Postup : 2018/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0412/2018

Predkladané texty :

A8-0412/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

SPRÁVA     ***I
PDF 1406kWORD 204k
28.11.2018
PE 625.510v02-00 A8-0412/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

David McAllister, Výbor pre zahraničné veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018) 476),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3, článok 182 ods. 4 a článok 183 a druhý odsek článku 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0268/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8–0412/2018),

1.    prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 ods. 3, článok 182 ods. 4, článok 183 a článok 188 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(-1a)  Sektor obrany sa považuje za jasný príklad toho, ako by sa mohla dosiahnuť vyššia účinnosť prenosom niektorých právomocí a opatrení, ktoré v súčasnosti vykonávajú členské štáty, a zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov na európsku úroveň, čo by malo viesť k preukázaniu európskej pridanej hodnoty a obmedzeniu celkových verejných výdavkov v Únii;

(-1b)  Geopolitický kontext Únie sa v poslednom desaťročí dramaticky zmenil. Situácia v susedných regiónoch Európy je nestabilná a Únia čelí zložitému a náročnému prostrediu, v ktorom jednak vznikajú nové hrozby, ako sú hybridné a kybernetické útoky, a zároveň sa vracajú aj tradičnejšie výzvy. Tvárou v tvár tejto situácii občania EÚ aj ich politickí lídri spoločne zastávajú názor, že je potrebné spoločne urobiť viac v oblasti obrany. Až 75 % Európanov podporuje spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Vedúci predstavitelia 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie v Rímskej deklarácii z 25. marca 2017 uviedli, že Únia posilní svoju spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a podporí konkurencieschopnejší a integrovanejší obranný priemysel.

(1)  Komisia sa vo svojom oznámení z 30. novembra 2016 o akčnom pláne v oblasti európskej obrany prijatom 30. novembra 2016 zaviazala dopĺňať, využívať a konsolidovať snahy o spoluprácu členských štátov pri rozvoji technologických a priemyselných spôsobilostí v oblasti obrany s cieľom reagovať na bezpečnostné výzvy a zároveň podporovať konkurencieschopný, inovačný a efektívny európsky obranný priemysel a vytvoriť integrovanejší trh v oblasti obrany v celej Únii. Konkrétne navrhla vytvoriť Európsky obranný fond („fond“) na podporu investícií do spoločného výskumu a spoločného vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, a tým pomáhať rozvíjaniu súčinnosti a nákladovej efektívnosti, a na podporu spoločných nákupov a údržby obranného vybavenia členskými štátmi. Tento fond by dopĺňal vnútroštátne financovanie, ktoré sa už na tieto účely používa, a mal by členské štáty stimulovať k cezhraničnej spolupráci a väčším investíciám v oblasti obrany. Tento fond by podporoval spoluprácu počas celého cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu.

(1a)  Komisia 7. júna 2017 prijala oznámenie o zriadení Európskeho obranného fondu. Navrhla dvojfázový prístup: najprv sa na otestovanie tohto prístupu sprístupnilo počiatočné financovanie výskumu a vývoja v rámci viacročného finančného rámca („VFR“) na roky 2014 – 2020 prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 2; následne by sa v rámci VFR na roky 2021 až 2027 vytvoril vyhradený fond na zvýšenie financovania spolupráce v oblasti výskumu inovačných výrobkov a technológií obranného priemyslu a následných fáz vývojového cyklu vrátane fázy vývoja prototypov. Medzi týmito dvoma fázami by sa mal uplatňovať konzistentný a súdržný prístup.

(1b)  Charakteristickými črtami sektora obrany sú neustále sa zvyšujúce náklady na obranné vybavenie a vysoké náklady na výskum a vývoj, ktoré obmedzujú zavádzanie nových obranných programov a majú priamy dosah na konkurencieschopnosť a inovačné kapacity priemyslu Únie. Vzhľadom na zvyšovanie nákladov, veľkosť jednorazových výdavkov na výskum a vývoj a na skutočnosť, že na vnútroštátnej úrovni je možné obstarať len malé série, je vývoj novej generácie hlavných obranných systémov a nových obranných technológií stále viac mimo dosahu jednotlivých členských štátov EÚ.

(1c)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: V rámci prípravy svojej pozície k VFR na obdobie po roku 2020 Európsky parlament pripomenul svoju podporu v súvislosti s vytvorením európskej obrannej únie s osobitným výskumným programom v oblasti obrany Únie a programom priemyselného rozvoja doplnenými o investície členských štátov s cieľom odstrániť duplicitu a zvýšiť strategickú autonómiu, ako aj efektívnosť európskeho obranného priemyslu. Zdôraznil tiež, že Únia by mohla byť silnejšia a ambicióznejšia len vtedy, ak by mala k dispozícii ďalšie finančné prostriedky, a preto vyzval na pokračovanie podpory existujúcich politík, zvýšenie zdrojov pre hlavné programy Únie, ako aj na pridelenie ďalších finančných prostriedkov primerane vzhľadom k rozšíreným povinnostiam.(1d)  Situácia v sektore obrany sa ďalej zhoršila v dôsledku významných škrtov v rozpočtoch na obranu v celej Európe v uplynulých 10 rokoch, čo zasiahlo najmä výdavky na výskum a vývoj a výdavky na vybavenie. V období rokov 2006 až 2013 sa reálna úroveň výdavkov na obranu v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na činnosti EDA, znížila o 12 %. Vzhľadom na to, že výskum a vývoj v oblasti obrany je základom pre vývoj budúcich špičkových obranných technológií, sú takéto trendy obzvlášť znepokojujúce a predstavujú vážnu výzvu z hľadiska schopnosti zachovať dlhodobú konkurencieschopnosť obranného priemyslu Únie.

(1e)  Napriek zvyšujúcim sa nákladom a súbežnému znižovaniu výdavkov prebieha obranné plánovanie a financovanie výskumu, vývoja a obstarávania vybavenia v oblasti obrany naďalej z veľkej časti na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré spolu pri investíciách do obranného vybavenia spolupracujú len vo veľmi obmedzenej miere. Okrem toho len málo zo skutočne realizovaných programov zároveň súvisí aj s prioritami Únie v oblasti spôsobilosti – v roku 2015 sa len 16 % vybavenia obstaralo prostredníctvom spoločného európskeho verejného obstarávania, čo je hlboko pod dohodnutou spoločnou referenčnou hodnotou 35 %.

(2)  Fond by prispel k vytvoreniu silnej konkurencieschopnej a inovačnej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany a súčasne by podporil iniciatívy Únie k dosiahnutiu integrovanejšieho európskeho obranného trhu, a to najmä smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o transferoch EÚ v oblasti obrany(2) prijaté v roku 2009. Preto je veľmi dôležité, aby boli splnené kľúčové regulačné predpoklady, najmä úplné vykonávanie týchto smerníc. Fond má tvoriť základný kameň solídnej politiky v oblasti európskeho obranného priemyslu.

(3)  Pri uplatňovaní integrovaného prístupu a s cieľom prispieť k posilneniu kapacít obranného priemyslu Únie v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií by sa mal zriadiť Európsky obranný fond. Fond by sa mal zamerať na posilnenie konkurencieschopnosti, inovácií, efektívnosti a technologickej a priemyselnej autonómnosti obranného priemyslu Únie a tým prispieť k strategickej autonómnosti EÚ podporou cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi podnikmi, výskumnými centrami, vnútroštátnymi správnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a univerzitami v celej Únii, vo fáze výskumu a fáze vývoja obranných produktov a technológií. S cieľom dospieť k inovatívnejším riešeniam a vybudovať otvorený vnútorný trh, by mal fond podporovať cezhraničnú účasť malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou pôsobiacich v obrannom priemysle. S cieľom podporiť otvorený vnútorný trh by mal fond uľahčiť rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi, a najmä cezhraničnú účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.

(3a)  Európska bezpečnosť závisí od silných a pevných vzťahov so strategickými partnermi na celom svete a program by mal zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho trhu obranného priemyslu ďalším posilňovaním partnerstiev prostredníctvom výskumu a vývoja a tým podporiť európske strategické kapacity a spôsobilosti.

(4)  Fáza výskumu predstavuje zásadný prvok, keďže podmieňuje kapacitu európskeho priemyslu a jeho autonómnosť, pokiaľ ide o vývoj produktov a nezávislosť členských štátov ako koncových používateľov v oblasti obrany. Fáza výskumu spojená s vývojom obranných spôsobilostí môže zahŕňať značné riziká, najmä riziká spojené s nízkym stupňom rozvoja technológií a narušeniami, ktoré môžu spôsobiť. Fáza vývoja, ktorá nasleduje po fáze výskumu a technológie, zahŕňa aj značné riziká a náklady, ktoré bránia ďalšiemu využívaniu výsledkov výskumu a nepriaznivo ovplyvňujú konkurencieschopnosť a inovácie obranného priemyslu Únie. Fond by mal podporovať prepojenie medzi fázami výskumu a vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu s cieľom preklenúť túto priepasť.

(5)  Fond by nemal podporovať čistý základný výskum, ktorý by sa mal skôr podporovať z iných schém, môže však zahŕňať základný výskum zameraný na obranu, z ktorého sa pravdepodobne vytvorí základ riešenia zistených alebo očakávaných problémov alebo možností.

(6)  Z fondu by sa mohli podporovať akcie, ktoré sa týkajú nových výrobkov a technológií a modernizácie existujúcich výrobkov a technológií, a to vo všetkých prípadoch, v ktorých využitie už existujúcich informácií potrebných na uskutočnenie modernizačnej akcie nepodlieha obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo subjektov z tretích nepridružených krajín. Ak právne subjekty žiadajú o financovanie z Únie, malo by sa od nich vyžadovať predloženie príslušných informácií, aby sa zistilo, že obmedzenia neexistujú. Ak takéto informácie chýbajú, financovanie z prostriedkov Únie by nemalo byť možné.

(6a)  Fond by mal primerane podporovať činnosti výskumu a vývoja v oblasti prevratných obranných technológií. Keďže prevratné technológie môžu byť založené na koncepciách alebo nápadoch pochádzajúcich od netradičných výskumných a vývojárskych subjektov v oblasti obrany, fond by mal umožniť dostatočnú flexibilitu pri konzultáciách so zainteresovanými stranami, ako aj pri financovaní a pri riadení činností.

(7)  S cieľom zaistiť, aby sa pri vykonávaní tohto nariadenia dodržali medzinárodné záväzky Únie a jej členských štátov, akcie týkajúce sa produktov alebo technológií, ktorých používanie, vývoj alebo výroba sú zakázané medzinárodným právom, by nemali byť oprávnené na financovanie z fondu. V tejto súvislosti by vývoju medzinárodného práva mala podliehať aj oprávnenosť akcií týkajúcich sa nových výrobkov alebo technológií obranného priemyslu, ktoré sú napríklad osobitne navrhnuté tak, aby vykonávali smrteľné útoky bez ľudskej kontroly nad rozhodnutiam týkajúcimi sa streľby.

(7a)  Pokiaľ ide o vývozy výrobkov, ktoré by boli výsledkom výskumných alebo vývojových činností programu, osobitná pozornosť by sa mala venovať článku 7 ods. 1 Zmluvy OSN o obchodovaní so zbraňami z roku 2013, v ktorom sa stanovuje, že hoci vývoz nie je zakázaný, vyvážajúce štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, objektívnym a nediskriminačným spôsobom a berúc do úvahy relevantné faktory posúdia potenciál, ktorým by konvenčné zbrane alebo predmety: a) prispeli alebo ohrozili mier a bezpečnosť alebo (b) mohli byť použité na (i) spáchanie alebo napomáhanie spáchania vážneho porušenia medzinárodného humanitárneho práva, (ii) spáchanie alebo napomáhanie spáchania vážneho porušeniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, (iii) spáchanie alebo napomáhanie spáchania činu predstavujúceho trestný čin podľa medzinárodných dohovorov alebo protokolov týkajúcich sa terorizmu, ktorých je vyvážajúci štát zmluvnou stranou, alebo (iv) spáchanie alebo napomáhanie spáchania činu predstavujúceho trestný čin podľa medzinárodných dohovorov alebo protokolov týkajúcich sa cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti, ktorých je vyvážajúci štát zmluvnou stranou.

(8)  Cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi právnymi subjektmi so sídlom v rôznych členských štátoch brzdí to, že je ťažké dohodnúť sa na konsolidovaných požiadavkách na obrannú spôsobilosť a spoločných technických špecifikáciách alebo normách. Absencia takýchto požiadaviek, špecifikácií a noriem mala za následok zvýšenú roztrieštenosť obranného odvetvia, technickú zložitosť, oneskorenia, ▌zvýšené náklady, zbytočnú duplicitu spôsobilostí, ako aj nižšiu úroveň interoperability. Dohoda o spoločných technických špecifikáciách by mala byť podmienkou akcií, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň technologickej pripravenosti. Na podporu z fondu by mali byť takisto oprávnené činnosti členských štátov podporujúce interoperabilitu, vedúce k spoločným požiadavkám na obrannú spôsobilosť a podpore štúdií, ako aj opatrení zameraných na tvorbu spoločného vymedzenia technických špecifikácií alebo noriem, a to s cieľom zabrániť tomu, aby navzájom si konkurujúce špecifikácie alebo normy neoslabovali interoperabilitu.

(9)  Keďže cieľom fondu je podporiť konkurencieschopnosť, efektívnosť, priemyselnú autonómnosť a inovácie obranného priemyslu Únie využívaním a dopĺňaním činností spolupráce týkajúcich sa výskumu a technológií v oblasti obrany a elimináciou rizika vo fáze vývoja projektov spolupráce, na čerpanie prostriedkov z fondu by mali byť oprávnené akcie týkajúce sa výskumu a vývoja výrobku alebo technológie obranného priemyslu. To sa má vzťahovať aj na modernizáciu existujúcich výrobkov a technológií obranného priemyslu vrátane ich interoperability.

(10)  Keďže fond sa zameriava predovšetkým na posilnenie spolupráce medzi právnymi subjektmi a členskými štátmi v celej Európe, akcia by mala byť oprávnená na získanie financovania len vtedy, ak sa uskutoční v rámci spolupráce konzorcia najmenej troch právnych subjektov so sídlom v najmenej troch rôznych členských štátoch. Malo by byť povolené, aby akýkoľvek ďalší právny subjekt zúčastňujúci sa konzorcia mohol byť zriadený v pridruženej krajine ▌. V každom type spolupráce by mali právnické osoby so sídlom v členských štátoch tvoriť väčšinu konzorcia. Najmenej tri z oprávnených právnych subjektov so sídlom v najmenej dvoch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách by nemali byť ▌pod kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, ani by sa nemali kontrolovať navzájom. S cieľom podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi možno z fondu podporiť spoločné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím.

(11)  Podľa [podľa potreby sa aktualizuje odkaz na nové rozhodnutie o ZKÚ: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ(3)] by mali byť subjekty usadené v zámorských krajinách a územiach (ZKÚ) oprávnené na získanie financovania pod podmienkou dodržania pravidiel a cieľov fondu a prípadných dohôd platných pre členský štát, s ktorým sú ZKÚ spojené.

(12)  Keďže sa fond zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie, oprávnené na získanie financovania by v zásade mali byť len subjekty usadené v Únii alebo pridružených krajinách, ktoré nepodliehajú kontrole tretích nepridružených krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Okrem toho, aby sa zabezpečila ochrana základných bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, by infraštruktúra, zariadenia, majetok a zdroje, ktoré používajú príjemcovia a ich subdodávatelia pri akciách podporovaných z tohto fondu, mali ▌byť umiestnené na území Únie alebo pridružených tretích krajín.

(13)  Ak je to za určitých okolností nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie, malo by byť možné sa odchýliť od zásady, že príjemcovia a ich subdodávatelia by nemali podliehať kontrole nepridružených tretích krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Z tohto uhla pohľadu môžu byť právne subjekty usadené v Únii, ktoré sú kontrolované nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny, oprávnené, ak sú splnené príslušné a prísne podmienky týkajúce sa bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov. Účasť takýchto subjektov by nemala byť v rozpore s cieľmi fondu. Žiadatelia by mali poskytnúť všetky príslušné informácie o infraštruktúre, zariadeniach, aktívach a zdrojoch, ktoré sa majú v rámci akcie použiť. V každom prípade by sa nemala udeliť žiadna výnimka žiadateľom, ktorí podliehajú kontrole nepridruženej tretej krajiny, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie, alebo subjektu z nepridruženej tretej krajiny, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie.

(14)  Ak sa na oprávnenej akcii chce zúčastniť konzorcium a finančná pomoc Únie má mať formu grantu, toto konzorcium by malo vymenovať jedného zo svojich členov za koordinátora, ktorý bude hlavným kontaktným miestom.

(15)  Ak vývojovú akciu podporovanú z fondu riadi projektový manažér vymenovaný členskými štátmi alebo pridruženými krajinami, Komisia by s ním mala pred vykonaním platby príjemcovi konzultovať, aby mohol zabezpečiť, že príjemcovia dodržia lehoty. ▌Projektový manažér by mal Komisii poskytnúť svoje pripomienky k dosiahnutému pokroku v rámci akcie, aby tak Komisia mohla potvrdiť, či sú splnené podmienky na to, aby sa prikročilo k vykonaniu platby.

(16)  S cieľom zabezpečiť finančnú životaschopnosť financovaných akcií treba, aby príjemcovia preukázali, že náklady na akcie, ktoré nie sú hradené z finančných prostriedkov Únie, sú pokryté inými finančnými prostriedkami.

(17)  Členské štáty by mali mať k dispozícii rôzne druhy finančných mechanizmov na účely spoločného vývoja a nadobudnutia obranných spôsobilostí. Komisiou vypracovaný súbor finančných nástrojov by mal zabezpečovať rôzne druhy mechanizmov, ktoré môžu členské štáty využívať pri riešení problémov financovania v oblasti kolaboratívneho vývoja a obstarávania. Využívaním takýchto finančných mechanizmov by sa mohlo ďalej podporiť spúšťanie cezhraničných projektov spolupráce v oblasti obrany, prispieť k zabráneniu duplicite a zvýšiť efektívnosť výdavkov na obranu, a to aj v prípade projektov podporovaných z Európskeho obranného fondu.

(18)  Vzhľadom na špecifiká obranného priemyslu, kde dopyt takmer výlučne vychádza zo strany členských štátov a pridružených krajín, ktoré takisto kontrolujú celé nadobudnutie výrobkov a technológií obranného priemyslu vrátane exportu, má fungovanie sektoru obrany jedinečný charakter a neriadi sa obvyklými pravidlami a obchodnými modelmi, ktorými sa riadia tradičnejšie trhy. Preto toto odvetvie nemôže uskutočňovať zásadné projekty výskumu a vývoja v oblasti obrany financované z vlastných zdrojov, takže členské štáty a pridružené krajiny obvykle v plnej výške hradia náklady na výskum a vývoj. V záujme dosiahnutia cieľov fondu, a to najmä podnietenia spolupráce medzi spoločnosťami z rôznych členských štátov a pridružených krajín, a pri zohľadnení špecifík sektora obrany, v prípade akcií, ktoré sa implementujú pred fázou vývoja prototypov, by sa mali hradiť oprávnené náklady plnej výške.

(19)  Kľúčovou fázou je fáza prototypu, pretože členské štáty alebo pridružené krajiny vtedy zvyčajne prijímajú rozhodnutie o svojej celkovej investícii a začínajú postup nadobudnutia budúcich výrobkov alebo technológií obranného priemyslu. Preto sa členské štáty a pridružené krajiny v tejto konkrétnej fáze dohodnú na potrebných záväzkoch vrátane spoločného rozdelenia nákladov a vlastníctva projektu. Aby sa zaistila dôveryhodnosť ich záväzkov, finančná pomoc Únie z fondu by spravidla nemala presiahnuť 20 % oprávnených nákladov.

(20)  V prípade akcií, ktoré idú nad rámec fázy prototypu, by sa malo predpokladať financovanie do výšky až 80 %. Tieto akcie, ktoré sú bližšie dokončeniu výrobku a technológie, si môžu napriek tomu ešte vyžadovať značné náklady.

(21)  Zainteresované strany v sektore obrany čelia osobitným nepriamym nákladom, ako sú náklady na bezpečnosť. Navyše zainteresované strany vyvíjajú činnosť na osobitnom trhu, na ktorom – pri chýbajúcom dopyte na strane kupujúcich – nemôžu získať späť náklady na výskum a vývoj ako v civilnom sektore. Preto je odôvodnené povoliť paušálnu sadzbu 25 %, ako aj možnosť ▌účtovať nepriame náklady vypočítané v súlade s obvyklými postupmi účtovníctva príjemcov, ak tieto postupy ich vnútroštátne orgány uznávajú na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania, ktoré boli oznámené Komisii. ▌

(21a)  Projekty s účasťou cezhraničných MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou podporujú otvorenie dodávateľských reťazcov a prispievajú k plneniu cieľov fondu. Tieto akcie by mali byť preto oprávnené na zvýšenie miery financovania, čo by malo byť prospešné pre všetky subjekty zúčastňujúce sa na konzorciu.

(22)  Aby sa zabezpečilo, že financované akcie prispejú ku konkurencieschopnosti a k efektívnosti európskeho obranného priemyslu, je dôležité, aby členské štáty vopred vyjadrili úmysel spoločne obstarať koncový výrobok alebo spoločne využívať technológiu, predovšetkým prostredníctvom spoločného cezhraničného obstarávania, v rámci ktorého členské štáty spoločne organizujú svoje postupy verejného obstarávania, a to najmä prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie. Keďže ministerstvá obrany členských štátov sú výhradnými zákazníkmi a obranný priemysel je jediným poskytovateľom výrobkov obranného priemyslu, ministerstvá obrany členských štátov by v záujme uľahčenia verejného obstarávania mali byť zapojené do všetkých fáz projektu od technickej špecifikácie až po dokončenie projektu.

(22a)  S cieľom reagovať na zvýšenú nestabilitu a konflikty v susedstve Únie a na nové bezpečnostné a geopolitické hrozby musia členské štáty a Únia koordinovať investičné rozhodnutia a vyžadovať tak spoločné vymedzenie hrozieb, potrieb a priorít vrátane očakávaných potrieb vojenských spôsobilostí, ktoré možno identifikovať prostredníctvom postupov, ako je plán rozvoja spôsobilostí (CDP).

(23)  Podpora inovácií a technologického vývoja v obrannom priemysle Únie by sa mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie. Preto by kritériom na vyhodnotenie návrhov mal byť prínos akcie pre dané záujmy a pre priority v oblasti obranného výskumu a obranných spôsobilostí, na ktorých sa členské štáty spoločne dohodli. Najmä v zastrešujúcej agende strategického výskumu a v pláne rozvoja spôsobilostí vrátane prípadov strategického kontextu tohto plánu boli na úrovni Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) identifikované spoločné nedostatky vo výskume a v spôsobilostiach v oblasti obrany. Iné procesy v Únii, napríklad koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany a stála štruktúrovaná spolupráca, podporia plnenie príslušných priorít tak, že identifikujú a využijú príležitosti na posilnenie spolupráce s cieľom naplniť ambície v oblasti bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. Vo vhodných prípadoch by sa mali takisto zohľadniť regionálne a medzinárodné priority vrátane priorít v kontexte Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ak sú v súlade s prioritami Únie a nebránia žiadnemu členskému štátu ani pridruženej krajine v účasti, pričom by sa malo zohľadniť aj to, aby sa predišlo zbytočnej duplicite.

(24)  Oprávnenými akciami vypracovanými v medziach stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) v inštitucionálnom rámci Únie by sa mala zabezpečiť nepretržitá posilnená spolupráca medzi právnymi subjektmi v rôznych členských štátoch, čím by sa priamo prispievalo k cieľom fondu. Ak boli takéto projekty vybrané, mali by byť preto oprávnené na zvýšenie miery financovania.

(24a)  Fond by mal tiež brať do úvahy akčný plán vojenskej mobility ako súčasť budúceho Nástroja na prepájanie Európy, Európsky mierový nástroj okrem iného na podporu misií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky SZBP/SBOP a snáh v boji proti hybridným hrozbám, ktorý spolu s CDP, CARD a PESCO pomáha koordinovať plánovanie spôsobilostí, vývoj, obstarávanie a operácie.

(25)  Aby sa predišlo zbytočnej duplicite a zabezpečilo vzájomné obohacovanie a súčinnosť civilného a obranného výskumu a zaručilo, že program Európsky horizont ostane čisto civilný výskumným programom, Komisia zohľadní iné činnosti financované z rámcového programu Európsky horizont.

(26)  Keďže kybernetická bezpečnosť a kybernetická obrana sa stávajú čoraz významnejšími výzvami, Komisia a vysoká predstaviteľka uznávajú potrebu dosiahnuť súčinnosť medzi akciami v oblasti kybernetickej obrany v rozsahu pôsobnosti fondu a iniciatívami Únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako sú napríklad iniciatívy uvedené v spoločnom oznámení o kybernetickej bezpečnosti. Konkrétne by sa Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa má zriadiť, malo usilovať o súčinnosť medzi civilným a obranným rozmerom kybernetickej bezpečnosti. Mohlo by aktívne podporovať členské štáty a iných relevantných aktérov, a to poskytovaním poradenstva, výmenou odborných znalostí a podporou spolupráce na projektoch a akciách, ako aj vykonávaním funkcie projektového manažéra vo vzťahu k Európskemu obrannému fondu, ak o to členské štáty požiadajú.

(27)  Integrovaný prístup by sa mal zabezpečiť spojením činností, na ktoré sa vzťahuje prípravná akcia v oblasti obranného výskumu začatá Komisiou v zmysle článku [58 ods. 2 písm. b)] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/... („nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ... a s cieľom zjednotiť podmienky účasti, vytvoriť súdržnejší súbor nástrojov, zvýšiť inovačný, kolaboratívny a hospodársky vplyv a zároveň predísť zbytočnej duplicite a fragmentácii. Uplatňovaním takéhoto integrovaného prístupu by fond prispel aj k lepšiemu využívaniu výsledkov výskumu v oblasti obrany a preklenul medzeru medzi výskumom a vývojom pri súčasnom zohľadnení špecifík sektoru obrany, ako aj podpore všetkých foriem inovácií, a keďže je možné očakávať aj pozitívne vedľajšie účinky na civilnú oblasť, vrátane prevratných inovácií, v prípade ktorých by sa malo počítať s možným neúspechom.

(28)  Ciele tohto fondu týkajúce sa príslušných politík sa budú takisto dosahovať prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtových záruk v rámci nástroja, resp. nástrojov politiky [...] Fondu InvestEU.

(29)  Finančná podpora by sa pri zlyhaní trhu alebo v suboptimálnych investičných situáciách mala využívať primerane a akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie, ani by nemali narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali prinášať jasnú európsku pridanú hodnotu.

(30)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti plniť konkrétne ciele akcií a dosahovať výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nedodržiavania predpisov. V rámci toho by sa malo zvážiť využívanie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako je uvedené v článku [125 ods. 1] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(31)  Komisia by mala vytvoriť ročné alebo viacročné pracovné programy v súlade s cieľmi fondu. V pracovných programoch by sa mali vziať do úvahy počiatočné poznatky získané z vykonávania Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), pilotného projektu a prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany. ▌

(32)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie pracovného programu a pridelenie finančných prostriedkov na vybrané vývojové akcie. Pri vykonávaní vývojových akcií by sa mali zohľadniť najmä špecifiká sektora obrany, predovšetkým zodpovednosť členských štátov a/alebo pridružených krajín za proces plánovania a nadobúdania. Tieto vykonávacie právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [č. 182/2011](4).

(33)  V záujme podpory otvoreného vnútorného trhu by sa mala podporiť účasť cezhraničných MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou buď ako členov konzorcií alebo ako subdodávateľov. Pracovným programom by sa malo zabezpečiť, aby sa náležitá časť celkového rozpočtu využila v prospech činností umožňujúcich cezhraničnú účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.

(34)  Komisia by sa mala usilovať o pokračovanie v dialógu s Európskym parlamentom, členskými štátmi a priemyselným odvetvím, aby sa zaistil úspech fondu prostredníctvom jeho vplyvu na obranný priemysel.

(35)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie Európskeho obranného fondu, ktoré má predstavovať hlavnú referenčnú hodnotu v zmysle [novej medziinštitucionálnej dohody] medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5) pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu. Komisia by mala zabezpečiť zachovanie čo najjednoduchších administratívnych postupov a vynakladať minimálne dodatočné výdavky.

(36)  Na fond sa vzťahuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ nie je stanovené inak. Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia granty, ceny, verejné obstarávanie, finančná pomoc, finančné nástroje a rozpočtové záruky.

(37)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá, ktoré Európsky parlament a Rada prijali na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien, nepriameho riadenia a zabezpečujú kontrolu zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásady právneho štátu je jedným zo základných predpokladov správneho finančného riadenia a účinnosti financovania EÚ.

(38)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(6), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(7), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(8) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(9) sa finančné záujmy Únie majú chrániť primeranými opatreniami vrátane prevencie, odhaľovania, opravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov, a prípadne uloženia administratívnych sankcií. Konkrétne v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste na účely zistenia, či došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(10). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, poskytnúť potrebné práva a prístup Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zapojené do riadenia finančných prostriedkov Únie poskytli rovnocenné práva.

(39)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej na základe Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím prijatým na základe uvedenej dohody. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie s cieľom udeliť potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

(40)  Podľa bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť toto nariadenie na základe informácií zhromaždených pomocou osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň predísť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. V prípade potreby môžu k týmto požiadavkám prislúchať merateľné ukazovatele slúžiace ako základ hodnotenia účinkov nariadenia v praxi. Komisia by mala vypracovať priebežné hodnotenie najneskôr štyri roky od začiatku implementovania fondu a konečné hodnotenie na konci implementačného obdobia fondu, pričom preverí finančné činnosti z hľadiska výsledkov finančného plnenia a v možnom rozsahu v uvedenom čase aj z hľadiska výsledkov a vplyvu. V týchto správach by sa mala analyzovať aj cezhraničná účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na projektoch podporovaných z fondu, ako aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na globálnom hodnotovom reťazci a mali by takisto obsahovať informácie o krajinách pôvodu príjemcov, počet krajín zapojených do jednotlivých projektov a podľa možnosti rozloženie vzniknutých práv duševného vlastníctva. Komisia môže takisto navrhnúť zmeny tohto nariadenia v reakcii na možný vývoj počas implementácie fondu.

(41)  Pri zohľadnení dôležitosti boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov tento fond ▌prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Počas prípravy a implementovania fondu sa určia príslušné akcie, ktoré sa opätovne posúdia v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

(42)  Keďže sa z fondu podporuje len výskumná a vývojová fáza výrobkov a technológií obranného priemyslu, ▌Únia by nemala mať vlastnícke práva ani práva duševného vlastníctva vo vzťahu k výrobkom alebo technológiám, ktoré sú výsledkom financovaných akcií, pokiaľ nie je pomoc Únie poskytovaná na základe verejného obstarávania. V prípade výskumných akcií by však členské štáty a pridružené krajiny mali mať možnosť využívať výsledky financovaných akcií a zúčastniť sa na následnej spolupráci v oblasti vývoja, a preto by sa mali povoliť odchýlky od uvedenej zásady.

(43)  Finančná podpora Únie by mala byť sprevádzaná úplným a správnym vykonávaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES(11) týkajúcej sa transferu výrobkov obranného priemyslu v rámci Únie a nemala by mať vplyv na vývoz výrobkov, vybavenia alebo technológií.

(44)  Využívanie citlivých podkladových informácií alebo prístup neoprávnených jednotlivcov k citlivým výsledkom výskumných projektov môže negatívne vplývať na záujmy Únie alebo jedného či viacerých členských štátov. Nakladanie s dôvernými údajmi a utajovanými skutočnosťami by sa malo riadiť všetkými príslušnými právnymi predpismi Únie vrátane vnútorných predpisov inštitúcií, akým je napríklad rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444(12).

(45)  Aby bolo možné dopĺňať alebo meniť toto nariadenie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o udelenie finančných prostriedkov pre rozvojové akcie, schvaľovanie pracovných programov a ukazovateľov ciest k dosiahnutiu vplyvu. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, pričom by sa tieto konzultácie mali uskutočňovať v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(46)  Komisia by mala riadiť fond s náležitým zreteľom na požiadavky na zachovávanie dôvernosti a bezpečnosti, najmä utajovaných skutočností a citlivých informácií,

(46a)  Podniky sú pri navrhovaní nových výrobkov a technológií obranného priemyslu alebo pri navrhovaní zmeny ich účelu viazané platnými právnymi predpismi. Ak neexistujú ľahko uplatniteľné právne predpisy, mali by sa zaviazať dodržiavať súbor univerzálnych etických zásad, ktoré sa týkajú základných práv a dobrých životných podmienok ľudí, ochrany ľudského genómu, zaobchádzania so zvieratami, ochrany prírodného prostredia, ochrany kultúrneho dedičstva a spravodlivého prístupu ku globálnym verejným statkom vrátane vesmíru a kybernetického priestoru. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa návrhy sústavne skúmali, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Akcie, ktoré sú z etického hľadiska neprijateľné, by nemali byť Úniou financované.

(46b)   Rada by sa mala usilovať o vydanie rozhodnutia o využívaní ozbrojených bezpilotných vzdušných prostriedkov do [31. decembra 2020]. Kým takéto rozhodnutie nenadobudne účinnosť, nemalo by byť k dispozícii žiadne financovanie na rozvoj ozbrojených bezpilotných vzdušných prostriedkov.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA,

KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA VÝSKUM A VÝVOJ

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky obranný fond (ďalej len „fond“).

Stanovujú sa v ňom ciele fondu, rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá jeho poskytovania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

2.  „kontrola“ je schopnosť priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vplyv na právny subjekt prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských právnych subjektov;

3.  „vývojová akcia“ je každá akcia, ktorá sa skladá predovšetkým z činností zameraných na obranu vo fáze vývoja a ktorá sa týka nových výrobkov alebo technológií alebo modernizácie existujúcich výrobkov alebo technológií, s výnimkou výroby alebo používania zbraní;

4.  „prevratná obranná technológia“ je technológia, pri používaní ktorej sa radikálne menia koncepcie a vedenie obranných záležitostí;

5.  „výkonné riadiace štruktúry“ je akýkoľvek subjekt alebo akékoľvek subjekty vymenované v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú oprávnené určovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie právneho subjektu a ktoré vykonávajú dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitorujú ho;

6.  „právny subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba založená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá môže vo svojom mene uplatňovať práva a podliehať záväzkom, alebo subjekt bez právnej subjektivity v súlade s článkom [197 ods. 2 písm. c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách;

7.  „spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou“ je podnik, ktorý nie je mikropodnikom, malým a stredným podnikom („MSP“) podľa vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES(13) a ktorý má najviac 3 000 zamestnancov, ktorých počet sa vypočíta podľa hlavy I článkov 3, 4, 5 a 6 prílohy k uvedenému odporúčaniu;

8.  „obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím“ je obstarávanie služieb z oblasti výskumu a vývoja zahŕňajúce účasť na riziku a zisku podľa trhových podmienok a konkurenčný vývoj vo fázach s jasným oddelením obstarávaných služieb z oblasti výskumu a vývoja od nasadenia komerčných objemov konečných výrobkov;

9.  „projektový manažér“ je každý verejný obstarávateľ usadený v členskom štáte alebo pridruženej krajine, trvalo alebo na ad hoc základe zriadený členským štátom alebo pridruženou krajinou alebo skupinou členských štátov a/alebo pridružených krajín na účely riadenia nadnárodných projektov v oblasti zbrojenia;

10.  „príjemca“ je každý právny subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky z tohto fondu;

11.  „výskumná akcia“ je každá akcia, ktorá sa skladá z výskumných činností výlučne zameraných na obranné zariadenia;

12.  „výsledky“ je akýkoľvek hmotný alebo nehmotný účinok akcie, ako sú údaje, know-how alebo informácie v akejkoľvek forme alebo akejkoľvek povahy, či už ich možno chrániť alebo nie, ako aj všetky súvisiace práva vrátane práv duševného vlastníctva;

13.  „osobitná správa“ je konkrétny výstup výskumnej akcie, v ktorom sú zhrnuté jej výsledky a v ktorom sú uvedené obsiahle informácie o základných zásadách, cieľoch, skutočných výsledkoch, základných vlastnostiach, vykonaných skúškach, možných prínosoch, potenciálnych obranných zariadeniach a očakávanom spôsobe využitia tohto výskumu;

14.  „systémový prototyp“ je model výrobku alebo technológie, ktorý dokáže preukázať výkon v prevádzkovom prostredí;

15.  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie;

16.  „nepridružená tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je pridruženou krajinou podľa článku 5;

17.  „subjekt z nepridruženej tretej krajiny“ je právny subjekt, ktorý je usadený v nepridruženej tretej krajine alebo ktorého výkonné riadiace štruktúry sa nachádzajú v nepridruženej tretej krajine;

17a.  „kvalifikácia“ je celý postup preukazovania toho, že návrh výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie spĺňa stanovené požiadavky. Tento postup poskytuje objektívne dôkazy, ktorými sa preukazuje, že sa splnili konkrétne požiadavky návrhu;

17b.  „konzorcium“ je zoskupenie právnych subjektov založené na spolupráci s cieľom vykonať akciu v rámci tohto fondu;

17c.  „osvedčovanie“ je postup, podľa ktorého vnútroštátny orgán osvedčí, že výrobok obranného priemyslu, hmotná alebo nehmotná zložka alebo technológia spĺňajú platné predpisy;

17d.  „koordinátor“ je právny subjekt, ktorý patrí do konzorcia a bol vymenovaný všetkými členmi konzorcia ako hlavné kontaktné miesto pre Komisiu, pokiaľ ide o dohodu o grante;

Článok 3

Ciele fondu

1.  Všeobecným cieľom fondu je pomáhať rozvoju konkurencieschopnosti, efektívnosti a inovačných kapacít európskeho obranného priemyslu, a to podporovaním akcií spolupráce a rozširovaním cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi v celej Únii vrátane MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj posilnením a zlepšením dynamickosti dodávateľských a hodnotových reťazcov v oblasti obrany, rozšírením cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi a podporovaním lepšieho využívania priemyselného potenciálu inovácií, výskumu a technologického vývoja, a to v každej fáze ▌životného cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu. ▌Fond prispeje k slobode konania Únie a jej strategickej autonómnosti, a to najmä z technologického a priemyselného hľadiska.

2.  Konkrétnymi cieľmi tohto fondu sú:

a)  podporovať vysokoúčinné výskumné projekty spolupráce, ktoré môžu výrazne zvýšiť výkonnosť budúcich európskych spôsobilostí, a to s cieľom maximalizovať inovácie a zaviesť nové výrobky a technológie obranného priemyslu vrátane prevratných výrobkov a technológií;

b)  podporovať európske projekty spolupráce v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, ktoré sú v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a najmä v kontexte plánu rozvoja spôsobilostí spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, čím prispeje k väčšej efektívnosti výdavkov na obranu v Únii a k dosiahnutiu väčších úspor z rozsahu, zníži riziko ▌duplicity a nadmernú závislosť od dovozu z tretích krajín, zvýši nadobúdanie európskeho zariadenia členskými štátmi a tak zníži fragmentáciu trhu s výrobkami a technológiami obranného priemyslu v celej Únii, ako aj vyvinie snahu o zvýšenie štandardizácie obranných systémov a interoperability spôsobilostí členských štátov.

Článok 4

Rozpočet

1.  Finančné krytie na implementáciu Európskeho obranného fondu na obdobie rokov 2021 – 2027 sa stanovuje na 11 453 260 000 EUR v cenách roku 2018 (13 000 000 000 EUR v bežných cenách).

2.  ▌Rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

a)  ▌3 612 182 000 EUR v cenách roku 2018 (4 100 000 000 EUR v bežných cenách);

b)  ▌7 841 078 000 EUR v cenách roku 2018 (8 900 000 000 EUR v bežných cenách) na akcie v oblasti vývoja.

2a.  Komisia sa môže v rámci ročného rozpočtového postupu odchýliť od súm uvedených v odseku 2 najviac o 10 % s cieľom reagovať na nepredvídané okolnosti alebo nový vývoj či potreby.

3.  Sumy uvedené v odseku 1 možno použiť na účely technickej a administratívnej pomoci pri implementácii fondu, ako sú napríklad prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Táto suma nepresiahne 5 % hodnoty finančného krytia uvedeného v odseku 1.

4.  Na podporu prevratných technológií na obranné účely sa vyčlení najmenej 5 %, ale najviac 10 % finančného krytia uvedeného v odseku 1.

Článok 5

Pridružené krajiny

Fond je otvorený členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode o EHP. Každý finančný príspevok do fondu podľa tohto článku predstavuje pripísaný príjem v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 6

Podpora prevratných technológií na obranné účely

1.  Komisia prideľuje finančné prostriedky prostredníctvom otvorených a verejných konzultácií o prevratných technológiách s výhradným zameraním sa na uplatnenie v sektore obrany v oblastiach intervencie vymedzených v pracovných programoch v súlade s postupom uvedeným v článku 27.

2.  V jednotlivých prípadoch Komisia určí najvhodnejšiu formu financovania prevratných technológií.

Článok 7

Etika

1.  Akcie implementované v rámci fondu musia byť v súlade s etickými zásadami a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, právnymi predpismi Únie a medzinárodnými predpismi.

2.  Návrhy Komisia systematicky na ex-ante báze preveruje s cieľom určiť tie akcie, ktoré vzbudzujú zložité alebo závažné etické otázky, a v prípade potreby ich podrobuje etickému hodnoteniu. Etické previerky a hodnotenia vykonáva Komisia za podpory nezávislých odborníkov na rôzne oblasti. Komisia zabezpečí čo najväčšiu transparentnosť postupov v etických otázkach a podá o tom správu v rámci svojich povinností podávania správ a hodnotenia podľa článkov 31 a 32. Všetci experti musia byť občanmi Únie a štátnymi príslušníkmi čo najväčšieho počtu členských štátov.

3.  Pred začatím príslušných činností musia subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akcii, získať všetky povolenia alebo iné povinné dokumenty od príslušných vnútroštátnych alebo miestnych etických výborov alebo iných orgánov, ako sú orgány na ochranu osobných údajov. Uvedené dokumenty sa archivujú a poskytujú Komisii.

5.  Akcie, ktoré sú z etického hľadiska neprijateľné, sa zamietnu▌.

KAPITOLA IIFINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Implementácia a formy financovania zo strany EÚ

1.  Fond Komisia implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.  Z fondu sa môže poskytovať financovanie v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien a verejného obstarávania. ▌

Článok 9

Kumulatívne, doplnkové a kombinované financovanie

1.  Akcia, ktorá získala príspevok z iného programu Únie, môže takisto získať príspevok z fondu za predpokladu, že sa z týchto príspevkov nehradia tie isté náklady. Príspevok na akciu z jednotlivých programov/fondov Únie podlieha pravidlám týchto programov alebo fondov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

2.  ▌

KAPITOLA III

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI, KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA A FINANCOVANIE

Článok 10

Oprávnené subjekty

1.  Žiadatelia a subdodávatelia zapojení do akcie sú oprávnení na získanie financovania za predpokladu, že sú usadení v Únii alebo v pridruženej krajine, ako je uvedené v článku 5, ich výkonné riadiace štruktúry sa nachádzajú v Únii alebo pridruženej krajine a nie sú kontrolované nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny.

2.  Odchylne od odseku 1 musí žiadateľ alebo subdodávateľ zapojený do akcie usadený v Únii alebo pridruženej krajine a kontrolovaný nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny predstavovať subjekt oprávnený na získanie financovania, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že jeho účasť neohrozí bezpečnostné a obranné záujmy Únie a jej členských štátov ani ciele stanovené v článku 3. S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov uvádza požiadavka, aby sa žiadateľ zaviazal vykonávať opatrenia pred začiatkom akcie, ktorými sa zabezpečí, že:

a)  ▌kontrola nad žiadateľom sa nevykonáva spôsobom, ktorý akokoľvek obmedzuje jeho schopnosť vykonávať činnosť a dosahovať výsledky, ktorý ukladá obmedzenia týkajúce sa jeho infraštruktúry, zariadení, majetku, zdrojov, duševného vlastníctva alebo know-how na účely činnosti alebo ktorý oslabuje jeho spôsobilosti a normy potrebné na výkon akcie;

b)  ▌sa nepridruženým tretím krajinám alebo subjektom z nepridružených tretích krajín bráni v prístupe k utajovaným skutočnostiam a neutajovaným citlivým informáciám súvisiacim s akciou; a zamestnanci alebo iné osoby zapojené do akcie ▌majú národnú bezpečnostnú previerku vydanú daným členským štátom alebo danou pridruženou krajinou;

c)  duševné vlastníctvo vyplývajúce z akcie, ako aj jej výsledky zostávajú vo vlastníctve príjemcu a nepodliehajú kontrole ani obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo iných subjektov z nepridružených tretích krajín a nemôžu byť ani vyvážané do tretej krajiny, ani k nim tretia krajina alebo subjekt z tretej krajiny nemôže mať prístup bez súhlasu členských štátov, v ktorých je príjemca usadený, a musia byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 počas trvania akcie a v stanovenej lehote po jej dokončení.

Žiadateľ alebo subdodávateľ zapojený do akcie, ktorý má svoju výkonnú riadiacu štruktúru v Únii alebo v pridruženej krajine a ktorý je kontrolovaný nepridruženou treťou krajinou, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie, alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie, sa výnimka podľa tohto odseku neudelí.

3.  Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje použité v rámci akcií financovaných z fondu sa musia nachádzať na území Únie alebo pridružených krajín a nepodliehajú žiadnej kontrole ani obmedzeniam zo strany nepridruženej tretej krajiny alebo nepridruženého tretieho subjektu. Príjemcovia a ich subdodávatelia zapojení do akcie pri implementovaní oprávnenej akcie okrem toho spolupracujú len s právnymi subjektmi usadenými v Únii alebo pridruženej krajine, ktoré nie sú kontrolované nepridruženými tretími krajinami alebo subjektmi z nepridružených tretích krajín.

4.  Odchylne od odseku 3, ak nie sú v Únii ľahko dostupné konkurencieschopné náhrady, môžu príjemcovia a subdodávatelia zapojení do akcie použiť svoje aktíva, infraštruktúru, zariadenia a zdroje, ktoré sa nachádzajú alebo sú skladované na území nepridruženej tretej krajiny, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že to neohrozí bezpečnostné a obranné záujmy Únie a jej členských štátov alebo ciele stanovené v článku 3. Za rovnakých podmienok môžu príjemcovia a subdodávatelia zapojení do akcie pri implementovaní oprávnenej akcie spolupracovať so subjektom usadeným v nepridruženej tretej krajine. Náklady súvisiace s využívaním takejto infraštruktúry, zariadení, aktív alebo zdrojov a na účely takejto spolupráce nie sú oprávnené na financovanie z fondu. V každom prípade sa takáto odchýlka neudelí, ak sa tieto aktíva, infraštruktúra, zariadenia a zdroje nachádzajú alebo sú skladované na území nepridruženej tretej krajiny, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie.

5.  S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov alebo v dohode o grante stanovia všetky podmienky vrátane podmienok uvedených v bode 2 tohto článku. Tieto podmienky sa týkajú najmä ustanovení o vlastníctve výsledkov akcie, prístupe k utajovaným skutočnostiam a neutajovaným citlivým informáciám a zárukách týkajúcich sa bezpečnosti dodávok.

6.  Žiadatelia predložia všetky príslušné informácie potrebné na posúdenie kritérií oprávnenosti a podmienok uvedených v odsekoch 1 až 4.

7.  Žiadosti, ktoré si vyžadujú overenie podľa odseku 2 alebo odseku 4, možno predložiť len so súhlasom členského štátu alebo pridruženej krajiny, v ktorej je žiadateľ usadený.

8.  V prípade zmeny počas realizácie akcie, ktorá by mohla viesť k spochybneniu splnenia uvedených kritérií a podmienok, príjemca informuje Komisiu, ktorá posúdi, či sú uvedené kritériá a podmienky naďalej splnené, a rieši potenciálny vplyv (pozastavenie, anulovanie) na financovanie akcie.

9.  Na účel tohto článku sú subdodávateľmi subdodávatelia s priamym zmluvným vzťahom k príjemcovi, iní subdodávatelia, pre ktorých je vyčlenených aspoň 10 % celkových oprávnených nákladov na akciu, a subdodávatelia, ktorí môžu na účely implementácie akcie požadovať prístup k utajovaným skutočnostiam podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444.

Článok 11

Oprávnené akcie

1.  Na získanie financovania sú oprávnené len akcie, ktorými sa plnia ciele uvedené v článku 3.

2.  Z fondu sa podporujú akcie, ktoré sa týkajú nových výrobkov a technológií aj modernizácie existujúcich výrobkov a technológií, ak využitie už existujúcich informácií potrebných na uskutočnenie modernizácie nepodlieha, priamo alebo nepriamo, obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo subjektov z nepridružených tretích krajín.

3.  Oprávnená akcia sa týka jedného alebo viacerých z týchto prvkov:

a)  činností zameraných na vytváranie, podporu a zdokonaľovanie ▌poznatkov a výrobkov alebo technológií obranného priemyslu vrátane prevratných technológií obranného priemyslu, ktoré môžu výrazne ovplyvniť oblasť obrany;

b)  činností zameraných na zvýšenie interoperability a odolnosti vrátane bezpečnej výroby a výmeny údajov, riadiacich kritických obranných technológií, posilnenia bezpečnosti dodávok alebo umožnenia účinného využitia výsledkov pre potreby výrobkov a technológií obranného priemyslu;

c)  štúdií, ako napríklad štúdií uskutočniteľnosti, ktorých cieľom je preskúmať uskutočniteľnosť novej alebo zdokonalenej technológie, výrobku, postupu, služby, riešenia ▌;

d)  návrhu výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie, ako aj vymedzenia technických špecifikácií, na základe ktorých sa vypracoval návrh, čo môže zahŕňať čiastočné testy zníženia rizika v priemyselnom alebo reprezentatívnom prostredí;

e)  vývoja modelu výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie, ktorý dokáže preukázať výkon prvku v prevádzkovom prostredí (prototyp systému);

f)  testovania výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie;

g)  kvalifikácie výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie ▌;

h)  osvedčovania výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie ▌;

i)  vývoja technológií alebo aktív, ktorými sa zvyšuje efektívnosť v rámci celého životného cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu;

4.  ▌Akcia sa uskutoční v spolupráci v rámci konzorcia zloženého najmenej z troch právnych subjektov, ktoré sú usadené najmenej v troch rôznych členských štátoch, pričom akýkoľvek ďalší právny subjekt zúčastňujúci sa na konzorciu môže byť usadený v pridruženej krajine, ako je uvedené v článku 5. Najmenej tri z oprávnených subjektov usadených najmenej v dvoch členských štátoch a/alebo pridružených krajinách nesmú byť počas celého trvania implementácie akcie ▌pod kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, a nesmú sa kontrolovať navzájom.

5.  Odsek 4 sa nevzťahuje na ▌akcie uvedené v odseku 3 písm. c) ▌a na akcie uvedené v článku 6.

6.  Akcie týkajúce sa vývoja výrobkov alebo technológií, ktorých používanie, vývoj alebo výroba sú zakázané platným medzinárodným právom, nie sú oprávnené na financovanie. Konkrétne sa v rámci programu nesmú financovať zápalné zbrane vrátane bieleho fosforu, munície s ochudobneným uránom, smrtiace autonómne zbrane bez zmysluplnej ľudskej kontroly nad kritickými funkciami pri výbere a napádaní jednotlivých cieľov, ručné a ľahké zbrane vyvíjané najmä na účely vývozu, t. j. keď žiadny členský štát nevyjadril požiadavku na vykonanie akcie.

6a.  Na financovanie v rámci programu nie sú oprávnené akcie týkajúce sa vývoja výrobkov a technológií, ktorými možno spáchať alebo ktoré napomáhajú spáchať nasledovné:

i)    vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva;

ii)    vážne porušenie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

iii)     čin predstavujúci trestný čin podľa medzinárodných dohovorov alebo protokolov týkajúcich sa terorizmu;

iv)    čin predstavujúci trestný čin podľa medzinárodných dohovorov alebo protokolov týkajúcich sa cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti.

Článok 12

Výberový postup a postup prideľovania

1.  Granty možno prideliť bez výzvy na predkladanie návrhov právnym subjektom určeným v pracovnom programe v súlade s článkom [195 písm. e)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Komisia prideľuje finančné prostriedky na vybrané akcie po každej výzve alebo po uplatnení článku [195 písm. e)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Na účely pridelenia finančných prostriedkov na vývojové akcie Komisia koná prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 28a.

Článok 13

Kritériá prideľovania

1.  Všetky predložené návrhy sa hodnotia na základe týchto kritérií:

a)  prínos k excelentnosti alebo potenciál prevratnosti v oblasti obrany najmä preukázaním toho, že očakávané výsledky navrhovanej akcie predstavujú významné výhody v porovnaní s existujúcimi výrobkami alebo technológiami;

b)  prínos k inováciám a technologickému rozvoju európskeho obranného priemyslu najmä preukázaním toho, že navrhovaná akcia zahŕňa prelomové alebo novátorské koncepcie a prístupy, nové a do budúcnosti sľubné technologické vylepšenia alebo použitie technológií alebo koncepcií, ktoré sa doposiaľ v sektore obrany nepoužívali;

c)  prínos ku konkurencieschopnosti európskeho obranného priemyslu, najmä vytváraním nových trhových príležitostí a urýchľovaním rastu podnikov v celej Únii;

ca)  prínos k priemyselnej a technologickej autonómnosti Únie posilnením obranných technológií alebo výrobkov obranného priemyslu v súlade s prioritami obranných spôsobilostí, na ktorých sa dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a najmä v kontexte plánu rozvoja spôsobilostí spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

d)  prínos k bezpečnostným a obranným záujmom Únie v súlade s prioritami uvedenými v článku 3 ods. 2 a prípadne regionálnymi a medzinárodnými dohodami o spolupráci;

e)  prínos v oblasti vytvárania novej cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi, najmä MSP a spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú usadené v členských štátoch a/alebo pridružených krajinách iných než sú krajiny, v ktorých sú usadené subjekty tvoriace konzorcium, ktoré nie sú MSP ani spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

f)  kvalita a efektívnosť implementácie akcie.

2.  V prípade odseku 1 písm. d) sa môžu zohľadniť aj regionálne a medzinárodné priority, najmä aby sa predišlo zbytočnej duplicite, za predpokladu, že slúžia bezpečnostným a obranným záujmom Únie a nevylučujú účasť žiadneho členského štátu.

Článok 14

Miera spolufinancovania

1.  Z fondu sa financuje ▌100 % oprávnených nákladov na akciu bez toho, aby bola dotknutá zásada spolufinancovania.

2.  Odchylne od odseku 1:

a)  v prípade akcií vymedzených v článku 11 ods. 3 písm. e) nesmie finančná pomoc z fondu prekročiť 20 % oprávnených nákladov na akciu;

b)  v prípade akcií vymedzených v článku 11 ods. 3 písm. f) až h) nesmie finančná pomoc z fondu prekročiť 80 % oprávnených nákladov na akciu.

3.  Miera financovania vývojových akcií sa bez toho, aby mohla presiahnuť celkové oprávnené náklady, zvýši v týchto prípadoch:

a)  v prípade akcie vyvinutej v kontexte stálej štruktúrovanej spolupráce zriadenej rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/2315 z 11. decembra 2017 sa využije ▌miera financovania zvýšená o ďalších 10 percentuálnych bodov;

b)  v prípade akcie možno využiť mieru financovania zvýšenú o percentuálne body zodpovedajúce percentuálnemu podielu celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre MSP usadené v členskom štáte alebo pridruženej krajine inej než je členský štát alebo pridružená krajina, v ktorej sú usadení členovia konzorcia, ktorí nie sú MSP ani spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

c)  v prípade akcie možno využiť mieru financovania zvýšenú o percentuálne body zodpovedajúce štvrtine percentuálneho podielu celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou usadené v členskom štáte alebo pridruženej krajine inej než je členský štát alebo pridružená krajina, v ktorej sú usadení ostatní členovia konzorcia, ktorí nie sú MSP ani spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

d)  celkové zvýšenie miery financovania akcie nesmie prekročiť 30 percentuálnych bodov.

Článok 15

Finančná kapacita

Odchylne od článku [198] nariadenia o rozpočtových pravidlách:

a)  finančná kapacita sa overí len v prípade koordinátora a len ak sa požadované financovanie od Únie rovná 500 000 EUR alebo je vyššie. Ak však existujú dôvody pochybovať o finančnej kapacite, Komisia overí finančnú kapacitu aj v prípade ostatných žiadateľov alebo koordinátorov pod prahovou hodnotou uvedenou v prvej vete;

b)  finančná kapacita sa neoveruje v prípade právnych subjektov, ktorých životaschopnosť zaručuje členský štát, a v prípade univerzít a verejných výskumných centier;

c)  ak je finančná kapacita štrukturálne zaručená iným právnym subjektom, overí sa jeho finančná kapacita.

Článok 16

Nepriame náklady

1.  Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 25 % celkových priamych oprávnených nákladov okrem priamych oprávnených nákladov na subdodávky, finančnej podpory pre tretie strany a akýchkoľvek jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb, ktoré zahŕňajú nepriame náklady.

2.  Alternatívne možno nepriame oprávnené náklady ▌určiť v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu na základe skutočných nepriamych nákladov za predpokladu, že vnútroštátne orgány uznávajú tieto postupy nákladového účtovníctva na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania v súlade s článkom [185] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli oznámené Komisii.

Článok 17

Používanie celkovej jednorazovej platby alebo príspevku, ktorý nie je spojený s nákladmi

1.  V prípade grantov pridelených na akcie uvedené v článku 11 ods. 3 písm. e) a iné akcie, v prípade ktorých členské štáty a/alebo pridružené krajiny financujú viac než 50 % rozpočtu, Komisia môže použiť:

a)  príspevok, ktorý nie je spojený s nákladmi, uvedený v článku [180 ods. 3] nariadenia o rozpočtových pravidlách a ktorý je založený na dosiahnutí výsledkov meraných s ohľadom na predtým stanovené medzníky alebo na základe ukazovateľov výkonnosti; alebo

b)  celkovú jednorazovú platbu uvedenú v článku [182] nariadenia o rozpočtových pravidlách a založenú na predbežnom rozpočte akcie, ktorý už schválili vnútroštátne orgány spolufinancujúcich členských štátov a pridružených krajín.

2.  Nepriame náklady sa zahrnú do jednorazovej platby.

Článok 18

Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím

1.  Únia môže podporiť obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím udelením grantu verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vymedzeným v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ(14), 2014/25/EÚ(15) a 2009/81/ES(16), ktorí spoločne obstarávajú ▌služby výskumu a vývoja v obrannom sektore alebo koordinujú svoje postupy verejného obstarávania.

2.  Postupy verejného obstarávania:

a)  musia byť v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

b)  môžu povoľovať zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu (využitie viacerých zdrojov);

c)  umožňujú zadávať zákazky účastníkom verejnej súťaže, ktorých ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Článok 19

Záručný fond

Príspevky do mechanizmu vzájomného poistenia môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňujú sa ustanovenia [článku X] nariadenia XXX [nástupca nariadenia o záručnom fonde].

Článok 21

Prístup k finančným nástrojom

Príjemcovia fonduoprávnení na prístup k účelovým finančným produktom zavedeným v rámci Programu InvestEU v súlade s hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

HLAVA IIOSOBITNÉ USTANOVENIA,

KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA VÝSKUM

Článok 22

Vlastníctvo výsledkov

1.  Vlastníkmi výsledkov akcií sú príjemcovia, ktorí ich vytvorili. Ak výsledky spoločne vytvorili právne subjekty a ak ich príslušné príspevky nemožno s istotou určiť alebo ak nie je možné takéto spoločné výsledky rozdeliť, výsledky sú spoločným vlastníctvom právnych subjektov. Spoluvlastníci uzavrú dohodu o rozdelení a podmienkach uplatňovania tohto spoluvlastníctva v súlade so svojimi povinnosťami podľa dohody o grante.

2.  Ak sa pomoc z prostriedkov Únie poskytuje vo forme verejného obstarávania, vlastníkom výsledkov je Únia. Členské štáty a pridružené krajiny majú prístupové práva k výsledkom, a to bezplatne a na ich písomnú žiadosť.

3.  ▌Výsledky akcií, ktoré získali podporu z fondu, nepodliehajú kontrole ani obmedzeniu, či už priamo alebo nepriamo cez jeden alebo viacero sprostredkovateľských právnych subjektov, a to aj pokiaľ ide o transfer technológií nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny.

4.  Ak je to odôvodnené, v dohode o grante sa stanoví právo Komisie byť informovaná o prevode vlastníctva výsledkov alebo udelení licencie k výsledkom na nepridruženú tretiu krajinu alebo subjekt z nepridruženej tretej krajiny a právo vzniesť voči tomu námietky. Takýto prevod vlastníctva nesmie byť v rozpore s obrannými a bezpečnostnými záujmami Únie a jej členských štátov ani s cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článku 3.

5.  Vnútroštátne orgány členských štátov a pridružených krajín majú prístupové práva k osobitnej správe o akcii, ktorá získala financovanie z prostriedkov Únie. Takéto práva sa udeľujú na bezplatnom základe a Komisia ich prevedie na členské štáty a pridružené krajiny po tom, ako sa uistí, že je stanovená zodpovedajúca povinnosť zachovávať dôvernosť. V každom prípade účastníci nie sú povinní poskytovať žiadne údaje alebo informácie, ktoré sú súčasťou duševného vlastníctva, v osobitnej správe.

6.  Vnútroštátne orgány členských štátov a pridružených krajín využívajú osobitnú správu výlučne na účely týkajúce sa používania svojimi ozbrojenými silami alebo v ich prospech alebo na účely svojich bezpečnostných alebo spravodajských zložiek, a to aj v rámci ich programov spolupráce. Takéto používanie okrem iného zahŕňa štúdiu, hodnotenie, posúdenie, výskum, návrh, vývoj, výrobu, vylepšenie, úpravu, údržbu, opravu, modernizáciu, akceptáciu a osvedčovanie výrobku, prevádzku, školenie, likvidáciu a iné projektové služby, nasadenie výrobku, ako aj posúdenie a vypracovanie technických požiadaviek na verejné obstarávanie.

7.  Príjemcovia bezplatne poskytnú inštitúciám, orgánom alebo agentúram Únie prístupové práva k svojim výsledkom, a to na náležite odôvodnený účel rozvíjania, implementovania a monitorovania politík alebo programov Únie. Takéto prístupové práva sú obmedzené na nekomerčné a nekonkurenčné využívanie.

8.  Osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva a udeľovanie licencií, sú stanovené v dohodách a zmluvách o grante týkajúcich sa obstarávania vo fáze pred komerčným využitím s cieľom zabezpečiť maximálne využitie výsledkov a predísť akejkoľvek nespravodlivej výhode. ▌Ak dodávateľ komerčne nevyužije výsledky v rámci stanovenej lehoty po obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím, ktorá je uvedená v zmluve, ak je to možné, prevedie každé vlastníctvo výsledkov na verejných obstarávateľov.

8a.  Ktorékoľvek tri alebo viaceré členské štáty alebo pridružené krajiny, ktoré viacstranne alebo v rámci organizácie Únie uzavrú spoločne jednu alebo viacero zmlúv s jedným alebo viacerými účastníkmi, aby spoločne ďalej rozvíjali výsledky získané v rámci konkrétnej akcie, ktorá získala finančné prostriedky na základe dohody o grante na výskumnú akciu v oblasti obrany, majú prístupové práva k výsledkom akcie, ktoré vlastní tento účastník a sú nevyhnutné na plnenie zmluvy. Takéto prístupové práva sa udeľujú bezplatne a na základe konkrétnych podmienok na zabezpečenie toho, aby sa tieto práva využívali len na účel zmluvy a aby sa zaviedli primerané povinnosti, pokiaľ ide o dôvernosť informácií.

HLAVA IIIOSOBITNÉ USTANOVENIA,

KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA VÝVOJ

Článok 23

Ďalšie kritériá oprávnenosti

1.  Konzorcium v prípade potreby preukáže, že zvyšné náklady na oprávnenú akciu, ktoré nie sú hradené z podpory Únie, sa pokryjú inými formami financovania, ako sú príspevky členských štátov a/alebo pridružených krajín alebo z prostriedkov spolufinancovania od právnych subjektov.

2.  Ak sa to týka akcií uvedených v článku 11 ods. 3 písm. d), akcia je založená na harmonizovaných požiadavkách na spôsobilosť, na ktorých sa spoločne dohodli príslušné členské štáty a/alebo pridružené krajiny.

3.  V prípade akcií uvedených v článku 11 ods. 3 písm. e) až h) konzorcium preukáže na základe dokumentov vydaných vnútroštátnymi orgánmi, že:

a)  najmenej dva členské štáty ▌alebo najmenej jeden členský štát s pridruženými krajinami poskytnú záruky, že obstarajú koncový výrobok alebo budú využívať technológiu koordinovaným spôsobom. To môže zahŕňať spoločné obstarávanie;

b)  akcia je založená na spoločných technických požiadavkách, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty a/alebo pridružené krajiny, ktoré akciu spolufinancujú.

Článok 24

Ďalšie kritériá prideľovania

Okrem kritérií prideľovania uvedených v článku 13 sa v pracovnom programe môže takisto zohľadniť:

a)  prínos k zvýšeniu efektívnosti výrobkov a technológií obranného priemyslu počas celého ich životného cyklu vrátane nákladovej účinnosti, ako aj potenciál dosiahnuť synergický účinok v rámci procesu obstarávania, údržby a likvidácie;

b)  úroveň spolupráce medzi členskými štátmi zapojenými do oprávnených akcií.

ba)  plánovaný objem obstarávania a očakávaný vplyv na obranné spôsobilosti a výdavky členských štátov a európsku strategickú správu.

Článok 25

Vlastníctvo výsledkov

1.  Únia nevlastní výrobky alebo technológie, ktoré sú výsledkom vývojových akcií, ani nemá nárok na práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na výsledky týchto akcií.

1a.  Vlastníkmi výsledkov akcií sú príjemcovia, ktorí ich vytvorili. Ak výsledky spoločne vytvorili právne subjekty a ak ich príslušné príspevky nemožno s istotou určiť alebo ak nie je možné takéto spoločné výsledky rozdeliť, výsledky sú spoločným vlastníctvom právnych subjektov. Spoluvlastníci uzavrú dohodu o rozdelení a podmienkach uplatňovania tohto spoluvlastníctva v súlade s ich povinnosťami podľa dohody o grante.

2.  Výsledky akcií, ktoré získali podporu z fondu, nesmú priamo ani nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských právnych subjektov podliehať kontrolám ani obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo subjektov z nepridružených tretích krajín, a to ani vo forme transferu technológií.

3.  Pokiaľ ide o výsledky vytvorené príjemcami podľa tohto nariadenia, a bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, sa Komisii ex ante, najmenej šesť týždňov vopred, oznámi každý prevod vlastníctva alebo udelenie licencie na nepridružené tretie krajiny alebo na subjekty z nepridružených tretích krajín. Ak je takýto prevod vlastníctva alebo udelenie licencie v rozpore s obrannými a bezpečnostnými záujmami Únie a jej členských štátov alebo cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článku 3, ▌prostriedky z fondu sa musia vrátiť.

4.  Odchylne od odseku 1, ak sa pomoc Únie poskytuje vo forme verejného obstarávania, vlastníkom výsledkov je Únia a členské štáty a/alebo pridružené krajiny majú na základe písomnej žiadosti právo na bezplatné nevýhradné licencie na využívanie výsledkov.

Článok 26

Informácie o projektovom manažérovi

Ak členské štáty a pridružené krajiny vymenujú projektového manažéra, Komisia pred vykonaním platby v prospech príjemcu oprávnenej akcie konzultuje s projektovým manažérom pokrok dosiahnutý v súvislosti s touto akciou.

HLAVA IVRIADENIE, MONITOROVANIE,

HODNOTENIE A KONTROLA

Článok 27

Pracovné programy

1.  Fond sa implementuje na základe ročných alebo viacročných pracovných programov zriadených v súlade s článkom [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách. ▌

1a.  Pracovné programy môžu zohľadňovať najmä stratégie vypracované v zastrešujúcej agende strategického výskumu (OSRA) a v pláne rozvoja spôsobilostí v rámci prípadov strategického kontextu.

1b.  Komisia zabezpečí súdržnosť pracovných programov počas riadenia životného cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu.

2.  Komisia prijme pracovné programy prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s postupom uvedeným v článku 28a.

2a.    V pracovnom programe sa uvedú podrobné kategórie projektov, ktoré sa majú financovať v rámci fondu. Tieto pracovné programy sú v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3.

2b.  Komisia na základe procesu vypracovania pracovných programov predbežne posúdi možné prípady zdvojenia existujúcich spôsobilostí alebo už financovaných projektov v oblasti výskumu a vývoja v rámci Únie.

Článok 28a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 27 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti].

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(17).

Článok 29

Nezávislí odborníci

1.  Komisia vymenuje nezávislých expertov, ktorí pomáhajú pri vyhodnocovaní návrhov podľa článku [237] nariadenia o rozpočtových pravidlách. ▌

2.  Nezávislí odborníci musia byť ▌občanmi Únie z čo najväčšieho počtu členských štátov, ktorí sa určujú a vyberajú na základe výziev na vyjadrenie záujmu▌, a to s cieľom vytvoriť zoznam odborníkov. Odchylne od článku [237] nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tento zoznam nezverejňuje v celom rozsahu ani čiastočne, ak sa to vyžaduje z dôvodov ochrany verejnej bezpečnosti.

3.  Nezávislí odborníci majú náležitú bezpečnostnú previerku vydanú daným členským štátom.

5.  Nezávislí odborníci sa vyberajú na základe ich zručností, skúseností a znalostí vhodných na vykonávanie úloh, ktorými sú poverení.

5a.  Komisia tiež zabezpečí, aby odborník, ktorý sa dostane do konfliktu záujmov vo vzťahu k záležitosti, ku ktorej má tento odborník poskytnúť svoje stanovisko, nevykonával hodnotenia a neposkytoval poradenstvo alebo pomoc v súvislosti s touto konkrétnou záležitosťou.

Článok 30

Uplatňovanie pravidiel o utajovaných skutočnostiach

1.  V rozsahu tohto nariadenia:

a)  každý členský štát alebo pridružená krajina zabezpečí, aby jeho vnútroštátne bezpečnostné predpisy poskytovali stupeň ochrany utajovaných skutočností Európskej únie, ktorý je rovnocenný stupňu, aký poskytujú bezpečnostné predpisy stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ(18) a bezpečnostné predpisy Rady stanovené v prílohe k rozhodnutiu 2013/488/EÚ(19);

b)  členské štáty a pridružené krajiny bezodkladne informujú Komisiu o vnútroštátnych bezpečnostných predpisoch uvedených v písmene a);

c)  fyzické osoby s pobytom a právnické osoby usadené v nepridružených tretích krajinách môžu s utajovanými skutočnosťami EÚ týkajúcimi sa fondu nakladať len vtedy, ak v uvedených krajinách podliehajú bezpečnostným predpisom, ktoré zaisťujú stupeň ochrany, ktorý je prinajmenšom rovnocenný stupňu, aký poskytujú bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 a bezpečnostné predpisy Rady stanovené v prílohe k rozhodnutiu 2013/488/EÚ. Rovnocennosť bezpečnostných predpisov uplatňovaných v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii sa vymedzí v dohode o bezpečnosti informácií, ktorá v prípade potreby zahŕňa aj otázky priemyselnej bezpečnosti, medzi Úniou a danou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou, a to v súlade s postupom stanoveným v článku 218 ZFEÚ a so zreteľom na článok 13 rozhodnutia 2013/488/EÚ;

d)  bez toho, aby bol dotknutý článok 13 rozhodnutia 2013/488/EÚ a predpisy, ktorými sa riadi oblasť priemyselnej bezpečnosti tak, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444, sa fyzickej osobe alebo právnickej osobe, tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii môže podľa potreby a na individuálnom základe poskytnúť prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie, a to podľa povahy a obsahu takýchto skutočností, príjemcovej potreby poznať takéto skutočnosti a stupňa výhodnosti pre Úniu.

2.  Ak ide o akcie, ktoré zahŕňajú, vyžadujú si a/alebo obsahujú utajované alebo neutajované citlivé skutočnosti, príslušný financujúci subjekt spresní vo výzve na predkladanie návrhov alebo v súťažných podkladoch opatrenia a požiadavky potrebné na to, aby sa zaistila bezpečnosť týchto utajovaných skutočností na požadovanej úrovni.

3.  S cieľom uľahčiť výmenu utajovaných a neutajovaných citlivých skutočností medzi Komisiou, príjemcami a prípadne členskými štátmi Komisia vytvorí bezpečný elektronický systém výmeny informácií.

Článok 31

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sú potrebné na účely monitorovania implementácie a posúdenia pokroku, ktorý fond dosiahol pri plnení všeobecných a konkrétnych cieľov stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe.

2.  S cieľom zabezpečiť účinné posúdenie pokroku, ktorý fond dosiahol pri plnení jeho cieľov, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36 s cieľom zmeniť prílohu na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia ustanovení o vytvorení rámca monitorovania a hodnotenia do tohto nariadenia.

3.  Komisia pravidelne monitoruje a hodnotí implementáciu fondu a každoročne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku. Táto výročná správa musí obsahovať časť o vykonávaní článku 7. Na tento účel Komisia zavedie potrebné opatrenia na monitorovanie.

4.  Systém podávania správ o dosiahnutých výsledkoch zabezpečí, aby sa údaje na účely monitorovania implementácie fondu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Článok 32

Hodnotenie fondu

1.  Hodnotenia sa vykonávajú v časovom predstihu, aby poskytli informácie pre proces rozhodovania.

2.  Priebežné hodnotenie fondu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii fondu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie fondu. Správa o priebežnom hodnotení musí obsahovať najmä hodnotenie riadenia fondu, skúsenosti získané z Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu a prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany, hodnotenie dodržiavania etických postupov tak, ako je uvedené v článku 7, miery plnenia, výsledky udeľovania podpory pre projekty vrátane zapojenia MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a stupňa ich cezhraničnej účasti, rozdelenie financovania medzi rôzne kategórie subdodávateľov v súlade s vymedzením uvedeným v článku 10 bode 9, rozpočtové prostriedky vyčlenené na prevratné technológie a finančné prostriedky poskytnuté v súlade s článkom [195] nariadenia o rozpočtových pravidlách do 31. júla 2024. Priebežné hodnotenie musí takisto obsahovať informácie o krajinách pôvodu príjemcov, počte štátov zapojených do jednotlivých projektov a podľa možností aj o rozložení vytvorených práv duševného vlastníctva. Komisia môže predložiť návrhy na akékoľvek vhodné zmeny tohto nariadenia.

3.  Na konci obdobia implementácie fondu, najneskôr však do štyroch rokov po ▌31. decembri 2027, Komisia vykoná záverečné hodnotenie implementácie fondu. V správe o záverečnom hodnotení sa uvedú výsledky implementácie a, pokiaľ to je z časového hľadiska možné, vplyv fondu. V správe, ktorá vychádza z relevantných konzultácií s členskými štátmi, pridruženými krajinami a kľúčovými zainteresovanými stranami, sa posúdi predovšetkým pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 3. Takisto sa v nej analyzuje cezhraničná účasť, a to aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, na projektoch implementovaných v rámci fondu, ako aj začlenenie MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou do globálneho hodnotového reťazca. Hodnotenie musí takisto obsahovať informácie o krajinách pôvodu príjemcov a podľa možností o rozložení vytvorených práv duševného vlastníctva.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Článok 33

Audity

Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku [127] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Európsky dvor audítorov preskúmava účty všetkých príjmov a výdavkov Únie podľa článku 287 ZFEÚ.

Článok 34

Ochrana finančných záujmov Únie

Ak sa rozhodnutím v zmysle medzinárodnej dohody alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného právneho nástroja zapojí do fondu tretia krajina, táto tretia krajina udelí zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup na komplexné vykonávanie ich právomocí. V prípade úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok 35

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

2.  V súvislosti s fondom a jeho akciami a výsledkami Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie. Finančné zdroje vyčlenené pre fond zároveň prispievajú ku komunikácii politických priorít Únie zo strany Komisie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3. Tieto finančné zdroje sa môžu použiť na projekty štatistických údajov týkajúcich sa obranného priemyslu a na projekty riadenia zberu údajov.

HLAVA V

DELEGOVANÉ AKTY, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Delegované akty

1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 31 sa Komisii udeľuje na neurčito od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 31 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 31 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 37

Zrušenie

6.  Nariadenie (EÚ) …/…. (Program rozvoja európskeho obranného priemyslu) sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 38

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie alebo zmenu dotknutých akcií prijatých na základe [nariadenia o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu], ako aj prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany až do ich ukončenia a naďalej sa uplatňuje na dotknuté akcie až do ich ukončenia.

2.  Z finančného krytia fondu možno takisto hradiť náklady na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu z fondu na opatrenia prijaté v rámci jeho predchodcov, [nariadenia o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu], ako aj prípravnej akcie v oblasti obranného výskumu.

3.  V prípade potreby sa môžu do rozpočtu po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov uvedených v článku 4 ods. 4 s cieľom umožniť riadenie akcií, ktoré sa nedokončia do 31. decembra 2027.

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

*Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie (Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 30).

(3)

Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)

  Odkaz sa bude aktualizovať: Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. Dohoda je dostupná na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(7)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(8)

Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(9)

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

(11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).

(12)

Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(13)

Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(15)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(16)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

(17)

Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(18)

Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53 – 88.

(19)

Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1 – 50.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

Menšinové stanovisko, ktoré predložili poslanci EP za skupinu GUE/NGL Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

Správa presadzuje rýchlu ďalšiu militarizáciu EÚ a členských štátov. Podporuje preteky v zbrojení a dotuje vojenské podniky využívajúce zvýšené investície do obrany a vojenského výskumu, ako aj vývoja vybavenia a zbraní, a to aj napriek sociálnej kríze a vplyvu na životné prostredie. Správa je v rozpore s článkom 41 ods. 2 ZEÚ, ktorý zakazuje financovanie výdavkov súvisiacich s operáciami s vojenskými alebo obrannými dôsledkami z rozpočtu Únie. Takisto sa v nej obhajuje spolupráca medzi EÚ a NATO.

Namietame, keďže v správe sa:

  vytvára profil EÚ ako globálneho vojenského aktéra;

  slúži na podporu sektora obrany a vojensko-priemyselného komplexu a pravdepodobne povedie k zvýšeniu vývozu zbraní;

  militarizuje civilné politiky a využíva priemysel a konkurencieschopnosť ako zámienku na ďalší rozvoj obranných spôsobilostí EÚ v rámci SBOP/SZBP;

  podporuje ďalšiu civilno-vojenskú spoluprácu;

Požadujeme:

  radikálne odzbrojenie na úrovni EÚ aj na globálnej úrovni;

  nefinancovanie vojenských výdavkov z rozpočtu EÚ a striktný výklad článku 41 ods. 2 ZEÚ;

  verejné finančné prostriedky na podporu kvalitných pracovných miest, opätovnej industrializácie a MSP;

  podporu civilného výskumu a vývoja slúžiaceho ľuďom a ich potrebám;

  aby všetky činnosti prebiehali výlučne v medziach Charty OSN a medzinárodného práva;

  prísne civilné mierové riešenie konfliktov a oddelenie civilných a vojenských činností;

  oddelenie EÚ a NATO.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (14.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond

(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): David McAllister

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Fond by prispel k vytvoreniu silnej konkurencieschopnej a inovačnej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany a súčasne by podporil iniciatívy Únie k dosiahnutiu integrovanejšieho európskeho obranného trhu, a to najmä smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu6 o transferoch EÚ v oblasti obrany prijaté v roku 2009.

(2)  Fond by prispel k vytvoreniu silnej konkurencieschopnej a inovačnej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany a súčasne by podporil iniciatívy Únie k dosiahnutiu integrovanejšieho európskeho obranného trhu, a to najmä smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu6 o transferoch EÚ v oblasti obrany prijaté v roku 2009. Fond by tvoril základný kameň solídnej politiky v oblasti európskeho obranného priemyslu.

_________________

_________________

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Pri uplatňovaní integrovaného prístupu a s cieľom prispieť k posilneniu kapacít obranného priemyslu Únie v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií by sa mal zriadiť Európsky obranný fond. Fond by sa mal zamerať na posilnenie konkurencieschopnosti, inovácií, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie a tým prispieť k strategickej autonómnosti EÚ podporou cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi podnikmi, výskumnými centrami, vnútroštátnymi správnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a univerzitami, vo fáze výskumu a fáze vývoja obranných produktov a technológií. S cieľom dospieť k inovatívnejším riešeniam a vybudovať otvorený vnútorný trh, by mal fond podporovať cezhraničnú účasť malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou pôsobiacich v obrannom priemysle.

(3)  Pri uplatňovaní integrovaného prístupu a s cieľom prispieť k posilneniu kapacít obranného priemyslu Únie v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií by sa mal zriadiť Európsky obranný fond. Fond by sa mal zamerať na posilnenie konkurencieschopnosti, inovácií, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie a tým prispieť k strategickej autonómnosti EÚ, zlepšeniu obranných spôsobilostí členských štátov a presadzovaniu bezpečnostných a obranných záujmov Únie, ako sa dohodlo v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, podporou cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi podnikmi, výskumnými centrami, vnútroštátnymi správnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a univerzitami, vo fáze výskumu a fáze vývoja obranných produktov a technológií. S cieľom dospieť k inovatívnejším riešeniam a vybudovať otvorený vnútorný trh, by mal fond podporovať cezhraničnú účasť malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou pôsobiacich v obrannom priemysle a presadzovať ich začlenenie do cezhraničných dodávateľských reťazcov v oblasti obrany.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Fond by mal poskytovať primeranú podporu činnostiam v oblasti výskumu a vývoja, pokiaľ ide o prevratné technológie na účely obrany.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Keďže cieľom fondu je podporiť konkurencieschopnosť a inovácie obranného priemyslu Únie využívaním a dopĺňaním činností spolupráce týkajúcich sa výskumu a technológií v oblasti obrany a elimináciou rizika vo fáze vývoja projektov spolupráce, na čerpanie prostriedkov z fondu by mali byť oprávnené akcie týkajúce sa výskumu a vývoja výrobku alebo technológie obranného priemyslu. To sa má vzťahovať aj na modernizáciu existujúcich výrobkov a technológií obranného priemyslu vrátane ich interoperability.

(9)  Keďže cieľom fondu je podporiť konkurencieschopnosť, efektívnosť a inovácie obranného priemyslu Únie využívaním a dopĺňaním činností spolupráce týkajúcich sa výskumu a technológií v oblasti obrany a elimináciou rizika vo fáze vývoja projektov spolupráce, na čerpanie prostriedkov z fondu by mali byť oprávnené akcie týkajúce sa výskumu a vývoja výrobku alebo technológie obranného priemyslu. To sa má vzťahovať aj na modernizáciu existujúcich výrobkov a technológií obranného priemyslu vrátane ich interoperability.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže fond sa zameriava predovšetkým na posilnenie spolupráce medzi právnymi subjektmi a členskými štátmi v celej Európe, akcia by mala byť oprávnená na získanie financovania len vtedy, ak sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov v najmenej troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Najmenej tri z oprávnených právnych subjektov usadených v najmenej dvoch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách by nemali byť pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, ani by sa nemali kontrolovať navzájom. S cieľom podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi možno z fondu podporiť obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím.

(10)  Keďže fond sa zameriava predovšetkým na posilnenie spolupráce a konkurencieschopnosť medzi právnymi subjektmi a členskými štátmi v celej Európe, akcia by mala byť oprávnená na získanie financovania len vtedy, ak sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov v najmenej troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Najmenej tri z oprávnených právnych subjektov usadených v najmenej troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách by nemali byť pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, ani by sa nemali kontrolovať navzájom. S cieľom podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi možno z fondu podporiť obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Ak vývojovú akciu podporovanú z fondu riadi projektový manažér vymenovaný členskými štátmi alebo pridruženými krajinami, Komisia by ho mala pred vykonaním platby príjemcovi informovať, aby mohol zabezpečiť, že príjemcovia dodržia lehoty. Za určitých okolnosti by projektový manažér mohol Komisii poskytnúť svoje pripomienky k dosiahnutému pokroku v rámci akcie, aby tak Komisia mohla potvrdiť, či sú splnené podmienky na to, aby sa prikročilo k vykonaniu platby.

(15)  Ak vývojovú akciu podporovanú z fondu riadi projektový manažér vymenovaný členskými štátmi alebo pridruženými krajinami, Komisia by ho mala pred vykonaním platby príjemcovi informovať, aby mohol zabezpečiť, že príjemcovia dodržia lehoty. Projektový manažér by mal Komisii poskytnúť svoje pripomienky k dosiahnutému pokroku v rámci akcie, aby tak Komisia mohla potvrdiť, či sú splnené podmienky na to, aby sa prikročilo k vykonaniu platby.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Akcie s účasťou cezhraničných MSP podporujú otvorenie dodávateľských reťazcov a prispievajú k cieľom fondu. Tieto akcie by mali byť preto oprávnené na zvýšenú mieru financovania, z čoho by mali mať výhody všetky subjekty zúčastňujúce sa na konzorciu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

(22a)   S cieľom reagovať na zvýšenú nestabilitu a konflikty v susedstve Únie a na nové bezpečnostné riziká a geopolitické hrozby musia členské štáty a inštitúcie Únie identifikovať spoločné riziká a hrozby a definovať spoločné bezpečnostné záujmy, stratégie a požadované spôsobilosti, ktoré sa dali identifikovať prostredníctvom bielej knihy EÚ o bezpečnosti a obrane, ako aj prostredníctvom zavedených postupov, ako je mechanizmus rozvoja spôsobilostí (CDM).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Podpora inovácií a technologického vývoja v obrannom priemysle Únie by sa mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie. Preto by kritériom na vyhodnotenie návrhov mal byť prínos akcie pre dané záujmy a pre priority v oblasti obranného výskumu a obranných spôsobilostí, na ktorých sa členské štáty spoločne dohodli. Najmä v zastrešujúcom programe strategického výskumu a pláne rozvoja spôsobilostí boli na úrovni Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) identifikované spoločné nedostatky vo výskume a v spôsobilostiach v oblasti obrany. Iné procesy v Únii, napríklad koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany a stála štruktúrovaná spolupráca, podporia plnenie príslušných priorít tak, že identifikujú a využijú príležitosti na posilnenie spolupráce s cieľom naplniť ambície v oblasti bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. Vo vhodných prípadoch sa môžu takisto zohľadniť regionálne a medzinárodné priority vrátane priorít v kontexte Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ak sú v súlade s prioritami Únie a nebránia žiadnemu členskému štátu ani pridruženej krajine v účasti, pričom by sa malo zohľadniť aj to, aby sa predišlo zbytočnej duplicite.

(23)  Podpora inovácií a technologického vývoja v obrannom priemysle Únie by sa mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a členských štátov. Vzhľadom na osobitnú povahu sektora obrany by sa každá činnosť v oblasti obranného priemyslu mala úzko koordinovať a mala by byť v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou a jej prioritami. Preto by kritériom na vyhodnotenie návrhov mal byť prínos akcie pre dané záujmy a pre priority v oblasti obranného výskumu a obranných spôsobilostí, na ktorých sa členské štáty spoločne dohodli. Najmä prostredníctvom mechanizmu rozvoja spôsobilostí (CDM) boli na úrovni Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) identifikované spoločné nedostatky vo výskume a v spôsobilostiach v oblasti obrany. Iné procesy v Únii, napríklad koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany a stála štruktúrovaná spolupráca, podporia plnenie príslušných priorít tak, že identifikujú a využijú príležitosti na posilnenie spolupráce s cieľom naplniť ambície v oblasti bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. Vo vhodných prípadoch by sa mali takisto zohľadniť regionálne a medzinárodné priority vrátane priorít v kontexte Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ak sú v súlade s prioritami Únie a nebránia žiadnemu členskému štátu ani pridruženej krajine v účasti, pričom by sa malo zohľadniť aj to, aby sa predišlo zbytočnej duplicite.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Fond by mal tiež zohľadniť akčný plán vojenskej mobility ako súčasť nástroja na prepojenie Európy a európskeho mierového nástroja s cieľom podporiť, okrem iného, misie SZBP/SBOP a úsilie na boj proti hybridným hrozbám, ktoré spolu s plánom rozvoja spôsobilostí, CARD a PESCO pomáhajú koordinovať plánovanie spôsobilostí, rozvoj, obstarávanie a operácie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Aby sa predišlo zbytočnej duplicite a zabezpečilo vzájomné obohacovanie civilného a obranného výskumu, Komisia zohľadní iné činnosti financované z rámcového programu Európsky horizont.

(25)  Aby sa predišlo zbytočnej duplicite a zabezpečilo vzájomné obohacovanie a súčinnosť civilného a obranného výskumu a zaručilo, že program Európsky horizont ostane čisto civilný výskumným programom, Komisia zohľadní iné činnosti financované z rámcového programu Európsky horizont.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Komisia by mala vytvoriť ročné alebo viacročné pracovné programy v súlade s cieľmi fondu. Pri zostavovaní pracovného programu by mal Komisii pomáhať výbor členských štátov. Európskej obrannej agentúre sa udelí štatút pozorovateľa vo výbore, aby sa využili jej odborné znalosti v sektore obrany. Vzhľadom na špecifiká sektoru obrany by mala výboru členských štátov pomáhať aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(31)  Komisia by mala vytvoriť ročné alebo viacročné pracovné programy v súlade s cieľmi fondu. Pracovné programy by mali vziať do úvahy prvotné poznatky získané z vykonávania Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), pilotného projektu a prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany. Pri zostavovaní pracovného programu by mal Komisii pomáhať výbor členských štátov. Európskej obrannej agentúre sa udelí štatút pozorovateľa vo výbore, aby sa využili jej odborné znalosti v sektore obrany. Vzhľadom na špecifiká sektoru obrany by mala výboru členských štátov pomáhať aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  Cieľom smernice 2009/43/ES je zjednodušenie podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Únie. Táto smernica odstraňuje prekážky bez toho, aby obetovala vnútroštátnu kontrolu základných záujmov obrany a bezpečnosti. Používanie všeobecných transferových licencií pre fond do veľkej miery znižuje administratívnu záťaž pre dodávateľov, ktorí majú v úmysle zúčastňovať sa na programe. Komisia by mala mať možnosť konať pod podmienkou, že členské štáty a pridružené tretie krajiny poveria ako centrálne kontaktné miesto pre registráciu dodávateľov a mala by mať možnosť pravidelne uverejňovať zoznam vydaných všeobecných licencií na transfer v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46b)  Podniky sú pri navrhovaní nových obranných produktov alebo technológií alebo pri navrhovaní zmeny ich účelu viazané platnými právnymi predpismi. Ak neexistujú ľahko uplatniteľné právne predpisy, mali by sa zaviazať dodržiavať súbor univerzálnych etických zásad, ktoré sa týkajú základných práv a dobrých životných podmienok ľudí, ochrany ľudského genómu, zaobchádzania so zvieratami, ochrany prírodného prostredia, ochrany kultúrneho dedičstva a spravodlivého prístupu ku globálnym spoločným trhom vrátane vesmíru a kybernetického priestoru. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa návrhy sústavne skúmali, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Akcie, ktoré nie sú eticky prijateľné, by nemali byť Úniou financované.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46c)   Rada by sa mala usilovať o stanovenie rozhodnutia o využívaní ozbrojených bezpilotných vzdušných prostriedkov do [31. decembra 2020]; keďže pred tým, ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť, nebude k dispozícii žiadne financovanie na rozvoj ozbrojených bezpilotných vzdušných prostriedkov;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46d)  Fond by mal podporovať vývoj a posudzovanie prevratnú obrannú technológiu, ktorá môže radikálne meniť koncepcie a vedenie obranných záležitostí. Prevratné schopnosti by sa mali dosiahnuť prostredníctvom inovačného ekosystému, ktorý zahŕňa akademickú obec, podniky a vládne inštitúcie v súlade s prioritami obrannej spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili členské štáty, najmä s revidovaným plánom rozvoja spôsobilostí (CDP) a koordinovaným ročným preskúmaním obrany (CARD). Únii to umožní rozvíjať schopnosti a koncepcie využívajúce technologickú nadradenosť, čo by Únii umožnilo lepšie chrániť svojich občanov a lepšie presadzovať mier, bezpečnosť a pokrok v Európe a vo svete. Komisia by mala zriadiť flexibilnú štruktúru riadenia podpory rozvoja a posudzovania prevratných obranných technológií.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46e)  Nepoužité finančné prostriedky z osobitného cieľa Nástroja na prepájanie Európy (NPE) by sa mali použiť na posilnenie fondu. Mali by sa používať na podporu projektov vojenskej mobility, pri ktorých žiadna civilno-vojenská možnosť s dvojakým použitím nie je súčasťou rámca Nástroja na prepájanie Európy, na posilňovanie podpory prevratných obranných technológií a na umožnenie financovania ďalších akcií v súlade s prioritami obrannej spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46f)  Dodávky a služby súvisiace s obranou, ktoré pochádzajú z nepridružených tretích krajín, by si mohli vyžadovať, aby tieto krajiny vydali vývozné licencie. Komisia, členské štáty a pridružené tretie krajiny, ako aj podniky so sídlom v Únii by nemuseli mať na takéto vývozné licencie významný vplyv. Zamietnutie alebo zrušenie vývozných licencií alebo neudelenie vývoznej licencie na následné opatrenia by mohlo mať neprijateľné dôsledky pre bezpečnosť dodávok v rámci európskeho obranného sektora a pre strategickú autonómiu Únie. Komisia by preto mala systematicky zhromažďovať informácie o vývozných licenciách tretích krajín potrebných na projekty v oblasti obranných fondov. Podniky, ktoré sa chcú podieľať na činnostiach financovaných z fondu, ako aj podniky, ktoré sa už na týchto akciách zúčastňujú, by mali vykonávať hodnotenia rizík v súvislosti s dodávkami obranného priemyslu a službami pochádzajúcimi z tretích krajín a sprístupňovať hodnotenia ich rizík Komisii. V prípade, že vzniknú neprijateľné dôsledky na bezpečnosť dodávok v rámci európskeho obranného sektora a na strategickú autonómiu Únie, Komisia by mala bezodkladne informovať vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. O všetkých prijatých krokoch by mali informovať Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „vývojová akcia“ je každá akcia, ktorá sa skladá predovšetkým z činností zameraných na obranu vo fáze vývoja a ktorá sa týka nových výrobkov alebo technológií alebo modernizácie existujúcich výrobkov alebo technológií, s výnimkou výroby alebo používania zbraní;

(3)  „vývojová akcia“ je každá akcia, ktorá sa skladá výlučne z činností zameraných na obranu vo fáze vývoja a ktorá sa týka nových výrobkov alebo technológií alebo modernizácie existujúcich výrobkov alebo technológií, s výnimkou výroby alebo používania zbraní;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  „etické otázky“ sú akékoľvek obavy týkajúce sa plánovaného alebo implikovaného výkonu alebo výsledkov akcie, ktoré sú síce v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi zásadami týkajúcimi sa základných práv a dobrých životných podmienok ľudí, ochrany ľudského genómu, zaobchádzania so zvieratami, ochrany prírodného prostredia, ochrany kultúrneho dedičstva a spravodlivého prístupu ku globálnym spoločným trhom vrátane vesmíru a kybernetického priestoru.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom fondu je pomáhať rozvoju konkurencieschopnosti, efektívnosti a inovačných kapacít európskeho obranného priemyslu, a to podporovaním akcií spolupráce a cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi v celej Únii vrátane MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj podporovaním lepšieho využívania priemyselného potenciálu inovácií, výskumu a technologického vývoja, a to v každej fáze priemyselného životného cyklu, a zároveň tak prispieť k strategickej autonómnosti Únie. Fond by mal takisto prispieť k slobode konania Únie a jej autonómnosti, a to najmä z technologickéhopriemyselného hľadiska.

1.  Všeobecným cieľom fondu je umožňovať Únii uplatňovať svoju právomoc pri vykonávaní zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj pri postupnom vytváraní rámca spoločnej obrannej politiky, prispievať k strategickým prioritám v rámci SZBP/SBOP a pomáhať rozvoju inkluzívnosti, integrácie, interoperability, konkurencieschopnosti, efektívnosti a inovačných kapacít technologickej a priemyselnej základne európskeho obranného sektora, a to podporovaním akcií spolupráce a cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi v celej Európe vrátane MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj podporovaním lepšieho využívania priemyselného potenciálu inovácií, výskumu a technologického vývoja, a to v každej fáze životného cyklu obranného produktu alebo služby. Je dôležité, aby boli predložené konkrétnejšie návrhy spôsobu zlepšenia cezhraničného prístupu MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na obranný trh. Fond by mal takisto prispieť k bezpečnostným a obranným záujmom Únie, k slobode konania Únie, k jej strategickej, technologickej a priemyselnej autonómnosti, ako aj k rozvojuzlepšeniu obranných spôsobilostí členských štátov. Prevzatie väčšej zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť bude prínosom aj pre NATO.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať výskumné projekty spolupráce, ktoré môžu výrazne zvýšiť výkonnosť budúcich spôsobilostí, a to s cieľom maximalizovať inovácie a zaviesť nové výrobky a technológie obranného priemyslu vrátane prevratných výrobkov a technológií;

a)  podporovať výskumné projekty spolupráce, ktoré môžu výrazne zvýšiť výkonnosť budúcich obranných a obrannopriemyselných spôsobilostí, a to s cieľom maximalizovať inovácie a zaviesť nové výrobky a technológie obranného priemyslu vrátane prevratných výrobkov a technológií, a to aj v rámci kybernetickej obrany;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať projekty spolupráce v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, ktoré sú v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čím prispeje k väčšej efektívnosti výdavkov na obranu v Únii, dosiahnu sa tým väčšie úspory z rozsahu, zníži sa riziko zbytočnej duplicity, a tým sa zníži fragmentácia výrobkov a technológií obranného priemyslu v celej Únii. V konečnom dôsledku fond povedie k zvýšeniu interoperability spôsobilostí členských štátov.

b)  podporovať projekty spolupráce v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, ktoré sú v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a najmä v kontexte mechanizmu rozvoja spôsobilostí, stálej štruktúrovanej spolupráce a koordinovaného výročného preskúmania v oblasti obrany, čím posilní väčšiu efektívnosť výdavkov na obranu v Únii, dosiahnu sa tým väčšie úspory z rozsahu, odstráni sa zbytočná duplicita a nadmerná závislosť od dovozu z tretích krajín a zníži fragmentácia výrobkov a technológií obranného priemyslu v celej Únii. V konečnom dôsledku fond povedie k zvýšeniu strategickej nezávislosti Únie, zvýšeniu štandardizácie a interoperability spôsobilostí členských štátov, čím sa zlepší efektívnosť ich výdavkov na obranu, a k efektívnemu vykonávaniu solídnej politiky v oblasti európskeho obranného priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podporovať európsku spoluprácu v sektoroch výskumu a obrany pri zapojení najmenej troch členských štátov alebo najmenej troch spoločností, ako je uvedené v článku 11 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Na konci každého roka sa nevyužité prostriedky na plnenie konkrétneho cieľa vojenskej mobility uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) nariadenia (nástroj Spájame Európu) uvoľnia na plnenie fondu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prijmú sa opatrenia na umožnenie čo najväčšej účasti Spojeného kráľovstva na projektoch ERF.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia prideľuje financovanie na základe otvorených a verejných konzultácií v oblastiach intervencie vymedzených v pracovných programoch.

1.  Komisia prideľuje financovanie na základe otvorených a verejných konzultácií v oblastiach intervencie vymedzených v pracovných programoch pri zohľadnení mechanizmu rozvoja spôsobilostí (CDM).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Návrhy sa sústavne skúmajú, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Preskúmania a posúdenia z etického hľadiska vykonáva Komisia za podpory odborníkov na etické otázky v oblasti obrany. Komisia v čo najväčšej miere zabezpečí transparentnosť postupov v etických otázkach.

2.  Návrhy sa sústavne skúmajú, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Preskúmania a posúdenia z etického hľadiska vykonáva Komisia za podpory odborníkov na etické otázky v oblasti obrany. U všetkých odborníkov sa požaduje, aby ich potvrdil členský štát, ktorý vydal ich bezpečnostnú previerku. Príslušná bezpečnostná previerka sa vyžaduje pred vymenovaním. Komisia v čo najväčšej miere zabezpečí transparentnosť postupov v etických otázkach.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Všeobecné transferové licencie

 

1.   Členské štáty a pridružené tretie krajiny uverejňujú všeobecné transferové licencie priamo udeľujúce povolenie dodávateľom usadeným na ich území na účasť na projektoch v rámci fondu. Členské štáty a pridružené tretie krajiny môžu stanoviť podmienky registrácie pred prvým použitím všeobecnej transferovej licencie.

 

2.   Komisia zabezpečí, aby existovali podmienky potrebné na používanie všeobecných transferových licencií a uverejní všetky relevantné informácie v pracovných programoch.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akcia, ktorá získala príspevok z iného programu Únie, môže takisto získať príspevok z fondu za predpokladu, že sa z týchto príspevkov nehradia tie isté náklady. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie alebo fondu podlieha pravidlám týchto programov alebo fondu. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

1.  Akcia, ktorá získala príspevok z iného programu Únie, a najmä z rámcového programu Horizont Európa alebo z NPE na prispôsobenie sietí TEN-T potrebám vojenskej mobility, môže takisto získať príspevok z fondu za predpokladu, že sa z týchto príspevkov nehradia tie isté náklady. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie alebo fondu podlieha pravidlám týchto programov alebo fondu. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Žiadatelia a ich subdodávatelia sú oprávnení na získanie financovania za predpokladu, že sú usadení v Únii alebo v pridruženej krajine, ich výkonné riadiace štruktúry sa nachádzajú v Únii alebo pridruženej krajine a nie sú kontrolované nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny.

1.  Žiadatelia a subdodávatelia zapojení do akcie sú oprávnení na získanie financovania za predpokladu, že sú usadení v Únii alebo v pridruženej krajine, ich výkonné riadiace štruktúry sa nachádzajú v Únii alebo pridruženej krajine a nie sú kontrolované nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 môže byť žiadateľ usadený v Únii alebo pridruženej krajine a kontrolovaný nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny oprávnený na získanie financovania, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že jeho účasť neohrozí bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov. S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov uvádza požiadavka, aby žiadateľ predložil informácie preukazujúce najmä to, že:

2.  Odchylne od odseku 1 môže žiadateľ alebo subdodávateľ zapojený do akcie usadený a majúci svoju výkonnú riadiacu štruktúru v Únii alebo pridruženej krajine a kontrolovaný nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny predstavovať subjekt oprávnený na získanie financovania, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov programu a za predpokladu, že jeho účasť neohrozí bezpečnostné a obranné záujmy Únie a jej členských štátov ani ciele stanovené v článku 3. S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov uvádza požiadavka, aby žiadateľ predložil záruky schválené členským štátom, v ktorom má žiadateľ sídlo, a aby sa zaviazal vykonať opatrenia pre začatím akcie, čím sa zaručí, že:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výsledky akcie zostanú vo vlastníctve príjemcu a nepodliehajú kontrole alebo obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo iných subjektov z nepridružených tretích krajín počas trvania akcie a stanovenej lehote po jej dokončení.

c)  výsledky akcie zostanú vo vlastníctve príjemcu a nepodliehajú kontrole alebo obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo iných subjektov z nepridružených tretích krajín a nemôžu byť exportované ani sprístupnené mimo Únie bez súhlasu členského štátu, ktorom je podnik usadený, počas jej trvania a po jej dokončení.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje použité v rámci akcií financovaných z fondu sa nachádzajú na území Únie alebo pridružených krajín. Príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní oprávnenej akcie okrem toho spolupracujú len s právnymi subjektmi usadenými v Únii alebo pridruženej krajine a nie sú kontrolované nepridruženými tretími krajinami alebo subjektmi z nepridružených tretích krajín.

3.  Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje použité v rámci akcií financovaných z fondu sa nachádzajú na území Únie alebo pridružených krajín a nepodliehajú žiadnej kontrole alebo obmedzeniu zo strany nepridruženej tretej krajiny alebo nepridruženého tretieho subjektu. Príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní oprávnenej akcie okrem toho spolupracujú s právnymi subjektmi usadenými v Únii alebo pridruženej krajine a nie sú kontrolované nepridruženými tretími krajinami alebo subjektmi z nepridružených tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odchylne od odseku 3 môžu príjemcovia a subdodávatelia zapojení do akcie použiť svoje aktíva, infraštruktúru, zariadenia a zdroje, ktoré sa nachádzajú alebo sú skladované na území nepridruženej tretej krajiny, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že to neohrozí bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Za rovnakých podmienok môžu príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní akcie spolupracovať so subjektom usadeným v nepridruženej tretej krajine. Náklady súvisiace s využívaním takejto infraštruktúry, zariadení, aktív alebo zdrojov a na účely takejto spolupráce nie sú oprávnené na získanie prostriedkov z fondu.

4.  Odchylne od odseku 3, ak v Únii neexistujú okamžite dostupné konkurencieschopné náhrady a ak toto použitie nie je v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a jej členských štátov, môžu príjemcovia a subdodávatelia zapojení do akcie použiť svoje aktíva, infraštruktúru, zariadenia a zdroje, ktoré sa nachádzajú alebo sú skladované na území nepridruženej tretej krajiny, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že to neohrozí bezpečnostné a obranné záujmy Únie a jej členských štátov. Za rovnakých podmienok môžu príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní akcie spolupracovať so subjektom usadeným v nepridruženej tretej krajine. Náklady súvisiace s využívaním takejto infraštruktúry, zariadení, aktív alebo zdrojov a na účely takejto spolupráce nie sú oprávnené na získanie prostriedkov z fondu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Na účel tohto článku sú subdodávateľmi subdodávatelia s priamym zmluvným vzťahom k príjemcovi, iní subdodávatelia, pre ktorých je vyčlenených aspoň 10 % celkových oprávnených nákladov, a subdodávatelia, ktorí môžu na účely implementácie akcie požadovať prístup k utajovaným skutočnostiam podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444.

9.  Na účel tohto článku sú subdodávateľmi subdodávatelia s priamym zmluvným vzťahom k príjemcovi, iní subdodávatelia, pre ktorých je vyčlenených aspoň 10 % celkových oprávnených nákladov, subdodávatelia, ktorí môžu na účely implementácie akcie požadovať prístup k utajovaným skutočnostiam podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 a subdodávatelia, ktorí musia požiadať o vývoznú licenciu v nepridruženej tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ nie je v pracovnom programe uvedenom v článku 27 stanovené inak, akcia sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov, ktoré sú usadené najmenej v troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Najmenej tri z oprávnených subjektov usadených v najmenej dvoch členských štátoch a/alebo pridružených krajinách nesmú byť počas celého trvania implementácie akcie pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, a nesmú sa kontrolovať navzájom.

4.  Akcia sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov, ktoré sú usadené najmenej v troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Každé konzorcium, ktoré zahŕňa právne subjekty z pridruženej krajiny, zahŕňa aj najmenej dva právne subjekty z dvoch rôznych členských štátov. Najmenej tri z oprávnených subjektov usadených v najmenej troch členských štátoch a/alebo pridružených krajinách nesmú byť počas celého trvania implementácie akcie pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, a nesmú sa kontrolovať navzájom.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Akcie týkajúce sa vývoja výrobkov alebo technológií, ktorých používanie, vývoj alebo výroba sú zakázané platným medzinárodným právom, nie sú oprávnené.

6.  Akcie týkajúce sa vývoja výrobkov alebo technológií, ktorých používanie, vývoj alebo výroba sú zakázané platným medzinárodným právom, nie sú oprávnené. Konkrétne sa v rámci programu nesmú financovať zápalné zbrane vrátane bieleho fosforu, munície s ochudobneným uránom, smrtiacich autonómnych zbraní bez zmysluplnej ľudskej kontroly nad kritickými funkciami pri výbere a napádaní jednotlivých cieľov, ručných a ľahkých zbraní vyvíjaných najmä na účely vývozu, t. j. keď žiadny členský štát nevyjadril požiadavku na vykonanie opatrení.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  prínos k priemyselnej autonómnosti európskeho obranného priemyslu a k bezpečnostným a obranným záujmom Únie zdokonaľovaním obranných technológií alebo výrobkov v súlade s prioritami v oblasti obranných spôsobilostí dohodnutými členskými štátmi v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  počet zapojených krajín a spoločností;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prínos v oblasti vytvárania novej cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi, najmä MSP, ktoré sú usadené v členských štátoch a/alebo pridružených krajinách iných než sú krajiny, v ktorých sú usadené subjekty tvoriace konzorcium, ktoré nie sú MSP;

e)  prínos v oblasti vytvárania novej cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi, najmä MSP;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  celkové zvýšenie miery financovania akcie nesmie prekročiť 30 percentuálnych bodov.

d)  v prípade akcie vypracovanej členskými štátmi alebo pridruženými krajinami, ktorá spĺňa cieľ vynaloženia 2 % HDP na obranu alebo ktorá vynaloží 20 % z ich rozpočtov v oblasti obrany na hlavné vybavenie, možno využiť mieru financovania zvýšenú o percentuálne body kumulovaného HDP vynaložené na obranu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 25 % celkových priamych oprávnených nákladov okrem priamych oprávnených nákladov na subdodávky, finančnej podpory pre tretie strany a akýchkoľvek jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb, ktoré zahŕňajú nepriame náklady.

1.  Vo vhodných prípadoch sa nepriame oprávnené náklady určujú na základe jednotlivých prípadov okrem priamych oprávnených nákladov na subdodávky, finančnej podpory pre tretie strany a akýchkoľvek jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb, ktoré zahŕňajú nepriame náklady.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vo vhodných prípadoch možno nepriame oprávnené náklady prekračujúce paušálnu sadzbu 25 % určiť v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu na základe skutočných nepriamych nákladov za predpokladu, že vnútroštátne orgány uznávajú tieto postupy nákladového účtovníctva na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania v súlade s článkom [185] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli oznámené Komisii.

2.  Alternatívne možno nepriame oprávnené náklady prekračujúce paušálnu sadzbu 25 % určiť v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu na základe skutočných nepriamych nákladov za predpokladu, že vnútroštátne orgány uznávajú tieto postupy nákladového účtovníctva na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania v súlade s článkom [185] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli oznámené Komisii.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa pomoc z prostriedkov Únie poskytuje vo forme verejného obstarávania, vlastníkom výsledkov je Únia. Členské štáty a pridružené krajiny majú prístupové práva k výsledkom, a to bezplatne a na ich výslovnú žiadosť.

2.  Ak sa pomoc z prostriedkov Únie poskytuje vo forme verejného obstarávania štúdie, vlastníkom výsledkov je Únia. Členské štáty a pridružené krajiny majú prístupové práva k výsledkom, a to bezplatne a na ich výslovnú žiadosť.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak je to odôvodnené, v dohode o grante sa stanoví právo Komisie byť informovaná o prevode vlastníctva výsledkov alebo udelení licencie k výsledkom na nepridruženú tretiu krajinu alebo subjekt z nepridruženej tretej krajiny a právo vzniesť voči tomu námietky. Takýto prevod vlastníctva nesmie byť v rozpore s obrannými a bezpečnostnými záujmami Únie a jej členských štátov alebo cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článku 3.

4.  Ak je to odôvodnené, v dohode o grante sa stanoví právo Komisie byť informovaná o prevode vlastníctva výsledkov alebo udelení licencie k výsledkom na nepridruženú tretiu krajinu alebo subjekt z nepridruženej tretej krajiny a právo vzniesť voči tomu námietky. Takýto prevod vlastníctva nesmie byť v rozpore s obrannými a bezpečnostnými záujmami Únie a jej členských štátov alebo cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článku 3.

Tieto ustanovenia nemajú vplyv na vývoz výrobkov, vybavenia alebo technológií so začlenenými výsledkami a nemajú vplyv na právomoc členských štátov a pridružených krajín rozhodovať o politike vývozu obranných a súvisiacich výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vnútroštátne orgány členských štátov a pridružených krajín majú prístupové práva k osobitnej správe o projekte, ktorý získal financovanie z prostriedkov Únie. Takéto práva sa udeľujú na bezplatnom základe a Komisia ich prevedie na členské štáty a pridružené krajiny po tom, ako sa uistí, že je stanovená zodpovedajúca povinnosť zachovávať dôvernosť.

5.  Vnútroštátne orgány členských štátov a pridružených krajín majú prístupové práva k osobitnej správe o projekte, ktorý získal financovanie z prostriedkov Únie. Schopnosť riadiť utajované skutočnosti a potreba poznať informácie o vojenských projektoch musia byť v plnej miere zachované a poskytujú sa len tie informácie, ktoré sú bezpodmienečne nutné na hodnotenie projektu. Takéto práva sa udeľujú na bezplatnom základe a Komisia ich prevedie na členské štáty a pridružené krajiny po tom, ako sa uistí, že je stanovená zodpovedajúca povinnosť zachovávať dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  plánovaný objem obstarávania a očakávaný vplyv na obranné spôsobilosti a výdavky členských štátov a európsku strategickú správu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Fond sa implementuje na základe ročných alebo viacročných pracovných programov zriadených v súlade s článkom [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

1.  Fond sa implementuje na základe ročných alebo viacročných pracovných programov zriadených v súlade s článkom [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania, ako aj na cezhraničnú účasť MSP. Na účely zriadenia pracovného programu je nutné zohľadniť vstup mechanizmu rozvoja spôsobilostí (CDM).

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Počas vypracúvania pracovných programov a pred pridelením finančných prostriedkov Komisia prostredníctvom náležitých konzultácií s výborom zabezpečí, aby navrhnuté výskumné a vývojové akcie zabraňovali duplicite s existujúcimi spôsobilosťami alebo už financovanými výskumnými alebo vývojovými projektmi prebiehajúcimi v Únii. Ak sa zistí duplicita, Komisia vykoná ďalšie konzultácie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Pracovné programy stanovujú kategórie projektov, ktoré sa majú financovať v rámci programov. Tieto kategórie sú v súlade s obrannými prioritami uvedenými v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Európska obranná agentúra sa pozve ako pozorovateľ, aby poskytovala svoje názory a odborné znalosti. Prizve sa aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Európska obranná agentúra sa pozve ako pozorovateľ, aby poskytovala svoje názory a odborné znalosti. Prizve sa aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Výbor sa stretáva aj na osobitných zasadnutiach s cieľom prediskutovať aspekty v oblasti obrany a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor neposkytne žiadne stanovisko, Komisia by nemala prijať návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa tretí pododsek článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Nezávislí odborníci sú občanmi Únie, ktorí sú určení a vybraní na základe výziev na vyjadrenie záujmu zaslaných príslušným organizáciám, ako sú ministerstvá obrany a podriadené agentúry, výskumné inštitúcie, univerzity, podnikateľské združenia a podniky zo sektora obrany, a to s cieľom vytvoriť zoznam expertov. Odchylne od článku [237] nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tento zoznam nezverejňuje.

2.  Nezávislí odborníci sú občanmi Únie, ktorí sú určení na základe excelentnosti na základe výziev na vyjadrenie záujmu zaslaných príslušným organizáciám, ako sú ministerstvá obrany a podriadené agentúry, výskumné inštitúcie, univerzity, podnikateľské združenia a podniky zo sektora obrany, a to s cieľom vytvoriť zoznam expertov. Odchylne od článku [237] nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tento zoznam nezverejňuje.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Nezávislí experti sa vyberajú na základe ich zručností, skúseností a znalostí vhodných na vykonávanie úloh, ktorými sú poverení.

5.  Nezávislí experti sa vyberajú Európskou komisiou na základe ich zručností, skúseností a znalostí vhodných na vykonávanie úloh, ktorými sú poverení.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia pravidelne monitoruje implementáciu fondu a každoročne podáva správu o dosiahnutom pokroku. Na tento účel Komisia zavedie potrebné opatrenia na monitorovanie.

3.  Komisia pravidelne monitoruje a hodnotí implementáciu fondu a každoročne podáva Parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku. Na tento účel Komisia zavedie potrebné opatrenia na monitorovanie.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie fondu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii fondu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie fondu. V správe o priebežnom hodnotení sa najmä uvedie posúdenie riadenia fondu, miery plnenia, výsledky udeľovania podpory pre projekty vrátane zapojenia MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a stupňa ich cezhraničnej účasti, a finančné prostriedky poskytnuté v súlade s článkom [195] nariadenia o rozpočtových pravidlách do 31. júla 2024. Komisia môže predložiť akékoľvek vhodné zmeny tohto nariadenia.

2.  Priebežné hodnotenie fondu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii fondu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie fondu. V správe o priebežnom hodnotení sa najmä uvedie posúdenie riadenia fondu, počet krajín zapojených do jednotlivých projektov, miery plnenia, výsledky udeľovania podpory pre projekty vrátane zapojenia MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a stupňa ich cezhraničnej účasti, a finančné prostriedky poskytnuté v súlade s článkom [195] nariadenia o rozpočtových pravidlách do 31. júla 2024. Komisia môže predložiť akékoľvek vhodné zmeny tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V súvislosti s fondom a jeho akciami a výsledkami Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie. Finančné zdroje pridelené fondu zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  V súvislosti s fondom a jeho akciami a výsledkami Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie. Finančné zdroje pridelené fondu zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3, a k zriadeniu a vedeniu stálej konferencie zainteresovaných strán o rozvoji spoločnej európskej politiky v oblasti vyzbrojovania a spôsobilostí.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho obranného fondu

Referenčné čísla

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.7.2018

Pridružené výbory - dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

David McAllister

27.8.2018

Prerokovanie vo výbore

6.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

16

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Lamassoure

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Sektor obrany sa považuje za jasný príklad toho, ako by sa mohla dosiahnuť vyššia účinnosť prenosom niektorých právomocí a opatrení, ktoré v súčasnosti vykonávajú členské štáty, a zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov na európsku úroveň; preukázala by sa tak európska pridaná hodnota a bolo by možné obmedziť celkové zaťaženie verejných výdavkov v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Európsky parlament vo svojom uznesení o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 zo 14. marca a 30. mája 2018 zdôraznil význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR na obdobie rokov 2021 – 2027 a všetkých súvisiacich politík EÚ; v tejto súvislosti Parlament znovu potvrdil svoju pozíciu, že EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie; Parlament preto požadoval, aby ciele trvalo udržateľného rozvoja boli začlenené do všetkých politík a iniciatív EÚ v budúcom VFR; zdôraznil ďalej, že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na plnenie záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe; požadoval preto začlenenie záväzkov týkajúcich sa zohľadňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti do všetkých politík a iniciatív EÚ v budúcom VFR; zdôraznil svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným VFR a dosiahnuť 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  pripomína svoje uznesenie zo 14. marca 2018 s názvom Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020; pripomína svoju podporu v súvislosti s vytvorením európskej obrannej únie s osobitným výskumným programom v oblasti obrany Únie a programom priemyselného rozvoja, doplnenými o investície členských štátov s cieľom odstrániť duplicitu a zvýšiť strategickú autonómiu, ako aj efektívnosť európskeho obranného priemyslu; trvá na tom, že Únia bude silnejšia a ambicióznejšia iba vtedy, ak bude mať viac finančných prostriedkov; preto vyzýva, aby sa naďalej podporovali existujúce politiky, aby sa zvýšili zdroje na hlavné programy Únie a aby sa dodatočná zodpovednosť doplnila o ďalšie finančné prostriedky;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Fond by prispel k vytvoreniu silnej konkurencieschopnej a inovačnej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany a súčasne by podporil iniciatívy Únie k dosiahnutiu integrovanejšieho európskeho obranného trhu, a to najmä smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o transferoch EÚ v oblasti obrany prijaté v roku 20096.

(2)  Fond by prispel k vytvoreniu silnej konkurencieschopnej a inovačnej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany a súčasne by podporil iniciatívy Únie k dosiahnutiu integrovanejšieho európskeho obranného trhu, a to najmä smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o transferoch EÚ v oblasti obrany prijaté v roku 20096. Fond by tvoril základný kameň solídnej politiky v oblasti európskeho obranného priemyslu.

_________________

_________________

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Fond by mal poskytovať primeranú podporu výskumným a vývojovým akciám v oblasti prevratných technológií na účely obrany.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Keďže fond sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie, oprávnené na získanie financovania by v zásade mali byť len subjekty usadené v Únii alebo pridružených krajinách, ktoré nepodliehajú kontrole tretích nepridružených krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Okrem toho, aby sa zabezpečila ochrana základných bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, by infraštruktúra, zariadenia, majetok a zdroje, ktoré používajú príjemcovia a ich subdodávatelia pri akciách podporovaných z tohto fondu, nemali byť umiestnené na území nepridružených tretích krajín.

(12)  Keďže fond sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie, oprávnené na získanie financovania by mali byť len subjekty usadené v Únii alebo pridružených krajinách, ktoré nepodliehajú kontrole tretích nepridružených krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Okrem toho, aby sa zabezpečila ochrana základných bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, by sídla, infraštruktúra, zariadenia, majetok a zdroje, ktoré používajú príjemcovia a ich subdodávatelia pri akciách podporovaných z tohto fondu, nemali byť umiestnené na území nepridružených tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Akcie s účasťou cezhraničných MSP podporujú otvorenie dodávateľských reťazcov a prispievajú k cieľom fondu. Tieto akcie by mali byť preto oprávnené na zvýšenú mieru financovania, z čoho by mali mať výhody všetky subjekty zúčastňujúce sa na konzorciu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Komisia by sa mala usilovať o pokračovanie v dialógu s členskými štátmi a priemyselným odvetvím, aby sa zaistil úspech fondu.

(34)  Komisia by sa mala usilovať o pokračovanie v dialógu s Európskym parlamentom, členskými štátmi a priemyselným odvetvím, aby sa zaistil úspech fondu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Podľa bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje potreba hodnotiť toto nariadenie na základe informácií zhromaždených pomocou osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň predísť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. V prípade potreby môžu k týmto požiadavkám prislúchať merateľné ukazovatele slúžiace ako základ hodnotenia účinkov nariadenia v praxi. Komisia by mala vypracovať priebežné hodnotenie najneskôr štyri roky od začiatku implementovania fondu a konečné hodnotenie na konci implementačného obdobia fondu, pričom preverí finančné činnosti z hľadiska výsledkov finančného plnenia a v možnom rozsahu v uvedenom čase aj z hľadiska výsledkov a vplyvu. V tejto správe by sa mala analyzovať aj cezhraničná účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na projektoch podporovaných z fondu, ako aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na globálnom hodnotovom reťazci. Komisia môže takisto navrhnúť zmeny tohto nariadenia v reakcii na možný vývoj počas implementácie fondu.

(40)  Podľa bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje potreba hodnotiť toto nariadenie na základe informácií zhromaždených pomocou osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň predísť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. V prípade potreby môžu k týmto požiadavkám prislúchať merateľné ukazovatele slúžiace ako základ hodnotenia účinkov nariadenia v praxi. Komisia by mala vypracovať priebežné hodnotenie najneskôr dva roky od začiatku implementovania fondu a konečné hodnotenie na konci implementačného obdobia fondu, pričom preverí finančné činnosti z hľadiska výsledkov finančného plnenia a v možnom rozsahu v uvedenom čase aj z hľadiska výsledkov a vplyvu. V tejto správe by sa mala analyzovať aj cezhraničná účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na projektoch podporovaných z fondu, ako aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na globálnom hodnotovom reťazci. Komisia môže takisto navrhnúť zmeny tohto nariadenia v reakcii na možný vývoj počas implementácie fondu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Pri zohľadnení dôležitosti boja proti zmene klímy v súlade so záväzkom Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov tento fond prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Počas prípravy a implementovania fondu sa určia príslušné akcie, ktoré sa opätovne posúdia v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

(41)  Pri zohľadnení dôležitosti boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento fond prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy a implementovania fondu sa určia príslušné akcie, ktoré sa opätovne posúdia v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  Komisia by mala zriadiť a viesť stálu konferenciu zainteresovaných strán o vývoji spoločnej európskej politiky v oblasti vyzbrojovania a spôsobilostí. Táto konferencia by mala zasadať dvakrát za rok ako otvorené fórum na výmenu informácií medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti obrany o tom, v akom stave sa nachádza európska politika v oblasti vyzbrojovania a spôsobilostí a ako by sa mohla vyvíjať v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať projekty spolupráce v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, ktoré sú v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čím prispeje k väčšej efektívnosti výdavkov na obranu v Únii, dosiahnu sa tým väčšie úspory z rozsahu, zníži sa riziko zbytočnej duplicity, a tým sa zníži fragmentácia výrobkov a technológií obranného priemyslu v celej Únii. V konečnom dôsledku fond povedie k zvýšeniu interoperability spôsobilostí členských štátov.

b)  podporovať projekty spolupráce v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, ktoré sú v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čím prispeje k väčšej efektívnosti výdavkov na obranu v Únii, dosiahnu sa tým väčšie úspory z rozsahu, zníži sa riziko zbytočnej duplicity, a tým sa zníži fragmentácia výrobkov a technológií obranného priemyslu v celej Únii. V konečnom dôsledku fond povedie k zvýšeniu interoperability spôsobilostí členských štátov a k efektívnemu vykonávaniu solídnej politiky v oblasti európskeho obranného priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu Európskeho obranného fondu na obdobie 2021 – 2027 sa stanovuje na 13 000 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu Európskeho obranného fondu na obdobie 2021 – 2027 sa stanovuje na 11 453 260 000 EUR v cenách roku 2018 (13 000 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  do 4 100 000 000 EUR na výskumné akcie;

a)  do 3 612 182 000 EUR v cenách roku 2018 (4 100 000 000 EUR v bežných cenách) na výskumné akcie;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  do 8 900 000 000 EUR na vývojové akcie.

b)  do 7 841 078 000 EUR v cenách roku 2018 (8 900 000 000 EUR v bežných cenách) na vývojové akcie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na podporu prevratných technológií na obranné účely sa vyčlení do 5 % finančného krytia uvedeného v odseku 1.

4.  Na podporu prevratných technológií na obranné účely sa vyčlení do 10 % finančného krytia uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Finančné prostriedky, ktoré sú členským štátom pridelené v rámci zdieľaného riadenia, možno na ich žiadosť presunúť do fondu. Komisia implementuje tieto finančné prostriedky priamo v súlade s článkom [62 ods. 1 písm. a)] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ak je to možné, tieto prostriedky sa použijú v prospech dotknutého členského štátu.

5.  Finančné prostriedky, ktoré sú členským štátom pridelené v rámci zdieľaného riadenia, možno na ich žiadosť presunúť do fondu. Komisia implementuje tieto finančné prostriedky priamo v súlade s článkom [62 ods. 1 písm. a)] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto prostriedky sa použijú v prospech dotknutého členského štátu. Dané prostriedky sa započítajú nad rámec sumy uvedenej v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Referenčná hodnota uvedená v predloženom legislatívnom návrhu predstavuje len orientačnú hodnotu pre legislatívny orgán a nie je možné ju presne určiť, kým sa nedosiahne dohoda o nariadení o viacročnom finančnom rámci.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fond je otvorený členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode o EHP.

Fond je otvorený členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode o EHP. Týmto článkom nie je dotknutý režim spoločností, ktorých sa týka brexit.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Návrhy sa sústavne skúmajú, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Preskúmania a posúdenia z etického hľadiska vykonáva Komisia za podpory odborníkov na etické otázky v oblasti obrany. Komisia v čo najväčšej miere zabezpečí transparentnosť postupov v etických otázkach.

2.  Návrhy sa sústavne skúmajú, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Preskúmania a posúdenia z etického hľadiska vykonáva Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Komisia v čo najväčšej miere zabezpečí transparentnosť postupov v etických otázkach.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje použité v rámci akcií financovaných z fondu sa nachádzajú na území Únie alebo pridružených krajín. Príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní oprávnenej akcie okrem toho spolupracujú len s právnymi subjektmi usadenými v Únii alebo pridruženej krajine a nie sú kontrolované nepridruženými tretími krajinami alebo subjektmi z nepridružených tretích krajín.

3.  Všetky sídla, celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje použité v rámci akcií financovaných z fondu sa nachádzajú na území Únie alebo pridružených krajín. Príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní oprávnenej akcie okrem toho spolupracujú len s právnymi subjektmi usadenými v Únii alebo pridruženej krajine a nie sú kontrolované nepridruženými tretími krajinami alebo subjektmi z nepridružených tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ nie je v pracovnom programe uvedenom v článku 27 stanovené inak, akcia sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov, ktoré sú usadené najmenej v troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Najmenej tri z oprávnených subjektov usadených v najmenej dvoch členských štátoch a/alebo pridružených krajinách nesmú byť počas celého trvania implementácie akcie pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, a nesmú sa kontrolovať navzájom.

4.  Pokiaľ nie je v pracovnom programe uvedenom v článku 27 stanovené inak, akcia sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov, ktoré sú usadené najmenej v dvoch členských štátoch. Oprávnené subjekty nesmú byť počas celého trvania implementácie akcie pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, a nesmú sa kontrolovať navzájom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  prínos ku zníženiu závislosti a zvýšeniu strategickej autonómie európskeho obranného priemyslu v oblasti výrobkov alebo technológií ovládaných treťou krajinou alebo niektorým z jej subjektov, alebo podliehajúcich povoleniu vydávanému touto krajinou alebo týmto subjektom;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z fondu sa môže financovať až do 100 % oprávnených nákladov na akciu bez toho, aby bola dotknutá zásada spolufinancovania.

1.  Z fondu sa financuje až do 100 % oprávnených nákladov na akciu bez toho, aby bola dotknutá zásada spolufinancovania.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade konzorcia možno využiť mieru financovania zvýšenú o percentuálne body zodpovedajúce percentuálnemu podielu celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre MSP usadené v členskom štáte alebo pridruženej krajine inej než je členský štát alebo pridružená krajina, v ktorej sú usadení členovia konzorcia, ktorí nie sú MSP;

b)  v prípade konzorcia možno využiť mieru financovania zvýšenú o percentuálne body zodpovedajúce percentuálnemu podielu celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre MSP; časť celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre MSP usadené v členskom štáte alebo pridruženej krajine inej než je členský štát alebo pridružená krajina, v ktorej sú usadení členovia konzorcia, ktorí nie sú MSP, sa môže započítavať dvojmo;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade konzorcia možno využiť mieru financovania zvýšenú o percentuálne body zodpovedajúce štvrtine percentuálneho podielu celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou usadené v členskom štáte alebo pridruženej krajine inej než je členský štát alebo pridružená krajina, v ktorej sú usadení ostatní členovia konzorcia, ktorí nie sú MSP alebo spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

c)  v prípade konzorcia možno využiť mieru financovania zvýšenú o percentuálne body zodpovedajúce štvrtine percentuálneho podielu celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou; ak sú tieto spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou usadené v členskom štáte alebo pridruženej krajine inej než je členský štát alebo pridružená krajina, v ktorej sú usadení ostatní členovia konzorcia, ktorí nie sú spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, miera financovania pre konzorcium sa zvýši o 5 % celkových oprávnených nákladov vyčlenených pre dané spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 25 % celkových priamych oprávnených nákladov okrem priamych oprávnených nákladov na subdodávky, finančnej podpory pre tretie strany a akýchkoľvek jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb, ktoré zahŕňajú nepriame náklady.

1.  Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 25 % celkových priamych oprávnených nákladov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vo vhodných prípadoch možno nepriame oprávnené náklady prekračujúce paušálnu sadzbu 25 % určiť v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu na základe skutočných nepriamych nákladov za predpokladu, že vnútroštátne orgány uznávajú tieto postupy nákladového účtovníctva na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania v súlade s článkom [185] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli oznámené Komisii.

2.  Ako alternatívu možno nepriame oprávnené náklady určiť v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu na základe skutočných nepriamych nákladov za predpokladu, že vnútroštátne orgány uznávajú tieto postupy nákladového účtovníctva na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania v súlade s článkom [185] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli oznámené Komisii.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie kombinovaného financovania schválené v rámci fondu sa vykonávajú v súlade s [nariadením o Programe InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Príjemcovia fondu sú oprávnení na prístup k účelovým finančným nástrojom zavedeným v rámci Programu InvestEU v súlade s [nariadením o Programe InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Nezávislí experti sa vyberajú na základe ich zručností, skúseností a znalostí vhodných na vykonávanie úloh, ktorými sú poverení.

5.  Nezávislí experti sa vyberajú na základe ich zručností, skúseností a znalostí vhodných na vykonávanie úloh, ktorými sú poverení. Pri procese výberu sa zohľadní aj vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie fondu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii fondu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie fondu. V správe o priebežnom hodnotení sa najmä uvedie posúdenie riadenia fondu, miery plnenia, výsledky udeľovania podpory pre projekty vrátane zapojenia MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a stupňa ich cezhraničnej účasti, a finančné prostriedky poskytnuté v súlade s článkom [195] nariadenia o rozpočtových pravidlách do 31. júla 2024. Komisia môže predložiť akékoľvek vhodné zmeny tohto nariadenia.

2.  Priebežné hodnotenie fondu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii fondu, najneskôr však dva roky po začatí implementácie fondu. V správe o priebežnom hodnotení sa najmä uvedie posúdenie riadenia fondu, miery plnenia, výsledkov udeľovania podpory pre projekty vrátane zapojenia MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a stupňa ich cezhraničnej účasti, a finančné prostriedky poskytnuté v súlade s článkom [195] nariadenia o rozpočtových pravidlách do 31. júla 2022. Komisia môže predložiť akékoľvek vhodné zmeny tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci obdobia implementácie fondu, najneskôr však do štyroch rokov po 31. decembri 2031, Komisia vykoná záverečné hodnotenie fondu. V správe o záverečnom hodnotení sa uvedú výsledky implementácie a, pokiaľ to je z časového hľadiska možné, vplyv fondu. V správe, ktorá vychádza z relevantných konzultácií s členskými štátmi, pridruženými krajinami a hlavnými zainteresovanými stranami, sa posúdi predovšetkým pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 3. Takisto sa v nej analyzuje cezhraničná účasť, a to aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, na projektoch implementovaných v rámci fondu, ako aj začlenenie MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou do globálneho hodnotového reťazca. Hodnotenie takisto obsahuje informácie o krajinách pôvodu príjemcov a podľa možností o rozložení vytvorených práv duševného vlastníctva.

3.  Na konci obdobia implementácie fondu, najneskôr však do dvoch rokov po 31. decembri 2029, Komisia vykoná záverečné hodnotenie fondu. V správe o záverečnom hodnotení sa uvedú výsledky implementácie a, pokiaľ to je z časového hľadiska možné, vplyv fondu. V správe, ktorá vychádza z relevantných konzultácií s členskými štátmi, pridruženými krajinami a hlavnými zainteresovanými stranami, sa posúdi predovšetkým pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 3. Takisto sa v nej analyzuje cezhraničná účasť, a to aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, na projektoch implementovaných v rámci fondu, ako aj začlenenie MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou do globálneho hodnotového reťazca. Hodnotenie takisto obsahuje informácie o krajinách pôvodu príjemcov a podľa možností o rozložení vytvorených práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pred vypracovaním predbežného hodnotenia Komisie uverejní Európsky dvor audítorov osobitnú správu o vykonávaní fondu a predloží svoje závery Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V súvislosti s fondom a jeho akciami a výsledkami Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie. Finančné zdroje pridelené fondu zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  V súvislosti s fondom a jeho akciami a výsledkami Komisia vykonáva informačné a komunikačné akcie. Finančné zdroje pridelené fondu zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3, a k zriadeniu a vedeniu stálej konferencie zainteresovaných strán o vývoji spoločnej európskej politiky v oblasti vyzbrojovania a spôsobilostí.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho obranného fondu

Referenčné čísla

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Alain Lamassoure

11.7.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (6.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Antonio López-Istúriz White

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 7. júna 2017 formulovala myšlienku prelomovej iniciatívy v oblasti obrany: Európsky obranný fond. Navrhla dvojfázový prístup, ktorý zahŕňa:

1. úvodné skúšobné obdobie v medziach viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, počas ktorého sa prostredníctvom prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany podporuje spolupráca vo výskume v oblasti obrany, zatiaľ čo v rámci navrhovaného Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) sa budú spolufinancovať projekty spolupráce v oblasti vývoja, a

2. vyhradený fond vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 na zvýšenie financovania spolupráce v oblasti výskumu inovačných výrobkov a technológií obranného priemyslu a následných fáz vývojového cyklu vrátane vývoja prototypov.

Spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa víta tento návrh, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond v medziach viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Z pohľadu trhu s obranným zariadením sa zdá, že existujúce nástroje vnútorného trhu na podporu účinnej spolupráce medzi členskými štátmi a na dosahovanie úspor z rozsahu nie sú veľkým úspechom. Existuje konsenzus, že väčšia spolupráca by postupne mohla viesť nielen ku konsolidácii, ale aj k väčšej integrácii európskeho trhu v tomto odvetví. Cielené financovanie EÚ, akým je fond, môže definitívne prispieť k uvoľneniu celého radu projektov rozvoja spolupráce, ktoré by sa inak nenaštartovali.

Spravodajca zdôrazňuje dôležitosť cezhraničnej spolupráce a absolútnu potrebu stimulovať a podporovať opatrenia, ktoré umožňujú takúto spoluprácu. Fond musí výrazne podporovať účasť malých a stredných podnikov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na projektoch spolupráce a podporovať prelomové inovačné riešenia.

Silnejší a inkluzívny jednotný trh v sektore obrany prispieva k väčšej efektívnosti, ktorá v konečnom dôsledku znamená pre členské štáty a európskych občanov lepší pomer medzi kvalitou a cenou. Odhaduje sa, že nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti obrany a bezpečnosti stojí ročne 25 až 100 miliárd EUR.

Okrem toho môže fond pôsobiť ako katalyzátor inovatívnej a konkurencieschopnej priemyselnej a vedeckej základne, ktorá dokáže uspokojovať potreby Európy v oblasti obrany špičkovou, plne interoperabilnou technológiou a vybavením. Ak je Únia schopná podporovať obranný priemysel, ktorý vytvára excelentnosť v oblasti priemyselných a technologických spôsobilostí, chránime strategickú autonómiu EÚ a pripravujeme súčasné a budúce bezpečnostné potreby. Únia sa tak pripravuje zohrávať úlohu na medzinárodnej úrovni.

Spoluzákonodarcovia práve ukončili rokovania a dohodli sa na nariadení o EDIDP. Výbor IMCO doručil svoje stanovisko k tomuto nariadeniu (spravodajkyňa: Anneleen van Bossuyt (ECR)), v ktorom vyjadril všeobecnú podporu programu.

Spravodajca výboru IMCO by rád formuloval pozíciu, ktorá zohľadňuje nedávnu prácu na nariadení o EDIDP. Uvádza, napríklad, že rokovania o požiadavkách na účasť právnických osôb a členských štátov (tri a tri) sa práve skončili a nevidí žiadny dôvod na opätovné otvorenie tejto otázky v súčasnosti. Podobne je to aj pokiaľ ide o prístup spravodajcu k mieram financovania.

Spravodajca chce trvať na dôležitých bodoch z hľadiska jednotného trhu, ako sa uvádza aj v stanovisku výboru IMCO k nariadeniu o EDIDP, ako je potreba zvýšiť interoperabilitu, a to vytváraním vyspelých a interoperabilných obranných technológií a zariadení a podporou rozvoja spoločných technických špecifikácií a noriem.

Napokon, keďže 80 % verejného obstarávania v oblasti obrany sa uskutočňuje výlučne na vnútroštátnej úrovni, čo vedie k nákladnej duplicite vojenských spôsobilostí, spravodajca chce zdôrazniť nutnosť posilniť otvorený a dobre fungujúci vnútorný trh, ako aj proces otvárania národných dodávateľských reťazcov, a to aj prostredníctvom riadneho uplatňovania obranného balíka EÚ z roku 2009, konkrétne smernice 2009/81/ES o obstarávaní v oblasti obrany a bezpečnosti a smernice 2009/43/ES o transferoch v oblasti obrany v rámci Spoločenstva.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Geopolitický kontext Únie sa v poslednom desaťročí dramaticky zmenil. Situácia v susedných regiónoch Európy je nestabilná a Únia čelí zložitému a náročnému prostrediu, v ktorom vznikajú nové hrozby, ako sú hybridné a kybernetické útoky, a zároveň sa vracajú aj tradičnejšie výzvy. Tvárou v tvár tejto situácii občania EÚ aj ich politickí lídri spoločne zastávajú názor, že je potrebné spoločne urobiť viac pre našu obranu. Až 75 % Európanov podporuje spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Vedúci predstavitelia 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie v spoločnom vyhlásení z 25. marca 2017 v Ríme uviedli, že Únia posilní svoju spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a podporí konkurencieschopnejší a integrovanejší obranný priemysel.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V akčnom pláne v oblasti európskej obrany, prijatom 30. novembra 2016, sa Komisia zaviazala dopĺňať, využívať a konsolidovať snahy o spoluprácu členských štátov pri rozvoji technologických a priemyselných spôsobilostí v oblasti obrany s cieľom reagovať na bezpečnostné výzvy a zároveň podporovať konkurencieschopný, inovačný a efektívny európsky obranný priemysel. Konkrétne navrhla vytvoriť Európsky obranný fond („fond“) na podporu investícií do spoločného výskumu a spoločného vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, a tým pomáhať rozvíjaniu súčinnosti a nákladovej efektívnosti, a na podporu spoločných nákupov a údržby obranného vybavenia členskými štátmi. Tento fond by dopĺňal vnútroštátne financovanie, ktoré sa už na tieto účely používa, a mal by členské štáty stimulovať k spolupráci a väčším investíciám v oblasti obrany. Tento fond by podporoval spoluprácu počas celého cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu.

(1)  Komisia sa vo svojom oznámení z 30. novembra 2016 o akčnom pláne v oblasti európskej obrany zaviazala dopĺňať, využívať a konsolidovať snahy o spoluprácu členských štátov pri rozvoji technologických a priemyselných spôsobilostí v oblasti obrany s cieľom reagovať na bezpečnostné výzvy a zároveň podporovať konkurencieschopný, inovačný a efektívny európsky obranný priemysel a vytvoriť integrovanejší trh v oblasti obrany v celej Únii. Konkrétne navrhla vytvoriť Európsky obranný fond („fond“) na podporu investícií do spoločného výskumu a spoločného vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, a tým pomáhať rozvíjaniu súčinnosti a nákladovej efektívnosti, a na podporu spoločných nákupov a údržby obranného vybavenia členskými štátmi. Tento fond by dopĺňal vnútroštátne financovanie, ktoré sa už na tieto účely používa, a mal by členské štáty stimulovať k cezhraničnej spolupráci a väčším investíciám v oblasti obrany. Tento fond by podporoval spoluprácu počas celého cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Komisia 7. júna 2017 prijala oznámenie o zriadení Európskeho obranného fondu. Navrhla dvojfázový prístup: najprv sa na otestovanie tohto prístupu sprístupnilo počiatočné financovanie výskumu a vývoja v medziach viacročného finančného rámca („VFR“) na roky 2014 – 2020 prijatím nariadenia (EÚ) 2018/10921a; následne sa v rámci VFR na roky 2021 – 2027 vytvorí vyhradený fond na zvýšenie financovania spolupráce v oblasti výskumu inovačných výrobkov a technológií obranného priemyslu a následných fáz vývojového cyklu vrátane fázy vývoja prototypov. Medzi týmito dvoma fázami by sa mal uplatňovať konzistentný a súdržný prístup.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie (Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Charakteristickými črtami sektora obrany sú neustále sa zvyšujúce náklady na obranné vybavenie a vysoké náklady na výskum a vývoj, ktoré obmedzujú zavádzanie nových obranných programov a majú priamy dosah na konkurencieschopnosť a inovačné kapacity priemyslu Únie. Vzhľadom na zvyšovanie nákladov, veľkosť jednorazových výdavkov na výskum a vývoj a na skutočnosť, že na vnútroštátnej úrovni je možné obstarať len malé série, je vývoj novej generácie hlavných obranných systémov a nových obranných technológií stále viac mimo dosahu jednotlivých členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Situácia v sektore obrane sa za posledných 10 rokov ešte viac zhoršila z dôvodu výrazného znižovania rozpočtov na obranu v celej Európe, ktoré negatívne ovplyvňuje najmä výdavky na výskum a vývoj a na vybavenie. V rokoch 2006 až 2013 sa reálna úroveň výdavkov na obranu v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na činnosti EDA, znížila o 12 %. Vzhľadom na to, že výskum a vývoj v oblasti obrany je základom pre vývoj budúcich špičkových obranných technológií, sú takéto trendy obzvlášť znepokojujúce a predstavujú vážnu výzvu z hľadiska schopnosti zachovať dlhodobú konkurencieschopnosť obranného priemyslu Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  Napriek zvyšujúcim sa nákladom a súbežnému znižovaniu výdavkov prebieha obranné plánovanie a financovanie výskumu, vývoja a obstarávania vybavenia v oblasti obrany naďalej z veľkej časti na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré na investíciách do obranného vybavenia spolupracujú len vo veľmi obmedzenej miere. Okrem toho, ak sa aj nejaké programy realizujú, len málo z nich je zároveň spojených s prioritami Únie v oblasti spôsobilosti: v roku 2015 sa prostredníctvom spoločného európskeho verejného obstarávania obstaralo len 16 % vybavenia, čo je oveľa menej než dohodnutá spoločná referenčná hodnota 35 %.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Fond by prispel k vytvoreniu silnej konkurencieschopnej a inovačnej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany a súčasne by podporil iniciatívy Únie k dosiahnutiu integrovanejšieho európskeho obranného trhu, a to najmä smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o transferoch EÚ v oblasti obrany prijaté v roku 20096.

(2)  Fond by prispel k vytvoreniu silnej, konkurencieschopnej a inovačnej priemyselnej a technologickej základne v oblasti obrany a k vytvoreniu integrovanejšieho obranného trhu v Európe, ktorý uspokojuje súčasne a za prijateľnú cenu rozdielne bezpečnostné potreby členských štátov. Fond súčasne podporuje iniciatívy Únie k dosiahnutiu integrovanejšieho európskeho obranného trhu, a to najmä smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o transferoch EÚ v oblasti obrany prijaté v roku 2009. Vo všetkých prípadoch by sa mali v plnej miere dodržiavať požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES vrátane zásady transparentnosti a zásady nediskriminácie a výnimky by mali byť povolené len v súlade so striktne vymedzeným rámcom tejto smernice.

__________________

__________________

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Pri uplatňovaní integrovaného prístupu a s cieľom prispieť k posilneniu kapacít obranného priemyslu Únie v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií by sa mal zriadiť Európsky obranný fond. Fond by sa mal zamerať na posilnenie konkurencieschopnosti, inovácií, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie a tým prispieť k strategickej autonómnosti EÚ podporou cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi podnikmi, výskumnými centrami, vnútroštátnymi správnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a univerzitami, vo fáze výskumu a fáze vývoja obranných produktov a technológií. S cieľom dospieť k inovatívnejším riešeniam a vybudovať otvorený vnútorný trh, by mal fond podporovať cezhraničnú účasť malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou pôsobiacich v obrannom priemysle.

(3)  Pri uplatňovaní integrovaného prístupu a s cieľom prispieť k posilneniu kapacít obranného priemyslu Únie v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií v celej Únii by sa mal zriadiť Európsky obranný fond. Fond by sa mal zamerať na posilnenie konkurencieschopnosti, inovácií, efektívnosti, environmentálneho správaniatechnologickej autonómnosti obranného priemyslu Únie a tým prispieť k strategickej autonómnosti EÚ podporou cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi podnikmi, výskumnými centrami, vnútroštátnymi správnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a univerzitami, vo fáze výskumu a fáze vývoja obranných produktov a technológií. Mala by sa tým zlepšiť aj efektivita vnútorného trhu v sektore obrany, ktorá by členským štátom v konečnom dôsledku priniesla výhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. S cieľom dospieť k inovatívnejším riešeniam a dosiahnuť dobre fungujúci a otvorený vnútorný obranný trh, ako aj zabrániť duplicite, pomáhať pri vytváraní nových trhových príležitostí a podporovať interoperabilitu a normalizáciu by mal fond zintenzívniť, podporovať a stimulovať cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi a právnickými osobami vrátane nových právnických osôb, ako aj malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou pôsobiacich v oblasti obrany prostredníctvom rozvoja obranných produktov a technológií, ktoré sú v súlade s prioritami obrannej spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili členské štáty v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  S cieľom dosiahnuť inovatívnejšie riešenia a pomáhať rozvíjať otvorený vnútorný trh by mal fond vo väčšej miere podporovať cezhraničnú účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a pomáhať pri vytváraní nových trhových príležitostí.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi právnymi subjektmi so sídlom v rôznych členských štátoch brzdí to, že je ťažké dohodnúť sa na konsolidovaných požiadavkách na obrannú spôsobilosť a spoločných technických špecifikáciách alebo štandardoch. Absencia takýchto požiadaviek, špecifikácií a štandardov mala za následok zvýšenú roztrieštenosť obranného odvetvia, technickú zložitosť, oneskorenia, vyššie náklady, ako aj nižšiu úroveň interoperability. Dohoda o spoločných technických špecifikáciách by mala byť podmienkou akcií, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň technologickej pripravenosti. Na podporu z fondu by mali byť takisto oprávnené činnosti členských štátov vedúce k vypracovaniu spoločných požiadaviek na obrannú spôsobilosť a podporných štúdií, ako aj akcie zamerané na podporu tvorby spoločného vymedzenia technických špecifikácií alebo noriem.

(8)  Cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi právnymi subjektmi so sídlom v rôznych členských štátoch brzdí to, že je ťažké dohodnúť sa na konsolidovaných požiadavkách na obrannú spôsobilosť a spoločných technických špecifikáciách alebo normách. Absencia takýchto požiadaviek, špecifikácií a noriem mala za následok zvýšenú roztrieštenosť obranného odvetvia, technickú zložitosť, oneskorenia, vyššie náklady, zbytočnú duplicitu spôsobilostí, ako aj nižšiu úroveň interoperability. Dohoda o spoločných technických špecifikáciách by mala byť podmienkou akcií, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň technologickej pripravenosti. Na podporu z fondu by mali byť takisto oprávnené činnosti členských štátov podporujúce interoperabilitu, vedúce k vypracovaniu spoločných požiadaviek na obrannú spôsobilosť a podporných štúdií, ako aj akcie zamerané na podporu tvorby spoločného vymedzenia technických špecifikácií alebo noriem, a to s cieľom zabrániť tomu, aby konkurujúce si špecifikácie a normy neoslabovali interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Keďže cieľom fondu je podporiť konkurencieschopnosť a inovácie obranného priemyslu Únie využívaním a dopĺňaním činností spolupráce týkajúcich sa výskumu a technológií v oblasti obrany a elimináciou rizika vo fáze vývoja projektov spolupráce, na čerpanie prostriedkov z fondu by mali byť oprávnené akcie týkajúce sa výskumu a vývoja výrobku alebo technológie obranného priemyslu. To sa má vzťahovať aj na modernizáciu existujúcich výrobkov a technológií obranného priemyslu vrátane ich interoperability.

(9)  Keďže cieľom fondu je podporiť konkurencieschopnosť a inovácie obranného priemyslu Únie využívaním a dopĺňaním činností spolupráce týkajúcich sa výskumu, inovácií a technológií v oblasti obrany a elimináciou rizika vo fáze vývoja projektov spolupráce, na čerpanie prostriedkov z fondu by mali byť oprávnené akcie týkajúce sa výskumu a vývoja výrobku alebo technológie obranného priemyslu. To sa má vzťahovať aj na modernizáciu existujúcich výrobkov a technológií obranného priemyslu vrátane ich interoperability.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže fond sa zameriava predovšetkým na posilnenie spolupráce medzi právnymi subjektmi a členskými štátmi v celej Európe, akcia by mala byť oprávnená na získanie financovania len vtedy, ak sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov v najmenej troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Najmenej tri z oprávnených právnych subjektov usadených v najmenej dvoch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách by nemali byť pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, ani by sa nemali kontrolovať navzájom. S cieľom podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi možno z fondu podporiť obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím.

(10)  Keďže fond sa zameriava predovšetkým na posilnenie spolupráce medzi právnymi subjektmi a členskými štátmi v celej Európe, akcia by mala byť oprávnená na získanie financovania len vtedy, ak sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov v najmenej troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Každý typ spolupráce, ktorý zahŕňa právne subjekty z pridruženej krajiny, by mal takisto zahŕňať aspoň dva právne subjekty z dvoch rôznych členských štátov. Najmenej tri z oprávnených právnych subjektov usadených v najmenej dvoch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách by nemali byť pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, ani by sa nemali kontrolovať navzájom. S cieľom podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a cezhraničné synergie by na financovanie malo byť oprávnené obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Keďže fond sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie, oprávnené na získanie financovania by v zásade mali byť len subjekty usadené v Únii alebo pridružených krajinách, ktoré nepodliehajú kontrole tretích nepridružených krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Okrem toho, aby sa zabezpečila ochrana základných bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, by infraštruktúra, zariadenia, majetok a zdroje, ktoré používajú príjemcovia a ich subdodávatelia pri akciách podporovaných z tohto fondu, nemali byť umiestnené na území nepridružených tretích krajín.

(12)  Keďže fond sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a autonómnosti obranného priemyslu Únie, oprávnené na získanie financovania by v zásade mali byť len subjekty usadené v Únii alebo pridružených krajinách, ktoré nepodliehajú kontrole tretích nepridružených krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Okrem toho, aby sa zabezpečila ochrana základných bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, by infraštruktúra, zariadenia, majetok a zdroje, ktoré používajú príjemcovia a ich subdodávatelia pri akciách podporovaných z tohto fondu, spravidla nemali byť umiestnené na území nepridružených tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Ak je to za určitých okolností nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie, malo by byť možné sa odchýliť od zásady, že príjemcovia a ich subdodávatelia by nemali podliehať kontrole nepridružených tretích krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Z tohto uhla pohľadu môžu byť právne subjekty usadené v Únii, ktoré sú kontrolované nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny, oprávnené, ak sú splnené príslušné a prísne podmienky týkajúce sa bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov. Účasť takýchto subjektov by nemala byť v rozpore s cieľmi fondu. Žiadatelia by mali poskytnúť všetky príslušné informácie o infraštruktúre, zariadeniach, aktívach a zdrojoch, ktoré sa majú v rámci akcie použiť.

(13)  Ak je to za určitých opodstatnených okolností nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a ak európske subjekty nevedia poskytnúť daný technologický a/alebo priemyselný vstup, malo by byť možné odchýliť sa od zásady, že príjemcovia a ich subdodávatelia by nemali podliehať kontrole nepridružených tretích krajín ani subjektov z nepridružených tretích krajín. Z tohto uhla pohľadu môžu byť právne subjekty usadené v Únii, ktoré sú kontrolované nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny, oprávnené, ak sú splnené príslušné a prísne podmienky týkajúce sa bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, ako sú ustanovené v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v súlade s hlavou V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), a to aj v zmysle posilňovania európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne. Účasť takýchto subjektov by nemala byť v rozpore s cieľmi fondu. Príjemcovia by mali poskytnúť všetky príslušné informácie o infraštruktúre, zariadeniach, aktívach a zdrojoch, ktoré sa majú v rámci akcie použiť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Členské štáty by mali mať k dispozícii rôzne druhy finančných mechanizmov na účely spoločného vývoja a nadobudnutia obranných spôsobilostí. Komisiou vypracovaný súbor finančných nástrojov by mal zabezpečovať rôzne druhy mechanizmov, ktoré môžu členské štáty využívať pri riešení problémov financovania v oblasti kolaboratívneho vývoja a obstarávania. Využívaním takýchto finančných mechanizmov by sa mohlo ďalej podporiť spúšťanie projektov spolupráce v oblasti obrany a zvýšiť efektívnosť výdavkov na obranu, a to aj v prípade projektov podporovaných z Európskeho obranného fondu.

(17)  Členské štáty by mali mať k dispozícii rôzne druhy finančných mechanizmov na účely spoločného vývoja a nadobudnutia obranných spôsobilostí. Komisiou vypracovaný súbor finančných nástrojov by mal zabezpečovať rôzne druhy mechanizmov, ktoré môžu členské štáty využívať pri riešení problémov financovania v oblasti kolaboratívneho vývoja a obstarávania. Využívaním takýchto finančných mechanizmov by sa mohlo ďalej podporiť spúšťanie cezhraničných projektov spolupráce v oblasti obrany, prispieť k zabráneniu duplicite a zvýšiť efektívnosť výdavkov na obranu, a to aj v prípade projektov podporovaných z Európskeho obranného fondu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Aby sa zabezpečilo, že financované akcie prispejú ku konkurencieschopnosti a k efektívnosti európskeho obranného priemyslu, je dôležité, aby členské štáty vopred vyjadrili úmysel spoločne obstarať koncový výrobok alebo spoločne využívať technológiu, predovšetkým prostredníctvom spoločného cezhraničného obstarávania, v rámci ktorého členské štáty spoločne organizujú svoje postupy verejného obstarávania, a to najmä prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie.

(22)  Aby sa zabezpečilo, že financované akcie prispejú ku konkurencieschopnosti a k efektívnosti európskeho obranného priemyslu, je dôležité, aby členské štáty vopred vyjadrili úmysel spoločne obstarať koncový výrobok alebo spoločne využívať technológiu, predovšetkým prostredníctvom spoločného cezhraničného obstarávania, v rámci ktorého členské štáty spoločne organizujú svoje postupy verejného obstarávania, a to napríklad prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Podpora inovácií a technologického vývoja v obrannom priemysle Únie by sa mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie. Preto by kritériom na vyhodnotenie návrhov mal byť prínos akcie pre dané záujmy a pre priority v oblasti obranného výskumu a obranných spôsobilostí, na ktorých sa členské štáty spoločne dohodli. Najmä v zastrešujúcom programe strategického výskumu a pláne rozvoja spôsobilostí boli na úrovni Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) identifikované spoločné nedostatky vo výskume a v spôsobilostiach v oblasti obrany. Iné procesy v Únii, napríklad koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany a stála štruktúrovaná spolupráca, podporia plnenie príslušných priorít tak, že identifikujú a využijú príležitosti na posilnenie spolupráce s cieľom naplniť ambície v oblasti bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. Vo vhodných prípadoch sa môžu takisto zohľadniť regionálne a medzinárodné priority vrátane priorít v kontexte Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ak sú v súlade s prioritami Únie a nebránia žiadnemu členskému štátu ani pridruženej krajine v účasti, pričom by sa malo zohľadniť aj to, aby sa predišlo zbytočnej duplicite.

(23)  Podpora inovácií, výskumu a technologického vývoja v obrannom priemysle Únie by sa mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie. Preto by kritériom na vyhodnotenie návrhov mal byť prínos akcie pre dané záujmy a pre priority v oblasti obranného výskumu a obranných spôsobilostí, na ktorých sa členské štáty spoločne dohodli. Najmä v zastrešujúcom programe strategického výskumu a pláne rozvoja spôsobilostí boli na úrovni Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) identifikované spoločné nedostatky vo výskume a v spôsobilostiach v oblasti obrany. Iné procesy v Únii, napríklad koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany a stála štruktúrovaná spolupráca, podporia plnenie príslušných priorít tak, že identifikujú a využijú príležitosti na posilnenie spolupráce s cieľom naplniť ambície v oblasti bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. Vo vhodných prípadoch sa môžu takisto zohľadniť regionálne a medzinárodné priority vrátane priorít v kontexte Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ak sú v súlade s prioritami Únie a nebránia žiadnemu členskému štátu ani pridruženej krajine v účasti, pričom by sa malo zohľadniť aj to, aby sa predišlo zbytočnej duplicite.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Komisia by mala vytvoriť ročné alebo viacročné pracovné programy v súlade s cieľmi fondu. Pri zostavovaní pracovného programu by mal Komisii pomáhať výbor členských štátov. Európskej obrannej agentúre sa udelí štatút pozorovateľa vo výbore, aby sa využili jej odborné znalosti v sektore obrany. Vzhľadom na špecifiká sektoru obrany by mala výboru členských štátov pomáhať aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(31)  Komisia by mala vytvoriť ročné alebo viacročné pracovné programy v súlade s cieľmi fondu. V pracovnom programe by sa mali uviesť podrobné kategórie projektov, ktoré sa majú financovať z fondu, a ich priama súvislosť s cieľmi stanovenými vo fonde. Pri zostavovaní pracovného programu by mal Komisii pomáhať výbor členských štátov. Európskej obrannej agentúre sa udelí štatút pozorovateľa vo výbore, aby sa využili jej odborné znalosti v sektore obrany. Vzhľadom na špecifiká sektoru obrany by mala výboru členských štátov pomáhať aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  V záujme podpory otvoreného vnútorného trhu by sa mala podporiť účasť cezhranične pôsobiacich MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou buď ako členov konzorcií alebo ako subdodávateľov.

(33)  V záujme podpory otvoreného vnútorného trhu by sa mala podporiť účasť cezhranične pôsobiacich MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou buď ako členov konzorcií alebo ako subdodávateľov. Pracovným programom by sa malo zabezpečiť, že náležitá časť celkového rozpočtu sa využije v prospech činností umožňujúcich cezhraničnú účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Komisia by sa mala usilovať o pokračovanie v dialógu s členskými štátmi a priemyselným odvetvím, aby sa zaistil úspech fondu.

(34)  Komisia by sa mala usilovať o pokračovanie v dialógu s členskými štátmi a priemyselným odvetvím, aby sa zaistil úspech fondu prostredníctvom jeho vplyvu, ktorý má na obranný priemysel.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Európsky dvor audítorov berie do úvahy aj pomer medzi kvalitou a cenou projektov financovaných z fondu. Komisia musí tieto audity bez zbytočného odkladu zohľadňovať.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Pri zohľadnení dôležitosti boja proti zmene klímy v súlade so záväzkom Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov tento fond prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Počas prípravy a implementovania fondu sa určia príslušné akcie, ktoré sa opätovne posúdia v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

(41)  Pri zohľadnení dôležitosti boja proti zmene klímy v súlade so záväzkom Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov tento fond prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy tým, že zahrnie zníženie environmentálneho vplyvu ako cieľ a kritérium prideľovania stanovené pre fond. Počas prípravy a implementovania fondu sa určia príslušné akcie, ktoré sa opätovne posúdia v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Finančná podpora Únie by nemala ovplyvniť transfer výrobkov obranného priemyslu v rámci Únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES15 ani vývoz výrobkov, vybavenia alebo technológií.

(43)  Finančná podpora Únie by mala byť spätá s úplným a správnym vykonávaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES15 týkajúcej sa transferu výrobkov obranného priemyslu v rámci Únie a s vývozom výrobkov, vybavenia alebo technológií.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „výkonné riadiace štruktúry“ je akýkoľvek subjekt alebo akékoľvek subjekty vymenované v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú oprávnené určovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie právneho subjektu a ktoré vykonávajú dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitorujú ho;

(5)  „výkonná riadiaca štruktúra“ je orgán subjektu vymenovaný v súlade s vnútroštátnym právom, ktorý sa prípadne zodpovedá generálnemu riaditeľovi, ktorý je oprávnený určovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie subjektu a ktorý vykonáva dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitoruje ho;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom fondu je pomáhať rozvoju konkurencieschopnosti, efektívnosti a inovačných kapacít európskeho obranného priemyslu, a to podporovaním akcií spolupráce a cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi v celej Únii vrátane MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj podporovaním lepšieho využívania priemyselného potenciálu inovácií, výskumu a technologického vývoja, a to v každej fáze priemyselného životného cyklu, a zároveň tak prispieť k strategickej autonómnosti Únie. Fond by mal takisto prispieť k slobode konania Únie a jej autonómnosti, a to najmä z technologického a priemyselného hľadiska.

1.  Všeobecným cieľom fondu je pomáhať rozvoju konkurencieschopnosti, efektívnosti a inovačných kapacít európskeho obranného priemyslu v celej Únii, a to podporovaním akcií spolupráce a rozširovaním cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi v celej Únii vrátane MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj podporovaním lepšieho využívania priemyselného potenciálu inovácií, výskumu a technologického vývoja, a to v každej fáze priemyselného životného cyklu, a zároveň tak prispieť k strategickej autonómnosti Únie. Fond by mal takisto prispieť k slobode konania Únie a jej autonómnosti, a to najmä z technologického a priemyselného hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať výskumné projekty spolupráce, ktoré môžu výrazne zvýšiť výkonnosť budúcich spôsobilostí, a to s cieľom maximalizovať inovácie a zaviesť nové výrobky a technológie obranného priemyslu vrátane prevratných výrobkov a technológií;

a)  podporovať výskumné projekty spolupráce, ktoré môžu výrazne zvýšiť výkonnosť budúcich spôsobilostí v Únii, a to s cieľom maximalizovať inovácie a zaviesť nové výrobky a technológie obranného priemyslu vrátane prevratných výrobkov a technológií;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať projekty spolupráce v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, ktoré sú v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čím prispeje k väčšej efektívnosti výdavkov na obranu v Únii, dosiahnu sa tým väčšie úspory z rozsahu, zníži sa riziko zbytočnej duplicity, a tým sa zníži fragmentácia výrobkov a technológií obranného priemyslu v celej Únii. V konečnom dôsledku fond povedie k zvýšeniu interoperability spôsobilostí členských štátov.

b)  podporovať projekty spolupráce v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, ktoré sú v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čím prispeje k väčšej efektívnosti výdavkov na obranu v Únii, dosiahnu sa tým väčšie úspory z rozsahu, zníži sa zbytočná duplicita, a tým sa zníži fragmentácia výrobkov a technológií obranného priemyslu v celej Únii, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu interoperability spôsobilostí členských štátov a k prehĺbeniu normalizácie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Sumy uvedené v odseku 1 a 2 možno použiť na účely technickej a administratívnej pomoci pri implementácii fondu, ako sú napríklad prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

3.  Sumy uvedené v odseku 1 a 2 možno použiť na účely technickej a administratívnej pomoci pri implementácii fondu, ako sú napríklad prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Táto suma nepresiahne 2% hodnoty finančného krytia uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na podporu prevratných technológií na obranné účely sa vyčlení do 5 % finančného krytia uvedeného v odseku 1.

4.  Na podporu prevratných technológií na obranné účely sa vyčlení najmenej 5 % finančného krytia uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Náležitá časť finančného krytia sa využíva v prospech činností umožňujúcich cezhraničnú účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Finančné prostriedky, ktoré sú členským štátom pridelené v rámci zdieľaného riadenia, možno na ich žiadosť presunúť do fondu. Komisia implementuje tieto finančné prostriedky priamo v súlade s článkom [62 ods. 1 písm. a)] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ak je to možné, tieto prostriedky sa použijú v prospech dotknutého členského štátu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Fond môže byť otvorený aj krajinám, s ktorými Únia podpísala zmluvu o bezpečnosti v súvislosti so spoluprácou v oblasti financovania výskumu a priemyselnej obrany.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Návrhy sa sústavne skúmajú, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Preskúmania a posúdenia z etického hľadiska vykonáva Komisia za podpory odborníkov na etické otázky v oblasti obrany. Komisia v čo najväčšej miere zabezpečí transparentnosť postupov v etických otázkach.

2.  Návrhy sa sústavne skúmajú, aby sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné etické otázky, a aby sa predložili na posúdenie z etického hľadiska. Preskúmania a posúdenia z etického hľadiska vykonáva Komisia za podpory nezávislých odborníkov z rôznych prostredí vrátane občianskej spoločnosti. Návrhy, ktoré vzbudzujú vážne etické obavy, musia podliehať posilnenému preskúmaniu a kontrole. Komisia zabezpečí čo najväčšiu transparentnosť postupov v etických otázkacha podá o tom správu v rámci svojich povinností podávania správ a hodnotenia podľa článkov 31 a 32.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akcii, musia mať pevne stanovené normy správy a riadenia spoločností.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak je to vhodné, etické kontroly vykonáva Komisia počas implementácie akcie. V prípade závažných alebo komplexných etických otázok kontroly vykonáva Komisia za podpory expertov na etické otázky v oblasti obrany.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Akcie, ktoré sú z etického hľadiska neprijateľné, možno zamietnuť alebo kedykoľvek ukončiť.

5.  Akcie, ktoré sú z etického hľadiska neprijateľné, sa musia zamietnuť. V prípade zistenia etickej nezlučiteľnosti sa akcia v akejkoľvek fáze pozastaví alebo ukončí.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Z fondu sa môžu poskytovať financovanie v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien a verejného obstarávania. Môže sa z neho poskytovať financovanie aj vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

2.  Z fondu sa môže poskytovať financovanie v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien a verejného obstarávania, pričom sa musia v plnej miere dodržiavať požiadavky smernice 2009/81/ES o obstarávaní v oblasti obrany a bezpečnosti. Môže sa z neho poskytovať financovanie aj vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 môže byť žiadateľ usadený v Únii alebo pridruženej krajine a kontrolovaný nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny oprávnený na získanie financovania, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že jeho účasť neohrozí bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov. S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov uvádza požiadavka, aby žiadateľ predložil informácie preukazujúce najmä to, že:

2.  Odchylne od odseku 1 môže byť žiadateľ usadený v Únii alebo pridruženej krajine a kontrolovaný nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny oprávnený na získanie financovania, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že jeho účasť nie je v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a jej členských štátov. S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov uvádza požiadavka, aby žiadateľ predložil informácie preukazujúce najmä to, že:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  kontrola nad žiadateľom sa nebude vykonávať spôsobom, ktorý by akokoľvek obmedzoval jeho schopnosť uskutočniť a dokončiť akciu;

a)  žiadateľ nie je výlučne kontrolovaný tretími krajinami alebo subjektmi so sídlom v tretích krajinách a žiadna kontrola sa nebude vykonávať spôsobom, ktorý by akokoľvek obmedzil schopnosť žiadateľa uskutočniť a dokončiť akciu;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  účasť subjektov z nepridružených tretích krajín je zameraná výlučne na dosiahnutie obchodných cieľov týkajúcich sa konkurencieschopnosti, a nie na sledovanie strategických záujmov a cieľov vlády tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  nepridružená tretia krajina alebo subjekt z nepridruženej tretej krajiny poskytuje technologický a/alebo priemyselný vstup, ktorý nevie poskytnúť európsky subjekt;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výsledky akcie zostanú vo vlastníctve príjemcu a nepodliehajú kontrole alebo obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo iných subjektov z nepridružených tretích krajín počas trvania akcie a v stanovenej lehote po jej dokončení.

c)  duševné vlastníctvo vyplývajúce z akcie, ako aj jej výsledky zostávajú vo vlastníctve príjemcu a nepodliehajú kontrole ani obmedzeniam zo strany nepridružených tretích krajín alebo iných subjektov z nepridružených tretích krajín počas trvania akcie a v stanovenej lehote po jej dokončení a nemôžu byť ani vyvážané do tretej krajiny, ani k nim tretia krajina alebo subjekt z tretej krajiny nemôže dať prístup bez súhlasu členských štátov, v ktorých je príjemca usadený, a musia byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  všetky ostatné príslušné informácie o infraštruktúre, zariadeniach, aktívach a zdrojoch, ktoré sa majú v rámci činnosti použiť.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje použité v rámci akcií financovaných z fondu sa nachádzajú na území Únie alebo pridružených krajín. Príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní oprávnenej akcie okrem toho spolupracujú len s právnymi subjektmi usadenými v Únii alebo pridruženej krajine nie sú kontrolované nepridruženými tretími krajinami alebo subjektmi z nepridružených tretích krajín.

3.  Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje použité v rámci akcií financovaných z fondu sa nachádzajú na území Únie alebo pridružených krajín. Príjemcovia a ich subdodávatelia pri uskutočňovaní oprávnenej akcie okrem toho spolupracujú len s právnymi subjektmi usadenými v Únii alebo pridruženej krajine, ktoré nie sú výlučne kontrolované nepridruženými tretími krajinami ani subjektmi z nepridružených tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odchylne od odseku 3 môžu príjemcovia a subdodávatelia zapojení do akcie použiť svoje aktíva, infraštruktúru, zariadenia a zdroje, ktoré sa nachádzajú alebo sú skladované na území nepridruženej tretej krajiny, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, že to neohrozí bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Za rovnakých podmienok môžu príjemcovia a ich subdodávatelia pri implementovaní akcie spolupracovať so subjektom usadeným v nepridruženej tretej krajine. Náklady súvisiace s využívaním takejto infraštruktúry, zariadení, aktív alebo zdrojovna účely takejto spolupráce nie sú oprávnené na získanie prostriedkov z fondu.

4.  Odchylne od odseku 3, ak nie sú v Únii ľahko dostupné žiadne konkurenčné náhrady, môžu príjemcovia a subdodávatelia zapojení do akcie použiť svoje aktíva, infraštruktúru, zariadenia a zdroje, ktoré sa nachádzajú alebo sú skladované na území nepridruženej tretej krajiny, ak je to absolútne nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie za predpokladu, že ich použitie nie je v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Úniejej členských štátov ani s cieľmi fondu.

 

V prípade potreby a v záujme dosiahnutia cieľov fondu môžu príjemcovia spolupracovať so subjektmi so sídlom v tretích krajinách, ak tieto subjekty disponujú príslušnými odbornými znalosťami potrebnými pre financovanú akciu. Subjekty, ktoré spolupracujú s príjemcami, však nesmú mať sídlo v tretích krajinách, ktoré nie sú uvedené v pracovnom programe.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov alebo dohode o grante stanovia ďalšie podmienky. Tieto podmienky sa týkajú najmä ustanovení o vlastníctve výsledkov akcie, prístupe k utajovaným skutočnostiam a neutajovaným citlivým informáciám a zárukách týkajúcich sa bezpečnosti dodávok.

5.  S cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov sa vo výzve na predloženie návrhov alebo dohode o grante stanovia ďalšie podmienky. Tieto podmienky sa týkajú najmä ustanovení o vlastníctve výsledkov akcie, prístupe k utajovaným skutočnostiam a neutajovaným citlivým informáciám a zárukách týkajúcich sa bezpečnosti dodávok.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Pri vykonávaní oprávnenej akcie môžu príjemcovia a ich subdodávatelia spolupracovať so subjektom usadeným v nepridruženej tretej krajine za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 4 a 5. Náklady súvisiace s uplatnením takejto spolupráce a s využívaním infraštruktúry, zariadení, aktív alebo zdrojov nie sú oprávnené na získanie prostriedkov z fondu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Žiadatelia predložia všetky príslušné informácie potrebné na posúdenie kritérií oprávnenosti a podmienok uvedených v odsekoch 1 až 4.

6.  Príjemcovia predložia všetky príslušné informácie potrebné na posúdenie kritérií oprávnenosti a podmienok uvedených v odsekoch 1 až 4.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  V prípade zmeny počas realizácie akcie, ktorá by mohla viesť k spochybneniu splnenia uvedených kritérií a podmienok, príjemca informuje Komisiu, ktorá posúdi, či sú uvedené kritériá a podmienky naďalej splnené, a rieši potenciálny vplyv na financovanie akcie.

8.  V prípade zmeny počas realizácie akcie, ktorá by mohla viesť k spochybneniu splnenia uvedených kritérií a podmienok, príjemca ihneď informuje Komisiu, ktorá posúdi, či sú uvedené kritériá a podmienky naďalej splnené, a rieši potenciálny vplyv na financovanie akcie.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  činností zameraných na vytváranie, podporu a zdokonaľovanie nových poznatkov a obranných technológií, ktoré môže výrazne ovplyvniť oblasť obrany;

a)  činností zameraných na vytváranie, podporu a zdokonaľovanie nových poznatkov a obranných technológií, ktoré môže výrazne ovplyvniť oblasť obrany a konkurencieschopnosť sektora;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  osvedčovania výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie. Osvedčovanie je postup, podľa ktorého vnútroštátny orgán osvedčuje, že výrobok obranného priemyslu, hmotná alebo nehmotná zložka alebo technológia spĺňajú platné predpisy;

h)  osvedčovania výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie. Osvedčovanie je postup, podľa ktorého vnútroštátny orgán osvedčuje, že výrobok obranného priemyslu, hmotná alebo nehmotná zložka alebo technológia spĺňajú platné predpisy a normy;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  vývoja technológií alebo aktív, ktorými sa zvyšuje efektívnosť v rámci celého životného cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu;

i)  vývoja technológií alebo aktív, ktorými sa zvyšuje efektívnosť a ktoré sú zamerané na zníženie environmentálneho vplyvu v rámci celého životného cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ nie je v pracovnom programe uvedenom v článku 27 stanovené inak, akcia sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch právnych subjektov, ktoré sú usadené najmenej troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Najmenej tri z oprávnených subjektov usadených v najmenej dvoch členských štátoch a/alebo pridružených krajinách nesmú byť počas celého trvania implementácie akcie pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, a nesmú sa kontrolovať navzájom.

4.  Akcia sa uskutoční v rámci spolupráce konzorcia najmenej troch právnych subjektov, ktoré sú usadené najmenej troch rôznych členských štátoch a/alebo pridružených krajinách. Každé konzorcium, ktoré zahŕňa právne subjekty z pridruženej krajiny, musí takisto zahŕňať aspoň dva právne subjekty z dvoch rôznych členských štátov. Najmenej tri z oprávnených subjektov usadených v najmenej dvoch členských štátoch a/alebo pridružených krajinách nesmú byť počas celého trvania implementácie akcie pod faktickou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, tohto istého subjektu, a nesmú sa kontrolovať navzájom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odsek 4 sa nevzťahuje na akcie uvedené v odseku 3 písm. c) a j) a na akcie uvedené v článku 6.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely pridelenia finančných prostriedkov na vývojové akcie Komisia koná pomocou vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2.

3.  Na účely pridelenia finančných prostriedkov na výskumné a vývojové akcie Komisia koná pomocou vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prínos ku konkurencieschopnosti európskeho obranného priemyslu, najmä vytváraním nových trhových príležitostí a urýchľovaním rastu podnikov v celej Únii;

c)  prínos ku konkurencieschopnosti európskeho obranného priemyslu, ku konsolidácii a k posilneniu európskeho jednotného obranného trhu, najmä vytváraním nových trhových príležitostí a urýchľovaním rastu podnikov v celej Únii;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prínos k autonómnosti európskeho obranného priemyslu posilnením obranných technológií alebo výrobkov v súlade s prioritami v oblasti obrannej spôsobilosti, na ktorých sa dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prínos k bezpečnostným a obranným záujmom Únie v súlade s prioritami uvedenými v článku 3 ods. 2 a prípadne regionálnymi a medzinárodnými dohodami o spolupráci;

d)  prínos k bezpečnostným a obranným záujmom Únie v súlade s prioritami uvedenými v článku 3 ods. 2 a prípadne regionálnymi a medzinárodnými dohodami o spolupráci, ak slúžia bezpečnostným a obranným záujmom Únie;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prínos v oblasti vytvárania novej cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi, najmä MSP, ktoré sú usadené v členských štátoch a/alebo pridružených krajinách iných než sú krajiny, v ktorých sú usadené subjekty tvoriace konzorcium, ktoré nie sú MSP;

e)  prínos v oblasti vytvárania novej cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi, najmä MSP a spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú usadené v členských štátoch a/alebo v iných pridružených krajinách, než sú krajiny, v ktorých sú usadené subjekty tvoriace konzorcium, ktoré nie sú MSP ani spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, pričom sa zohľadní najmä objem finančných prostriedkov pridelených zúčastneným MSP a spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  možný prínos k zníženiu environmentálneho vplyvu výrobkov obranného priemyslu a k poskytnutiu inovačných riešení umožňujúcich postupné ukončenie používania látok škodlivých pre životné prostredie;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  súlad s technickými špecifikáciami a medzinárodnými normami s cieľom zabezpečiť, aby spôsobilosti vytvorené s finančnou pomocou z fondu mohli byť interoperabilné medzi členskými štátmi, ako aj ich regionálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z fondu sa môže financovať až do 100 % oprávnených nákladov na akciu bez toho, aby bola dotknutá zásada spolufinancovania.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá zásada spolufinancovania, sa z fondu môže:

 

a) financovať až 100 % oprávnených nákladov na akciu, ktorá sa uskutoční pred fázou vývoja prototypu;

 

b) financovať až 20 % oprávnených nákladov na akciu, ktorá sa uskutoční počas fázy prototypu;

 

c) financovať až 80 % oprávnených nákladov na akciu, ktorá sa uskutoční po fáze prototypu;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1:

vypúšťa sa

a)  v prípade akcií vymedzených v článku 11 ods. 3 písm. e) nesmie finančná pomoc z fondu prekročiť 20 % oprávnených nákladov na akciu;

 

b)  v prípade akcií vymedzených v článku 11 ods. 3 písm. f) až h) nesmie finančná pomoc z fondu prekročiť 80 % oprávnených nákladov na akciu.

 

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Miera financovania vývojových akcií sa zvýši v týchto prípadoch:

3.  Miera financovania vývojových akcií, ktoré posilňujú cezhraničnú spoluprácu členských štátov, sa zvýši v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Odchylne od odseku 1 sa môže miera financovania v prípade opatrení podľa článku 11 ods. 3 písm. j) znížiť, pokiaľ ide o činnosti zamerané na šírenie informácií, podujatia na nadväzovanie kontaktov a činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vo vhodných prípadoch možno nepriame oprávnené náklady prekračujúce paušálnu sadzbu 25 % určiť v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu na základe skutočných nepriamych nákladov za predpokladu, že vnútroštátne orgány uznávajú tieto postupy nákladového účtovníctva na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania v súlade s článkom [185] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli oznámené Komisii.

2.  Nepriame oprávnené náklady prekračujúce paušálnu sadzbu 25 % možno určiť v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu na základe skutočných nepriamych nákladov za predpokladu, že vnútroštátne orgány uznávajú tieto postupy nákladového účtovníctva na základe porovnateľných vnútroštátnych systémov financovania v súlade s článkom [185] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli oznámené Komisii.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia môže podporiť obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím udelením grantu verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vymedzeným v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ18, 2014/25/EÚ19 a 2009/81/ES20, ktorí spoločne obstarávajú výskum a vývoj obranných služieb alebo koordinujú svoje postupy verejného obstarávania.

1.  Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím je oprávnené na financovanie udelením grantu verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vymedzeným v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ18, 2014/25/EÚ19 a 2009/81/ES20, ktorí spoločne obstarávajú výskum a vývoj obranných služieb alebo koordinujú svoje postupy verejného obstarávania.

__________________

__________________

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  musia byť v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, správneho finančného riadenia, proporcionality a s pravidlami hospodárskej súťaže; možno do nich zahrnúť osobitné podmienky, ako je obmedzenie miesta výkonu obstarávaných činností na územie členských štátov a pridružených krajín;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  môžu povoľovať zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu (využitie viacerých zdrojov);

b)  môžu povoľovať zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu (využitie viacerých zdrojov); a

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  umožňujú zadávať zákazky účastníkom verejnej súťaže, ktorých ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

c)  umožňujú zadávať zákazky účastníkom verejnej súťaže, ktorých ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou a zároveň bráni vzniku konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je to odôvodnené, v dohode o grante možno stanoviť požiadavku, aby výsledky akcií, ktoré získali podporu z fondu, nepodliehali kontrole alebo obmedzeniu, či už priamo alebo nepriamo cez jeden alebo viacero sprostredkovateľských právnych subjektov, a to aj pokiaľ ide o transfer technológií nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny.

3.  Výsledky akcií, ktoré získali podporu z fondu, nepodliehajú kontrole ani obmedzeniu, či už priamo alebo nepriamo cez jeden alebo viacero sprostredkovateľských právnych subjektov, a to aj pokiaľ ide o transfer technológií nepridruženou treťou krajinou alebo subjektom z nepridruženej tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prínos k zvýšeniu efektívnosti výrobkov a technológií obranného priemyslu počas celého ich životného cyklu vrátane nákladovej účinnosti, ako aj potenciál dosiahnuť súčinnosť v rámci procesu obstarávania, údržby a likvidácie;

a)  prínos k zvýšeniu efektívnosti výrobkov a technológií obranného priemyslu počas celého ich životného cyklu vrátane nákladovej účinnosti, ako aj potenciál dosiahnuť súčinnosť v rámci procesu obstarávania, používania, údržby a likvidácie;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Toto nariadenie nemá vplyv na diskrečnú právomoc členských štátov v oblasti politiky vývozu výrobkov obranného priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V pracovnom programe sa uvedú podrobné kategórie projektov, ktoré sa majú financovať v rámci programu, a ich priama súvislosť s cieľmi stanovenými v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Počas vypracúvania pracovných programov a pred pridelením finančných prostriedkov Komisia prostredníctvom náležitých konzultácií s výborom zabezpečí, aby navrhnuté výskumné a vývojové akcie zabraňovali duplicite s existujúcimi spôsobilosťami alebo už financovanými výskumnými alebo vývojovými projektmi prebiehajúcimi v Únii.

 

Ak je zistená duplicita, Komisia vykoná ďalšie konzultácie.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Európska obranná agentúra sa pozve ako pozorovateľ, aby poskytovala svoje názory a odborné znalosti. Prizve sa aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Európska obranná agentúra sa pozve ako pozorovateľ, aby poskytovala svoje názory a odborné znalosti. Prizve sa aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Európsky parlament môže vybrať reprezentatívnu skupinu poslancov, ktorá bude výboru pomáhať.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Nezávislí odborníci sú občanmi Únie, ktorí sú určení a vybraní na základe výziev na vyjadrenie záujmu zaslaných príslušným organizáciám, ako sú ministerstvá obrany a podriadené agentúry, výskumné inštitúcie, univerzity, podnikateľské združenia a podniky zo sektora obrany, a to s cieľom vytvoriť zoznam expertov. Odchylne od článku [237] nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tento zoznam nezverejňuje.

2.  Nezávislí odborníci sú občanmi Únie, ktorí pochádzajú zo širokého spektra členských štátov a sú určení a vybraní na základe otvorených a transparentných výziev na vyjadrenie záujmu zaslaných príslušným organizáciám, ako sú ministerstvá obrany a podriadené agentúry, výskumné inštitúcie, univerzity, podnikateľské združenia a podniky zo sektora obrany a mimovládne organizácie, a to s cieľom vytvoriť zoznam expertov, pri ktorom sa vyvinie úsilie o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien. Odchylne od článku [237] nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tento zoznam nezverejňuje.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia by mala zabezpečiť striktné uplatňovanie jej príslušných pravidiel o predchádzaní konfliktom záujmov.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výboru uvedenému v článku 28 sa každoročne oznamuje zoznam expertov.

4.  Výboru uvedenému v článku 28 a Európskemu parlamentu sa každoročne oznamuje zoznam expertov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia pošle hodnotenia uvedené v odsekoch 2 a 3 spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku [127] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Európsky dvor audítorov preskúmava účty všetkých príjmov a výdavkov Únie podľa článku 287 ZFEÚ.

Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku [127] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Európsky dvor audítorov preskúmava účty všetkých príjmov a výdavkov Únie podľa článku 287 ZFEÚ vrátane účinnosti finančných prostriedkov vynaložených na projekty podporené z fondu.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa členský štát alebo podnik odvoláva na národnú bezpečnosť ako dôvod neposkytnutia informácií úradu OLAF, keď existuje riziko podvodu alebo inej nezákonnej činnosti, obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti sa musia vykladať reštriktívne.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho obranného fondu

Referenčné čísla

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Prerokovanie vo výbore

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie Európskeho obranného fondu

Referenčné čísla

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Dátum predloženia v EP

13.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Pridružený výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

5.7.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

11

14

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Dátum predloženia

28.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia