BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013

  29.11.2018 - (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)) - *

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Rebecca Harms


  Procedure : 2018/0251(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0413/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0413/2018
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013

  (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

  (Høring)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0466),

  -  der henviser til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 3 i protokol nr. 4, der er knyttet hertil,

  –   der henviser til Rådets anmodning om udtalelse (C8-0394/2018),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0413/2018),

  1.  godkender Kommissionens forslag;

  2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  I overensstemmelse med protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 om Ignalina-atomkraftværket1 har Litauen forpligtet sig til at lukke blok 1 og 2 på Ignalina-atomkraftværket senest henholdsvis den 31. december 2004 og den 31. december 2009 og til efterfølgende at dekommissionere disse enheder.

  (1)  I overensstemmelse med protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 om Ignalina-atomkraftværket1 har Litauen forpligtet sig til at lukke blok 1 og 2 på Ignalina-atomkraftværket senest henholdsvis den 31. december 2004 og den 31. december 2009 og til efterfølgende at dekommissionere disse enheder. Protokol nr. 4 udgør fortsat retsgrundlaget for Ignalina-programmet.

  _____________

  _________________

  1 EUT L 236 af 23.9.2003, s. 944.

  1 EUT L 236 af 23.9.2003, s. 944.

  Begrundelse

  Det er vigtigt at understrege, at bestemmelserne i protokol 4, der er grundlaget for programmet, fortsat er gældende.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  I overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til tiltrædelsesakten og med EU-bistand lukkede Litauen de to enheder inden for de respektive frister og gjorde betydelige fremskridt hen imod deres dekommissionering. Yderligere arbejde er nødvendigt for at fortsætte nedbringelsen af det radiologiske risikoniveau. Baseret på de foreliggende overslag kræves der yderligere økonomiske ressourcer til dette formål efter 2020.

  (2)  I overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til tiltrædelsesakten og med EU-bistand lukkede Litauen de to enheder inden for de respektive frister og gjorde betydelige fremskridt hen imod deres dekommissionering. Yderligere arbejde er nødvendigt for at fortsætte nedbringelsen af det radiologiske risikoniveau. Baseret på de foreliggende overslag og den planlagte endelige dato for lukningen i 2038 kræves der betydeligt yderligere økonomiske ressourcer til dette formål efter 2020. For at gøre det muligt at afslutte dekommissioneringsplanen i 2038 vil det være nødvendigt at finde en løsning på finansieringskløften på 1 548 mio. EUR.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  De aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, bør være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Dekommissioneringen af atomkraftværket, der er omfattet af denne forordning, bør foretages i overensstemmelse med lovgivningen om nuklear sikkerhed, navnlig Rådets direktiv 2009/71/Euratom1 og affaldshåndtering, navnlig Rådets direktiv 2011/70/Euratom2. Det endelige ansvar for nuklear sikkerhed og for sikkerheden ved håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald forbliver hos Litauen.

  (3)  De aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, bør være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Dekommissioneringen af atomkraftværket, der er omfattet af denne forordning, bør foretages i overensstemmelse med lovgivningen om nuklear sikkerhed, navnlig Rådets direktiv 2009/71/Euratom1 og affaldshåndtering, navnlig Rådets direktiv 2011/70/Euratom2. Det endelige ansvar for nuklear sikkerhed og for sikkerheden ved håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald forbliver hos Litauen. I direktiv 2011/70/Euratom gives der imidlertid mulighed for, at Unionen kan bidrage til en bred vifte af dekommissioneringsprojekter, herunder lagring og deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald. Selvom det i direktiv 2011/70/Euratom fastslås, at udgifterne til håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald skal afholdes af dem, der har frembragt disse materialer, kan den bestemmelse ikke anvendes med tilbagevirkende kraft på Litauen, der lukkede Ignalina-atomkraftværket inden vedtagelsen af nævnte direktiv og således ikke var i stand til at akkumulere tilstrækkelige midler til lagring og deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

  _____________

  _________________

  1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).

  1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).

  2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48).

  2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48).

  Begrundelse

  Det fremgår tydeligt af betragtning 13 i direktiv 2011/70/Euratom, at Fællesskabet har bidraget med finansiel støtte til forskellige dekommissioneringsaktiviteter, herunder håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald. Definitionerne på "håndtering af radioaktivt affald" omfatter bl.a. lagring og deponering.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  I erkendelse af at den for tidlige lukning og deraf følgende dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket med dets to RBMK-reaktorenheder på 1 500 MW, der er en arv fra det tidligere Sovjetunionen, var uden fortilfælde og udgjorde en så usædvanlig stor finansiel byrde for Litauen, at det ikke stod i et rimeligt forhold til landets størrelse og økonomiske formåen, blev det fastsat i protokol nr. 4, at Unionens bistand under Ignalina-programmet skal fortsættes løbende og forlænges efter 2006 for perioden for de næste finansielle overslag.

  (4)  I erkendelse af at den for tidlige lukning og deraf følgende dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket med dets to RBMK-reaktorenheder på 1 500 MW (grafitmodererede og af kanaltypen), der ligner dem, der blev brugt i Tjernobyl, og som er en arv fra det tidligere Sovjetunionen, var uden fortilfælde, eftersom der intet andet sted i verden i praksis har været et tilfælde, hvor en reaktor med en lignende konstruktion er blevet demonteret, og da det udgjorde en så usædvanlig stor finansiel byrde for Litauen, at det ikke stod i et rimeligt forhold til landets størrelse og økonomiske formåen, blev det fastsat i protokol nr. 4, at Unionens bistand under Ignalina-programmet skal fortsættes løbende og forlænges efter 2006 for perioden for de næste finansielle overslag indtil den endelige dato for lukningen, som i øjeblikket er planlagt til at finde sted i 2038.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  Programmet bør også sikre formidlingen af viden fra programmet til alle medlemsstater i samordning og synergi med de øvrige relevante EU-programmer for dekommissioneringsaktiviteter i Bulgarien, Slovakiet og Kommissionens Fælles Forskningscenter, da sådanne foranstaltninger giver den største EU-merværdi.

  (10)  Programmet bør også sikre formidlingen af viden fra programmet til alle medlemsstater i samordning og synergi med de øvrige relevante EU-programmer for dekommissioneringsaktiviteter i Bulgarien, Slovakiet og Kommissionens Fælles Forskningscenter. For at disse foranstaltninger kan skabe den største EU-merværdi, bør finansieringen til formidlingen af viden ikke være en del af finansieringen til dekommissioneringsarbejdet, men komme fra andre finansielle kilder i Unionen.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  Dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket bør gennemføres under anvendelse af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise, og under hensyntagen til karakteren af og de teknologiske specifikationer for de anlæg, der skal dekommissioneres, med henblik på at sikre sikkerheden og størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til bedste internationale praksis.

  (11)  Dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket bør gennemføres under anvendelse af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise, og under hensyntagen til karakteren af og de teknologiske specifikationer for de anlæg, der skal dekommissioneres, med henblik på at sikre sikkerheden og størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til bedste internationale praksis og sikre konkurrencedygtige lønninger til kvalificeret personale.

  Begrundelse

  En af udfordringerne i forbindelse med Ignalina er, at lønningerne ofte ikke er attraktive for specialister, som tit søger beskæftigelse andre steder. Dette kan påvirke kvaliteten af dekommissioneringsarbejdet.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Kommissionen og Litauen bør sikre en effektiv overvågning og kontrol af forløbet af dekommissioneringsprocessen for at garantere den største EU-merværdi af den finansiering, der er bevilget i medfør af denne forordning, selv om det endelige ansvar for dekommissioneringen fortsat ligger hos Litauen. Dette omfatter effektiv måling af fremskridt og performance og om nødvendigt vedtagelsen af korrigerende foranstaltninger.

  (12)  Kommissionen og Litauen bør sikre en effektiv overvågning og kontrol af forløbet af dekommissioneringsprocessen for at garantere den største EU-merværdi af den finansiering, der er bevilget i medfør af denne forordning. Dette omfatter effektiv overvågning af fremskridt og performance og om nødvendigt vedtagelse af korrigerende foranstaltninger sammen med Litauen og Unionen.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  Programmet bør gennemføres med en fælles finansiel indsats fra Unionen og Litauen. Der bør fastsættes en øvre grænse for Unionens samfinansiering i overensstemmelse med den samfinansieringspraksis, der er udviklet under de foregående programmer. Under hensyntagen til praksis med sammenlignelige EU-programmer og den styrkede litauiske økonomi bør EU's medfinansieringssats ikke overstige 80 % af de støtteberettigede omkostninger fra starten af Ignalina-dekommissioneringsprogrammet til afslutningen af gennemførelsen af de aktiviteter, der finansieres i medfør af denne forordning. Den øvrige samfinansiering bør tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget, herunder navnlig fra internationale finansielle institutioner og andre donorer.

  (16)  Programmet bør gennemføres med en fælles finansiel indsats fra Unionen og Litauen. I protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten af 2003 fastslås det, at Unionens bidrag inden for rammerne af Ignalina-programmet til visse foranstaltninger kan udgøre op til 100 % af de samlede udgifter. Der bør fastsættes en grænse for Unionens samfinansiering i overensstemmelse med den samfinansieringspraksis, der er udviklet under de foregående programmer. Under hensyntagen til konklusionerne i Kommissionens rapport fra 2018 om evalueringen og gennemførelsen af EU's program for bistand til dekommissionering af kernekraftværker i Bulgarien, Slovakiet og Litauen og Litauens politiske tilsagn om at bidrage med 14 % af de samlede dekommissioneringsomkostninger bør EU's medfinansieringssats være på 86 % af de støtteberettigede omkostninger fra starten af Ignalina-dekommissioneringsprogrammet til afslutningen af gennemførelsen af de aktiviteter, der finansieres i medfør af denne forordning. Den øvrige samfinansiering bør tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget. Der bør gøres en indsats for at tiltrække finansiering fra andre kilder, navnlig fra internationale finansielle institutioner og andre donorer.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16a)  Uden for anvendelsesområdet for Ignalina-programmet har Litauen fortsat det endelige ansvar for at udvikle og investere i Ignalina-regionen, der er kendetegnet ved lave indkomster og landets højeste arbejdsløshed, hovedsagelig som følge af lukningen af Ignalina-atomkraftværket, regionens største arbejdsgiver.

  Begrundelse

  Alvoren af de socioøkonomiske problemer i Ignalina-regionen og især i den multietniske by Visaginas bør ikke undervurderes. Det er en stor udfordring for Litauen, både finansielt og politisk.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  Programmet falder ind under Litauens nationale program i henhold til Rådets direktiv 2011/70/Euratom.

  (19)  Programmet falder ind under Litauens nationale program i henhold til Rådets direktiv 2011/70/Euratom og kan bidrage til gennemførelsen af det, uden at det berører direktivet.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 23 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (23a)  Af historiske årsager er Unionens finansielle støtte til dekommissioneringen af Ignalina-kernereaktoren fuldt ud berettiget, men programmet bør ikke danne præcedens for anvendelse af EU-midler til dekommissionering af andre kernereaktorer. De enkelte medlemsstater bør have en etisk forpligtelse til at undgå enhver urimelig byrde på fremtidige generationer med hensyn til brugt brændsel og radioaktivt affald, herunder radioaktivt affald, der forventes fra dekommissioneringen af eksisterende nukleare anlæg. De nationale politikker er nødt til at være baseret på princippet om, at "forureneren betaler".

  Begrundelse

  Betragtning 24 i Rådets direktiv 2011/70/Euratom. Medlemsstaterne skal sikre, at tilladelsesindehaveren har det primære ansvar for sikkerheden i forbindelse med anlæg og/eller aktiviteter til håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, samtidig med at medlemsstaten i sidste ende har ansvaret for håndteringen af det brugte brændsel og det radioaktive affald, der frembringes på dens territorium. Artikel 4, stk. 3, litra e), i Rådets direktiv 2011/70/Euratom.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 23 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (23b)  I Kommissionens henstilling 2006/851/Euratom påpeges det, at operatører af nukleare anlæg – i overensstemmelse med princippet om, at "forureneren betaler"– i løbet af anlæggenes produktive levetid bør hensætte tilstrækkelige finansielle ressourcer til at dække de fremtidige dekommissioneringsomkostninger.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Programmets overordnede målsætning er at bistå Litauen med at gennemføre dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket, med særlig fokus på håndtering af de radiologiske sikkerhedsudfordringer ved dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket, samtidig med at der sikres bred formidling til alle EU-medlemsstater af den viden, der derved genereres om nuklear dekommissionering.

  1.  Programmets overordnede målsætning er i fyldestgørende grad at bistå Litauen med at gennemføre en sikker dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket, med særlig fokus på håndtering af de radiologiske sikkerhedsudfordringer ved dekommissioneringen af Ignalina-atomkraftværket, herunder ved at sørge for sikkerheden på det midlertidige oplagringsanlæg til brugt brændsel.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Programmet har som specifikt mål at gennemføre demonteringen og dekontamineringen af udstyr og reaktorskakter på Ignalina-atomkraftværket i overensstemmelse med dekommissioneringsplanen, fortsætte med den sikre håndtering af dekommissioneringsaffald og historisk affald og at formidle den genererede viden til EU-interessenterne.

  2.  Programmet har som hovedmålsætning at gennemføre demonteringen og dekontamineringen af udstyr og reaktorskakter på Ignalina-atomkraftværket i overensstemmelse med dekommissioneringsplanen og at fortsætte med den sikre håndtering af dekommissioneringsaffald og historisk affald.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Programmet har også en supplerende målsætning om at sikre bred formidling af den frembragte viden om nuklear dekommissionering i alle EU-medlemsstater. Den supplerende målsætning finansieres af det finansielle bistandsprogram til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald (COM (2018)0467).

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den detaljerede beskrivelse af det specifikke mål fremgår af bilag I. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter ændre bilag I efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

  3.  Den detaljerede beskrivelse af hovedmålsætningen fremgår af bilag I.

  Begrundelse

  Bilag I er en væsentlig del af forordningen og bør derfor ikke ændres, efter at forordningen er blevet vedtaget.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 552 000 000 EUR i løbende priser.

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 780 000 000 EUR i løbende priser til gennemførelsen af programmets hovedmålsætning (dekommissioneringsaktiviteter).

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den maksimale EU-samfinansieringssats for programmet er højst 80 %. Den øvrige samfinansiering skal tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget.

  Den samlede EU-samfinansieringssats for programmet er 86 %. Den øvrige samfinansiering skal tilvejebringes af Litauen og andre kilder end Unionens budget.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Bilag 1 – punkt 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Vigtige radiologiske sikkerhedsudfordringer i finansieringsperioden 2021-2027 bliver tacklet gennem aktiviteter under punkt P.1, P.2 og P.4. Særlig demontering af reaktorernes kerner er dækket under punkt P.2. Mindre udfordringer behandles under punkt P.3, mens punkterne P.0 og P.5 dækker støtte til dekommissioneringsaktiviteter.

  4.  Vigtige radiologiske sikkerhedsudfordringer i finansieringsperioden 2021-2027 bliver tacklet gennem aktiviteter under punkt P.1, P.2, P.3 og P.4. Navnlig er demontering af reaktorernes kerner dækket under punkt P.2. Punkt P.0 og P.5 dækker støtte til dekommissioneringsaktiviteter.

  Begrundelse

  Sikker håndtering og lagring af brugt nukleart brændsel er et vigtigt spørgsmål inden for nuklear sikkerhed. Det kan ikke forvises til kategorien "mindre udfordringer".

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Bilag 1 – punkt 5 – tabel 1 – punkt P.3

   

  Kommissionens forslag

  TABEL 1

  #

  Punkt

  Prioritet

  P.3

  Håndtering af brugt nukleart brændsel

  II

   

  Ændringsforslag

  TABEL 1

  #

  Punkt

  Prioritet

  P.3

  Håndtering af brugt nukleart brændsel

  I

  Begrundelse

  Sikker håndtering af brugt nukleart brændsel er et vigtigt spørgsmål inden for nuklear sikkerhed. Det kan ikke forvises til kategorien "mindre udfordringer".

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Bilag 1 – punkt 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald i dybtliggende geologiske lagre er udelukket fra programmets anvendelsesområde og skal udvikles af Litauen i sit nationale program for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald som krævet i Rådets direktiv 2011/70/Euratom.

  7.  Selvom deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald i dybtliggende geologiske lagre er udelukket fra programmets anvendelsesområde i perioden 2021-2027, begynder Litauen og Unionen i god tid at afholde høringer om eventuelt at inkludere disse aktiviteter i programmets anvendelsesområde inden for rammerne af den næste flerårige finansielle ramme.

  Begrundelse

  Litauen kunne ikke akkumulere finansiering til den endelige deponering af brugt nukleart brændsel på grund af den tidlige lukning af Ignalina-atomkraftværket, som var en forudsætning for at blive medlem af EU. Unionen bør i solidaritet med Litauen medtage deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald i anvendelsesområdet for Ignalina-programmerne i den kommende flerårige finansielle ramme med henblik på i det mindste at samfinansiere starten på dette meget dyre arbejde, herunder søgning efter et passende sted, forskning og udgravning.

  BEGRUNDELSE

  Baggrund

  Lukningen af Ignalina-atomkraftværket er en helt særlig udfordring for den europæiske nukleare sikkerhed, både på grund af atomkraftværkets størrelse og reaktorernes tekniske karakteristika. Ignalina-atomkraftværket drev to vandkølede reaktorer af typen RBMK 1500 fra sovjettiden. Atomkraftværket blev påtvunget Litauen under den sovjetiske besættelse og var designet til at betjene en meget større region. Opgaven med at lukke atomkraftværket sikkert og effektivt er alt for belastende for et land som Litauen med dets størrelse og økonomiske kapacitet. I henhold til protokol nr. 4 til Litauens EU-tiltrædelsestraktat er Litauen forpligtet til at lukke begge reaktorer før tid på grund af alvorlige betænkeligheder angående sikkerheden. Reaktorerne af Tjernobyl-typen var grafitmodererede og manglede en fuldstændig indeslutningsstruktur. Det blev konkluderet, at reaktorerne var fundamentalt usikre, da konstruktionen var behæftet med grundlæggende fejl. Til gengæld forpligtede Unionen sig til at yde vigtig bistand til dekommissioneringsprogrammet og hjælpe Litauen med at tackle de deraf følgende udfordringer med hensyn til energisikkerhed.

  Forslag til forordning

  Ordføreren glæder sig over forslaget til forordning, som er et udtryk for Unionens fortsatte engagement i sagen. Ordføreren mener dog, at det er nødvendigt at foretage en række vigtige justeringer, især med hensyn til at sikre passende finansiering af programmet.

  Anmodning om finansiering

  Ordføreren opfordrer til, at EU's bidrag inden for den næste flerårige finansielle ramme forhøjes til 780 mio. EUR. Alle de relevante samarbejdspartnere, som ordføreren har mødtes med – litauiske embedsmænd, atomkraftværkets ledelse og uvildige eksperter, der har vejledt Kommissionens og EBRD's repræsentanter – var enige om dette beløb, selvom tidsrammen for bevillingerne blev drøftet. Kommissionens nuværende forslag (om bevilling af 552 mio. EUR i perioden 2021-2027) tager navnlig ikke højde for, at demonteringen af reaktorenhed 2 vil blive påbegyndt i 2026 og vare længere end til 2027, hvorfor der skal akkumuleres tilstrækkelig finansiering til denne opgave, inden arbejdet går i gang. I modsat fald vil den nationale reguleringsmyndighed ikke kunne godkende, at demonteringen af reaktorenhed 2 påbegyndes.

  Det bør tages i betragtning, at Ignalina-dekommissioneringsprogrammet nærmer sig en meget vanskelig fase, nemlig demonteringen af grafitreaktorens kernenhed 1 og 2. Der er tale om en uigenkaldelig tilstand: demonterings- og dekontamineringsaktiviteterne skal fortsættes velordnet og uden afbrydelse med henblik på at forebygge risici og strålingsfarer. Hvis det ikke lykkes at garantere tilstrækkelig finansiering, vil det medføre, at demonteringen af reaktorenhed 2 indstilles i fire år, at de samlede udgifter til hele projektet i sidste ende stiger betydeligt, og at Europas nukleare sikkerhed bringes i fare. Kvalificeret arbejdskraft vil gå tabt, og det vil være nødvendigt at udsætte fuldførelsen af dekommissioneringen, som på nuværende tidspunkt er planlagt til 2038. Indstillingen af arbejdet vil desuden medføre en socioøkonomisk krise i denne – allerede forholdsvist fattige – region i Litauen. Det vil også påvirke EU's omdømme i Litauen, som omhyggeligt gennemførte sin egen del af tiltrædelsestraktaten ved at lukke Ignalina-atomkraftværket før tid og gennemføre dekommissioneringsaktiviteterne på eksemplarisk vis.

  Det skal bemærkes, at Litauen uden for Ignalina-programmets anvendelsesområde forsat har det endelige ansvar for at udvikle og investere i Ignalina-regionen, der er kendetegnet ved lave indkomster og landets højeste arbejdsløshed, hovedsagelig som følge af lukningen af atomkraftværket, der var regionens største arbejdsgiver. Det er en alvorlig byrde for landet. Det er også et politisk følsomt emne, da regionen – og især byen Visaginas, hvor atomkraftværket befinder sig – er domineret af etniske mindretal.

  Ordføreren foreslår også at sikre, at aktiviteter vedrørende formidling af viden – som ganske vist er vigtige – ikke leder for mange midler væk fra hovedmålsætningen, nemlig sikker og rettidig dekommissionering af atomkraftværket. Formidling af viden er en supplerende målsætning (den nævnes ikke i protokol nr. 4 om oprettelsen af Ignalina-programmet), og finansieringen af den er ikke regnet med i den eksisterende dekommissioneringsplan. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at indføre en særskilt finansiering af denne målsætning for at sikre, at der ikke ledes midler væk fra dekommissioneringsarbejdet.

  Samfinansieringssatser

  Det nuværende forslag om at fastsætte den øvre grænse for EU's samfinansieringssats til 80 % indfører et nyt krav, som hverken er i overensstemmelse med protokol nr. 4 (hvori der gives mulighed for, at EU finansierer visse foranstaltninger med 100 %) eller med den eksisterende praksis (den nuværende procentuelle fordeling mellem EU's og Litauens samfinansiering er på ca. 86 %-14 %). Til trods for påstanden om, at et højere input fra en medlemsstat vil føre til flere resultater, fandt Kommissionen i sin egen vurdering af dekommissioneringsaktiviteterne i Litauen, Slovakiet og Bulgarien ikke bevis for en sådan påstand og konkluderede, at Ignalina-programmet i henhold til den gældende samfinansieringspraksis skrider effektivt fremad, og at "de opnåede nationale bidragsniveauer lader til at være egnede til at bibeholde den nødvendige produktivitet".

  Siden programmets start har Litauen bidraget med ca. 14 % til direkte dekommissioneringsaktiviteter. Da visse beslægtede aktiviteter (såsom atomkraftværkets fysiske sikkerhed og brandsikkerhed) ikke er omfattet af Ignalina-programmet, er Litauens faktiske bidrag højere. Forslaget om at øge Litauens andel til 20 % vil udgøre en betydelig finansiel byrde for Litauen og blive anset for at være urimelig af befolkningen, især i betragtning af at Litauen på behørig vis har gennemført sine forpligtelser i henhold til tiltrædelsestraktaten. Den nuværende procentuelle fordeling (86 %-14 %) er optimal og kan tjene som rettesnor for fremtidige projekter.

  Et andet argument for et større nationalt bidrag, nemlig henvisningerne til Den Europæiske Revisionsrets beretning og princippet om, at "forureneren betaler", kan ikke anvendes på Litauen, fordi Sovjetunionen påtvang Litauen Ignalina-atomkraftværket, der var udpeget til at betjene en meget større region. De litauiske borgere har også afholdt højere energiudgifter i årevis som følge af lukningen før tid af atomkraftværket og behovet for at øge importen af energi.

  Programmets anvendelsesområde

  I det nuværende forslag fra Kommissionen udelukkes deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald i et dybt geologisk deponeringsanlæg, og det fastslås, at den afgørende opgave med at lagre og deponere brugt brændsel og affald i det væsentlige er Litauens ansvar.

  Ordføreren mener, at Ignalina-programmet med tiden inden for den kommende flerårige finansielle ramme også bør bidrage til at forberede det endelige deponeringsanlæg for nukleart affald.

  I direktiv 2011/70/Euratom, som der henvises til i forslaget, gives der faktisk mulighed for, at Unionen kan bidrage til en bred vifte af dekommissioneringsprojekter, herunder lagring og deponering radioaktivt affald og brugt brændsel. Det fremgår tydeligt af betragtning 13 i direktivet, at Fællesskabet har bidraget med finansiel støtte til forskellige dekommissioneringsaktiviteter, herunder håndtering af radioaktivt affald og brugt brændsel. Definitionerne på "håndtering af radioaktivt affald" omfatter bl.a. lagring og deponering.

  Selvom det i direktiv 2011/70/Euratom fastslås, at udgifterne til håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald skal afholdes af dem, der har frembragt disse materialer, kan denne bestemmelse ikke anvendes med tilbagevirkende kraft på Litauen, der lukkede Ignalina-atomkraftværket inden vedtagelsen af nævnte direktiv og således ikke var i stand til at akkumulere tilstrækkelige midler til lagring og deponering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013

  Referencer

  COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  23.8.2018

   

   

   

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  10.9.2018

   

   

   

  Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  10.9.2018

   

   

   

  Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

  BUDG

  13.9.2018

   

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Rebecca Harms

  30.8.2018

   

   

   

  Behandling i udvalg

  8.10.2018

  5.11.2018

   

   

  Dato for vedtagelse

  21.11.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  61

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

  Dato for indgivelse

  29.11.2018

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  61

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  ENF

  Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

  2

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Barbara Kappel

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 8. januar 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik