RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare

28.11.2018 - (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Zdzisław Krasnodębski
Raportor pentru aviz (*):
David Mc Allister, Comisia pentru afaceri externe
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2018/0254(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0476),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 182 alineatul (4), articolul 183 și articolul 188 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C80268/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A80000/2018),

1.    adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[1]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Fondului european de apărare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3), articolul 182 alineatul (4), articolul 183 și articolul 188 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(-1a)  Se consideră că apărarea este un exemplu clar al modului în care ar putea fi obținută o mai mare eficacitate prin transferarea la nivel european a unor competențe și acțiuni realizate în prezent de statele membre și a creditelor corespunzătoare, având ca rezultat demonstrarea valorii adăugate europene și permițând limitarea sarcinii globale a cheltuielilor publice în UE.

(-1b)  Contextul geopolitic al UE s-a schimbat în mod dramatic în ultimul deceniu. Situația din regiunile învecinate ale Europei este instabilă, iar Uniunea se confruntă cu un context complex și dificil, în care se alătură apariția unor noi amenințări, cum ar fi atacurile hibride și informatice, și reapariția unor provocări mai convenționale. În acest context, atât cetățenii europeni, cât și liderii lor politici împărtășesc opinia că trebuie depuse mai multe eforturi colective în domeniul apărării. 75 % dintre cetățenii Uniunii sprijină o politică comună de apărare și securitate. Declarația din 25 martie 2017 de la Roma a liderilor celor 27 de state membre și ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene afirmă că Uniunea își va consolida politica de securitate și apărare comună și va promova o industrie a apărării mai competitivă și mai integrată.

(1)  În comunicarea sa din 30 noiembrie 2016 privind planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților tehnologice și industriale de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă, eficientă și inovatoare și pentru a crea o piață a apărării mai integrată în întreaga Uniune. Aceasta a propus, în special lansarea unui Fond european de apărare (denumit în continuare „fondul”) pentru a sprijini investițiile în activități comune de cercetare și dezvoltare de echipamente și tehnologii de apărare, stimulând astfel sinergii și eficacitatea costurilor, precum și pentru a promova achizițiile și întreținerea în comun de către statele membre a echipamentelor de apărare. Acest fond ar completa finanțările naționale care sunt deja folosite în acest scop și ar trebui să acționeze ca stimulent pentru ca statele membre să coopereze la nivel transfrontalier și să investească mai mult în apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

(1a)  La 7 iunie 2017, Comisia a adoptat o comunicare prin care s-a lansat Fondul european de apărare. S-a propus o abordare în două etape: mai întâi, pentru a testa abordarea, a fost pusă la dispoziție o finanțare inițială atât pentru cercetare, cât și pentru dezvoltare în cadrul financiar multianual 2014-2020 („CFM”), prin adoptarea Regulamentului (UE) 2018/1092 la Parlamentului European și al Consiliului2; în al doilea rând, ar urma să se creeze un fond special în cadrul CFM 2021-2027, prin care se majorează finanțarea pentru cercetarea în colaborare în domeniul tehnologiilor și produselor inovatoare în materie de apărare și pentru etapele ulterioare ale ciclului de dezvoltare, inclusiv pentru dezvoltarea de prototipuri. Între aceste două etape ar trebui să existe o abordare uniformă și coerentă.

(1b)  Sectorul apărării se caracterizează prin costuri din ce în ce mai mari ale echipamentelor de apărare și prin costuri ridicate pentru cercetare și dezvoltare, care îngreunează lansarea de noi programe de apărare și care au un impact direct asupra competitivității și a capacității de inovare a industriei Uniunii. În contextul creșterii costurilor, a magnitudinii cheltuielilor nerecurente cu cercetarea și dezvoltarea și a seriilor mici care pot fi achiziționate la nivel național, dezvoltarea unei noi generații de sisteme majore de apărare și a unor tehnologii de apărare noi este din ce în ce mai dificil de realizat de către statele membre ale UE în mod individual.

(1c)  În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: în pregătirea poziției Parlamentului privind CFM după 2020, Parlamentul European și-a reafirmat sprijinul pentru crearea unei Uniuni Europene a Apărării, cu un program specific de cercetare în domeniul apărării Uniunii și cu un program de dezvoltare industrială, care să fie completate prin investițiile statelor membre, cu scopul de a elimina dublarea și de a mări autonomia strategică, precum și eficiența industriei europene a apărării; De asemenea, a reiterat că Uniunea ar putea fi mai puternică și mai ambițioasă dacă li s-ar pune la dispoziție mijloace financiare suplimentare și a solicitat, prin urmare, să se acorde sprijin continuu în contextul politicilor existente care măresc resursele pentru programele emblematice ale Uniunii și pentru ca responsabilitățile suplimentare să fie corelate cu mijloace financiare suplimentare. (1d)   Situația sectorului apărării a fost afectată și de reducerile semnificative aplicate bugetelor pentru apărare din țările europene în ultimii zece ani, care au avut un impact în special asupra cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare și asupra celor pentru echipamente. Între 2006 și 2013, nivelurile reale ale cheltuielilor de apărare în statele membre participante la AEA s-au redus cu 12 %. Având în vedere că cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării reprezintă baza pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii de apărare de ultimă generație, astfel de tendințe sunt deosebit de îngrijorătoare și reprezintă o provocare serioasă pentru capacitatea de a menține competitivitatea industriei de apărare a UE pe termen lung.

(1e)  În pofida interacțiunii dintre creșterea costurilor și scăderea cheltuielilor, planificarea apărării, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării și achiziția de echipamente au rămas în mare parte la nivel național, cooperarea între statele membre fiind foarte limitată pentru investițiile în echipamente de apărare. În plus, atunci când sunt implementate, doar câteva programe sunt legate și de prioritățile legate de capabilitățile Uniunii - în 2015, doar 16 % din echipamente au fost achiziționate prin intermediul achizițiilor publice în colaborare, cu mult sub valoarea de referință colectivă convenită de 35 %.

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive[2] privind achizițiile publice și privind transferul în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009. Prin urmare, este absolut esențial să se respecte principalele condiții preliminare de reglementare, în special implementarea integrală a directivelor respective. Fondul este conceput pentru a deveni piatra unghiulară a unei politici industriale de apărare europene solide.

(3)  În urma unei abordări integrate și pentru a contribui la creșterea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii, ar trebuie instituit un Fond european de apărare. Fondul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității, inovării, eficienței și autonomiei tehnologice și industriale a industriei de apărare a Uniunii, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și dintre întreprinderi, centre de cercetare, administrații naționale, organizații internaționale și universități din întreaga Uniune, în faza de cercetare și în etapa de dezvoltare a produselor și tehnologiilor de apărare. Pentru a realiza mai multe soluții inovatoare și o piață internă deschisă, fondul ar trebui să sprijine participarea transfrontalieră la apărare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor cu capitalizare medie (ICM-uri). Pentru a încuraja o piață internă deschisă, fondul ar trebui să faciliteze lărgirea cooperării transfrontaliere între entități juridice, în special participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie.

(3a)  Securitatea europeană depinde de existența unor relații puternice și solide cu partenerii strategici din întreaga lume, iar programul ar trebui să consolideze competitivitatea pieței europene a industriei de apărare prin consolidarea mai mare a parteneriatelor prin cercetarea și dezvoltare, promovând astfel capacitatea și capabilitatea strategică europeană.

(4)  Faza de cercetare este un element de o importanță crucială, deoarece influențează capacitatea industriei europene și autonomia care permite industriei europene să dezvolte produse și independența statelor membre ca utilizatori finali ai apărării. Faza de cercetare legată de dezvoltarea capabilităților de apărare poate include riscuri semnificative, în special legate de nivelul scăzut de maturitate și caracterul disruptiv al tehnologiilor. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri semnificative care împiedică exploatarea în continuare a rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității și inovării industriei de apărare a Uniunii. Fondul ar trebui să încurajeze legătura dintre fazele de cercetare și de dezvoltare ale produselor și tehnologiilor din domeniul apărării pentru a putea depăși „valea morții”.

(5)  Fondul nu ar trebui să sprijine cercetarea fundamentală pură care ar trebui susținută prin alte scheme, dar poate include cercetarea fundamentală orientată spre apărare care ar putea forma baza soluției la unele probleme sau posibilități identificate sau preconizate.

(6)  Fondul poate sprijini acțiuni referitoare atât la produse și tehnologii noi, cât și la cele existente, ori de câte ori utilizarea de informații preexistente necesare pentru executarea acțiunii pentru modernizarea nu face obiectul unor restricții impuse de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate. Atunci când solicită finanțare din partea Uniunii, entitățile juridice ar trebui să fie obligate să furnizeze informațiile relevante pentru a stabili absența restricțiilor. În absența unor astfel de informații, finanțarea acordată de Uniune nu ar trebui să fie posibilă.

(6a)  Fondul ar trebui să acorde sprijin adecvat acțiunilor de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor disruptive pentru apărare. Deoarece tehnologiile disruptive pot avea la bază concepte sau idei provenind de la actori netradiționali în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării, fondul ar trebui să permită o flexibilitate suficientă în consultarea părților interesate, dar și în finanțarea și gestionarea acțiunilor.

(7)  Pentru a asigura respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor sale membre în contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, acțiunile legate de produse sau tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă prin dreptul internațional nu ar trebui să fie finanțate în cadrul fondului. În acest sens, eligibilitatea acțiunilor legate de dezvoltarea de noi produse sau tehnologii de apărare, precum cele concepute special pentru a efectua atacuri letale fără control uman asupra deciziilor de activare, ar trebui să fie, de asemenea, condiționată de evoluțiile din dreptul internațional.

(7a)  În ceea ce privește exporturile de produse care ar fi rezultatul unor acțiuni de cercetare sau dezvoltare din cadrul programului, ar trebui să se acorde o atenție deosebită articolului 7 alineatul (1) din Tratatul ONU privind comerțul cu arme din 2013, care prevede că, deși exportul nu este interzis, statele părți exportatoare evaluează, obiectiv și nediscriminatoriu, ținând cont de factorii relevanți, dacă exportul acestor arme convenționale sau bunuri: (a) ar contribui sau ar submina pacea și securitatea sau (b) ar putea fi utilizat pentru (i) comiterea sau înlesnirea unei încălcări grave a dreptului umanitar internațional, (ii) comiterea sau înlesnirea unei încălcări grave a dreptului umanitar internațional privind drepturile omului; (iii) comiterea sau facilitarea comiterii unui act ce constituie infracțiune potrivit protocoalelor sau convențiilor internaționale privind terorismul la care statul exportator este parte; sau (iv) comiterea sau înlesnirea unui act ce constituie infracțiune potrivit convențiilor sau protocoalelor internaționale privind criminalitatea transnațională organizată la care statul exportator este parte.

(8)  Dificultatea de a conveni asupra cerințelor consolidate privind capabilitățile de apărare și a unor specificații sau standarde tehnice comune constituie un obstacol în calea unei colaborări transfrontaliere între statele membre și între întreprinderile stabilite în diferite state membre. Absența unor astfel de cerințe, specificații și standarde a condus la o mai mare fragmentare a sectorului apărării, la complexitate tehnică, întârzieri, ▌costuri exagerate, dublarea inutilă a capabilităților, precum și la o interoperabilitate scăzută. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru acțiunile care implică un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică. Activitățile statelor membre care promovează interoperabilitatea, determinând cerințe și studii de sprijin comune în materie de capabilități de apărare, precum și acțiunile ce vizează sprijinirea elaborării unei definiții comune a specificațiilor sau a standardelor tehnice ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru sprijin din partea fondului, pentru a nu permite unor specificații și standarde concurente să pericliteze interoperabilitatea.

(9)  Întrucât obiectivul fondului este acela de a sprijini competitivitatea, eficiența, autonomia industrială și inovarea din industria de apărare a Uniunii oferind un efect de levier activităților colaborative de cercetare și tehnologie în domeniul apărării și consolidându-le și reducând riscurile inerente fazei de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de cercetare și dezvoltare de produse sau tehnologie în domeniul apărării ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Aceasta se va aplica, de asemenea, modernizării și interoperabilității produselor și tehnologiilor existente în domeniul apărării.

(10)  Având în vedere faptul că fondul vizează în special consolidarea cooperării dintre entitățile juridice și statele membre din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare într-un consorțiu între cel puțin trei entități juridice situate în cel puțin trei state membre diferite. Ar trebuie să i se permită oricărei alte entități juridice care participă la consorțiu să fie stabilită într-o țară asociată ▌. În toate tipurile de cooperare, entitățile juridice stabilite în statele membre ar trebui să reprezinte o majoritate în cadrul consorțiului. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate diferite nu ar trebui ▌controlate, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau să se controleze reciproc. În vederea consolidării cooperării dintre statele membre, fondul poate sprijini achizițiile publice comune înainte de comercializare.

(11)  În conformitate cu [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu o nouă decizie cu privire la TTPM: articolul 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului[3]], entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) ar urma să fie eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor fondului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(12)  Deoarece fondul are ca obiectiv creșterea competitivității, eficienței și autonomiei industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune sau în țările asociate și care nu fac obiectul unui control de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate ar trebui, în principiu, să fie eligibile pentru sprijin. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de subcontractanți în acțiunile finanțate în cadrul fondului ar trebui ▌să se afle pe teritoriul Uniunii sau al unor țări terțe asociate.

(13)  În anumite condiții, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii, ar trebui să fie posibil să se deroge de la principiul că beneficiarii și subcontractanții lor nu ar trebui să fie supuși controlului de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate. În acest sens, entitățile juridice stabilite în Uniune care sunt controlate de o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată pot fi eligibile dacă se îndeplinesc condițiile stricte și relevante legate de interesele de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Participarea unor astfel de entități nu ar trebui să contravină obiectivelor fondului. Solicitanții ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante privind infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele care urmează să fie folosite în cadrul acțiunii. În orice caz, nu ar trebui acordată nicio derogare solicitanților controlați de o țară terță neasociată care face obiectul oricăror măsuri restrictive ale Uniunii sau de o entitate dintr-o țară terță neasociată care face obiectul unor măsuri restrictive ale Uniunii.

(14)  În cazul în care un consorțiu dorește să participe la o acțiune eligibilă în cadrul programului și asistența financiară a Uniunii ia forma unui grant, consorțiul trebuie să desemneze dintre membrii săi un coordonator care va fi principalul punct de contact.

(15)  În cazul în care o acțiune de dezvoltare sprijinită de fond este gestionată de un responsabil de proiect desemnat de statele membre sau de țări asociate, Comisia ar trebui să consulte responsabilul de proiect înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât responsabilul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari. ▌ Responsabilul de proiect ar trebui să furnizeze Comisiei observațiile sale cu privire la progresul acțiunii, astfel încât Comisia să poată valida dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a efectua plata.

(16)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate sunt viabile din punct de vedere financiar, este necesar ca beneficiarii să demonstreze că respectivele costuri ale acțiunii care nu sunt acoperite de finanțarea din partea Uniunii sunt acoperite de alte mijloace de finanțare.

(17)  Statele membre ar trebui să dispună de diferite tipuri de contracte financiare pentru dezvoltarea și achiziționarea în comun a capabilităților de apărare. Setul de instrumente financiare elaborat de Comisie ar trebui să ofere diferite tipuri de mecanisme pe care statele membre le pot utiliza pentru a răspunde provocărilor ridicate de dezvoltarea și de achizițiile în comun dintr-o perspectivă de finanțare. Folosirea unor astfel de mecanisme financiare ar putea promova în continuare lansarea de proiecte colaborative și transfrontaliere în domeniul apărării, ar putea contribui la evitarea suprapunerilor și ar putea crește eficiența cheltuielilor în materie de apărare, inclusiv pentru proiecte sprijinite în cadrul Fondului european de apărare.

(18)  Având în vedere specificul industriei de apărare unde cererea vine aproape exclusiv din partea statelor membre și a țărilor asociate, care controlează, de asemenea, achiziția tuturor produselor din domeniul apărării și tehnologii, inclusiv exporturile, modul de funcționare a sectorului de apărare este unic și nu respectă normele convenționale și modelele de afaceri care reglementează piețele mai tradiționale. Prin urmare, industria nu își poate asuma proiecte substanțiale auto-finanțate de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării; statele membre și țările asociate finanțează în mod normal toate costurile asociate C&D. Pentru a realiza obiectivele fondului, în special pentru a stimula cooperarea între companiile din diferite state membre și țări asociate, luând în considerare particularitățile sectorului de apărare, ar fi oportun să se acopere 100 % din costurile eligibile pentru acțiuni care au loc înainte de faza de dezvoltare a prototipurilor.

(19)  Faza de prototip este o etapă crucială în cadrul căreia statele membre sau țările asociate decid de regulă cu privire la investițiile consolidate pe care le-au făcut și demarează procesul de achiziționare de produse sau tehnologii de apărare viitoare. Acesta este motivul pentru care, în această etapă specifică, statele membre și țările asociate convin asupra angajamentelor necesare, inclusiv partajarea costurilor și dreptul de proprietate asupra proiectului. Pentru a asigura credibilitatea angajamentului lor, asistența financiară a Uniunii în cadrul acestui fond ar trebui, în mod normal, să nu depășească 20 % din costurile eligibile.

(20)  Pentru acțiuni care se întind dincolo de faza de prototip, ar trebui prevăzută finanțare de până la 80 %. Aceste acțiuni, care sunt mai aproape de finalizarea produselor și tehnologiilor, încă pot implica costuri substanțiale.

(21)  Părțile interesate din sectorul apărării se confruntă cu costuri specifice indirecte, cum ar fi costurile de securitate. În plus, părțile interesate lucrează pe o piață specifică, unde, în absența unei cereri din partea cumpărătorilor, nu își pot recupera costurile de cercetare și dezvoltare, cum este cazul în sectorul civil. Prin urmare, este justificat să se permită o rată forfetară de 25 %, precum și posibilitatea ▌de a declara costuri indirecte calculate în conformitate cu practicile contabile obișnuite ale beneficiarilor, în cazul în care aceste practici sunt acceptate de către autoritățile lor naționale în cadrul unor scheme de finanțare naționale comparabile, care au fost comunicate Comisiei. ▌

(21a)  Proiectele care implică participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie transfrontaliere sprijină deschiderea lanțurilor de aprovizionare și contribuie la realizarea obiectivelor Fondului. Prin urmare, astfel de acțiuni ar trebui să fie eligibile pentru o rată de finanțare mai mare, care este în beneficiul tuturor entităților care participă la consorțiu.

(22)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea și eficiența industriei de apărare europene, este important ca statele membre să achiziționeze deja în comun produsul final sau să utilizeze tehnologia, în special prin achiziții transfrontaliere comune, în cazul în care statele membre organizează în comun procedurile de achiziții, în special prin utilizarea unui organism central de achiziție. Deoarece ministerele apărării din statele membre sunt clienți exclusivi și industriile de apărare sunt singurii furnizori de produse din domeniul apărării, pentru a facilita achizițiile, ministerele apărării din statele membre ar trebui să fie implicate în proiect de la specificațiile tehnice până la finalizarea proiectului.

(22a)  Pentru a răspunde instabilității mărite și conflictelor din vecinătatea Uniunii, precum și noilor amenințări în materie de securitate și geopolitică, statele membre și Uniunea trebuie să își coordoneze deciziile de investiții și, prin urmare, e nevoie de o definiție comună a amenințărilor, nevoilor și priorităților, inclusiv a nevoilor anticipate de capabilități militare, care ar putea fi identificate prin proceduri precum Planul de dezvoltare a capabilităților (CDP).

(23)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate și apărare ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de cercetare și capabilități în materie de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, deficitele legate de cercetare și capabilități sunt identificate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), în special prin intermediul agendei strategice cuprinzătoare a cercetării și al CDP, inclusiv al cazurilor practice strategice din cadrul CDP. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante prin identificarea și promovarea de oportunități pentru cooperarea consolidată în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al UE în materie de securitate și apărare. După caz, prioritățile regionale și internaționale, inclusiv cele din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare dacă sunt în conformitate cu prioritățile Uniunii și nu împiedică nici un stat membru sau o țară asociată să participe, ținându-se seama, în același timp, de faptul că trebuie evitată orice suprapunere inutilă.

(24)  Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente (PESCO) în cadrul instituțional al Uniunii ar trebuie să garanteze în mod continuu o cooperare consolidată între entitățile juridice din diferite state membre, contribuind, prin urmare, în mod direct la obiectivele programului. Dacă sunt selectate, astfel de proiecte ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare.

(24a)  Fondul ar trebui să ia în considerare și Planul de acțiune vizând mobilitatea militară ca parte a viitorului Mecanism pentru interconectarea Europei și a Instrumentului european pentru pace, pentru a sprijini, printre altele, misiunile PESC/PSAC din cadrul politicii externe și de securitate comune și eforturile de combatere a amenințărilor hibride care, împreună cu CDP, CARD și PESCO, contribuie la coordonarea planificării capabilităților, a dezvoltării, a achizițiilor și a operațiunilor.

(25)  Comisia va lua în considerare alte activități finanțate în cadrul programului specific Orizont Europa pentru a evita suprapunerile inutile și pentru a garanta îmbogățirea reciprocă și sinergii între cercetarea civilă și cea din domeniul apărării și pentru a asigura că programul Orizont Europa va rămâne un program de cercetare pur civil.

(26)  Securitatea cibernetică și apărarea cibernetică reprezintă provocări din ce în ce mai importante, iar Comisia și Înaltul Reprezentant au recunoscut necesitatea de a stabili sinergii între acțiunile de apărare cibernetică în domeniul de aplicare al fondului și inițiative ale Uniunii în domeniul securității cibernetice, cum ar fi cele anunțate în Comunicarea comună privind securitatea cibernetică. În special, centrul european de competențe și de cercetare în materie de securitate cibernetică care urmează să fie creat ar trebui să urmărească realizarea de sinergii între dimensiunile civile și cele de apărare ale securității cibernetice. Acesta ar putea să sprijine în mod activ statele membre și alți actori relevanți prin acordarea de consultanță, prin schimbul de cunoștințe și colaborarea în ceea ce privește facilitarea proiectelor și a acțiunilor, precum și atunci când se solicită de către statele membre care acționează în calitate de manager de proiect în ceea ce privește Fondul european de apărare.

(27)  Ar trebui să se asigure o abordare integrată prin reunirea activităților care fac obiectul acțiunii pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării, lansate de Comisie în sensul articolului [58 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) și Programul european de dezvoltare a industriei de apărare, instituit prin Regulamentul (CE) nr… al Parlamentului European și al Consiliului și pentru a armoniza condițiile de participare, a crea un set de instrumente mai coerent, pentru a mări impactul economic, inovator și bazat pe colaborare, evitând, în același timp, dublarea și fragmentarea inutile. Prin această abordare integrată, fondul ar contribui, de asemenea, la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în domeniul apărării, acoperind decalajul dintre cercetare și dezvoltare, luând în considerare particularitățile sectorului de apărare, precum și promovând toate formele de inovare și, în măsura în care se pot aștepta, după caz, efecte pozitive secundare în domeniul civil, inclusiv inovarea disruptivă, acolo unde ar trebui acceptat un eventual eșec.

(28)  Obiectivele de politică ale acestui fond vor fi realizate, de asemenea, prin instrumentele financiare și garanția bugetară din cadrul domeniilor de politică [...] ale Fondului InvestEU.

(29)  Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară.

(30)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Acestea ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul [125 alineatul (1)] din Regulamentul financiar.

(31)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru anual sau multianual în conformitate cu obiectivele fondului. Programele de lucru ar trebui să ia în considerare lecțiile inițiale învățate în urma Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, a proiectului-pilot și a acțiunii pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării.

(32)  Pentru a garanta condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui i se confere Comisiei competențe de executare în ceea ce privește adoptarea programului de activitate și în acordarea de finanțare pentru acțiunile de dezvoltare selectate. În special, în aplicarea acțiunilor de dezvoltare ar trebui luate în considerare particularitățile sectorului apărării, în special în ceea ce privește responsabilitatea statelor membre și/sau a țărilor asociate pentru procesul de planificare și achiziționare. Respectivele competențe de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) [nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului][4].

(33)  În vederea sprijinirii unei piețe interne deschise, ar trebui de asemenea încurajată o participare credibilă a IMM-urilor transfrontaliere, fie în calitate de membri ai unui consorțiu, fie în calitate de subcontractanți. Programul de lucru ar trebui să garanteze că o parte credibilă din bugetul general vine în sprijinul acțiunilor care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor și ICM-urilor.

(34)  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui dialog cu Parlamentul European, statele membre și cu industria pentru a asigura succesul fondului prin efectul pe care îl are asupra industriei de apărare.

(35)  Prezentul regulament instituie, pentru Fondul european de apărare, un pachet financiar care constituie valoarea de referință privilegiată, în sensul [noului acord interinstituțional] dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară[5], pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale. Comisia ar trebui să se asigure că procedurile administrative sunt menținute cât se poate de simple și că acestea implică o sumă minimă de cheltuieli suplimentare.

(36)  Regulamentul financiar se aplică fondului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, asistența financiară, instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

(37)  Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și definesc în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă și prevăd verificări ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(38)  În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului[6], Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului[7], Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului[8] și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului[9], interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și privind alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului[10]. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(39)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind SEE care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul respectivului acord. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare astfel încât ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își poată exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

(40)  Conform punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesară evaluarea acestui regulament pe baza informațiilor colectate prin cerințe specifice de monitorizare, evitând totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor regulamentului pe teren. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară în termen de cel mult patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului și o evaluare finală la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a fondului, care examinează activitățile financiare din prisma rezultatelor execuției financiare și, în măsura în care este posibil la acel moment, rezultatele și impactul. Rapoartele respective ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la proiectele sprijinite de fond, precum și participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la lanțul valoric global și, de asemenea, ar trebui să conțină informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor, numărul țărilor implicate în proiectele individuale și, unde este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate. De asemenea, Comisia poate propune modificări ale prezentului regulament pentru a reacționa la posibilele evoluții în punerea în aplicare a fondului.

(41)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest fond ▌va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale de 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a fondului și vor fi reexaminate în contextul evaluării intermediare a acestuia.

(42)  Deoarece fondul nu sprijină decât etapele de cercetare și dezvoltare de produse și tehnologii din domeniul apărării, ▌ Uniunea nu ar trebui să aibă proprietatea sau drepturile de proprietate intelectuală (DPI) asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate de Uniune, cu excepția cazului în care asistența este furnizată prin intermediul procedurilor de achiziții publice. Cu toate acestea, pentru acțiunile de cercetare, statele membre și țările asociate interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza rezultatele acțiunilor finanțate și de a participa la monitorizarea dezvoltării colaborative și, prin urmare, ar trebuie permise derogări de la acest principiu.

(43)  Sprijinul financiar din partea Uniunii ar trebui să fie însoțit de punerea în aplicare corectă și integrală a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului[11] privind transferul produselor din domeniul apărării în interiorul Uniunii și nu ar trebui să afecteze exportul de produse, de echipamente și tehnologii.

(44)  Utilizarea unor informații sensibile sau accesul persoanelor neautorizate la rezultate sensibile generate de proiectele de cercetare poate avea un impact negativ asupra intereselor Uniunii Europene sau ale unuia sau mai multor state membre. Prin urmare, manipularea datelor confidențiale și a informațiilor clasificate ar trebui să fie reglementată de dreptul relevant al Uniunii, inclusiv de regulamentele interne ale instituțiilor, precum Decizia Comisiei (UE, Euratom) 2015/444/CE[12].

(45)  Pentru a putea completa sau modifica prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește acordarea de fonduri pentru acțiunile de dezvoltare, adoptarea programelor de lucru și indicatorii aferenți căilor de impact. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

(46)  Comisia ar trebui să gestioneze fondul ținând seama în mod corespunzător de cerințele de confidențialitate și de securitate, în special de informațiile clasificate și informațiile sensibile.

(46a)  Când propun noi produse sau tehnologii de apărare sau schimbarea destinației celor existente, întreprinderile sunt obligate să respecte legislația aplicabilă. Unde nu există legislație aplicabilă imediat, ale ar trebui să se angajeze să respecte un set de principii etice universale referitoare la drepturile fundamentale și la bunăstarea oamenilor, la protecția genomului uman, la tratamentul animalelor, la protecția mediului natural, la protecția patrimoniului cultural și la accesul echitabil la bunurile comune globale, inclusiv spațiul și spațiul cibernetic. Comisia ar trebui să se asigure că propunerile sunt verificate sistematic pentru a identifica acțiunile care ridică probleme etice serioase și pentru a le supune unei evaluări etice. Acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic nu ar trebui să primească finanțare din partea Uniunii.

(46b)   Consiliul ar trebui să depună eforturi pentru a emite o decizie privind utilizarea vehiculelor aeriene înarmate fără pilot înainte de [31 decembrie 2020]; înainte de intrarea în vigoare a acestei decizii, nu ar trebuie puse la dispoziție fonduri pentru dezvoltarea vehiculelor aeriene înarmate fără pilot;

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL IDISPOZIȚII COMUNE

APLICABILE CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie Fondul european de apărare (denumit în continuare „fondul”).

Acesta prevede obiectivele fondului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

2.  „control” înseamnă capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice intermediare;

3.  „acțiune de dezvoltare” înseamnă orice acțiune care constă, în principal, din activități în domeniul apărării aflate în etapa de dezvoltare, care acoperă noi produse sau tehnologii sau care le modernizează pe cele existente, cu excepția producerii sau utilizării de arme;

4.  „tehnologii disruptive pentru apărare” înseamnă o tehnologie a cărei aplicare poate modifica radical conceptele și modul de desfășurare a afacerilor în domeniul apărării;

5.  „structuri de conducere executivă” înseamnă orice organ sau organe, numite în conformitate cu legislația națională, care sunt autorizate să stabilească strategia, obiectivele și direcția de ansamblu a entității juridice și care supervizează și monitorizează procesul de decizie în materie de management;

6.  „entitate juridică” înseamnă orice persoană fizică sau persoană juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul legislației naționale, al legislației Uniunii sau al legislației internaționale, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate fără personalitate juridică, în conformitate cu articolul [197 alineatul (2) litera (c)] din Regulamentul financiar;

7.  „întreprindere cu capitalizare medie” înseamnă o întreprindere care nu este o microîntreprindere, nici o întreprindere mică și mijlocie („IMM-uri”), astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei[13] și care are până la 3 000 de angajați, unde numărul de angajați se calculează în conformitate cu articolele 3, 4, 5 și 6 din titlul I din anexa la recomandarea respectivă;

8.  „achiziție publică înainte de comercializare” înseamnă o achiziție publică de servicii de cercetare și dezvoltare care implică împărțirea riscurilor și beneficiilor în condițiile pieței și dezvoltarea competitivă în etape, existând o separare clară între serviciile de cercetare și de dezvoltare achiziționate și introducerea de produse finite la scară comercială;

9.  „responsabil de proiect” înseamnă orice autoritate contractantă stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată, înființată de un stat membru sau de o țară asociată sau de către un grup de state membre și/sau țările asociate ca să gestioneze proiecte multinaționale de armament în mod permanent sau ad-hoc;

10.  „beneficiar” înseamnă orice entitate juridică care primește finanțare în cadrul acestui fond;

11.  „acțiune de cercetare” înseamnă orice acțiune care constă în activități de cercetare axate exclusiv pe aplicații în domeniul apărării;

12.  „rezultate” înseamnă orice efect tangibil sau intangibil al acțiunii, precum date, know-how sau informații, indiferent de forma sau natura sa, indiferent dacă poate sau nu să fie protejat, precum și orice drepturi care îl însoțesc, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;

13.  „raport special” înseamnă un anumit rezultat al unei acțiuni de cercetare care sintetizează rezultatele acesteia, furnizând informații cuprinzătoare cu privire la principiile de bază, obiectivele, rezultatele reale, proprietățile de bază, testele efectuate, potențialele beneficii, aplicațiile de apărare potențiale și potențialul de exploatare preconizat în domeniul cercetării;

14.  „prototip de sistem” înseamnă un model al unui produs sau al unei tehnologii care poate demonstra performanța într-un mediu operațional;

15.  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii;

16.  „țară terță neasociată” înseamnă o țară terță care nu este o țară asociată în conformitate cu articolul 5;

17.  „entitate dintr-o țară terță neasociată” înseamnă o entitate juridică stabilită într-o țară terță neasociată sau ale cărei structuri de conducere executivă se află într-o țară terță neasociată.

17a.  „calificare” înseamnă întregul proces care demonstrează că proiectul unui produs, al unei componente corporale sau necorporale sau al unei tehnologii din domeniul apărării îndeplinește cerințele specificate. Acest proces oferă dovezi obiective prin care se demonstrează că cerințele specifice ale unui model au fost îndeplinite;

17b.  „consorțiu” înseamnă o asociere colaborativă de entități juridice, constituită pentru a desfășura o acțiune în cadrul acestui fond;

17c.  „certificare” înseamnă procesul prin care o autoritate națională certifică faptul că produsul, componenta corporală sau necorporală sau tehnologia din domeniul apărării este conform(ă) cu regulamentele aplicabile;

17d.  „coordonator” înseamnă o entitate juridică ce aparține unui consorțiu și care a fost numită de către toți membrii consorțiului ca principalul punct de contact al Comisiei pentru acordul de grant;

Articolul 3

Obiectivele Fondului

(1)  Obiectivul general al fondului este de a favoriza competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei europene de apărare prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării transfrontaliere între entități juridice în întreaga Uniune, inclusiv IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, precum și prin consolidarea și îmbunătățirea agilității lanțului de aprovizionare și deopotrivă a celui valoric din domeniul apărării, lărgind cooperarea transfrontalieră între entitățile juridice și promovând o mai bună exploatare a potențialului industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ▌ciclului de viață al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării. ▌Fondul contribuie, de asemenea, la libertatea de acțiune a Uniunii și la autonomia sa strategică, în special din perspectivă tehnologică și industrială.

(2)  Fondul are următoarele obiective specifice:

(a)  sprijinirea proiectelor de cercetare în colaborare foarte eficiente care ar putea îmbunătăți semnificativ performanța viitoarelor capabilități europene, vizând maximizarea inovării și introducerea de noi produse și tehnologii în domeniul apărării, inclusiv cele disruptive;

(b)  sprijinirea proiectelor de dezvoltare colaborativă europene a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună, mai ales în contextul Planului de dezvoltare a capabilităților din cadrul politicii de securitate și apărare comună, contribuind astfel la o eficiență mai mare a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, reducând riscul ▌ dublării, reducând dependența excesivă de importurile din țări terțe, mărind, astfel, achiziția echipamentelor europene de către statele membre și, ca atare reducând fragmentarea pieței apărării din întreaga Uniune și urmărind totodată creșterea nivelului de standardizare a sistemelor de apărare și a interoperabilității între capacitățile statelor membre.

Articolul 4

Buget

(1)  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Fondului european de apărare în perioada 2021 - 2027 este de 11 453 260 000 EUR la prețurile din 2018 (13 000 000 000 EUR în prețuri curente).

(2)  Repartizarea ▌ sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

(a)  ▌3 612 182 000 EUR la prețurile din 2018 (4 100 000 000 EUR la prețuri curente)

(b)  ▌7 841 078 000 EUR la prețurile din 2018 (8 900 000 000 EUR la prețurile curente) pentru acțiunile de dezvoltare.

(2a)  Pentru a răspunde situațiilor neprevăzute sau unor nevoi și evoluții noi, Comisia poate, în cadrul procedurii bugetare anuale, să se abată de la valorile menționate la alineatul (2) până la o limită maximă de 10 %.

(3)  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea fondului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației. Suma nu depășește 5 % din valoarea pachetului financiar menționată la alineatul (1).

(4)  Cel puțin 5 % și până la 10 % din pachetul financiar menționat la alineatul (1) trebuie alocat pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive pentru apărare.

Articolul 5

Țări asociate

Fondul este deschis pentru membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind SEE; Toate contribuțiile financiare la fond în baza prezentului articol constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul financiar.

Articolul 6

Sprijin pentru tehnologiile disruptive în materie de apărare

(1)  Comisia acordă finanțare prin consultări deschise și publice cu privire la tehnologiile disruptive, punând un accent exclusiv pe aplicațiile în domeniul apărării în ariile de intervenție definite în programele de lucru, conform procedurii prevăzute la articolul 27.

(2)  Comisia găsește, de la caz la caz, cea mai potrivită formă de finanțare pentru a finanța tehnologiile disruptive.

Articolul 7

Etica

(1)  Acțiunile desfășurate în cadrul fondului trebuie să respecte principiile etice și legislația națională, europeană și internațională.

(2)  Propunerile sunt verificate în mod sistematic, pe o bază ex-ante, de către Comisie, pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și, dacă este cazul, pentru a le supune unei evaluări etice. Verificările și evaluările etice sunt făcute de Comisie cu sprijinul unor experți independenți care provin din diferite medii. Comisia asigură transparența procedurilor de etică în cea mai mare măsură cu putință și raportează cu privire la acest aspect în cadrul obligațiilor sale de raportare și evaluare prevăzute la articolele 31 și 32. Toți experții respectivi sunt cetățeni ai Uniunii și provin dintr-o gamă cât mai largă de state membre.

(3)  Înainte de începerea activităților relevante, entitățile care participă la acțiune obțin toate aprobările sau alte documente obligatorii din partea comitetelor de etică locale sau naționale relevante sau din partea altor organisme, cum ar fi autoritățile de protecție a datelor. Aceste documente trebuie păstrate la dosar și transmise Comisiei.

(5)  Acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic sunt respinse ▌.

CAPITOLUL IIDISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 8

Punerea în aplicare și forme de finanțare din partea UE

(1)  Fondul este pus în aplicare de Comisie prin gestiune directă, în conformitate cu Regulamentul financiar.

(2)  Fondul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. ▌

Articolul 9

Finanțare cumulativă, complementară și combinată

(1)  O acțiune care a beneficiat de o contribuție de la un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din partea fondului, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program/fond al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program/fond la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

(2)  ▌

CAPITOLUL III

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE, CRITERII DE ATRIBUIRE ȘI FINANȚARE

Articolul 10

Entități eligibile

(1)  Candidații și subcontractanții implicați în acțiune sunt eligibili pentru finanțare, cu condiția să fie stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată, după cum se menționează la articolul 5, să își aibă structurile de conducere executivă în Uniune sau într-o țară asociată și să nu fie controlați de către o țară terță neasociată sau de o entitate dintr-o țară terță neasociată.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), solicitantul sau subcontractantul implicat în acțiune stabilit în Uniune sau într-o țară asociată și controlat de către o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată poate constitui o entitate eligibilă pentru finanțare dacă acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii și cu condiția ca participarea sa să nu pună în pericol interesele în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivele stabilite la articolul 3. Pentru a garanta protecția intereselor de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri impune solicitantului să se angajeze că aplică, înainte de începerea acțiunii, măsuri care să asigure faptul că:

(a)  ▌controlul asupra solicitantului nu este exercitat într-o manieră care limitează în vreun fel capacitatea acestuia de a desfășura acțiunea și a avea rezultate, care impune restricții privind infrastructura, facilitățile, activele, resursele sale, proprietatea intelectuală sau know-how-ul de care este nevoie în scopul acțiunii ori care subminează capabilitățile și standardele necesare pentru executarea acțiunii;

(b)  ▌accesul țărilor terțe neasociate sau al entităților din țări terțe neasociate la informații sensibile și clasificate referitoare la acțiune este împiedicat; și că angajații sau alte persoane implicate în acțiune ▌au un certificat de securitate națională emis de un stat membru sau de o țară asociată;

(c)  drepturile de proprietate intelectuală care decurg din acțiune, precum și rezultatele acțiunii sunt deținute de beneficiar și nu sunt supuse controlului sau restricțiilor impuse de țări terțe neasociate sau de alte entități din țări terțe neasociate și nu sunt exportate către o țară terță ori accesate dintr-o țară terță sau transmise unei entități dintr-o țară terță sau accesate de o astfel de entitate fără aprobarea statelor membre în care este stabilit beneficiarul și în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 3, pe durata acțiunii și pentru o perioadă specificată după finalizarea acesteia, această perioadă fiind stipulată în acordul de grant.

Nu se acordă o derogare în temeiul prezentului alineat solicitantului sau subcontractantului implicat în acțiunea care are structura sa executivă de conducere în Uniune sau într-o țară asociată și care este controlat de o țară terță neasociată supusă oricăror măsuri restrictive ale Uniunii sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată supusă oricăror restricții de către Uniune.

(3)  Toate infrastructurile, instalațiile, activele și resursele utilizate în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul fondului se află pe teritoriul Uniunii sau în țări asociate și nu fac nu sunt supuse niciunui control sau niciunei restricții impuse de o țară terță neasociată sau de o entitate dintr-o țară terță neasociată. În plus, când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții lor implicați în acțiune cooperează numai cu entități juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată și nu sunt controlați de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

(4)  Prin derogare de la alineatul (3), dacă nu există substitute competitive disponibile imediat în Uniune, beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune își pot utiliza activele, infrastructura, instalațiile și resursele situate sau păstrate pe teritoriul unei țări terțe neasociate, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii prevăzute, dacă acest lucru nu pune în pericol interesele de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivele menționate la articolul 3. În aceleași condiții, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții lor implicați în acțiune pot coopera cu o entitate stabilită într-o țară terță neasociată. Costurile legate de utilizarea unor astfel de infrastructuri, instalații, active sau resurse și de o astfel de cooperare nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul fondului. În orice caz, o astfel de derogare nu se acordă în dacă activele, infrastructura, instalațiile și resursele se află sau deținute pe teritoriul unei țări terțe neasociate care este supusă vreunei măsuri restrictive de către Uniune.

(5)  Pentru a garanta protecția intereselor de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri sau acordul de grant trebuie să specifice toate condițiile, inclusiv pe cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol. Aceste condiții se referă în special la dispozițiile privind proprietatea asupra rezultatelor acțiunii și accesul la informații clasificate și sensibile și la garanțiile privind securitatea aprovizionării.

(6)  Solicitanții trebuie să furnizeze toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor menționate la alineatele (1) și (4).

(7)  Cererile care necesită verificări în temeiul alineatului (2) sau (4) pot fi depuse doar cu acordul statului membru sau al țării asociate în care este stabilit solicitantul.

(8)  În cazul în care pe durata implementării acțiunii intervine o modificare care ar putea pune sub semnul întrebării îndeplinirea respectivelor criterii și condiții, beneficiarul informează Comisia, iar aceasta evaluează dacă criteriile și condițiile respective sunt în continuare îndeplinite și abordează eventualele consecințe (suspendare, anulare) asupra finanțării acțiunii.

(9)  În sensul prezentului articol, „subcontractanți” înseamnă subcontractanți cu o relație contractuală directă cu un beneficiar, alți subcontractanți cărora li s-au alocat cel puțin 10 % din costurile eligibile totale ale acțiunii și subcontractanți care pot necesita accesul la informații clasificate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 în scopul desfășurării acțiunii.

Articolul 11

Acțiuni eligibile

(1)  Numai acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 sunt eligibile pentru finanțare.

(2)  Fondul trebuie să sprijine acțiuni referitoare atât la produse și tehnologii noi, cât și la cele existente, ori de câte ori utilizarea de informații preexistente necesare pentru executarea acțiunii pentru modernizarea nu face obiectul, direct sau indirect, al unor restricții impuse de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

(3)  O acțiune eligibilă vizează unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

(a)  activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea ▌cunoștințelor și a produselor sau tehnologiilor, inclusiv a tehnologiilor disruptive, din domeniul apărării, care pot avea efecte semnificative asupra apărării;

(b)  activități vizând creșterea interoperabilității și a rezilienței, inclusiv producția securizată și schimbul de date, tehnologiile critice pentru apărare, consolidarea securității aprovizionării sau exploatarea eficace a rezultatelor pentru produse din domeniul apărării și tehnologii.

(c)  studii, cum ar fi studiile de fezabilitate pentru a analiza posibilitatea unei tehnologii noi sau îmbunătățite, produse, procese, servicii, soluții ▌;

(d)  proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și definiția specificațiilor tehnice pe care s-a bazat proiectarea, care pot include teste parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial sau reprezentativ;

(e)  Elaborarea unui model de produs de apărare, a unei componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii care poate demonstra performanța elementului într-un mediu operațional (prototip de sistem);

(f)  testarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării;

(g)  calificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării ▌;

(h)  certificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării ▌;

(i)  dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării;

(4)  ▌Acțiunea este întreprinsă în colaborare, în cadrul unui consorțiu format din cel puțin trei entități juridice care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Orice altă entitate juridică care participă la consorțiu își poate avea sediul într-o țară asociată, după cum se menționează la articolul. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate nu este ▌controlată, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu se controlează reciproc.

(5)  Alineatul (4) nu se aplică pentru ▌ acțiunile menționate la litera (c) ▌de la alineatul (3) și acțiunile menționate la articolul 6.

(6)  Nu sunt eligibile pentru finanțare acțiunile care vizează dezvoltarea de noi produse și tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă de dreptul internațional aplicabil . În mod special, programul nu finanțează arme incendiare, inclusiv fosfor alb, muniții cu uraniu sărăcit, arme autonome mortale fără un control uman real al funcțiilor critice de alegere și atacare a țintelor individuale, arme de calibru mic și armament ușor, produse în principal pentru export, dacă niciun stat membru nu a exprimat o solicitare de desfășurare a acțiunii.

(6a)  Nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului acțiunile destinate dezvoltării de produse și tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă prin dreptul internațional:

(i)    încălcarea gravă a dreptului internațional umanitar;

(ii)    încălcarea gravă a dreptului internațional în domeniul drepturilor omului;

(iii)     un act ce constituie infracțiune potrivit protocoalelor sau convențiilor internaționale privind terorismul;

(iv)    un act ce constituie infracțiune potrivit convențiilor sau protocoalelor internaționale privind criminalitatea transnațională organizată.

Articolul 12

Procedura de selecție și atribuire

(1)  Granturile pot fi atribuite, fără o cerere de propuneri, unor entități juridice identificate în programul de lucru în conformitate cu articolul [195 litera (e)] din Regulamentul financiar.

(2)  Comisia atribuie finanțarea pentru acțiunile selectate după fiecare cerere de propuneri sau după aplicarea articolului [195 litera (e)] din Regulamentul financiar.

(3)  Pentru acordarea de finanțare pentru acțiuni de dezvoltare, Comisia acționează prin intermediul actelor delegate adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 28a.

Articolul 13

Criterii de atribuire

(1)  Fiecare propunere este evaluată pe baza următoarelor criterii:

(a)  contribuția la excelență sau la potențialul de a avea caracter disruptiv în domeniul apărării, în special arătând că rezultatele preconizate ale acțiunii propuse prezintă avantaje semnificative față de produsele sau tehnologiile existente;

(b)  contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei europene de apărare, în special arătând că acțiunea propusă include concepte și abordări noi sau inovatoare, îmbunătățiri tehnologice viitoare noi promițătoare sau aplicarea unor tehnologii sau concepte care nu au fost anterior aplicate în sectorul apărării;

(c)  contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare, în special prin crearea de noi oportunități de piață și accelerarea creșterii companiilor în întreaga Uniune;

(ca)  contribuția la autonomia industrială și tehnologică a Uniunii prin consolidarea tehnologiilor și produselor din domeniul apărării în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de statele membre în cadrul PESC și, în special, în contextul CDP al PSAC;

(d)  contribuția la interesele de securitate și apărare ale Uniunii în conformitate cu prioritățile menționate la articolul 3 alineatul (2) și, dacă este cazul, în acordurile de cooperare regionale și internaționale;

(e)  contribuția la crearea unei noi cooperări transfrontaliere între entități juridice, în special pentru IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie care sunt stabilite în state membre și/sau în țări asociate, altele decât cele în care sunt stabilite entitățile din consorțiu care nu sunt IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie;

(f)  calitatea și eficiența implementării acțiunii.

(2)  În temeiul literei (d) de la alineatul (1), prioritățile regionale și internaționale pot fi luate în considerare, în special pentru a evita suprapunerea inutilă, cu condiția ca acestea să servească intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și să nu excludă participarea niciunui stat membru.

Articolul 14

Rata de cofinanțare

(1)  Fondul finanțează ▌ 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni fără a se aduce atingere principiului cofinanțării.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1):

(a)  pentru acțiunile definite la articolul 11 alineatul (3) litera (e), asistența financiară din partea fondului nu trebuie să depășească 20 % din costurile eligibile ale acțiunii,

(b)  pentru acțiunile definite la articolul 11 alineatul (3) literele (f)-(h), asistența financiară din partea fondului nu trebuie să depășească 80 % din costurile eligibile ale acțiunii.

(3)  În ceea ce privește acțiunile de dezvoltare, rata finanțării este majorată, fără a depăși costul total eligibil, în următoarele cazuri:

(a)  o acțiune dezvoltată în contextul cooperării structurate permanente, astfel cum a fost stabilit prin Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017, ▌beneficiază de o rată de cofinanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare;

(b)  o acțiune beneficiază de o rată de finanțare majorată cu punctele procentuale egal cu procentul din costurile eligibile totale alocate IMM-urilor stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată, alta decât cele în care sunt stabiliți membrii consorțiului care nu sunt IMM-uri sau întreprinderi cu capitalizare medie;

(c)  o acțiune beneficiază de o rată de finanțare majorată cu punctele procentuale egală cu procentul din costurile eligibile totale alocate întreprinderilor cu capitalizare medie stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată, alta decât cele în care sunt stabiliți membrii consorțiului care nu sunt IMM-uri sau întreprinderi cu capitalizare medie;

(d)  creșterea globală a ratei de finanțare a unei acțiuni nu trebuie să depășească 30 puncte procentuale.

Articolul 15

Capacitatea financiară

Prin derogare de la articolul [198] din regulamentul financiar:

(a)  capacitatea financiară trebuie verificată numai pentru coordonator și numai dacă finanțarea solicitată din partea Uniunii este egală cu sau mai mare de 500 000 EUR. Cu toate acestea, în cazul în care există motive de îndoială cu privire la capacitatea financiară, Comisia verifică, de asemenea, capacitatea financiară a coordonatorilor sau a altor solicitanți situată sub pragul menționat la primul paragraf;

(b)  capacitatea financiară nu este verificată în cazul entităților juridice a căror viabilitate este garantată de un stat membru și în cazul universităților și al centrelor de cercetare publice;

(c)  dacă capacitatea financiară este garantată din punct de vedere structural de către o altă entitate juridică, capacitatea financiară a acesteia din urmă trebuie să fie verificată.

Articolul 16

Costuri indirecte

(1)  Costurile indirecte eligibile sunt stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru subcontractare, sprijinul financiar acordat terților și orice costuri unitare sau sume forfetare care includ costuri indirecte.

(2)  Ca alternativă, costurile indirecte eligibile ▌pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale în cadrul unor sisteme de finanțare comparabile în conformitate cu articolul [185] din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

Articolul 17

Utilizarea sumei unice forfetare sau a unor contribuții care nu sunt legate de costuri

(1)  Pentru granturile acordate pentru acțiunile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (e) și pentru alte acțiuni în cazul în care statele membre și/sau țările asociate finanțează peste 50 % din buget, Comisia poate utiliza:

(a)  o contribuție care nu este legată de costurile menționate la articolul [180 alineatul (3)] din Regulamentul financiar și se bazează pe rezultatele obținute, măsurate prin raportare la jaloanele stabilite anterior sau prin indicatori de performanță, sau

(b)  o sumă unică forfetară la care se face referire în articolul [182] din Regulamentul financiar și este bazată pe bugetul estimativ al acțiunii deja aprobat de autoritățile naționale de cofinanțare din statele membre și din țările asociate.

(2)  Costurile indirecte trebuie incluse în suma forfetară.

Articolul 18

Achiziții publice înainte de comercializare

(1)  Uniunea poate acorda sprijin pentru achiziții înainte de comercializare prin atribuirea unui grant autorităților contractante sau entităților contractante, astfel cum sunt definite în Directivele 2014/24/UE[14], 2014/25/UE[15] și 2009/81/CE[16] ale Parlamentului European și ale Consiliului, care achiziționează în comun cercetare în domeniul apărării și dezvoltarea de ▌servicii sau își coordonează în comun procedurile de achiziție.

(2)  Procedurile privind achizițiile publice:

(a)  trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

(b)  pot autoriza atribuirea unor contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri (aprovizionarea de la mai mulți furnizori);

(c)  trebuie să prevadă atribuirea contractelor ofertantului (ofertanților) care prezintă cel mai bun raport calitate-preț.

Articolul 19

Fondul de garantare

Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscul asociat recuperării fondurilor datorate de destinatari și sunt considerate o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X] din Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare].

Articolul 21

Accesul la instrumentele financiare

Beneficiarii fondului sunt eligibili pentru accesarea produselor financiare dedicate, utilizate în cadrul InvestEU, în conformitate cu ▌Titlul X din Regulamentul financiar.

TITLUL IIDISPOZIȚII SPECIFICE

APLICABILE CERCETĂRII

Articolul 22

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor

(1)  Rezultatele acțiunilor sunt deținute de beneficiarii care le generează. În cazul în care entitățile juridice generează rezultate în comun, iar contribuția fiecăruia nu poate fi stabilită, sau în cazul în care nu este posibilă divizarea rezultatelor comune, persoanele juridice care dețin în comun proprietatea asupra rezultatelor. Coproprietarii încheie un acord privind alocarea și termenii de exercitare a drepturilor comune de proprietate, în conformitate cu obligațiile lor, prevăzute în acordul de grant.

(2)  În cazul în care asistența acordată de Uniune este furnizată sub formă de achiziții publice, rezultatele sunt proprietatea Uniunii. Statele membre și țările asociate beneficiază de drepturi de acces la rezultate, gratuit, la solicitarea scrisă a acestora.

(3)  ▌Rezultatele acțiunilor care beneficiază de sprijin din partea fondului nu fac obiectul niciunui control sau restricții, în mod direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice, inclusiv în ceea ce privește transferul de tehnologie de către o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată.

(4)  Dacă este cazul, acordul de grant trebuie să prevadă dreptul Comisiei de a fi notificată și de a obiecta cu privire la transferul de proprietate asupra rezultatelor sau la acordarea unei licențe cu privire la rezultate unei țări terțe neasociate sau unei entități dintr-o țară terță neasociată. Astfel de transferuri nu trebuie să contravină intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivelor prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolul 3.

(5)  Autoritățile naționale din statele membre și din țările asociate beneficiază de drepturi de acces la Raportul special al unei acțiuni care a primit finanțare din partea Uniunii. Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe și sunt transferate de Comisie statelor membre și țărilor asociate, după ce s-a asigurat că sunt respectate obligațiile de confidențialitate corespunzătoare. În orice caz, participanților nu li se cere să furnizeze în raportul special niciun fel de date sau informații privind drepturile de proprietate intelectuală.

(6)  Autoritățile naționale din statele membre și din țările asociate trebuie să utilizeze Raportul special doar în scopuri legate de utilizarea de către sau pentru forțele armate sau forțele de securitate sau serviciile de informații proprii, inclusiv în cadrul programelor lor de cooperare. O astfel de utilizare include, dar nu se limitează la, studiul, evaluarea, cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, îmbunătățirea, modificarea, întreținerea, repararea, recondiționarea și acceptarea produselor și certificarea, funcționarea, formarea, eliminarea și alte servicii de proiectare și de desfășurare de produse, precum și evaluarea și elaborarea de cerințe tehnice pentru achizițiile publice.

(7)  Beneficiarii trebuie să acorde instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii acces la rezultatele lor fără să perceapă redevențe, în scopul justificat corespunzător al dezvoltării, al punerii în aplicare și monitorizării politicilor și programelor Uniunii. Respectivele drepturi de acces se limitează la utilizări necomerciale și neconcurențiale.

(8)  Contractele privind achizițiile publice înainte de comercializare, drepturile de acces și acordarea de licențe trebuie stipulate în acordurile de grant, pentru a asigura utilizarea maximă a rezultatelor și a evita orice avantaj inechitabil. ▌Dacă, după o anumită perioadă de la achiziția înainte de comercializare, un contractant nu reușește să exploateze comercial rezultatele, după cum se menționează în contract, acesta va transfera, dacă este posibil, autorităților contractante orice drept de proprietate asupra rezultatelor.

(8a)  Oricare trei sau mai multe state membre sau țări asociate, care, în mod multilateral sau în cadrul unei organizații a UE, au încheiat în comun unul sau mai multe contracte cu unul sau mai mulți participanți pentru a continua să dezvolte împreună rezultatele obținute în cadrul unei acțiuni specifice care a primit finanțare printr-un acord de grant pentru o acțiune de cercetare în domeniul apărării, beneficiază de drepturi de acces la rezultatele acțiunii respective care sunt deținute de acel participant și sunt necesare pentru îndeplinirea contractului respectiv. Drepturile de acces se acordă cu scutire de redevențe și în condiții specifice menite să garanteze că aceste drepturi sunt folosite numai în scopul contractului și că sunt prevăzute obligații de confidențialitate corespunzătoare.

TITLUL IIIDISPOZIȚII SPECIFICE

APLICABILE DEZVOLTĂRII

Articolul 23

Criterii de eligibilitate suplimentare

(1)  Dacă este cazul, consorțiul trebuie să demonstreze că costurile rămase ale unei acțiuni eligibile care nu sunt acoperite de sprijinul acordat de Uniune vor fi acoperite prin alte mijloace de finanțare, cum ar fi contribuții din partea statelor membre și/sau țărilor asociate sau cofinanțare de la entități juridice.

(2)  Atunci când se referă la acțiunile menționate la litera (d) de la articolul 11 alineatul (3), acțiunea se bazează pe cerințele armonizate privind capabilitățile, stabilite de comun acord de către statele membre în cauză și/sau țările asociate.

(3)  Pentru acțiunile menționate la literele (e) și (h) din articolul 11 alineatul (3), consorțiul trebuie să demonstreze prin documente emise de autoritățile naționale că:

(a)  cel puțin două state membre ▌sau cel puțin un stat membru cu țările asociate oferă garanții pentru a achiziționa produsul final sau pentru a utiliza tehnologia într-o manieră coordonată; Aceasta poate include achiziții comune;

(b)  acțiunea este bazată pe specificații tehnice comune stabilite de comun acord de către statele membre și/sau țările asociate care cofinanțează acțiunea.

Articolul 24

Criterii de atribuire suplimentare

În plus față de criteriile de atribuire prevăzute la articolul 13, programul de lucru poate, de asemenea, să ia în considerare:

(a)  contribuția la creșterea eficienței pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, inclusiv a eficienței din punctul de vedere al costurilor și a potențialului de sinergii în procesul de achiziție și de întreținere;

(b)  nivelul de cooperare între state membre implicate în acțiunile eligibile.

(ba)  volumul prevăzut al achizițiilor publice și efectul scontat asupra capabilităților și cheltuielilor de apărare ale statelor membre, precum și asupra autonomiei strategice europene.

Articolul 25

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor

(1)  Uniunea nu are drept de proprietate asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile de dezvoltare și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală referitoare la acțiune.

(1a)  Rezultatele acțiunilor sunt deținute de beneficiarii care le-au generat. În cazul în care entitățile juridice generează rezultate în comun, iar contribuția fiecăruia nu poate fi stabilită, sau în cazul în care nu este posibilă divizarea rezultatelor comune, persoanele juridice care dețin în comun proprietatea asupra rezultatelor. Coproprietarii încheie un acord privind alocarea și termenii de exercitare a drepturilor comune de proprietate, în conformitate cu obligațiile lor, prevăzute în acordul de grant.

(2)  Rezultatele acțiunilor care beneficiază de sprijin din partea fondului nu fac obiectul niciunui control sau restricționări de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate, direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice, inclusiv în ceea ce privește transferul de tehnologie.

(3)  În ceea ce privește rezultatele generate de beneficiarii prezentului regulament, și fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, Comisia este notificată ex ante, cel puțin cu șase săptămâni înainte, cu privire la orice transfer de proprietate sau acordare a unei licențe pentru țări terțe neasociate sau pentru entități din țări terțe neasociate. Dacă un astfel de transfer al drepturilor de proprietate sau acordarea unei licențe contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivelor prezentului regulament, astfel cum se stabilește la articolul 3, ▌finanțarea furnizată în cadrul fondului este rambursată.

(4)  Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care asistența acordată de Uniune este furnizată sub formă de achiziții publice, Uniunea este proprietara rezultatelor și statele membre și/sau țările asociate au dreptul, în mod gratuit, la o licență neexclusivă pentru utilizarea rezultatelor, la solicitarea scrisă a acestora.

Articolul 26

Informarea responsabilului de proiect

În cazul în care statele membre și țările asociate desemnează un responsabil de proiect, Comisia consultă responsabilul de proiect cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește acțiunea, înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile.

TITLUL IVGUVERNANȚĂ, MONITORIZARE,

EVALUARE ȘI CONTROL

Articolul 27

Programe de lucru

(1)  Fondul este pus în aplicare prin programe de lucru anuale sau multianuale stabilite în conformitate cu articolul [110] din Regulamentul financiar. ▌

(1a)  Programele de lucru pot lua în considerare mai ales strategiile elaborate în cadrul agendei strategice cuprinzătoare a cercetării și al cazurilor practice strategice din cadrul CDP.

(1b)  Comisia garantează coerența programelor de lucru pe parcursul gestionării întregii durate a ciclului de viață al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării.

(2)  Comisia adoptă programele de lucru prin acte delegate, în conformitate cu procedura menționată la articolul 28a.

(2a)    Programele de lucru stabilesc în detaliu categoriile de proiecte ce urmează să fie finanțate în cadrul fondului. Programele de lucru sunt conforme cu obiectivele stabilite la articolul 3.

(2b)  Pe baza procesului de elaborare a programelor de lucru, Comisia face o evaluare prealabilă a posibilelor cazuri de dublare a capabilităților existente sau a proiectelor de cercetare și dezvoltare finanțate deja în UE.

Articolul 28a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 27 se conferă Comisiei pentru o perioadă de șapte ani începând de la [data intrării în vigoare].

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 27 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt competenței delegate precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu afectează valabilitatea niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare[17].

Articolul 29

Experți independenți

(1)  Comisia numește experți independenți care să asiste la evaluarea propunerilor în conformitate cu articolul [237] din Regulamentul financiar. ▌

(2)  Experții independenți sunt ▌cetățeni ai Uniunii, proveniți dintr-o gamă cât mai largă de state membre, identificați și selectați pe baza unor cereri de exprimare a interesului, ▌în vederea întocmirii unei liste de experți. Prin derogare de la articolul [237] din Regulamentul financiar, lista este făcută publică, în totalitate sau parțial, dacă acest lucru se impune din motive de protecție a siguranței publice.

(3)  Experții independenți trebuie să prezinte autorizarea de securitate corespunzătoare eliberată de un stat membru.

(5)  Experții independenți sunt selectați pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite.

(5a)  Comisia se asigură, de asemenea, că expertul care se confruntă cu un conflict de interese în legătură cu o chestiune cu privire la care este solicitat să se pronunțe, nu face evaluare, consiliere sau asistență cu privire la chestiunea respectivă.

Articolul 30

Aplicarea normelor privind informațiile clasificate

(1)  În cadrul domeniului de aplicare a prezentului regulament:

(a)  fiecare stat membru se asigură că normele sale naționale de securitate oferă un grad de protecție a informațiilor UE clasificate cel puțin echivalent celui garantat de normele de securitate prevăzute în anexa la Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate[18] și în normele de securitate ale Consiliului prevăzute în anexele la Decizia 2013/488/UE [19];

(b)  statele membre și țările asociate informează fără întârziere Comisia cu privire la reglementările naționale în materie de securitate menționate la litera (a);

(c)  persoanele fizice rezidente în țări terțe și persoanele juridice stabilite în țări terțe neasociate pot avea acces la informațiile clasificate ale UE referitoare la fond numai dacă li se aplică, în țările respective, reglementări în materie de securitate care asigură un grad de protecție cel puțin echivalent celui garantat de normele de securitate ale Comisiei prevăzute în anexa la Decizia 2015/444/(EU, Euratom) a Comisiei și de normele de securitate ale Consiliului prevăzute în anexele la Decizia 2013/488/UE. Echivalența reglementărilor în materie de securitate aplicate într-o țară terță sau în cadrul unei organizații internaționale se definește printr-un acord privind securitatea informațiilor, inclusiv aspecte legate de securitatea industrială dacă este relevant, încheiat între Uniune și țara terță sau organizația internațională respectivă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din TFUE și ținând seama de articolul 13 din Decizia 2013/488/UE;

(d)  fără a aduce atingere articolului 13 din Decizia 2013/488/UE și normelor care guvernează domeniul securității industriale, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2015/444/(EU, Euratom) a Comisiei, se poate acorda, de la caz la caz, accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene, atunci când se consideră necesar, unei persoane fizice sau unei persoane juridice, unei țări terțe sau unei organizații internaționale, în funcție de natura și conținutul informațiilor respective, necesitatea de a cunoaște a destinatarului lor și măsura avantajului pentru Uniune.

(2)  În cazul în care este vorba despre acțiuni care implică, necesită și/sau conțin informații sensibile clasificate sau neclasificate, organismul de finanțare relevant precizează în documentele aferente cererii de oferte/procedurii de ofertare măsurile și cerințele necesare în vederea asigurării securității acestor informații la nivelul necesar.

(3)  Pentru a facilita schimbul de informații sensibile clasificate și neclasificate între Comisie, beneficiari și, după caz, statele membre, Comisia creează un sistem electronic sigur de schimburi.

Articolul 31

Monitorizare și raportare

(1)  În anexă sunt enumerați indicatori pentru a raporta implementarea și progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.

(2)  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 pentru a modifica anexa în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, în cazul în care se consideră necesar, și pentru a completa prezentul regulament cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare.

(3)  Comisia monitorizează și evaluează periodic punerea în aplicare a fondului și raportează anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate. Raportul anual conține o secțiune privind punerea în aplicare a articolul 7. În acest scop, Comisia pune în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

(4)  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor fondului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Articolul 32

Evaluarea Fondului

(1)  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

(2)  Evaluarea intermediară a fondului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului. Raportul de evaluare intermediară include, în special, o evaluare a administrării fondului, lecțiile desprinse din Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării și din Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare, evaluarea aplicării procedurilor de etică, menționate la articolul 7, ratele de execuție, rezultatele atribuirii proiectului, inclusiv implicarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și gradul lor de participare transfrontalieră, distribuția fondurilor între diferitele categorii de subcontractanți, în conformitate cu definiția menționată la articolul 10 punctul 9, bugetul alocat tehnologiilor disruptive, precum și finanțarea acordată în conformitate cu articolul [195] din Regulamentul financiar, până la 31 iulie 2024. Evaluarea intermediară conține, de asemenea, informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor, numărul țărilor implicate în proiecte individuale și, acolo unde este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate. Comisia poate prezenta propuneri pentru modificări adecvate ale prezentului regulament.

(3)  La finalul perioadei de punere în aplicare, dar nu mai târziu de patru ani de la ▌31 decembrie 2027, Comisia face o evaluare finală a implementării fondului. Raportul final de evaluare trebuie să includă rezultatele obținute în urma punerii în aplicare și, în măsura posibilului, impactul fondului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate și țările asociate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3. Acesta analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, la proiecte puse în aplicare în cadrul fondului, precum și integrarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțul valoric global. Evaluarea conține, de asemenea, informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor și, acolo unde este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

(4)  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Articolul 33

Audituri

Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului [127] din Regulamentul financiar. Curtea Europeană de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii în conformitate cu articolul 287 din TFUE.

Articolul 34

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la program în baza unei decizii adoptate în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță acordă drepturile și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Articolul 35

Informare, comunicare și publicitate

(1)  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

(2)  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind fondul și acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii de către Comisie, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3. Aceste resurse financiare pot fi folosite pentru proiecte dedicate statisticilor privind industria de apărare și proiecte pentru organizarea colectării date;

TITLUL VACTE DELEGATE, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 36

Acte delegate

(1)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 31 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)  Delegarea de competențe menționată la articolul 31 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt competenței delegate precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(3)  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 37

Abrogări

(6)  Regulamentul (UE) nr. …/… (programul de dezvoltare industrială de apărare europeană) se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 38

Dispoziții tranzitorii

(1)  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate înainte de încheierea lor, în temeiul [Regulamentului privind programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării] și al Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor.

(2)  Pachetul financiar al fondului poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică și administrativă necesare pentru asigurarea tranziției între Fond și măsurile adoptate în temeiul predecesorilor săi, [Regulamentul privind programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării] și Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare

(3)  În cazul în care este necesar, creditele pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2027 pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 4 alineatul (4), astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 39

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

 • [1] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [2]  Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, JO L 146, 10.6.2009, p. 1; Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității, JO L 216, 20.8.2009, p. 76.
  2  Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului european și al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii (JO L 200, 7.8.2018, p. 30).
 • [3]  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
 • [4]  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
 • [5]  Trimiterea trebuie actualizată: JO C 373, 20.12.2013, p. 1. Acordul poate fi consultat la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=RO
 • [6]  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
 • [7]  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p.1).
 • [8]  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.96, p.2).
 • [9]  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
 • [10]  Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
 • [11]   Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).
 • [12]  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).
 • [13]  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
 • [14]  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.03.2014, p. 65).
 • [15]  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
 • [16]  Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).
 • [17]    JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
 • [18]   JO L 72, 17.3.2015, p. 53–88.
 • [19]   JO L 274, 15.10.2013, p. 1–50.

OPINIE MINORITARĂ

Opinie minoritară depusă de deputații GUE/NGL Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing , Sofia Sakorafa , Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Cornelia Ernst , Paloma López Bermejo , João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

Raportul pledează pentru o militarizare și mai mare a UE și a statelor membre. Promovând o cursă a înarmării, subvenționează întreprinderile militare prin mobilizarea de investiții mărite în cercetarea în domeniul apărării și militar și în dezvoltarea de echipamente și armament, în pofida crizei sociale și a impactului asupra mediului. Raportul este în contradicție cu articolul 41 alineatul (2) din TUE, care interzice ca cheltuielile generate de operațiile cu implicații militare sau de apărare să fie suportate din bugetul Uniunii. Raportul promovează, de asemenea, cooperarea dintre UE și NATO.

Noi ne opunem, deoarece raportul:

  preconizează ca UE să devină un actor pe scena militară mondială;

  determină subvenționarea sectorului apărării și a complexului industrial militar și poate duce la creșterea exporturilor de armament;

  militarizează politicile civile și folosește industria și competitivitatea ca pretext pentru dezvoltarea în continuare a capabilităților de apărare ale UE în cadrul PSAC/PESC;

  susține o cooperarea și mai mare între domeniile civil și militar.

Cerem următoarele:

  dezarmarea radicală a UE și la nivel mondial;

  absența oricărei finanțări militare de la bugetul UE și interpretarea strictă a articolului 41 alineatul (2) din TUE;

  fonduri publice pentru a sprijini crearea de locuri de muncă de calitate, reindustrializarea și IMM-urile;

  promovarea cercetării și dezvoltării civile care să le fie de folos cetățenilor și să le satisfacă nevoile;

  toate activitățile să respecte cu strictețe Carta ONU și dreptul internațional;

  măsuri strict civile și pașnice pentru soluționarea conflictelor, precum și separarea acțiunilor civile de cele militare;

  separarea UE de NATO.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (14.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Raportor pentru aviz (*): David McAllister

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive6 privind achizițiile publice și privind transferul în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009.

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive6 privind achizițiile publice și privind transferul în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009. Fondul va constitui piatra unghiulară a unei politici industriale de apărare europene solide.

_________________

_________________

6 Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, JO L 146, 10.6.2009, p. 1; Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității, JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

6 Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, JO L 146, 10.6.2009, p. 1; Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității, JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În urma unei abordări integrate și pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii, ar trebuie instituit un Fond european de apărare. Fondul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității, inovării și eficienței industriei de apărare a Uniunii, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și dintre întreprinderi, centre de cercetare, administrații naționale, organizații internaționale și universități, în faza de cercetare și în etapa de dezvoltare a produselor din domeniul apărării și tehnologii. Pentru a realiza mai multe soluții inovatoare și o piață internă deschisă, fondul ar trebui să sprijine participarea transfrontalieră la apărare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor cu capitalizare medie (ICM-uri).

(3)  În urma unei abordări integrate și pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii, ar trebuie instituit un Fond european de apărare. Fondul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității, inovării și eficienței industriei de apărare a Uniunii, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii, la îmbunătățirea capabilităților de apărare ale statelor membre și la promovarea intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii, așa cum sunt convenite în cadrul politicii externe și de securitate comună, prin sprijinirea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și dintre întreprinderi, centre de cercetare, administrații naționale, organizații internaționale și universități, în faza de cercetare și în etapa de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării. Pentru a realiza mai multe soluții inovatoare și o piață internă deschisă, fondul ar trebui să sprijine participarea transfrontalieră la apărare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor cu capitalizare medie (ICM-uri) și să promoveze includerea lor în lanțurile transfrontaliere de aprovizionare pentru apărare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Fondul ar trebui să acorde sprijin adecvat acțiunilor de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor disruptive pentru apărare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Întrucât obiectivul fondului este acela de a sprijini competitivitatea și inovarea din industria de apărare a Uniunii oferind un efect de levier activităților colaborative de cercetare și tehnologie în domeniul apărării și consolidându-le și reducând riscurile inerente fazei de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de cercetare și dezvoltare de produse sau tehnologie în domeniul apărării ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Aceasta se va aplica, de asemenea, modernizării și interoperabilității produselor și tehnologiilor existente în domeniul apărării.

(9)  Întrucât obiectivul fondului este acela de a sprijini competitivitatea, eficiența și inovarea din industria de apărare a Uniunii oferind un efect de levier activităților colaborative de cercetare și tehnologie în domeniul apărării și consolidându-le și reducând riscurile inerente fazei de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de cercetare și dezvoltare de produse sau tehnologie în domeniul apărării ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Aceasta se va aplica, de asemenea, modernizării și interoperabilității produselor și tehnologiilor existente în domeniul apărării.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere faptul că fondul vizează în special consolidarea cooperării dintre entitățile juridice și statele membre din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei entități juridice situate în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate diferite nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu trebuie să se controleze reciproc. În vederea consolidării cooperării dintre statele membre, fondul poate sprijini achizițiile publice comune înainte de comercializare.

(10)  Având în vedere faptul că fondul vizează în special consolidarea cooperării și a competitivității dintre entitățile juridice și statele membre din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei entități juridice situate în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin trei state membre și/sau țări asociate diferite nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu trebuie să se controleze reciproc. În vederea consolidării cooperării dintre statele membre, fondul poate sprijini achizițiile publice comune înainte de comercializare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În cazul în care o acțiune de dezvoltare sprijinită de fond este gestionată de un responsabil de proiect desemnat de statele membre sau de țări asociate, Comisia ar trebui să informeze responsabilul de proiect înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât responsabilul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari. În anumite circumstanțe, responsabilul de proiect ar putea furniza Comisiei observațiile sale cu privire la progresul acțiunii, astfel încât Comisia să poată valida dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a efectua plata.

(15)  În cazul în care o acțiune de dezvoltare sprijinită de fond este gestionată de un responsabil de proiect desemnat de statele membre sau de țări asociate, Comisia ar trebui să informeze responsabilul de proiect înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât responsabilul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari. Responsabilul de proiect ar trebui să furnizeze Comisiei observațiile sale cu privire la progresul acțiunii, astfel încât Comisia să poată valida dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a efectua plata.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Acțiunile care implică participarea IMM-urilor transfrontaliere sprijină deschiderea lanțurilor de aprovizionare și contribuie la îndeplinirea obiectivelor fondului. Prin urmare, astfel de acțiuni ar trebui să fie eligibile pentru o rată de finanțare sporită, care ar trebui să fie în beneficiul tuturor entităților care participă la consorțiu.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

(22a)   Pentru a răspunde instabilității și conflictelor sporite din vecinătatea Uniunii, precum și noilor riscuri la adresa securității și noilor amenințări geopolitice, statele membre și instituțiile Uniunii trebuie să identifice riscurile și amenințările comune și să definească interesele și strategiile comune în materie de securitate și capabilitățile necesare, care ar putea fi identificate printr-o Carte albă a UE privind securitatea și apărarea, precum și prin proceduri consacrate, cum ar fi mecanismul de dezvoltare a capabilităților (MDC);

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate și apărare ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de cercetare și capabilități în materie de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, deficitele legate de cercetare și capabilități sunt identificate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), în special prin intermediul agendei strategice cuprinzătoare a cercetării și al Planului de dezvoltare a capabilităților. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante prin identificarea și promovarea de oportunități pentru cooperarea consolidată în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al UE în materie de securitate și apărare. După caz, prioritățile regionale și internaționale, inclusiv cele din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, pot fi, de asemenea, luate în considerare dacă sunt în conformitate cu prioritățile Uniunii și nu împiedică nici un stat membru sau o țară asociată să participe, ținându-se seama, în același timp, de faptul că trebuie evitată orice suprapunere inutilă.

(23)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să servească intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor membre. Având în vedere natura specifică a sectorului apărării, orice acțiune în domeniul industriei de apărare ar trebui să fie coordonată îndeaproape și să fie în concordanță cu politica externă și de securitate comună și cu prioritățile sale. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de cercetare și capabilități în materie de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, deficitele legate de cercetare și capabilități sunt identificate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), în special prin intermediul mecanismului de dezvoltare a capabilităților (MDC). Alte procese ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante prin identificarea și promovarea de oportunități pentru cooperarea consolidată în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al UE în materie de securitate și apărare. După caz, prioritățile regionale și internaționale, inclusiv cele din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare dacă sunt în conformitate cu prioritățile Uniunii și nu împiedică nici un stat membru sau o țară asociată să participe, ținându-se seama, în același timp, de faptul că trebuie evitată orice suprapunere inutilă.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Fondul ar trebui să ia în considerare și Planul de acțiune privind mobilitatea militară ca parte a Mecanismului pentru interconectarea Europei și a Instrumentului european pentru pace, pentru a sprijini, printre altele, misiunile PESC/PSAC și eforturile de combatere a amenințărilor hibride care, împreună cu CDP, CARD și PESCO, contribuie la coordonarea planificării, a dezvoltării, a achizițiilor și a operațiunilor în ceea ce privește capabilitățile.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Comisia va lua în considerare alte activități finanțate în cadrul programului specific Orizont Europa pentru a evita dublarea inutilă și pentru a asigura sinergii între cercetarea civilă și cea din domeniul apărării.

(25)  Comisia va lua în considerare alte activități finanțate în cadrul programului specific Orizont Europa pentru a evita dublarea inutilă, pentru a asigura sinergii între cercetarea civilă și cea din domeniul apărării și pentru a veghea ca Orizont Europa să rămână un program de cercetare pur civil.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru anual sau multianual în conformitate cu obiectivele fondului. Comisia ar trebui să fie asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet al statelor membre. Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului. Date fiind specificitățile domeniului apărării, Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la comitetul statelor membre.

(31)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru anual sau multianual în conformitate cu obiectivele fondului. Programele de lucru ar trebui să ia în considerare lecțiile inițiale învățate în urma punerii în aplicare a EDIDP, a proiectului-pilot și a acțiunii pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării. Comisia ar trebui să fie asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet al statelor membre. Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului. Date fiind specificitățile domeniului apărării, Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la comitetul statelor membre.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Directiva 2009/43/CE de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității. Această directivă reduce obstacolele fără a sacrifica controlul național asupra intereselor esențiale în materie de apărare și securitate. Utilizarea licențelor generale de transfer pentru fond reduce în mare măsură sarcina administrativă pentru furnizorii care intenționează să participe la program. Comisia ar trebui să poată acționa, sub rezerva mandatării de către statele membre și țările terțe asociate, ca punct de contact central pentru înregistrarea furnizorilor și ar trebui să aibă posibilitatea de a publica periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă a licențelor generale de transfer emise.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 46 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46b)  Când propun noi produse sau tehnologii de apărare sau schimbarea destinației celor existente, întreprinderile sunt obligate să respecte legislația aplicabilă. În cazurile în care nu există legislație aplicabilă imediat, acestea ar trebui să se angajeze să respecte un set de principii etice universale referitoare la drepturile fundamentale și la bunăstarea oamenilor, la protecția genomului uman, la tratamentul animalelor, la protecția mediului natural, la protecția patrimoniului cultural și la accesul echitabil la bunurile comune globale, inclusiv spațiul și spațiul cibernetic. Comisia ar trebui să se asigure că propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica acțiunile care ridică probleme etice serioase și pentru a le supune unei evaluări din punct de vedere etic. Acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic nu ar trebui să primească finanțare din partea Uniunii.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 46 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46c)   Consiliul ar trebui să depună eforturi pentru a emite înainte de [31 decembrie 2020] o decizie privind utilizarea vehiculelor aeriene înarmate fără pilot; întrucât, înainte de intrarea în vigoare a acestei decizii, nu vor fi puse la dispoziție fonduri pentru dezvoltarea vehiculelor aeriene înarmate fără pilot;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 46 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46d)  Fondul ar trebui să sprijine dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor disruptive în domeniul apărării care pot modifica radical conceptele și modul de desfășurare a activităților în domeniul apărării; Capabilitățile revoluționare ar trebui să fie produse prin intermediul unui ecosistem al inovării care să includă mediul academic, întreprinderile și instituțiile guvernamentale și care să fie în acord cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre, în special cu planul revizuit de dezvoltare a capabilităților (CDP) și cu procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD). Acest lucru va permite Uniunii să elaboreze capabilități și concepte care să se bazeze pe superioritatea tehnologică, ceea ce ar permite Uniunii să își protejeze mai bine cetățenii și să promoveze într-o mai mare măsură pacea, securitatea și progresul în Europa și în lume. Comisia ar trebui să înființeze o structură flexibilă de gestionare a sprijinului pentru dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor disruptive în domeniul apărării.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 46 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46e)  Fondurile neutilizate provenite din obiectivul specific privind mobilitatea militară prevăzut în Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) ar trebui utilizate pentru a consolida fondul. Acestea ar trebui să fie utilizate pentru a stimula proiectele de mobilitate militară în cazul cărora cadrul MIE nu prevede perspective de dublă utilizare civilă-militară, pentru a întări sprijinul acordat tehnologiei disruptive din domeniul apărării și pentru a permite finanțarea de acțiuni suplimentare în concordanță cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 46 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46f)  Pentru furniturile și serviciile legate de apărare provenite din țări terțe neasociate ar putea fi necesară eliberarea unor licențe de export de către autoritățile țărilor respective. Este posibil ca Comisia, statele membre și țările terțe asociate, precum și întreprinderile stabilite în Uniune să nu poată avea o influență semnificativă asupra acordării acestor licențe de export. Refuzul sau anularea licențelor de export sau neacordarea acestora pentru acțiuni ulterioare ar putea avea consecințe inacceptabile pentru securitatea aprovizionării sectorului european de apărare și pentru autonomia strategică a Uniunii. De aceea, Comisia ar trebui să adune sistematic informații privind licențele de export a căror obținere este obligatorie în țări terțe în cazul proiectelor finanțate din fonduri de apărare. Întreprinderile care doresc să participe la acțiuni finanțate din acest fond, precum și cele care participă deja la aceste acțiuni ar trebui să efectueze evaluări ale riscurilor cu privire la produsele și serviciile de apărare provenite din țări terțe și să pună la dispoziția Comisiei aceste evaluări. În cazul în care apar consecințe inacceptabile pentru securitatea aprovizionării sectorului european de apărare și pentru autonomia strategică a Uniunii, Comisia ar trebui să informeze imediat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Comisia și Înaltul Reprezentant ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la demersurile pe care le întreprind.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „acțiune de dezvoltare” înseamnă orice acțiune care constă, în principal, din activități în domeniul apărării aflate în etapa de dezvoltare, care acoperă noi produse sau tehnologii sau care le modernizează pe cele existente, cu excepția producerii sau utilizării de arme;

(3)  „acțiune de dezvoltare” înseamnă orice acțiune care constă exclusiv din activități în domeniul apărării aflate în etapa de dezvoltare, care acoperă noi produse sau tehnologii sau care le modernizează pe cele existente, cu excepția producerii sau utilizării de arme;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  „problemă de etică” înseamnă orice problemă legată de desfășurarea intenționată sau sugerată sau de rezultatele unei acțiuni care, deși conformă cu legislația relevantă națională, internațională și a Uniunii, contravine principiilor în ceea ce privește drepturile fundamentale și bunăstarea ființelor umane, protecția genomului uman, tratamentul animalelor, conservarea mediului natural, protecția patrimoniului cultural, precum și accesul echitabil la bunuri comune globale, inclusiv spațiul cosmic și cel cibernetic.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al fondului este de a favoriza competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei europene de apărare, prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării transfrontaliere între întreprinderi în întreaga Uniune, inclusiv IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, precum și de a promova o mai bună exploatare a potențialului industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ciclului de viață industrială, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii. Fondul ar trebui să contribuie, de asemenea, la libertatea de acțiune a Uniunii și la autonomia acesteia, în special în ceea ce privește tehnologia și industria.

1.  Obiectivul general al fondului este de a permite Uniunii să își exercite competența sa de a pune în aplicare o politică externă și de securitate comună, inclusiv definirea treptată a unei politici de apărare comune, de a contribui la prioritățile strategice din cadrul PESC/PSAC și de a favoriza caracterul incluziv, integrarea, interoperabilitatea, competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a bazei tehnologice și industriale a sectorului european de apărare, prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării transfrontaliere între întreprinderi în întreaga Europă, inclusiv IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, precum și de a promova o mai bună exploatare a potențialului industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ciclului de viață a unui produs sau serviciu din domeniul apărării. Este important să fie prezentate propuneri mai concrete privind modul de îmbunătățire a accesului IMM-urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie la piața transfrontalieră a apărării. Fondul ar trebui să contribuie, de asemenea, la interesele de securitate și apărare ale Uniunii, la libertatea de acțiune a Uniunii și la autonomia strategică, tehnologică și industrială a acesteia, precum și la dezvoltarea și îmbunătățirea capabilităților de apărare mai avansate ale statelor membre. Asumarea unei responsabilități mai mari pentru propria securitate va fi de folos, de asemenea, NATO.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea proiectelor de cercetare în colaborare care ar putea îmbunătăți semnificativ performanța capabilităților viitoare, vizând maximizarea inovării și introducerea de noi produse și tehnologii în domeniul apărării, inclusiv cele disruptive;

(a)  sprijinirea proiectelor de cercetare în colaborare care ar putea îmbunătăți semnificativ performanța capabilităților viitoare de apărare și ale industriei de apărare, vizând maximizarea inovării și introducerea de noi produse și tehnologii în domeniul apărării, inclusiv cele disruptive și inclusiv în domeniul apărării informatice;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea proiectelor de dezvoltare colaborativă a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, pentru a reduce riscul duplicării inutile și, ca atare, reducând fragmentarea produselor din domeniul apărării și tehnologii în întreaga Uniune. În cele din urmă, Fondul va duce la o mai mare interoperabilitate între capacitățile statelor membre.

(b)  sprijinirea proiectelor de dezvoltare colaborativă a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună și în special în contextul Planului de dezvoltare a capacităților, al cooperării structurate permanente și al Procesului anual coordonat de revizuire privind apărarea, stimulând astfel creșterea eficienței cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, eliminând riscul duplicării inutile și dependența excesivă de importuri din țări terțe și, ca atare, reducând fragmentarea produselor din domeniul apărării și tehnologii în întreaga Uniune. În cele din urmă, Fondul va duce la o mai mare autonomie strategică a Uniunii, la o mai mare standardizare și interoperabilitate între capacitățile statelor membre, îmbunătățind astfel eficacitatea cheltuielilor lor de apărare și la punerea efectivă în practică a unei politici industriale de apărare europene solide.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  promovarea cooperării europene în materie de cercetare și industrie a apărării, implicând cel puțin trei state membre și trei sau mai multe întreprinderi, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  la sfârșitul fiecărui an, fondurile neutilizate pentru obiectivul specific privind mobilitatea militară menționate la articolul [3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)] din Regulamentul [de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei] sunt puse la dispoziție pentru executarea fondului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se iau măsuri pentru a permite o participare cât mai completă a Regatului Unit la proiectele FED.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia acordă finanțare prin intermediul unor consultări deschise și publice cu privire la domeniile de intervenție definite în programele de lucru.

1.  Comisia acordă finanțare prin intermediul unor consultări deschise și publice cu privire la domeniile de intervenție definite în programele de lucru, ținând cont de mecanismul de dezvoltare a capabilităților (MDC).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și pentru a le supune unei evaluări privind etica. Evaluările și controalele principiilor etice se efectuează de Comisie cu sprijinul unor experți cu privire la etica în materie de apărare. Comisia asigură transparența procedurilor de etică cât mai mult posibil.

2.  Propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și pentru a le supune unei evaluări privind etica. Evaluările și controalele principiilor etice se efectuează de Comisie cu sprijinul unor experți în domeniul apărării cu privire la etica în materie de apărare. Este obligatoriu ca fiecare expert să fie validat de statul membru care a emis autorizarea lui de securitate. Autorizarea de securitate adecvată este obligatorie înaintea numirii. Comisia asigură transparența procedurilor de etică cât mai mult posibil.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Licențe generale de transfer

 

1.   Statele membre și țările terțe asociate publică licențe generale de transfer prin care autorizează direct participarea furnizorilor stabiliți pe teritoriul lor la proiectele din cadrul fondului. Statele membre și țările terțe asociate pot stabili condiții de înregistrare înaintea primei utilizări a unei licențe generale de transfer.

 

2.   Comisia asigură existența condițiilor necesare pentru utilizarea licențelor generale de transfer și publică toate informațiile relevante în programele de lucru.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție de la un alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din partea fondului, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program/fond al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program/fond la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție de la un alt program al Uniunii, și în mod special de la programul-cadru Orizont Europa sau de la MIE în vederea adaptării rețelelor transeuropene de transport la necesitățile mobilității militare poate primi o contribuție și din partea fondului, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program/fond al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program/fond la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Candidații și subcontractanții acestora sunt eligibili pentru finanțare, cu condiția ca să fie stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată, să își aibă structurile de conducere executivă în Uniune sau într-o țară asociată și să nu fie supuși controlului de către o țară terță neasociată sau de o entitate dintr-o țară terță neasociată.

1.  Candidații și subcontractanții implicați în acțiune sunt eligibili pentru finanțare, cu condiția ca să fie stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată, să își aibă structurile de conducere executivă în Uniune sau într-o țară asociată și să nu fie supuși controlului de către o țară terță neasociată sau de o entitate dintr-o țară terță neasociată.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), un solicitant stabilit în Uniune sau într-o țară asociată și controlată de către o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată poate fi eligibil pentru finanțare dacă acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii și cu condiția ca participarea sa să nu pună în pericol interesele în materie de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Pentru a garanta protecția intereselor de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri trebuie să impună solicitantului să furnizeze informații care să demonstreze în special că:

2.  Prin derogare de la alineatul (1), un solicitant sau un subcontractant implicat în acțiune stabilit și având structura executivă de gestionare în Uniune sau într-o țară asociată și controlat de către o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată poate constitui o entitate eligibilă pentru finanțare dacă acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor programului și cu condiția ca participarea sa să nu pună în pericol interesele în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivul stabilit la articolul 3. Pentru a garanta protecția intereselor de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri trebuie să impună solicitantului să furnizeze garanții aprobate de statul membru în care este stabilit solicitantul și se angajeze la punerea în practică de măsuri înainte de începutul acțiunii care să garanteze că:

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  rezultatele acțiunii trebuie să rămână la beneficiar și nu trebuie să fie supuse controlului sau restricțiilor impuse de țări terțe neasociate sau de alte entități din țări terțe neasociate pe durata acțiunii și pentru o anumită perioadă de timp după finalizarea acestuia;

(c)  rezultatele acțiunii trebuie să rămână la beneficiar și nu trebuie să fie supuse controlului sau restricțiilor impuse de țări terțe neasociate sau de alte entități din țări terțe neasociate și nu pot fi exportate sau puse la dispoziție în afara Uniunii fără aprobarea statului membru în care este stabilită întreprinderea, pe durata acțiunii și după finalizarea acesteia;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Toate infrastructurile, instalațiile, activele și resursele utilizate în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să se afle pe teritoriul Uniunii sau în țări asociate. În plus, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora cooperează numai cu entități juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată și nu sunt controlați de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

3.  Toate infrastructurile, instalațiile, activele și resursele utilizate în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să se afle pe teritoriul Uniunii sau în țări asociate și nu sunt supuse niciunui control și niciunei restricții de către o țară terță neasociată sau de către o entitate terță neasociată. În plus, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora cooperează cu entități juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată și nu sunt controlați de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prin derogare de la alineatul (3), beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune își pot utiliza activele, infrastructura, instalațiile și resursele situate sau păstrate pe teritoriul unei țări terțe neasociate, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii prevăzute și dacă acest lucru nu va pune în pericol securitatea Uniunii și a statelor sale membre. În aceleași condiții, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora pot coopera cu o entitate stabilită într-o țară terță neasociată. Costurile legate de utilizarea unor astfel de infrastructuri, instalații, active sau resurse și de o astfel de cooperare nu sunt eligibile în temeiul fondului.

4.  Prin derogare de la alineatul (3), dacă nu există niciun substitut competitiv disponibil imediat în Uniune și dacă utilizarea acestuia nu ar contraveni intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune își pot utiliza activele, infrastructura, instalațiile și resursele situate sau păstrate pe teritoriul unei țări terțe neasociate, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii prevăzute și dacă acest lucru nu va pune în pericol interesele de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. În aceleași condiții, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora pot coopera cu o entitate stabilită într-o țară terță neasociată. Costurile legate de utilizarea unor astfel de infrastructuri, instalații, active sau resurse și de o astfel de cooperare nu sunt eligibile în temeiul fondului.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  În sensul prezentului articol, „subcontractanți” înseamnă subcontractanți cu o relație contractuală directă cu un beneficiar, alți subcontractanți cărora li s-au alocat cel puțin 10 % din costurile eligibile totale ale acțiunii și subcontractanți care pot necesita accesul la informații clasificate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 în scopul desfășurării acțiunii.

9.  În sensul prezentului articol, „subcontractanți” înseamnă subcontractanți cu o relație contractuală directă cu un beneficiar, alți subcontractanți cărora li s-au alocat cel puțin 10 % din costurile eligibile totale ale acțiunii și subcontractanți care pot necesita accesul la informații clasificate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 în scopul desfășurării acțiunii și subcontractanți care trebuie să solicite o licență de export într-o țară terță neasociată.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă nu se prevede altfel în programul de lucru menționat la articolul 27, acțiunea este întreprinsă în colaborare de către cel puțin trei entități juridice care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu trebuie să se controleze reciproc.

4.  Acțiunea este întreprinsă în colaborare de către cel puțin trei entități juridice care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Fiecare consorțiu care include entități juridice dintr-o țară asociată include și cel puțin două entități juridice din două state membre diferite. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin trei state membre și/sau țări asociate nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu trebuie să se controleze reciproc.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Acțiuni pentru dezvoltarea de noi produse și tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă de dreptul internațional aplicabil nu sunt eligibile.

6.  Acțiuni pentru dezvoltarea de noi produse și tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă de dreptul internațional aplicabil nu sunt eligibile. În mod special, programul nu trebuie să finanțeze arme incendiare, inclusiv fosfor alb, muniții cu uraniu sărăcit, arme autonome mortale fără un control uman real al funcțiilor critice de alegere și atacare a țintelor individuale, arme de calibru mic și armament ușor dezvoltate în principal pentru export, în cazul în care niciun stat membru nu a exprimat o solicitare de desfășurare a acțiunii.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  contribuția la autonomia industrială a industriei europene de apărare și la interesele de securitate și apărare ale Uniunii, prin îmbunătățirea tehnologiilor sau a produselor din domeniul apărării în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, convenite de statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  numărul statelor și al întreprinderilor implicate;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  contribuția la crearea unei noi cooperări transfrontaliere între entități juridice, în special pentru IMM-urile care sunt stabilite în state membre și/sau în țări asociate, altele decât cele în care sunt stabilite entitățile din consorțiu care nu sunt IMM-uri;

(e)  contribuția la crearea unei noi cooperări transfrontaliere între entități juridice, în special pentru IMM-uri;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  creșterea globală a ratei de finanțare a unei acțiuni nu trebuie să depășească 30 puncte procentuale.

(d)  o acțiune întreprinsă de state membre sau de țări terțe asociate care ating obiectivul cu privire la cheltuieli de 2 % din PIB pentru apărare sau care cheltuiesc 20 % din bugetele lor pentru apărare pentru echipamente importante beneficiază de o rată de finanțare majorată cu numărul de puncte procentuale din PIB cumulate care reprezintă cheltuieli pentru apărare;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costurile indirecte eligibile sunt stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru subcontractare, sprijinul financiar acordat terților și orice costuri unitare sau sume forfetare care includ costuri indirecte.

1.  După caz, costurile indirecte eligibile sunt stabilite în funcție de situație, exceptând costurile directe eligibile pentru subcontractare, sprijinul financiar acordat terților și orice costuri unitare sau sume forfetare care includ costuri indirecte.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă este cazul, costurile indirecte eligibile mai mari decât rata forfetară de 25 % pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale în cadrul unor sisteme de finanțare comparabile în conformitate cu articolul [185] din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

2.  Ca alternativă, costurile indirecte eligibile mai mari decât rata forfetară de 25 % pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale în cadrul unor sisteme de finanțare comparabile în conformitate cu articolul [185] din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care asistența acordată de Uniune este furnizată sub formă de achiziții publice, rezultatele sunt proprietatea Uniunii. Statele membre și țările asociate beneficiază de drepturi de acces la rezultate, gratuit, la solicitarea lor explicită.

2.  În cazul în care asistența acordată de Uniune este furnizată sub formă de achiziții publice pentru un studiu, rezultatele sunt proprietatea Uniunii. Statele membre și țările asociate beneficiază de drepturi de acces la rezultate, gratuit, la solicitarea lor explicită.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă este cazul, acordul de grant trebuie să prevadă dreptul Comisiei de a fi notificată și de a obiecta cu privire la transferul de proprietate asupra rezultatelor sau la acordarea unei licențe cu privire la rezultate unei țări terțe neasociate sau unei entități dintr-o țară terță neasociată. Astfel de transferuri nu trebuie să contravină intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivelor prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolul 3.

4.  Dacă este cazul, acordul de grant trebuie să prevadă dreptul Comisiei de a fi notificată și de a obiecta cu privire la transferul de proprietate asupra rezultatelor sau la acordarea unei licențe cu privire la rezultate unei țări terțe neasociate sau unei entități dintr-o țară terță neasociată. Astfel de transferuri nu trebuie să contravină intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre sau obiectivelor prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolul 3.

Aceste dispoziții nu afectează exportul de produse, echipamente sau tehnologii în care sunt integrate rezultatele și nu aduc atingere libertății de alegere a statelor membre și a țărilor asociate în ceea ce privește politica privind exporturile de produse din domeniul apărării și de produse conexe.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile naționale din statele membre și din țările asociate beneficiază de drepturi de acces la Raportul special al unui proiect care a primit finanțare din partea Uniunii. Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe și sunt transferate de Comisie statelor membre și țărilor asociate, după ce s-a asigurat că sunt respectate obligațiile de confidențialitate corespunzătoare.

5.  Autoritățile naționale din statele membre și din țările asociate beneficiază de drepturi de acces la Raportul special al unui proiect care a primit finanțare din partea Uniunii. Se mențin pe deplin capacitatea de a gestiona informații clasificate și necesitatea de a avea informații privind proiectele militare și se transmit numai informațiile strict necesare pentru evaluarea proiectului. Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe și sunt transferate de Comisie statelor membre și țărilor asociate, după ce s-a asigurat că sunt respectate obligațiile de confidențialitate corespunzătoare.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  volumul prevăzut al achizițiilor publice și efectul scontat asupra capacităților și cheltuielilor de apărare ale statelor membre, precum și asupra autonomiei strategice europene.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondul este pus în aplicare prin programe de lucru anuale sau multianuale stabilite în conformitate cu articolul [110] din Regulamentul financiar. Programele de lucru stabilesc, dacă este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

1.  Fondul este pus în aplicare prin programe de lucru anuale sau multianuale stabilite în conformitate cu articolul [110] din Regulamentul financiar. Programele de lucru stabilesc, dacă este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă, precum și participării transfrontaliere a IMM-urilor. Pentru stabilirea programului de lucru sunt luate în considerare contribuțiile mecanismului de dezvoltare a capabilităților (MDC).

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pe parcursul elaborării programelor de lucru și înainte de a atribui finanțarea, Comisia se asigură, prin consultări corespunzătoare cu comitetul, că acțiunile de cercetare sau de dezvoltare propuse evită dublarea capacităților existente sau a proiectelor de cercetare sau de dezvoltare deja finanțate în cadrul UE. În cazul în care este identificată o duplicare, Comisia desfășoară consultări suplimentare.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Programele de lucru stabilesc categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programelor. Categoriile în cauză respectă prioritățile de apărare menționate la articolul 3.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată în calitate de observator să își prezinte opiniile și cunoștințele de specialitate. Serviciul European de Acțiune Externă va fi, de asemenea, invitat să asiste.

1.  Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată în calitate de observator să își prezinte opiniile și cunoștințele de specialitate. Serviciul European de Acțiune Externă va fi, de asemenea, invitat să asiste. Comitetul se reunește și în configurații speciale, inclusiv pentru a discuta aspecte din domeniul apărării și al securității.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) paragraful al treilea din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Experții independenți trebuie să fie cetățeni ai Uniunii identificați și selectați pe baza unor cereri de exprimare a interesului adresate organizațiilor relevante, cum ar fi Ministerele Apărării și agențiile subordonate, institute de cercetare, universități, asociații de afaceri sau de întreprinderi din sectorul apărării, în vederea întocmirii unei liste de experți. Prin derogare de la articolul [237] din Regulamentul financiar, această listă nu trebuie făcută publică.

2.  Experții independenți trebuie să fie identificați pe baza excelenței și a unor cereri de exprimare a interesului adresate organizațiilor relevante, cum ar fi Ministerele Apărării și agențiile subordonate, institute de cercetare, universități, asociații de afaceri sau de întreprinderi din sectorul apărării, în vederea întocmirii unei liste de experți. Prin derogare de la articolul [237] din Regulamentul financiar, această listă nu trebuie făcută publică.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Experții independenți sunt selectați pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite.

5.  Experții independenți sunt selectați de Comisia Europeană pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia monitorizează periodic punerea în aplicare a fondului și raportează anual cu privire la progresele înregistrate. În acest scop, Comisia pune în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

3.  Comisia monitorizează și evaluează periodic punerea în aplicare a fondului și raportează anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate. În acest scop, Comisia pune în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea intermediară a fondului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului. Raportul de evaluare intermediară va include, în special, o evaluare a guvernanței fondului, a ratelor de execuție, a rezultatelor atribuirii proiectului, inclusiv implicarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și gradul lor de participare transfrontalieră, precum și a finanțării acordate în conformitate cu articolul [195] din Regulamentul financiar, până la 31 iulie 2024. Comisia poate prezenta propuneri pentru modificări adecvate ale prezentului regulament.

2.  Evaluarea intermediară a fondului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului. Raportul de evaluare intermediară va include, în special, o evaluare a guvernanței fondului, numărul de state implicate în fiecare proiect, a ratelor de execuție, a rezultatelor atribuirii proiectului, inclusiv implicarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și gradul lor de participare transfrontalieră, precum și a finanțării acordate în conformitate cu articolul [195] din Regulamentul financiar, până la 31 iulie 2024. Comisia poate prezenta propuneri pentru modificări adecvate ale prezentului regulament.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind fondul și acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind fondul și acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3, și la instituirea și menținerea unei conferințe permanente a părților interesate privind elaborarea unei politici europene comune în domeniul armamentului și al capabilităților.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Fondului european de apărare

Referințe

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

2.7.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

David McAllister

27.8.2018

Examinare în comisie

6.9.2018

 

 

 

Data adoptării

12.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

16

3

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

AVIZ al Comisiei pentru bugete (6.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Raportor pentru aviz: Alain Lamassoure

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Apărarea este considerată a fi un exemplu clar al modului în care ar putea fi obținută o mai mare eficacitate prin transferarea la nivel european a unor competențe și acțiuni realizate în prezent de statele membre și a creditelor corespunzătoare. Acest lucru ar demonstra valoarea adăugată europeană și ar permite limitarea sarcinii globale a cheltuielilor publice în UE.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  La 14 martie și la 30 mai 2018, Parlamentul European a subliniat, în Rezoluția sa referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 (CFM), importanța existenței unor principii orizontale care ar trebui să stea la baza CFM 2021-2027 și a tuturor politicilor conexe ale UE. Parlamentul și-a reafirmat, în acest context, poziția potrivit căreia UE trebuie să își îndeplinească angajamentul de a fi un precursor în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și și-a exprimat regretul cu privire la lipsa unui angajament clar și vizibil în acest sens în propunerile referitoare la CFM. Prin urmare, Parlamentul a solicitat integrarea ODD în toate politicile și inițiativele UE din următorul CFM. Parlamentul a subliniat, de asemenea, faptul că eliminarea discriminării este vitală pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în vederea creării unei Europe favorabile incluziunii. Prin urmare, Parlamentul a solicitat să se integreze dimensiunea de gen și angajamente privind egalitatea de gen în toate politicile și inițiativele UE din următorul CFM. Parlamentul a subliniat în poziția sa că, după adoptarea Acordului de la Paris, cheltuielile orizontale legate de climă ar trebui să fie majorate în mod semnificativ în comparație cu actualul CFM și să atingă pragul de 30 % cât mai curând posibil și, cel târziu, până în 2027.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  reamintește Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020; își reafirmă sprijinul pentru crearea unei uniuni europene a apărării, cu un program specific de cercetare în domeniul apărării Uniunii și cu un program de dezvoltare industrială, care să fie completate prin investițiile statelor membre, cu scopul de a elimina duplicările și de a spori autonomia strategică, precum și eficiența industriei europene a apărării; insistă asupra faptului că singura modalitate de a avea o Europă mai puternică și mai ambițioasă este de a consolida mijloacele financiare de care dispune; solicită, prin urmare, acordarea unui sprijin continuu politicilor existente, creșterea resurselor pentru programele emblematice ale Uniunii și asigurarea faptului că responsabilitățile suplimentare sunt însoțite de mijloace financiare suplimentare;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive6 privind achizițiile publice și privind transferul în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009.

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive6 privind achizițiile publice și privind transferul în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009. Fondul va constitui piatra de temelie a unei politici industriale de apărare europene solide.

_________________

_________________

6Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, JO L 146, 10.6.2009, p. 1; Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității, JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

6Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, JO L 146, 10.6.2009, p. 1; Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității, JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Fondul ar trebui să acorde sprijin adecvat acțiunilor de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor disruptive pentru apărare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Deoarece fondul are ca obiectiv creșterea competitivității, eficienței și autonomiei industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune sau în țările asociate și care nu fac obiectul unui control de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate ar trebui, în principiu, să fie eligibile pentru sprijin. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de subcontractanți în acțiunile finanțate în cadrul fondului nu ar trebui să se afle pe teritoriul unor țări terțe neasociate.

(12)  Deoarece fondul are ca obiectiv creșterea competitivității, eficienței și autonomiei industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune sau în țările asociate și care nu fac obiectul unui control din partea țărilor terțe neasociate sau a entităților din țări terțe neasociate ar trebui să fie eligibile pentru sprijin. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, sediile sociale, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de subcontractanți în acțiunile finanțate în cadrul fondului nu ar trebui să se afle pe teritoriul unor țări terțe neasociate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Acțiunile care implică participarea IMM-urilor transfrontaliere sprijină deschiderea lanțurilor de aprovizionare și contribuie la îndeplinirea obiectivelor fondului. Prin urmare, astfel de acțiuni ar trebui să fie eligibile pentru o rată de finanțare sporită, care ar trebui să fie în beneficiul tuturor entităților care participă la consorțiu.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui dialog cu statele membre și cu industria pentru a asigura succesul fondului.

(34)  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui dialog cu Parlamentul European, statele membre și cu industria pentru a asigura succesul fondului.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Conform punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesară evaluarea acestui regulament pe baza informațiilor colectate prin cerințe specifice de monitorizare, evitând totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor regulamentului pe teren. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară în termen de cel mult patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului și o evaluare finală la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a fondului, care examinează activitățile financiare din prisma rezultatelor execuției financiare și, în măsura în care este posibil la acel moment, rezultatele și impactul. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la proiectele sprijinite de fond, precum și participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la lanțul valoric global. De asemenea, Comisia poate propune modificări ale prezentului regulament pentru a reacționa la posibilele evoluții în punerea în aplicare a fondului.

(40)  Conform punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesară evaluarea acestui regulament pe baza informațiilor colectate prin cerințe specifice de monitorizare, evitând totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor regulamentului pe teren. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară în termen de cel mult doi ani de la începerea punerii în aplicare a fondului și o evaluare finală la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a fondului, care examinează activitățile financiare din prisma rezultatelor execuției financiare și, în măsura în care este posibil la acel moment, rezultatele și impactul. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la proiectele sprijinite de fond, precum și participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la lanțul valoric global. De asemenea, Comisia poate propune modificări ale prezentului regulament pentru a reacționa la posibilele evoluții în punerea în aplicare a fondului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest fond va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a fondului și vor fi reexaminate în contextul evaluării intermediare a acestuia.

(41)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest fond va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte globale de 25% din cheltuielile de la bugetul UE care să sprijine obiectivele în domeniul climei în perioada CFM 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a fondului și vor fi reexaminate în contextul evaluării intermediare a acestuia.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Comisia ar trebui să instituie și să mențină o conferință permanentă a părților interesate privind elaborarea unei politici europene comune în domeniul armamentului și al capabilităților. De două ori pe an, această conferință ar trebui să fie un forum deschis pentru realizarea unui schimb între toate părțile interesate din domeniul apărării privind starea politicii europene în domeniul armamentului și al capabilităților și modul în care aceasta ar putea fi dezvoltată în viitor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea proiectelor de dezvoltare colaborativă a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, pentru a reduce riscul duplicării inutile și, ca atare, reducând fragmentarea produselor din domeniul apărării și tehnologii în întreaga Uniune. În cele din urmă, Fondul va duce la o mai mare interoperabilitate între capacitățile statelor membre.

(b)  sprijinirea proiectelor de dezvoltare colaborativă a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, pentru a reduce riscul duplicării inutile și, ca atare, reducând fragmentarea produselor din domeniul apărării și tehnologii în întreaga Uniune. În cele din urmă, Fondul va duce la o mai mare interoperabilitate între capacitățile statelor membre și la punerea în aplicare eficientă a unei politici industriale de apărare europene solide.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului european de apărare în perioada 2021-2027 este de 13 000 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Fondului european de apărare în perioada 2021-2027 este de 11 453 260 000 EUR la prețurile din 2018 (13 000 000 000 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  până la 4 100 000 000 EUR pentru acțiunile de cercetare;

(a)  până la 3 612 182 000 EUR la prețurile din 2018 (4 100 000 000 EUR la prețurile curente) pentru acțiunile de cercetare;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  până la 8 900 000 000 EUR pentru acțiunile de dezvoltare.

(b)  până la 7 841 078 000 EUR la prețurile din 2018 (8 900 000 000 EUR la prețurile curente) pentru acțiunile de dezvoltare.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Până la 5 % din pachetul financiar menționat la alineatul (1) trebuie alocat pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive pentru apărare.

4.  Până la 10 % din pachetul financiar menționat la alineatul (1) trebuie alocat pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive pentru apărare.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către fond. Comisia trebuie să implementeze aceste resurse direct în conformitate cu articolul [62 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul financiar. Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

5.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către fond. Comisia trebuie să implementeze aceste resurse direct în conformitate cu articolul [62 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul financiar. Aceste resurse sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză. Aceste resurse sunt numărate în plus față de suma menționată la alineatul (1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Valoarea de referință specificată în prezenta propunere legislativă constituie doar un reper pentru autoritatea legislativă, neputând fi fixată înainte de încheierea unui acord cu privire la Regulamentul privind cadrul financiar multianual.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondul este deschis pentru membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind SEE;

Fondul este deschis pentru membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind SEE; Prezentul articol nu aduce atingere regimului întreprinderilor afectate de Brexit.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și pentru a le supune unei evaluări privind etica. Evaluările și controalele principiilor etice se efectuează de Comisie cu sprijinul unor experți cu privire la etica în materie de apărare. Comisia asigură transparența procedurilor de etică cât mai mult posibil.

2.  Propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și pentru a le supune unei evaluări privind etica. Evaluările și controalele principiilor etice se efectuează de Comisie în strânsă cooperare cu statele membre. Comisia asigură transparența procedurilor de etică cât mai mult posibil.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Toate infrastructurile, instalațiile, activele și resursele utilizate în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să se afle pe teritoriul Uniunii sau în țări asociate. În plus, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora cooperează numai cu entități juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată și nu sunt controlați de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

3.  Toate sediile sociale, infrastructurile, instalațiile, activele și resursele utilizate în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să se afle pe teritoriul Uniunii sau în țări asociate. În plus, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora cooperează numai cu entități juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată și nu sunt controlați de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă nu se prevede altfel în programul de lucru menționat la articolul 27, acțiunea este întreprinsă în colaborare de către cel puțin trei entități juridice care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu trebuie să se controleze reciproc.

4.  Dacă nu se prevede altfel în programul de lucru menționat la articolul 27, acțiunea este întreprinsă în colaborare de către cel puțin trei entități juridice care sunt stabilite în cel puțin două state membre. Aceste entități nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu trebuie să se controleze reciproc.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  contribuția la diminuarea dependenței și la creșterea autonomiei strategice a industriei europene de apărare în ceea ce privește tehnologiile sau produsele controlate și/sau supuse autorizării într-o țară terță sau de către una dintre entitățile sale;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondul poate finanța până la 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni fără a se aduce atingere principiului cofinanțării.

1.  Fondul finanțează 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni fără a se aduce atingere principiului cofinanțării.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un consorțiu trebuie să beneficieze de o rată de finanțare majorată cu punctele procentuale egal cu procentul din costurile eligibile totale alocate IMM-urilor stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată, alta decât cele în care sunt stabiliți membrii consorțiului care nu sunt IMM-uri;

(b)  un consorțiu beneficiază de o rată de finanțare majorată cu punctele procentuale echivalente cu procentul costurilor totale admisibile alocate IMM-urilor; partea costurile totale admisibile alocate IMM-urilor stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată, alta decât cele în care sunt stabiliți membrii consorțiului care nu sunt IMM-uri poate conta dublu;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un consorțiu trebuie să beneficieze de o rată de finanțare majorată cu punctele procentuale egală cu procentul din costurile eligibile totale alocate întreprinderilor cu capitalizare medie stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată, alta decât cele în care sunt stabiliți membrii consorțiului care nu sunt IMM-uri sau întreprinderi cu capitalizare medie;

(c)  un consorțiu beneficiază de o rată de finanțare majorată cu punctele procentuale echivalente cu un sfert din procentul costurilor totale admisibile alocate întreprinderilor cu capitalizare medie; în cazul în care întreprinderile cu capitalizare medie sunt stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată, alta decât cele în care sunt stabiliți ceilalți membri ai consorțiului care nu sunt întreprinderi cu capitalizare medie, consorțiul va beneficia de o rată de finanțare majorată cu 5 % din totalul costurilor admisibile alocate acestor întreprinderi cu capitalizare medie;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costurile indirecte eligibile sunt stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru subcontractare, sprijinul financiar acordat terților și orice costuri unitare sau sume forfetare care includ costuri indirecte.

1.  Costurile indirecte admisibile sunt stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din totalul costurilor directe admisibile;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă este cazul, costurile indirecte eligibile mai mari decât rata forfetară de 25 % pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale în cadrul unor sisteme de finanțare comparabile în conformitate cu articolul [185] din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

2.  Ca alternativă, costurile indirecte eligibile pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale în cadrul unor sisteme de finanțare comparabile în conformitate cu articolul [185] din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare mixtă prevăzute în cadrul prezentului program sunt implementate în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.

Beneficiarii fondului sunt admisibili să aibă acces la instrumentele financiare specifice, utilizate în cadrul InvestEU, în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Experții independenți sunt selectați pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite.

5.  Experții independenți sunt selectați pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite. De asemenea, procesul de selectare ia în considerare echilibrul de gen.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea intermediară a fondului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului. Raportul de evaluare intermediară va include, în special, o evaluare a guvernanței fondului, a ratelor de execuție, a rezultatelor atribuirii proiectului, inclusiv implicarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și gradul lor de participare transfrontalieră, precum și a finanțării acordate în conformitate cu articolul [195] din Regulamentul financiar, până la 31 iulie 2024. Comisia poate prezenta propuneri pentru modificări adecvate ale prezentului regulament.

2.  Evaluarea intermediară a fondului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a fondului. Raportul intermediar de evaluare va include, în special, o evaluare a administrării fondului, a ratelor de execuție, a rezultatelor atribuirii proiectului, inclusiv implicarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și gradul lor de participare transfrontalieră, precum și a finanțării acordate în conformitate cu articolul [195] din Regulamentul financiar, până la 31 iulie 2022. Comisia poate prezenta propuneri pentru modificări adecvate ale prezentului regulament.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La finalul perioadei de punere în aplicare, dar nu mai târziu de patru ani de la 31 decembrie 2031, Comisia efectuează o evaluare finală a implementării fondului. Raportul final de evaluare trebuie să includă rezultatele obținute în urma punerii în aplicare și, în măsura posibilului, impactul fondului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate și țările asociate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3. Acesta analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, la proiecte puse în aplicare în cadrul fondului, precum și integrarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțul valoric global. Evaluarea conține, de asemenea, informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor și, acolo unde este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

3.  La finalul perioadei de punere în aplicare, dar nu mai târziu de doi ani de la 31 decembrie 2029, Comisia efectuează o evaluare finală a implementării fondului. Raportul final de evaluare trebuie să includă rezultatele obținute în urma punerii în aplicare și, în măsura posibilului, impactul fondului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate și țările asociate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3. Acesta analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, la proiecte puse în aplicare în cadrul fondului, precum și integrarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțul valoric global. Evaluarea conține, de asemenea, informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor și, acolo unde este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Înainte de evaluarea intermediară a Comisiei, Curtea de Conturi Europeană publică un raport special privind punerea în aplicare a fondului și își prezintă concluziile Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar ale Parlamentului European.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind fondul și acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind fondul și acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3, și la instituirea și menținerea unei conferințe permanente a părților interesate privind elaborarea unei politici europene comune în domeniul armamentului și al capabilităților.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Fondului european de apărare

Referințe

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Alain Lamassoure

11.7.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen, Stefan Gehrold

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (6.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Raportor pentru aviz: Antonio López-Istúriz White

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 7 iunie 2017, Comisia a venit cu ideea unei inițiative revoluționare în domeniul apărării – Fondul european de apărare. S-a propus o abordare în două etape, care presupune:

1. o perioadă de testare inițială în temeiul cadrului financiar multianual 2014-2020, în cursul căreia o acțiune pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării va sprijini cercetările colaborative în domeniul apărării, iar Programul european preconizat de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) va cofinanța proiecte colaborative de dezvoltare, și

2. un fond special în cadrul financiar multianual 2021-2027 care consolidează finanțarea pentru cercetarea colaborativă în domeniul tehnologiilor și produselor inovatoare în materie de apărare și pentru etapele ulterioare ale ciclului de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea de prototipuri.

Raportorul Comisiei IMCO salută această propunere, prin care se instituie Fondul european de apărare în temeiul cadrului financiar multianual 2021-2027. În ceea ce privește piața produselor din domeniul apărării, se pare că actualele instrumente din cadrul pieței interne, menite să promoveze o cooperare efectivă între statele membre și să valorifice economiile de scară, nu s-au bucurat de mare succes. Există un consens general privind faptul că o cooperare mai strânsă ar putea duce treptat nu numai la consolidarea pieței europene în acest sector, ci și la integrarea mai profundă a acesteia. Finanțarea specifică din partea UE (de exemplu fondul în cauză) poate să contribuie fără îndoială la activarea unei serii de proiecte colaborative de dezvoltare, care nu ar fi posibile fără acest sprijin.

Raportorul atrage atenția asupra importanței cooperării transfrontaliere și asupra nevoii puternice de a crea stimulente și de a promova măsuri care duc la materializarea acestei cooperări. Fondul trebuie să constituie un stimulent puternic pentru participarea întreprinderilor mici și mijlocii și a celor cu capitalizare medie la proiecte colaborative și să stimuleze dezvoltarea de soluții inovatoare și revoluționare.

O piață unică mai puternică și mai cuprinzătoare în domeniul apărării duce la o mai mare eficiență, ceea ce va genera în cele din urmă un raport calitate-preț mai bun pentru statele membre și pentru cetățenii europeni. Într-adevăr, se estimează că lipsa cooperării între statele membre în domeniul apărării și al securității costă anual între 25 de miliarde EUR și 100 de miliare EUR.

De asemenea, fondul poate avea rol de catalizator pentru dezvoltarea unei baze industriale și științifice inovatoare și competitive, capabilă să răspundă nevoilor de apărare ale UE cu tehnologii și echipamente de ultimă generație și complet interoperabile. Dacă ar avea capacitatea de a promova o industrie în sectorul apărării care dă dovadă de excelență în ceea ce privește capacitățile industriale și tehnologice, Uniunea și-ar menține astfel autonomia strategică și s-ar pregăti să facă față nevoilor actuale și viitoare în materie de securitate. Totodată, Uniunea se pregătește să-și asume un rol la nivel internațional.

Colegiuitorii au încheiat negocierile chiar recent, căzând de acord asupra Regulamentului privind EDIDP. Comisia IMCO a prezentat un aviz cu privire la acesta [raportoare: Anneleen van Bossuyt (ECR)], sprijinind în mod general acest program.

Raportorul Comisiei IMCO dorește să prezinte o poziție care să țină seama de lucrările efectuate recent cu privire la Regulamentul privind EDIDP. De exemplu, raportorul ia act de faptul că tocmai au fost încheiate dezbaterile cu privire la cerințele de participare a persoanelor juridice și a statelor membre (trei plus trei) și nu consideră necesar ca acest subiect să fie redeschis în prezent. Raportorul adoptă o abordare similară și față de ratele de finanțare.

Raportorul dorește să insiste asupra unor aspecte importante în ceea ce privește piața unică, subliniate anterior și în avizul Comisiei IMCO la Regulamentul privind EDIDP, cum ar fi nevoia unei interoperabilități mai mari prin crearea unor echipamente și tehnologii în domeniul apărării de ultimă generație și interoperabile și prin sprijinirea elaborării unor specificații tehnice și standarde comune.

În sfârșit, întrucât 80% din achizițiile din domeniul apărării se efectuează exclusiv la nivel național, ceea ce duce la o dublare costisitoare a capabilităților militare, raportorul dorește să atragă atenția asupra nevoii de a se încuraja o piață internă deschisă și funcțională, precum și procesul de deschidere a lanțurilor de aprovizionare naționale, inclusiv prin aplicarea corespunzătoare a „Pachetului UE din domeniul apărării” din 2009, și anume a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile în domeniile apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferurile produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității.

AMENDAMENTE

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Contextul geopolitic al UE s-a schimbat în mod dramatic în ultimul deceniu. Situația din regiunile învecinate ale Europei este instabilă, iar Uniunea se confruntă cu un context complex și dificil, în care se alătură apariția unor noi amenințări, cum ar fi atacurile hibride și informatice, și reapariția unor provocări mai convenționale. În acest context, atât cetățenii europeni, cât și liderii lor politici împărtășesc opinia că trebuie depuse mai multe eforturi colective pentru a ne apăra. 75 % dintre cetățenii Uniunii sprijină o politică comună de apărare și securitate. În declarația comună din 25 martie 2017 de la Roma, liderii celor 27 de state membre și ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene au declarat că Uniunea își va consolida politica de securitate și apărare comună și va promova o industrie a apărării mai competitivă și mai integrată.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților tehnologice și industriale de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă, eficientă și inovatoare. Aceasta a propus, în special lansarea unui Fond european de apărare (denumit în continuare „fondul”) pentru a sprijini investițiile în activități comune de cercetare și dezvoltare de echipamente și tehnologii de apărare, stimulând astfel sinergii și eficacitatea costurilor, precum și pentru a promova achizițiile și întreținerea în comun de către statele membre a echipamentelor de apărare. Acest fond ar trebui să completeze finanțările naționale care sunt deja utilizate în acest scop și ar trebui să acționeze drept un stimulent pentru ca statele membre să coopereze și să investească mai mult în apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

(1)  În comunicarea sa din 30 noiembrie 2016 privind planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților tehnologice și industriale de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă, eficientă și inovatoare și pentru a crea o piață a apărării mai integrată în Uniune. Aceasta a propus, în special lansarea unui Fond european de apărare (denumit în continuare „fondul”) pentru a sprijini investițiile în activități comune de cercetare și dezvoltare de echipamente și tehnologii de apărare, stimulând astfel sinergii și eficacitatea costurilor, precum și pentru a promova achizițiile și întreținerea în comun de către statele membre a echipamentelor de apărare. Acest fond ar trebui să completeze finanțările naționale care sunt deja utilizate în acest scop și ar trebui să acționeze drept un stimulent pentru ca statele membre să coopereze la nivel transfrontalier și să investească mai mult în apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  La 7 iunie 2017, Comisia a adoptat o Comunicare prin care se lansează Fondul european de apărare. S-a propus o abordare în două etape: în prima etapă, pentru a testa abordarea, a fost pusă la dispoziție o finanțare inițială atât pentru cercetare, cât și pentru dezvoltare în cadrul financiar multianual 2014-2020 („CFM”), prin adoptarea Regulamentului (UE) 2018/10921a; în a doua etapă, urmează să se instituie un fond special în cadrul CFM 2021-2027, prin care se majorează finanțarea pentru cercetarea colaborativă în domeniul tehnologiilor și produselor inovatoare în materie de apărare și pentru etapele ulterioare ale ciclului de dezvoltare, inclusiv pentru dezvoltarea de prototipuri. Ar trebui să existe o abordare consecventă și coerentă între aceste două etape.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului european și al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii (JO L 200, 7.8.2018, p. 30).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Sectorul apărării se caracterizează prin creșterea costurilor echipamentelor de apărare și prin costuri ridicate pentru cercetare și dezvoltare, care îngreunează lansarea de noi programe în domeniul apărării și care au un impact direct asupra competitivității și a capacității de inovare a industriei Uniunii. Din cauza creșterii costurilor, a magnitudinii cheltuielilor nerecurente cu cercetarea și dezvoltarea și a seriilor mici care pot fi achiziționate la nivel național, dezvoltarea unei noi generații de sisteme majore de apărare și a unor tehnologii de apărare noi este din ce în ce mai dificil de realizat de către statele membre ale UE în mod individual.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Situația sectorului apărării a fost afectată și de reducerile semnificative aplicate bugetelor pentru apărare din țările europene în ultimii zece ani, care au afectat în special cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare și pe cele cu echipamentele. Între 2006 și 2013, nivelurile reale ale cheltuielilor de apărare în statele membre participante la AEA au fost reduse cu 12 %. Având în vedere că cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării reprezintă baza pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii de apărare de ultimă generație, astfel de tendințe sunt deosebit de îngrijorătoare și reprezintă o provocare serioasă pentru capacitatea de a menține competitivitatea industriei de apărare a UE pe termen lung.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  În ciuda interdependenței dintre creșterea costurilor și scăderea cheltuielilor, planificarea în materie de apărare, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării și achiziția de echipamente au rămas în mare parte la nivel național, cooperarea între statele membre fiind foarte limitată în ceea ce privește investițiile în echipamente de apărare. În plus, atunci când sunt puse în aplicare, doar câteva programe sunt legate și de prioritățile în materie de capabilități de apărare la nivelul UE: în 2015, doar 16 % din echipamente au fost achiziționate prin achiziții colaborative la nivel european, departe de nivelul de referință de 35 % convenit pentru achizițiile colective.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive6 privind achizițiile publice și privind transferul în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009.

(2)  Fondul va contribui la stabilirea unei baze industriale și tehnologice solide, competitive și inovatoare în sectorul apărării și la crearea unei piețe europene a apărării integrate într-o măsură mai mare, care satisface în mod simultan și la prețuri rezonabile diferitele nevoi ale statelor membre în materie de securitate. Fondul va fi aliniat la inițiativele Uniunii în direcția unei mai bune integrări a pieței europene a apărării și, în special, la cele două directive privind achizițiile publice și privind transferurile în interiorul UE în sectorul apărării, adoptate în 2009. În toate cazurile, cerințele Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului ar trebui respectate pe deplin, inclusiv principiile transparenței și nediscriminării, iar excepțiile ar trebui permise numai în cadrul strict al directivei respective.

__________________

__________________

6 Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1); Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității, JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

6 Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1); Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În urma unei abordări integrate și pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii, ar trebuie instituit un Fond european de apărare. Fondul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității, inovării și eficienței industriei de apărare a Uniunii, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și dintre întreprinderi, centre de cercetare, administrații naționale, organizații internaționale și universități, în faza de cercetare și în etapa de dezvoltare a produselor din domeniul apărării și tehnologii. Pentru a realiza mai multe soluții inovatoare și o piață internă deschisă, fondul ar trebui să sprijine participarea transfrontalieră la apărare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor cu capitalizare medie (ICM-uri).

(3)  În urma unei abordări integrate și pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii în întreaga Uniune, ar trebui instituit un Fond european de apărare. Fondul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității, inovării, eficienței, performanței de mediu și autonomiei tehnologice a industriei de apărare a Uniunii, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și dintre întreprinderi, centre de cercetare, administrații naționale, organizații internaționale și universități, în faza de cercetare și în etapa de dezvoltare a produselor din domeniul apărării și tehnologii. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să sporească eficiența pieței unice în sectorul apărării, ceea ce ar însemna, în cele din urmă, un raport preț-calitate mai bun pentru statele membre. Pentru a găsi soluții mai inovatoare și pentru a realiza o piață internă deschisă și funcțională în domeniul apărării, precum și pentru a evita dublările, a contribui la crearea de noi oportunități comerciale și a promova interoperabilitatea și standardizarea, fondul ar trebui să intensifice, să sprijine și să valorifice cooperarea transfrontalieră dintre statele membre și entitățile juridice, inclusiv entitățile juridice noi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile cu capitalizare medie (ICM-uri) din domeniul apărării, prin dezvoltarea în cadrul Uniunii de produse și tehnologii în domeniul apărării care să corespundă priorităților în ceea ce privește capabilitățile de apărare convenite de către statele membre.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru a obține soluții mai inovatoare și pentru a încuraja o piață internă deschisă, fondul ar trebui să acorde un sprijin puternic participării transfrontaliere a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie (ICM-uri) și să contribuie la crearea de noi oportunități de piață.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Dificultatea de a conveni asupra cerințelor consolidate privind capabilitățile de apărare și a unor specificații sau standarde tehnice comune constituie un obstacol în calea unei colaborări transfrontaliere între statele membre și între întreprinderile stabilite în diferite state membre. Absența unor astfel de cerințe, specificații și standarde a condus la fragmentarea sporită a sectorului apărării, la complexitate tehnică, întârzieri și costurile exagerate, precum și la o interoperabilitate scăzută. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru acțiunile care implică un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică. Activitățile statelor membre care conduc la cerințe și studii de sprijin comune în materie de capabilități de apărare, precum și acțiunile care vizează sprijinirea elaborării unei definiții comune a specificațiilor tehnice sau a standardelor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru sprijin din partea fondului.

(8)  Dificultatea de a conveni asupra cerințelor consolidate privind capabilitățile de apărare și a unor specificații sau standarde tehnice comune constituie un obstacol în calea unei colaborări transfrontaliere între statele membre și între întreprinderile stabilite în diferite state membre. Absența unor astfel de cerințe, specificații și standarde a condus la fragmentarea sporită a sectorului apărării, la complexitate tehnică, întârzieri, costuri exagerate, dublarea inutilă a capabilităților, precum și la o interoperabilitate scăzută. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru acțiunile care implică un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică. Activitățile statelor membre care promovează interoperabilitatea și care conduc la cerințe și studii de sprijin comune în materie de capabilități de apărare, precum și acțiunile care vizează sprijinirea elaborării unei definiții comune a specificațiilor sau a standardelor tehnice ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru sprijin din partea fondului, pentru a nu permite unor specificații și standarde concurente să pericliteze interoperabilitatea.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Întrucât obiectivul fondului este acela de a sprijini competitivitatea și inovarea din industria de apărare a Uniunii oferind un efect de levier activităților colaborative de cercetare și tehnologie în domeniul apărării și consolidându-le și reducând riscurile inerente fazei de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de cercetare și dezvoltare de produse sau tehnologie în domeniul apărării ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Aceasta se va aplica, de asemenea, modernizării și interoperabilității produselor și tehnologiilor existente în domeniul apărării.

(9)  Întrucât obiectivul fondului este acela de a sprijini competitivitatea și inovarea din industria de apărare a Uniunii, valorificând și completând activitățile colaborative de cercetare, inovare și tehnologie în domeniul apărării și reducând riscurile inerente fazei de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de cercetare și dezvoltare de produse sau tehnologie în domeniul apărării ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de fond. Aceasta se va aplica, de asemenea, modernizării și interoperabilității produselor și tehnologiilor existente în domeniul apărării.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere faptul că fondul vizează în special consolidarea cooperării dintre entitățile juridice și statele membre din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei entități juridice situate în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate diferite nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu trebuie să se controleze reciproc. În vederea consolidării cooperării dintre statele membre, fondul poate sprijini achizițiile publice comune înainte de comercializare.

(10)  Având în vedere faptul că fondul vizează în special consolidarea cooperării dintre entitățile juridice și statele membre din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei entități juridice situate în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Orice tip de cooperare care include entități juridice dintr-o țară asociată ar trebui să includă și cel puțin două entități juridice din două state membre diferite. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate diferite nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu trebuie să se controleze reciproc. În vederea consolidării cooperării dintre statele membre și pentru a intensifica sinergiile transfrontaliere, ar trebui să fie eligibile pentru finanțare achizițiile publice comune înainte de comercializare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Deoarece fondul are ca obiectiv creșterea competitivității, eficienței și autonomiei industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune sau în țările asociate și care nu fac obiectul unui control de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate ar trebui, în principiu, să fie eligibile pentru sprijin. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de subcontractanți în acțiunile finanțate în cadrul fondului nu ar trebui să se afle pe teritoriul unor țări terțe neasociate.

(12)  Deoarece fondul are ca obiectiv creșterea competitivității, eficienței și autonomiei industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune sau în țările asociate și care nu fac obiectul unui control din partea țărilor terțe neasociate sau din partea entităților din țări terțe neasociate ar trebui, în principiu, să fie eligibile pentru sprijin. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, instalațiile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de subcontractanții acestora în acțiunile finanțate de fond nu ar trebui să se afle, de regulă, pe teritoriul unor țări terțe neasociate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În anumite condiții, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii, ar trebui să fie posibil să se deroge de la principiul că beneficiarii și subcontractanții lor nu ar trebui să fie supuși controlului de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate. În acest sens, entitățile juridice stabilite în Uniune care sunt controlate de o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată pot fi eligibile dacă se îndeplinesc condițiile stricte și relevante legate de interesele de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Participarea unor astfel de entități nu ar trebui să contravină obiectivelor fondului. Solicitanții ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante privind infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele care urmează să fie folosite în cadrul acțiunii.

(13)  În anumite condiții justificate, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii, iar contribuția tehnologică și/sau industrială nu poate fi asigurată de entități europene, ar trebui să fie posibil să se deroge de la principiul că beneficiarii și subcontractanții lor nu ar trebui să fie supuși controlului de către țări terțe neasociate sau entități din țări terțe neasociate. În acest sens, entitățile juridice stabilite în Uniune care sunt controlate de o țară terță neasociată sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată pot fi eligibile dacă sunt îndeplinite condiții corespunzătoare și stricte referitoare la interesele de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune, în conformitate cu titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), inclusiv în ceea ce privește consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare europene. Participarea unor astfel de entități nu ar trebui să contravină obiectivelor fondului. Beneficiarii ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante privind infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele care urmează să fie folosite în cadrul acțiunii.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Statele membre ar trebui să dispună de diferite tipuri de contracte financiare pentru dezvoltarea și achiziționarea în comun a capabilităților de apărare. Setul de instrumente financiare elaborat de Comisie ar trebui să ofere diferite tipuri de mecanisme pe care statele membre le pot utiliza pentru a răspunde provocărilor ridicate de dezvoltarea și de achizițiile în comun dintr-o perspectivă de finanțare. Utilizarea unor astfel de mecanisme financiare ar putea promova în continuare lansarea de proiecte colaborative în domeniul apărării și ar putea crește eficiența cheltuielilor în materie de apărare, inclusiv pentru proiecte sprijinite în cadrul Fondului european de apărare.

(17)  Statele membre ar trebui să dispună de diferite tipuri de contracte financiare pentru dezvoltarea și achiziționarea în comun a capabilităților de apărare. Setul de instrumente financiare elaborat de Comisie ar trebui să ofere diferite tipuri de mecanisme pe care statele membre le pot utiliza pentru a răspunde provocărilor ridicate de dezvoltarea și de achizițiile în comun dintr-o perspectivă de finanțare. Utilizarea unor astfel de mecanisme financiare ar putea promova în continuare lansarea de proiecte colaborative transfrontaliere în domeniul apărării, ar putea contribui la evitarea dublărilor și ar putea crește eficiența cheltuielilor în materie de apărare, inclusiv pentru proiecte sprijinite în cadrul Fondului european de apărare.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea și eficiența industriei de apărare europene, este important ca statele membre să achiziționeze deja în comun produsul final sau să utilizeze tehnologia, în special prin achiziții transfrontaliere comune, în cazul în care statele membre organizează în comun procedurile de achiziții, în special prin utilizarea unui organism central de achiziție.

(22)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea și eficiența industriei de apărare europene, este important ca statele membre să aibă deja intenția de a achiziționa în comun produsul final sau de a utiliza tehnologia, în special prin achiziții transfrontaliere comune, caz în care statele membre își organizează în comun procedurile de achiziții, de exemplu prin utilizarea unui organism central de achiziție.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate și apărare ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de cercetare și capabilități în materie de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, deficitele legate de cercetare și capabilități sunt identificate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), în special prin intermediul agendei strategice cuprinzătoare a cercetării și al Planului de dezvoltare a capabilităților. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante prin identificarea și promovarea de oportunități pentru cooperarea consolidată în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al UE în materie de securitate și apărare. După caz, prioritățile regionale și internaționale, inclusiv cele din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, pot fi, de asemenea, luate în considerare dacă sunt în conformitate cu prioritățile Uniunii și nu împiedică nici un stat membru sau o țară asociată să participe, ținându-se seama, în același timp, de faptul că trebuie evitată orice suprapunere inutilă.

(23)  Promovarea inovării, cercetării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate și apărare ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de cercetare și capabilități în materie de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, deficitele legate de cercetare și capabilități sunt identificate în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), în special prin intermediul agendei strategice cuprinzătoare a cercetării și al Planului de dezvoltare a capabilităților. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante prin identificarea și promovarea de oportunități pentru cooperarea consolidată în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al UE în materie de securitate și apărare. După caz, prioritățile regionale și internaționale, inclusiv cele din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, pot fi, de asemenea, luate în considerare dacă sunt în conformitate cu prioritățile Uniunii și nu împiedică nici un stat membru sau o țară asociată să participe, ținându-se seama, în același timp, de faptul că trebuie evitată orice suprapunere inutilă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru anual sau multianual în conformitate cu obiectivele fondului. Comisia ar trebui să fie asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet al statelor membre. Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului. Date fiind specificitățile domeniului apărării, Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la comitetul statelor membre.

(31)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru anual sau multianual în conformitate cu obiectivele fondului. Programul de lucru ar trebui să stabilească în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul fondului și legătura lor directă cu obiectivele prevăzute în cadrul fondului. Comisia ar trebui să fie asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet al statelor membre. Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului. Date fiind specificitățile domeniului apărării, Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la comitetul statelor membre.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În vederea sprijinirii unei piețe interne deschise, ar trebui de asemenea încurajată o participare credibilă a IMM-urilor transfrontaliere, fie în calitate de membri ai unui consorțiu, fie în calitate de subcontractanți.

(33)  În vederea sprijinirii unei piețe interne deschise, ar trebui de asemenea încurajată o participare credibilă a IMM-urilor transfrontaliere, fie în calitate de membri ai unui consorțiu, fie în calitate de subcontractanți. Programul de lucru ar trebui să asigure faptul că o parte credibilă din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor și ICM-urilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui dialog cu statele membre și cu industria pentru a asigura succesul fondului.

(34)  Comisia ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui dialog cu statele membre și cu industria pentru a asigura succesul fondului prin efectul pe care îl are asupra industriei de apărare.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Curtea Europeană de Conturi ia în considerare, de asemenea, raportul calitate-preț al proiectelor finanțate de Fond. Comisia trebuie să țină cont de aceste audituri fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest fond va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a fondului și vor fi reexaminate în contextul evaluării intermediare a acestuia.

(41)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest fond va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei prin includerea reducerii impactului asupra mediului printre obiectivele și criteriile de atribuire ale fondului. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a fondului și vor fi reexaminate în contextul evaluării intermediare a acestuia.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor privind transferul produselor din domeniul apărării în interiorul Uniunii în conformitate cu Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, nici celor privind exportul de produse, de echipamente sau tehnologii.

(43)  Sprijinul financiar din partea Uniunii ar trebui să fie aliniat la punerea în aplicare corectă și integrală a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 privind transferul produselor din domeniul apărării în interiorul Uniunii și ar trebui să sprijine exportul de produse, de echipamente și tehnologii.

__________________

__________________

15 Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).

15 Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „structuri de conducere executivă” înseamnă orice organ sau organe, numite în conformitate cu legislația națională, care sunt autorizate să stabilească strategia, obiectivele și direcția de ansamblu a entității juridice și care supervizează și monitorizează procesul de decizie în materie de management;

(5)  „structură de conducere executivă” înseamnă un organ al unei entități, numit în conformitate cu legislația națională, care, după caz, este subordonat directorului general, este autorizat să stabilească strategia, obiectivele și direcția de ansamblu a entității și care supervizează și monitorizează procesul decizional în materie de management;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al fondului este de a favoriza competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei europene de apărare, prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și a cooperării transfrontaliere între întreprinderi în întreaga Uniune, inclusiv IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, precum și de a promova o mai bună exploatare a potențialului industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ciclului de viață industrială, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii. Fondul ar trebui să contribuie, de asemenea, la libertatea de acțiune a Uniunii și la autonomia acesteia, în special în ceea ce privește tehnologia și industria.

1.  Obiectivul general al fondului este de a favoriza competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei europene de apărare pe întreg teritoriul Uniunii, prin sprijinirea acțiunilor de colaborare și extinderea cooperării transfrontaliere între întreprinderi în întreaga Uniune, inclusiv IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, precum și de a promova o mai bună exploatare a potențialului industrial al inovării, cercetării și dezvoltării tehnologice, în fiecare etapă a ciclului de viață industrială, contribuind, astfel, la autonomia strategică a Uniunii. Fondul ar trebui să contribuie, de asemenea, la libertatea de acțiune a Uniunii și la autonomia acesteia, în special în ceea ce privește tehnologia și industria.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea proiectelor de cercetare în colaborare care ar putea îmbunătăți semnificativ performanța capabilităților viitoare, vizând maximizarea inovării și introducerea de noi produse și tehnologii în domeniul apărării, inclusiv cele disruptive;

(a)  sprijinirea proiectelor de cercetare în colaborare care ar putea îmbunătăți semnificativ performanța capabilităților viitoare din interiorul Uniunii, vizând maximizarea inovării și introducerea de noi produse și tehnologii în domeniul apărării, inclusiv cele disruptive;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea proiectelor de dezvoltare colaborativă a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, pentru a reduce riscul duplicării inutile și, ca atare, reducând fragmentarea produselor din domeniul apărării și tehnologii în întreaga Uniune. În cele din urmă, Fondul va duce la o mai mare interoperabilitate între capacitățile statelor membre.

(b)  sprijinirea proiectelor de dezvoltare colaborativă a produselor și tehnologiilor din domeniul apărării compatibile cu prioritățile în materie de capabilități de apărare, stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comună, contribuind astfel la o eficiență sporită a cheltuielilor pentru apărare în cadrul Uniunii, realizând economii de scară mai mari, reducând dublările inutile și, ca urmare, fragmentarea produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării în întreaga Uniune, având ca rezultat final un grad mai mare de interoperabilitate între capacitățile statelor membre și promovarea standardizării.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea fondului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației.

3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în implementarea fondului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației. Această sumă nu depășește 2% din valoarea pachetului financiar menționat la alineatul (1).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Până la 5 % din pachetul financiar menționat la alineatul (1) trebuie alocat pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive pentru apărare.

4.  Cel puțin 5 % din pachetul financiar menționat la alineatul (1) trebuie alocat pentru sprijinirea tehnologiilor disruptive pentru apărare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  O parte credibilă din pachetul financiar va veni în sprijinul acțiunilor care favorizează participarea transfrontalieră a IMM-urilor și ICM-urilor.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către fond. Comisia trebuie să implementeze aceste resurse direct în conformitate cu articolul [62 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul financiar. Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

eliminat

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fondul poate fi deschis, de asemenea, pentru țările cu care UE a semnat un acord de securitate cu privire la colaborarea în materie de finanțare a cercetării și industriei apărării.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și pentru a le supune unei evaluări privind etica. Evaluările și controalele principiilor etice se efectuează de Comisie cu sprijinul unor experți cu privire la etica în materie de apărare. Comisia asigură transparența procedurilor de etică cât mai mult posibil.

2.  Propunerile sunt verificate în mod sistematic pentru a identifica acțiunile care generează probleme etice complexe sau grave și pentru a le supune unei evaluări privind etica. Evaluările și controalele principiilor etice se efectuează de Comisie cu sprijinul unor experți independenți cu experiență în diverse domenii, inclusiv din cadrul societății civile. Propunerile care ridică preocupări considerabile de ordin etic trebuie să facă obiectul unei monitorizări și al unui control sporit. Comisia asigură transparența procedurilor de etică în cea mai mare măsură cu putință și raportează cu privire la acest aspect în cadrul obligațiilor sale de raportare și evaluare prevăzute la articolele 31 și 32.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Entitățile care participă la acțiune au standarde solide de guvernanță corporativă.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă este cazul, controalele de etică se efectuează de Comisie în timpul punerii în aplicare a acțiunii. Pentru chestiuni de etică grave sau complexe, controalele se efectuează de Comisie cu sprijinul unor experți cu privire la etica în materie de apărare.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic pot fi respinse sau încheiate în orice moment.

5.  Acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic sunt respinse. În cazul în care se constată o incompatibilitate etică, acțiunea este limitată sau încheiată în orice moment.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fondul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. Totodată, acesta poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

2.  Fondul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice, cu respectarea deplină a cerințelor Directivei 2009/81/CE privind achizițiile în domeniile apărării și securității. Totodată, acesta poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), un solicitant stabilit în Uniune sau într-o țară asociată și controlată de către o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată poate fi eligibil pentru finanțare dacă acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii și cu condiția ca participarea sa să nu pună în pericol interesele în materie de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Pentru a garanta protecția intereselor de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri trebuie să impună solicitantului să furnizeze informații care să demonstreze în special că:

2.  Prin derogare de la alineatul (1), un solicitant stabilit în Uniune sau într-o țară asociată și controlat de către o țară terță neasociată sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată poate fi eligibil pentru finanțare dacă acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii și cu condiția ca participarea sa să nu contravină intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Pentru a garanta protecția intereselor de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri trebuie să impună solicitantului să furnizeze informații care să demonstreze în special că:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  controlul asupra solicitantului nu va fi exercitat într-o manieră care restricționează în vreun fel capacitatea acestuia de a efectua și a finaliza acțiunea;

(a)  solicitantul nu este controlat în mod exclusiv de țări terțe sau de entități stabilite în țări terțe, iar controlul asupra acestuia nu este exercitat într-o manieră care restricționează în vreun fel capacitatea solicitantului de a efectua și a finaliza acțiunea;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  participarea entităților din țări terțe neasociate este îndreptată exclusiv spre realizarea obiectivelor comerciale competitive și nu spre urmărirea intereselor și obiectivelor strategice ale guvernului unei țări terțe;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  țara terță neasociată sau entitatea dintr-o țară terță neasociată aduce o contribuție tehnologică și/sau industrială care nu ar putea fi asigurată de o entitate europeană;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  rezultatele acțiunii trebuie să rămână la beneficiar și nu trebuie să fie supuse controlului sau restricțiilor impuse de țări terțe neasociate sau de alte entități din țări terțe neasociate pe durata acțiunii și pentru o anumită perioadă de timp după finalizarea acestuia;

(c)  drepturile de proprietate intelectuală care decurg din acțiune, precum și rezultatele acțiunii sunt deținute de beneficiar și nu sunt supuse controlului sau restricțiilor impuse de țări terțe neasociate sau de alte entități din țări terțe neasociate pe durata acțiunii și pentru o anumită perioadă de timp după finalizarea acesteia și nu sunt exportate către o țară terță ori accesate dintr-o țară terță sau transmise unei entități dintr-o țară terță sau accesate de o astfel de entitate fără aprobarea statelor membre în care este stabilit beneficiarul și în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  toate celelalte informații relevante privind infrastructura, instalațiile, bunurile și resursele care urmează să fie folosite în cadrul acțiunii.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Toate infrastructurile, instalațiile, activele și resursele utilizate în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să se afle pe teritoriul Uniunii sau în țări asociate. În plus, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora cooperează numai cu entități juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată și nu sunt controlați de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

3.  Toate infrastructurile, instalațiile, activele și resursele utilizate în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să se afle pe teritoriul Uniunii sau în țări asociate. În plus, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora cooperează numai cu entități juridice stabilite în Uniune sau într-o țară asociată, care nu sunt controlate în mod exclusiv de țări terțe neasociate sau de entități din țări terțe neasociate.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prin derogare de la alineatul (3), beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune își pot utiliza activele, infrastructura, instalațiile și resursele situate sau păstrate pe teritoriul unei țări terțe neasociate, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acțiunii prevăzute și dacă acest lucru nu va pune în pericol securitatea Uniunii și a statelor sale membre. În aceleași condiții, atunci când efectuează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora pot coopera cu o entitate stabilită într-o țară terță neasociată. Costurile legate de utilizarea unor astfel de infrastructuri, instalații, active sau resurse și de o astfel de cooperare nu sunt eligibile în temeiul fondului.

4.  Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care în Uniune nu pot fi găsite cu ușurință alternative comparabile, beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune își pot utiliza activele, infrastructura, instalațiile și resursele situate sau păstrate pe teritoriul unei țări terțe neasociate dacă acest lucru este strict necesar pentru realizarea obiectivelor unei acțiuni și dacă acest lucru nu contravine intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre și nici obiectivelor fondului.

 

Dacă este necesar și pentru a realiza obiectivele fondului, beneficiarii pot coopera cu entități situate în țări terțe, dacă acestea dețin competențe pertinente pentru acțiunea finanțată. Cu toate acestea, întreprinderile care cooperează cu beneficiarii nu se află în țări terțe ce nu sunt identificate în programul de lucru.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a garanta protecția intereselor de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri sau acordul de grant trebuie să specifice condiții suplimentare. Aceste condiții se referă în special la dispozițiile privind proprietatea asupra rezultatelor acțiunii și accesul la informații clasificate și sensibile și la garanțiile privind securitatea aprovizionării.

5.  Pentru a garanta protecția intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, cererea de propuneri sau acordul de grant trebuie să specifice condiții suplimentare. Aceste condiții se referă în special la dispozițiile privind proprietatea asupra rezultatelor acțiunii și accesul la informații clasificate și sensibile și la garanțiile privind securitatea aprovizionării.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Atunci când execută o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții lor pot să coopereze cu o entitate cu sediul într-o țară terță neasociată, dacă sunt respectate condițiile prevăzute la alineatele (4) și (5). Costurile aferente acestei cooperări și utilizării infrastructurii, instalațiilor, bunurilor și a resurselor nu sunt eligibile pentru finanțare.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Solicitanții trebuie să furnizeze toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor menționate la alineatele (1) și (4).

6.  Beneficiarii trebuie să furnizeze toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor menționate la alineatele (1) și (4).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care pe durata implementării acțiunii intervine o modificare care ar putea pune sub semnul întrebării îndeplinirea respectivelor criterii și condiții, beneficiarul informează Comisia, iar aceasta evaluează dacă criteriile și condițiile respective sunt în continuare îndeplinite și abordează eventualele consecințe asupra finanțării acțiunii.

8.  În cazul în care pe durata implementării acțiunii intervine o modificare care ar putea pune sub semnul întrebării îndeplinirea respectivelor criterii și condiții, beneficiarul informează imediat Comisia, iar aceasta evaluează dacă criteriile și condițiile respective sunt în continuare îndeplinite și abordează eventualele consecințe asupra finanțării acțiunii.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea de noi cunoștințe și tehnologii de apărare care pot avea efecte semnificative în domeniul apărării;

(a)  activități prin care se urmărește crearea, consolidarea și îmbunătățirea de noi cunoștințe și tehnologii de apărare care pot avea efecte semnificative în domeniul apărării și pentru competitivitatea sectorului;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  certificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării. Certificarea este procesul conform căruia o autoritate națională certifică faptul că produsul, componenta corporală sau necorporală sau tehnologia din domeniul apărării este conform(ă) cu normele aplicabile;

(h)  certificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii din domeniul apărării. Certificarea este procesul conform căruia o autoritate națională atestă faptul că produsul, componenta corporală sau necorporală sau tehnologia din domeniul apărării este conform(ă) cu normele și cu standardele aplicabile;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării;

(i)  dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența și reduc impactul asupra mediului pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă nu se prevede altfel în programul de lucru menționat la articolul 27, acțiunea este întreprinsă în colaborare de către cel puțin trei entități juridice care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu trebuie să se controleze reciproc.

4.  Acțiunea este întreprinsă în colaborare în cadrul unui consorțiu format din cel puțin trei entități juridice care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite și/sau țări asociate. Orice consorțiu care include entități juridice dintr-o țară asociată include și cel puțin două entități juridice din două state membre diferite. Cel puțin trei dintre aceste entități juridice eligibile care își au sediul în cel puțin două state membre și/sau țări asociate nu trebuie să fie controlate efectiv, direct sau indirect, pe durata întregii implementări a acțiunii, de către aceeași entitate și nu trebuie să se controleze reciproc.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatul (4) nu se aplică pentru acțiunile menționate la literele (c) și (j) de la alineatul (3) și acțiunile menționate la articolul 6.

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru acordarea de finanțare pentru acțiuni de dezvoltare, Comisia acționează prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (2).

3.  Pentru acordarea de finanțare pentru acțiuni de cercetare și dezvoltare, Comisia acționează prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (2).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare, în special prin crearea de noi oportunități de piață și accelerarea creșterii companiilor în întreaga Uniune;

(c)  contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare, consolidarea și întărirea pieței unice europene în domeniul apărării, în special prin crearea de noi oportunități de piață și accelerarea creșterii companiilor în întreaga Uniune;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  contribuția la autonomia industriei europene de apărare prin consolidarea tehnologiilor și produselor din domeniul apărării în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare convenite de statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comune;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  contribuția la interesele de securitate și apărare ale Uniunii în conformitate cu prioritățile menționate la articolul 3 alineatul (2) și, dacă este cazul, în acordurile de cooperare regionale și internaționale;

(d)  contribuția la interesele de securitate și apărare ale Uniunii în conformitate cu prioritățile menționate la articolul 3 alineatul (2) și, dacă este cazul, în acordurile de cooperare regionale și internaționale, dacă acestea servesc intereselor de securitate și apărare ale Uniunii;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  contribuția la crearea unei noi cooperări transfrontaliere între entități juridice, în special pentru IMM-urile care sunt stabilite în state membre și/sau în țări asociate, altele decât cele în care sunt stabilite entitățile din consorțiu care nu sunt IMM-uri;

(e)  contribuția la crearea unei noi cooperări transfrontaliere între entități juridice, în special pentru IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie care sunt stabilite în statele membre și/sau în alte țări asociate decât cele în care sunt stabilite entitățile din consorțiu care nu sunt IMM-uri sau ICM-uri, ținând seama în special de proporția finanțării alocate IMM-urilor și ICM-urilor participante;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  contribuția, acolo unde este posibil, la reducerea impactului produselor din domeniul apărării asupra mediului și la generarea de soluții inovatoare care să permită eliminarea treptată a substanțelor dăunătoare mediului;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  respectarea specificațiilor tehnice și a standardelor internaționale pentru a se garanta interoperabilitatea între statele membre și partenerii lor regionali a capacităților dezvoltate cu asistența financiară a fondului.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondul poate finanța până la 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni fără a se aduce atingere principiului cofinanțării.

1.  Fără a aduce atingere principiului cofinanțării, fondul poate:

 

(a) să finanțeze până la 100% din costurile eligibile ale unei acțiuni care se desfășoară înainte de faza conceperii prototipului;

 

(b) să finanțeze până la 20% din costurile eligibile ale unei acțiuni în faza prototipului;

 

(c) să finanțeze până la 80% din costurile eligibile ale unei acțiuni care se desfășoară după faza prototipului.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1):

eliminat

(a)  pentru acțiunile definite la articolul 11 alineatul (3) litera (e), asistența financiară din partea fondului nu trebuie să depășească 20 % din costurile eligibile ale acțiunii,

 

(b)  pentru acțiunile definite la articolul 11 alineatul (3) literele (f)-(h), asistența financiară din partea fondului nu trebuie să depășească 80 % din costurile eligibile ale acțiunii.

 

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ceea ce privește acțiunile de dezvoltare, rata finanțării este majorată în următoarele cazuri:

3.  Cota de finanțare a acțiunilor de dezvoltare care duc la intensificarea cooperării transfrontaliere dintre statele membre este majorată în următoarele cazuri:

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prin derogare de la alineatul (1), cota de finanțare poate fi redusă în cazul acțiunilor prevăzute la articolul 11 alineatul (3) litera (j) ce țin de activități de diseminare, manifestări pentru stabilirea de contacte și desfășurarea unor activități de sensibilizare.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă este cazul, costurile indirecte eligibile mai mari decât rata forfetară de 25 % pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale în cadrul unor sisteme de finanțare comparabile în conformitate cu articolul [185] din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

2.  Costurile indirecte eligibile mai mari decât rata forfetară de 25 % pot fi stabilite în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de contabilizare a costurilor pe baza costurilor indirecte reale, cu condiția ca aceste practici de contabilitate a costurilor să fie acceptate de autoritățile naționale în cadrul unor sisteme de finanțare comparabile în conformitate cu articolul [185] din Regulamentul financiar și să fie comunicate Comisiei.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Uniunea poate acorda sprijin pentru achiziții înainte de comercializare prin atribuirea unui grant pentru autoritățile contractante sau entitățile contractante, astfel cum sunt definite în Directivele 2014/24/UE18, 2014/25/UE19 și 2009/81/CE20 ale Parlamentului European și ale Consiliului, care achiziționează în comun cercetarea și dezvoltarea de servicii de apărare sau coordonează în comun procedurile de achiziție.

1.  Achizițiile efectuate înainte de comercializare sunt eligibile pentru finanțare prin atribuirea unui grant autorităților contractante sau entităților contractante, astfel cum sunt definite în Directivele 2014/24/UE18, 2014/25/UE19 și 2009/81/CE20 ale Parlamentului European și ale Consiliului, care achiziționează în comun servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării sau își coordonează procedurile de achiziție.

__________________

__________________

18 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.03.2014, p. 65).

18 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.03.2014, p. 65).

19 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

19 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

20 Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).

20 Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  sunt conforme cu principiile transparenței, nediscriminării, tratamentului egal, bunei gestiuni financiare, proporționalității și cu normele privind concurența; pot fi adăugate condiții specifice, precum o cerință ca locul executării activităților achiziționate să se limiteze la teritoriul statelor membre și al țărilor asociate;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pot autoriza atribuirea unor contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri (aprovizionarea de la mai mulți furnizori);

(b)  pot autoriza atribuirea unor contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri (aprovizionarea de la mai mulți furnizori); și

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  trebuie să prevadă atribuirea contractelor ofertantului (ofertanților) care prezintă cel mai bun raport calitate-preț.

(c)  trebuie să prevadă atribuirea contractelor ofertantului (ofertanților) care prezintă cel mai bun raport calitate-preț, asigurând totodată absența conflictelor de interese.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă este justificat, acordul de grant poate solicita ca rezultatele acțiunilor care beneficiază de sprijin din partea fondului nu facă obiectul niciunui control sau restricții, în mod direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice, inclusiv în ceea ce privește transferul de tehnologie de către o țară terță neasociată sau o entitate dintr-o țară terță neasociată.

3.  Rezultatele acțiunilor care beneficiază de sprijin din partea fondului nu fac obiectul niciunui control și niciunei restricții, în mod direct sau indirect, prin implicarea uneia sau mai multor entități juridice intermediare, inclusiv în ceea ce privește transferul de tehnologie de către o țară terță neasociată sau de către o entitate dintr-o țară terță neasociată.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  contribuția la creșterea eficienței pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, inclusiv a eficienței din punctul de vedere al costurilor și a potențialului de sinergii în procesul de achiziție și de întreținere;

(a)  contribuția la creșterea eficienței pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, inclusiv a eficienței din punctul de vedere al costurilor și a potențialului de sinergii în procesul de achiziție, de utilizare și de întreținere;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prezentul regulament nu aduce atingere libertății de decizie a statelor membre în ceea ce privește politicile în materie de export al produselor din domeniul apărării.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului și legătura lor directă cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pe parcursul elaborării programelor de lucru și înainte de a atribui finanțarea, Comisia se asigură, prin consultări corespunzătoare cu comitetul, că acțiunile de cercetare sau de dezvoltare propuse evită dublarea capacităților existente sau a proiectelor de cercetare sau de dezvoltare deja finanțate în cadrul UE.

 

În cazul în care este constatată o dublare, Comisia desfășoară consultări suplimentare.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată în calitate de observator să își prezinte opiniile și cunoștințele de specialitate. Serviciul European de Acțiune Externă va fi, de asemenea, invitat să asiste.

1.  Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată în calitate de observator să își prezinte opiniile și cunoștințele de specialitate. Serviciul European de Acțiune Externă va fi, de asemenea, invitat să asiste. Parlamentul European poate selecta un grup reprezentativ de deputați care să asiste comitetul.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Experții independenți trebuie să fie cetățeni ai Uniunii identificați și selectați pe baza unor cereri de exprimare a interesului adresate organizațiilor relevante, cum ar fi Ministerele Apărării și agențiile subordonate, institute de cercetare, universități, asociații de afaceri sau de întreprinderi din sectorul apărării, în vederea întocmirii unei liste de experți. Prin derogare de la articolul [237] din Regulamentul financiar, această listă nu trebuie făcută publică.

2.  Experții independenți trebuie să fie cetățeni ai Uniunii din cât mai multe state membre, identificați și selectați pe baza unor cereri de exprimare a interesului deschise și transparente adresate organizațiilor din domeniu, cum ar fi ministerele apărării și agențiile subordonate, institute de cercetare, universități, asociații de afaceri, întreprinderi din sectorul apărării sau organizații neguvernamentale, în vederea întocmirii unei liste de experți echilibrată din perspectiva genului. Prin derogare de la articolul [237] din Regulamentul financiar, această listă nu trebuie făcută publică.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia trebuie să asigure aplicarea cu strictețe a normelor sale pertinente privind evitarea conflictelor de interese.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comitetul menționat la articolul 28 trebuie informat anual cu privire la lista de experți.

4.  Comitetul menționat la articolul 28 și Parlamentul European sunt informați anual cu privire la lista de experți.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

4.  Comisia transmite evaluările menționate la alineatele (2) și (3), însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului [127] din Regulamentul financiar. Curtea Europeană de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii în conformitate cu articolul 287 din TFUE.

Auditurile cu privire la utilizarea contribuției Uniunii efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane și entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului [127] din Regulamentul financiar. Curtea de Conturi Europeană verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii în conformitate cu articolul 287 din TFUE, inclusiv eficacitatea fondurilor cheltuite pentru proiectele sprijinite de fond.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 34 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care un stat membru sau o întreprindere invocă motive de securitate națională pentru nedivulgarea de informații către OLAF în situațiile în care există un risc de fraudă sau de altă activitate ilegală, motivele de securitate națională sunt interpretate în mod strict.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Fondului european de apărare

Referințe

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

IMCO

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Examinare în comisie

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

7

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea Fondului european de apărare

Referințe

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Data prezentării la PE

13.6.2018

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Comisii asociate

       Data anunțului în plen

AFET

5.7.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

11

14

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Data depunerii

28.11.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 7 decembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate