Διαδικασία : 2018/0251(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0413/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0413/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0035

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 813kWORD 91k
29.11.2018
PE 627.763v02-00 A8-0413/2018

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου

(COM(2018)0466 – C8‑0394/2018 – 2018/0251(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Rebecca Harms

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου

(COM(2018)0466 – C8‑0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Consultation)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0466),

-  έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης του 2003, και ιδίως το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 που επισυνάπτεται σε αυτήν,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση γνωμοδότησης που έλαβε από το Συμβούλιο (C8-0394/2018),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0413/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ignalina1 η Λιθουανία δεσμεύθηκε να κλείσει τη μονάδα 1 και τη μονάδα 2 του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και τις 31 Δεκεμβρίου 2009, αντίστοιχα, στη συνέχεια δε να παροπλίσει τις μονάδες αυτές.

(1)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ignalina1 η Λιθουανία δεσμεύθηκε να κλείσει τη μονάδα 1 και τη μονάδα 2 του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και τις 31 Δεκεμβρίου 2009, αντίστοιχα, στη συνέχεια δε να παροπλίσει τις μονάδες αυτές. Το πρωτόκολλο αριθ. 4 παραμένει η νομική βάση για το πρόγραμμα Ignalina.

_____________

_________________

1 ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 944.

1 ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 944.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι διατάξεις του πρωτοκόλλου 4, ως βάση του προγράμματος, εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της πράξης προσχώρησης και με τη συνδρομή της Ένωσης, η Λιθουανία έκλεισε τις δύο μονάδες εντός των αντίστοιχων προθεσμιών και σημείωσε σημαντική πρόοδο για τον παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση του επιπέδου του ραδιολογικού κινδύνου. Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, για τον στόχο αυτόν απαιτούνται επιπλέον δημοσιονομικοί πόροι για την περίοδο μετά το 2020.

(2)  Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της πράξης προσχώρησης και με τη συνδρομή της Ένωσης, η Λιθουανία έκλεισε τις δύο μονάδες εντός των αντίστοιχων προθεσμιών και σημείωσε σημαντική πρόοδο για τον παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση του επιπέδου του ραδιολογικού κινδύνου. Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις και την προβλεπόμενη ημερομηνία οριστικού κλεισίματος το 2038, για τον στόχο αυτόν απαιτούνται σημαντικοί επιπλέον δημοσιονομικοί πόροι για την περίοδο μετά το 2020 και αργότερα. Για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του σχεδίου παροπλισμού έως το 2038, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό κενό ύψους 1548 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια, δηλαδή την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου(1) και τη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, δηλαδή την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.(2). Η τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια και για την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων εξακολουθεί να ανήκει στη Λιθουανία.

(3)  Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια, δηλαδή την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου(1) και τη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, δηλαδή την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.(2). Η τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια και για την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων εξακολουθεί να ανήκει στη Λιθουανία. Ωστόσο, η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ επιτρέπει τη συμβολή της Ένωσης σε ευρύ φάσμα προγραμμάτων παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της διάθεσης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Ενώ η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ αναφέρει ότι το κόστος της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων βαρύνει αυτούς που δημιούργησαν τα εν λόγω υλικά, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά στη Λιθουανία, η οποία έκλεισε τον πυρηνικό σταθμό Ignalina πριν από την έκδοση της εν λόγω οδηγίας και, ως εκ τούτου, δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσει επαρκή κεφάλαια για την αποθήκευση και διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

_____________

_________________

1 Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18).

1 Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18).

2 Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48).

2 Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48).

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 13 της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ αναφέρει σαφώς ότι η Κοινότητα έχει συμμετάσχει στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για διάφορες δραστηριότητες παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Στους ορισμούς της «διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποθήκευση και η διάθεση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Αναγνωρίζοντας ότι η πρόωρη παύση λειτουργίας και ο ακόλουθος παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina με δύο μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1 500 MW, τύπου RBMK από τη Σοβιετική Ένωση, αποτελούσε καινοφανές εγχείρημα και συνιστούσε για τη Λιθουανία έκτακτη οικονομική επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος και την οικονομική ισχύ της χώρας, στο Πρωτόκολλο αριθ. 4 αναγραφόταν ότι η συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina πρόκειται να συνεχισθεί απρόσκοπτα και να επεκταθεί πέραν του 2006, για την περίοδο των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών.

(4)  Αναγνωρίζοντας ότι η πρόωρη παύση λειτουργίας και ο ακόλουθος παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina με δύο μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1 500 MW, τύπου RBMK (αντιδραστήρες γραφίτου, υψηλής απόδοσης φυσικής κυκλοφορίας) – παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στο Τσερνομπίλ – που κληρονόμησε από τη Σοβιετική Ένωση, αποτελούσε καινοφανές εγχείρημα, δεδομένου ότι δεν έχουν υπάρξει στην πράξη περιπτώσεις οπουδήποτε στον κόσμο ενός αντιδραστήρα παρόμοιου σχεδιασμού ο οποίος αποσυναρμολογήθηκε, και συνιστούσε για τη Λιθουανία έκτακτη οικονομική επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος και την οικονομική ισχύ της χώρας, στο Πρωτόκολλο αριθ. 4 αναγραφόταν ότι η συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina πρόκειται να συνεχισθεί απρόσκοπτα και να επεκταθεί πέραν του 2006, για την περίοδο των προσεχών Δημοσιονομικών Προοπτικών, μέχρι την ημερομηνία οριστικού κλεισίματος, που επί του παρόντος προβλέπεται για το έτος 2038.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη των γνώσεων που αποκτώνται με το πρόγραμμα, σε συντονισμό και σε συνέργεια με το άλλο σχετικό πρόγραμμα της Ένωσης για δραστηριότητες παροπλισμού στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής· καθώς τα μέτρα αυτά επιφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση.

(10)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη των γνώσεων που αποκτώνται με το πρόγραμμα, σε συντονισμό και σε συνέργεια με το άλλο σχετικό πρόγραμμα της Ένωσης για δραστηριότητες παροπλισμού στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής. Προκειμένου τα μέτρα αυτά να επιφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση, η χρηματοδότηση για τη διάδοση γνώσεων δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης για εργασίες παροπλισμού, αλλά θα πρέπει να προέρχεται από άλλες χρηματοδοτικές πηγές της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χαρακτήρα και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που παροπλίζονται, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

(11)  Ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χαρακτήρα και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που παροπλίζονται, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικούς μισθούς για το εξειδικευμένο προσωπικό

Αιτιολόγηση

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σταθμός Ignalina είναι ότι συχνά οι μισθοί δεν είναι ελκυστικοί για τους ειδικούς με αποτέλεσμα αυτοί να αναζητούν πολλές φορές εργασία αλλού. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα των εργασιών παροπλισμού.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή και τη Λιθουανία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύψιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση της χρηματοδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό ανήκει στη Λιθουανία. Αυτό περιλαμβάνει την αποτελεσματική μέτρηση της προόδου και των επιδόσεων, και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων όπου αυτό είναι απαραίτητο.

(12)  Η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή και τη Λιθουανία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύψιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση της χρηματοδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Αυτό περιλαμβάνει την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων, και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, από κοινού με τη Λιθουανία και την ΕΕ, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διεξάγεται με κοινή χρηματοδοτική προσπάθεια της Ένωσης και της Λιθουανίας. Το όριο μέγιστης συγχρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με η πρακτική συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική που ακολουθείται σε συγκρίσιμα ενωσιακά προγράμματα και την ενίσχυση της λιθουανικής οικονομίας από την έναρξη του προγράμματος παροπλισμού Ignalina μέχρι το τέλος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Η υπόλοιπη συγχρηματοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί από τη Λιθουανία και πηγές άλλες πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης, ιδίως από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και άλλους δωρητές.

(16)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διεξάγεται με κοινή χρηματοδοτική προσπάθεια της Ένωσης και της Λιθουανίας. Το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 ορίζει ότι η συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina μπορεί, για ορισμένα μέτρα, να ανέρχεται σε έως και το 100 % των συνολικών δαπανών. Το όριο συγχρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με η πρακτική συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής του 2018 για την αξιολόγηση και εφαρμογή των προγραμμάτων συνδρομής της ΕΕ στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και τη Λιθουανία και την πολιτική δέσμευση της Λιθουανίας να συνεισφέρει 14 % του συνολικού κόστους παροπλισμού, το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης, από την έναρξη του προγράμματος παροπλισμού Ignalina μέχρι το τέλος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 86 % των επιλέξιμων δαπανών. Η υπόλοιπη συγχρηματοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί από τη Λιθουανία και πηγές άλλες πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προσέλκυση χρηματοδότησης από άλλες πηγές, ιδίως από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και άλλους δωρητές.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Εκτός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος Ignalina, η Λιθουανία εξακολουθεί να έχει την τελική ευθύνη για την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση επενδύσεων στην περιοχή Ignalina, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας της χώρας, κυρίως λόγω της παύσης λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ignalina ως του μεγαλύτερου εργοδότη της περιφέρειας

Αιτιολόγηση

Η σοβαρότητα των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων στην περιοχή Ignalina, και ιδίως στην πολυεθνοτική πόλη Visaginas, δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Πρόκειται για σημαντική πρόκληση για τη Λιθουανία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Το πρόγραμμα εμπίπτει στο πεδίο του λιθουανικού εθνικού προγράμματος σύμφωνα με την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.

(19)  Το πρόγραμμα εμπίπτει στο πεδίο του λιθουανικού εθνικού προγράμματος σύμφωνα με την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου και μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίησή του με την επιφύλαξη της οδηγίας αυτής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στον παροπλισμό του πυρηνικού αντιδραστήρα Ignalina είναι πλήρως αιτιολογημένη για ιστορικούς λόγους, αλλά το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενο για τη χρήση πόρων της Ένωσης για τον παροπλισμό άλλων πυρηνικών αντιδραστήρων. Θα πρέπει να αποτελεί ηθική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να αποφεύγει τις άσκοπες επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ραδιενεργών αποβλήτων που αναμένεται να προκύψουν από τον παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Οι εθνικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη αριθ. 24 της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή/και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων ανήκει στον κάτοχο της άδειας, ενώ ανήκει στα κράτη μέλη η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που δημιουργούνται στην επικράτειά τους. Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της οδηγίας του Συμβουλίου 2011/70/Ευρατόμ.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23 β)  Η σύσταση 2006/851/Ευρατόμ της Επιτροπής αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής των εγκαταστάσεων για να καλυφθεί το κόστος του μελλοντικού τους παροπλισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή συνδρομής στη Λιθουανία για τον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των προκλήσεων ραδιολογικής ασφάλειας που εγείρει ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, με την παράλληλη διασφάλιση της ευρείας διάδοσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των παραχθεισών γνώσεων σε ζητήματα πυρηνικού αποκλεισμού.

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή επαρκούς συνδρομής στη Λιθουανία για τον ασφαλή παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των προκλήσεων ραδιολογικής ασφάλειας που εγείρει ο παροπλισμός του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της αποθήκευσης των ενδιάμεσων αναλωμένων καυσίμων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρόγραμμα έχει ως ειδικό στόχο την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης και απολύμανσης του εξοπλισμού και των αξόνων των αντιδραστήρων του σταθμού Ignalina σύμφωνα με το σχέδιο παροπλισμού, τη συνέχιση της ασφαλούς διαχείρισης του παροπλισμού και των παλαιών αποβλήτων και τη διάδοση της παραγόμενης γνώσης μεταξύ των ενδιαφερομένων της ΕΕ.

2.  Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης και απολύμανσης του εξοπλισμού και των αξόνων των αντιδραστήρων του σταθμού Ignalina σύμφωνα με το σχέδιο παροπλισμού και τη συνέχιση της ασφαλούς διαχείρισης του παροπλισμού και των παλαιών αποβλήτων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το πρόγραμμα έχει επίσης τον συμπληρωματικό στόχο να εξασφαλίσει την ευρεία διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη των παραγόμενων γνώσεων σχετικά με τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο συμπληρωματικός στόχος χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων [COM (2018) 467).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η λεπτομερής περιγραφή του ειδικού στόχου παρατίθεται στο παράρτημα I. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί, με εκτελεστικές πράξεις, το παράρτημα I, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

3.  Η λεπτομερής περιγραφή του κύριου στόχου παρατίθεται στο παράρτημα I.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα I αποτελεί ουσιώδες μέρος του κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί μετά την έγκριση του κανονισμού.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 552 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 780 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές για την υλοποίηση του κύριου στόχου του προγράμματος (δραστηριότητες παροπλισμού).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συνολικό ανώτατο ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης που μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 80 %. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση παρέχεται από τη Λιθουανία και πρόσθετες πηγές, πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Το συνολικό ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης που μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος είναι 86 %. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση παρέχεται από τη Λιθουανία και πρόσθετες πηγές, πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Βασικές προκλήσεις ραδιολογικής ασφάλειας κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 αντιμετωπίζονται μέσω δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα σημεία Σ.1, Σ.2 και Σ.4. Ειδικότερα, η αποξήλωση των πυρήνων των αντιδραστήρων καλύπτεται στο σημείο Σ.2. Μικρότερες προκλήσεις αντιμετωπίζονται στο σημείο Σ.3, ενώ τα σημεία Σ.0 και Σ.5 περιλαμβάνουν δραστηριότητες στήριξης του παροπλισμού.

4.  Βασικές προκλήσεις ραδιολογικής ασφάλειας κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 αντιμετωπίζονται μέσω δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα σημεία Σ.1, Σ.2, Σ3 και Σ.4. Ειδικότερα, η αποξήλωση των πυρήνων των αντιδραστήρων καλύπτεται στο σημείο Σ.2. Τα σημεία Σ.0 και Σ.5 περιλαμβάνουν δραστηριότητες στήριξης του παροπλισμού.

Αιτιολόγηση

Ο ασφαλής χειρισμός και αποθήκευση του αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την πυρηνική ασφάλεια. Δεν μπορεί να υποβιβασθεί στην κατηγορία των «ήσσονος σημασίας προκλήσεων».

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – παράγραφος 5 – πίνακας 1 – σημείο Σ.3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

#

Σημείο

Προτεραιότητα

Σ.3

Χειρισμός των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων

II

 

Τροπολογία

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

#

Σημείο

Προτεραιότητα

Σ.3

Χειρισμός των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων

I

Αιτιολόγηση

Ο ασφαλής χειρισμός του αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την πυρηνική ασφάλεια. Δεν μπορεί να υποβιβασθεί στην κατηγορία των «ήσσονος σημασίας προκλήσεων».

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σε αποθετήριο γεωλογικού σχηματισμού μεγάλου βάθους αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και θα πρέπει να σχεδιαστεί στο εθνικό πρόγραμμα της Λιθουανίας για τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με την απαίτηση της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου.

7.  Ενώ η διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σε αποθετήριο γεωλογικού σχηματισμού μεγάλου βάθους αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος κατά την περίοδο 2021-2027, η Λιθουανία και η Ένωση αρχίζουν, σε εύθετο χρόνο, διαβουλεύσεις σχετικά με τη δυνητική ένταξη των εν λόγω δραστηριοτήτων στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος βάσει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Η Λιθουανία δεν μπορούσε να συσσωρεύσει κεφάλαια για την τελική διάθεση των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων λόγω του πρόωρου κλεισίματος του πυρηνικού σταθμού Ignalina, ως προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ. Η Ένωση, αλληλέγγυα με τη Λιθουανία, θα πρέπει να συμπεριλάβει τη διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος Ignalina στα μελλοντικά πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια, ώστε τουλάχιστον να συγχρηματοδοτήσει την έναρξη των εν λόγω εξαιρετικά δαπανηρών εργασιών, όπως η αναζήτηση κατάλληλης τοποθεσίας, η σχετική έρευνα και εκσκαφή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού Ignalina αποτελεί μοναδική πρόκληση για την ευρωπαϊκή πυρηνική ασφάλεια, τόσο λόγω του μεγέθους της μονάδας, όσο και των τεχνικών χαρακτηριστικών των αντιδραστήρων. Ο σταθμός Ignalina λειτουργούσε δύο υδρόψυκτους αντιδραστήρες, από τη σοβιετική εποχή, τύπου RBMK 1500. Η μονάδα επιβλήθηκε στη Λιθουανία κατά τη σοβιετική κατοχή και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Η παύση της λειτουργίας της μονάδας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα είναι πολύ επίπονη για μια χώρα του μεγέθους και της οικονομικής ικανότητας της Λιθουανίας. Το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συνθήκης προσχώρησης της Λιθουανίας στην ΕΕ υποχρέωνε τη Λιθουανία να κλείσει και τους δύο αντιδραστήρες, πρόωρα, λόγω σοβαρών ανησυχιών ως προς την ασφάλεια. Οι αντιδραστήρες παρόμοιου τύπου με αυτούς του Τσερνομπίλ ήταν με επιβραδυντή γραφίτη και δεν διέθεταν μια πλήρη κατασκευή εγκλωβισμού. Διαπιστώθηκε ως εκ τούτου ότι οι αντιδραστήρες ήταν εγγενώς μη ασφαλείς, καθώς το σχέδιο ήταν ουσιαστικά λανθασμένο. Με τη σειρά της, η Ένωση ανέλαβε τη δέσμευση να παράσχει ζωτική βοήθεια στο πρόγραμμα παροπλισμού, καθώς και να βοηθήσει τη Λιθουανία να αντιμετωπίσει τις επακόλουθες προκλήσεις στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας.

Προτεινόμενος κανονισμός

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τον προτεινόμενο κανονισμό ως έκφανση της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Ένωσης για το εν λόγω εγχείρημα. Πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες σημαντικές προσαρμογές, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το πρόγραμμα.

Αιτούμενη χρηματοδότηση

Η εισηγήτρια ζητά την αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ σε 780 εκατ. ευρώ. Όλοι οι σχετικοί συνομιλητές τους οποίους συνάντησε η εισηγήτρια – από κυβερνητικούς αξιωματούχους της Λιθουανίας, διοικητικά στελέχη πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες έως την Επιτροπή και τους εκπροσώπους της ΕΤΑΑ – συμφώνησαν σχετικά με το ποσό αυτό, αν και υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων. Δηλαδή ότι η σημερινή πρόταση (διάθεση 552 εκατ. ευρώ μεταξύ 2021-2027) δεν λαμβάνει υπόψη ότι η διαδικασία αποξήλωσης της μονάδας 2, θα αρχίσει το 2026 και θα διαρκέσει πέραν του 2027, και ότι επίσης θα πρέπει να συσσωρευθεί επαρκής χρηματοδότηση για το έργο αυτό πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση, η εθνική ρυθμιστική αρχή δεν θα είναι σε θέση να επιτρέψει την έναρξη της αποξήλωσης του αντιδραστήρα της μονάδας 2.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το πρόγραμμα παροπλισμού του Ignalina πλησιάζει σε ένα πολύ δύσκολο στάδιο – την αποξήλωση του πυρήνα του αντιδραστήρα από γραφίτη στη μονάδα 1 και μονάδα 2. Πρόκειται για μη αναστρέψιμη κατάσταση: οι δραστηριότητες αποξήλωσης και απολύμανσης πρέπει να συνεχίζονται με ομαλό ρυθμό και χωρίς διακοπή για την πρόληψη των κινδύνων και των κινδύνων ακτινοβολίας. Εάν δεν εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, η αναστολή της 4ετούς διάρκειας αποξήλωσης της μονάδας 2 θα αυξήσει ενδεχομένως σημαντικά το συνολικό κόστος ολόκληρου του έργου και θα θέσει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια της Ευρώπης. Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα χαθεί και η ολοκλήρωση του παροπλισμού, η οποία έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος για το 2038, θα πρέπει να αναβληθεί. Επιπλέον, η αναστολή θα είχε ως αποτέλεσμα μια κοινωνικοοικονομική κρίση σε αυτή την – ήδη σχετικά πτωχή – περιφέρεια της Λιθουανίας. Θα επηρέαζε επίσης τη φήμη της ΕΕ στη Λιθουανία, η οποία εφάρμοσε με επιμέλεια τη δική της υποχρέωση βάσει της συνθήκης προσχώρησης με το πρόωρο κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού της Ignalina, και με την υποδειγματική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων παροπλισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι – εκτός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος Ignalina – η Λιθουανία εξακολουθεί να είναι τελικά υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση επενδύσεων στην περιοχή Ignalina, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας της χώρας, κυρίως λόγω του κλεισίματος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής. Αυτό αποτελεί σοβαρή επιβάρυνση για τη χώρα. Πρόκειται, επίσης, για ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, δεδομένου ότι η περιοχή – και ιδίως η πόλη Visaginas, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας – κυριαρχείται από εθνοτικές μειονότητες.

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη διάδοση της γνώσης, ενώ είναι σημαντικές, δεν θα πρέπει να εκτρέψουν υπερβολικά πολλούς πόρους από τον βασικό στόχο – δηλαδή την ασφαλή και έγκαιρη αποξήλωση του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Η διάδοση της γνώσης αποτελεί συμπληρωματικό στόχο (ο οποίος δεν αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 που δημιούργησε το πρόγραμμα Ignalina) και η χρηματοδότησή του δεν υπολογίζεται στο υφιστάμενο σχέδιο παροπλισμού. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να θεσπιστεί χωριστή χρηματοδότηση για τον στόχο αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι δεν θα εκτρέπονται από τις εργασίες παροπλισμού.

Ποσοστά συγχρηματοδότησης

Η σημερινή πρόταση για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την ΕΕ στο 80 % εισάγει μια νέα απαίτηση που δεν είναι σύμφωνη με το πρωτόκολλο αριθ. 4 (το οποίο προβλέπει 100 % χρηματοδότηση της ΕΕ για ορισμένα μέτρα) ούτε με την υφιστάμενη πρακτική (το τρέχον ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΕ-Λιθουανίας είναι περίπου 86 % -14 %). Παρά τον ισχυρισμό ότι η υψηλότερη εισροή από ένα κράτος μέλος θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες επιδόσεις, η αξιολόγηση από την ίδια την Επιτροπή των δραστηριοτήτων παροπλισμού στη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία δεν βρήκε αποδεικτικά στοιχεία για τον εν λόγω ισχυρισμό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα Ignalina στο πλαίσιο της τρέχουσας συγχρηματοδότησης προχωρά με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και ότι «τα επιτευχθέντα επίπεδα εθνικής συνεισφοράς φαίνονται κατάλληλα για τη διατήρηση της κατάλληλης αποτελεσματικότητας».

Από την έναρξη του προγράμματος, η Λιθουανία συνεισέφερε περίπου 14 % σε άμεσες δραστηριότητες παροπλισμού. Ωστόσο, δεδομένου ότι ορισμένες συναφείς δραστηριότητες (όπως η σωματική ασφάλεια και η πυρασφάλεια της μονάδας) δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα Ignalina, η πραγματική συνεισφορά της Λιθουανίας είναι υψηλότερη. Η πρόταση να αυξηθεί το μερίδιο της Λιθουανίας σε 20 % θα αποτελέσει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τη Λιθουανία και θα θεωρηθεί μη δίκαια από τον πληθυσμό, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η Λιθουανία έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της δυνάμει της συνθήκης προσχώρησης. Η υφιστάμενη σχέση (86-14) είναι η βέλτιστη και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως οδηγός για μελλοντικά έργα.

Ένα άλλο επιχείρημα για μεγαλύτερη εθνική συνεισφορά, δηλαδή οι παραπομπές στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη Λιθουανία, διότι ο πυρηνικός σταθμός Ignalina της επιβλήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και είχε σχεδιασθεί για την εξυπηρέτηση μιας ευρύτερης περιοχής. Οι Λιθουανοί πολίτες έχουν επίσης επιβαρυνθεί με υψηλότερο κόστος ενέργειας επί σειρά ετών λόγω του πρόωρου κλεισίματος του πυρηνικού σταθμού και της ανάγκης αύξησης των εισαγωγών ενέργειας.

Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος

Η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής αποκλείει τη διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σε αποθετήριο σε γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου βάθους και προσδιορίζει το σημαντικό έργο της αποθήκευσης και της διάθεσης αναλωμένων καυσίμων και αποβλήτων ως ουσιαστικά λιθουανικής ευθύνης.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, τελικά, στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), το πρόγραμμα Ignalina θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προετοιμασία του τελικού χώρου αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων.

Η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου στην οποία αναφέρεται η πρόταση επιτρέπει, πράγματι, τη συμβολή της Ένωσης σε ευρύ φάσμα σχεδίων παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της διάθεσης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Η αιτιολογική σκέψη 13 της οδηγίας αυτής αναφέρει σαφώς ότι η Κοινότητα έχει συμμετάσχει στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για διάφορες δραστηριότητες παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Στους ορισμούς της «διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποθήκευση και η διάθεση.

Ενώ η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ αναφέρει ότι το κόστος της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων βαρύνει αυτούς που δημιούργησαν τα εν λόγω υλικά, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά στη Λιθουανία, η οποία έκλεισε τον πυρηνικό σταθμό Ignalina πριν από την έκδοση της εν λόγω οδηγίας και, ως εκ τούτου, δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσει επαρκή κεφάλαια για την αποθήκευση και διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)

Date of consultation / request for consent

23.8.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

13.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Rebecca Harms

30.8.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

5.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

61

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Νεοκλής Συλικιώτης, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Ημερομηνία κατάθεσης

29.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

61

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου