce mezi členskými státy může fond podpořit společné zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

(11)  Podle [odkaz bude aktualizován v souladu s novým rozhodnutím o ZZÚ: článek 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU(3)] jsou subjekty usazené v zámořských zemích a územích (ZZÚ) způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů fondu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.

(12)  Jelikož je fond zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, měly by být k podpoře v zásadě způsobilé pouze subjekty, které jsou usazeny v Unii nebo přidružených zemích a které nepodléhají kontrole nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Aby byla navíc zajištěna ochrana základních bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států, měla by se infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje, které příjemci a subdodavatelé používají u akcí financovaných z fondu, nacházet na území Unie nebo přidružených třetích zemí.

(13)  Za určitých okolností, je-li to nezbytné k dosažení cílů akce, by mělo být možné odchýlit se od zásady, že příjemci a jejich subdodavatelé by neměli podléhat kontrole ze strany nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Z tohoto pohledu mohou být právní subjekty usazené v Unii, které podléhají kontrole nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země, způsobilé, pokud jsou splněny příslušné a přísné podmínky týkající se bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států. Účast takových subjektů by neměla být v rozporu s cíli fondu. Žadatelé by měli poskytnout veškeré relevantní informace o infrastruktuře, zařízeních, prostředcích a zdrojích, které mají být v rámci akce využívány. Za žádných okolností by nemělo být možné udělovat výjimky žadatelům, kteří jsou pod kontrolou nepřidružené třetí země podléhající omezujícím opatřením Unie nebo subjektu nepřidružené třetí země podléhající omezujícím opatřením Unie.

(14)  Hodlá-li se na způsobilé akci podílet konsorcium a finanční pomoc Unie má mít podobu grantu, mělo by konsorcium jmenovat jednoho ze svých členů jako koordinátora, který bude hlavní styčnou osobou.

(15)  V případě, že vývojovou akci podporovanou z fondu řídí projektový manažer jmenovaný členským státem nebo přidruženou zemí, měla by Komise před provedením platby příjemci konzultovat projektového manažera, aby mohl zajistit, že příjemci dodrží časové rámce. ▌Projektový manažer by měl Komisi předávat svoje poznámky k pokroku akce, aby Komise mohla ověřit, zda podmínky pro přistoupení k platbě byly splněny.

(16)  Aby bylo zajištěno, že financované akce jsou finančně schůdné, je třeba, aby příjemci prokázali, že náklady akce, na které se financování Unie nevztahuje, budou finančně pokryty jiným způsobem.

(17)  Členské státy by měly mít k dispozici různé druhy finančních mechanismů pro společný vývoj a pořizování obranných schopností. Komisí připravený soubor finančních nástrojů by měl poskytnout různé druhy mechanismů, které členské státy mohou využít k překonání překážek pro kooperativní vývoj a zadávání veřejných zakázek z hlediska financování. Využívání takových finančních mechanismů by mohlo dále podpořit kooperativní a přeshraniční obranné projekty, pomoci zabránit zdvojování a zvýšit efektivnost výdajů na obranu, a to i pokud jde o projekty podporované z Evropského obranného fondu.

(18)  Vzhledem ke specifikům obranného průmyslu, kde poptávka přichází téměř výhradně jen od členských států a přidružených zemí, které také kontrolují veškeré pořizování produktů a technologií pro obranné účely, včetně vývozu, je fungování obranného sektoru jedinečné a neřídí se konvenčními pravidly a obchodními modely, které platí na tradičnějších trzích. Průmysl tudíž významné výzkumné a vývojové projekty v oblasti obrany nemůže financovat sám, a veškeré náklady na výzkum a vývoj tak na sebe berou členské státy a přidružené země. Aby bylo možné dosáhnout cílů fondu, především stimulovat spolupráci mezi podniky z různých členských států a přidružených zemí, a vzhledem ke specifikům obranného sektoru by u akcí, které probíhají před fází vývoje prototypu, měly být způsobilé náklady hrazeny až do jejich celkové výše.

(19)  Prototypová fáze je důležitá fáze, kdy se členské státy a přidružené země obvykle domluví na svých konsolidovaných investicích a zahájí proces pořizování budoucích obranných produktů a technologií. To je důvod, proč se v této konkrétní fázi členské státy a přidružené země dohodnou na potřebných závazcích, včetně sdílení nákladů a odpovědnosti za projekt. Aby byla zajištěna důvěryhodnost jejich závazku, finanční pomoc Unie v rámci fondu by za normálních okolností neměla překročit 20 % způsobilých nákladů.

(20)  Pro akce po prototypové fázi by se mělo počítat s financováním ve výši 80 %. Tyto akce, které jsou blíže dokončení výrobku a technologií, mohou s sebou i tak nést velké náklady.

(21)  Subjekty v obranném odvětví čelí specifickým nákladům, jako jsou například bezpečnostní náklady. Tyto subjekty působí navíc na specifickém trhu, kde bez poptávky na straně kupujícího nedokáží získat zpět náklady na výzkum a vývoj, jak je to možné v civilním odvětví. Je tedy odůvodněné povolit paušální sazbu ve výši 25 % i možnost ▌účtovat nepřímé náklady vypočtené v souladu s běžnými účetními postupy příjemců, které byly oznámeny Komisi, pokud tyto postupy uznávají jejich vnitrostátní orgány v rámci vnitrostátních režimů financování. ▌

(21a)  Projekty, jichž se účastní přeshraniční malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací, podporují zpřístupňování dodavatelských řetězců a přispívají k dosažení cílů fondu. Tyto činnosti by proto měly být způsobilé pro vyšší míru financování, z níž mají prospěch všechny subjekty účastnící se konsorcia.

(22)  Aby se zajistilo, že financované akce přispějí ke konkurenceschopnosti a efektivnosti evropského obranného průmyslu, je důležité, aby členské státy již měly v úmyslu společně pořídit konečný produkt nebo využívat technologii, zejména prostřednictvím společného přeshraničního zadávání veřejných zakázek, kdy členské státy organizují svá zadávací řízení společně, zejména s využitím centrálního zadavatele. Vzhledem k tomu, že výhradními zákazníky obranného průmyslu jsou ministerstva obrany členských států a že obranný průmysl je jediným dodavatelem obranných produktů, musí být ministerstva obrany – v zájmu usnadnění zadávání veřejných zakázek – zapojena do všech fází projektu od technických specifikací po dokončení projektu.

(22 a)  V reakci na zvýšenou nestabilitu a konflikty v sousedství Unie a na nové bezpečnostní a geopolitické hrozby musí členské státy a Unie koordinovat investiční rozhodnutí, a tudíž vyžadovat přijetí společné definice hrozeb, potřeb a priorit, včetně předpokládaných potřeb vojenských schopností, které by bylo možné určit na základě plánu rozvoje schopností (CDP) a podobných postupů.

(23)  Podpora inovací a technologického rozvoje v obranném průmyslu Unie by měla probíhat v souladu s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie. Z toho vyplývá, že jedním z kritérií pro udělení by měl být přínos dané akce pro tyto zájmy a priority v oblasti obranného výzkumu a schopností, na nichž se členské státy dohodly. Společné nedostatky ve společném obranném výzkumu a obranných schopnostech v rámci Unie jsou pojmenovány v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky zejména prostřednictvím zastřešujícího strategického plánu výzkumu a plánu rozvoje schopností, včetně strategických kontextových případů tohoto plánu. Provádění příslušných priorit podpoří další procesy Unie, např. koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany a stálá strukturovaná spolupráce, a to prostřednictvím hledání a využívání příležitostí pro posílenou spolupráci s cílem splnit úroveň ambicí EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Ve vhodných případech by měly být zohledněny také regionální a mezinárodní priority, včetně těch v kontextu Severoatlantické aliance, pokud jsou v souladu s prioritami Unie a nebrání tomu, aby se jich zúčastnil jakýkoli členský stát nebo přidružená země, přičemž bude zohledněno i to, že by nemělo docházet k zbytečné duplicitě.

(24)  Způsobilé akce vyvíjené v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) v institucionálním rámci Unie by měly průběžně umocňovat spolupráci mezi právními subjekty v různých členských státech, a bezprostředně tak přispívat k cílům fondu. Takové projekty, pokud by byly vybrány, by proto měly být způsobilé pro vyšší míru financování.

(24a)  Fond by měl také zohlednit akční plán pro vojenskou mobilitu, která je součástí příštího Nástroje pro propojení Evropy, evropský mírový nástroj na podporu mimo jiné misí SZBP/SBOP společné zahraniční a bezpečnostní politiky a úsilí v boji proti hybridním hrozbám, který společně s plánem rozvoje schopností, koordinovaným každoročním přezkumem v oblasti obrany a stálou strukturovanou spoluprací pomáhají koordinovat plánování schopností, jejich rozvoj, zadávání zakázek a operace.

(25)  Komise vezme v potaz ostatní činnosti financované z rámcového programu Horizont Evropa, aby nedocházelo zbytečné duplicitě a aby bylo zajištěno vzájemné obohacování a součinnost civilního a obranného výzkumu a to, že program Horizont Evropa zůstane čistě civilním výzkumným programem.

(26)  Čím dál většími výzvami jsou kybernetická bezpečnost a kybernetická obrana a Komise a vysoká představitelka uznaly potřebu vytvořit synergie mezi akcemi v oblasti kybernetické obrany v rámci fondu a iniciativami Unie v oblasti kybernetické obrany, například iniciativami oznámenými ve společném sdělení o kybernetické bezpečnosti. Konkrétně evropské výzkumné a odborné středisko pro kybernetickou bezpečnost, které má být zřízeno, by mělo hledat synergie mezi civilním a obranným rozměrem kybernetické bezpečnosti. Mohlo by aktivně pomáhat členským státům a dalším relevantním stranám poskytováním poradenství, sdílením zkušeností a usnadňováním spolupráce s ohledem na projekty a akce a také na žádost členských států působících jako projektový manažer ve vztahu k Evropskému obrannému fondu.

(27)  Propojením činností, na něž se vztahuje přípravná akce v oblasti obranného výzkumu zahájená Komisí ve smyslu čl. [58 odst. 2 písm. b)] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/... (dále jen „finanční nařízení“) a Evropský program rozvoje obranného průmyslu zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ..., by měl být zajištěn integrovaný přístup za účelem harmonizace podmínek účasti, vytvoření soudržnějšího souboru nástrojů a zvýšení inovačního, kooperativního a hospodářského dopadu, přičemž je třeba zabránit zbytečné duplicitě a roztříštěnosti. Pomocí tohoto integrovaného přístupu by fond také přispěl k lepšímu využívání výsledků obranného výzkumu, neboť by překlenul mezeru mezi výzkumem a vývojem s přihlédnutím ke specifikům odvětví obrany a podporoval všechny formy inovací, a pokud lze případně očekávat pozitivní dopady na civilní oblast, včetně přelomových inovací, u kterých by se s neúspěchem mělo počítat.

(28)  Politické cíle tohoto fondu by měly být rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtových záruk v rámci okna (oken) politiky [...] fondu InvestEU.

(29)  Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a akce by neměly zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(30)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů kontrol, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. Přitom by se mělo zvážit rovněž využití jednorázových částek, paušálních plateb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojené s náklady, podle čl. [125 odst. 1] finančního nařízení.

(31)  Komise by měla sestavit roční nebo víceleté pracovní programy odpovídající cílům fondu. Pracovní programy by měly zohlednit počáteční zkušenosti s prováděním Evropského programu rozvoje obranného průmyslu, pilotního projektu a přípravné akce v oblasti obranného výzkumu.

(32)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí pracovního programu a o přidělování finančních prostředků na vybrané akce. Při provádění rozvojových akcí by měla být zohledněna specifika obranného sektoru, zejména odpovědnost členských států a/nebo přidružených zemí za proces plánování a pořizování. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [č. 182/2011](4).

(33)  Za účelem podpory otevřeného vnitřního trhu by měla být rovněž podporována účast přeshraničních malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, ať již jako členů konsorcií, nebo jako subdodavatelů. Pracovní program by měl zajistit, aby byla náležitá část celkového rozpočtu určena na opatření, která umožní přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací.

(34)  Aby fond měl očekávaný dopad na obranný průmysl, měla by Komise usilovat o udržování dialogu s Evropským parlamentem, členskými státy a průmyslem.

(35)  Toto nařízení stanoví finanční krytí pro Evropský obranný fond, které má pro Evropský parlament a Radu během ročního rozpočtového procesu představovat hlavní referenční částku ve smyslu [nové interinstitucionální dohody] mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5). Komise by měla zajistit, aby administrativní postupy byly co nejjednodušší a aby vznikaly co nejmenší dodatečné náklady.

(36)  Není-li stanoveno jinak, vztahuje se na fond finanční nařízení. To stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, finanční pomoci, finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

(37)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a účinné financování z EU.

(38)  V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(6), nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95(7), nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(8) a nařízením Rady (EU) 2017/1939(9) mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371(10). V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(39)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

(40)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů je potřeba toto nařízení hodnotit na základě informací shromážděných podle zvláštních požadavků na monitorování a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení dopadu nařízení v praxi. Nejpozději čtyři roky po zahájení provádění fondu by Komise měla provést průběžné hodnocení a na konci prováděcího období fondu pak konečné hodnocení, které finanční činnosti přezkoumá z hlediska finančního plnění a, nakolik to v té chvíli bude možné, z hlediska výsledků a dopadů. Tyto zprávy by rovněž měly analyzovat přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v projektech podporovaných z fondu, jakož i účast malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací na globálním hodnotovém řetězci a měly by také obsahovat informace o zemích původu příjemců, počtu zemí zapojených do jednotlivých projektů a popřípadě rozdělení udělených práv duševního vlastnictví. Komise může rovněž navrhnout změny tohoto nařízení, které budou reagovat na případný vývoj během provádění fondu.

(41)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a cíli udržitelného rozvoje OSN přispěje tento fond ▌k začleňování opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení v polovině období.

(42)  Jelikož fond podporuje pouze fáze výzkumu a vývoje obranných produktů a technologií, ▌Unie by neměla nabýt vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví, pokud jde o produkty nebo technologie, jež jsou výsledkem financovaných akcí, ledaže by pomoc Unie byla poskytnuta zadáním veřejné zakázky. U výzkumných akcí by však členské státy a přidružené země, které o to mají zájem, měly mít možnost využít výsledky financovaných akcí a účastnit se návazného kooperativního vývoje, a proto by měly být povoleny odchylky od této zásady.

(43)  Finanční podpora Unie by měla jít ruku v ruce s plným a řádným uplatňováním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES(11) o transferu produktů pro obranné účely uvnitř Unie a neměla by mít vliv na vývoz produktů, zařízení a technologií.

(44)  Použití citlivých základních informací nebo přístup neoprávněných osob k citlivým výsledkům výzkumných projektů může mít nepříznivý dopad na zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států. Nakládání s důvěrnými údaji a utajovanými informacemi by se tudíž mělo řídit všemi příslušnými právními předpisy Unie, včetně vnitřních pravidel orgánů, jako je rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444(12).

(45)  Za účelem doplňování nebo změny tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o financování činností v oblasti vývoje, přijímání pracovních programů a ukazatelů způsobu dosahování dopadů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci..“

(46)  Komise by měla fond řídit s patřičným ohledem na požadavky na důvěrnost a bezpečnost, zejména pokud jde o utajované informace a citlivé informace,

(46a)  Podniky musí při navrhování nových obranných produktů nebo technologií nebo při navrhování změny účelu stávajících produktů nebo technologií dodržovat platné předpisy. Pokud neexistují přímo uplatnitelné právní předpisy, měly by se zavázat k dodržování souboru všeobecných etických zásad v oblasti základních práv a životních podmínek, ochrany lidského genomu, zacházení se zvířaty, ochrany životního prostředí, ochrany kulturního dědictví a rovného přístupu ke globálním statkům, včetně vesmíru a kybernetického prostoru. Komise by měla zajistit, aby byly návrhy systematicky prověřovány s cílem určit akce, které vyvolávají závažné etické otázky, a předkládat je k etickému posouzení. Akce, které nejsou eticky přijatelné, by neměly získat financování Unie.

(46b)   Rada by měla usilovat o přijetí rozhodnutí o používání vyzbrojených bezpilotních vzdušných prostředků do [31. prosince 2020], Před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost nebudou na vývoj vyzbrojených bezpilotních vzdušných prostředků poskytnuty žádné prostředky.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA ISPOLEČNÁ USTANOVENÍ

PLATNÁ PRO VÝZKUM A VÝVOJ

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje Evropský obranný fond (dále jen „fond“).

Nařízení stanoví cíle fondu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

2)  „kontrolou“ se rozumí schopnost přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv na právní subjekt prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících právních subjektů;

3)  „vývojovou akcí“ se rozumí jakákoli akce spočívající především v činnostech zaměřených na obranu ve fázi vývoje, která zahrnuje nové produkty nebo technologie nebo modernizaci těch stávajících, s výjimkou výroby nebo používání zbraní;

4)  „přelomovou obrannou technologií“ se rozumí technologie, jejíž nasazení může radikálně změnit koncepci a vedení obranných záležitostí;

5)  „strukturami výkonného řízení“ se rozumí orgán nebo orgány jmenované v souladu vnitrostátními právními předpisy, které jsou oprávněny stanovovat strategii, cíle a celkové směřování právního subjektu a které dohlížejí na řízení rozhodovacího procesu a tento proces sledují;

6)  „právním subjektem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba založená a uznaná jako taková podle vnitrostátního práva, práva Unie nebo mezinárodního práva, která má právní subjektivitu a která smí vlastním jménem vykonávat práva a mít povinnosti, nebo subjekt bez právní subjektivity v souladu s [čl. 197 odst. 2 písm. c)] finančního nařízení;

7)  „společností se střední tržní kapitalizací“ se rozumí podnik, který není mikropodnikem ani malým či středním podnikem podle definice v doporučení Komise 2003/361/ES(13) a který má až 3 000 zaměstnanců, přičemž počet zaměstnanců je vypočten podle článků 3, 4, 5 a 6 hlavy I přílohy uvedeného doporučení;

8)  „zadáváním zakázek v předobchodní fázi“ se rozumí zadávání zakázek na služby ve výzkumu a vývoji zahrnující sdílení rizik a zisků v tržních podmínkách a vývoj po jednotlivých fázích v konkurenčním prostředí, pokud jsou zadávané služby ve výzkumu a vývoji jasně odděleny od komerční výroby a distribuce konečných výrobků;

9)  „projektovým manažerem“ se rozumí jakýkoli veřejný zadavatel usazený v některém členském státě nebo přidružené zemi, zřízený členským státem nebo přidruženou zemí nebo skupinou členských států a/nebo přidružených zemí za účelem trvalého nebo příležitostného řízení nadnárodních zbrojních projektů;

10)  „příjemcem“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, který získá financování z fondu;

11)  „výzkumnou akcí“ se rozumí jakákoli akce spočívající ve výzkumných činnostech zaměřených výhradně na obranné uplatnění;

12)  „výsledky“ se rozumí jakékoli hmotné či nehmotné účinky akce, jako jsou údaje, znalosti nebo informace, bez ohledu na jejich formu či povahu a bez ohledu na to, zda mohou být chráněny, jakož i veškerá práva s nimi spojená, včetně práv duševního vlastnictví;

13)  „zvláštní zprávou“ se rozumí konkrétní výstup výzkumné akce, který shrnuje její výsledky a poskytuje podrobné informace o hlavních zásadách, cílech, skutečných výsledcích, základních vlastnostech, provedených zkouškách, možných přínosech, možných obranných uplatněních a předpokládaném způsobu využití výzkumu;

14)  „systémovým prototypem“ se rozumí model produktu nebo technologie, kterým lze prokázat jeho vlastnosti v operačním prostředí;

15)  „třetí zemí“ se rozumí země, která není členem Unie;

16)  „nepřidruženou třetí zemí“ se rozumí třetí země, která není přidruženou zemí ve smyslu článku 5;

17)  „subjektem nepřidružené třetí země“ se rozumí právní subjekt, který je usazen v nepřidružené třetí zemi nebo má v nepřidružené třetí zemi své struktury výkonného řízení.

17a)  „kvalifikací“ se rozumí celý postup, jímž se prokazuje, že návrh obranného produktu, hmotná či nehmotná součást nebo technologie splňuje stanovené požadavky. Tento postup poskytuje objektivní důkaz, jímž se prokazuje, že byly splněny určité požadavky návrhu;

17b)  „konsorciem“ se rozumí skupina spolupracujících právních subjektů vytvořená za účelem provádění akce v rámci tohoto fondu;

17c)  „certifikací“ se rozumí postup, jímž vnitrostátní orgán osvědčí, že obranný produkt, hmotná či nehmotná součást nebo technologie je v souladu s platnými předpisy;

17d)  „koordinátorem“ se rozumí právní subjekt, který je členem konsorcia a byl všemi členy konsorcia jmenován hlavní osobou pro styk s Komisí, pokud jde o grantovou dohodu.

Článek 3

Cíle fondu

1.  Fond má obecný cíl podporovat konkurenceschopnost, výkonnost a inovační schopnosti evropského obranného průmyslu tím, že bude podporovat kooperativní akce a přeshraniční spolupráci mezi právními subjekty v celé Unii, včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, zvyšovat a zlepšovat dynamiku dodavatelského a hodnotového řetězce v oblasti obrany, rozšiřovat přeshraniční spolupráci právních subjektů a napomáhat využívání průmyslového potenciálu inovací, výzkumu a technologického vývoje v každé fázi životního cyklu obranných produktů a technologií. ▌Fond rovněž přispívá ke svobodě jednání Unie a její strategické autonomii, zejména z technologického a průmyslového hlediska.

2.  Fond má tyto specifické cíle:

a)  podporovat vysoce efektivní projekty kooperativního výzkumu, které by mohly významně podpořit přínos budoucích evropských schopností, s cílem maximalizovat inovace a zavádět nové produkty a technologie v oblasti obrany, včetně těch přelomových obranných technologií;

b)  podporovat projekty kooperativního evropského vývoje obranných produktů a technologií v souladu s prioritami v oblasti obranných schopnostístanovených lenskými státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zejména v kontextu plánu rozvoje schopností, který je součástí společné bezpečnostní a obranné politiky, a přispívat tak k vyšší efektivnosti výdajů na obranu v Unii, dosahovat větších úspor z rozsahu, snižovat riziko ▌duplicity a přílišné závislosti na dovozech ze třetích zemí, takže členské státy budou více nakupovat evropské vybavení, čímž se rovněž omezí roztříštěnost trhu s obrannými produkty a technologiemi v celé Unii a zvýší standardizace obranných systémů a interoperabilita mezi schopnostmi členských států.

Článek 4

Rozpočet

1.  Finanční krytí pro provádění Evropského obranného fondu na období 2021–2027 činí 11 453 260 000 EUR v cenách roku 2018 (13 000 000 000 EUR v běžných cenách).

2.  ▌Rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

a)  ▌ 3 612 182 000 EUR v cenách roku 2018 (4 100 000 000 EUR v běžných cenách) na výzkumné akce;

b)  ▌ 7 841 078 000 EUR v cenách roku 2018 (8 900 000 000 EUR v běžných cenách) na vývojové akce.

2a.  Aby bylo možné reagovat na nepředvídané situace nebo nový vývoj a nové potřeby, může se Komise v rámci ročního rozpočtového procesu odchýlit od částek uvedených v odstavci 2 až do výše 10 %.

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou na provádění fondu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace. Tato částka nesmí překročit 5 % hodnoty finančního krytí uvedeného v odstavci 1.

4.  Nejméně 5 a nejvýše 10 % finančního krytí uvedeného v odstavci 1 bude vynaloženo na podporu přelomových obranných technologií.

Článek 5

Přidružené země

Fondu se mohou účastnit členové Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Veškeré finanční příspěvky na fond na základě tohoto článku představují účelově vázané příjmy v souladu s [čl. 21 odst. 5] finančního nařízení.

Článek 6

Podpora přelomových obranných technologií

1.  Komise poskytne financování prostřednictvím otevřených a veřejných konzultací o přelomových obranných technologiích s výhradním zaměřením na obranné aplikace v oblastech intervencí stanovených v pracovních programech v souladu s postupem uvedeným v článku 27.

2.  Komise určí nejvhodnější formu financování přelomových technologií pro každý konkrétní případ.

Článek 7

Etické otázky

1.  Akce financované z fondu musí být v souladu s etickými zásadami a s příslušnými vnitrostátními, unijními a mezinárodními právními předpisy.

2.  Návrhy musí být systematicky předem prověřeny Komisí s cílem určit opatření, která vyvolávají složité nebo závažné etické otázky a případně je předložit k etickému posouzení. Etické prověřování a hodnocení provádí Komise za pomoci nezávislých odborníků z různých oborů. Komise v co největší míře zajistí transparentnost postupů týkajících se etiky a informuje o této problematice v rámci svých činností podávání zpráv a hodnocení podle článků 31 a 32. Všichni tito odborníci musí být občany Unie a státními příslušníky co největšího počtu členských států.

3.  Subjekty účastnící se dané akce musí před zahájením příslušných činností získat všechna povolení nebo jiné povinné dokumenty od příslušných celostátních a místních etických komisí nebo jiných subjektů, např. úřadů pro ochranu údajů. Tyto dokumenty jsou součástí dokumentace a předkládají se Komisi.

5.  Akce, které nejsou z etického hlediska přijatelné, jsou zamítnuty. ▌

KAPITOLA IIFINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 8

Provádění a formy financování z prostředků EU

1.  Fond provádí Komise v rámci přímého řízení v souladu s finančním nařízením.

2.  Fond může poskytovat financování jakoukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a zadávání veřejných zakázek. ▌

Článek 9

Kumulativní, doplňkové a kombinované financování

1.  Na akce, na něž byl získán příspěvek z jiného programu Unie, lze rovněž získat příspěvek v rámci fondu, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů/fondů Unie podléhá pravidlům těchto programů/fondů. Kumulativní financování nepřesáhne celkové způsobilé náklady na akci a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

2.  ▌

KAPITOLA III

PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI, KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU A FINANCOVÁNÍ

Článek 10

Způsobilé subjekty

1.  Žadatelé a subdodavatelé účastnící do akce jsou způsobilí k financování za předpokladu, že jsou usazeni v Unii nebo v přidružené zemi uvedené v článku 5, mají své struktury výkonného řízení v Unii nebo v přidružené zemi a nejsou pod kontrolou nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země.

2.  Žadatelé nebo subdodavatelé účastnící do akce, kteří jsou usazeni v Unii nebo v přidružené zemi a jsou pod kontrolou nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země, mohou být subjektem způsobilým pro financování, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů příslušné akce a pokud jejich účast neohrozí bezpečnostní a obranné zájmy Unie a jejích členských států ani cíl uvedený v článku 3. V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států se musí ve výzvě k předkládání návrhů po žadateli požadovat, aby se ještě před zahájením příslušné akce zavázal provést vhodná opatření, která zajistí, že:

a)  ▌kontrola nad podnikem není vykonávána způsobem, který omezuje jeho schopnost provádět akci a dosáhnout výsledků, ukládá omezení ohledně infrastruktury, zařízení, majetku, zdrojů, duševního vlastnictví nebo know-how, jež jsou nezbytné pro účely dané akce, nebo oslabuje jeho schopnosti a normy nutné pro provedení akce;

b)  ▌nepřidružené třetí země nebo subjekty nepřidružených třetích zemí nebudou mít přístup k citlivým utajovaným i neutajovaným informacím týkajícím se příslušné akce, a zaměstnanci a jiné osoby účastnící se akce mají vnitrostátní bezpečnostní prověrku vydanou členským státem nebo přidruženou zemí;

c)  výsledky akce a práva duševního vlastnictví vzniklá na jejím základě si ponechá příjemce a nepodléhají kontrole ani omezením nepřidružených třetích zemí ani jiných subjektů nepřidružených třetích zemí a během akce ani po určenou dobu po jejím dokončení, která je stanovena v grantové dohodě, nesmí být vyváženy do třetí země ani k nim třetí země nebo subjekt třetí země nesmí mít přístup bez souhlasu členského státu, v němž je příjemce usazen, a v souladu s cíli stanovenými v článku 3.

Výjimku podle tohoto odstavce nelze udělit žadateli nebo subdodovateli účastnícímu se akce, pokud má tento žadatel nebo subdodavatel strukturu výkonného řízení v Unii nebo v přidružené zemi a je pod kontrolou nepřidružené třetí země podléhající omezujícím opatřením Unie nebo pod kontrolou subjektu nepřidružené třetí země, který podléhá omezujícím opatřením Unie.

3.  Veškerá infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje použité při akcích financovaných z fondu se musí nacházet na území Unie nebo přidružených zemí a nesmí podléhat kontrole ani omezením nepřidružených třetích zemí či subjektů nepřidružených třetích zemí. Kromě toho při provádění způsobilých akcí musí příjemci a subdodavatelé účastnící se akce spolupracovat pouze s právními subjekty, které jsou usazeny v Unii nebo v přidružené zemi a nejsou pod kontrolou nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí.

4.  Odchylně od odstavce 3 mohou v případě, že v Unii neexistuje žádná snadno dostupná konkurenceschopná náhrada, příjemci a subdodavatelé účastnící se akce používat svoje prostředky, infrastrukturu, zařízení a zdroje nacházející se nebo držené na území nepřidružených třetích zemí, pokud je to nutné pro dosažení cílů akce, a za předpokladu, že to nebude v rozporu s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie a jejích členských států a s cíli programu uvedenými v článku 3. Za stejných podmínek mohou při provádění způsobilých akcí příjemci a subdodavatelé účastnící se akce spolupracovat se subjektem usazeným v nepřidružené třetí zemi. Náklady na využívání této infrastruktury, zařízení, prostředků nebo zdrojů a na tuto spolupráci nejsou způsobilé k financování z fondu. Výjimku nelze v žádném případě udělit, pokud se aktiva, infrastruktura, zařízení a zdroje nacházejí nebo jsou drženy na území nepřidružené třetí země podléhající omezujícím opatřením Unie.

5.  V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států stanoví výzva k předkládání návrhů všechny podmínky, včetně podmínek uvedených v bodě 2 tohoto článku. Tyto podmínky se týkají zejména ustanovení o vlastnictví výsledků akce a o přístupu k citlivým utajovaným a neutajovaným informacím a záruk pro bezpečnost dodávek.

6.  Žadatelé musí poskytnout všechny relevantní informace, které jsou nezbytné pro posouzení kritérií způsobilosti a podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4.

7.  Žádosti, jež je nutno ověřit podle odstavce 2 nebo 4, lze podat pouze se souhlasem členského státu nebo přidružené země, kde je žadatel usazen.

8.  V případě, že dojde v průběhu provádění akce ke změně, která by mohla zpochybnit splnění uvedených kritérií a podmínek, příjemce informuje Komisi, která posoudí, zda jsou uvedená kritéria a podmínky nadále splňovány, a vyhodnotí potenciální dopad (pozastavení, zrušení) na financování akce.

9.  Pro účely tohoto článku se subdodavateli rozumí subdodavatelé s přímým smluvním vztahem s příjemcem, ostatní subdodavatelé, kterým je přiděleno nejméně 10 % celkových způsobilých nákladů na akci, a subdodavatelé, kteří mohou za účelem provádění akce vyžadovat přístup k utajovaným informacím ve smyslu rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444.

Článek 11

Způsobilé akce

1.  K financování jsou způsobilé pouze akce zaměřené na provádění cílů uvedených v článku 3.

2.  Fond podpoří akce týkající se jak nových produktů a technologií, tak modernizace těch stávajících, a to tam, kde použití již existujících informací potřebných k provedení modernizace nepodléhá přímo ani nepřímo omezením ze strany nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí.

3.  Způsobilá akce se musí týkat jednoho nebo více těchto bodů:

a)  činností zaměřených na získávání, podporu a zlepšování ▌znalostí a produktů nebo technologií v oblasti obrany, včetně přelomových technologií, které mohou mít na tuto oblast významný dopad;

b)  činností zaměřených na zvýšení interoperability a odolnosti, včetně zabezpečeného vytváření a výměny údajů, hlavních kritických obranných technologií, posílení bezpečnosti dodávek nebo umožnění účinného využívání výsledků pro obranné produkty a technologie;

c)  studií, jako jsou studie proveditelnosti s cílem prozkoumat možnost zavedení nové nebo zdokonalené technologie, produktu, postupu, služby, řešení ▌;

d)  návrhu obranného produktu, hmotné nebo nehmotné součásti nebo technologie, jakož i vymezení technických specifikací, podle kterých byl tento návrh vyvinut a které mohou zahrnovat částečné zkoušky pro snížení rizik v průmyslovém či reprezentativním prostředí;

e)  vývoje modelu obranného produktu, hmotné nebo nehmotné součásti nebo technologie, které mohou prokázat výkonnost tohoto prvku v provozním prostředí (systémového prototypu);

f)  zkoušení obranného produktu, hmotné či nehmotné součásti nebo technologie;

g)  kvalifikaci produktu pro obranné účely, hmotné či nehmotné součásti nebo technologie ▌;

h)  certifikace obranného produktu, hmotné či nehmotné součásti nebo technologie ▌;

i)  vývoje technologií nebo prostředků zvyšujících účinnost během celého životního cyklu obranných produktů a technologií;

4.  ▌Akce se provádí ve spolupráci v rámci konsorcia alespoň tří právních subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech. Dalšími účastníky konsorcia mohou být právní subjekty usazené v přidružené zemi uvedené v článku 5. Alespoň tři z těchto způsobilých subjektů usazené nejméně ve dvou členských státech a/nebo přidružených zemích nesmí během celého provádění akce přímo ani nepřímo podléhat ▌kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem.

5.  Odstavec 4 se nepoužije na ▌akce uvedené v odst. 3 písm. c) ▌a v článku 6.

6.  Akce zaměřené na vývoj produktů a technologií, jejichž použití, vývoj nebo výroba jsou zakázány platnými mezinárodními právními předpisy, nejsou způsobilé k financování. Z programu zejména nesmí být financovány zápalné zbraně včetně bílého fosforu, zbraně s ochuzeným uranem, smrtící autonomní zbraně bez přiměřené lidské kontroly nad kritickými funkcemi výběru jednotlivých cílů a zahájení útoku, ruční palné a lehké zbraně vyráběné zejména za účelem vývozu, tj. pokud žádný členský stát nevyjádřil požadavek, aby byla akce uskutečněna.

6a.  K financování z programu nejsou způsobilé akce týkající se vývoje produktů a technologií, které mohou být použity k provádění následujících činností nebo je umožnit:

i)    závažné porušení mezinárodního humanitárního práva;

ii)    závažné porušení mezinárodního práva v oblasti lidských práv;

iii)     jednání, jež je v rozporu s mezinárodními úmluvami či protokoly týkajícími se terorismu;

iv)    jednání, jež je v rozporu s mezinárodními úmluvami nebo protokoly týkajícími se nadnárodního organizovaného zločinu.

Článek 12

Kritéria pro výběr a udělení grantu

1.  Granty lze udělovat bez výzvy k podávání návrhů právním subjektům uvedeným v pracovním programu v souladu s [čl. 195 písm. e)] finančního nařízení.

2.  Komise udělí financování vybraným akcím po každé výzvě nebo po uplatnění [čl. 195 písm. e)] finančního nařízení.

3.  Při udělování financování na podporu akcí zaměřených na rozvoj jedná Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s postupem uvedeným v čl. 28a.

Článek 13

Kritéria pro udělení grantu

1.  Každý návrh se hodnotí podle těchto kritérií:

a)  příspěvek k excelenci nebo potenciální přelomovosti v oblasti obrany, zejména prokázáním, že očekávané výsledky navrhované akce představují výrazné výhody oproti stávajícím produktům nebo technologiím;

b)  příspěvek k inovacím a technologickému rozvoji evropského obranného průmyslu, zejména prokázáním, že navrhovaná akce zahrnuje průlomovou nebo novou koncepci a přístupy, nová slibná budoucí technická zlepšení nebo aplikaci technologií nebo koncepcí, které dříve nebyly v odvětví obrany uplatňovány;

c)  příspěvek ke konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu, zejména vytvářením nových tržních příležitostí a urychlením růstu podniků v celé Unii;

ca)  příspěvek k průmyslové a technologické autonomii Unie cestou zdokonalování obranných technologií či produktů v souladu s prioritami v oblasti vojenských schopností stanovených členskými státy v rámci společné zahraniční a bezpečností politiky, zejména v kontextu plánu rozvoje schopností, který je součástí SBOP;

d)  příspěvek k bezpečnostním a obranným zájmům Unie v souladu s prioritami uvedenými v čl. 3 odst. 2 a případně s regionálními a mezinárodními dohodami o spolupráci;

e)  příspěvek k vytvoření nové přeshraniční spolupráce mezi právními subjekty, zejména malými a středními podniky a společnostmi se střední tržní kapitalizací, které jsou usazeny v členských státech a/nebo přidružených zemích jiných než těch, kde jsou usazeny subjekty v konsorciu, jež malými a středními podniky ani společnostmi se střední tržní kapitalizací nejsou;

f)  kvalita a efektivita provádění akce.

2.  Podle odst. 1 písm. d) mohou být zejména s cílem zabránit zbytečné duplicitě zohledněny regionální a mezinárodní priority, pokud slouží bezpečnostním a obranným zájmům Unie a nevylučují účast kteréhokoli členského státu.

Článek 14

Míra spolufinancování

1.  Aniž je dotčena zásada spolufinancování, financuje fond ▌100 % způsobilých nákladů akce.

2.  Odchylně od odstavce 1:

a)  pro akce, jež jsou vymezeny v čl. 11 odst. 3 písm. e), finanční pomoc z fondu nepřevýší 20 % způsobilých nákladů na akci;

b)  pro akce, jež jsou vymezeny v čl. 11 odst. 3 písm. f) až h), finanční pomoc z fondu nepřevýší 80 % způsobilých nákladů na akci.

3.  U vývojových akcí se míra financování zvýší až do maximální výše celkových způsobilých nákladů v těchto případech:

a)  u akce rozvíjené v rámci stálé strukturované spolupráce, jak stanoví rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, se míra financování zvýší o 10 procentních bodů;

b)  míra financování akce se zvýší o procentní body odpovídající procentnímu podílu celkových způsobilých nákladů přidělenému malým a středním podnikům usazeným v členském státě nebo přidružené zemi jiných než těch, ve kterých jsou usazeni členové konsorcia, jež malými a středními podniky ani společnostmi se střední tržní kapitalizací nejsou;

c)  míra financování akce se zvýší o procentní body odpovídající čtvrtině procentního podílu celkových způsobilých nákladů přiděleného společnostem se střední tržní kapitalizací usazeným v členském státě nebo přidružené zemi jiných než těch, ve kterých jsou usazeni ostatní členové konsorcia, jež nejsou malými a středními podniky ani společnostmi se střední tržní kapitalizací;

d)  celkově nesmí míra být financování akce zvýšena o více než 30 procentních bodů.

Článek 15

Finanční způsobilost

Odchylně od článku [198] finančního nařízení:

a)  finanční způsobilost se ověřuje pouze u koordinátora a pouze v případě, kdy je požadováno financování z prostředků Unie nejméně ve výši 500 000 EUR. Pokud však existují důvody k pochybnostem o finanční způsobilosti, ověří Komise rovněž finanční způsobilost dalších žadatelů nebo koordinátorů pod prahovou hodnotou uvedenou v první větě;

b)  finanční způsobilost se neověřuje u právních subjektů, jejichž životaschopnost je zaručena členským státem, a u vysokých škol a veřejných výzkumných středisek;

c)  zaručuje-li strukturálně finanční způsobilost jiný právní subjekt, ověří se finanční způsobilost u tohoto právního subjektu.

Článek 16

Nepřímé náklady

1.  Nepřímé způsobilé náklady se stanoví za použití paušální sazby ve výši 25 % celkových přímých způsobilých nákladů, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky, finanční podpory třetím stranám a jednotkových nákladů nebo paušálních částek, které zahrnují nepřímé náklady.

2.  Alternativně mohou být nepřímé způsobilé náklady ▌stanoveny v souladu s běžnými postupy příjemce pro účtování nákladů na základě skutečných nepřímých nákladů, a to za předpokladu, že jsou tyto postupy účtování nákladů schváleny vnitrostátními orgány na základě srovnatelných režimů financování v souladu s článkem [185] finančního nařízení a sděleny Komisi.

Článek 17

Využití jediné jednorázové částky nebo příspěvku, které nejsou spojeny s náklady

1.  U grantů na akce uvedené v čl. 11 odst. 3 písm. e) a jiné akce, u nichž členské státy a/nebo přidružené země financují více než 50 % rozpočtu, může Komise použít:

a)  příspěvku, který není spojen s náklady uvedenými v [čl. 180 odst. 3] finančního nařízení a je založen na dosažení výsledků měřených podle předem stanovených milníků nebo prostřednictvím ukazatelů výkonnosti; nebo

b)  jediné jednorázové částky uvedené v článku [182] finančního nařízení a na základě předběžného rozpočtu akce, který již byl schválen vnitrostátními orgány spolufinancujících členských států a přidružených zemí.

2.  Do jednorázové částky jsou zahrnuty nepřímé náklady.

Článek 18

Zadávání zakázek v předobchodní fázi

1.  Unie může podpořit zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi udělením grantu veřejným zadavatelům nebo zadavatelům ve smyslu směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU(14), 2014/25/EU(15) a 2009/81/ES(16), kteří společně zadávají veřejnou zakázku na výzkum a vývoj obranných služeb nebo koordinují své postupy zadávání veřejných zakázek.

2.  Zadávací řízení:

a)  musí být v souladu s ustanoveními tohoto nařízení;

b)  může opravňovat k zadání několika zakázek v rámci jednoho řízení (pořizování z více zdrojů);

c)  stanoví zadání zakázek hospodářsky nejvýhodnější(m) nabídce (nabídkám).

Článek 19

Garanční fond

Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Použijí se ustanovení stanovená v [článku X] nařízení XXX [nástupce nařízení o záručním fondu].

Článek 21

Přístup k finančním nástrojům

Příjemci prostředků z fondu mohou využívat zvláštní finanční produkty zřízené v rámci InvestEU v souladu s hlavou X finančního nařízení.

HLAVA IIZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PLATNÁ PRO VÝZKUM

Článek 22

Vlastnictví výsledků

1.  Vlastníky výsledků akcí jsou příjemci, kteří je vytvořili. Pokud právní subjekty vytvoří výsledky společně, přičemž nelze s jistotou určit jejich příslušný příspěvek nebo tyto společně vytvořené výsledky nelze rozdělit, jsou právní subjekty společnými vlastníky těchto výsledků. Společní vlastníci uzavřou dohodu o rozdělení a podmínkách výkonu tohoto společného vlastnictví v souladu se svými povinnostmi podle grantové dohody.

2.  Pokud je pomoc Unie poskytnuta formou veřejné zakázky, je vlastníkem výsledků Unie. Členské státy a přidružené země na svoji písemnou žádost bezplatně získají přístupová práva k výsledkům.

3.  ▌Výsledky akcí podpořených z fondu nepodléhají žádné přímé ani nepřímé kontrole či omezení ze strany jednoho nebo více zprostředkujících právních subjektů, včetně pokud jde o transfer technologií nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem nepřidružené třetí země.

4.  Grantová dohoda v odůvodněných případech stanoví právo Komise být informována o převodu vlastnictví výsledků nebo udělení licence týkající se výsledků na nepřidruženou třetí zemi nebo na subjekt nepřidružené třetí země a vznést proti tomuto převodu námitky. Tyto převody nesmí ohrozit obranné a bezpečnostní zájmy Unie a jejích členských států ani cíle tohoto nařízení, jak jsou uvedeny v článku 3.

5.  Vnitrostátní orgány členských států a přidružených zemí mají přístupová práva ke zvláštní zprávě o akci, která získala finanční prostředky Unie. Tato přístupová práva se udělují bezplatně a Komise je převede na členské státy a přidružené země po zajištění odpovídajících závazků zachování důvěrnosti. )Účastníci nejsou za žádných okolností povinn uvádět ve zvláštní zprávě žádné údaje či informace, které jsou součástí duševního vlastnictví.

6.  Vnitrostátní orgány členských států a přidružených zemí použijí tuto zvláštní zprávu výhradně pro účely související s jejím použitím ozbrojenými, bezpečnostními nebo zpravodajskými silami nebo pro ozbrojené, bezpečnostní nebo zpravodajské síly a také v rámci jejich programů spolupráce. Takové použití zahrnuje mimo jiné studium, hodnocení, posouzení, výzkum, návrh, vývoj, výrobu, zdokonalování, modifikaci, údržbu, opravu, renovaci a přijetí a certifikaci produktu, provoz, školení, likvidaci a jiné služby týkající se návrhu a zavádění produktu, jakož i posouzení a vypracování technických požadavků na zadávání veřejných zakázek.

7.  Příjemci bezplatně udělí přístupová práva ke svým výsledkům orgánům, subjektům nebo agenturám Unie pro řádně odůvodněné účely vývoje, provádění a sledování politik nebo programů Unie. Tato přístupová práva jsou omezena na neobchodní a nekonkurenční použití.

8.  Grantové dohody a smlouvy v případě zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi obsahují zvláštní ustanovení o vlastnictví, přístupových právech a udělování licencí, aby bylo zajištěno co největší využití výsledků a nedocházelo k nespravedlivému zvýhodnění. ▌Jestliže dodavatel po zadání veřejné zakázky v předobchodní fázi ve lhůtě, která je stanovena ve smlouvě, výsledky obchodně nevyužije, převede, je-li to možné, veškeré vlastnictví výsledků na zadavatele.

8a.  Tři nebo více členských států nebo přidružených zemí, které na multilaterálním základě nebo v rámci organizace Unie společně uzavřely společně jednu nebo více smluv s jedním nebo více účastníky s cílem dále rozvíjet výsledky získané v rámci konkrétní akce, která je financována na základě grantové dohody na výzkumné akce v oblasti obrany, mají přístup k výsledkům akce, které jsou ve vlastnictví těchto účastníků a jež jsou nezbytné pro plnění těchto smluv. Tento přístup není zpoplatněn a podléhá zvláštním podmínkám, jejichž cílem je zajistit, aby tato práva byla použita pouze pro účel dané smlouvy a byly uplatňovány přiměřené povinnosti týkající se důvěrnosti.

HLAVA IIIZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

TÝKAJÍCÍ SE VÝVOJE

Článek 23

Dodatečná kritéria způsobilosti

1.  V případě potřeby konsorcium prokáže, že zbývající náklady na způsobilou akci, na něž se podpora Unie nevztahuje, budou pokryty jinými způsoby financování, jako jsou příspěvky členských států a/nebo přidružených zemí nebo spolufinancování ze strany právních subjektů.

2.  Pokud jde o akce uvedené v čl. 11 odst. 3 písm. d), musí být tyto akce založeny na harmonizovaných požadavcích na způsobilost, které společně schválily příslušné členské státy a/nebo přidružené země.

3.  U akcí uvedených v čl. 11 odst. 3 písm. e) až h) konsorcium prokáže prostřednictvím dokumentů vydaných vnitrostátními orgány, že:

a)  nejméně dva členské státy nebo nejméně jeden členský stát s přidruženými zeměmi poskytnou záruky na pořízení konečného produktu nebo na používání technologie koordinovaným způsobem. Takový postup může zahrnovat společné zadávání zakázek.

b)  akce je založena na společných technických specifikacích, které si společně dohodly členské státy a/nebo přidružené země, jež akci spolufinancují.

Článek 24

Dodatečná kritéria pro udělení grantu

Kromě kritérií pro udělení uvedených v článku 13 může pracovní program rovněž zohlednit:

a)  příspěvek ke zvýšení efektivnosti v průběhu životního cyklu obranných produktů a technologií, včetně nákladové účinnosti a potenciálu synergií v procesech pořízení, údržby a likvidace;

b)  úroveň spolupráce mezi členskými státy účastnícími se způsobilé akce.

ba)  zamýšlený objem zakázky a předpokládaný dopad na obranné schopnosti a výdaje členských států a na strategickou autonomii EU.

Článek 25

Vlastnictví výsledků

1.  Unie není vlastníkem produktů ani technologií, které z vývojových akcí vzejdou, ani nemá žádná práva duševního vlastnictví týkající se výsledků akcí.

1a.  Vlastníky výsledků akcí jsou příjemci, kteří je vytvořili. Pokud právní subjekty vytvoří výsledky společně, přičemž nelze s jistotou určit jejich příslušný příspěvek nebo tyto společně vytvořené výsledky nelze rozdělit, jsou právní subjekty společnými vlastníky těchto výsledků. Spoluvlastníci uzavřou dohodu o rozdělení a podmínkách výkonu tohoto společného vlastnictví v souladu se svými povinnostmi podle grantové dohody.

2.  Výsledky akcí, které jsou podpořeny z fondu, nepodléhají žádné kontrole ani omezení ze strany nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí, a to přímo ani nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících právních subjektů, včetně pokud jde o přenos technologií.

3.  Pokud jde o výsledky vytvořené příjemci podle tohoto nařízení a aniž je dotčen odstavec 2, Komise musí být nejméně šest týdnů předem informována o každém převodu vlastnictví nebo udělení licence nepřidruženým třetím zemím nebo subjektům z nepřidružených třetích zemí. Jsou-li tyto převody vlastnictví nebo udělení licence v rozporu s obrannými a bezpečnostními zájmy Unie a jejích členských států a s cíli tohoto nařízení, jak jsou stanoveny v článku 3, ▌je nutné finanční prostředky poskytnuté z fondu vrátit.

4.  Odchylně od odstavce 1, pokud je pomoc Unie poskytována ve formě veřejné zakázky, je Unie vlastníkem výsledků a členské státy a/nebo přidružené země mají na základě své písemné žádosti bezplatné právo na nevýhradní licenci na používání výsledků.

Článek 26

Informování projektového manažera

Byl-li členskými státy nebo přidruženými zeměmi jmenován projektový manažer, Komise s ním před provedení platby příjemci způsobilé akce konzultuje pokrok, jehož bylo v souvislosti s akcí dosaženo.

HLAVA IVSPRÁVA, MONITOROVÁNÍ,

HODNOCENÍ A KONTROLA

Článek 27

Pracovní programy

1.  Fond bude prováděn prostřednictvím ročních či víceletých pracovních programů stanovených v souladu s článkem [110] finančního nařízení. ▌

1a.  Pracovní programy mohou především zohlednit strategie stanovené v rámci zastřešujícího strategického plánu výzkumu a ve strategických kontextových případech plánu rozvoje schopností.

1b.  Komise zajistí soudržnost pracovních programů po celou dobu řízení životního cyklu obranných produktů a technologií.

2.  Komise přijme pracovní programy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci postupem podle čl. 28a.

2a.    Pracovní program podrobně stanoví kategorie projektů, které budou z fondu financovány. Tyto pracovní programy musí být v souladu s cíli uvedenými v článku 3.

2b.  Komise vypracuje na základě postupu vytváření pracovních programů předběžné posouzení možných případů zdvojení stávajících schopností nebo již financovaných programů výzkumu a vývoje v EU.

Článek 28a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 27 je svěřena Komisi na období sedmi let počínaje [den vstupu v platnost].

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(17).

Článek 29

Nezávislí odborníci

1.  Komise jmenuje nezávislé odborníky na pomoc při hodnocení návrhů v souladu s článkem [237] finančního nařízení. ▌

2.  Nezávislými odborníky jsou ▌občané Unie, kteří pocházejí z co největšího počtu členských států a kteří byli vybráni na základě výzev k projevení zájmu ▌týkajících se vytvoření seznamu odborníků. Odchylně od článku [237] finančního nařízení se tento seznam nezveřejňuje, je-li to nutné z důvodu ochrany veřejné bezpečnosti.

3.  Nezávislí odborníci musí mít příslušnou bezpečnostní prověrku vydanou členským státem.

5.  Nezávislí odborníci jsou vybráni podle jejich dovedností, zkušeností a znalostí vhodných ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni.

5a.  Komise rovněž zajistí, že odborník, který se ocitne ve střetu zájmů ve věci, v níž má podat posudek, danou věc nehodnotí a neposkytuje v ní poradenství ani pomoc.

Článek 30

Použití předpisů o utajovaných informacích

1.  V rámci působnosti tohoto nařízení:

a)  každý členský stát nebo přidružená země zajistí, aby jeho vnitrostátní bezpečnostní předpisy poskytovaly pro utajované informace Evropské unie stupeň ochrany rovnocenný stupni zaručenému bezpečnostními pravidly stanovenými v rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU(18) a bezpečnostními pravidly Rady stanovenými v přílohách rozhodnutí 2013/488/EU(19);

b)  členské státy a přidružené země neprodleně informují Komisi o vnitrostátních bezpečnostních předpisech uvedených v písmenu a);

c)  fyzické osoby s bydlištěm v nepřidružených třetích zemích a právnické osoby usazené v nepřidružených třetích zemích mohou přicházet do styku s utajovanými informacemi EU týkajícími se fondu, pouze pokud se na ně v těchto zemích vztahují bezpečnostní předpisy poskytující stupeň ochrany přinejmenším rovnocenný stupni zaručenému bezpečnostními pravidly Komise stanovenými v rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 a bezpečnostními pravidly Rady stanovenými v přílohách rozhodnutí 2013/488/EU. Rovnocennost bezpečnostních předpisů uplatňovaných ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci se stanoví v rámci dohody o bezpečnosti informací, která řeší i případné otázky průmyslové bezpečnosti, uzavřené mezi Unií a danou třetí zemí nebo mezinárodní organizací postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování EU a s ohledem na článek 13 rozhodnutí 2013/488/EU;

d)  aniž je dotčen článek 13 rozhodnutí 2013/488/EU a pravidla upravující průmyslovou bezpečnost, jak jsou stanovena v rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444, může být fyzické osobě nebo právnické osobě, třetí zemi nebo mezinárodní organizaci umožněn přístup k utajovaným informacím Evropské unie, je-li to na základě posouzení jednotlivých případů považováno za nezbytné, a to s ohledem na povahu a obsah těchto informací, potřebu příjemce znát tyto informace a míru prospěchu pro Unii.

2.  Pokud se akce týkají utajovaných či neutajovaných citlivých informací či takové informace vyžadují nebo obsahují, upřesní příslušný financující subjekt v dokumentaci k výzvě k překládání nabídek / zadávacímu řízení opatření a požadavky nezbytné k zajištění bezpečnosti těchto informací na požadované úrovni.

3.  S cílem usnadnit výměnu utajovaných i neutajovaných citlivých informací mezi Komisí, příjemci a případně členskými státy zřídí Komise systém elektronické výměny informací.

Článek 31

Monitorování a podávání zpráv

1.  Ukazatele pro monitorování provádění a pokroku dosaženého při plnění obecných a specifických cílů fondu stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze.

2.  Aby se zajistilo účinné posouzení pokroku při plnění cílů fondu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, jimiž se v případě potřeby mění příloha za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se rámce pro monitorování a hodnocení.

3.  Komise provádění fondu pravidelně monitoruje a vyhodnocuje a o dosaženém pokroku každoročně podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato výroční zpráva obsahuje oddíl o provádění článku 7. Za tímto účelem Komise přijme nezbytná opatření pro monitorování.

4.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění fondu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie uloží přiměřené požadavky na vykazování.

Článek 32

Hodnocení fondu

1.  Hodnocení se provádějí včas, aby bylo možné je promítnout do rozhodovacího procesu.

2.  Průběžné hodnocení fondu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění fondu. Předmětem zprávy o průběžném hodnocení ▌je zejména posouzení správy fondu, zkušeností z Evropského programu rozvoje obranného průmyslu a přípravné akce v oblasti obranného výzkumu, hodnocení provádění etických postupů podle článku 7, míry plnění, výsledků udělování finančních prostředků projektům, včetně účasti malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a míry jejich přeshraniční účasti, rozdělení financování mezi různé kategorie subdodavatelů v souladu s definicí uvedenou v čl. 10 bodě 9, rozpočtu přiděleného na přelomové technogie a financování poskytnutého v souladu s článkem [195] finančního nařízení. Průběžné hodnocení bude rovněž obsahovat informace o zemích původu příjemců, počtu zemí účastnících se jednotivých projektů a případně rozdělení udělených práv duševního vlastnictví. Komise může předložit návrhy na vhodné změny tohoto nařízení.

3.  Na konci prováděcího období, avšak nejpozději do čtyř let od ▌31. prosince 2027 provede Komise závěrečné hodnocení provádění fondu. Závěrečná hodnotící zpráva bude obsahovat výsledky provádění a v co největším možném rozsahu, s přihlédnutí k časovým důvodům, dopad fondu. Zpráva – v návaznosti na příslušné konzultace s členskými státy a přidruženými zeměmi a klíčovými zúčastněnými stranami – zejména posoudí, do jaké míry se podařilo splnit cíle stanovené v článku 3. Rovněž bude analyzovat přeshraniční účast v projektech prováděných v rámci fondu, a to včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, a také zapojení těchto podniků a společností do globálního hodnotového řetězce. Hodnocení bude rovněž obsahovat informace o zemích původu příjemců a případně rozdělení udělených práv duševního vlastnictví.

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Článek 33

Audity

Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle článku [127] finančního nařízení. Podle článku 287 SFEU Evropský účetní dvůr přezkoumává účetnictví všech příjmů a výdajů Unie.

Článek 34

Ochrana finančních zájmů Unie

Pokud se třetí země účastní fondu na základě rozhodnutí podle mezinárodní dohody nebo jiného právního nástroje, udělí nezbytná práva a potřebný přístup příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci. V případě úřadu OLAF tato práva zahrnují právo provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Článek 35

Informace, komunikace a publicita

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci akcí a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

2.  Komise provádí k fondu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace prováděným Komisí, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3. Tyto finanční zdroje mohou být použity na projekty týkající se statistik o obranném průmyslu a pilotních projektech týkajících se sběru údajů;

HLAVA VAKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Akty v přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 31 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 31 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 31 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 37

Zrušení

6.  Nařízení (EU) č. …/…. (Evropský program rozvoje obranného průmyslu) se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2021.

Článek 38

Přechodná ustanovení

1.  Tímto nařízením není dotčeno pokračování ani změny dotčených akcí, a to až do jejich ukončení, v rámci [nařízení o Evropském programu rozvoje obranného průmyslu] a přípravné akce pro obranný výzkum, které se nadále použijí na dotčené akce až do doby jejich ukončení.

2.  Finanční krytí fondu může rovněž zahrnovat výdaje na technickou a správní pomoc nezbytné pro zajištění přechodu k fondu od akcí přijatých podle jeho předchůdců, [nařízení o Evropském programu rozvoje obranného průmyslu] a přípravné akce pro obranný výzkum.

3.  V případě potřeby lze do rozpočtu na období po roce 2027 začlenit i prostředky na pokrytí výdajů stanovených v čl. 4 odst. 4, aby bylo možno řídit akce, jež nebudou dokončeny do 31. prosince 2027.

Článek 39

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1092 ze dne 18. července 2018, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie (Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 30).

(3)

  Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

(4)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)

  Odkaz bude aktualizován: Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. Dohoda je k dispozici na internetové adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(6)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(7)

  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

(8)

  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(9)

  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

(10)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

(11)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).

(12)

  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(13)

  Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

(14)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

(15)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

(16)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76).

(17)

  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(18)

  Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53–88.

(19)

  Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1–50.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

Menšinové stanovisko, které předložili členové skupiny GUE/NGL Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

Zpráva se vyslovuje pro další rychlou militarizaci EU a členských států. Podporuje závody ve zbrojení a požaduje dotace pro vojenské podniky, vedoucí k vyšším investicích do obranného a vojenského výzkumu a vývoje vojenského vybavení a zbraní, a to navzdory sociální krizi a důsledkům pro životní prostředí. Zpráva je v rozporu s čl. 41 odst. 2 SEU, který zakazuje, aby byly výdaje na operace v souvislosti s vojenstvím nebo obranou financovány z rozpočtu Unie. Zpráva rovněž nabádá ke spolupráci mezi EU a NATO.

S tím nesouhlasíme, neboť tato zpráva:

  vytváří z EU globálního vojenského hráče;

  slouží k tomu, aby byl dotován vojenský sektor a vojenský průmyslový komplex, a pravděpodobně zvýší vývoz zbraní;

  militarizuje civilní politiky a využívá průmysl a konkurenceschopnost jako záminku k dalšímu rozvíjení obranných kapacit Unie v rámci SBOP a SZBP;

  podporuje užší spolupráci mezi civilním a vojenským sektorem.

Požadujeme:

  radikální odzbrojení na úrovni EU i v globálním měřítku;

  zastavení veškerých výdajů z rozpočtu EU na vojenské účely a striktní výklad čl. 41 odst. 2 SEU;

  vynakládání veřejných prostředků na podporu tvorby kvalitních pracovních míst a na rozvoj reindustrializace a malých a středních podniků;

  podporování civilního výzkumu a vývoje ve službách lidu a jeho potřeb;

  aby byly všechny aktivity striktně v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem;

  striktně civilní a mírové řešení konfliktů a oddělování civilních a vojenských činností;

  oddělení EU od NATO.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (14.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Zpravodaj (*): David McAllister

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

PA_Legam

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Fond by přispěl k vytvoření silné, konkurenceschopné a inovativní obranné průmyslové a technologické základny a šel ruku v ruce s iniciativami Unie zaměřenými na integrovanější evropský obranný trh, a zejména pak se dvěma směrnicemi 6z roku 2009 o veřejných zakázkách a o transferech uvnitř EU v obranném odvětví.

(2)  Fond by přispěl k vytvoření silné, konkurenceschopné a inovativní obranné průmyslové a technologické základny a šel ruku v ruce s iniciativami Unie zaměřenými na integrovanější evropský obranný trh, a zejména pak se dvěma směrnicemi 6z roku 2009 o veřejných zakázkách a o transferech uvnitř EU v obranném odvětví. Fond bude úhelným kamenem řádné evropské obranné průmyslové politiky.

_________________

_________________

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropský obranný fond by měl být zřízen integrovaným přístupem a tak, aby přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti obranného průmyslu Unie. Měl by být zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, inovativnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, a přispívat tak ke strategické autonomii Unie podporou přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a mezi podniky, výzkumnými středisky, vládami členských států, mezinárodními organizacemi a vysokými školami, a to jak ve fázi výzkumu, tak ve fázi vývoje obranných produktů a technologií. Aby bylo možné dosáhnout inovativnějších řešení a otevřeného vnitřního trhu, měl by fond podporovat přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v obranném odvětví.

(3)  Evropský obranný fond by měl být zřízen integrovaným přístupem a tak, aby přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti obranného průmyslu Unie. Měl by být zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, inovativnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, a přispívat tak ke strategické autonomii Unie, zlepšení obranných schopností členských států a prosazování zájmů Unie v oblasti bezpečnosti a obrany dohodnutých v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podporou přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a mezi podniky, výzkumnými středisky, vládami členských států, mezinárodními organizacemi a vysokými školami, a to jak ve fázi výzkumu, tak ve fázi vývoje obranných produktů a technologií. Aby bylo možné dosáhnout inovativnějších řešení a otevřeného vnitřního trhu, měl by fond podporovat přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v obranném odvětví a podporovat jejich začlenění do přeshraničních dodavatelských řetězců v oblasti obrany.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Fond by měl zajistit přiměřenou podporu výzkumných a vývojových činností v oblasti přelomových obranných technologií.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Jelikož cílem fondu je podpořit konkurenceschopnost a inovace obranného průmyslu Unie posilováním pákového efektu a doplňováním kooperativních činností v oblasti obranného výzkumu a technologií a snižováním rizika spojeného s vývojovou fází kooperativních projektů, měly by být pro podporu z fondu způsobilé rovněž akce, které se týkají výzkumu a vývoje obranného produktu nebo technologie. Totéž bude platit i pro modernizaci stávajících obranných produktů a technologií, včetně jejich interoperability.

(9)  Jelikož cílem fondu je podpořit konkurenceschopnost, efektivitu a inovativnost obranného průmyslu Unie posilováním pákového efektu a doplňováním kooperativních činností v oblasti obranného výzkumu a technologií a snižováním rizika spojeného s vývojovou fází kooperativních projektů, měly by být pro podporu z fondu způsobilé rovněž akce, které se týkají výzkumu a vývoje obranného produktu nebo technologie. Totéž bude platit i pro modernizaci stávajících obranných produktů a technologií, včetně jejich interoperability.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k tomu, že fond zejména usiluje o posílení spolupráce mezi právními subjekty a členskými státy v Evropě, měla by být akce způsobilá k financování z fondu pouze tehdy, pokud je prováděna formou spolupráce alespoň tří subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Alespoň tři z těchto způsobilých právních subjektů usazené nejméně ve dvou různých členských státech a/nebo přidružených zemích by neměly přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem. Pro posílení spolupráce mezi členskými státy může fond podpořit společné zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

(10)  Vzhledem k tomu, že fond zejména usiluje o posílení spolupráce a konkurenceschopnosti právních subjektů a členských států v Evropě, měla by být akce způsobilá k financování z fondu pouze tehdy, pokud je prováděna formou spolupráce alespoň tří subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Alespoň tři z těchto způsobilých právních subjektů usazené nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích by neměly přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem. Pro posílení spolupráce mezi členskými státy může fond podpořit společné zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V případě, že vývojovou akci podporovanou z fondu řídí projektový manažer jmenovaný členským státem nebo přidruženou zemí, měla by Komise před provedením platby příjemci informovat projektového manažera, aby mohl zajistit, že příjemci dodrží časové rámce. Za určitých okolností by projektový manažer mohl Komisi předávat svoje poznámky k pokroku akce, aby Komise mohla ověřit, zda podmínky pro přistoupení k platbě byly splněny.

(15)  V případě, že vývojovou akci podporovanou z fondu řídí projektový manažer jmenovaný členským státem nebo přidruženou zemí, měla by Komise před provedením platby příjemci informovat projektového manažera, aby mohl zajistit, že příjemci dodrží časové rámce. Projektový manažer by měl Komisi předávat svoje poznámky k pokroku akce, aby Komise mohla ověřit, zda podmínky pro přistoupení k platbě byly splněny.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Činnosti, jichž se účastní přeshraniční malé a střední podniky, podporují otevírání dodavatelských řetězců a přispívají k dosažení cílů fondu. Tyto činnosti by měly být způsobilé k získání vyšší míry financování, z níž by měly mít prospěch všechny subjekty zapojené do konsorcia.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

(22a)   Aby mohly členské státy a instituce Unie reagovat na zvýšenou nestabilitu a konflikty v sousedství Unie a na nové bezpečnostní a geopolitické hrozby, musí vymezit společná rizika a hrozby a definovat společné bezpečnostní zájmy, strategie a požadované schopnosti, jež lze určit prostředním bílé knihy EU o bezpečnosti a obraně a na základě zavedených postupů, jako je mechanismus pro rozvoj schopností (CDM).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Podpora inovací a technologického rozvoje v obranném průmyslu Unie by měla probíhat v souladu s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie. Z toho vyplývá, že jedním z kritérií pro udělení by měl být přínos dané akce pro tyto zájmy a priority v oblasti obranného výzkumu a schopností, na nichž se členské státy dohodly. Společné nedostatky ve společném obranném výzkumu a obranných schopnostech v rámci Unie jsou pojmenovány v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky zejména prostřednictvím zastřešujícího strategického plánu výzkumu a plánu rozvoje schopností. Provádění příslušných priorit podpoří další procesy Unie, např. koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany a stálá strukturovaná spolupráce, a to prostřednictvím hledání a využívání příležitostí pro posílenou spolupráci s cílem splnit úroveň ambicí EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Ve vhodných případech mohou být zohledněny také regionální a mezinárodní priority, včetně těch v kontextu Severoatlantické aliance, pokud jsou v souladu s prioritami Unie a nebrání tomu, aby se jich zúčastnil jakýkoli členský stát nebo přidružená země, přičemž bude zohledněno i to, že by nemělo docházet k zbytečné duplicitě.

(23)  Podpora inovací a technologického rozvoje v obranném průmyslu Unie by měla probíhat v souladu s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie a členských států. Vzhledem ke zvláštní povaze odvětví obrany by jakákoli akce v oblasti obranného průmyslu měla být úzce koordinována a měla by být soudržná se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou a jejími prioritami. Z toho vyplývá, že jedním z kritérií pro udělení by měl být přínos dané akce pro tyto zájmy a priority v oblasti obranného výzkumu a schopností, na nichž se členské státy dohodly. Společné nedostatky ve společném obranném výzkumu a obranných schopnostech v rámci Unie jsou pojmenovány v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky zejména prostřednictvím mechanismu pro rozvoj schopností (CDM). Provádění příslušných priorit podpoří další procesy Unie, např. koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany a stálá strukturovaná spolupráce, a to prostřednictvím hledání a využívání příležitostí pro posílenou spolupráci s cílem splnit úroveň ambicí EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Ve vhodných případech by měly být zohledněny také regionální a mezinárodní priority, včetně těch v kontextu Severoatlantické aliance, pokud jsou v souladu s prioritami Unie a nebrání tomu, aby se jich zúčastnil jakýkoli členský stát nebo přidružená země, přičemž bude zohledněno i to, že by nemělo docházet k zbytečné duplicitě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Fond by měl také zohlednit akční plán pro vojenskou mobilitu jako součást Nástroje pro propojení Evropy, evropský mírový nástroj mimo jiné na podporu misí SZBP/SBOP, jakož i úsilí v boji proti hybridním hrozbám, který společně s plánem rozvoje schopností, koordinovaným každoročním přezkumem v oblasti obrany a stálou strukturovanou spoluprací pomáhá koordinovat plánování schopností, jejich rozvoj, zadávání zakázek a operace.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Komise vezme v potaz ostatní činnosti financované z rámcového programu Horizont Evropa, aby nedocházelo zbytečné duplicitě a aby bylo zajištěno vzájemné obohacování civilního a obranného výzkumu.

(25)  Komise vezme v potaz ostatní činnosti financované z rámcového programu Horizont Evropa, aby nedocházelo zbytečné duplicitě a aby bylo zajištěno vzájemné obohacování a součinnost civilního a obranného výzkumu a to, že program Horizont Evropa zůstane čistě civilním výzkumným programem.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Komise by měla sestavit roční nebo víceleté pracovní programy odpovídající cílům fondu. Při sestavování pracovního programu by Komisi měl být nápomocen výbor členských států. Aby bylo možné využívat odbornost Evropské obranné agentury v oblasti obrany, bude jí udělen status pozorovatele ve výboru. Vzhledem ke specifikům oblasti obrany by se výboru členských států měla účastnit i Evropská služba pro vnější činnost.

(31)  Komise by měla sestavit roční nebo víceleté pracovní programy odpovídající cílům fondu. Pracovní programy by měly zohlednit počáteční zkušenosti s prováděním Evropského programu rozvoje obranného průmyslu, pilotního projektu a přípravné akce v oblasti obranného výzkumu. Při sestavování pracovního programu by Komisi měl být nápomocen výbor členských států. Aby bylo možné využívat odbornost Evropské obranné agentury v oblasti obrany, bude jí udělen status pozorovatele ve výboru. Vzhledem ke specifikům oblasti obrany by se výboru členských států měla účastnit i Evropská služba pro vnější činnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Směrnice 2009/43/ES usiluje o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Unie. Tato směrnice odstraňuje překážky, aniž by obětovala vnitrostátní kontrolu nad zásadními obrannými a bezpečnostními zájmy. Využívání obecných licencí k transferu u tohoto fondu výrazně snižuje administrativní zátěž pro dodavatele, kteří mají zájem o účast v programu. Komise by měla na základě mandátu členských států a přidružených třetích zemí fungovat jako ústřední kontaktní místo pro registraci dodavatelů a měla by být schopna pravidelně zveřejňovat seznam obecných licencí k transferu v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46b)  Podniky musí při navrhování nových obranných produktů nebo technologií nebo při navrhování změny účelu stávajících produktů nebo technologií dodržet platné právní předpisy. Pokud neexistují konkrétní uplatnitelné právní předpisy, měly by se zavázat k dodržování souboru všeobecných etických zásad v oblasti základních práv a dobrých životních podmínek lidí, ochrany lidského genomu, zacházení se zvířaty, ochrany životního prostředí, ochrany kulturního dědictví a rovného přístupu ke globálním statkům, včetně vesmíru a kybernetického prostoru. Komise by měla zajistit, aby byly návrhy systematicky prověřovány s cílem určit akce, které vyvolávají závažné etické otázky, a předložit je k etickému posouzení. Akce, které nejsou eticky přijatelné, by neměly získat finanční prostředky Unie.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46c)   Rada by měla usilovat o přijetí rozhodnutí o používání ozbrojených bezpilotních vzdušných prostředků do [31. prosince 2020], vzhledem k tomu, že na vývoj ozbrojených bezpilotních vzdušných prostředků nebudou poskytnuty žádné prostředky před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46d)  Z fondu by měly být podporovány vývoj a posuzování přelomových obranných technologií, které mohou radikálně změnit koncepci a vedení obranných záležitostí. Z inovačního ekosystému zahrnujícího akademickou sféru, podniky a státní instituce by měly vzejít převratné kapacity odpovídající obranným prioritám, na nichž se společně dohodly členské státy, zejména v revidovaném plánu rozvoje schopností (CDP) a v koordinovaném každoročním přezkumu v oblasti obrany (CARD). To Unii umožní rozvíjet schopnosti a koncepce těžící z technologické odbornosti, které by Unii umožnily lépe chránit své občany a lépe prosazovat mír, bezpečnost a pokrok v Evropě a ve světě. Komise by měla vybudovat pružnou strukturu pro řízení podpory vývoje a posuzování přelomových obranných technologií.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46e)  Nevyužité prostředky z dílčího cíle vojenská mobilita v rámci Nástroje pro propojení Evropy by měly být použity na posílení fondu. Tyto prostředky by měly být využívány na podporu projektů vojenské mobility v rámci Nástroje pro propojení Evropy v případech, kdy neexistuje předpoklad dvojitého, civilního a vojenského, užití, ke zvýšení podpory přelomových obranných technologií a k financování dalších akcí, které odpovídají obranným prioritám, na nichž se společně dohodly členské státy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46f)  Dodávky a služby v oblasti obrany pocházející z nepřidružených třetích zemí mohou vyžadovat, aby pro ně orgány těchto zemí vydaly vývozní povolení. Komise, členské státy a přidružené třetí země a dále podniky usazené v Unii nemohou mít na vydávání těchto vývozních povolení výraznější vliv. Odmítnutí vydat vývozní povolení nebo jeho zrušení či nevydání vývozního povolení pro následné akce by mohlo mít nepřijatelné důsledky pro bezpečnosti dodávek pro evropské obranné odvětví a pro strategickou nezávislost Unie. Komise by proto měla systematicky sbírat informace o vývozních povoleních třetích zemí požadovaných pro projekty obranného fondu. Podniky, které mají zájem o účast na akcích financovaných z fondu, a podniky, které se těchto akcí již účastní, by měly provést posouzení rizik spojených s obrannými dodávkami a službami pocházejícími ze třetích zemí a poskytnout svá posouzení rizik Komisi. V případě, že nastanou nepřijatelné důsledky pro bezpečnost dodávek pro evropské obranné odvětví a pro strategickou nezávislost Unie, by Komise měla neprodleně informovat vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Ten by měl informovat Evropský parlament a Radu o všech krocích, které podniká.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „vývojovou akcí“ se rozumí jakákoli akce spočívající především v činnostech zaměřených na obranu ve fázi vývoje, která zahrnuje nové produkty nebo technologie nebo modernizaci těch stávajících, s výjimkou výroby nebo používání zbraní;

(3)  „vývojovou akcí“ se rozumí jakákoli akce spočívající výlučně v činnostech zaměřených na obranu ve fázi vývoje, která zahrnuje nové produkty nebo technologie nebo modernizaci těch stávajících, s výjimkou výroby nebo používání zbraní;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  „etickým problémem“ se rozumí jakákoli záležitost týkající se zamýšleného nebo předpokládaného chování nebo výsledků akce, jež navzdory tomu, že splňuje příslušné unijní, vnitrostátní nebo mezinárodní právo, odporuje zásadám v oblasti základních práv a dobrých životních podmínek lidí, ochrany lidského genomu, zacházení se zvířaty, ochrany životního prostředí, ochrany kulturního dědictví a rovného přístupu ke globálním statkům, včetně vesmíru a kybernetického prostoru.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fond má obecný cíl podporovat konkurenceschopnost, výkonnost a inovační schopnosti evropského obranného průmyslu tím, že bude podporovat kooperativní akce a přeshraniční spolupráci mezi právními subjekty v celé Unii, včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, a také napomáhat využívání průmyslového potenciálu inovací, výzkumu a technologického vývoje v každé fázi průmyslového životního cyklu, a přispěje tak ke strategické autonomii Unie. Fond by měl rovněž přispět ke svobodě jednání Unie a její autonomii zejména z technologického a průmyslového hlediska.

1.  Fond má obecný cíl umožnit Unii, aby uplatnila své kompetence při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně postupného formování společné obranné politiky, přispívat ke strategickým prioritám rámce SZBP/SBOP a podporovat inkluzivnost, integraci, interoperabilitu, konkurenceschopnost, výkonnost a inovační schopnosti technologické průmyslové základny evropského obranného odvětví tím, že bude podporovat kooperativní akce a přeshraniční spolupráci mezi právními subjekty v celé Evropě, včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, a také napomáhat využívání průmyslového potenciálu inovací, výzkumu a technologického vývoje v každé fázi životního cyklu obranného produktu nebo služby. Je důležité, aby byly předloženy konkrétní návrhy, jak zlepšit přeshraniční přístup malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací na obranný trh. Fond by měl rovněž přispět k zájmům Unie v oblasti bezpečnosti a obrany, ke svobodě jednání Unie, k její strategické, technologické a průmyslové autonomii, jakož i rozvoji a zlepšování pokročilejších obranných schopností členských států. Převzetí větší odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost pomůže také NATO.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat projekty kooperativního výzkumu, které by mohly významně podpořit přínos budoucích schopností, s cílem maximalizovat inovace a zavádět nové produkty a technologie v oblasti obrany, včetně těch přelomových;

a)  podporovat projekty kooperativního výzkumu, které by mohly významně podpořit přínos budoucích schopností v oblasti obrany a obranného průmyslu, s cílem maximalizovat inovace a zavádět nové produkty a technologie v oblasti obrany, včetně těch přelomových, mimo jiné v oblasti kybernetické obrany;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat projekty kooperativního vývoje obranných produktů a technologií v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, které společně schválily členské státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a přispívat tak k vyšší efektivnosti výdajů na obranu v Unii, dosahovat větších úspor z rozsahu, snižovat riziko zbytečné duplicity a tím také omezovat roztříštěnost, pokud jde o obranné produkty a technologie v celé Unii. V konečném důsledku fond napomůže větší interoperabilitě mezi schopnostmi členských států.

b)  podporovat projekty kooperativního vývoje obranných produktů a technologií v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, které společně schválily členské státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a zejména v kontextu mechanismu rozvoje schopností, stálé strukturované spolupráce a koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany, a přispívat tak k vyšší efektivnosti výdajů na obranu v Unii, dosahovat větších úspor z rozsahu, odstranit zbytečnou duplicitu a nadměrnou závislost na dovozu ze třetích zemí a tím také omezovat roztříštěnost, pokud jde o obranné produkty a technologie v celé Unii. V konečném důsledku fond napomůže větší strategické autonomii Unie a větší standardizaci a interoperabilitě schopností členských států, což přispěje k účelnějšímu vynakládání prostředků na obranu a k efektivnějšímu provádění řádné evropské obranné průmyslové politiky.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podněcovat evropskou spolupráci v odvětvích výzkumu a obrany, do níž budou zapojeny nejméně tři členské státy a nejméně tři společnosti, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 4;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Na konci každého roku jsou na provádění fondu poskytnuty nevyužité prostředky z dílčího cíle vojenská mobilita uvedeného v čl. [3 odst. 2 písm. a) bodu ii)] nařízení [Nástroj pro propojení Evropy].

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Měla by být přijata opatření, která v maximální možné míře umožní zapojení Spojeného království do projektů Evropského obranného fondu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise udělí financování prostřednictvím otevřených a veřejných konzultací o oblastech intervencí stanovených v pracovních programech.

1.  Komise udělí financování prostřednictvím otevřených a veřejných konzultací o oblastech intervencí stanovených v pracovních programech, a to při zohlednění Mechanismu pro rozvoj schopností (CDM).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrhy se systematicky prověřují s cílem identifikovat ty akce, které vzbuzují složité nebo závažné etické otázky, a podrobit je etickému posouzení. Etické prověřování a hodnocení provádí Komise za pomoci odborníků na etiku obrany. Komise v co největší míře zajistí transparentnost postupů týkajících se etiky.

2.  Návrhy se systematicky prověřují s cílem identifikovat ty akce, které vzbuzují složité nebo závažné etické otázky, a podrobit je etickému posouzení. Etické prověřování a hodnocení provádí Komise za pomoci odborníků na etiku obrany. Bezpečnostní prověrky všech odborníků ověří vydávající členské státy. Náležitá bezpečnostní prověrka je požadována před jmenováním. Komise v co největší míře zajistí transparentnost postupů týkajících se etiky.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Obecné licence k transferu

 

1.   Členské státy a přidružené třetí země zveřejňují obecné licence k transferu, které přímo opravňují dodavatele usazené na jejich území k účasti na projektech v rámci fondu. Členské státy a přidružené třetí země mohou stanovit podmínky pro registraci před prvním použitím obecné licence k transferu.

 

2.   Komise zajistí, aby byly vymezeny nezbytné podmínky pro používání obecných licencí k transferu, a zveřejňuje všechny příslušné informace v pracovních programech.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na akce, na něž byl získán příspěvek z jiného programu Unie, lze rovněž získat příspěvek v rámci fondu, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů/fondů Unie podléhá pravidlům těchto programů/fondů. Kumulativní financování nepřesáhne celkové způsobilé náklady na akci a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

1.  Na akce, na něž byl získán příspěvek z jiného programu Unie, zejména z rámcového programu Horizont Evropa nebo z Nástroje pro propojení Evropy za účelem úpravy sítí TEN-T pro vojenskou mobilitu, lze rovněž získat příspěvek v rámci fondu, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů/fondů Unie podléhá pravidlům těchto programů/fondů. Kumulativní financování nepřesáhne celkové způsobilé náklady na akci a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Žadatelé a jejich subdodavatelé jsou způsobilí pro financování za předpokladu, že jsou usazeni v Unii nebo v přidružené zemi, mají své struktury výkonného řízení v Unii nebo v přidružené zemi a nejsou pod kontrolou nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země.

1.  Žadatelé a subdodavatelé zapojení do akce jsou způsobilí pro financování za předpokladu, že jsou usazeni v Unii nebo v přidružené zemi, mají své struktury výkonného řízení v Unii nebo v přidružené zemi a nejsou pod kontrolou nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žadatel usazený v Unii nebo v přidružené zemi a kontrolovaný nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem nepřidružené třetí země může být, odchylně od odstavce 1, způsobilý pro financování, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů příslušné akce, a za předpokladu, že jeho účast neohrozí bezpečnostní zájmy Unie a jejích členských států. V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států se musí ve výzvě k předkládání návrhů po navrhovateli požadovat, aby předložil informace, které prokazují zejména, že:

2.  Žadatel nebo subdodavatel zapojení do akce usazení v Unii nebo v přidružené zemi, kde mají i svou strukturu výkonného vedení, a kontrolovaní nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem nepřidružené třetí země mohou, odchylně od odstavce 1, představovat subjekt způsobilý pro financování, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů příslušného programu a za předpokladu, že jeho účast neohrozí bezpečnostní a obranné zájmy Unie a jejích členských států ani cíl uvedený v článku 3. V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států se musí ve výzvě k předkládání návrhů po navrhovateli požadovat, aby předložil záruky schválené členským státem, v němž je žadatel usazen, a aby se zavázal k tomu, že do zahájení akce zavede opatření, kterými zajistí, že:

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výsledky akce si ponechá příjemce a nebudou podléhat kontrole nebo omezením nepřidružených třetích zemí či jiných subjektů nepřidružených třetích zemí, a to během akce ani po určenou dobu po jejím dokončení.

c)  výsledky akce si ponechá příjemce a nebudou podléhat kontrole nebo omezením nepřidružených třetích zemí či jiných subjektů nepřidružených třetích zemí, a to během akce ani po jejím dokončení, a bez souhlasu členského státu, v němž je podnik usazen, nejsou vyváženy do třetí země ani k nim třetí země nemá přístup.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Veškerá infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje použité při akcích financovaných z fondu se musí nacházet na území Unie nebo přidružených zemí. Kromě toho při provádění způsobilých akcí musí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat pouze s právními subjekty usazenými v Unii nebo v přidružené zemi a nekontrolovanými nepřidruženými třetími zeměmi nebo subjekty nepřidružených třetích zemí.

3.  Veškerá infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje použité při akcích financovaných z fondu se musí nacházet na území Unie nebo přidružených zemí a nebudou podléhat kontrole nebo omezením nepřidružených třetích zemí či jiných subjektů nepřidružených třetích zemí. Kromě toho při provádění způsobilých akcí musí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat s právními subjekty usazenými v Unii nebo v přidružené zemi a nekontrolovanými nepřidruženými třetími zeměmi nebo subjekty nepřidružených třetích zemí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odchylně od odstavce 3 mohou příjemci a subdodavatelé zapojení do akce používat svoje prostředky, infrastrukturu, zařízení a zdroje nacházející se nebo držené na území nepřidružených třetích zemí, pokud je to nutné pro dosažení cílů akce, a za předpokladu, že to neohrozí bezpečnost Unie a jejích členských států. Za stejných podmínek mohou při provádění způsobilých akcí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat se subjektem usazeným v nepřidružené třetí zemi. Náklady na využívání této infrastruktury, zařízení, prostředků nebo zdrojů a na tuto spolupráci nejsou způsobilé v rámci fondu.

4.  Odchylně od odstavce 3 mohou příjemci a subdodavatelé zapojení do akce tam, kde neexistují konkurenceschopné náhrady pohotově dostupné v Unii a pokud by toto použití neohrožovalo bezpečnostní a obranné zájmy Unie a jejích členských států, používat svoje prostředky, infrastrukturu, zařízení a zdroje nacházející se nebo držené na území nepřidružených třetích zemí, pokud je to nutné pro dosažení cílů akce a za předpokladu, že to neohrozí bezpečnost ani obranné zájmy Unie a jejích členských států. Za stejných podmínek mohou při provádění způsobilých akcí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat se subjektem usazeným v nepřidružené třetí zemi. Náklady na využívání této infrastruktury, zařízení, prostředků nebo zdrojů a na tuto spolupráci nejsou způsobilé v rámci fondu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Pro účely tohoto článku se subdodavateli rozumí subdodavatelé s přímým smluvním vztahem s příjemcem, ostatní subdodavatelé, kterým je přiděleno nejméně 10 % celkových způsobilých nákladů na akci, subdodavatelé, kteří mohou za účelem provádění akce vyžadovat přístup k utajovaným informacím ve smyslu rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444.

9.  Pro účely tohoto článku se subdodavateli rozumí subdodavatelé s přímým smluvním vztahem s příjemcem, ostatní subdodavatelé, kterým je přiděleno nejméně 10 % celkových způsobilých nákladů na akci, subdodavatelé, kteří mohou za účelem provádění akce vyžadovat přístup k utajovaným informacím ve smyslu rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444, a subdodavatelé, kteří musí požádat o vývozní povolení v nepřidružené třetí zemi.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Není-li v pracovním programu uvedeném v článku 27 stanoveno jinak, provádí se akce ve spolupráci alespoň tří právních subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Alespoň tři z těchto způsobilých subjektů usazené nejméně ve dvou členských státech a/nebo přidružených zemích nesmí během celého provádění akce přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem.

4.  Akce se provádí ve spolupráci alespoň tří právních subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Každé konsorcium, které zahrnuje právní subjekty z přidružené země, musí rovněž zahrnovat také nejméně dva právní subjekty ze dvou různých členských států. Alespoň tři z těchto způsobilých subjektů usazené nejméně ve třech členských státech a/nebo přidružených zemích nesmí během celého provádění akce přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akce zaměřené na vývoj produktů a technologií, jejichž použití, vývoj nebo výroba jsou zakázány platnými mezinárodními právními předpisy, nejsou způsobilé.

6.  Akce zaměřené na vývoj produktů a technologií, jejichž použití, vývoj nebo výroba jsou zakázány platnými mezinárodními právními předpisy, nejsou způsobilé. Program nesmí především financovat zápalné zbraně včetně bílého fosforu, zbraní s ochuzeným uranem, smrtících autonomních zbraní, které postrádají člověkem prováděnou kontrolu zásadních funkcí, jako je výběr cíle a útok na něj, ručních palných a lehkých zbraní vyráběných zejména za účelem vývozu, tj. pokud žádný členský stát nevyjádřil požadavek, aby byla akce uskutečněna.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  příspěvek k průmyslové autonomii evropského obranného průmyslu a k bezpečnostním a obranným zájmům Unie posílením obranných technologií nebo produktů v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, které společně schválily členské státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  počet zapojených zemí a společností;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  příspěvek k vytvoření nové přeshraniční spolupráce mezi právními subjekty, zejména malými a středními podniky, které jsou usazeny v členských státech a/nebo přidružených zemích jiných než těch, kde jsou usazeny subjekty v konsorciu, jež malými a středními podniky nejsou;

e)  příspěvek k vytvoření nové přeshraniční spolupráce mezi právními subjekty, zejména malými a středními podniky;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  celkově se nesmí míra financování akce zvýšit o více než 30 procentních bodů.

d)  akce vyvinutá členskými státy nebo přidruženými třetími zeměmi, které splňují cíl, že na obranu bude vynaloženo 2 % HDP, nebo které vynakládají 20 % svého rozpočtu na obranu na hlavní vybavení, budou moci čerpat financování navýšené o své kumulované procentní body HDP vynaložené na obranu;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nepřímé způsobilé náklady se stanoví za použití paušální sazby ve výši 25 % celkových přímých způsobilých nákladů, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky, finanční podpory třetím stranám a jednotkových nákladů nebo paušálních částek, které zahrnují nepřímé náklady.

1.  Ve vhodných případech se nepřímé způsobilé náklady stanoví případ od případu, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky, finanční podpory třetím stranám a jednotkových nákladů nebo paušálních částek, které zahrnují nepřímé náklady.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tam, kde je to vhodné, mohou být nepřímé způsobilé náklady přesahující paušální sazbu ve výši 25 % stanoveny v souladu s běžnými postupy příjemce pro účtování nákladů na základě skutečných nepřímých nákladů, a to za předpokladu, že jsou tyto postupy účtování nákladů schváleny vnitrostátními orgány na základě srovnatelných režimů financování v souladu s článkem [185] finančního nařízení a sděleny Komisi.

2.  Alternativně mohou být nepřímé způsobilé náklady přesahující paušální sazbu ve výši 25 % stanoveny v souladu s běžnými postupy příjemce pro účtování nákladů na základě skutečných nepřímých nákladů, a to za předpokladu, že jsou tyto postupy účtování nákladů schváleny vnitrostátními orgány na základě srovnatelných režimů financování v souladu s článkem [185] finančního nařízení a sděleny Komisi.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je pomoc Unie poskytnuta formou veřejné zakázky, je vlastníkem výsledků Unie. Členské státy a přidružené země na svoji výslovnou žádost bezplatně získají přístupová práva k výsledkům.

2.  Pokud je pomoc Unie poskytnuta formou veřejné zakázky na studii, je vlastníkem výsledků Unie. Členské státy a přidružené země na svoji výslovnou žádost bezplatně získají přístupová práva k výsledkům.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Grantová dohoda v odůvodněných případech stanoví právo Komise být informována o převodu vlastnictví výsledků nebo udělení licence týkající se výsledků na nepřidruženou třetí zemi nebo na subjekt nepřidružené třetí země a vznést proti tomuto převodu námitky. Tyto převody nesmí ohrozit obranné a bezpečnostní zájmy Unie a jejích členských států ani cíle tohoto nařízení, jak jsou uvedeny v článku 3.

4.  Grantová dohoda v odůvodněných případech stanoví právo Komise být informována o převodu vlastnictví výsledků nebo udělení licence týkající se výsledků na nepřidruženou třetí zemi nebo na subjekt nepřidružené třetí země a vznést proti tomuto převodu námitky. Tyto převody nesmí ohrozit obranné a bezpečnostní zájmy Unie a jejích členských států ani cíle tohoto nařízení, jak jsou uvedeny v článku 3.

Tato ustanovení nemají vliv na vývoz produktů, zařízení ani technologií, které integrují výsledky, a neovlivňují výkon volného uvážení členských států a přidružených států ohledně politiky pro vývoz obranných a souvisejících produktů.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Vnitrostátní orgány členských států a přidružených zemí mají přístupová práva ke zvláštní zprávě o projektu, který získal finanční prostředky Unie. Tato přístupová práva se udělují bezplatně a Komise je převede na členské státy a přidružené země po zajištění odpovídajících závazků zachování důvěrnosti.

5.  Vnitrostátní orgány členských států a přidružených zemí mají přístupová práva ke zvláštní zprávě o projektu, který získal finanční prostředky Unie. Je nutné beze zbytku zachovat kapacitu řídit klasifikované informace a potřebu vědět o vojenských projektech, přičemž budou přenášeny jen informace, které jsou zcela nezbytné. Tato přístupová práva se udělují bezplatně a Komise je převede na členské státy a přidružené země po zajištění odpovídajících závazků zachování důvěrnosti.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zamýšlený objem zakázky a předpokládaný dopad na obranné schopnosti a výdaje členských států a na evropskou strategickou nezávislost.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fond bude prováděn prostřednictvím ročních či víceletých pracovních programů stanovených v souladu s článkem [110] finančního nařízení. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

1.  Fond bude prováděn prostřednictvím ročních či víceletých pracovních programů stanovených v souladu s článkem [110] finančního nařízení. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů a pro přeshraniční zapojení malých a středních podniků. Při vytváření pracovního programu bude zohledněn přínos Mechanismu pro rozvoj schopností (CDM).

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Během vytváření pracovních programů a před poskytnutím finančních prostředků Komise prostřednictvím náležitých konzultací s výborem zajistí, aby v navrhovaných akcích v oblasti výzkumu a vývoje nedošlo ke zdvojení s již existujícími schopnostmi nebo již financovanými výzkumnými či vývojovými projekty v rámci Unie. V případě, že bude zjištěna duplicita, Komise povede další konzultace.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pracovní programy stanoví kategorie projektů, které mají být z programů financovány. Tyto kategorie jsou v souladu s obrannými prioritami uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je nápomocen výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Evropská obranná agentura je přizvána jako pozorovatel, aby poskytla své názory a odborné znalosti. Evropská služba pro vnější činnost je rovněž přizvána k účasti.

1.  Komisi je nápomocen výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Evropská obranná agentura je přizvána jako pozorovatel, aby poskytla své názory a odborné znalosti. Evropská služba pro vnější činnost je rovněž přizvána k účasti. Výbor se schází rovněž ve zvláštních složeních, mimo jiné i k projednání obranných a bezpečnostních aspektů.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Pokud výbor nevydá stanovisko, Komise nesmí navrhovaný prováděcí akt přijmout a uplatní se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nezávislými odborníky jsou občané Unie, kteří byli určeni a vybráni na základě výzev k projevení zájmu adresovaných příslušným organizacím, jako jsou ministerstva obrany a podřízené agentury, výzkumné ústavy, univerzity, obchodní sdružení nebo podniky v odvětví obrany, s cílem vytvořit seznam odborníků. Odchylně od článku [237] finančního nařízení se tento seznam nezveřejňuje.

2.  Nezávislí odborníci jsou určeni na základě excelence a výzev k projevení zájmu adresovaných příslušným organizacím, jako jsou ministerstva obrany a podřízené agentury, výzkumné ústavy, univerzity, obchodní sdružení nebo podniky v odvětví obrany, s cílem vytvořit seznam odborníků. Odchylně od článku [237] finančního nařízení se tento seznam nezveřejňuje.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Nezávislí odborníci se vyberou podle jejich dovedností, zkušeností a znalostí vhodných ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni.

5.  Nezávislí odborníci vybere Evropská komise podle jejich dovedností, zkušeností a znalostí vhodných ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise provádění fondu pravidelně monitoruje a o dosaženém pokroku každoročně podává zprávu. Za tímto účelem Komise zavede nezbytná opatření pro monitorování.

3.  Komise provádění fondu pravidelně monitoruje a vyhodnocuje a o dosaženém pokroku každoročně podává zprávu Parlamentu a Radě. Za tímto účelem Komise zavede nezbytná opatření pro monitorování.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení fondu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění fondu. Předmětem zprávy o průběžném hodnocení, která bude vypracována do 31. července 2024, je zejména posouzení správy fondu, míry plnění, výsledků udělování finančních prostředků projektům, včetně účasti malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a míry jejich přeshraniční účasti, a financování poskytnutého v souladu s článkem [195] finančního nařízení. Komise může předložit návrhy na jakékoli vhodné změny tohoto nařízení.

2.  Průběžné hodnocení fondu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění fondu. Předmětem zprávy o průběžném hodnocení, která bude vypracována do 31. července 2024, je zejména posouzení správy fondu, počet zemí zapojených do jednotlivých projektů, míry plnění, výsledků udělování finančních prostředků projektům, včetně účasti malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a míry jejich přeshraniční účasti, a financování poskytnutého v souladu s článkem [195] finančního nařízení. Komise může předložit návrhy na jakékoli vhodné změny tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k fondu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Komise provádí k fondu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3, a ke zřízení a udržování stálé konference zúčastněných stran o rozvíjení společné evropské politiky schopností a vyzbrojování.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Evropského obranného fondu

Referenční údaje

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

2.7.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

David McAllister

27.8.2018

Projednání ve výboru

6.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

12.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

16

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Rozpočtového výboru (6.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Zpravodaj: Alain Lamassoure

PA_Legam

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění –1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Má se za to, že obrana je jasným příkladem toho, jak by mohlo být dosaženo větší účinnosti převodem určitých pravomocí a činností v současnosti prováděných členskými státy a odpovídajících prostředků na evropskou úroveň; to by vedlo k prokázání evropské přidané hodnoty a umožnilo omezit celkové zatížení veřejných výdajů v EU.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Evropský parlament ve svých usneseních ze dne 14. března 2018 a 30. května 2018 o víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 poukázal na význam horizontálních zásad, které by měly tvořit základ VFR na období 2011–2027 a všech souvisejících politik EU; v této souvislosti Parlament znovu potvrdil svůj postoj, že EU musí dostát svému odhodlání být průkopníkem při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a s politováním konstatoval, že v návrzích týkajících se víceletého finančního rámce chybí za tímto účelem jasný a zřejmý závazek; Parlament proto požádal, aby byly cíle udržitelného rozvoje začleněny do všech politik a iniciativ EU obsažených v příštím VFR; dále zdůraznil, že pro plnění závazků Unie směrem k inkluzivní Evropě je nezbytně nutné odstranit diskriminaci; požadoval proto, aby hledisko rovnosti žen a mužů a závazky týkající se této oblasti byly začleňovány do všech politik a iniciativ EU v rámci příštího VFR; ve svém stanovisku Parlament rovněž zdůraznil, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by horizontální výdaje související s klimatem měly být ve srovnání se současným VFR výrazně navýšeny a měly by co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, dosáhnout 30 %;

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  připomíná své usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; znovu připomíná svou podporu vytvoření Evropské obranné unie s konkrétním výzkumným programem na obranu Unie a programem průmyslového rozvoje, který bude doplněn investicemi členských států, aby se zamezilo duplicitě a zvýšila strategická autonomie a efektivita evropského obranného průmyslu; trvá na tom, že Unie může být silnější a ambicióznější pouze tehdy, pokud bude mít k dispozici více finančních prostředků; vyzývá proto k pokračování podpory stávajících politik, k navýšení zdrojů pro stěžejní programy Unie a k doplnění dalších finančních prostředků odpovídajících dodatečným úkolům;

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Fond by přispěl k vytvoření silné, konkurenceschopné a inovativní obranné průmyslové a technologické základny a šel ruku v ruce s iniciativami Unie zaměřenými na integrovanější evropský obranný trh, a zejména pak se dvěma směrnicemi z roku 20096 o veřejných zakázkách a o transferech uvnitř EU v obranném odvětví.

(2)  Fond by přispěl k vytvoření silné, konkurenceschopné a inovativní obranné průmyslové a technologické základny a šel ruku v ruce s iniciativami Unie zaměřenými na integrovanější evropský obranný trh, a zejména pak se dvěma směrnicemi z roku 20096 o veřejných zakázkách a o transferech uvnitř EU v obranném odvětví. Fond bude úhelným kamenem řádné evropské obranné průmyslové politiky.

_________________

_________________

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Fond by měl zajistit přiměřenou podporu výzkumných a vývojových činností v oblasti přelomových obranných technologií.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Jelikož je fond zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, měly by být k podpoře v zásadě způsobilé pouze subjekty, které jsou usazeny v Unii nebo přidružených zemích a které nepodléhají kontrole nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Aby byla navíc zajištěna ochrana základních bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států, neměla by se infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje, které příjemci a subdodavatelé používají u akcí financovaných z fondu, nacházet na území nepřidružených třetích zemí.

(12)  Jelikož je fond zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, měly by být k podpoře způsobilé pouze subjekty, které jsou usazeny v Unii nebo přidružených zemích a které nepodléhají kontrole nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Aby byla navíc zajištěna ochrana základních bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států, neměly by se sídlo, infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje, které příjemci a subdodavatelé používají u akcí financovaných z fondu, nacházet na území nepřidružených třetích zemí.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Činnosti, jichž se účastní přeshraniční malé a střední podniky, podporují otevírání dodavatelských řetězců a přispívají k dosažení cílů fondu. Tyto činnosti by proto měly být způsobilé pro vyšší míru financování, z níž by měly mít prospěch všechny subjekty zapojené do konsorcia.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Aby fond byl úspěšný, měla by Komise usilovat o udržování dialogu s členskými státy a průmyslem.

(34)  Aby fond byl úspěšný, měla by Komise usilovat o udržování dialogu s Evropským parlamentem, členskými státy a průmyslem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů je potřeba toto nařízení hodnotit na základě informací shromážděných podle zvláštních požadavků na monitorování a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení dopadu nařízení v praxi. Nejpozději čtyři roky po zahájení provádění fondu by Komise měla provést průběžné hodnocení a na konci prováděcího období fondu pak konečné hodnocení, které finanční činnosti přezkoumá z hlediska finančního plnění a, nakolik to v té chvíli bude možné, z hlediska výsledků a dopadů. Zpráva by rovněž měla analyzovat přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v projektech podporovaných z fondu, jakož i účast malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací na globálním hodnotovém řetězci. Komise může rovněž navrhnout změny tohoto nařízení, které budou reagovat na případný vývoj během provádění fondu.

(40)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů je potřeba toto nařízení hodnotit na základě informací shromážděných podle zvláštních požadavků na monitorování a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení dopadu nařízení v praxi. Nejpozději dva roky po zahájení provádění fondu by Komise měla provést průběžné hodnocení a na konci prováděcího období fondu pak konečné hodnocení, které finanční činnosti přezkoumá z hlediska finančního plnění a, nakolik to v té chvíli bude možné, z hlediska výsledků a dopadů. Zpráva by rovněž měla analyzovat přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v projektech podporovaných z fondu, jakož i účast malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací na globálním hodnotovém řetězci. Komise může rovněž navrhnout změny tohoto nařízení, které budou reagovat na případný vývoj během provádění fondu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a cíli udržitelného rozvoje OSN přispěje tento fond k začleňování opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení v polovině období.

(41)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a cíli udržitelného rozvoje OSN přispěje tento fond k začleňování opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu dosahování cílů v oblasti klimatu v průběhu období VFR, tj. let 2021–2027, a dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení v polovině období.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Komise by měla zřídit a udržovat stálou konferenci zúčastněných stran o rozvinutí společné evropské politiky schopností a vyzbrojování. Dvakrát ročně by tato konference měla být otevřeným fórem pro výměnu informací mezi všemi zúčastněnými subjekty v oblasti obrany ohledně toho, jak jaká je situace evropské politiky schopností a vyzbrojování a jak by se mohla vyvíjet do budoucna.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat projekty kooperativního vývoje obranných produktů a technologií v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, které společně schválily členské státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a přispívat tak k vyšší efektivnosti výdajů na obranu v Unii, dosahovat větších úspor z rozsahu, snižovat riziko zbytečné duplicity a tím také omezovat roztříštěnost, pokud jde o obranné produkty a technologie v celé Unii. V konečném důsledku fond napomůže větší interoperabilitě mezi schopnostmi členských států.

b)  podporovat projekty kooperativního vývoje obranných produktů a technologií v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, které společně schválily členské státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a přispívat tak k vyšší efektivnosti výdajů na obranu v Unii, dosahovat větších úspor z rozsahu, snižovat riziko zbytečné duplicity a tím také omezovat roztříštěnost, pokud jde o obranné produkty a technologie v celé Unii. V konečném důsledku fond napomůže větší interoperabilitě mezi schopnostmi členských států a účinnému provádění řádné evropské obranné průmyslové politiky.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění Evropského obranného fondu na období 2021–2027 činí 13 000 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění Evropského obranného fondu na období 2021–2027 činí 11 453 260 000 EUR v cenách roku 2018 (13 000 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  až 4 100 000 000 EUR na výzkumné akce;

a)  až 3 612 182 000 EUR v cenách roku 2018 (4 100 000 000 EUR v běžných cenách) na výzkumné akce.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  až 8 900 000 000 EUR na vývojové akce.

b)  až 7 841 078 000 EUR v cenách roku 2018 (8 900 000 000 EUR v běžných cenách) na vývojové akce.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Až 5 % finančního krytí uvedeného v odstavci 1 bude vynaloženo na podporu přelomových obranných technologií.

4.  Až 10 % finančního krytí uvedeného v odstavci 1 bude vynaloženo na podporu přelomových obranných technologií.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Do fondu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a)] finančního nařízení. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

5.  Do fondu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a)] finančního nařízení. Tyto zdroje se použijí ve prospěch dotčeného členského státu. Tyto zdroje se započítávají nad rámec částky uvedené v odstavci 1 a tato částka jimi není dotčena.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Referenční částka uvedená v legislativním návrhu je pouze orientačním údajem pro legislativní orgán a nemůže být pevně stanovena, dokud nebude uzavřena dohoda o nařízení o víceletém finančním rámci.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fond je otevřen členům Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Fond je otevřen členům Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Tímto článkem nejsou dotčeny podniky, které postihl brexit.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrhy se systematicky prověřují s cílem identifikovat ty akce, které vzbuzují složité nebo závažné etické otázky, a podrobit je etickému posouzení. Etické prověřování a hodnocení provádí Komise za pomoci odborníků na etiku obrany. Komise v co největší míře zajistí transparentnost postupů týkajících se etiky.

2.  Návrhy se systematicky prověřují s cílem identifikovat ty akce, které vzbuzují složité nebo závažné etické otázky, a podrobit je etickému posouzení. Etické prověřování a hodnocení provádí Komise v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy. Komise v co největší míře zajistí transparentnost postupů týkajících se etiky.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Veškerá infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje použité při akcích financovaných z fondu se musí nacházet na území Unie nebo přidružených zemí. Kromě toho při provádění způsobilých akcí musí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat pouze s právními subjekty usazenými v Unii nebo v přidružené zemi a nekontrolovanými nepřidruženými třetími zeměmi nebo subjekty nepřidružených třetích zemí.

3.  Veškerá sídla, infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje použité při akcích financovaných z fondu se musí nacházet na území Unie nebo přidružených zemí. Kromě toho při provádění způsobilých akcí musí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat pouze s právními subjekty usazenými v Unii nebo v přidružené zemi a nekontrolovanými nepřidruženými třetími zeměmi nebo subjekty nepřidružených třetích zemí.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Není-li v pracovním programu uvedeném v článku 27 stanoveno jinak, provádí se akce ve spolupráci alespoň tří právních subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Alespoň tři z těchto způsobilých subjektů usazené nejméně ve dvou členských státech a/nebo přidružených zemích nesmí během celého provádění akce přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem.

4.  Není-li v pracovním programu uvedeném v článku 27 stanoveno jinak, provádí se akce ve spolupráci alespoň tří právních subjektů usazených nejméně ve dvou členských státech. Tyto subjekty nesmí během celého provádění akce přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  příspěvek k omezení závislosti obranného průmyslu na technologiích nebo produktech kontrolovaných třetí zemí nebo subjektem třetí země a/nebo podléhajících povolení takové země či subjektu a ke zvýšení strategické autonomie evropského obranného průmyslu;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčena zásada spolufinancování, může fond financovat až 100 % způsobilých nákladů akce.

1.  Aniž je dotčena zásada spolufinancování, financuje fond až 100 % způsobilých nákladů akce.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  konsorcium může využít míry financování zvýšené o procentní body odpovídající procentnímu podílu celkových způsobilých nákladů přidělenému malým a středním podnikům usazeným v členském státě nebo přidružené zemi jiných než těch, ve kterých jsou usazeni členové konsorcia, jež malými a středními podniky nejsou;

b)  konsorcium může využít míry financování zvýšené o procentní body odpovídající procentnímu podílu celkových způsobilých nákladů přidělenému malým a středním podnikům; část celkových způsobilých nákladů vyčleněných na malé a střední podniky usazené v členském státě nebo přidružené zemi jiných než těch, ve kterých jsou usazeni členové konsorcia, jež malými a středními podniky nejsou, se může započítávat dvojmo;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  konsorcium může využít míry financování zvýšené o procentní body odpovídající čtvrtině procentního podílu celkových způsobilých nákladů přiděleného společnostem se střední tržní kapitalizací usazeným v členském státě nebo přidružené zemi jiných než těch, ve kterých jsou usazeni ostatní členové konsorcia, jež nejsou malými a středními podniky ani společnostmi se střední tržní kapitalizací;

c)  konsorcium může využít míry financování zvýšené o procentní body odpovídající čtvrtině procentního podílu celkových způsobilých nákladů přiděleného společnostem se střední tržní kapitalizací; pokud jsou tyto společnosti se střední tržní kapitalizací usazeny v členském státě nebo přidružené zemi jiných než těch, ve kterých jsou usazeni ostatní členové konsorcia, kteří nejsou společnostmi se střední tržní kapitalizací, konsorciu se přizná míra financování zvýšená o 5 % celkových způsobilých nákladů přidělených těmto společnostem se střední tržní kapitalizací;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nepřímé způsobilé náklady se stanoví za použití paušální sazby ve výši 25 % celkových přímých způsobilých nákladů, s výjimkou přímých způsobilých nákladů na subdodávky, finanční podpory třetím stranám a jednotkových nákladů nebo paušálních částek, které zahrnují nepřímé náklady.

1.  Nepřímé způsobilé náklady se stanoví za použití paušální sazby ve výši 25 % celkových přímých způsobilých nákladů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tam, kde je to vhodné, mohou být nepřímé způsobilé náklady přesahující paušální sazbu ve výši 25 % stanoveny v souladu s běžnými postupy příjemce pro účtování nákladů na základě skutečných nepřímých nákladů, a to za předpokladu, že jsou tyto postupy účtování nákladů schváleny vnitrostátními orgány na základě srovnatelných režimů financování v souladu s článkem [185] finančního nařízení a sděleny Komisi.

2.  Alternativně mohou být nepřímé způsobilé náklady stanoveny v souladu s běžnými postupy příjemce pro účtování nákladů na základě skutečných nepřímých nákladů, a to za předpokladu, že jsou tyto postupy účtování nákladů schváleny vnitrostátními orgány na základě srovnatelných režimů financování v souladu s článkem [185] finančního nařízení a sděleny Komisi.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Operace kombinování zdrojů, o nichž bylo rozhodnuto v rámci tohoto fondu, se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.

Příjemci prostředků z fondu jsou způsobilí k získání přístupu ke zvláštním finančním nástrojům zavedeným v rámci InvestEU v souladu s [nařízením o InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Nezávislí odborníci se vyberou podle jejich dovedností, zkušeností a znalostí vhodných ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni.

5.  Nezávislí odborníci se vyberou podle jejich dovedností, zkušeností a znalostí vhodných ke splnění úkolů, kterými jsou pověřeni. V rámci postupu výběru se rovněž zohledňuje rovné zastoupení žen a mužů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení fondu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění fondu. Předmětem zprávy o průběžném hodnocení, která bude vypracována do 31. července 2024, je zejména posouzení správy fondu, míry plnění, výsledků udělování finančních prostředků projektům, včetně účasti malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a míry jejich přeshraniční účasti, a financování poskytnutého v souladu s článkem [195] finančního nařízení. Komise může předložit návrhy na jakékoli vhodné změny tohoto nařízení.

2.  Průběžné hodnocení fondu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do dvou let od začátku provádění fondu. Předmětem zprávy o průběžném hodnocení, která bude vypracována do 31. července 2022, je zejména posouzení správy fondu, míry plnění, výsledků udělování finančních prostředků projektům, včetně účasti malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a míry jejich přeshraniční účasti, a financování poskytnutého v souladu s článkem [195] finančního nařízení. Komise může předložit návrhy na jakékoli vhodné změny tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci prováděcího období, avšak nejpozději do čtyř let od 31. prosince 2031 provede Komise závěrečné hodnocení provádění fondu. Závěrečná hodnotící zpráva bude obsahovat výsledky provádění a v co největším možném rozsahu, s přihlédnutí k časovým důvodům, dopad fondu. Zpráva – v návaznosti na příslušné konzultace s členskými státy a přidruženými zeměmi a klíčovými zúčastněnými stranami – zejména posoudí, do jaké míry se podařilo splnit cíle stanovené v článku 3. Rovněž bude analyzovat přeshraniční účast v projektech prováděných v rámci fondu, a to včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, a také zapojení těchto podniků a společností do globálního hodnotového řetězce. Hodnocení bude rovněž obsahovat informace o zemích původu příjemců a případně rozdělení udělených práv duševního vlastnictví.

3.  Na konci prováděcího období, avšak nejpozději do dvou let od 31. prosince 2029 provede Komise závěrečné hodnocení provádění fondu. Závěrečná hodnotící zpráva bude obsahovat výsledky provádění a v co největším možném rozsahu, s přihlédnutí k časovým důvodům, dopad fondu. Zpráva – v návaznosti na příslušné konzultace s členskými státy a přidruženými zeměmi a klíčovými zúčastněnými stranami – zejména posoudí, do jaké míry se podařilo splnit cíle stanovené v článku 3. Rovněž bude analyzovat přeshraniční účast v projektech prováděných v rámci fondu, a to včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, a také zapojení těchto podniků a společností do globálního hodnotového řetězce. Hodnocení bude rovněž obsahovat informace o zemích původu příjemců a případně rozdělení udělených práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Před zveřejněním průběžného hodnocení Komise zveřejní Evropský účetní dvůr zvláštní zprávu o provádění fondu a představí její závěry Rozpočtovému výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k fondu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Komise provádí k fondu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3, a ke zřízení a udržování stálé konference zúčastněných stran o rozvíjení společné evropské politiky schopností a vyzbrojování.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Evropského obranného fondu

Referenční údaje

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Alain Lamassoure

11.7.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, Stefan Gehrold

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (6.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White

PA_Legam

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 7. června 2017 formulovala Komise průlomovou iniciativu v oblasti obrany: zřízení Evropského obranného fondu. Byl navržen přístup skládající se ze dvou kroků:

1. počáteční zkušební období během víceletého finančního rámce 2014–2020, v němž přípravná akce v oblasti obranného výzkumu podporuje projekty kooperativního obranného výzkumu, zatímco navržený Evropský program rozvoje obranného průmyslu bude spolufinancovat projekty kooperativního vývoje, a

2. zvláštní fond ve víceletém finančním rámci 2021–2027 bude navyšovat finanční zdroje pro kooperativní výzkum inovativních obranných produktů a technologií a pro následné fáze vývojového cyklu, včetně vývoje prototypů.

Zpravodaj výboru IMCO vítá tento návrh na zřízení Evropského obranného fondu ve víceletém finančním rámci 2021–2027. Z hlediska trhu v oblasti obrany se zdá, že stávající nástroje vnitřního trhu na podporu účinné spolupráce mezi členskými státy a na dosahování úspor z rozsahu nebyly příliš úspěšné. Je shoda na tom, že větší spolupráce by mohla postupně vést nejen ke konsolidaci, ale také k větší integraci evropského trhu v tomto odvětví. Cílené financování EU, jakým je tento fond, může bezpochyby přispět k uvolnění řady projektů v oblasti rozvoje spolupráce, které by jinak nebylo možné zahájit.

Zpravodaj zdůrazňuje význam přeshraniční spolupráce a bezpodmínečnou potřebu podporovat a prosazovat opatření, která tuto spolupráci umožní. Fond musí důrazně podporovat účast malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací v rámci společných projektů a pomáhat průlomovým inovačním řešením.

Silnější a inkluzivní jednotný trh v odvětví obrany přispívá k větší účinnosti, která bude v konečném důsledku znamenat lepší zhodnocení finančních prostředků jak pro členské státy, tak pro evropské občany. Nedostatečná spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a obrany totiž každoročně stojí 25 až 100 miliard EUR.

Fond může navíc působit jako katalyzátor inovativní a konkurenceschopné průmyslové a vědecké základny, která je schopna uspokojit potřeby EU v oblasti obrany špičkovými, plně interoperabilními technologiemi a zařízením. Pokud bude Unie schopna podpořit obranný průmysl, který vytváří excelenci v oblasti průmyslu a technologií, zachováme strategickou nezávislost EU a připravíme se na stávající a budoucí potřeby v oblasti bezpečnosti. Na druhé straně se Unie připravuje na to, aby hrála roli na mezinárodní úrovni.

Spolunormotvůrci nedávno uzavřeli jednání a dohodli se na nařízení o Evropském programu rozvoje obranného průmyslu. Výbor IMCO vydal k tomuto návrhu stanovisko (zpravodajka: Anneleen van Bossuytová (ECR)), v němž vyjádřil programu obecnou podporu.

Zpravodaj výboru IMCO by rád vytvořil postoj, který zohledňuje nedávnou práci odvedenou na nařízení o Evropském programu rozvoje obranného průmyslu. Uznává například, že jednání o požadavcích na účast právnických osob a členských států (tři a tři) byla právě uzavřena, a nevidí žádný důvod pro to, aby tato záležitost byla nyní opět otevírána. Podobný přístup zpravodaj zvolil, pokud jde o míru financování.

Zpravodaj hodlá trvat na důležitých bodech z hlediska jednotného trhu, což rovněž v minulosti zdůraznilo stanovisko výboru IMCO k nařízení o Evropském programu rozvoje obranného průmyslu, např. na nezbytnosti zvýšit interoperabilitu zavedením nejmodernějších a interoperabilních obranných technologií a zařízení a podporou vypracování společných technických specifikací a norem.

Jelikož je 80 % zadávání zakázek v oblasti obrany prováděno čistě na vnitrostátní úrovni, což vede k nákladnému zdvojování vojenských schopností, chce zpravodaj zdůraznit potřebu posílit otevřený a dobře fungující vnitřní trh, jakož i proces otevírání vnitrostátních dodavatelských řetězců, a to rovněž prostřednictvím řádného uplatňování „obranného balíčku“ EU z roku 2009, konkrétně směrnice 2009/81/ES o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a směrnice 2009/43/ES o obranných transferech v rámci Společenství.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  V posledním desetiletí se geopolitický kontext Unie dramaticky změnil. Situace v sousedních regionech je nestabilní a Unie musí čelit komplexní a velmi náročné situaci, v níž se objevují nové hrozby, např. hybridní a kybernetické útoky, a zároveň se vracejí tradičnější problémy. Tváří v tvář tomuto kontextu jak evropští občané, tak jejich političtí představitelé sdílejí názor, že je třeba kolektivně učinit víc pro naši obranu. 75 % Evropanů podporuje společnou obrannou a bezpečnostní politiku. Ve společném prohlášení vydaném dne 25. března 2017 v Římě uvedli vedoucí představitelé 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Komise, že Unie bude posilovat svou společnou bezpečnost a obranu a také podporovat konkurenceschopnější a integrovanější obranný průmysl.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V evropském obranném akčním plánu přijatém dne 30. listopadu 2016 Komise uvedla, že je odhodlána doplňovat, posilovat pákovým efektem a konsolidovat spolupráci členských států při rozvoji obranných technologických a průmyslových kapacit v reakci na bezpečnostní výzvy, jakož i podporovat konkurenceschopný, inovativní a efektivní evropský obranný průmysl. Komise zejména navrhla zřídit Evropský obranný fond (dále jen „fond“) na podporu investic do společného výzkumu a vývoje obranných produktů a technologií, což přispěje k synergiím a nákladové efektivnosti, a na podporu toho, aby členské státy nakupovaly a udržovaly obranné vybavení společně. Fond by doplnil vnitrostátní finanční prostředky již používané k tomuto účelu a měl by působit jako pobídka pro členské státy, aby více spolupracovaly a investovaly do obrany. Z fondu by byla podporována spolupráce v průběhu celého cyklu obranných produktů a technologií.

(1)  Ve svém sdělení ze dne 30. listopadu 2016 o evropském obranném akčním plánu přijatém dne 30. listopadu 2016 Komise uvedla, že je odhodlána doplňovat, posilovat pákovým efektem a konsolidovat spolupráci členských států při rozvoji obranných technologických a průmyslových kapacit v reakci na bezpečnostní výzvy, jakož i podporovat konkurenceschopný, inovativní a efektivní evropský obranný průmysl a vytvořit v celé Unii integrovanější obranný trh. Komise zejména navrhla zřídit Evropský obranný fond (dále jen „fond“) na podporu investic do společného výzkumu a vývoje obranných produktů a technologií, což přispěje k synergiím a nákladové efektivnosti, a na podporu toho, aby členské státy nakupovaly a udržovaly obranné vybavení společně. Fond by doplnil vnitrostátní finanční prostředky již používané k tomuto účelu a měl by působit jako pobídka pro členské státy, aby více přeshraničně spolupracovaly a investovaly do obrany. Z fondu by byla podporována spolupráce v průběhu celého cyklu obranných produktů a technologií.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Dne 7. června 2017 Komise přijala sdělení o zřízení Evropského obranného fondu. Byl navržen přístup skládající se ze dvou kroků: nejprve, s cílem přístup vyzkoušet, zpřístupnit prvotní financování pro výzkum i vývoj v rámci víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020, a to přijetím nařízení (EU) 2018/10921a; a následně by byl v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027 vytvořen zvláštní fond, jímž se navýší finanční zdroje pro kooperativní výzkum inovativních obranných produktů a technologií a pro následné fáze vývojového cyklu, včetně vývoje prototypů. Přechod mezi těmito dvěma kroky by měl být ucelený a plynulý.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1092 ze dne 18. července 2018, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie (Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 30).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Obranný průmysl se vyznačuje rostoucími náklady na obranné vybavení a vysokými náklady na výzkum a vývoj, které omezují zavádění nových obranných programů a přímo ovlivňují konkurenceschopnost a inovační schopnost tohoto odvětví v Unii. S ohledem na strmý růst nákladů, objem nevratných výdajů na výzkum a vývoj a malé série, které mohou být nakupovány na vnitrostátní úrovni, se vývoj nové generace hlavních obranných systémů a nových obranných technologií dostává stále více mimo dosah jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Situace v obranném odvětví se dále zhoršila kvůli významným škrtům v rozpočtech na obranu v celé Evropě během uplynulých 10 let, jež se dotkly zejména výdajů na výzkum a vývoj a v oblasti vybavení. Mezi lety 2006 a 2013 se úroveň skutečných výdajů na obranu v členských státech účastnících se mechanismu Evropské obranné agentury snížila o 12 %. Vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj v oblasti obrany představuje základ pro rozvoj budoucích průlomových technologií pro obranné účely, jsou takovéto trendy obzvláště znepokojivé a znamenají závažný problém pro schopnost zachovat dlouhodobou konkurenceschopnost obranného průmyslu Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Navzdory rostoucím nákladům a souběžně se snižujícím výdajům zůstávají plánování v oblasti obrany i výdaje na výzkum a vývoj v oblasti obrany a nákup vybavení z velké části vnitrostátní záležitostí s velmi omezenou mírou spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o investice do obranného vybavení. Kromě toho je jen málo programů – pokud se vůbec provádějí – také v souladu s prioritami v oblasti vojenských schopností Unie: v roce 2015 pocházelo z evropského kooperativního zadávání veřejných zakázek pouze 16 % nakoupeného vybavení, což je daleko méně než stanovený cíl 35 %.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Fond by přispěl k vytvoření silné, konkurenceschopné a inovativní obranné průmyslové a technologické základny a šel ruku v ruce s iniciativami Unie zaměřenými na integrovanější evropský obranný trh, a zejména pak se dvěma směrnicemi z roku 20096 o veřejných zakázkách a o transferech uvnitř EU v obranném odvětví.

(2)  Fond by přispěl k vytvoření silné, konkurenceschopné a inovativní obranné průmyslové a technologické základny a vytvoření integrovanějšího obranného trhu v Evropě, který by splňoval zároveň a za přijatelnou cenu různé potřeby členských států v oblasti bezpečnosti. Fond půjde ruku v ruce s iniciativami Unie zaměřenými na integrovanější evropský obranný trh, a zejména pak se dvěma směrnicemi z roku 2009 o veřejných zakázkách a o transferech uvnitř EU v obranném odvětví. Ve všech případech by měly být plně dodržovány požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES, včetně zásad transparentnosti a zákazu diskriminace, a výjimky by měly být povolovány pouze v rámci vymezeném touto směrnicí.

__________________

__________________

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropský obranný fond by měl být zřízen integrovaným přístupem a tak, aby přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti obranného průmyslu Unie. Měl by být zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, inovativnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, a přispívat tak ke strategické autonomii Unie podporou přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a mezi podniky, výzkumnými středisky, vládami členských států, mezinárodními organizacemi a vysokými školami, a to jak ve fázi výzkumu, tak ve fázi vývoje obranných produktů a technologií. Aby bylo možné dosáhnout inovativnějších řešení a otevřeného vnitřního trhu, měl by fond podporovat přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v obranném odvětví.

(3)  Evropský obranný fond by měl být zřízen integrovaným přístupem a tak, aby přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti obranného průmyslu Unie v celé Unii. Měl by být zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, inovativnosti, efektivnosti, environmentální výkonnosti a technologické autonomie obranného průmyslu Unie, a přispívat tak ke strategické autonomii Unie podporou přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a mezi podniky, výzkumnými středisky, vládami členských států, mezinárodními organizacemi a vysokými školami, a to jak ve fázi výzkumu, tak ve fázi vývoje obranných produktů a technologií. Tím by se rovněž měla zvýšit účinnost vnitřního trhu v odvětví obrany, což by v konečném důsledku mělo znamenat lepší zhodnocení vynaložených prostředků členských států. Aby bylo možné dosáhnout inovativnějších řešení a uskutečnit fungující a otevřený vnitřní trh pro obranu a aby se zabránilo zdvojování a podporovalo vytvoření nových tržních příležitostí a prosazovala se interoperabilita a standardizace, měl by fond zvyšovat, podporovat a podněcovat přeshraniční spolupráci mezi členskými státy a právnickými osobami, včetně nových právních subjektů a malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací v obranném odvětví rozvíjením obranných produktů a technologií, které budou v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností společně schválenými členskými státy v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  S cílem dosáhnout inovativnějších řešení a posílit otevřený vnitřní trh by fond měl poskytovat výraznou podporu přeshraniční účasti malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a napomáhat vytváření nových tržních příležitostí.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Obtížnost shody na konsolidovaných požadavcích na obranné schopnosti a na společných technických specifikacích nebo normách ztěžuje přeshraniční spolupráci mezi členskými státy a mezi právními subjekty usazenými v různých členských státech. Absence takových požadavků, specifikací a norem vedla k vysoké roztříštěnosti v odvětví obrany, technické komplexnosti, zdržením, nárůstu nákladů a nízké interoperabilitě. Shoda na společných technických specifikacích by měla být předpokladem pro akce, které zahrnují vyšší úroveň technologické připravenosti. Způsobilé pro podporu z fondu by rovněž měly být činnosti členských států, které vedou ke společným požadavkům na obranné schopnosti, podpůrné studie i akce zaměřené na podporu tvorby společné definice technických specifikací nebo norem.

(8)  Obtížnost shody na konsolidovaných požadavcích na obranné schopnosti a na společných technických specifikacích nebo normách ztěžuje přeshraniční spolupráci mezi členskými státy a mezi právními subjekty usazenými v různých členských státech. Absence takových požadavků, specifikací a norem vedla k vysoké roztříštěnosti v odvětví obrany, technické komplexnosti, zdržením, nárůstu nákladů, zbytečnému zdvojování schopností a nízké interoperabilitě. Shoda na společných technických specifikacích by měla být předpokladem pro akce, které zahrnují vyšší úroveň technologické připravenosti. Aby se zabránilo tomu, že protichůdné specifikace a normy ohrozí interoperabilitu, měly by být pro podporu z fondu způsobilé rovněž činnosti členských států, které podporují interoperabilitu, vedou ke společným požadavkům na obranné schopnosti, podpůrné studie i akce zaměřené na podporu tvorby společné definice technických specifikací nebo norem.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Jelikož cílem fondu je podpořit konkurenceschopnost a inovace obranného průmyslu Unie posilováním pákového efektu a doplňováním kooperativních činností v oblasti obranného výzkumu a technologií a snižováním rizika spojeného s vývojovou fází kooperativních projektů, měly by být pro podporu z fondu způsobilé rovněž akce, které se týkají výzkumu a vývoje obranného produktu nebo technologie. Totéž bude platit i pro modernizaci stávajících obranných produktů a technologií, včetně jejich interoperability.

(9)  Jelikož cílem fondu je podpořit konkurenceschopnost a inovace obranného průmyslu Unie posilováním pákového efektu a doplňováním kooperativních činností v oblasti obranného výzkumu, inovací a technologií a snižováním rizika spojeného s vývojovou fází kooperativních projektů, měly by být pro podporu z fondu způsobilé rovněž akce, které se týkají výzkumu a vývoje obranného produktu nebo technologie. Totéž bude platit i pro modernizaci stávajících obranných produktů a technologií, včetně jejich interoperability.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k tomu, že fond zejména usiluje o posílení spolupráce mezi právními subjekty a členskými státy v Evropě, měla by být akce způsobilá k financování z fondu pouze tehdy, pokud je prováděna formou spolupráce alespoň tří subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Alespoň tři z těchto způsobilých právních subjektů usazené nejméně ve dvou různých členských státech a/nebo přidružených zemích by neměly přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem. Pro posílení spolupráce mezi členskými státy může fond podpořit společné zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

(10)  Vzhledem k tomu, že fond zejména usiluje o posílení spolupráce mezi právními subjekty a členskými státy v Evropě, měla by být akce způsobilá k financování z fondu pouze tehdy, pokud je prováděna formou spolupráce alespoň tří subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Každý druh spolupráce, který zahrnuje právní subjekty z přidružené země, by měl zahrnovat také nejméně dva právní subjekty ze dvou různých členských států. Alespoň tři z těchto způsobilých právních subjektů usazené nejméně ve dvou různých členských státech a/nebo přidružených zemích by neměly přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem. Aby se posílila spolupráce mezi členskými státy a přeshraniční synergie, mělo by být pro financování způsobilé společné zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Jelikož je fond zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, měly by být k podpoře v zásadě způsobilé pouze subjekty, které jsou usazeny v Unii nebo přidružených zemích a které nepodléhají kontrole nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Aby byla navíc zajištěna ochrana základních bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států, neměla by se infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje, které příjemci a subdodavatelé používají u akcí financovaných z fondu, nacházet na území nepřidružených třetích zemí.

(12)  Jelikož je fond zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, efektivnosti a autonomie obranného průmyslu Unie, měly by být k podpoře v zásadě způsobilé pouze subjekty, které jsou usazeny v Unii nebo přidružených zemích a které nepodléhají kontrole nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Aby byla navíc zajištěna ochrana základních bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států, neměla by se v zásadě infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje, které příjemci a subdodavatelé používají u akcí financovaných z fondu, nacházet na území nepřidružených třetích zemí.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Za určitých okolností, je-li to nezbytné k dosažení cílů akce, by mělo být možné odchýlit se od zásady, že příjemci a jejich subdodavatelé by neměli podléhat kontrole ze strany nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Z tohoto pohledu mohou být právní subjekty usazené v Unii, které podléhají kontrole nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země, způsobilé, pokud jsou splněny příslušné a přísné podmínky týkající se bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států. Účast takových subjektů by neměla být v rozporu s cíli fondu. Žadatelé by měli poskytnout veškeré relevantní informace o infrastruktuře, zařízeních, prostředcích a zdrojích, které mají být v rámci akce využívány.

(13)  Za určitých odůvodněných okolností, je-li to nezbytné k dosažení cílů akce, a pokud nemohou technologický nebo průmyslový vklad poskytnout evropské subjekty, by mělo být možné odchýlit se od zásady, že příjemci a jejich subdodavatelé by neměli podléhat kontrole ze strany nepřidružených třetích zemí nebo subjektů nepřidružených třetích zemí. Z tohoto pohledu mohou být právní subjekty usazené v Unii, které podléhají kontrole nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země, způsobilé, pokud jsou splněny příslušné a přísné podmínky týkající se bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států, jak jsou stanoveny v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky v souladu s hlavou V Smlouvy o Evropské unii, a to i pokud jde o posilování evropské technologické a průmyslové základny obrany. Účast takových subjektů by neměla být v rozporu s cíli fondu. Příjemci by měli poskytnout veškeré relevantní informace o infrastruktuře, zařízeních, prostředcích a zdrojích, které mají být v rámci akce využívány.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Členské státy by měly mít k dispozici různé druhy finančních mechanismů pro společný vývoj a pořizování obranných schopností. Komisí připravený soubor finančních nástrojů by měl poskytnout různé druhy mechanismů, které členské státy mohou využít k překonání překážek pro kooperativní vývoj a zadávání veřejných zakázek z hlediska financování. Využívání takových finančních mechanismů by mohlo dále podpořit kooperativní obranné projekty a zvýšit efektivnost výdajů na obranu, a to i pokud jde o projekty podporované z Evropského obranného fondu.

(17)  Členské státy by měly mít k dispozici různé druhy finančních mechanismů pro společný vývoj a pořizování obranných schopností. Komisí připravený soubor finančních nástrojů by měl poskytnout různé druhy mechanismů, které členské státy mohou využít k překonání překážek pro kooperativní vývoj a zadávání veřejných zakázek z hlediska financování. Využívání takových finančních mechanismů by mohlo dále podpořit kooperativní a přeshraniční obranné projekty, pomoci zabránit zdvojování a zvýšit efektivnost výdajů na obranu, a to i pokud jde o projekty podporované z Evropského obranného fondu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Aby se zajistilo, že financované akce přispějí ke konkurenceschopnosti a efektivnosti evropského obranného průmyslu, je důležité, aby členské státy již měly v úmyslu společně pořídit konečný produkt nebo využívat technologii, zejména prostřednictvím společného přeshraničního zadávání veřejných zakázek, kdy členské státy organizují svá zadávací řízení společně, zejména s využitím centrálního zadavatele.

(22)  Aby se zajistilo, že financované akce přispějí ke konkurenceschopnosti a efektivnosti evropského obranného průmyslu, je důležité, aby členské státy již měly v úmyslu společně pořídit konečný produkt nebo využívat technologii, zejména prostřednictvím společného přeshraničního zadávání veřejných zakázek, kdy členské státy organizují svá zadávací řízení společně, například s využitím centrálního zadavatele.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Podpora inovací a technologického rozvoje v obranném průmyslu Unie by měla probíhat v souladu s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie. Z toho vyplývá, že jedním z kritérií pro udělení by měl být přínos dané akce pro tyto zájmy a priority v oblasti obranného výzkumu a schopností, na nichž se členské státy dohodly. Společné nedostatky ve společném obranném výzkumu a obranných schopnostech v rámci Unie jsou pojmenovány v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky zejména prostřednictvím zastřešujícího strategického plánu výzkumu a plánu rozvoje schopností. Provádění příslušných priorit podpoří další procesy Unie, např. koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany a stálá strukturovaná spolupráce, a to prostřednictvím hledání a využívání příležitostí pro posílenou spolupráci s cílem splnit úroveň ambicí EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Ve vhodných případech mohou být zohledněny také regionální a mezinárodní priority, včetně těch v kontextu Severoatlantické aliance, pokud jsou v souladu s prioritami Unie a nebrání tomu, aby se jich zúčastnil jakýkoli členský stát nebo přidružená země, přičemž bude zohledněno i to, že by nemělo docházet k zbytečné duplicitě.

(23)  Podpora inovací, výzkumu a technologického rozvoje v obranném průmyslu Unie by měla probíhat v souladu s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie. Z toho vyplývá, že jedním z kritérií pro udělení by měl být přínos dané akce pro tyto zájmy a priority v oblasti obranného výzkumu a schopností, na nichž se členské státy dohodly. Společné nedostatky ve společném obranném výzkumu a obranných schopnostech v rámci Unie jsou pojmenovány v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky zejména prostřednictvím zastřešujícího strategického plánu výzkumu a plánu rozvoje schopností. Provádění příslušných priorit podpoří další procesy Unie, např. koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany a stálá strukturovaná spolupráce, a to prostřednictvím hledání a využívání příležitostí pro posílenou spolupráci s cílem splnit úroveň ambicí EU v oblasti bezpečnosti a obrany. Ve vhodných případech mohou být zohledněny také regionální a mezinárodní priority, včetně těch v kontextu Severoatlantické aliance, pokud jsou v souladu s prioritami Unie a nebrání tomu, aby se jich zúčastnil jakýkoli členský stát nebo přidružená země, přičemž bude zohledněno i to, že by nemělo docházet ke zbytečné duplicitě.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Komise by měla sestavit roční nebo víceleté pracovní programy odpovídající cílům fondu. Při sestavování pracovního programu by Komisi měl být nápomocen výbor členských států. Aby bylo možné využívat odbornost Evropské obranné agentury v oblasti obrany, bude jí udělen status pozorovatele ve výboru. Vzhledem ke specifikům oblasti obrany by se výboru členských států měla účastnit i Evropská služba pro vnější činnost.

(31)  Komise by měla sestavit roční nebo víceleté pracovní programy odpovídající cílům fondu. Pracovní program by měl podrobně stanovovat kategorie projektů, které mají být z fondu financovány, a jejich přímý vztah ke stanoveným cílům fondu. Při sestavování pracovního programu by Komisi měl být nápomocen výbor členských států. Aby bylo možné využívat odbornost Evropské obranné agentury v oblasti obrany, bude jí udělen status pozorovatele ve výboru. Vzhledem ke specifikům oblasti obrany by se výboru členských států měla účastnit i Evropská služba pro vnější činnost.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Za účelem podpory otevřeného vnitřního trhu by měla být rovněž podporována účast přeshraničních malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, ať již jako členů konsorcií, nebo jako subdodavatelů.

(33)  Za účelem podpory otevřeného vnitřního trhu by měla být rovněž podporována účast přeshraničních malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, ať již jako členů konsorcií, nebo jako subdodavatelů. Pracovní program by měl zajistit, aby byla náležitá část celkového rozpočtu určena na opatření, která umožní přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Aby fond byl úspěšný, měla by Komise usilovat o udržování dialogu s členskými státy a průmyslem.

(34)  Aby fond byl úspěšný prostřednictvím jeho dopadu na obranný průmysl, měla by Komise usilovat o udržování dialogu s členskými státy a průmyslem.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Evropský účetní dvůr u projektů financovaných z fondu rovněž posoudí zhodnocení vynaložených prostředků. Komise vezme tyto audity bez zbytečného prodlení v potaz.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a cíli udržitelného rozvoje OSN přispěje tento fond k začleňování opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení v polovině období.

(41)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a cíli udržitelného rozvoje OSN přispěje tento fond k začleňování opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu tím, že snižování dopadu na životní prostředí začlení mezi své cíle a kritéria pro udělení podpory. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení v polovině období.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Finanční podpora Unie by neměla mít vliv na transfery produktů pro obranné účely uvnitř Unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES15 ani na vývoz produktů, zařízení nebo technologií.

(43)  Finanční podpora Unie by měla jít ruku v ruce s plným a řádným uplatňováním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES15 o transferu produktů pro obranné účely uvnitř Unie a o vývozu produktů, zařízení nebo technologií.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6.května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6.května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  „strukturami výkonného řízení“ se rozumí orgán nebo orgány jmenované v souladu vnitrostátními právními předpisy, které jsou oprávněny stanovovat strategii, cíle a celkové směřování právního subjektu a které dohlížejí na řízení rozhodovacího procesu a tento proces sledují;

(5)  „strukturou výkonného řízení“ se rozumí jakýkoliv orgán subjektu jmenovaný v souladu vnitrostátními právními předpisy, případně podléhající generálnímu řediteli, který je oprávněn určovat strategii, cíle a celkové směřování subjektu a který vykonává dohled nad rozhodnutími vedení a sleduje je;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fond má obecný cíl podporovat konkurenceschopnost, výkonnost a inovační schopnosti evropského obranného průmyslu tím, že bude podporovat kooperativní akce a přeshraniční spolupráci mezi právními subjekty v celé Unii, včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, a také napomáhat využívání průmyslového potenciálu inovací, výzkumu a technologického vývoje v každé fázi průmyslového životního cyklu, a přispěje tak ke strategické autonomii Unie. Fond by měl rovněž přispět ke svobodě jednání Unie a její autonomii zejména z technologického a průmyslového hlediska.

1.  Fond má obecný cíl podporovat konkurenceschopnost, výkonnost a inovační schopnosti evropského obranného průmyslu v celé Unii tím, že bude podporovat kooperativní akce a rozšiřování přeshraniční spolupráce mezi právními subjekty v celé Unii, včetně malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, a také napomáhat využívání průmyslového potenciálu inovací, výzkumu a technologického vývoje v každé fázi průmyslového životního cyklu, a přispěje tak ke strategické autonomii Unie. Fond by měl rovněž přispět ke svobodě jednání Unie a její autonomii zejména z technologického a průmyslového hlediska.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat projekty kooperativního výzkumu, které by mohly významně podpořit přínos budoucích schopností, s cílem maximalizovat inovace a zavádět nové produkty a technologie v oblasti obrany, včetně těch přelomových;

a)  podporovat projekty kooperativního výzkumu, které by mohly významně podpořit přínos budoucích schopností v Unii, s cílem maximalizovat inovace a zavádět nové produkty a technologie v oblasti obrany, včetně těch přelomových;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat projekty kooperativního vývoje obranných produktů a technologií v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, které společně schválily členské státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a přispívat tak k vyšší efektivnosti výdajů na obranu v Unii, dosahovat větších úspor z rozsahu, snižovat riziko zbytečné duplicity a tím také omezovat roztříštěnost, pokud jde o obranné produkty a technologie v celé Unii. konečném důsledku fond napomůže větší interoperabilitě mezi schopnostmi členských států.

b)  podporovat projekty kooperativního vývoje obranných produktů a technologií v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, které společně schválily členské státy v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a přispívat tak k vyšší efektivnosti výdajů na obranu v Unii, dosahovat větších úspor z rozsahu, snižovat zbytečnou duplicitu a tím také omezovat roztříštěnost, pokud jde o obranné produkty a technologie v celé Unii, což v konečném důsledku povede k větší interoperabilitě mezi schopnostmi členských států a podpoří standardizaci.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou na provádění fondu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou na provádění fondu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace. Tato částka nepřesáhne 2 % hodnoty finančního krytí uvedeného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.   5 % finančního krytí uvedeného v odstavci 1 bude vynaloženo na podporu přelomových obranných technologií.

4.  Nejméně 5 % finančního krytí uvedeného v odstavci 1 bude vynaloženo na podporu přelomových obranných technologií.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Náležitá část finančního krytí bude určena ve prospěch opatření, která umožní přeshraniční účast malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Do fondu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a)] finančního nařízení. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Fond může být rovněž otevřen zemím, s nimiž Unie uzavřela bezpečnostní dohodu o finanční spolupráci v obranném výzkumu a průmyslu.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Návrhy se systematicky prověřují s cílem identifikovat ty akce, které vzbuzují složité nebo závažné etické otázky, a podrobit je etickému posouzení. Etické prověřování a hodnocení provádí Komise za pomoci odborníků na etiku obrany. Komise v co největší míře zajistí transparentnost postupů týkajících se etiky.

2.  Návrhy se systematicky prověřují s cílem identifikovat ty akce, které vzbuzují složité nebo závažné etické otázky, a podrobit je etickému posouzení. Etické prověřování a hodnocení provádí Komise za pomoci nezávislých odborníků z různého prostředí, mimo jiné z občanské společnosti. Návrhy, jež vzbuzují závažné etické obavy, musí být předmětem posíleného dohledu a kontroly. Komise v co největší míře zajistí transparentnost postupů týkajících se etiky a informuje o nich v rámci svých zpráv a hodnotících povinností podle článků 31 a 32.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Subjekty, které se podílejí na akci, musí mít spolehlivé normy správy a řízení podniku.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případě potřeby provádí Komise etické kontroly v průběhu akce. V případě závažných nebo složitých etických otázek provádí Komise kontroly za pomoci odborníků na etiku obrany.

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akce, které nejsou z etického hlediska přijatelné, mohou být zamítnuty nebo kdykoli ukončeny.

5.  Akce, které nejsou z etického hlediska přijatelné, musí být zamítnuty. V případech, kdy je zjištěna neslučitelnost s etikou, musí být akce omezena nebo kdykoli ukončena.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Fond může poskytovat financování jakoukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a zadávání veřejných zakázek. Zároveň může poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.

2.  Fond může poskytovat financování jakoukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a zadávání veřejných zakázek, a to v plném souladu s požadavky směrnice 2009/84/ES o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Zároveň může poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žadatel usazený v Unii nebo v přidružené zemi a kontrolovaný nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem nepřidružené třetí země může být, odchylně od odstavce 1, způsobilý pro financování, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů příslušné akce, a za předpokladu, že jeho účast neohrozí bezpečnostní zájmy Unie a jejích členských států. V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států se musí ve výzvě k předkládání návrhů po navrhovateli požadovat, aby předložil informace, které prokazují zejména, že:

2.  Žadatel usazený v Unii nebo v přidružené zemi a kontrolovaný nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem nepřidružené třetí země může být, odchylně od odstavce 1, způsobilý pro financování, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů příslušné akce, a za předpokladu, že jeho účast neodporuje bezpečnostním a obranným zájmům Unie a jejích členských států. V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států se musí ve výzvě k předkládání návrhů po navrhovateli požadovat, aby předložil informace, které prokazují zejména, že:

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nad žadatelem nebude vykonávána kontrola takovým způsobem, který by omezoval jeho schopnost provádět a dokončit příslušnou akci;

a)  žadatel nebude výhradně kontrolován třetími zeměmi nebo subjekty usazenými ve třetích zemích ani nebude vykonávána jakákoli kontrola takovým způsobem, který by omezoval schopnost žadatele provádět a dokončit příslušnou akci;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  účast subjektů nepřidružených třetích zemí má výhradně za cíl dosáhnout obchodních cílů v rámci hospodářské soutěže a nikoli sledovat strategické zájmy a cíle vlády třetí země;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  nepřidružená třetí země nebo subjekt nepřidružené třetí země zajistí technologický a/nebo průmyslový vklad, který by nemohl zajistit evropský subjekt;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výsledky akce si ponechá příjemce nebudou podléhat kontrole nebo omezením nepřidružených třetích zemí či jiných subjektů nepřidružených třetích zemí, a to během akce ani po určenou dobu po jejím dokončení.

c)  výsledky akce, jakož i práva duševního vlastnictví vzniklá na jejich základě, si ponechá příjemce, přičemž nebudou podléhat kontrole nebo omezením nepřidružených třetích zemí či jiných subjektů nepřidružených třetích zemí, a to během akce ani po určenou dobu po jejím dokončení, a bez souhlasu členského státu, v němž je příjemce usazen, a v souladu s cíli stanovenými v článku 3 nesmí být vyváženy do třetí země ani k nim třetí země nebo subjekt třetí země nesmí mít přístup.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  veškeré relevantní informace o infrastruktuře, zařízeních, prostředcích a zdrojích, které mají být v rámci akce využívány.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Veškerá infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje použité při akcích financovaných z fondu se musí nacházet na území Unie nebo přidružených zemí. Kromě toho při provádění způsobilých akcí musí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat pouze s právními subjekty usazenými v Unii nebo v přidružené zemi a nekontrolovanými nepřidruženými třetími zeměmi nebo subjekty nepřidružených třetích zemí.

3.  Veškerá infrastruktura, zařízení, prostředky a zdroje použité při akcích financovaných z fondu se musí nacházet na území Unie nebo přidružených zemí. Kromě toho při provádění způsobilých akcí musí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat pouze s právními subjekty usazenými v Unii nebo v přidružené zemi, které nekontrolují výlučně nepřidružené třetí země nebo subjekty nepřidružených třetích zemí.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odchylně od odstavce 3 mohou příjemci a subdodavatelé zapojení do akce používat svoje prostředky, infrastrukturu, zařízení a zdroje nacházející se nebo držené na území nepřidružených třetích zemí, pokud je to nutné pro dosažení cílů akce, a za předpokladu, že to neohrozí bezpečnost Unie a jejích členských států. Za stejných podmínek mohou při provádění způsobilých akcí příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat se subjektem usazeným v nepřidružené třetí zemi. Náklady na využívání této infrastruktury, zařízení, prostředků nebo zdrojůna tuto spolupráci nejsou způsobilé v rámci fondu.

4.  Odchylně od odstavce 3 a za předpokladu, že není k dispozici konkurenceschopná náhrada, mohou příjemci a subdodavatelé zapojení do akce používat svoje prostředky, infrastrukturu, zařízení a zdroje nacházející se nebo držené na území nepřidružených třetích zemí, pokud je to nezbytně nutné pro dosažení cílů akce, a za předpokladu, že použití není v rozporu s bezpečnostními a obrannými zájmy Uniejejích členských států ani s cíli fondu.

 

Je-li to zapotřebí a v zájmu dosažení cílů fondu, mohou příjemci spolupracovat se subjekty nacházejícími se ve třetích zemích, zejména pokud mají příslušné odborné znalosti ve vztahu k financované akci. Subjekty, které spolupracují s příjemci, se však nesmějí nacházet ve třetích zemích, které nejsou uvedeny v pracovním programu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států stanoví výzva k předkládání návrhů další podmínky. Tyto podmínky se týkají zejména ustanovení o vlastnictví výsledků akce a o přístupu k citlivým utajovaným a neutajovaným informacím a záruk pro bezpečnost dodávek.

5.  V zájmu zajištění ochrany bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států stanoví výzva k předkládání návrhů další podmínky. Tyto podmínky se týkají zejména ustanovení o vlastnictví výsledků akce a o přístupu k citlivým utajovaným a neutajovaným informacím a záruk pro bezpečnost dodávek.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Při provádění způsobilé akce mohou příjemci a jejich subdodavatelé spolupracovat se subjektem usazeným v nepřidružené třetí zemi, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 4 a 5. Náklady spojené s takovou spoluprací a využitím infrastruktury, zařízení, prostředků a zdrojů nejsou způsobilé k financování.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Žadatelé musí poskytnout všechny relevantní informace, které jsou nezbytné pro posouzení kritérií způsobilosti a podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4.

6.  Příjemci musí poskytnout všechny relevantní informace, které jsou nezbytné pro posouzení kritérií způsobilosti a podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  V případě, že dojde v průběhu provádění akce ke změně, která by mohla zpochybnit splnění uvedených kritérií a podmínek, příjemce informuje Komisi, která posoudí, zda jsou uvedená kritéria a podmínky nadále splňovány, a vyhodnotí potenciální dopad na financování akce.

8.  V případě, že dojde v průběhu provádění akce ke změně, která by mohla zpochybnit splnění uvedených kritérií a podmínek, příjemce ihned informuje Komisi, která posoudí, zda jsou uvedená kritéria a podmínky nadále splňovány, a vyhodnotí potenciální dopad na financování akce.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  činností zaměřených na získávání, podporu a zlepšování nových znalostí a technologií v oblasti obrany, které mohou mít na tuto oblast významný dopad;

a)  činností zaměřených na získávání, podporu a zlepšování nových znalostí a technologií v oblasti obrany, které mohou mít na tuto oblast a konkurenceschopnost odvětví významný dopad;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  certifikace obranného produktu, hmotné či nehmotné součásti nebo technologie. Certifikace je postup, kterým vnitrostátní orgán osvědčí, že obranný produkt, hmotná či nehmotná součást nebo technologie vyhovuje platným předpisům;

h)  certifikace obranného produktu, hmotné či nehmotné součásti nebo technologie. Certifikace je postup, kterým vnitrostátní orgán osvědčí, že obranný produkt, hmotná či nehmotná součást nebo technologie vyhovuje platným předpisům a normám;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  vývoje technologií nebo prostředků zvyšujících účinnost během celého životního cyklu obranných produktů a technologií;

i)  vývoje technologií nebo prostředků zvyšujících účinnost a zaměřených na omezení dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu obranných produktů a technologií;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Není-li v pracovním programu uvedeném v článku 27 stanoveno jinak, provádí se akce ve spolupráci alespoň tří právních subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Alespoň tři z těchto způsobilých subjektů usazené nejméně ve dvou členských státech a/nebo přidružených zemích nesmí během celého provádění akce přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem.

4.  Akce se provádí ve spolupráci s konsorciem alespoň tří právních subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Každé konsorcium, které zahrnuje právní subjekty z přidružené země, musí rovněž zahrnovat také nejméně dva právní subjekty ze dvou různých členských států. Alespoň tři z těchto způsobilých subjektů usazené nejméně ve dvou členských státech a/nebo přidružených zemích nesmí během celého provádění akce přímo ani nepřímo podléhat faktické kontrole stejného subjektu ani se ovládat navzájem.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavec 4 se nepoužije na akce uvedené v odst. 3 písm. c) a j) a pro akce uvedené v článku 6.

vypouští se

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při udělování financování na podporu akcí zaměřených na rozvoj jedná Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s postupem uvedeným v čl. 28 odst. 2.

3.  Při udělování financování na podporu akcí zaměřených na výzkum a rozvoj jedná Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s postupem uvedeným v čl. 28 odst. 2.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  příspěvek ke konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu, zejména vytvářením nových tržních příležitostí a urychlením růstu podniků v celé Unii;

c)  příspěvek ke konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu a ke konsolidaci a posílení evropského jednotného obranného trhu, zejména vytvářením nových tržních příležitostí a urychlením růstu podniků v celé Unii;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  příspěvek k autonomii evropského obranného průmyslu prostřednictvím zdokonalení obranných technologií či produktů v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, na nichž se členské státy dohodly v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  příspěvek k bezpečnostním a obranným zájmům Unie v souladu s prioritami uvedenými v čl. 3 odst. 2 a případně s regionálními a mezinárodními dohodami o spolupráci;

d)  příspěvek k bezpečnostním a obranným zájmům Unie v souladu s prioritami uvedenými v čl. 3 odst. 2 a případně s regionálními a mezinárodními dohodami o spolupráci, pokud slouží bezpečnostním a obranným zájmům Unie;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  příspěvek k vytvoření nové přeshraniční spolupráce mezi právními subjekty, zejména malými a středními podniky, které jsou usazeny v členských státech a/nebo přidružených zemích jiných než těch, kde jsou usazeny subjekty v konsorciu, jež malými a středními podniky nejsou;

e)  příspěvek k vytvoření nové přeshraniční spolupráce mezi právními subjekty, zejména malými a středními podniky a společnostmi se střední tržní kapitalizací, které jsou usazeny v členských státech a/nebo přidružených zemích jiných než těch, kde jsou usazeny subjekty v konsorciu, jež malými a středními podniky nebo společnostmi se střední tržní kapitalizací nejsou, zejména s ohledem na objem finančních prostředků přidělený účastnícím se malým a středním podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  příspěvek k omezení dopadu obranných produktů na životní prostředí, pokud to bude možné, a také k předkládání inovativních řešení, která umožní postupné ukončení používání látek poškozujících životní prostředí;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  soulad s technickými specifikacemi a mezinárodními normami s cílem zajistit, aby schopnosti vytvořené s finanční pomocí z fondu mohly být interoperabilní mezi členskými státy a také jejich regionálními partnery.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčena zásada spolufinancování, může fond financovat až 100 % způsobilých nákladů akce.

1.  Aniž je dotčena zásada spolufinancování, může fond:

 

a) financovat až 100 % způsobilých nákladů akce, která probíhá před fází vývoje prototypu;

 

b) financovat až 20 % způsobilých nákladů akce, která probíhá během prototypové fáze;

 

c) financovat až 80% způsobilých nákladů akce, která probíhá po ukončení prototypové fáze.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1:

vypouští se

a)  pro akce, jež jsou vymezeny v čl. 11 odst. 3 písm. e), finanční pomoc z fondu nepřevýší 20 % způsobilých nákladů na akci;

 

b)  pro akce, jež jsou vymezeny v čl. 11 odst. 3 písm. f) až h), finanční pomoc z fondu nepřevýší 80 % způsobilých nákladů na akci.

 

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  U vývojových akcí se míra financování zvýší v těchto případech:

3.  Míra financování vývojových akcí posilujících přeshraniční spolupráci členských států se zvyšuje v těchto případech:

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Odchylně od ustanovení odstavce 1 může být míra financování snížena u akcí uvedených v čl. 11 odst. 3 písm. j) – činnosti v oblasti šíření informací, vytváření sítí a zvyšování povědomí.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tam, kde je to vhodné, mohou být nepřímé způsobilé náklady přesahující paušální sazbu ve výši 25 % stanoveny v souladu s běžnými postupy příjemce pro účtování nákladů na základě skutečných nepřímých nákladů, a to za předpokladu, že jsou tyto postupy účtování nákladů schváleny vnitrostátními orgány na základě srovnatelných režimů financování v souladu s článkem [185] finančního nařízení a sděleny Komisi.

2.  Nepřímé způsobilé náklady přesahující paušální sazbu ve výši 25 % mohou být stanoveny v souladu s běžnými postupy příjemce pro účtování nákladů na základě skutečných nepřímých nákladů, a to za předpokladu, že jsou tyto postupy účtování nákladů schváleny vnitrostátními orgány na základě srovnatelných režimů financování v souladu s článkem [185] finančního nařízení a sděleny Komisi.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Unie může podpořit zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi udělením grantu veřejným zadavatelům nebo zadavatelům ve smyslu směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU18, 2014/25/EU19 a 2009/81/ES20, kteří společně zadávají veřejnou zakázku na výzkum a vývoj obranných služeb nebo koordinují své postupy zadávání veřejných zakázek.

1.  Zadání veřejných zakázek v předobchodní fázi se stane způsobilým k financování udělením grantu veřejným zadavatelům nebo zadavatelům ve smyslu směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU18, 2014/25/EU19 a 2009/81/ES20, kteří společně zadávají veřejnou zakázku na výzkum a vývoj obranných služeb nebo koordinují své postupy zadávání veřejných zakázek.

__________________

__________________

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76).

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  musí být v souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení, řádného finančního řízení, proporcionality a pravidel hospodářské soutěže; lze stanovit zvláštní podmínky, jako je omezení místa plnění zadaných činností na území členských států a přidružených zemí;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  může opravňovat k zadání několika zakázek v rámci jednoho řízení (pořizování z více zdrojů);

b)  může opravňovat k zadání několika zakázek v rámci jednoho řízení (pořizování z více zdrojů) a

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanoví zadání zakázek hospodářsky nejvýhodnější(m) nabídce (nabídkám).

c)  stanoví zadání zakázek hospodářsky nejvýhodnější(m) nabídce (nabídkám), přičemž zajistí, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V odůvodněných případech může grantová dohoda stanovit, že výsledky akcí podpořených z fondu nepodléhají žádné přímé ani nepřímé kontrole či omezení ze strany jednoho nebo více zprostředkujících právních subjektů, včetně pokud jde o transfer technologií nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem nepřidružené třetí země.

3.  Výsledky akcí podpořených z fondu nepodléhají žádné přímé ani nepřímé kontrole či omezení ze strany jednoho nebo více zprostředkujících právních subjektů, včetně pokud jde o transfer technologií nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem nepřidružené třetí země.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příspěvek ke zvýšení efektivnosti v průběhu životního cyklu obranných produktů a technologií, včetně nákladové účinnosti a potenciálu synergií v procesech pořízení, údržby a likvidace;

a)  příspěvek ke zvýšení efektivnosti v průběhu životního cyklu obranných produktů a technologií, včetně nákladové účinnosti a potenciálu synergií v procesech pořízení, použití, údržby a likvidace;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci členských států v oblasti politiky vývozu produktů pro obranné účely.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pracovní program podrobně stanoví kategorie projektů, které mají být z programu financovány, a jejich přímý vztah k cílům stanoveným v článku 3.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Během vytváření pracovních programů a před poskytnutím finančních prostředků Komise prostřednictvím náležitých konzultací s výborem zajistí, aby v navrhovaných akcích v oblasti výzkumu a vývoje nedošlo ke zdvojení s již existujícími schopnostmi nebo již financovanými výzkumnými či vývojovými projekty v rámci Unie.

 

V případě, že bude zjištěna duplicita, Komise provede další konzultace.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je nápomocen výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Evropská obranná agentura je přizvána jako pozorovatel, aby poskytla své názory a odborné znalosti. Evropská služba pro vnější činnost je rovněž přizvána k účasti.

1.  Komisi je nápomocen výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Evropská obranná agentura je přizvána jako pozorovatel, aby poskytla své názory a odborné znalosti. Evropská služba pro vnější činnost je rovněž přizvána k účasti. Evropský parlament může vybrat reprezentativní skupinu poslanců, která bude výboru nápomocna.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nezávislými odborníky jsou občané Unie, kteří byli určeni a vybráni na základě výzev k projevení zájmu adresovaných příslušným organizacím, jako jsou ministerstva obrany a podřízené agentury, výzkumné ústavy, univerzity, obchodní sdružení nebo podniky v odvětví obrany, s cílem vytvořit seznam odborníků. Odchylně od článku [237] finančního nařízení se tento seznam nezveřejňuje.

2.  Nezávislými odborníky jsou občané Unie z řady členských států, kteří byli určeni a vybráni na základě otevřených a transparentních výzev k projevení zájmu adresovaných příslušným organizacím, jako jsou ministerstva obrany a podřízené agentury, výzkumné ústavy, univerzity, obchodní sdružení, podniky v odvětví obrany nebo organizace občanské společnosti, s cílem vytvořit seznam odborníků, jenž bude zaměřen na dosažení genderové vyváženosti. Odchylně od článku [237] finančního nařízení se tento seznam nezveřejňuje.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise by měla zajistit, aby její příslušná pravidla týkající se předcházení střetům zájmů byla důsledně uplatňována.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výboru uvedenému v článku 28 je seznam odborníků každoročně předložen.

4.  Výboru uvedenému v článku 28 a Evropskému parlamentu je seznam odborníků každoročně předložen.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise zašle závěry hodnocení uvedené v článcích 2 a 3 spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle článku [127] finančního nařízení. Podle článku 287 SFEU Evropský účetní dvůr přezkoumává účetnictví všech příjmů a výdajů Unie.

Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle článku [127] finančního nařízení. Podle článku 287 SFEU Evropský účetní dvůr přezkoumává účetnictví všech příjmů a výdajů Unie, včetně efektivnosti vynakládání finančních prostředků na projekty podporované fondem.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud se členský stát nebo podnik dovolávají národní bezpečnosti coby důvodu pro odepření informací úřadu OLAF v případě, že existuje riziko podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, je pojem „obavy o národní bezpečnost“ vykládán úzce.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Evropského obranného fondu

Referenční údaje

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Projednání ve výboru

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Evropského obranného fondu

Referenční údaje

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

2.7.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

David McAllister

27.8.2018

Projednání ve výboru

6.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

12.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

16

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení Evropského obranného fondu

Referenční údaje

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Datum předložení EP

13.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

AFET

5.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

11

14

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Datum předložení

28.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí