BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden

28.11.2018 - (COM(2018)0476 – C8–0268/2018 – 2018/0254(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Zdzisław Krasnodębski
Föredragande av yttrande (*):
David McAllister, utskottet för utrikesfrågor
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2018/0254(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0476),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 173.3, 182.4, 183 och 188 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0268/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0412/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[1]*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

xx

2018/0254 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av Europeiska försvarsfonden

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 173.3, 182.4 och 183 samt artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(-1a)  Försvaret anses vara ett tydligt exempel på hur ökad effektivitet skulle kunna uppnås om vissa befogenheter och verksamheter som för närvarande utövas av medlemsstaterna överfördes till EU-nivån tillsammans med motsvarande anslag, vilket skulle demonstrera det europeiska mervärdet och göra det möjligt att begränsa den totala bördan på de offentliga utgifterna i unionen.

(-1b)  Unionens geopolitiska kontext har förändrats dramatiskt under det senaste årtiondet. Situationen i Europas grannregioner är instabil, och unionen konfronteras med en komplex och svårhanterad närmiljö där nya hot såsom hybrid- och it-angrepp växer fram i kombination med mer konventionella utmaningar på väg tillbaka. I denna situation anser både medborgarna i Europa och deras politiska ledare att mer måste göras kollektivt på försvarsområdet. 75 procent av européerna stöder en gemensam försvars- och säkerhetspolitik. I Romförklaringen av den 25 mars 2017 tillkännagav ledarna för 27 medlemsstater samt Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen att unionen kommer att stärka sin gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och främja en mer konkurrenskraftig och integrerad försvarsindustri.

(1)  I sitt meddelande av den 30 november 2016 om den europeiska försvarshandlingsplan som antogs den 30 november 2016 åtog sig kommissionen att komplettera, stimulera och befästa medlemsstaternas samarbete för att utveckla försvarsteknisk och försvarsindustriell kapacitet som svar på säkerhetsutmaningar, liksom att främja en konkurrenskraftig, innovativ och ändamålsenlig europeisk försvarsindustri och skapa en mer integrerad försvarsmarknad i hela unionen. Där föreslogs i synnerhet att en europeisk försvarsfond (nedan kallad fonden) skulle inrättas för att stödja investeringar i gemensam forskning och gemensam utveckling i fråga om försvarsprodukter och försvarsteknik, och därmed främja synergieffekter och kostnadseffektivitet, och att medlemsstaternas gemensamma inköp och underhåll av försvarsutrustning skulle främjas. Denna fond skulle komplettera den nationella finansiering som redan används för detta ändamål och skulle fungera som incitament för medlemsstaterna att samarbeta över nationsgränserna och öka sina försvarsinvesteringar. Fonden skulle stödja samarbete under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik.

(1a)  Den 7 juni 2017 antog kommissionen ett meddelande om en start för Europeiska försvarsfonden. I förslaget ingår en tvåstegsmetod: I syfte att testa metoden har för det första inledande finansiering för både forskning och utveckling gjorts tillgänglig inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020 genom antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/10922. För det andra skulle en särskild fond inrättas inom den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att öka finansieringen till samarbetsinriktad forskning om innovativa försvarsprodukter och innovativ försvarsteknik och till de efterföljande skedena i utvecklingsarbetet, däribland utvecklingen av prototyper. Det bör finnas ett enhetligt och konsekvent tillvägagångssätt mellan dessa två steg.

(1b)  Försvarssektorn präglas av ökande kostnader för försvarsutrustning och höga kostnader för forskning och utveckling (FoU) som begränsar inrättandet av nya försvarsprogram och direkt påverkar EU-industrins konkurrenskraft och innovationskapacitet. Mot bakgrund av de ökande kostnaderna, omfattningen av icke återkommande FoU-utgifter och de små serier som kan upphandlas nationellt är utvecklingen av en ny generation större försvarssystem och ny försvarsteknik i allt större utsträckning utom räckhåll för en ensam medlemsstat.

(1c)  I sin resolution av den 14 mars 2018 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 upprepade parlamentet sitt stöd för skapandet av en europeisk försvarsunion, med ett särskilt unionsprogram för försvarsforskning och ett program för industriutveckling, som medlemsstaterna investerar i, för att undanröja dubbelarbete och öka den europeiska försvarsindustrins strategiska oberoende och effektivitet. Parlamentet upprepade också att unionen kan bli starkare och mer ambitiös endast om den förfogar över ökade finansiella resurser och efterlyste därför fortlöpande stöd till befintlig politik som ökar resurserna till unionens flaggskeppsprogram och att de utökade ansvarsområdena matchas av ökade ekonomiska resurser.

(1d)  Situationen i försvarssektorn har under de senaste tio åren förvärrats ytterligare av betydande nedskärningar i försvarsbudgetarna i hela Europa, vilket i synnerhet har påverkat utgifterna för FoU och utrustning. Mellan 2006 och 2013 minskade de faktiska försvarsutgifterna i de medlemsstater som deltar i EDA med 12 procent. Mot bakgrund av att FoU på försvarsområdet utgör grunden för utveckling av framtida avancerad försvarsteknik är sådana trender särskilt oroande och utgör en allvarlig utmaning för möjligheten att upprätthålla konkurrenskraften för försvarsindustrin i unionen på lång sikt.

(1e)  Trots samspelet mellan ökade kostnader och minskade utgifter har försvarsplaneringen och försvarsutgifterna för FoU och upphandling av utrustning fortsatt att till stor del hanteras på nationell nivå, med ett mycket begränsat samarbete mellan medlemsstaterna kring investeringar i försvarsutrustning. Dessutom är det få av de genomförda programmen som också är kopplade till unionens kapacitetsprioriteringar – 2015 upphandlades endast 16 procent av utrustningen med gemensam EU-upphandling, vilket är långt under det överenskomna kollektiva riktmärket på 35 procent.

(2)  Fonden skulle bidra till upprättandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell och försvarsteknisk bas och gå hand i hand med unionens initiativ för en mer integrerad europeisk försvarsmarknad, särskilt de två direktiv[2] om upphandling respektive överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU som antogs 2009. Det är därför av avgörande betydelse att centrala regleringsmässiga förutsättningar är uppfyllda, särskilt det fullständiga genomförandet av dessa direktiv. Fonden är avsedd att utgöra hörnstenen i en sund europeisk försvarsindustripolitik.

(3)  I enlighet med ett integrerat tillvägagångssätt och i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft och innovationskapacitet inom unionens försvarsindustri bör en europeisk försvarsfond inrättas. Fonden bör syfta till att stärka konkurrenskraften, innovationen, effektiviteten och det tekniska och industriella oberoendet hos unionens försvarsindustri och därigenom bidra till unionens strategiska oberoende genom stöd till gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och mellan företag, forskningscentrum, nationella förvaltningar, internationella organisationer och universitet i hela unionen i forskningsfasen och i utvecklingsfasen för försvarsprodukter och försvarsteknik. För att uppnå mer innovativa lösningar och en öppen inre marknad bör fonden stödja gränsöverskridande deltagande av små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag på försvarsområdet. För att främja en öppen inre marknad bör fonden underlätta ett breddande av gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter, i synnerhet gränsöverskridande deltagande av små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag.

(3a)  Den europeiska säkerheten är beroende av starka och stabila förbindelser med strategiska partner runt om i världen, och programmet bör stärka konkurrenskraften på den europeiska försvarsindustrimarknaden genom att ytterligare stärka partnerskap genom FoU och därigenom främja Europas strategiska kapacitet och förmåga.

(4)  Forskningsfasen är en avgörande etapp, eftersom den är en förutsättning för den europeiska industrins kapacitet och oberoende för produktutveckling och medlemsstaternas oberoende som slutanvändare av försvarsprodukter och försvarsteknik. Forskningsfasen kopplad till utveckling av försvarskapacitet kan innebära stora risker, särskilt risker som hänger samman med låg mognadsgrad och banbrytande teknik. Utvecklingsfasen, som följer på forsknings- och teknikfasen, medför också stora risker och kostnader som hämmar det fortsatta utnyttjandet av forskningsresultaten och har en negativ inverkan på konkurrenskraften och innovationen inom unionens försvarsindustri. Fonden bör stärka kopplingen mellan forskningsfasen och utvecklingsfasen för försvarsprodukter och försvarsteknik för att överbrygga svackan däremellan.

(5)  Fonden bör inte stödja ren grundforskning, som i stället bör stödjas genom andra program, men bör dock få omfatta försvarsrelaterad grundforskning som kan ligga till grund för att lösa erkända eller förväntade problem eller tillvarata möjligheter.

(6)  Fonden skulle kunna stödja åtgärder som omfattar både nya produkter och ny teknik samt uppgradering av befintliga produkter och befintlig teknik, där användning av de befintliga uppgifter som behövs för att genomföra uppgraderingen inte är föremål för någon begränsning av icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer. Vid ansökan om unionsfinansiering bör de rättliga enheterna vara skyldiga att lämna relevant information som styrker avsaknaden av begränsningar. Om sådan information saknas bör unionsfinansiering inte vara möjlig.

(6a)  Fonden bör ge tillräckligt stöd till FoU på området banbrytande försvarsteknik. Eftersom banbrytande teknik kan bygga på koncept eller idéer från icke-traditionella FoU-aktörer på försvarsområdet bör fonden ge utrymme för tillräcklig flexibilitet när det gäller samråd med intressenter, finansiering och förvaltning.

(7)  För att säkerställa att unionens och dess medlemsstaters internationella skyldigheter respekteras vid genomförandet av denna förordning bör åtgärder som rör produkter eller teknik som det enligt internationell rätt är förbjudet att använda, utveckla eller framställa inte finansieras genom fonden. I detta hänseende bör även stödberättigande för åtgärder avseende nya försvarsprodukter eller ny försvarsteknik, t.ex. sådana som är särskilt utformade för utförande av dödliga anfall utan någon mänsklig kontroll över besluten om insats, vara beroende av utvecklingen i internationell rätt.

(7a)  När det gäller export av produkter som skulle bli resultatet av programmets FoU‑åtgärder bör särskild uppmärksamhet ägnas åt artikel 7.1 i FN:s vapenhandelsfördrag från 2013, där det fastställs att exporterande statsparter, om exporten inte är förbjuden, på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt och med beaktande av relevanta omständigheter ska göra en bedömning av huruvida de konventionella vapnen eller materielen a) skulle bidra till eller undergräva fred och säkerhet eller b) skulle kunna användas för att i) begå eller underlätta en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt, ii) begå eller underlätta en allvarlig kränkning av internationell människorättslagstiftning, iii) begå eller underlätta en gärning som utgör ett brott enligt internationella konventioner eller protokoll rörande terrorism som den exporterande staten är part i eller iv) begå eller underlätta en gärning som utgör ett brott enligt internationella konventioner eller protokoll rörande gränsöverskridande organiserad brottslighet som den exporterande staten är part i.

(8)  Svårigheten att komma överens om krav för konsoliderad försvarskapacitet och gemensamma tekniska specifikationer eller standarder hämmar det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna och mellan rättsliga enheter som är etablerade i olika medlemsstater. Avsaknaden av sådana krav, specifikationer och standarder har medfört ökad uppsplittring av försvarssektorn, teknisk komplexitet, fördröjningar, kostnadsökningar, onödig överlappning av kapacitet samt minskad interoperabilitet. En överenskommelse om gemensamma tekniska specifikationer bör vara en förutsättning för åtgärder som omfattar en högre grad av teknisk mognad. Den verksamhet i medlemsstaterna som främjar interoperabilitet och som utmynnar i krav på gemensam försvarskapacitet och stödjande undersökningar samt åtgärder som syftar till att stödja utarbetandet av en gemensam definition av tekniska specifikationer eller standarder bör också kunna få stöd genom fonden i syfte att hindra konkurrerande specifikationer eller standarder från att undergräva interoperabiliteten.

(9)  Eftersom syftet med fonden är att främja konkurrenskraft, effektivitet, industriellt oberoende och innovation inom unionens försvarsindustri genom stöd och komplement till samarbetsinriktad försvarsforskning och teknisk verksamhet och att minska riskerna i utvecklingsfasen av samarbetsprojekt bör åtgärder kopplade till FoU av en försvarsprodukt eller försvarsteknik kunna få stöd från fonden. Detta bör också gälla för uppgradering, inklusive interoperabilitet, av befintliga försvarsprodukter och befintlig försvarsteknik.

(10)  Eftersom syftet med fonden i synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan rättsliga enheter och EU:s medlemsstater bör en åtgärd kunna finansieras endast om den genomförs genom samarbete inom ett konsortium mellan minst tre rättsliga enheter som är baserade i minst tre olika medlemsstater ▌. Eventuella ytterligare rättsliga enheter som deltar i konsortiet bör tillåtas vara etablerade i ett associerat land. Inom varje typ av samarbete bör rättsliga enheter som är etablerade i medlemsstaterna utgöra majoritet i konsortiet. Minst tre av dessa stödberättigade rättliga enheter som är etablerade i minst två olika medlemsstater och/eller associerade länder bör varken direkt eller indirekt stå under ▌ kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra. För att öka samarbetet mellan medlemsstaterna bör fonden stödja gemensam förkommersiell upphandling.

(11)  I enlighet med [hänvisning som ska uppdateras på lämpligt sätt enligt det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier: artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU[3]] ska enheter som är etablerade i utomeuropeiska länder och territorier kunna få finansiering enligt fondens regler och mål och eventuella arrangemang som är tillämpliga på den medlemsstat till vilken det utomeuropeiska landet eller territoriet är kopplat.

(12)  Eftersom fonden syftar till att öka konkurrenskraften, effektiviteten och oberoendet inom unionens försvarsindustri bör endast enheter som är etablerade i unionen eller associerade länder som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller icke-associerade enheter i tredjeländer i princip kunna få stöd. För att säkerställa skyddet av väsentliga säkerhets- och försvarsintressen i unionen och dess medlemsstater bör dessutom infrastruktur, anläggningar, tillgångar och resurser som används av stödmottagarna och deras underleverantörer i de åtgärder som stöds genom fonden ▌vara belägna på unionens eller associerade tredjeländers territorier.

(13)  Om det är nödvändigt för att uppnå målen med åtgärden bör det under vissa omständigheter vara möjligt att medge undantag från principen att stödmottagarna och deras underleverantörer inte bör kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller icke-associerade enheter i tredjeländer. I detta avseende bör rättsliga enheter som är etablerade i unionen och som kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller en icke-associerad enhet i ett tredjeland kunna vara stödberättigade, om det är relevant och om stränga villkor som rör unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen uppfylls. Deltagandet av sådana enheter bör inte stå i strid med fondens mål. De sökande bör tillhandahålla all relevant information om den infrastruktur och de anläggningar, tillgångar och resurser som ska användas i åtgärden. Inget undantag bör beviljas sökande som kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland som är föremål för unionens restriktiva åtgärder eller av en enhet i ett icke-associerat tredjeland som är föremål för unionens restriktiva åtgärder.

(14)  Om ett konsortium vill delta i en stödberättigande åtgärd och unionens ekonomiska stöd ska lämnas i form av ett bidrag bör konsortiet utse en av sina medlemmar till samordnare och huvudsaklig kontaktpunkt.

(15)  Om en utvecklingsåtgärd som stöds genom fonden leds av en projektledare som utsetts av medlemsstaterna eller associerade länder, bör kommissionen samråda med projektledaren innan den verkställer utbetalningen till stödmottagaren så att projektledaren kan säkerställa att stödmottagarna håller tidsfristerna. Projektledaren bör lämna sina synpunkter till kommissionen om framstegen med åtgärden så att kommissionen kan bekräfta huruvida villkoren för att verkställa utbetalningen är uppfyllda.

(16)  För att säkerställa att de finansierade åtgärderna är ekonomiskt bärkraftiga måste stödmottagarna visa att de kostnader för åtgärden som inte täcks av unionens finansiering täcks genom andra finansieringssätt.

(17)  Olika typer av finansiella lösningar bör stå till medlemsstaternas förfogande för gemensam utveckling och gemensamt förvärv av försvarskapacitet. Den finansverktygslåda som kommissionen har utarbetat bör tillhandahålla olika typer av lösningar som medlemsstaterna kan utnyttja för att hantera de finansieringsutmaningar som samarbetsinriktad utveckling och upphandling innebär. Utnyttjandet av sådana finansiella lösningar skulle ytterligare kunna främja inledandet av samarbetsinriktade och gränsöverskridande försvarsprojekt, bidra till motverkande av överlappningar och effektivisera försvarsutgifterna, även för projekt som stöds genom Europeiska försvarsfonden.

(18)  Med hänsyn till särdragen inom försvarsindustrin, där efterfrågan nästan enbart kommer från medlemsstaterna och de associerade länderna, vilka också kontrollerar alla inköp av försvarsrelaterade produkter och försvarsrelaterad teknik, inklusive export, fungerar försvarssektorn på ett unikt sätt som inte följer de konventionella regler och affärsmodeller som styr mer traditionella marknader. Industrin kan därför inte bedriva några omfattande egenfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt på försvarsområdet, och medlemsstaterna och de associerade länderna finansierar i regel alla kostnader för forskning och utveckling. I syfte att uppnå målen med fonden, särskilt att ge incitament till samarbete mellan företag från olika medlemsstater och associerade länder, med beaktande av försvarssektorns särdrag, bör ▌100 procent av de stödberättigande kostnaderna täckas för åtgärder som genomförs före fasen för utveckling av prototyper.

(19)  Prototypfasen är en fas av avgörande betydelse då medlemsstaterna eller de associerade länderna i regel fattar beslut om sin samlade investering och inleder inköpsprocessen för sina framtida försvarsprodukter eller sin framtida försvarsteknik. Detta är skälet till att medlemsstaterna och de associerade länderna i denna specifika fas kommer överens om de nödvändiga åtagandena, inklusive kostnadsdelning och äganderätt till projektet. För att säkerställa att deras åtaganden förblir trovärdiga bör unionens ekonomiska stöd genom fonden i regel inte överstiga 20 % av de stödberättigande kostnaderna.

(20)  För åtgärder efter prototypfasen bör finansiering med högst 80 % föreskrivas. Dessa åtgärder som ligger närmare den slutliga produkt- och teknikutformningen kan ändå medföra betydande kostnader.

(21)  Berörda parter inom försvarssektorn har särskilda indirekta kostnader, t.ex. kostnader för säkerhet. De är dessutom verksamma på en särskild marknad där de – utan efterfrågan från några köpare – inte kan få tillbaka kostnader för FoU som inom den civila sektorn. Det är därför motiverat att medge en schablonsats på 25 procent samt en möjlighet att ▌ta ut indirekta kostnader som beräknas enligt stödmottagarnas vanliga bokföringsmetoder, om dessa metoder godtas av deras nationella myndigheter för jämförbara nationella finansieringsprogram, som har meddelats kommissionen. ▌

(21a)  Projekt med deltagande av gränsöverskridande små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag hjälper till att öppna upp leveranskedjorna och bidrar till fondens mål. Sådana åtgärder bör därför vara berättigade till en högre finansieringsgrad som gynnar alla enheter som deltar i konsortiet.

(22)  I syfte att säkerställa att de finansierade åtgärderna främjar konkurrenskraft och innovation i den europeiska försvarsindustrin är det viktigt att medlemsstaterna redan avser att gemensamt upphandla slutprodukten eller använda tekniken, särskilt genom gemensam gränsöverskridande upphandling, där medlemsstaterna i synnerhet organiserar sina upphandlingsförfaranden gemensamt med hjälp av ett centralt upphandlingsorgan. I syfte att underlätta upphandling bör medlemsstaternas försvarsministerier vara delaktiga i projektet från den tekniska specifikationen hela vägen till dess att projektet är slutfört, med tanke på att medlemsstaternas försvarsministerier är exklusiva kunder och försvarsindustrierna är de enda leverantörerna av försvarsprodukter.

(22a)  För att kunna hantera ökande instabilitet och tilltagande konflikter i grannskapet samt nya säkerhetshot och geopolitiska hot behöver medlemsstaterna och unionen samordna sina investeringsbeslut. Detta kräver en gemensam definition av hotbilder, behov och prioriteringar, inbegripet förväntade behov av militär kapacitet, som skulle kunna fastställas genom förfaranden såsom kapacitetsutvecklingsplanen.

(23)  Innovation och teknisk utveckling inom unionens försvarsindustri bör främjas på ett sätt som är förenligt med unionens säkerhets- och försvarsintressen. Åtgärdens bidrag till dessa intressen och till de forsknings- och kapacitetsprioriteringar på försvarsområdet som medlemsstaterna gemensamt kommit överens om bör därför vara ett kriterium för tilldelning. Inom unionen kartläggs brister som rör gemensam forskning och kapacitet på försvarsområdet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt genom den överbryggande strategiska forskningsagendan och kapacitetsutvecklingsplanen, inbegripet planens strategiska sammanhangsfall. Andra unionsprocesser, såsom den samordnade årliga försvarsöversikten och det permanenta strukturerade samarbetet, kommer att stödja genomförandet av relevanta prioriteringar genom kartläggning och vidareutveckling av möjligheter till fördjupat samarbete i syfte att förverkliga EU:s ambitioner på säkerhets- och försvarsområdet. När så är lämpligt bör även hänsyn tas till regionala och internationella prioriteringar, inklusive inom ramen för Nato, om de är förenliga med unionens prioriteringar och inte hindrar någon medlemsstat eller något associerat land från att delta, och med beaktande av att onödig överlappning bör undvikas.

(24)  Stödberättigande åtgärder som utformas inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet inom unionens institutionella ramverk bör säkerställa ett förstärkt och fortlöpande samarbete mellan rättsliga enheter i olika medlemsstater och därigenom direkt bidra till fondens mål. Om sådana projekt väljs ut bör de därför vara berättigade till en högre finansieringsgrad.

(24a)  Fonden bör beakta handlingsplanen för militär rörlighet inom ramen för den kommande Fonden för ett sammanlänkat Europa, den europeiska fredsfaciliteten för att stödja bland annat den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens Gusp/GSFP-uppdrag och insatser för att bekämpa hybridhot, som tillsammans med kapacitetsutvecklingsplanen, den samordnade årliga försvarsöversikten och Pesco bidrar till att samordna kapacitetsplanering, utveckling, upphandling och insatser.

(25)  Kommissionen kommer att beakta övrig verksamhet som finansieras genom ramprogrammet Horisont Europa i syfte att undvika onödig överlappning och säkerställa korsbefruktning och synergier mellan civil forskning och forskning på försvarsområdet och se till att Horisont Europa förblir ett helt och hållet civilt forskningsprogram.

(26)  It-säkerhet och it-försvar blir allt större utmaningar, och kommissionen och unionens höga representant har framhållit behovet av att skapa synergieffekter mellan åtgärder som gäller it-försvar inom ramen för fonden och unionens initiativ för it-säkerhet, t.ex. sådana som togs upp i det gemensamma meddelandet om it-säkerhet. I synnerhet bör det europeiska industri-, teknik-, forsknings- och kompetenscentrum för it-säkerhet som ska inrättas sträva efter synergieffekter mellan it-säkerhet på det civila respektive det försvarsrelaterade området. Det skulle aktivt kunna stödja medlemsstaterna och andra relevanta aktörer genom rådgivning, utbyte av sakkunskap och underlättande av samverkan med avseende på projekt och åtgärder samt, på medlemsstaternas begäran, fungera som projektledare i förhållande till Europeiska försvarsfonden.

(27)  Ett integrerat tillvägagångssätt bör säkerställas genom att man sammanför verksamhet som omfattas av de förberedande åtgärder i den mening som avses i artikel [58.2 b] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/… (nedan kallad budgetförordningen) på försvarsforskningens område som kommissionen inlett och det program för utveckling av den europeiska försvarsindustrin som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr … i syfte att harmonisera villkoren för deltagandet, skapa en mer enhetlig uppsättning instrument samt öka de innovativa, samarbetsinriktade och ekonomiska effekterna, samtidigt som onödig överlappning och uppsplittring undviks. Med detta integrerade tillvägagångssätt skulle fonden också bidra till ett bättre utnyttjande av resultaten från forskning på försvarsområdet, överbrygga klyftan mellan forskning och utveckling med beaktande av försvarssektorns särdrag och främja all form av innovation, och i den mån positiva spridningseffekter kan förväntas, eventuellt på det civila området, inklusive banbrytande innovation där eventuella misslyckanden bör accepteras.

(28)  Fondens strategiska mål kommer också att uppnås med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom de olika delarna [...] av fonden InvestEU.

(29)  Det ekonomiska stödet bör användas till att hantera marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt, och åtgärderna bör inte överlappa eller tränga ut privat finansiering eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde.

(30)  Valet av finansieringstyper och genomförandemetoder inom ramen för denna förordning bör göras med hänsyn till i vilken utsträckning de kan leda till att målen med de särskilda åtgärderna kan förverkligas och resultat kan uppnås, särskilt med beaktande av kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa övervägande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader samt finansiering som inte är kopplad till sådana kostnader som avses i [artikel 125.1] i budgetförordningen.

(31)  Kommissionen bör upprätta årliga eller fleråriga arbetsprogram i enlighet med målen för fonden. Arbetsprogrammen bör beakta de första erfarenheterna från det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, pilotprojektet och den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning.

(32)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på antagandet av arbetsprogrammet och tilldelningen av medel till de utvecklingsåtgärder som väljs ut. Vid genomförandet av utvecklingsåtgärder bör försvarssektorns särdrag beaktas, särskilt medlemsstaternas och/eller de associerade ländernas ansvar för planeringen och inköpsprocessen. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011][4].

(33)  I syfte att stödja en öppen inre marknad bör gränsöverskridande små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag uppmuntras att delta, antingen som medlemmar i konsortier eller som underleverantörer. Arbetsprogrammet bör säkerställa att en trovärdig andel av den totala budgeten gynnar åtgärder som gör det möjligt för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag att delta över nationsgränserna.

(34)  Kommissionen bör sträva efter att upprätthålla en dialog med Europaparlamentet, medlemsstaterna och näringslivet i syfte att säkerställa fondens framgång genom dess inverkan på försvarsindustrin.

(35)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för Europeiska försvarsfonden som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i [det nya interinstitutionella avtalet] mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[5], för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Kommissionen bör se till att de administrativa förfarandena är så enkla som möjligt och medför minsta möjliga ytterligare kostnader.

(36)  Om inte annat anges är budgetförordningen tillämplig på fonden. I den förordningen fastställs bestämmelser för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, ekonomiskt stöd, finansieringsinstrument och budgetgarantier.

(37)  De övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och reglerar särskilt förfarandet för upprättande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande, och föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. De regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget rör också skyddet av unionens budget i händelse av allmänna brister i medlemsstaternas efterlevnad av rättsstatsprincipen, eftersom iakttagandet av rättsstatsprincipen är en grundförutsättning för sund ekonomisk förvaltning och effektiv EU-finansiering.

(38)  I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013[6], rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/95[7], rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96[8] och rådets förordning (EU) 2017/1939[9] ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, bland annat genom förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägerier, återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt och, i tillämpliga fall, genom administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371[10] utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med budgetförordningen är varje person eller enhet som tar emot medel från unionen skyldig att fullt ut samarbeta för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredjeparter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar motsvarande rättigheter.

(39)  Tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i unionens program inom ramen för det samarbete som inrättas genom EES‑avtalet, varvid programmens genomförande följer ett beslut enligt det avtalet. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och det tillträde som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

(40)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ska denna förordning utvärderas på grundval av information som samlas in genom särskilda krav på övervakning, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärderingen av förordningens praktiska effekter. Kommissionen bör göra en interimsutvärdering senast fyra år efter det att fonden börjar genomföras samt en slutlig utvärdering vid slutet av perioden för genomförandet av fonden, där den granskar den finansiella verksamheten med avseende på det ekonomiska utfallet och, i den mån det är möjligt vid den tidpunkten, resultaten och genomslaget. Dessa rapporter bör också innehålla en analys av de små och medelstora företagens och de medelstora börsnoterade företagens gränsöverskridande deltagande i projekt som stöds genom fonden samt deras deltagande i den globala värdekedjan, liksom information om mottagarnas ursprungsländer, antalet länder som är involverade i enskilda projekt och, om möjligt, fördelningen av de genererade immateriella rättigheterna. Kommissionen bör även få föreslå ändringar av denna förordning i syfte att vidta åtgärder som rör eventuell utveckling under den tid då fonden genomförs.

(41)  Denna fond kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 procent av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att fastställas under förberedelserna och genomförandet av fonden och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av fonden.

(42)  Eftersom fonden stöder enbart forsknings- och utvecklingsfaserna när det gäller försvarsprodukter och försvarsteknik bör unionen ▌inte ha äganderätt eller immateriella rättigheter när det gäller de produkter eller den teknik som de finansierade åtgärderna utmynnar i, såvida inte unionens bidrag ges genom upphandling. När det gäller forskningsåtgärder bör dock intresserade medlemsstater och associerade länder ha möjlighet att utnyttja resultaten av de finansierade åtgärderna och att delta i gemensam uppföljande utveckling, och därför bör undantag från den principen medges.

(43)  Unionens ekonomiska stöd bör åtföljas av ett fullständigt och korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG[11] om överföring av försvarsrelaterade produkter inom unionen och bör inte påverka exporten av produkter, utrustning eller teknik.

(44)  Användning av känslig bakgrundsinformation eller obehöriga personers tillgång till känsliga resultat som genereras genom forskningsprojekten kan leda till negativa konsekvenser för unionens eller en eller flera medlemsstaters intressen. Hanteringen av konfidentiella uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör därför regleras av all relevant unionsrätt, inbegripet institutionernas interna regler såsom kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444[12].

(45)  För att effektkedjeindikatorerna ska kunna kompletteras eller ändras, om det anses nödvändigt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(46)  Kommissionen bör förvalta fonden med vederbörlig hänsyn till kraven på sekretess och säkerhet, särskilt i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga uppgifter.

(46a)  När företag föreslår nya försvarsprodukter eller försvarstekniker eller föreslår att ändra ändamålet med befintliga sådana är de bundna av den tillämpliga lagstiftningen. Om det inte finns någon lagstiftning som enkelt kan tillämpas bör de åta sig att följa en rad universella etiska principer rörande människors grundläggande rättigheter och välfärd, skyddet av människans genom, behandlingen av djur, bevarandet av miljön, skyddet av kulturarvet och rättvist tillträde till globala gemensamma resurser, inbegripet rymden och cyberrymden. Kommissionen bör se till att förslag granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som ger upphov till allvarliga etiska frågor och hänskjuta dem till en etisk bedömning. Åtgärder som inte är etiskt godtagbara bör inte få finansiering från unionen.

(46b)  Rådet bör sträva efter att fastställa ett beslut om användningen av bestyckade obemannade luftfartyg före den [31 december 2020]. Innan detta beslut har trätt i kraft bör ingen finansiering ställas till förfogande för att utveckla bestyckade obemannade luftfartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING IGEMENSAMMA BESTÄMMELSERFÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas Europeiska försvarsfonden (nedan kallad fonden).

I förordningen fastställs målen för fonden, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

(2)  kontroll: förmågan att utöva ett avgörande inflytande på en rättslig enhet, antingen direkt eller indirekt via en eller flera andra rättsliga enheter.

(3)  utvecklingsåtgärd: åtgärd som består främst av försvarsinriktad verksamhet i utvecklingsfasen och som omfattar nya produkter eller ny teknik eller uppgraderingar av befintliga produkter och befintlig teknik, med undantag av produktion eller användning av vapen.

(4)  banbrytande försvarsteknik: teknik vars tillämpning på ett genomgripande sätt kan förändra koncepten och genomförandet när det gäller försvarsfrågor.

(5)  strukturer för verkställande ledning: ett eller flera organ som har utsetts i enlighet med nationell rätt och som har mandat att fastställa den rättsliga enhetens strategi, mål och allmänna inriktning samt kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande.

(6)  rättslig enhet: en fysisk person eller en juridisk person som inrättats och erkänts som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt, som har ställning som juridisk person och som för egen räkning kan utöva rättigheter och ha skyldigheter, eller en enhet som inte är en juridisk person, i enlighet med artikel [197.2 c] i budgetförordningen.

(7)  medelstort börsnoterat företag: ett företag som inte är ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG[13] och som har högst 3 000 anställda, där personalens storlek beräknas i enlighet med artiklarna 3, 4, 5 och 6 i avdelning I bilagan till den rekommendationen.

(8)  förkommersiell upphandling: upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster som innebär delning av risker och fördelar på marknadsvillkor och konkurrenspräglad utveckling i faser, där upphandlade forsknings- och utvecklingstjänster tydligt åtskiljs från introduktionen av slutprodukter i kommersiella mängder.

(9)  projektledare: en upphandlande myndighet som är etablerad i en medlemsstat eller i ett associerat land och som inrättats av en medlemsstat eller ett associerat land eller en grupp av medlemsstater och/eller associerade länder för att hantera multinationella vapenprojekt på ett permanent sätt eller efter behov.

(10)  mottagare: en rättslig enhet som erhåller stöd inom ramen för denna fond.

(11)  forskningsåtgärd: en åtgärd i form av forskningsverksamhet som enbart inriktas på militära tillämpningar.

(12)  resultat: en konkret eller immateriell effekt av åtgärden, såsom data, kunskap eller information, oavsett form eller typ och oavsett om de kan skyddas eller ej, samt alla tillhörande rättigheter, inbegripet immateriella rättigheter.

(13)  särskild rapport: en specifik produkt av en forskningsåtgärd som sammanfattar dess resultat och som tillhandahåller omfattande information om de grundläggande principerna, målen, de faktiska resultaten, de grundläggande egenskaperna, de utförda testerna, de eventuella fördelarna, de eventuella militära tillämpningarna och det förväntade utnyttjandet av forskningen.

(14)  systemprototyp: en modell av en produkt eller teknik som kan visa prestanda i driftsmiljö.

(15)  tredjeland: ett land som inte är medlem i unionen.

(16)  icke-associerat tredjeland: ett tredjeland som inte är ett associerat land i enlighet med artikel 5.

(17)  enhet i ett icke-associerat tredjeland: en rättslig enhet som är etablerad i ett icke-associerat tredjeland eller som har dess strukturer för verkställande ledning i ett icke-associerat tredjeland.

(17a)  kvalificering: hela det förfarande som påvisar att utformningen av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik uppfyller de angivna kraven. Detta förfarande tillhandahåller objektiva bevis för att särskilda krav för en utformning har påvisats vara uppfyllda.

(17b)  konsortium: en samverkande gruppering av rättsliga enheter som har bildats för att genomföra en åtgärd inom ramen för fonden.

(17c)  certifiering: ett förfarande enligt vilket en nationell myndighet intygar att försvarsprodukten, den materiella eller immateriella komponenten eller den materiella eller immateriella tekniken överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna.

(17d)  samordnare: en rättslig enhet som tillhör ett konsortium och som av alla konsortiemedlemmar utsetts till huvudsaklig kontaktpunkt med kommissionen för bidragsavtalet.

Artikel 3

Fondens mål

1.  Fondens allmänna mål är att främja konkurrenskraften, effektiviteten och innovationsförmågan inom den europeiska försvarsindustrin genom att stödja samarbetsinriktade insatser och gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter inom hela unionen, inklusive små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag, stärka och förbättra både försvarslogistikkedjans och försvarsvärdekedjans flexibilitet, bredda det gränsöverskridande samarbetet mellan rättsliga enheter samt främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom innovation, forskning och teknisk utveckling i varje skede av ▌livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik. Fonden ska bidra till unionens handlingsfrihet och dess strategiska oberoende, särskilt när det gäller teknik och näringsliv.

2.  Fonden ska ha följande särskilda mål:

a)  Stödja högeffektiva projekt för forskningssamverkan som avsevärt skulle kunna öka prestationsförmågan för europeisk framtida kapacitet, i syfte att maximera innovation och införa nya försvarsprodukter och ny försvarsteknik, inklusive banbrytande försvarsprodukter och försvarsteknik.

b)  Stödja samarbetsinriktade europeiska utvecklingsprojekt för försvarsprodukter och försvarsteknik i enlighet med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som medlemsstaterna gemensamt enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet med avseende på kapacitetsutvecklingsplanen inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, och på så sätt bidra till större effektivitet i försvarsutgifterna inom unionen, uppnå större stordriftsfördelar, minska risken för ▌överlappning och minska det alltför stora beroendet av import från tredjeländer, och därmed minska fragmenteringen av marknaden för försvarsprodukter och försvarsteknik i hela unionen, liksom att sträva efter att öka standardiseringen av försvarssystem och interoperabilitet mellan medlemsstaternas kapacitet.

Artikel 4

Budget

1.  Finansieringsramen för genomförandet av Europeiska försvarsfonden för perioden 2021‒2027 ska vara 11 453 260 000 EUR i 2018 års priser (13 000 000 000 EUR i löpande priser).

2.  ▌Fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara följande:

a)  3 612 182 000 EUR i 2018 års priser (4 100 000 000 EUR för forskningsåtgärder i löpande priser).

b)  7 841 078 000 EUR i 2018 års priser (8 900 000 000 EUR i löpande priser för utvecklingsåtgärder).

2a.  För att kunna reagera på oförutsedda situationer eller ny utveckling och nya behov får kommissionen, inom ramen för det årliga budgetförfarandet, avvika från de belopp som avses i punkt 2 med högst 10 procent.

3.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av fonden, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system. Det beloppet ska inte överstiga 5 procent av värdet av den finansieringsram som avses i punkt 1.

4.  Minst 5 procent och högst 10 procent av den finansieringsram som avses i punkt 1 ska avsättas för att stödja banbrytande försvarsteknik.

Artikel 5

Associerade länder

Fonden ska kunna utnyttjas av de medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med villkoren i EES-avtalet. Alla ekonomiska bidrag till fonden inom ramen för denna artikel ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [21.5] i budgetförordningen.

Artikel 6

Stöd till banbrytande försvarsteknik

1.  Kommissionen ska tilldela medel genom öppna och offentliga samråd om banbrytande teknik, med uteslutande inriktning på försvarstillämpningar på de insatsområden som fastställs i arbetsprogrammen i enlighet med förfarandet i artikel 27.

2.  Kommissionen ska hitta den lämpligaste formen för att finansiera banbrytande teknik från fall till fall.

Artikel 7

Etik

1.  Åtgärder som genomförs inom ramen för fonden ska följa etiska principer och relevant nationell och internationell lagstiftning samt unionslagstiftning.

2.  Kommissionen ska granska förslag ▌systematiskt och i förväg för att fastställa vilka åtgärder som väcker komplexa eller allvarliga etiska frågor och vid behov hänskjuta dem till en etisk bedömning. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras av kommissionen med hjälp av oberoende experter med olika bakgrund. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena och rapportera om detta inom ramen för sin rapporterings- och utvärderingsskyldighet enligt artiklarna 31 och 32. Alla experter ska vara unionsmedborgare och komma från så många olika medlemsstater som möjligt.

3.  De enheter som deltar i åtgärden ska införskaffa alla godkännanden eller andra obligatoriska handlingar från relevanta nationella och lokala etikkommittéer eller andra organ, såsom dataskyddsmyndigheter, innan den berörda verksamheten inleds. Dessa handlingar ska arkiveras och tillhandahållas kommissionen.

5.  Åtgärder som inte är etiskt godtagbara ska förkastas ▌.

KAPITEL IIFINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 8

Genomförande och former för EU-finansiering

1.  Fonden ska genomföras av kommissionen genom direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen.

2.  Fonden får tillhandahålla finansiering i alla de former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling. ▌

Artikel 9

Kumulativ, kompletterande och kombinerad finansiering

1.  En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram får också erhålla bidrag genom fonden, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Bestämmelserna för varje bidragande unionsprogram/fond ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

2.  ▌

KAPITEL III

VILLKOR FÖR STÖDBERÄTTIGANDE, TILLDELNINGSKRITERIER OCH FINANSIERING

Artikel 10

Stödberättigade enheter

1.  Sökande och deras underleverantörer som deltar i åtgärden ska vara stödberättigade förutsatt att de är etablerade i unionen eller i ett associerat land som avses i artikel 5, har sina strukturer för verkställande ledning i unionen eller i ett associerat land och inte kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller av en enhet i ett icke-associerat tredjeland.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska en sökande eller en underleverantör som deltar i åtgärden, är etablerad i unionen eller i ett associerat land och kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland kunna utgöra en stödberättigad enhet om detta är nödvändigt för att uppnå målen med åtgärden och förutsatt att dess deltagande inte kommer att äventyra unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen eller målen i artikel 3. För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska det i ansökningsomgången krävas att sökanden åtar sig att innan åtgärden inleds vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

(a)  kontrollen över sökanden inte ▌utövas på ett sätt som begränsar dess förmåga att ▌genomföra åtgärden och åstadkomma resultat, inför begränsningar vad gäller dess infrastruktur, anläggningar, tillgångar, resurser, immateriella rättigheter eller kunnande som behövs för åtgärden, eller undergräver dess förmågor och standarder som krävs för att utföra åtgärden,

(b)  tillgång för de icke-associerade tredjeländerna eller enheterna i de icke‑associerade tredjeländerna till säkerhetsskyddsklassificerade och känsliga men inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör åtgärden ▌förhindras, och att de anställda eller andra personer som deltar i åtgärden har genomgått nationell säkerhetsprövning som har utfärdats av en medlemsstat eller ett associerat land,

(c)  äganderätten till de immateriella rättigheterna från, och till resultaten av, åtgärden stannar hos stödmottagaren och inte är föremål för kontroll eller begränsningar som utförs av icke-associerade tredjeländer eller andra enheter i icke-associerade tredjeländer samt inte exporteras till, eller ges tillgång från, ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland utan godkännande från den medlemsstat där stödmottagaren är etablerad, och i enlighet med målen i artikel 3, under åtgärden och under en viss tid efter dess slutförande, som ska fastställas i bidragsavtalet.

En sökande eller en underleverantör som deltar i åtgärden som har sina strukturer för verkställande ledning i unionen eller i ett associerat land och som kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland som är föremål för unionens restriktiva åtgärder eller av en enhet i ett icke-associerat tredjeland som är föremål för unionens restriktiva åtgärder, ska inte beviljas undantag enligt denna punkt.

3.  All infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som används i samband med de åtgärder som finansieras inom ramen för fonden ska vara belägen eller belägna på unionens eller de associerade ländernas territorium och ska inte vara föremål för kontroll eller begränsningar som utförs av icke-associerade tredjeländer eller andra enheter i icke-associerade i tredjeländer. När de stödmottagare och deras underleverantörer som deltar i åtgärden genomför en stödberättigande åtgärd ska de dessutom bara samarbeta med rättsliga enheter som är etablerade i unionen eller i ett associerat land och som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer.

4.  Genom undantag från punkt 3, om det inte finns några tillgängliga konkurrenskraftiga alternativ inom unionen, får de stödmottagare och underleverantörer som deltar i åtgärden använda sin infrastruktur samt sina tillgångar, anläggningar och resurser som är belägna eller förvaras på ett icke-associerat tredjelands territorium, om det är nödvändigt för att uppnå målen för en åtgärd och förutsatt att det inte äventyrar unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen eller målen i artikel 3. Enligt samma villkor får stödmottagare och deras underleverantörer som deltar i åtgärden när de utför en stödberättigande insats samarbeta med en enhet som är etablerad i ett icke-associerat tredjeland. Kostnaderna för användning av sådan infrastruktur, för sådana anläggningar, tillgångar eller resurser och för sådant samarbete ska inte berättiga till finansiering inom ramen för fonden. Ett sådant undantag ska under alla omständigheter inte beviljas om dessa tillgångar, denna infrastruktur, dessa anläggningar och resurser är belägna eller förvaras på ett icke-associerat tredjelands territorium som omfattas av unionens restriktiva åtgärder.

5.  För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska meddelandet om ansökningsomgång eller bidragsavtal fastställa alla villkor, inklusive de som avses i punkt 2 i denna artikel. Dessa villkor ska särskilt gälla bestämmelserna om äganderätt till resultaten av åtgärden samt tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga men inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och till garantier för funktionssäkerheten.

6.  Sökandena ska lämna all relevant information som behövs för bedömningen av kriterierna för stödberättigande och de villkor som avses i punkterna 1–4.

7.  Ansökningar som kräver kontroller enligt punkt 2 eller punkt 4 får endast lämnas in efter överenskommelse med den medlemsstat eller det associerade land där den sökande är etablerad.

8.  Om det under genomförandet av en åtgärd sker förändringar som skulle kunna leda till tvivel huruvida dessa kriterier och villkor är uppfyllda, ska stödmottagaren informera kommissionen, som ska bedöma huruvida dessa kriterier och villkor fortfarande är uppfyllda och bedöma den eventuella inverkan (tillfälligt upphävande, annullering) på finansieringen av åtgärden.

9.  Vid tillämpningen av denna artikel avses med underleverantörer de underleverantörer som har ett direkt avtalsförhållande med en stödmottagare, andra underleverantörer som tilldelas minst 10 % av de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och underleverantörer som får kräva tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 för att genomföra åtgärden.

Artikel 11

Stödberättigande åtgärder

1.  Endast åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 ska berättiga till finansiering.

2.  Fonden ska stödja de åtgärder som omfattar både nya produkter och ny teknik samt uppgraderingar av befintliga produkter och befintlig teknik, där användning av de befintliga uppgifter som behövs för att genomföra uppgraderingen inte direkt eller indirekt är föremål för en begränsning från icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer.

3.  En stödberättigande åtgärd ska avse en eller flera av följande punkter:

(a)  Verksamhet som syftar till att skapa, stödja och stärka ▌kunskap och försvarsprodukter eller försvarsteknik, inbegripet banbrytande teknik, som kan få betydande inverkan på försvarsområdet.

(b)  Verksamhet som syftar till att öka interoperabilitet och motståndskraft, inklusive säker produktion och säkert utbyte av uppgifter, sätta sig in i kritisk försvarsteknik, stärka funktionssäkerheten eller göra det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja resultaten för försvarsprodukter och försvarsteknik.

(c)  Studier, såsom genomförbarhetsstudier, för att undersöka genomförbarheten när det gäller ny eller bättre teknik, nya eller bättre produkter, processer, tjänster eller lösningar ▌.

(d)  Utformning av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik samt fastställande av tekniska specifikationer utifrån vilka en sådan utformning har utvecklats, vilket får inbegripa partiella provningar för riskminskning i en industriell eller representativ miljö.

(e)  Utveckling av en modell av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik, som kan visa delens prestanda i driftsmiljö (systemprototyp).

(f)  Provning av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik.

(g)  Kvalificering av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik. ▌

(h)  Certifiering av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik. ▌

(i)  Utveckling av teknik eller tillgångar som ökar effektiviteten under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik.

4.  ▌Åtgärden ska genomföras i samarbete inom ett konsortium mellan minst tre rättsliga enheter som är etablerade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Eventuella ytterligare rättsliga enheter som deltar i konsortiet kan vara etablerade i ett associerat land som avses i artikel 5. Minst tre av dessa stödberättigade enheter som är etablerade i minst två medlemsstater och/eller associerade länder ska under hela genomförandet av åtgärden varken direkt eller indirekt stå under ▌kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra.

5.  Punkt 4 ska inte tillämpas för de åtgärder som avses i punkt 3 c ▌och de åtgärder som avses i artikel 6.

6.  Åtgärder för utveckling av produkter och teknik, vars användning, utveckling eller produktion är förbjuden enligt tillämplig internationell rätt ska inte berättiga till finansiering. Programmet ska i synnerhet inte finansiera brandvapen inklusive vit fosfor, ammunition med utarmat uran, dödliga autonoma vapen utan meningsfull mänsklig kontroll över de kritiska funktionerna att välja ut och anfalla enskilda mål, handeldvapen och lätta vapen som huvudsakligen utvecklats för exportändamål, dvs. där ingen medlemsstat har uttryckt något krav på att åtgärden ska genomföras.

6a.  Åtgärder för utveckling av produkter och teknik som kan begå eller underlätta följande ska inte vara berättigade till finansiering inom ramen för programmet:

(i)  en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt,

(ii)  en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna,

(iii)  en gärning som utgör ett brott enligt internationella konventioner eller protokoll som rör terrorism,

(iv)  en gärning som utgör ett brott enligt internationella konventioner eller protokoll som rör gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Artikel 12

Urvals- och tilldelningsförfarande

1.  Bidrag får beviljas utan en ansökningsomgång till de rättsliga enheter som fastställs i arbetsprogrammen i enlighet med artikel [195 e] i budgetförordningen.

2.  Kommissionen ska efter varje ansökningsomgång eller efter tillämpning av artikel [195 e] i budgetförordningen tilldela finansiering för utvalda åtgärder.

3.  Vid tilldelning av finansiering för utvecklingsåtgärder ska kommissionen vidta åtgärder genom delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28a.

Artikel 13

Tilldelningskriterier

1.  Varje förslag ska bedömas på grundval av följande kriterier:

(a)  Bidrag till spetskompetens eller eventuella banbrytande händelser på försvarsområdet, särskilt genom att det visar sig att de förväntade resultaten av den föreslagna åtgärden innebär avsevärda fördelar jämfört med befintliga produkter eller befintlig teknik.

(b)  Bidrag till innovation och teknisk utveckling inom den europeiska försvarsindustrin, särskilt genom att det visar sig att den föreslagna åtgärden inbegriper banbrytande eller nya koncept och strategier, nya lovande framtida tekniska förbättringar eller tillämpning av teknik eller koncept som inte tillämpats tidigare i försvarssektorn.

(c)  Bidrag till den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft, särskilt genom att nya marknadsmöjligheter skapas och företags tillväxt påskyndas i hela unionen.

(ca)  Bidrag till unionens industriella och tekniska autonomi genom att stärka försvarsteknik eller försvarsprodukter i linje med försvarskapacitetsprioriteringar som beslutats av medlemsstaterna inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och särskilt inom ramen för kapacitetsutvecklingsplanen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

(d)  Bidrag till säkerhets- och försvarsintressen i unionen i enlighet med de prioriteringar som avses i artikel 3.2 och, om så är lämpligt, regionala och internationella samarbetsavtal.

(e)  Bidrag till att skapa nytt gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter, särskilt för små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag som är etablerade i andra medlemsstater och/eller i associerade länder än dem där de enheter i konsortiet som inte är små och medelstora företag eller medelstora börsnoterade företag är etablerade.

(f)  Kvaliteten på och effektiviteten hos genomförandet av åtgärden.

2.  Enligt punkt 1 d får regionala och internationella prioriteringar beaktas, särskilt för att undvika onödig överlappning, förutsatt att de uppfyller unionens säkerhets- och försvarsintressen och inte hindrar någon medlemsstat från att delta.

Artikel 14

Samfinansieringssats

1.  Fonden ska finansiera ▌100 % av de stödberättigande kostnaderna för en åtgärd utan att det påverkar tillämpningen av samfinansieringsprincipen.

2.  Genom ett undantag från punkt 1 gäller följande:

(a)  För de åtgärder som avses i artikel 11.3 e ska det ekonomiska stödet från fonden inte överstiga 20 % av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden.

(b)  För de åtgärder som avses i artikel 11.3 f–h ska det ekonomiska stödet från fonden inte överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden.

3.  För utvecklingsåtgärder ska finansieringssatsen höjas, utan att den överskrider den totala stödberättigande kostnaden, i följande fall:

(a)  För en åtgärd som utvecklas inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet som inrättas genom rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av den 11 december 2017 ska finansieringssatsen höjas med ytterligare 10 procentenheter.

(b)  För en åtgärd ska finansieringssatsen höjas med de procentenheter som motsvarar procentandelen av de totala stödberättigande kostnaderna som avsätts till de små och medelstora företag som är etablerade i en annan medlemsstat eller i ett annat associerat land än där konsortiets medlemmar som inte är små eller medelstora företag eller medelstora börsnoterade företag är etablerade.

(c)  För en åtgärd ska finansieringssatsen höjas med de procentenheter som motsvarar en fjärdedel av procentandelen av de totala stödberättigande kostnaderna som avsätts till de medelstora börsnoterade företag som är etablerade i en annan medlemsstat eller i ett annat associerat land än där konsortiets övriga medlemmar som inte är små eller medelstora företag eller medelstora börsnoterade företag är etablerade.

(d)  Den totala ökningen av finansieringssatsen för en åtgärd får inte överstiga 30 procentenheter.

Artikel 15

Finansiell kapacitet

Genom undantag från artikel 198 i budgetförordningen gäller följande:

(a)  Endast samordnarens finansiella kapacitet ska kontrolleras och endast om den begärda finansieringen från unionen är lika med eller större än 500 000 EUR. Om det finns skäl att betvivla den finansiella kapaciteten ska kommissionen även kontrollera den finansiella kapaciteten hos andra sökande eller de samordnare som ligger under det tröskelvärde som avses i första meningen.

(b)  Den finansiella kapaciteten ska inte kontrolleras när det gäller rättsliga enheter vars livskraft garanteras av en medlemsstat och inte heller när det gäller universitet och offentliga forskningscentrum.

(c)  Om den finansiella kapaciteten garanteras strukturellt av en annan rättslig enhet ska dennas finansiella kapacitet kontrolleras.

Artikel 16

Indirekta kostnader

1.  Indirekta stödberättigande kostnader ska fastställas genom tillämpning av en schablonsats på 25 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna, med undantag av de direkta stödberättigande kostnaderna för underentreprenad, finansiellt stöd till tredje part och alla enhetskostnader eller enhetsbelopp som inbegriper indirekta kostnader.

2.  Som ett alternativ får indirekta stödberättigande kostnader ▌fastställas i enlighet med stödmottagarens vanliga metoder för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader, förutsatt att dessa metoder för kostnadsredovisning godtas av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem i enlighet med artikel [185] i budgetförordningen och meddelas kommissionen.

Artikel 17

Användning av enhetsbelopp eller bidrag som inte är kopplade till kostnader

1.  För bidrag som beviljas för de åtgärder som avses i artikel 11.3 e och andra åtgärder där medlemsstater och/eller associerade länder finansierar över 50 % av budgeten får kommissionen använda

(a)  ett bidrag som inte är kopplat till de kostnader som avses i artikel [180.3] i budgetförordningen och som grundar sig på uppnådda resultat, som mäts i förhållande till tidigare uppsatta delmål eller genom resultatindikatorer, eller

(b)  ett enhetsbelopp som avses i artikel [182] i budgetförordningen och som grundar sig på den preliminära budgeten för den åtgärd som redan godkänts av de nationella myndigheterna i de samfinansierande medlemsstaterna och associerade länderna.

2.  Indirekta kostnader ska inkluderas i enhetsbeloppet.

Artikel 18

Förkommersiell upphandling

1.  Unionen får stödja förkommersiell upphandling genom att bevilja bidrag till upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, såsom fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU[14], 2014/25/EU[15] och 2009/81/EC[16], som gemensamt upphandlar forskning på försvarsområdet och utveckling avseende tjänster eller samordnar sina upphandlingsförfaranden.

2.  Upphandlingsförfarandena

(a)  ska vara i linje med bestämmelserna i denna förordning,

(b)  får tillåta att flera kontrakt beviljas genom samma förfarande (flera leverantörer),

(c)  ska föreskriva tilldelning av kontrakt till den eller de anbudsgivare som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Artikel 19

Garantifond

Bidrag till ett ömsesidigt försäkringssystem får täcka risken i samband med återbetalning av belopp från mottagarnas sida och ska uppfattas som en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen. Bestämmelserna i [artikel X i] förordning XXX [den förordning som efterträder förordningen om garantifonden] ska tillämpas.

Artikel 21

Tillgång till finansieringsinstrument

Fondens stödmottagare ska ha rätt att få tillgång till de särskilda finansiella produkter som introduceras inom ramen för InvestEU i enlighet med ▌avdelning X i budgetförordningen.

AVDELNING IISÄRSKILDA BESTÄMMELSERFÖR FORSKNING

Artikel 22

Äganderätt till resultat

1.  Resultaten av åtgärderna ska ägas av de stödmottagare som genererar dem. Om rättsliga enheter gemensamt genererar resultat och om deras respektive bidrag inte kan fastställas, eller om det inte går att särskilja sådana gemensamma resultat, ska de rättsliga enheterna ha gemensam äganderätt till resultaten. Samägarna ska ingå ett avtal om fördelningen och villkoren för utövande av samäganderätten i enlighet med sina skyldigheter enligt bidragsavtalet.

2.  Om unionsbistånd ges i form av offentlig upphandling, ska resultaten ägas av unionen. Medlemsstaterna och de associerade länderna ska på deras skriftliga begäran ha kostnadsfri nyttjanderätt till resultaten.

3.  ▌Resultaten av de åtgärder som får stöd från fonden ska inte vara föremål för någon kontroll eller begränsning, antingen direkt eller indirekt via en eller flera andra rättsliga enheter, inbegripet i form av tekniköverföring som görs av ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland.

4.  Om det är motiverat ska det i bidragsavtalet föreskrivas att kommissionen har rätt att informeras om och motsätta sig överföring av äganderätt till resultaten eller beviljande av en licens avseende resultaten till ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland. Sådana överföringar får inte strida mot unionens och dess medlemsstaters försvars- och säkerhetsintressen eller målen i denna förordning som fastställs i artikel 3.

5.  De nationella myndigheterna i medlemsstaterna och i de associerade länderna ska ha nyttjanderätt till den särskilda rapporten om en åtgärd som har erhållit finansiering från unionen. Sådan nyttjanderätt ska beviljas utan ersättningskrav och överföras av kommissionen till medlemsstaterna och de associerade länderna efter det att det säkerställts att kraven på konfidentialitet iakttagits. Deltagare ska inte under några omständigheter vara skyldiga att tillhandahålla data eller information som är en del av immateriella rättigheter i den särskilda rapporten.

6.  De nationella myndigheterna i medlemsstaterna och i de associerade länderna ska använda den särskilda rapporten endast för syften som rör användning av eller för deras väpnade styrkor, eller säkerhets- eller underrättelsetjänster, inbegripet inom ramen för sina samarbetsprogram. Sådan användning ska innefatta, men inte vara begränsad till, studier, utvärdering, bedömning, forskning, design, utveckling, framställning, förbättring, ändring, underhåll, reparation, renovering och godkännande och certifiering av produkter, drift, utbildning, bortskaffande och andra designtjänster och produktutplacering samt bedömning och utarbetande av tekniska krav för upphandling.

7.  Stödmottagarna ska bevilja unionens institutioner, organ eller byråer nyttjanderätt till sina resultat utan ersättningskrav i det vederbörligen motiverade syftet att utveckla, genomföra och övervaka unionens politik eller program. Sådan nyttjanderätt ska begränsas till icke-kommersiell och icke-konkurrenspräglad användning.

8.  Särskilda bestämmelser om äganderätt, nyttjanderätt och licensiering ska fastställas i bidragsavtalen och kontrakten om förkommersiell upphandling för att säkerställa största möjliga upptagning av resultaten och för att undvika otillbörligt gynnande. ▌Om en uppdragstagare inte lyckas utnyttja resultaten kommersiellt inom en i kontraktet fastställd period efter den förkommersiella upphandlingen ska uppdragstagaren, om möjligt, överlåta äganderätten till resultaten till de upphandlande myndigheterna.

8a.  Tre eller flera medlemsstater eller associerade länder som multilateralt eller inom ramen för en EU-organisation, gemensamt har ingått ett eller flera kontrakt med en eller flera deltagare för att tillsammans vidareutveckla resultat som erhållits inom ramen för en särskild åtgärd som har fått finansiering inom ramen för ett bidragsavtal för ett forskningsprojekt på försvarsområdet, ska ha nyttjanderätt till resultaten av den åtgärd som ägs av en sådan deltagare och är nödvändiga för genomförandet av kontraktet. Sådan nyttjanderätt ska beviljas utan ersättningskrav och på särskilda villkor som syftar till att säkerställa att dessa rättigheter endast utnyttjas för kontraktets syfte och att det finns lämpliga skyldigheter avseende konfidentialitet.

AVDELNING IIISÄRSKILDA BESTÄMMELSERFÖR UTVECKLING

Artikel 23

Ytterligare kriterier för stödberättigande

1.  Där så är lämpligt ska konsortiet visa att de återstående kostnader för en stödberättigande åtgärd som inte täcks av unionsstödet kommer att täckas av andra finansieringssätt, såsom bidrag från medlemsstaterna och/eller de associerade länderna eller samfinansiering från rättsliga enheter.

2.  När det gäller åtgärder som avses i artikel 11.3 d ska åtgärden grunda sig på de harmoniserade kapacitetskrav som de berörda medlemsstaterna och/eller associerade länderna gemensamt kommit överens om.

3.  För åtgärder som avses i artikel 11.3 e–h ska konsortiet med hjälp av handlingar som utfärdats av de nationella myndigheterna visa att

(a)  minst två medlemsstater ▌eller minst en medlemsstat tillsammans med associerade länder ger garantier om att upphandla slutprodukten eller använda tekniken på ett samordnat sätt, inklusive gemensam upphandling, vilket kan omfatta gemensam upphandling,

(b)  åtgärden grundar sig på de gemensamma tekniska specifikationer som de medlemsstater och/eller associerade länder som samfinansierar åtgärden kommit överens om.

Artikel 24

Ytterligare tilldelningskriterier

Utöver de tilldelningskriterier som avses i artikel 13 får också följande beaktas i arbetsprogrammet:

(a)  Graden av ökad effektivitet under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik, inbegripet kostnadseffektivitet och synergieffekters potential när det gäller upphandling och underhåll samt avfallshantering.

(b)  Graden av samarbete mellan medlemsstater som deltar i den stödberättigande åtgärden.

(ba)  Den avsedda upphandlingsvolymen och den förväntade effekten på medlemsstaternas försvarskapacitet och försvarsutgifter, samt unionens strategiska oberoende.

Artikel 25

Äganderätt till resultat

1.  Unionen ska inte äga de produkter eller den teknik som utvecklingsåtgärderna resulterar i och ska inte heller ha någon fordran avseende immateriella rättigheter när det gäller åtgärdernas resultat.

1a.  Resultaten av åtgärderna ska ägas av de stödmottagare som har genererat dem. Om rättsliga enheter gemensamt genererar resultat och om deras respektive bidrag inte kan fastställas, eller om det inte går att särskilja sådana gemensamma resultat, ska de rättsliga enheterna ha gemensam äganderätt till resultaten. Samägarna ska ingå ett avtal om fördelningen och villkoren för utövande av samäganderätten i enlighet med sina skyldigheter enligt bidragsavtalet.

2.  Resultaten av de åtgärder som får stöd från fonden ska inte vara föremål för någon kontroll eller begränsning från icke-associerade tredjeländer eller från enheter i icke‑associerade tredjeländer, antingen direkt eller indirekt via ett eller flera rättsliga enheter, inbegripet i form av tekniköverföring.

3.  När det gäller resultat som mottagarna genererat enligt denna förordning, och utan att det påverkar punkt 2 i denna artikel, ska kommissionen minst sex veckor i förväg underrättas om varje överföring av äganderätt eller beviljande av licens till icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer. Om sådana överföringar av äganderätt eller beviljanden av licens strider mot unionens och dess medlemsstaters försvars- och säkerhetsintressen eller de mål i denna förordning som föreskrivs i artikel 3 ska medlen som tillhandahållits inom ramen för fonden återbetalas.

4.  Om unionen tillhandahåller bistånd i form av offentlig upphandling ska unionen, genom undantag från punkt 1, äga resultaten och medlemsstaterna och/eller de associerade länderna ska på skriftlig begäran ha rätt till en kostnadsfri icke-exklusiv licens för användning av resultaten.

Artikel 26

Projektledaren underrättas

Om medlemsstaterna och de associerade länderna utser en projektledare ska kommissionen samråda med projektledaren om de framsteg som gjorts i fråga om åtgärden innan den verkställer utbetalningen till stödmottagaren för den stödberättigande åtgärden.

AVDELNING IVSTYRNING, ÖVERVAKNING,UTVÄRDERING OCH KONTROLL

Artikel 27

Arbetsprogram

1.  Fonden ska genomföras med hjälp av årliga eller fleråriga arbetsprogram som fastställs i enlighet med artikel [110] i budgetförordningen. ▌

1a.  Arbetsprogrammen kan i synnerhet beakta de strategier som utvecklats i den överbryggande strategiska forskningsagendan och de strategiska sammanhangsfallen i kapacitetsutvecklingsplanen.

1b.  Kommissionen ska säkerställa att arbetsprogrammen är enhetliga under hela livscykelförvaltningen av försvarsprodukter och försvarsteknik.

2.  Kommissionen ska anta arbetsprogrammet genom delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28a.

2a.    Arbetsprogrammen ska i detalj ange de projektkategorier som ska finansieras inom ramen för fonden. Dessa arbetsprogram ska överensstämma med de mål som anges i artikel 3.

2b.  Baserat på arbetsprogrammens utarbetandeprocess ska kommissionen göra en förhandsbedömning av eventuell överlappning med befintlig kapacitet eller redan finansierade forsknings- eller utvecklingsprojekt inom unionen.

Artikel 28a

Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 27 ska ges till kommissionen för en period av sju år från och med den [dagen för ikraftträdande].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 27 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning[17].

Artikel 29

Oberoende experter

1.  Kommissionen ska utse oberoende experter som ska hjälpa till vid utvärderingen av förslag i enlighet med artikel [237] i budgetförordningen. ▌

2.  Oberoende experter ska vara unionsmedborgare från så många olika medlemsstater som möjligt och identifieras och väljas ut på grundval av ▌inbjudningar att anmäla intresse ▌i syfte att upprätta en förteckning över experter. Genom undantag från artikel [237] i budgetförordningen ska denna förteckning inte offentliggöras helt eller delvis om detta krävs för att skydda den allmänna säkerheten.

3.  Oberoende experter ska ha genomgått lämplig säkerhetsprövning i en medlemsstat.

5.  Oberoende experter ska väljas ut på grundval av kompetens, erfarenhet och kunskaper som är relevanta för utförandet av de uppgifter som anförtros dem.

5a.  Kommissionen ska säkerställa att en expert som står inför en intressekonflikt avseende en fråga som denne ska uttala sig om inte bedömer, ger råd om eller bistår i fråga om den specifika sakfrågan.

Artikel 30

Tillämpliga bestämmelser i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.  Vid tillämpningen av denna förordning

(a)  ska varje medlemsstat eller associerat land se till att dess nationella säkerhetsbestämmelser erbjuder en skyddsnivå för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som motsvarar den som ges med de regler om säkerhet som fastställs i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter[18] och i rådets säkerhetsbestämmelser enligt bilagorna till beslut 2013/488/EU[19].

(b)  Medlemsstaterna och de associerade länderna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de nationella säkerhetsbestämmelser som avses i led a.

(c)  Fysiska personer som är bosatta och juridiska personer som är etablerade i icke-associerade tredjeländer får hantera säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter om fonden endast om de i dessa länder omfattas av säkerhetsbestämmelser som säkerställer en skyddsnivå som är åtminstone likvärdig den som tillhandahålls genom kommissionens säkerhetsbestämmelser som fastställs i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 och genom rådets säkerhetsbestämmelser enligt bilagorna till beslut 2013/488/EU. Likvärdigheten när det gäller säkerhetsbestämmelser som tillämpas i ett tredjeland eller i en internationell organisation ska fastställas i ett informationssäkerhetsavtal, som om det är relevant inbegriper frågor som rör industrisäkerhet, som slutits mellan unionen och det tredjelandet eller den internationella organisationen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 218 i EUF-fördraget och med beaktande av artikel 13 i beslut 2013/488/EU.

(d)  En fysisk eller juridisk person, ett tredjeland eller en internationell organisation får – utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i beslut 2013/488/EU och bestämmelserna om industrisäkerhet enligt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 – ges tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter när det, utifrån en bedömning från fall till fall, anses nödvändigt beroende på uppgifternas karaktär och innehåll, mottagarens behovsenliga behörighet och den fördel som det innebär för unionen.

2.  När det gäller åtgärder som involverar, kräver och/eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade eller känsliga men inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska det relevanta finansieringsorganet i ansökningsomgången/upphandlingsdokumenten precisera vilka åtgärder och krav som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för denna information på erforderlig nivå.

3.  För att underlätta utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad och känslig men inte säkerhetsskyddsklassificerad information mellan kommissionen, mottagarna och, i förekommande fall, medlemsstaterna ska kommissionen inrätta ett säkert elektroniskt system för informationsutbyte.

Artikel 31

Övervakning och rapportering

1.  I bilagan fastställs indikatorer för att övervaka genomförandet av och framstegen för fonden när det gäller att uppnå de allmänna och särskilda mål som fastställs i artikel 3.

2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av fondens framsteg när det gäller att uppnå målen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra bilagan för att se över eller komplettera indikatorerna där så krävs och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

3.  Kommissionen ska regelbundet övervaka och utvärdera genomförandet av fonden och årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts. Årsrapporten ska innehålla ett avsnitt om genomförandet av artikel 7. Kommissionen ska för detta ändamål vidta nödvändiga övervakningsåtgärder.

4.  Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifter för övervakning av fondens genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och i rätt tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.

Artikel 32

Utvärdering av fonden

1.  Utvärderingar ska utföras i rätt tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

2.  En halvtidsutvärdering av fonden ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av fonden, dock senast fyra år efter det att fonden börjat genomföras. Lägesrapporten, som ska ha utarbetats senast den 31 juli 2024, ska i synnerhet ▌innehålla en bedömning av fondens styrning, tillvaratagna erfarenheter från det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning, en bedömning av genomförandet av de etiska förfaranden som avses i artikel 7, utnyttjandegrader, projektilldelningsresultat, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande samt deras grad av gränsöverskridande deltagande, fördelningen av finansiering mellan olika kategorier av underleverantörer enligt definitionen i artikel 10.9, budgetanslaget för banbrytande teknik och den finansiering som beviljats i enlighet med artikel [195] i budgetförordningen. Halvtidsutvärderingen ska också omfatta information om mottagarnas ursprungsländer, antalet deltagande länder i de enskilda projekten, och, om möjligt, fördelningen av de genererade immateriella rättigheterna. Kommissionen får lägga fram förslag till lämpliga ändringar av denna förordning.

3.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast fyra år efter den 31 december 2027, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av fondens genomförande. Den slutliga utvärderingsrapporten ska innefatta resultaten av genomförandet och i möjligaste mån fondens inverkan. Rapporten, som ska bygga på relevanta samråd med medlemsstaterna och associerade länder och de viktigaste berörda parterna, ska särskilt bedöma framstegen med att nå målen i artikel 3. Den ska också innehålla en analys av gränsöverskridande deltagande i projekt inom ramen för fonden, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande, samt av små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags delaktighet i den globala värdekedjan. Utvärderingen ska också innehålla information om mottagarnas ursprungsländer och, om möjligt, fördelningen av de genererade immateriella rättigheterna.

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Artikel 33

Revision

Revisioner av användningen av unionens medel som utförs av personer eller enheter, inbegripet andra än de som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med artikel 127 i budgetförordningen. Europeiska unionens revisionsrätt ska granska räkenskaperna över unionens samtliga inkomster och utgifter enligt artikel 287 i EUF-fördraget.

Artikel 34

Skydd av unionens ekonomiska intressen

När ett tredjeland deltar i fonden genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra de utredningar, däribland kontroller på plats och inspektioner, som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Artikel 35

Information, kommunikation och publicitet

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats fonden ska också bidra till kommissionens kommunikation av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som anges i artikel 3. Dessa medel får användas för projekt om statistik om försvarsindustrin och projekt för att hantera insamling av uppgifter.

AVDELNING VDELEGERADE AKTER, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36

Delegerade akter

1.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 31 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 31 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 31 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 37

Upphävande

6.  Förordning (EU) nr …/…. (om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram) ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

Artikel 38

Övergångsbestämmelser

1.  Denna förordning ska inte påverka fortsatt genomförande eller ändringar av de berörda åtgärderna fram till dess att de har avslutats, enligt [förordningen om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram] och den förberedande åtgärden för forskning inom försvarsområdet, som ska fortsätta att tillämpas för de berörda åtgärderna fram till dess att de avslutas.

2.  Finansieringsramen för fonden får också omfatta de utgifter för tekniskt och administrativt stöd som är nödvändiga för övergången mellan fonden och de åtgärder som antagits inom ramen för föregångarna, [förordningen om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram] och den förberedande åtgärden för forskning inom försvarsområdet.

3.  Vid behov får anslag föras in i budgeten efter 2027 för att täcka de kostnader som föreskrivs i artikel 4.4, i syfte att möjliggöra förvaltning av åtgärder som inte slutförts den 31 december 2027.

Artikel 39

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

 • [1] * Ändringsförslag: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.
 • [2]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).
  2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1092 av den 18 juli 2018 om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens försvarsindustri. (EUT L 200, 7.8.2018, s. 30).
 • [3]  Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet), EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.
 • [4]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
 • [5]  Hänvisning som ska uppdateras: EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. Avtalet finns på följande webbplats: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
 • [6]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
 • [7]  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
 • [8]  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
 • [9]  Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
 • [10]  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
 • [11]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).
 • [12]  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).
 • [13]  Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
 • [14]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
 • [15]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
 • [16]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).
 • [17]  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
 • [18]  EUT L 72, 17.3.2015, s. 53.
 • [19]  EUT L 274, 15.10.2013, s. 1.

RESERVATION

Reservation framlagd av GUE/NGL-gruppens ledamöter Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

I betänkandet förespråkas en snabb ytterligare militarisering av EU och medlemsstaterna. Genom att främja en kapprustning subventioneras militära företag som utnyttjar ökade investeringar i försvarsforskning och militär forskning samt utveckling av utrustning och vapen, trots den sociala krisen och miljöpåverkan. Betänkandet strider mot artikel 41.2 i EU‑fördraget som innehåller ett förbud mot att driftsutgifter i samband med operationer som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser belastar unionens budget. I betänkandet förespråkas även samarbete mellan EU och Nato.

Vi motsätter oss betänkandet, eftersom det

–  formar EU till en global militär aktör,

–  syftar till att subventionera försvarssektorn och det militärindustriella komplexet och lär öka vapenexporten,

–  militariserar den civila politiken och använder industrin och konkurrenskraften som förevändning för att vidareutveckla EU:s försvarskapacitet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

–  främjar ytterligare civil-militärt samarbete.

Vi kräver

–  en radikal nedrustning i EU och globalt,

–  att EU-budgeten inte används till militär finansiering och att artikel 41.2 i EU-fördraget tillämpas strikt,

–  att offentliga medel ska främja arbetstillfällen av hög kvalitet, återindustrialisering samt små och medelstora företag,

–  främjande av civil forskning och utveckling som tjänar folket och dess behov,

–  att all verksamhet ska hålla sig strikt till FN-stadgan och folkrätten,

–  uteslutande civila, fredliga konfliktlösningar och åtskillnad mellan civila och militära insatser,

–  åtskillnad mellan EU och Nato.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (14.11.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
(COM(2018)0476 – C8‑0268/2018 – 2018/0254(COD))

Föredragande av yttrande (*): David McAllister

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Fonden skulle bidra till upprättandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell och försvarsteknisk bas och gå hand i hand med unionens initiativ för en mer integrerad europeisk försvarsmarknad, särskilt de två direktiv6 om upphandling respektive överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU som antogs 2009.

(2)  Fonden skulle bidra till upprättandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell och försvarsteknisk bas och gå hand i hand med unionens initiativ för en mer integrerad europeisk försvarsmarknad, särskilt de två direktiv6 om upphandling respektive överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU som antogs 2009. Fonden kommer att utgöra hörnstenen i en sund europeisk försvarsindustripolitik.

_________________

_________________

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I enlighet med ett integrerat tillvägagångssätt och i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft och innovationskapacitet inom unionens försvarsindustri bör en europeisk försvarsfond inrättas. Fonden bör syfta till att stärka konkurrenskraften, innovationen, effektiviteten och oberoendet hos unionens försvarsindustri och därigenom bidra till unionens strategiska oberoende genom stöd till gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och mellan företag, forskningscentrum, nationella förvaltningar, internationella organisationer och universitet, i forsknings- och utvecklingsfaserna för försvarsprodukter och försvarsteknik. För att uppnå mer innovativa lösningar och en öppen inre marknad bör fonden stödja gränsöverskridande deltagande av små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag på försvarsområdet.

(3)  I enlighet med ett integrerat tillvägagångssätt och i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft och innovationskapacitet inom unionens försvarsindustri bör en europeisk försvarsfond inrättas. Fonden bör syfta till att stärka konkurrenskraften, innovationen, effektiviteten och oberoendet hos unionens försvarsindustri och därigenom bidra till unionens strategiska oberoende, förbättring av medlemsstaternas försvarskapacitet och främjande av unionens säkerhets- och försvarsintressen i enlighet med ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, genom stöd till gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och mellan företag, forskningscentrum, nationella förvaltningar, internationella organisationer och universitet, i forsknings- och utvecklingsfaserna för försvarsprodukter och försvarsteknik. För att uppnå mer innovativa lösningar och en öppen inre marknad bör fonden stödja gränsöverskridande deltagande av små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag och främja deras inkluderande i gränsöverskridande leveranskedjor på försvarsområdet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Fonden bör ge tillräckligt stöd till forskning och utveckling inom banbrytande försvarsteknik.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Eftersom syftet med fonden är att främja konkurrenskraft och innovation inom unionens försvarsindustri genom stöd och komplement till samarbetsinriktad försvarsforskning och teknisk verksamhet samt att minska riskerna i utvecklingsfasen av samarbetsprojekt, bör forsknings- och utvecklingsåtgärder kopplade till en försvarsprodukt eller försvarsteknik kunna få stöd från fonden. Detta bör också gälla för uppgradering, inklusive interoperabilitet, av befintliga försvarsprodukter och befintlig försvarsteknik.

(9)  Eftersom syftet med fonden är att främja konkurrenskraft, effektivitet och innovation inom unionens försvarsindustri genom stöd och komplement till samarbetsinriktad försvarsforskning och teknisk verksamhet samt att minska riskerna i utvecklingsfasen av samarbetsprojekt, bör forsknings- och utvecklingsåtgärder kopplade till en försvarsprodukt eller försvarsteknik kunna få stöd från fonden. Detta bör också gälla för uppgradering, inklusive interoperabilitet, av befintliga försvarsprodukter och befintlig försvarsteknik.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom syftet med fonden i synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan rättsliga enheter och EU:s medlemsstater bör en åtgärd kunna finansieras endast om den genomförs genom samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är baserade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Minst tre av dessa stödberättigade rättliga enheter som är etablerade i minst två olika medlemsstater och/eller associerade länder bör varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra. För att öka samarbetet mellan medlemsstaterna bör fonden stödja gemensam förkommersiell upphandling.

(10)  Eftersom syftet med fonden i synnerhet är att fördjupa samarbetet och stärka konkurrenskraften mellan rättsliga enheter och EU:s medlemsstater bör en åtgärd kunna finansieras endast om den genomförs genom samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är baserade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Minst tre av dessa stödberättigade rättliga enheter som är etablerade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder bör varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra. För att öka samarbetet mellan medlemsstaterna bör fonden stödja gemensam förkommersiell upphandling.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Om en utvecklingsåtgärd som stöds genom fonden leds av en projektledare som utsetts av medlemsstaterna eller associerade länder, bör kommissionen informera projektledaren innan den verkställer utbetalningen till stödmottagaren så att projektledaren kan säkerställa att stödmottagarna håller tidsfristerna. Projektledaren skulle under vissa omständigheter kunna lämna sina synpunkter till kommissionen om framstegen med åtgärden så att kommissionen kan bekräfta huruvida villkoren för att verkställa utbetalningen är uppfyllda.

(15)  Om en utvecklingsåtgärd som stöds genom fonden leds av en projektledare som utsetts av medlemsstaterna eller associerade länder, bör kommissionen informera projektledaren innan den verkställer utbetalningen till stödmottagaren så att projektledaren kan säkerställa att stödmottagarna håller tidsfristerna. Projektledaren bör lämna sina synpunkter till kommissionen om framstegen med åtgärden så att kommissionen kan bekräfta huruvida villkoren för att verkställa utbetalningen är uppfyllda.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Åtgärder med deltagande av gränsöverskridande små och medelstora företag bidrar till att öppna upp leveranskedjorna samt till fondens mål. Sådana åtgärder bör därför vara berättigade till en högre finansieringssats, som bör gynna alla enheter som deltar i konsortiet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

(22a)  För att kunna hantera den ökade instabiliteten och de ökade konflikterna i unionens grannskap, liksom de nya säkerhetsriskerna och geopolitiska hoten, måste medlemsstaterna och unionens institutioner identifiera gemensamma risker och hot och fastställa gemensamma säkerhetsintressen, strategier och kapacitetsbehov, vilket skulle kunna ske via en EU-vitbok om säkerhet och försvar samt genom fastställda förfaranden som exempelvis mekanismen för kapacitetsutveckling.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Innovation och teknisk utveckling inom unionens försvarsindustri bör främjas på ett sätt som är förenligt med unionens säkerhets- och försvarsintressen. Åtgärdens bidrag till dessa intressen och till de forsknings- och kapacitetsprioriteringar på försvarsområdet som medlemsstaterna gemensamt kommit överens om bör därför vara ett kriterium för tilldelning. Inom unionen kartläggs brister som rör gemensam forskning och kapacitet på försvarsområdet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt genom den överbryggande strategiska forskningsagendan och kapacitetsutvecklingsplanen. Andra unionsprocesser, såsom den samordnade årliga försvarsöversikten och det permanenta strukturerade samarbetet, kommer att stödja genomförandet av relevanta prioriteringar genom kartläggning och vidareutveckling av möjligheter till fördjupat samarbete i syfte att förverkliga EU:s ambitioner på säkerhets- och försvarsområdet. När så är lämpligt bör även hänsyn tas till regionala och internationella prioriteringar, inklusive inom ramen för Nato, om de är förenliga med unionens prioriteringar och inte hindrar någon medlemsstat eller något associerat land från att delta, och med beaktande av att onödig överlappning bör undvikas.

(23)  Innovation och teknisk utveckling inom unionens försvarsindustri bör främjas på ett sätt som tjänar unionens och medlemsstaternas säkerhets- och försvarsintressen. Med beaktande av de specifika egenskaperna i försvarsbranschen, bör alla åtgärder på området ha en djupgående samordning och vara förenliga med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och dess prioriteringar. Åtgärdens bidrag till dessa intressen och till de forsknings- och kapacitetsprioriteringar på försvarsområdet som medlemsstaterna gemensamt kommit överens om bör därför vara ett kriterium för tilldelning. Inom unionen kartläggs brister som rör gemensam forskning och kapacitet på försvarsområdet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt genom mekanismen för kapacitetsutveckling. Andra unionsprocesser, såsom den samordnade årliga försvarsöversikten och det permanenta strukturerade samarbetet, kommer att stödja genomförandet av relevanta prioriteringar genom kartläggning och vidareutveckling av möjligheter till fördjupat samarbete i syfte att förverkliga EU:s ambitioner på säkerhets- och försvarsområdet. När så är lämpligt bör även hänsyn tas till regionala och internationella prioriteringar, inklusive inom ramen för Nato, om de är förenliga med unionens prioriteringar och inte hindrar någon medlemsstat eller något associerat land från att delta, och med beaktande av att onödig överlappning bör undvikas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Fonden bör även beakta handlingsplanen för militär rörlighet inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, den europeiska fredsfaciliteten för att bland annat stödja Gusps och GSFP:s uppdrag samt arbetet för att bekämpa hybridhot som, tillsammans med kapacitetsutvecklingsplanen, den samordnade årliga försvarsöversikten och Pesco, bidrar till att koordinera kapacitetsplanering, utveckling, upphandling och insatser.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Kommissionen kommer att beakta övrig verksamhet som finansieras genom ramprogrammet Horisont Europa i syfte att undvika onödig överlappning och säkerställa korsbefruktning mellan civil forskning och forskning på försvarsområdet.

(25)  Kommissionen kommer att beakta övrig verksamhet som finansieras genom ramprogrammet Horisont Europa i syfte att undvika onödig överlappning och säkerställa korsbefruktning och synergier mellan civil forskning och forskning på försvarsområdet och se till att Horisont Europa förblir ett helt och hållet civilt forskningsprogram.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Kommissionen bör upprätta årliga eller fleråriga arbetsprogram i enlighet med målen för fonden. Kommissionen bör vid upprättandet av arbetsprogrammet biträdas av en kommitté med företrädare för medlemsstaterna. I syfte att dra nytta av sin expertkunskap inom försvarssektorn kommer Europeiska försvarsbyrån att få status som observatör i kommittén. Med hänsyn till särdragen på försvarsområdet bör även Europeiska utrikestjänsten bistå kommittén med företrädare för medlemsstaterna.

(31)  Kommissionen bör upprätta årliga eller fleråriga arbetsprogram i enlighet med målen för fonden. Arbetsprogrammen bör beakta de första erfarenheterna från genomförandet av det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, pilotprojektet och den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning. Kommissionen bör vid upprättandet av arbetsprogrammet biträdas av en kommitté med företrädare för medlemsstaterna. I syfte att dra nytta av sin expertkunskap inom försvarssektorn kommer Europeiska försvarsbyrån att få status som observatör i kommittén. Med hänsyn till särdragen på försvarsområdet bör även Europeiska utrikestjänsten bistå kommittén med företrädare för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  Direktiv 2009/43/EG syftar till att förenkla villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom unionen. Direktivet minskar hindren utan att äventyra den nationella kontrollen över viktiga försvars- och säkerhetsintressen. Användningen av generella överföringstillstånd för fonden minskar väsentligt den administrativa bördan för leverantörer som avser att delta i programmet. Kommissionen bör, på uppdrag av medlemsstater och associerade tredjeländer, kunna fungera som en central kontaktpunkt för registrering av leverantörer och regelbundet offentliggöra en förteckning över utfärdade generella överföringstillstånd i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 46b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46b)  Företag som föreslår nya försvarsrelaterade produkter eller tekniker eller nya syften för befintliga produkter eller tekniker omfattas av den tillämpliga lagstiftningen. Om det inte finns någon lagstiftning som enkelt kan tillämpas bör de åta sig att följa en rad universella etiska principer för människors grundläggande rättigheter och välfärd, skyddet av människans genom, behandlingen av djur, bevarandet av naturmiljöer, skyddet av kulturarv och rättvist tillträde till globala gemensamma resurser såsom rymden och cyberrymden. Kommissionen bör säkerställa att förslag granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som ger upphov till allvarliga etiska frågor och överlämna dem för etisk bedömning. Åtgärder som inte är etiskt godtagbara bör inte få stöd från unionen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 46c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46c)  Rådet bör sträva efter att fastställa ett beslut om användningen av väpnade obemannade luftfartyg före den [31 december 2020]. Innan detta beslut har trätt i kraft kommer inga medel att ställas till förfogande för att utveckla väpnade obemannade luftfartyg.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 46d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46d)  Fonden bör stödja utveckling och bedömning av banbrytande försvarsteknik som på ett genomgripande sätt kan förändra koncept och genomförande i samband med försvarsfrågor. Genomgripande ny kapacitet bör tillhandahållas genom ett ekosystem för innovation som innefattar den akademiska världen, företag och statliga institutioner, i enlighet med de försvarskapacitetsprioriteringar som medlemsstaterna enats om, i synnerhet den reviderade kapacitetsutvecklingsplanen och den samordnade årliga försvarsöversikten. Därigenom kommer unionen att kunna utveckla kapacitet och koncept som bygger på teknisk överlägsenhet, vilket gör att unionen bättre kan skydda sina medborgare och främja fred, säkerhet och framsteg i Europa och världen. Kommissionen bör inrätta en flexibel struktur för att förvalta stödet till utveckling och bedömning av banbrytande försvarsteknik.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 46e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46e)  Outnyttjade medel från det särskilda målet för militär rörlighet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) bör användas för att stärka fonden. Medlen bör användas för att främja projekt för militär rörlighet där utsikter till dubbla användningsområden (civila och militära) saknas inom ramen för FSE, stärka stödet till banbrytande försvarsteknik och göra det möjligt att finansiera ytterligare åtgärder, i enlighet med de försvarskapacitetsprioriteringar som medlemsstaterna enats om.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 46f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46f)  Försvarsrelaterade leveranser och tjänster från icke-associerade tredjeländer skulle kunna innebära att dessa länders myndigheter måste utfärda exportlicenser. Kommissionen, medlemsstaterna och associerade tredjeländer liksom företag som är etablerade i unionen skulle inte kunna påverka sådana utfärdanden i större omfattning. Nekande eller upphävande av exportlicenser eller vägran att bevilja exportlicenser för uppföljningsåtgärder skulle kunna få oacceptabla följder för den europeiska försvarssektorns funktionssäkerhet och unionens strategiska oberoende. Kommissionen bör därför systematiskt samla in uppgifter om vilka exportlicenser från tredjeländer som behövs för försvarsfondens projekt. Företag som avser att delta i åtgärder som finansieras genom fonden liksom företag som redan deltar i sådana åtgärder bör göra riskbedömningar av försvarsrelaterade leveranser och tjänster från tredjeländer och ge kommissionen dessa bedömningar. Om det skulle bli oacceptabla följder för den europeiska försvarssektorns funktionssäkerhet eller unionens strategiska oberoende bör kommissionen omedelbart underrätta unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. De bör underrätta Europaparlamentet och rådet om eventuella åtgärder som de vidtar.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  utvecklingsåtgärd: åtgärd som består främst av försvarsinriktad verksamhet i utvecklingsfasen och som omfattar nya produkter eller ny teknik eller uppgraderingar av befintliga produkter och befintlig teknik, med undantag av produktion eller användning av vapen.

(3)  utvecklingsåtgärd: åtgärd som består uteslutande av försvarsinriktad verksamhet i utvecklingsfasen och som omfattar nya produkter eller ny teknik eller uppgraderingar av befintliga produkter och befintlig teknik, med undantag av produktion eller användning av vapen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  etisk fråga: farhåga kring att det avsedda eller underförstådda genomförandet eller resultatet av en åtgärd som är förenlig med tillämplig europeisk, nationell eller internationell lagstiftning strider mot principer för människors grundläggande rättigheter och välfärd, skyddet av människans genom, behandlingen av djur, bevarandet av naturmiljöer, skyddet av kulturarv och rättvist tillträde till globala gemensamma resurser såsom rymden och cyberrymden.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fondens allmänna mål är att främja konkurrenskraften, effektiviteten och innovationsförmågan inom den europeiska försvarsindustrin genom att stödja gemensamma insatser och gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter inom hela unionen, inklusive små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag, och att främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom innovation, forskning och teknisk utveckling i varje skede av den industriella livscykeln, något som bidrar till unionens strategiska oberoende. Fonden bör också bidra till unionens handlingsfrihet och dess oberoende, särskilt när det gäller teknik och näringsliv.

1.  Fondens allmänna mål är att göra det möjligt för unionen att utöva sin befogenhet att genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik, att bidra till de strategiska prioriteringarna inom ramen för Gusp/GSFP samt att främja inkluderingen, integrationen, interoperabiliteten, konkurrenskraften, effektiviteten och innovationsförmågan inom den europeiska försvarssektorns tekniska och industriella bas, genom att stödja gemensamma insatser och gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter inom hela Europa, inklusive små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag, och att främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom innovation, forskning och teknisk utveckling i varje skede av en försvarsprodukts eller försvarstjänsts livscykel. Det är viktigt att mer konkreta förslag läggs fram om hur man ska förbättra den gränsöverskridande tillgången till försvarsmarknaden för små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag. Fonden bör också bidra till unionens säkerhets- och försvarsintressen, unionens handlingsfrihet, dess strategiska, tekniska och industriella oberoende samt till utvecklingen och förbättringen av mer avancerad försvarskapacitet i medlemsstaterna. Ett större ansvar för den egna säkerheten kommer också att gagna Nato.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja de projekt för forskningssamverkan som avsevärt skulle kunna öka resultaten för framtida kapacitet, vilket syftar till att maximera innovation och införa nya försvarsprodukter och ny försvarsteknik, inklusive banbrytande försvarsprodukter och försvarsteknik.

(a)  Stödja de projekt för forskningssamverkan som avsevärt skulle kunna öka resultaten för framtida försvarskapacitet och försvarsindustriell kapacitet, vilket syftar till att maximera innovation och införa nya försvarsprodukter och ny försvarsteknik, inklusive banbrytande försvarsprodukter och försvarsteknik, bland annat inom it-försvar.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja gemensamma utvecklingsprojekt när det gäller försvarsprodukter och försvarsteknik i enlighet med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som medlemsstaterna enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och på så sätt öka effektiviteten i fråga om försvarsutgifterna inom unionen, uppnå större stordriftsfördelar, minska risken för onödig överlappning och därmed minska splittringen avseende försvarsprodukter och försvarsteknik i hela unionen. I slutändan kommer fonden att leda till större interoperabilitet mellan medlemsstaternas kapacitet.

(b)  Stödja gemensamma utvecklingsprojekt när det gäller försvarsprodukter och försvarsteknik i enlighet med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som medlemsstaterna enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet inom ramen för mekanismen för kapacitetsutveckling, det permanenta strukturerade samarbetet och den samordnade årliga försvarsöversikten, och på så sätt främja effektivitetsvinster i fråga om försvarsutgifterna inom unionen, uppnå större stordriftsfördelar, elimineraonödig överlappning och ett för stort beroende av import från tredjeländer, och därmed minska splittringen avseende försvarsprodukter och försvarsteknik i hela unionen. I slutändan kommer fonden att leda till ett större strategiskt oberoende för unionen, ökad standardisering och interoperabilitet mellan medlemsstaternas kapacitet, och därmed åstadkomma större verkan av deras försvarsutgifter, och till ett effektivt genomförande av en sund europeisk försvarsindustripolitik.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Främja europeiskt försvarsforsknings- och försvarsindustrisamarbete mellan minst tre medlemsstater och minst tre företag, i enlighet med artikel 11.4.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  I slutet av varje år ska de outnyttjade medlen för det särskilda mål för militär rörlighet som avses i artikel [3.2 a ii] i förordning [Fonden för ett sammanlänkat Europa] göras tillgängliga för fondens genomförande.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ett upplägg ska ordnas som gör det möjligt för Förenade kungariket att i största möjliga utsträckning delta i Europeiska försvarsfondens projekt.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska tilldela medel genom öppna och offentliga samråd om de insatsområden som fastställs i arbetsprogrammen.

1.  Kommissionen ska tilldela medel genom öppna och offentliga samråd om de insatsområden som fastställs i arbetsprogrammen, med hänsyn till mekanismen för kapacitetsutveckling.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förslag ska granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som innebär komplicerade och allvarliga etiska frågor och överlämna dem för etisk bedömning. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras av kommissionen med hjälp av experter på försvarsetik. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena.

2.  Förslag ska granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som innebär komplicerade och allvarliga etiska frågor och överlämna dem för etisk bedömning. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras av kommissionen med hjälp av försvarsexperter på försvarsetik. Alla experter ska vara kontrollerade av den medlemsstat som har utfärdat deras säkerhetsgodkännande. Att rätt säkerhetsgodkännande finns ska vara ett krav innan de utses. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Generella överföringstillstånd

 

1.  Medlemsstater och associerade tredjeländer ska offentliggöra generella överföringstillstånd som direkt ger leverantörer som är etablerade på deras territorier tillstånd att delta i de projekt som finansieras genom fonden. Medlemsstater och associerade tredjeländer får fastställa villkor för registrering före första användningen av ett generellt överföringstillstånd.

 

2.  Kommissionen ska säkerställa att nödvändiga villkor för användning av generella överföringstillstånd fastställs och ska offentliggöra all relevant information i arbetsprogrammen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram får också erhålla bidrag genom fonden, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Bestämmelserna för varje bidragande unionsprogram/fond ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

1.  En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram, i synnerhet ramprogrammet Horisont Europa eller FSE i syfte att anpassa de transeuropeiska transportnäten till behov avseende militär rörlighet, får också erhålla bidrag genom fonden, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Bestämmelserna för varje bidragande unionsprogram/fond ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökande och deras underleverantörer ska vara stödberättigade förutsatt att de är etablerade i unionen eller i ett associerat land, har sina strukturer för verkställande ledning i unionen eller i ett associerat land och inte kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller av en enhet i ett icke-associerat tredjeland.

1.  Sökande och underleverantörer som deltar i åtgärden ska vara stödberättigade förutsatt att de är etablerade i unionen eller i ett associerat land, har sina strukturer för verkställande ledning i unionen eller i ett associerat land och inte kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller av en enhet i ett icke-associerat tredjeland.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får en sökande som är etablerad i unionen eller i ett associerat land och kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland vara stödberättigad om detta är nödvändigt för att uppnå målen med åtgärden och förutsatt att dess deltagande inte kommer att äventyra unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen. För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska det i ansökningsomgången krävas att sökanden lämnar följande uppgifter som särskilt visar att

2.  Genom undantag från punkt 1 får en sökande eller en underleverantör som deltar i åtgärden, är etablerad eller har sin struktur för verkställande ledning i unionen eller i ett associerat land och kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland utgöra en stödberättigad enhet om detta är nödvändigt för att uppnå programmets mål och förutsatt att dess deltagande inte kommer att äventyra unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen eller målet i artikel 3. För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska det i ansökningsomgången krävas att sökanden lämnar följande garantier som godkänts av den medlemsstat där den sökande är belägen och åtar sig att innan åtgärden inleds vidta åtgärder för att säkerställa att

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  resultaten av åtgärden stannar hos stödmottagaren och inte blir föremål för kontroll eller begränsningar som utförs av icke-associerade tredjeländer eller andra enheter i icke-associerade i tredjeländer under åtgärden och under en viss tid efter dess slutförande.

(c)  resultaten av åtgärden stannar hos stödmottagaren och inte blir föremål för kontroll eller begränsningar som utförs av icke-associerade tredjeländer eller andra enheter i icke-associerade i tredjeländer och inte kan exporteras eller tillgängliggöras utanför unionen utan tillstånd från den medlemsstat där företaget är etablerat, under åtgärden och efter dess slutförande.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  All infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som används i samband med de åtgärder som finansieras inom ramen för fonden ska vara belägen eller belägna på unionens eller de associerade ländernas territorium. När stödmottagarna och deras underleverantörer genomför en stödberättigande åtgärd ska de dessutom bara samarbeta med rättsliga enheter som är etablerade i unionen eller i ett associerat land och som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer.

3.  All infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som används i samband med de åtgärder som finansieras inom ramen för fonden ska vara belägen eller belägna på unionens eller de associerade ländernas territorium och ska inte vara föremål för kontroll eller begränsningar som utförs av icke-associerade tredjeländer eller andra enheter i icke-associerade i tredjeländer. När stödmottagarna och deras underleverantörer genomför en stödberättigande åtgärd ska de dessutom samarbeta med rättsliga enheter som är etablerade i unionen eller i ett associerat land och som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Genom undantag från punkt 3 får de stödmottagare och underleverantörer som deltar i åtgärden använda sin infrastruktur samt sina tillgångar, anläggningar och resurser som är belägna eller förvaras på ett icke-associerat tredjelands territorium, om det är nödvändigt för att uppnå målen för en åtgärd och förutsatt att det inte äventyrar säkerheten för unionen och dess medlemsstater. Enligt samma villkor får stödmottagare och deras underleverantörer när de utför en stödberättigande insats samarbeta med en enhet som är etablerad i ett icke-associerat tredjeland. Kostnaderna för användning av sådan infrastruktur, för sådana anläggningar, tillgångar eller resurser och för sådant samarbete ska inte vara stödberättigande inom ramen för fonden.

4.  Om det inte finns några lätt tillgängliga konkurrenskraftiga alternativ inom unionen och det inte strider mot unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen får, genom undantag från punkt 3, de stödmottagare och underleverantörer som deltar i åtgärden använda sin infrastruktur samt sina tillgångar, anläggningar och resurser som är belägna eller förvaras på ett icke-associerat tredjelands territorium, om det är nödvändigt för att uppnå målen för en åtgärd och förutsatt att det inte äventyrar unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen. Enligt samma villkor får stödmottagare och deras underleverantörer när de utför en stödberättigande insats samarbeta med en enhet som är etablerad i ett icke-associerat tredjeland. Kostnaderna för användning av sådan infrastruktur, för sådana anläggningar, tillgångar eller resurser och för sådant samarbete ska inte vara stödberättigande inom ramen för fonden.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Vid tillämpningen av denna artikel avses med underleverantörer de underleverantörer som har ett direkt avtalsförhållande med en stödmottagare, andra underleverantörer som tilldelas minst 10 % av de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och underleverantörer som får kräva tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 för att genomföra åtgärden.

9.  Vid tillämpningen av denna artikel avses med underleverantörer de underleverantörer som har ett direkt avtalsförhållande med en stödmottagare, andra underleverantörer som tilldelas minst 10 % av de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden, underleverantörer som får kräva tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 för att genomföra åtgärden och underleverantörer som måste ansöka om exportlicens i ett icke-associerat tredjeland.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Såvida inte annat föreskrivs i det arbetsprogram som avses i artikel 27, ska åtgärden genomföras i samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är etablerade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Minst tre av dessa stödberättigade enheter som är etablerade i minst två medlemsstater och/eller associerade länder ska under hela genomförandet av åtgärden varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra.

4.  Åtgärden ska genomföras i samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är etablerade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Varje konsortium som innefattar rättsliga enheter från ett associerat land ska även innefatta minst två rättsliga enheter från två olika medlemsstater. Minst tre av dessa stödberättigade enheter som är etablerade i minst tre medlemsstater och/eller associerade länder ska under hela genomförandet av åtgärden varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Åtgärder för utveckling av produkter och teknik, vars användning, utveckling eller produktion är förbjuden enligt tillämplig internationell rätt ska inte vara stödberättigande.

6.  Åtgärder för utveckling av produkter och teknik, vars användning, utveckling eller produktion är förbjuden enligt tillämplig internationell rätt ska inte vara stödberättigande. Programmet ska i synnerhet inte finansiera brandvapen inklusive vit fosfor, ammunition med utarmat uran, dödliga autonoma vapen utan meningsfull mänsklig kontroll över de kritiska funktionerna att välja ut och anfalla enskilda mål, handeldvapen och lätta vapen som huvudsakligen utvecklats för exportändamål, dvs. där ingen medlemsstat har uttryckt något krav på att åtgärden ska genomföras.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Bidrag till den europeiska försvarsindustrins industriella oberoende och till unionens säkerhets- och försvarsintressen genom att stärka försvarsteknik eller försvarsprodukter i enlighet med de försvarskapacitetsprioriteringar som medlemsstaterna enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Antalet deltagande stater och företag.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Bidrag till att skapa nytt gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter, särskilt för små och medelstora företag som är etablerade i andra medlemsstater och/eller i associerade länder än dem där de enheter i konsortiet som inte är små och medelstora företag är etablerade.

(e)  Bidrag till att skapa nytt gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Den totala ökningen av finansieringssatsen för en åtgärd får inte överstiga 30 procentenheter.

(d)  Åtgärder som utarbetats av medlemsstater eller associerade tredjeländer som uppfyller målet att 2 % av BNP ska anslås till försvaret, eller som anslår 20 % av sina försvarsbudgetar till större materiel, ska gynnas av en ökning av finansieringssatsen motsvarande de samlade procentenheter av BNP som dessa länder anslår till försvaret.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indirekta stödberättigande kostnader ska fastställas genom tillämpning av en schablonsats på 25 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna, med undantag av de direkta stödberättigande kostnaderna för underentreprenad, finansiellt stöd till tredje part och alla enhetskostnader eller enhetsbelopp som inbegriper indirekta kostnader.

1.  Om så är lämpligt ska indirekta stödberättigande kostnader fastställas från fall till fall, med undantag av de direkta stödberättigande kostnaderna för underentreprenad, finansiellt stöd till tredje part och alla enhetskostnader eller enhetsbelopp som inbegriper indirekta kostnader.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om så är lämpligt får indirekta stödberättigande kostnader som går utöver schablonsatsen på 25 % fastställas i enlighet med stödmottagarens vanliga metoder för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader, förutsatt att dessa metoder för kostnadsredovisning godtas av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem i enlighet med artikel [185] i budgetförordningen och meddelas kommissionen.

2.  Som ett alternativ får indirekta stödberättigande kostnader som går utöver schablonsatsen på 25 % fastställas i enlighet med stödmottagarens vanliga metoder för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader, förutsatt att dessa metoder för kostnadsredovisning godtas av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem i enlighet med artikel [185] i budgetförordningen och meddelas kommissionen.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om unionsbistånd ges i form av offentlig upphandling, ska resultaten ägas av unionen. Medlemsstaterna och de associerade länderna ska på deras uttryckliga begäran ha kostnadsfri nyttjanderätt till resultaten.

2.  Om unionsbistånd ges i form av offentlig upphandling av en studie, ska resultaten ägas av unionen. Medlemsstaterna och de associerade länderna ska på deras uttryckliga begäran ha kostnadsfri nyttjanderätt till resultaten.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det är motiverat ska det i bidragsavtalet föreskrivas att kommissionen har rätt att informeras om och motsätta sig överföring av äganderätt till resultaten eller beviljande av en licens avseende resultaten till ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland. Sådana överföringar får inte strida mot unionens och dess medlemsstaters försvars- och säkerhetsintressen eller målen i denna förordning som fastställs i artikel 3.

4.  Om det är motiverat ska det i bidragsavtalet föreskrivas att kommissionen har rätt att informeras om och motsätta sig överföring av äganderätt till resultaten eller beviljande av en licens avseende resultaten till ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland. Sådana överföringar får inte strida mot unionens och dess medlemsstaters försvars- och säkerhetsintressen eller målen i denna förordning som fastställs i artikel 3. Dessa bestämmelser påverkar inte export av produkter, materiel eller teknik som integrerar resultat och påverkar inte heller medlemsstaternas och de associerade ländernas politiska handlingsfrihet i samband med export av försvarsmateriel och tillhörande produkter.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De nationella myndigheterna i medlemsstaterna och i de associerade länderna ska ha nyttjanderätt till den särskilda rapporten i ett projekt som har erhållit finansiering från unionen. Sådan nyttjanderätt ska beviljas utan ersättningskrav och överföras av kommissionen till medlemsstaterna och de associerade länderna efter det att det säkerställts att kraven på konfidentialitet iakttagits.

5.  De nationella myndigheterna i medlemsstaterna och i de associerade länderna ska ha nyttjanderätt till den särskilda rapporten i ett projekt som har erhållit finansiering från unionen. Kapaciteten att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och behovet av vetskap om militära projekt ska bevaras till fullo, och endast de uppgifter som är absolut nödvändiga för utvärderingen av projektet ska överföras. Sådan nyttjanderätt ska beviljas utan ersättningskrav och överföras av kommissionen till medlemsstaterna och de associerade länderna efter det att det säkerställts att kraven på konfidentialitet iakttagits.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 24 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Den avsedda upphandlingsvolymen och den förväntade effekten på medlemsstaternas försvarskapacitet och försvarsutgifter samt unionens strategiska oberoende.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fonden ska genomföras med hjälp av årliga eller fleråriga arbetsprogram som fastställs i enlighet med artikel [110] i budgetförordningen. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammen.

1.  Fonden ska genomföras med hjälp av årliga eller fleråriga arbetsprogram som fastställs i enlighet med artikel [110] i budgetförordningen. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser och för små och medelstora företags gränsöverskridande deltagande fastställas i arbetsprogrammen. Vid utarbetandet av arbetsprogrammet ska hänsyn tas till bidrag från mekanismen för kapacitetsutveckling.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Under utarbetandet av arbetsprogrammen och före beviljandet av finansiering ska kommissionen genom lämpliga samråd med kommittén säkerställa att den forskning eller de utvecklingsåtgärder som föreslås inte innebär någon överlappning av befintlig kapacitet eller forskning eller utvecklingsprojekt som redan finansieras inom unionen. Om en sådan överlappning konstateras ska kommissionen genomföra ytterligare samråd.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Arbetsprogrammen ska ange de projektkategorier som ska finansieras inom ramen för programmen. Dessa kategorier ska stämma överens med de försvarsprioriteringar som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bistås av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. Europeiska försvarsbyrån ska bjudas in som observatör för att lämna sina synpunkter och tillhandahålla sakkunskap. Europeiska utrikestjänsten ska också bjudas in att delta.

1.  Kommissionen ska bistås av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. Europeiska försvarsbyrån ska bjudas in som observatör för att lämna sina synpunkter och tillhandahålla sakkunskap. Europeiska utrikestjänsten ska också bjudas in att delta. Kommittén ska även sammanträda i särskilda konstellationer, bland annat för att diskutera försvars- och säkerhetsaspekter.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska gälla.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Oberoende experter ska vara medborgare i unionen och identifieras och väljas ut på grundval av de inbjudningar att anmäla intresse som riktar sig till berörda organisationer, såsom försvarsministerierna och underordnade organ, forskningsinstitut, universitet, näringslivsorganisationer eller företag inom försvarssektorn i syfte att upprätta en förteckning över experter. Genom undantag från artikel [237] i budgetförordningen ska denna förteckning inte offentliggöras.

2.  Oberoende experter ska identifieras på grundval av spetskompetens basis av de inbjudningar att anmäla intresse som riktar sig till berörda organisationer, såsom försvarsministerierna och underordnade organ, forskningsinstitut, universitet, näringslivsorganisationer eller företag inom försvarssektorn i syfte att upprätta en förteckning över experter. Genom undantag från artikel [237] i budgetförordningen ska denna förteckning inte offentliggöras.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Oberoende experter ska väljas ut på grundval av kompetens, erfarenhet och kunskaper som är relevanta för utförandet av de uppgifter som anförtros dem.

5.  Oberoende experter ska väljas ut av kommissionen på grundval av kompetens, erfarenhet och kunskaper som är relevanta för utförandet av de uppgifter som anförtros dem.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska regelbundet övervaka genomförandet av fonden och årligen rapportera om de framsteg som gjorts. Kommissionen ska för detta ändamål vidta nödvändiga övervakningsåtgärder.

3.  Kommissionen ska regelbundet övervaka och utvärdera genomförandet av fonden och årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts. Kommissionen ska för detta ändamål vidta nödvändiga övervakningsåtgärder.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En halvtidsutvärdering av fonden ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av fonden, dock senast fyra år efter det att fonden börjat genomföras. Lägesrapporten, som ska ha utarbetats senast den 31 juli 2024, kommer i synnerhet att innehålla en bedömning av fondens styrning, utnyttjandegrader, projektilldelningsresultat, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande samt deras grad av gränsöverskridande deltagande, och den finansiering som beviljats i enlighet med artikel [195] i budgetförordningen. Kommissionen får lägga fram förslag till lämpliga ändringar av denna förordning.

2.  En halvtidsutvärdering av fonden ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av fonden, dock senast fyra år efter det att fonden börjat genomföras. Lägesrapporten, som ska ha utarbetats senast den 31 juli 2024, kommer i synnerhet att innehålla en bedömning av fondens styrning, antalet deltagande stater i de enskilda projekten, utnyttjandegrader, projektilldelningsresultat, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande samt deras grad av gränsöverskridande deltagande, och den finansiering som beviljats i enlighet med artikel [195] i budgetförordningen. Kommissionen får lägga fram förslag till lämpliga ändringar av denna förordning.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats fonden ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som anges i artikel 3.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats fonden ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som anges i artikel 3, och användas till inrättandet och genomförandet av en regelbunden konferens för berörda aktörer om utvecklingen av en gemensam europeisk rustnings- och kapacitetspolitik.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska försvarsfonden

Referensnummer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

2.7.2018

Associerat utskott

       Tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

David McAllister

27.8.2018

Behandling i utskott

6.9.2018

 

 

 

Antagande

12.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

16

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

36

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

16

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Rupert Matthews

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

S&D

Arne Lietz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

3

0

ECR

Charles Tannock

S&D

Eugen Freund

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från budgetutskottet (6.11.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Föredragande av yttrande: Alain Lamassoure

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Försvaret betraktas som ett tydligt exempel på hur ökad effektivitet skulle kunna uppnås genom att vissa befogenheter och verksamheter som för närvarande sköts av medlemsstaterna, och anslagen för dessa, överfördes till EU. Detta skulle visa på det europeiska mervärdet och göra det möjligt att begränsa den totala bördan på de offentliga utgifterna i EU.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I sina resolutioner av den 14 mars 2018 och den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 betonade Europaparlamentet vikten av horisontella principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och alla relaterade EU-politikområden. Parlamentet bekräftade i detta sammanhang sin ståndpunkt att EU måste infria sitt löfte om att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, och beklagade avsaknaden av ett tydligt och synligt åtagande i denna riktning i förslagen om den fleråriga budgetramen. Parlamentet begärde därför att målen för hållbar utveckling skulle integreras i all EU-politik och alla EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram. Dessutom betonade parlamentet att undanröjandet av diskriminering är av avgörande vikt för att EU ska kunna fullgöra sina åtaganden om ett Europa för alla. Parlamentet efterlyste därför jämställdhetsintegrering och jämställdhetsåtaganden i all EU-politik och alla EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram. Vidare underströk parlamentet i sin ståndpunkt att de klimatrelaterade horisontella utgifterna skulle öka avsevärt jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramen, i enlighet med Parisavtalet, och så snart som möjligt, men senast 2027, uppgå till 30 %.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020. Parlamentet upprepar sitt stöd för skapandet av en europeisk försvarsunion, med ett särskilt unionsprogram för försvarsforskning och ett program för industriutveckling, som medlemsstaterna investerar i, för att undanröja dubbelarbete och öka den europeiska försvarsindustrins strategiska oberoende och effektivitet. Parlamentet upprepar att unionen kan bli starkare och mer ambitiös endast om den förfogar över ökade finansiella resurser. Parlamentet efterlyser därför att fortlöpande stöd ges till befintlig politik som ökar resurserna till unionens flaggskeppsprogram och att de utökade ansvarsområdena matchas av ökade ekonomiska resurser.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Fonden skulle bidra till upprättandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell och försvarsteknisk bas och gå hand i hand med unionens initiativ för en mer integrerad europeisk försvarsmarknad, särskilt de två direktiv6 om upphandling respektive överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU som antogs 2009.

(2)  Fonden skulle bidra till upprättandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell och försvarsteknisk bas och gå hand i hand med unionens initiativ för en mer integrerad europeisk försvarsmarknad, särskilt de två direktiv6 om upphandling respektive överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU som antogs 2009. Fonden kommer att utgöra en hörnsten i en sund europeisk försvarsindustripolitik.

_________________

_________________

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Fonden bör ge tillräckligt stöd till forskning och utveckling på området banbrytande försvarsteknik.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Eftersom fonden syftar till att öka konkurrenskraften, effektiviteten och oberoendet inom unionens försvarsindustri bör endast enheter som är etablerade i unionen eller associerade länder som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller icke-associerade enheter i tredjeländer i princip kunna få stöd. För att säkerställa skyddet av väsentliga säkerhets- och försvarsintressen i unionen och dess medlemsstater bör dessutom infrastruktur, anläggningar, tillgångar och resurser som används av stödmottagarna och deras underleverantörer i de åtgärder som stöds genom fonden inte vara belägna inom icke-associerade tredjeländers territorier.

(12)  Eftersom fonden syftar till att öka konkurrenskraften, effektiviteten och oberoendet inom unionens försvarsindustri bör endast enheter som är etablerade i unionen eller associerade länder som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller icke-associerade enheter i tredjeländer kunna få stöd. För att säkerställa skyddet av väsentliga säkerhets- och försvarsintressen i unionen och dess medlemsstater bör dessutom säten, infrastruktur, anläggningar, tillgångar och resurser som används av stödmottagarna och deras underleverantörer i de åtgärder som stöds genom fonden inte vara belägna inom icke-associerade tredjeländers territorier.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Åtgärder med deltagande av gränsöverskridande små och medelstora företag hjälper till att öppna upp leveranskedjorna och bidrar till fondens mål. Sådana åtgärder bör därför vara berättigade till en högre finansieringssats, som bör gynna alla enheter som deltar i konsortiet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Kommissionen bör sträva efter att upprätthålla en dialog med medlemsstaterna och näringslivet i syfte att säkerställa fondens framgång.

(34)  Kommissionen bör sträva efter att upprätthålla en dialog med Europaparlamentet, medlemsstaterna och näringslivet i syfte att säkerställa fondens framgång.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ska denna förordning utvärderas på grundval av information som samlas in genom särskilda krav på övervakning, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärderingen av förordningens praktiska effekter. Kommissionen bör göra en interimsutvärdering senast fyra år efter det att fonden börjar genomföras samt en slutlig utvärdering vid slutet av perioden för genomförandet av fonden, där den granskar den finansiella verksamheten med avseende på det ekonomiska utfallet och, i den mån det är möjligt vid den tidpunkten, resultaten och genomslaget. Denna rapport bör också innehålla en analys av de små och medelstora företagens och de medelstora börsnoterade företagens gränsöverskridande deltagande i projekt som stöds genom fonden samt deras deltagande i den globala värdekedjan. Kommissionen bör även få föreslå ändringar av denna förordning i syfte att vidta åtgärder som rör eventuell utveckling under den tid då fonden genomförs.

(40)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ska denna förordning utvärderas på grundval av information som samlas in genom särskilda krav på övervakning, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärderingen av förordningens praktiska effekter. Kommissionen bör göra en interimsutvärdering senast två år efter det att fonden börjar genomföras samt en slutlig utvärdering vid slutet av perioden för genomförandet av fonden, där den granskar den finansiella verksamheten med avseende på det ekonomiska utfallet och, i den mån det är möjligt vid den tidpunkten, resultaten och genomslaget. Denna rapport bör också innehålla en analys av de små och medelstora företagens och de medelstora börsnoterade företagens gränsöverskridande deltagande i projekt som stöds genom fonden samt deras deltagande i den globala värdekedjan. Kommissionen bör även få föreslå ändringar av denna förordning i syfte att vidta åtgärder som rör eventuell utveckling under den tid då fonden genomförs.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Denna fond kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att fastställas under förberedelserna och genomförandet av fonden och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av fonden.

(41)  Denna fond kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 samt till att uppnå ett högre årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att fastställas under förberedelserna och genomförandet av fonden och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av fonden.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  Kommissionen bör inrätta och upprätthålla en regelbunden konferens för berörda aktörer om utvecklingen av en gemensam europeisk rustnings- och kapacitetspolitik. Denna konferens bör anordnas två gånger om året som ett öppet forum för utbyte mellan alla berörda parter inom försvarsbranschen, där man diskuterar läget i den europeiska rustnings- och kapacitetspolitiken och hur den kan utvecklas i framtiden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja gemensamma utvecklingsprojekt när det gäller försvarsprodukter och försvarsteknik i enlighet med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som medlemsstaterna enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och på så sätt öka effektiviteten i fråga om försvarsutgifterna inom unionen, uppnå större stordriftsfördelar, minska risken för onödig överlappning och därmed minska splittringen avseende försvarsprodukter och försvarsteknik i hela unionen. I slutändan kommer fonden att leda till större interoperabilitet mellan medlemsstaternas kapacitet.

(b)  Stödja gemensamma utvecklingsprojekt när det gäller försvarsprodukter och försvarsteknik i enlighet med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som medlemsstaterna enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och på så sätt öka effektiviteten i fråga om försvarsutgifterna inom unionen, uppnå större stordriftsfördelar, minska risken för onödig överlappning och därmed minska splittringen avseende försvarsprodukter och försvarsteknik i hela unionen. I slutändan kommer fonden att leda till större interoperabilitet mellan medlemsstaternas kapacitet och till ett effektivt genomförande av en sund europeisk försvarsindustripolitik.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av Europeiska försvarsfonden för perioden 2021‒2027 ska vara 13 000 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av Europeiska försvarsfonden för perioden 2021‒2027 ska vara 11 453 260 000 EUR i 2018 års priser (13 000 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Högst 4 100 000 000 EUR för forskningsåtgärder.

(a)  Högst 3 612 182 000 EUR i 2018 års priser (4 100 000 000 EUR i löpande priser) för forskningsåtgärder.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Högst 8 900 000 000 EUR för utvecklingsåtgärder.

(b)  Högst 7 841 078 000 EUR i 2018 års priser ( 8 900 000 000 EUR i löpande priser) för utvecklingsåtgärder.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Högst 5 % av den finansieringsram som avses i punkt 1 ska avsättas för att stödja banbrytande försvarsteknik.

4.  Högst 10 % av den finansieringsram som avses i punkt 1 ska avsättas för att stödja banbrytande försvarsteknik.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till fonden. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel [62.1 a] i budgetförordningen. Där så är möjligt ska dessa medel användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

5.  Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till fonden. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel [62.1 a] i budgetförordningen. Dessa medel ska användas till förmån för den berörda medlemsstaten. Dessa medel ska räknas utöver och läggas till det belopp som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Det referensbelopp som anges i detta förslag till rättsakt är endast vägledande för lagstiftningsmyndigheten och kan inte slås fast förrän det träffats en överenskommelse om förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska kunna utnyttjas av de medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

Fonden ska kunna utnyttjas av de medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med villkoren i EES-avtalet. Denna artikel ska inte gälla för företag som omfattas av brexit.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förslag ska granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som innebär komplicerade och allvarliga etiska frågor och överlämna dem för etisk bedömning. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras av kommissionen med hjälp av experter på försvarsetik. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena.

2.  Förslag ska granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som innebär komplicerade och allvarliga etiska frågor och överlämna dem för etisk bedömning. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  All infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som används i samband med de åtgärder som finansieras inom ramen för fonden ska vara belägen eller belägna på unionens eller de associerade ländernas territorium. När stödmottagarna och deras underleverantörer genomför en stödberättigande åtgärd ska de dessutom bara samarbeta med rättsliga enheter som är etablerade i unionen eller i ett associerat land och som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer.

3.  Alla säten, all infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som används i samband med de åtgärder som finansieras inom ramen för fonden ska vara belägen eller belägna på unionens eller de associerade ländernas territorium. När stödmottagarna och deras underleverantörer genomför en stödberättigande åtgärd ska de dessutom bara samarbeta med rättsliga enheter som är etablerade i unionen eller i ett associerat land och som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Såvida inte annat föreskrivs i det arbetsprogram som avses i artikel 27, ska åtgärden genomföras i samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är etablerade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Minst tre av dessa stödberättigade enheter som är etablerade i minst två medlemsstater och/eller associerade länder ska under hela genomförandet av åtgärden varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra.

4.  Såvida inte annat föreskrivs i det arbetsprogram som avses i artikel 27, ska åtgärden genomföras i samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är etablerade i minst två medlemsstater. Dessa enheter ska under hela genomförandet av åtgärden varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Bidrag till ett minskat beroende och ett ökat strategiskt oberoende inom den europeiska försvarsindustrin av teknik eller produkter som kontrolleras av och/eller omfattas av tillstånd från ett tredjeland eller någon av dess enheter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fonden kan finansiera upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna för en åtgärd utan att det påverkar tillämpningen av samfinansieringsprincipen.

1.  Fonden ska finansiera 100 % av de stödberättigande kostnaderna för en åtgärd utan att det påverkar tillämpningen av samfinansieringsprincipen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  För ett konsortium ska finansieringssatsen höjas med de procentenheter som motsvarar procentandelen av de totala stödberättigande kostnaderna som avsätts till de små och medelstora företag som är etablerade i en annan medlemsstat eller i ett annat associerat land än där konsortiets medlemmar som inte är små eller medelstora företag är etablerade.

(b)  För ett konsortium ska finansieringssatsen höjas med de procentenheter som motsvarar procentandelen av de totala stödberättigande kostnaderna som avsätts till små och medelstora företag. Den del av de totala stödberättigande kostnader som avsätts till små och medelstora företag som är etablerade i en annan medlemsstat eller i ett annat associerat land än där konsortiets medlemmar som inte är små eller medelstora företag är etablerade får räknas dubbelt.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  För ett konsortium ska finansieringssatsen höjas med de procentenheter som motsvarar en fjärdedel av procentandelen av de totala stödberättigande kostnaderna som avsätts till de medelstora börsnoterade företag som är etablerade i en annan medlemsstat eller i ett annat associerat land än där konsortiets övriga medlemmar som inte är små eller medelstora företag eller medelstora börsnoterade företag är etablerade.

(c)  För ett konsortium ska finansieringssatsen höjas med de procentenheter som motsvarar en fjärdedel av procentandelen av de totala stödberättigande kostnaderna som avsätts till medelstora börsnoterade företag. Om dessa medelstora börsnoterade företag är etablerade i en annan medlemsstat eller i ett annat associerat land än där konsortiets övriga medlemmar som inte är medelstora börsnoterade företag är etablerade ska konsortiets finansieringssats höjas med 5 % av de totala stödberättigande kostnader som avsätts för dessa medelstora börsnoterade företag.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indirekta stödberättigande kostnader ska fastställas genom tillämpning av en schablonsats på 25 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna, med undantag av de direkta stödberättigande kostnaderna för underentreprenad, finansiellt stöd till tredje part och alla enhetskostnader eller enhetsbelopp som inbegriper indirekta kostnader.

1.  Indirekta stödberättigande kostnader ska fastställas genom tillämpning av en schablonsats på 25 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om så är lämpligt får indirekta stödberättigande kostnader som går utöver schablonsatsen på 25 % fastställas i enlighet med stödmottagarens vanliga metoder för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader, förutsatt att dessa metoder för kostnadsredovisning godtas av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem i enlighet med artikel [185] i budgetförordningen och meddelas kommissionen.

2.  Som ett alternativ får indirekta stödberättigande kostnader fastställas i enlighet med stödmottagarens vanliga metoder för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader, förutsatt att dessa metoder för kostnadsredovisning godtas av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem i enlighet med artikel [185] i budgetförordningen och meddelas kommissionen.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Blandfinansieringsinsatser som beslutas inom ramen för denna fond ska genomföras i enlighet med [InvestEU-förordningen] och avdelning X i budgetförordningen.

Fondens stödmottagare ska ha rätt att tillgå de särskilda finansiella instrument som introduceras inom ramen för InvestEU, i enlighet med [InvestEU-förordningen] och avdelning X i budgetförordningen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Oberoende experter ska väljas ut på grundval av kompetens, erfarenhet och kunskaper som är relevanta för utförandet av de uppgifter som anförtros dem.

5.  Oberoende experter ska väljas ut på grundval av kompetens, erfarenhet och kunskaper som är relevanta för utförandet av de uppgifter som anförtros dem. Vid urvalsförfarandet ska hänsyn tas även till en jämn könsfördelning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En halvtidsutvärdering av fonden ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av fonden, dock senast fyra år efter det att fonden börjat genomföras. Lägesrapporten, som ska ha utarbetats senast den 31 juli 2024, kommer i synnerhet att innehålla en bedömning av fondens styrning, utnyttjandegrader, projektilldelningsresultat, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande samt deras grad av gränsöverskridande deltagande, och den finansiering som beviljats i enlighet med artikel [195] i budgetförordningen. Kommissionen får lägga fram förslag till lämpliga ändringar av denna förordning.

2.  En halvtidsutvärdering av fonden ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av fonden, dock senast två år efter det att fonden börjat genomföras. Lägesrapporten, som ska ha utarbetats senast den 31 juli 2022, kommer i synnerhet att innehålla en bedömning av fondens styrning, utnyttjandegrader, projekttilldelningsresultat, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande samt deras grad av gränsöverskridande deltagande, och den finansiering som beviljats i enlighet med artikel [195] i budgetförordningen. Kommissionen får lägga fram förslag till lämpliga ändringar av denna förordning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast fyra år efter den 31 december 2031, ska kommissionen utvärdera fondens genomförande. Den slutliga utvärderingsrapporten ska innefatta resultaten av genomförandet och i möjligaste mån fondens inverkan. Rapporten, som ska bygga på relevanta samråd med medlemsstaterna och associerade länder och de viktigaste berörda parterna, ska särskilt bedöma framstegen med att nå målen i artikel 3. Den ska också innehålla en analys av gränsöverskridande deltagande i projekt inom ramen för fonden, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande, samt av små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags delaktighet i den globala värdekedjan. Utvärderingen ska också innehålla information om mottagarnas ursprungsländer och, om möjligt, fördelningen av de genererade immateriella rättigheterna.

3.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast två år efter den 31 december 2029, ska kommissionen utvärdera fondens genomförande. Den slutliga utvärderingsrapporten ska innefatta resultaten av genomförandet och i möjligaste mån fondens inverkan. Rapporten, som ska bygga på relevanta samråd med medlemsstaterna och associerade länder och de viktigaste berörda parterna, ska särskilt bedöma framstegen med att nå målen i artikel 3. Den ska också innehålla en analys av gränsöverskridande deltagande i projekt inom ramen för fonden, inbegripet små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags deltagande, samt av små och medelstora företags och medelstora börsnoterade företags delaktighet i den globala värdekedjan. Utvärderingen ska också innehålla information om mottagarnas ursprungsländer och, om möjligt, fördelningen av de genererade immateriella rättigheterna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 33 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Revisionsrätten ska innan kommissionen utarbetar sin halvtidsutvärdering offentliggöra en särskild rapport om genomförandet av fonden och lägga fram sina slutsatser för Europaparlamentets budgetutskott och budgetkontrollutskott.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats fonden ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som anges i artikel 3.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats fonden ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som anges i artikel 3, och användas till inrättandet och upprätthållandet av en regelbunden konferens för berörda aktörer om utvecklingen av en gemensam europeisk rustnings- och kapacitetspolitik.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska försvarsfonden

Referensnummer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Alain Lamassoure

11.7.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen, Stefan Gehrold

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

22

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (6.11.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Föredragande av yttrande: Antonio López-Istúriz White

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 7 juni 2017 lanserade kommissionen en idé om ett banbrytande initiativ på försvarsområdet, nämligen Europeiska försvarsfonden. I förslaget ingår en tvåstegsmetod med följande inslag:

1. En inledande försöksperiod enligt den fleråriga budgetramen 2014–2020 med en förberedande åtgärd för försvarsrelaterad forskning som stöder gemensam försvarsforskning, medan det föreslagna europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet kommer att samfinansiera gemensamma utvecklingsprojekt.

2. En särskild fond enligt den fleråriga budgetramen 2021–2027 som ökar finansieringen till gemensam forskning i innovativ försvarsmateriel och försvarsteknik samt till de följande etapperna i utvecklingsarbetet, medräknat framtagning av prototyper.

IMCO-utskottets föredragande välkomnar detta förslag om inrättandet av Europeiska försvarsfonden enligt den fleråriga budgetramen 2021–2027. Utifrån ett försvarsmarknadsperspektiv förefaller de befintliga inre marknadsinstrument som ska främja ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och bygga vidare på stordriftsfördelar inte att vara någon stor framgång. Alla är eniga om att ökat samarbete så småningom skulle kunna leda till att den europeiska marknaden inte bara konsoliderades, men också till ökad integration av den berörda EU-marknaden. Riktad EU-finansiering, vilket fonden är, kan definitivt bidra till att frigöra ett antal projekt för samarbete och utveckling som annars inte skulle påbörjas.

Föredraganden understryker vikten av gränsöverskridande samarbete och det stora behovet av att uppmuntra och främja åtgärder som förverkligar detta samarbete. Det är viktigt att fonden kraftfullt uppmuntrar små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag att delta i samarbetsprojekt och främjar banbrytande innovationslösningar.

En starkare och inkluderande inre marknad för försvarssektorn bidrar till ökad effektivitet som i slutändan kommer att ge medlemsstaterna och EU-medborgarna bättre valuta för pengarna. Bristen på samarbete mellan medlemsstaterna på säkerhets- och försvarsområdet beräknas faktiskt kosta mellan 25 och 100 miljarder euro om året.

Fonden kan dessutom fungera som katalysator för en innovativ och konkurrenskraftig industriell och vetenskaplig bas, som kan tillgodose Europas försvarsbehov med avancerad, fullt driftskompatibel teknik och utrustning. Om unionen kan främja en försvarsindustri som utvecklar spetskompetens inom industri och teknik, bevarar vi EU:s strategiska oberoende och förbereder oss inför nuvarande och framtida säkerhetsbehov. Å andra sidan håller unionen på att förbereda sig på rollen som aktör på internationell nivå.

Medlagstiftarna har nyligen slutfört förhandlingarna och enats om förordningen om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet. IMCO-utskottet har avgivit ett yttrande om denna (föredragande: Anneleen van Bossuyt (ECR)), i vilket det uttrycks ett allmänt stöd för programmet.

IMCO-utskottets föredragande vill inta en ståndpunkt där hänsyn tas till det senaste arbetet med förordningen om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet. Hon erkänner till exempel att överläggningarna om kraven avseende deltagande för rättsliga enheter och medlemsstater (tre och tre) nyligen har avslutats och ser ingen anledning till att återuppta denna fråga just nu. Föredraganden har en liknande inställning till finansieringssatserna.

Föredraganden vill understryka vissa viktiga punkter ur ett inre marknadsperspektiv, som också tidigare betonades i IMCO-utskottets yttrande över förordningen om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, till exempel behovet av att öka interoperabiliteten genom att producera avancerad och driftskompatibel försvarsteknik och försvarsutrustning och genom att stödja utvecklingen av gemensamma tekniska specifikationer och standarder.

Eftersom 80 % av försvarsupphandlingen sker helt på nationell basis, vilket leder till en kostsam överlappning av den militära kapaciteten, vill föredraganden slutligen framhålla behovet av att främja en öppen och väl fungerande inre marknad samt öppnandet av nationella leveranskedjor, även genom en korrekt tillämpning av EU:s 2009 års försvarspaket, dvs. direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och direktiv 2009/43/EG om överföringar inom gemenskapen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  EU:s geopolitiska sammanhang har genomgått en drastisk förändring under det senaste årtiondet. Situationen i Europas grannområden är instabil, och unionen konfronteras med en komplicerad och svårhanterad närmiljö där nya hot såsom hybrid- och cyberattacker växer fram i kombination med mer traditionella utmaningar som är på väg tillbaka. I denna situation anser både unionsmedborgarna och deras politiska ledare att vi måste vidta fler gemensamma åtgärder för att försvara oss. 75 % av européerna stöder en gemensam försvars- och säkerhetspolitik. I den gemensamma förklaringen av den 25 mars 2017 i Rom tillkännagav ledarna för 27 medlemsstater samt Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen att unionen kommer att stärka sin gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och främja en konkurrenskraftigare och mer integrerad försvarsindustri.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I den europeiska försvarshandlingsplan som antogs den 30 november 2016 åtog sig kommissionen att komplettera, stimulera och befästa medlemsstaternas samarbete för att utveckla försvarsteknik och industriell kapacitet som svar på säkerhetsutmaningarna samt att främja en konkurrenskraftig, innovativ och ändamålsenlig europeisk försvarsindustri. Där föreslogs i synnerhet att en europeisk försvarsfond (nedan kallad fonden) skulle inrättas för att stödja investeringar i gemensam forskning och gemensam utveckling i fråga om försvarsprodukter och försvarsteknik, och därmed främja synergieffekter och kostnadseffektivitet, och att medlemsstaternas gemensamma inköp och underhåll av försvarsutrustning skulle främjas. Denna fond skulle komplettera den nationella finansiering som redan används för detta ändamål och skulle fungera som incitament för medlemsstaterna att samarbeta och öka sina försvarsinvesteringar. Fonden skulle stödja samarbete under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik.

(1)  I sitt meddelande av den 30 november 2016 om den europeiska försvarshandlingsplanen, som antogs den 30 november 2016, åtog sig kommissionen att komplettera, stimulera och befästa medlemsstaternas samarbete för att utveckla försvarsteknik och industriell kapacitet som svar på säkerhetsutmaningarna samt att främja en konkurrenskraftig, innovativ, ändamålsenlig europeisk försvarsindustri, och skapa en mer integrerad försvarsmarknad i hela unionen. Där föreslogs i synnerhet att en europeisk försvarsfond (nedan kallad fonden) skulle inrättas för att stödja investeringar i gemensam forskning och gemensam utveckling i fråga om försvarsprodukter och försvarsteknik, och därmed främja synergieffekter och kostnadseffektivitet, och att medlemsstaternas gemensamma inköp och underhåll av försvarsutrustning skulle främjas. Denna fond skulle komplettera den nationella finansiering som redan används för detta ändamål och skulle fungera som incitament för medlemsstaterna att samarbeta över nationsgränserna och öka sina försvarsinvesteringar. Fonden skulle stödja samarbete under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den 7 juni 2017 antog kommissionen ett meddelande om en start för Europeiska försvarsfonden. I förslaget ingår en tvåstegsmetod: I syfte att testa metoden har för det första inledande finansiering för både forskning och utveckling gjorts tillgänglig inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020 genom antagande av förordning (EU) 2018/10921a. För det andra skulle en särskild fond upprättas inom den fleråriga budgetramen 2021–2027 som ökar finansieringen till gemensam forskning i innovativa försvarsprodukter och innovativ försvarsteknik samt till de följande skedena i utvecklingsarbetet, även utveckling av prototyper. Ett enhetligt och konsekvent tillvägagångssätt bör prägla de två stegen.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1092 av den 18 juli 2018 om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens försvarsindustri. (EUT L 200, 7.8.2018, s. 30).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Försvarssektorn präglas av ökande kostnader för försvarsutrustning och höga kostnader för FoU som begränsar inrättandet av nya försvarsprogram och direkt påverkar EU-industrins konkurrenskraft och innovationskapacitet. Mot bakgrund av de ökande kostnaderna, storleken på icke återkommande FoU-utgifter och de små serier som kan upphandlas nationellt är utveckling av en ny generation större försvarssystem och ny försvarsteknik i allt större utsträckning utom räckhåll för enskilda EU-medlemsstater.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Situationen i försvarssektorn har under de senaste tio åren förvärrats ytterligare av omfattande nedskärningar i försvarsbudgetarna i hela Europa, vilket i synnerhet har påverkat utgifterna för FoU och utrustning. 2006–2013 minskade de faktiska försvarsutgiftsnivåerna i de medlemsstater som deltar i EDA med 12 %. Mot bakgrund av att FoU på försvarsområdet utgör grunden för utveckling av framtida avancerad försvarsteknik är sådana trender särskilt oroande och utgör en allvarlig utmaning för möjligheten att upprätthålla EU-försvarsindustrins konkurrenskraft på lång sikt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Trots samspelet mellan ökade kostnader och minskade utgifter har försvarsplaneringen och försvarsutgifterna för FoU samt upphandling av utrustning fortsatt att hanteras på nationell nivå med mycket begränsat samarbete mellan medlemsstaterna kring investeringar i försvarsutrustning. Dessutom är endast få av de genomförda programmen också kopplade till EU:s kapacitetsprioriteringar: under 2015 upphandlades bara 16 % av försvarsutrustningen genom gemensam EU-upphandling, vilket är långt ifrån det kollektiva riktmärket på 35 %.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Fonden skulle bidra till upprättandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell och försvarsteknisk bas och hand i hand med unionens initiativ för en mer integrerad europeisk försvarsmarknad, särskilt de två direktiv6 om upphandling respektive överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU som antogs 2009.

(2)  Fonden skulle bidra till upprättandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustriell och försvarsteknisk bas och skapandet av en mer integrerad försvarsmarknad i Europa som samtidigt och till ett rimligt pris tillgodoser medlemsstaternas olika säkerhetsbehov. Fonden går hand i hand med unionens initiativ för en mer integrerad europeisk försvarsmarknad, särskilt de två direktiv om upphandling respektive överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU som antogs 2009. I samtliga fall bör kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG respekteras fullt ut, inbegripet principerna om öppenhet och icke-diskriminering, och undantag bör endast tillåtas i enlighet med det direktivets strikta ram.

__________________

__________________

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I enlighet med ett integrerat tillvägagångssätt och i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft och innovationskapacitet inom unionens försvarsindustri bör en europeisk försvarsfond inrättas. Fonden bör syfta till att stärka konkurrenskraften, innovationen, effektiviteten och oberoendet hos unionens försvarsindustri och därigenom bidra till unionens strategiska oberoende genom stöd till gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och mellan företag, forskningscentrum, nationella förvaltningar, internationella organisationer och universitet, i forsknings- och utvecklingsfaserna för försvarsprodukter och försvarsteknik. För att uppnå mer innovativa lösningar och en öppen inre marknad bör fonden stödja gränsöverskridande deltagande av små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag på försvarsområdet.

(3)  I enlighet med ett integrerat tillvägagångssätt och i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft och innovationskapacitet inom unionens försvarsindustri i hela unionen bör en europeisk försvarsfond inrättas. Fonden bör syfta till att stärka konkurrenskraften, innovationen, effektiviteten, miljöprestandan och det tekniska oberoendet hos unionens försvarsindustri och därigenom bidra till unionens strategiska oberoende genom stöd till gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och mellan företag, forskningscentrum, nationella förvaltningar, internationella organisationer och universitet, i forsknings- och utvecklingsfaserna för försvarsprodukter och försvarsteknik. Detta bör också förbättra den inre marknadens effektivitet inom försvarssektorn, vilket i slutändan skulle innebära att medlemsstaterna får bättre valuta för pengarna. För att uppnå mer innovativa lösningar och få till stånd en välfungerande öppen inre försvarsmarknad, och för att undvika överlappningar, bidra till att skapa nya marknadsmöjligheter samt främja driftskompatibilitet och standardisering bör fonden öka, stödja och stimulera det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstater och rättsliga enheter, inklusive små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag på försvarsområdet, genom utveckling av försvarsprodukter och försvarsteknik i linje med de prioriteringar om försvarskapacitet som medlemsstaterna gemensamt enats om inom unionen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I syfte att uppnå mer innovativa lösningar och främja en öppen inre marknad bör fonden tillhandahålla starkt stöd till gränsöverskridande deltagande av små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag och bidra till att skapa nya marknadsmöjligheter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Svårigheten att komma överens om krav för konsoliderad försvarskapacitet och gemensamma tekniska specifikationer eller standarder hämmar det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna och mellan rättsliga enheter som är etablerade i olika medlemsstater. Avsaknaden av sådana krav, specifikationer och standarder har medfört ökad uppsplittring av försvarssektorn, teknisk komplexitet, fördröjningar och kostnadsökningar samt minskad interoperabilitet. En överenskommelse om gemensamma tekniska specifikationer bör vara en förutsättning för åtgärder som omfattar en högre grad av teknisk mognad. Den verksamhet i medlemsstaterna som utmynnar i krav för gemensam försvarskapacitet och stödjande undersökningar samt åtgärder som syftar till att stödja utarbetandet av en gemensam definition av tekniska specifikationer eller standarder bör också kunna få stöd genom fonden.

(8)  Svårigheten att komma överens om krav för konsoliderad försvarskapacitet och gemensamma tekniska specifikationer eller standarder hämmar det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna och mellan rättsliga enheter som är etablerade i olika medlemsstater. Avsaknaden av sådana krav, specifikationer och standarder har medfört ökad uppsplittring av försvarssektorn, teknisk komplexitet, fördröjningar, kostnadsökningar, onödig överlappning vad gäller kapacitet samt minskad interoperabilitet. En överenskommelse om gemensamma tekniska specifikationer bör vara en förutsättning för åtgärder som omfattar en högre grad av teknisk mognad. Den verksamhet i medlemsstaterna som främjar interoperabilitet och som utmynnar i krav för gemensam försvarskapacitet och stödjande undersökningar samt åtgärder som syftar till att stödja utarbetandet av en gemensam definition av tekniska specifikationer eller standarder bör också kunna få stöd genom fonden för att undvika att konkurrerande specifikationer och standarder underminerar interoperabiliteten.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Eftersom syftet med fonden är att främja konkurrenskraft och innovation inom unionens försvarsindustri genom stöd och komplement till samarbetsinriktad försvarsforskning och teknisk verksamhet samt att minska riskerna i utvecklingsfasen av samarbetsprojekt, bör forsknings- och utvecklingsåtgärder kopplade till en försvarsprodukt eller försvarsteknik kunna få stöd från fonden. Detta bör också gälla för uppgradering, inklusive interoperabilitet, av befintliga försvarsprodukter och befintlig försvarsteknik.

(9)  Eftersom syftet med fonden är att främja konkurrenskraft och innovation inom unionens försvarsindustri genom stöd och komplement till samarbetsinriktad försvarsforskning, innovation och teknisk verksamhet samt att minska riskerna i utvecklingsfasen av samarbetsprojekt, bör forsknings- och utvecklingsåtgärder kopplade till en försvarsprodukt eller försvarsteknik kunna få stöd från fonden. Detta bör också gälla för uppgradering, inklusive interoperabilitet, av befintliga försvarsprodukter och befintlig försvarsteknik.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom syftet med fonden i synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan rättsliga enheter och EU:s medlemsstater bör en åtgärd kunna finansieras endast om den genomförs genom samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är baserade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Minst tre av dessa stödberättigade rättliga enheter som är etablerade i minst två olika medlemsstater och/eller associerade länder bör varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra. För att öka samarbetet mellan medlemsstaterna bör fonden stödja gemensam förkommersiell upphandling.

(10)  Eftersom syftet med fonden i synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan rättsliga enheter och EU:s medlemsstater bör en åtgärd kunna finansieras endast om den genomförs genom samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är baserade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Varje typ av samarbete som innefattar rättsliga enheter från ett associerat land bör även innefatta minst två rättsliga enheter från två olika medlemsstater. Minst tre av dessa stödberättigade rättliga enheter som är etablerade i minst två olika medlemsstater och/eller associerade länder bör varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra. För att öka samarbetet mellan medlemsstaterna och gränsöverskridande synergier bör gemensam förkommersiell upphandling vara berättigad till finansiering.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Eftersom fonden syftar till att öka konkurrenskraften, effektiviteten och oberoendet inom unionens försvarsindustri bör endast enheter som är etablerade i unionen eller associerade länder som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller icke-associerade enheter i tredjeländer i princip kunna få stöd. För att säkerställa skyddet av väsentliga säkerhets- och försvarsintressen i unionen och dess medlemsstater bör dessutom infrastruktur, anläggningar, tillgångar och resurser som används av stödmottagarna och deras underleverantörer i de åtgärder som stöds genom fonden inte vara belägna inom icke-associerade tredjeländers territorier.

(12)  Eftersom fonden syftar till att öka konkurrenskraften, effektiviteten och oberoendet inom unionens försvarsindustri bör endast enheter som är etablerade i unionen eller associerade länder som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller av icke-associerade enheter i tredjeländer i princip kunna få stöd. För att säkerställa skyddet av väsentliga säkerhets- och försvarsintressen i unionen och dess medlemsstater bör dessutom infrastruktur, anläggningar, tillgångar och resurser som används av stödmottagarna och deras underleverantörer i de åtgärder som stöds genom fonden som regel inte vara belägna inom icke-associerade tredjeländers territorier.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Om det är nödvändigt för att uppnå målen med åtgärden bör det under vissa omständigheter vara möjligt att medge undantag från principen att stödmottagarna och deras underleverantörer inte bör kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller icke-associerade enheter i tredjeländer. I detta avseende bör rättsliga enheter som är etablerade i unionen och som kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller en icke-associerad enhet i ett tredjeland kunna vara stödberättigade, om det är relevant och om stränga villkor som rör unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen uppfylls. Deltagandet av sådana enheter bör inte stå i strid med fondens mål. De sökande bör tillhandahålla all relevant information om den infrastruktur och de anläggningar, tillgångar och resurser som ska användas i åtgärden.

(13)  Om det är nödvändigt för att uppnå målen med åtgärden bör det i vederbörligen motiverade fall, och om det tekniska och/eller industriella bidraget inte kan tillhandahållas av europeiska enheter, vara möjligt att medge undantag från principen att stödmottagarna och deras underleverantörer inte bör kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller icke-associerade enheter i tredjeländer. I detta avseende bör rättsliga enheter som är etablerade i unionen och som kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller en icke-associerad enhet i ett tredjeland kunna vara stödberättigade, om det är relevant och om stränga villkor som rör unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen uppfylls, såsom dessa villkor fastställs inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen, även när det gäller förstärkning av den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen. Deltagandet av sådana enheter bör inte stå i strid med fondens mål. Stödmottagare bör tillhandahålla all relevant information om den infrastruktur och de anläggningar, tillgångar och resurser som ska användas i åtgärden.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Olika typer av finansiella lösningar bör stå till medlemsstaternas förfogande för gemensam utveckling och gemensamt förvärv av försvarskapacitet. Den finansverktygslåda som kommissionen har utarbetat bör tillhandahålla olika typer av lösningar som medlemsstaterna kan utnyttja för att hantera de finansieringsutmaningar som gemensam utveckling och upphandling innebär. Utnyttjandet av sådana finansiella lösningar skulle ytterligare kunna främja inledandet av gemensamma försvarsprojekt och effektivisera försvarsutgifterna, inklusive för projekt som stöds genom Europeiska försvarsfonden.

(17)  Olika typer av finansiella lösningar bör stå till medlemsstaternas förfogande för gemensam utveckling och gemensamt förvärv av försvarskapacitet. Den finansverktygslåda som kommissionen har utarbetat bör tillhandahålla olika typer av lösningar som medlemsstaterna kan utnyttja för att hantera de finansieringsutmaningar som gemensam utveckling och upphandling innebär. Utnyttjandet av sådana finansiella lösningar skulle ytterligare kunna främja inledandet av gemensamma och gränsöverskridande försvarsprojekt, bidra till undvikande av överlappningar och effektivisera försvarsutgifterna, inklusive för projekt som stöds genom Europeiska försvarsfonden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I syfte att säkerställa att de finansierade åtgärderna främjar konkurrenskraft och innovation i den europeiska försvarsindustrin är det viktigt att medlemsstaterna redan avser att gemensamt handla upp slutprodukten eller använda tekniken, särskilt genom gemensam gränsöverskidande upphandling, där medlemsstaterna i synnerhet organiserar sina upphandlingsförfaranden gemensamt med hjälp av ett centralt upphandlingsorgan.

(22)  I syfte att säkerställa att de finansierade åtgärderna främjar konkurrenskraft och innovation i den europeiska försvarsindustrin är det viktigt att medlemsstaterna redan avser att gemensamt handla upp slutprodukten eller använda tekniken, särskilt genom gemensam gränsöverskridande upphandling, där medlemsstaterna organiserar sina upphandlingsförfaranden gemensamt, exempelvis med hjälp av ett centralt upphandlingsorgan.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Innovation och teknisk utveckling inom unionens försvarsindustri bör främjas på ett sätt som är förenligt med unionens säkerhets- och försvarsintressen. Åtgärdens bidrag till dessa intressen och till de forsknings- och kapacitetsprioriteringar på försvarsområdet som medlemsstaterna gemensamt kommit överens om bör därför vara ett kriterium för tilldelning. Inom unionen kartläggs brister som rör gemensam forskning och kapacitet på försvarsområdet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt genom den överbryggande strategiska forskningsagendan och kapacitetsutvecklingsplanen. Andra unionsprocesser, såsom den samordnade årliga försvarsöversikten och det permanenta strukturerade samarbetet, kommer att stödja genomförandet av relevanta prioriteringar genom kartläggning och vidareutveckling av möjligheter till fördjupat samarbete i syfte att förverkliga EU:s ambitioner på säkerhets- och försvarsområdet. När så är lämpligt bör även hänsyn tas till regionala och internationella prioriteringar, inklusive inom ramen för Nato, om de är förenliga med unionens prioriteringar och inte hindrar någon medlemsstat eller något associerat land från att delta, och med beaktande av att onödig överlappning bör undvikas.

(23)  Innovation, forskning och teknisk utveckling inom unionens försvarsindustri bör främjas på ett sätt som är förenligt med unionens säkerhets- och försvarsintressen. Åtgärdens bidrag till dessa intressen och till de forsknings- och kapacitetsprioriteringar på försvarsområdet som medlemsstaterna gemensamt kommit överens om bör därför vara ett kriterium för tilldelning. Inom unionen kartläggs brister som rör gemensam forskning och kapacitet på försvarsområdet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt genom den överbryggande strategiska forskningsagendan och kapacitetsutvecklingsplanen. Andra unionsprocesser, såsom den samordnade årliga försvarsöversikten och det permanenta strukturerade samarbetet, kommer att stödja genomförandet av relevanta prioriteringar genom kartläggning och vidareutveckling av möjligheter till fördjupat samarbete i syfte att förverkliga EU:s ambitioner på säkerhets- och försvarsområdet. När så är lämpligt bör även hänsyn tas till regionala och internationella prioriteringar, inklusive inom ramen för Nato, om de är förenliga med unionens prioriteringar och inte hindrar någon medlemsstat eller något associerat land från att delta, och med beaktande av att onödig överlappning bör undvikas.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Kommissionen bör upprätta årliga eller fleråriga arbetsprogram i enlighet med målen för fonden. Kommissionen bör vid upprättandet av arbetsprogrammet biträdas av en kommitté med företrädare för medlemsstaterna. I syfte att dra nytta av sin expertkunskap inom försvarssektorn kommer Europeiska försvarsbyrån att få status som observatör i kommittén. Med hänsyn till särdragen på försvarsområdet bör även Europeiska utrikestjänsten bistå kommittén med företrädare för medlemsstaterna.

(31)  Kommissionen bör upprätta årliga eller fleråriga arbetsprogram i enlighet med målen för fonden. Arbetsprogrammet bör i detalj ange de projektkategorier som ska finansieras inom ramen för fonden och deras direkta förhållande till de mål som anges i fonden. Kommissionen bör vid upprättandet av arbetsprogrammet biträdas av en kommitté med företrädare för medlemsstaterna. I syfte att dra nytta av sin expertkunskap inom försvarssektorn kommer Europeiska försvarsbyrån att få status som observatör i kommittén. Med hänsyn till särdragen på försvarsområdet bör även Europeiska utrikestjänsten bistå kommittén med företrädare för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I syfte att stödja en öppen inre marknad bör gränsöverskridande små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag uppmuntras att delta, antingen som medlemmar i konsortier eller som underleverantörer.

(33)  I syfte att stödja en öppen inre marknad bör gränsöverskridande små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag uppmuntras att delta, antingen som medlemmar i konsortier eller som underleverantörer. Arbetsprogrammet bör säkerställa att en trovärdig andel av den totala budgeten gynnar åtgärder som gör det möjligt för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag att delta över nationsgränserna.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Kommissionen bör sträva efter att upprätthålla en dialog med medlemsstaterna och näringslivet i syfte att säkerställa fondens framgång.

(34)  Kommissionen bör sträva efter att upprätthålla en dialog med medlemsstaterna och näringslivet i syfte att säkerställa fondens framgång genom hur den påverkar försvarsindustrin.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  Europeiska revisionsrätten ska också granska om projekt som finansieras av fonden ger valuta för pengarna. Kommissionen måste beakta dessa revisioner utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Denna fond kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att fastställas under förberedelserna och genomförandet av fonden och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av fonden.

(41)  Denna fond kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen genom att man införlivar minskad miljöpåverkan som ett mål och stödtilldelningskriterium för fonden, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att fastställas under förberedelserna och genomförandet av fonden och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av fonden.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Unionens ekonomiska stöd bör inte påverka överföringen av försvarsrelaterade produkter inom unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG15 och inte heller exporten av produkter, utrustning eller teknik.

(43)  Unionens ekonomiska stöd bör gå hand i hand med ett fullständigt och korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG15 om överföringen av försvarsrelaterade produkter inom unionen, och exporten av produkter, utrustning eller teknik.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  strukturer för verkställande ledning: ett eller flera organ som har utsetts i enlighet med nationell rätt och som har mandat att fastställa den rättsliga enhetens strategi, mål och allmänna inriktning samt kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande.

(5)  struktur för verkställande ledning: ett organ inom en enhet som har utsetts i enlighet med nationell rätt och i förekommande fall är rapporteringsskyldig till verkställande direktören, och som har mandat att fastställa enhetens strategi, mål och allmänna inriktning samt kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fondens allmänna mål är att främja konkurrenskraften, effektiviteten och innovationsförmågan inom den europeiska försvarsindustrin genom att stödja gemensamma insatser och gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter inom hela unionen, inklusive små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag, och att främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom innovation, forskning och teknisk utveckling i varje skede av den industriella livscykeln, något som bidrar till unionens strategiska oberoende. Fonden bör också bidra till unionens handlingsfrihet och dess oberoende, särskilt när det gäller teknik och näringsliv.

1.  Fondens allmänna mål är att främja konkurrenskraften, effektiviteten och innovationsförmågan inom den europeiska försvarsindustrin i hela unionen genom att stödja gemensamma insatser och utvidga det gränsöverskridande samarbetet mellan rättsliga enheter inom hela unionen, inklusive små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag, och att främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom innovation, forskning och teknisk utveckling i varje skede av den industriella livscykeln, något som bidrar till unionens strategiska oberoende. Fonden bör också bidra till unionens handlingsfrihet och dess oberoende, särskilt när det gäller teknik och näringsliv.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja de projekt för forskningssamverkan som avsevärt skulle kunna öka resultaten för framtida kapacitet, vilket syftar till att maximera innovation och införa nya försvarsprodukter och ny försvarsteknik, inklusive banbrytande försvarsprodukter och försvarsteknik.

(a)  Stödja de projekt för forskningssamverkan som avsevärt skulle kunna öka resultaten för framtida kapacitet i unionen, vilket syftar till att maximera innovation och införa nya försvarsprodukter och ny försvarsteknik, inklusive banbrytande försvarsprodukter och försvarsteknik.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja gemensamma utvecklingsprojekt när det gäller försvarsprodukter och försvarsteknik i enlighet med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som medlemsstaterna enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och på så sätt öka effektiviteten i fråga om försvarsutgifterna inom unionen, uppnå större stordriftsfördelar, minska risken för onödig överlappning och därmed minska splittringen avseende försvarsprodukter och försvarsteknik i hela unionen. I slutändan kommer fonden att leda till större interoperabilitet mellan medlemsstaternas kapacitet.

(b)  Stödja gemensamma utvecklingsprojekt när det gäller försvarsprodukter och försvarsteknik i enlighet med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som medlemsstaterna enats om inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och på så sätt öka effektiviteten i fråga om försvarsutgifterna inom unionen, uppnå större stordriftsfördelar, minska onödig överlappning och därmed minska splittringen avseende försvarsprodukter och försvarsteknik i hela unionen, vilket i slutändan leder till större interoperabilitet mellan medlemsstaternas kapacitet och ytterligare standardisering.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av fonden, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system.

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av fonden, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system. Detta belopp får inte överstiga 2 % av värdet på den finansieringsram som anges i punkt 1.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Högst 5 % av den finansieringsram som avses i punkt 1 ska avsättas för att stödja banbrytande försvarsteknik.

4.  Minst 5 % av den finansieringsram som avses i punkt 1 ska avsättas för att stödja banbrytande försvarsteknik.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  En trovärdig andel av finansieringsramen ska gynna åtgärder som gör det möjligt för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag att delta över nationsgränserna.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till fonden. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel [62.1 a] i budgetförordningen. Där så är möjligt ska dessa medel användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fonden får också vara öppen för länder med vilka unionen har undertecknat ett säkerhetsavtal om samarbete kring finansiering av forskningen och försvarsindustrin.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förslag ska granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som innebär komplicerade och allvarliga etiska frågor och överlämna dem för etisk bedömning. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras av kommissionen med hjälp av experter på försvarsetik. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena.

2.  Förslag ska granskas systematiskt för att fastställa vilka åtgärder som innebär komplicerade och allvarliga etiska frågor och överlämna dem för etisk bedömning. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras av kommissionen med hjälp av oberoende experter med olika bakgrund, inbegripet från det civila samhället. Förslag som ger upphov till väsentlig etisk oro måste granskas och kontrolleras ytterligare. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena och rapportera om detta inom ramen för sin rapporterings- och utvärderingsskyldighet enligt artiklarna 31 och 32.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Enheter som deltar i åtgärden ska ha solida standarder för bolagsstyrning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om så är lämpligt ska etiska kontroller utföras av kommissionen under genomförandet av åtgärden. För allvarliga eller komplicerade etiska frågor ska kontrollerna utföras av kommissionen med hjälp av experter på försvarsetik.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtgärder som inte är etiskt godtagbara kan uteslutas eller avslutas när som helst.

5.  Åtgärder som inte är etiskt godtagbara ska uteslutas. Om en etisk inkompatibilitet upptäcks ska åtgärden begränsas eller avslutas när som helst.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fonden får tillhandahålla finansiering i alla de former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling. Den får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom blandfinansieringsinsatser.

2.  Fonden får tillhandahålla finansiering i alla de former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling, i fullständig överensstämmelse med kraven i direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Den får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom blandfinansieringsinsatser.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får en sökande som är etablerad i unionen eller i ett associerat land och kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland vara stödberättigad om detta är nödvändigt för att uppnå målen med åtgärden och förutsatt att dess deltagande inte kommer att äventyra unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen. För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska det i ansökningsomgången krävas att sökanden lämnar följande uppgifter som särskilt visar att

2.  Genom undantag från punkt 1 får en sökande som är etablerad i unionen eller i ett associerat land och kontrolleras av ett icke-associerat tredjeland eller av en enhet i ett icke-associerat tredjeland vara stödberättigad om detta är nödvändigt för att uppnå målen med åtgärden och förutsatt att dess deltagande inte strider mot unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen. För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska det i ansökningsomgången krävas att sökanden lämnar följande uppgifter som särskilt visar att

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  kontrollen över sökanden inte kommer att utövas på ett sätt som begränsar dess förmåga att utföra och genomföra åtgärden,

(a)  kontrollen över sökanden inte kommer att utövas uteslutande av tredjeländer eller enheter som är etablerade i tredjeländer, och att ingen kontroll kommer att utövas på ett sätt som begränsar sökandens förmåga att utföra och genomföra åtgärden,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  deltagandet i fonden av enheter i icke-associerade tredjeländer endast syftar till att uppnå konkurrenskraftiga kommersiella mål och inte till att verka för tredjelandsregeringars strategiska intressen och mål,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  de icke-associerade tredjeländerna eller enheterna i de icke-associerade tredjeländerna lämnar ett tekniskt och/eller industriellt bidrag som inte skulle kunna levereras av en europeisk enhet.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  resultaten av åtgärden stannar hos stödmottagaren och inte blir föremål för kontroll eller begränsningar som utförs av icke-associerade tredjeländer eller andra enheter i icke-associerade i tredjeländer under åtgärden och under en viss tid efter dess slutförande.

(c)  äganderätten till den immateriella egendom som följer av åtgärden samt resultaten av åtgärden stannar hos stödmottagaren och inte blir föremål för kontroll eller begränsningar som utförs av icke-associerade tredjeländer eller andra enheter i icke-associerade i tredjeländer under åtgärden och under en viss tid efter dess slutförande samt inte exporteras till, eller ges tillgång från, ett tredjeland eller en enhet i ett tredjeland utan godkännande från den medlemsstat där stödmottagaren är etablerad och i enlighet med målen i artikel 3.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  all annan relevant information om infrastruktur, anläggningar, tillgångar och resurser som ska användas inom åtgärden.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  All infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som används i samband med de åtgärder som finansieras inom ramen för fonden ska vara belägen eller belägna på unionens eller de associerade ländernas territorium. När stödmottagarna och deras underleverantörer genomför en stödberättigande åtgärd ska de dessutom bara samarbeta med rättsliga enheter som är etablerade i unionen eller i ett associerat land och som inte kontrolleras av icke-associerade tredjeländer eller enheter i icke-associerade tredjeländer.

3.  All infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som används i samband med de åtgärder som finansieras inom ramen för fonden ska vara belägen eller belägna på unionens eller de associerade ländernas territorium. När stödmottagarna och deras underleverantörer genomför en stödberättigande åtgärd ska de dessutom bara samarbeta med rättsliga enheter som är etablerade i unionen eller i ett associerat land och som inte kontrolleras exklusivt av icke-associerade tredjeländer eller av enheter i icke-associerade tredjeländer.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Genom undantag från punkt 3 får de stödmottagare och underleverantörer som deltar i åtgärden använda sin infrastruktur samt sina tillgångar, anläggningar och resurser som är belägna eller förvaras på ett icke-associerat tredjelands territorium, om det är nödvändigt för att uppnå målen för en åtgärd och förutsatt att det inte äventyrar säkerheten för unionen och dess medlemsstater. Enligt samma villkor får stödmottagare och deras underleverantörer när de utför en stödberättigande insats samarbeta med en enhet som är etablerad i ett icke-associerat tredjeland. Kostnaderna för användning av sådan infrastruktur, för sådana anläggningar, tillgångar eller resurser och för sådant samarbete ska inte vara stödberättigande inom ramen för fonden.

4.  Genom undantag från punkt 3, om det inte finns några tillgängliga konkurrenskraftiga alternativ inom unionen, får de stödmottagare och underleverantörer som deltar i åtgärden använda sin infrastruktur samt sina tillgångar, anläggningar och resurser som är belägna eller förvaras på ett icke-associerat tredjelands territorium, om det är absolut nödvändigt för att uppnå målen för en åtgärd och förutsatt att användningen inte strider mot unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen, eller mot fondens mål.

 

För att uppnå fondens mål får stödmottagare vid behov samarbeta med enheter som är belägna i tredjeländer, om dessa har relevant expertis for den finansierade åtgärden. De enheter som samarbetar med stödmottagarna ska dock inte vara belägna i tredjeländer som inte anges i arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska meddelandet om ansökningsomgång eller bidragsavtal fastställa ytterligare villkor. Dessa villkor ska särskilt gälla bestämmelserna om äganderätt till resultaten av åtgärden samt tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga men inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och till garantier för funktionssäkerheten.

5.  För att säkerställa skyddet av unionens och dess medlemsstaters säkerhets- och försvarsintressen ska meddelandet om ansökningsomgång eller bidragsavtal fastställa ytterligare villkor. Dessa villkor ska särskilt gälla bestämmelserna om äganderätt till resultaten av åtgärden samt tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga men inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och till garantier för funktionssäkerheten.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När stödmottagare och deras underleverantörer utför en stödberättigande insats får de samarbeta med en enhet som är etablerad i ett icke-associerat tredjeland, förutsatt att villkoren i punkterna 4 och 5 är uppfyllda. Kostnaderna i samband med sådant samarbete och användningen av infrastruktur, anläggningar, tillgångar eller resurser ska inte vara stödberättigade.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Sökandena ska lämna all relevant information som behövs för bedömningen av kriterierna för stödberättigande och de villkor som avses i punkterna 1–4.

6.  Stödmottagarna ska lämna all relevant information som behövs för bedömningen av kriterierna för stödberättigande och de villkor som avses i punkterna 1–4.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om det under genomförandet av en åtgärd sker förändringar som skulle kunna leda till tvivel huruvida dessa kriterier och villkor är uppfyllda, ska stödmottagaren informera kommissionen, som ska bedöma huruvida dessa kriterier och villkor fortfarande är uppfyllda och bedöma den eventuella inverkan på finansieringen av åtgärden.

8.  Om det under genomförandet av en åtgärd sker förändringar som skulle kunna leda till tvivel huruvida dessa kriterier och villkor är uppfyllda, ska stödmottagaren omedelbart informera kommissionen, som ska bedöma huruvida dessa kriterier och villkor fortfarande är uppfyllda och bedöma den eventuella inverkan på finansieringen av åtgärden.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Verksamhet som syftar till att skapa, stödja och stärka ny kunskap och försvarsteknik som kan få betydande inverkan på försvarsområdet.

(a)  Verksamhet som syftar till att skapa, stödja och stärka ny kunskap och försvarsteknik som kan få betydande inverkan på försvarsområdet och på sektorns konkurrenskraft.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Certifiering av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik. Certifiering är ett förfarande enligt vilket en nationell myndighet intygar att försvarsprodukten, den materiella eller immateriella komponenten eller den materiella eller immateriella tekniken överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna.

(h)  Certifiering av en försvarsprodukt, en materiell eller immateriell komponent eller materiell eller immateriell teknik. Certifiering är ett förfarande enligt vilket en nationell myndighet intygar att försvarsprodukten, den materiella eller immateriella komponenten eller den materiella eller immateriella tekniken överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna och standarderna.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Utveckling av teknik eller tillgångar som ökar effektiviteten under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik.

(i)  Utveckling av teknik eller tillgångar som ökar effektiviteten och syftar till att minska miljöpåverkan under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Såvida inte annat föreskrivs i det arbetsprogram som avses i artikel 27, ska åtgärden genomföras i samarbete mellan minst tre rättsliga enheter som är etablerade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Minst tre av dessa stödberättigade enheter som är etablerade i minst två medlemsstater och/eller associerade länder ska under hela genomförandet av åtgärden varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra.

4.  Åtgärden ska genomföras i samarbete inom ett konsortium mellan minst tre rättsliga enheter som är etablerade i minst tre olika medlemsstater och/eller associerade länder. Varje konsortium som innefattar rättsliga enheter från ett associerat land ska även innefatta minst två rättsliga enheter från två olika medlemsstater. Minst tre av dessa stödberättigade enheter som är etablerade i minst två medlemsstater och/eller associerade länder ska under hela genomförandet av åtgärden varken direkt eller indirekt stå under faktisk kontroll av samma enhet eller kontrollera varandra.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkt 4 ska inte tillämpas för de åtgärder som avses i punkt 3 c och j och de åtgärder som avses i artikel 6.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid tilldelning av finansiering för utvecklingsåtgärder ska kommissionen vidta åtgärder genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.2.

3.  Vid tilldelning av finansiering för forsknings- och utvecklingsåtgärder ska kommissionen vidta åtgärder genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.2.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidrag till den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft, särskilt genom att nya marknadsmöjligheter skapas och företags tillväxt påskyndas i hela unionen.

(c)  Bidrag till den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft, konsolidering och förstärkning av EU:s inre försvarsmarknad, särskilt genom att nya marknadsmöjligheter skapas och företags tillväxt påskyndas i hela unionen.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Bidrag till den europeiska försvarsindustrins autonomi genom att stärka försvarsteknik eller försvarsprodukter i linje med försvarskapacitetsprioriteringar som beslutats av medlemsstaterna inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Bidrag till säkerhets- och försvarsintressen i unionen i enlighet med de prioriteringar som avses i artikel 3.2 och, om så är lämpligt, regionala och internationella samarbetsavtal.

(d)  Bidrag till säkerhets- och försvarsintressen i unionen i enlighet med de prioriteringar som avses i artikel 3.2 och, om så är lämpligt, regionala och internationella samarbetsavtal när dessa tjänar unionens säkerhets- och försvarsintressen.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Bidrag till att skapa nytt gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter, särskilt för små och medelstora företag som är etablerade i andra medlemsstater och/eller i associerade länder än dem där de enheter i konsortiet som inte är små och medelstora företag är etablerade.

(e)  Bidrag till att skapa nytt gränsöverskridande samarbete mellan rättsliga enheter, särskilt för små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag som är etablerade i andra medlemsstater och/eller i associerade länder än dem där de enheter i konsortiet som inte är små och medelstora företag eller medelstora börsnoterade företag är etablerade, i synnerhet med beaktande av den andel av finansieringen som anslagits till de små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag som deltar .

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Bidrag till att i möjligaste mån minska försvarsprodukters miljöpåverkan och tillhandahålla innovativa lösningar som möjliggör utfasning av miljöskadliga ämnen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Överensstämmelse med tekniska specifikationer och internationella standarder för att säkerställa att den kapacitet som utvecklas med ekonomiskt stöd från fonden kan vara driftskompatibel mellan medlemsstaterna såväl som mellan deras regionala partner.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fonden kan finansiera upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna för en åtgärd utan att det påverkar tillämpningen av samfinansieringsprincipen.

1.  Utan att det påverkar principen om samfinansiering kan fonden:

 

(a) finansiera upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna för en åtgärd som äger rum innan prototypfasen utvecklas,

 

(b) finansiera upp till 20 % av de stödberättigande kostnaderna för en åtgärd under prototypfasen,

 

(c) finansiera upp till 80 % av de stödberättigande kostnaderna för en åtgärd som äger rum efter prototypfasen.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom ett undantag från punkt 1 gäller följande:

utgår

(a)  För de åtgärder som avses i artikel 11.3 e ska det ekonomiska stödet från fonden inte överstiga 20 % av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden.

 

(b)  För de åtgärder som avses i artikel 11.3 f–h ska det ekonomiska stödet från fonden inte överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden.

 

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För utvecklingsåtgärder ska finansieringssatsen höjas i följande fall:

3.  Finansieringssatsen för utvecklingsåtgärder som ökar medlemsstaternas gränsöverskridande samarbete ska höjas i följande fall:

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Genom undantag från punkt 1 får finansieringssatsen minskas för de åtgärder som avses i artikel 11.3 j när det gäller spridningsverksamhet, nätverksarbete och upplysningsverksamhet.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om så är lämpligt får indirekta stödberättigande kostnader som går utöver schablonsatsen på 25 % fastställas i enlighet med stödmottagarens vanliga metoder för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader, förutsatt att dessa metoder för kostnadsredovisning godtas av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem i enlighet med artikel [185] i budgetförordningen och meddelas kommissionen.

2.  Indirekta stödberättigande kostnader som går utöver schablonsatsen på 25 % får fastställas i enlighet med stödmottagarens vanliga metoder för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader, förutsatt att dessa metoder för kostnadsredovisning godtas av de nationella myndigheterna när det gäller jämförbara finansieringssystem i enlighet med artikel [185] i budgetförordningen och meddelas kommissionen.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionen får stödja förkommersiell upphandling genom att bevilja bidrag till upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, såsom fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU18, 2014/25/EU19 och 2009/81/EC20, som gemensamt upphandlar forskning och utveckling avseende skyddstjänster eller samordnar sina upphandlingsförfaranden.

1.  Förkommersiell upphandling ska berättiga till finansiering genom att bidrag beviljas till upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, såsom fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU18, 2014/25/EU19 och 2009/81/EC20, som gemensamt upphandlar forskning och utveckling avseende skyddstjänster eller samordnar sina upphandlingsförfaranden.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  De ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling, sund ekonomisk förvaltning, proportionalitet och gällande konkurrensregler. Särskilda villkor får inkluderas, såsom att den plats där den upphandlade verksamheten sker ska vara begränsad till medlemsstaternas och de associerade ländernas territorium.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  får tillåta att flera kontrakt beviljas genom samma förfarande (flera leverantörer),

(b)  får tillåta att flera kontrakt beviljas genom samma förfarande (flera leverantörer), och

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ska föreskriva tilldelning av kontrakt till den eller de anbudsgivare som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

(c)  ska föreskriva tilldelning av kontrakt till den eller de anbudsgivare som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och samtidigt säkerställa att det inte förekommer några intressekonflikter.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det är motiverat får det i bidragsavtalet krävas att resultaten av de åtgärder som får stöd från fonden inte ska vara föremål för någon kontroll eller begränsning, antingen direkt eller indirekt via en eller flera andra rättsliga enheter, inbegripet i form av tekniköverföring som görs av ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland.

3.  Resultaten av de åtgärder som får stöd från fonden ska inte vara föremål för någon kontroll eller begränsning, antingen direkt eller indirekt via en eller flera andra rättsliga enheter, inbegripet i form av tekniköverföring som görs av ett icke-associerat tredjeland eller en enhet i ett icke-associerat tredjeland.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 24 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Graden av ökad effektivitet under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik, inbegripet kostnadseffektivitet och synergieffekters potential när det gäller upphandling och underhåll samt avfallshantering.

(a)  Graden av ökad effektivitet under hela livscykeln för försvarsprodukter och försvarsteknik, inbegripet kostnadseffektivitet och synergieffekters potential när det gäller upphandling, användning och underhåll samt avfallshantering.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas politiska handlingsfrihet i samband med export av försvarsrelaterade produkter.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Arbetsprogrammet ska i detalj ange de projektkategorier som ska finansieras inom ramen för programmet och deras direkta förhållande till de mål som anges i artikel 3.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Under utarbetandet av arbetsprogrammen och före beviljandet av finansiering ska kommissionen genom lämpliga samråd med kommittén säkerställa att den forskning eller de utvecklingsåtgärder som föreslås inte innebär någon överlappning av befintlig kapacitet eller forskning eller utvecklingsprojekt som redan finansieras inom unionen.

 

Om en sådan överlappning konstateras ska kommissionen genomföra ytterligare samråd.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bistås av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. Europeiska försvarsbyrån ska bjudas in som observatör för att lämna sina synpunkter och tillhandahålla sakkunskap. Europeiska utrikestjänsten ska också bjudas in att delta.

1.  Kommissionen ska bistås av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. Europeiska försvarsbyrån ska bjudas in som observatör för att lämna sina synpunkter och tillhandahålla sakkunskap. Europeiska utrikestjänsten ska också bjudas in att delta. Europaparlamentet kan välja en representativ grupp av ledamöter för att bistå kommittén.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Oberoende experter ska vara medborgare i unionen och identifieras och väljas ut på grundval av de inbjudningar att anmäla intresse som riktar sig till berörda organisationer, såsom försvarsministerierna och underordnade organ, forskningsinstitut, universitet, näringslivsorganisationer eller företag inom försvarssektorn i syfte att upprätta en förteckning över experter. Genom undantag från artikel [237] i budgetförordningen ska denna förteckning inte offentliggöras.

2.  Oberoende experter ska vara medborgare i unionen från ett brett urval av medlemsstater och identifieras och väljas ut på grundval av de öppna och transparenta inbjudningar att anmäla intresse som riktar sig till berörda organisationer, såsom försvarsministerierna och underordnade organ, forskningsinstitut, universitet, näringslivsorganisationer eller företag inom försvarssektorn , eller icke-statliga organisationer, i syfte att upprätta en förteckning över experter som syftar till att uppnå en jämn könsfördelning. Genom undantag från artikel [237] i budgetförordningen ska denna förteckning inte offentliggöras.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen bör säkerställa att dess relevanta regler om undvikande av intressekonflikter tillämpas strikt.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den kommitté som avses i artikel 28 ska varje år underrättas om förteckningen över experter.

4.  Den kommitté som avses i artikel 28 och Europaparlamentet ska varje år underrättas om förteckningen över experter.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska lägga fram utvärderingarna i enlighet med punkterna 2 och 3 tillsammans med sina egna kommentarer för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Revisioner av användningen av unionens medel som utförs av personer eller enheter, inbegripet andra än de som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med artikel 127 i budgetförordningen. Europeiska unionens revisionsrätt ska granska räkenskaperna över unionens samtliga inkomster och utgifter enligt artikel 287 i EUF-fördraget.

Revisioner av användningen av unionens medel som utförs av personer eller enheter, inbegripet andra än de som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med artikel 127 i budgetförordningen. Europeiska unionens revisionsrätt ska granska räkenskaperna över unionens samtliga inkomster och utgifter enligt artikel 287 i EUF-fördraget, inbegripet effektiviteten hos finansiering av projekt som stöds genom fonden.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 34 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat eller ett företag åberopar nationell säkerhet som skäl för att undanhålla information från Olaf där det finns en risk för bedrägeri eller annan olaglig verksamhet, ska de nationella säkerhetsintressena tolkas restriktivt.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska försvarsfonden

Referensnummer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Antonio López-Istúriz White

19.6.2018

Behandling i utskott

10.10.2018

5.11.2018

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

 

S&D

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

7

-

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

John Stuart Agnew

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Marco Zullo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska försvarsfonden

Referensnummer

COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

IMCO

2.7.2018

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

5.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Zdzisław Krasnodębski

25.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

3.9.2018

9.10.2018

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

11

14

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula‑Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Ingivande

28.11.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian‑Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche

11

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

S&D

Michael Detjen

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Davor Škrlec

14

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Evžen Tošenovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Bronis Ropė

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 7 december 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy