ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за създаване програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета

29.11.2018 - (COM(2018)0466 – C8‑0394/2018 – 2018/0251(NLE)) - *

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Ребека Хармс


Процедура : 2018/0251(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0413/2018
Внесени текстове :
A8-0413/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за създаване програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета

(COM(2018)0466 – C8‑0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0466),

-  като взе предвид Акта за присъединяване от 2003 г., и по-специално член 3 от Протокол № 4 към него,

–   като взе предвид искането за становище, получено от Съвета (C8-0394/2018),

-  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0413/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Съгласно Протокол № 4 към Акта за присъединяване от 2003 г. относно ядрената централа „Игналина“1, Литва се задължи да затвори блок 1 и блок 2 на ядрената централа „Игналина“, съответно до 31 декември 2004 г. и 31 декември 2009 г., и впоследствие да изведе от експлоатация тези блокове.

(1)  Съгласно Протокол № 4 към Акта за присъединяване от 2003 г. относно ядрената централа „Игналина“1, Литва се задължи да затвори блок 1 и блок 2 на ядрената централа „Игналина“, съответно до 31 декември 2004 г. и 31 декември 2009 г., и впоследствие да изведе от експлоатация тези блокове. Протокол № 4 продължава да бъде правно основание на програма „Игналина“.

_____________

_________________

1 ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 944.

1 ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 944.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че разпоредбите на Протокол № 4 като основание за програмата остават в сила.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В съответствие със своите задължения по силата на Акта за присъединяване и с помощта на Съюза Литва затвори двата блока в рамките на съответните срокове и осъществи значителен напредък към тяхното извеждане от експлоатация. Необходима е още работа с цел продължаване на намаляването на нивото на радиационна опасност. Въз основа на наличните оценки са необходими допълнителни финансови ресурси за тази цел за периода след 2020 г.

(2)  В съответствие със своите задължения по силата на Акта за присъединяване и с помощта на Съюза Литва затвори двата блока в рамките на съответните срокове и осъществи значителен напредък към тяхното извеждане от експлоатация. Необходима е още работа с цел продължаване на намаляването на нивото на радиационна опасност. Въз основа на наличните оценки и планираната дата за окончателно затваряне през 2038 г. са необходими съществени допълнителни финансови ресурси за тази цел за периода след 2020 г. За да се даде възможност за приключване на плана за извеждане от експлоатация до 2038 г., ще бъде необходимо да се преодолее финансовият дефицит в размер на 1 548 милиона евро.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Дейностите, обхванати от настоящия регламент, следва да съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Извеждането от експлоатация на ядрената централа, обхванато от настоящия регламент, следва да се извършва в съответствие със законодателството в областта на ядрената безопасност, а именно Директива 2009/71/Евратом на Съвета(1), и в областта на управлението на отпадъците, а именно Директива 2011/70/Евратом на Съвета(2). Литва продължава да носи крайната отговорност за ядрената безопасност, както и за безопасността на отработено гориво и за управлението на радиоактивните отпадъци.

(3)  Дейностите, обхванати от настоящия регламент, следва да съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Извеждането от експлоатация на ядрената централа, обхванато от настоящия регламент, следва да се извършва в съответствие със законодателството в областта на ядрената безопасност, а именно Директива 2009/71/Евратом на Съвета(1), и в областта на управлението на отпадъците, а именно Директива 2011/70/Евратом на Съвета(2). Литва продължава да носи крайната отговорност за ядрената безопасност, както и за безопасността на отработено гориво и за управлението на радиоактивните отпадъци. Директива 2011/70/Евратом обаче дава възможност за финансов принос на Съюза в широк кръг от проекти за извеждане от експлоатация, включително съхранение и погребване на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Въпреки че Директива 2011/70/Евратом посочва, че разходите за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци са за сметка на тези, които са генерирали въпросните материали, тази разпоредба не може да се прилага със задна дата за Литва, която е затворила АЕЦ „Игналина“ преди приемането на посочената директива и поради това не е била в състояние да задели достатъчно средства за съхранението и погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

_____________

_________________

1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).

1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).

2 Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).

2 Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).

Обосновка

В съображение 13 от Директива 2011/70/Евратом ясно се посочва, че Общността е взела участие в предоставянето на финансова подкрепа за различни дейности по извеждане от експлоатация, включително управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Определенията за „управление на радиоактивни отпадъци“ включват, inter alia, съхранение и погребване.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Като се отчита, че преждевременното затваряне и извеждане от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ с два 1500 MW реактора тип RBMK, наследени от бившия Съветски съюз, беше безпрецедентно по характер и представляваше изключителна финансова тежест за Литва, несъизмерима с размера и икономическата мощ на страната, в Протокол № 4 беше посочено, че помощта от Съюза в рамките на програмата „Игналина“ трябва да продължи без прекъсване и след 2006 г., за периода на следващите финансови перспективи.

(4)  Като се отчита, че преждевременното затваряне и извеждане от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ с два 1500 MW реактора тип RBMK (канални реактори с графитен забавител), подобни на използваните в Чернобил, наследени от бившия Съветски съюз, беше безпрецедентно по характер, предвид факта, че никъде по света в практиката няма случаи на демонтиране на реактор с подобна конструкция, и представляваше изключителна финансова тежест за Литва, несъизмерима с размера и икономическата мощ на страната, в Протокол № 4 беше посочено, че помощта от Съюза в рамките на програмата „Игналина“ трябва да продължи без прекъсване и след 2006 г., за периода на следващите финансови перспективи до крайната дата на закриване, която понастоящем е планирана за 2038 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Програмата следва също така да осигури разпространението на знанията, придобити при изпълнението, сред всички държави членки, координирано и в синергия с други съответни програми на Съюза за дейности по извеждане от експлоатация в България и Словакия, както и със Съвместния изследователски център на Комисията; тъй като такива мерки носят най-голямата добавена стойност за Съюза.

(10)  Програмата следва също така да осигури разпространението на знанията, придобити при изпълнението, сред всички държави членки, координирано и в синергия с други съответни програми на Съюза за дейности по извеждане от експлоатация в България и Словакия, както и със Съвместния изследователски център на Комисията. С оглед на това тези мерки да носят най-голямата добавена стойност за Съюза, финансирането за разпространението на знанията не следва да бъде част от финансирането за дейности по извеждане от експлоатация, а следва да се осигурява от други финансови източници на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики.

(11)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики и се гарантира конкурентно възнаграждение за квалифициран персонал.

Обосновка

Едно от предизвикателствата при „Игналина“ е, че възнаграждението често не е привлекателно за специалистите, които често търсят работа другаде. Това може да се отрази на качеството на дейностите по извеждане от експлоатация.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комисията и Литва следва да осигурят ефективен мониторинг и контрол върху развитието на процеса на извеждане от експлоатация с цел гарантиране на най-високата добавена стойност за Съюза от финансовите средства, разпределени съгласно настоящия регламент, въпреки че крайната отговорност по извеждането от експлоатация се носи от Литва. Това включва ефективното измерване на напредъка и качеството на изпълнението, както и прилагането на коригиращи мерки, ако е необходимо.

(12)  Комисията и Литва следва да осигурят ефективен мониторинг и контрол върху развитието на процеса на извеждане от експлоатация с цел гарантиране на най-високата добавена стойност за Съюза от финансовите средства, разпределени съгласно настоящия регламент. Това включва ефективен мониторинг на напредъка и качеството на изпълнението, както и прилагането, заедно с Литва и Съюза, на коригиращи мерки, ако е необходимо.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Програмата следва да се изпълнява със съвместно финансово усилие на Съюза и Литва. Максималният праг на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми. Като се вземе предвид практиката на сходни програми на Съюза и укрепналата икономика на Литва от започването на програмата за извеждане от експлоатация на „Игналина“ до края на изпълнението на дейностите, финансирани съгласно настоящия регламент, ставката на съфинансиране от Съюза не следва да надвишава 80% от допустимите разходи. Оставащото съфинансиране следва да се осигури от Литва и източници, различни от бюджета на Съюза, по-специално от международни финансови институции и други донори.

(16)  Програмата следва да се изпълнява със съвместно финансово усилие на Съюза и Литва. В Протокол № 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. се посочва, че приносът на Съюза за определени мерки по програма „Игналина“ може да достигне до 100% от общите разходи. Прагът на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми. Като се вземат предвид констатациите в доклада на Комисията от 2018 г. относно оценката и изпълнението на програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Словакия и Литва и политическият ангажимент на Литва да допринесе с 14% от общите разходи за извеждане от експлоатация, ставката на съфинансиране от Съюза от започването на програмата за извеждане от експлоатация на „Игналина“ до края на изпълнението на дейностите, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да бъде 86% от допустимите разходи. Оставащото съфинансиране следва да се осигури от Литва и източници, различни от бюджета на Съюза. Следва да се положат усилия за привличане на финансиране от други източници, по-специално от международни финансови институции и други донори.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Извън обхвата на програма „Игналина“ Литва продължава да носи крайната отговорност за развитието и инвестирането в региона на Игналина, който се характеризира с ниски доходи и с най-високите равнища на безработица в страната, главно поради затварянето на ядрената централа „Игналина“, която е била най-големият работодател в региона.

Обосновка

Не трябва да се подценява сериозността на социално-икономическите проблеми в региона на Игналина и особено в града с мултиетнически характер Висагинас. Това е значително предизвикателство за Литва както от финансова, така и от политическа гледна точка.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Програмата попада в обхвата на литовската национална програма съгласно Директива 2011/70/Евратом на Съвета.

(19)  Програмата попада в обхвата на литовската национална програма съгласно Директива 2011/70/Евратом на Съвета и може да допринася за нейното изпълнение, без да се засяга тази директива.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23 a)  По исторически причини финансовата подкрепа от Съюза за извеждането от експлоатация на ядрения реактор „Игналина“ е напълно оправдано, но програмата не следва да създава прецедент за използването на средства от Съюза за извеждането от експлоатация на други ядрени реактори. Всяка държава членка следва да има моралното задължение да избягва прехвърлянето върху идните поколения на неоправдана тежест, свързана с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително всякакви радиоактивни отпадъци, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Националните политики следва да се основават на принципа „замърсителят плаща“.

Обосновка

Съображение 24 от Директива 2011/70/ЕВРАТОМ на Съвета. Държавите членки трябва да гарантират, че основната отговорност за ядрената безопасност на съоръженията и/или дейностите за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се носи от притежателя на лицензия, като същевременно държавите членки носят крайната отговорност за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, генерирани на тяхна територия, съгласно член 4, параграф 3, буква д) от Директива 2011/70/ЕВРАТОМ на Съвета.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23 б)  В препоръка 2006/851/Евратом на Комисията се посочва, че в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ ядрените оператори следва да отделят адекватни финансови ресурси по време на производствения живот на инсталациите за покриване на бъдещите разходи за извеждане от експлоатация.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да подпомогне Литва в извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ със специален акцент върху управлението на предизвикателствата пред радиационната безопасност в процеса на извеждането от експлоатация, като същевременно се осигури широко разпространение сред всички държави – членки на ЕС на придобитите по този начин знания за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения.

1.  Общата цел на програмата е да подпомогне адекватно Литва в безопасното извеждане от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ със специален акцент върху управлението на предизвикателствата пред радиационната безопасност в процеса на извеждането от експлоатация, включително като се осигури безопасност на междинното съхранение на отработеното гориво.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на програмата е да се извърши демонтиране и деконтаминиране на оборудването и шахтите на реакторите на „Игналина“ в съответствие с плана за извеждане от експлоатация, да се продължи безопасното управление на наследените и на генерираните по време на извеждането от експлоатация отпадъци и да се разпространят натрупаните знания сред заинтересованите страни от ЕС.

2.  Основната цел на програмата е да се извърши демонтиране и деконтаминиране на оборудването и шахтите на реакторите на „Игналина“ в съответствие с плана за извеждане от експлоатация и да се продължи безопасното управление на наследените и на генерираните по време на извеждането от експлоатация отпадъци.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Програмата също така има за допълнителна цел да осигури широко разпространение във всички държави членки на генерираните знания за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. Допълнителната цел се финансира от програмата за финансова помощ за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци (COM (2018) 467).

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Подробно описание на конкретната цел е поместено в приложение I. Посредством актове за изпълнение Комисията може да изменя приложение I в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

3.  Подробно описание на основната цел е поместено в приложение I.

Обосновка

Приложение I е съществена част от регламента и поради това не следва да бъде изменяно след приемането на регламента.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 552 000 000 EUR на база сегашни цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 780 000 000 EUR на база сегашни цени за изпълнението на основната цел на програмата (дейности по извеждане от експлоатация).

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цялостната максимална ставка на съфинансиране от Съюза, приложима по програмата, не надхвърля 80%. Останалата част от финансирането се осигурява от Литва и от допълнителни източници, различни от бюджета на Съюза.

Цялостната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима по програмата, е 86%. Останалата част от финансирането се осигурява от Литва и от допълнителни източници, различни от бюджета на Съюза.

Изменение    19

Предложение за регламент

Приложение 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Основните предизвикателства, свързани с радиационната безопасност, за периода на финансиране 2021 – 2027 г. се разглеждат в рамките на дейности по точки Т.1, Т.2 и Т.4. По-специално демонтирането на активните зони на реакторите е обхванато по точка Т.2. Второстепенните предизвикателства се разглеждат по точка Т.3, а точки Т.0 и Т.5 обхващат спомагателните дейности по извеждането от експлоатация.

4.  Основните предизвикателства, свързани с радиационната безопасност, за периода на финансиране 2021 – 2027 г. се разглеждат в рамките на дейности по точки Т.1, Т.2, Т.3 и Т.4. По-специално демонтирането на активните зони на реакторите е обхванато по точка Т.2. Точки Т.0 и Т.5 обхващат спомагателните дейности по извеждането от експлоатация.

Обосновка

Безопасната при манипулирането и съхранението на отработено ядрено гориво е въпрос от критично значение за ядрената безопасност. То не може да бъде прехвърлено в категорията „по-малки предизвикателства“.

Изменение    20

Предложение за регламент

Приложение 1 – параграф 5 – таблица 1 – точка Р.3

 

Текст, предложен от Комисията

ТАБЛИЦА 1

#

Точка

Приоритет

Т.3

Манипулиране на отработеното ядрено гориво

II

 

Изменение

ТАБЛИЦА 1

#

Точка

Приоритет

Т.3

Манипулиране на отработеното ядрено гориво

I

Обосновка

Безопасното манипулиране на отработено ядрено гориво е въпрос от критично значение за ядрената безопасност. То не може да бъде прехвърлено в категорията „по-малки предизвикателства“.

Изменение    21

Предложение за регламент

Приложение 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в дълбоки геоложки хранилища е изключено от обхвата на програмата, а Литва следва да разгледа този въпрос в своята национална програма за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както се изисква от Директива 2011/70/Евратом на Съвета.

7.  Въпреки че погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в дълбоки геоложки хранилища е изключено от обхвата на Програмата през периода 2021 – 2027 г., Литва и Съюзът следва да започнат навременни консултации относно възможността тези дейности да бъдат включени в обхвата на програмата в рамките на следващата многогодишна финансова рамка.

Обосновка

Литва не можа да задели средства за окончателното погребване на отработено ядрено гориво поради предсрочното затваряне на АЕЦ „Игналина“ като предпоставка за членство в ЕС. Съюзът, в дух на солидарност с Литва, следва да включи погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци в обхвата на програмите „Игналина“ в бъдещите многогодишни финансови рамки, като най-малко съфинансира началото на тези дейности с изключително високи разходи, например търсенето на подходяща площадка, научни изследвания и изкопни работи.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Затварянето на АЕЦ „Игналина“ е уникално предизвикателство за европейската ядрена безопасност, както поради размера на централата, така и поради техническите характеристики на реакторите. АЕЦ „Игналина“ експлоатираше два реактора с водно охлаждане от времето на Съветския съюз – тип RBMK 1500. Съоръжението е било наложено на Литва по време на съветската окупация и е било създадено да обслужва много по-широк регион. Задачата по затваряне на електроцентралата по безопасен и ефикасен начин е твърде трудна за държава с размера и икономическия капацитет на Литва. Протокол № 4 от Договора за присъединяване на Литва към ЕС изисква Литва да затвори и двата реактора предсрочно поради сериозни опасения за безопасността. Реакторите от типа „Чернобил“ са с графитен забавител и нямат пълна херметична конструкция. Беше направено заключението, че реакторите по принцип не са безопасни, тъй като проектирането им е фундаментално погрешно. От своя страна, Съюзът се ангажира да предостави изключително важна помощ за програмата за извеждане от експлоатация, както и да помогне на Литва да се справи с произтичащите от това предизвикателства в областта на енергийната сигурност.

Предложението за регламент

Докладчикът приветства предложението за регламент като израз на трайния ангажимент на Съюза към това начинание. Въпреки това счита, че е необходимо да се направят някои важни корекции, особено по отношение на осигуряването на адекватно финансиране за програмата.

Поискано финансиране

Докладчикът призовава приносът на ЕС в следващата МФР да бъде увеличен на 780 милиона евро. Всички компетентни събеседници, с които докладчикът се е срещнал – от правителствени длъжностни лица в Литва, ръководството на ядрената централа и независими експерти до представители на Комисията и на ЕБВР – са изразили съгласие с тази сума, въпреки че е имало дискусии относно графика на отпускане на средствата. А именно в настоящото предложение (за отпускане на 552 милиона евро в периода 2021 – 2027 г.) не се отчита фактът, че процесът на демонтиране на блок 2 ще започне през 2026 г. и ще продължи след 2027 г., като за изпълнението на тази задача трябва да се задели достатъчно финансиране преди започването на дейностите. В противен случай националният регулатор няма да бъде в състояние да разреши започването на демонтирането на реактора в блок 2.

Трябва да се има предвид, че програмата за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ наближава много труден етап – демонтирането на ядрото на реактора с графитен забавител в блок 1 и блок 2. Това е необратимо състояние: дейностите по демонтиране и деконтаминиране трябва да продължат да са извършват методично и без прекъсване, за да се предотвратят рисковете и радиологичните опасности. Ако не се гарантира достатъчно финансиране, това ще доведе до 4-годишно спиране на демонтирането на блок 2, в крайна сметка ще увеличи значително общите разходи за целия проект и ще застраши ядрената безопасност на Европа. Ще бъде изгубена квалифицирана работна ръка и приключването на извеждането от експлоатация, което понастоящем е планирано за 2038 г., ще трябва да бъде отложено. Освен това спирането ще доведе до социално-икономическа криза в този регион на Литва, който вече е относително беден. Това ще се отрази и на репутацията на ЕС в Литва, която надлежно е изпълнила своята част от Договора за присъединяване, като е затворила предсрочно АЕЦ „Игналина“ и като е извършила дейностите по извеждане от експлоатация по образцов начин.

Трябва да се отбележи, че извън обхвата на програма „Игналина“ Литва продължава да носи крайната отговорност за развитието и инвестирането в региона на Игналина, който се характеризира с ниски доходи и с най-високи равнища на безработица в страната, главно поради затварянето на ядрената централа, която е била най-големият работодател в региона. Това представлява сериозна тежест за страната. Също така това е политически чувствителен въпрос, тъй като регионът – и по-специално град Висагинас, където е разположена ядрената централа – е доминиран от етнически малцинства.

Докладчикът също така предлага да се гарантира, че дейностите, свързани с разпространението на знания, макар и важни, не следва да отклоняват прекалено много ресурси от основната цел – безопасно и навременно извеждане от експлоатация на ядрената централа. Разпространението на знания е допълнителна цел (то не е посочено в Протокол № 4, с който се създава програма „Игналина“) и неговото финансиране не е включено в съществуващия план за извеждане от експлоатация. Поради това би било целесъобразно да се предвиди отделно финансиране за тази цел, за да се гарантира, че ресурсите не се отклоняват от работите по извеждането от експлоатация.

Проценти на съфинансиране

С настоящото предложение да се определи максималният праг за съфинансиране от ЕС на 80% се въвежда ново изискване, което не е в съответствие с Протокол № 4 (който предвижда 100% финансиране от ЕС за някои мерки), нито със съществуващата практика (настоящото съотношение на съфинансиране от ЕС и Литва е приблизително 86% към 14%). Въпреки твърдението, че по-високият финансов принос от страна на дадена държава членка би довел до по-високи резултати, при собствената оценка на Комисията на дейностите по извеждане от експлоатация в Литва, Словакия и България не бяха открити доказателства за това твърдение и се стигна до заключението, че програмата „Игналина“ съгласно настоящата практика на съфинансиране протича ефикасно и ефективно и че „постигнатите нива на национален финансов принос, изглежда, са подходящи за поддържане на истинска ефикасност“.

От началото на програмата Литва е предоставила финансов принос в размер на 14% за дейностите по извеждане от експлоатация. При все това, като се има предвид, че някои свързани дейности (например физическата и противопожарната безопасност на централата) не са обхванати от програмата „Игналина“, действителният финансов принос на Литва е по-висок. Предложението да се увеличи делът на Литва до 20% би представлявало значителна финансова тежест за Литва и би било счетено за несправедливо от населението, особено като се има предвид, че Литва надлежно изпълнява своите задължения съгласно договора за присъединяване. Съществуващото съотношение (86% към 14%) е оптимално и може да послужи като насока за бъдещи проекти.

Друг аргумент за по-голям национален финансов принос, а именно позоваването на доклада на Европейската сметна палата и на принципа „замърсителят плаща“, не може да се приложи за Литва, тъй като АЕЦ „Игналина“ е наложена на страната от Съветския съюз и е проектирана да обслужва много по-широк регион. Литовските граждани също така имат по-високи разходи за енергия в продължение на години в резултат на предсрочното затваряне на ядрената централа и необходимостта от увеличаване на вноса на енергия.

Обхват на програмата

Настоящото предложение на Комисията изключва погребването на отработено гориво и радиоактивни отпадъци в дълбоки геоложки хранилища и посочва, че ключовата задача за съхраняване и погребване на отработеното гориво и отпадъци са основно отговорност на Литва.

Докладчикът счита, че в крайна сметка в бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) програмата „Игналина“ следва също така да допринася и за подготовката на окончателното хранилище за ядрени отпадъци.

Директива 2011/70/Евратом на Съвета, на която се позовава предложението, всъщност дава възможност за финансов принос на Съюза в широк кръг от проекти за извеждане от експлоатация, включително съхранение и погребване на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. В съображение 13 от същата директива ясно се посочва, че Общността е взела участие в предоставянето на финансова подкрепа за различни дейности по извеждане от експлоатация, включително управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Определенията за „управление на радиоактивни отпадъци“ включват, inter alia, съхранение и погребване.

Въпреки че Директива 2011/70/Евратом посочва, че разходите за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци са за сметка на тези, които са генерирали тези материали, тази разпоредба не може да се прилага със задна дата за Литва, която е затворила АЕЦ „Игналина“ преди приемането на посочената директива и поради това не е била в състояние да задели достатъчно средства за съхранението и погребването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета

Позовавания

COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

23.8.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

13.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Rebecca Harms

30.8.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.10.2018

5.11.2018

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

61

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Дата на внасяне

29.11.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

61

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност