Proċedura : 2018/0254(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0412/2018

Testi mressqa :

A8-0412/2018

Dibattiti :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Votazzjonijiet :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

RAPPORT     ***I
PDF 1554kWORD 171k
28.11.2018
PE 625.510v01-00 A8-0412/2018

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski

Rapporteur għal opinjoni (*):

David McAllister, Kumitat għall-Affarijiet Barranin

(*) Associated committees – Rule 54 of the Rules of Procedure

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0476),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 173(3), l-Artikolu 182(4), l-Artikolu 183 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0268/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0412/2018),

1.    Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW(1)*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 173(3), l-Artikolu 182(4), l-Artikolu 183 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja,

Billi:

(-1a)  Id-difiża hija kkunsidrata bħala eżempju ċar ta' kif tista' tinkiseb aktar effikaċja permezz tat-trasferiment ta' ċerti kompetenzi u azzjonijiet attwalment imwettqa mill-Istati Membri u l-approprjazzjonijiet korrispondenti fil-livell Ewropew u dan kollu jwassal għal dimostrazzjoni tal-valur miżjud Ewropew u limitazzjoni tal-piż ġenerali tan-nefqa pubblika fl-Unjoni;

(-1b)  Il-kuntest ġeopolitiku tal-Unjoni nbidel b'mod drammatiku f'dawn l-aħħar għaxar snin. Is-sitwazzjoni fir-reġjuni tal-viċinat tal-Ewropa mhijiex stabbli u l-Unjoni qiegħda tiffaċċja ambjent kumpless u impenjattiv li jinkludi kemm il-ħolqien ta' theddid ġdid, bħal attakki ibridi u ċibernetiċi, kif ukoll ir-ritorn ta' aktar sfidi konvenzjonali. Iffaċċjati minn dan il-kuntest, kemm iċ-ċittadini Ewropej kif ukoll il-mexxejja politiċi tagħhom huma tal-fehma li hemm aktar xi jrid isir b'mod kollettiv fil-qasam tad-difiża. 75 % tal-Ewropej jappoġġaw politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni. Id-Dikjarazzjoni ta' Ruma tal-mexxejja tas-27 Stat Membru u tal-Kunsill Ewropew, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni tal-25 ta' Marzu 2017, iddikjarat li l-Unjoni se ssaħħaħ is-sigurtà u d-difiża komuni tagħha u se trawwem industrija tad-difiża aktar kompetittiva u integrata.

(1)  Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-30 ta' Novembru 2016 dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża adottat fit-30 ta' Novembru 2016, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tikkomplementa, tingrana u tikkonsolida l-isforzi kollaborattivi tal-Istati Membri fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali tad-difiża li jwieġbu għall-isfidi fil-qasam tas-sigurtà, u li trawwem industrija Ewropea tad-difiża li tkun kompetittiva, innovattiva u effiċjenti u li toħloq suq tad-difiża aktar integrat fl-Unjoni. B'mod partikolari, hu propost li jitnieda Fond Ewropew għad-Difiża ("il-Fond") biex jappoġġa l-investiment fir-riċerka konġunta u fl-iżvilupp konġunt ta' prodotti u teknoloġija tad-difiża, biex b'hekk jitrawmu s-sinerġiji u l-kosteffikaċja, u jkunu promossi x-xiri u l-manutenzjoni konġunti tal-Istati Membri tat-tagħmir tad-difiża. Dan il-Fond jikkomplementa l-finanzjament nazzjonali diġà użat għal dan il-għan u jenħtieġ li jaġixxi bħala inċentiv għall-Istati Membri biex jikkooperaw b'mod transfruntier u jinvestu aktar fid-difiża. Il-Fond iwieżen il-kooperazzjoni tul iċ-ċiklu kollu tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġija tad-difiża.

(1a)  Fis-7 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni li tniedi l-Fond Ewropew għad-Difiża. Ġie propost approċċ b'żewġ stadji: l-ewwel, sabiex jiġi ttestjat l-approċċ, sar disponibbli finanzjament inizjali kemm għar-riċerka kif ukoll għall-iżvilupp fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 ("QFP") bl-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1092 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2; it-tieni, jiġi stabbilit Fond iddedikat fi ħdan il-QFP 2021-2027 li jżid il-finanzjament għar-riċerka kollaborattiva fi prodotti u teknoloġiji tad-difiża innovattivi u għall-istadji sussegwenti taċ-ċiklu tal-iżvilupp, inkluż l-iżvilupp ta' prototipi. Jenħtieġ li jkun hemm approċċ konsistenti u koerenti bejn dawn iż-żewġ stadji.

(1b)  Is-settur tad-difiża huwa kkaratterizzat minn żieda fl-ispejjeż tat-tagħmir tad-difiża u minn spejjeż għolja tar-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) li jillimitaw it-tnedija ta' programmi ġodda dwar id-difiża u jħallu impatt dirett fuq il-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija tal-Unjoni. Fid-dawl taż-żieda fl-ispejjeż, tad-daqs tal-infiq mhux rikorrenti fir-riċerka u l-iżvilupp u tas-serje limitata li tista' tiġi akkwistata fuq livell nazzjonali, l-iżvilupp ta' ġenerazzjoni ġdida ta' sistemi ewlenin tad-difiża u ta' teknoloġiji ġodda tad-difiża kulma jmur qed isir aktar diffiċli biex jitwettaq minn Stati Membri individwali tal-UE.

(1c)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-QFP li jmiss: Fit-tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020, il-Parlament Ewropew tenna l-appoġġ tiegħu għall-ħolqien ta' Unjoni Ewropea tad-Difiża, bi programm speċifiku ta' riċerka fil-qasam tad-difiża tal-Unjoni u programm ta' żvilupp industrijali li jiġi kkomplementat mill-investiment tal-Istati Membri, biex tiġi eliminata d-duplikazzjoni u tiżdied l-awtonomija strateġika, kif ukoll l-effiċjenza tal-industrija tad-difiża Ewropea; Tenna wkoll li l-Unjoni tista' tkun aktar b'saħħitha u aktar ambizzjuża biss jekk isirulha disponibbli mezzi finanzjarji addizzjonali u, għalhekk, talab li jiġi pprovdut appoġġ kontinwu fil-kuntest ta' politiki eżistenti li jżidu r-riżorsi għall-programmi ewlenin tal-Unjoni, u li responsabbiltajiet addizzjonali jiġu mqabbla ma' mezzi finanzjarji addizzjonali. (1d) Is-sitwazzjoni tas-settur tad-difiża kompliet tmur għall-agħar minħabba tnaqqis sinifikanti fil-baġits tad-difiża madwar l-Ewropa fl-aħħar 10 snin, u dan affettwa b'mod partikolari r-R&Ż u n-nefqa relatata mat-tagħmir. Bejn l-2006 u l-2013, il-livelli reali tan-nefqa fil-qasam tad-difiża fl-Istati Membri li jipparteċipaw fl-EDA tnaqqsu bi 12 %. Meta jitqies li r-R&Ż fil-qasam tad-difiża huma l-bażi għall-iżvilupp tat-teknoloġiji tad-difiża futuri l-aktar avvanzati, tali xejriet huma partikolarment ta' tħassib u jirrappreżentaw sfida serja fuq il-kapaċità li tinżamm il-kompetittività tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni fit-tul.

(1e)  Minkejja l-interazzjoni bejn iż-żieda fl-ispejjeż u t-tnaqqis fl-infiq, l-ippjanar tad-difiża u l-infiq tad-difiża fuq ir-riċerka u l-iżvilupp u l-akkwist tat-tagħmir prinċipalment baqgħu fil-livell nazzjonali, b'kooperazzjoni limitata ħafna bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-investimenti fit-tagħmir tad-difiża. Barra minn hekk, meta jiġu implimentati, huma biss ftit il-programmi li huma marbuta wkoll mal-prijoritajiet tal-kapaċità tal-Unjoni - fl-2015, 16 % biss tat-tagħmir inkiseb permezz tal-akkwist kollaborattiv Ewropew, ferm taħt il-valur referenzjarju kollettiv miftiehem ta' 35 %.

(2)  Il-Fond jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża li tkun b'saħħitha, kompetittiva u innovattiva u li taħdem id f'id mal-inizjattivi tal-Unjoni għal Suq Ewropew tad-Difiża aktar integrat u, b'mod partikolari, iż-żewġ Direttivi(2) dwar l-akkwist u dwar it-trasferimenti fl-UE fis-settur tad-difiża adottati fl-2009. Għalhekk huwa kruċjali li l-prekundizzjonijiet regolatorji ewlenin jiġu ssodisfati, b'mod partikolari l-implimentazzjoni sħiħa ta' dawk id-Direttivi. Il-Fond huma maħsub li jkun il-pedament ta' politika industrijali tad-difiża Ewropea soda.

(3)  Jenħtieġ li jitwaqqaf Fond Ewropew għad-Difiża b'approċċ integrat u li jikkontribwixxi biex jitjiebu l-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni. Il-Fond jenħtieġ li jimmira li jsaħħaħ il-kompetittività, l-innovazzjoni, l-effiċjenza u l-awtonomija teknoloġika u industrijali tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni billi jappoġġa l-koperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri tar-riċerka, l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-universitajiet fl-Unjoni kollha, fil-fażi tar-riċerka u fil-fażi tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża. Biex jinkisbu soluzzjonijiet aktar innovattivi u suq intern miftuħ, il-Fond jenħtieġ li jappoġġa l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-intrapriżi żgħar u medji u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja tad-difiża. Sabiex jitrawwem suq intern miftuħ, il-Fond jenħtieġ li jiffaċilita l-iżvilupp tal-kooperazzjoni transfruntiera bejn entitajiet legali, b'mod partikolari l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja.

(3a)  Is-sigurtà Ewropea tiddependi fuq relazzjonijiet b'saħħithom u robusti ma' sħab strateġiċi madwar id-dinja u l-Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-kompetittività tas-suq industrijali tad-difiża Ewropew permezz tat-tisħiħ ulterjuri tas-sħubijiet permezz tar-R&Ż, biex b'hekk jiġu promossi l-kapaċitajiet u l-mezzi strateġiċi Ewropej.

(4)  Il-fażi tar-riċerka hi element kruċjali għax din tikkundizzjona l-kapaċità tal-industrija Ewropea u l-awtonomija tal-industrija Ewropea biex tiżviluppa prodotti u l-indipendenza tal-Istati Membri bħala utenti finali tad-difiża. Il-fażi tar-riċerka marbuta mal-iżvilupp tal-kapaċitajiet tad-difiża tista' tinkludi riskji sinifikanti, b'mod partikolari marbuta mal-livell baxx ta' maturità u t-tfixkil ta' teknoloġiji. Il-fażi tal-iżvilupp, li tiġi wara l-fażi tar-riċerka u t-teknoloġija, tinvolvi wkoll riskji u spejjeż sinifikanti li jxekklu l-isfruttament ulterjuri tar-riżultati tar-riċerka u jħallu impatt ħażin fuq il-kompetittività u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Fond irawwem ir-rabta bejn il-fażijiet tar-R&Ż tal-prodotti u t-teknoloġiji tad-difiża sabiex jitnaqqas il-Wied tal-Mewt.

(5)  Jenħtieġ li l-Fond ma jappoġġax riċerka bażika pura, għax minflok din jenħtieġ li jappoġġawha skemi oħra; iżda dan jista' jinkludi riċerka bażika orjentata lejn id-difiża li aktarx tifforma l-bażi tas-soluzzjoni għall-problemi jew possibbiltajiet magħrufa jew mistennija.

(6)  Il-Fond jista' jappoġġa l-azzjonijiet relatati ma' prodotti u teknoloġiji ġodda u aġġornati, meta l-użu tal-informazzjoni diġà eżistenti li hemm bżonn biex titwettaq l-azzjoni għall-aġġornament ma tkunx soġġetta għal restrizzjoni min-naħa ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati jew min-naħa ta' entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. Meta japplikaw għall-finanzjament tal-Unjoni, l-entitajiet legali jenħtieġ li jipprovdu l-informazzjoni rilevanti biex jiġi stabbilit in-nuqqas ta' restrizzjonijiet. Fin-nuqqas ta' din l-informazzjoni, jenħtieġ li l-finanzjament tal-Unjoni ma jkunx possibbli.

(6a)  Jenħtieġ li l-Fond jipprovdi appoġġ adegwat għal azzjonijiet tar-R&Ż fil-qasam tat-teknoloġiji revoluzzjonarji għad-difiża. Billi t-teknoloġiji revoluzzjonarji jistgħu jkunu bbażati fuq kunċetti jew ideat li joriġinaw minn atturi ta' R&Ż fil-qasam tad-difiża mhux tradizzjonali, il-Fond jenħtieġ li jippermetti biżżejjed flessibbiltà fil-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, fl-iffinanzjar u fil-ġestjoni tal-azzjonijiet.

(7)  Biex ikun żgurat li l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha jiġu rrispettati fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-azzjonijiet marbuta ma' prodotti jew teknoloġiji li l-użu, l-iżvilupp jew il-produzzjoni tagħhom ikunu pprojbiti mid-dritt internazzjonali jenħtieġ li ma jirċevux finanzjament mill-Fond. F'dan ir-rigward, l-eliġibbiltà tal-azzjonijiet relatati ma' prodotti jew teknoloġiji ġodda tad-difiża, bħal dawk li huma speċifikament imfassla biex iwettqu attakki letali mingħajr il-kontroll uman fuq id-deċiżjonijiet dwar l-attakki, jenħtieġ li wkoll ikunu soġġetti għall-iżviluppi fid-dritt internazzjonali.

(7a)  Fir-rigward tal-esportazzjonijiet ta' prodotti li jkunu r-riżultat tal-azzjonijiet tar-R&Ż tal-Programm, jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lill-Artikolu 7 tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi tan-NU tal-2013, li jipprevedi li anke jekk l-esportazzjoni ma tkunx ipprojbita, l-Istati Partijiet esportaturi għandhom, b'mod oġġettiv u nondiskriminatorju u billi jqisu fatturi rilevanti, jivvalutaw il-potenzjal li l-armi jew l-oġġetti konvenzjonali: (a) jikkontribwixxu għal jew jimminaw il-paċi u s-sigurtà jew (b) jistgħu jintużaw biex (i) jimpenjaw jew jiffaċilitaw ksur serju tad-dritt umanitarju internazzjonali, (ii) jimpenjaw jew jiffaċilitaw ksur serju tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, (iii) jimpenjaw jew jiffaċilitaw att li jikkostitwixxi reat skont il-konvenzjonijiet jew il-protokolli internazzjonali relatati mat-terroriżmu li għalihom l-Istat esportatur huwa Parti, jew (iv) jimpenjaw jew jiffaċilitaw att li jikkostitwixxi reat skont il-konvenzjonijiet jew il-protokolli internazzjonali relatati mal-kriminalità organizzata transnazzjonali li għaliha huwa Parti l-Istat esportatur.

(8)  Id-diffikultà biex jinstab qbil dwar rekwiżiti konsolidati tal-kapaċitajiet tad-difiża u speċifikazzjonijiet jew standards tekniċi komuni xxekkel il-kollaborazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u l-entitajiet legali bbażati fi Stati Membri differenti. In-nuqqas ta' dawn ir-rekwiżiti, speċifikazzjonijiet u standards wassal għal aktar frammentazzjoni fis-settur tad-difiża, kumplessità teknika, dewmien, spejjeż eżaġerati, duplikazzjoni bla bżonn tal-kapaċitajiet u inqas interoperabbiltà. Jenħtieġ li l-ftehim fuq speċifikazzjonijiet tekniċi komuni jkun prerekwiżit għal azzjonijiet li jinvolvu livell ogħla ta' maturità teknoloġika. Anki l-attivitajiet tal-Istati Membri li jrawmu l-interoperabilità, jwasslu għal rekwiżiti komuni tal-kapaċitajiet tad-difiża u studji ta' appoġġ kif ukoll azzjonijiet immirati biex jappoġġaw il-ħolqien ta' definizzjoni komuni ta' speċifikazzjonijiet jew standards tekniċi jenħtieġ li jkunu eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond sabiex jiġi evitat li l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards f'kompetizzjoni jdgħajfu l-interoperabilità.

(9)  Peress li l-għan tal-Fond hu li jappoġġa l-kompetittività, l-effiċjenza, l-awtonomija industrijali u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni billi jingrana u jikkomplementa l-attivitajiet kollaborattivi tar-riċerka u t-teknoloġija fil-qasam tad-difiża u jnaqqas ir-riskji fil-fażi tal-iżvilupp tal-proġetti koperattivi, jenħtieġ li l-azzjonijiet relatati mar-R&Ż ta' prodotti jew teknoloġija tad-difiża jkunu eliġibbli biex jibbenefikaw minnu. Dan se japplika wkoll għat-titjib tal-prodotti u t-teknoloġiji eżistenti tad-difiża, inkluż l-interoperabbiltà tagħhom.

(10)  Peress li l-Fond għandu l-għan, b'mod partikolari, li jsaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-entitajiet legali u l-Istati Membri madwar l-Ewropa kollha, jenħtieġ li azzjoni tkun eliġibbli għal finanzjament biss jekk issir b'koperazzjoni f'konsorzju ta' mill-inqas tliet entitajiet legali bbażati f'mill-inqas tliet Stati Membri differenti. Kwalunkwe entità legali addizzjonali li tipparteċipa fil-konsorzju jenħtieġ li tkun permessa li tkun stabbilita f'pajjiż assoċjat. F'kull tip ta' kooperazzjoni, l-entitajiet legali stabbiliti fl-Istati Membri jenħtieġ li jkunu l-maġġoranza fil-konsorzju. Jenħtieġ li mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma jkunux ikkontrollati ▌, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma jkunux jikkontrollaw lil xulxin. Biex tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Fond jista' jappoġġa akkwist prekummerċjali konġunt (PCP).

(11)  Skont [ir-referenza se tiġi aġġornata kif adatt skont deċiżjoni ġdida dwar l-OCTs: l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE(3)], l-entitajiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji Extra-Ewropej (OCTs) jenħtieġ li jkunu eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Fond u għal arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li miegħu l-OCT hu marbut.

(12)  Billi l-Fond għandu l-għan li jtejjeb il-kompetittività, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni, jenħtieġ li fil-prinċipju, għall-appoġġ, ikunu eliġibbli biss entitajiet stabbiliti fl-Unjoni jew fil-pajjiżi assoċjati u li mhumiex soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. Barra minn hekk, biex tkun żgurata l-protezzjoni ta' interessi essenzjali tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jenħtieġ li l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jintużaw mill-benefiċjarji u mis-sottokuntratturi tagħhom fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond ikunu fit-territorju tal-Unjoni jew ta' pajjiżi terzi assoċjati.

(13)  F'ċerti ċirkostanzi, jekk ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li tingħata deroga mill-prinċipju li l-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom ma jenħtieġx ikunu soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. F'dik il-perspettiva, l-entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni li huma kkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entità tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati jistgħu jkunu eliġibbli jekk ikunu jissodisfaw kundizzjonijiet rilevanti u stretti relatati mal-interessi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni ta' dawn l-entitajiet ma tmurx kontra l-għanijiet tal-Fond. Il-benefiċjarji jenħtieġ li jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jridu jintużaw fl-azzjoni. Fi kwalunkwe każ, ma għandha tingħata l-ebda deroga lill-applikanti kkontrollati minn pajjiż terz mhux assoċjat soġġett għal kwalunkwe miżura restrittiva tal-Unjoni jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat soġġetta għal kwalunkwe miżura restrittiva tal-Unjoni.

(14)  Jekk xi konsorzju jkun jixtieq jieħu sehem f'azzjoni eliġibbli u l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni tkun se tieħu l-għamla ta' għotja, il-konsorzju jenħtieġ li jaħtar wieħed mill-membri tiegħu bħala koordinatur li jkun il-punt ewlieni ta' kuntatt.

(15)  Jekk xi azzjoni ta' żvilupp appoġġata mill-Fond tkun ġestita minn meniġer tal-proġett maħtur mill-Istati Membri jew mill-pajjiżi assoċjati, qabel ma toħroġ il-pagament lill-benefiċjarju, il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkonsulta lill-meniġer tal-azzjoni ħalli dan ikun jista' jiżgura li l-benefiċjarji rrispettaw l-iskadenzi. ▌Il-meniġer tal-proġett jenħtieġ li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu dwar il-progress tal-azzjoni lill-Kummissjoni ħalli din tkun tista' tivvalida jekk ġewx issodisfati l-kundizzjonijiet biex tipproċedi bil-ħlas.

(16)  Biex ikun żgurat li l-azzjonijiet iffinanzjati huma vijabbli finanzjarjament, il-benefiċjarji jenħtieġ li juru li l-ispejjeż tal-azzjoni li mhux koperti mil-finanzjament tal-Unjoni huma koperti minn mezzi oħra ta' finanzjament.

(17)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom aċċess għal tipi differenti ta' arranġamenti finanzjarji għall-iżvilupp u l-akkwist konġunti tal-kapaċitajiet tad-difiża. L-Għodod Finanzjarji li żviluppat il-Kummissjoni jenħtieġ li jipprovdu tipi differenti ta' arranġamenti li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw biex jindirizzaw l-isfidi għall-iżvilupp u l-akkwist kollaborattivi minn perspettiva ta' finanzjament. L-użu ta' dawn l-arranġamenti finanzjarji jista' jħeġġeġ iżjed it-tnedija ta' proġetti kollaborattivi u transfruntiera fil-qasam tad-difiża, jikkontribwixxi biex jiġu evitati duplikazzjonijiet u jżid l-effiċjenza tal-infiq għad-difiża, inkluż għal proġetti appoġġati permezz tal-Fond Ewropew għad-Difiża.

(18)  Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-industrija tad-difiża, fejn id-domanda tiġi kważi esklussivament mill-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati, li jikkontrollaw ukoll kull akkwiżizzjoni ta' prodotti u teknoloġiji relatati mad-difiża, inkluż l-esportazzjonijiet, il-funzjonament tas-settur tad-difiża hu uniku u ma jimxix mar-regoli konvenzjonali u l-mudelli ta' negozju li jirregolaw swieq aktar tradizzjonali. Għalhekk l-industrija ma tistax tiffinanzja hi stess proġetti sostanzjali tar-R&Ż fil-qasam tad-difiża, u normalment l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati jiffinanzjaw l-ispiża kollha tar-R&Ż. Biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Fond, b'mod partikolari biex jinċentiva l-koperazzjoni bejn kumpaniji minn Stati Membri u pajjiżi assoċjati differenti, u filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-settur tad-difiża, jenħtieġ li tiġi koperta t-totalità tal-ispejjeż eliġibbli għall-azzjonijiet li jseħħu qabel il-fażi tal-iżvilupp tal-prototipi.

(19)  Il-fażi tal-prototipi hi fażi kruċjali fejn normalment l-Istati Membri jew il-pajjiżi assoċjati jiddeċiedu dwar l-investiment konsolidat tagħhom u jibdew il-proċess tal-akkwiżizzjoni tal-prodotti jew tat-teknoloġiji tad-difiża futuri tagħhom. Minħabba f'hekk, f'dan l-istadju speċifiku, l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati jaqblu fuq l-impenji meħtieġa, inkluż il-qsim tal-ispejjeż u s-sjieda tal-proġett. Biex tkun żgurata l-kredibbiltà tal-impenn tagħhom, jenħtieġ li normalment l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni permezz tal-Fond ma tkunx taqbeż l-20 % tal-ispejjeż eliġibbli.

(20)  Għall-azzjonijiet ta' wara l-fażi tal-prototipi, jenħtieġ li jkun previst finanzjament sa 80 %. Dawn l-azzjonijiet li huma eqreb it-tlestija tal-prodotti u t-teknoloġija jaf xorta jkunu jinvolvu spiża sostanzjali.

(21)  Il-partijiet ikkonċernati fis-settur tad-difiża qed iġarrbu spejjeż indiretti speċifiċi, bħalma huma l-ispejjeż għas-sigurtà. Barra minn hekk, il-partijiet ikkonċernati qed jaħdmu f'suq speċifiku fejn, mingħajr domanda min-naħa tax-xerrejja, ma jkunux jistgħu jirkupraw l-ispejjeż tar-R&Ż bħal fis-settur ċivili. Għaldaqstant hu ġustifikat li titħalla tiġi applikata rata fissa ta' 25 % kif ukoll il-possibbiltà ▌biex jintalbu l-ispejjeż indiretti kkalkulati skont il-prattiki tal-kontabbiltà tas-soltu tal-benefiċjarji, jekk dawn il-prattiki jkunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali skont skemi ta' finanzjament nazzjonali komparabbli, li kienu ġew ikkomunikati lill-Kummissjoni. ▌

(21a)  Il-proġetti bil-parteċipazzjoni ta' SMEs u kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja transfruntiera jappoġġaw il-ftuħ tal-katini tal-provvista u jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-Fond. Jenħtieġ għalhekk li dawn l-azzjonijiet ikunu eliġibbli għal rata ogħla ta' finanzjament li tkun ta' benefiċċju għall-entitajiet kollha li jipparteċipaw fil-konsorzju.

(22)  Biex ikun żgurat li l-azzjonijiet iffinanzjati jikkontribwixxu għall-kompetittività u l-effiċjenza tal-industrija tad-difiża Ewropea, hu importanti li l-Istati Membri diġà juru li beħsiebhom jakkwistaw konġuntament il-prodott finali jew jużaw it-teknoloġija, b'mod partikolari permezz ta' akkwist transfruntier konġunt, fejn l-Istati Membri jorganizzaw flimkien il-proċeduri tal-akkwist tagħhom b’mod partikolari bl-użu ta' korp ċentrali tal-akkwisti. Peress li l-ministeri tad-difiża tal-Istati Membri huma klijenti esklussivi u l-industriji tad-difiża huma l-uniċi fornituri tal-prodotti tad-difiża, sabiex jiġi ffaċilitat l-akkwist, il-ministeri tad-difiża tal-Istati Membri jenħtieġ li jkunu involuti fil-proġett mill-ispeċifikazzjoni teknika sakemm jitlesta l-proġett.

(22a)  Sabiex ikun hemm reazzjoni għal instabbiltà u kunflitti dejjem jiżdiedu fil-viċinat tal-Unjoni u għal theddid ġdid ġeopolitiku u ta' sigurtà, l-Istati Membri u l-Unjoni jeħtieġ jikkoordinaw id-deċiżjonijiet ta' investiment, u għalhekk jeħtieġu definizzjoni komuni ta' theddid, ħtiġijiet u prijoritajiet, inklużi l-ħtiġijiet ta' kapaċità militari antiċipati, li jistgħu jiġu identifikati permezz ta' proċeduri bħal Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet (CDP).

(23)  Jenħtieġ li l-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp teknoloġiku fl-industrija tad-difiża tal-Unjoni ssir b'mod koerenti mal-interessi ta' siġurtà u ta' difiża tal-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-kontribut tal-azzjoni għal dawk l-interessi u għall-prijoritajiet tar-riċerka u tal-kapaċità fid-difiża maqbula mill-Istati Membri, iservi bħala kriterju tal-għoti. Fi ħdan l-Unjoni, in-nuqqasijiet komuni tar-riċerka u tal-kapaċitajiet tad-difiża huma identifikati fil-qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) b'mod partikolari permezz tal-Aġenda Strateġika Globali tar-Riċerka (OSRA) u s-CDP, inklużi l-Każijiet Strateġiċi ta' Kuntest tas-CDP. Proċessi oħra tal-Unjoni, fosthom ir-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża (CARD) u l-Koperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) se jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet rilevanti billi jidentifikaw u jaħtfu opportunitajiet għal koperazzjoni msaħħa ħalli jiġi ssodisfat il-livell ta' ambizzjoni tal-UE b'rabta mas-sigurtà u d-difiża. Meta xieraq, anki l-prijoritajiet reġjonali u internazzjonali, inkluż dawk fil-kuntest tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), jenħtieġ li jiġu kkunsidrati, diment li dawn ikunu konformi mal-prijoritajiet tal-Unjoni u ma jwaqqfu lill-ebda Stat Membru jew pajjiż assoċjat milli jipparteċipa, filwaqt li jqisu wkoll li jenħtieġ tkun evitata d-duplikazzjoni bla bżonn.

(24)  L-azzjonijiet eliġibbli żviluppati fil-kuntest tal-Koperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni jenħtieġ li jiżguraw koperazzjoni msaħħa bejn l-entitajiet legali fi Stati Membri differenti b'mod kontinwu u b'hekk jikkontribwixxu direttament għall-għanijiet tal-Fond. Għalhekk, jekk jintgħażlu, jenħtieġ li dawn il-proġetti jkunu eliġibbli għal rata ogħla ta' finanzjament.

(24a)  Jenħtieġ li l-Fond iqis ukoll il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari bħala parti mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Faċilità għall-Paċi Ewropea biex jappoġġaw, fost l-oħrajn, il-Missjonijiet tal-PESK/PSDK tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, u l-isforzi biex jiġi miġġieled Theddid Ibridu li flimkien mas-CDP, il-CARD u l-PESCO jgħinu jikkoordinaw l-ippjanar tal-kapaċità, l-iżvilupp, l-akkwist u l-operazzjonijiet.

(25)  Il-Kummissjoni se tqis l-attivitajiet l-oħra ffinanzjati permezz tal-programm qafas Orizzont Ewropa ħalli tevita duplikazzjoni bla bżonn, tiżgura l-qsim ta' ideat u s-sinerġija bejn ir-riċerka ċivili u tad-difiża u tiżgura li Orizzont Ewropa jibqa' programm ta' riċerka purament ċivili.

(26)  Iċ-ċibersigurtà u ċ-ċiberdifiża qed kulma jmur isiru sfidi aktar importanti u l-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli jagħrfu l-ħtieġa li jiġu stabbiliti sinerġiji bejn l-azzjonijiet taċ-ċiberdifiża fl-ambitu tal-Fond u tal-inizjattivi tal-Unjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà, bħal dawk imħabbra fil-Komunikazzjoni Konġunta dwar iċ-ċibersigurtà. B'mod partikolari, jenħtieġ li ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali tat-Teknoloġija u tar-Riċerka fiċ-Ċibersigurtà li se jitwaqqaf, jaħdem biex jibni sinerġiji bejn id-dimensjonijiet ċivili u tad-difiża taċ-ċibersigurtà. Dan jista' jappoġġa b'mod attiv lill-Istati Membri u lil atturi rilevanti oħrajn billi jipprovdi pariri, jaqsam l-għarfien espert u jiffaċilita l-kollaborazzjoni fir-rigward tal-proġetti u l-azzjonijiet kif ukoll meta mitlub mill-Istati Membri biex jaġixxi bħala meniġer tal-proġett b'rabta mal-Fond Ewropew għad-Difiża.

(27)  Jenħtieġ li jkun żgurat approċċ integrat billi jingħaqdu l-attivitajiet koperti bl-Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar id-Difiża li nediet il-Kummissjoni skont it-tifsira tal-Artikolu [58(2)(b)] tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("ir-Regolament Finanzjarju") u l-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża stabbilit bir-Regolament (KE) Nru... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u billi jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni, jinħoloq sett aktar koerenti ta' strumenti, jiżdied l-impatt ekonomiku, kollaborattiv u innovattiv, filwaqt li jkunu evitati d-duplikazzjonijiet bla bżonn u l-frammentazzjoni. B'dan l-approċċ integrat, il-Fond jikkontribwixxi wkoll għal sfruttament aħjar tar-riżultati tar-riċerka fil-qasam tad-difiża u jkopri d-distakk bejn ir-R&Ż, filwaqt li jqis l-ispeċifiċitajiet tas-settur tad-difiża, u jippromwovi l-għamliet kollha ta' innovazzjoni, u sa fejn jista' jkun mistenni li jkun hemm effetti pożittivi fil-qasam ċivili, inkluż l-innovazzjoni rivoluzzjonarja meta falliment possibbli jenħtieġ jiġi aċċettat.

(28)  L-għanijiet ta' politika ta' dan il-Fond se jiġu indirizzati wkoll bi strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji permezz tal-parti(jiet) ta' politika [...] tal-Fond InvestEU.

(29)  L-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li jintuża sabiex nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment mhux ottimali jiġu indirizzati b'mod proporzjonat, filwaqt li l-azzjonijiet jenħtieġ li ma jiddupplikawx jew ma jeskludux il-finanzjament privat, jew ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq intern. L-azzjonijiet jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.

(30)  Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni taħt dan ir-Regolament jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jilħqu r-riżultati, filwaqt li jitqiesu b'mod partikolari, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jqis l-użu ta' somom f'daqqa, ir-rati fissi u l-ispejjeż unitarji, kif ukoll il-finanzjament li mhux marbut mal-ispejjeż kif imsemmi fl-Artikolu [125(1)] tar-Regolament Finanzjarju.

(31)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi programm ta' ħidma annwali jew multiannwali b'konformità mal-għanijiet tal-Fond. Il-programmi ta' ħidma jenħtieġ li jqisu l-ewwel tagħlimiet mill-Programm Ewropew għall-Iżvilupp Industrijali fil-Qasam tad-Difiża, il-Proġett Pilota u l-Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar id-Difiża.

(32)  Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni jingħataw lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm ta' ħidma, u għall-għoti tal-finanzjament lill-azzjonijiet ta' żvilupp magħżula. B'mod partikolari, waqt l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet tal-iżvilupp, jenħtieġ li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-settur tad-difiża, b'mod partikolari r-responsabilità tal-Istati Membri u/jew tal-pajjiżi assoċjati għall-ippjanar u l-proċess tal-akkwiżizzjoni. Dawn is-setgħat ta' implimentazzjoni jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) [Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill](4).

(33)  Biex jingħata appoġġ lil suq intern miftuħ, jenħtieġ li titqies ukoll il-parteċipazzjoni ta' SMEs transfruntieri u ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja transfruntieri, bħala membri ta' konsorzji jew bħala sottokuntratturi. Il-programm ta' ħidma jenħtieġ li jiżgura li azzjonijiet li jippermettu l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-kumpanija b'kapitalizzazzjoni medja jibbenefikaw minn proporzjon raġonevoli tal-baġit totali.

(34)  Il-Kummissjoni li jenħtieġ tagħmel ħilitha biex iżżomm djalogu mal-Parlament Ewropew, Istati Membri u mal-industrija biex tiżgura s-suċċess tal-Fond permezz tal-impatt li dan iħalli fuq l-industrija tad-difiża.

(35)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-Fond Ewropew għad-Difiża li jikkostitwixxi l-ammont ta' referenza ewlieni, skont it-tifsira tal-[ftehim interistituzzjonali l-ġdid] bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni finanzjarja soda(5), għall-Parlament Ewropew u għal-Kunsill waqt il-proċedura baġitarja annwali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li l-proċeduri amministrattivi jinżammu kemm jista' jkun sempliċi u jġarrbu ammont minimu ta' spejjeż addizzjonali.

(36)  Ir-Regolament Finanzjarju japplika għall-Fond, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Dan jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar għotjiet, premjijiet, akkwist, assistenza finanzjarja, strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji.

(37)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u jistabbilixxu, b'mod partikolari, il-proċedura biex jiġi stabbilit il-baġit u biex dan jiġi implimentat permezz ta' għotjiet, akkwist, premjijiet u implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu verifiki tar-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE għandhom x'jaqsmu wkoll mal-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati b'rabta mal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, minħabba li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prerekwiżit essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u għal finanzjament effettiv min-naħa tal-UE.

(38)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/95(7) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(8) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(9), l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' miżuri proporzjonati, inklużi l-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi. B'mod partikolari, f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10). F'konformità mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(39)  Il-pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-ftehim ŻEE, li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. F'dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv.

(40)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm bżonn li dan il-programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi tal-monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, meta xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tar-Regolament fil-prattika. Il-Kummissjoni jenħtieġ li twettaq evalwazzjoni interim sa mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond u evalwazzjoni finali fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni tal-Fond, li jeżaminaw l-attivitajiet finanzjarji fir-rigward tar-riżultati tal-implimentazzjoni finanzjarja u, sa fejn possibbli f'dak il-mument, ir-riżultati u l-impatt. Jenħtieġ li dawn ir-rapporti janalizzaw ukoll il-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja fi proġetti sostnuti mill-Fond kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja fil-katina tal-valur globali u jenħtieġ li jinkludu wkoll informazzjoni dwar il-pajjiżi ta' oriġini tal-benefiċjarji, in-numru tal-pajjiżi involuti fi proġetti individwali u, fejn possibbli, it-tqassim tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ġġenerati. Il-Kummissjoni tista' wkoll tipproponi emendi għal dan ir-Regolament biex tirreaġixxi għal żviluppi possibbli waqt l-implimentazzjoni tal-Fond.

(41)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Fond se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tappoġġa l-għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Fond, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tiegħu.

(42)  Billi l-Fond jappoġġa biss il-fażijiet tar-R&Ż ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża, ▌l-Unjoni jenħtieġ li ma jkollhiex sjieda jew drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPRs) fuq il-prodotti jew it-teknoloġiji li jirriżultaw mill-azzjonijiet iffinanzjati, diment li l-assistenza tal-Unjoni ma tkunx mogħtija permezz tal-akkwist. Madankollu, għall-azzjonijiet tar-riċerka, l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati interessati jenħtieġ li jkunu jistgħu jużaw ir-riżultati tal-azzjonijiet iffinanzjati u jieħdu sehem fl-iżvilupp koperattiv ta' segwitu u għalhekk jenħtieġ li jkunu permessi derogi minn dak il-prinċipju.

(43)  Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni jkun akkumpanjat minn implimentazzjoni sħiħa u korretta tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11) dwar it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża fi ħdan l-Unjoni, u jenħtieġ li ma taffettwax l-esportazzjonijiet ta' prodotti, tagħmir jew teknoloġiji.

(44)  L-użu ta' informazzjoni kuntestwali sensittiva jew l-aċċess minn individwi mhux awtorizzati għal riżultati sensittivi ġġenerati mill-proġetti tar-riċerka jistgħu jħallu impatt ħażin fuq l-interessi tal-Unjoni Ewropea jew ta' xi wieħed jew aktar mill-Istati Membri. B'hekk it-trattament tad-data kunfidenzjali u tal-informazzjoni klassifikata jenħtieġ li jkun regolat bil-liġi rilevanti kollha tal-Unjoni, inkluż ir-regoli interni tal-Istituzzjonijiet, bħad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444(12).

(45)  Biex ikun possibbli li jiġi ssupplimentat jew emendat dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea rigward l-għoti ta' finanzjament għal azzjonijiet ta' żvilupp, l-adozzjoni tal-programmi ta' ħidma u l-indikaturi tad-direzzjoni tal-impatt. Hu importanti b'mod partikolari li waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(46)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li timmaniġġa l-Fond u tagħti attenzjoni xierqa lir-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità u tas-sigurtà, b'mod partikolari l-informazzjoni klassifikata u sensittiva.

(46a)  L-intrapriżi huma marbuta bil-leġiżlazzjoni applikabbli meta jipproponu prodotti jew teknoloġiji ġodda fil-qasam tad-difiża jew meta jipproponu prodotti u teknoloġiji eżistenti għal skopijiet ġodda. Fejn ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni speċifika applikabbli, jenħtieġ li jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw sett ta' prinċipji etiċi universali relatati mad-drittijiet fundamentali u l-benessri tal-bnedmin, il-protezzjoni tal-ġenoma tal-bniedem, it-trattament tal-annimali, il-preservazzjoni tal-ambjent naturali, il-protezzjoni tal-wirt kulturali, u l-aċċess ekwu għall-beni komuni globali, inkluż l-ispazju u ċ-ċiberspazju. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li l-proposti jiġu skrinjati b'mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. Jenħtieġ li l-azzjonijiet li mhumiex etikament aċċettabbli ma jirċevux fondi mill-Unjoni.

(46b)   Jenħtieġ li l-Kunsill jagħmel ħiltu biex jistabbilixxi deċiżjoni dwar l-użu ta' vetturi tal-ajru armati u mingħajr bdot abbord qabel il-[31 ta' Diċembru 2020]; Jenħtieġ li l-ebda finanzjament ma jsir disponibbli għall-iżvilupp ta' vetturi tal-ajru armati u mingħajr bdot abbord qabel ma tkun daħlet fis-seħħ dik id-deċiżjoni;

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU IDISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

APPLIKABBLI GĦAR-RIĊERKA U L-IŻVILUPP

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża ("il-Fond").

Ir-Regolament jistabbilixxi l-għanijiet tal-Fond, il-baġit għall-perjodu 2021-2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli dwar l-għoti ta' dan il-finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

(2)  "kontroll" tfisser il-kapaċità li tkun eżerċitata influwenza deċiżiva fuq entità legali b'mod dirett jew indirett permezz ta' entità legali intermedja waħda jew aktar;

(3)  "azzjoni ta' żvilupp" tfisser kwalunkwe azzjoni li tikkonsisti primarjament minn attivitajiet orjentati lejn id-difiża fil-fażi tal-iżvilupp, li tkopri prodotti u teknoloġiji ġodda u l-aġġornament ta' dawk eżistenti, għajr il-produzzjoni jew l-użu tal-armi;

(4)  "teknoloġija rivoluzzjonarja għad-difiża" tfisser teknoloġija li l-applikazzjoni tagħha tista' tibdel b'mod radikali l-kunċetti u l-kondotta tal-affarijiet tad-difiża;

(5)  "strutturi ta' ġestjoni eżekuttiva" tfisser korp jew korpi, maħtura skont il-liġi nazzjonali, li jingħataw is-setgħa li jistabbilixxu l-istrateġija, l-għanijiet u d-direzzjoni ġenerali tal-entità legali, u li jissorveljaw u jimmonitorjaw it-teħid tad-deċizjonijiet maniġerjali;

(6)  "entità legali" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika maħluqa u rikonoxxuta bħala tali skont il-liġi nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi internazzjonali, li jkollha personalità ġuridika u li meta taġixxi f'isimha stess tista' teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi, jew entità mingħajr personalità ġuridika skont l-Artikolu [197(2)(c)] tar-Regolament Finanzjarju;

(7)  "kumpanija b'kapitalizzazzjoni medja" tfisser intrapriża li mhix intrapriża mikro, żgħira u medja ("SME"), kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE(13) u li jkollha għadd ta' impjegati sa 3 000 impjegat, fejn l-għadd ta' persunal jiġi kkalkolat skont l-Artikoli 3, 4, 5 u 6 tat-Titolu I tal-Anness ta' dik ir-Rakkomandazzjoni;

(8)  "akkwist pubbliku prekummerċjali" tfisser l-akkwist ta' servizzi tar-riċerka u l-iżvilupp li jinvolvu l-qsim tar-riskji u l-benefiċċji skont il-kundizzjonijiet tas-suq, u l-iżvilupp kompetittiv f'fażijiet, fejn hemm separazzjoni ċara tas-servizzi tar-riċerka u l-iżvilupp akkwistati mill-iskjerament ta' volumi kummerċjali ta' prodotti finali;

(9)  "meniġer ta' proġett" tfisser kwalunkwe awtorità kontraenti stabbilita fi Stat Membru jew f'pajjiż assoċjat, stabbilita minn Stat Membru jew pajjiż assoċjat jew minn grupp ta' Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati biex timmaniġġa proġetti multinazzjonali ta' armament b'mod permanenti jew fuq bażi ad hoc;

(10)  "benefiċjarju" tfisser kwalunkwe entità legali li tirċievi finanzjament minn dan il-Fond;

(11)  "azzjoni tar-riċerka" tfisser kwalunkwe azzjoni li tikkonsisti minn attivitajiet tar-riċerka ffukati esklussivament fuq l-applikazzjonijiet tad-difiża;

(12)  "riżultati" tfisser kwalunkwe effett tanġibbli jew intanġibbli tal-azzjoni, bħal data, għarfien jew informazzjoni, bi kwalunkwe forma jew natura, sew jekk jista' jitħares jew le, kif ukoll kwalunkwe dritt marbut miegħu, inkluż drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

(13)  "rapport speċjali" tfisser kisba tanġibli speċifika ta' azzjoni tar-riċerka li tiġbor fil-qosor ir-riżultati tal-azzjoni, tagħti informazzjoni estensiva fuq il-prinċipji bażiċi, l-għanijiet, l-eżiti reali, il-proprjetajiet bażiċi, it-testijiet imwettqa, il-benefiċċji potenzjali, l-applikazzjonijiet tad-difiża potenzjali u l-mogħdija tal-isfruttament mistenni tar-riċerka.

(14)  "prototip tas-sistema" tfisser mudell ta' prodott jew teknoloġija li jista' juri l-prestazzjoni f'ambjent operattiv;

(15)  "pajjiż terz" tfisser pajjiż li mhux membru tal-Unjoni;

(16)  "pajjiż terz mhux assoċjat" tfisser pajjiż terz li mhux pajjiż assoċjat skont l-Artikolu 5;

(17)  "entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat" tfisser entità legali stabbilita f'pajjiż terz mhux assoċjat jew li jkollha l-istrutturi ta' ġestjoni eżekuttiva tagħha f'pajjiż terz mhux assoċjat.

(17a)  "il-kwalifikazzjoni" tfisser il-proċess kollu li juri li d-disinn ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew teknoloġija tad-difiża jkun jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati. Dak il-proċess jipprovdi evidenza oġġettiva li turi liema rekwiżiti partikolari ta' disinn ġew issodisfati;

(17b)  "konsorzju" tfisser grupp kollaborattiv ta' entitajiet legali kkostitwiti sabiex iwettqu azzjoni taħt dan il-Fond;

(17c)  "ċertifikazzjoni" tfisser il-proċess li skontu awtorità nazzjonali tiċċertifika li l-prodott ta' komponent tanġibbli jew intanġibbli jew ta' teknoloġija relatati mad-difiża jikkonforma mar-regolamenti applikabbli;

(17d)  "koordinatur" tfisser entità legali li hija membru ta' konsorzju u li ġiet maħtura mill-membri kollha tal-konsorzju biex tkun il-punt prinċipali ta' kuntatt għall-Kummissjoni fir-rigward tal-ftehim ta' għotja;

Artikolu 3

L-għanijiet tal-Fond

1.  L-għan ġenerali tal-Fond hu li jrawwem il-kompetittività, l-effiċjenza u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija Ewropea tad-difiża, billi jappoġġa azzjonijiet kollaborattivi u jwessa' l-koperazzjoni transfruntiera bejn entitajiet legali mal-Unjoni kollha, inkluż l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, kif ukoll li jsaħħaħ u jtejjeb l-aġilità kemm tal-provvista tad-difiża kif ukoll tal-katini tal-valur, jestendi l-kooperazzjoni transfruntiera ġdida bejn l-entitajiet legali u jrawwem sfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti u tat-teknoloġiji tad-difiża. Il-Fond għandu jikkontribwixxi għal-libertà tal-azzjoni tal-Unjoni u tal-awtonomija tagħha, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi u industrijali.

2.  Il-Fond għandu jkollu dawn l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

(a)  jappoġġa proġetti tar-riċerka kollaborattivi effiċjenti immens li jistgħu jixprunaw b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-kapaċitajiet Ewropej futuri, ħalli tiġi massimizzata l-innovazzjoni u jiġu introdotti prodotti u teknoloġiji ġodda tad-difiża, inkluż dawk rivoluzzjonarji;

(b)  jappoġġa proġetti tal-iżvilupp kollaborattivi Ewropej ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża li huma konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula b'mod komuni mill-Istati Membri fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, b'mod partikolari fil-kuntest tal-Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni, u b'hekk jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza fin-nefqa fuq id-difiża fl-Unjoni, jinkisbu ekonomiji ta' skala akbar, jonqos ir-riskju ta' duplikazzjoni u d-dipendenza żejda fuq importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u b'hekk jiżdied it-tagħmir Ewropew mill-Istati Membri, tonqos il-frammentazzjoni tas-suq fi prodotti u teknoloġiji tad-difiża madwar l-Unjoni kif ukoll tiżdied l-istandardizzazzjoni tas-sistemi ta' difiża u l-interoperabbiltà bejn il-kapaċitajiet tal-Istati Membri.

Artikolu 4

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għad-Difiża għall-perjodu 2021 – 2027 għandu jkun EUR 11 453 260 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 13 000 000 000 fi prezzijiet attwali).

2.  Id-distribuzzjoni ▌tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 għandha tkun:

(a)   ▌EUR 3 612 182 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 4 100 000 000  fi prezzijiet kurrenti).

(b)   ▌EUR 7 841 078 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 8 900 000 000 fi prezzijiet attwali) għal azzjonijiet tal-iżvilupp.

2a.  Sabiex tirrispondi għal ċirkostanzi mhux previsti jew għal żviluppi u ħtiġijiet ġodda, il-Kummissjoni tista', bil-proċedura baġitarja annwali, tvarja mill-ammonti msemmija fil-paragrafu 2 b'massimu ta' 10 %.

3.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Fond, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar evalwazzjoni, inkluż sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva. Dan l-ammont m'għandux jaqbeż 5 % tal-valur tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1.

4.  Mill-inqas 5 % tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 għandhom jiġu allokati biex jappoġġaw teknoloġiji rivoluzzjonarji fil-qasam tad-difiża.

Artikolu 5

Pajjiżi assoċjati

Il-Fond għandu jkun miftuħ għall-membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (l-EFTA) li huma membri fiż-Żona Ekonomika Ewropea (iż-ŻEE), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim taż-ŻEE; Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja għall-Fond ibbażata fuq dan l-Artikolu għandha tikkostitwixxi dħul assenjat skont l-Artikolu [21(5)] tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 6

Appoġġ għal teknoloġiji rivoluzzjonarji fil-qasam tad-difiża

1.  Il-Kummissjoni għandha tagħti finanzjament permezz ta' konsultazzjonijiet miftuħa u pubbliċi dwar teknoloġiji revoluzzjonarji b'enfasi esklussiva fuq l-applikazzjonijiet tad-difiża dwar l-oqsma ta' intervent definiti fil-programmi ta' ħidma skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 27.

2.  Fuq bażi ta' każ b'każ, il-Kummissjoni għandha ssib l-aktar forma xierqa ta' finanzjament biex tiffinanzja teknoloġiji revoluzzjonarji.

Artikolu 7

Etika

1.  Azzjonijiet imwettqa permezz tal-Fond għandhom ikunu konformi mal-prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali rilevanti.

2.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati mill-Kummissjoni b'mod sistematiku, fuq bażi ex-ante, biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, fejn xieraq, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom il-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti indipendenti minn oqsfa differenti. Il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika u tirrapporta dwar dan fil-qafas tal-obbligi ta' rapportar u ta' evalwazzjoni tagħha fi ħdan l-Artikoli 31 u 32. L-esperti kollha għandhom ikunu ċittadini tal-Unjoni u għandhom ikunu ċittadini minn l-akbar firxa wiesgħa possibbli ta' Stati Membri.

3.  L-entitajiet li jieħdu sehem fl-azzjoni għandhom jiksbu l-approvazzjonijiet kollha jew dokumenti obbligatorji oħra mingħand il-kumitati tal-etika lokali u nazzjonali rilevanti jew mingħand korpi oħrajn bħall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, qabel ma jinbdew l-attivitajiet rilevanti. Dawn id-dokumenti għandhom jinżammu f'fajl u jingħataw lill-Kummissjoni.

5.  L-azzjonijiet li mhumiex aċċettabbli etikament għandhom jiġu miċħuda▌.

KAPITOLU IIDISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 8

Implimentazzjoni u forom ta' finanzjament tal-UE

1.  Il-Fond għandu jiġi implimentat mill-Kummissjoni b'ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-Fond jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe forma minn dawk stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet, premjijiet u akkwist. ▌

Artikolu 9

Finanzjament kumulattiv, kumplimentari u kkombinat

1.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni tista' tirċievi wkoll kontribuzzjoni mill-Fond, diment li l-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess spejjeż. Ir-regoli ta' kull programm/Fond tal-Unjoni li jikkontribwixxi għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu għall-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż l-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni u l-appoġġ mill-programmi differenti tal-Unjoni jista' jiġi kkalkolat fuq bażi prorata b'konformità mad-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-appoġġ.

2.  ▌

KAPITOLU III

KUNDIZZJONIJIET TAL-ELIĠIBBILTÀ, KRITERJI TAL-GĦOTI U FINANZJAMENT

Artikolu 10

Entitajiet eliġibbli

1.  L-applikanti u s-sottokuntratturi tagħhom involuti fl-azzjoni għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament, diment li dawn ikunu stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat kif imsemmi fl-Artikolu 5, ikollhom strutturi ta' ġestjoni eżekuttiva tagħhom fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u ma jkunux ikkontrollati minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat.

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, applikant jew sottokuntrattur involut fl-azzjoni stabbilit fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u kkontrollat minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat jista' jkun jista' jikkostitwixxi entità eliġibbli għall-finanzjament jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni u diment li l-parteċipazzjoni tiegħu ma tirriskjax l-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jew l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3. Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti għandha titlob lill-applikant biex jimpenja ruħu li jimplimenta miżuri xierqa qabel il-bidu tal-azzjoni billi jiżgura li:

(a)  ▌kontroll fuq l-applikant ma jiġix eżerċitat b'mod li jillimita b'xi mod il-kapaċità tiegħu li jwettaq▌l-azzjoni u li jwassal ir-riżultati, li jimponi restrizzjonijiet relatati mal-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi, ir-riżorsi, il-proprjetà intellettwali jew l-għarfien tiegħu meħtieġa għall-fini tal-azzjoni, jew li jdgħajjef il-kapaċitajiet u l-istandards tiegħu meħtieġa għat-twettieq tal-azzjoni;

(b)  ▌aċċess minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati għal informazzjoni sensittiva klassifikata u mhux klassifikata relatata mal-azzjoni huwa evitat; u l-impjegati jew persuni oħra involuti fl-azzjoni▌jkollhom approvazzjoni tas-sigurtà nazzjonali maħruġa minn Stat Membru jew minn pajjiż assoċjat;

(c)  is-sjieda tal-proprjetà intellettwali li tirriżulta mill-azzjoni, u r-riżultati tal-azzjoni għandhom jibqgħu fi ħdan il-benefiċjarju u mhumiex soġġetti għal kontrolli jew restrizzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet oħra ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati u mhumiex esportati, jew mogħtija aċċess, lejn jew minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz mingħajr l-approvazzjoni tal-Istati Membri li fih il-benefiċjarju huwa stabbilit, u b'mod konsistenti mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3, matul l-azzjoni u għal perjodu speċifiku wara t-tlestija tiegħu, fejn tali perjodu jkun stipulat fil-ftehim tal-għotja.

Applikant jew sottokuntrattur involut fl-azzjoni li għandu l-istruttura maniġerjali eżekuttiva tiegħu fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u li huwa kkontrollat minn pajjiż terz mhux assoċjat soġġett għal kwalunkwe miżuri restrittivi tal-Unjoni jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat soġġett għal kwalunkwe miżuri restrittivi tal-Unjoni ma għandux jingħata deroga skont dan il-paragrafu.

3.  L-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi kollha użati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għandhom ikunu jinsabu fit-territorju tal-Unjoni jew ta' pajjiżi assoċjati u ma għandhom ikunu soġġetti għall-ebda kontroll jew restrizzjoni minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat. Barra minn hekk, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom involuti fl-azzjoni għandhom jikkooperaw biss ma' entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u li ma jkunux ikkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

4.  B'deroga mill-paragrafu 3, jekk ma jkun hemm l-ebda sostituti kompetittivi disponibbli minnufih fl-Unjoni, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi▌involuti fl-azzjoni jistgħu jużaw l-assi, l-infrastruttura, il-faċilitajiet u r-riżorsi tagħhom li jinsabu jew li jinżammu fit-territorju ta' pajjiż terz mhux assoċjat, jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta' azzjoni u diment li din ma tirriskjax l-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha jew l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3. Bl-istess kundizzjonijiet, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom involuti fl-azzjoni jistgħu jikkooperaw ma' entità stabbilita f'pajjiż terz mhux assoċjat. L-ispejjeż relatati mal-użu ta' dawn l-infrastrutturi, il-faċilitajiet, l-assi jew ir-riżorsi, u ma' din il-koperazzjoni ma għandhomx ikunu eliġibbli għal finanzjament permezz ta' dan il-Fond. Fi kwalunkwe każ, tali deroga ma għandhiex tingħata jekk dawk l-assi, l-infrastruttura, il-faċilitajiet u r-riżorsi jkunu jinsabu jew jinżammu fit-territorju ta' pajjiż terz mhux assoċjat soġġett għal kwalunkwe miżuri restrittivi tal-Unjoni.

5.  Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti jew il-ftehim tal-għotja għandhom jispeċifikaw il-kundizzjonijiet kollha, inklużi dawk imsemmija fil-punt 2 ta' dan l-Artikolu. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu relatati, b'mod partikulari mad-dispożizzjonijiet dwar is-sjieda tar-riżultati tal-azzjoni u l-aċċess għal informazzjoni sensittiva klassifikata u mhux klassifikata u mal-garanziji fuq is-sigurtà tal-provvista.

6.  L-applikanti għandhom jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-kriterji tal-eliġibbiltà u l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4.

7.  L-applikazzjonijiet li jeżiġu l-verifiki skont il-paragrafu 2 jew il-paragrafu 4 jistgħu jitressqu biss bi qbil mal-Istat Membru jew mal-pajjiż assoċjat fejn ikun stabbilit l-applikant.

8.  F'każ ta' bidla waqt l-implimentazzjoni ta' azzjoni li tista' toħloq dubju dwar l-issodisfar ta' dawk il-kriterji u l-kundizzjonijiet, il-benefiċjarju għandu jinforma lill-Kummissjoni, li min-naħa tagħha għandha tivvaluta jekk dawk il-kriterji u l-kundizzjonijiet għadhomx issodisfati u tindirizza l-impatt potenzjali (sospensjoni, kanċellament) fuq il-finanzjament tal-azzjoni.

9.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, is-sottokuntratturi huma s-sottokuntratturi li għandhom relazzjoni kuntrattwali diretta ma' benefiċjarju, sottokuntratturi oħra li huma allokati mill-inqas 10 % tal-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni, kif ukoll sottokuntratturi li jistgħu jitolbu aċċess għal informazzjoni klassifikata skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 biex iwettqu l-azzjoni.

Artikolu 11

Azzjonijiet eliġibbli

1.  Għall-finanzjament għandhom ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3.

2.  Il-Fond għandu jappoġġa azzjonijiet li jkopru prodotti u teknoloġiji ġodda u aġġornati, meta l-użu tal-informazzjoni diġà eżistenti li hemm bżonn biex isir l-aġġornament ma jkunx soġġett direttament jew indirettament għal restrizzjoni minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

3.  Azzjoni eliġibbli għandha tkun relatata ma' wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)  attivitajiet immirati biex joħolqu, jirfdu u jtejbu għarfien▌u prodotti u teknoloġiji fid-difiża, inklużi teknoloġiji fixkiela tad-difiża, li jistgħu jħallu effetti sinifikanti fil-qasam tad-difiża;

(b)  attivitajiet immirati biex iżidu l-interoperabbiltà u r-reżiljenza, inkluż il-produzzjoni u l-qsim siguri tad-data, tinkiseb ħakma ta' teknoloġiji kritiċi tad-difiża, tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista u jkun jista' jsir sfruttament effettiv tar-riżultati għal prodotti u teknoloġiji tad-difiża;

(c)  studji, bħal studji ta' fattibilità li jeżaminaw il-fattibbiltà ta' teknoloġija, prodott, proċess, servizz, soluzzjoni,▌ġodda jew imtejba▌;

(d)  id-disinn ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew teknoloġija tad-difiża kif ukoll id-definizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li skonthom ikun ġie żviluppat dan id-disinn u li jistgħu jinkludu testijiet parzjali għal tnaqqis tar-riskju f'ambjent industrijali jew rappreżentattiv;

(e)  l-iżvilupp ta' mudell ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew teknoloġija tad-difiża, li jkunu jistgħu juru l-prestazzjoni tal-element waqt li jkun qed jitħaddem (prototip ta' sistema);

(f)  l-ittestjar ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew teknoloġija tad-difiża;

(g)  l-ikkwalifikar ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew teknoloġija tad-difiża;

(h)  iċ-ċertifikazzjoni ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli jew teknoloġija tad-difiża;

(i)  l-iżvilupp ta' teknoloġiji jew assi li jżidu l-effiċjenza tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża;

4.  ▌L-azzjoni għandha titwettaq bil-kooperazzjoni fi ħdan konsorzju ta' mill-inqas tliet entitajiet legali li jkunu stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri▌. Kwalunkwe entità legali addizzjonali li tipparteċipa fil-konsorzju tista' tkun stabbilita f'pajjiż assoċjat kif imsemmi fl-Artikolu 5. Tul l-implimentazzjoni kollha tal-azzjoni, mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma għandhomx ikunu kkontrollati▌, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma għandhomx ikunu jikkontrollaw lil xulxin.

5.  Il-paragrafu 4 ma għandux japplika għall-azzjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 3 u għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6.

6.  L-azzjonijiet għall-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji li l-użu, l-iżvilupp jew il-produzzjoni tagħhom hu pprojbit mil-liġi internazzjonali applikabbli, ma għandhomx ikunu eliġibbli għal finanzjament. B'mod partikolari, il-Programm ma għandux jiffinanzja armi tan-nar inklużi l-fosforu abjad, munizzjonijiet tal-uranju mfaqqar, armi awtonomi letali mingħajr kontroll uman sinifikanti fuq il-funzjonijiet kritiċi ta' għażla u ta' attakki fuq miri individwali, armi żgħar u armi ħfief żviluppati prinċipalment għal skopijiet ta' esportazzjoni, jiġifieri fejn l-ebda Stat Membru ma jkun esprima rekwiżit biex titwettaq l-azzjoni.

6a.  Azzjonijiet għall-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji li huma kapaċi li jwettqu jew jiffaċilitaw dan li ġej, ma għandhomx ikunu eliġibbli għal finanzjament skont il-Programm:

(i)    ksur serju tad-dritt umanitarju internazzjonali;

(ii)    ksur serju tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

(iii)     att li jikkostitwixxi reat skont il-konvenzjonijiet jew il-protokolli internazzjonali relatati mat-terroriżmu;

(iv)    att li jikkostitwixxi reat skont il-konvenzjonijiet jew il-protokolli internazzjonali relatati mal-kriminalità organizzata transnazzjonali.

Artikolu 12

Il-proċedura tal-għażla u tal-għoti

1.  Jistgħu jingħataw għotjiet mingħajr sejħa għal proposti lil entitajiet legali identifikati fil-programm ta' ħidma skont l-Artikolu [195(e)] tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-Kummissjoni għandha tagħti l-finanzjament għal azzjonijiet magħżula wara kull sejħa jew wara l-applikazzjoni tal-Artikolu [195(e)] tar-Regolament Finanzjarju.

3.  Għall-għoti ta' finanzjament għal azzjonijiet tal-iżvilupp, il-Kummissjoni għandha taġixxi permezz ta' atti delegati adottati b'konformità mal-proċedura msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 28a.

Artikolu 13

Kriterji tal-għoti

1.  Kull proposta għandha tiġi vvalutata skont dawn il-kriterji li ġejjin:

(a)  il-kontribut għall-eċċellenza jew il-potenzjal rivoluzzjonarju fil-qasam tad-difiża b'mod partikolari billi jintwera li r-riżultati mistennija tal-azzjoni proposta jippreżentaw vantaġġi sinifikanti fuq il-prodotti jew it-teknoloġiji eżistenti,

(b)  il-kontribut għall-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku tal-industrija Ewropea tad-difiża, b'mod partikolari billi jintwera li l-azzjoni proposta tinkludi kunċetti u approċċi innovattivi jew ġodda, titjib teknoloġiku ġdid promettenti għall-futur jew l-applikazzjoni ta' teknoloġiji jew kunċetti li qatt qabel ma jkunu ġew applikati fis-settur tad-difiża;

(c)  il-kontribut għall-kompetittività tal-industrija tad-difiża Ewropea, b'mod partikolari bil-ħolqien ta' opportunitajiet għal swieq ġodda u bi tkabbir mgħaġġel tal-kumpaniji mal-Unjoni kollha;

(ca)  il-kontribut għall-awtonomija industrijali u teknoloġika tal-Unjoni bit-tisħiħ tat-teknoloġiji jew tal-prodotti tad-difiża f'konformità mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula mill-Istati Membri fil-qafas tal-PESK u b'mod partikolari fil-kuntest tas-CDP tal-PESK;

(d)  il-kontribut għall-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni b'konformità mal-prijoritajiet imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 3 u, meta xieraq, ma' ftehimiet koperattivi reġjonali u internazzjonali;

(e)  il-kontribut għall-ħolqien ta' kooperazzjoni transfruntiera ġdida bejn l-entitajiet legali, b'mod partikolari l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja stabbiliti fl-Istati Membri u/jew fil-pajjiżi assoċjati għajr dawk fejn huma stabbiliti l-entitajiet fil-konsorzju li mhumiex SMEs u kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja;

(f)  il-kwalità u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-azzjoni.

2.  Skont il-punt (d) tal-paragrafu 1, jistgħu jitqiesu prijoritajiet reġjonali u internazzjonali, b'mod partikolari biex tkun evitata d-duplikazzjoni bla bżonn, u diment li dawn ikunu jservu l-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u ma jkunux jeskludu l-parteċipazzjoni ta' xi Stat Membru.

Artikolu 14

Rata ta' kofinanzjament

1.  Il-Fond għandu jiffinanzja▌100 % tal-ispejjeż eliġibbli ta' azzjoni, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' kofinanzjament.

2.  B'deroga mill-paragrafu 1:

(a)  għall-azzjonijiet definiti fl-Artikolu 11(3)(e), l-assistenza finanzjarja tal-Fond ma għandhiex taqbeż l-20 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni,

(b)  għall-azzjonijiet definiti fl-Artikolu 11(3)(f) sa (h), l-assistenza finanzjarja tal-Fond ma għandhiex taqbeż it-80 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni.

3.  Għall-azzjonijiet tal-iżvilupp, ir-rata ta' finanzjament għandha tiżdied mingħajr ma tkun tista' taqbeż l-ispiża totali eliġibbli f'dawn il-każijiet li ġejjin:

(a)  azzjoni żviluppata fil-kuntest tal-Koperazzjoni Strutturata Permanenti kif stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2315 tal-11 ta' Diċembru 2017, għandha tibbenefika minn rata ta' finanzjament miżjuda b'10 punti perċentwali addizzjonali;

(b)  azzjoni għandha tibbenefika minn rata ta' finanzjament miżjuda b'punti perċentwali ekwivalenti għall-persentaġġ tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati lill-SMEs stabbiliti fi Stat Membru jew f'pajjiż assoċjat differenti minn dawk li fihom huma stabbiliti l-membri tal-konsorzju li mhumiex SMEs jew kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja;

(c)  azzjoni għandha tibbenefika minn rata ta' finanzjament miżjuda b'punti perċentwali ekwivalenti għal kwart tal-persentaġġ tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja stabbiliti fi Stat Membru jew f'pajjiż assoċjat differenti minn dawk li fihom huma stabbiliti l-membri fil-konsorzju li mhumiex SMEs jew kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja;

(d)  iż-żieda ġenerali fir-rata ta' finanzjament ta' azzjoni ma għandhiex taqbeż it-30 punt perċentwali.

Artikolu 15

Kapaċità finanzjarja

B'deroga mill-Artikolu [198] tar-Regolament Finanzjarju:

(a)  il-kapaċità finanzjarja għandha tiġi verifikata biss għall-koordinatur u biss jekk il-finanzjament mitlub mingħand l-Unjoni jkun daqs jew iżjed minn EUR 500 000. Madankollu, jekk ikun hemm raġunijiet biex tiġi ddubitata l-kapaċità finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tivverifika wkoll il-kapaċità finanzjarja tal-applikanti l-oħra jew tal-koordinaturi taħt il-livell limitu msemmi fl-ewwel sentenza;

(b)  il-kapaċità finanzjarja la għandha tiġi verifikata fir-rigward ta' entitajiet legali li l-vijabbiltà tagħhom tkun garantita minn Stat Membru, u lanqas għandha tiġi verifikata fir-rigward ta' universitajiet u ċentri pubbliċi ta' riċerka;

(c)  jekk il-kapaċità finanzjarja hi garantita strutturalment minn entità legali oħra, il-kapaċità finanzjarja ta' din tal-aħħar għandha tiġi verifikata.

Artikolu 16

Spejjeż indiretti

1.  L-ispejjeż eliġibbli indiretti għandhom jiġu determinati bl-applikazzjoni ta' rata fissa ta' 25 % tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali, li ma jkunux jinkludu l-ispejjeż eliġibbli diretti għas-sottokuntrattar, l-appoġġ finanzjarju lill-partijiet terzi u kwalunkwe spiża unitarja jew somom f'daqqa li jinkludu spejjeż indiretti.

2.  Bħala alternattiva, l-ispejjeż indiretti eliġibbli▌jistgħu jiġu determinati skont il-prattiki tas-soltu kontabilistiċi tal-ispejjeż tal-benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż indiretti reali, diment li dawn il-prattiki kontabilistiċi tal-ispejjeż ikunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali permezz ta' skemi ta' finanzjament komparabbli skont l-Artikolu [185] tar-Regolament Finanzjarju u kkomunikati lill-Kummissjoni.

Artikolu 17

L-użu ta' somma f'daqqa unika jew kontribuzzjoni li mhix marbuta mal-ispejjeż

1.  Għall-għotjiet mogħtija għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 11(3)(e) u għal azzjonijiet oħra fejn l-Istati Membri u/jew il-pajjiżi assoċjati jkunu qed jiffinanzjaw aktar minn 50 % tal-baġit, il-Kummissjoni tista' tuża:

(a)  kontribuzzjoni li mhix marbuta mal-ispejjeż kif imsemmi fl-Artikolu [180(3)] tar-Regolament Finanzjarju u abbażi tal-kisba tar-riżultati mkejlin b'referenza għal stadji preċedenti stabbiliti jew permezz ta' indikaturi tal-prestazzjoni; or

(b)  somma f'daqqa unika kif imsemmi fl-Artikolu [182] tar-Regolament Finanzjarju u abbażi tal-baġit proviżorju tal-azzjoni li diġà approvaw l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati kofinanzjaturi.

2.  L-ispejjeż indiretti għandhom ikunu inklużi fis-somma f'daqqa.

Artikolu 18

Akkwist prekummerċjali

1.  L-Unjoni tista' tappoġġa l-akkwist prekummerċjali billi tagħti għotja lil awtoritajiet kontraenti jew lil entitajiet kontraenti kif definit fid-Direttivi 2014/24/UE(14), 2014/25/UE(15) u 2009/81/KE(16) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li b'mod konġunt qed jakkwistaw▌riċerka u żvilupp fil-qasam tad-difiża ta' servizzi jew qed jikkoordinaw il-proċeduri tal-akkwist tagħhom.

2.  Il-proċeduri tal-akkwist għandhom ikunu:

(a)  konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(b)  jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta' kuntratti multipli fi ħdan l-istess proċedura (akkwisti minn diversi sorsi);

(c)  jipprevedu l-għoti tal-kuntratti lill-offerta/i li joffru l-aqwa valur għall-flus.

Artikolu 19

Fond ta' Garanzija

Il-kontribuzzjonijiet għal mekkaniżmu ta' assigurazzjoni reċiproka jistgħu jkopru r-riskju assoċjat mal-irkupru ta' fondi dovuti minn benefiċjarji, u għandhom jitqiesu bħala garanzija biżżejjed skont ir-Regolament Finanzjarju. Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti [fl-Artikolu X] tar-Regolament XXX [is-suċċessur tar-Regolament dwar il-Fond ta' Garanzija].

Artikolu 21

Aċċess għal strumenti finanzjarji

Il-benefiċjarji tal-Fond għandhom ikunu eliġibbli biex jaċċessaw il-prodotti finanzjarji ddedikati taħt InvestUE, f'konformità mat-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.

TITOLU IIDISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI

APPLIKABBLI GĦAL AZZJONIJIET TA' RIĊERKA

Artikolu 22

Sjieda tar-riżultati

1.  Is-sjieda tar-riżultati tal-azzjonijiet għandha tkun tal-benefiċjarji li ġġenerawhom. Meta l-entitajiet legali jiġġeneraw riżultati b'mod konġunt, u meta l-kontribut rispettiv tagħhom ma jkunx jista' jiġi aċċertat, jew ma tkunx tista' ssir separazzjoni ta' dawn ir-riżultati konġunti, l-entitajiet legali għandu jkollhom sjieda konġunta tar-riżultati. Is-sidien konġunti għandhom jikkonkludu ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-eżerċizzju ta' dik is-sjieda konġunta, f'konformità mal-obbligi tagħhom taħt il-ftehim tal-għotja.

2.  Jekk l-assistenza tal-Unjoni tingħata fil-forma ta' akkwist pubbliku, is-sjieda tar-riżultati għandha tkun tal-Unjoni. L-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess għar-riżultati, mingħajr ħlas, meta jitolbu dan bil-miktub.

3.  ▌Ir-riżultati tal-azzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Fond ma għandhomx ikunu soġġetti għal xi restrizzjoni jew kontroll, direttament jew indirettament, permezz ta' entità legali intermedjarja waħda jew aktar, inkluż f'termini ta' trasferiment ta' teknoloġija minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat.

4.  Jekk ikun ġustifikat, il-ftehim tal-għotja għandu jistabbilixxi d-dritt tal-Kummissjoni li tkun notifikata u li toġġezzjona għat-trasferiment tas-sjieda tar-riżultati jew għall-għoti ta' liċenzja għar-riżultati lil pajjiż terz mhux assoċjat jew lil entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat. Dawn it-trasferimenti ma għandhomx imorru kontra l-interessi tad-difiża u tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha jew kontra l-għanijiet ta' dan ir-Regolament stabbiliti fl-Artikolu 3.

5.  L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess għar-rapport speċjali ta' azzjoni li rċeviet finanzjament tal-Unjoni. Dawn id-drittijiet tal-aċċess għandhom jingħataw mingħajr il-ħlas ta' royalty u jintbagħtu mill-Kummissjoni lill-Istati Membri u lill-pajjiżi assoċjati, wara li jkun żgurat li fis-seħħ hemm obbligi xierqa tal-kunfidenzjalità. Fi kwalunkwe każ, il-parteċipanti mhumiex meħtieġa jipprovdu kwalunkwe dejta jew informazzjoni li huma parti minn proprjetà intellettwali fir-rapport speċjali.

6.  L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati għandhom jużaw ir-rapport speċjali biss għal finijiet relatati mal-użu mill-forzi armati jew il-forzi tas-sigurtà jew tal-intelligence tagħhom, jew għal finijiet relatati mal-użu għalihom, inkluż fi ħdan il-qafas tal-programmi koperattivi tagħhom. Mingħajr ma jkun limitat għalihom, użu bħal dan għandu jinkludi l-istudju, l-evalwazzjoni, il-valutazzjoni, ir-riċerka, id-disinn, l-iżvilupp, il-manifattura, it-titjib, il-modifika, il-manutenzjoni, it-tiswija, ir-rinnovament u l-aċċettazzjoni tal-prodotti u ċ-ċertifikazzjoni, l-operazzjoni, it-taħriġ, ir-rimi u servizzi oħra tad-disinn u l-użu tal-prodott, kif ukoll il-valutazzjoni u l-abbozzar ta' rekwiżiti tekniċi għall-akkwist.

7.  Il-benefiċjarji għandhom jagħtu aċċess lill-istituzzjonijiet, il-korpi jew l-aġenziji tal-Unjoni għar-riżultati tagħhom mingħajr il-ħlas ta' royalty, għal finijiet debitament ġustifikati ta' żvilupp, implimentazzjoni u monitoraġġ tal-politiki jew tal-programmi tal-Unjoni. Dawn id-drittijiet tal-aċċess għandhom ikunu limitati għal użu mhux kummerċjali u mhux kompetittiv.

8.  Fil-ftehimiet u fil-kuntratti tal-għotjiet għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar is-sjieda, id-drittijiet tal-aċċess u l-liċenzjar fir-rigward tal-akkwist prekummerċjali biex ikun żgurat l-użu massimu tar-riżultati u jkun evitat kull żvantaġġ inġust. Jekk kuntrattur jonqos milli jisfrutta kummerċjalment ir-riżultati tul perjodu partikolari wara l-akkwist prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, dan għandu, fejn ikun possibbli, jittrasferixxi kwalunkwe sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet kontraenti.

8a.  Kwalunkwe tliet Stati Membri jew pajjiżi assoċjati jew aktar li, b'mod multilaterali jew fil-qafas ta' organizzazzjoni tal-Unjoni, ikkonkludew b'mod konġunt kuntratt wieħed jew aktar ma' parteċipant wieħed jew aktar biex flimkien jiżviluppaw aktar ir-riżultati miksuba fil-qasam ta' azzjoni speċifika li tkun irċeviet finanzjament skont ftehim tal-għotja għal azzjoni ta' riċerka dwar id-difiża, għandhom igawdu drittijiet ta' aċċess għar-riżultati tal-azzjoni li huma l-proprjetà ta' tali parteċipant u li huma meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Tali drittijiet ta' aċċess għandhom jingħataw ħielsa minn royalties u taħt kundizzjonijiet speċifiċi bil-għan li jiġi żgurat li dawk id-drittijiet jintużaw biss għall-fini tal-kuntratt u li se jkunu fis-seħħ obbligi ta' kunfidenzjalità xierqa.

TITOLU IIIDISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI

APPLIKABBLI GĦAL IŻVILUPP

Artikolu 23

Kriterji addizzjonali tal-eliġibbiltà

1.  Meta applikabbli, il-konsorzju għandu juri li l-ispejjeż li fadal ta' azzjoni eliġibbli li mhumiex koperti mill-appoġġ tal-Unjoni se jiġu koperti b'mezzi oħra ta' finanzjament, bħal kontribuzzjonijiet mingħand l-Istati Membri u/jew il-pajjiżi assoċjati jew kofinanzjament mingħand entitajiet legali.

2.  Fejn jidħlu l-azzjonijiet imsemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 11, l-azzjoni għandha tkun ibbażata fuq rekwiżiti armonizzati tal-kapaċitajiet maqbula b'mod konġunt mill-Istati Membri u/jew il-pajjiżi assoċjati.

3.  Għal azzjonijiet imsemmija fil-punti (e) sa (h) tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 11, il-konsorzju għandu juri permezz ta' dokumenti maħruġa mill-awtoritajiet nazzjonali li:

(a)  mill-inqas żewġ Stati Membri▌jew għall-inqas Stat Membru wieħed ma' pajjiżi assoċjati jipprovdu garanziji biex jakkwistaw il-prodott finali jew jużaw it-teknoloġija b'mod koordinat▌. Dan jista' jinkludi l-akkwist konġunt;

(b)  L-azzjoni hija bbażata fuq speċifikazzjonijiet tekniċi komuni miftehma b'mod konġunt bejn l-Istati Membri u/jew il-pajjiżi assoċjati li jikkofinanzjaw l-azzjoni.

Artikolu 24

Kriterji addizzjonali tal-għoti

Minbarra l-kriterji tal-għoti msemmija fl-Artikolu 13, il-programm ta' ħidma jista' wkoll jikkunsidra:

(a)  il-kontribut għal żieda fl-effiċjenza tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti u t-teknoloġiji tad-difiża, inkluż il-kosteffikaċja u l-potenzjal għal sinerġiji fil-proċess tal-akkwist u tal-manutenzjoni u fil-proċessi tar-rimi;

(b)  il-livell ta' koperazzjoni bejn l-Istati Membri involuti fl-azzjoni eliġibbli.

(ba)  il-volum previst tal-akkwist u l-effett mistenni fuq il-kapaċitajiet u n-nefqa ta' difiża tal-Istati Membri, u l-Awtonomija Strateġika Ewropea.

Artikolu 25

Sjieda tar-riżultati

1.  L-Unjoni la għandu jkollha sjieda ta' prodotti jew teknoloġiji li jirriżultaw mill-azzjoni tal-iżvilupp u lanqas ma għandu jkollha xi dritt tal-proprjetà intellettwali relatat mar-riżultati tal-azzjoni.

1a.  Is-sjieda tar-riżultati tal-azzjonijiet għandha tkun tal-benefiċjarji li ġġenerawhom. Meta l-entitajiet legali jiġġeneraw riżultati b'mod konġunt, u meta l-kontribut rispettiv tagħhom ma jkunx jista' jiġi aċċertat, jew ma tkunx tista' ssir separazzjoni ta' dawn ir-riżultati konġunti, l-entitajiet legali għandu jkollhom sjieda konġunta tar-riżultati. Is-sidien konġunti għandhom jikkonkludu ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-eżerċizzju ta' dik is-sjieda konġunta, f'konformità mal-obbligi tagħhom taħt il-ftehim tal-għotja.

2.  Ir-riżultati tal-azzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Fond ma għandhomx ikunu soġġetti għal kontrolli jew restrizzjonijiet mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati jew mill-entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati, direttament jew indirettament, permezz ta' entità legali intermedjarja waħda jew aktar, inkluż f'termini ta' trasferiment tat-teknoloġija.

3.  Fir-rigward tar-riżultati ġġenerati mill-benefiċjarji dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata ex ante, għall-inqas sitt ġimgħat qabel, bi kwalunkwe trasferiment ta' sjieda jew għoti ta' liċenzji lil pajjiżi terzi mhux assoċjati jew lil entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati. Jekk tali trasferiment ta' sjieda jew l-għoti ta' liċenzji jmorru kontra l-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha jew kontra l-għanijiet ta' dan ir-Regolament kif stabbiliti fl-Artikolu 3,▌il-finanzjament mogħti mill-Fond għandu jiġi rimborżat.

4.  B'deroga mill-paragrafu 1, meta l-assistenza tal-Unjoni tingħata fil-forma ta' akkwist pubbliku, l-Unjoni għandu jkollha s-sjieda tar-riżultati u l-Istati Membri u/jew il-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom id-dritt, mingħajr ħlas, għal liċenzja mhux esklussiva biex jużaw ir-riżultati meta jitolbu dan bil-miktub.

Artikolu 26

Informazzjoni tal-meniġer tal-proġett

Jekk xi meniġer tal-proġett jinħatar mill-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-meniġer tal-proġett dwar il-progress li sar fir-rigward tal-azzjoni qabel tmexxi l-ħlas lill-benefiċjarju tal-azzjoni eliġibbli.

TITOLU IVGOVERNANZA, MONITORAĠĠ,

EVALWAZZJONI U KONTROLL

Artikolu 27

Programmi ta' ħidma

1.  Il-Fond għandu jiġi implimentat permezz ta' programmi ta' ħidma annwali jew pluriennali stabbiliti skont l-Artikolu [110] tar-Regolament Finanzjarju. ▌

1a.  Il-programmi ta' ħidma jistgħu, b'mod partikolari, iqisu l-istrateġiji żviluppati fl-Aġenda Strateġika Globali għar-Riċerka (OSRA) u fil-Każijiet Strateġiċi ta' Kuntest (SCCs) tas-CDP.

1b.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-koerenza tal-programmi ta' ħidma matul il-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u teknoloġiji fil-qasam tad-difiża.

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta l-programmi ta' ħidma permezz ta' atti delegati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 28a.

2a.    Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxi fid-dettall il-kategoriji tal-proġetti li jridu jiġu ffinanzjati mill-Fond. Dawk il-programmi ta' ħidma għandhom ikunu konformi mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3.

2b.  Abbażi tal-proċess ta' elaborazzjoni tal-programmi ta' ħidma, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni bil-quddiem tal-każijiet ta' duplikazzjoni possibbli bil-kapaċitajiet eżistenti jew bi proġetti ta' riċerka jew ta' żvilupp diġà ffinanzjati fl-Unjoni.

Artikolu 28a

Eżerċizzju tad-Delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 27 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' seba' snin minn [data tad-dħul fis-seħħ].

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 27 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(17).

Artikolu 29

Esperti indipendenti

1.  Il-Kummissjoni għandha taħtar esperti indipendenti biex jassistu fl-evalwazzjoni ta' proposti skont l-Artikolu [237] tar-Regolament Finanzjarju. ▌

2.  L-esperti indipendenti għandhom ikunu ċittadini tal-Unjoni minn firxa kemm jista' jkun wiesgħa ta' Stati Membri identifikati u magħżula permezz ta' sejħiet għal espressjonijiet tal-interess▌ħalli tiġi stabbilita lista ta' esperti. B'deroga mill-Artikolu [237] tar-Regolament Finanzjarju, din il-lista ma għandhiex issir pubblika, kollha kemm hi jew in parti, fejn tkun meħtieġa għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-sigurtà pubblika.

3.  L-esperti indipendenti għandu jkollhom l-awtorizzazzjoni xierqa tas-sigurtà maħruġa minn Stat Membru.

5.  L-esperti indipendenti għandhom jintgħażlu abbażi tal-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien tagħhom li jeħtieġu biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom.

5a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li espert li jkollu kunflitt ta' interess fir-rigward ta' materja li fuqha l-espert huwa meħtieġ jipprovdi opinjoni ma jevalwax, ma jagħtix parir jew ma jassistix dwar il-materja speċifika inkwistjoni.

Artikolu 30

Applikazzjoni tar-regoli dwar informazzjoni klassifikata

1.  Fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament:

(a)  kull Stat Membru jew pajjiż assoċjat għandu jiżgura li r-regolamenti nazzjonali tiegħu dwar is-sigurtà joffru grad ta' protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-Unjoni Ewropea li jkun ekwivalenti għal dak li jagħtu r-regoli dwar is-sigurtà stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE(18) u li jagħtu r-regoli dwar is-sigurtà tal-Kunsill stabbiliti fl-Annessi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE(19);

(b)  L-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati għandhom jinformaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar ir-regolamenti nazzjonali dwar is-sigurtà msemmija fil-punt (a);

(c)  il-persuni fiżiċi residenti f'pajjiżi terzi mhux assoċjati u l-persuni ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi terzi mhux assoċjati jistgħu jittrattaw informazzjoni klassifikata tal-UE fir-rigward tal-Fond biss meta dawn ikunu soġġetti, f'dawk il-pajjiżi, għal regolamenti dwar is-sigurtà li jiżguraw grad ta' protezzjoni li jkun minn tal-inqas ekwivalenti għal dak li jagħtu r-regoli dwar is-sigurtà tal-Kummissjoni stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 u li jagħtu r-regoli dwar is-sigurtà tal-Kunsill stabbiliti fl-Annessi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE. L-ekwivalenza tar-regolamenti dwar is-sigurtà applikati f'pajjiż terz jew f'organizzazzjoni internazzjonali għandha tiġi definita fi ftehim dwar is-sigurtà tal-informazzjoni, li jinkludi kwistjonijiet tas-sigurtà industrijali jekk ikunu rilevanti, li jiġi konkluż bejn l-Unjoni u dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali b'konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 218 tat-TFUE u billi jitqies l-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 2013/488/UE;

(d)  mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE u għar-regoli li jirregolaw il-qasam tas-sigurtà industrijali kif stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444, persuna fiżika jew persuna ġuridika, pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali jista' jingħatalhom aċċess għal informazzjoni klassifikata tal-UE meta jitqies meħtieġ fuq bażi ta' każ b'każ, skont in-natura u l-kontenut ta' din l-informazzjoni, il-ħtieġa għall-għarfien tal-benefiċjarju u l-grad ta' vantaġġ għall-Unjoni.

2.  Meta l-azzjonijiet ikunu jinvolvu, jeħtieġu u/jew jinkludu informazzjoni sensittiva klassifikata jew mhux klassifikata, il-korp rilevanti ta' finanzjament għandu jispeċifika fid-dokumenti tas-sejħa għal proposti/offerti, il-miżuri u r-rekwiżiti meħtieġa biex tkun żgurata s-sigurtà ta' din l-informazzjoni fil-livell meħtieġ.

3.  Biex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-informazzjoni sensittiva klassifikata u mhux klassifikata bejn il-Kummissjoni, il-benefiċjarji u, meta applikabbli, l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema sigura tal-iskambju elettroniku.

Artikolu 31

Monitoraġġ u rappurtar

1.  L-indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tal-progress tal-Fond biex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness.

2.  Biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress tal-Fond biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness ħalli tirrevedi jew tikkumplimenta l-indikaturi meta meqjus meħtieġ u biex tissupplimenta dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja u tevalwa b'mod regolari l-implimentazzjoni tal-Fond u tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress li jkun sar. Dak ir-rapport annwali għandu jkun fih taqsima dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 7. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti meħtieġa tal-monitoraġġ.

4.  Is-sistema tar-rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-Fond tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv u fil-ħin. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti tar-rapportar proporzjonati fuq il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni.

Artikolu 32

Evalwazzjoni tal-Fond

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom isiru fil-ħin biex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Fond għandha ssir malli jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Fond, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni interim għandu jinkludi, b'mod partikolari, valutazzjoni tal-governanza tal-Fond, it-tagħlimiet meħuda mill-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża u l-Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar id-Difiża, valutazzjoni tal-implementazzjoni tal-proċeduri ta' etika kif imsemmi fl-Artikolu 7, ir-rati ta' implimentazzjoni, ir-riżultati tal-għoti tal-proġetti, inkluż l-involviment tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u l-grad tal-parteċipazzjoni transfruntiera tagħhom, id-distribuzzjoni tal-fondi fost kategoriji differenti ta' sottokuntratturi skont id-definizzjoni msemmija fil-punt 9 tal-Artikolu 10, il-baġit allokat għal teknoloġiji rivoluzzjonarji u l-finanzjament mogħti skont l-Artikolu [195] tar-Regolament Finanzjarju sal-31 ta' Lulju 2024. L-evalwazzjoni interim għandu jkun fiha wkoll informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-oriġini tal-benefiċjarji u n-numru ta' pajjiżi involuti fi proġetti individwali, u, meta possibbli, id-distribuzzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ġġenerati. Il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposti għal kwalunkwe emenda xierqa għal dan ir-Regolament.

3.  Fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni, iżda sa mhux aktar tard minn erba' snin wara l-31 ta' Diċembru 2027, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni finali għandu jinkludi r-riżultati tal-implimentazzjoni u, sa fejn possibbli f'mument partikolari, l-impatt tal-Fond. Ir-rapport, imsejjes fuq konsultazzjonijiet rilevanti mal-Istati Membri, mal-pajjiżi assoċjati u mal-partijiet ikkonċernati ewlenin, għandu jevalwa b'mod partikolari l-progress li jkun sar biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3. Għandu janalizza wkoll il-parteċipazzjoni transfruntiera, inkluż tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, fil-proġetti implimentati permezz tal-Fond kif ukoll l-integrazzjoni tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja fil-katina tal-valur globali. Ir-rapport għandu jkun fih ukoll informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-oriġini tal-benefiċjarji u, meta possibbli, id-distribuzzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ġġenerati.

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, mehmuża mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Artikolu 33

Awditi

L-awditjar tal-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mwettaq minn persuni jew entitajiet, inkluż minn dawk li mhumiex imqabbda mill-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, għandu jifforma l-bażi tal-assigurazzjoni kumplessiva skont l-Artikolu [127] tar-Regolament Finanzjarju. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha teżamina l-kontijiet tad-dħul u l-ħruġ kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 287 tat-TFUE.

Artikolu 34

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

Meta pajjiż terz jieħu sehem fil-Fond permezz ta' deċiżjoni skont ftehim internazzjonali jew permezz ta' kwalunkwe strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu jagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa mill-uffiċjal awtorizzanti responsabbli, mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv. Fil-każ tal-OLAF, dawn id-drittijiet għandhom jinkludu d-dritt li jwettaq investigazzjonijiet, inkluż kontrolli u spezzjonijiet fil-post, previsti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

Artikolu 35

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  Il-benefiċjarji tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni, b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom, billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi, inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-Fond, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Fond għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3. Dawk ir-riżorsi finanzjarji jistgħu jintużaw għal proġetti dwar statistika dwar l-industrija tad-difiża u proġetti pilota għall-ġbir tad-data.

TITOLU V

ATTI DELEGATI, DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI U FINALI

Artikolu 36

Atti delegati

1.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 31 għal perjodu taż-żmien mhux determinat li jibda mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 31 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

3.  Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

4.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 31 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn wara n-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 37

Revoka

6.  Ir-Regolament (UE) Nru …/…. (il-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża) huwa mħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2021.

Artikolu 38

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.  Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-kontinwazzjoni jew il-modifika tal-azzjonijiet ikkonċernati, sal-għeluq tagħhom, skont [ir-Regolament dwar il-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża] kif ukoll l-Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar id-Difiża, li għandu jibqa' japplika għall-azzjonijiet ikkonċernati sal-għeluq tagħhom.

2.  Il-pakkett finanzjarju tal-Fond jista' jkopri wkoll l-ispejjeż tal-assistenza teknika u amministrattiva meħtieġa biex tkun żgurata t-tranżizzjoni bejn il-Fond u l-miżuri adottati permezz tal-predeċessuri tiegħu, [ir-Regolament dwar il-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża] kif ukoll l-Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar id-Difiża.

3.  Jekk meħtieġ, jistgħu jiddaħħlu approprjazzjonijiet fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 4, ħalli tkun tista' ssir il-ġestjoni tal-azzjonijiet li ma jkunux tlestew sal-31 ta' Diċembru 2027.

Artikolu 39

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew  Għall-Kunsill

Il-President  Il-President

OPINJONI TAL-MINORANZA

Rapport tal-Minoranza mressaq mill-MEPs tal-Grupp GUE/NGL Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

Ir-rapport huwa favur militarizzazzjoni rapida ulterjuri tal-UE u tal-Istati Membri. Filwaqt li jippromwovi tellieqa tal-armi, jissussidja impriżi militari li jistimulaw aktar investimenti fid-difiża u r-riċerka militari u l-iżvilupp ta' tagħmir u armi, minkejja l-kriżi soċjali u l-impatt ambjentali. Ir-rapport imur kontra l-Artikolu 41(2) tat-TUE li jipprojbixxi l-ispiża li toriġina minn operazzjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet militari jew tad-difiża milli jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni. Jirrakkomanda wkoll il-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO.

Aħna noġġezzjonaw peress li r-rapport:

  jagħti bixra lill-UE ta' attur militari globali;

  iservi biex jissussidja s-settur tad-difiża u l-Kumpless Militari Industrijali u huwa probabbli li jżid l-esportazzjonijiet tal-armi;

  jimmilitarizza l-politiki ċivili u juża l-industrija u l-kompetittività bħala pretest biex jiġu żviluppati aktar il-kapaċitajiet ta' difiża tal-UE fil-qafas tal-PSDK/PESK;

  jappoġġa aktar kooperazzjoni ċivili-militari;

Aħna neżiġu:

  diżarm radikali fil-livell tal-UE u dak globali;

  ebda finanzjament militari mill-baġit tal-UE u interpretazzjoni stretta tal-Artikolu 41(2) tat-TUE;

  fondi pubbliċi li jappoġġjaw l-impjiegi ta' kwalità, l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid u l-SMEs;

  il-promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp ċivili li jaqdu lin-nies u l-ħtiġijiet tagħhom;

  li l-attivitajiet kollha jkunu strettament konformi mal-Karta tan-NU u mad-Dritt Internazzjonali;

  soluzzjonijiet ta' kunflitt strettament ċivili u paċifiċi u s-separazzjoni tal-azzjonijiet ċivili u militari;

  is-separazzjoni tal-UE min-NATO.

6.11.2018

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Alain Lamassoure

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa -1 (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  Id-difiża hija kkunsidrata bħala eżempju ċar ta’ kif tista’ tinkiseb aktar effikaċja permezz tat-trasferiment ta’ xi kompetenzi u azzjonijiet attwalment imwettqa mill-Istati Membri u l-approprjazzjonijiet korrispondenti fil-livell Ewropew; dan għandu jirriżulta fit-turija tal-valur miżjud Ewropew u jippermetti l-limitazzjoni tal-piż globali tan-nefqa pubblika fl-UE.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Fl-14 ta’ Marzu u fit-30 ta’ Mejju 2018, il-Parlament Ewropew enfasizza, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) tal-2021-2027, l-importanza ta’ prinċipji orizzontali li jenħtieġ li jsostnu l-QFP 2021-2027 u l-politiki relatati kollha tal-UE; il-parlament afferma mill-ġdid, f’dan il-kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-UE jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha li tkun fuq quddiem nett fl-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u ddeplora n-nuqqas ta’ impenn ċar u viżibbli għal dak il-għan fil-proposti tal-QFP; għalhekk, il-Parlament talab l-integrazzjoni tal-SDGs fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE tal-QFP li jmiss; huwa kompla jenfasizza li l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni hija vitali biex jitwettqu l-impenji tal-UE għal Ewropa inklużiva; huwa talab għalhekk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-impenji tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki u fl-inizjattivi kollha tal-UE tal-QFP li jmiss; enfasizza fil-pożizzjoni tiegħu li, wara l-Ftehim ta’ Pariġi, l-infiq orizzontali relatat mal-klima jenħtieġ li jiżdied b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-QFP attwali u għandu jilħaq it-30 % kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard mill-2027.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 1b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Marzu 2018, dwar l-QFP li jmiss: tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP ta’ wara l-2020; itenni l-appoġġ tiegħu għall-ħolqien ta’ Unjoni Ewropea tad-Difiża, bi programm speċifiku ta’ riċerka fil-qasam tad-difiża tal-Unjoni u programm ta’ żvilupp industrijali li jiġi kkomplementat mill-investiment tal-Istati Membri, biex tiġi eliminata d-duplikazzjoni u tiżdied l-awtonomija strateġika, kif ukoll l-effiċjenza, tal-industrija tad-difiża Ewropea; jinsisti li l-Unjoni se tkun biss aktar b’saħħitha u aktar ambizzjuża jekk ikollha aktar mezzi finanzjarji; jitlob, għalhekk, li jkun hemm appoġġ kontinwu għall-politiki eżistenti, li jiżdiedu r-riżorsi għall-programmi ewlenin tal-Unjoni Ewropea u li r-responsabbiltajiet addizzjonali jiġu akkumpanjati b’mezzi finanzjarji addizzjonali;

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Il-Fond jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża li tkun b’saħħitha, kompetittiva u innovattiva u li taħdem id f’id mal-inizjattivi tal-Unjoni għal Suq Ewropew tad-Difiża aktar integrat u, b’mod partikolari, iż-żewġ Direttivi6 dwar l-akkwist u dwar it-trasferimenti fl-UE fis-settur tad-difiża adottati fl-2009.

(2)  Il-Fond jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża li tkun b’saħħitha, kompetittiva u innovattiva u li taħdem id f’id mal-inizjattivi tal-Unjoni għal Suq Ewropew tad-Difiża aktar integrat u, b’mod partikolari, iż-żewġ Direttivi6 dwar l-akkwist u dwar it-trasferimenti fl-UE fis-settur tad-difiża adottati fl-2009. Il-Fond se jifforma bażi fundamentali ta’ politika industrijali tad-difiża Ewropea soda.

_________________

_________________

6 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1; Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

6 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1; Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 6a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Il-Fond jenħtieġ li jipprovdi appoġġ adegwat għal azzjonijiet tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tat-teknoloġiji rivoluzzjonarji għad-difiża;

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Billi l-Fond għandu l-għan li jtejjeb il-kompetittività, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni, jenħtieġ li fil-prinċipju, għall-appoġġ, ikunu eliġibbli biss entitajiet stabbiliti fl-Unjoni jew fil-pajjiżi assoċjati u li mhumiex soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. Barra minn hekk, biex tkun żgurata l-protezzjoni ta’ interessi essenzjali tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jenħtieġ li l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jintużaw mill-benefiċjarji u mis-sottokuntratturi tagħhom fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond ma jkunux jinsabu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati.

(12)  Billi l-Fond għandu l-għan li jtejjeb il-kompetittività, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni, jenħtieġ li, għall-appoġġ, ikunu eliġibbli biss entitajiet stabbiliti fl-Unjoni jew fil-pajjiżi assoċjati u li mhumiex soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. Barra minn hekk, biex tkun żgurata l-protezzjoni ta’ interessi essenzjali tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jenħtieġ li l-uffiċċji reġistrati, l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jintużaw mill-benefiċjarji u mis-sottokuntratturi tagħhom fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond ma jkunux jinsabu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 21a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  Azzjonijiet bil-parteċipazzjoni ta’ SMEs transfruntiera jappoġġjaw il-ftuħ tal-katini tal-provvista u jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Fond. Jenħtieġ għalhekk li dawn l-azzjonijiet ikunu eliġibbli għal żieda fir-rata ta’ finanzjament li jenħtieġ li tkun ta’ benefiċċju għall-entitajiet kollha li jipparteċipaw fil-konsorzju.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 34

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  Il-Kummissjoni jenħtieġ tagħmel ħilitha biex iżżomm djalogu mal-Istati Membri u mal-industrija biex tiżgura s-suċċess tal-Fond.

(34)  Il-Kummissjoni jenħtieġ tagħmel ħilitha biex iżżomm djalogu mal-Parlament Ewropew, mal-Istati Membri u mal-industrija biex tiżgura s-suċċess tal-Fond.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 40

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, hemm bżonn li dan il-programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti speċifiċi tal-monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, meta xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tar-Regolament fil-prattika. Il-Kummissjoni jenħtieġ twettaq evalwazzjoni interim sa mhux aktar tard minn erba’ snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond u evalwazzjoni finali fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni tal-Fond, li jeżaminaw l-attivitajiet finanzjarji fir-rigward tar-riżultati tal-implimentazzjoni finanzjarja u, sa fejn possibbli f’dak il-mument, ir-riżultati u l-impatt. Jenħtieġ li dan ir-rapport janalizza wkoll il-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja fi proġetti sostnuti mill-Fond kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja fil-katina tal-valur globali. Il-Kummissjoni tista’ wkoll tipproponi emendi għal dan ir-Regolament biex tirreaġixxi għal żviluppi possibbli waqt l-implimentazzjoni tal-Fond.

(40)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, hemm bżonn li dan il-programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti speċifiċi tal-monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, meta xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tar-Regolament fil-prattika. Il-Kummissjoni jenħtieġ twettaq evalwazzjoni interim sa mhux aktar tard minn sentejn wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond u evalwazzjoni finali fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni tal-Fond, li jeżaminaw l-attivitajiet finanzjarji fir-rigward tar-riżultati tal-implimentazzjoni finanzjarja u, sa fejn possibbli f’dak il-mument, ir-riżultati u l-impatt. Jenħtieġ li dan ir-rapport janalizza wkoll il-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja fi proġetti sostnuti mill-Fond kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja fil-katina tal-valur globali. Il-Kummissjoni tista’ wkoll tipproponi emendi għal dan ir-Regolament biex tirreaġixxi għal żviluppi possibbli waqt l-implimentazzjoni tal-Fond.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 41

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta’ Pariġi u l-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Fond se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tappoġġa l-għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti jiġu identifikati waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Fond, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana tiegħu.

(41)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta’ Pariġi u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Fond se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tappoġġa l-għanijiet klimatiċi matul il-perjodu tal-QFP 2021-2027, u mira annwali ta’ 30 % malajr kemm jista’ jkun u mhux aktar tard mill-2027. L-azzjonijiet rilevanti jiġu identifikati waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Fond, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tiegħu.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 46a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46a)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi u tibqa’ torganizza konferenza permanenti tal-partijiet ikkonċernati dwar l-iżvilupp ta’ politika Ewropea komuni dwar l-armamenti u l-kapaċitajiet. Darbtejn f’sena, din il-konferenza jenħtieġ li tkun forum miftuħ għal skambju bejn il-partijiet ikkonċernati kollha tad-difiża dwar fejn tinsab il-politika Ewropea komuni dwar l-armamenti u l-kapaċitajiet u kif tista’ tiġi żviluppata fil-futur.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jappoġġa proġetti tal-iżvilupp kollaborattivi ta’ prodotti u teknoloġiji tad-difiża li huma konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula b’mod komuni mill-Istati Membri fil-qafas tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni, u b’hekk jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza fin-nefqa fuq id-difiża fl-Unjoni, jinkisbu ekonomiji ta’ skala akbar, jonqos ir-riskju ta’ duplikazzjoni bla bżonn u b’hekk tonqos il-frammentazzjoni ta’ prodotti u teknoloġiji tad-difiża madwar l-Unjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Fond iwassal għal aktar interoperabbiltà bejn il-kapaċitajiet tal-Istati Membri.

(b)  jappoġġa proġetti tal-iżvilupp kollaborattivi ta’ prodotti u teknoloġiji tad-difiża li huma konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula b’mod komuni mill-Istati Membri fil-qafas tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni, u b’hekk jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza fin-nefqa fuq id-difiża fl-Unjoni, jinkisbu ekonomiji ta’ skala akbar, jonqos ir-riskju ta’ duplikazzjoni bla bżonn u b’hekk tonqos il-frammentazzjoni ta’ prodotti u teknoloġiji tad-difiża madwar l-Unjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Fond iwassal għal aktar interoperabbiltà bejn il-kapaċitajiet tal-Istati Membri u għall-implimentazzjoni effettiva ta’ politika industrijali tad-difiża Ewropea soda.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għad-Difiża għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun EUR 13 000 000 000 bi prezzijiet attwali.

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għad-Difiża għall-perjodu 20212027 għandu jkun EUR 11 453 260 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 13 000 000 000 fi prezzijiet attwali).

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  sa EUR 4 100 000 000 għal azzjonijiet tar-riċerka;

(a)  sa EUR 3 612 182 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 4 100 000 000 fi prezzijiet attwali) għal azzjonijiet tar-riċerka;

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  sa EUR 8 900 000 000 għal azzjonijiet tal-iżvilupp.

(b)  sa EUR 7 841 078 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 8 900 000 000 fi prezzijiet attwali) għal azzjonijiet tal-iżvilupp.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Sa 5 % tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 għandhom jiġu allokati biex jappoġġaw teknoloġiji rivoluzzjonarji fil-qasam tad-difiża.

4.  Sa 10 % tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 għandhom jiġu allokati biex jappoġġaw teknoloġiji rivoluzzjonarji fil-qasam tad-difiża.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Meta jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-Istati Membri b’ġestjoni kondiviża jistgħu jiġu trasferiti għall-Fond. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi b’mod dirett skont l-Artikolu [62(1)(a)] tar-Regolament Finanzjarju. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.]

5.  Meta jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-Istati Membri b’ġestjoni kondiviża jistgħu jiġu trasferiti għall-Fond. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi b’mod dirett skont l-Artikolu [62(1)(a)] tar-Regolament Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat. Dawn ir-riżorsi għandhom jingħaddu fuq l-ammont imsemmi fil-paragrafu 1.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  L-ammont ta’ referenza speċifikat f'din il-proposta leġiżlattiva jikkostitwixxi biss indikazzjoni għall-awtorità leġiżlattiva u ma jistax jiġi ffissat sakemm jintlaħaq qbil dwar ir-Regolament dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Fond għandu jkun miftuħ għall-membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (l-EFTA) li huma membri fiż-Żona Ekonomika Ewropea (iż-ŻEE), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim taż-ŻEE;

Il-Fond għandu jkun miftuħ għall-membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (l-EFTA) li huma membri fiż-Żona Ekonomika Ewropea (iż-ŻEE), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim taż-ŻEE; Dan l-Artikolu ma jippreġudikax ir-reġim applikabbli għall-kumpaniji affettwati mill-Brexit.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b’mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom il-Kummissjoni bl-għajnuna ta’ esperti fl-etika tad-difiża. Il-Kummissjoni għandha kemm jista’ jkun tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika.

2.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b’mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom il-Kummissjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha kemm jista’ jkun tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi kollha użati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għandhom ikunu jinsabu fit-territorju tal-Unjoni jew ta’ pajjiżi assoċjati. Barra minn hekk, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jikkoperaw biss ma’ entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew f’pajjiż assoċjat u li ma jkunux ikkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati.

3.  L-uffiċċji reġistrati, l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi kollha użati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għandhom ikunu jinsabu fit-territorju tal-Unjoni jew ta’ pajjiżi assoċjati. Barra minn hekk, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jikkooperaw biss ma’ entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew f’pajjiż assoċjat u li ma jkunux ikkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 27, l-azzjoni għandha titwettaq bil-koperazzjoni ta’ mill-inqas tliet entitajiet legali li jkunu stabbiliti f’mill-anqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Tul l-implimentazzjoni kollha tal-azzjoni, mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f’mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma għandhomx ikunu kkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma għandhomx ikunu jikkontrollaw lil xulxin.

4.  Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 27, l-azzjoni għandha titwettaq bil-koperazzjoni ta’ mill-inqas tliet entitajiet legali li jkunu stabbiliti f’mill-anqas żewġ Stati Membri. Tul l-implimentazzjoni kollha tal-azzjoni, dawn l-entitajiet ma għandhomx ikunu kkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma għandhomx ikunu jikkontrollaw lil xulxin.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  il-kontribut biex titnaqqas id-dipendenza u tiżdied l-awtonomija strateġika tal-industrija Ewropea tad-difiża fir-rigward tat-teknoloġiji jew tal-prodotti kkontrollati u/jew soġġetti għall-awtorizzazzjoni ta’ pajjiż terz jew ta’ waħda mill-entitajiet tiegħu;

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Fond jista’ jiffinanzja sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli ta’ azzjoni, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta’ kofinanzjament.

1.  Il-Fond għandu jiffinanzja 100 % tal-ispejjeż eliġibbli ta’ azzjoni, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta’ kofinanzjament.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  konsorzju għandu jibbenefika minn rata ta’ finanzjament miżjuda b’punti perċentwali ekwivalenti għall-persentaġġ tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati lill-SMEs stabbiliti fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat differenti minn dawk li fihom huma stabbiliti l-membri tal-konsorzju li mhumiex SMEs;

(b)  konsorzju għandu jibbenefika minn rata ta’ finanzjament miżjuda b’punti perċentwali ekwivalenti għall-persentaġġ tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati lill-SMEs; il-parti tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati lill-SMEs stabbiliti fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat differenti minn dawk li fihom huma stabbiliti l-membri tal-konsorzju li mhumiex SMEs tista’ tgħodd bħala doppja;

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  konsorzju għandu jibbenefika minn rata ta’ finanzjament miżjuda b’punti perċentwali ekwivalenti għal kwart tal-persentaġġ tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati lill-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja stabbiliti fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat differenti minn dawk li fihom huma stabbiliti l-membri fil-konsorzju li mhumiex SMEs jew kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja;

(c)  konsorzju għandu jibbenefika minn rata ta’ finanzjament miżjuda b’punti perċentwali ekwivalenti għal kwart tal-persentaġġ tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati lill-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja; jekk dawn il-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja huma stabbiliti fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat differenti minn dawk li fihom huma stabbiliti l-membri tal-konsorzju li mhumiex kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, il-konsorzju se jibbenefika minn rata ta’ finanzjament li tiżdied b’5 % tal-ispejjeż eliġibbli totali allokati għall-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja;

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-ispejjeż eliġibbli indiretti għandhom jiġu determinati bl-applikazzjoni ta’ rata fissa ta’ 25 % tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali, li ma jkunux jinkludu l-ispejjeż eliġibbli diretti għas-sottokuntrattar, l-appoġġ finanzjarju lill-partijiet terzi u kwalunkwe spiża unitarja jew somom f’daqqa li jinkludu spejjeż indiretti.

1.  L-ispejjeż eliġibbli indiretti għandhom jiġu determinati bl-applikazzjoni ta’ rata fissa ta’ 25 % tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta xieraq, l-ispejjeż indiretti eliġibbli lil hinn mir-rata fissa ta’ 25 % jistgħu jiġu determinati skont il-prattiki tas-soltu kontabilistiċi tal-ispejjeż tal-benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż indiretti reali, diment li dawn il-prattiki kontabilistiċi tal-ispejjeż ikunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali permezz ta’ skemi ta’ finanzjament komparabbli skont l-Artikolu [185] tar-Regolament Finanzjarju u kkomunikati lill-Kummissjoni.

2.  Bħala alternattiva, l-ispejjeż indiretti eliġibbli jistgħu jiġu determinati skont il-prattiki normali kontabilistiċi tal-ispejjeż tal-benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż indiretti reali, diment li dawn il-prattiki kontabilistiċi tal-ispejjeż ikunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali permezz ta’ skemi ta’ finanzjament komparabbli skont l-Artikolu [185] tar-Regolament Finanzjarju u kkomunikati lill-Kummissjoni.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-operazzjonijiet ta’ taħlit deċiżi skont dan il-Fond għandhom jiġu implimentati skont [ir-Regolament dwar InvestUE] u t-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.

Il-benefiċjarji tal-Fond għandhom ikunu eliġibbli biex jaċċessaw l-istrumenti finanzjarji dedikati li għandhom jiġu skjerati fl-ambitu ta’ InvestUE, skont [ir-Regolament dwar InvestUE] u t-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-esperti indipendenti għandhom jintgħażlu abbażi tal-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien tagħhom li jeħtieġu biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom.

5.  L-esperti indipendenti għandhom jintgħażlu abbażi tal-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien tagħhom li jeħtieġu biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom. Il-proċedura tal-għażla għandha tqis ukoll il-bilanċ bejn is-sessi.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 32 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Fond għandha ssir malli jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Fond, iżda mhux aktar tard minn erba’ snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni interim se jinkludi, b’mod partikolari, valutazzjoni tal-governanza tal-Fond, ir-rati ta’ implimentazzjoni, ir-riżultati tal-għoti tal-proġetti, inkluż l-involviment tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u l-grad tal-parteċipazzjoni transfruntiera tagħhom, u l-finanzjament mogħti skont l-Artikolu [195] tar-Regolament Finanzjarju sal-31 ta’ Lulju 2024. Il-Kummissjoni tista’ tippreżenta proposti għal kwalunkwe emenda xierqa għal dan ir-Regolament.

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Fond għandha ssir malli jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Fond, iżda mhux aktar tard minn sentejn wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni interim se jinkludi, b’mod partikolari, valutazzjoni tal-governanza tal-Fond, ir-rati ta’ implimentazzjoni, ir-riżultati tal-għoti tal-proġetti, inkluż l-involviment tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u l-grad tal-parteċipazzjoni transfruntiera tagħhom, u l-finanzjament mogħti skont l-Artikolu [195] tar-Regolament Finanzjarju sal-31 ta’ Lulju 2022. Il-Kummissjoni tista’ tippreżenta proposti għal kwalunkwe emenda xierqa għal dan ir-Regolament.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 32 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni, iżda sa mhux aktar tard minn erba’ snin wara l-31 ta’ Diċembru 2031, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni finali għandu jinkludi r-riżultati tal-implimentazzjoni u, sa fejn possibbli f’mument partikolari, l-impatt tal-Fond. Ir-rapport, imsejjes fuq konsultazzjonijiet rilevanti mal-Istati Membri, mal-pajjiżi assoċjati u mal-partijiet ikkonċernati ewlenin, għandu jevalwa b’mod partikolari l-progress li jkun sar biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3. Għandu janalizza wkoll il-parteċipazzjoni transfruntiera, inkluż tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, fil-proġetti implimentati permezz tal-Fond kif ukoll l-integrazzjoni tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja fil-katina tal-valur globali. Ir-rapport għandu jkun fih ukoll informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-oriġini tal-benefiċjarji u, meta possibbli, id-distribuzzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ġġenerati.

3.  Fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni, iżda sa mhux aktar tard minn sentejn wara l-31 ta’ Diċembru 2029, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni finali għandu jinkludi r-riżultati tal-implimentazzjoni u, sa fejn possibbli f’mument partikolari, l-impatt tal-Fond. Ir-rapport, imsejjes fuq konsultazzjonijiet rilevanti mal-Istati Membri, mal-pajjiżi assoċjati u mal-partijiet ikkonċernati ewlenin, għandu jevalwa b’mod partikolari l-progress li jkun sar biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3. Għandu janalizza wkoll il-parteċipazzjoni transfruntiera, inkluż tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, fil-proġetti implimentati permezz tal-Fond kif ukoll l-integrazzjoni tal-SMEs u tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja fil-katina tal-valur globali. Ir-rapport għandu jkun fih ukoll informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-oriġini tal-benefiċjarji u, meta possibbli, id-distribuzzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ġġenerati.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Qabel l-evalwazzjoni interim tal-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha tippubblika Rapport Speċjali dwar l-implimentazzjoni tal-Fond u tippreżenta l-konklużjonijiet tagħha lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-Fond, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Fond għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3.

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-Fond, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Fond għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3, u jistabbilixxu u jibqgħu jorganizzaw konferenza permanenti tal-partijiet ikkonċernati dwar l-iżvilupp ta’ politika Ewropea komuni dwar l-armamenti u tal-kapaċitajiet.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

Referenzi

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

2.7.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Alain Lamassoure

11.7.2018

Eżami fil-kumitat

26.9.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

5.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

22

5

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Michael Detjen, Stefan Gehrold

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

6.11.2018

OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża

(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Antonio López‑Istúriz White

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fis-7 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni nediet l-idea ta' inizjattiva innovattiva fil-qasam tad-difiża: il-Fond Ewropew għad-Difiża. Ġie propost approċċ b'żewġ stadji li jinvolvi:

1. perjodu ta' test inizjali skont il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 li matulu tittieħed Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar id-Difiża li tappoġġja r-riċerka kollaborattiva fil-qasam tad-difiża, filwaqt li l-Programm Ewropew għall-Iżvilupp Industrijali fil-Qasam tad-Difiża (EDIDP) propost ser jikkofinanzja proġetti kollaborattivi tal-iżvilupp, u

2. fond apposta fil-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 li jżid il-finanzjament għar-riċerka kollaborattiva fi prodotti u teknoloġiji innovattivi tad-difiża u għall-istadji sussegwenti taċ-ċiklu tal-iżvilupp, inkluż l-iżvilupp ta' prototipi.

Ir-rapporteur tal-Kumitat IMCO jilqa' din il-proposta li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża fil-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027. Mill-perspettiva tas-suq tad-difiża, jidher li l-istrumenti eżistenti tas-suq intern għall-promozzjoni ta' kooperazzjoni effettiva fost l-Istati Membri u għall-ħolqien ta' ekonomiji ta' skala ma kinux ta' suċċess kbir. Il-fehim komuni huwa li aktar kooperazzjoni tista' twassal b'mod progressiv mhux biss għal konsolidazzjoni iżda wkoll għal aktar integrazzjoni tas-suq Ewropew fis-settur. Il-finanzjament dedikat tal-UE, bħall-Fond, jista' tassew jikkontribwixxi għall-aċċess ta' għadd ta' proġetti għall-iżvilupp tal-kooperazzjoni li mingħajrhom kieku ma kinux jibdew.

Ir-Rapporteur jissottolinja l-importanza ta' kooperazzjoni transfruntiera u l-ħtieġa assoluta li jiġu inċentivati u promossi azzjonijiet li jwettqu din il-kollaborazzjoni. Il-Fond jeħtieġlu jinkoraġġixxi bis-sħiħ il-parteċipazzjoni tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja fi proġetti kollaborattivi u jrawwem soluzzjonijiet innovattivi rivoluzzjonarji.

Suq uniku aktar b'saħħtu u inklużiv fis-settur tad-difiża jikkontribwixxi għal aktar effiċjenza li fl-aħħar nett twassal għal valur aħjar għall-flus għall-Istati Membri u għaċ-ċittadini Ewropej. Fir-realtà, in-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà u tad-difiża huwa stmat li jiswa bejn €25 biljun u €100 biljun kull sena.

Barra minn hekk, il-Fond jista' jaġixxi bħala katalist għal bażi industrijali u xjentifika innovattiva u kompetittiva li tkun kapaċi taqdi l-bżonnijiet tad-difiża tal-Ewropa permezz ta' teknoloġija u tagħmir avvanzati u kompletament interoperabbli. Jekk l-Unjoni tkun f'pożizzjoni li tippromwovi industrija tad-difiża eċċellenti fil-kapaċitajiet industrijali u teknoloġiċi, inkunu qegħdin nippreservaw l-awtonomija strateġika tal-UE u nippreparaw għall-ħtiġijiet tas-sigurtà attwali u futuri. Min-naħa l-oħra, l-Unjoni qiegħda tħejji ruħha għal rwol fil-livell internazzjonali.

Il-koleġiżlaturi reċentement ikkonkludew in-negozjati u qablu dwar ir-Regolament EDIDP. Il-Kumitat IMCO pprovda Opinjoni dwar dan tal-aħħar (Rapporteur: Is-Sinjura Anneleen van Bossuyt (ECR)) fejn esprima appoġġ ġenerali għall-Programm.

Ir-Rapporteur tal-Kumitat IMCO jixtieq joħloq pożizzjoni li tqis il-ħidma reċenti li saret fuq ir-Regolament EDIDP. Huwa jirrikonoxxi, pereżempju, li d-deliberazzjonijiet dwar ir-rekwiżiti ta' parteċipazzjoni għall-entitajiet legali u l-Istati Membri (tlieta u tlieta) kienu għadhom kemm ġew konklużi u ma jarax il-bżonn li din il-kwistjoni terġa' tinfetaħ f'dan il-waqt. L-approċċ tar-Rapporteur fir-rigward tar-rati ta' finanzjament huwa wieħed simili.

Ir-Rapporteur jixtieq jinsisti fuq punti importanti mil-lat tas-suq uniku, kif enfasizzati ukoll qabel fl-Opinjoni tal-Kumitat IMCO dwar ir-Regolament EDIDP, bħall-bżonn li tiżdied l-interoperabbiltà bil-ħolqien ta' teknoloġija u tagħmir tad-difiża avvanzati u interoperabbli u billi jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta' speċifikazzjonijiet u standards tekniċi komuni.

Fl-aħħar nett, billi 80 % tal-akkwist fil-qasam tad-difiża jitmexxa fuq bażi strettament nazzjonali, li twassal għal duplikazzjoni għalja tal-kapaċitajiet militari, ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza fuq il-ħtieġa li jitrawwem suq intern miftuħ u li jaħdem sew kif ukoll fuq il-proċess tal-ftuħ tal-ktajjen tal-provvista nazzjonali; ukoll permezz tal-applikazzjoni xierqa tal-"Pakkett tad-Difiża" 2009 tal-UE, jiġifieri d-Direttiva 2009/81/KE dwar l-akkwist tad-difiża u tas-sigurtà u d-Direttiva 2009/43/KE dwar it-trasferimenti tad-difiża intrakomunitarji.

EMENDI

Emenda    1

Proposta għal Regolament

Premessa -1 (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  Il-kuntest ġeopolitiku tal-Unjoni nbidel b'mod drammatiku f'dawn l-aħħar għaxar snin. Is-sitwazzjoni fir-reġjuni tal-viċinat tal-Ewropa mhijiex stabbli u l-Unjoni qiegħda taffaċċja ambjent kumpless u impenjattiv li jinkludi kemm il-ħolqien ta' theddid ġdid, bħal attakki ibridi u ċibernetiċi, kif ukoll ir-ritorn ta' aktar sfidi konvenzjonali. Iffaċċjati minn dan il-kuntest, kemm iċ-ċittadini Ewropej kif ukoll il-mexxejja politiċi tagħhom huma tal-fehma li hemm aktar xi jrid isir b'mod kollettiv biex niddefendu lilna nfusna. 75 % tal-Ewropej jappoġġjaw politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni. Fid-dikjarazzjoni konġunta tal-25 ta' Marzu 2017 f'Ruma, il-mexxejja ta' 27 Stat Membru flimkien mal-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea ddikjaraw li l-Unjoni ser issaħħaħ is-sigurtà u d-difiża komuni tagħha u ser trawwem industrija tad-difiża aktar kompetittiva u integrata.

Emenda    2

Proposta għal Regolament

Premessa 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża adottat fit-30 ta' Novembru 2016, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tikkumplimenta, tingrana u tikkonsolida l-isforzi kollaborattivi tal-Istati Membri fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali tad-difiża li jwieġbu għall-isfidi fil-qasam tas-sigurtà, u li trawwem industrija Ewropea tad-difiża li tkun kompetittiva, innovattiva u effiċjenti. B'mod partikolari, hu propost li jitnieda Fond Ewropew għad-Difiża ("il-Fond") biex jappoġġa l-investiment fir-riċerka konġunta u fl-iżvilupp konġunt ta' prodotti u teknoloġija tad-difiża, biex b'hekk jitrawmu s-sinerġiji u l-kosteffikaċja, u jkunu promossi x-xiri u l-manutenzjoni konġunti tal-Istati Membri tat-tagħmir tad-difiża. Dan il-Fond jikkumplimenta l-finanzjament nazzjonali diġà użat għal dan il-għan u jenħtieġ jaġixxi bħala inċentiv għall-Istati Membri biex jikkoperaw u jinvestu aktar fid-difiża. Il-Fond iwieżen il-koperazzjoni tul iċ-ċiklu kollu tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġija tad-difiża.

(1)  Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-30 ta' Novembru 2016 dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża adottat fit-30 ta' Novembru 2016, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tikkomplementa, tingrana u tikkonsolida l-isforzi kollaborattivi tal-Istati Membri fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali tad-difiża li jwieġbu għall-isfidi fil-qasam tas-sigurtà, u li trawwem industrija Ewropea tad-difiża li tkun kompetittiva, innovattiva u effiċjenti filwaqt li toħloq suq tad-difiża aktar integrat fl-Unjoni. B'mod partikolari, hu propost li jitnieda Fond Ewropew għad-Difiża ("il-Fond") biex jappoġġja l-investiment fir-riċerka konġunta u fl-iżvilupp konġunt ta' prodotti u teknoloġija tad-difiża, biex b'hekk jitrawmu s-sinerġiji u l-kosteffikaċja, u jkunu promossi x-xiri u l-manutenzjoni konġunti tal-Istati Membri tat-tagħmir tad-difiża. Dan il-Fond jikkomplementa l-finanzjament nazzjonali diġà użat għal dan il-għan u jenħtieġ jaġixxi bħala inċentiv għall-Istati Membri biex jikkooperaw b'mod transfruntier u jinvestu aktar fid-difiża. Il-Fond iwieżen il-kooperazzjoni tul iċ-ċiklu kollu tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġija tad-difiża.

Emenda    3

Proposta għal Regolament

Premessa 1a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Fis-7 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni li tniedi l-Fond Ewropew għad-Difiża. Ġie propost approċċ b'żewġ stadji: l-ewwel, sabiex jiġi ttestjat l-approċċ, sar disponibbli finanzjament inizjali kemm għar-riċerka kif ukoll għall-iżvilupp fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 ("QFP") bl-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/10921a; it-tieni, jiġi stabbilit Fond iddedikat fi ħdan il-QFP 2021-2027 li jżid il-finanzjament għar-riċerka kollaborattiva fi prodotti u teknoloġiji tad-difiża innovattivi u għall-istadji sussegwenti taċ-ċiklu tal-iżvilupp, inkluż l-iżvilupp ta' prototipi. Jenħtieġ li jkun hemm approċċ konsistenti u koerenti bejn dawn iż-żewġ stadji.

 

_________________

 

1a Regolament (UE) 2018/1092 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi l-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni (ĠU L 200, 7.8.2018, p. 30).

Emenda    4

Proposta għal Regolament

Premessa 1b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  Is-settur tad-difiża huwa kkaratterizzat minn żieda fl-ispejjeż tat-tagħmir tad-difiża u minn spejjeż għolja tar-riċerka u l-iżvilupp li jillimitaw it-tnedija ta' programmi ġodda dwar id-difiża u jħallu impatt dirett fuq il-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija tal-Unjoni. Fid-dawl taż-żieda fl-ispejjeż, tad-daqs tal-infiq mhux rikorrenti fir-riċerka u l-iżvilupp u tas-serje limitata li tista' tiġi akkwistata fuq livell nazzjonali, l-iżvilupp ta' ġenerazzjoni ġdida ta' sistemi ewlenin tad-difiża u ta' teknoloġiji ġodda tad-difiża kulma jmur qed isir aktar diffiċli biex jitwettaq minn Stati Membri individwali tal-UE.

Emenda    5

Proposta għal Regolament

Premessa 1c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1c)  Fl-aħħar għaxar snin, is-sitwazzjoni tas-settur tad-difiża ġiet aggravata ulterjorment bi tnaqqis importanti fil-baġits tad-difiża fl-Ewropa kollha, filwaqt li dan affettwa b'mod partikolari l-infiq fir-riċerka u l-iżvilupp u dak relatat mat-tagħmir. Bejn l-2006 u l-2013, il-livelli reali tan-nefqa fil-qasam tad-difiża fl-Istati Membri li jipparteċipaw fl-EDA tnaqqsu bi 12 %. Meta jitqies li r-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tad-difiża huma l-bażi għall-iżvilupp tat-teknoloġiji tad-difiża futuri l-aktar avvanzati, tali xejriet huma partikolarment ta' tħassib u jirrappreżentaw sfida serja fuq il-kapaċità li tinżamm il-kompetittività tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni fit-tul.

Emenda    6

Proposta għal Regolament

Premessa 1d (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1d)  Minkejja l-interazzjoni bejn iż-żieda fl-ispejjeż u t-tnaqqis fl-infiq, l-ippjanar tad-difiża u l-infiq tad-difiża fuq ir-riċerka u l-iżvilupp u l-akkwist tat-tagħmir prinċipalment baqgħu fil-livell nazzjonali, b'kooperazzjoni limitata ħafna bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-investimenti fit-tagħmir tad-difiża. Barra minn hekk, meta jiġu implimentati, ftit programmi biss huma marbuta wkoll mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tal-Unjoni: fl-2015, 16 % biss tat-tagħmir ġie akkwistat b'akkwist kollaborattiv Ewropew, ferm 'il bogħod mill-valur referenzjarju kollettiv miftiehem ta' 35 %.

Emenda    7

Proposta għal Regolament

Premessa 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Il-Fond jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża li tkun b'saħħitha, kompetittiva u innovattiva u li taħdem id f'id mal-inizjattivi tal-Unjoni għal Suq Ewropew tad-Difiża aktar integrat u, b'mod partikolari, iż-żewġ Direttivi6 dwar l-akkwist u dwar it-trasferimenti fl-UE fis-settur tad-difiża adottati fl-2009.

(2)  Il-Fond jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża li tkun b'saħħitha, kompetittiva u innovattiva u għall-ħolqien ta' suq tad-difiża aktar integrat fl-Ewropa li jaqdi fl-istess waqt u b'mod affordabbli għall-ħtiġijiet ta' sigurtà differenti tal-Istati Membri. Il-Fond jaħdem id f'id mal-inizjattivi tal-Unjoni għal Suq Ewropew tad-Difiża aktar integrat u, b'mod partikolari, iż-żewġ Direttivi dwar l-akkwist u dwar it-trasferimenti fl-UE fis-settur tad-difiża adottati fl-2009. Fil-każijiet kollha, jenħtieġ li r-rekwiżiti tad-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jiġu rispettati bis-sħiħ, inklużi l-prinċipji tat-trasparenza u tan-nondiskriminazzjoni, u jenħtieġ li jiġu permessi eċċezzjonijiet fil-qafas strett ta' dik id-Direttiva biss.

__________________

__________________

6 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1; Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

6 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1); Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà (ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76).

Emenda    8

Proposta għal Regolament

Premessa 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Jenħtieġ jitwaqqaf Fond Ewropew għad-Difiża b'approċċ integrat u li jikkontribwixxi biex jitjiebu l-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni. Il-Fond jenħtieġ jimmira li jsaħħaħ il-kompetittività, l-innovazzjoni, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni billi jappoġġa l-koperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri tar-riċerka, l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-universitajiet, fil-fażi tar-riċerka u fil-fażi tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża. Biex jinkisbu soluzzjonijiet aktar innovattivi u suq intern miftuħ, il-Fond jenħtieġ jappoġġa l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-intrapriżi żgħar u medji u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja tad-difiża.

(3)  Jenħtieġ jitwaqqaf Fond Ewropew għad-Difiża b'approċċ integrat u li jikkontribwixxi biex jitjiebu l-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni fl-Unjoni kollha. Il-Fond jenħtieġ jimmira li jsaħħaħ il-kompetittività, l-innovazzjoni, l-effiċjenza, il-prestazzjoni ambjentali u l-awtonomija teknoloġika tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni billi jappoġġja l-kooperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri tar-riċerka, l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-universitajiet, fil-fażi tar-riċerka u fil-fażi tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża. Dan jenħtieġ li jtejjeb ukoll l-effiċjenza tas-suq intern fis-settur tad-difiża li, fl-aħħar mill-aħħar, ifisser valur aħjar għall-flus għall-Istati Membri. Biex jinkisbu soluzzjonijiet aktar innovattivi u biex jinkiseb suq intern għad-difiża miftuħ u li jiffunzjona sew, tiġi evitata duplikazzjoni, jinħolqu opportunitajiet ġodda fis-suq u jiġu promossi l-interoperabilità u l-istandardizzazzjoni, il-Fond jenħtieġ iżid, jappoġġja u jingrana l-kooperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u l-entitajiet legali, inklużi l-entitajiet legali ġodda u l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja (mid-caps) relatati mad-difiża, permezz tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji għad-difiża li jkunu konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċità tad-difiża maqbula b'mod komuni bejn l-Istati Membri fi ħdan l-Unjoni.

Emenda    9

Proposta għal Regolament

Premessa 3a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Sabiex jinkisbu soluzzjonijiet aktar innovattivi u jitrawwem suq intern miftuħ, il-Fond jenħtieġ li jipprovdi appoġġ b'saħħtu għall-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja (mid-caps) u jgħin biex jinħolqu opportunitajiet ġodda fis-suq.

Emenda    10

Proposta għal Regolament

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Id-diffikultà biex jinstab qbil dwar rekwiżiti konsolidati tal-kapaċitajiet tad-difiża u speċifikazzjonijiet jew standards tekniċi komuni xxekkel il-kollaborazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u l-entitajiet legali bbażati fi Stati Membri differenti. In-nuqqas ta' dawn ir-rekwiżiti, speċifikazzjonijiet u standards wassal għal aktar frammentazzjoni fis-settur tad-difiża, kumplessità teknika, dewmien u spejjeż eżaġerati u inqas interoperabbiltà. Jenħtieġ li l-ftehim fuq speċifikazzjonijiet tekniċi komuni jkun prerekwiżit għal azzjonijiet li jinvolvu livell ogħla ta' maturità teknoloġika. Anki l-attivitajiet tal-Istati Membri li jwasslu għal rekwiżiti komuni tal-kapaċitajiet tad-difiża u studji ta' appoġġ kif ukoll azzjonijiet immirati biex jappoġġaw il-ħolqien ta' definizzjoni komuni ta' speċifikazzjonijiet jew standards tekniċi jenħtieġ ikunu eliġibbli għall-appoġġ tal-Fond.

(8)  Id-diffikultà biex jinstab qbil dwar rekwiżiti konsolidati tal-kapaċitajiet tad-difiża u speċifikazzjonijiet jew standards tekniċi komuni xxekkel il-kollaborazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u l-entitajiet legali bbażati fi Stati Membri differenti. In-nuqqas ta' dawn ir-rekwiżiti, speċifikazzjonijiet u standards wassal għal aktar frammentazzjoni fis-settur tad-difiża, kumplessità teknika, dewmien, spejjeż eżaġerati, duplikazzjoni bla bżonn tal-kapaċitajiet u inqas interoperabbiltà. Jenħtieġ li l-ftehim fuq speċifikazzjonijiet tekniċi komuni jkun prerekwiżit għal azzjonijiet li jinvolvu livell ogħla ta' maturità teknoloġika. Anki l-attivitajiet tal-Istati Membri li jrawmu l-interoperabilità, jwasslu għal rekwiżiti komuni tal-kapaċitajiet tad-difiża u studji ta' appoġġ kif ukoll azzjonijiet immirati biex jappoġġjaw il-ħolqien ta' definizzjoni komuni ta' speċifikazzjonijiet jew standards tekniċi jenħtieġ ikunu eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond sabiex jiġi evitat li l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards f'kompetizzjoni jdgħajfu l-interoperabilità.

Emenda    11

Proposta għal Regolament

Premessa 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Peress li l-għan tal-Fond hu li jappoġġa l-kompetittività u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni billi jingrana u jikkumplimenta l-attivitajiet kollaborattivi tar-riċerka u t-teknoloġija fil-qasam tad-difiża u jnaqqas ir-riskji fil-fażi tal-iżvilupp tal-proġetti koperattivi, jenħtieġ li l-azzjonijiet relatati mar-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti jew teknoloġija tad-difiża jkunu eliġibbli biex jibbenefikaw minnu. Dan se japplika wkoll għat-titjib tal-prodotti u t-teknoloġiji eżistenti tad-difiża, inkluż l-interoperabbiltà tagħhom.

(9)  Peress li l-għan tal-Fond hu li jappoġġa l-kompetittività u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni billi jingrana u jikkumplimenta l-attivitajiet kollaborattivi tar-riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija fil-qasam tad-difiża u jnaqqas ir-riskji fil-fażi tal-iżvilupp tal-proġetti koperattivi, jenħtieġ li l-azzjonijiet relatati mar-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti jew teknoloġija tad-difiża jkunu eliġibbli biex jibbenefikaw minnu. Dan se japplika wkoll għat-titjib tal-prodotti u t-teknoloġiji eżistenti tad-difiża, inkluż l-interoperabilità tagħhom.

Emenda    12

Proposta għal Regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Peress li l-Fond għandu l-għan, b'mod partikolari, li jsaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-entitajiet legali u l-Istati Membri madwar l-Ewropa kollha, jenħtieġ li azzjoni tkun eliġibbli għal finanzjament biss jekk issir b'koperazzjoni ma' mill-inqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Jenħtieġ li mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma jkunux ikkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma jkunux jikkontrollaw lil xulxin. Biex tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Fond jista' jappoġġa akkwist prekummerċjali konġunt (PCP).

(10)  Peress li l-Fond għandu l-għan, b'mod partikolari, li jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-entitajiet legali u l-Istati Membri madwar l-Ewropa kollha, jenħtieġ li azzjoni tkun eliġibbli għal finanzjament biss jekk issir b'kooperazzjoni ma' mill-inqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Kull tip ta' kooperazzjoni li tinkludi entitajiet legali minn pajjiż assoċjat jenħtieġ li tinkludi wkoll mill-inqas żewġ entitajiet legali minn żewġ Stati Membri differenti. Jenħtieġ li mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma jkunux ikkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma jkunux jikkontrollaw lil xulxin. Biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u s-sinerġiji transfruntiera, l-akkwist prekummerċjali konġunt għandu jkun eliġibbli għall-finanzjament.

Emenda    13

Proposta għal Regolament

Premessa 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Billi l-Fond għandu l-għan li jtejjeb il-kompetittività, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni, jenħtieġ li fil-prinċipju, għall-appoġġ, ikunu eliġibbli biss entitajiet stabbiliti fl-Unjoni jew fil-pajjiżi assoċjati u li mhumiex soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. Barra minn hekk, biex tkun żgurata l-protezzjoni ta' interessi essenzjali tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jenħtieġ li l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jintużaw mill-benefiċjarji u mis-sottokuntratturi tagħhom fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond ma jkunux jinsabu fit-territorju ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

(12)  Billi l-Fond għandu l-għan li jtejjeb il-kompetittività, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni, jenħtieġ li fil-prinċipju, għall-appoġġ, ikunu eliġibbli biss entitajiet stabbiliti fl-Unjoni jew fil-pajjiżi assoċjati u li mhumiex soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. Barra minn hekk, biex tkun żgurata l-protezzjoni ta' interessi essenzjali tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jenħtieġ li, bħala regola, l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jintużaw mill-benefiċjarji u mis-sottokuntratturi tagħhom fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond ma jkunux jinsabu fit-territorju ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

Emenda    14

Proposta għal Regolament

Premessa 13

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  F'ċerti ċirkostanzi, jekk ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni, jenħtieġ ikun possibbli li tingħata deroga mill-prinċipju li l-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom ma jenħtieġx ikunu soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. F'dik il-perspettiva, l-entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni li huma kkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entità tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati jistgħu jkunu eliġibbli jekk ikunu jissodisfaw kundizzjonijiet rilevanti u stretti relatati mal-interessi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni ta' dawn l-entitajiet ma tmurx kontra l-għanijiet tal-Fond. Il-benefiċjarji jenħtieġ jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jridu jintużaw fl-azzjoni.

(13)  F'ċerti ċirkostanzi ġustifikati, jekk ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni u meta l-input teknoloġiku u/jew industrijali ma jkunx jista' jingħata minn entitajiet Ewropej, jenħtieġ ikun possibbli li tingħata deroga mill-prinċipju li l-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal kontroll minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati. F'dik il-perspettiva, l-entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni li huma kkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entità tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati jistgħu jkunu eliġibbli jekk ikunu jissodisfaw kundizzjonijiet rilevanti u stretti relatati mal-interessi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, kif stabbilit fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni skont it-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), inkluż f'termini tat-tisħiħ tal-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea. Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni ta' dawn l-entitajiet ma tmurx kontra l-għanijiet tal-Fond. Il-benefiċjarji jenħtieġ jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi li jridu jintużaw fl-azzjoni.

Emenda    15

Proposta għal Regolament

Premessa 17

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom aċċess għal tipi differenti ta' arranġamenti finanzjarji għall-iżvilupp u l-akkwist konġunti tal-kapaċitajiet tad-difiża. L-Għodod Finanzjarji li żviluppat il-Kummissjoni jenħtieġ jipprovdu tipi differenti ta' arranġamenti li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw biex jindirizzaw l-isfidi għall-iżvilupp u l-akkwist kollaborattivi minn perspettiva ta' finanzjament. L-użu ta' dawn l-arranġamenti finanzjarji jista' jħeġġeġ iżjed it-tnedija ta' proġetti kollaborattivi fil-qasam tad-difiża u jżid l-effiċjenza tal-infiq għad-difiża, inkluż għal proġetti appoġġati permezz tal-Fond Ewropew għad-Difiża.

(17)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom aċċess għal tipi differenti ta' arranġamenti finanzjarji għall-iżvilupp u l-akkwist konġunti tal-kapaċitajiet tad-difiża. L-Għodod Finanzjarji li żviluppat il-Kummissjoni jenħtieġ jipprovdu tipi differenti ta' arranġamenti li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw biex jindirizzaw l-isfidi għall-iżvilupp u l-akkwist kollaborattivi minn perspettiva ta' finanzjament. L-użu ta' dawn l-arranġamenti finanzjarji jista' jħeġġeġ iżjed it-tnedija ta' proġetti kollaborattivi u transfruntiera fil-qasam tad-difiża, jikkontribwixxi biex jiġu evitati duplikazzjonijiet u jżid l-effiċjenza tal-infiq għad-difiża, inkluż għal proġetti appoġġjati permezz tal-Fond Ewropew għad-Difiża.

Emenda    16

Proposta għal Regolament

Premessa 22

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Biex ikun żgurat li l-azzjonijiet iffinanzjati jikkontribwixxu għall-kompetittività u l-effiċjenza tal-industrija tad-difiża Ewropea, hu importanti li l-Istati Membri diġà juru li beħsiebhom jakkwistaw konġuntament il-prodott finali jew jużaw it-teknoloġija, b'mod partikolari permezz ta' akkwist transfruntier konġunt, fejn l-Istati Membri jorganizzaw flimkien il-proċeduri tal-akkwist tagħhom b'mod partikolari bl-użu ta' korp ċentrali tal-akkwisti.

(22)  Biex ikun żgurat li l-azzjonijiet iffinanzjati jikkontribwixxu għall-kompetittività u l-effiċjenza tal-industrija tad-difiża Ewropea, hu importanti li l-Istati Membri diġà juru li beħsiebhom jakkwistaw b'mod konġunt il-prodott finali jew jużaw it-teknoloġija, b'mod partikolari permezz ta' akkwist transfruntier konġunt, fejn l-Istati Membri jorganizzaw flimkien il-proċeduri tal-akkwist tagħhom pereżempju bl-użu ta' korp ċentrali tal-akkwisti.

Emenda    17

Proposta għal Regolament

Premessa 23

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Jenħtieġ li l-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp teknoloġiku fl-industrija tad-difiża tal-Unjoni ssir b'mod koerenti mal-interessi ta' siġurtà u ta' difiża tal-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-kontribut tal-azzjoni għal dawk l-interessi u għall-prijoritajiet tar-riċerka u tal-kapaċità fid-difiża maqbula mill-Istati Membri, iservi bħala kriterju tal-għoti. Fi ħdan l-Unjoni, in-nuqqasijiet komuni tar-riċerka u tal-kapaċitajiet tad-difiża huma identifikati fil-qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) b'mod partikolari permezz tal-Aġenda Strateġika Globali tar-Riċerka (OSRA) u l-Pjan tal-Iżvilupp tal-Kapaċitajiet (CDP). Proċessi oħra tal-Unjoni, fosthom ir-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża (CARD) u l-Koperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) se jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet rilevanti billi jidentifikaw u jaħtfu opportunitajiet għal koperazzjoni msaħħa ħalli jiġi ssodisfat il-livell ta' ambizzjoni tal-UE b'rabta mas-sigurtà u d-difiża. Meta xieraq, anki l-prijoritajiet reġjonali u internazzjonali, inkluż dawk fil-kuntest tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), jistgħu jiġu kkunsidrati, diment li dawn ikunu konformi mal-prijoritajiet tal-Unjoni u ma jwaqqfu lill-ebda Stat Membru jew pajjiż assoċjat milli jipparteċipa, filwaqt li jqisu wkoll li jenħtieġ tkun evitata d-duplikazzjoni bla bżonn.

(23)  Jenħtieġ li l-promozzjoni tal-innovazzjoni, tar-riċerka u tal-iżvilupp teknoloġiku fl-industrija tad-difiża tal-Unjoni ssir b'mod koerenti mal-interessi ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-kontribut tal-azzjoni għal dawk l-interessi u għall-prijoritajiet tar-riċerka u tal-kapaċità fid-difiża maqbula mill-Istati Membri, iservi bħala kriterju tal-għoti. Fi ħdan l-Unjoni, in-nuqqasijiet komuni tar-riċerka u tal-kapaċitajiet tad-difiża huma identifikati fil-qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) b'mod partikolari permezz tal-Aġenda Strateġika Globali tar-Riċerka (OSRA) u l-Pjan tal-Iżvilupp tal-Kapaċitajiet (CDP). Proċessi oħra tal-Unjoni, fosthom ir-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża (CARD) u l-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) se jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet rilevanti billi jidentifikaw u jaħtfu opportunitajiet għal kooperazzjoni msaħħa ħalli jiġi ssodisfat il-livell ta' ambizzjoni tal-UE b'rabta mas-sigurtà u d-difiża. Meta xieraq, anki l-prijoritajiet reġjonali u internazzjonali, inkluż dawk fil-kuntest tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), jistgħu jiġu kkunsidrati, diment li dawn ikunu konformi mal-prijoritajiet tal-Unjoni u ma jwaqqfu lill-ebda Stat Membru jew pajjiż assoċjat milli jipparteċipa, filwaqt li jqisu wkoll li jenħtieġ tkun evitata d-duplikazzjoni bla bżonn.

Emenda    18

Proposta għal Regolament

Premessa 31

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  Il-Kummissjoni jenħtieġ tistabbilixxi programm ta' ħidma annwali jew multiannwali b'konformità mal-għanijiet tal-Fond. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-assistenza ta' kumitat tal-Istati Membri waqt il-ħolqien tal-programm ta' ħidma. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża tingħata l-istatus ta' osservatur fil-kumitat ħalli dan jibbenefika mill-għarfien espert tagħha fis-settur tad-difiża. Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-qasam tad-difiża, anki s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ jassisti lill-kumitat tal-Istati Membri.

(31)  Il-Kummissjoni jenħtieġ tistabbilixxi programm ta' ħidma annwali jew pluriennali b'konformità mal-għanijiet tal-Fond. Il-programm ta' ħidma għandu jistabbilixxi fid-dettall il-kategoriji tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati mill-Fond u r-relazzjoni diretta tagħhom mal-objettivi stabbiliti fil-Fond. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-assistenza ta' kumitat tal-Istati Membri waqt il-ħolqien tal-programm ta' ħidma. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża tingħata l-istatus ta' osservatur fil-kumitat ħalli dan jibbenefika mill-għarfien espert tagħha fis-settur tad-difiża. Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-qasam tad-difiża, anki s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ jassisti lill-kumitat tal-Istati Membri.

Emenda    19

Proposta għal Regolament

Premessa 33

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33)  Biex jingħata appoġġ lil suq intern miftuħ, jenħtieġ titqies ukoll il-parteċipazzjoni ta' SMEs transfruntieri u ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja transfruntieri, bħala membri ta' konsorzji jew bħala sottokuntratturi.

(33)  Biex jingħata appoġġ lil suq intern miftuħ, jenħtieġ titqies ukoll il-parteċipazzjoni ta' SMEs transfruntieri u ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja transfruntieri, bħala membri ta' konsorzji jew bħala sottokuntratturi. Il-programm ta' ħidma jenħtieġ li jiżgura li azzjonijiet li jippermettu l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-mid-caps jibbenefikaw minn proporzjon raġonevoli tal-baġit totali.

Emenda    20

Proposta għal Regolament

Premessa 34

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  Il-Kummissjoni jenħtieġ tagħmel ħilitha biex iżżomm djalogu mal-Istati Membri u mal-industrija biex tiżgura s-suċċess tal-Fond.

(34)  Il-Kummissjoni jenħtieġ tagħmel ħilitha biex iżżomm djalogu mal-Istati Membri u mal-industrija biex tiżgura s-suċċess tal-Fond permezz tal-impatt li dan iħalli fuq l-industrija tad-difiża.

Emenda    21

Proposta għal Regolament

Premessa 38a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(38a)  Jenħtieġ li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tqis ukoll il-valur għall-flus tal-proġetti ffinanzjati mill-Fond. Il-Kummissjoni jeħtiġilha tqis dawn l-awditi mingħajr dewmien żejjed.

Emenda    22

Proposta għal Regolament

Premessa 41

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Fond se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tappoġġa l-għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti jiġu identifikati waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Fond, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana tiegħu.

(41)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Fond se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tappoġġa l-għanijiet klimatiċi billi t-tnaqqis tal-impatt ambjentali jiġi inkluż bħala għan u kriterju għall-għoti tal-Fond. L-azzjonijiet rilevanti jiġu identifikati waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Fond, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tiegħu.

Emenda    23

Proposta għal Regolament

Premessa 43

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni la jkun jaffettwa t-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża fi ħdan l-Unjoni skont id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, u lanqas ma jaffettwa l-esportazzjonijiet ta' prodotti, tagħmir jew teknoloġiji.

(43)  Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni jimxi id f'id mal-implimentazzjoni sħiħa u korretta tad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 dwar it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża fi ħdan l-Unjoni, u l-esportazzjonijiet ta' prodotti, tagħmir jew teknoloġiji.

__________________

__________________

15 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1).

15 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1).

Emenda    24

Proposta għal Regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  "strutturi ta' ġestjoni eżekuttiva" tfisser korp jew korpi, maħtura skont il-liġi nazzjonali, li jingħataw is-setgħa li jistabbilixxu l-istrateġija, l-għanijiet u d-direzzjoni ġenerali tal-entità legali, u li jissorveljaw u jimmonitorjaw it-teħid tad-deċizjonijiet maniġerjali;

(5)  "struttura ta' ġestjoni eżekuttiva" tfisser korp ta' entità, maħtur skont il-liġi nazzjonali, u, fejn applikabbli, jirrapporta lill-uffiċjal kap eżekuttiv, li jingħata s-setgħa li jistabbilixxi l-istrateġija, l-għanijiet u d-direzzjoni ġenerali tal-entità, u li jissorvelja u jimmonitorja t-teħid tad-deċiżjonijiet maniġerjali;

Emenda    25

Proposta għal Regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-għan ġenerali tal-Fond hu li jrawwem il-kompetittività, l-effiċjenza u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija Ewropea tad-difiża, billi jappoġġa azzjonijiet kollaborattivi u koperazzjoni transfruntiera bejn entitajiet legali mal-Unjoni kollha, inkluż l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, kif ukoll li jrawwem sfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja industrijali, u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni. Il-Fond jenħtieġ jikkontribwixxi wkoll għal-libertà tal-azzjoni tal-Unjoni u tal-awtonomija tagħha, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi u industrijali.

1.  L-għan ġenerali tal-Fond hu li jrawwem il-kompetittività, l-effiċjenza u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija Ewropea tad-difiża madwar l-Unjoni kollha, billi jappoġġja azzjonijiet kollaborattivi u aktar kooperazzjoni transfruntiera bejn entitajiet legali mal-Unjoni kollha, inkluż l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, kif ukoll li jrawwem sfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja industrijali, u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni. Il-Fond għandu jikkontribwixxi wkoll għal-libertà tal-azzjoni tal-Unjoni u tal-awtonomija tagħha, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi u industrijali.

Emenda    26

Proposta għal Regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jappoġġa proġetti tar-riċerka kollaborattivi li jistgħu jixprunaw b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-kapaċitajiet futuri, ħalli tiġi massimizzata l-innovazzjoni u jiġu introdotti prodotti u teknoloġiji ġodda tad-difiża, inkluż dawk rivoluzzjonarji;

(a)  jappoġġja proġetti tar-riċerka kollaborattivi li jistgħu jixprunaw b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-kapaċitajiet futuri fl-Unjoni, ħalli tiġi massimizzata l-innovazzjoni u jiġu introdotti prodotti u teknoloġiji ġodda tad-difiża, inkluż dawk rivoluzzjonarji;

Emenda    27

Proposta għal Regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jappoġġa proġetti tal-iżvilupp kollaborattivi ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża li huma konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula b'mod komuni mill-Istati Membri fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, u b'hekk jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza fin-nefqa fuq id-difiża fl-Unjoni, jinkisbu ekonomiji ta' skala akbar, jonqos ir-riskju ta' duplikazzjoni bla bżonn u b'hekk tonqos il-frammentazzjoni ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża madwar l-Unjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Fond iwassal għal aktar interoperabbiltà bejn il-kapaċitajiet tal-Istati Membri.

(b)  jappoġġja proġetti tal-iżvilupp kollaborattivi ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża li huma konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula b'mod komuni mill-Istati Membri fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, u b'hekk jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza fin-nefqa fuq id-difiża fl-Unjoni, jinkisbu ekonomiji ta' skala akbar, tonqos id-duplikazzjoni bla bżonn u b'hekk tonqos il-frammentazzjoni ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża madwar l-Unjoni kollha biex, fl-aħħar mill-aħħar, ir-riżultat ikun aktar interoperabilità bejn il-kapaċitajiet tal-Istati Membri u aktar standardizzazzjoni.

Emenda    28

Proposta għal Regolament

Artikolu 4 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Fond, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar evalwazzjoni, inkluż sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva.

3.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Fond, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditjar evalwazzjoni, inkluż sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva. Dan l-ammont ma għandux jaqbeż 2 % tal-valur tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1.

Emenda    29

Proposta għal Regolament

Artikolu 4 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Sa 5 % tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 għandhom jiġu allokati biex jappoġġaw teknoloġiji rivoluzzjonarji fil-qasam tad-difiża.

4.  Tal-inqas 5 % tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 għandhom jiġu allokati biex jappoġġjaw teknoloġiji rivoluzzjonarji fil-qasam tad-difiża.

Emenda    30

Proposta għal Regolament

Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Proporzjon raġonevoli tal-pakkett finanzjarju għandu jibbenefika lil azzjonijiet li jippermettu l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs u tal-mid-caps.

Emenda    31

Proposta għal Regolament

Artikolu 4 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Meta jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu jiġu trasferiti għall-Fond. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi b'mod dirett skont l-Artikolu [62(1)(a)] tar-Regolament Finanzjarju. Meta possibbli, dawk ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

imħassar

Emenda    32

Proposta għal Regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Fond jista' jkun miftuħ ukoll għal pajjiżi li magħhom l-UE tkun iffirmat ftehim ta' sigurtà dwar kollaborazzjoni ta' finanzjament għar-riċerka u għall-industrija tad-difiża.

Emenda    33

Proposta għal Regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b'mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom il-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti fl-etika tad-difiża. Il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika.

2.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b'mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom il-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti indipendenti b'diversi sfondi, inkluż mis-soċjetà ċivili. Il-proposti li jqajmu tħassib sostanzjali dwar l-etika jridu jiġu soġġetti għal aktar skrutinju u kontroll. Il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika u tirrapporta dwar dan fil-qafas tal-obbligi ta' rapportar u ta' evalwazzjoni tagħha fi ħdan l-Artikoli 31 u 32.

Emenda    34

Proposta għal Regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-entitajiet li jieħdu sehem fl-azzjoni għandu jkollhom standards ta' governanza korporattiva li jkunu robusti.

Emenda    35

Proposta għal Regolament

Artikolu 7 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Meta xieraq, il-Kummissjoni għandha twettaq kontrolli tal-etika waqt l-implimentazzjoni tal-azzjoni. Għal kwistjonijiet serji jew kumplessi ta' etika, il-Kummissjoni għandha twettaq kontrolli bl-għajnuna ta' esperti fl-etika tad-difiża.

imħassar

Emenda    36

Proposta għal Regolament

Artikolu 7 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-azzjonijiet li mhumiex aċċettabbli etikament jistgħu jiġu miċħuda jew imwaqqfin fi kwalunkwe mument.

5.  L-azzjonijiet li mhumiex aċċettabbli etikament għandhom jiġu miċħuda. Jekk tiġi identifikata inkompatibbiltà etika, l-azzjoni għandha tiġi mrażżna jew imwaqqfa fi kwalunkwe mument.

Emenda    37

Proposta għal Regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Fond jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe forma minn dawk stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet, premjijiet u akkwist. Dan jista' jipprovdi wkoll finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji fi ħdan l-operazzjonijiet ta' taħlit.

2.  Il-Fond jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe forma minn dawk stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet, premjijiet u akkwist, b'rispett sħiħ tar-rekwiżiti tad-Direttiva 2009/81/KE dwar l-akkwist fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà. Dan jista' jipprovdi wkoll finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji fi ħdan l-operazzjonijiet ta' taħlit.

Emenda    38

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, applikant stabbilit fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u kkontrollat minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat jista' jkun eliġibbli għall-finanzjament jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni u diment li l-parteċipazzjoni tiegħu ma tirriskjax l-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti għandha titlob lill-applikant biex jipprovdi informazzjoni li turi b'mod partikolari li:

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, applikant stabbilit fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u kkontrollat minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat jista' jkun eliġibbli għall-finanzjament jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni u diment li l-parteċipazzjoni tiegħu ma tmurx kontra l-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti għandha titlob lill-applikant biex jipprovdi informazzjoni li turi b'mod partikolari li:

Emenda    39

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-kontroll fuq l-applikant mhux se jkun eżerċitat b'mod li jillimita b'xi mod il-kapaċità tiegħu li jwettaq u jlesti l-azzjoni;

(a)  l-applikant ma jkunx esklużivament ikkontrollat minn pajjiżi terzi jew minn entitajiet stabbiliti f'pajjiżi terzi u kwalunkwe kontroll mhux se jkun eżerċitat b'mod li jillimita b'xi mod il-kapaċità tal-applikant li jwettaq u jlesti l-azzjoni;

Emenda    40

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  il-parteċipazzjoni ta' entitajiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati hija diretta biss lejn l-ilħuq tal-objettivi kummerċjali kompetittivi u mhux lejn l-insegwiment tal-interessi u tal-għanijiet strateġiċi ta' gvern ta' pajjiż terz;

Emenda    41

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb)  il-pajjiż terz mhux assoċjat jew l-entità ta' pajjiż terz jipprovdu input teknoloġiku u/jew industrijali li ma setgħax jingħata minn entità Ewropea;

Emenda    42

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ir-riżultati tal-azzjoni għandhom jibqgħu fi ħdan il-benefiċjarju u ma għandhomx ikunu suġġetti għal kontrolli jew restrizzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet oħra ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati matul l-azzjoni u għal perjodu speċifiku wara t-tlestija tiegħu;

(c)  is-sjieda tal-proprjetà intellettwali li tirriżulta mill-azzjoni, u r-riżultati tal-azzjoni għandhom jibqgħu fi ħdan il-benefiċjarju u ma għandhomx ikunu soġġetti għal kontrolli jew restrizzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet oħra ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati matul l-azzjoni u għal perjodu speċifiku wara t-tlestija tiegħu u mhumiex esportati, jew mogħtija aċċess, lejn jew minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz mingħajr l-approvazzjoni tal-Istati Membri fejn il-benefiċjarju huwa stabbilit, u b'mod konsistenti mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3;

Emenda    43

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  l-informazzjoni l-oħra kollha rilevanti dwar l-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi ser tintuża fl-azzjoni.

Emenda    44

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi kollha użati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għandhom ikunu jinsabu fit-territorju tal-Unjoni jew ta' pajjiżi assoċjati. Barra minn hekk, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jikkoperaw biss ma' entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u li ma jkunux ikkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

3.  L-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi kollha użati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għandhom ikunu jinsabu fit-territorju tal-Unjoni jew ta' pajjiżi assoċjati. Barra minn hekk, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jikkooperaw biss ma' entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u li ma jkunux ikkontrollati esklużivament minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

Emenda    45

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  B'deroga mill-paragrafu 3, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom involuti fl-azzjoni jistgħu jużaw l-assi, l-infrastruttura, il-faċilitajiet u r-riżorsi tagħhom li jinsabu jew li jinżammu fit-territorju ta' pajjiż terz mhux assoċjat, jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta' azzjoni u diment li din ma tirriskjax is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Bl-istess kundizzjonijiet, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom jistgħu jikkoperaw ma' entità stabbilita f'pajjiż terz mhux assoċjat. L-ispejjeż relatati mal-użu ta' dawn l-infrastrutturi, il-faċiliitajiet, l-assi jew ir-riżorsi, u ma' din il-koperazzjoni ma għandhomx ikunu eliġibbli permezz ta' dan il-Fond.

4.  B'deroga mill-paragrafu 3, fejn ma jeżisti ebda sostitut kompetittiv immedjatament disponibbli fl-Unjoni, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom involuti fl-azzjoni jistgħu jużaw l-assi, l-infrastruttura, il-faċilitajiet u r-riżorsi tagħhom li jinsabu jew li jinżammu fit-territorju ta' pajjiż terz mhux assoċjat, jekk dan ikun strettament meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta' azzjoni u diment li l-użu ma jmurx kontra l-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u l-għanijiet tal-Fond.

 

Jekk meħtieġ, u sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Fond, il-benefiċjarji jistgħu jikkooperaw ma' entitajiet li jinsabu f'pajjiżi terzi, jekk dawk ikollhom għarfien espert rilevanti għall-azzjoni ffinanzjata. Madankollu, l-entitajiet li jikkooperaw mal-benefiċjarji ma għandhomx jinstabu f'pajjiż terzi li mhumiex identifikati fil-programm ta' ħidma.

Emenda    46

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti jew il-ftehim tal-għotja għandhom jispeċifikaw aktar kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu relatati, b'mod partikulari mad-dispożizzjonijiet dwar is-sjieda tar-riżultati tal-azzjoni u l-aċċess għal informazzjoni sensittiva klassifikata u mhux klassifikata u mal-garanziji fuq is-sigurtà tal-provvista.

5.  Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti jew il-ftehim tal-għotja għandhom jispeċifikaw aktar kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu relatati, b'mod partikolari mad-dispożizzjonijiet dwar is-sjieda tar-riżultati tal-azzjoni u l-aċċess għal informazzjoni sensittiva klassifikata u mhux klassifikata u mal-garanziji fuq is-sigurtà tal-provvista.

Emenda    47

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Meta jkunu qegħdin iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom jistgħu jikkooperaw ma' entità stabbilita f'pajjiż terz mhux assoċjat, diment li jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 4 u 5. L-ispejjeż relatati mal-użu ta' din il-kooperazzjoni u mal-użu tal-infrastrutturi, il-faċilitajiet, l-assi jew ir-riżorsi ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-finanzjament.

Emenda    48

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-applikanti għandhom jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-kriterji tal-eliġibbiltà u l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4.

6.  Il-benefiċjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-kriterji tal-eliġibilità u l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4.

Emenda    49

Proposta għal Regolament

Artikolu 10 – paragrafu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  F'każ ta' bidla waqt l-implimentazzjoni ta' azzjoni li tista' toħloq dubju dwar l-issodisfar ta' dawk il-kriterji u l-kundizzjonijiet, il-benefiċjarju għandu jinforma lill-Kummissjoni, li min-naħa tagħha għandha tivvaluta jekk dawk il-kriterji u l-kundizzjonijiet għadhomx issodisfati u tindirizza l-impatt potenzjali fuq il-finanzjament tal-azzjoni.

8.  F'każ ta' bidla waqt l-implimentazzjoni ta' azzjoni li tista' toħloq dubju dwar l-issodisfar ta' dawk il-kriterji u l-kundizzjonijiet, il-benefiċjarju għandu jinforma immedjatament lill-Kummissjoni, li min-naħa tagħha għandha tivvaluta jekk dawk il-kriterji u l-kundizzjonijiet għadhomx issodisfati u tindirizza l-impatt potenzjali fuq il-finanzjament tal-azzjoni.

Emenda    50

Proposta għal Regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  attivitajiet immirati biex joħolqu, jirfdu u jtejbu għarfien ġdid u teknoloġija ġdida fid-difiża li jistgħu jħallu effetti sinifikanti fil-qasam tad-difiża;

(a)  attivitajiet immirati biex joħolqu, jirfdu u jtejbu għarfien ġdid u teknoloġija ġdida fid-difiża li jistgħu jħallu effetti sinifikanti fil-qasam tad-difiża u l-kompetittività tas-settur;

Emenda    51

Proposta għal Regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt h

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  iċ-ċertifikazzjoni ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew teknoloġija tad-difiża. Iċ-ċertifikazzjoni hu l-proċess li skontu l-awtorità nazzjonali tiċċertifika li l-prodott, il-komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew it-teknoloġija tad-difiża huma konformi mar-regolamenti applikabbli;

(h)  iċ-ċertifikazzjoni ta' prodott, komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew teknoloġija tad-difiża. Iċ-ċertifikazzjoni hu l-proċess li skontu l-awtorità nazzjonali tiċċertifika li l-prodott, il-komponent tanġibbli jew intanġibbli, jew it-teknoloġija tad-difiża huma konformi mar-regolamenti u mal-istandards applikabbli;

Emenda    52

Proposta għal Regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  l-iżvilupp ta' teknoloġiji jew assi li jżidu l-effiċjenza tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża;

(i)  l-iżvilupp ta' teknoloġiji jew assi li jżidu l-effiċjenza u li jfittxu li jnaqqsu l-impatt ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża;

Emenda    53

Proposta għal Regolament

Artikolu 11 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-programm ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 27, l-azzjoni għandha titwettaq bil-koperazzjoni ta' mill-inqas tliet entitajiet legali li jkunu stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Tul l-implimentazzjoni kollha tal-azzjoni, mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma għandhomx ikunu kkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma għandhomx ikunu jikkontrollaw lil xulxin.

4.  L-azzjoni għandha titwettaq bil-kooperazzjoni fi ħdan konsorzju ta' mill-inqas tliet entitajiet legali li jkunu stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Kull konsorzju li jinkludi entitajiet legali minn pajjiż assoċjat għandu jinkludi wkoll mill-inqas żewġ entitajiet legali minn żewġ Stati Membri differenti. Tul l-implimentazzjoni kollha tal-azzjoni, mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma għandhomx ikunu kkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma għandhomx ikunu jikkontrollaw lil xulxin.

Emenda    54

Proposta għal Regolament

Artikolu 11 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-paragrafu 4 ma għandux japplika għall-azzjonijiet imsemmija fil-punti (c) u (j) tal-paragrafu 3 u għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6.

imħassar

Emenda    55

Proposta għal Regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Għall-għoti ta' finanzjament għal azzjonijiet tal-iżvilupp, il-Kummissjoni għandha taġixxi permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati b'konformità mal-proċedura msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 28.

3.  Għall-għoti ta' finanzjament għal azzjonijiet ta' riċerka u żvilupp, il-Kummissjoni għandha taġixxi permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati b'konformità mal-proċedura msemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 28.

Emenda    56

Proposta għal Regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-kontribut għall-kompetittività tal-industrija tad-difiża Ewropea, b'mod partikolari bil-ħolqien ta' opportunitajiet għal swieq ġodda u bi tkabbir mgħaġġel tal-kumpaniji mal-Unjoni kollha;

(c)  il-kontribut għall-kompetittività tal-industrija tad-difiża Ewropea, il-konsolidazzjoni u t-tisħiħ tas-Suq Uniku Ewropew tad-difiża, b'mod partikolari bil-ħolqien ta' opportunitajiet għal swieq ġodda u bi tkabbir mgħaġġel tal-kumpaniji mal-Unjoni kollha;

Emenda    57

Proposta għal Regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  il-kontribut għall-awtonomija tal-industrija Ewropea tad-difiża permezz tat-titjib tat-teknoloġiji jew il-prodotti tad-difiża skont il-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula mill-Istati Membri fi ħdan il-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni;

Emenda    58

Proposta għal Regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-kontribut għall-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni b'konformità mal-prijoritajiet imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 3 u, meta xieraq, ma' ftehimiet koperattivi reġjonali u internazzjonali;

(d)  il-kontribut għall-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni b'konformità mal-prijoritajiet imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 3 u, meta xieraq, ma' ftehimiet koperattivi reġjonali u internazzjonali meta jkunu ta' benefiċċju għall-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni;

Emenda    59

Proposta għal Regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  il-kontribut għall-ħolqien ta' koperazzjoni transfruntiera ġdida bejn l-entitajiet legali, b'mod partikolari l-SMEs stabbiliti fl-Istati Membri u/jew fil-pajjiżi assoċjati għajr dawk fejn huma stabbiliti l-entitajiet fil-konsorzju li mhumiex SMEs;

(e)  il-kontribut għall-ħolqien ta' kooperazzjoni transfruntiera ġdida bejn l-entitajiet legali, b'mod partikolari l-SMEs u l-mid-caps stabbiliti fl-Istati Membri u/jew fil-pajjiżi assoċjati għajr dawk fejn huma stabbiliti l-entitajiet fil-konsorzju li mhumiex SMEs jew mid-caps, b'mod partikolari meta jitqies il-proporzjoni tal-finanzjament allokat għall-SMEs u l-mid-caps parteċipanti;

Emenda    60

Proposta għal Regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  il-kontribut, fejn possibbli, għat-tnaqqis tal-impatt ambjentali tal-prodotti tad-difiża, filwaqt li jiġu pprovduti soluzzjonijiet innovattivi li jippermettu l-eliminazzjoni gradwali tas-sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent;

Emenda    61

Proposta għal Regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  il-konsistenza mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-istandards internazzjonali biex jiġi żgurat li l-kapaċitajiet żviluppati bl-assistenza finanzjarja mill-Fond jistgħu jkunu interoperabbli fost l-Istati Membri kif ukoll fost is-sħab reġjonali tagħhom.

Emenda    62

Proposta għal Regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Fond jista' jiffinanzja sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli ta' azzjoni, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' kofinanzjament.

1.  Mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' kofinanzjament, il-Fond jista':

 

(a) jiffinanzja sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli ta' azzjoni meħuda qabel l-iżvilupp tal-fażi ta' prototip;

 

(b) jiffinanzja sa 20 % tal-ispejjeż eliġibbli ta' azzjoni matul il-fażi ta' prototip;

 

(c) jiffinanzja sa 80 % tal-ispejjeż eliġibbli ta' azzjoni meħuda wara l-fażi ta' prototip.

Emenda    63

Proposta għal Regolament

Artikolu 14 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  B'deroga mill-paragrafu 1:

imħassar

(a)  għall-azzjonijiet definiti fl-Artikolu 11(3)(e), l-assistenza finanzjarja tal-Fond ma għandhiex taqbeż l-20 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni,

 

(b)  għall-azzjonijiet definiti fl-Artikolu 11(3)(f) sa (h), l-assistenza finanzjarja tal-Fond ma għandhiex taqbeż it-80 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni.

 

Emenda    64

Proposta għal Regolament

Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Għall-azzjonijiet tal-iżvilupp, ir-rata ta' finanzjament għandha tiżdied f'dawn il-każijiet li ġejjin:

3.  Ir-rata ta' finanzjament għall-azzjonijiet tal-iżvilupp li jsaħħu l-kooperazzjoni transfruntiera tal-Istati Membri għandha tiżdied f'dawn il-każijiet li ġejjin:

Emenda    65

Proposta għal Regolament

Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  B'deroga mill-paragrafu 1, ir-rata ta' finanzjament tista' titnaqqas għall-azzjonijiet taħt il-punt (j) tal-Artikolu 11(3) li huma relatati ma' attivitajiet ta' disseminazzjoni, avvenimenti ta' netwerking u attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni.

Emenda    66

Proposta għal Regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta xieraq, l-ispejjeż indiretti eliġibbli lil hinn mir-rata fissa ta' 25 % jistgħu jiġu determinati skont il-prattiki tas-soltu kontabilistiċi tal-ispejjeż tal-benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż indiretti reali, diment li dawn il-prattiki kontabilistiċi tal-ispejjeż ikunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali permezz ta' skemi ta' finanzjament komparabbli skont l-Artikolu [185] tar-Regolament Finanzjarju u kkomunikati lill-Kummissjoni.

2.  L-ispejjeż indiretti eliġibbli lil hinn mir-rata fissa ta' 25 % jistgħu jiġu determinati skont il-prattiki tas-soltu kontabilistiċi tal-ispejjeż tal-benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż indiretti reali, diment li dawn il-prattiki kontabilistiċi tal-ispejjeż ikunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali permezz ta' skemi ta' finanzjament komparabbli skont l-Artikolu [185] tar-Regolament Finanzjarju u kkomunikati lill-Kummissjoni.

Emenda    67

Proposta għal Regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Unjoni tista' tappoġġa l-akkwist prekummerċjali billi tagħti għotja lil awtoritajiet kontraenti jew lil entitajiet kontraenti kif definit fid-Direttivi 2014/24/UE18, 2014/25/UE19 u 2009/81/KE20 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li b'mod konġunt qed jakkwistaw servizzi tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tad-difiża jew qed jikkoordinaw il-proċeduri tal-akkwist tagħhom.

1.  L-akkwist prekummerċjali għandu jkun eliġibbli għal finanzjament billi tingħata għotja lil awtoritajiet kontraenti jew lil entitajiet kontraenti kif definit fid-Direttivi 2014/24/UE18, 2014/25/UE19 u 2009/81/KE20 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li b'mod konġunt qed jakkwistaw servizzi tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tad-difiża jew qed jikkoordinaw il-proċeduri tal-akkwist tagħhom.

__________________

__________________

18 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 65).

18 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 65).

19 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 243).

19 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 243).

20 Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, u li temenda d-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 216, 20.08.2009, p. 76).

20 Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, u li temenda d-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 216, 20.08.2009, p. 76).

Emenda    68

Proposta għal Regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ta' trasparenza, nondiskriminazzjoni, trattament ugwali, ġestjoni finanzjarja tajba, proporzjonalità u regoli tal-kompetizzjoni; jistgħu jiġu inklużi l-kundizzjonijiet speċifiċi bħal li l-post tal-prestazzjoni tal-attivitajiet akkwistati jkun limitat għat-territorju tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati;

Emenda    69

Proposta għal Regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta' kuntratti multipli fi ħdan l-istess proċedura (akkwisti minn diversi sorsi);

(b)  jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta' kuntratti multipli fi ħdan l-istess proċedura (akkwisti minn diversi sorsi); u

Emenda    70

Proposta għal Regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jipprevedu l-għoti tal-kuntratti lill-offerta/i li joffru l-aqwa valur għall-flus.

(c)  jipprevedu l-għoti tal-kuntratti lill-offerta/i li joffru l-aqwa valur għall-flus filwaqt li jiżguraw nuqqas ta' kunflitt ta' interess.

Emenda    71

Proposta għal Regolament

Artikolu 22 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Jekk ikun ġustifikat, il-ftehim tal-għotja jista' jeżiġi li r-riżultati tal-azzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Fond ma għandhomx ikunu soġġetti għal xi restrizzjoni jew kontroll, direttament jew indirettament, permezz ta' entità legali intermedjarja waħda jew aktar, inkluż f'termini ta' trasferiment ta' teknoloġija minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat.

3.  Ir-riżultati tal-azzjonijiet li jirċievu appoġġ mill-Fond ma għandhomx ikunu soġġetti għal xi restrizzjoni jew kontroll, direttament jew indirettament, permezz ta' entità legali intermedjarja waħda jew aktar, inkluż f'termini ta' trasferiment ta' teknoloġija minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat.

Emenda    72

Proposta għal Regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-kontribut għal żieda fl-effiċjenza tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti u t-teknoloġiji tad-difiża, inkluż il-kosteffikaċja u l-potenzjal għal sinerġiji fil-proċess tal-akkwist u tal-manutenzjoni u fil-proċessi tar-rimi;

(a)  il-kontribut għal żieda fl-effiċjenza tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti u t-teknoloġiji tad-difiża, inkluż il-kosteffikaċja u l-potenzjal għal sinerġiji fil-proċess tal-akkwist, tal-użu u tal-manutenzjoni u fil-proċessi tar-rimi;

Emenda    73

Proposta għal Regolament

Artikolu 25 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa d-diskrezzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tal-politika dwar l-esportazzjoni ta' prodotti relatati mad-difiża.

Emenda    74

Proposta għal Regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-programm ta' ħidma għandu jistabbilixxi fid-dettall il-kategoriji tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati fl- ambitu tal-Programm u r-relazzjoni diretta tagħhom mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3.

Emenda    75

Proposta għal Regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Matul it-tfassil tal-programmi ta' ħidma, u qabel l-għoti tal-finanzjament, il-Kummissjoni għandha tiżgura, permezz ta' konsultazzjonijiet xierqa mal-Kumitat, li l-azzjonijiet proposti fir-rigward tar-riċerka u l-iżvilupp jevitaw duplikazzjoni ma' kapaċitajiet eżistenti jew proġetti ta' riċerka u żvilupp diġà ffinanzjati fi ħdan l-Unjoni.

 

F'każ li tiġi identifikata duplikazzjoni, il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet ulterjuri.

Emenda    76

Proposta għal Regolament

Artikolu 28 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża għandha tiġi mistiedna bħala osservatur biex tagħti l-fehmiet u l-għarfien espert tagħha. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jiġi mistieden ukoll biex jassisti.

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża għandha tiġi mistiedna bħala osservatur biex tagħti l-fehmiet u l-għarfien espert tagħha. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jiġi mistieden ukoll biex jassisti. Il-Parlament Ewropew jista' jagħżel grupp rappreżentattiv ta' Membri biex jassisti lill-kumitat.

Emenda    77

Proposta għal Regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-esperti indipendenti għandhom ikunu ċittadini tal-Unjoni identifikati u magħżula permezz ta' sejħiet għal espressjonijiet tal-interess indirizzati lil organizzazzjonijiet rilevanti bħal Ministeri għad-Difiża u aġenziji subordinati, istituti tar-riċerka, universitajiet, assoċjazzjonijiet tan-negozji jew intrapriżi tas-settur tad-difiża, ħalli tiġi stabbilita lista ta' esperti. B'deroga mill-Artikolu [237] tar-Regolament Finanzjarju, din il-lista ma għandhiex issir pubblika.

2.  L-esperti indipendenti għandhom ikunu ċittadini tal-Unjoni, minn firxa varjata ta' Stati Membri, identifikati u magħżula permezz ta' sejħiet għal espressjonijiet tal-interess li jkunu miftuħa u trasparenti, indirizzati lil organizzazzjonijiet rilevanti bħal Ministeri għad-Difiża u aġenziji subordinati, istituti tar-riċerka, universitajiet, assoċjazzjonijiet tan-negozji jew intrapriżi tas-settur tad-difiża u organizzazzjonijiet nongovernattivi ħalli tiġi stabbilita lista ta' esperti li tfittex li tikseb bilanċ bejn il-ġeneri. B'deroga mill-Artikolu [237] tar-Regolament Finanzjarju, din il-lista ma għandhiex issir pubblika.

Emenda    78

Proposta għal Regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li r-regoli rilevanti tagħha dwar l-evitar ta' kunflitti ta' interess jiġu applikati b'mod strett.

Emenda    79

Proposta għal Regolament

Artikolu 29 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 28 għandu jiġi infurmat kull sena dwar il-lista ta' esperti.

4.  Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 28 u l-Parlament Ewropew għandhom jiġu infurmati kull sena dwar il-lista ta' esperti.

Emenda    80

Proposta għal Regolament

Artikolu 32 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, mehmużin mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-evalwazzjonijiet, kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, mehmużin mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda    81

Proposta għal Regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-awditjar tal-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mwettaq minn persuni jew entitajiet, inkluż minn dawk li mhumiex imqabbda mill-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, għandu jifforma l-bażi tal-assigurazzjoni kumplessiva skont l-Artikolu [127] tar-Regolament Finanzjarju. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha teżamina l-kontijiet tad-dħul u l-ħruġ kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 287 tat-TFUE.

L-awditjar tal-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mwettaq minn persuni jew entitajiet, inkluż minn dawk li mhumiex imqabbda mill-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni, għandu jifforma l-bażi tal-assigurazzjoni kumplessiva skont l-Artikolu [127] tar-Regolament Finanzjarju. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha teżamina l-kontijiet tad-dħul u l-ħruġ kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 287 tat-TFUE inkluża l-effikaċja tal-finanzi li jkunu ntefqu fuq proġetti appoġġjati mill-Fond.

Emenda    82

Proposta għal Regolament

Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta Stat Membru jew impriża jinvokaw is-sigurtà nazzjonali bħala raġuni għaż-żamma ta' informazzjoni mill-OLAF meta jkun hemm riskju ta' frodi jew attività illegali oħra, it-tħassib dwar is-sigurtà nazzjonali għandu jiġi interpretat b'mod strett.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Title

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

References

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

2.7.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Eżami fil-kumitat

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

5.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

7

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin‑Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

14.11.2018

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Rapporteur għal opinjoni (*): David McAllister

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Il-Fond jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża li tkun b'saħħitha, kompetittiva u innovattiva u li taħdem id f'id mal-inizjattivi tal-Unjoni għal Suq Ewropew tad-Difiża aktar integrat u, b'mod partikolari, iż-żewġ Direttivi6 dwar l-akkwist u dwar it-trasferimenti fl-UE fis-settur tad-difiża adottati fl-2009.

(2)  Il-Fond jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża li tkun b'saħħitha, kompetittiva u innovattiva u li taħdem id f'id mal-inizjattivi tal-Unjoni għal Suq Ewropew tad-Difiża aktar integrat u, b'mod partikolari, iż-żewġ Direttivi6 dwar l-akkwist u dwar it-trasferimenti fl-UE fis-settur tad-difiża adottati fl-2009. Il-Fond se jifforma l-pedament assolut ta' politika industrijali tad-difiża Ewropea soda.

_________________

_________________

6 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1; Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

6 Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1; Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Jenħtieġ jitwaqqaf Fond Ewropew għad-Difiża b'approċċ integrat u li jikkontribwixxi biex jitjiebu l-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni. Il-Fond jenħtieġ jimmira li jsaħħaħ il-kompetittività, l-innovazzjoni, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni billi jappoġġa l-koperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri tar-riċerka, l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-universitajiet, fil-fażi tar-riċerka u fil-fażi tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża. Biex jinkisbu soluzzjonijiet aktar innovattivi u suq intern miftuħ, il-Fond jenħtieġ jappoġġa l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-intrapriżi żgħar u medji u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja tad-difiża.

(3)  Jenħtieġ jitwaqqaf Fond Ewropew għad-Difiża b'approċċ integrat u li jikkontribwixxi biex jitjiebu l-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni. Il-Fond jenħtieġ jimmira li jsaħħaħ il-kompetittività, l-innovazzjoni, l-effiċjenza u l-awtonomija tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni, għat-titjib fil-kapaċitajiet tad-difiża tal-Istati Membri u għall-promozzjoni tal-interessi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni kif miftiehem fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni billi jappoġġa l-koperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri tar-riċerka, l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-universitajiet, fil-fażi tar-riċerka u fil-fażi tal-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża. Biex jinkisbu soluzzjonijiet aktar innovattivi u suq intern miftuħ, il-Fond jenħtieġ jappoġġa l-parteċipazzjoni transfruntiera tal-intrapriżi żgħar u medji u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja tad-difiża u jippromwovi l-inklużjoni tagħhom fil-katini tal-provvista tad-difiża transfruntiera.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 6a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Il-Fond jenħtieġ li jipprovdi appoġġ adegwat għal azzjonijiet tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tat-teknoloġiji rivoluzzjonarji għad-difiża;

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Peress li l-għan tal-Fond hu li jappoġġa l-kompetittività u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni billi jingrana u jikkumplimenta l-attivitajiet kollaborattivi tar-riċerka u t-teknoloġija fil-qasam tad-difiża u jnaqqas ir-riskji fil-fażi tal-iżvilupp tal-proġetti koperattivi, jenħtieġ li l-azzjonijiet relatati mar-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti jew teknoloġija tad-difiża jkunu eliġibbli biex jibbenefikaw minnu. Dan se japplika wkoll għat-titjib tal-prodotti u t-teknoloġiji eżistenti tad-difiża, inkluż l-interoperabbiltà tagħhom.

(9)  Peress li l-għan tal-Fond hu li jappoġġa l-kompetittività, l-effiċjenza u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni billi jingrana u jikkomplementa l-attivitajiet kollaborattivi tar-riċerka u t-teknoloġija fil-qasam tad-difiża u jnaqqas ir-riskji fil-fażi tal-iżvilupp tal-proġetti koperattivi, jenħtieġ li l-azzjonijiet relatati mar-riċerka u l-iżvilupp ta' prodotti jew teknoloġija tad-difiża jkunu eliġibbli biex jibbenefikaw minnu. Dan se japplika wkoll għat-titjib tal-prodotti u t-teknoloġiji eżistenti tad-difiża, inkluż l-interoperabbiltà tagħhom.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Peress li l-Fond għandu l-għan, b'mod partikolari, li jsaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-entitajiet legali u l-Istati Membri madwar l-Ewropa kollha, jenħtieġ li azzjoni tkun eliġibbli għal finanzjament biss jekk issir b'koperazzjoni ma' mill-inqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Jenħtieġ li mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma jkunux ikkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma jkunux jikkontrollaw lil xulxin. Biex tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Fond jista' jappoġġa akkwist prekummerċjali konġunt (PCP).

(10)  Peress li l-Fond għandu l-għan, b'mod partikolari, li jsaħħaħ il-koperazzjoni u l-kompetittività bejn l-entitajiet legali u l-Istati Membri madwar l-Ewropa kollha, jenħtieġ li azzjoni tkun eliġibbli għal finanzjament biss jekk issir b'koperazzjoni ma' mill-inqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Jenħtieġ li mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma jkunux ikkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma jkunux jikkontrollaw lil xulxin. Biex tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, il-Fond jista' jappoġġa akkwist prekummerċjali konġunt (PCP).

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 15

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Jekk xi azzjoni ta' żvilupp appoġġata mill-Fond tkun ġestita minn meniġer tal-proġett maħtur mill-Istati Membri jew mill-pajjiżi assoċjati, qabel ma toħroġ il-pagament lill-benefiċjarju, il-Kummissjoni jenħtieġ tinforma lill-meniġer tal-azzjoni ħalli dan ikun jista' jiżgura li l-benefiċjarji rrispettaw l-iskadenzi. F'ċerti ċirkostanzi, il-meniġer tal-proġett jista' jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu dwar il-progress tal-azzjoni lill-Kummissjoni ħalli din tkun tista' tivvalida jekk ġewx issodisfati l-kundizzjonijiet biex tipproċedi bil-ħlas.

(15)  Jekk xi azzjoni ta' żvilupp appoġġata mill-Fond tkun ġestita minn meniġer tal-proġett maħtur mill-Istati Membri jew mill-pajjiżi assoċjati, qabel ma toħroġ il-pagament lill-benefiċjarju, il-Kummissjoni jenħtieġ tinforma lill-meniġer tal-azzjoni ħalli dan ikun jista' jiżgura li l-benefiċjarji rrispettaw l-iskadenzi. Il-meniġer tal-proġett jenħtieġ li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu dwar il-progress tal-azzjoni lill-Kummissjoni ħalli din tkun tista' tivvalida jekk ġewx issodisfati l-kundizzjonijiet biex tipproċedi bil-ħlas.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 21a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  Azzjonijiet bil-parteċipazzjoni ta' SMEs transfruntiera jappoġġaw il-ftuħ tal-katini tal-provvista u jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Fond. Jenħtieġ għalhekk li dawn l-azzjonijiet ikunu eliġibbli għal żieda fir-rata ta' finanzjament li jenħtieġ li tkun ta' benefiċċju għall-entitajiet kollha li jipparteċipaw fil-konsorzju.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 22a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

 

 

(22a)   Sabiex ikun hemm reazzjoni għal instabbiltà u kunflitti dejjem akbar fil-viċinat tal-Unjoni u għal riskji tas-sigurtà ġodda u theddid ġdid ġeopolitiku, l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jeħtieġu jidentifikaw riskji u theddid komuni u jiddefinixxu interessi tas-sigurtà, strateġiji u kapaċitajiet meħtieġa komuni li jistgħu jiġu identifikati permezz ta' White Book tal-UE dwar is-Sigurtà u d-Difiża kif ukoll permezz ta' proċeduri stabbiliti bħall-Mekkaniżmu ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet (CDM);

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 23

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Jenħtieġ li l-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp teknoloġiku fl-industrija tad-difiża tal-Unjoni ssir b'mod koerenti mal-interessi ta' siġurtà u ta' difiża tal-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-kontribut tal-azzjoni għal dawk l-interessi u għall-prijoritajiet tar-riċerka u tal-kapaċità fid-difiża maqbula mill-Istati Membri, iservi bħala kriterju tal-għoti. Fi ħdan l-Unjoni, in-nuqqasijiet komuni tar-riċerka u tal-kapaċitajiet tad-difiża huma identifikati fil-qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) b'mod partikolari permezz tal-Aġenda Strateġika Globali tar-Riċerka (OSRA) u l-Pjan tal-Iżvilupp tal-Kapaċitajiet (CDP). Proċessi oħra tal-Unjoni, fosthom ir-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża (CARD) u l-Koperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) se jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet rilevanti billi jidentifikaw u jaħtfu opportunitajiet għal koperazzjoni msaħħa ħalli jiġi ssodisfat il-livell ta' ambizzjoni tal-UE b'rabta mas-sigurtà u d-difiża. Meta xieraq, anki l-prijoritajiet reġjonali u internazzjonali, inkluż dawk fil-kuntest tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), jistgħu jiġu kkunsidrati, diment li dawn ikunu konformi mal-prijoritajiet tal-Unjoni u ma jwaqqfu lill-ebda Stat Membru jew pajjiż assoċjat milli jipparteċipa, filwaqt li jqisu wkoll li jenħtieġ tkun evitata d-duplikazzjoni bla bżonn.

(23)  Jenħtieġ li l-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp teknoloġiku fl-industrija tad-difiża tal-Unjoni sservi l-interessi ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri. Meta titqies in-natura speċifika tas-settur tad-difiża, kwalunkwe azzjoni fil-qasam tal-industrija tad-difiża jenħtieġ li tiġi kkoordinata mill-qrib u tkun koerenti mal-politika estera u ta' sigurtà komuni u l-prijoritajiet tagħha. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-kontribut tal-azzjoni għal dawk l-interessi u għall-prijoritajiet tar-riċerka u tal-kapaċità fid-difiża maqbula mill-Istati Membri, iservi bħala kriterju tal-għoti. Fi ħdan l-Unjoni, in-nuqqasijiet komuni tar-riċerka u tal-kapaċitajiet tad-difiża huma identifikati fil-qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) b'mod partikolari permezz tal-Mekkaniżmu ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet (CDM). Proċessi oħra tal-Unjoni, fosthom ir-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża (CARD) u l-Koperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) se jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet rilevanti billi jidentifikaw u jaħtfu opportunitajiet għal koperazzjoni msaħħa ħalli jiġi ssodisfat il-livell ta' ambizzjoni tal-UE b'rabta mas-sigurtà u d-difiża. Meta xieraq, anki l-prijoritajiet reġjonali u internazzjonali, inkluż dawk fil-kuntest tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), jenħtieġ li jiġu kkunsidrati, diment li dawn ikunu konformi mal-prijoritajiet tal-Unjoni u ma jwaqqfu lill-ebda Stat Membru jew pajjiż assoċjat milli jipparteċipa, filwaqt li jqisu wkoll li jenħtieġ tkun evitata d-duplikazzjoni bla bżonn.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 24a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(24a)  Jenħtieġ li l-Fond iqis ukoll il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari bħala parti mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Faċilità għall-Paċi Ewropea biex jappoġġaw, fost l-oħrajn, il-Missjonijiet tal-PESK/PSDK tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, u l-isforzi biex jiġi miġġieled Theddid Ibridu li flimkien mas-CDP, il-CARD u l-PESCO jgħinu jikkoordinaw l-ippjanar tal-kapaċità, l-iżvilupp, l-akkwist u l-operazzjonijiet.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 25

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Il-Kummissjoni se tqis l-attivitajiet l-oħra ffinanzjati permezz tal-programm qafas Orizzont Ewropa ħalli tevita duplikazzjoni bla bżonn u tiżgura l-qsim ta' ideat bejn ir-riċerka ċivili u tad-difiża.

(25)  Il-Kummissjoni se tqis l-attivitajiet l-oħra ffinanzjati permezz tal-programm qafas Orizzont Ewropa ħalli tevita duplikazzjoni bla bżonn, tiżgura l-qsim ta' ideat u s-sinerġija bejn ir-riċerka ċivili u tad-difiża u tiżgura li Orizzont Ewropa jibqa' programm ta' riċerka purament ċivili.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 31

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  Il-Kummissjoni jenħtieġ tistabbilixxi programm ta' ħidma annwali jew multiannwali b'konformità mal-għanijiet tal-Fond. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-assistenza ta' kumitat tal-Istati Membri waqt il-ħolqien tal-programm ta' ħidma. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża tingħata l-istatus ta' osservatur fil-kumitat ħalli dan jibbenefika mill-għarfien espert tagħha fis-settur tad-difiża. Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-qasam tad-difiża, anki s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ jassisti lill-kumitat tal-Istati Membri.

(31)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi programm ta' ħidma annwali jew multiannwali b'konformità mal-għanijiet tal-Fond. Il-programmi ta' ħidma jenħtieġ li jqisu l-ewwel tagħlimiet mill-implimentazzjoni tal-EDIDP, il-Proġett Pilota u l-Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar id-Difiża. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-assistenza ta' kumitat tal-Istati Membri waqt il-ħolqien tal-programm ta' ħidma. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża tingħata l-istatus ta' osservatur fil-kumitat ħalli dan jibbenefika mill-għarfien espert tagħha fis-settur tad-difiża. Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-qasam tad-difiża, anki s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ li jassisti lill-kumitat tal-Istati Membri.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 46a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46a)  Id-Direttiva 2009/43/KE għandha l-għan li tissimplifika t-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fl-Unjoni. Din id-Direttiva ttaffi l-ostakli mingħajr ma tissagrifika l-kontroll nazzjonali fuq l-interessi essenzjali fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà. L-użu tal-liċenzji ġenerali ta' trasferiment għall-Fond inaqqas ħafna l-piż amministrattiv għall-fornituri li beħsiebhom jipparteċipaw fil-programm. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun kapaċi taġixxi, skont il-mandat tal-Istati Membri u tal-pajjiżi terzi assoċjati, bħala punt ta' kuntatt ċentrali għar-reġistrazzjoni tal-fornituri, u jenħtieġ li tippubblika regolarment lista ta' liċenzji ġenerali ta' trasferiment maħruġa f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 46b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46b)  L-intrapriżi huma marbuta bil-leġiżlazzjoni applikabbli meta jipproponu prodotti jew teknoloġiji ġodda fil-qasam tad-difiża jew meta jadattaw prodotti u teknoloġiji eżistenti għal skopijiet ġodda. Fejn ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni speċifika applikabbli, jenħtieġ li jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw sett ta' prinċipji etiċi universali relatati mad-drittijiet fundamentali u l-benessri tal-bnedmin, il-protezzjoni tal-ġenoma tal-bniedem, it-trattament tal-annimali, il-preservazzjoni tal-ambjent naturali, il-protezzjoni tal-wirt kulturali, u l-aċċess ekwu għall-beni komuni globali, inkluż l-ispazju u ċ-ċiberspazju. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li l-proposti jiġu skrinjati b'mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. Jenħtieġ li l-azzjonijiet li mhumiex etikament aċċettabbli ma jirċevux fondi mill-Unjoni.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 46c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46c)   Jenħtieġ li l-Kunsill jagħmel ħiltu biex jistabbilixxi deċiżjoni dwar l-użu ta' vetturi tal-ajru armati u mingħajr bdot abbord qabel il-[31 ta' Diċembru 2020]; billi l-ebda finanzjament mhu se jsir disponibbli għall-iżvilupp ta' vetturi tal-ajru armati u mingħajr bdot abbord qabel ma tkun daħlet fis-seħħ dik id-deċiżjoni;

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 46d (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46d)  Il-Fond jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp u l-valutazzjoni tat-teknoloġija rivoluzzjonarja għad-difiża li tista' tibdel b'mod radikali l-kunċetti u l-kondotta tal-affarijiet tad-difiża. Il-kapaċitajiet innovattivi jenħtieġ li jitwasslu permezz ta' ekosistema tal-innovazzjoni li tinkludi l-akkademja, l-intrapriżi u l-istituzzjonijiet governattivi, konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet ta' difiża maqbula b'mod komuni mill-Istati Membri, speċjalment il-pjan ta' żvilupp tal-kapaċitajiet (CDP) rivedut u r-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża (CARD). Dan se jippermetti lill-Unjoni tiżviluppa kapaċitajiet u kunċetti bbażati fuq is-superjorità teknoloġika li tippermetti lill-Unjoni tipproteġi aħjar liċ-ċittadini tagħha u tippromwovi aħjar il-paċi, is-sigurtà u l-progress fl-Ewropa u fid-dinja. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi struttura aġili għall-ġestjoni tal-appoġġ għall-iżvilupp u l-valutazzjoni ta' teknoloġija rivoluzzjonarja fil-qasam tad-difiża.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 46e (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46e)  Jenħtieġ li jintużaw fondi mhux użati mill-objettiv speċifiku tal-mobbiltà militari tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) sabiex jissaħħaħ il-Fond. Dawn il-fondi jenħtieġ li jintużaw biex irawmu l-proġetti ta' mobbiltà militari fejn użu doppju ċivili-militari ma jkunx possibbli fil-qafas tal-FNE, isaħħu l-appoġġ għal teknoloġija rivoluzzjonarja fil-qasam tad-difiża, u jippermettu finanzjament ta' azzjonijiet oħra konsistenti mal-prijoritajiet ta' kapaċità ta' difiża maqbula b'mod komuni mill-Istati Membri.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 46f (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46f)  Provvisti u servizzi tad-difiża li joriġinaw minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jistgħu jirrikjedu li l-liċenzji tal-esportazzjoni jinħarġu mill-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati kif ukoll l-intrapriżi stabbiliti fl-Unjoni ma jistax ikollhom influwenza sinifikanti fuq tali liċenzjar tal-esportazzjoni. Iċ-ċaħda jew ir-revoka tal-liċenzji tal-esportazzjoni, jew il-fatt li ma jingħatawx dawn il-liċenzji minħabba azzjoni ta' segwitu jista' jkollhom konsegwenzi inaċċettabbli għas-sigurtà tal-provvista tas-settur Ewropew tad-difiża u għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġbor b'mod sistematiku informazzjoni dwar il-liċenzji tal-esportazzjoni ta' pajjiżi terzi meħtieġa għall-proġetti ta' fondi għad-difiża. L-intrapriżi li beħsiebhom jipparteċipaw f'azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond kif ukoll dawk li diġà qed jieħdu sehem f'dawn l-azzjonijiet jenħtieġ li jwettqu valutazzjonijiet tar-riskji rigward provvisti u servizzi tad-difiża li joriġinaw minn pajjiżi terzi, u jagħmlu disponibbli l-valutazzjonijiet tar-riskju tagħhom għall-Kummissjoni. F'każ li jinqalgħu konsegwenzi inaċċettabbli għas-sigurtà tal-provvista tas-settur Ewropew tad-difiża u għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tinforma minnufih lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà. Jenħtieġ li huma jinfurmaw lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar kwalunkwe miżura adottata.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  "azzjoni ta' żvilupp" tfisser kwalunkwe azzjoni li tikkonsisti primarjament minn attivitajiet orjentati lejn id-difiża fil-fażi tal-iżvilupp, li tkopri prodotti u teknoloġiji ġodda u l-aġġornament ta' dawk eżistenti, għajr il-produzzjoni jew l-użu tal-armi;

(3)  "azzjoni ta' żvilupp" tfisser kwalunkwe azzjoni li tikkonsisti esklussivament minn attivitajiet orjentati lejn id-difiża fil-fażi tal-iżvilupp, li tkopri prodotti jew teknoloġiji ġodda jew l-aġġornament ta' dawk eżistenti, għajr il-produzzjoni jew l-użu tal-armi;

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  "kwistjonijiet etiċi" tfisser kwalunkwe tħassib dwar il-kondotta intenzjonata jew implikata jew riżultati ta' azzjoni li, minkejja li jkunu konformi mad-dritt rilevanti tal-Unjoni, nazzjonali u internazzjonali, jikkontradixxu l-prinċipji li jikkonċernaw id-drittijiet fundamentali u l-benessri tal-bnedmin, il-protezzjoni tal-ġenoma tal-bniedem, it-trattament tal-annimali, il-preservazzjoni tal-ambjent naturali, il-protezzjoni tal-wirt kulturali, u l-aċċess ekwu għall-beni komuni globali, inkluż l-ispazju u ċ-ċiberspazju.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-għan ġenerali tal-Fond hu li jrawwem il-kompetittività, l-effiċjenza u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-industrija Ewropea tad-difiża, billi jappoġġa azzjonijiet kollaborattivi u koperazzjoni transfruntiera bejn entitajiet legali mal-Unjoni kollha, inkluż l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, kif ukoll li jrawwem sfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja industrijali, u b'hekk jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni. Il-Fond jenħtieġ jikkontribwixxi wkoll għal-libertà tal-azzjoni tal-Unjoni u tal-awtonomija tagħha, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi u industrijali.

1.  L-għan ġenerali tal-Fond hu li jippermetti lill-Unjoni tapplika l-kompetenza tagħha biex timplimenta politika estera u ta' sigurtà komuni, inkluż l-iffurmar b'mod progressiv ta' politika ta' difiża komuni, li jikkontribwixxi għall-prijoritajiet strateġiċi fil-qafas tal-PESK/PSDK, u li jrawwem l-inklużività, l-integrazzjoni, l-interoperabbiltà, il-kompetittività, l-effiċjenza u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-bażi teknoloġika u industrijali tas-settur Ewropew tad-difiża, billi jappoġġa azzjonijiet kollaborattivi u koperazzjoni transfruntiera bejn entitajiet legali fl-Ewropa kollha, inkluż l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, kif ukoll li jrawwem sfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott jew servizz tad-difiża. Huwa importanti li jitressqu aktar proposti konkreti dwar kif għandu jittejjeb l-aċċess għas-suq tad-difiża transfruntiera tal-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. Il-Fond jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni, għal-libertà tal-azzjoni tal-Unjoni, għall-awtonomija strateġika, teknoloġika u industrijali tagħha, kif ukoll għall-iżvilupp u t-titjib tal-kapaċitajiet tad-difiża tal-Istati Membri aktar avvanzati. Il-fatt li tassumi aktar responsabbiltà għas-sigurtà tagħha stess se jservi wkoll lin-NATO.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jappoġġa proġetti tar-riċerka kollaborattivi li jistgħu jixprunaw b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-kapaċitajiet futuri, ħalli tiġi massimizzata l-innovazzjoni u jiġu introdotti prodotti u teknoloġiji ġodda tad-difiża, inkluż dawk rivoluzzjonarji;

(a)  jappoġġa proġetti tar-riċerka kollaborattivi li jistgħu jixprunaw b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-kapaċitajiet tad-difiża u tad-difiża industrijali futuri, bl-għan li tiġi massimizzata l-innovazzjoni u jiġu introdotti prodotti u teknoloġiji ġodda tad-difiża, inkluż dawk rivoluzzjonarji u dawk taċ-ċiberdifiża;

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jappoġġa proġetti tal-iżvilupp kollaborattivi ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża li huma konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula b'mod komuni mill-Istati Membri fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, u b'hekk jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza fin-nefqa fuq id-difiża fl-Unjoni, jinkisbu ekonomiji ta' skala akbar, jonqos ir-riskju ta' duplikazzjoni bla bżonn u b'hekk tonqos il-frammentazzjoni ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża madwar l-Unjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Fond iwassal għal aktar interoperabbiltà bejn il-kapaċitajiet tal-Istati Membri.

(b)  jappoġġa proġetti tal-iżvilupp kollaborattivi ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża li huma konsistenti mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula b'mod komuni mill-Istati Membri fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, u b'mod partikolari fil-kuntest tal-Mekkaniżmu ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet, il-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti u r-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża, b'hekk jitrawwem it-titjib fl-effiċjenza fin-nefqa fuq id-difiża fl-Unjoni, jinkisbu ekonomiji ta' skala akbar, tiġi eliminata d-duplikazzjoni bla bżonn u d-dipendenza żejda fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u b'hekk tonqos il-frammentazzjoni ta' prodotti u teknoloġiji tad-difiża madwar l-Unjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Fond iwassal għal aktar awtonomija strateġika tal-Unjoni, iżid l-istandardizzazzjoni u l-interoperabbiltà bejn il-kapaċitajiet tal-Istati Membri, b'hekk itejjeb l-effikaċja tan-nefqa fid-difiża, u għal implimentazzjoni effettiva ta' politika industrijali tad-difiża Ewropea u soda.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Iħeġġeġ il-kooperazzjoni Ewropea fis-setturi tar-riċerka u d-difiża, filwaqt li jinvolvi tliet Stati Membri jew aktar u tliet kumpaniji jew aktar, kif huwa speċifikat fl-Artikolu 11(4).

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Fl-aħħar ta' kull sena, il-fondi mhux użati għall-objettiv speċifiku tal-mobbiltà militari msemmi fl-Artikolu [3(2)(a)(ii)] tar-Regolament [Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa] għandhom ikunu disponibbli għall-implimentazzjoni tal-Fond.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Għandhom isiru arranġamenti sabiex jippermettu l-parteċipazzjoni sħiħa possibbli tar-Renju Unit fil-proġetti tal-FEŻ.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha tagħti finanzjament permezz ta' konsultazzjonijiet miftuħa u pubbliċi dwar l-oqsma ta' intervent definiti fil-programmi ta' ħidma.

1.  Il-Kummissjoni għandha tagħti finanzjament permezz ta' konsultazzjonijiet miftuħa u pubbliċi dwar l-oqsma ta' intervent definiti fil-programmi ta' ħidma billi tqis il-Mekkaniżmu ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet (CDM).

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b'mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom il-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti fl-etika tad-difiża. Il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika.

2.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b'mod sistematiku biex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, ħalli ssirilhom valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom il-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti dwar id-difiża fl-etika tad-difiża. L-esperti kollha għandhom jintalbu jiġu vvalidati mill-Istat Membru li jkun ħareġ l-approvazzjoni tas-sigurtà tagħhom. L-approvazzjoni tas-sigurtà xierqa għandha tintalab qabel il-ħatra. Il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 7a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 7a

 

Liċenzji ġenerali ta' trasferiment

 

1.   L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati għandhom jippubblikaw il-liċenzji ġenerali ta' trasferiment li jawtorizzaw direttament lill-fornituri stabbiliti fit-territorju tagħhom biex jipparteċipaw fil-proġetti fil-qafas tal-Fond. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni qabel l-ewwel użu ta' liċenzja ġenerali ta' trasferiment.

 

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' liċenzji ġenerali ta' trasferiment u għandha tippubblika l-informazzjoni rilevanti kollha fil-programmi ta' ħidma.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni tista' tirċievi wkoll kontribuzzjoni mill-Fond, diment li l-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess spejjeż. Ir-regoli ta' kull programm/Fond tal-Unjoni li jikkontribwixxi għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu għall-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż l-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni u l-appoġġ mill-programmi differenti tal-Unjoni jista' jiġi kkalkolat fuq bażi prorata b'konformità mad-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-appoġġ.

1.  Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni, u b'mod partikolari mill-Programm Qafas Orizzont Ewropa jew mill-FNE għall-adattament tan-netwerks TEN-T għal ħtiġijiet ta' mobbiltà militari, tista' tirċievi wkoll kontribuzzjoni mill-Fond, diment li l-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess spejjeż. Ir-regoli ta' kull programm/Fond tal-Unjoni li jikkontribwixxi għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu għall-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż l-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni u l-appoġġ mill-programmi differenti tal-Unjoni jista' jiġi kkalkolat fuq bażi prorata b'konformità mad-dokumenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-appoġġ.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-applikanti u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament, diment li dawn ikunu stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat, ikollhom strutturi ta' ġestjoni eżekuttiva tagħhom fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u ma jkunux ikkontrollati minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat.

1.  L-applikanti u s-sottokuntratturi involuti fl-azzjoni għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament, diment li dawn ikunu stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat, ikollhom strutturi ta' ġestjoni eżekuttiva tagħhom fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u ma jkunux ikkontrollati minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, applikant stabbilit fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u kkontrollat minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat jista' jkun eliġibbli għall-finanzjament jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni u diment li l-parteċipazzjoni tiegħu ma tirriskjax l-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti għandha titlob lill-applikant biex jipprovdi informazzjoni li turi b'mod partikolari li:

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, applikant jew sottokuntrattur involut fl-azzjoni stabbilit u li għandu l-istruttura tal-maniġment eżekuttiv tiegħu fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u kkontrollat minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat jista' jikkostitwixxi entità eliġibbli għall-finanzjament jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-programm u diment li l-parteċipazzjoni tiegħu ma tirriskjax l-interessi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, jew l-objettiv stabbilit fl-Artikolu 3. Biex tkun żgurata l-protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, is-sejħa għal proposti għandha tirrikjedi lill-applikant biex jipprovdi garanziji approvati mill-Istat Membru li fih jinsab l-applikant u jikkommetti ruħu li jimplimenta miżuri qabel il-bidu tal-azzjoni biex jiġi żgurat li:

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ir-riżultati tal-azzjoni għandhom jibqgħu fi ħdan il-benefiċjarju u ma għandhomx ikunu suġġetti għal kontrolli jew restrizzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet oħra ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati matul l-azzjoni u għal perjodu speċifiku wara t-tlestija tiegħu;

(c)  ir-riżultati tal-azzjoni għandhom jibqgħu fi ħdan il-benefiċjarju u ma għandhomx ikunu suġġetti għal kontrolli jew restrizzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet oħra ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati u ma jistgħux jiġu esportati jew jingħataw aċċess barra mill-Unjoni mingħajr l-approvazzjoni tal-Istat Membru li fih hija stabbilita l-intrapriża, matul u wara t-tlestija tiegħu;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi kollha użati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għandhom ikunu jinsabu fit-territorju tal-Unjoni jew ta' pajjiżi assoċjati. Barra minn hekk, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jikkoperaw biss ma' entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u li ma jkunux ikkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

3.  L-infrastruttura, il-faċilitajiet, l-assi u r-riżorsi kollha użati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għandhom ikunu jinsabu fit-territorju tal-Unjoni jew ta' pajjiżi assoċjati u ma għandhom ikunu soġġetti għall-ebda kontroll jew restrizzjoni minn pajjiż terz mhux assoċjat jew minn entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat. Barra minn hekk, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jikkoperaw ma' entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż assoċjat u ma jkunux ikkontrollati minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew minn entitajiet ta' pajjiżi terzi mhux assoċjati.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  B'deroga mill-paragrafu 3, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom involuti fl-azzjoni jistgħu jużaw l-assi, l-infrastruttura, il-faċilitajiet u r-riżorsi tagħhom li jinsabu jew li jinżammu fit-territorju ta' pajjiż terz mhux assoċjat, jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta' azzjoni u diment li din ma tirriskjax is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Bl-istess kundizzjonijiet, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom jistgħu jikkoperaw ma' entità stabbilita f'pajjiż terz mhux assoċjat. L-ispejjeż relatati mal-użu ta' dawn l-infrastrutturi, il-faċiliitajiet, l-assi jew ir-riżorsi, u ma' din il-koperazzjoni ma għandhomx ikunu eliġibbli permezz ta' dan il-Fond.

4.  B'deroga mill-paragrafu 3, jekk ma jkun hemm l-ebda sostitut kompetittiv disponibbli minnufih fl-Unjoni, u jekk dan l-użu ma jmurx kontra l-interessi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi involuti fl-azzjoni jistgħu jużaw l-assi, l-infrastruttura, il-faċilitajiet u r-riżorsi tagħhom li jinsabu jew li jinżammu fit-territorju ta' pajjiż terz mhux assoċjat, jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet ta' azzjoni u diment li din ma tirriskjax l-interessi tas-sigurtà u tad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Bl-istess kundizzjonijiet, meta jkunu qed iwettqu azzjoni eliġibbli, il-benefiċjarji u s-sottokuntratturi tagħhom jistgħu jikkoperaw ma' entità stabbilita f'pajjiż terz mhux assoċjat. L-ispejjeż relatati mal-użu ta' dawn l-infrastrutturi, il-faċilitajiet, l-assi jew ir-riżorsi, u ma' din il-koperazzjoni ma għandhomx ikunu eliġibbli permezz ta' dan il-Fond.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, is-sottokuntratturi huma s-sottokuntratturi li għandhom relazzjoni kuntrattwali diretta ma' benefiċjarju, sottokuntratturi oħra li huma allokati mill-inqas 10 % tal-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni, kif ukoll sottokuntratturi li jistgħu jitolbu aċċess għal informazzjoni klassifikata skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 biex iwettqu l-azzjoni.

9.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, is-sottokuntratturi huma s-sottokuntratturi li għandhom relazzjoni kuntrattwali diretta ma' benefiċjarju, sottokuntratturi oħra li huma allokati mill-inqas 10 % tal-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni, sottokuntratturi li jistgħu jitolbu aċċess għal informazzjoni klassifikata skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 biex iwettqu l-azzjoni kif ukoll sottokuntratturi li għandhom bżonn japplikaw għal liċenzja tal-esportazzjoni f'pajjiż terz mhux assoċjat.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-programm ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 27, l-azzjoni għandha titwettaq bil-koperazzjoni ta' mill-inqas tliet entitajiet legali li jkunu stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Tul l-implimentazzjoni kollha tal-azzjoni, mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma għandhomx ikunu kkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma għandhomx ikunu jikkontrollaw lil xulxin.

4.  L-azzjoni għandha titwettaq bil-koperazzjoni ta' mill-inqas tliet entitajiet legali li jkunu stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti. Kull konsorzju li jinkludi entitajiet legali minn pajjiż assoċjat għandu jinkludi wkoll mill-inqas żewġ entitajiet legali minn żewġ Stati Membri differenti. Tul l-implimentazzjoni kollha tal-azzjoni, mill-inqas tlieta minn dawn l-entitajiet legali eliġibbli stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri u/jew pajjiżi assoċjati differenti ma għandhomx ikunu kkontrollati effettivament, direttament jew indirettament, mill-istess entità jew ma għandhomx ikunu jikkontrollaw lil xulxin.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-azzjonijiet għall-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji li l-użu, l-iżvilupp jew il-produzzjoni tagħhom hu pprojbit mil-liġi internazzjonali applikabbli, ma għandhomx ikunu eliġibbli.

6.  L-azzjonijiet għall-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji li l-użu, l-iżvilupp jew il-produzzjoni tagħhom hu pprojbit mil-liġi internazzjonali applikabbli, ma għandhomx ikunu eliġibbli. B'mod partikolari, il-programm ma għandux jiffinanzja armi tan-nar inklużi l-fosforu abjad, munizzjonijiet tal-uranju mfaqqar, armi awtonomi letali mingħajr kontroll uman sinifikanti fuq il-funzjonijiet kritiċi ta' għażla u ta' attakki fuq miri individwali, armi żgħar u armi ħfief żviluppati prinċipalment għal skopijiet ta' esportazzjoni, jiġifieri fejn l-ebda Stat Membru ma jkun esprima rekwiżit biex titwettaq l-azzjoni.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-kontribut għall-awtonomija industrijali tal-industrija Ewropea tad-difiża u għall-interessi tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni billi jittejbu t-teknoloġiji jew il-prodotti tad-difiża f'konformità mal-prijoritajiet tal-kapaċitajiet tad-difiża maqbula mill-Istati Membri fi ħdan il-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni;

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 13 - paragrafu 1 - punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  l-għadd ta' pajjiżi u kumpaniji involuti;

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  il-kontribut għall-ħolqien ta' koperazzjoni transfruntiera ġdida bejn l-entitajiet legali, b'mod partikolari l-SMEs stabbiliti fl-Istati Membri u/jew fil-pajjiżi assoċjati għajr dawk fejn huma stabbiliti l-entitajiet fil-konsorzju li mhumiex SMEs;

(e)  il-kontribut għall-ħolqien ta' koperazzjoni transfruntiera ġdida bejn l-entitajiet legali, b'mod partikolari l-SMEs;

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  iż-żieda ġenerali fir-rata ta' finanzjament ta' azzjoni ma għandhiex taqbeż it-30 punt perċentwali.

(d)  azzjoni żviluppata mill-Istati Membri jew pajjiżi terzi assoċjati li jilħqu l-mira tal-PDG ta' 2 % biex tintefaq fuq id-difiża, jew li jonfqu 20 % tal-baġits tad-difiża tagħhom fuq tagħmir ewlieni, għandha tibbenefika minn rata ta' finanzjament miżjuda mill-punti perċentwali tal-PDG akkumulati tagħhom li jintefqu fuq id-difiża;

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-ispejjeż eliġibbli indiretti għandhom jiġu determinati bl-applikazzjoni ta' rata fissa ta' 25 % tal-ispejjeż eliġibbli diretti totali, li ma jkunux jinkludu l-ispejjeż eliġibbli diretti għas-sottokuntrattar, l-appoġġ finanzjarju lill-partijiet terzi u kwalunkwe spiża unitarja jew somom f'daqqa li jinkludu spejjeż indiretti.

1.  Fejn xieraq l-ispejjeż eliġibbli indiretti għandhom jiġu determinati fuq bażi ta' każ b'każ, li ma jkunux jinkludu l-ispejjeż eliġibbli diretti għas-sottokuntrattar, l-appoġġ finanzjarju lill-partijiet terzi u kwalunkwe spiża unitarja jew somom f'daqqa li jinkludu spejjeż indiretti.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta xieraq, l-ispejjeż indiretti eliġibbli lil hinn mir-rata fissa ta' 25 % jistgħu jiġu determinati skont il-prattiki tas-soltu kontabilistiċi tal-ispejjeż tal-benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż indiretti reali, diment li dawn il-prattiki kontabilistiċi tal-ispejjeż ikunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali permezz ta' skemi ta' finanzjament komparabbli skont l-Artikolu [185] tar-Regolament Finanzjarju u kkomunikati lill-Kummissjoni.

2.  Bħala alternattiva, l-ispejjeż indiretti eliġibbli lil hinn mir-rata fissa ta' 25 % jistgħu jiġu determinati skont il-prattiki tas-soltu kontabilistiċi tal-ispejjeż tal-benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż indiretti reali, diment li dawn il-prattiki kontabilistiċi tal-ispejjeż ikunu aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali permezz ta' skemi ta' finanzjament komparabbli skont l-Artikolu [185] tar-Regolament Finanzjarju u kkomunikati lill-Kummissjoni.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Jekk l-assistenza tal-Unjoni tingħata fil-forma ta' akkwist pubbliku, is-sjieda tar-riżultati għandha tkun tal-Unjoni. L-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess għar-riżultati, mingħajr ħlas, meta jitolbu dan b'mod espliċitu.

2.  Jekk l-assistenza tal-Unjoni tingħata fil-forma ta' akkwist pubbliku ta' studju, is-sjieda tar-riżultati għandha tkun tal-Unjoni. L-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess għar-riżultati, mingħajr ħlas, meta jitolbu dan b'mod espliċitu.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Jekk ikun ġustifikat, il-ftehim tal-għotja għandu jistabbilixxi d-dritt tal-Kummissjoni li tkun notifikata u li toġġezzjona għat-trasferiment tas-sjieda tar-riżultati jew għall-għoti ta' liċenzja għar-riżultati lil pajjiż terz mhux assoċjat jew lil entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat. Dawn it-trasferimenti ma għandhomx imorru kontra l-interessi tad-difiża u tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha jew kontra l-għanijiet ta' dan ir-Regolament stabbiliti fl-Artikolu 3.

4.  Jekk ikun ġustifikat, il-ftehim tal-għotja għandu jistabbilixxi d-dritt tal-Kummissjoni li tkun notifikata u li toġġezzjona għat-trasferiment tas-sjieda tar-riżultati jew għall-għoti ta' liċenzja għar-riżultati lil pajjiż terz mhux assoċjat jew lil entità ta' pajjiż terz mhux assoċjat. Dawn it-trasferimenti ma għandhomx imorru kontra l-interessi tad-difiża u tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha jew kontra l-għanijiet ta' dan ir-Regolament stabbiliti fl-Artikolu 3.

Dawn id-dispożizzjonijiet ma jaffettwawx l-esportazzjoni ta' prodotti, tagħmir u lanqas teknoloġiji li jintegraw ir-riżultati, u l-ebda punt ma jaffettwa d-diskrezzjoni tal-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati dwar il-politika tal-esportazzjoni tad-difiża u prodotti relatati.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess għar-rapport speċjali ta' proġett li rċieva finanzjament tal-Unjoni. Dawn id-drittijiet tal-aċċess għandhom jingħataw mingħajr il-ħlas ta' royalty u jintbagħtu mill-Kummissjoni lill-Istati Membri u lill-pajjiżi assoċjati, wara li jkun żgurat li fis-seħħ hemm obbligi xierqa tal-kunfidenzjalità.

5.  L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess għar-rapport speċjali ta' proġett li rċieva finanzjament tal-Unjoni. Il-kapaċità li tiġi ġestita informazzjoni klassifikata u l-ħtieġa ta' għarfien dwar proġetti militari għandhom jiġu ppreservati b'mod sħiħ u għandha tiġi trażmessa biss l-informazzjoni strettament meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-proġett. Dawn id-drittijiet tal-aċċess għandhom jingħataw mingħajr il-ħlas ta' royalty u jintbagħtu mill-Kummissjoni lill-Istati Membri u lill-pajjiżi assoċjati, wara li jkun żgurat li fis-seħħ hemm obbligi xierqa tal-kunfidenzjalità.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 24 - paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  il-volum previst tal-akkwist u l-effett mistenni fuq il-kapaċitajiet u n-nefqa ta' difiża tal-Istati Membri, u l-Awtonomija Strateġika Ewropea.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Fond għandu jiġi implimentat permezz ta' programmi ta' ħidma annwali jew multiannwali stabbiliti skont l-Artikolu [110] tar-Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, meta applikabbli, l-ammont ġenerali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

1.  Il-Fond għandu jiġi implimentat permezz ta' programmi ta' ħidma annwali jew multiannwali stabbiliti skont l-Artikolu [110] tar-Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, meta applikabbli, l-ammont ġenerali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit kif ukoll għall-parteċipazzjoni transfruntiera tal-SMEs. Għall-istabbiliment tal-programm ta' ħidma, għandu jitqies l-input mill-Mekkaniżmu tal-Iżvilupp tal-Kapaċitajiet (CDM).

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Matul it-tfassil tal-programmi ta' ħidma, u qabel l-għoti tal-finanzjament, il-Kummissjoni għandha tiżgura, permezz ta' konsultazzjonijiet xierqa mal-Kumitat, li l-azzjonijiet proposti fir-rigward tar-riċerka u l-iżvilupp jevitaw duplikazzjoni ma' kapaċitajiet eżistenti jew proġetti ta' riċerka u żvilupp diġà ffinanzjati fi ħdan l-Unjoni. F'każ li tiġi identifikata duplikazzjoni, il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet ulterjuri.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu l-kategoriji tal-proġetti li jridu jiġu ffinanzjati mill-Programmi. Dawk il-kategoriji għandhom ikunu konformi mal-prijoritajiet tad-difiża msemmija fl-Artikolu 3.

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża għandha tiġi mistiedna bħala osservatur biex tagħti l-fehmiet u l-għarfien espert tagħha. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jiġi mistieden ukoll biex jassisti.

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża għandha tiġi mistiedna bħala osservatur biex tagħti l-fehmiet u l-għarfien espert tagħha. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jiġi mistieden ukoll biex jassisti. Il-Kumitat għandu wkoll jiltaqa' f'konfigurazzjonijiet speċjali, inkluż sabiex jiġu diskussi aspetti tad-difiża u s-sigurtà.

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta l-Kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-esperti indipendenti għandhom ikunu ċittadini tal-Unjoni identifikati u magħżula permezz ta' sejħiet għal espressjonijiet tal-interess indirizzati lil organizzazzjonijiet rilevanti bħal Ministeri għad-Difiża u aġenziji subordinati, istituti tar-riċerka, universitajiet, assoċjazzjonijiet tan-negozji jew intrapriżi tas-settur tad-difiża, ħalli tiġi stabbilita lista ta' esperti. B'deroga mill-Artikolu [237] tar-Regolament Finanzjarju, din il-lista ma għandhiex issir pubblika.

2.  L-esperti indipendenti għandhom ikunu identifikati abbażi ta' eċċellenza fuq il-bażi ta' sejħiet għal espressjonijiet tal-interess indirizzati lil organizzazzjonijiet rilevanti bħal Ministeri għad-Difiża u aġenziji subordinati, istituti tar-riċerka, universitajiet, assoċjazzjonijiet tan-negozji jew intrapriżi tas-settur tad-difiża, ħalli tiġi stabbilita lista ta' esperti. B'deroga mill-Artikolu [237] tar-Regolament Finanzjarju, din il-lista ma għandhiex issir pubblika.

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-esperti indipendenti għandhom jintgħażlu abbażi tal-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien tagħhom li jeħtieġu biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom.

5.  L-esperti indipendenti għandhom jintgħażlu mill-Kummissjoni Ewropea abbażi tal-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien tagħhom li jeħtieġu biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom.

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja b'mod regolari l-implimentazzjoni tal-Fond u tirrapporta kull sena dwar il-progress li jkun sar. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti meħtieġa tal-monitoraġġ.

3.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja u tevalwa b'mod regolari l-implimentazzjoni tal-Fond u tirrapporta kull sena lill-Parlament u lill-Kunsill dwar il-progress li jkun sar. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti meħtieġa tal-monitoraġġ.

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 32 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Fond għandha ssir malli jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Fond, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni interim se jinkludi, b'mod partikolari, valutazzjoni tal-governanza tal-Fond, ir-rati ta' implimentazzjoni, ir-riżultati tal-għoti tal-proġetti, inkluż l-involviment tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u l-grad tal-parteċipazzjoni transfruntiera tagħhom, u l-finanzjament mogħti skont l-Artikolu [195] tar-Regolament Finanzjarju sal-31 ta' Lulju 2024. Il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposti għal kwalunkwe emenda xierqa għal dan ir-Regolament.

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Fond għandha ssir malli jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Fond, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Fond. Ir-rapport tal-evalwazzjoni interim se jinkludi, b'mod partikolari, valutazzjoni tal-governanza tal-Fond, l-għadd ta' pajjiżi involuti fi proġetti individwali, ir-rati ta' implimentazzjoni, ir-riżultati tal-għoti tal-proġetti, inkluż l-involviment tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u l-grad tal-parteċipazzjoni transfruntiera tagħhom, u l-finanzjament mogħti skont l-Artikolu [195] tar-Regolament Finanzjarju sal-31 ta' Lulju 2024. Il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposti għal kwalunkwe emenda xierqa għal dan ir-Regolament.

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-Fond, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Fond għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3.

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-Fond, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Fond għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3, u jistabbilixxu u jibqgħu jorganizzaw konferenza permanenti tal-partijiet ikkonċernati dwar l-iżvilupp ta' politika Ewropea komuni dwar l-armamenti u l-kapaċitajiet.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

Referenzi

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

2.7.2018

Kumitati assoċjati - data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

5.7.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

David McAllister

27.8.2018

Eżami fil-kumitat

6.9.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

12.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

36

16

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

Referenzi

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

13.6.2018

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Kumitati assoċjati

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

5.7.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

21.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

35

11

14

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Data tat-tressiq

28.11.2018

VOT FINALI B’SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌.

(2)

  Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1; Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.

2   Ir-Regolament (UE) 2018/1092 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi l-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni (ĠU L 200, 7.8.2018, p. 30).

(3)

  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).

(4)

  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(5)

  Ir-referenza trid tiġi aġġornata: ĠU L 373, 20.12.2013, p. 1. Il-ftehim jinsab fuq: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC

(6)

  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1.

(7)

  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.95, p. 1).

(8)

  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2)

(9)

  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE"), ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1.

(10)

  Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L198, 28.7.2017, p. 29).

(11)

  Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1).

(12)

  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

(13)

  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

(14)

  Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 65).

(15)

  Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 243).

(16)

  Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, u li temenda d-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 216, 20.08.2009, p. 76).

(17)

  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(18)

  ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53–88.

(19)

  ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1–50.

Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Diċembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza