Procedure : 2018/0254(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0412/2018

Indgivne tekster :

A8-0412/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23
OJ 26/04/2021 - 54

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

BETÆNKNING     ***I
PDF 1104kWORD 203k
28.11.2018
PE 625.510v02-00 A8-0412/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Zdzisław Krasnodębski

Ordfører for udtalelse (*):

David McAllister, Udenrigsudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0476),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, artikel 182, stk. 4, artikel 183 og artikel 188, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0268/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0412/2018),

1.    vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(1)**

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173, stk. 3, artikel 182, stk. 4, artikel 183 og artikel 188, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(-1a)  Forsvar anses for at være et klart eksempel på et område, hvor der kan opnås større effektivitet ved at overføre visse af de kompetencer og tiltag, som medlemsstaterne på nuværende tidspunkt henholdsvis besidder og udfører, og de tilsvarende bevillinger til EU-niveau, hvilket ville føre til en demonstration af den europæiske merværdi og gøre det muligt at begrænse den samlede byrde af offentlige udgifter i EU.

(-1b)  Unionens geopolitiske kontekst har ændret sig dramatisk i det seneste årti. Situationen i EU's naboregioner er ustabil, og Unionen står over for et komplekst og udfordrende miljø, hvor nye trusler, såsom hybride trusler og cyberangreb, er opstået og mere traditionelle udfordringer er vendt tilbage. Stillet over for denne situation deler såvel de europæiske borgere som deres politiske ledere det synspunkt, at der kollektivt skal gøres mere på forsvarsområdet. 75 % af europæerne støtter en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. I Romerklæringen af 25. marts 2017 fra lederne af 27 medlemsstater og Det Europæiske Råd fastslås det, at Unionen vil styrke sin fælles sikkerhed og sit fælles forsvar samt fremme en mere konkurrencedygtig og integreret forsvarsindustri.

(1)  I sin meddelelse af 30. november 2016 om den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle teknologiske og industrielle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt fremme en konkurrencedygtig, innovativ og effektiv europæisk forsvarsindustri og etablere et mere integreret forsvarsmarked i hele Unionen. Den foreslog navnlig at lancere en europæisk forsvarsfond ("fonden"), der skal støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsprodukter og ‑teknologier, og dermed skabe synergi og omkostningseffektivitet, samt fremme medlemsstaternes fælles indkøb og vedligeholdelse af forsvarsmateriel. Denne fond vil supplere den nationale finansiering, der allerede anvendes til dette formål, og bør fungere som et incitament for medlemsstaterne til at samarbejde på tværs af grænserne og investere mere på forsvarsområdet. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter og -teknologier.

(1a)  Den 7. juni 2017 vedtog Kommissionen en meddelelse om iværksættelsen af Den Europæiske Forsvarsfond. Der blev foreslået en totrinstilgang: For det første – og med henblik på at afprøve tilgangen – er startfinansiering til såvel forskning som udvikling med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/10922 blevet gjort tilgængelig under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 ("FFR"); For det andet vil der blive oprettet en særlig fond under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, som opskalerer finansieringen af forskningssamarbejde om innovative forsvarsprodukter og -teknologier og af de efterfølgende faser i udviklingscyklussen, herunder prototypeudvikling. Der bør være en konsekvent og sammenhængende tilgang mellem disse to trin.

(1b)  Forsvarssektoren er kendetegnet ved stigende udgifter til forsvarsmateriel og høje omkostninger på området forskning og udvikling (FoU), hvilket begrænser lanceringen af nye forsvarsprogrammer og har en direkte indvirkning på EU-industriens konkurrenceevne og innovationskapacitet. I betragtning af omkostningsstigningerne, af omfanget af engangsudgifter til FoU samt af de små serier, der kan indkøbes på nationalt niveau, ligger udviklingen af en ny generation af større forsvarssystemer og nye forsvarsteknologier i stigende grad uden for de enkelte medlemsstaters rækkevidde.

(1c)  I sin beslutning af 14. marts 2018 om ”den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020” gentog Europa-Parlamentet sin støtte til oprettelsen af en europæisk forsvarsunion med et specifikt forskningsprogram inden for forsvars af Unionen og et industrielt udviklingsprogram, som medlemsstaterne investerer i, med henblik på at fjerne dobbeltarbejde og øge den europæiske forsvarsindustris strategiske autonomi og effektivitet. Parlamentet gentog endvidere, at Unionen kunne blive stærkere og mere ambitiøs, hvis der blev stillet yderligere finansielle midler til rådighed for den, og opfordrede derfor til, at der løbende blev ydet støtte inden for eksisterende politikker, som øger midlerne til Unionens flagskibsprogrammer, og at yderligere ansvarsområder skulle modsvares af supplerende finansielle midler.1d) Situationen i forsvarssektoren er blevet yderligere forværret af betydelige nedskæringer i forsvarsbudgetterne i EU i de sidste 10 år, hvilket især påvirker udgifter til FoU og til materiel. I perioden 2006-2013 blev de reelle forsvarsudgifter i de medlemsstater, der deltager i EDA, reduceret med 12 %. I betragtning af at forsvarsrelateret FoU er grundlaget for udviklingen af fremtidens banebrydende forsvarsteknologier, er sådanne tendenser særligt foruroligende og udgør en alvorlig udfordring for evnen til at opretholde Unionens konkurrenceevne på forsvarsområdet på lang sigt.

(1e)  På trods af samspillet mellem stigende omkostninger og faldende udgifter er forsvarsplanlægningen og forsvarsudgifterne for FoU samt indkøb af materiel stort set forblevet på nationalt plan med et meget begrænset samarbejde mellem medlemsstaterne om investeringer i forsvarsmateriel. Dertil kommer, at kun få programmer, når de gennemføres, også er knyttet til Unionens kapacitetsprioriteter – i 2015 blev kun 16 % af materiellet indkøbt gennem europæiske fællesindkøb, hvilket ligger langt fra det aftalte fælles benchmark på 35 %.

(2)  Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og gå hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver(2) om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009. Derfor er det af afgørende betydning, at centrale lovgivningsmæssige forudsætninger er opfyldt, navnlig den fuldstændige gennemførelse af disse direktiver. Fonden skal udgøre hjørnestenen i en sund europæisk forsvarsindustripolitik.

(3)  Der bør på grundlag af en integreret tilgang og for at bidrage til forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri etableres en europæisk forsvarsfond. Fonden bør tage sigte på at fremme Unionens forsvarsindustris konkurrenceevne, innovation, effektivitet og teknologiske og industrielle uafhængighed og derved bidrage til Unionens strategiske autonomi ved at støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og mellem virksomheder, forskningscentre, nationale myndigheder, internationale organisationer og universiteter i hele Unionen, i forskningsfasen og i udviklingsfasen af forsvarsrelaterede produkter og teknologier. For at opnå mere innovative løsninger og et åbent indre marked bør fonden støtte grænseoverskridende deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber). For at støtte et åbent indre marked bør fonden lette udvidelsen af grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder, og navnlig grænseoverskridende deltagelse af SMV'er og midcapselskaber.

(3a)  Den europæiske sikkerhed er afhængig af stærke og robuste forbindelser med strategiske partnere over hele verden, og programmet bør styrke det europæiske forsvarsindustrielle markeds konkurrenceevne ved at styrke partnerskaberne yderligere gennem FoU og derved fremme den europæiske strategiske kapacitet og kapabilitet.

(4)  Forskningsfasen er et vigtigt element, som er afgørende for den europæiske industris kapacitet og uafhængighed til at udvikle produkter og for medlemsstaternes uafhængighed som militære slutbrugere. Forskningsfasen i forbindelse med udviklingen af forsvarskapaciteter kan indebære betydelige risici, navnlig med hensyn til den lave grad af modenhed og afbrydelse af teknologier. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er også forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har en negativ indvirkning på konkurrence- og innovationsevnen i Unionens forsvarsindustri. Fonden bør styrke forbindelsen mellem FoU-faserne for forsvarsprodukter og -teknologier for at bygge bro over "dødens dal".

(5)  Fonden bør ikke støtte ren grundforskning, som i stedet bør støttes gennem andre ordninger, men kan omfatte forsvarsorienteret grundforskning, der kan danne grundlag for løsninger på kendte eller forventede problemer eller muligheder.

(6)  Fonden kan støtte foranstaltninger i relation til nye og opgradering af eksisterende produkter og teknologier, hvor anvendelsen af allerede eksisterende oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgraderingsforanstaltningen ikke er underlagt restriktioner fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande. Ved ansøgning om EU-finansiering bør retlige enheder være forpligtet til at give relevante oplysninger med henblik på at fastslå fraværet af restriktioner. I fravær af sådanne oplysninger bør EU-finansiering ikke være mulig.

(6a)  Fonden bør i tilstrækkelig grad støtte FoU-foranstaltninger inden for disruptive forsvarsteknologier. Da disruptive teknologier kan være baseret på begreber eller ideer, der hidrører fra ikke-traditionelle aktører inden for forsvarsforskning og ‑udvikling, skal fonden sikre tilstrækkelig fleksibilitet i forbindelse med høring af interesserede parter og ved finansiering og håndtering af foranstaltninger.

(7)  For at sikre at Unionens og dens medlemsstaters internationale forpligtelser respekteres i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, bør foranstaltninger vedrørende produkter eller teknologier, hvis anvendelse, udvikling eller produktion er forbudt i henhold til international ret, ikke modtage finansiering under fonden. I denne forbindelse bør støtteberettigelsen af foranstaltninger vedrørende nye forsvarsprodukter eller -teknologier såsom dem, der specifikt er udformet til at udføre dødbringende angreb uden menneskelig kontrol over angrebsbeslutningerne, også være underlagt udviklingen i folkeretten.

(7a)  For så vidt angår eksport af produkter, som ville være resultatet af FoU-foranstaltninger under programmet, bør der lægges særlig vægt på artikel 7, stk. 1, i FN's våbenhandelstraktat fra 2013, der fastsætter, at eksporterende kontraherende stater skal, selv om eksport ikke er forbudt, på en objektiv og ikke-diskriminerende måde og under hensyntagen til relevante faktorer skal vurdere muligheden for, at konventionelle våben eller konventionelle produkter: a) vil bidrage til eller underminere fred og sikkerhed, eller b) kan anvendes til at i) begå eller lette en alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret, ii) begå eller fremme en alvorlig krænkelse af den internationale menneskerettighedslovgivning, iii) begå eller lette en handling, der udgør en lovovertrædelse i henhold til internationale konventioner eller protokoller vedrørende terrorisme, som den eksporterende stat er part i, eller iv) begå eller lette en handling, der udgør en lovovertrædelse i henhold til internationale konventioner eller protokoller, som den eksporterende stat er part i, vedrørende grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

(8)  Vanskeligheden ved at nå til enighed om konsoliderede forsvarskapacitetsbehov og fælles tekniske specifikationer eller standarder hæmmer det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem retlige enheder med hjemsted i forskellige medlemsstater. Fraværet af sådanne krav, specifikationer og standarder har medført øget opsplitning af forsvarssektoren, teknisk kompleksitet, forsinkelser, ▌høje omkostninger, unødvendig overlapning af kapaciteter samt reduceret interoperabilitet. Aftalen om fælles tekniske specifikationer bør være en forudsætning for foranstaltninger, der indebærer en højere grad af teknologisk beredskab. Medlemsstaternes aktiviteter, der fremmer interoperabilitet og fører til fælles forsvarskapacitetsbehov og støtteundersøgelser, såvel som foranstaltninger med henblik på at støtte oprettelsen af en fælles definition af tekniske specifikationer eller standarder, bør også være berettiget til støtte fra fonden for at undgå, at konkurrerende specifikationer og standarder undergraver interoperabiliteten.

(9)  Formålet med fonden er at støtte konkurrenceevne, effektivitet, industriel autonomi og innovation inden for EU's forsvarsindustri ved at udnytte og supplere samarbejdsbaserede teknologi- og forskningsaktiviteter på forsvarsområdet og fjerne den risiko, der er forbundet med samarbejdsprojekters udviklingsfase, hvorfor foranstaltninger vedrørende FoU af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, bør være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering, herunder interoperabilitet heraf, af eksisterende forsvarsprodukter og -teknologi.

(10)  Da fonden navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem retlige enheder og medlemsstater på tværs af Europa, bør en foranstaltning kun være berettiget til finansiering, hvis den udføres gennem et samarbejde i et konsortium bestående af mindst tre retlige enheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater. Enhver yderligere retlig enhed, der deltager i konsortiet, bør kunne være etableret i et associeret land. I alle former for samarbejde bør de retlige enheder, som er hjemmehørende i medlemsstaterne, udgøre et flertal i konsortiet. Kontrollen af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden. Med henblik på at sætte skub i samarbejdet mellem medlemsstaterne kan fonden støtte fælles prækommercielle udbud.

(11)  I henhold til [henvisningen skal om nødvendigt ajourføres i henhold til en ny afgørelse om OLT'er: artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU(3)] er enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), berettigede til finansiering under overholdelse af fondens regler og mål og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende OLT hører under.

(12)  Da fonden har til formål at øge Unionens forsvarsindustris konkurrenceevne, effektivitet og uafhængighed, bør kun de enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke er underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande, i princippet være berettiget til støtte. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerheds- og forsvarsinteresser, bør de infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af støttemodtagere og deres underleverandører i foranstaltninger, der støttes af fonden, ▌befinde sig på Unionens eller associerede tredjelandes område.

(13)  Under visse omstændigheder, hvis det er nødvendigt for at nå foranstaltningens målsætning, bør det være muligt at fravige det princip, at støttemodtagerne og deres underleverandører ikke bør være underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande. I dette perspektiv kan retlige enheder, der er etableret i Unionen, og som er kontrolleret af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland, være støtteberettigede, hvis relevante og strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser er opfyldt. Sådanne enheders deltagelse bør ikke stride mod virkeliggørelsen af fondens målsætninger. Ansøgerne bør fremlægge alle relevante oplysninger om den infrastruktur og de faciliteter, aktiver og ressourcer, der skal anvendes i foranstaltningen. Under alle omstændigheder må der ikke gives dispensation til ansøgere, der kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland, der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger eller af en enhed i et ikke-associeret tredjeland der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger.

(14)  Hvis et konsortium ønsker at deltage i en støtteberettiget foranstaltning, og hvis Unionens finansielle bistand ydes i form af et tilskud, bør konsortiet udpege et af sine medlemmer som koordinator, som skal være hovedkontaktpunktet.

(15)  Såfremt en udviklingsforanstaltning, som støttes af fonden, forvaltes af en projektleder, der udnævnes af medlemsstater eller associerede lande, bør Kommissionen underrette projektlederen, før der foretages udbetaling til støttemodtageren, så vedkommende kan sikre, at tidsfristerne overholdes af modtagerne. Projektlederen bør forelægge Kommissionen sine bemærkninger om foranstaltningens fremskridt, således at Kommissionen kan efterprøve, hvorvidt betingelserne for at foretage betaling er opfyldt.

(16)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger er økonomisk rentable, er det nødvendigt, at støttemodtagerne dokumenterer, at omkostninger til foranstaltningen, der ikke dækkes af Unionens finansiering, er omfattet af andre former for finansiering.

(17)  Forskellige typer finansielle ordninger bør være til rådighed for medlemsstaternes fælles udvikling og erhvervelse af forsvarskapacitet. Den finansielle værktøjskasse, der er udviklet af Kommissionen, bør give adgang til forskellige typer af ordninger, som medlemsstaterne kan anvende til at tackle udfordringerne i forbindelse med samarbejdsbaserede udviklings- og indkøbsprojekter ud fra et finansieringsperspektiv. Anvendelsen af sådanne finansielle ordninger vil yderligere kunne fremme lanceringen af samarbejdsbaserede og grænseoverskridende forsvarsprojekter, bidrage til at undgå overlapninger og give en mere effektiv anvendelse af forsvarsbudgetterne, herunder projekter, der støttes inden for rammerne af Den Europæiske Forsvarsfond.

(18)  De helt særlige forhold, der gør sig gældende inden for forsvarsindustrien, hvor efterspørgslen næsten udelukkende kommer fra medlemsstaterne og associerede lande, der også kontrollerer alle erhvervelser af forsvarsrelaterede produkter og teknologier, herunder eksport, gør, at forsvarssektoren fungerer på en helt speciel måde, og at den ikke følger de sædvanlige regler og forretningsmodeller, som gælder for mere traditionelle markeder. Industrien kan derfor ikke gennemføre væsentlige selvfinansierede forsvarsrelaterede FoU-projekter, og medlemsstaterne og de associerede lande finansierer normalt fuldt ud alle omkostninger fuldt ud. For at nå fondens målsætning, navnlig for at tilskynde til samarbejde mellem virksomheder fra forskellige medlemsstater og associerede lande, og under hensyntagen til de særlige forhold i forsvarssektoren, bør de samlede støtteberettigede omkostninger være dækket for de foranstaltninger, der finder sted forud for prototypeudviklingsfasen.

(19)  Prototypefasen er en afgørende fase, hvor medlemsstater eller associerede lande normalt beslutter sig for deres konsoliderede investering og indleder processen for erhvervelse af deres fremtidige forsvarsprodukter eller -teknologier. Dette er grunden til, at medlemsstater og associerede lande på dette bestemte tidspunkt enes om de nødvendige forpligtelser, herunder omkostningsdeling og ejendomsret til projektet. For at give deres forpligtelse troværdighed, bør Unionens finansielle bistand fra fonden normalt ikke overstige 20 % af de støtteberettigede omkostninger.

(20)  For foranstaltninger, der rækker ud over prototypefasen, bør der kunne anvendes en finansiering på op til 80 %. Disse foranstaltninger, som er tættere på den endelige produkt- og teknologiudformning, kan stadig indebære betydelige omkostninger.

(21)  De interesserede parter i forsvarssektoren står over for særlige indirekte omkostninger, såsom omkostninger til sikkerhed. Desuden arbejder disse interesserede parter på et specifikt marked, hvor de – uden nogen efterspørgsel på aftagersiden – ikke kan få dækket deres omkostninger til FoU lige som i den civile sektor. Det er derfor berettiget at tillade en fast takst på 25 % samt muligheden for ▌at opkræve indirekte omkostninger beregnet i overensstemmelse med støttemodtagernes sædvanlige regnskabsmæssige praksis, hvis denne praksis accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende nationale finansieringsordninger, som er blevet meddelt til Kommissionen. ▌

(21a)  Projekter med deltagelse af grænseoverskridende SMV'er og midcapselskaber baner vejen for forsyningskæder og hjælper med at nå fondens målsætninger. Sådanne foranstaltninger bør derfor være berettiget til en forhøjet finansieringssats, som gavner alle de parter, der deltager i konsortiet.

(22)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne og effektivitet, er det vigtigt, at medlemsstaterne allerede har til hensigt i fællesskab at indkøbe det endelige produkt eller at anvende teknologien, navnlig gennem fælles grænseoverskridende offentlige indkøb, hvor medlemsstaterne i fællesskab tilrettelægger deres indkøb, navnlig gennem en indkøbscentral. Da medlemsstaternes forsvarsministerier er eksklusivkunder, og forsvarsindustrierne er eneleverandører af forsvarsprodukter, er de af indkøbshensyn nødt til at være involveret i projektet i alle faser fra den tekniske specifikation til projektets afslutning.

(22a)  For at imødegå øget ustabilitet og konflikter i deres naboskab samt nye sikkerhedsmæssige og geopolitiske trusler må medlemsstaterne og Unionen koordinere investeringsbeslutninger og har derfor brug for en fælles definition af trusler, behov og prioriteter, herunder forventede behov for militær kapacitet, der kan identificeres ved hjælp af procedurer som f.eks. kapacitetsudviklingsplanen (CDP).

(23)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerheds- og forsvarsinteresser. Således bør foranstaltningens bidrag til sådanne interesser og til forsvarsrelaterede forsknings- og kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. I Unionen er manglerne inden for fælles forsvarsforskning og ‑kapacitet identificeret inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig gennem en overordnet strategisk forskningsdagsorden og kapacitetsudviklingsplanen (CDP), herunder de strategiske kontekstscenarier i kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-procedurer, såsom den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar og det permanente strukturerede samarbejde, vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter ved at identificere og fremme mulighederne for forbedret samarbejde med henblik på at opfylde EU's ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet. Hvis det er relevant, kan regionale og internationale prioriteter, herunder inden for rammerne af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, også tages i betragtning, hvis de er i overensstemmelse med EU's prioriteter og ikke forhindrer en medlemsstat eller et associeret land i at deltage, og hvis de samtidig sørger for at undgå enhver form for unødvendig overlapning.

(24)  Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) inden for Unionens institutionelle rammer, vil sikre et forbedret løbende samarbejde mellem retlige enheder i de forskellige medlemsstater og dermed bidrage direkte til at opfylde fondens mål. Hvis de udvælges, bør sådanne projekter derfor være berettigede til en forhøjet finansieringssats.

(24a)  Fonden bør tage hensyn til handlingsplanen for militær mobilitet som led i den næste Connecting Europe-facilitet, den europæiske fredsfacilitet til at støtte blandt andet den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks FUSP/FSFP-missioner samt indsatsen til bekæmpelse af hybride trusler, som sammen med CDP, CARD og PESCO bidrager til at koordinere kapacitetsplanlægning, udvikling, indkøb og operationer.

(25)  Kommissionen vil tage hensyn til de andre foranstaltninger, der finansieres under rammeprogrammet Horisont Europa med henblik på at undgå unødig overlapning, sikre gensidig inspiration og synergi mellem civil forskning og forsvarsforskning samt sikre, at Horisont Europa forbliver et rent civilt forskningsprogram.

(26)  Cybersikkerhed og cyberforsvar bliver stadig mere vigtige udfordringer, og Kommissionen og den højtstående repræsentant anerkendte behovet for at skabe synergier mellem cyberforsvarsforanstaltninger inden for fondens anvendelsesområde og EU-initiativer inden for cybersikkerhed, såsom dem, der er omhandlet i den fælles meddelelse om cybersikkerhed. Navnlig bør kompetencecentret for cybersikkerhed, der skal oprettes, søge at opnå synergier mellem de civile og forsvarsrelaterede dimensioner af cybersikkerhed. Det kan aktivt støtte medlemsstaterne og andre relevante aktører ved at yde rådgivning, udveksle ekspertise og fremme samarbejde med hensyn til projekter og foranstaltninger samt efter anmodning fra en medlemsstat, der fungerer som projektleder i forbindelse med Den Europæiske Forsvarsfond.

(27)  Der bør sikres en integreret tilgang ved at samle de foranstaltninger, der er omfattet af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, som Kommissionen har iværksat i henhold til artikel [58, stk. 2, litra b),] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/... ("finansforordningen") og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr…/..., med henblik på at harmonisere betingelserne for deltagelse, skabe mere sammenhængende instrumenter samt øge den innovative, samarbejdsorienterede og økonomiske virkning og samtidig undgå overlapning og fragmentering. Med denne integrerede tilgang vil fonden også bidrage til en bedre udnyttelse af forsvarsforskningsresultaterne og dække hullet mellem FoU under hensyntagen til de særlige forhold inden for forsvarssektoren samt fremme alle former for innovation, herunder disruptiv innovation, hvor man skal acceptere en vis risiko for fiasko, idet der, hvor det er relevant, kan forventes positive afsmittende virkninger på det civile område.

(28)  Fondens politiske målsætning vil blive gennemført ved brug af finansieringsinstrumenter og budgetgarantier under politikvinduet eller ‑vinduerne) [...] inden for rammene af InvestEU-fonden.

(29)  Finansiel støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltningerne bør hverken overlappe med eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig EU-merværdi.

(30)  Finansieringstyperne og gennemførelsesmetoderne i denne forordning bør vælges ud fra, om de giver mulighed for at nå de specifikke målsætninger for foranstaltningerne og giver resultater, idet der navnlig tages hensyn til kontrolomkostninger, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt ikke-omkostningsbetinget finansiering som omhandlet i finansforordningens artikel [125, stk. 1].

(31)  Kommissionen bør etablere et årligt eller flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med fondens målsætninger. Arbejdsprogrammerne bør tage hensyn til de indledende erfaringer fra programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, pilotprojektet og den forberedende foranstaltning for forsvarsforskning.

(32)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår vedtagelsen af arbejdsprogrammet samt tildelingen af finansiering til udvalgte udviklingsforanstaltninger. Navnlig i forbindelse med gennemførelsen af udviklingsforanstaltninger skal de særlige forhold i forsvarssektoren, navnlig medlemsstaternes og/eller associerede landes ansvar for planlægning og salgsproces, tages i betragtning. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(4).

(33)  For at støtte et åbent indre marked bør man opfordre til grænseoverskridende deltagelse blandt SMV'er og midcapselskaber, enten som medlemmer af et konsortium eller som underleverandører. Arbejdsprogrammet bør sikre, at en troværdig del af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er og midcapselskaber at deltage på tværs af grænserne.

(34)  Kommissionen bør tilstræbe at opretholde en dialog med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og industrien for at sikre en vellykket gennemførelse af fonden gennem den indvirkning, den har på forsvarsindustrien.

(35)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for Den Europæiske Forsvarsfond, som skal udgøre det primære referencebeløb i henhold til [den nye interinstitutionelle aftale] mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5), for Europa-Parlamentet og Rådet i løbet af den årlige budgetprocedure. Kommissionen sikrer, at administrative procedurer er så enkle som muligt og påfører et minimalt omfang af yderligere udgifter.

(36)  Fonden er omfattet af finansforordningen, medmindre andet er angivet. Den fastsætter regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, finansiel bistand, finansielle instrumenter og budgetgarantier.

(37)  Horisontale finansielle bestemmelser vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse på denne forordning. Disse bestemmelser er fastsat i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse, og de sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(38)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(6), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95(7), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(8) og Rådets forordning (EU) 2017/1939(9). Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre kriminelle handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371(10). I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

(39)  Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved en afgørelse, der træffes i henhold til denne aftale. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

(40)  Der er i henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 behov for at evaluere denne forordning på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt som følge af specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af forordningens virkninger i praksis. Kommissionen bør foretage en foreløbig evaluering senest fire år efter begyndelsen af fondens gennemførelse og en endelig evaluering ved udgangen af gennemførelsesperioden for fonden med det formål at undersøge de finansielle foranstaltninger, for så vidt angår de finansielle gennemførelsesresultater og så vidt muligt på dette tidspunkt også resultater og virkninger. Disse rapporter bør også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers grænseoverskridende deltagelse i projekter, der støttes af fonden, samt SMV'ers og midcapselskabers bidrag til den globale værdikæde og bør desuden indeholde oplysninger om støttemodtagernes oprindelsesland, det antal lande, der deltager i de enkelte projekter, og, hvor det er muligt, fordelingen af de frembragte intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionen kan også foreslå ændringer til denne forordning for at reagere på en eventuel udvikling i løbet af fondens gennemførelse.

(41)  For at understrege vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør fonden ▌bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

(42)  Da fonden kun støtter FoU-faserne for forsvarsprodukter og -teknologier, bør Unionen ikke have nogen ejendomsret til eller intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) over de produkter eller teknologier, der følger af de støttede foranstaltninger, medmindre EU-bistanden ydes gennem offentlige udbud. For forskningsaktiviteter bør interesserede medlemsstater og associerede lande dog have mulighed for at anvende resultaterne af de finansierede foranstaltninger og deltage i opfølgende udviklingssamarbejde, hvorfor det bør være tilladt at indrømme undtagelser fra dette princip.

(43)  Unionens finansielle støtte bør ledsages af en fuldstændig og korrekt gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF15(11) om overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Unionen og bør ikke have indflydelse på eksport af produkter, udstyr eller teknologier.

(44)  Anvendelsen af følsomme baggrundsoplysninger eller uautoriserede personers adgang til følsomme resultater, der frembringes via forskningsprojekter, kan skade Unionens eller en eller flere af medlemsstaternes interesser. Behandlingen af fortrolige data og klassificerede informationer er derfor omfattet af al relevant EU-ret, herunder institutionernes interne bestemmelser såsom Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444(12).

(45)  For at supplere eller ændre denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår tildeling af midler til udviklingsforanstaltninger, vedtagelse af arbejdsprogrammerne og indikatorerne for virkningsveje. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(46)  Kommissionen bør forvalte fonden under behørig hensyntagen til kravene om fortrolighed og sikkerhed, især klassificerede informationer og følsomme oplysninger.

(46a)  Virksomheder er, når de foreslår nye forsvarsprodukter eller -teknologier eller foreslår at give eksisterende produkter et nyt formål, bundet af den gældende lovgivning. Findes der ikke nogen umiddelbart anvendelig lovgivning, bør de forpligte sig til at overholde en række universelle etiske principper vedrørende menneskers grundlæggende rettigheder og velfærd, beskyttelse af det menneskelige genom, behandling af dyr, bevarelse af det naturlige miljø, beskyttelse af kulturarven og lige adgang til globale fællesgoder, herunder rummet og cyberspace. Kommissionen bør sikre, at forslagene undersøges systematisk med henblik på at identificere de foranstaltninger, som giver anledning til alvorlige etiske spørgsmål, og gøre dem til genstand for en etisk vurdering. Foranstaltninger, der ikke er etisk acceptable, bør ikke modtage EU-støtte.

(46b)   Rådet bør bestræbe sig på at træffe en afgørelse om anvendelsen af væbnede ubemandede luftfartøjer inden den [31. december 2020]. Før denne afgørelse er trådt i kraft, vil der ikke blive stillet midler til rådighed til udvikling af væbnede ubemandede luftfartøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT IFÆLLES BESTEMMELSER OM FORSKNING OG UDVIKLING

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Forsvarsfond ("fonden").

Heri fastsættes fondes målsætninger, budgettet for perioden 2021-2027, de forskellige former for EU-finansiering samt reglerne for ydelsen heraf.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

2)  "kontrol": mulighed for at udøve afgørende indflydelse på en retlig enhed direkte eller indirekte gennem en eller flere mellemliggende retlige enheder

3)  "udviklingsforanstaltning": en foranstaltning, der hovedsagelig består af forsvarsorienterede foranstaltninger i udviklingsfasen, omfattende nye produkter eller teknologier eller opgradering af eksisterende produkter eller teknologier, undtagen produktion eller brug af våben

4)  "disruptiv forsvarsteknologi": en teknologi, hvis anvendelse på radikal vis kan ændre forsvarsrelaterede begreber og gennemførelsen af forsvarsanliggender

5)  "ledelsesstrukturer": et organ eller organer, der er udpeget i overensstemmelse med national lovgivning, der har beføjelse til at fastlægge en retlig enheds strategi, mål og generelle ledelse, og som fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning

6)  "retlig enhed": en fysisk person eller en efter national ret, EU-retten eller international ret oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller en enhed, der ikke er en juridisk person, jf. finansforordningens artikel [197, stk. 2, litra c)]

7)  "midcapselskab": en virksomhed, som hverken er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF(13), og som har op til 3 000 ansatte, idet antallet af beskæftigede beregnes i henhold til afsnit I, artikel 3, 4, 5 og 6, i bilaget til nævnte henstilling

8)  "prækommercielle udbud": udbud af forsknings- og udviklingstjenester, der omfatter risiko- og resultatdeling på markedsvilkår og konkurrencepræget udvikling i faser, hvor udbudte forsknings- og udviklingstjenester adskiller sig klart fra indførslen af slutprodukter i kommerciel målestok

9)  "projektleder": enhver ordregivende myndighed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, der er etableret af en medlemsstat eller et associeret land, eller af en gruppe af medlemsstater og/eller associerede lande til at forvalte multinationale forsvarsprojekter permanent eller på ad hoc-basis

10)  "støttemodtager": en retlig enhed, der modtager finansiering under denne fond

11)  "forskning": enhver handling i form af forskningsaktiviteter med fokus udelukkende på forsvarsmæssige anvendelsesformål

12)  "resultater": enhver materiel eller immateriel effekt af foranstaltningen såsom data, knowhow eller oplysninger, uanset form eller natur, og uanset om den kan beskyttes eller ej, samt alle rettigheder knyttet hertil, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

13)  "særberetning": et specifikt resultat af en forskningsforanstaltning, der sammenfatter dens resultater, giver omfattende information om de grundlæggende principper, mål, faktiske resultater, grundlæggende egenskaber, udførte test, potentielle fordele, potentielle forsvarsanvendelser og den forventede udnyttelse af forskningen

14)  "systemprototype": en model af et produkt eller en teknologi, der kan præstere i et operationelt miljø

15)  "tredjeland": et land, der ikke er en EU-medlemsstat

16)  "ikke-associeret tredjeland": et tredjeland, som ikke er et associeret land i overensstemmelse med artikel 5

17)  "enhed i et ikke-associeret tredjeland": en retlig enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland, eller hvis ledelsesstrukturer befinder sig i et ikke-associeret tredjeland

17a)  "kvalificering": hele processen med at påvise, at udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller en teknologi opfylder de specificerede krav. Denne proces sikrer, at der anvendes objektiv evidens i forbindelse med påvisningen af, at særlige krav til udformning er overholdt

17b)  "konsortium": en samarbejdsgruppe af retlige enheder, der er dannet for at iværksætte en foranstaltning under fonden

17c)  "certificering": den proces, hvorefter en national myndighed attesterer, at et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller en teknologi er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser

17d)  "koordinator": en juridisk person, ssom indgår i et konsortium, og som er udpeget af alle medlemmerne af konsortiet til at være hovedkontaktpunktet for Kommissionen med hensyn til at indgå aftalen.

Artikel 3

Fondens målsætninger

1.  Fondens overordnede målsætning er at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten inden for den europæiske forsvarsindustri ved at støtte samarbejdsforanstaltninger og grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder i hele Unionen, herunder SMV'er og midcapselskaber, samt styrke og forbedre smidigheden i både forsvarsforsynings- og forsvarsværdikæder, udvide det grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder og fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale forbundet med innovation, forskning og teknologisk udvikling i alle led af livscyklussen for forsvarsprodukter og ‑teknologier. Fonden bidrager til Unionens handlefrihed og strategiske autonomi, navnlig i industriel og teknologisk henseende.

2.  Fonden skal have følgende specifikke målsætninger:

a)  at støtte højeffektive samarbejdsbaserede forskningsprojekter, der i væsentlig grad kan fremme præstationsevnen for fremtidige europæiske kapaciteter, som sigter mod at maksimere innovation og indførelse af nye produkter og teknologier, herunder disruptive teknologier

b)  at støtte samarbejdsbaserede europæiske udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, navnlig i forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og derved bidrage til større effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, mindske risikoen for ▌overlapning og den for store afhængighed af import fra tredjelande, og derved øge medlemsstaternes erhvervelse af europæisk materiel og således mindske fragmenteringen af markedet for forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen samt søge at øge standardiseringen af forsvarssystemer og interoperabiliteten mellem medlemsstaternes kapaciteter.

Artikel 4

Budget

l  Finansieringsrammen for Den Europæiske Forsvarsfonds gennemførelse i perioden 2021-2027 fastsættes til 11 453 260 000 EUR i 2018-priser (13 000 000 000 EUR i løbende priser).

2.  Fordelingen af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:

a)  3 612 182 000 EUR i 2018-priser til forskningsforanstaltninger (4 100 000 000 EUR i løbende priser)

b)  7 841 078 000 EUR i 2018-priser (8 900 000 000 EUR i løbende priser) til udviklingsforanstaltninger.

2a.  For at reagere på uforudsete situationer eller nye udviklingstendenser og behov kan Kommissionen som led i den årlige budgetprocedure afvige fra de i stk. 2 omhandlede beløb op til maksimalt 10 %.

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med fondens gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder institutionelle IT-systemer. Dette beløb må ikke overstige 5 % af værdien af den i stk. 1 omhandlede finansieringsramme.

4.  Mindst 5 % og op til 10 % af den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1, skal afsættes til støtte til disruptive forsvarsteknologier.

Artikel 5

Associerede lande

Fonden er åben for de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som også er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), jf. betingelserne i EØS-aftalen. Ethvert finansielt bidrag til fonden baseret på denne artikel udgør formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel [21, stk. 5] i finansforordningen.

Artikel 6

Støtte til disruptive forsvarsteknologier

1.  Kommissionen tildeler finansiering efter åbne og offentlige høringer om disruptive teknologier udelukkende med fokus på forsvarsmæssige anvendelsesformål på de interventionsområder, der er fastlagt i arbejdsprogrammerne i overensstemmelse med artikel 27.

2.  Kommissionen finder fra sag til sag ▌den mest passende form for finansiering til disruptive teknologier.

Artikel 7

Etik

1.  Foranstaltninger, der gennemføres under fonden, skal være i overensstemmelse med etiske principper og den relevante nationale lovgivning, EU-lovgivning og folkeretten.

2.  Forslagene bliver systematisk screenet på forhånd af Kommissionen med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og i givet fald underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen med støtte fra uafhængige eksperter med forskellig baggrund. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer og aflægger rapport herom inden for rammerne af sine rapporterings- og evalueringsforpligtelser i henhold til artikel 31 og 32. Alle eksperterne skal være statsborgere i Unionen og stamme fra et så bredt udvalg af medlemsstater som muligt.

3.  Enheder, som deltager i en foranstaltning, skal indhente alle godkendelser eller andre obligatoriske dokumenter fra de relevante nationale eller lokale etiske råd eller andre organer såsom databeskyttelsesmyndigheder, inden de pågældende foranstaltninger påbegyndes. Disse dokumenter arkiveres og fremlægges for Kommissionen.

5.  Foranstaltninger, der ikke er etisk forsvarlige, afvises.

KAPITEL IIFINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 8

EU-finansieringens gennemførelse og former

1.  Fonden gennemføres af Kommissionen ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen.

2.  Fonden kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særligt tilskud, priser og udbud. ▌

Artikel 9

Kumuleret, supplerende og kombineret finansiering

1.  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag fra et andet EU-program, kan også modtage et bidrag fra fonden, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer/fonden skal gælde for deres respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulerede finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro-rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

2.  ▌

KAPITEL III

BETINGELSER FOR STØTTEBERETTIGELSE, TILDELINGSKRITERIER OG FINANSERING

Artikel 10

Støtteberettigede enheder

1.  Ansøgerne og deres underleverandører, der er involveret i foranstaltningen, skal være støtteberettigede, forudsat at de er etableret i Unionen eller i et associeret land, har deres ledelsesstrukturer i Unionen eller i et associeret land, som omhandlet i artikel 5, og ikke kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.

2.  Uanset stk. 1 kan en ansøger eller en underleverandør involveret i foranstaltningen, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland, udgøre en støtteberettiget enhed, hvis dette er nødvendigt for at nå de opstillede mål for foranstaltningen, og hvis deltagelsen ikke vil udgøre en risiko for Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser eller målsætningen i artikel 3. For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal det kræves i indkaldelsen af forslag, at ansøgeren forpligter sig til at gennemføre tiltag forud for foranstaltningens påbegyndelse, der sikrer, at:

a)  ▌kontrol over virksomheden ikke udøves på en måde, som begrænser dens evne til at gennemføre ▌foranstaltningen og levere resultater, pålægger begrænsninger vedrørende den infrastruktur, de faciliteter, aktiver og ressourcer samt den intellektuelle ejendomsret eller knowhow, der er nødvendig med henblik på foranstaltningen, eller undergraver de kapaciteter og standarder, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltningen

b)  ▌adgangen for ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande til klassificerede og ikke-klassificerede følsomme oplysninger vedrørende foranstaltningen forhindres, og at de ansatte eller andre personer, der deltager i foranstaltningen, har en national sikkerhedsgodkendelse, der er udstedt af en medlemsstat eller et associeret land

c)  ejendomsretten til intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med og resultaterne af foranstaltningen forbliver hos støttemodtageren og er ikke underlagt kontrol eller restriktioner fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i andre ikke-associerede tredjelande ▌og er ikke eksporteret til, eller gjort tilgængelige fra et tredjeland eller en enhed i et tredjeland uden samtykke fra de medlemsstater, hvor støttemodtageren er etableret, og er i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 3 under foranstaltningen og for en bestemt periode efter dens afslutning, idet en sådan periode fastsættes i tilskudsaftalen.

En ansøger eller en underleverandør, der er involveret i foranstaltningen, og som har sin ledelsesstruktur i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland, der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger, eller af en enhed i et tredjeland, der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger, indrømmes ingen undtagelse i henhold til dette stykke.

3.  Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, som finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område og må ikke underlægges nogen form for kontrol eller begrænsning af et ikke-associeret tredjeland eller en ikke-associeret tredjepart. Endvidere må modtagerne og deres underleverandører, når de er involveret i foranstaltningen, kun samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som ikke er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

4.  Uanset stk. 3 kan støttemodtagere og underleverandører, der deltager i foranstaltningen, bruge deres aktiver, infrastrukturer, faciliteter og ressourcer, der befinder sig eller opbevares på et ikke-associeret tredjelands område, hvis der ikke umiddelbart findes konkurrencedygtige alternativer i Unionen, og såfremt dette er nødvendigt for at nå foranstaltningens mål, og forudsat at dette ikke vil true Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser eller målsætningerne i artikel 3. På samme betingelser kan støttemodtagere og deres underleverandører, når de er involveret i foranstaltningen, samarbejde med en enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland. Omkostninger ved brug af sådanne infrastrukturer, faciliteter, aktiver eller ressourcer og et sådant samarbejde vil ikke kunne finansieres under fonden. Under alle omstændigheder indrømmes der ikke en sådan undtagelse, hvis disse aktiver, infrastrukturer, faciliteter og ressourcer befinder sig eller opbevares på et område tilhørende et ikke-associeret tredjeland, der er omfattet af EU's restriktive foranstaltninger.

5.  For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal ▌indkaldelsen af forslag eller tilskudsaftalen fastsætte alle betingelser, herunder dem, som er omhandlet i stk. 2 i denne artikel. Disse betingelser skal navnlig vedrøre bestemmelser om ejendomsret til resultaterne af foranstaltningen og adgang til klassificerede og ikke-klassificerede følsomme oplysninger og garantier om forsyningssikkerhed.

6.  Ansøgere skal fremlægge alle relevante oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af kriterierne for støtteberettigelse og de betingelser, der er omhandlet i stk. 1-4.

7.  Ansøgninger, der er underlagt den i stk. 2 eller 4 omhandlede kontrol, kan kun indgives efter aftale med den medlemsstat eller det associerede land, hvor ansøgeren er etableret.

8.  Hvis der under gennemførelsen af foranstaltningen sker en ændring, der kan rejse tvivl om opfyldelsen af disse kriterier og betingelser, skal støttemodtageren underrette Kommissionen, der vurderer, om disse kriterier og betingelser fortsat er opfyldt, og bedømmer den potentielle indvirkning på foranstaltningens finansiering (suspension, annullering).

9.  Med henblik på denne artikel skal der ved "underleverandør" forstås underleverandører med et direkte kontraktforhold til støttemodtageren, andre underleverandører, hvortil mindst 10 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen er tildelt, og underleverandører, som kan anmode om adgang til klassificerede oplysninger i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 for at gennemføre foranstaltningen.

Artikel 11

Støtteberettigede foranstaltninger

1.  Der kan kun ydes finansiering til foranstaltninger til gennemførelse af de i artikel 3 omhandlede målsætninger.

2.  Fonden kan støtte foranstaltninger i relation til nye og opgradering af eksisterende produkter og teknologier, hvor anvendelsen af allerede eksisterende oplysninger, der er nødvendige for at foretage opgradering, ikke direkte eller indirekte er underlagt restriktioner fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

3.  En støtteberettiget foranstaltning skal vedrøre ét eller flere af følgende aspekter:

a)  aktiviteter, der sigter mod at skabe, styrke og forbedre ▌viden og forsvarsprodukter eller -teknologier, herunder disruptive teknologier, som kan tilvejebringe betydelige virkninger på forsvarsområdet

b)  aktiviteter, der sigter mod at øge interoperabilitet og modstandsdygtighed, herunder sikker produktion og udveksling af data, forvalte kritiske forsvarsteknologier, øge forsyningssikkerheden eller muliggøre effektiv udnyttelse af resultaterne for forsvarsprodukter og -teknologier

c)  undersøgelser som f.eks. gennemførlighedsundersøgelser af ny eller forbedret teknologi, et produkt, en proces, en tjenesteydelse, en løsning ▌

d)  udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi samt udarbejdelsen af tekniske specifikationer, som ligger til grund for udformningen, hvilket kan omfatte delprøvning med henblik på risikominimering i et industrielt eller repræsentativt miljø

e)  udvikling af en model af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi, der kan påvise elementets præstation i et operationelt miljø (systemprototype)

f)  prøvning af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi

g)  kvalificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi ▌

h)  certificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi ▌

i)  udvikling af teknologier eller aktiver, der øger effektiviteten gennem forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus

4.   ▌Foranstaltningen gennemføres i et samarbejde inden for et konsortium med mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. En eventuel yderligere retlig enhed, som deltager i konsortiet, kan være etableret i et associeret land, jf. artikel 5. Kontrollen af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

5.  Stk. 4 finder ikke anvendelse på de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, litra c), ▌og artikel 6.

6.  Foranstaltninger til udvikling af produkter og teknologier, hvis brug, udvikling eller produktion er forbudt i henhold til gældende international lovgivning, ikke finansieres. Programmet må navnlig ikke finansiere brandvåben, herunder hvidt fosfor, ammunition med forarmet uran, dødbringende autonome våben uden meningsfuld menneskelig kontrol over afgørende funktioner med hensyn til udvælgelse af og angreb på individuelle mål, håndvåben og lette våben, der hovedsageligt er udviklet med henblik på eksport, dvs. hvor ingen medlemsstat har fremsat ønske om gennemførelse af foranstaltningen.

6a.  Foranstaltninger til udvikling af produkter og teknologier, som kan forøve eller fremme nedenstående, er ikke støtteberettigede under programmet:

i)    en alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret

ii)    en alvorlig overtrædelse af den internationale menneskerettighedslovgivning

iii)     en handling, der udgør en lovovertrædelse i henhold til internationale konventioner eller protokoller vedrørende terrorisme

iv)    en handling, der udgør en lovovertrædelse i henhold til internationale konventioner eller protokoller vedrørende organiseret kriminalitet.

Artikel 12

Udvælgelses- og tildelingsprocedure

1.  Der kan uden indkaldelse af forslag ydes tilskud til retlige enheder, som udpeges i arbejdsprogrammet i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195, litra e)].

2.  Kommissionen tildeler finansiering til udvalgte foranstaltninger efter hver indkaldelse eller efter anvendelse af finansforordningens artikel [195, litra e)].

3.  For tildeling af finansiering til udviklingsforanstaltninger træffer Kommissionen afgørelse ved delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 28a.

Artikel 13

Tildelingskriterier

1.  Hvert forslag evalueres på grundlag af følgende kriterier:

a)  bidrag til topkvalitet eller disruptivt potentiale på forsvarsområdet, navnlig ved at påvise, at de forventede resultater af den foreslåede foranstaltning indebærer væsentlige fordele i forhold til eksisterende produkter eller teknologier

b)  bidrag til innovation og teknologisk udvikling af den europæiske forsvarsindustri, navnlig ved at påvise, at den foreslåede foranstaltning omfatter banebrydende eller nye koncepter og tilgange, nye lovende fremtidige teknologiske forbedringer eller anvendelsen af teknologier eller begreber, der ikke tidligere har været anvendt i forsvarssektoren

c)  bidrag til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, navnlig ved at skabe nye markedsmuligheder og fremme virksomheders vækst i hele Unionen

ca)  bidrag til Unionens industrielle og teknologiske autonomi ved at styrke forsvarsteknologier eller -produkter i overensstemmelse med de prioriteter for forsvarsmæssige kapaciteter, som medlemsstaterne har vedtaget inden for rammerne af FSFP, og navnlig i forbindelse med dennes kapacitetsudviklingsplan

d)  bidrag til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser i overensstemmelse med de prioriteringer, der er omhandlet i artikel 3 stk. 2, og, hvis det er relevant, regionale og internationale samarbejdsaftaler

e)  bidrag til oprettelsen af nyt grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder, navnlig for SMV'er og midcapselskaber, som er etableret i andre medlemsstater og/eller associerede lande end dem, hvor de enheder i konsortiet, som ikke er SMV'er og midcapselskaber, er etableret

f)  kvaliteten og effektiviteten af foranstaltningens gennemførelse.

2.  Under stk. 1, litra d), kan internationale og regionale prioriteter tages i betragtning, navnlig for at undgå unødvendige overlapninger, forudsat at de tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser og ikke udelukker deltagelse af nogen medlemsstat.

Artikel 14

Medfinansieringssats

1.  Fonden dækker 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.

2.  Uanset stk. 1 gælder følgende:

a)  for foranstaltninger, der er defineret i artikel 11, stk. 3, litra e), må fondens finansielle støtte ikke overstige 20 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger

b)  for foranstaltninger, der er defineret i artikel 11, stk. 3, litra f)-h), må fondens finansielle støtte ikke overstige 80 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger.

3.  For udviklingsforanstaltninger skal finansieringssatsen forhøjes, uden dog at måtte overstige den samlede støtteberettigede omkostning, i følgende tilfælde:

a)  en foranstaltning, der gennemføres inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde, som fastsat ved Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017, opnår en finansieringssats forhøjet med yderligere 10 procentpoint

b)  en foranstaltning skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til den procentdel af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt SMV'er, som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor medlemmerne af konsortiet, som ikke er SMV'er eller midcapselskaber, er etableret

c)  en foranstaltning skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til en fjerdedel af procentdelen af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt midcapselskaber, som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor de øvrige medlemmer af konsortiet, som ikke er SMV'er eller midcapselskaber, er etableret

d)  den samlede stigning i finansieringssatsen for en foranstaltning må ikke overstige 30 procentpoint.

Artikel 15

Finansiel kapacitet

Uanset finansforordningens artikel [198]:

a)  kontrolleres den finansielle kapacitet kun for så vidt angår koordinatoren og kun, hvis den EU-finansiering, der anmodes om, er lig med eller større end 500 000 EUR. Hvis der imidlertid er grund til at betvivle den finansielle kapacitet, skal Kommissionen også kontrollere den finansielle kapacitet hos andre ansøgere eller koordinatorer under den tærskel, der er omhandlet i første punktum

b)  den finansielle kapacitet kontrolleres ikke for retlige enheder, hvis levedygtighed er garanteret af en medlemsstat og på universiteter og offentlige forskningscentre

c)  hvis den finansielle kapacitet er strukturelt garanteret af en anden retlig enhed, kontrolleres sidstnævntes finansielle kapacitet.

Artikel 16

Indirekte omkostninger

1.  Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast takst på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusive direkte støtteberettigede omkostninger til underleverance, finansiel støtte til tredjeparter og enhver enhedsomkostning eller faste beløb, som omfatter indirekte omkostninger.

2.  Alternativt kan indirekte støtteberettigede omkostninger ▌fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

Artikel 17

Anvendelse af faste engangsbeløb eller ikke-omkostningsbetinget tildeling

1.  For tilskud til foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra e), og andre foranstaltninger, hvor medlemsstaterne og/eller associerede lande finansierer over 50 % af budgettet, kan Kommissionen anvende:

a)  et bidrag, der ikke er omkostningsbetinget som omhandlet i finansforordningens artikel [180, stk. 3),] og baseret på opnåelsen af resultater målt i forhold til tidligere fastsatte delmål eller ved hjælp af resultatindikatorer eller

b)  et fast engangsbeløb, jf. finansforordningens artikel [182] og baseret på det foreløbige budget for foranstaltningen, som allerede er blevet godkendt af de nationale myndigheder i de samfinansierende medlemsstater og associerede lande.

2.  Indirekte omkostninger skal inkluderes i det faste beløb.

Artikel 18

Prækommercielle udbud

1.  Unionen kan støtte prækommercielle udbud gennem tildeling af et tilskud til ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU(14), 2014/25/EU(15) og 2009/81/EF(16), som i fællesskab foretager indkøb af forsvarsforskning og -udvikling ▌eller koordinerer deres udbudsprocedurer.

2.  Procedurerne for offentlige udbud:

a)  skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning

b)  kan tillade flere kontrakttildelinger inden for samme procedure (valg af flere leverandører)

c)  skal give mulighed for kontrakttildeling til den eller de bydende, der har afgivet det bud, som giver mest værdi for pengene.

Artikel 19

Garantifond

Bidrag til en gensidig forsikringsmekanisme kan dække den risiko, der er forbundet med tilbagesøgning af midler, der skyldes af støttemodtagere, og kan betragtes som en tilstrækkelig garanti i henhold til finansforordningen. Bestemmelserne i artikel [X] i forordning XXX [efterfølger til forordningen om garantifonden] finder anvendelse.

Artikel 21

Adgang til finansielle instrumenter

Fondens støttemodtagere er berettiget til adgang til de særlige finansieringsprodukter, der fordeles under InvestEU i overensstemmelse med ▌finansforordningens afsnit X.

AFSNIT IISPECIFIKKE BESTEMMELSER OM FORSKNING

Artikel 22

Ejendomsret til resultater

1.  Resultaterne af foranstaltningerne skal ejes af de støttemodtagere, der har skabt dem. Hvis resultaterne frembringes af flere retlige enheder i fællesskab, og deres respektive bidrag ikke kan fastslås, eller hvis det ikke er muligt at opdele sådanne fælles resultater, skal de retlige enheder have fælles ejendomsret til resultaterne. Medejerne indgår en aftale om, hvordan den fælles ejendomsret skal fordeles og forvaltes i overensstemmelse med deres forpligtelser i tilskudsaftalen.

2.  Hvis Unionen yder bistand i form af offentlige udbud, ejes resultaterne af Unionen. Medlemsstater og associerede lande skal på skriftlig anmodning herom have ret til gratis adgang til resultaterne.

3.  ▌Resultaterne af de foranstaltninger, der modtager støtte fra fonden, må ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning, hverken direkte eller indirekte gennem en eller flere retlige enheder, herunder i form af teknologioverførsel fra et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.

4.  Tilskudsaftalen skal, hvis det er begrundet, fastsætte Kommissionens ret til at blive underrettet om og til at gøre indsigelse mod overførslen af ejendomsretten til resultaterne eller udstedelse af licens vedrørende resultaterne til et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland. Sådanne overførsler må ikke være i strid med Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser eller målene i denne forordning som fastsat i artikel 3.

5.  De nationale myndigheder i medlemsstaterne og i de associerede lande har ret til at få adgang til særberetningen om en foranstaltning, der har modtaget EU-finansiering. En sådan adgangsret gives royaltyfrit og overføres fra Kommissionen til medlemsstaterne og de associerede lande, efter at den har sikret sig, at der forefindes passende tavshedspligt. Under alle omstændigheder må deltagere ikke pålægges at fremlægge data eller oplysninger, som udgør en del af intellektuel ejendomsret, i særberetningen.

6.  De nationale myndigheder i medlemsstaterne og de associerede lande må kun anvende særberetningen til formål i forbindelse med en anvendelse for eller af deres væbnede styrker eller sikkerheds- eller efterretningstjenester, herunder inden for rammerne af deres samarbejdsprogrammer. Denne anvendelse skal omfatte, men ikke være begrænset til, undersøgelse, evaluering, vurdering, forskning, design, udvikling, fremstilling, forbedring, ombygning, vedligeholdelse, reparation, istandsættelse samt produktgodkendelse og -certificering, drift, uddannelse, bortskaffelse og andre design- og produkttjenesteydelser samt vurdering og udarbejdelse af tekniske krav til udbud.

7.  Modtagerne skal tildele adgangsrettigheder til deres resultater royaltyfrit til Unionens institutioner, organer eller agenturer, til behørigt begrundede formål i forbindelse med udvikling, gennemførelse og overvågning af Unionens politikker eller programmer. Sådan anvendelsesrettigheder begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig anvendelse.

8.  Særbestemmelser vedrørende ejendomsret, adgangsret og licensudstedelse fastsættes i tilskudsaftalerne og kontrakterne om prækommercielle udbud for at sikre den bedste nyttiggørelse af resultaterne og for at undgå urimelig forskelsbehandling. ▌Hvis en kontrahent ikke udnytter resultaterne kommercielt inden for en vis periode efter det prækommercielle udbud som fastsat i kontrakten, skal denne kontrahent, hvis det er muligt, overdrage enhver ejendomsret til resultaterne til de ordregivende myndigheder.

8a.  Tre eller flere medlemsstater eller associerede lande, der multilateralt eller inden for rammerne af en EU-organisation i fællesskab har indgået en eller flere kontrakter med en eller flere deltagere med henblik på sammen at videreudvikle de resultater, der er opnået inden for rammerne af en specifik foranstaltning, som har modtaget finansiering i henhold til en aftale om tilskud til en forskningsforanstaltning på forsvarsområdet, har ret til adgang til de resultater af foranstaltningen, som ejes af den eller de pågældende deltagere, og som er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten. En sådan adgangsret gives royaltyfrit og på særlige betingelser, der har til formål at sikre, at denne ret kun bruges til kontraktens formål, og at der forefindes passende tavshedspligt.

AFSNIT IIISPECIFIKKE BESTEMMELSER OM UDVIKLING

Artikel 23

Supplerende kriterier for støtteberettigelse

1.  Når det er relevant, skal konsortiet påvise, at de resterende omkostninger til en støtteberettiget foranstaltning, der ikke er omfattet af EU-støtte, vil være dækket ved andre former for finansiering, f.eks. medlemsstaternes og/eller associerede landes bidrag eller medfinansiering fra retlige enheder.

2.  Når det drejer sig om de i artikel 11, stk. 3, litra d), omhandlede foranstaltninger, skal foranstaltningen være baseret på de harmoniserede kapacitetskrav, der er aftalt i fællesskab af de relevante medlemsstater og/eller associerede lande.

3.  For de i artikel 11, stk. 3, litra e)-h), omhandlede foranstaltninger skal konsortiet ved hjælp af dokumenter, der er udstedt af de nationale myndigheder, påvise:

a)  at mindst to medlemsstater eller mindst én medlemsstat med associerede lande giver garanti for at købe det færdige produkt eller anvende teknologien på en koordineret måde ▌. Dette kan omfatte fælles indkøb

b)  at foranstaltningen er baseret på fælles tekniske specifikationer, der er aftalt i fællesskab af medlemsstaterne og/eller associerede lande, som medfinansierer foranstaltningen.

Artikel 24

Supplerende kriterier for støttetildeling

Ud over de kriterier for støttetildeling, der er omhandlet i artikel 13, kan der i arbejdsprogrammet også tages hensyn til:

a)  bidraget til at øge effektiviteten i løbet af forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus, herunder omkostningseffektiviteten og de potentielle synergier i indkøbs- og vedligeholdelsesfaserne samt bortskaffelsesfasen

b)  graden af samarbejde mellem de medlemsstater, der er involveret i den støtteberettigede foranstaltning

ba)  den påtænkte indkøbsmængde og den forventede virkning på medlemsstaternes forsvarskapaciteter og -udgifter samt Unionens strategiske autonomi.

Artikel 25

Ejendomsret til resultater

1.  Unionen skal ikke have ejendomsret til produkter eller teknologier, som er et resultat af udviklingsforanstaltninger, ligesom den ikke skal have nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til foranstaltningernes resultater.

1a.  Resultaterne af foranstaltningerne skal ejes af de støttemodtagere, der har frembragt dem. Hvis resultaterne frembringes af flere retlige enheder i fællesskab, og deres respektive bidrag ikke kan fastslås, eller hvis det ikke er muligt at opdele sådanne fælles resultater, skal de retlige enheder have fælles ejendomsret til resultaterne. Medejerne indgår en aftale om, hvordan den fælles ejendomsret skal fordeles og forvaltes i overensstemmelse med deres forpligtelser i tilskudsaftalen.

2.  Resultaterne af de foranstaltninger, der modtager støtte fra fonden, må ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning af ikke-associerede tredjelande eller retlige enheder i ikke-associerede tredjelande, enten direkte eller indirekte gennem en eller flere retlige enheder, herunder i form af teknologioverførsel.

3.  Hvad angår resultater frembragt af støttemodtagere skal Kommissionen ifølge denne forordning og med forbehold af denne artikels stk. 2, underrettes på forhånd og mindst seks uger før om enhver overførsel af ejendomsret eller udstedelsen af en licens til ikke-associerede tredjelande eller til ikke-associerede tredjelandes enheder. Hvis sådanne overdragelser af ejendomsret eller udstedelsen af en licens er i strid med Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser eller målene i denne forordning som fastsat i artikel 3, skal der ske tilbagebetaling af den finansiering, der stilles til rådighed under fonden.

4.  Som en undtagelse fra stk. 1, når Unionens bistand ydes i form af offentlige udbud, skal Unionen have ejendomsret til resultaterne, og medlemsstater og/eller associerede lande skal have ret til gratis, ikke-eksklusiv licens til anvendelse af resultaterne efter skriftlig anmodning herom.

Artikel 26

Underretning af projektlederen

Hvis medlemsstaterne og de associerede lande udnævner en projektleder, rådfører Kommissionen sig med projektlederen om status for foranstaltningen, inden der foretages udbetaling til modtageren for den støtteberettigede foranstaltning.

AFSNIT IVFORVALTNING, OVERVÅGNING, EVALUERING OG KONTROL

Artikel 27

Arbejdsprogrammer

1.  Fonden gennemføres ved årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er fastlagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel [110]. ▌

1a.  Arbejdsprogrammerne kan navnlig tage højde for de strategier, som er udarbejdet i den overordnede strategiske forskningsdagsorden (OSRA) og de strategiske kontekstscenarier (SCC'er) i kapacitetsudviklingsplanen (CDP).

1b.  Kommissionen sikrer sammenhængen i arbejdsprogrammerne hele vejen igennem livscyklusforvaltningen af forsvarsprodukter og -teknologier.

2.  Kommissionen vedtager arbejdsprogrammerne ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 28a.

2a.    Arbejdsprogrammerne skal indeholde en detaljeret angivelse af de kategorier af projekter, der finansieres af fonden. Disse arbejdsprogrammer skal være i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 3.

2b.  Kommissionen foretager på grundlag af udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne en forudgående vurdering af eventuelle tilfælde af overlappende eksisterende kapaciteter eller allerede finansierede forsknings- eller udviklingsprojekter i Unionen.

Artikel 28a

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 27, tillægges Kommissionen for en periode på syv år fra [ikrafttrædelsesdatoen].

3.   Den i artikel 27 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(17).

Artikel 29

Uafhængige eksperter

1.  Kommissionen udnævner uafhængige eksperter til at bistå med evalueringen af forslag i overensstemmelse med finansforordningens artikel [237]. ▌

2.  De uafhængige eksperter skal være EU-borgere fra et så bredt udvalg af medlemsstater som muligt, som udpeges og udvælges på grundlag af indkaldelser af interessetilkendegivelser ▌med henblik på at opstille en liste over eksperter. Uanset finansforordningens artikel [237] offentliggøres denne liste ikke, hverken helt eller delvist, hvis det er påkrævet af hensyn til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed.

3.  De uafhængige eksperter skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse udstedt af en medlemsstat.

5.  Uafhængige eksperter udvælges på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse.

5a.  Kommissionen sikrer, at en ekspert, der står over for en interessekonflikt i forbindelse med et spørgsmål, som vedkommende skal udtale sig om, ikke bedømmer, rådgiver om eller bistår med det pågældende spørgsmål.

Artikel 30

Anvendelse af reglerne om klassificerede informationer

1.  Inden for denne forordnings anvendelsesområde:

a)  skal hver medlemsstat eller associeret land sikre, at deres nationale sikkerhedsbestemmelser giver en grad af beskyttelse af EU's klassificerede informationer, der svarer til den, der sikres ved de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer(18) og ved Rådets sikkerhedsforskrifter som fastsat i bilagene til afgørelse 2013/488/EU(19)

b)  skal medlemsstater og associerede lande straks underrette Kommissionen om de i litra a) nævnte nationale sikkerhedsforskrifter

c)  må fysiske personer, der har bopæl i tredjelande, og juridiske personer, der er etableret i tredjelande, kun behandle EU's klassificerede informationer vedrørende fonden, såfremt de i disse lande er omfattet af sikkerhedsforskrifter, der sikrer en grad af beskyttelse, som mindst svarer til den, der sikres ved Kommissionens sikkerhedsforskrifter som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 og ved Rådets sikkerhedsforskrifter som fastsat i bilagene til afgørelse 2013/488/EU. Ækvivalensen af sikkerhedsforskrifter, der anvendes i et tredjeland eller en international organisation, fastslås i en informationssikkerhedsaftale, herunder, når der er relevant, spørgsmål vedrørende industrisikkerhed, der indgås mellem Unionen og det pågældende tredjeland eller den pågældende internationale organisation i overensstemmelse med den i artikel 218 i TEUF fastsatte procedure og under hensyntagen til artikel 13 i afgørelse 2013/488/EU

d)  uden at foregribe artikel 13 i afgørelse 2013/488/EU og forskrifterne for industriel sikkerhed som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444, kan en fysisk person eller en juridisk person, et tredjeland eller en international organisation få adgang til EU's klassificerede informationer, når det på enkeltsagsbasis skønnes nødvendigt afhængigt af disse oplysningers art og indhold, princippet om, at modtageren ikke skal gives flere oplysninger end højst nødvendigt (need-to-know) og omfanget af Unionens interesse i videregivelsen.

2.  I forbindelse med foranstaltninger, der omfatter, kræver og/eller indeholder klassificerede eller ikke-klassificerede følsomme informationer, skal det relevante finansieringsorgan i indkaldelsen af forslag/udbudsdokumenterne specificere alle de foranstaltninger og krav, der er nødvendige for at sikre disse oplysningers sikkerhed på det krævede niveau.

3.  For at lette udvekslingen af klassificerede og ikke-klassificerede følsomme oplysninger mellem Kommissionen, støttemodtagerne og, hvor det er relevant, medlemsstaterne opretter Kommissionen et elektronisk informationsudvekslingssystem.

Artikel 31

Overvågning og rapportering

1.  Indikatorer til overvågning af fondens gennemførelse og udvikling hen imod opfyldelsen af de generelle og specifikke målsætninger i artikel 3 er anført i bilaget.

2.  For at sikre en effektiv vurdering af fondens udvikling hen imod opfyldelsen af dens målsætninger tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilaget for om nødvendigt at gennemgå eller supplere indikatorerne, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme.

3.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge og evaluere gennemførelsen af fonden og årligt rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der gøres. Årsrapporten skal indeholde et afsnit om gennemførelsen af artikel 7. Kommissionen skal til dette formål etablere de nødvendige overvågningsordninger.

4.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af fondens gennemførelse og resultater indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til det formål pålægges modtagere af EU-midler forholdsmæssige rapporteringskrav.

Artikel 32

Evaluering af fonden

1.  Evalueringer gennemføres i så god tid, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

2.  Den foreløbige evaluering af fonden foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om fondens gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af fondens gennemførelse. Den foreløbige evalueringsrapport omfatter navnlig ▌en vurdering af fondens forvaltning, indhøstede erfaringer fra programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri og den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, en vurdering af gennemførelsen af de etiske procedurer, jf. artikel 7, gennemførelsesgrader, projekttildelingsresultater, herunder SMV'ers og midcapselskabers inddragelse og graden af deres grænseoverskridende deltagelse, fordelingen af finansieringen mellem forskellige kategorier af underleverandører, som defineret i artikel 10, nr. 9), det allokerede budget til disruptive teknologier samt finansiering i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195] pr. 31. juli 2024. Den foreløbige evaluering indeholder desuden oplysninger om støttemodtagernes oprindelsesland, antal involverede lande og, hvis det er muligt, fordelingen af de frembragte intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionen kan forelægge forslag til passende ændringer af denne forordning.

3.  Ved udgangen af gennemførelsesperioden, dog senest fire år efter den 31. december 2027, skal Kommissionen udarbejde en endelig evalueringsrapport om fondens gennemførelse. Den endelige evalueringsrapport skal indeholde resultaterne af gennemførelsen, så vidt det er muligt i betragtning af fondens tidsmæssige virkninger. Rapporten skal - på baggrund af relevante høringer af medlemsstater, associerede lande og centrale interesserede parter - navnlig evaluere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de målsætninger, der er fastsat i artikel 3. Rapporten skal også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i projekter, der gennemføres under fonden, såvel som af SMV'ers og midcapselskabers integration i den globale værdikæde. Evalueringen skal desuden indeholde oplysninger om støttemodtagernes oprindelsesland og, hvis det er muligt, fordelingen af de frembragte intellektuelle ejendomsrettigheder.

4.  Kommissionen skal meddele Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionerne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

Artikel 33

Revision

Revisioner af anvendelsen af EU-bidrag, der foretages af personer eller enheder, herunder andre end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, skal danne grundlag for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens artikel [127]. Den Europæiske Revisionsret skal revidere regnskaberne for alle Unionens indtægter og udgifter i henhold til artikel 287 i TEUF.

Artikel 34

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

Hvis et tredjeland deltager i fonden i kraft af en afgørelse, der træffes i henhold til en international aftale, eller med hjemmel i enhver anden retsforskrift, skal tredjelandet give den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret de nødvendige rettigheder og den nødvendige adgang, således at de kan udøve deres respektive beføjelser fuldt ud. Hvad angår OLAF omfatter sådanne rettigheder retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Artikel 35

Information, kommunikation og PR-virksomhed

1.  Modtagere af EU-finansiering skal anerkende EU-finansieringens oprindelse og sikre dens synlighed (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

2.  Kommissionen skal gennemføre informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til Kommissionens formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3. Disse finansielle midler kan anvendes til projekter vedrørende statistikker over forsvarsindustrien og projekter til pilotindsamling af data.

AFSNIT V

DELEGEREDE RETSAKTER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Delegerede retsakter

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 31, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.  Den i artikel 31 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 31 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 37

Ophævelse

6.  Forordning (EU) …/…. (program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri) ophæves med virkning fra den 1. januar 2021.

Artikel 38

Overgangsbestemmelser

1.  Denne forordning påvirker ikke videreførelsen eller ændringen af de pågældende foranstaltninger frem til deres afslutning, under [forordningen om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri] eller den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, som fortsat finder anvendelse på de pågældende foranstaltninger, indtil de afsluttes.

2.  Finansieringsrammen for fonden kan også dække udgifter til teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet for at sikre overgangen mellem fonden og de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dens forgængere, [forordningen om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri] samt den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning.

3.  Om nødvendigt kan der opføres bevillinger på budgettet ud over 2027 til dækning af udgifter som nævnt i artikel 4, stk. 4, til forvaltning af foranstaltninger, som ikke er afsluttet senest den 31. december 2027.

Artikel 39

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstater.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1092 af 18. juli 2018 om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri (EUT L 200 af 7.8.2018, s. 30).

(3)

  Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)

  Henvisningen skal opdateres: EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. Aftalen findes på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(7)

  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

(8)

  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(9)

  Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

(11)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).

(12)

  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(13)

  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(15)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(16)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

(17)

  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(18)

  EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53-88.

(19)

  EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1-50.


MINDRETALSUDTALELSE

Mindretalsudtalelse fra medlemmer af GUE/NGL-Gruppen Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

Betænkningen slår til lyd for en hurtig yderligere militarisering af EU og medlemsstaterne. Ved at fremme et våbenkapløb ydes der støtte til militære virksomheder, der udnytter øgede investeringer i forsvar og militær forskning samt udvikling af materiel og våben til trods for den sociale krise og indvirkningen på miljøet. Betænkningen er i strid med artikel 41, stk. 2, i TEU, der forbyder, at udgifter til foranstaltninger, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, afholdes over Unionens budget. Betænkningen slår endvidere til lyd for samarbejde mellem EU og NATO.

Vi gør indsigelse mod betænkningen, fordi den:

  udvikler EU til en militær aktør på globalt plan

  har til formål at støtte forsvarsindustrien og det militær-industrielle kompleks og efter al sandsynlighed vil øge våbeneksporten

  militariserer civile politikker og anvender industri og konkurrenceevne som et påskud for yderligere udvikling af EU's forsvarskapaciteter inden for rammerne af FSFP/FUSP

  støtter yderligere civil-militært samarbejde.

Vi kræver:

  en radikal nedrustning på EU-plan og på verdensplan

  at der sættes en stopper for militær finansiering fra EU-budgettet, og at artikel 41, stk. 2, i TEU fortolkes strengt

  at der afsættes offentlige midler til støtte for kvalitetsjob, genindustrialisering og SMV'er

  fremme af civil forskning og udvikling, som er til gavn for borgerne og deres behov

  at alle aktiviteter nøje holder sig inden for FN-pagtens og folkerettens rammer

  strengt civile fredelige konfliktløsninger og adskillelse af civile og militære foranstaltninger

  adskillelse af EU fra NATO.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (14.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Ordfører for udtalelse (*): David McAllister

(*)  Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og gå hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver6 om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009.

(2)  Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og gå hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver6 om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009. Fonden vil udgøre hjørnestenen i en sund europæisk forsvarsindustripolitik.

_________________

_________________

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Der bør på grundlag af en integreret tilgang og for at bidrage til forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri etableres en europæisk forsvarsfond. Fonden bør tage sigte på at fremme konkurrenceevne, innovation, effektivitet og uafhængighed af Unionens forsvarsindustri og derved bidrage til Unionens strategiske autonomi ved at støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og mellem virksomheder, forskningscentre, nationale myndigheder, internationale organisationer og universiteter, i forskningsfasen og udviklingsfasen af forsvarsrelaterede produkter og teknologier. For at opnå mere innovative løsninger og et åbent indre marked bør fonden støtte grænseoverskridende deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber).

(3)  Der bør på grundlag af en integreret tilgang og for at bidrage til forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri etableres en europæisk forsvarsfond. Fonden bør tage sigte på at fremme konkurrenceevne, innovation, effektivitet og uafhængighed af Unionens forsvarsindustri og derved bidrage til Unionens strategiske autonomi, styrkelse af medlemsstaternes forsvarskapacitet og fremme af Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser som aftalt inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ved at støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og mellem virksomheder, forskningscentre, nationale myndigheder, internationale organisationer og universiteter, i forskningsfasen og udviklingsfasen af forsvarsrelaterede produkter og teknologier. For at opnå mere innovative løsninger og et åbent indre marked bør fonden støtte grænseoverskridende deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber) og fremme deres integration i de grænseoverskridende forsvarsforsyningskæder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Fonden bør yde passende støtte til forsknings- og udviklingsforanstaltninger på området for disruptive forsvarsteknologier.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Formålet med fonden er at støtte konkurrenceevne og innovation inden for EU's forsvarsindustri ved at udnytte og supplere samarbejdsbaserede teknologi- og forskningsaktiviteter på forsvarsområdet og fjerne den risiko, der er forbundet med samarbejdsprojekters udviklingsfase, hvorfor foranstaltninger vedrørende forskning og udvikling af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, bør være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering, herunder interoperabilitet heraf, af eksisterende forsvarsprodukter og -teknologi.

(9)  Formålet med fonden er at støtte konkurrenceevne, effektivitet og innovation inden for EU's forsvarsindustri ved at udnytte og supplere samarbejdsbaserede teknologi- og forskningsaktiviteter på forsvarsområdet og fjerne den risiko, der er forbundet med samarbejdsprojekters udviklingsfase, hvorfor foranstaltninger vedrørende forskning og udvikling af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, bør være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering, herunder interoperabilitet heraf, af eksisterende forsvarsprodukter og -teknologi.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Da fonden navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem retlige enheder og medlemsstater på tværs af Europa, bør en foranstaltning kun være berettiget til finansiering, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater og/elles associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden. Med henblik på at sætte skub i samarbejdet mellem medlemsstaterne kan fonden støtte fælles prækommercielle udbud.

(10)  Da fonden navnlig har til formål at styrke samarbejdet og konkurrenceevnen mellem retlige enheder og medlemsstater på tværs af Europa, bør en foranstaltning kun være berettiget til finansiering, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater og/elles associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden. Med henblik på at sætte skub i samarbejdet mellem medlemsstaterne kan fonden støtte fælles prækommercielle udbud.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Såfremt en udviklingsforanstaltning, som støttes af fonden, forvaltes af en projektleder, der udnævnes af medlemsstater eller associerede lande, bør Kommissionen underrette projektlederen, før der foretages udbetaling til støttemodtageren, så vedkommende kan sikre, at tidsfristerne overholdes af modtagerne. Projektlederen kan under visse omstændigheder forelægge Kommissionen sine bemærkninger om foranstaltningens fremskridt, således at Kommissionen kan efterprøve, hvorvidt betingelserne for at foretage betaling er opfyldt.

(15)  Såfremt en udviklingsforanstaltning, som støttes af fonden, forvaltes af en projektleder, der udnævnes af medlemsstater eller associerede lande, bør Kommissionen underrette projektlederen, før der foretages udbetaling til støttemodtageren, så vedkommende kan sikre, at tidsfristerne overholdes af modtagerne. Projektlederen bør forelægge Kommissionen sine bemærkninger om foranstaltningens fremskridt, således at Kommissionen kan efterprøve, hvorvidt betingelserne for at foretage betaling er opfyldt.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Foranstaltninger med deltagelse af grænseoverskridende SMV'er og midcapselskaber baner vejen for en åbning af forsyningskæderne og hjælper til at nå fondens målsætninger. Sådanne foranstaltninger bør derfor være berettiget til en forhøjet finansieringssats, som bør gavne alle enheder, der deltager i konsortiet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

(22a)   For at modvirke øget ustabilitet og konflikter i Unionens naboskab og nye sikkerhedsrisici og geopolitiske trusler skal medlemsstaterne og EU-institutionerne identificere fælles risici og trusler og definere fælles sikkerhedsinteresser, strategier og nødvendige kapaciteter, hvilket kunne ske gennem en EU-hvidbog om sikkerhed og forsvar samt etablerede procedurer, eksempelvis kapacitetsudviklingsmekanismen (CDM).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerheds- og forsvarsinteresser. Således bør foranstaltningens bidrag til sådanne interesser og til forsvarsrelaterede forsknings- og kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. I Unionen er manglerne inden for fælles forsvarsforskning og -kapacitet identificeret inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig gennem en overordnet strategisk forskningsdagsorden og kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-procedurer, såsom den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar og det permanente strukturerede samarbejde, vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter ved at identificere og fremme mulighederne for forbedret samarbejde med henblik på at opfylde EU's ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet. Hvis det er relevant, kan regionale og internationale prioriteter, herunder inden for rammerne af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, også tages i betragtning, hvis de er i overensstemmelse med EU's prioriteter og ikke forhindrer en medlemsstat eller et associeret land i at deltage, og hvis de samtidig sørger for at undgå enhver form for unødvendig overlapning.

(23)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør tjene Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser. Under hensyntagen til de særlige forhold i forsvarssektoren bør enhver foranstaltning, der vedrører forsvarsindustrien, koordineres nøje og være i overensstemmelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og prioriteterne heri. Således bør foranstaltningens bidrag til sådanne interesser og til forsvarsrelaterede forsknings- og kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. I Unionen er manglerne inden for fælles forsvarsforskning og -kapacitet identificeret inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig gennem kapacitetsudviklingsmekanismen. Andre EU-procedurer, såsom den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar og det permanente strukturerede samarbejde, vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter ved at identificere og fremme mulighederne for forbedret samarbejde med henblik på at opfylde EU's ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet. Hvis det er relevant, bør regionale og internationale prioriteter, herunder inden for rammerne af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, også tages i betragtning, hvis de er i overensstemmelse med EU's prioriteter og ikke forhindrer en medlemsstat eller et associeret land i at deltage, og hvis de samtidig sørger for at undgå enhver form for unødvendig overlapning.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Fonden bør desuden tage højde for handlingsplanen for militær mobilitet som led i Connecting Europe-faciliteten, den europæiske fredsfacilitet med henblik på at støtte blandt andet FUSP/FSFP-missioner samt bestræbelserne til bekæmpelse af hybride trusler, som sammen med CDP, CARD og PESCO bidrager til at koordinere kapacitetsplanlægning, udvikling, indkøb og operationer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Kommissionen vil tage hensyn til de andre foranstaltninger, der finansieres under rammeprogrammet Horisont Europa med henblik på at undgå unødig overlapning og sikre gensidig inspiration mellem forskning på civil forskning og forsvarsforskning.

(25)  Kommissionen vil tage hensyn til de andre foranstaltninger, der finansieres under rammeprogrammet Horisont Europa med henblik på at undgå unødig overlapning, sikre gensidig inspiration og synergi mellem civil forskning og forsvarsforskning samt sikre, at Horisont Europa forbliver et rent civilt forskningsprogram.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Kommissionen bør etablere et årligt eller flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med fondens målsætninger. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg af medlemsstatsrepræsentanter. For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få observatørstatus i udvalget. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.

(31)  Kommissionen bør etablere et årligt eller flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med fondens målsætninger. Arbejdsprogrammerne bør tage højde for de indledende erfaringer, som er gjort i forbindelse med gennemførelsen af EDIDP, pilotprojektet og den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg af medlemsstatsrepræsentanter. For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få observatørstatus i udvalget. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Sigtet med direktiv 2009/43/EF er at forenkle vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Unionen. Dette direktiv rydder hindringer af vejen, uden at den nationale kontrol over væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser sættes over styr. Anvendelsen af generelle overførselslicenser til fonden mindsker i væsentlig grad den administrative byrde for leverandører, der agter at deltage i programmet. Under forudsætning af at medlemsstater og associerede tredjelande giver den mandat hertil, bør Kommissionen kunne handle som et centralt kontaktpunkt for registrering af leverandører, og den bør være i stand til regelmæssigt at offentliggøre en liste over udstedte generelle overførselslicenser i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 46 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46b)  Virksomheder er, når de foreslår nye forsvarsprodukter eller -teknologier eller foreslår at give eksisterende produkter et nyt formål, bundet af den gældende lovgivning. Findes der ikke nogen umiddelbart anvendelig lovgivning, bør de forpligte sig til at overholde en række universelle etiske principper vedrørende menneskers grundlæggende rettigheder og velfærd, beskyttelse af det menneskelige genom, behandling af dyr, bevarelse af det naturlige miljø, beskyttelse af kulturarven og lige adgang til globale fællesgoder, herunder rummet og cyberspace. Kommissionen bør sikre, at forslagene undersøges systematisk med henblik på at identificere de foranstaltninger, som giver anledning til alvorlige etiske spørgsmål, og gøre dem til genstand for en etisk vurdering. Foranstaltninger, der ikke er etisk acceptable, bør ikke modtage EU-støtte.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 46 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46c)   Rådet bør bestræbe sig på at træffe en afgørelse om anvendelsen af væbnede ubemandede luftfartøjer inden den [31. december 2020]. Før denne afgørelse er trådt i kraft, vil der ikke blive stillet midler til rådighed til udvikling af væbnede ubemandede luftfartøjer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 46 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46d)  Fonden bør støtte udvikling og vurdering af disruptiv forsvarsteknologi, som kan ændre den forsvarsmæssige teori og praksis radikalt. Revolutionerende kapaciteter bør udvikles gennem et innovationsøkosystem, der omfatter den akademiske verden, virksomheder og statslige institutioner, og som er i overensstemmelse med de prioriteter for forsvarskapaciteter, der er aftalt i fællesskab af medlemsstaterne, navnlig den reviderede kapacitetsudviklingsplan (CDP) og den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar (CARD). Dette vil sætte Unionen i stand til at udvikle kapaciteter og koncepter, der bygger på teknologisk overlegenhed, og som vil gøre det muligt for Unionen bedre at kunne beskytte sine borgere og fremme fred, sikkerhed og fremskridt i Europa og på verdensplan. Kommissionen bør etablere en smidig struktur til forvaltning af støtten til udvikling og vurdering af disruptiv forsvarsteknologi.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 46 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46e)  Ubrugte midler fra det specifikke mål for militær mobilitet under Connecting Europe-faciliteten (CEF) bør anvendes til at styrke fonden. De bør anvendes til at fremme projekter vedrørende militær mobilitet, hvor der ikke inden for rammerne af CEF er nogen udsigt til civil eller militær dobbeltanvendelse, styrke støtten til disruptiv teknologi til forsvarsformål og åbne mulighed for finansiering af yderligere foranstaltninger, der er i overensstemmelse med prioriteter vedrørende forsvarskapacitet, som medlemsstaterne i fællesskab er blevet enige om.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 46 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46f)  Forsvarsmateriel og -tjenesteydelser, der hidrører fra ikke-associerede tredjelande, kan nødvendiggøre, at disse landes myndigheder udsteder eksportlicenser. Kommissionen, medlemsstaterne, associerede tredjelande samt virksomheder, der er etableret i Unionen, har muligvis ingen væsentlig indflydelse på sådanne eksportlicenser. Det kan få uacceptable følger for forsyningssikkerheden i den europæiske forsvarssektor og for Unionens strategiske uafhængighed at nægte eller ophæve eksportlicenser eller at undlade at udstede eksportlicenser til opfølgende tiltag. Kommissionen bør derfor systematisk indsamle oplysninger om de tredjelandseksportlicenser, som er påkrævede i forbindelse med forsvarsfondsprojekter. Virksomheder, som har til hensigt at deltage i foranstaltninger, der finansieres af fonden, samt virksomheder, der allerede deltager i disse foranstaltninger, bør foretage risikovurderinger af forsvarsmateriel og -tjenesteydelser, der hidrører fra tredjelande, og stille deres risikovurderinger til rådighed for Kommissionen. Såfremt der opstår uacceptable konsekvenser for forsyningssikkerheden i den europæiske forsvarssektor og for Unionens strategiske uafhængighed, bør Kommissionen straks underrette Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. De bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om alle forholdsregler, de træffer.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "udviklingsforanstaltning": en foranstaltning, der hovedsagelig består af forsvarsorienterede foranstaltninger i udviklingsfasen, omfattende nye produkter eller teknologier eller opgradering af eksisterende produkter eller teknologier, undtagen produktion eller brug af våben

3)  "udviklingsforanstaltning": en foranstaltning, der udelukkende består af forsvarsorienterede foranstaltninger i udviklingsfasen, omfattende nye produkter eller teknologier eller opgradering af eksisterende produkter eller teknologier, undtagen produktion eller brug af våben

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17a)  "Etisk spørgsmål": ethvert spørgsmål, der knytter sig til den tilsigtede eller implicitte udførelse eller resultaterne af en foranstaltning, og som er forenelig med relevant EU-ret, national lovgivning og folkeret, men i strid med principper for så vidt angår menneskers grundlæggende rettigheder og velfærd, beskyttelse af det menneskelige genom, behandling af dyr, bevarelse af det naturlige miljø, beskyttelse af kulturarven og lige adgang til globale fællesgoder, herunder rummet og cyberspace.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fondens overordnede målsætning er at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten inden for den europæiske forsvarsindustri ved at støtte samarbejdsforanstaltninger og grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder i hele Unionen, herunder SMV'er og midcapselskaber, samt fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale forbundet med innovation, forskning og teknologisk udvikling i alle led af den industrielle livscyklus, for således at bidrage til EU's strategiske autonomi. Fonden bør også bidrage til Unionens handlefrihed og autonomi, navnlig i industriel og teknologisk henseende.

1.  Fondens overordnede målsætning er at gøre det muligt for Unionen at anvende sin kompetence til at gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik, bidrage til de strategiske prioriteter under FUSP/FSFP-rammen og fremme inklusionsevnen, integrationen, interoperabiliteten, konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten inden for den europæiske forsvarssektors teknologiske og industrielle base ved at støtte samarbejdsforanstaltninger og grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder i hele Europa, herunder SMV'er og midcapselskaber, samt fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale forbundet med innovation, forskning og teknologisk udvikling i alle led af et forsvarsprodukts eller en -tjenesteydelses livscyklus. Det er vigtigt, at der fremsættes mere konkrete forslag til, hvordan adgangen til det grænseoverskridende forsvarsmarked kan forbedres for SMV'er og midcapselskaber. Fonden bør også bidrage til Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser, til Unionens handlefrihed, til dens strategiske, teknologiske og industrielle autonomi samt til udvikling og forbedring af mere avancerede forsvarskapaciteter i medlemsstaterne. Tager Unionen et større ansvar for sin egen sikkerhed, vil det også gavne NATO.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at støtte samarbejdsbaserede forskningsprojekter, der i væsentlig grad kan fremme opfyldelsen af fremtidige kapaciteter, der sigter mod at maksimere innovation og indførelse af nye produkter og teknologier, herunder disruptive teknologier

a)  at støtte samarbejdsbaserede forskningsprojekter, der i væsentlig grad kan fremme opfyldelsen af fremtidige forsvars- og forsvarsindustrielle kapaciteter, der sigter mod at maksimere innovation og indførelse af nye produkter og teknologier, herunder disruptive teknologier, bl.a. inden for cyberforsvar

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte samarbejdsbaserede udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og derved bidrage til større effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, mindske risikoen for unødvendig overlapning og mindske fragmenteringen af forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen. I sidste ende vil fonden føre til større interoperabilitet mellem medlemsstaternes kapaciteter.

b)  at støtte samarbejdsbaserede udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og navnlig i forbindelse med kapacitetsudviklingsmekanismen, det permanente strukturerede samarbejde og den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar, og derved fremme øget effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, eliminere unødvendig overlapning og en for stor afhængighed af import fra tredjelande og mindske fragmenteringen af forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen. I sidste ende vil fonden føre til større strategisk autonomi for Unionen, øge standardisering og interoperabilitet mellem medlemsstaternes kapaciteter og dermed forbedre effektiviteten af deres forsvarsudgifter samt føre til effektiv gennemførelse af en sund europæisk forsvarsindustripolitik.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at tilskynde til europæisk samarbejde i forsknings- og forsvarssektorerne mellem tre eller flere medlemsstater og tre eller flere virksomheder, jf. artikel 11, stk. 4.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Ved udgangen af hvert år stilles de uudnyttede midler til det specifikke mål for militær mobilitet, der omtales i artikel [3, stk. 2, litra a) nr. ii)] i forordning [Connecting Europe-faciliteten], til rådighed for gennemførelsen af fonden.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der fastsættes ordninger, så Det Forenede Kongerige i så vid udstrækning som muligt kan deltage i EUF-projekter.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tildeler finansiering gennem åbne og offentlige høringer om de interventionsområder, der er fastlagt i arbejdsprogrammerne.

1.  Kommissionen tildeler finansiering gennem åbne og offentlige høringer om de interventionsområder, der er fastlagt i arbejdsprogrammerne, idet der tages hensyn til kapacitetsudviklingsmekanismen.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen med støtte fra eksperter på det forsvarsetiske område. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer.

2.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen med støtte fra forsvarseksperter på det forsvarsetiske område. Alle eksperter skal valideres af den medlemsstat, der har udstedt deres sikkerhedsgodkendelse. Den relevante sikkerhedsgodkendelse skal foreligge, inden udpegelsen finder sted. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7 a (ny)

 

Generelle overførselslicenser

 

1.   Medlemsstater og associerede tredjelande offentliggør generelle overførselslicenser, hvorved der udstedes direkte tilladelse til leverandører, der er etableret på deres område, til at deltage i projekter under fonden. Medlemsstaterne og associerede tredjelande kan forud for den første anvendelse af en generel overførselslicens fastsætte betingelser for registrering.

 

2.   Kommissionen sikrer, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af de generelle overførselslicenser er til stede, og offentliggør alle relevante oplysninger i arbejdsprogrammerne.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag fra et andet EU-program, kan også modtage et bidrag fra fonden, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer/fonden skal gælde for deres respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulerede finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro-rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

1.  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag fra et andet EU-program, navnlig fra Horisont Europa-rammeprogrammet eller fra CEF, til tilpasning af TEN-T-nettene til militære mobilitetsbehov, kan også modtage et bidrag fra fonden, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer/fonden skal gælde for deres respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulerede finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro-rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ansøgerne og deres underleverandører skal være støtteberettigede, forudsat at de er etableret i Unionen eller i et associeret land, har deres ledelsesstrukturer i Unionen eller i et associeret land og ikke kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.

1.  Ansøgerne og underleverandører, der er involveret i foranstaltningen, skal være støtteberettigede, forudsat at de er etableret i Unionen eller i et associeret land, har deres ledelsesstrukturer i Unionen eller i et associeret land og ikke kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan en ansøger, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland enhed, være støtteberettiget, hvis dette er nødvendigt for at nå de opstillede mål for foranstaltningen, og hvis deltagelsen ikke vil udgøre en risiko for Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser. For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal det kræves i indkaldelsen af forslag, at ansøgeren fremlægger dokumentation for:

2.  Uanset stk. 1 kan en ansøger eller en underleverandør, der er involveret i foranstaltningen, er etableret og har sine ledelsesstrukturer i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland, udgøre en støtteberettiget enhed, hvis dette er nødvendigt for at nå de opstillede mål for programmet, og hvis deltagelsen ikke vil udgøre en risiko for Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsmæssige interesser eller målsætningerne i artikel 3. For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal det kræves i indkaldelsen af forslag, at ansøgeren fremlægger garantier, som er godkendt af den medlemsstat, hvori ansøgeren er etableret, samt forpligter sig til forud for foranstaltningens påbegyndelse at gennemføre tiltag, der sikrer, at:

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at resultaterne af foranstaltningen forbliver hos støttemodtageren og ikke underkastes kontrol eller begrænsninger fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i andre ikke-associerede tredjelande i løbet af foranstaltningen og for en bestemt periode efter dens afslutning.

c)  at resultaterne af foranstaltningen forbliver hos støttemodtageren og ikke underkastes kontrol eller begrænsninger fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i andre ikke-associerede tredjelande og ikke kan eksporteres eller stilles til rådighed uden for Unionen uden godkendelse fra den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, i løbet af og efter dens afslutning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, der finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område. Endvidere skal modtagerne og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, kun samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som ikke er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

3.  Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, der finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område og skal ikke underlægges nogen form for kontrol eller begrænsning af et ikke-associeret tredjeland eller en ikke-associeret tredjepart. Endvidere skal modtagerne og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som ikke er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uanset stk. 3 kan støttemodtagere og underleverandører, der deltager i foranstaltningen, bruge deres aktiver, infrastrukturer, faciliteter og ressourcer, der befinder sig eller opbevares på et ikke-associeret tredjelands område, hvis dette er nødvendigt for at nå foranstaltningens mål, og forudsat at dette ikke vil true Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed. På samme betingelser kan modtagere og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, samarbejde med en enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland. Omkostninger ved brug af sådanne infrastrukturer, faciliteter, aktiver eller ressourcer og et sådant samarbejde vil ikke være støtteberettigede under fonden.

4.  Uanset stk. 3 kan støttemodtagere og underleverandører, der deltager i foranstaltningen, såfremt der ikke umiddelbart findes konkurrencedygtige alternativer i Unionen, og såfremt denne anvendelse ikke er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser, bruge deres aktiver, infrastrukturer, faciliteter og ressourcer, der befinder sig eller opbevares på et ikke-associeret tredjelands område, hvis dette er nødvendigt for at nå foranstaltningens mål, og forudsat at dette ikke vil true Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser. På samme betingelser kan modtagere og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, samarbejde med en enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland. Omkostninger ved brug af sådanne infrastrukturer, faciliteter, aktiver eller ressourcer og et sådant samarbejde vil ikke være støtteberettigede under fonden.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Med henblik på denne artikel skal der ved "underleverandør" forstås underleverandører med et direkte kontraktforhold til støttemodtageren, andre underleverandører, hvortil mindst 10 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen er tildelt, og underleverandører, som kan anmode om adgang til klassificerede oplysninger i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 for at gennemføre foranstaltningen.

9.  Med henblik på denne artikel skal der ved "underleverandør" forstås underleverandører med et direkte kontraktforhold til støttemodtageren, andre underleverandører, hvortil mindst 10 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen er tildelt, underleverandører, som kan anmode om adgang til klassificerede oplysninger i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 for at gennemføre foranstaltningen, samt underleverandører, der skal ansøge om en eksportlicens i et ikke-associeret tredjeland.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medmindre andet er fastsat i det i artikel 27 omhandlede arbejdsprogram, skal foranstaltningen gennemføres i et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

4.  Foranstaltningen skal gennemføres i et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. Alle konsortier, hvori der indgår retlige enheder fra et associeret land, skal også omfatte mindst to retlige enheder fra to forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Foranstaltninger til udvikling af produkter og teknologier, hvis brug, udvikling eller produktion er forbudt i henhold til gældende international lovgivning, er ikke støtteberettigede.

6.  Foranstaltninger til udvikling af produkter og teknologier, hvis brug, udvikling eller produktion er forbudt i henhold til gældende international lovgivning, er ikke støtteberettigede. Programmet må navnlig ikke finansiere brandvåben, herunder hvidt fosfor, ammunition med forarmet uran, dødbringende autonome våben uden meningsfuld menneskelig kontrol over essentielle funktioner med hensyn til udvælgelse af og angreb på individuelle mål, håndvåben og lette våben, der hovedsageligt er udviklet med henblik på eksport, dvs. hvor ingen medlemsstat har fremsat ønske om gennemførelse af foranstaltningen.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  bidrag til den europæiske forsvarsindustris industrielle autonomi og til Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser ved at styrke forsvarsteknologier eller -produkter i overensstemmelse med de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne er nået til enighed om inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  antal lande og virksomheder, som deltager

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  bidrag til oprettelsen af nyt grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder, navnlig for SMV'er, som er etableret i andre medlemsstater og/eller associerede lande end dem, hvor de enheder i konsortiet, som ikke er SMV'er, er etableret

e)  bidrag til oprettelsen af nyt grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder, navnlig for SMV'er

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den samlede stigning i finansieringssatsen for en foranstaltning må ikke overstige 30 procentpoint.

d)  en foranstaltning udviklet af medlemsstater eller associerede tredjelande, der opfylder målet om anvendelse af 2 % af BNP på forsvar, eller som anvender 20 % af deres forsvarsbudgetter på vigtigt udstyr, får en finansieringssats, der hæves med deres kumulerede procentpoint af BNP, som anvendes på forsvar.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast takst på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusive direkte støtteberettigede omkostninger til underleverance, finansiel støtte til tredjeparter og enhver enhedsomkostning eller faste beløb, som omfatter indirekte omkostninger.

1.  Hvis relevant fastsættes indirekte støtteberettigede omkostninger fra sag til sag, eksklusive direkte støtteberettigede omkostninger til underleverance, finansiel støtte til tredjeparter og enhver enhedsomkostning eller faste beløb, som omfatter indirekte omkostninger.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis relevant, kan indirekte støtteberettigede omkostninger under den faste takst på 25 % fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

2.  Alternativt kan indirekte støtteberettigede omkostninger under den faste takst på 25 % fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Unionen yder bistand i form af offentlige udbud, ejes resultaterne af Unionen. Medlemsstater og associerede lande skal på udtrykkelig anmodning herom have ret til gratis adgang til resultaterne.

2.  Hvis Unionen yder bistand i form af offentligt udbud af en undersøgelse, ejes resultaterne af Unionen. Medlemsstater og associerede lande skal på udtrykkelig anmodning herom have ret til gratis adgang til resultaterne.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tilskudsaftalen skal, hvis det er begrundet, fastsætte Kommissionens ret til at blive underrettet om og til at rejse indsigelse mod overførslen af ejendomsretten til resultaterne eller udstedelse af licens vedrørende resultaterne til et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland. Sådanne overførsler må ikke være i strid med Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser eller målene i denne forordning som fastsat i artikel 3.

4.  Tilskudsaftalen skal, hvis det er begrundet, fastsætte Kommissionens ret til at blive underrettet om og til at rejse indsigelse mod overførslen af ejendomsretten til resultaterne eller udstedelse af licens vedrørende resultaterne til et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland. Sådanne overførsler må ikke være i strid med Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser eller målene i denne forordning som fastsat i artikel 3.

Disse bestemmelser påvirker ikke eksport af produkter, udstyr eller teknologier, som integrerer resultater, og påvirker ikke medlemsstaters og associerede landes skønsbeføjelse med hensyn til politikker for eksport af forsvarsprodukter og beslægtede produkter.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De nationale myndigheder i medlemsstaterne og i de associerede lande har adgangsret til særberetningen om et projekt, der har modtaget EU-finansiering. En sådan adgangsret gives royaltyfrit og overføres fra Kommissionen til medlemsstaterne og de associerede lande efter at have sikre sig, at der forefindes passende tavshedspligt.

5.  De nationale myndigheder i medlemsstaterne og i de associerede lande har adgangsret til særberetningen om et projekt, der har modtaget EU-finansiering. Kapaciteten til at håndtere klassificerede oplysninger og behovet for at kende til militære projekter skal bevares fuldt ud, og kun oplysninger, der er strengt nødvendige for evalueringen af projektet, bør overføres. En sådan adgangsret gives royaltyfrit og overføres fra Kommissionen til medlemsstaterne og de associerede lande efter at have sikret sig, at der forefindes passende tavshedspligt.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  den påtænkte indkøbsmængde og den forventede virkning på medlemsstaternes forsvarskapaciteter og -udgifter samt Unionens strategiske autonomi.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fonden gennemføres ved årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er fastlagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel [110]. Arbejdsprogrammerne skal, hvis det er relevant, fastsætte det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer.

1.  Fonden gennemføres ved årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er fastlagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel [110]. Arbejdsprogrammerne skal, hvis det er relevant, fastsætte det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer samt til grænseoverskridende deltagelse af SMV'er. Ved fastlæggelsen af arbejdsprogrammet skal der tages hensyn til input fra kapacitetsudviklingsmekanismen.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Under udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne og inden tildelingen af midler sikrer Kommissionen gennem passende høringer af udvalget, at de foreslåede forsknings- eller udviklingsforanstaltninger forhindrer overlapning med eksisterende kapaciteter eller allerede finansierede forsknings- eller udviklingsprojekter i Unionen. Konstateres der en overlapning, foretager Kommissionen yderligere høringer.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Arbejdsprogrammerne skal fastsætte de kategorier af projekter, der skal finansieres inden for programmernes rammer. Disse kategorier skal være i overensstemmelse med de forsvarsprioriteter, der omhandles i artikel 3.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal bistås af et udvalg i den i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning. Det Europæiske Forsvarsagentur indbydes som observatør for at bidrage med synspunkter og ekspertise. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indbydes også til at bistå.

1.  Kommissionen skal bistås af et udvalg i den i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning. Det Europæiske Forsvarsagentur indbydes som observatør for at bidrage med synspunkter og ekspertise. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indbydes også til at bistå. Udvalget mødes også i forskellige sammensætninger med henblik på at drøfte forsvars- og sikkerhedsaspekter.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Hvis udvalget ikke afgiver udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De uafhængige eksperter skal være EU-borgere, som udpeges og udvælges grundlag af indkaldelser af interessetilkendegivelser henvendt til relevante organisationer såsom forsvarsministerierne og underordnede agenturer, forskningsinstitutioner, universiteter, erhvervsorganisationer eller virksomheder i forsvarssektoren med henblik på at opstille en liste over eksperter. Uanset finansforordningens artikel [237] offentliggøres denne liste ikke.

2.  De uafhængige eksperter skal udpeges på grundlag af topkvalitet baseret på indkaldelser af interessetilkendegivelser henvendt til relevante organisationer såsom forsvarsministerierne og underordnede agenturer, forskningsinstitutioner, universiteter, erhvervsorganisationer eller virksomheder i forsvarssektoren med henblik på at opstille en liste over eksperter. Uanset finansforordningens artikel [237] offentliggøres denne liste ikke.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uafhængige eksperter udvælges på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse.

5.  Uafhængige eksperter udvælges af Europa-Kommissionen på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge gennemførelsen af fonden og årligt rapportere om de fremskridt, der gøres. Kommissionen skal til dette formål etablere de nødvendige overvågningsordninger.

3.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge og evaluere gennemførelsen af fonden og årligt rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der gøres. Kommissionen skal til dette formål etablere de nødvendige overvågningsordninger.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den foreløbige evaluering af fonden foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om fondens gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af fondens gennemførelse. Den foreløbige evalueringsrapport vil navnlig omfatte en vurdering af fondens forvaltning, gennemførelsesgrader, projekttildelingsresultater, herunder SMV'ers og midcapselskabers inddragelse og graden af deres grænseoverskridende deltagelse, samt finansiering i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195] pr. 31. juli 2024. Kommissionen kan forelægge forslag til passende ændringer af denne forordning.

2.  Den foreløbige evaluering af fonden foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om fondens gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af fondens gennemførelse. Den foreløbige evalueringsrapport vil navnlig omfatte en vurdering af fondens forvaltning, det antal lande, der deltager i de enkelte projekter, gennemførelsesgrader, projekttildelingsresultater, herunder SMV'ers og midcapselskabers inddragelse og graden af deres grænseoverskridende deltagelse, samt finansiering i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195] pr. 31. juli 2024. Kommissionen kan forelægge forslag til passende ændringer af denne forordning.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen skal gennemføre informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til den interne formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

2.  Kommissionen skal gennemføre informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til den interne formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3, og til oprettelse og opretholdelse af en stående interessentkonference om udvikling af en fælles europæisk kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

Referencer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

2.7.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

David McAllister

27.8.2018

Behandling i udvalg

6.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

16

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (6.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Ordfører for udtalelse: Alain Lamassoure

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Forsvar anses for et klart eksempel på et område, hvor der kan opnås større effektivitet ved at overføre visse af de kompetencer og tiltag, som medlemsstaterne på nuværende tidspunkt henholdsvis besidder og udfører, og de tilsvarende bevillinger til EU-niveau; dette ville give sig udtryk i europæiske merværdi og gøre det muligt at begrænse den samlede byrde af offentlige udgifter i EU.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den 14. marts 2018 og 30. maj 2018 understregede Europa-Parlamentet i sine beslutninger om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 vigtigheden af horisontale principper, som bør understøtte FFR 2021-2027 og alle dermed forbundne EU-politikker. Parlamentet bekræftede i denne forbindelse atter sin holdning om, at EU skal leve op til sit løfte om at gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'erne), og beklagede fraværet af en klar og synlig forpligtelse i denne henseende i FFR-forslagene. Parlamentet anmodede derfor om, at målene for bæredygtig udvikling integreres i alle EU's politikker og initiativer i den næste FFR. Det understregede endvidere, at udryddelsen af forskelsbehandling er afgørende for, at EU kan opfylde sit tilsagn om at skabe et inklusivt Europa, og anmodede derfor om, at forpligtelser med hensyn til kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene integreres i alle EU's politikker og initiativer i den næste FFR. Endelig understregede det sin holdning om, at de klimarelaterede horisontale udgifter som følge af Parisaftalen bør forhøjes betydeligt i forhold til den nuværende FFR og nå op på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027;

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Minder om sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020. Gentager, at det støtter oprettelsen af en europæisk forsvarsunion med et specifikt forskningsprogram inden for forsvarsområdet i Unionen og et industrielt udviklingsprogram, som medlemsstaterne investerer i, med henblik på at fjerne dobbeltarbejde og øge den europæiske forsvarsindustris strategiske autonomi og effektivitet. Gentager, at Unionen kun kan blive stærkere og mere ambitiøs, hvis der stilles yderligere finansielle midler til rådighed for den. Opfordrer derfor til, at der løbende ydes støtte inden for eksisterende politikker, som øger midlerne til Unionens flagskibsprogrammer, og at yderligere ansvarsområder modsvares af supplerende finansielle midler;

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og gå hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver6 om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009.

(2)  Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og gå hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver6 om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009. Fonden vil udgøre en hjørnesten i en forsvarlig europæisk forsvarsindustripolitik.

_________________

_________________

6Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Fonden skal yde passende støtte til forsknings- og udviklingsforanstaltninger på området for undergravende forsvarsteknologier.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Da fonden har til formål at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og uafhængigheden af Unionens forsvarsindustri, bør kun de enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke er underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande, i princippet være berettiget til støtte. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerheds- og forsvarsinteresser, bør de infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af modtagere og deres underleverandører i foranstaltninger, der støttes af fonden, desuden ikke befinde sig på ikke-associerede tredjelandes område.

(12)  Da fonden har til formål at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og uafhængigheden af Unionens forsvarsindustri, bør kun de enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke er underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande, være berettiget til støtte. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerheds- og forsvarsinteresser, bør de registrerede kontorer, infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af modtagere og deres underleverandører i foranstaltninger, der støttes af fonden, desuden ikke befinde sig på ikke-associerede tredjelandes område.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Foranstaltninger med deltagelse af grænseoverskridende SMV'er og midcapselskaber baner vejen for en åbning af forsyningskæder og hjælper til at nå fondens målsætninger. Sådanne foranstaltninger skal derfor være berettiget til en forhøjet finansieringssats, som bør gavne alle parter, som deltager i konsortiet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Kommissionen bør tilstræbe at opretholde en dialog med medlemsstaterne og industrien for at sikre en vellykket gennemførelse af fonden.

(34)  Kommissionen bør tilstræbe at opretholde en dialog med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og industrien for at sikre en vellykket gennemførelse af fonden.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Der er i henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 behov for at evaluere denne forordning på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt som følge af specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af forordningens virkninger i praksis. Kommissionen bør foretage en foreløbig evaluering senest fire år efter begyndelsen af fondens gennemførelse og en endelig evaluering ved udgangen af gennemførelsesperioden for fonden med det formål at undersøge de finansielle foranstaltninger, for så vidt angår de finansielle gennemførelsesresultater og så vidt muligt på dette tidspunkt også resultater og virkninger. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers grænseoverskridende deltagelse i projekter, der støttes af fonden, samt SMV'ers og midcapselskabers bidrag til den globale værdikæde. Kommissionen kan også foreslå ændringer til denne forordning for at reagere på en eventuel udvikling i løbet af fondens gennemførelse.

(40)  Der er i henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 behov for at evaluere denne forordning på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt som følge af specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af forordningens virkninger i praksis. Kommissionen bør foretage en foreløbig evaluering senest to år efter begyndelsen af fondens gennemførelse og en endelig evaluering ved udgangen af gennemførelsesperioden for fonden med det formål at undersøge de finansielle foranstaltninger, for så vidt angår de finansielle gennemførelsesresultater og så vidt muligt på dette tidspunkt også resultater og virkninger. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers grænseoverskridende deltagelse i projekter, der støttes af fonden, samt SMV'ers og midcapselskabers bidrag til den globale værdikæde. Kommissionen kan også foreslå ændringer til denne forordning for at reagere på en eventuel udvikling i løbet af fondens gennemførelse.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  For at understrege vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør fonden bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

(41)  for at understrege vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fonden bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Kommissionen bør oprette og opretholde en løbende interessentkonference om udviklingen af en fælles europæisk kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik. Denne konference bør to gange om året være et åbent forum for drøftelser mellem alle forsvarsaktører om, hvor den europæiske kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik står, og hvordan den kan udvikles i fremtiden.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte samarbejdsbaserede udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og derved bidrage til større effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, mindske risikoen for unødvendig overlapning og mindske fragmenteringen af forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen. I sidste ende vil fonden føre til større interoperabilitet mellem medlemsstaternes kapaciteter.

b)  at støtte samarbejdsbaserede udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og derved bidrage til større effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, mindske risikoen for unødvendig overlapning og mindske fragmenteringen af forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen. I sidste ende vil fonden føre til større interoperabilitet mellem medlemsstaternes kapaciteter samt til en effektiv gennemførelse af en forsvarlig europæisk forsvarsindustripolitik.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for Den Europæiske Forsvarsfonds gennemførelse i perioden 2021-2027 fastsættes til 13 000 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for Den Europæiske Forsvarsfonds gennemførelse i perioden 2021-2027 fastsættes til 11 453 260 000 EUR i 2018-priser (13 000 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  4 100 000 000 EUR til forskningsforanstaltninger

a)  op til 3 612 182 000 EUR i 2018-priser (4 100 000 000 EUR i løbende priser) til forskningsforanstaltninger

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  8 900 000 000 EUR til udviklingsforanstaltninger.

b)  op til 7 841 078 000 EUR i 2018-priser (8 900 000 000 EUR i løbende priser) til udviklingsforanstaltninger

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Op til 5 % af den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1, skal afsættes til støtte for disruptive forsvarsteknologier.

4.  Op til 10 % af den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1, skal afsættes til støtte for disruptive forsvarsteknologier.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til fonden. Kommissionen skal forvalte disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel [62, stk. 1, litra a)]. De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til fonden. Kommissionen skal forvalte disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel [62, stk. 1, litra a)]. De omhandlede midler anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat. Disse midler medregnes oven i det beløb, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Det referencebeløb, der er specificeret i det nuværende lovgivningsforslag, er kun en indikation for den lovgivende myndighed, og kan ikke fastsættes endeligt, før der er indgået en aftale om forordningen om den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden er åben for de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som også er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), jf. betingelserne i EØS-aftalen.

Fonden er åben for de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som også er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), jf. betingelserne i EØS-aftalen. Denne artikel vedrører ikke virksomheder, der er berørt af brexit.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen med støtte fra eksperter på det forsvarsetiske område. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer.

2.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, der finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område. Endvidere skal modtagerne og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, kun samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som ikke er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

3.  Alle registrerede kontorer, infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, der finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område. Endvidere skal modtagerne og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, kun samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som ikke er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medmindre andet er fastsat i det i artikel 27 omhandlede arbejdsprogram, skal foranstaltningen gennemføres i et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

4.  Medmindre andet er fastsat i det i artikel 27 omhandlede arbejdsprogram, skal foranstaltningen gennemføres i et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst to medlemsstater. Disse støtteberettigede enheder må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  bidrag til at reducere den europæiske forsvarsindustris afhængighed af og øge dens strategiske autonomi fra teknologier eller produkter, der kontrolleres af og/eller kræver tilladelse fra et tredjeland eller en af dettes enheder

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fonden kan dække op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.

1.  Fonden dækker100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et konsortium skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til den procentdel af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt SMV'er, som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor medlemmerne af konsortiet, som ikke er SMV'er, er etableret

b)  et konsortium skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til den procentdel af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt SMV'er; den procentdel af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt SMV'er, som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor medlemmerne af konsortiet, som ikke er SMV'er, er etableret, kan tælle dobbelt;

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  et konsortium skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til en fjerdedel af procentdelen af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt midcapselskaber, som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor de øvrige medlemmer af konsortiet, som ikke er SMV'er eller midcapselskaber, er etableret

c)  et konsortium skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til en fjerdedel af procentdelen af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt midcapselskaber; hvis disse midcapselskaber er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor de øvrige medlemmer af konsortiet, som ikke er eller midcapselskaber, er etableret, vil konsortiet drage fordel af en finansieringssats, som forhøjes med 5 % af de samlede støtteberettigede omkostninger, der tildeles disse midcapselskaber

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast takst på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusive direkte støtteberettigede omkostninger til underleverance, finansiel støtte til tredjeparter og enhver enhedsomkostning eller faste beløb, som omfatter indirekte omkostninger.

1.  Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast takst på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis relevant, kan indirekte støtteberettigede omkostninger under den faste takst på 25 % fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

2.  Alternativt kan indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Blandingsoperationer vedtaget under denne fond gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.

Fondens støttemodtagere er berettiget til adgang til de særlige finansielle instrumenter, der anvendes under InvestEU i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uafhængige eksperter udvælges på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse.

5.  Uafhængige eksperter udvælges på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse. Der skal i udvælgelsesprocessen også tages hensyn til kønsbalancen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den foreløbige evaluering af fonden foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om fondens gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af fondens gennemførelse. Den foreløbige evalueringsrapport vil navnlig omfatte en vurdering af fondens forvaltning, gennemførelsesgrader, projekttildelingsresultater, herunder SMV'ers og midcapselskabers inddragelse og graden af deres grænseoverskridende deltagelse, samt finansiering i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195] pr. 31. juli 2024. Kommissionen kan forelægge forslag til passende ændringer af denne forordning.

2.  Den foreløbige evaluering af fonden foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om fondens gennemførelse, dog senest to år efter påbegyndelsen af fondens gennemførelse. Den foreløbige evalueringsrapport vil navnlig omfatte en vurdering af fondens forvaltning, gennemførelsesgrader, projekttildelingsresultater, herunder SMV'ers og midcapselskabers inddragelse og graden af deres grænseoverskridende deltagelse, samt finansiering i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195] pr. 31. juli 2022. Kommissionen kan forelægge forslag til passende ændringer af denne forordning.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved udgangen af gennemførelsesperioden, dog senest fire år efter den 31. december 2031, skal Kommissionen udarbejde en endelig evalueringsrapport om fondens gennemførelse. Den endelige evalueringsrapport skal indeholde resultaterne af gennemførelsen, så vidt det er muligt i betragtning af fondens tidsmæssige virkninger. Rapporten skal - på baggrund af relevante høringer af medlemsstater, associerede lande og centrale interesserede parter - navnlig evaluere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de målsætninger, der er fastsat i artikel 3. Rapporten skal også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i projekter, der gennemføres under fonden, såvel som af SMV'ers og midcapselskabers integration i den globale værdikæde. Evalueringen skal desuden indeholde oplysninger om modtagernes oprindelsesland og, hvis det er muligt, fordelingen af de frembragte intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.  Ved udgangen af gennemførelsesperioden, dog senest to år efter den 31. december 2029, skal Kommissionen udarbejde en endelig evalueringsrapport om fondens gennemførelse. Den endelige evalueringsrapport skal indeholde resultaterne af gennemførelsen, så vidt det er muligt i betragtning af fondens tidsmæssige virkninger. Rapporten skal - på baggrund af relevante høringer af medlemsstater, associerede lande og centrale interesserede parter - navnlig evaluere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de målsætninger, der er fastsat i artikel 3. Rapporten skal også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i projekter, der gennemføres under fonden, såvel som af SMV'ers og midcapselskabers integration i den globale værdikæde. Evalueringen skal desuden indeholde oplysninger om modtagernes oprindelsesland og, hvis det er muligt, fordelingen af de frembragte intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Forud for Kommissionens foreløbige evaluering offentliggør Den Europæiske Revisionsret en særberetning om fondens gennemførelse og fremlægger sine konklusioner for Europa-Parlamentets Budgetudvalg og Budgetkontroludvalg.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen skal gennemføre informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til den interne formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

2.  Kommissionen skal gennemføre informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til den interne formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3, og til at oprette og opretholde en stående interessentkonference om udvikling af en fælles europæisk kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

Referencer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Alain Lamassoure

11.7.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (6.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Ordfører for udtalelse: Antonio López-Istúriz White

KORT BEGRUNDELSE

Den 7. juni 2017 lancerede Kommissionen ideen om et banebrydende initiativ på forsvarsområdet: Den Europæiske Forsvarsfond. Der blev foreslået en totrinstilgang bestående af:

1. en indledende testperiode under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, hvor en forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning støtter forsvarsrelateret forskningssamarbejde, mens det foreslåede program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri vil medfinansiere samarbejdsbaserede udviklingsprojekter og

2. en særlig fond under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, som opskalerer finansieringen af forskningssamarbejde om innovative forsvarsprodukter og -teknologier og af de efterfølgende faser i udviklingscyklussen, herunder prototypeudvikling.

IMCO-ordføreren bifalder dette forslag om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Set i forhold til forsvarsmarkedet lader det ikke til, at de eksisterende instrumenter på det indre marked til at fremme et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og stordriftsfordele har været en stor succes. Der er enighed om, at mere samarbejde gradvist kan føre til ikke blot konsolidering, men også til mere integration af det europæiske marked i denne sektor. Målrettet EU-finansiering, som fonden er, kan bestemt bidrage til at igangsætte en række samarbejdsudviklingsprojekter, som ellers ikke ville blive påbegyndt.

Ordføreren understreger betydningen af grænseoverskridende samarbejde og det absolutte behov for at tilskynde til og fremme foranstaltninger til realisering af et sådant samarbejde. Fonden skal kraftigt tilskynde til små og mellemstore virksomheders og midcapselskabers deltagelse i samarbejdsprojekter og fremme banebrydende innovationsløsninger.

Et stærkere og inklusivt indre marked for forsvarssektoren bidrager til mere effektivitet, hvilket i sidste ende vil betyde mere valuta for pengene for medlemsstaterne og de europæiske borgere. Manglende samarbejde mellem medlemsstaterne på sikkerheds- og forsvarsområdet anslås rent faktisk til at koste mellem 25 mia. EUR og 100 mia. EUR hvert år.

Fonden kan desuden fungere som katalysator for et innovativt og konkurrencedygtigt industrielt og videnskabeligt grundlag, som er i stand til at opfylde Europas forsvarsbehov med avanceret teknologi og udstyr, der fuldt ud kan anvendes sammen. Hvis Unionen er i stand til at fremme en forsvarsindustri, der producerer topkvalitet inden for industriel og teknologisk kapacitet, bevarer vi EU's strategiske autonomi og forbereder os på de nuværende og fremtidige sikkerhedsbehov. Desuden er Unionen ved at forberede sig på at spille en rolle på internationalt plan.

Medlovgiverne afsluttede netop forhandlingerne og nåede til enighed om forordningen om oprettelse af EDIDP. IMCO har afgivet en udtalelse om sidstnævnte (ordfører: Anneleen van Bossuyt (ECR)) og udtrykte generel støtte til programmet.

IMCO-ordføreren vil udarbejde en holdning, hvor der tages hensyn til det arbejde, der er udført for nylig i forbindelse med forordningen om oprettelse af EDIDP. Han anerkender f.eks., at drøftelserne om deltagelseskravene til retlige enheder og medlemsstater (tre og tre) netop er blevet afsluttet, og at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til, at dette spørgsmål på ny bliver drøftet. Ordføreren har en lignende tilgang til finansieringssatserne.

Ordføreren ønsker at understrege betydningen af de vigtige punkter i et indre marked, som også tidligere blev fremhævet i IMCO-udtalelsen om forordningen om oprettelse af EDIDP, f.eks. behovet for at øge samarbejdsfunktionen ved at fremstille avanceret forsvarsteknologi og -udstyr, der kan anvendes sammen, og ved at støtte udviklingen af fælles tekniske specifikationer og standarder.

Da 80 % af alle udbud af forsvarsmateriel udelukkende finder sted nationalt, hvilket fører til en kostbar overlapning af militære kapaciteter, ønsker ordføreren at fremhæve behovet for at fremme et åbent og velfungerende indre marked og åbne de nationale forsyningskæder også gennem en korrekt anvendelse af EU's "forsvarspakke" fra 2009, navnlig direktiv 2009/81/EF om indkøb af forsvars- og sikkerhedsmateriel og direktiv 2009/43/EF om overførsler af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Unionens geopolitiske kontekst har ændret sig dramatisk i det seneste årti. Situationen i EU's naboregioner er ustabil, og Unionen står over for et komplekst og udfordrende miljø, hvor nye trusler, såsom hybride trusler og cyberangreb, er opstået og mere traditionelle udfordringer er genopstået. Stillet over for denne situation deler såvel de europæiske borgere som deres politiske ledere det synspunkt, at der i fællesskab skal gøres mere i forhold til at forsvare os selv. 75 % af europæerne støtter en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. I den fælles erklæring, som blev underskrevet den 25. marts 2017 i Rom, erklærede lederne af de 27 medlemsstater og Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Kommissionen, at Unionen vil styrke sin fælles sikkerhed og sit fælles forsvar samt fremme en mere konkurrencedygtig og integreret forsvarsindustri.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle teknologiske og industrielle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt fremme en konkurrencedygtig, innovativ og effektiv europæisk forsvarsindustri. Den foreslog navnlig at lancere en europæisk forsvarsfond ("fonden"), der skal støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsprodukter og -teknologier, og dermed skabe synergi og omkostningseffektivitet, samt fremme medlemsstaternes fælles indkøb og vedligeholdelse af forsvarsmateriel. Denne fond vil supplere den nationale finansiering, der allerede anvendes til dette formål, og bør fungere som et incitament for medlemsstaterne til at samarbejde og investere mere på forsvarsområdet. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter og -teknologier.

(1)  I sin meddelelse af 30. november 2016 om den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle teknologiske og industrielle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt fremme en konkurrencedygtig, innovativ og effektiv europæisk forsvarsindustri og etablere et mere integreret forsvarsmarked i hele Unionen. Den foreslog navnlig at lancere en europæisk forsvarsfond ("fonden"), der skal støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsprodukter og -teknologier, og dermed skabe synergi og omkostningseffektivitet, samt fremme medlemsstaternes fælles indkøb og vedligeholdelse af forsvarsmateriel. Denne fond vil supplere den nationale finansiering, der allerede anvendes til dette formål, og bør fungere som et incitament for medlemsstaterne til at samarbejde på tværs af grænserne og investere mere på forsvarsområdet. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter og -teknologier.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den 7. juni 2017 vedtog Kommissionen en meddelelse om iværksættelsen af Den Europæiske Forsvarsfond. Der blev foreslået en totrinstilgang: For det første – og med henblik på at afprøve tilgangen – er startfinansiering for såvel forskning som udvikling med vedtagelsen af forordning (EU) nr. 2018/10921a blevet gjort tilgængelig under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 ("FFR"); For det andet vil der blive oprettet en særlig fond under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, som opskalerer finansieringen af forskningssamarbejde om innovative forsvarsprodukter og -teknologier og af de efterfølgende faser i udviklingscyklussen, herunder prototypeudvikling. Der bør være en konsekvent og sammenhængende tilgang mellem disse to trin.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1092 af 18. juli 2018 om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri (EUT L 200 af 7.8.2018, s. 30).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Forsvarssektoren er kendetegnet ved stigende udgifter til forsvarsmateriel og høje omkostninger til FoU, hvilket begrænser lanceringen af nye forsvarsprogrammer og har en direkte indvirkning på EU-industriens konkurrenceevne og innovationskapacitet. I betragtning af omkostningsstigningerne, af omfanget af engangsudgifter til FoU samt af de små serier, der kan indkøbes på nationalt niveau, ligger udviklingen af en ny generation af større forsvarssystemer og nye forsvarsteknologier i stigende grad uden for de enkelte medlemsstaters rækkevidde.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Situationen i forsvarssektoren er blevet yderligere forværret af betydelige nedskæringer i forsvarsbudgetterne i EU i de sidste 10 år, hvilket især påvirker udgifter til FoU og til materiel. I perioden 2006-2013 blev de reelle forsvarsudgifter i de medlemsstater, der deltager i EDA, reduceret med 12 %. I betragtning af at forsvarsrelateret FoU er grundlaget for udviklingen af fremtidens banebrydende forsvarsteknologier, er sådanne tendenser særligt foruroligende og udgør en alvorlig udfordring for evnen til at opretholde Unionens konkurrenceevne på forsvarsområdet på lang sigt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)  På trods af samspillet mellem stigende omkostninger og faldende udgifter er forsvarsplanlægningen og forsvarsudgifterne for FoU samt indkøb af materiel stort set forblevet på nationalt plan med et meget begrænset samarbejde mellem medlemsstaterne om investeringer i forsvarsmateriel. Det er ydermere kun få programmer, der efter deres gennemførelse også er knyttet til Unionens kapacitetsprioriteter: I 2015 blev kun 16 % af materiellet indkøbt gennem europæiske fællesindkøb, hvilket ligger langt fra det aftalte kollektive benchmark på 35 %.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver6 om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009.

(2)  Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og skabelsen af et mere integreret forsvarsmarked i Europa, som samtidig og til en rimelig pris dækker medlemsstaternes forskelligartede sikkerhedsbehov. Fonden går hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver6 om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009. Under alle omstændigheder bør kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF opfyldes fuldt ud, herunder principperne om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling, og undtagelser bør kun være tilladt inden for dette direktivs stramme rammer.

__________________

__________________

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Der bør på grundlag af en integreret tilgang og for at bidrage til forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri etableres en europæisk forsvarsfond. Fonden bør tage sigte på at fremme konkurrenceevne, innovation, effektivitet og uafhængighed af Unionens forsvarsindustri og derved bidrage til Unionens strategiske autonomi ved at støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og mellem virksomheder, forskningscentre, nationale myndigheder, internationale organisationer og universiteter, i forskningsfasen og udviklingsfasen af forsvarsrelaterede produkter og teknologier. For at opnå mere innovative løsninger og et åbent indre marked bør fonden støtte grænseoverskridende deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber).

(3)  Der bør på grundlag af en integreret tilgang og for at bidrage til forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri i hele Unionen etableres en europæisk forsvarsfond. Fonden bør tage sigte på at fremme Unionens forsvarsindustris konkurrenceevne, innovation, effektivitet, miljømæssige resultater og teknologiske uafhængighed og derved bidrage til Unionens strategiske autonomi ved at støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og mellem virksomheder, forskningscentre, nationale myndigheder, internationale organisationer og universiteter, i forskningsfasen og udviklingsfasen af forsvarsrelaterede produkter og teknologier. Dette bør endvidere forbedre effektiviteten af det indre marked inden for forsvarssektoren, hvilket i sidste ende må betyde, at medlemsstaterne får mere valuta for pengene. For at opnå mere innovative løsninger og et velfungerende og åbent indre marked på forsvarsområdet, undgå overlapning, bistå med at skabe nye markedsmuligheder og fremme interoperabilitet og standardisering bør fonden øge, støtte og udnytte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og retlige enheder, herunder nye retlige enheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber) på forsvarsområdet ved at udvikle forsvarsrelaterede produkter og teknologier, der er i overensstemmelse med de prioriteter for forsvarskapaciteter, der er aftalt i fællesskab af medlemsstaterne i Unionen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at opnå mere innovative løsninger og fremme et åbent indre marked bør fonden yde stærk støtte til grænseoverskridende deltagelse af SMV'er og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber) og bidrage til at skabe nye markedsmuligheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Vanskeligheden ved at nå til enighed om konsoliderede forsvarskapacitetsbehov og fælles tekniske specifikationer eller standarder hæmmer det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem retlige enheder med hjemsted i forskellige medlemsstater. Fraværet af sådanne krav, specifikationer og standarder har medført øget opsplitning af forsvarssektoren, teknisk kompleksitet, forsinkelser og høje omkostninger samt reduceret interoperabilitet. Aftalen om fælles tekniske specifikationer bør være en forudsætning for foranstaltninger, der indebærer en højere grad af teknologisk beredskab. Medlemsstaternes aktiviteter, der fører til fælles forsvarskapacitetsbehov og støtteundersøgelser, såvel som foranstaltninger med henblik på at støtte oprettelsen af en fælles definition af tekniske specifikationer eller standarder, bør også være berettiget til støtte fra fonden.

(8)  Vanskeligheden ved at nå til enighed om konsoliderede forsvarskapacitetsbehov og fælles tekniske specifikationer eller standarder hæmmer det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem retlige enheder med hjemsted i forskellige medlemsstater. Fraværet af sådanne krav, specifikationer og standarder har medført øget opsplitning af forsvarssektoren, teknisk kompleksitet, forsinkelser, høje omkostninger, unødvendig overlapning af kapaciteter samt reduceret interoperabilitet. Aftalen om fælles tekniske specifikationer bør være en forudsætning for foranstaltninger, der indebærer en højere grad af teknologisk beredskab. Medlemsstaternes aktiviteter, der fremmer interoperabilitet og fører til fælles forsvarskapacitetsbehov og støtteundersøgelser, såvel som foranstaltninger med henblik på at støtte oprettelsen af en fælles definition af tekniske specifikationer eller standarder, bør også være berettiget til støtte fra fonden for at undgå, at konkurrerende specifikationer og standarder vil undergrave interoperabiliteten.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Formålet med fonden er at støtte konkurrenceevne og innovation inden for EU's forsvarsindustri ved at udnytte og supplere samarbejdsbaserede teknologi- og forskningsaktiviteter på forsvarsområdet og fjerne den risiko, der er forbundet med samarbejdsprojekters udviklingsfase, hvorfor foranstaltninger vedrørende forskning og udvikling af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, bør være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering, herunder interoperabilitet heraf, af eksisterende forsvarsprodukter og -teknologi.

(9)  Formålet med fonden er at støtte konkurrenceevne og innovation inden for EU's forsvarsindustri ved at udnytte og supplere samarbejdsbaserede teknologi-, innovations- og forskningsaktiviteter på forsvarsområdet, og fjerne den risiko, der er forbundet med samarbejdsprojekters udviklingsfase, hvorfor foranstaltninger vedrørende forskning og udvikling af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, bør være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering, herunder interoperabilitet heraf, af eksisterende forsvarsprodukter og -teknologi.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Da fonden navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem retlige enheder og medlemsstater på tværs af Europa, bør en foranstaltning kun være berettiget til finansiering, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater og/elles associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden. Med henblik på at sætte skub i samarbejdet mellem medlemsstaterne kan fonden støtte fælles prækommercielle udbud.

(10)  Da fonden navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem retlige enheder og medlemsstater på tværs af Europa, bør en foranstaltning kun være berettiget til finansiering, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater og/elles associerede lande. Alle former for samarbejde, hvor der indgår retlige enheder fra et associeret land, bør også omfatte mindst to retlige enheder fra to forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden. Med henblik på at sætte skub i samarbejdet mellem medlemsstaterne og synergier på tværs af grænser bør fælles prækommercielle udbud være berettiget til finansiering.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Da fonden har til formål at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og uafhængigheden af Unionens forsvarsindustri, bør kun de enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke er underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande, i princippet være berettiget til støtte. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerheds- og forsvarsinteresser, bør de infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af modtagere og deres underleverandører i foranstaltninger, der støttes af fonden, desuden ikke befinde sig på ikke-associerede tredjelandes område.

(12)  Da fonden har til formål at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og uafhængigheden af Unionens forsvarsindustri, bør kun de enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke er underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller fra enheder i ikke-associerede tredjelande, i princippet være berettiget til støtte. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerheds- og forsvarsinteresser, bør de infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af modtagere og deres underleverandører i foranstaltninger, der støttes af fonden, desuden som hovedregel ikke befinde sig på ikke-associerede tredjelandes område.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Under visse omstændigheder, hvis det er nødvendigt for at nå foranstaltningens målsætning, bør det være muligt at fravige det princip, at modtagerne og deres underleverandører ikke bør være underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande. I dette perspektiv kan retlige enheder, der er etableret i Unionen, og som er kontrolleret af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland, være støtteberettigede, hvis relevante og strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser er opfyldt. Sådanne enheders deltagelse bør ikke stride mod virkeliggørelsen af fondens målsætninger. Støttemodtagerne bør fremlægge alle relevante oplysninger om den infrastruktur og de faciliteter, aktiver og ressourcer, der skal anvendes i foranstaltningen.

(13)  Under visse begrundede omstændigheder, hvis det er nødvendigt for at nå foranstaltningens målsætning, og hvor det teknologiske og/eller industrielle input ikke kan leveres af europæiske enheder, bør det være muligt at fravige det princip, at modtagerne og deres underleverandører ikke bør være underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande. I dette perspektiv kan retlige enheder, der er etableret i Unionen, og som er kontrolleret af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland, være støtteberettigede, hvis relevante og strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser som fastlagt inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), herunder med hensyn til at styrke det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis, er opfyldt. Sådanne enheders deltagelse bør ikke stride mod virkeliggørelsen af fondens målsætninger. Støttemodtagere bør fremlægge alle relevante oplysninger om den infrastruktur og de faciliteter, aktiver og ressourcer, der skal anvendes i foranstaltningen.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Forskellige typer finansielle ordninger bør være til rådighed for medlemsstaternes fælles udvikling og erhvervelse af forsvarskapacitet. Den finansielle værktøjskasse, der er udviklet af Kommissionen, bør give adgang til forskellige typer af ordninger, som medlemsstaterne kan anvende til at tackle udfordringerne i forbindelse med samarbejdsbaserede udviklings- og indkøbsprojekter ud fra et finansieringsperspektiv. Anvendelsen af sådanne finansielle ordninger vil yderligere kunne fremme lanceringen af samarbejdsbaserede forsvarsprojekter og give en mere effektiv anvendelse af forsvarsbudgetterne, herunder projekter, der støttes inden for rammerne af Den Europæiske Forsvarsfond.

(17)  Forskellige typer finansielle ordninger bør være til rådighed for medlemsstaternes fælles udvikling og erhvervelse af forsvarskapacitet. Den finansielle værktøjskasse, der er udviklet af Kommissionen, bør give adgang til forskellige typer af ordninger, som medlemsstaterne kan anvende til at tackle udfordringerne i forbindelse med samarbejdsbaserede udviklings- og indkøbsprojekter ud fra et finansieringsperspektiv. Anvendelsen af sådanne finansielle ordninger vil yderligere kunne fremme lanceringen af samarbejdsbaserede og grænseoverskridende forsvarsprojekter, bidrage til at undgå overlapninger og give en mere effektiv anvendelse af forsvarsbudgetterne, herunder projekter, der støttes inden for rammerne af Den Europæiske Forsvarsfond.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne og effektivitet, er det vigtigt, at medlemsstaterne allerede har til hensigt i fællesskab at indkøbe det endelige produkt eller at anvende teknologien, navnlig gennem fælles grænseoverskridende offentlige indkøb, hvor medlemsstaterne i fællesskab tilrettelægger deres indkøb, navnlig gennem en indkøbscentral.

(22)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne og effektivitet, er det vigtigt, at medlemsstaterne allerede har til hensigt i fællesskab at indkøbe det endelige produkt eller at anvende teknologien, navnlig gennem fælles grænseoverskridende offentlige indkøb, hvor medlemsstaterne i fællesskab tilrettelægger deres indkøb, f.eks. gennem en indkøbscentral.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerheds- og forsvarsinteresser. Således bør foranstaltningens bidrag til sådanne interesser og til forsvarsrelaterede forsknings- og kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. I Unionen er manglerne inden for fælles forsvarsforskning og -kapacitet identificeret inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig gennem en overordnet strategisk forskningsdagsorden og kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-procedurer, såsom den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar og det permanente strukturerede samarbejde, vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter ved at identificere og fremme mulighederne for forbedret samarbejde med henblik på at opfylde EU's ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet. Hvis det er relevant, kan regionale og internationale prioriteter, herunder inden for rammerne af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, også tages i betragtning, hvis de er i overensstemmelse med EU's prioriteter og ikke forhindrer en medlemsstat eller et associeret land i at deltage, og hvis de samtidig sørger for at undgå enhver form for unødvendig overlapning.

(23)  Fremme af innovation, forskning og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerheds- og forsvarsinteresser. Således bør foranstaltningens bidrag til sådanne interesser og til forsvarsrelaterede forsknings- og kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. I Unionen er manglerne inden for fælles forsvarsforskning og -kapacitet identificeret inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig gennem en overordnet strategisk forskningsdagsorden og kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-procedurer, såsom den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar og det permanente strukturerede samarbejde, vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter ved at identificere og fremme mulighederne for forbedret samarbejde med henblik på at opfylde EU's ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet. Hvis det er relevant, kan regionale og internationale prioriteter, herunder inden for rammerne af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, også tages i betragtning, hvis de er i overensstemmelse med EU's prioriteter og ikke forhindrer en medlemsstat eller et associeret land i at deltage, og hvis de samtidig sørger for at undgå enhver form for unødvendig overlapning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Kommissionen bør etablere et årligt eller flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med fondens målsætninger. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg af medlemsstatsrepræsentanter. For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få observatørstatus i udvalget. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.

(31)  Kommissionen bør etablere et årligt eller flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med fondens målsætninger. Arbejdsprogrammet bør indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under fonden, og deres direkte relation til fondens målsætninger. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg af medlemsstatsrepræsentanter. For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få observatørstatus i udvalget. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  For at støtte et åbent indre marked bør man opfordre til grænseoverskridende deltagelse blandt SMV'er og midcapselskaber, enten som medlemmer af et konsortium eller som underleverandører.

(33)  For at støtte et åbent indre marked bør man opfordre til grænseoverskridende deltagelse blandt SMV'er og midcapselskaber, enten som medlemmer af et konsortium eller som underleverandører. Arbejdsprogrammet bør sikre, at en troværdig del af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er og midcapselskaber at deltage på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Kommissionen bør tilstræbe at opretholde en dialog med medlemsstaterne og industrien for at sikre en vellykket gennemførelse af fonden.

(34)  Kommissionen bør tilstræbe at opretholde en dialog med medlemsstaterne og industrien for at sikre en vellykket gennemførelse af fonden gennem den indvirkning, den har på forsvarsindustrien

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Den Europæiske Revisionsret tager også hensyn til nytteværdien af de projekter, der finansieres af fonden. Kommissionen skal tage hensyn til disse revisioner uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  For at understrege vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør fonden bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

(41)  For at understrege vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør fonden bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamål, ved at medtage begrænsningen af miljøindvirkninger som et mål og som et tildelingskriterie for fonden. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Unionens finansielle støtte bør ikke have indflydelse på overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Unionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF15 eller eksport af produkter, udstyr eller teknologier.

(43)  Unionens finansielle støtte bør gå hånd i hånd med den fuldstændige og korrekte gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF15 om overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Unionen og eksport af produkter, udstyr eller teknologier.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "ledelsesstrukturer": et organ eller organer, der er udpeget i overensstemmelse med national lovgivning, der har beføjelse til at fastlægge en retlig enheds strategi, mål og generelle ledelse, og som fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning:

(5)  "ledelsesstruktur": et organ i en enhed, der er udpeget i overensstemmelse med national lovgivning og, hvor det er relevant, rapporterer til den administrerende direktør, og som har beføjelse til at fastlægge enhedens strategi, mål og generelle ledelse og fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fondens overordnede målsætning er at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten inden for den europæiske forsvarsindustri ved at støtte samarbejdsforanstaltninger og grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder i hele Unionen, herunder SMV'er og midcapselskaber, samt fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale forbundet med innovation, forskning og teknologisk udvikling i alle led af den industrielle livscyklus, for således at bidrage til EU's strategiske autonomi. Fonden bør også bidrage til Unionens handlefrihed og autonomi, navnlig i industriel og teknologisk henseende.

1.  Fondens overordnede målsætning er at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten inden for den europæiske forsvarsindustri i hele Unionen ved at støtte samarbejdsforanstaltninger og udvide det grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder i hele Unionen, herunder SMV'er og midcapselskaber, samt fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale forbundet med innovation, forskning og teknologisk udvikling i alle led af den industrielle livscyklus, for således at bidrage til EU's strategiske autonomi. Fonden bør også bidrage til Unionens handlefrihed og autonomi, navnlig i industriel og teknologisk henseende.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at støtte samarbejdsbaserede forskningsprojekter, der i væsentlig grad kan fremme opfyldelsen af fremtidige kapaciteter, der sigter mod at maksimere innovation og indførelse af nye produkter og teknologier, herunder disruptive teknologier

a)  at støtte samarbejdsbaserede forskningsprojekter, der i væsentlig grad kan fremme opfyldelsen af fremtidige kapaciteter i Unionen, der sigter mod at maksimere innovation og indførelse af nye produkter og teknologier, herunder disruptive teknologier

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte samarbejdsbaserede udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og derved bidrage til større effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, mindske risikoen for unødvendig overlapning og mindske fragmenteringen af forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen. I sidste ende vil fonden føre til større interoperabilitet mellem medlemsstaternes kapaciteter.

b)  at støtte samarbejdsbaserede udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og derved bidrage til større effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, mindske unødvendig overlapning og mindske fragmenteringen af forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen, hvilket i sidste ende fører til større interoperabilitet mellem medlemsstaternes kapaciteter og fremmer standardiseringen.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med fondens gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder institutionelle IT-systemer.

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med fondens gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder institutionelle IT-systemer. Dette beløb må ikke overstige 2% af værdien af den i stk. 1 omhandlede finansieringsramme.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Op til 5 % af den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1, skal afsættes til støtte for disruptive forsvarsteknologier.

4.  Mindst 5 % af den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1, skal afsættes til støtte for disruptive forsvarsteknologier.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  En troværdig del af finansieringsrammen skal tilgodese foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er og midcapselskaber at deltage på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til fonden. Kommissionen skal forvalte disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel [62, stk. 1, litra a)]. De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fonden kan endvidere være åben for lande, med hvilke Unionen har indgået en sikkerhedsaftale om samarbejde om finansiering af forskning og forsvarsindustrien.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen med støtte fra eksperter på det forsvarsetiske område. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer.

2.  Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen med støtte fra uafhængige eksperter med forskellig baggrund, herunder fra civilsamfundet. Forslag, der giver anledning til betydelige etiske betænkeligheder, skal underkastes øget tilsyn og kontrol. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer og aflægger rapport herom inden for rammerne af sine rapporterings- og evalueringsforpligtelser i henhold til artikel 31 og 32.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Enheder, som deltager i en foranstaltning, skal have solide standarder for virksomhedsledelse.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis det er hensigtsmæssigt, udfører Kommissionen etisk kontrol under foranstaltningens gennemførelse. For alvorlige eller komplekse etiske spørgsmål skal kontrollen foretages af Kommissionen med støtte fra eksperter på det forsvarsetiske område.

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Foranstaltninger, der ikke er etisk forsvarlige, kan til enhver tid afvises eller afsluttes.

5.  Foranstaltninger, der ikke er etisk forsvarlige, afvises. Hvis der konstateres en etisk uforenelighed, skal foranstaltningen til enhver tid begrænses eller afsluttes.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fonden kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særligt tilskud, priser og udbud. Den kan også yde finansiering i form af finansielle instrumenter i forbindelse med blandingsoperationer.

2.  Fonden kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særligt tilskud, priser og udbud under fuld overholdelse af kravene i direktiv 2009/81/EF om offentlige indkøb af forsvars- og sikkerhedsmateriel. Den kan også yde finansiering i form af finansielle instrumenter i forbindelse med blandingsoperationer.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan en ansøger, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland enhed, være støtteberettiget, hvis dette er nødvendigt for at nå de opstillede mål for foranstaltningen, og hvis deltagelsen ikke vil udgøre en risiko for Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser. For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal det kræves i indkaldelsen af forslag, at ansøgeren fremlægger dokumentation for:

2.  Uanset stk. 1 kan en ansøger, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland enhed, være støtteberettiget, hvis dette er nødvendigt for at nå de opstillede mål for foranstaltningen, og hvis deltagelsen ikke strider mod Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser. For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal det kræves i indkaldelsen af forslag, at ansøgeren fremlægger dokumentation for:

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at kontrol over ansøgeren ikke udøves på en måde, der på nogen måde begrænser vedkommendes evne til at gennemføre og fuldføre foranstaltningen

a)   at ansøgeren ikke udelukkende er kontrolleret af tredjelande eller af enheder, der er etableret i tredjelande, og at der ikke vil blive udøvet kontrol på en måde, der på nogen måde begrænser ansøgerens evne til at gennemføre og fuldføre foranstaltningen

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at deltagelsen af enheder i ikke-associerede tredjelande udelukkende er rettet mod at opnå konkurrencemæssige kommercielle mål og ikke mod at forfølge strategiske interesser og mål for et tredjelands regering;

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at det ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande leverer et teknologisk og/eller industrielt input, som ikke kan leveres af en europæisk enhed;

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at resultaterne af foranstaltningen forbliver hos støttemodtageren og ikke underkastes kontrol eller begrænsninger fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i andre ikke-associerede tredjelande i løbet af foranstaltningen og for en bestemt periode efter dens afslutning.

c)  at ejendomsretten til intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med og resultaterne af foranstaltningen forbliver hos støttemodtageren og ikke underkastes kontrol eller begrænsninger fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i andre ikke-associerede tredjelande i løbet af foranstaltningen og for en bestemt periode efter dens afslutning og ikke eksporteres til, eller gives adgang fra et tredjeland eller en enhed i et tredjeland uden godkendelse af de medlemsstater, hvor støttemodtageren er etableret, og er i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 3.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  alle andre relevante oplysninger om den infrastruktur og de faciliteter, aktiver og ressourcer, der skal anvendes i foranstaltningen

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, der finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område. Endvidere skal modtagerne og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, kun samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som ikke er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

3.  Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, der finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område. Endvidere skal modtagerne og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, kun samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som ikke udelukkende er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uanset stk. 3 kan støttemodtagere og underleverandører, der deltager i foranstaltningen, bruge deres aktiver, infrastrukturer, faciliteter og ressourcer, der befinder sig eller opbevares på et ikke-associeret tredjelands område, hvis dette er nødvendigt for at nå foranstaltningens mål, og forudsat at dette ikke vil true Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed. På samme betingelser kan modtagere og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, samarbejde med en enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland. Omkostninger ved brug af sådanne infrastrukturer, faciliteter, aktiver eller ressourcer og et sådant samarbejde vil ikke være støtteberettigede under fonden.

4.  Uanset stk. 3 kan støttemodtagere og underleverandører, der deltager i foranstaltningen, bruge deres aktiver, infrastrukturer, faciliteter og ressourcer, der befinder sig eller opbevares på et ikke-associeret tredjelands område, hvis der ikke umiddelbart findes konkurrencedygtige alternativer i Unionen, og hvis dette er strengt nødvendigt for at nå foranstaltningens mål, forudsat at anvendelsen ikke strider mod Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarsinteresser samt fondens målsætninger.

 

Hvis det er nødvendigt og for at realisere fondens målsætninger, kan støttemodtagerne samarbejde med enheder i tredjelande, navnlig hvis disse har relevant ekspertise i forhold til den finansierede foranstaltning. De enheder, der samarbejder med støttemodtagerne, må dog ikke være placeret i tredjelande, som ikke er angivet i arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal der i indkaldelsen af forslag eller tilskudsaftalen fastsættes yderligere betingelser. Disse betingelser skal navnlig vedrøre bestemmelser om ejendomsret til resultaterne af foranstaltningen og adgang til klassificerede og ikke-klassificerede følsomme oplysninger og garantier om forsyningssikkerhed.

5.  For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser skal der i indkaldelsen af forslag eller tilskudsaftalen fastsættes yderligere betingelser. Disse betingelser skal navnlig vedrøre bestemmelser om ejendomsret til resultaterne af foranstaltningen og adgang til klassificerede og ikke-klassificerede følsomme oplysninger og garantier om forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Modtagere og deres underleverandører kan, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, samarbejde med en enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland, forudsat at betingelserne i stk. 4 og 5 er opfyldt. Omkostningerne ved et sådant samarbejde og brug af infrastrukturer, faciliteter, aktiver eller ressourcer vil ikke være støtteberettigede.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Ansøgere skal fremlægge alle relevante oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af kriterierne for støtteberettigelse og de betingelser, der er omhandlet i stk. 1-4.

6.  Støttemodtagere skal fremlægge alle relevante oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af kriterierne for støtteberettigelse og de betingelser, der er omhandlet i stk. 1-4.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis der under gennemførelsen af foranstaltningen sker en ændring, der kan rejse tvivl om opfyldelsen af disse kriterier og betingelser, skal støttemodtageren underrette Kommissionen, der vurderer, om disse kriterier og betingelser fortsat er opfyldt, og bedømmer den potentielle indvirkning på foranstaltningens finansiering.

8.  Hvis der under gennemførelsen af foranstaltningen sker en ændring, der kan rejse tvivl om opfyldelsen af disse kriterier og betingelser, skal støttemodtageren øjeblikkeligt underrette Kommissionen, der vurderer, om disse kriterier og betingelser fortsat er opfyldt, og bedømmer den potentielle indvirkning på foranstaltningens finansiering.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  aktiviteter, der sigter mod at skabe, styrke og forbedre ny viden og forsvarsteknologi, som kan tilvejebringe betydelige virkninger på forsvarsområdet

a)  aktiviteter, der sigter mod at skabe, styrke og forbedre ny viden og forsvarsteknologi, som kan tilvejebringe betydelige virkninger på forsvarsområdet og på sektorens konkurrenceevne;

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  certificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi. Certificering er den proces, hvorefter en national myndighed certificerer, at forsvarsproduktet, en materiel eller immateriel komponent eller en teknologi er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser

h)  certificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi. Certificering er den proces, hvorefter en national myndighed certificerer, at forsvarsproduktet, en materiel eller immateriel komponent eller en teknologi er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og standarder;

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  udvikling af teknologier eller aktiver, der øger effektiviteten gennem forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus

i)  udvikling af teknologier eller aktiver, der øger effektiviteten og har til formål at reducere miljøpåvirkningerne gennem forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medmindre andet er fastsat i det i artikel 27 omhandlede arbejdsprogram, skal foranstaltningen gennemføres i et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

4.  Foranstaltningen gennemføres i et samarbejde inden for et konsortium med mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. Alle konsortier, som omfatter retlige enheder fra et associeret land, skal også omfatte mindst to retlige enheder fra to forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Stk. 4 finder ikke anvendelse på de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, litra c) og j), og artikel 6.

udgår

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For tildeling af finansiering til udviklingsforanstaltninger træffer Kommissionen afgørelse ved gennemførelsesretsakter, der vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 2.

3.  For tildeling af finansiering til forsknings- og udviklingsforanstaltninger træffer Kommissionen afgørelse ved gennemførelsesretsakter, der vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 2.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrag til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, navnlig ved at skabe nye markedsmuligheder og fremme af virksomheders vækst i hele Unionen

c)  bidrag til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, konsolidering og styrkelse af EU's indre marked for forsvar, navnlig ved at skabe nye markedsmuligheder virksomheders vækst i hele Unionen

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  bidrag til den europæiske forsvarsindustris autonomi ved at styrke forsvarsteknologier og -produkter i overensstemmelse med de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har vedtaget inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrag til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser i overensstemmelse med de prioriteringer, der er omhandlet i artikel 3 stk. 2, og, hvis det er relevant, regionale og internationale samarbejdsaftaler

d)  bidrag til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser i overensstemmelse med de prioriteringer, der er omhandlet i artikel 3 stk. 2, og hvis det er relevant, regionale og internationale samarbejdsaftaler, når de tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser;

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  bidrag til oprettelsen af nyt grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder, navnlig for SMV'er, som er etableret i andre medlemsstater og/eller associerede lande end dem, hvor de enheder i konsortiet, som ikke er SMV'er, er etableret

e)  bidrag til oprettelsen af nyt grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder, navnlig for SMV'er og midcapselskaber, som er etableret i andre medlemsstater og/eller associerede lande end dem, hvor de enheder i konsortiet, som ikke er SMV'er eller midcapselskaber, er etableret, navnlig under hensyntagen til den andel af finansieringen, der tildeles de deltagende SMV'er og midcapselskaber;

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  så vidt muligt, bidrag til mindskelse af forsvarsprodukternes miljøpåvirkning og til tilvejebringelse af innovative løsninger, der gør det muligt at udfase miljøskadelige stoffer;

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  overensstemmelse med de tekniske specifikationer og internationale standarder for at sikre, at de kapaciteter, der udvikles med finansiel bistand fra fonden, kan være interoperable mellem medlemsstaterne og også mellem deres regionale partnere.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fonden kan dække op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.

1.  Fonden kan, uden at dette berører medfinansieringsprincippet:

 

a) finansiere op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, der finder sted forud for udviklingen af prototypefasen

 

b) finansiere 20 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning under prototypefasen

 

c) finansiere op til 80 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, som finder sted efter prototypefasen.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 gælder følgende:

udgår

a)  for foranstaltninger, der er defineret i artikel 11, stk. 3, litra e), skal fondens finansielle støtte ikke overstige 20 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger

 

b)  for foranstaltninger, der er defineret i artikel 11, stk. 3, litra f)-h), skal fondens finansielle støtte ikke overstige 80 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger.

 

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For udviklingsforanstaltninger skal finansieringssatsen forhøjes i følgende tilfælde:

3.  Finansieringssatsen for udviklingsforanstaltninger til forbedring af medlemsstaternes samarbejde på tværs af grænserne forhøjes i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Uanset stk. 1 kan finansieringssatsen nedsættes for de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra j), vedrørende formidlingsaktiviteter, netværksarrangementer og oplysningskampagner.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis relevant, kan indirekte støtteberettigede omkostninger under den faste takst på 25 % fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

2.  Indirekte støtteberettigede omkostninger under den faste takst på 25 % kan fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unionen kan støtte prækommercielle udbud gennem tildeling af et tilskud til ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU18, 2014/25/EU19 og 2009/81/EF20, som i fællesskab foretager indkøb af forsvarsforskning og -udvikling eller koordinerer deres udbudsprocedurer.

1.  Prækommercielle udbud er berettigede til finansiering gennem tildeling af et tilskud til ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU18, 2014/25/EU19 og 2009/81/EF20, som i fællesskab foretager indkøb af forsvarsforskning og -udvikling eller koordinerer deres udbudsprocedurer.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  skal overholde principperne om åbenhed, ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning, proportionalitet og konkurrenceregler; der kan tilføjes særlige betingelser, såsom at stedet for udførelse af de indkøbte aktiviteter skal begrænses til medlemsstaternes og de associerede landes område

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kan tillade flere kontrakttildelinger inden for samme procedure (valg af flere leverandører)

b)  kan tillade flere kontrakttildelinger inden for samme procedure (valg af flere leverandører) og

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  skal give mulighed for kontrakttildeling til den eller de bydende, der har afgivet det bud, der giver mest værdi for pengene.

c)  skal give mulighed for kontrakttildeling til den eller de bydende, der har afgivet det bud, der giver mest værdi for pengene, idet det sikres, at der ikke opstår interessekonflikter.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det er begrundet, kan det kræves i tilskudsaftalen, at resultaterne af de foranstaltninger, der modtager støtte fra fonden, må ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning, enten direkte eller indirekte gennem en eller flere retlige enheder, herunder i form af teknologioverførsel fra et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.

3.  Resultaterne af de foranstaltninger, der modtager støtte fra fonden, må ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning, enten direkte eller indirekte gennem en eller flere retlige enheder, herunder i form af teknologioverførsel fra et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bidraget til at øge effektiviteten i løbet af forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus, herunder omkostningseffektiviteten og de potentielle synergier i indkøbs- og vedligeholdelsesfaserne samt bortskaffelsesfasen.

a)  bidraget til at øge effektiviteten i løbet af forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus, herunder omkostningseffektiviteten og de potentielle synergier i indkøbs-, anvendelses- og vedligeholdelsesfaserne samt bortskaffelsesfasen.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes beføjelser vedrørende politik på området for eksport af forsvarsrelaterede produkter.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet, og deres direkte relation til målene i artikel 3.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Under udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne og inden tildelingen af midler sikrer Kommissionen gennem passende høringer af udvalget, at de foreslåede forsknings- eller udviklingsforanstaltninger forhindrer overlapning med eksisterende kapaciteter eller allerede finansierede forsknings- eller udviklingsprojekter i Unionen.

 

Hvis der konstateres dobbeltarbejde, foretager Kommissionen yderligere konsultationer.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal bistås af et udvalg i den i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning. Det Europæiske Forsvarsagentur indbydes som observatør for at bidrage med synspunkter og ekspertise. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indbydes også til at bistå.

1.  Kommissionen skal bistås af et udvalg i den i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning. Det Europæiske Forsvarsagentur indbydes som observatør for at bidrage med synspunkter og ekspertise. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indbydes også til at bistå. Europa-Parlamentet kan udvælge en repræsentativ gruppe af medlemmer til at bistå udvalget.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De uafhængige eksperter skal være EU-borgere, som udpeges og udvælges på grundlag af indkaldelser af interessetilkendegivelser henvendt til relevante organisationer såsom forsvarsministerierne og underordnede agenturer, forskningsinstitutioner, universiteter, erhvervsorganisationer eller virksomheder i forsvarssektoren med henblik på at opstille en liste over eksperter. Uanset finansforordningens artikel [237] offentliggøres denne liste ikke.

2.  De uafhængige eksperter skal være EU-borgere fra et bredt udvalg af medlemsstater, som udpeges og udvælges på grundlag af indkaldelser af interessetilkendegivelser henvendt til relevante organisationer såsom forsvarsministerierne og underordnede agenturer, forskningsinstitutioner, universiteter, erhvervsorganisationer, virksomheder i forsvarssektoren eller ikkestatslige organisationer med henblik på at opstille en liste over eksperter, som sigter mod at opnå en ligelig kønsfordeling. Uanset finansforordningens artikel [237] offentliggøres denne liste ikke.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen bør sikre, at dens relevante regler om undgåelse af interessekonflikter anvendes strengt.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det i artikel 28 omhandlede udvalg underrettes hvert år om listen over eksperter.

4.  Europa-Parlamentet og det i artikel 28 omhandlede udvalg underrettes hvert år om listen over eksperter.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen skal meddele Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionerne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

4.  Kommissionen sender de evalueringer, der er omhandlet i stk. 2 og 3, ledsaget af sine bemærkninger, til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 33 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Revisioner af anvendelsen af EU-bidrag, der foretages af personer eller enheder, herunder andre end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, skal danne grundlag for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens artikel [127]. Den Europæiske Revisionsret skal revidere regnskaberne for alle Unionens indtægter og udgifter i henhold til artikel 287 i TEUF.

Revisioner af anvendelsen af EU-bidrag, der foretages af personer eller enheder, herunder andre end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, skal danne grundlag for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens artikel [127]. Den Europæiske Revisionsret skal revidere regnskaberne for alle Unionens indtægter og udgifter i henhold til artikel 287 i TEUF, herunder effektiviteten af de midler, der anvendes til projekter, som fonden støtter.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 34 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Såfremt en medlemsstat eller en virksomhed påberåber sig national sikkerhed som begrundelse for tilbageholdelse af oplysninger fra OLAF, skal de nationale sikkerhedshensyn fortolkes strengt, hvis der er risiko for svig eller anden ulovlig aktivitet.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

Referencer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Behandling i udvalg

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

Referencer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Dato for høring af EP

13.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Associerede udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

5.7.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

11

14

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Dato for indgivelse

28.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik