Procedura : 2018/0254(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0412/2018

Teksty złożone :

A8-0412/2018

Debaty :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1488kWORD 202k
28.11.2018
PE 625.510v02-00 A8-0412/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny

(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):

David McAllister, Komisja Spraw Zagranicznych

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny

(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0476),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 182 ust. 4, art. 183 i art. 188 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0268/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0412/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(1)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Europejski Fundusz Obronny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 173 ust. 3, art. 182 ust. 4, art. 183 i art. 188 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(-1a)  Obronność uznaje się za jasny przykład tego, w jaki sposób można by osiągnąć większą skuteczność dzięki przeniesieniu na szczebel europejski pewnych kompetencji i działań oraz powiązanych środków, znajdujących się obecnie w gestii państw członkowskich; umożliwiłoby to wykazanie europejskiej wartości dodanej oraz pozwoliło na ograniczenie ogólnego obciążenia wydatków publicznych w Unii.

(-1b)  W ciągu ostatniego dziesięciolecia sytuacja geopolityczna Unii zmieniła się diametralnie. Sytuacja w regionach sąsiadujących z Europą jest niestabilna, a Unia stoi w obliczu złożonych i trudnych wyzwań związanych zarówno z występowaniem nowych zagrożeń, takich jak ataki hybrydowe i cyberataki, jak i z ponownym pojawieniem się bardziej tradycyjnych zagrożeń. W tym kontekście zarówno obywatele Unii, jak i ich polityczni przywódcy podzielają pogląd, że należy podjąć więcej wspólnych działań w dziedzinie obronności. 75 % Europejczyków popiera wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. We wspólnej deklaracji podpisanej w Rzymie 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji oświadczyli, że Unia wzmocni swoją wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony oraz będzie wspierać bardziej konkurencyjny i zintegrowany przemysł obronny.

(1)  W swoim komunikacie z 30 listopada 2016 r. dotyczącym europejskiego planu działań w sektorze obrony, przyjętym w dniu 30 listopada 2016 r., Komisja zobowiązała się do uzupełniania, lewarowania i konsolidowania wspólnych wysiłków państw członkowskich na rzecz rozbudowy zdolności technologicznych i przemysłowych w dziedzinie obronności jako reakcji na wyzwania związane z bezpieczeństwem, jak również w celu wsparcia konkurencyjnego, innowacyjnego, efektywnego europejskiego przemysłu obronnego i utworzenia w Unii bardziej zintegrowanego rynku wyposażenia obronnego. Zaproponowano w nim w szczególności uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego („fundusz”) w celu wspierania inwestycji we wspólne badania naukowe i wspólny rozwój produktów i technologii obronnych, a co za tym idzie, wspierania synergii i efektywności kosztowej, a także promowania wspólnych zakupów i wspólnego utrzymania wyposażenia wojskowego przez państwa członkowskie. Fundusz ten uzupełniałby przeznaczone już na ten cel finansowanie krajowe i powinien działać jako zachęta dla państw członkowskich do większej współpracy transgranicznej i większych inwestycji w obronność. Fundusz ma wspierać współpracę w trakcie całego cyklu rozwoju produktów i technologii obronnych.

(1a)  W dniu 7 czerwca 2017 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego. Zaproponowano podejście dwuetapowe: po pierwsze, w celu wypróbowania podejścia przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1092 2, dzięki któremu udostępniono, w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, początkowe finansowanie na rzecz badań i rozwoju; po drugie, w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 ustanowiony miałby być specjalny fundusz zwiększający finansowanie opartych na współpracy badań w dziedzinie innowacyjnych technologii i produktów obronnych na kolejnych etapach ich rozwoju, łącznie z opracowywaniem prototypów. Te dwa etapy powinno łączyć konsekwentne i spójne podejście.

(1b)  Sektor obronności cechują rosnące koszty wyposażenia wojskowego i wysokie koszty badań i rozwoju, które utrudniają wprowadzanie nowych programów w dziedzinie obronności i bezpośrednio wpływają na konkurencyjność i zdolności innowacyjne przemysłu unijnego. Ze względu na wzrost kosztów, wielkość jednorazowych wydatków na badania i rozwój oraz ograniczoną ilość wyposażenia, którą są w stanie zamówić poszczególne kraje, rozwijanie nowej generacji kluczowych systemów obronnych i nowych technologii obronnych wykracza w coraz większym stopniu poza zakres możliwości pojedynczego państwa członkowskiego.

(1c)  W swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. pt.: „Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.” Parlament Europejski ponownie wyraził poparcie dla utworzenia Europejskiej Unii Obrony, obejmującej specjalny unijny program badawczy w dziedzinie obronności oraz program rozwoju przemysłowego uzupełniony inwestycjami państw członkowskich, aby nie powielać działań i zwiększyć strategiczną autonomię, a także skuteczność europejskiego przemysłu obronnego. Przypomniał również, że Unia może być silniejsza i ambitniejsza tylko pod warunkiem udostępnienia jej dodatkowych środków finansowych i w związku z tym wezwał do zapewnienia stałego wsparcia w ramach istniejących strategii politycznych, które zwiększają środki na sztandarowe programy Unii, a także do tego, by dodatkowym obowiązkom towarzyszyły dodatkowe środki finansowe. (1d) Sytuacja sektora obronności uległa dalszemu pogorszeniu w wyniku znacznych cięć w budżetach obronnych, które w ciągu ostatnich 10 lat miały miejsce w całej Europie i dotyczyły przede wszystkim wydatków na badania i rozwój oraz na wyposażenie. W latach 2006–2013 poziom rzeczywistych wydatków na obronność w państwach członkowskich uczestniczących w Europejskiej Agencji Obrony zmniejszył się o 12 %. Biorąc pod uwagę, że badania i rozwój w dziedzinie obronności stanowią podstawę zaawansowanych technologii przyszłości, takie trendy są szczególnie niepokojące i stanowią poważne wyzwanie pod względem zdolności do utrzymania konkurencyjności przemysłu obronnego Unii w wymiarze długoterminowym.

(1e)  Pomimo wzajemnej zależności między wzrostem kosztów i spadkiem wydatków planowanie w dziedzinie obronności oraz wydatki na badania i rozwój w dziedzinie obronności, a także zamówienia na wyposażenie wojskowe w dużej mierze nadal ograniczają się do szczebla krajowego, zaś skala współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie inwestycji w sprzęt wojskowy jest bardzo niewielka. Ponadto spośród tych programów, które są realizowane, tylko nieliczne mają związek z priorytetami dotyczącymi zdolności Unii – w 2015 r. tylko 16 % wyposażenia zamówiono w drodze wspólnych europejskich zamówień publicznych, co jest wynikiem gorszym od uzgodnionego poziomu docelowego wynoszącego 35 %.

(2)  Fundusz przyczyni się do stworzenia silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i będzie zbieżny z inicjatywami unijnymi na rzecz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a w szczególności z dwoma dyrektywami(2) – w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie transferów produktów związanych z obronnością – przyjętymi w 2009 r. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma spełnienie kluczowych regulacyjnych warunków wstępnych, w szczególności pełne wdrożenie tych dyrektyw. Fundusz ma stanowić podstawę solidnej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie obronności.

(3)  Zgodnie ze zintegrowanym podejściem oraz w celu przyczynienia się do zwiększenia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego unijnego przemysłu obronnego należy ustanowić Europejski Fundusz Obronny. Fundusz powinien mieć na celu zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności, efektywności oraz technologicznej i przemysłowej autonomii unijnego przemysłu obronnego, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii poprzez wspieranie współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi, organami administracji krajowej, organizacjami międzynarodowymi i uczelniami w całej Unii, w fazie badawczej oraz w fazie opracowywania produktów i technologii obronnych. Aby osiągnąć bardziej innowacyjne rozwiązania i spowodować otwarcie rynku wewnętrznego, fundusz powinien wspierać transgraniczny udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji z sektora obronności. W celu wsparcia otwartego rynku wewnętrznego fundusz powinien ułatwiać rozszerzanie współpracy transgranicznej między nowymi podmiotami prawnymi, w szczególności transgraniczny udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

(3a)  Bezpieczeństwo Europy jest uzależnione od silnych i stabilnych relacji z partnerami strategicznymi na całym świecie, a program powinien zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku przemysłu obronnego poprzez dalsze wzmocnienie partnerstw w ramach badań i rozwoju, promując w ten sposób europejskie możliwości i zdolności strategiczne.

(4)  Etap badań naukowych jest kluczowym elementem, ponieważ warunkuje zdolności europejskiego przemysłu i jego autonomii w zakresie opracowywania produktów oraz dla niezależności państw członkowskich jako użytkowników końcowych w zakresie obronności. Faza badawcza związana z rozwojem zdolności obronnych może obejmować znaczące ryzyko, w szczególności związane z niskim poziomem dojrzałości i zaburzeniem technologii. Faza rozwojowa, która następuje po fazie badawczej i fazie technologicznej, pociąga za sobą również znaczące ryzyko i koszty, które utrudniają dalsze wykorzystywanie wyników badań i niekorzystnie wpływają na konkurencyjność i innowacyjność unijnego przemysłu obronnego. Fundusz powinien zwiększać powiązanie między fazą badawczą a fazą opracowywania produktów i technologii obronnych w celu rozwiązania problemu „doliny śmierci”.

(5)  Fundusz nie powinien wspierać czystych badań podstawowych, które powinny być natomiast wspierane przez inne programy, lecz może uwzględniać badania podstawowe ukierunkowane na obronność, które mogą stanowić rozwiązanie dostrzeżonych lub spodziewanych problemów bądź możliwości.

(6)  Fundusz mógłby wspierać działania odnoszące się zarówno do tworzenia nowych, jak i modernizacji istniejących produktów i technologii, we wszystkich przypadkach gdy wykorzystanie wcześniej istniejących informacji koniecznych do realizacji działania w zakresie modernizacji nie podlega ograniczeniom ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich. W przypadku ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych podmioty prawne powinny przekazywać odpowiednie informacje w celu ustalenia braku ograniczeń. W przypadku braku takich informacji finansowanie ze środków Unii nie powinno być możliwe.

(6a)  Fundusz powinien zapewniać odpowiednie wsparcie dla działań w zakresie badań i rozwoju w obszarze przełomowych technologii obronnych. Ponieważ przełomowe technologie mogą opierać się na koncepcjach lub pomysłach pochodzących od nietradycyjnych podmiotów zajmujących się badaniami i rozwojem w dziedzinie obronności, fundusz powinien zapewniać wystarczającą elastyczność w zakresie konsultacji z zainteresowanymi stronami, a także finansowania i zarządzania działaniami.

(7)  Aby zapewnić przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Unii i państw członkowskich podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia, działania związane z produktami lub technologiami, których stosowanie, rozwój lub produkcja są zakazane na mocy prawa międzynarodowego, nie powinny otrzymywać finansowania w ramach programu. W związku z tym kwalifikowalność działań w zakresie nowych produktów lub technologii obronnych, takich jak te, które zostały specjalnie zaprojektowane do przeprowadzania śmiercionośnych ataków bez jakiejkolwiek kontroli człowieka nad decyzjami co do ich użycia, powinna również być uzależniona od zmian w prawie międzynarodowym.

(7a)  W odniesieniu do wywozu produktów, które byłyby wynikiem działań badawczych lub rozwojowych w ramach programu, szczególną uwagę należy zwrócić na art. 7 ust. 1 Traktatu ONZ o handlu bronią z 2013 r. , który stanowi, że nawet jeżeli wywóz nie jest zabroniony, eksportujące państwa-strony ocenią w sposób obiektywny i niedyskryminujący, uwzględniając istotne czynniki, czy taka broń konwencjonalna lub elementy: a) doprowadziłyby do umocnienia lub zagrożenia pokoju i bezpieczeństwa lub b) mogłyby zostać wykorzystane do: (i) popełnienia lub ułatwienia popełnienia poważnego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, (ii) popełnienia lub ułatwienia popełnienia poważnego naruszenia międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, (iii) popełnienia lub ułatwienia popełnienia przestępstwa określonego w umowach międzynarodowych lub protokołach dotyczących terroryzmu, których państwo eksportujące jest stroną lub (iv) popełnienia lub ułatwienia popełnienia przestępstwa określonego w umowach międzynarodowych lub protokołach dotyczących międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, których państwo eksportujące jest stroną.

(8)  Trudności związane z uzgodnieniem skonsolidowanych wymogów dotyczących zdolności obronnych i wspólnych specyfikacji technicznych przeszkadzają we współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między podmiotami prawnymi mającymi siedziby w różnych państwach członkowskich. Brak takich wymogów, specyfikacji i norm doprowadził do zwiększonej fragmentacji sektora obronności, złożoności technicznej, opóźnień, zawyżonych kosztów, zbędnego powielania zdolności, a także zmniejszonej interoperacyjności. Uzgodnienie wspólnych specyfikacji technicznych powinno być warunkiem wstępnym dla działań wiążących się z wyższym poziomem gotowości technologicznej. Działania państw członkowskich promujące interoperacyjność, prowadzące do wypracowania wspólnych wymogów w zakresie zdolności obronnych i badania uzupełniające, a także działania mające na celu wspieranie tworzenia wspólnej definicji specyfikacji technicznych lub wspólnych norm powinny się również kwalifikować do wsparcia ze środków funduszu w celu unikania ograniczania interoperacyjności przez konkurujące ze sobą specyfikacje lub normy.

(9)  Ponieważ celem funduszu jest wspieranie konkurencyjności, efektywności, autonomii przemysłowej i innowacyjności przemysłu obronnego Unii poprzez lewarowanie i uzupełnienie opartych na współpracy działań w dziedzinie badań i technologii obronnych oraz ograniczanie ryzyka dotyczącego fazy opracowywania projektów współpracy, działania związane z badaniami i rozwojem produktów lub technologii obronnych powinny spełniać kryteria kwalifikowalności, aby korzystać ze środków funduszu. Dotyczy to również modernizacji, z uwzględnieniem interoperacyjności, istniejących produktów i technologii obronnych.

(10)  Mając na uwadze fakt, że fundusz ma przede wszystkim na celu wzmocnienie współpracy między podmiotami prawnymi i państwami członkowskimi w całej Europie, dane działanie powinno się kwalifikować do finansowania tylko wtedy, gdy jest ono podejmowane w ramach współpracy w ramach konsorcjum co najmniej trzech podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich. Każdy dodatkowy podmiot prawny uczestniczący w konsorcjum powinien mieć zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w państwie stowarzyszonym. We wszystkich rodzajach współpracy podmioty prawne z siedzibą w państwach członkowskich powinny stanowić większość w ramach konsorcjum. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów prawnych, które mają siedzibę w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie powinny znajdować się pod ▌kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot ani nie powinny kontrolować siebie nawzajem. W celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w ramach funduszu można wspierać wspólne zamówienia przedkomercyjne.

(11)  Zgodnie z [odniesienie powinno zostać uaktualnione stosownie do nowej decyzji w sprawie KTZ: art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE(3)] podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) mają się kwalifikować do finansowania, z zastrzeżeniem zasad i celów funduszu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dane KTZ są powiązane.

(12)  Ponieważ fundusz ma na celu zwiększenie konkurencyjności, efektywności i autonomii unijnego przemysłu obronnego, do wsparcia powinny się zasadniczo kwalifikować wyłącznie podmioty mające siedzibę w Unii lub w państwach stowarzyszonych, które nie znajdują się pod skuteczną kontrolą niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. Ponadto – w celu zapewnienia ochrony podstawowych interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności – infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby używane przez beneficjentów i ich podwykonawców w działaniach wspieranych przez fundusz ▌powinny być zlokalizowane na terytorium Unii lub stowarzyszonych państw trzecich.

(13)  W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów działania, powinno być możliwe odstąpienie od zasady, zgodnie z którą beneficjenci i ich podwykonawcy nie powinni podlegać kontroli niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. W tym kontekście podmioty prawne z siedzibą w Unii, które znajdują się pod kontrolą sprawowaną przez niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot prawny z niestowarzyszonego państwa trzeciego, mogą spełniać kryteria kwalifikowalności, jeżeli zostały spełnione odpowiednie i restrykcyjne warunki dotyczące interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Udział takich podmiotów nie powinien być sprzeczny z celami funduszu. Wnioskodawcy powinni dostarczyć wszystkie istotne informacje na temat infrastruktury, obiektów, aktywów i zasobów przeznaczonych do wykorzystania w ramach działania. W żadnym przypadku nie należy przyznawać żadnych odstępstw wnioskodawcom podlegającym kontroli niestowarzyszonego państwa trzeciego objętego unijnymi środkami ograniczającymi ani podmiotom z niestowarzyszonych państw trzecich objętych unijnymi środkami ograniczającymi.

(14)  Jeżeli konsorcjum pragnie uczestniczyć w jednym z działań kwalifikowalnych, a pomoc finansowa Unii ma mieć formę dotacji, konsorcjum takie powinno wyznaczyć jednego ze swoich członków na koordynatora, który będzie stanowić główny punkt kontaktowy.

(15)  Jeżeli działanie rozwojowe wspierane przez fundusz jest zarządzane przez zarządzającego projektem wyznaczonego przez państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone, przed dokonaniem płatności na rzecz beneficjenta Komisja powinna skonsultować się z zarządzającym projektem, tak aby mógł on zapewnić przestrzeganie ram czasowych przez beneficjentów. ▌Zrządzający projektem powinien przedstawić Komisji swoje uwagi na temat postępów w realizacji działania, tak aby Komisja mogła potwierdzić, czy zostały spełnione warunki do dokonania płatności.

(16)  W celu zagwarantowania, że finansowane działania są finansowo wykonalne, konieczne jest, aby beneficjenci wykazali, że koszty działania nieobjęte finansowaniem Unii są pokrywane z innych źródeł finansowania.

(17)  Różne rodzaje rozwiązań finansowych powinny być dostępne dla państw członkowskich na potrzeby wspólnego rozwoju i nabywania zdolności obronnych. Zaproponowany przez Komisję zestaw narzędzi finansowych powinien zapewnić różne rodzaje rozwiązań, które państwa członkowskie mogą wykorzystać, aby sprostać wyzwaniom w zakresie wspólnego rozwoju i udzielania zamówień z perspektywy finansowej. Stosowanie takich rozwiązań finansowych mogłoby dodatkowo sprzyjać uruchamianiu opartych na współpracy i transgranicznych projektów w dziedzinie obronności, przyczyniając się do unikania powielania, i zwiększyć efektywność wydatków na obronność, również w odniesieniu do projektów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.

(18)  Biorąc pod uwagę specyfikę przemysłu obronnego, gdzie popyt pochodzi prawie wyłącznie z państw członkowskich i państw stowarzyszonych, które także kontrolują całość zakupów produktów związanych z obronnością, w tym ich eksport, działanie sektora obronności jest wyjątkowe i nie podlega konwencjonalnym zasadom i modelom biznesowym, które regulują tradycyjne rynki. W związku z tym przemysł nie może podejmować znaczących projektów badawczo–rozwojowych finansowanych ze środków własnych, a państwa członkowskie i państwa stowarzyszone zwykle w pełni pokrywają koszty badań i rozwoju. Aby osiągnąć cele funduszu, należy w szczególności zachęcać do współpracy między przedsiębiorstwami z różnych państw członkowskich i państw stowarzyszonych, a przy uwzględnieniu specyfiki sektora obronności całkowite koszty kwalifikowalne powinny być pokrywane w przypadku działań, które mają miejsce przed fazą rozwoju prototypów.

(19)  Faza prototypu stanowi kluczowy etap, w którym państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone zazwyczaj podejmują decyzję w sprawie skonsolidowanych inwestycji i rozpoczęcia procesu nabywania przyszłych produktów lub technologii obronnych. Z tego względu na tym szczególnym etapie państwa członkowskie i państwa stowarzyszone uzgadniają niezbędne zobowiązania, w tym kwestie podziału kosztów i odpowiedzialności za projekt. Aby zapewnić wiarygodność ich zaangażowania, wsparcie finansowe Unii w ramach funduszu nie powinno zwykle przekraczać 20 % kosztów kwalifikowalnych.

(20)  Jeżeli chodzi o działania wykraczające poza fazę prototypu, należy przewidzieć finansowanie do poziomu 80 %. Wspomniane działania, które są bardziej zbliżone do finalizacji produktów i technologii, mogą się nadal wiązać z dużymi nakładami.

(21)  Zainteresowane strony działające w sektorze obrony ponoszą szczególne koszty pośrednie, takie jak koszty ochrony. Ponadto zainteresowane strony działają na specyficznym rynku, na którym – bez popytu ze strony nabywców – nie mogą odzyskać kosztów badań i rozwoju, jak ma to miejsce w sektorze cywilnym. W związku z tym uzasadnione jest dopuszczenie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 %, jak również możliwości naliczania ▌kosztów pośrednich obliczonych zgodnie ze zwyczajową praktyką księgową stosowaną przez beneficjentów, jeżeli takie praktyki są akceptowane przez ich organy krajowe w ramach porównywalnych krajowych systemów finansowania, o których powiadomiono Komisję. ▌

(21a)  Projekty z udziałem transgranicznych MŚP i spółek o średniej kapitalizacji wspierają otwarcie łańcuchów dostaw i przyczyniają się do osiągania celów funduszu. Takie działania powinny zatem kwalifikować się do uzyskania zwiększonej stopy finansowania, z której skorzystają wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum.

(22)  W celu zapewnienia, aby finansowane działania przyczyniały się do konkurencyjności i efektywności europejskiego przemysłu obronnego, ważne jest, aby państwa członkowskie miały już zamiar wspólnie zamawiać produkt końcowy lub korzystać z technologii, w szczególności poprzez wspólne transgraniczne zamówienia publiczne, w przypadku gdy organizują one wspólnie swoje postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności z wykorzystaniem centralnej jednostki zakupującej. Ponieważ ministerstwa obrony państw członkowskich są wyłącznymi klientami, a branże przemysłu obronnego są jedynymi dostawcami produktów obronnych, aby ułatwić zamówienia, ministerstwa obrony państw członkowskich powinny być zaangażowane w projekt od specyfikacji technicznej aż do zakończenia projektu.

(22a)  W odpowiedzi na zwiększoną niestabilność i konflikty w ich sąsiedztwie oraz na nowe zagrożenia bezpieczeństwa i zagrożenia geopolityczne państwa członkowskie i Unia muszą koordynować decyzje inwestycyjne, a zatem potrzebują wspólnej definicji zagrożeń, potrzeb i priorytetów, w tym przewidywanych potrzeb w zakresie zdolności wojskowych, które można określić za pomocą takich procedur jak plan rozwoju zdolności (CDP).

(23)  Promowanie innowacyjności i rozwoju technologicznego w unijnym przemyśle obronnym powinno odbywać się w sposób spójny z interesami Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W związku z tym kryterium wyboru powinien być wkład danego działania w realizację tych interesów oraz priorytetów w zakresie badań w dziedzinie obronności i zdolności obronnych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie. W obrębie Unii braki w zakresie badań w dziedzinie obronności oraz zdolności obronnych są identyfikowane w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwłaszcza za pośrednictwem nadrzędnego programu badań strategicznych oraz planu rozwoju zdolności, w tym strategicznych przypadków kontekstowych w ramach tego planu. Inne procesy unijne, takie jak skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności i stała współpraca strukturalna będą wspierać wdrażanie odpowiednich priorytetów poprzez identyfikację i wykorzystanie możliwości wzmocnionej współpracy, mając na względzie osiągnięcie europejskiego poziomu ambicji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W stosownych przypadkach należy również uwzględnić priorytety regionalne i międzynarodowe, w tym w kontekście NATO, jeżeli są one zgodne z priorytetami Unii i nie uniemożliwiają udziału uczestniczącemu w nim państwu członkowskiemu lub państwu stowarzyszonemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu unikania zbędnego powielania działań.

(24)  Działania kwalifikowalne realizowane w kontekście stałej współpracy strukturalnej (PESCO) w ramach instytucjonalnych Unii powinny zapewnić ciągłość wzmocnionej współpracy między podmiotami prawnymi w różnych państwach członkowskich i w ten sposób bezpośrednio przyczyniać się do realizacji celów programu. W przypadku ich wyboru projekty takie powinny zatem kwalifikować się do zwiększonego finansowania.

(24a)  Fundusz powinien uwzględniać Plan działania na rzecz mobilności wojskowej, który stanowi część kolejnego instrumentu „Łącząc Europę”, i Europejski Instrument na rzecz Pokoju w celu wsparcia m.in. misji w ramach WPZiB/WPBiO, a także wysiłków na rzecz zwalczania zagrożeń hybrydowych, które wraz z planem rozwoju zdolności, skoordynowanym rocznym przeglądem w zakresie obronności i stałą współpracą strukturalną ułatwiają koordynację, jeśli chodzi o planowanie i rozwijanie zdolności oraz odnośne zamówienia i działania.

(25)  Komisja weźmie pod uwagę inne działania finansowane w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”, aby uniknąć zbędnego powielania działań, zapewnić wzajemną wymianę i synergię między badaniami cywilnymi i badaniami w dziedzinie obronności, a także zagwarantować, że „Horyzont Europa” pozostanie programem badawczym o wyłącznie cywilnym charakterze.

(26)  Cyberbezpieczeństwo i cyberobrona to wyzwania o coraz większym znaczeniu, a Komisja i Wysoki Przedstawiciel uznali konieczność stworzenia synergii między działaniami dotyczącymi cyberobrony objętymi zakresem funduszu i unijnych inicjatyw w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, takich jak inicjatywy ogłoszone we wspólnym komunikacie w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego. W szczególności Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa, które ma zostać utworzone, powinno dążyć do uzyskania synergii między wymiarem cywilnym i wymiarem obronnym cyberbezpieczeństwa. Mogłoby ono aktywnie wspierać państwa członkowskie i inne odpowiednie podmioty, udzielając poradnictwa, dzieląc się wiedzą fachową i ułatwiając współpracę w odniesieniu do projektów i działań, a także w przypadku, gdy wystąpią o to państwa członkowskie działające w charakterze zarządzającego projektem w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Obronnego.

(27)  Należy zapewnić zintegrowane podejście poprzez połączenie zadań objętych działaniem przygotowawczym Unii w zakresie badań nad obronnością, zainicjowanym przez Komisję w rozumieniu art. [58 ust. 2 lit. b)] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/... („rozporządzenie finansowe”), z Europejskim programem rozwoju przemysłu obronnego ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr [...] Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w celu harmonizacji warunków uczestnictwa, stworzenia bardziej spójnego zestawu instrumentów, zwiększenia efektów w zakresie innowacji, współpracy i gospodarki, a także zapobieżenia zbędnemu powielaniu i fragmentacji działań. W ramach tego zintegrowanego podejścia fundusz przyczyniłby się również do lepszego wykorzystania wyników badań w dziedzinie obronności, likwidując lukę między badaniami a rozwojem, z uwzględnieniem specyfiki sektora obronności, oraz wspierając wszystkie formy innowacji, w takim zakresie, w jakim można oczekiwać pozytywnych skutków w dziedzinie cywilnej, w tym innowacje radykalne, w przypadku których należy zaakceptować niepowodzenia.

(28)  Cele polityki niniejszego funduszu będą również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentu(-ów) [...] Funduszu InvestEU.

(29)  Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani też zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.

(30)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane na podstawie ich potencjału osiągania szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Należy rozważyć zastosowanie płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. [125 ust. 1] rozporządzenia finansowego.

(31)  Komisja powinna ustanowić roczne lub wieloletnie programy prac zgodnie z celami funduszu. Programy prac powinny uwzględniać wstępne wnioski wyciągnięte z realizacji Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, projektu pilotażowego i działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością.

(32)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przyjęcia programu prac, a także przyznawania finansowania wybranych działań rozwojowych. W szczególności przy realizacji działań rozwojowych należy wziąć pod uwagę specyfikę sektora obronności, a zwłaszcza odpowiedzialność państw członkowskich lub państw stowarzyszonych w zakresie procesu planowania oraz zakupów. Wykonywanie tych uprawnień powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [nr 182/2011](4).

(33)  Aby wspierać otwarty rynek wewnętrzny, należy zachęcać MŚP i spółki o średniej kapitalizacji do udziału w charakterze członków konsorcjów lub jako podwykonawców. W programie prac należy zapewnić przeznaczenie znaczącej części całkowitego budżetu na działania umożliwiające transgraniczne uczestnictwo MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

(34)  Komisja powinna dążyć do utrzymania dialogu z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i sektorem przemysłowym w celu zapewnienia powodzenia funduszu przez wpływ, jaki wywiera na przemysł obronny.

(35)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych Europejskiego Funduszu Obronnego, które stanowią główną kwotę odniesienia w rozumieniu [nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego] pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5), na potrzeby Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej. Komisja powinna dopilnować, aby procedury administracyjne były jak najprostsze i wiązały się z minimalnymi dodatkowymi wydatkami.

(36)  O ile nie określono inaczej, rozporządzenie finansowe ma zastosowanie do funduszu. Określa ono zasady wdrożenia budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

(37)  Do niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne przepisy finansowe przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepisy te są ustanowione w rozporządzeniu finansowym i określają w szczególności procedurę ustanawiania i wykonania budżetu w drodze dotacji, zamówień, nagród i wykonania pośredniego oraz przewidują kontrole wykonywania obowiązków przez podmioty upoważnione do działań finansowych. Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 TFUE dotyczą również ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, jako że poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania finansami i skutecznego unijnego finansowania.

(38)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(6), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2988/95(7), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96(8) i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939(9) interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371(10). Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(39)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.

(40)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny niniejszego rozporządzenia na podstawie informacji zgromadzonych za pośrednictwem szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, jednocześnie unikając nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, w szczególności dla państw członkowskich. Wspomniane wymogi mogą, w stosownych przypadkach, obejmować wymierne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania rozporządzenia w terenie. Komisja powinna przeprowadzić ocenę śródokresową nie później niż cztery lata po rozpoczęciu realizacji funduszu oraz ocenę końcową na zakończenie okresu realizacji funduszu, zawierające analizę działań finansowych pod względem wyników realizacji finansowej oraz, w przypadku gdy jest to możliwe w danym momencie, wyników i skutków. W sprawozdaniach tych powinien również zostać przeanalizowany transgraniczny udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w projektach otrzymujących wsparcie ze środków funduszu, a także udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w globalnym łańcuchu wartości, a ponadto powinny one zawierać informacje na temat krajów pochodzenia beneficjentów, liczby krajów zaangażowanych w indywidualne projekty oraz, w miarę możliwości, na temat rozdziału wytworzonych praw własności intelektualnej. Komisja może również zaproponować zmiany do niniejszego rozporządzenia w celu reakcji na możliwy rozwój sytuacji w trakcie realizacji funduszu.

(41)  Mając na uwadze znaczenie kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w politykach Unii i doprowadzić do tego, aby wydatki na wsparcie realizacji celów klimatycznych osiągnęły docelową wartość 25 % w skali budżetu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i realizacji funduszu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

(42)  W związku z tym, że fundusz wspiera jedynie fazy badań i rozwoju w zakresie produktów i technologii obronnych, ▌Unia nie powinna posiadać praw własności ani praw własności intelektualnej w stosunku do produktów lub technologii powstałych w wyniku finansowanych działań, o ile pomoc Unii nie jest udzielana poprzez zamówienia. Jednakże, w przypadku działań badawczych, zainteresowane państwa członkowskie i państwa stowarzyszone powinny mieć możliwość korzystania z wyników finansowanych działań i udziału w następczych pracach rozwojowych opartych na współpracy, a zatem należy dopuścić odstępstwa od tej zasady.

(43)  Unijnemu wsparciu finansowemu powinno towarzyszyć pełne i prawidłowe wdrażanie dyrektywy 2009/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(11) w sprawie transferów produktów związanych z obronnością w Unii; wsparcie to nie powinno mieć wpływu na eksportu na eksport produktów, wyposażenia lub technologii obronnych.

(44)  Korzystanie ze szczególnie chronionych informacji ogólnych lub dostęp osób nieupoważnionych do chronionych wyników uzyskanych w ramach projektów badawczych może mieć niekorzystny wpływ na interesy Unii lub jednego z państw członkowskich bądź większej ich liczby. Przetwarzanie poufnych danych i informacji niejawnych powinno zatem podlegać wszystkim odpowiednim przepisom Unii, w tym wewnętrznym przepisom instytucji, takim jak decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444(12).

(45)  Aby móc uzupełnić lub zmienić niniejsze rozporządzenie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyznawania finansowania na działania rozwojowe, przyjmowania programów prac oraz wskaźników ścieżek oddziaływania. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(46)  Komisja powinna zarządzać funduszem z poszanowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa, w szczególności informacji szczególnie chronionych,

(46a)  Proponując nowe produkty lub technologie obronne lub proponując zmianę przeznaczenia istniejących produktów lub technologii obronnych, przedsiębiorstwa są zobowiązane przestrzegać obowiązujących przepisów. Jeżeli nie ma przepisów, które można by bezpośrednio zastosować, przedsiębiorstwa powinny zobowiązać się do przestrzegania zbioru uniwersalnych zasad etycznych dotyczących praw podstawowych i dobra ludzkości, ochrony ludzkiego genomu, traktowania zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i sprawiedliwego dostępu do globalnych dóbr wspólnych, w tym do przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni. Komisja powinna dopilnować, aby wnioski systematycznie poddawano kontroli przesiewowej w celu wskazania tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące poważnych kwestii etycznych, i powinna poddawać je ocenie pod kątem etyczności. Działania, które ze względów etycznych nie są akceptowalne, nie powinny otrzymywać unijnego finansowania.

(46b)   Rada powinna dążyć do wydania przed [31 grudnia 2020 r.] decyzji w sprawie wykorzystywania uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych. Przed wejściem w życie tej decyzji nie należy udostępniać żadnych środków na rozwój uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ IPRZEPISY WSPÓLNE

MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO BADAŃ I ROZWOJU

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres przedmiotowy

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Fundusz Obronny („fundusz”).

Określa ono cele funduszu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

2)  „kontrola” oznacza zdolność do wywierania decydującego wpływu na podmiot prawny, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez co najmniej jedno przedsiębiorstwo pośrednie;

3)  „działanie rozwojowe” oznacza każde działanie obejmujące głównie zadania ukierunkowane na obronność w fazie rozwoju, uwzględniające nowe produkty lub technologie bądź modernizację istniejących produktów i technologii, z wyłączeniem produkcji lub użytkowania broni;

4)  „przełomowa technologia obronna” oznacza technologię, której zastosowanie może radykalnie zmienić koncepcje i przebieg działań obronnych;

5)  „zarządcze struktury wykonawcze” oznaczają dowolny organ lub organy, wyznaczone zgodnie z prawem krajowym, które mają uprawnienia do ustalania strategii, celów i ogólnego kierunku działania danego podmiotu prawnego i które nadzorują oraz monitorują proces podejmowania decyzji przez kierownictwo;

6)  „podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną utworzoną i uznaną za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która posiada osobowość prawną i która – działając w swoim własnym imieniu – może wykonywać prawa i podlegać obowiązkom, albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej zgodnie z art. [197 ust. 2 lit. c)] rozporządzenia finansowego;

7)  „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem ani średnim przedsiębiorstwem („MŚP”), zgodnie z definicją w zaleceniu Komisji 2003/361/WE(13), a które zatrudnia do 3 000 pracowników, w przypadku gdy liczba zatrudnionych jest obliczana zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6 tytułu I w załączniku do wspomnianego zalecenia;

8)  „zamówienia przedkomercyjne” oznaczają zamawianie usług badawczych i rozwojowych obejmujące podział ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych, rozwój konkurencyjny w etapach, przy czym zamówione usługi badań i rozwoju są wyraźnie oddzielone od etapu komercyjnego rozpowszechniania produktów końcowych;

9)  „zarządzający projektem” oznacza każdą instytucję zamawiającą z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, ustanowioną przez państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone lub grupę państw członkowskich lub państw stowarzyszonych w celu zarządzania ponadnarodowymi projektami zbrojeniowymi na stałe lub doraźnie;

10)  „beneficjent” oznacza dowolny podmiot prawny otrzymujący finansowanie ze środków tego funduszu;

11)  „działanie badawcze” oznacza każde działanie polegające na działalności badawczej, w której główny nacisk położono na zastosowania w dziedzinie obronności;

12)  „wyniki” oznaczają wszelkie materialne lub niematerialne skutki działania, takie jak dane, wiedza fachowa lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter, niezależnie od tego, czy mogą być one chronione, jak również wszelkie związane z nimi prawa, w tym prawa własności intelektualnej;

13)  „sprawozdanie specjalne” oznacza konkretny element działania badawczego streszczający jego wyniki, zawierający wyczerpujące informacje na temat podstawowych zasad, celów, rzeczywistych rezultatów, podstawowych właściwości, przeprowadzonych testów, potencjalnych korzyści, potencjalnych zastosowań w zakresie obrony i oczekiwanej ścieżki wykorzystania badań;

14)  „prototyp systemu” oznacza model produktu lub technologii, na którym można zademonstrować jego działanie w środowisku operacyjnym;

15)  „państwo trzecie” oznacza państwo, które nie jest członkiem Unii;

16)  „niestowarzyszone państwo trzecie” oznacza państwo trzecie, które nie jest państwem stowarzyszonym, zgodnie z art. 5;

17)  „podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego” oznacza podmiot prawny mający siedzibę w niestowarzyszonym państwie trzecim lub posiadający swoje zarządcze struktury wykonawcze w niestowarzyszonym państwie trzecim;

17a)  „kwalifikowanie” oznacza całość procesu, w którym wykazuje się, że projekt produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych spełnia określone wymogi; proces ten dostarcza obiektywnych dowodów potwierdzających, że spełniono określone wymogi projektu;

17b)  „konsorcjum” oznacza grupę podmiotów prawnych utworzoną w celu realizacji działania w ramach funduszu;

17c)  „certyfikacja” oznacza proces, w którym organ krajowy zaświadcza, że produkty, materialne lub niematerialne komponenty lub technologie obronne są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami;

17d)  „koordynator” oznacza podmiot prawny, który należy do konsorcjum i został wyznaczony przez wszystkich członków konsorcjum jako główny punkt kontaktowy dla Komisji w kwestii umowy o udzielenie dotacji;

Artykuł 3

Cele funduszu

1.  Ogólnym celem funduszu jest wzmacnianie zdolności w zakresie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspieranie wspólnych działań i współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi w całej Unii, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, a także wzmacnianie i poprawę elastyczności łańcuchów dostaw i wartości w sektorze obronności, rozszerzanie współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi oraz promowanie lepszego wykorzystania potencjału przemysłowego w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego, na każdym etapie cyklu życia produktów i technologii obronnych. Fundusz przyczynia się do zapewnienia swobody działania Unii i jej strategicznej autonomii, w szczególności w kategoriach technologicznych i przemysłowych.

2.  Cele szczegółowe funduszu są następujące:

a)  wspieranie opartych na współpracy projektów badawczych, które wykazują się wysoką efektywnością i mogą znacznie zwiększyć potencjał przyszłych zdolności europejskich, mających na celu maksymalizację innowacji i wprowadzenie nowych produktów i technologii obronnych, w tym technologii przełomowych;

b)  wspieranie opartych na współpracy europejskich projektów rozwojowych dotyczących produktów i technologii obronnych, zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście planu rozwoju zdolności w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a tym samym przyczynianie się do większej efektywności wydatków na obronność w Unii, osiągnięcia większych korzyści skali, zmniejszenia ryzyka ▌powielania działań, ograniczenia nadmiernego uzależnienia od przywozu z państw trzecich, a co za tym idzie do zwiększenia zakupów europejskiego sprzętu przez państwa członkowskie, a przez to do zmniejszenia rozdrobnienia rynku produktów i technologii obronnych w całej Unii, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia standaryzacji systemów obrony oraz interoperacyjności między zdolnościami państw członkowskich.

Artykuł 4

Budżet:

1.  Pula środków finansowych na realizację Europejskiego Funduszu Obronnego na lata 2021–2027 wynosi 11 453 260 000 EUR w cenach z 2018 r. (13 000 000 000 EUR według cen bieżących).

2.  ▌Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, jest następujący:

a)  3 612 182 000 EUR w cenach z 2018 r. (4 100 000 000 EUR według cen bieżących) na działania badawcze;

b)  7 841 078 000 EUR w cenach z 2018 r. (8 900 000 000 EUR według cen bieżących) na działania rozwojowe.

2a.  Aby móc zareagować na nieprzewidziane sytuacje lub rozwój wydarzeń i nowe potrzeby, Komisja może, w ramach rocznej procedury budżetowej, zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2, o maksymalnie 10 %.

3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji funduszu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. Kwota ta nie może przekroczyć 5 % wartości puli środków finansowych, o której mowa w ust. 1.

4.  Co najmniej 5 % i maksymalnie 10 % puli środków finansowych, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na wsparcie przełomowych technologii obronnych.

Artykuł 5

Państwa stowarzyszone

Uczestnictwo w funduszu jest otwarte dla członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG. Każdy wkład finansowy do funduszu w oparciu o niniejszy artykuł stanowi dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. [21 ust. 5] rozporządzenia finansowego.

Artykuł 6

Wsparcie na rzecz przełomowych technologii obronnych

1.  Komisja przyznaje finansowanie w drodze otwartych i publicznych konsultacji dotyczących przełomowych technologii skupiających się wyłącznie na zastosowaniach obronnych na obszarach interwencji określonych w programach prac, zgodnie z procedurą określoną w art. 27.

2.  Komisja znajduje, w zależności od przypadku, ▌najbardziej odpowiednią formę finansowania przełomowych technologii.

Artykuł 7

Etyka

1.  Działania prowadzone w ramach funduszu muszą być zgodne z zasadami etyki i odpowiednimi przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi.

2.  Komisja systematycznie przeprowadza kontrole przesiewowe wniosków na zasadzie ex ante w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i w stosownych przypadkach przedkłada te wnioski do oceny pod kątem etyczności. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przez Komisję przy wsparciu niezależnych ekspertów ds. etyki z różnych dziedzin. Komisja zapewnia w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki i przedstawia na ten temat sprawozdanie zgodnie ze swoimi obowiązkami w zakresie sprawozdawczości i oceny, o których mowa w art. 31 i 32. Wszyscy eksperci muszą być obywatelami Unii i pochodzić z jak największej liczby państw członkowskich.

3.  Podmioty uczestniczące w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem odpowiednich działań wszelkie zatwierdzenia lub inne obowiązkowe dokumenty od odpowiednich krajowych bądź lokalnych komisji etycznych lub innych organów, takich jak organy ochrony danych. Dokumenty te przechowuje się w aktach i udostępnia Komisji.

5.  Działania, które nie są akceptowalne ze względów etycznych, są odrzucane.

ROZDZIAŁ IIPRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 8

Realizacja i formy finansowania unijnego

1.  Fundusz jest wdrażany przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

2.  Fundusz może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień. ▌

Artykuł 9

Finansowanie skumulowane, uzupełniające i łączone

1.  Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach funduszu, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów. Do każdego wkładu do danego działania zastosowanie mają przepisy dotyczące odpowiedniego unijnego programu/funduszu, z którego pochodzi ten wkład. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów Unii można obliczać proporcjonalnie zgodnie z dokumentami określającymi warunki wsparcia.

2.  ▌

ROZDZIAŁ III

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI, KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW I FINANSOWANIE

Artykuł 10

Kwalifikujące się podmioty

1.  Wnioskodawcy i ich podwykonawcy zaangażowani w działanie kwalifikują się do finansowania, pod warunkiem że mają siedzibę w Unii lub w jednym z państw stowarzyszonych, o których mowa w art. 5, posiadają zarządcze struktury wykonawcze w Unii lub w państwie stowarzyszonym i nie podlegają kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie ani przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wnioskodawca lub podwykonawca zaangażowany w działanie, mający siedzibę w Unii lub w państwie stowarzyszonym i podlegający kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego może stanowić podmiot kwalifikujący się do finansowania, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów działania i pod warunkiem że jego udział nie będzie stanowił zagrożenia dla interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obrony ani dla osiągnięcia celów określonych w art. 3. W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w zaproszeniu do składania wniosków wymaga się od wnioskodawcy zobowiązania do wdrożenia, przed rozpoczęciem działania, odpowiednich środków gwarantujących, że:

a)  kontrola nad wnioskodawcą nie jest sprawowana w sposób, który w jakimkolwiek stopniu ogranicza jego zdolność do przeprowadzenia tego działania i osiągnięcia wyników, który nakłada ograniczenia dotyczące jego infrastruktury, obiektów, aktywów, zasobów, własności intelektualnej lub wiedzy fachowej niezbędnych na użytek danego działania, bądź który osłabia jego zdolności i normy potrzebne do realizacji działania;

b)  uniemożliwiony jest dostęp niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich do informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych związanych z tym działaniem, a pracownicy lub inne osoby zaangażowane w działanie posiadają krajowe poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez państwo członkowskie lub kraj stowarzyszony;

c)  w trakcie działania oraz przez określony czas po jego zakończeniu, określony w umowie o udzielenie dotacji, własność intelektualna wynikająca z działania i wyniki działania pozostają w posiadaniu beneficjenta i nie podlegają kontroli lub ograniczeniom ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub innych podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich, a także nie ma możliwości przekazania ich do państwa trzeciego ani udzielenia dostępu do nich z terytorium państwa trzeciego lub przez podmioty z państwa trzeciego bez zgody państw członkowskich, w których przedsiębiorstwo ma siedzibę, przy zachowaniu spójności z celami określonymi w art. 3.

Odstępstwa na mocy niniejszego ustępu nie przyznaje się wnioskodawcy lub podwykonawcy zaangażowanemu w działanie, który posiada zarządczą strukturę wykonawczą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i który podlega kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie objęte unijnymi środkami ograniczającymi lub przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego objęty unijnymi środkami ograniczającymi.

3.  Cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby wykorzystywane w działaniach finansowanych w ramach funduszu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii lub państw stowarzyszonych i nie mogą podlegać kontroli lub ograniczeniom ze strony niestowarzyszonego państwa trzeciego ani żadnego podmiotu z niestowarzyszonego państwa trzeciego. Ponadto podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i podwykonawcy zaangażowani w działanie współpracują wyłącznie z podmiotami prawnymi, które mają siedzibę w Unii lub w państwie stowarzyszonym i które nie podlegają kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwa trzecie lub podmioty z niestowarzyszonych państw trzecich.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, jeżeli nie ma konkurencyjnych zamienników dostępnych w Unii, beneficjenci i podwykonawcy zaangażowani w działanie mogą wykorzystywać swoje aktywa, infrastrukturę, obiekty i zasoby znajdujące się lub przechowywane na terytorium niestowarzyszonego państwa trzeciego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania i pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia dla interesów Unii i jej państw członkowskich w obszarze bezpieczeństwa i obrony ani dla realizacji celów określonych w art. 3. Beneficjenci i ich podwykonawcy zaangażowani w działanie realizujący działanie kwalifikowalne mogą na tych samych warunkach współpracować z podmiotem mającym siedzibę w niestowarzyszonym państwie trzecim. Koszty związane z korzystaniem z takiej infrastruktury, obiektów, aktywów lub zasobów i związane z taką współpracą nie kwalifikują się do finansowania ze środków funduszu. W żadnym przypadku nie udziela się takiego odstępstwa, jeżeli te aktywa, infrastruktura, urządzenia i zasoby znajdują się lub są przechowywane na terytorium niestowarzyszonego państwa trzeciego objętego unijnymi środkami ograniczającymi.

5.  W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w zaproszeniu do składania wniosków lub umowie o udzielenie dotacji określa się wszystkie warunki, w tym warunki wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu. Warunki te odnoszą się w szczególności do przepisów dotyczących własności wyników działania oraz dostępu do informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych, a także do gwarancji bezpieczeństwa dostaw.

6.  Wnioskodawcy dostarczają wszelkie istotne informacje niezbędne do oceny kryteriów kwalifikowalności i warunków, o których mowa w ust. 1–4.

7.  Wnioski, które wymagają weryfikacji na podstawie ust. 2 lub ust. 4, można składać wyłącznie za zgodą państwa członkowskiego lub państwa stowarzyszonego, w którym wnioskodawca ma siedzibę.

8.  W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji działania zmiany, w związku z którą można zakwestionować spełnienie tych kryteriów i warunków, dany beneficjent informuje o tym Komisję, która ocenia, czy przedmiotowe kryteria kwalifikowalności i warunki są nadal spełniane, i rozważa potencjalny wpływ zaistniałej sytuacji (zawieszenie, anulowanie) na finansowanie danego działania.

9.  Na potrzeby niniejszego artykułu określenie „podwykonawcy” odnosi się do podwykonawców związanych bezpośrednim stosunkiem umownym z beneficjentem, innych podwykonawców, którym przyznano co najmniej 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, oraz podwykonawców, którzy mogą potrzebować dostępu do informacji niejawnych zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444 w celu realizacji działania.

Artykuł 11

Działania kwalifikowalne

1.  Do finansowania kwalifikują się wyłącznie działania służące realizacji celów, o których mowa w art. 3.

2.  Fundusz wspiera działania obejmujące zarówno tworzenie nowych, jak i modernizację istniejących produktów i technologii, w przypadku gdy wykorzystanie wcześniej istniejących informacji koniecznych do wykonania modernizacji nie podlega ograniczeniom, w sposób bezpośredni lub pośredni, ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich.

3.  Działanie kwalifikowalne musi dotyczyć co najmniej jednego z poniższych elementów:

a)  zadania mające na celu stworzenie, zapewnienie podstaw i poprawę stanu ▌wiedzy i produktów lub technologii obronnych, w tym przełomowych technologii obronnych, które mogą mieć istotny wpływ na obronność;

b)  zadania mające na celu zwiększenie interoperacyjności i odporności, z uwzględnieniem ochrony produkcji i wymiany danych, opanowanie krytycznych technologii obronnych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw lub umożliwienie skutecznego wykorzystania wyników na potrzeby produktów i technologii obronnych;

c)  prace studyjne, takie jak studia wykonalności w celu sprawdzenia wykonalności nowych lub ulepszonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań ▌;

d)  projekt produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych, a także określenie specyfikacji technicznych, na podstawie których dany projekt został opracowany, co może obejmować także częściowe testy w zakresie zmniejszania ryzyka w środowisku przemysłowym lub reprezentatywnym;

e)  rozwój modeli produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych, na podstawie których można zademonstrować działanie danego elementu w środowisku operacyjnym (prototyp systemu);

f)  testowanie produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych;

g)  kwalifikowanie produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych ▌;

h)  certyfikacja produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych ▌;

i)  rozwój technologii lub aktywów zwiększających wydajność w całym cyklu życia produktów i technologii obronnych;

4.  ▌Działania podejmowane są w ramach współpracy w obrębie konsorcjum składającego się z co najmniej trzech podmiotów prawnych, które mają siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich.Każdy dodatkowy podmiot prawny uczestniczący w konsorcjum może mieć siedzibę w jednym z krajów stowarzyszonych, o których mowa w art. 5. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów, które mają siedziby w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie całego okresu realizacji działania, podlegać ▌kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie nawzajem.

5.  Ust. 4 nie ma zastosowania do działań, o których mowa w ust. 3 lit. c) ▌, ani do działań, o których mowa w art. 6.

6.  Działania służące opracowywaniu produktów i technologii, których stosowanie, rozwój lub produkcja są zakazane na mocy mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego, nie kwalifikują się do finansowania. W szczególności program nie może finansować broni zapalającej zawierającej fosfor biały, amunicji zawierającej zubożony uran, śmiercionośnej broni autonomicznej, w przypadku której człowiek nie ma istotnej kontroli nad tak kluczowymi funkcjami jak wybór i atakowanie poszczególnych celów, broni strzeleckiej i lekkiej doskonalonej głównie w celu eksportu, tj. gdy żadne państwo członkowskie nie określiło wymogu prowadzenia działań.

6a.  Do finansowania w ramach programu nie kwalifikują się działania służące opracowywaniu produktów i technologii, które mogą realizować lub ułatwiać następujące działania:

(i)    poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego;

(ii)    poważne naruszenie międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka;

(iii)  czyn stanowiący przestępstwo w rozumieniu umów lub protokołów międzynarodowych dotyczących terroryzmu;

(iv)    czyn stanowiący przestępstwo w rozumieniu umów lub protokołów międzynarodowych dotyczących międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Artykuł 12

Procedura kwalifikacji i wyboru

1.  Dotacje mogą być udzielane bez zaproszenia do składania wniosków podmiotom prawnym określonym w programie prac zgodnie z art. [195 lit. e)] rozporządzenia finansowego.

2.  Komisja przyznaje środki finansowe na wybrane działania po każdym zaproszeniu lub po zastosowaniu art. [195 lit. e)] rozporządzenia finansowego.

3.  W odniesieniu do przyznawania finansowania na działania rozwojowe Komisja działa w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28a.

Artykuł 13

Kryteria wyboru

1.  Każda propozycja jest oceniana w oparciu o następujące kryteria:

a)  wkład do doskonałości lub możliwy przełom w dziedzinie obronności, w szczególności przez wykazanie, że przewidywane wyniki proponowanego działania mają istotną przewagę nad istniejącymi produktami lub technologiami;

b)  wkład do innowacji i rozwoju technologicznego europejskiego przemysłu obronnego, w szczególności poprzez wykazanie, że proponowane działanie obejmuje przełomowe lub nowatorskie koncepcje i podejścia, nowe obiecujące udoskonalenia technologiczne w przyszłości bądź zastosowania technologii lub koncepcji wcześniej nie stosowanych w sektorze obronności;

c)  wkład do konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego, w szczególności poprzez stworzenie nowych możliwości rynkowych i przyśpieszenie wzrostu przedsiębiorstw w całej Unii;

ca)  wkład do przemysłowej i technologicznej autonomii Unii poprzez wzmacnianie technologii lub produktów obronnych zgodnie z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnej uzgodnionymi przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a w szczególności w kontekście planu rozwoju zdolności w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;

d)  wkład do interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności zgodnie z priorytetami, o których mowa w art. 3 ust. 2, a w stosownych przypadkach – z regionalnymi i międzynarodowymi umowami o współpracy;

e)  wkład do tworzenia nowej współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi, w szczególności w przypadku MŚP i spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych innych niż te, w których mają siedzibę podmioty należące do konsorcjum niebędące MŚP ani spółkami o średniej kapitalizacji;

f)  jakość i efektywność realizacji działania.

2.  Zgodnie z ust. 1 lit. d) można brać pod uwagę priorytety regionalne i międzynarodowe, w szczególności w celu uniknięcia zbędnego powielania działań, pod warunkiem że służą interesom Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności i nie wykluczają udziału żadnego z państw członkowskich.

Artykuł 14

Stopa współfinansowania

1.  Fundusz finansuje 100 % kosztów kwalifikowalnych działania, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

a)  w odniesieniu do działań określonych w art. 11 ust. 3 lit. e) pomoc finansowa ze środków funduszu nie może przekraczać 20 % kosztów kwalifikowalnych działania,

b)  w odniesieniu do działań określonych w art. 11 ust. 3 lit. f)–h) pomoc finansowa ze środków funduszu nie może przekraczać 80 % kosztów kwalifikowalnych działania.

3.  W przypadku działań rozwojowych stopę finansowania zwiększa się, bez przekraczania całkowitego kosztu kwalifikowalnego, w następujących przypadkach:

a)  działanie podjęte w ramach stałej współpracy strukturalnej, ustanowionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r., korzysta ze stopy finansowania powiększonej o dodatkowe 10 punktów procentowych;

b)  działanie korzysta ze stopy finansowania powiększonej o punkty procentowe odpowiadające wartości procentowej łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane MŚP z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym innym niż te, w których siedzibę mają członkowie konsorcjum niebędący MŚP ani spółkami o średniej kapitalizacji;

c)  działanie korzysta ze stopy finansowania powiększonej o punkty procentowe odpowiadające jednej czwartej wartości procentowej łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane spółkom o średniej kapitalizacji z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym innym niż te, w których siedzibę mają pozostali członkowie konsorcjum niebędący MŚP ani spółkami o średniej kapitalizacji;

d)  łączne podwyższenie stopy finansowania danego działania nie może przekraczać 30 punktów procentowych.

Artykuł 15

Zdolność finansowa

Na zasadzie odstępstwa od art. [198] rozporządzenia finansowego:

a)  zdolność finansową weryfikuje się tylko w odniesieniu do koordynatora i tylko wówczas, gdy wnioskowane finansowanie z Unii jest nie mniejsze niż 500 000 EUR. Jeżeli istnieją jednak uzasadnione wątpliwości co do zdolności finansowej, Komisja weryfikuje również zdolność finansową innych wnioskodawców lub koordynatorów wnioskujących o kwotę finansowania poniżej progu, o którym mowa w zdaniu pierwszym;

b)  nie weryfikuje się zdolności finansowej w odniesieniu do podmiotów prawnych, których rentowność jest gwarantowana przez państwo członkowskie, ani w odniesieniu do uczelni i publicznych ośrodków badawczych;

c)  jeżeli zdolność finansowa jest strukturalnie gwarantowana przez inny podmiot prawny, weryfikuje się jego zdolność finansową.

Artykuł 16

Koszty pośrednie

1.  Pośrednie koszty kwalifikowalne ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.

2.  Alternatywnie pośrednie koszty kwalifikowalne ▌mogą zostać określone zgodnie ze zwyczajową praktyką beneficjenta w zakresie księgowania kosztów na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich, pod warunkiem że te praktyki księgowania kosztów są akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania zgodnie z art. [185] rozporządzenia finansowego i zgłoszone Komisji.

Artykuł 17

Stosowanie jednorazowej płatności ryczałtowej lub wkładu niepowiązanego z kosztami

1.  W przypadku dotacji przyznawanych na działania, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. e), oraz innych działań, w przypadku których państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone finansują ponad 50 % budżetu, Komisja może stosować:

a)  wkład niezwiązany z kosztami, o którym mowa w art. [180 ust. 3] rozporządzenia finansowego, i oparty na osiąganiu wyników mierzonych przez odniesienie do wcześniej ustalonych celów pośrednich lub przy użyciu wskaźników realizacji celów; lub

b)  jednorazową płatność ryczałtową, o której mowa w art. [182] rozporządzenia finansowego, opartą na tymczasowym budżecie działania, które zostało już zatwierdzone przez organy krajowe współfinansujących państw członkowskich i państw stowarzyszonych.

2.  Koszty pośrednie uwzględnia się w płatności ryczałtowej.

Artykuł 18

Zamówienia przedkomercyjne

1.  Unia może wspierać zamówienia przedkomercyjne poprzez przyznawanie dotacji instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym, zdefiniowanym w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE(14), 2014/25/UE(15) i 2009/81/WE(16), które wspólnie zamawiają usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności lub koordynują swoje procedury udzielania zamówień.

2.  Procedury udzielania zamówień:

a)  muszą być zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia;

b)  mogą zezwalać na zawarcie wielu umów w ramach tej samej procedury (zakupy u wielu dostawców);

c)  zapewniają udzielenie zamówień oferentom proponującym najkorzystniejszy stosunek wartości do ceny.

Artykuł 19

Fundusz gwarancyjny

Z wkładów do mechanizmu wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy określone w [art. X] rozporządzenia XXX [rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie w sprawie Funduszu Gwarancyjnego].

Artykuł 21

Dostęp do instrumentów finansowych

Beneficjenci funduszu kwalifikują się do uzyskania dostępu do specjalnych produktów finansowych wdrażanych w ramach programu InvestEU zgodnie z ▌tytułem X rozporządzenia finansowego.

TYTUŁ IIPRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO BADAŃ

Artykuł 22

Własność wyników

1.  Wyniki działań są własnością beneficjentów, którzy je opracowują. W przypadku gdy podmioty prawne wspólnie opracowują wyniki i nie można ustalić ich odpowiedniego wkładu lub w przypadku gdy nie można wyodrębnić takich wspólnych wyników, wyniki te stanowią współwłasność podmiotów prawnych. Współwłaściciele zawierają umowę dotyczącą podziału i warunków korzystania z prawa współwłasności zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z umowy o udzielenie dotacji.

2.  Jeżeli pomocy unijnej udziela się w formie zamówień publicznych, wyniki są własnością Unii. Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone korzystają bezpłatnie z praw dostępu do wyników na pisemne żądanie.

3.  ▌Wyniki działań otrzymujących wsparcie ze środków funduszu nie podlegają żadnej kontroli lub ograniczeniu, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem co najmniej jednego pośredniego podmiotu prawnego, z uwzględnieniem transferu technologii, przez niestowarzyszone państwo trzecie lub przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego.

4.  W uzasadnionych przypadkach umowa o udzielenie dotacji określa prawo Komisji do otrzymania powiadomienia o przekazaniu prawa własności wyników bądź o udzieleniu licencji dotyczącej wyników niestowarzyszonemu państwu trzeciemu lub podmiotowi z niestowarzyszonego państwa trzeciego oraz do zgłoszenia sprzeciwu wobec powyższego. Takie przekazania praw nie mogą naruszać interesów w zakresie obronności i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich ani celów niniejszego rozporządzenia określonych w art. 3.

5.  Organy krajowe państw członkowskich i państw stowarzyszonych korzystają z praw dostępu do sprawozdania specjalnego z działania, które otrzymało finansowanie unijne. Takie prawa dostępu przyznawane są nieodpłatnie i przekazywane przez Komisję państwom członkowskim i państwom stowarzyszonym po zapewnieniu, że odpowiednie obowiązki zachowania poufności zostały wprowadzone. Uczestnicy nie są w żadnym przypadku zobowiązani do podania w sprawozdaniu specjalnym danych lub informacji, które są częścią własności intelektualnej.

6.  Organy krajowe państw członkowskich i państw stowarzyszonych korzystają ze sprawozdania specjalnego wyłącznie do celów związanych z wykorzystaniem przez siły zbrojne lub służby bezpieczeństwa lub służby wywiadu, bądź na rzecz tych sił lub służb, w tym w ramach ich programów współpracy. Takie wykorzystanie obejmuje między innymi analizę, ewaluację, ocenę, badania, projektowanie, rozwój, produkcję, usprawnianie, modyfikację, konserwację, naprawy, remonty oraz akceptację i certyfikację produktów, obsługę, szkolenia, usuwanie i inne usługi projektowe oraz wdrażanie produktu, a także ocenę i opracowanie wymogów technicznych na potrzeby zamówień.

7.  Beneficjenci udzielają nieodpłatnie praw dostępu do swoich wyników instytucjom, organom lub agencjom Unii do należycie uzasadnionych celów w zakresie opracowania, wdrożenia i monitorowania unijnych polityk lub programów. Takie prawa dostępu są ograniczone do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego.

8.  W celu zagwarantowania maksymalnej absorpcji wyników oraz zapobiegania nienależnym korzyściom w umowach o udzielenie dotacji i w umowach dotyczących przedkomercyjnych zamówień publicznych stosuje się przepisy szczegółowe dotyczące własności, praw dostępu i udzielania licencji. ▌Jeśli wykonawca nie wykorzysta komercyjnie wyników w określonym czasie po udzieleniu zamówienia przedkomercyjnego wskazanym w umowie, przenosi w miarę możliwości wszelkie prawa własności wyników na instytucje zamawiające.

8a.  Trzy państwa członkowskie lub kraje stowarzyszone, albo większa liczba państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, które, wielostronnie lub w ramach organizacji Unii, wspólnie zawarły jedną umowę lub kilka umów z jednym uczestnikiem lub większą ich liczbą, aby wspólnie rozwijać wyniki uzyskane w ramach konkretnego działania, które otrzymało finansowanie na mocy umowy o udzielenie dotacji na działania badawcze w zakresie obronności, korzysta z praw dostępu do wyników działania, które są własnością takiego uczestnika i są niezbędne do realizacji umowy. Takie prawa dostępu udzielane są nieodpłatnie i na podstawie szczegółowych warunków mających zapewnić, by prawa te były wykorzystywane wyłącznie na użytek danej umowy i by wprowadzone zostały stosowne obowiązki zachowania poufności.

TYTUŁ IIIPRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ROZWOJU

Artykuł 23

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności

1.  W stosownych przypadkach konsorcjum wykazuje, że pozostałe koszty działania kwalifikowalnego, które nie są objęte wsparciem Unii, zostaną pokryte za pomocą innych środków finansowania, takich jak wkłady państw członkowskich lub państw stowarzyszonych bądź inne środki współfinansowania ze strony podmiotów prawnych.

2.  W przypadku gdy odnosi się to do działań, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. d), działanie opiera się na zharmonizowanych wymogach dotyczących zdolności uzgodnionych przez odpowiednie państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone.

3.  W odniesieniu do działań, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. e)–h), konsorcjum wykazuje za pomocą dokumentów wydanych przez organy krajowe, że:

a)  co najmniej dwa państwa członkowskie lub ▌co najmniej jedno państwo członkowskie z państwami stowarzyszonymi przedstawiają gwarancje celem zamówienia produktu końcowego lub wykorzystania technologii w sposób skoordynowany. Może to obejmować zamówienia wspólne;

b)  działanie opiera się na wspólnych specyfikacjach technicznych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone, które współfinansują dane działanie.

Artykuł 24

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności

Oprócz kryteriów wyboru, o których mowa w art. 13, program prac może również uwzględniać:

a)  wkład do zwiększenia efektywności w całym cyklu życia produktów i technologii obronnych, z uwzględnieniem efektywności kosztowej i możliwości osiągania synergii w procesach zamawiania, utrzymania i likwidacji;

b)  poziom współpracy między zaangażowanymi państwami członkowskimi w ramach działania kwalifikowalnego;

ba)  planowaną wielkość zamówień i oczekiwany wpływ na zdolności obronne i wydatki na obronę państw członkowskich, jak też europejską autonomię strategiczną.

Artykuł 25

Własność wyników

1.  Unia nie może być właścicielem produktów ani technologii powstałych w wyniku działań rozwojowych, ani też nie może mieć roszczeń w zakresie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników takich działań.

1a.  Wyniki działań są własnością beneficjentów, którzy je opracowali. W przypadku gdy podmioty prawne wspólnie opracowują wyniki i nie można ustalić ich odpowiedniego wkładu lub w przypadku gdy nie można wyodrębnić takich wspólnych wyników, wyniki te stanowią współwłasność podmiotów prawnych. Współwłaściciele zawierają umowę dotyczącą podziału i warunków korzystania z prawa współwłasności zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z umowy o udzielenie dotacji.

2.  Wyniki działań, które otrzymują wsparcie ze środków funduszu, nie mogą podlegać kontroli ani ograniczeniom ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez co najmniej jeden podmiot prawny, również w zakresie transferu technologii.

3.  Odnośnie do wyników opracowanych przez beneficjentów niniejszego rozporządzenia i bez uszczerbku dla ust. 2 niniejszego artykułu Komisja musi być powiadamiana z wyprzedzeniem co najmniej sześciu tygodni o każdym przekazaniu prawa własności lub przyznaniu licencji niestowarzyszonym państwom trzecim lub podmiotom z niestowarzyszonych państw trzecich. Jeżeli takie przekazanie praw własności lub przyznanie licencji jest sprzeczne z interesami Unii i jej państw członkowskich w zakresie obronności i bezpieczeństwa lub z celami niniejszego rozporządzenia określonymi w art. 3, finansowanie otrzymane w ramach funduszu jest zwracane.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku gdy pomoc Unii ma postać zamówienia publicznego, Unia jest właścicielem wyników, a państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone mają prawo do bezpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie wyników na ich pisemny wniosek.

Artykuł 26

Powiadamianie zarządzającego projektem

Jeżeli państwa członkowskie i państwa stowarzyszone wyznaczają zarządzającego projektem, przed dokonaniem płatności na rzecz beneficjenta działania kwalifikowalnego Komisja konsultuje się z zarządzającym projektem w sprawie postępów poczynionych w odniesieniu do działania.

TYTUŁ IVZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE

OCENA I KONTROLA

Artykuł 27

Programy prac

1.  Fundusz jest realizowany w ramach rocznych lub wieloletnich programów prac ustanowionych zgodnie z art. [110] rozporządzenia finansowego. ▌

1a.  Programy prac mogą uwzględniać w szczególności strategie opracowane w nadrzędnym programie badań strategicznych oraz w strategicznych przypadkach kontekstowych w ramach planu rozwoju zdolności.

1b.  Komisja zapewnia spójność programów prac na wszystkich etapach zarządzania cyklem życia produktów i technologii obronnych.

2.  Komisja przyjmuje programy prac w drodze aktów delegowanych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28a.

2a.    W programie prac szczegółowo określa się kategorie projektów, które mają być finansowane w ramach funduszu. Wspomniane programy prac sporządzane są zgodnie z celami określonymi w art. 3.

2b.  W oparciu o proces opracowywania programów prac Komisja przeprowadza wstępną ocenę ewentualnych przypadków powielania z istniejącymi zdolnościami lub już finansowanymi projektami badawczymi lub rozwojowymi w Unii.

Artykuł 28a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 27, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od dnia [data wejścia w życie].

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 27, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa(17).

Artykuł 29

Niezależni eksperci

1.  Komisja powołuje niezależnych ekspertów pomagających w ocenie wniosków zgodnie z art. [237] rozporządzenia finansowego. ▌

2.  Niezależni eksperci muszą być obywatelami Unii pochodzącymi z jak największej liczby państw członkowskich zidentyfikowanymi i wybranymi na podstawie zaproszeń do wyrażenia zainteresowania ▌w celu stworzenia listy ekspertów. Na zasadzie odstępstwa od art. [237] rozporządzenia finansowego przedmiotowa lista nie może być podawana do wiadomości publicznej, w całości lub w części, w przypadku gdy wymagana jest z uwagi na ochronę bezpieczeństwa publicznego.

3.  Niezależni eksperci muszą mieć odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez państwo członkowskie.

5.  Niezależnych ekspertów wybiera się na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich do celów realizacji powierzonych im zadań.

5a.  Komisja zapewnia, by ekspert w sytuacji konfliktu interesów w sprawie, w której wymagana jest jego opinia, nie dokonywał ocen ani nie udzielał porad, ani pomocy w tej konkretnej sprawie.

Artykuł 30

Stosowanie przepisów dotyczących informacji niejawnych

1.  W ramach zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia:

a)  każde państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone zapewnia, aby jego krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa oferowały stopień ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej równoważny stopniowi ochrony przewidzianemu przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE(18) oraz przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa określone w załącznikach do decyzji 2013/488/UE(19);

b)  państwa członkowskie i państwa stowarzyszone niezwłocznie powiadamiają Komisję o krajowych przepisach bezpieczeństwa, o których mowa w lit. a);

c)  osoby fizyczne mieszkające w niestowarzyszonych państwach trzecich i osoby prawne mające siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich mogą mieć do czynienia z informacjami niejawnymi UE dotyczącymi funduszu, wyłącznie jeżeli w tych państwach podlegają przepisom dotyczącym bezpieczeństwa zapewniającym stopień ochrony co najmniej równoważny stopniowi ochrony przewidzianemu przez przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 oraz przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa określone w załącznikach do decyzji 2013/488/UE. Równoważność przepisów dotyczących bezpieczeństwa stosowanych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej określa się w umowie o bezpieczeństwie informacji, obejmującej – w stosownych przypadkach – kwestie bezpieczeństwa przemysłowego, zawieranej między Unią a takim państwem trzecim lub organizacją międzynarodową zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 218 TFUE oraz z uwzględnieniem art. 13 decyzji 2013/488/UE;

d)  nie naruszając przepisów art. 13 decyzji 2013/488/UE oraz przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego określonych w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444, osoba fizyczna lub osoba prawna, państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa mogą uzyskać dostęp do informacji niejawnych Unii Europejskiej w przypadku uznania tego za konieczne na podstawie analizy poszczególnych przypadków, stosownie do charakteru i treści takich informacji, zasady ograniczonego dostępu oraz tego, w jakim stopniu jest to korzystne dla Unii.

2.  W przypadku gdy działania obejmują informacje niejawne lub szczególnie chronione informacje jawne, wymagają ich lub takie informacje zawierają, odpowiedni organ finansujący określa w zaproszeniu do składania wniosków/dokumentach zamówienia środki i wymogi niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa takich informacji na wymaganym poziomie.

3.  W celu ułatwienia wymiany informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych między Komisją, beneficjentami i, w stosownych przypadkach, państwami członkowskimi Komisja ustanawia zabezpieczony elektroniczny system wymiany informacji.

Artykuł 31

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.  Wskaźniki na potrzeby monitorowania realizacji i postępów funduszu w osiąganiu celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku.

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę postępów funduszu w osiąganiu jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu zmiany załącznika przez dostosowanie lub uzupełnienie zawartych w nim wskaźników, jeżeli uzna to za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny.

3.  Komisja regularnie monitoruje i ocenia realizację funduszu oraz sporządza coroczne sprawozdanie z poczynionych postępów dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Roczne sprawozdanie zawiera część poświęconą realizacji art. 7. W tym celu Komisja wprowadza niezbędne mechanizmy monitorowania.

4.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia, że dane na potrzeby monitorowania realizacji funduszu i jego wyników są gromadzone w sposób wydajny, skuteczny i terminowy. W tym celu na odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Artykuł 32

Ocena funduszu

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

2.  Ocena śródokresowa funduszu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji funduszu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji funduszu. Sprawozdanie z oceny śródokresowej obejmuje w szczególności ocenę zarządzania funduszem, doświadczenia z realizacji Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego i działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością, ocenę realizacji procedur w zakresie etyki, zgodnie z art. 7, wskaźniki realizacji, wyniki wyboru projektów, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz stopnia ich udziału transgranicznego, przydział środków pomiędzy różne kategorie podwykonawców zgodnie z definicją w art. 10 pkt 9, budżet przeznaczony na technologie przełomowe oraz finansowanie przyznane zgodnie z art. [195] rozporządzenia finansowego do dnia 31 lipca 2024 r. Ocena śródokresowa musi również zawierać informacje na temat krajów pochodzenia beneficjentów, liczby państw zaangażowanych w poszczególne projekty oraz, w miarę możliwości, na temat rozdziału ustanowionych praw własności intelektualnej. Komisja może przedłożyć wnioski dotyczące odpowiednich zmian niniejszego rozporządzenia.

3.  Po zakończeniu okresu realizacji, lecz nie później niż cztery lata po dniu 31 grudnia 2027 r., Komisja przeprowadza ocenę końcową wdrożenia funduszu. Sprawozdanie z oceny końcowej zawiera wyniki realizacji oraz, w miarę możliwości ze względu na ramy czasowe, skutki funduszu. W sprawozdaniu – przygotowanym na podstawie odpowiednich konsultacji z państwami członkowskimi, państwami stowarzyszonymi i najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami – ocenia się w szczególności postępy w osiąganiu celów określonych w art. 3. Analizuje się także transgraniczny udział, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, w projektach realizowanych ze środków funduszu, a także włączenie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w globalny łańcuch wartości. Ocena musi również zawierać informacje na temat krajów pochodzenia beneficjentów oraz, w miarę możliwości, na temat rozdziału ustanowionych praw własności intelektualnej.

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Artykuł 33

Audyty

Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. [127] rozporządzenia finansowego. Europejski Trybunał Obrachunkowy bada rozliczenia wszystkich dochodów i wydatków Unii zgodnie z art. 287 TFUE.

Artykuł 34

Ochrona interesów finansowych Unii

W przypadku gdy państwo trzecie uczestniczy w funduszu w wyniku decyzji podjętej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie jakiegokolwiek innego instrumentu prawnego, to państwo trzecie przyznaje niezbędne prawa i dostęp w zakresie, jaki jest konieczny, aby umożliwić odpowiedzialnemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wykonywanie w pełni ich odnośnych uprawnień. W przypadku OLAF takie prawa obejmują prawa do prowadzenia dochodzeń, w tym kontroli na miejscu i inspekcji, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Artykuł 35

Informacja, komunikacja i promocja

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z funduszem, jego działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na fundusz przyczyniają się również do komunikacji Komisji w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3. Te zasoby finansowe mogą być wykorzystane na projekty dotyczące statystyk w obszarze przemysłu obronnego i projekty pilotażowe w zakresie gromadzenia danych.

TYTUŁ V

AKTY DELEGOWANE, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 36

Akty delegowane

1.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 31, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 31, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 31 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 37

Uchylenie

6.  Rozporządzenie (UE) …/…. (Europejski program rozwoju przemysłu obronnego) traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

Artykuł 38

Przepisy przejściowe

1.  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację lub modyfikację danych działań, aż do ich zamknięcia, zgodnie z [rozporządzeniem dotyczącym Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego], które nadal stosuje się do danych działań aż do ich zamknięcia.

2.  Pula środków finansowych przeznaczonych dla funduszu może również obejmować wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne na potrzeby przejścia między funduszem a środkami przyjętymi w ramach poprzednich programów, [rozporządzenia dotyczącego Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego] oraz działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością.

3.  W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać zapisane środki na pokrycie wydatków przewidzianych w art. 4 ust. 4, aby umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r.

Artykuł 39

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się je od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(2)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie, Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

2   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1092 z dnia 18 lipca 2018 r. ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii (Dz.U. L 200 z 7.8.2018, s. 30).

(3)

  Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

(4)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(5)

  Odniesienie zostanie zaktualizowane: Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. Porozumienie jest dostępne na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)

(6)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(7)

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

(8)

  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

(9)

  Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO) (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

(10)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

(11)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1).

(12)

  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(13)

  Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

(14)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

(15)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

(16)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).

(17)

  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(18)

  Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53–88.

(19)

  Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1–50.


OPINIA MNIEJSZOŚCI

Opinia mniejszości złożona przez posłów GUE/NGL Neoklisa Sylikiotisa, Sabine Lösing, Sofię Sakorafę, Xabiera Benito Ziluagę, Marisę Matias, Cornelię Ernst, Palomę López Bermejo, João Ferreirę, João Pimentę Lopesa, Miguela Viegasa

W sprawozdaniu zaleca się dalszą dynamiczną militaryzację UE i państw członkowskich. Promuje się wyścig zbrojeń przez dofinansowywanie przedsiębiorstw wojskowych, na które wywierana jest presja inwestycji w obronność i badania wojskowe oraz rozwój sprzętu i broni, pomimo kryzysu społecznego i wpływu na środowisko. Sprawozdanie stoi w sprzeczności z art. 41 ust. 2 TUE, który zakazuje pokrywania z budżetu Unii wydatków operacyjnych wynikających z operacji mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne. Sprawozdanie popiera również współpracę UE z NATO.

Wyrażamy sprzeciw, ponieważ sprawozdanie:

  próbuje stworzyć z UE światowego gracza na arenie wojskowej;

  opowiada się za subsydiowaniem sektora obrony i wojskowego kompleksu przemysłowego oraz może doprowadzić do zwiększenia eksportu broni;

  militaryzuje politykę cywilną oraz wykorzystuje przemysł i konkurencyjność jako pretekst do dalszej rozbudowy zdolności obronnych UE w ramach WPBiO/WPZiB;

  popiera dalszą współpracę cywilno-wojskową;

Domagamy się:

  radykalnego rozbrojenia na szczeblu UE i na szczeblu światowym;

  nieprzeznaczania środków z budżetu UE na cele wojskowe oraz ścisłej wykładni art. 41 ust. 2 TUE;

  przeznaczania funduszy publicznych na wsparcie wysokiej jakości miejsc pracy, reindustrializacji i MŚP;

  wsparcia dla cywilnej działalności badawczo-rozwojowej służącej ludziom i ich potrzebom;

  zapewnienia ścisłej zgodności wszystkich działań z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym;

  stosowania wyłącznie cywilnych, pokojowych rozwiązań konfliktów oraz rozdzielenia działań cywilnych i wojskowych;

  oddzielenia UE od NATO.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (14.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): David McAllister

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Fundusz przyczyni się do stworzenia silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i będzie zbieżny z inicjatywami unijnymi na rzecz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a w szczególności z dwoma dyrektywami6 – w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie transferów produktów związanych z obronnością – przyjętymi w 2009 r.

(2)  Fundusz przyczyni się do stworzenia silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i będzie zbieżny z inicjatywami unijnymi na rzecz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a w szczególności z dwoma dyrektywami6 – w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie transferów produktów związanych z obronnością – przyjętymi w 2009 r. Fundusz będzie stanowił podstawę solidnej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie obronności.

_________________

_________________

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie, Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie, Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Zgodnie ze zintegrowanym podejściem oraz w celu przyczynienia się do zwiększenia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego unijnego przemysłu obronnego należy ustanowić Europejski Fundusz Obronny. Fundusz powinien mieć na celu zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności, efektywności oraz autonomii unijnego przemysłu obronnego, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii poprzez wspieranie współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi, organami administracji krajowej, organizacjami międzynarodowymi i uczelniami, w fazie badawczej oraz w fazie opracowywania produktów i technologii obronnych. Aby osiągnąć bardziej innowacyjne rozwiązania i spowodować otwarcie rynku wewnętrznego, fundusz powinien wspierać transgraniczny udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji z sektora obronności.

(3)  Zgodnie ze zintegrowanym podejściem oraz w celu przyczynienia się do zwiększenia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego unijnego przemysłu obronnego należy ustanowić Europejski Fundusz Obronny. Fundusz powinien mieć na celu zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności, efektywności oraz autonomii unijnego przemysłu obronnego, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii, poprawy zdolności obronnych państw członkowskich i promowania interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności uzgodnionych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, poprzez wspieranie współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi, organami administracji krajowej, organizacjami międzynarodowymi i uczelniami, w fazie badawczej oraz w fazie opracowywania produktów i technologii obronnych. Aby osiągnąć bardziej innowacyjne rozwiązania i spowodować otwarcie rynku wewnętrznego, fundusz powinien wspierać transgraniczny udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji z sektora obronności oraz promować ich włączenie w transgraniczne łańcuchy dostaw w sektorze obronności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Fundusz powinien zapewniać odpowiednie wsparcie działań w zakresie badań i rozwoju w obszarze przełomowych technologii obronnych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Ponieważ celem funduszu jest wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego Unii poprzez lewarowanie i uzupełnienie opartych na współpracy działań w dziedzinie badań i technologii obronnych oraz ograniczanie ryzyka dotyczącego fazy opracowywania projektów współpracy, działania związane z badaniami i rozwojem produktów lub technologii obronnych powinny spełniać kryteria kwalifikowalności, aby korzystać ze środków funduszu. Dotyczy to również modernizacji, z uwzględnieniem interoperacyjności, istniejących produktów i technologii obronnych.

(9)  Ponieważ celem funduszu jest wspieranie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności przemysłu obronnego Unii poprzez lewarowanie i uzupełnienie opartych na współpracy działań w dziedzinie badań i technologii obronnych oraz ograniczanie ryzyka dotyczącego fazy opracowywania projektów współpracy, działania związane z badaniami i rozwojem produktów lub technologii obronnych powinny spełniać kryteria kwalifikowalności, aby korzystać ze środków funduszu. Dotyczy to również modernizacji, z uwzględnieniem interoperacyjności, istniejących produktów i technologii obronnych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Mając na uwadze fakt, że fundusz ma przede wszystkim na celu wzmocnienie współpracy między podmiotami prawnymi i państwami członkowskimi w całej Europie, dane działanie powinno się kwalifikować do finansowania tylko wtedy, gdy jest ono podejmowane w ramach współpracy co najmniej trzech podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów prawnych, które mają siedzibę w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie powinny znajdować się pod skuteczną kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot ani nie powinny kontrolować siebie nawzajem. W celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w ramach funduszu można wspierać wspólne zamówienia przedkomercyjne.

(10)  Mając na uwadze fakt, że fundusz ma przede wszystkim na celu wzmocnienie konkurencyjności i współpracy między podmiotami prawnymi i państwami członkowskimi w całej Europie, dane działanie powinno się kwalifikować do finansowania tylko wtedy, gdy jest ono podejmowane w ramach współpracy co najmniej trzech podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów prawnych, które mają siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie powinny znajdować się pod skuteczną kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot ani nie powinny kontrolować siebie nawzajem. W celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w ramach funduszu można wspierać wspólne zamówienia przedkomercyjne.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Jeżeli działanie rozwojowe wspierane przez fundusz jest zarządzane przez zarządzającego projektem wyznaczonego przez państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone, przed dokonaniem płatności na rzecz beneficjenta Komisja powinna poinformować zarządzającego projektem, tak aby mógł on zapewnić przestrzeganie ram czasowych przez beneficjentów. W pewnych okolicznościach zarządzający projektem może przedstawić Komisji swoje uwagi na temat postępów w realizacji działania, tak aby Komisja mogła potwierdzić, czy zostały spełnione warunki do dokonania płatności.

(15)  Jeżeli działanie rozwojowe wspierane przez fundusz jest zarządzane przez zarządzającego projektem wyznaczonego przez państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone, przed dokonaniem płatności na rzecz beneficjenta Komisja powinna poinformować zarządzającego projektem, tak aby mógł on zapewnić przestrzeganie ram czasowych przez beneficjentów. Zarządzający projektem powinien przedstawić Komisji swoje uwagi na temat postępów w realizacji działania, tak aby Komisja mogła potwierdzić, czy zostały spełnione warunki do dokonania płatności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Działania z udziałem transgranicznych MŚP sprzyjają otwarciu łańcuchów dostaw i przyczyniają się do osiągania celów funduszu. Takie działania powinny zatem kwalifikować się do uzyskania zwiększonej stopy finansowania, z której powinny skorzystać wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

(22a)   W odpowiedzi na zwiększoną niestabilność i konflikty w sąsiedztwie Unii oraz na nowe zagrożenia bezpieczeństwa i zagrożenia geopolityczne państwa członkowskie i instytucje Unii muszą określić wspólne ryzyko i zagrożenia oraz zdefiniować wspólne interesy, strategie i wymagane zdolności w zakresie bezpieczeństwa, które można by określić w białej księdze UE w sprawie bezpieczeństwa i obrony, a także za pośrednictwem ustanowionych procedur takich jak mechanizm rozwoju zdolności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Promowanie innowacyjności i rozwoju technologicznego w unijnym przemyśle obronnym powinno odbywać się w sposób spójny z interesami Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W związku z tym kryterium wyboru powinien być wkład danego działania w realizację tych interesów oraz priorytetów w zakresie badań w dziedzinie obronności i zdolności obronnych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie. W obrębie Unii braki w zakresie badań w dziedzinie obronności oraz zdolności obronnych są identyfikowane w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwłaszcza za pośrednictwem nadrzędnego program badań strategicznych oraz planu rozwoju zdolności. Inne procesy unijne, takie jak skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności i stała współpraca strukturalna będą wspierać wdrażanie odpowiednich priorytetów poprzez identyfikację i wykorzystanie możliwości wzmocnionej współpracy, mając na względzie osiągnięcie europejskiego poziomu ambicji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W stosownych przypadkach można również uwzględnić priorytety regionalne i międzynarodowe, w tym w kontekście NATO, jeżeli są one zgodne z priorytetami Unii i nie uniemożliwiają udziału uczestniczącemu w nim państwu członkowskiemu lub państwu stowarzyszonemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu unikania zbędnego powielania działań.

(23)  Promowanie innowacyjności i rozwoju technologicznego w unijnym przemyśle obronnym powinno służyć interesom Unii i państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Zważywszy na specyfikę sektora obronności, wszelkie działania w dziedzinie przemysłu obronnego powinny być ściśle skoordynowane i spójne ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz z jej priorytetami. W związku z tym kryterium wyboru powinien być wkład danego działania w realizację tych interesów oraz priorytetów w zakresie badań w dziedzinie obronności i zdolności obronnych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie. W obrębie Unii braki w zakresie badań w dziedzinie obronności oraz zdolności obronnych są identyfikowane w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwłaszcza za pośrednictwem mechanizmu rozwoju zdolności. Inne procesy unijne, takie jak skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności i stała współpraca strukturalna będą wspierać wdrażanie odpowiednich priorytetów poprzez identyfikację i wykorzystanie możliwości wzmocnionej współpracy, mając na względzie osiągnięcie europejskiego poziomu ambicji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W stosownych przypadkach należy również uwzględnić priorytety regionalne i międzynarodowe, w tym w kontekście NATO, jeżeli są one zgodne z priorytetami Unii i nie uniemożliwiają udziału uczestniczącemu w nim państwu członkowskiemu lub państwu stowarzyszonemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu unikania zbędnego powielania działań.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Fundusz powinien również uwzględniać Plan działania na rzecz mobilności wojskowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia m.in. misji w ramach WPZiB/WPBiO, a także służące zwalczaniu zagrożeń hybrydowych wysiłki, które wraz z planem rozwoju zdolności (CDP), skoordynowanym rocznym przeglądem w zakresie obronności (CARD) i stałą współpracą strukturalną (PESCO) ułatwiają koordynację, jeśli chodzi o planowanie i rozwijanie zdolności oraz odnośne zamówienia i operacje.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Komisja weźmie pod uwagę inne działania finansowane w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”, aby uniknąć zbędnego powielania działań oraz zapewnić wzajemną wymianę między badaniami cywilnymi i badaniami w dziedzinie obronności.

(25)  Komisja weźmie pod uwagę inne działania finansowane w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”, aby uniknąć zbędnego powielania działań, zapewnić wzajemną wymianę i synergię między badaniami cywilnymi i badaniami w dziedzinie obronności, a także zagwarantować, że „Horyzont Europa” pozostanie programem badawczym o wyłącznie cywilnym charakterze.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Komisja powinna ustanowić roczne lub wieloletnie programy prac zgodnie z celami funduszu. Przy ustanawianiu programu prac Komisję powinien wspierać komitet państw członkowskich. Aby umożliwić korzystanie z wiedzy fachowej Europejskiej Agencji Obrony w sektorze obronności, zostanie jej nadany status obserwatora w komitecie. Mając na względzie specyfikę obszaru obronności, Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna również uczestniczyć w pracach komitetu państw członkowskich.

(31)  Komisja powinna ustanowić roczne lub wieloletnie programy prac zgodnie z celami funduszu. Programy prac powinny uwzględniać wstępne wnioski wyciągnięte z realizacji Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, projektu pilotażowego i działania przygotowawczego w zakresie badań nad obronnością. Przy ustanawianiu programu prac Komisję powinien wspierać komitet państw członkowskich. Aby umożliwić korzystanie z wiedzy fachowej Europejskiej Agencji Obrony w sektorze obronności, zostanie jej nadany status obserwatora w komitecie. Mając na względzie specyfikę obszaru obronności, Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna również uczestniczyć w pracach komitetu państw członkowskich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  Dyrektywa 2009/43/WE ma na celu uproszczenie warunków transferu produktów związanych z obronnością w Unii. Dyrektywa ta zmniejsza przeszkody, nie prowadząc przy tym do utraty krajowej kontroli nad podstawowymi interesami obronności i bezpieczeństwa. Korzystanie z generalnych zezwoleń na transfer dla funduszu znacznie zmniejsza obciążenia administracyjne dostawców, którzy zamierzają uczestniczyć w programie. Komisja powinna mieć możliwość działania – pod warunkiem uzyskania mandatu od państw członkowskich i stowarzyszonych państw trzecich – w charakterze centralnego punktu kontaktowego do celów rejestracji dostawców, jak również powinna mieć możliwość regularnego publikowania wykazu wydanych generalnych zezwoleń na transfer w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46b)  Proponując nowe produkty lub technologie obronne lub proponując zmianę przeznaczenia istniejących produktów lub technologii obronnych, przedsiębiorstwa są zobowiązane przestrzegać obowiązujących przepisów. Jeżeli nie ma przepisów, które można by bezpośrednio zastosować, przedsiębiorstwa powinny zobowiązać się do przestrzegania zbioru uniwersalnych zasad etycznych dotyczących praw podstawowych i dobra istot ludzkich, ochrony ludzkiego genomu, traktowania zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i sprawiedliwego dostępu do globalnych dóbr wspólnych, w tym do przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni. Komisja powinna dopilnować, aby wnioski systematycznie poddawano kontroli przesiewowej w celu wskazania tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące poważnych kwestii etycznych, i powinna poddawać je ocenie pod kątem etyczności. Działania, które ze względów etycznych nie są akceptowalne, nie powinny otrzymywać unijnego finansowania.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46c)   Rada powinna dążyć do wydania przed [31 grudnia 2020 r.] decyzji w sprawie wykorzystywania uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych, mając na uwadze, że przed wejściem w życie tej decyzji żadne środki na rozwój uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych nie zostaną udostępnione.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46d)  Fundusz powinien wspierać opracowywanie i ocenę przełomowych technologii obronnych, które mogą radykalnie zmienić koncepcje i przebieg działań obronnych. Możliwości wprowadzenia przełomowych rozwiązań należy stworzyć za sprawą ekosystemu innowacji, obejmującego środowiska akademickie, przedsiębiorstwa i instytucje rządowe, zgodnie z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie, w szczególności ze zmienionym planem rozwoju zdolności (CDP) i skoordynowanym rocznym przeglądem w zakresie obronności (CARD). Pozwoli to Unii rozwijać zdolności i koncepcje wykorzystujące przewagę technologiczną, a tym samym lepiej chronić swoich obywateli i lepiej promować pokój, bezpieczeństwo i postęp w Europie i na świecie. Komisja powinna ustanowić sprawną strukturę zarządzania wsparciem na rzecz opracowywania i oceny przełomowych technologii obronnych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46e)  Niewykorzystane środki z celu szczegółowego dotyczącego mobilności wojskowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny zostać przeznaczone na wzmocnienie funduszu. Powinny one być wykorzystywane, by wspierać projekty mobilności wojskowej, gdy nie ma możliwości podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, by wzmocnić wsparcie dla przełomowych technologii obronnych oraz by umożliwić finansowanie dalszych działań zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46f)  Dostawy i usługi w sektorze obronności pochodzące z niestowarzyszonych państw trzecich mogą wymagać wydania zezwoleń na eksport przez organy tych państw. Komisja, państwa członkowskie i stowarzyszone państwa trzecie oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii mogłyby nie mieć znaczącego wpływu na wydawanie takich zezwoleń na eksport. Odmawianie lub uchylanie zezwoleń na eksport lub nieprzyznawanie zezwoleń na eksport w celu podjęcia działań następczych mogłoby mieć niedopuszczalne skutki dla bezpieczeństwa dostaw na potrzeby europejskiego sektora obronności i dla strategicznej autonomii Unii. W związku z tym Komisja powinna systematycznie gromadzić informacje na temat zezwoleń na eksport w państwach trzecich, wymaganych do projektów w ramach funduszu obronnego. Przedsiębiorstwa, które zamierzają uczestniczyć w działaniach finansowanych z funduszu, a także podmioty już uczestniczące w tych działaniach, powinny przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące dostaw i usług w sektorze obronności pochodzących z państw trzecich i udostępniać te oceny ryzyka Komisji. W przypadku wystąpienia niedopuszczalnych skutków dla bezpieczeństwa dostaw europejskiego sektora obronności i dla strategicznej autonomii Unii Komisja powinna niezwłocznie powiadomić Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który powinien informować Parlament Europejski i Radę o wszelkich podejmowanych interwencjach dyplomatycznych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  „działanie rozwojowe” oznacza każde działanie obejmujące głównie zadania ukierunkowane na obronność w fazie rozwoju, uwzględniające nowe produkty lub technologie bądź modernizację istniejących produktów i technologii, z wyłączeniem produkcji lub użytkowania broni;

(3)  „działanie rozwojowe” oznacza każde działanie obejmujące wyłącznie zadania ukierunkowane na obronność w fazie rozwoju, uwzględniające nowe produkty lub technologie bądź modernizację istniejących produktów i technologii, z wyłączeniem produkcji lub użytkowania broni;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  „kwestia etyczna” oznacza każdą obawę związaną z zamierzonym lub domniemanym zachowaniem lub skutkami działania, które choć są zgodne ze stosownym prawem unijnym, krajowym i międzynarodowym, naruszają zasady dotyczące praw podstawowych i dobra istot ludzkich, ochrony ludzkiego genomu, traktowania zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i sprawiedliwego dostępu do globalnych dóbr wspólnych, w tym do przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem funduszu jest wzmacnianie zdolności w zakresie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspieranie wspólnych działań i współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi w całej Unii, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, a także promowanie lepszego wykorzystania potencjału przemysłowego w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego, na każdym etapie cyklu życia przemysłowego, co ma przyczynić się tym samym do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii. Fundusz powinien również przyczyniać się do zapewnienia swobody działania Unii jej autonomii, w szczególności w kategoriach technologicznych i przemysłowych.

1.  Ogólnym celem funduszu jest umożliwienie Unii korzystania z posiadanych przez nią kompetencji w celu wdrażania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowego kształtowania wspólnej polityki obronnej, przyczynienie się do realizacji strategicznych priorytetów w ramach WPZiB/WPBiO oraz wzmacnianie zdolności w zakresie inkluzywności, integracji, interoperacyjności, konkurencyjności, efektywności i innowacyjności bazy technologicznej i przemysłowej europejskiego sektora obronności poprzez wspieranie wspólnych działań i współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi w całej Europie, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, a także promowanie lepszego wykorzystania potencjału przemysłowego w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego, na każdym etapie cyklu życia produktów lub usług związanych z obronnością. Istotne znaczenie ma przedstawienie bardziej konkretnych wniosków dotyczących ułatwienia MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji transgranicznego dostępu do rynku wyposażenia obronnego. Fundusz powinien również przyczyniać się do zapewnienia interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności, do zapewnienia swobody działania Unii, jej autonomii strategicznej, technologicznej i przemysłowej, a także do rozwijania i doskonalenia bardziej zaawansowanych zdolności obronnych państw członkowskich. Zwiększenie zakresu odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo przysłuży się także NATO.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie opartych na współpracy projektów badawczych, które mogą znacznie zwiększyć potencjał przyszłych zdolności, mających na celu maksymalizację innowacji i wprowadzenie nowych produktów i technologii obronnych, w tym technologii przełomowych;

a)  wspieranie opartych na współpracy projektów badawczych, które mogą znacznie zwiększyć potencjał przyszłych zdolności obronnych i zdolności przemysłu obronnego, mających na celu maksymalizację innowacji i wprowadzenie nowych produktów i technologii obronnych, w tym technologii przełomowych m.in. w dziedzinie cyberobrony;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opartych na współpracy projektów rozwojowych dotyczących produktów i technologii obronnych, zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, co przyczynia się tym samym do większej efektywności wydatków na obronność w Unii, osiągnięcia większych korzyści skali, zmniejszenia ryzyka zbędnego powielania działań, a przez to do zmniejszenia rozdrobnienia produktów i technologii obronnych w całej Unii. Fundusz doprowadzi ostatecznie do zwiększenia interoperacyjności między zdolnościami państw członkowskich.

b)  wspieranie opartych na współpracy projektów rozwojowych dotyczących produktów i technologii obronnych, zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście mechanizmu rozwoju zdolności, stałej współpracy strukturalnej i skoordynowanego rocznego przeglądu w zakresie obronności, tym samym sprzyjanie przyrostowi efektywności wydatków na obronność w Unii, osiągnięciu większych korzyści skali, eliminowaniu zbędnego powielania działań i nadmiernego uzależnienia od importu z państw trzecich, a przez to zmniejszenie rozdrobnienia produktów i technologii obronnych w całej Unii. Fundusz doprowadzi ostatecznie do większej autonomii strategicznej Unii, zwiększając poziom standaryzacji i interoperacyjności między zdolnościami państw członkowskich, a tym samym polepszając efektywność ich wydatków na obronę, a także do skutecznego wdrożenia rozsądnej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie obronności.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieranie europejskiej współpracy w sektorze badań naukowych i obronności z udziałem co najmniej trzech państw członkowskich i co najmniej trzech przedsiębiorstw, zgodnie z art. 11 ust. 4.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Na koniec każdego roku niewykorzystane środki na cel szczegółowy dotyczący mobilności wojskowej, o którym mowa w art. [3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii)] rozporządzenia [instrument „Łącząc Europę”], zostają udostępnione na potrzeby wdrażania funduszu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dokonuje się ustaleń w celu umożliwienia pełnego udziału Zjednoczonego Królestwa w projektach EFR.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyznaje finansowanie w drodze otwartych i publicznych konsultacji dotyczących obszarów interwencji określonych w programach prac.

1.  Komisja przyznaje finansowanie w drodze otwartych i publicznych konsultacji dotyczących obszarów interwencji określonych w programach prac, biorąc pod uwagę mechanizm rozwoju zdolności.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie obronności. Komisja zapewnia w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki.

2.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie obronności. Każdy z ekspertów musi być zatwierdzony przez państwo członkowskie, które wydało mu poświadczenie bezpieczeństwa. Przed powołaniem eksperta wymagane jest uzyskanie przez niego odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. Komisja zapewnia w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Generalne zezwolenia na transfer

 

1.   Państwa członkowskie i stowarzyszone państwa trzecie publikują generalne zezwolenia na transfer przyznające bezpośrednio dostawcom mającym siedzibę na ich terytorium pozwolenie na uczestnictwo w projektach w ramach funduszu. Państwa członkowskie i stowarzyszone państwa trzecie mogą ustanowić warunki rejestracji przed pierwszym zastosowaniem generalnego zezwolenia na transfer.

 

2.   Komisja odpowiada za zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z generalnych zezwoleń na transfer i publikuje wszystkie istotne informacje w programach prac.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach funduszu, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów. Do każdego wkładu do danego działania zastosowanie mają przepisy dotyczące odpowiedniego unijnego programu/funduszu, z którego pochodzi ten wkład. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów Unii można obliczać proporcjonalnie zgodnie z dokumentami określającymi warunki wsparcia.

1.  Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, zwłaszcza z programu „Horyzont Europa” lub instrumentu „Łącząc Europę” na dostosowanie sieci TEN-T do potrzeb w zakresie mobilności wojskowej, może również otrzymać wkład w ramach funduszu, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów. Do każdego wkładu do danego działania zastosowanie mają przepisy dotyczące odpowiedniego unijnego programu/funduszu, z którego pochodzi ten wkład. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów Unii można obliczać proporcjonalnie zgodnie z dokumentami określającymi warunki wsparcia.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wnioskodawcy i ich podwykonawcy kwalifikują się do finansowania, pod warunkiem że mają siedzibę w Unii lub w państwie stowarzyszonym, posiadają zarządcze struktury wykonawcze w Unii lub w państwie stowarzyszonym i nie podlegają kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie ani przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego.

1.  Wnioskodawcy i podwykonawcy zaangażowani w działanie kwalifikują się do finansowania, pod warunkiem że mają siedzibę w Unii lub w państwie stowarzyszonym, posiadają zarządcze struktury wykonawcze w Unii lub w państwie stowarzyszonym i nie podlegają kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie ani przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wnioskodawca mający siedzibę w Unii lub w państwie stowarzyszonym i podlegający kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego może kwalifikować się do finansowania, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów działania i pod warunkiem że jego udział nie będzie stanowił zagrożenia dla interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa. W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w zaproszeniu do składania wniosków wymaga się od wnioskodawcy dostarczenia informacji wykazujących w szczególności, że:

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wnioskodawca lub podwykonawca zaangażowany w działanie, mający siedzibę i zarządczą strukturę wykonawczą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i podlegający kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego może być podmiotem kwalifikującym się do finansowania, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu i pod warunkiem że jego udział nie będzie stanowił zagrożenia dla interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności lub dla osiągnięcia celu określonego w art. 3. W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w zaproszeniu do składania wniosków wymaga się od wnioskodawcy dostarczenia gwarancji zatwierdzonych przez państwo członkowskie, w którym wnioskodawca ma siedzibę, oraz zobowiązania się do wprowadzenia przed rozpoczęciem działania środków gwarantujących, że:

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wyniki działania pozostają u beneficjenta i nie podlegają kontroli lub ograniczeniom ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub innych podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich w trakcie działania oraz przez określony czas po jego zakończeniu.

c)  wyniki działania pozostają u beneficjenta i nie podlegają kontroli lub ograniczeniom ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub innych podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich, i nie można ich eksportować ani udostępniać poza terytorium Unii bez zgody państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, w trakcie działania i po jego zakończeniu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby wykorzystywane w działaniach finansowanych w ramach funduszu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii lub państw stowarzyszonych. Ponadto podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i ich podwykonawcy współpracują wyłącznie z podmiotami prawnymi z siedzibą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i niepodlegającymi kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwa trzecie lub podmioty z niestowarzyszonych państw trzecich.

3.  Cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby wykorzystywane w działaniach finansowanych w ramach funduszu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii lub państw stowarzyszonych i nie mogą podlegać kontroli lub ograniczeniom ze strony niestowarzyszonego państwa trzeciego ani żadnego podmiotu z niestowarzyszonego państwa trzeciego. Ponadto podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i ich podwykonawcy współpracują z podmiotami prawnymi z siedzibą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i niepodlegającymi kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwa trzecie lub podmioty z niestowarzyszonych państw trzecich.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 beneficjenci i podwykonawcy zaangażowani w działanie mogą wykorzystywać swoje aktywa, infrastrukturę, obiekty i zasoby znajdujące się lub przechowywane na terytorium niestowarzyszonego państwa trzeciego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania i pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Beneficjenci i ich podwykonawcy realizujący działanie kwalifikowalne mogą na tych samych warunkach współpracować z podmiotem mającym siedzibę w niestowarzyszonym państwie trzecim. Koszty związane z korzystaniem z takiej infrastruktury, obiektów, aktywów lub zasobów i związane z taką współpracą nie kwalifikują się do finansowania ze środków funduszu.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, jeżeli w Unii nie ma konkurencyjnych, łatwo dostępnych zamienników, beneficjenci i podwykonawcy zaangażowani w działanie mogą wykorzystywać swoje aktywa, infrastrukturę, obiekty i zasoby znajdujące się lub przechowywane na terytorium niestowarzyszonego państwa trzeciego, jeżeli ich wykorzystanie nie narusza interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności, jest niezbędne do osiągnięcia celów danego działania i pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Beneficjenci i ich podwykonawcy realizujący działanie kwalifikowalne mogą na tych samych warunkach współpracować z podmiotem mającym siedzibę w niestowarzyszonym państwie trzecim. Koszty związane z korzystaniem z takiej infrastruktury, obiektów, aktywów lub zasobów i związane z taką współpracą nie kwalifikują się do finansowania ze środków funduszu.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Na potrzeby niniejszego artykułu określenie „podwykonawcy” odnosi się do podwykonawców związanych bezpośrednim stosunkiem umownym z beneficjentem, innych podwykonawców, którym przyznano co najmniej 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, oraz podwykonawców, którzy mogą potrzebować dostępu do informacji niejawnych zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444 w celu realizacji działania.

9.  Na potrzeby niniejszego artykułu określenie „podwykonawcy” odnosi się do podwykonawców związanych bezpośrednim stosunkiem umownym z beneficjentem, innych podwykonawców, którym przyznano co najmniej 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, podwykonawców, którzy mogą potrzebować dostępu do informacji niejawnych zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444 w celu realizacji działania, oraz podwykonawców, którzy muszą złożyć wniosek o zezwolenie na eksport w niestowarzyszonym państwie trzecim.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  O ile nie przewidziano inaczej w programie prac, o którym mowa w art. 27, działania podejmowane są we współpracy z co najmniej trzema podmiotami prawnymi, które mają siedziby w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów, które mają siedziby w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie całego okresu realizacji działania, podlegać skutecznej kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie nawzajem.

4.  Działania podejmowane są we współpracy z co najmniej trzema podmiotami prawnymi, które mają siedziby w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Każde konsorcjum obejmujące podmioty prawne z państwa stowarzyszonego musi również obejmować co najmniej dwa podmioty prawne z dwóch różnych państw członkowskich. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów, które mają siedziby w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie całego okresu realizacji działania, podlegać skutecznej kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie nawzajem.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Działania służące opracowywaniu produktów i technologii, których stosowanie, rozwój lub produkcja są zakazane na mocy mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego, nie kwalifikują się.

6.  Działania służące opracowywaniu produktów i technologii, których stosowanie, rozwój lub produkcja są zakazane na mocy mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego, nie kwalifikują się. W szczególności program nie może finansować broni zapalającej zawierającej fosfor biały, amunicji zawierającej zubożony uran, śmiercionośnej broni autonomicznej, w przypadku której człowiek nie ma istotnej kontroli nad tak kluczowymi funkcjami jak wybór i atakowanie poszczególnych celów, broni strzeleckiej i lekkiej doskonalonej głównie w celu eksportu, tj. gdy żadne państwo członkowskie nie określiło wymogu prowadzenia działań.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wkład do autonomii przemysłowej europejskiego przemysłu obronnego oraz interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności przez doskonalenie technologii lub produktów obronnych zgodnie z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  liczba zaangażowanych państw i przedsiębiorstw;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wkład do tworzenia nowej współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi, w szczególności w przypadku MŚP mających siedzibę w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych innych niż te, w których mają siedzibę podmioty należące do konsorcjum niebędące MŚP;

e)  wkład do tworzenia nowej współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi, w szczególności w przypadku MŚP;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  łączne podwyższenie stopy finansowania danego działania nie może przekraczać 30 punktów procentowych.

d)  działanie realizowane przez państwa członkowskie lub stowarzyszone państwa trzecie, które osiągają cel przewidujący przeznaczenie 2 % PKB na wydatki na obronę lub wydają 20 % budżetu obronnego na najważniejszy sprzęt, korzysta ze stopy finansowania powiększonej o łączną liczbę punktów procentowych PKB odpowiadających wydatkom na obronę;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pośrednie koszty kwalifikowalne ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.

1.  W stosownych przypadkach pośrednie koszty kwalifikowalne ustala się indywidualnie dla każdego przypadku, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W stosownych przypadkach pośrednie koszty kwalifikowalne wykraczające poza stawkę zryczałtowaną w wysokości 25 % mogą zostać określone zgodnie ze zwyczajową praktyką beneficjenta w zakresie księgowania kosztów na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich, pod warunkiem że te praktyki księgowania kosztów są akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania zgodnie z art. [185] rozporządzenia finansowego i zgłoszone Komisji.

2.  Alternatywnie pośrednie koszty kwalifikowalne wykraczające poza stawkę zryczałtowaną w wysokości 25 % mogą zostać określone zgodnie ze zwyczajową praktyką beneficjenta w zakresie księgowania kosztów na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich, pod warunkiem że te praktyki księgowania kosztów są akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania zgodnie z art. [185] rozporządzenia finansowego i zgłoszone Komisji.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli pomocy unijnej udziela się w formie zamówień publicznych, wyniki są własnością Unii. Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone korzystają bezpłatnie z praw dostępu do wyników na wyraźne żądanie.

2.  Jeżeli pomocy unijnej udziela się w formie zamówień publicznych na analizę, wyniki są własnością Unii. Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone korzystają bezpłatnie z praw dostępu do wyników na wyraźne żądanie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W uzasadnionych przypadkach umowa o udzielenie dotacji określa prawo Komisji do otrzymania powiadomienia o przekazaniu prawa własności wyników bądź o udzieleniu licencji dotyczącej wyników niestowarzyszonemu państwu trzeciemu lub podmiotowi z niestowarzyszonego państwa trzeciego oraz do zgłoszenia sprzeciwu wobec powyższego. Takie przekazania praw nie mogą naruszać interesów w zakresie obronności i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich ani celów niniejszego rozporządzenia określonych w art. 3.

4.  W uzasadnionych przypadkach umowa o udzielenie dotacji określa prawo Komisji do otrzymania powiadomienia o przekazaniu prawa własności wyników bądź o udzieleniu licencji dotyczącej wyników niestowarzyszonemu państwu trzeciemu lub podmiotowi z niestowarzyszonego państwa trzeciego oraz do zgłoszenia sprzeciwu wobec powyższego. Takie przekazania praw nie mogą naruszać interesów w zakresie obronności i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich ani celów niniejszego rozporządzenia określonych w art. 3.

Przepisy te nie wpływają na eksport produktów, wyposażenia lub technologii obejmujących wyniki ani na swobodę państw członkowskich i państw stowarzyszonych co do ustalania polityki dotyczącej eksportu produktów związanych z obronnością.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organy krajowe państw członkowskich i państw stowarzyszonych korzystają z praw dostępu do sprawozdania specjalnego z projektu, który otrzymał finansowanie unijne. Takie prawa dostępu przyznawane są nieodpłatnie i przekazywane przez Komisję państwom członkowskim i państwom stowarzyszonym po zapewnieniu, że odpowiednie obowiązki zachowania poufności zostały wprowadzone.

5.  Organy krajowe państw członkowskich i państw stowarzyszonych korzystają z praw dostępu do sprawozdania specjalnego z projektu, który otrzymał finansowanie unijne. Zachowana zostaje pełna zdolność do zarządzania informacjami niejawnymi i konieczność posiadania informacji o projektach wojskowych, i przekazuje się wyłącznie informacje absolutnie niezbędne do oceny projektu. Takie prawa dostępu przyznawane są nieodpłatnie i przekazywane przez Komisję państwom członkowskim i państwom stowarzyszonym po zapewnieniu, że odpowiednie obowiązki zachowania poufności zostały wprowadzone.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  planowaną wielkość zamówień i oczekiwany wpływ na zdolności obronne i wydatki na obronę państw członkowskich, jak też europejską autonomię strategiczną.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Fundusz jest realizowany w ramach rocznych lub wieloletnich programów prac ustanowionych zgodnie z art. [110] rozporządzenia finansowego. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

1.  Fundusz jest realizowany w ramach rocznych lub wieloletnich programów prac ustanowionych zgodnie z art. [110] rozporządzenia finansowego. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone, a także na transgraniczny udział MŚP. W celu określenia programu prac bierze się pod uwagę wkład wnoszony przez mechanizm rozwoju zdolności.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Podczas opracowywania programów prac i przed przyznaniem finansowania Komisja, w drodze odpowiednich konsultacji z komitetem, upewnia się, że proponowane działania związane z badaniami lub rozwojem nie powodują powielania istniejących zdolności lub już sfinansowanych projektów badawczo-rozwojowych w Unii. W przypadku stwierdzenia powielania Komisja przeprowadza dalsze konsultacje.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W programach prac określa się kategorie projektów, które mają być finansowane w ramach programów. Kategorie te są zgodne z priorytetami dotyczącymi obronności, o których mowa w art. 3.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Europejska Agencja Obrony jest zapraszana do udziału w pracach komitetu w charakterze obserwatora, aby przedstawić swoje opinie i ekspertyzy. Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest również zaproszona do udziału w pracach tego komitetu.

1.  Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Europejska Agencja Obrony jest zapraszana do udziału w pracach komitetu w charakterze obserwatora, aby przedstawić swoje opinie i ekspertyzy. Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest również zaproszona do udziału w pracach tego komitetu. Komitet zbiera się także w specjalnych składach, m.in. w celu omówienia aspektów obronności i bezpieczeństwa.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależni eksperci muszą być obywatelami Unii zidentyfikowanymi i wybranymi na podstawie zaproszeń do wyrażenia zainteresowania skierowanych do odpowiednich organizacji, takich jak ministerstwa obrony i podległe agencje, placówki badawcze, uczelnie, stowarzyszenia przedsiębiorców lub przedsiębiorstwa sektora obronności w celu stworzenia listy ekspertów. Na zasadzie odstępstwa od art. [237] rozporządzenia finansowego przedmiotowa lista nie może być podawana do wiadomości publicznej.

2.  Niezależnych ekspertów wskazuje się w oparciu o kryteria doskonałości, na podstawie zaproszeń do wyrażenia zainteresowania skierowanych do odpowiednich organizacji, takich jak ministerstwa obrony i podległe agencje, placówki badawcze, uczelnie, stowarzyszenia przedsiębiorców lub przedsiębiorstwa sektora obronności w celu stworzenia listy ekspertów. Na zasadzie odstępstwa od art. [237] rozporządzenia finansowego przedmiotowa lista nie może być podawana do wiadomości publicznej.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Niezależnych ekspertów wybiera się na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich do celów realizacji powierzonych im zadań.

5.  Niezależnych ekspertów wybiera Komisja Europejska na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich do celów realizacji powierzonych im zadań.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja regularnie monitoruje realizację funduszu oraz sporządza coroczne sprawozdanie z poczynionych postępów. W tym celu Komisja wprowadza niezbędne mechanizmy monitorowania.

3.  Komisja regularnie monitoruje i ocenia realizację funduszu oraz sporządza coroczne sprawozdanie z poczynionych postępów dla Parlamentu i Rady. W tym celu Komisja wprowadza niezbędne mechanizmy monitorowania.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa funduszu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji funduszu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji funduszu. Sprawozdanie z oceny śródokresowej będzie obejmowało w szczególności ocenę zarządzania funduszem, wskaźniki realizacji, wyniki wyboru projektów, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz stopnia ich udziału transgranicznego, a także finansowanie przyznane zgodnie z art. [195] rozporządzenia finansowego do dnia 31 lipca 2024 r. Komisja może przedłożyć wnioski dotyczące odpowiednich zmian niniejszego rozporządzenia.

2.  Ocena śródokresowa funduszu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji funduszu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji funduszu. Sprawozdanie z oceny śródokresowej będzie obejmowało w szczególności ocenę zarządzania funduszem, liczbę państw zaangażowanych w poszczególne projekty, wskaźniki realizacji, wyniki wyboru projektów, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz stopnia ich udziału transgranicznego, a także finansowanie przyznane zgodnie z art. [195] rozporządzenia finansowego do dnia 31 lipca 2024 r. Komisja może przedłożyć wnioski dotyczące odpowiednich zmian niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z funduszem, jego działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z funduszem, jego działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3, oraz do powołania i prowadzenia stałej konferencji zainteresowanych stron na temat rozwoju wspólnej europejskiej polityki w zakresie uzbrojenia i zdolności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

Odsyłacze

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

2.7.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

David McAllister

27.8.2018

Rozpatrzenie w komisji

6.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

12.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

16

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Key to symbols:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Budżetowej (6.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alain Lamassoure

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Obronność uznaje się za jasny przykład tego, w jaki sposób można by osiągnąć większą skuteczność dzięki przeniesieniu na szczebel europejski niektórych kompetencji i działań oraz powiązanych środków, znajdujących się obecnie w gestii państw członkowskich; umożliwiłoby to wykazanie europejskiej wartości dodanej oraz pozwoliło na ograniczenie ogólnego obciążenia wydatkami publicznymi w UE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W dniach 14 marca i 30 maja 2018 r. Parlament Europejski podkreślił w rezolucjach w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny leżeć u podstaw WRF na lata 2021-2027 oraz wszystkich powiązanych strategii politycznych UE. Parlament potwierdził w tym kontekście, że UE musi wywiązać się z zobowiązania, by odgrywać rolę prekursora we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie z powodu faktu, że we wnioskach w sprawie WRF brak jest wyraźnego i widocznego zaangażowania w tym zakresie. W związku z tym Parlament zwrócił się o uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich unijnych strategiach politycznych i inicjatywach w kolejnych WRF. Ponadto wskazał, że likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE na rzecz Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu. W związku z tym zwrócił się o uwzględnianie problematyki płci i zobowiązań dotyczących równouprawnienia płci we wszystkich unijnych strategiach politycznych i inicjatywach w kolejnych WRF. Podkreślił w swoim stanowisku, że w związku z porozumieniem paryskim należy znacznie zwiększyć wydatki horyzontalne związane z klimatem w porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 2027 r.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Należy przywołać rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r., w której Parlament ponownie wyraził poparcie dla utworzenia Europejskiej Unii Obrony, obejmującej specjalny unijny program badawczy w dziedzinie obronności oraz program rozwoju przemysłowego uzupełniony inwestycjami państw członkowskich w celu eliminacji powielania działań i zwiększenia strategicznej autonomii, a także skuteczności europejskiego przemysłu obronnego. Stwierdził w niej również, że silniejsza i ambitniejsza Europa może powstać jedynie pod warunkiem zapewnienia większych środków finansowych. Parlament wezwał zatem do dalszego wspierania istniejących strategii politycznych, do zwiększenia środków na sztandarowe programy Unii oraz do tego, by dodatkowym obowiązkom towarzyszyły dodatkowe środki finansowe.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Fundusz przyczyni się do stworzenia silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i będzie zbieżny z inicjatywami unijnymi na rzecz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a w szczególności z dwoma dyrektywami6 – w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie transferów produktów związanych z obronnością – przyjętymi w 2009 r.

(2)  Fundusz przyczyni się do stworzenia silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i będzie zbieżny z inicjatywami unijnymi na rzecz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a w szczególności z dwoma dyrektywami6 – w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie transferów produktów związanych z obronnością – przyjętymi w 2009 r. Fundusz będzie stanowił podstawę solidnej europejskiej polityki w dziedzinie przemysłu obronnego.

_________________

_________________

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie, Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie, Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Fundusz powinien zapewniać odpowiednie wsparcie dla działań w zakresie badań i rozwoju w obszarze przełomowych technologii obronnych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Ponieważ fundusz ma na celu zwiększenie konkurencyjności, efektywności i autonomii unijnego przemysłu obronnego, do wsparcia powinny się zasadniczo kwalifikować wyłącznie podmioty mające siedzibę w Unii lub w państwach stowarzyszonych, które nie znajdują się pod skuteczną kontrolą niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. Ponadto – w celu zapewnienia ochrony podstawowych interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności – infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby używane przez beneficjentów i ich podwykonawców w działaniach wspieranych przez fundusz nie powinny być zlokalizowane na terytorium niestowarzyszonych państw trzecich.

(12)  Ponieważ fundusz ma na celu zwiększenie konkurencyjności, efektywności i autonomii unijnego przemysłu obronnego, do wsparcia powinny się kwalifikować wyłącznie podmioty mające siedzibę w Unii lub w państwach stowarzyszonych, które nie znajdują się pod skuteczną kontrolą niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. Ponadto – w celu zapewnienia ochrony podstawowych interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności – siedziby statutowe, infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby używane przez beneficjentów i ich podwykonawców w działaniach wspieranych przez fundusz nie powinny być zlokalizowane na terytorium niestowarzyszonych państw trzecich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Działania z udziałem transgranicznych MŚP wspierają otwarcie łańcuchów dostaw i przyczyniają się do osiągania celów funduszu. Takie działania powinny zatem kwalifikować się do uzyskania zwiększonej stopy finansowania, z której powinny skorzystać wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Komisja powinna dążyć do utrzymania dialogu z państwami członkowskimi i sektorem przemysłowym w celu zapewnienia powodzenia funduszu.

(34)  Komisja powinna dążyć do utrzymania dialogu z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i sektorem przemysłowym w celu zapewnienia powodzenia funduszu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny niniejszego rozporządzenia na podstawie informacji zgromadzonych za pośrednictwem szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, jednocześnie unikając nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, w szczególności dla państw członkowskich. Wspomniane wymogi mogą, w stosownych przypadkach, obejmować wymierne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania rozporządzenia w terenie. Komisja powinna przeprowadzić ocenę śródokresową nie później niż cztery lata po rozpoczęciu realizacji funduszu oraz ocenę końcową na zakończenie okresu realizacji funduszu, zawierające analizę działań finansowych pod względem wyników realizacji finansowej oraz, w przypadku gdy jest to możliwe w danym momencie, wyników i skutków. W sprawozdaniu tym powinien również zostać przeanalizowany transgraniczny udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w projektach otrzymujących wsparcie ze środków funduszu, a także udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w globalnym łańcuchu wartości. Komisja może również zaproponować zmiany do niniejszego rozporządzenia w celu reakcji na możliwy rozwój sytuacji w trakcie realizacji funduszu.

(40)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny niniejszego rozporządzenia na podstawie informacji zgromadzonych za pośrednictwem szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, jednocześnie unikając nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, w szczególności dla państw członkowskich. Wspomniane wymogi mogą, w stosownych przypadkach, obejmować wymierne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania rozporządzenia w terenie. Komisja powinna przeprowadzić ocenę śródokresową nie później niż dwa lata po rozpoczęciu realizacji funduszu oraz ocenę końcową na zakończenie okresu realizacji funduszu, zawierające analizę działań finansowych pod względem wyników realizacji finansowej oraz, w przypadku gdy jest to możliwe w danym momencie, wyników i skutków. W sprawozdaniu tym powinien również zostać przeanalizowany transgraniczny udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w projektach otrzymujących wsparcie ze środków funduszu, a także udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w globalnym łańcuchu wartości. Komisja może również zaproponować zmiany do niniejszego rozporządzenia w celu reakcji na możliwy rozwój sytuacji w trakcie realizacji funduszu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Mając na uwadze znaczenie kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w politykach Unii i doprowadzić do tego, aby wydatki na wsparcie realizacji celów klimatycznych osiągnęły docelową wartość 25 % w skali budżetu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i realizacji funduszu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

(41)  Mając na uwadze znaczenie kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w politykach Unii i do tego, aby wydatki na wsparcie realizacji celów klimatycznych osiągnęły docelową wartość 25 % w skali budżetu w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i realizacji funduszu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  Komisja powinna powołać i prowadzić stałą konferencję zainteresowanych stron na temat rozwoju wspólnej europejskiej polityki w zakresie uzbrojenia i zdolności. Dwa razy w roku konferencja powinna stanowić otwarte forum wymiany poglądów między wszystkimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie obronności na temat pozycji europejskiej polityki w zakresie uzbrojenia i zdolności oraz możliwości jej rozwoju w przyszłości.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opartych na współpracy projektów rozwojowych dotyczących produktów i technologii obronnych, zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, co przyczynia się tym samym do większej efektywności wydatków na obronność w Unii, osiągnięcia większych korzyści skali, zmniejszenia ryzyka zbędnego powielania działań, a przez to do zmniejszenia rozdrobnienia produktów i technologii obronnych w całej Unii. Fundusz doprowadzi ostatecznie do zwiększenia interoperacyjności między zdolnościami państw członkowskich.

b)  wspieranie opartych na współpracy projektów rozwojowych dotyczących produktów i technologii obronnych, zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, co przyczynia się tym samym do większej efektywności wydatków na obronność w Unii, osiągnięcia większych korzyści skali, zmniejszenia ryzyka zbędnego powielania działań, a przez to do zmniejszenia rozdrobnienia produktów i technologii obronnych w całej Unii. Fundusz doprowadzi ostatecznie do zwiększenia interoperacyjności między zdolnościami państw członkowskich i do skutecznego wdrożenia solidnej europejskiej polityki w dziedzinie przemysłu obronnego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację Europejskiego Funduszu Obronnego na lata 2021–2027 wynosi 13 000 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację Europejskiego Funduszu Obronnego na lata 2021–2027 wynosi 11 453 260 000 EUR w cenach z 2018 r. (13 000 000 000 EUR według cen bieżących).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  do 4 100 000 000 EUR na działania badawcze;

a)  do 3 612 182 000 EUR w cenach z 2018 r. (4 100 000 000 EUR według cen bieżących) na działania badawcze;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  do 8 900 000 000 mln EUR na działania rozwojowe.

b)  do 7 841 078 000 EUR w cenach z 2018 r. (8 900 000 000 EUR według cen bieżących) na działania rozwojowe.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do 5 % puli środków finansowych, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na wsparcie przełomowych technologii obronnych.

4.  Do 10 % puli środków finansowych, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na wsparcie przełomowych technologii obronnych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do funduszu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. [62 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia finansowego. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do funduszu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. [62 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia finansowego. Środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego. Środki te powinny być liczone jako naddatek w stosunku do kwoty, o której mowa w ust. 1.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Kwota odniesienia określona w obecnym wniosku ustawodawczym stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uczestnictwo w funduszu jest otwarte dla członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG;

Uczestnictwo w funduszu jest otwarte dla członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG; Niniejszy artykuł nie narusza zasad mających zastosowanie do przedsiębiorstw, których dotyczy brexit.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie obronności. Komisja zapewnia w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki.

2.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przez Komisję w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Komisja zapewnia w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby wykorzystywane w działaniach finansowanych w ramach funduszu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii lub państw stowarzyszonych. Ponadto podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i ich podwykonawcy współpracują wyłącznie z podmiotami prawnymi z siedzibą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i niepodlegającymi kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwa trzecie lub podmioty z niestowarzyszonych państw trzecich.

3.  Wszystkie siedziby statutowe, cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby wykorzystywane w działaniach finansowanych w ramach funduszu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii lub państw stowarzyszonych. Ponadto podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i ich podwykonawcy współpracują wyłącznie z podmiotami prawnymi z siedzibą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i niepodlegającymi kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwa trzecie lub podmioty z niestowarzyszonych państw trzecich.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  O ile nie przewidziano inaczej w programie prac, o którym mowa w art. 27, działania podejmowane są we współpracy z co najmniej trzema podmiotami prawnymi, które mają siedziby w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów, które mają siedziby w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie całego okresu realizacji działania, podlegać skutecznej kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie nawzajem.

4.  O ile nie przewidziano inaczej w programie prac, o którym mowa w art. 27, działania podejmowane są we współpracy z co najmniej trzema podmiotami prawnymi, które mają siedziby w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich. Podmioty te nie mogą, w trakcie całego okresu realizacji działania, podlegać skutecznej kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie nawzajem.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  wkład w zmniejszenie zależności europejskiego przemysłu obronnego i zwiększenie strategicznej niezależności w zakresie technologii lub produktów kontrolowanych lub podlegających zezwoleniu państwa trzeciego lub jednego z jego podmiotów;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Fundusz może finansować do 100 % kosztów kwalifikowalnych działania, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

1.  Fundusz finansuje 100 % kosztów kwalifikowalnych działania, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  konsorcjum korzysta ze stopy finansowania powiększonej o punkty procentowe odpowiadające wartości procentowej łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane MŚP z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym innym niż te, w których siedzibę mają członkowie konsorcjum niebędący MŚP;

b)  konsorcjum korzysta ze stopy finansowania powiększonej o punkty procentowe odpowiadające wartości procentowej łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane MŚP; część łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane MŚP z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym innym niż te, w których siedzibę mają członkowie konsorcjum niebędący MŚP, może być liczona podwójnie;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  konsorcjum korzysta ze stopy finansowania powiększonej o punkty procentowe odpowiadające jednej czwartej wartości procentowej łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane spółkom o średniej kapitalizacji z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym innym niż te, w których siedzibę mają pozostali członkowie konsorcjum niebędący MŚP ani spółkami o średniej kapitalizacji;

c)  konsorcjum korzysta ze stopy finansowania powiększonej o punkty procentowe odpowiadające jednej czwartej wartości procentowej łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane spółkom o średniej kapitalizacji; jeżeli te spółki o średniej kapitalizacji mają siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym innym niż te, w których siedzibę mają pozostali członkowie konsorcjum niebędący spółkami o średniej kapitalizacji, konsorcjum korzysta ze stopy finansowania powiększonej o 5 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przyznane tym spółkom o średniej kapitalizacji;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pośrednie koszty kwalifikowalne ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.

1.  Pośrednie koszty kwalifikowalne ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W stosownych przypadkach pośrednie koszty kwalifikowalne wykraczające poza stawkę zryczałtowaną w wysokości 25 % mogą zostać określone zgodnie ze zwyczajową praktyką beneficjenta w zakresie księgowania kosztów na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich, pod warunkiem że te praktyki księgowania kosztów są akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania zgodnie z art. [185] rozporządzenia finansowego i zgłoszone Komisji.

2.  Alternatywnie pośrednie koszty kwalifikowalne mogą zostać określone zgodnie ze zwyczajową praktyką beneficjenta w zakresie księgowania kosztów na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich, pod warunkiem że te praktyki księgowania kosztów są akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania zgodnie z art. [185] rozporządzenia finansowego i zgłoszone Komisji.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania łączone, co do których podjęto decyzję w ramach niniejszego funduszu, realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.

Beneficjenci funduszu kwalifikują się do uzyskania dostępu do specjalnych instrumentów finansowych wdrażanych w ramach programu InvestEU zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Niezależnych ekspertów wybiera się na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich do celów realizacji powierzonych im zadań.

5.  Niezależnych ekspertów wybiera się na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich do celów realizacji powierzonych im zadań. W procesie wyboru uwzględnia się również równowagę płci.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa funduszu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji funduszu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji funduszu. Sprawozdanie z oceny śródokresowej będzie obejmowało w szczególności ocenę zarządzania funduszem, wskaźniki realizacji, wyniki wyboru projektów, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz stopnia ich udziału transgranicznego, a także finansowanie przyznane zgodnie z art. [195] rozporządzenia finansowego do dnia 31 lipca 2024 r. Komisja może przedłożyć wnioski dotyczące odpowiednich zmian niniejszego rozporządzenia.

2.  Ocena śródokresowa funduszu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji funduszu, jednak nie później niż w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia realizacji funduszu. Sprawozdanie z oceny śródokresowej będzie obejmowało w szczególności ocenę zarządzania funduszem, wskaźniki realizacji, wyniki wyboru projektów, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz stopnia ich udziału transgranicznego, a także finansowanie przyznane zgodnie z art. [195] rozporządzenia finansowego do dnia 31 lipca 2022 r. Komisja może przedłożyć wnioski dotyczące odpowiednich zmian niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po zakończeniu okresu realizacji, lecz nie później niż cztery lata po dniu 31 grudnia 2031 r., Komisja przeprowadza ocenę końcową wdrożenia funduszu. Sprawozdanie z oceny końcowej zawiera wyniki realizacji oraz, w miarę możliwości ze względu na ramy czasowe, skutki funduszu. W sprawozdaniu – przygotowanym na podstawie odpowiednich konsultacji z państwami członkowskimi, państwami stowarzyszonymi i najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami – ocenia się w szczególności postępy w osiąganiu celów określonych w art. 3. Analizuje się także transgraniczny udział, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, w projektach realizowanych ze środków funduszu, a także włączenie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w globalny łańcuch wartości. Ocena musi również zawierać informacje na temat krajów pochodzenia beneficjentów oraz, w miarę możliwości, na temat rozdziału ustanowionych praw własności intelektualnej.

3.  Po zakończeniu okresu realizacji, lecz nie później niż dwa lata po dniu 31 grudnia 2029 r., Komisja przeprowadza ocenę końcową wdrożenia funduszu. Sprawozdanie z oceny końcowej zawiera wyniki realizacji oraz, w miarę możliwości ze względu na ramy czasowe, skutki funduszu. W sprawozdaniu – przygotowanym na podstawie odpowiednich konsultacji z państwami członkowskimi, państwami stowarzyszonymi i najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami – ocenia się w szczególności postępy w osiąganiu celów określonych w art. 3. Analizuje się także transgraniczny udział, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, w projektach realizowanych ze środków funduszu, a także włączenie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w globalny łańcuch wartości. Ocena musi również zawierać informacje na temat krajów pochodzenia beneficjentów oraz, w miarę możliwości, na temat rozdziału ustanowionych praw własności intelektualnej.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zanim Komisja dokona oceny śródokresowej, Europejski Trybunał Obrachunkowy publikuje sprawozdanie specjalne w sprawie wdrożenia funduszu oraz przedstawia swoje wnioski Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z funduszem, jego działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z funduszem, jego działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3, oraz do powołania i prowadzenia stałej konferencji zainteresowanych stron dotyczącej rozwoju wspólnej europejskiej polityki w zakresie uzbrojenia i zdolności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

Odsyłacze

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Alain Lamassoure

11.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen, Stefan Gehrold

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (6.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio López-Istúriz White

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2017 r. Komisja ogłosiła przełomową inicjatywę w dziedzinie obronności: Europejski Fundusz Obronny. Zaproponowano podejście dwuetapowe obejmujące:

1. początkowy okres testowy w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, podczas którego działanie przygotowawcze Unii w zakresie badań nad obronnością wspierałoby oparte na współpracy badania w dziedzinie obronności, podczas gdy proponowany Europejski program rozwoju przemysłu obronnego współfinansowałby oparte na współpracy projekty rozwojowe; oraz

2. specjalny fundusz ustanowiony w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, zwiększający finansowanie opartych na współpracy badań w dziedzinie innowacyjnych technologii i produktów obronnych w kolejnych etapach ich rozwoju, łącznie z opracowywaniem prototypów.

Sprawozdawca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z zadowoleniem przyjmuje niniejszy wniosek dotyczący ustanowienia Europejskiego Funduszu Obronnego na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Z perspektywy rynku wyposażenia obronnego wydaje się, że istniejące instrumenty rynku wewnętrznego mające na celu promowanie skutecznej współpracy wśród państw członkowskich oraz budowanie ekonomii skali nie odniosły dużego sukcesu. Istnieje porozumienie co do tego, że większa współpraca mogłaby stopniowo prowadzić nie tylko do konsolidacji, ale także większej integracji europejskiego rynku w sektorze. Ukierunkowane finansowanie UE, jakim jest fundusz, może zdecydowanie przyczynić się do odblokowania szeregu projektów na rzecz rozwoju współpracy, które w przeciwnym razie nie zostałyby uruchomione.

Sprawozdawca podkreśla znaczenie współpracy transgranicznej oraz bezwzględnej potrzeby promowania działań, które wdrażają taką współpracę, i zachęcania do ich prowadzenia. Fundusz musi zdecydowanie wspierać udział małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji w projektach opartych na współpracy, a także promować przełomowe innowacyjne rozwiązania.

Silniejszy i integracyjny jednolity rynek w sektorze obronności przyczynia się do zwiększenia efektywności, która ostatecznie oznacza lepszy stosunek wartości do ceny dla państw członkowskich i obywateli Unii. W rzeczywistości szacuje się, że brak współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności kosztuje od 25 mld EUR do 100 mld EUR każdego roku.

Ponadto fundusz może pełnić funkcję katalizatora dla innowacyjnej i konkurencyjnej bazy przemysłowej i naukowej, która jest w stanie zaspokoić potrzeby Europy w zakresie obronności dzięki nowatorskim, w pełni interoperacyjnym technologiom i wyposażeniu. Jeśli Unia będzie w stanie promować przemysł obronny, który generuje doskonałe zdolności przemysłowe i technologiczne, zachowamy strategiczną autonomię UE oraz przygotujemy się na obecne i przyszłe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Z drugiej strony Unia sama przygotowuje się do odgrywania roli na szczeblu międzynarodowym.

Współprawodawcy niedawno zakończyli negocjacje i osiągnęli porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów opracowała opinię w sprawie tego rozporządzenia (sprawozdawczyni: Anneleen van Bossuyt (ECR)) wyrażającą ogólne wsparcie dla programu.

Sprawozdawca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów pragnie przyjąć stanowisko, które uwzględnia niedawno przeprowadzone prace nad rozporządzeniem w sprawie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego. Przyjmuje on na przykład do wiadomości, że rozmowy na temat wymogów dotyczących uczestnictwa dla podmiotów prawnych i państw członkowskich (trzy i trzy) zostały właśnie zakończone i nie widzi sensu ponownego poruszania tej kwestii w tym momencie. Podobne jest podejście sprawozdawcy do stóp finansowania.

Sprawozdawca pragnie podkreślić ważne punkty z perspektywy jednolitego rynku, na które zwrócono także wcześniej uwagę w opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie rozporządzenia w sprawie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, jak na przykład konieczność zwiększenia interoperacyjności dzięki produkowaniu najnowocześniejszych i interoperacyjnych technologii i wyposażenia w dziedzinie obronności oraz wspieraniu opracowywania wspólnych specyfikacji technicznych i norm.

Na koniec, jako że 80 % zamówień w sektorze obronności ma charakter wyłącznie krajowy, co prowadzi do kosztownego powielania zdolności wojskowych, sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na potrzebę wspierania otwartego i dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego, a także na potrzebę wspierania procesu otwarcia krajowych łańcuchów dostaw, również dzięki odpowiedniemu stosowaniu pakietu UE dotyczącego obronności z 2009 r., a mianowicie dyrektywy 2009/81/WE w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz dyrektywy 2009/43/WE w sprawie transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie.

POPRAWKI

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  W ciągu ostatniego dziesięciolecia sytuacja geopolityczna Unii zmieniła się diametralnie. Sytuacja w regionach sąsiadujących z Europą jest niestabilna, co stawia Unię w obliczu złożonych i trudnych warunków, w których nowym zagrożeniom, takim jak ataki hybrydowe i cybernetyczne, towarzyszy powrót bardziej tradycyjnych wyzwań. W tym kontekście zarówno obywatele Unii, jak i ich polityczni przywódcy podzielają pogląd, że nasza obrona wymaga większej skali podejmowanych wspólnie działań. 75 % Europejczyków popiera wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. We wspólnej deklaracji, podpisanej w Rzymie dnia 25 marca 2017 r., przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji oświadczyli, że Unia wzmocni swoją wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony oraz będzie wspierać bardziej konkurencyjny i zintegrowany przemysł obronny.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W europejskim planie działań w sektorze obrony, przyjętym w dniu 30 listopada 2016 r., Komisja zobowiązała się do uzupełniania, lewarowania i konsolidowania wspólnych wysiłków państw członkowskich na rzecz rozbudowy zdolności technologicznych i przemysłowych w dziedzinie obronności jako reakcji na wyzwania związane z bezpieczeństwem, jak również w celu wsparcia konkurencyjnego, innowacyjnego i efektywnego europejskiego przemysłu obronnego. Zaproponowano w nim w szczególności uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego („fundusz”) w celu wspierania inwestycji we wspólne badania naukowe i wspólny rozwój produktów i technologii obronnych, a co za tym idzie, wspierania synergii i efektywności kosztowej, a także promowania wspólnych zakupów i wspólnego utrzymania wyposażenia wojskowego przez państwa członkowskie. Fundusz ten uzupełniałby przeznaczone już na ten cel finansowanie krajowe i powinien działać jako zachęta dla państw członkowskich do większej współpracy i większych inwestycji w obronność. Fundusz ma wspierać współpracę w trakcie całego cyklu rozwoju produktów i technologii obronnych.

(1)  W swoim komunikacie z dnia 30 listopada 2016 r. dotyczącym europejskiego planu działań w sektorze obrony, przyjętym w dniu 30 listopada 2016 r., Komisja zobowiązała się do uzupełniania, lewarowania i konsolidowania wspólnych wysiłków państw członkowskich na rzecz rozbudowy zdolności technologicznych i przemysłowych w dziedzinie obronności jako reakcji na wyzwania związane z bezpieczeństwem, jak również w celu wsparcia konkurencyjnego, innowacyjnego, efektywnego europejskiego przemysłu obronnego i utworzenia w Unii bardziej zintegrowanego rynku wyposażenia obronnego. Zaproponowano w nim w szczególności uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego („fundusz”) w celu wspierania inwestycji we wspólne badania naukowe i wspólny rozwój produktów i technologii obronnych, a co za tym idzie, wspierania synergii i efektywności kosztowej, a także promowania wspólnych zakupów i wspólnego utrzymania wyposażenia wojskowego przez państwa członkowskie. Fundusz ten uzupełniałby przeznaczone już na ten cel finansowanie krajowe i powinien działać jako zachęta dla państw członkowskich do większej współpracy transgranicznej i większych inwestycji w obronność. Fundusz ma wspierać współpracę w trakcie całego cyklu rozwoju produktów i technologii obronnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W dniu 7 czerwca 2017 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego. Zaproponowano podejście dwuetapowe: po pierwsze, w celu wypróbowania podejścia, przyjęto rozporządzenie (UE) nr 2018/10921a, dzięki czemu udostępniono, w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, początkowe finansowanie na rzecz zarówno badań naukowych, jak i rozwoju; po drugie, w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 ustanowiony miałby być specjalny fundusz zwiększający finansowanie opartych na współpracy badań w dziedzinie innowacyjnych technologii i produktów obronnych na kolejnych etapach ich rozwoju, łącznie z opracowywaniem prototypów. Te dwa etapy powinno łączyć konsekwentne i spójne podejście.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1092 z dnia 18 lipca 2018 r. ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii (Dz.U. L 200 z 7.8.2018, s. 30).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Sektor obronności cechuje się rosnącymi kosztami wyposażenia wojskowego i wysokimi kosztami badań naukowych i rozwoju, które utrudniają wprowadzanie nowych programów w dziedzinie obronności i bezpośrednio wpływają na konkurencyjność i zdolności innowacyjne przemysłu unijnego. Ze względu na wzrost kosztów, wielkość jednorazowych wydatków na badania naukowe i rozwój oraz ograniczoną ilość wyposażenia, którą są w stanie zamówić poszczególne kraje, rozwijanie nowej generacji kluczowych systemów obronnych i nowych technologii obronnych wykracza w coraz większym stopniu poza zakres możliwości pojedynczego państwa członkowskiego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Sytuacja sektora obronności uległa dalszemu pogorszeniu w wyniku poważnych cięć w budżetach obronnych, które w ciągu ostatnich 10 lat miały miejsce w całej Europie i dotyczyły przede wszystkim wydatków na badania naukowe i rozwój oraz na wyposażenie. W latach 2006–2013 poziom realnych nakładów na obronność w państwach członkowskich uczestniczących w Europejskiej Agencji Ochrony zmniejszył się o 12 %. Biorąc pod uwagę, że badania naukowe i rozwój w dziedzinie obronności stanowią podstawę zaawansowanych technologii przyszłości, takie trendy są szczególnie niepokojące i stanowią poważne wyzwanie pod względem zdolności do utrzymania konkurencyjności przemysłu obronnego Unii w wymiarze długoterminowym.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)  Pomimo wzajemnej zależności między wzrostem kosztów i spadkiem wydatków planowanie w dziedzinie obronności oraz wydatki na badania naukowe i rozwój w dziedzinie obronności, a także zamówienia na wyposażenie wojskowe w dużej mierze nadal ograniczają się do szczebla krajowego, zaś skala współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie inwestycji w sprzęt wojskowy jest bardzo niewielka. Ponadto spośród tych programów, które są realizowane, tylko nieliczne mają związek z priorytetami dotyczącymi zdolności Unii: w 2015 r. jedynie 16 % wyposażenia zamówiono w drodze wspólnych europejskich zamówień publicznych, co jest wynikiem dalekim od uzgodnionego poziomu docelowego wynoszącego 35 %.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Fundusz przyczyni się do stworzenia silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i będzie zbieżny z inicjatywami unijnymi na rzecz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a w szczególności z dwoma dyrektywami6 – w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie transferów produktów związanych z obronnością – przyjętymi w 2009 r.

(2)  Fundusz przyczyni się do stworzenia silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i stworzenia bardziej zintegrowanego rynku wyposażenia obronnego w Europie, który zaspokaja jednocześnie i w przystępny sposób różne potrzeby państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa. Fundusz jest zbieżny z inicjatywami unijnymi na rzecz bardziej zintegrowanego europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a w szczególności z dwoma dyrektywami – w sprawie zamówień publicznych oraz w sprawie transferów produktów związanych z obronnością – przyjętymi w 2009 r. W każdym przypadku powinno się w pełni przestrzegać wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE, w tym zasady przejrzystości i niedyskryminacji, a wyjątki powinno się dopuszczać tylko z zachowaniem ścisłej zgodności z przepisami tej dyrektywy.

__________________

__________________

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie, Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Zgodnie ze zintegrowanym podejściem oraz w celu przyczynienia się do zwiększenia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego unijnego przemysłu obronnego należy ustanowić Europejski Fundusz Obronny. Fundusz powinien mieć na celu zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności, efektywności oraz autonomii unijnego przemysłu obronnego, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii poprzez wspieranie współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi, organami administracji krajowej, organizacjami międzynarodowymi i uczelniami, w fazie badawczej oraz w fazie opracowywania produktów i technologii obronnych. Aby osiągnąć bardziej innowacyjne rozwiązania i spowodować otwarcie rynku wewnętrznego, fundusz powinien wspierać transgraniczny udział małychśrednich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji z sektora obronności.

(3)  Zgodnie ze zintegrowanym podejściem oraz w celu przyczynienia się do zwiększenia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego unijnego przemysłu obronnego w całej Unii należy ustanowić Europejski Fundusz Obronny. Fundusz powinien mieć na celu zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności, efektywności, efektywności środowiskowej oraz technologicznej autonomii unijnego przemysłu obronnego, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii poprzez wspieranie współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi, organami administracji krajowej, organizacjami międzynarodowymi i uczelniami, w fazie badawczej oraz w fazie opracowywania produktów i technologii obronnych. Powinno to również poprawić wydajność rynku wewnętrznego w sektorze obronności, co ostatecznie doprowadziłoby do większej opłacalności dla państw członkowskich. Aby osiągnąć bardziej innowacyjne rozwiązania oraz uzyskać dobrze funkcjonujący i otwarty rynek wewnętrzny dla wyposażenia obronnego, a jednocześnie uniknąć powielania, pomóc w stworzeniu nowych możliwości rynkowych oraz promować interoperacyjność i standaryzację, fundusz powinien zwiększać, wspierać i wykorzystywać transgraniczną współpracę między państwami członkowskimi i podmiotami prawnymi, w tym nowymi podmiotami prawnymi i małymiśrednimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz spółkami o średniej kapitalizacji z sektora obronności dzięki rozwojowi produktów i technologii obronnych zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w Unii.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Aby zapewnić bardziej innowacyjne rozwiązania i wspierać otwarty rynek wewnętrzny, fundusz powinien zdecydowanie wspierać transgraniczny udział MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji i pomagać w tworzeniu nowych możliwości rynkowych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Trudności związane z uzgodnieniem skonsolidowanych wymogów dotyczących zdolności obronnych i wspólnych specyfikacji technicznych przeszkadzają we współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między podmiotami prawnymi mającymi siedziby w różnych państwach członkowskich. Brak takich wymogów, specyfikacji i norm doprowadził do zwiększonej fragmentacji sektora obronności, złożoności technicznej, opóźnień zawyżonych kosztów, a także zmniejszonej interoperacyjności. Uzgodnienie wspólnych specyfikacji technicznych powinno być warunkiem wstępnym dla działań wiążących się z wyższym poziomem gotowości technologicznej. Działania państw członkowskich prowadzące do wypracowania wspólnych wymogów w zakresie zdolności obronnych i badania uzupełniające, a także działania mające na celu wspieranie tworzenia wspólnej definicji specyfikacji technicznych lub wspólnych norm powinny się również kwalifikować do wsparcia ze środków funduszu.

(8)  Trudności związane z uzgodnieniem skonsolidowanych wymogów dotyczących zdolności obronnych i wspólnych specyfikacji technicznych przeszkadzają we współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi oraz między podmiotami prawnymi mającymi siedziby w różnych państwach członkowskich. Brak takich wymogów, specyfikacji i norm doprowadził do zwiększonej fragmentacji sektora obronności, złożoności technicznej, opóźnień, zawyżonych kosztów, zbędnego powielania zdolności, a także zmniejszonej interoperacyjności. Uzgodnienie wspólnych specyfikacji technicznych powinno być warunkiem wstępnym dla działań wiążących się z wyższym poziomem gotowości technologicznej. Działania państw członkowskich promujące interoperacyjność, prowadzące do wypracowania wspólnych wymogów w zakresie zdolności obronnych i badania uzupełniające, a także działania mające na celu wspieranie tworzenia wspólnej definicji specyfikacji technicznych lub wspólnych norm powinny się również kwalifikować do wsparcia ze środków funduszu w celu unikania ograniczania interoperacyjności przez konkurujące ze sobą specyfikacje i normy.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Ponieważ celem funduszu jest wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego Unii poprzez lewarowanie i uzupełnienie opartych na współpracy działań w dziedzinie badań i technologii obronnych oraz ograniczanie ryzyka dotyczącego fazy opracowywania projektów współpracy, działania związane z badaniami i rozwojem produktów lub technologii obronnych powinny spełniać kryteria kwalifikowalności, aby korzystać ze środków funduszu. Dotyczy to również modernizacji, z uwzględnieniem interoperacyjności, istniejących produktów i technologii obronnych.

(9)  Ponieważ celem funduszu jest wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego Unii poprzez lewarowanie i uzupełnienie opartych na współpracy działań w dziedzinie badań, innowacji i technologii obronnych oraz ograniczanie ryzyka dotyczącego fazy opracowywania projektów współpracy, działania związane z badaniami i rozwojem produktów lub technologii obronnych powinny spełniać kryteria kwalifikowalności, aby korzystać ze środków funduszu. Dotyczy to również modernizacji, z uwzględnieniem interoperacyjności, istniejących produktów i technologii obronnych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Mając na uwadze fakt, że fundusz ma przede wszystkim na celu wzmocnienie współpracy między podmiotami prawnymi i państwami członkowskimi w całej Europie, dane działanie powinno się kwalifikować do finansowania tylko wtedy, gdy jest ono podejmowane w ramach współpracy co najmniej trzech podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów prawnych, które mają siedzibę w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie powinny znajdować się pod skuteczną kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot ani nie powinny kontrolować siebie nawzajem. W celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w ramach funduszu można wspierać wspólne zamówienia przedkomercyjne.

(10)  Mając na uwadze fakt, że fundusz ma przede wszystkim na celu wzmocnienie współpracy między podmiotami prawnymi i państwami członkowskimi w całej Europie, dane działanie powinno się kwalifikować do finansowania tylko wtedy, gdy jest ono podejmowane w ramach współpracy co najmniej trzech podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Każdy rodzaj współpracy obejmujący podmioty prawne z państwa stowarzyszonego powinien również obejmować co najmniej dwa podmioty prawne z dwóch różnych państw członkowskich. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów prawnych, które mają siedzibę w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie powinny znajdować się pod skuteczną kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot ani nie powinny kontrolować siebie nawzajem. W celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi i synergii transgranicznych do finansowania powinny kwalifikować się wspólne zamówienia przedkomercyjne.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Ponieważ fundusz ma na celu zwiększenie konkurencyjności, efektywności i autonomii unijnego przemysłu obronnego, do wsparcia powinny się zasadniczo kwalifikować wyłącznie podmioty mające siedzibę w Unii lub w państwach stowarzyszonych, które nie znajdują się pod skuteczną kontrolą niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. Ponadto – w celu zapewnienia ochrony podstawowych interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności – infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby używane przez beneficjentów i ich podwykonawców w działaniach wspieranych przez fundusz nie powinny być zlokalizowane na terytorium niestowarzyszonych państw trzecich.

(12)  Ponieważ fundusz ma na celu zwiększenie konkurencyjności, efektywności i autonomii unijnego przemysłu obronnego, do wsparcia powinny się zasadniczo kwalifikować wyłącznie podmioty mające siedzibę w Unii lub w państwach stowarzyszonych, które nie znajdują się pod skuteczną kontrolą niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. Ponadto – w celu zapewnienia ochrony podstawowych interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności – infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby używane przez beneficjentów i ich podwykonawców w działaniach wspieranych przez fundusz nie powinny być z zasady zlokalizowane na terytorium niestowarzyszonych państw trzecich.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów działania, powinno być możliwe odstąpienie od zasady, zgodnie z którą beneficjenci i ich podwykonawcy nie powinni podlegać kontroli niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. W tym kontekście podmioty prawne z siedzibą w Unii, które znajdują się pod kontrolą sprawowaną przez niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot prawny z niestowarzyszonego państwa trzeciego, mogą spełniać kryteria kwalifikowalności, jeżeli zostały spełnione odpowiednie i restrykcyjne warunki dotyczące interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Udział takich podmiotów nie powinien być sprzeczny z celami funduszu. Wnioskodawcy powinni dostarczyć wszystkie istotne informacje na temat infrastruktury, obiektów, aktywów i zasobów przeznaczonych do wykorzystania w ramach działania.

(13)  W pewnych uzasadnionych okolicznościach, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów działania, a podmioty europejskie nie są w stanie zapewnić wkładu technologicznego lub przemysłowego, powinno być możliwe odstąpienie od zasady, zgodnie z którą beneficjenci i ich podwykonawcy nie powinni podlegać kontroli niestowarzyszonych państw trzecich lub podmiotów mających siedzibę w niestowarzyszonych państwach trzecich. W tym kontekście podmioty z siedzibą w Unii, które znajdują się pod kontrolą sprawowaną przez niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot prawny z niestowarzyszonego państwa trzeciego, mogą spełniać kryteria kwalifikowalności, jeżeli zostały spełnione odpowiednie i restrykcyjne warunki dotyczące interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności, ustalonych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zgodnie z tytułem V Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w tym w odniesieniu do wzmocnienia europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Udział takich podmiotów nie powinien być sprzeczny z celami funduszu. Beneficjenci powinni dostarczyć wszystkie istotne informacje na temat infrastruktury, obiektów, aktywów i zasobów przeznaczonych do wykorzystania w ramach działania.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Różne rodzaje rozwiązań finansowych powinny być dostępne dla państw członkowskich na potrzeby wspólnego rozwoju i nabywania zdolności obronnych. Zaproponowany przez Komisję zestaw narzędzi finansowych powinien zapewnić różne rodzaje rozwiązań, które państwa członkowskie mogą wykorzystać, aby sprostać wyzwaniom w zakresie wspólnego rozwoju i udzielania zamówień z perspektywy finansowej. Stosowanie takich rozwiązań finansowych mogłoby dodatkowo sprzyjać uruchamianiu opartych na współpracy projektów w dziedzinie obronności i zwiększyć efektywność wydatków na obronność, również w odniesieniu do projektów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.

(17)  Różne rodzaje rozwiązań finansowych powinny być dostępne dla państw członkowskich na potrzeby wspólnego rozwoju i nabywania zdolności obronnych. Zaproponowany przez Komisję zestaw narzędzi finansowych powinien zapewnić różne rodzaje rozwiązań, które państwa członkowskie mogą wykorzystać, aby sprostać wyzwaniom w zakresie wspólnego rozwoju i udzielania zamówień z perspektywy finansowej. Stosowanie takich rozwiązań finansowych mogłoby dodatkowo sprzyjać uruchamianiu opartych na współpracy i transgranicznych projektów w dziedzinie obronności, przyczyniając się do unikania powielaniazwiększania efektywności wydatków na obronność, również w odniesieniu do projektów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu zapewnienia, aby finansowane działania przyczyniały się do konkurencyjności i efektywności europejskiego przemysłu obronnego, ważne jest, aby państwa członkowskie miały już zamiar wspólnie zamawiać produkt końcowy lub korzystać z technologii, w szczególności poprzez wspólne transgraniczne zamówienia publiczne, w przypadku gdy organizują one wspólnie swoje postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności z wykorzystaniem centralnej jednostki zakupującej.

(22)  W celu zapewnienia, aby finansowane działania przyczyniały się do konkurencyjności i efektywności europejskiego przemysłu obronnego, ważne jest, aby państwa członkowskie miały już zamiar wspólnie zamawiać produkt końcowy lub korzystać z technologii, w szczególności poprzez wspólne transgraniczne zamówienia publiczne, w przypadku gdy organizują one wspólnie swoje postępowania o udzielenie zamówienia, na przykład z wykorzystaniem centralnej jednostki zakupującej.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Promowanie innowacyjności i rozwoju technologicznego w unijnym przemyśle obronnym powinno odbywać się w sposób spójny z interesami Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W związku z tym kryterium wyboru powinien być wkład danego działania w realizację tych interesów oraz priorytetów w zakresie badań w dziedzinie obronności i zdolności obronnych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie. W obrębie Unii braki w zakresie badań w dziedzinie obronności oraz zdolności obronnych są identyfikowane w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwłaszcza za pośrednictwem nadrzędnego program badań strategicznych oraz planu rozwoju zdolności. Inne procesy unijne, takie jak skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności i stała współpraca strukturalna będą wspierać wdrażanie odpowiednich priorytetów poprzez identyfikację i wykorzystanie możliwości wzmocnionej współpracy, mając na względzie osiągnięcie europejskiego poziomu ambicji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W stosownych przypadkach można również uwzględnić priorytety regionalne i międzynarodowe, w tym w kontekście NATO, jeżeli są one zgodne z priorytetami Unii i nie uniemożliwiają udziału uczestniczącemu w nim państwu członkowskiemu lub państwu stowarzyszonemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu unikania zbędnego powielania działań.

(23)  Promowanie innowacyjności, badań naukowych i rozwoju technologicznego w unijnym przemyśle obronnym powinno odbywać się w sposób spójny z interesami Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W związku z tym kryterium wyboru powinien być wkład danego działania w realizację tych interesów oraz priorytetów w zakresie badań w dziedzinie obronności i zdolności obronnych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie. W obrębie Unii braki w zakresie badań w dziedzinie obronności oraz zdolności obronnych są identyfikowane w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), zwłaszcza za pośrednictwem nadrzędnego program badań strategicznych oraz planu rozwoju zdolności. Inne procesy unijne, takie jak skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności i stała współpraca strukturalna będą wspierać wdrażanie odpowiednich priorytetów poprzez identyfikację i wykorzystanie możliwości wzmocnionej współpracy, mając na względzie osiągnięcie europejskiego poziomu ambicji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W stosownych przypadkach można również uwzględnić priorytety regionalne i międzynarodowe, w tym w kontekście NATO, jeżeli są one zgodne z priorytetami Unii i nie uniemożliwiają udziału uczestniczącemu w nim państwu członkowskiemu lub państwu stowarzyszonemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu unikania zbędnego powielania działań.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Komisja powinna ustanowić roczne lub wieloletnie programy prac zgodnie z celami funduszu. Przy ustanawianiu programu prac Komisję powinien wspierać komitet państw członkowskich. Aby umożliwić korzystanie z wiedzy fachowej Europejskiej Agencji Obrony w sektorze obronności, zostanie jej nadany status obserwatora w komitecie. Mając na względzie specyfikę obszaru obronności, Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna również uczestniczyć w pracach komitetu państw członkowskich.

(31)  Komisja powinna ustanowić roczne lub wieloletnie programy prac zgodnie z celami funduszu. W programie prac należy szczegółowo określić kategorie projektów, które mają być finansowane w ramach funduszu, oraz ich bezpośredni związek z celami określonymi w odniesieniu do funduszu. Przy ustanawianiu programu prac Komisję powinien wspierać komitet państw członkowskich. Aby umożliwić korzystanie z wiedzy fachowej Europejskiej Agencji Obrony w sektorze obronności, zostanie jej nadany status obserwatora w komitecie. Mając na względzie specyfikę obszaru obronności, Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna również uczestniczyć w pracach komitetu państw członkowskich.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Aby wspierać otwarty rynek wewnętrzny, należy zachęcać MŚP i spółki o średniej kapitalizacji do udziału w charakterze członków konsorcjów lub jako podwykonawców.

(33)  Aby wspierać otwarty rynek wewnętrzny, należy zachęcać MŚP i spółki o średniej kapitalizacji do udziału w charakterze członków konsorcjów lub jako podwykonawców. W programie prac należy zapewnić przeznaczenie wiarygodnej części całkowitego budżetu na działania umożliwiające transgraniczne uczestnictwo MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Komisja powinna dążyć do utrzymania dialogu z państwami członkowskimi i sektorem przemysłowym w celu zapewnienia powodzenia funduszu.

(34)  Komisja powinna dążyć do utrzymania dialogu z państwami członkowskimi i sektorem przemysłowym w celu zapewnienia powodzenia funduszu przez wpływ, który wywiera na przemysł obronny.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  Trybunał Obrachunkowy powinien brać także pod uwagę stosunek wartości do ceny projektów finansowanych przez fundusz. Komisja ma obowiązek bezzwłocznego uwzględnienia takich audytów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Mając na uwadze znaczenie kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w politykach Unii i doprowadzić do tego, aby wydatki na wsparcie realizacji celów klimatycznych osiągnęły docelową wartość 25 % w skali budżetu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i realizacji funduszu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

(41)  Mając na uwadze znaczenie kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w politykach Unii i doprowadzić do tego, aby wydatki na wsparcie realizacji celów klimatycznych osiągnęły docelową wartość 25 % w skali budżetu przez uwzględnienie ograniczenia oddziaływania na środowisko jako celu i kryterium przyznawania środków z funduszu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i realizacji funduszu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Unijne wsparcie finansowe nie powinno mieć wpływu na transfer produktów obronnych w obrębie Unii, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE15, ani na eksport produktów, wyposażenia lub technologii obronnych.

(43)  Unijne wsparcie finansowe powinno zbiegać się z pełnym i prawidłowym wdrażaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE15 w sprawie transferów produktów związanych z obronnością w Unii oraz eksportu produktów, wyposażenia lub technologii obronnych.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „zarządcze struktury wykonawcze” oznaczają dowolny organ lub organy, wyznaczone zgodnie z prawem krajowym, które mają uprawnienia do ustalania strategii, celów i ogólnego kierunku działania danego podmiotu prawnego które nadzorują oraz monitorują proces podejmowania decyzji przez kierownictwo;

5)  „zarządcza struktura wykonawcza” oznacza organ podmiotu wyznaczony zgodnie z prawem krajowym, i, w stosownych przypadkach, podległy dyrektorowi generalnemu, który to organ ma uprawnienia do ustalania strategii, celów i ogólnego kierunku działania podmiotu i który nadzoruje oraz monitoruje proces podejmowania decyzji przez kierownictwo;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem funduszu jest wzmacnianie zdolności w zakresie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspieranie wspólnych działań i współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi w całej Unii, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, a także promowanie lepszego wykorzystania potencjału przemysłowego w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego, na każdym etapie cyklu życia przemysłowego, co ma przyczynić się tym samym do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii. Fundusz powinien również przyczyniać się do zapewnienia swobody działania Unii i jej autonomii, w szczególności w kategoriach technologicznych i przemysłowych.

1.  Ogólnym celem funduszu jest wzmacnianie zdolności w zakresie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego w całej Unii poprzez wspieranie wspólnych działań i rozszerzanie współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi w całej Unii, z uwzględnieniem MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, a także promowanie lepszego wykorzystania potencjału przemysłowego w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego, na każdym etapie cyklu życia przemysłowego, co ma przyczynić się tym samym do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii. Fundusz powinien również przyczyniać się do zapewnienia swobody działania Unii i jej autonomii, w szczególności w kategoriach technologicznych i przemysłowych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie opartych na współpracy projektów badawczych, które mogą znacznie zwiększyć potencjał przyszłych zdolności, mających na celu maksymalizację innowacji i wprowadzenie nowych produktów i technologii obronnych, w tym technologii przełomowych;

a)  wspieranie opartych na współpracy projektów badawczych, które mogą znacznie zwiększyć potencjał przyszłych zdolności w Unii, mających na celu maksymalizację innowacji i wprowadzenie nowych produktów i technologii obronnych, w tym technologii przełomowych;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opartych na współpracy projektów rozwojowych dotyczących produktów i technologii obronnych, zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, co przyczynia się tym samym do większej efektywności wydatków na obronność w Unii, osiągnięcia większych korzyści skali, zmniejszenia ryzyka zbędnego powielania działań, a przez to do zmniejszenia rozdrobnienia produktów i technologii obronnych w całej Unii. Fundusz doprowadzi ostatecznie do zwiększenia interoperacyjności między zdolnościami państw członkowskich.

b)  wspieranie opartych na współpracy projektów rozwojowych dotyczących produktów i technologii obronnych, zgodnych z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, co przyczynia się tym samym do większej efektywności wydatków na obronność w Unii, osiągnięcia większych korzyści skali, zmniejszenia zbędnego powielania działań, a przez to do zmniejszenia rozdrobnienia produktów i technologii obronnych w całej Unii, ostatecznie prowadząc do zwiększenia interoperacyjności między zdolnościami państw członkowskich i dalszej standaryzacji.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji funduszu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji funduszu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. Kwota ta nie przekracza 2 % wartości puli środków finansowych, o której mowa w ust. 1.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do 5 % puli środków finansowych, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na wsparcie przełomowych technologii obronnych.

4.  Co najmniej 5 % puli środków finansowych, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na wsparcie przełomowych technologii obronnych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Należy przeznaczyć wiarygodną część całkowitego budżetu na działania umożliwiające transgraniczne uczestnictwo MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do funduszu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. [62 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia finansowego. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

skreśla się

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Uczestnictwo w funduszu może zostać otwarte również dla państw, z którymi Unia podpisała porozumienie w sprawie badań i współpracy w zakresie finansowania przemysłu obronnego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie obronności. Komisja zapewnia w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki.

2.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przez Komisję przy wsparciu niezależnych ekspertów pochodzących z różnych środowisk, w tym przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski, które budzą poważne wątpliwości pod względem etycznym, należy dokładniej monitorować i kontrolować. Komisja zapewnia w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki i przedstawia na ten temat sprawozdanie zgodnie z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości i oceny, o których mowa w art. 31 i 32.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Podmioty uczestniczące w działaniu posiadają solidne standardy ładu korporacyjnego.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W stosownych przypadkach Komisja przeprowadza kontrole pod kątem etyczności w trakcie realizacji działania. W przypadku wątpliwości dotyczących poważnych lub złożonych kwestii etycznych kontrole przeprowadzane są przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie obronności.

skreśla się

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Działania, które nie są akceptowalne ze względów etycznych, mogą zostać odrzucone lub zakończone w dowolnym momencie.

5.  Działania, które nie są akceptowalne ze względów etycznych, są odrzucane. W przypadku wykrycia problemu o charakterze etycznym działanie zostaje ograniczone lub zakończone w dowolnym momencie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Fundusz może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych.

2.  Fundusz może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień, przy pełnym poszanowaniu wymogów dyrektywy 2009/81/WE w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wnioskodawca mający siedzibę w Unii lub w państwie stowarzyszonym i podlegający kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego może kwalifikować się do finansowania, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów działania i pod warunkiem że jego udział nie będzie stanowił zagrożenia dla interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa. W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w zaproszeniu do składania wniosków wymaga się od wnioskodawcy dostarczenia informacji wykazujących w szczególności, że:

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wnioskodawca mający siedzibę w Unii lub w państwie stowarzyszonym i podlegający kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwo trzecie lub przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego może kwalifikować się do finansowania, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów działania i pod warunkiem że jego udział nie jest sprzeczny z interesami Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w zaproszeniu do składania wniosków wymaga się od wnioskodawcy dostarczenia informacji wykazujących w szczególności, że:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kontrola nad wnioskodawcą nie będzie wykonywana w sposób ograniczający jego zdolność do realizacji i zakończenia działania;

a)  wnioskodawca nie jest wyłącznie kontrolowany przez państwa trzecie lub podmioty z siedzibą w państwach trzecich, a jakakolwiek kontrola nie będzie wykonywana w sposób ograniczający zdolność wnioskodawcy do realizacji i zakończenia działania;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  uczestnictwo w funduszu podmiotów z niestowarzyszonego państwa trzeciego jest podyktowane wyłącznie dążeniem do osiągnięcia celów komercyjnych w zakresie konkurencji, nie zaś do realizacji strategicznych interesów państwa trzeciego;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot z państwa trzeciego zapewnia wkład technologiczny lub przemysłowy, który nie mógłby zostać zapewniony przez podmiot europejski;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wyniki działania pozostają beneficjenta i nie podlegają kontroli lub ograniczeniom ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub innych podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich w trakcie działania oraz przez określony czas po jego zakończeniu.

c)  własność intelektualna wynikająca z działania i wyniki działania pozostają w posiadaniu beneficjenta i nie podlegają kontroli lub ograniczeniom ze strony niestowarzyszonych państw trzecich lub innych podmiotów z niestowarzyszonych państw trzecich w trakcie działania oraz przez określony czas po jego zakończeniu, a także nie ma możliwości przekazania ich do państwa trzeciego ani udzielenia dostępu do nich z terytorium państwa trzeciego lub przez podmioty z państwa trzeciego bez zgody państw członkowskich, w których przedsiębiorstwo ma siedzibę, oraz zgodnie z celami określonymi w art. 3;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wszystkie inne istotne informacje na temat infrastruktury, obiektów, aktywów i zasobów przeznaczonych do wykorzystania w ramach działania.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby wykorzystywane w działaniach finansowanych w ramach funduszu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii lub państw stowarzyszonych. Ponadto podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i ich podwykonawcy współpracują wyłącznie z podmiotami prawnymi z siedzibą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i niepodlegającymi kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwa trzecie lub podmioty z niestowarzyszonych państw trzecich.

3.  Cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby wykorzystywane w działaniach finansowanych w ramach funduszu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii lub państw stowarzyszonych. Ponadto podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i ich podwykonawcy współpracują wyłącznie z podmiotami prawnymi z siedzibą w Unii lub w państwie stowarzyszonym i niepodlegającymi wyłącznie kontroli sprawowanej przez niestowarzyszone państwa trzecie lub przez podmioty z niestowarzyszonych państw trzecich.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 beneficjenci i podwykonawcy zaangażowani w działanie mogą wykorzystywać swoje aktywa, infrastrukturę, obiekty i zasoby znajdujące się lub przechowywane na terytorium niestowarzyszonego państwa trzeciego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Beneficjenci i ich podwykonawcy realizujący działanie kwalifikowalne mogą na tych samych warunkach współpracować z podmiotem mającym siedzibę w niestowarzyszonym państwie trzecim. Koszty związane z korzystaniem z takiej infrastruktury, obiektów, aktywów lub zasobów i związane z taką współpracą nie kwalifikują się do finansowania ze środków funduszu.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, jeśli w Unii nie są łatwo dostępne konkurencyjne rozwiązania zastępcze, beneficjenci i podwykonawcy zaangażowani w działanie mogą wykorzystywać swoje aktywa, infrastrukturę, obiekty i zasoby znajdujące się lub przechowywane na terytorium niestowarzyszonego państwa trzeciego, jeżeli jest to ściśle niezbędne do osiągnięcia celów danego działania, pod warunkiem że ich wykorzystanie nie jest sprzeczne z interesami Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz z celami funduszu.

 

Jeżeli wystąpi taka konieczność oraz aby osiągnąć cele funduszu, beneficjenci mogą współpracować z podmiotami zlokalizowanymi w państwach trzecich, jeśli te podmioty dysponują wiedzą fachową odpowiednią dla finansowanego projektu. Niemniej jednak podmioty współpracujące z beneficjentami nie mogą znajdować się w państwach trzecich, które nie są wskazane w programie prac.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w zaproszeniu do składania wniosków lub umowie o udzielenie dotacji określa się dodatkowe warunki. Warunki te odnoszą się w szczególności do przepisów dotyczących własności wyników działania oraz dostępu do informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych, a także do gwarancji bezpieczeństwa dostaw.

5.  W celu zapewnienia ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności w zaproszeniu do składania wniosków lub umowie o udzielenie dotacji określa się dodatkowe warunki. Warunki te odnoszą się w szczególności do przepisów dotyczących własności wyników działania oraz dostępu do informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych, a także do gwarancji bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Podczas wykonywania działań kwalifikowalnych beneficjenci i ich podwykonawcy mogą współpracować z podmiotem z siedzibą w niestowarzyszonym państwie trzecim, jeśli spełnione są warunki ustanowione w ust. 4 i 5. Koszty związane z wykorzystaniem takiej współpracy oraz korzystaniem z infrastruktury, obiektów, aktywów lub zasobów nie kwalifikują się do finansowania.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wnioskodawcy dostarczają wszelkie istotne informacje niezbędne do oceny kryteriów kwalifikowalności i warunków, o których mowa w ust. 1–4.

6.  Beneficjenci dostarczają wszelkie istotne informacje niezbędne do oceny kryteriów kwalifikowalności i warunków, o których mowa w ust. 1–4.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji działania zmiany, w związku z którą można zakwestionować spełnienie tych kryteriów i warunków, dany beneficjent informuje o tym Komisję, która ocenia, czy przedmiotowe kryteria kwalifikowalności i warunki są nadal spełniane, i rozważa potencjalny wpływ zaistniałej sytuacji na finansowanie danego działania.

8.  W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji działania zmiany, w związku z którą można zakwestionować spełnienie tych kryteriów i warunków, dany beneficjent bezzwłocznie informuje o tym Komisję, która ocenia, czy przedmiotowe kryteria kwalifikowalności i warunki są nadal spełniane, i rozważa potencjalny wpływ zaistniałej sytuacji na finansowanie danego działania.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zadania mające na celu stworzenie, zapewnienie podstaw i poprawę stanu nowej wiedzy i technologii obronnej, która może mieć istotny wpływ na obronność;

a)  zadania mające na celu stworzenie, zapewnienie podstaw i poprawę stanu nowej wiedzy i technologii obronnej, która może mieć istotny wpływ na obronność i konkurencyjność sektora;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  certyfikacja produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych. Certyfikacja to proces, w którym organ krajowy zaświadcza, że produkty, materialne lub niematerialne komponenty lub technologie obronne są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami;

h)  certyfikacja produktów, materialnych lub niematerialnych komponentów lub technologii obronnych. Certyfikacja to proces, w którym organ krajowy zaświadcza, że produkty, materialne lub niematerialne komponenty lub technologie obronne są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami i normami;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  rozwój technologii lub aktywów zwiększających wydajność w całym cyklu życia produktów i technologii obronnych;

i)  rozwój technologii lub aktywów zwiększających wydajność i dążących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia produktów i technologii obronnych;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  O ile nie przewidziano inaczej w programie prac, o którym mowa w art. 27, działania podejmowane są we współpracy z co najmniej trzema podmiotami prawnymi, które mają siedziby w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów, które mają siedziby w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie całego okresu realizacji działania, podlegać skutecznej kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie nawzajem.

4.  Działania podejmowane są w ramach współpracy w obrębie konsorcjum składającego się z co najmniej trzech podmiotów prawnych, które mają siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich. Każde konsorcjum obejmujące podmioty prawne z państwa stowarzyszonego musi również obejmować co najmniej dwa podmioty prawne z dwóch różnych państw członkowskich. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących się podmiotów, które mają siedziby w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie całego okresu realizacji działania, podlegać skutecznej kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie nawzajem.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ust. 4 nie ma zastosowania do działań, o których mowa w ust. 3 lit. c) i j), ani do działań, o których mowa w art. 6.

skreśla się

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W odniesieniu do przyznawania finansowania na działania rozwojowe Komisja działa w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

3.  W odniesieniu do przyznawania finansowania na działania w dziedzinie rozwoju i badań naukowych Komisja działa w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wkład do konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego, w szczególności poprzez stworzenie nowych możliwości rynkowych i przyśpieszenie wzrostu przedsiębiorstw w całej Unii;

c)  wkład do konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego, konsolidacji i wzmocnienia europejskiego jednolitego rynku wyposażenia obronnego, w szczególności poprzez stworzenie nowych możliwości rynkowych i przyśpieszenie wzrostu przedsiębiorstw w całej Unii;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wkład do autonomii europejskiego przemysłu obronnego przez wzmacnianie technologii lub produktów obronnych zgodnie z priorytetami dotyczącymi zdolności obronnej uzgodnionymi przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wkład do interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności zgodnie z priorytetami, o których mowa w art. 3 ust. 2, a w stosownych przypadkach – z regionalnymi i międzynarodowymi umowami o współpracy;

d)  wkład do interesów Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności zgodnie z priorytetami, o których mowa w art. 3 ust. 2, a w stosownych przypadkach – z regionalnymi i międzynarodowymi umowami o współpracy w przypadku gdy służą one interesom Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wkład do tworzenia nowej współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi, w szczególności w przypadku MŚP mających siedzibę w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych innych niż te, w których mają siedzibę podmioty należące do konsorcjum niebędące MŚP;

e)  wkład do tworzenia nowej współpracy transgranicznej między podmiotami prawnymi, w szczególności w przypadku MŚP i spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych innych niż te, w których mają siedzibę podmioty należące do konsorcjum niebędące MŚP ani spółkami o średniej kapitalizacji, w szczególności uwzględniając udział środków przyznanych na rzecz uczestniczących MŚP i spółek o średniej kapitalizacji;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  w miarę możliwości wkład w zmniejszanie oddziaływania produktów obronnych na środowisko i zapewnienie innowacyjnych rozwiązań pozwalających stopniowo wycofywać substancje szkodliwe dla środowiska;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  zgodność ze specyfikacjami technicznymi i normami międzynarodowymi w celu zapewnienia, by zdolności rozwinięte dzięki pomocy finansowej z funduszu były interoperacyjne między państwami członkowskimi, a także ich partnerami regionalnymi.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Fundusz może finansować do 100 % kosztów kwalifikowalnych działania, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

1.  Bez uszczerbku dla zasady współfinansowania fundusz może:

 

a) finansować do 100 % kosztów kwalifikowalnych działania, które ma miejsce przed fazą rozwoju prototypu;

 

b) finansować do 20 % kosztów kwalifikowalnych działania podczas fazy prototypu;

 

c) finansować do 80 % kosztów kwalifikowalnych działania, które wykracza poza fazę prototypu.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

skreśla się

a)  w odniesieniu do działań określonych w art. 11 ust. 3 lit. e) pomoc finansowa ze środków funduszu nie może przekraczać 20 % kosztów kwalifikowalnych działania,

 

b)  w odniesieniu do działań określonych w art. 11 ust. 3 lit. f)–h) pomoc finansowa ze środków funduszu nie może przekraczać 80 % kosztów kwalifikowalnych działania,

 

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku działań rozwojowych stopę finansowania zwiększa się w następujących przypadkach:

3.  Stopę finansowania w przypadku działań rozwojowych wzmacniających współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi zwiększa się w następujących przypadkach:

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 wskaźnik finansowania może zostać zmniejszony w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. j), dotyczących działań w zakresie upowszechniania, wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów i działań mających na celu podnoszenie świadomości.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W stosownych przypadkach pośrednie koszty kwalifikowalne wykraczające poza stawkę zryczałtowaną w wysokości 25 % mogą zostać określone zgodnie ze zwyczajową praktyką beneficjenta w zakresie księgowania kosztów na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich, pod warunkiem że te praktyki księgowania kosztów są akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania zgodnie z art. [185] rozporządzenia finansowego i zgłoszone Komisji.

2.  Pośrednie koszty kwalifikowalne wykraczające poza stawkę zryczałtowaną w wysokości 25 % mogą zostać określone zgodnie ze zwyczajową praktyką beneficjenta w zakresie księgowania kosztów na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich, pod warunkiem że te praktyki księgowania kosztów są akceptowane przez władze krajowe w ramach porównywalnych systemów finansowania zgodnie z art. [185] rozporządzenia finansowego i zgłoszone Komisji.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unia może wspierać zamówienia przedkomercyjne poprzez przyznawanie dotacji instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym, zdefiniowanym w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE18, 2014/25/UE19 i 2009/81/WE20, które wspólnie zamawiają badania i rozwój dotyczące usług obronnych lub koordynują swoje procedury udzielania zamówień.

1.  Zamówienia przedkomercyjne kwalifikują się do finansowania za pośrednictwem dotacji przyznanej instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym, zdefiniowanym w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE18, 2014/25/UE19 i 2009/81/WE20, które wspólnie zamawiają badania i rozwój dotyczące usług obronnych lub koordynują swoje procedury udzielania zamówień.

__________________

__________________

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  przestrzegają zasad przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania, należytego zarządzania finansami, proporcjonalności i reguł konkurencji; można uwzględnić szczególne warunki, takie jak miejsce prowadzenia zamawianych działań ograniczone do terytorium państw członkowskich i państw stowarzyszonych;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  mogą zezwalać na zawarcie wielu umów w ramach tej samej procedury (zakupy u wielu dostawców);

b)  mogą zezwalać na zawarcie wielu umów w ramach tej samej procedury (zakupy u wielu dostawców); oraz

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewniają udzielenie zamówień oferentom proponującym najkorzystniejszy stosunek wartości do ceny.

c)  zapewniają udzielenie zamówień oferentom proponującym najkorzystniejszy stosunek wartości do ceny przy jednoczesnym zapewnieniu braku konfliktu interesów.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W uzasadnionych przypadkach w umowie o udzielenie dotacji można nałożyć obowiązek, aby wyniki działań otrzymujących wsparcie ze środków funduszu nie podlegały żadnej kontroli lub ograniczeniu, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem co najmniej jednego pośredniego podmiotu prawnego, z uwzględnieniem transferu technologii, przez niestowarzyszone państwo trzecie lub przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego.

3.  Wyniki działań otrzymujących wsparcie ze środków funduszu nie podlegają żadnej kontroli lub ograniczeniu, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem co najmniej jednego pośredniego podmiotu prawnego, z uwzględnieniem transferu technologii, przez niestowarzyszone państwo trzecie lub przez podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wkład do zwiększenia efektywności w całym cyklu życia produktów i technologii obronnych, z uwzględnieniem efektywności kosztowej i możliwości osiągania synergii w procesach zamawiania, utrzymania i likwidacji;

a)  wkład do zwiększenia efektywności w całym cyklu życia produktów i technologii obronnych, z uwzględnieniem efektywności kosztowej i możliwości osiągania synergii w procesach zamawiania, użytkowania, utrzymania i likwidacji;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na swobodę państw członkowskich w zakresie ustalania polityki dotyczącej wywozu produktów związanych z obronnością.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W programie prac szczegółowo określa się kategorie projektów, które mają być finansowane w ramach programu, oraz ich bezpośredni związek z celami określonymi w art. 3.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Podczas opracowywania programów prac i przed przyznaniem finansowania Komisja, w drodze odpowiednich konsultacji z komitetem, upewnia się, że proponowane działania związane z badaniami lub rozwojem pozwalają uniknąć powielania istniejących zdolności lub już sfinansowanych projektów badawczo-rozwojowych w Unii.

 

W przypadku stwierdzenia powielania Komisja przeprowadza dalsze konsultacje.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Europejska Agencja Obrony jest zapraszana do udziału w pracach komitetu w charakterze obserwatora, aby przedstawić swoje opinie i ekspertyzy. Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest również zaproszona do udziału w pracach tego komitetu.

1.  Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Europejska Agencja Obrony jest zapraszana do udziału w pracach komitetu w charakterze obserwatora, aby przedstawić swoje opinie i ekspertyzy. Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest również zaproszona do udziału w pracach tego komitetu. Parlament Europejski może wybrać reprezentatywną grupę posłów w celu wspierania komitetu.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależni eksperci muszą być obywatelami Unii zidentyfikowanymi i wybranymi na podstawie zaproszeń do wyrażenia zainteresowania skierowanych do odpowiednich organizacji, takich jak ministerstwa obrony i podległe agencje, placówki badawcze, uczelnie, stowarzyszenia przedsiębiorców lub przedsiębiorstwa sektora obronności w celu stworzenia listy ekspertów. Na zasadzie odstępstwa od art. [237] rozporządzenia finansowego przedmiotowa lista nie może być podawana do wiadomości publicznej.

2.  Niezależni eksperci muszą być obywatelami Unii z szerokiego kręgu państw członkowskich, zidentyfikowanymi i wybranymi na podstawie otwartych i przejrzystych zaproszeń do wyrażenia zainteresowania skierowanych do odpowiednich organizacji, takich jak ministerstwa obrony i podległe agencje, placówki badawcze, uczelnie, stowarzyszenia przedsiębiorców, przedsiębiorstwa sektora obronności lub organizacje pozarządowe w celu stworzenia listy ekspertów, dążąc jednocześnie do zachowania równowagi płci. Na zasadzie odstępstwa od art. [237] rozporządzenia finansowego przedmiotowa lista nie może być podawana do wiadomości publicznej.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja powinna zagwarantować ścisłe stosowanie przedmiotowych zasad dotyczących unikania konfliktów interesów.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komitet, o którym mowa w art. 28, co roku otrzymuje informacje na temat listy ekspertów.

4.  Komitet, o którym mowa w art. 28, oraz Parlament Europejski co roku otrzymują informacje na temat listy ekspertów.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4.  Komisja przesyła oceny, o których mowa w ust. 2 i 3, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. [127] rozporządzenia finansowego. Europejski Trybunał Obrachunkowy bada rozliczenia wszystkich dochodów i wydatków Unii zgodnie z art. 287 TFUE.

Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. [127] rozporządzenia finansowego. Europejski Trybunał Obrachunkowy bada rozliczenia wszystkich dochodów i wydatków Unii zgodnie z art. 287 TFUE, w tym skuteczność środków finansowych przekazanych na projekty wspierane przez fundusz.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy państwo członkowskie lub przedsiębiorstwo powołuje się na bezpieczeństwo narodowe jako powód do nieprzekazywania informacji Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, jeżeli występuje ryzyko oszustwa lub innej niezgodnej z prawem działalności, kwestie bezpieczeństwa narodowego podlegają ścisłej interpretacji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

Odsyłacze

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

Odsyłacze

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Data przedstawienia w PE

13.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

5.7.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

11

14

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Data złożenia

28.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności