Procedūra : 2018/0251(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0413/2018

Pateikti tekstai :

A8-0413/2018

Debatai :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Balsavimas :

PV 17/01/2019 - 10.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0035

PRANEŠIMAS     *
PDF 787kWORD 93k
29.11.2018
PE 627.763v02-00 A8-0413/2018

dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013

(COM(2018)0466 – C8‑0394/2018 – 2018/0251(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas (-a) /Nuomonės referentas (-ė): Rebecca Harms

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013

(COM(2018)0466 – C8‑0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0466),

-  atsižvelgdamas į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo Protokolo Nr. 4 3 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pateikti nuomonę (C8-0394/2018),

-  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0413/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pagal 2003 m. Stojimo akto protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės1 Lietuva įsipareigojo iki 2004 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės 1 bloką, o iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 2 bloką ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą;

(1)  pagal 2003 m. Stojimo akto protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės1 Lietuva įsipareigojo iki 2004 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės 1 bloką, o iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 2 bloką ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Protokolas Nr. 4 ir toliau yra Ignalinos programos teisinis pagrindas;

_____________

_________________

1 OL L 236, 2003 9 23, p. 944.

1 OL L 236, 2003 9 23, p. 944.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad Protokolo Nr. 4 nuostatos yra programos pagrindas ir lieka galioti.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Stojimo aktą, Lietuva su Sąjungos parama uždarė abu blokus iki nustatytų datų ir padarė didelę jų eksploatavimo nutraukimo pažangą. Siekiant toliau mažinti radiacinio pavojaus lygį reikalingi tolesni darbai. Remiantis parengtomis sąmatomis šiam tikslui po 2020 m. reikės papildomų finansinių išteklių;

(2)  laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Stojimo aktą, Lietuva su Sąjungos parama uždarė abu blokus iki nustatytų datų ir padarė didelę jų eksploatavimo nutraukimo pažangą. Siekiant toliau mažinti radiacinio pavojaus lygį reikalingi tolesni darbai. Remiantis parengtomis sąmatomis ir atsižvelgiant į tai, kad galutinai uždaryti elektrinę numatyta 2038 m., šiam tikslui laikotarpiu po 2020 m. reikės didelių papildomų finansinių išteklių. Kad eksploatavimo nutraukimo planą būtų galima įgyvendinti iki 2038 m., reikės pašalinti 1 548 mln. EUR finansavimo trūkumą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šiame reglamente numatyta veikla turėtų atitikti taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. Atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas pagal šį reglamentą turėtų vykti remiantis branduolinės saugos teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas(1), ir atliekų tvarkymo teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas(2). Galutinė atsakomybė už branduolinę saugą, panaudoto branduolinio kuro saugą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą tenka Lietuvai;

(3)  šiame reglamente numatyta veikla turėtų atitikti taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę. Atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas pagal šį reglamentą turėtų vykti remiantis branduolinės saugos teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas(1), ir atliekų tvarkymo teisės aktais, t. y. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas(2). Galutinė atsakomybė už branduolinę saugą, panaudoto branduolinio kuro saugą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą tenka Lietuvai. Tačiau pagal Direktyvą 2011/70/Euratomas Sąjunga gali prisidėti prie įvairių eksploatavimo nutraukimo projektų, įskaitant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugojimą ir šalinimą. Nors Direktyvoje 2011/70/Euratomas teigiama, kad panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo išlaidas turi prisiimti tie subjektai, dėl kurių veiklos tos medžiagos susidarė, ta nuostata negali būti taikoma Lietuvai atgaline data, nes ji uždarė Ignalinos atominę elektrinę prieš priimant tą direktyvą ir todėl negalėjo sukaupti pakankamai lėšų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugojimui ir šalinimui;

_____________

_________________

1 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).

1 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).

2 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).

2 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).

Pagrindimas

Direktyvos 2011/70/Euratomas 13 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodoma, kad Bendrija dalyvavo teikiant finansinę paramą įvairiai eksploatavimo nutraukimo veiklai, įskaitant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo apibrėžtys apima, be kita ko, saugojimą ir šalinimą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Protokole Nr. 4, pripažinus, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1 500 MW galios RBMK tipo reaktorių, paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis sustabdymas ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimas neturi precedento ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad Sąjungos parama pagal Ignalinos programą bus nenutrūkstamai tęsiama ir po 2006 m., kitų finansinių programų laikotarpiais;

(4)  Protokole Nr. 4, pripažinus, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1 500 MW galios RBMK tipo (kanalinio tipo su grafitiniu lėtintoju) reaktorių, panašių į naudotus Černobylyje ir paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis sustabdymas ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimas neturi precedento, nes pasaulyje iki šiol nebuvo nė vieno panašios konstrukcijos reaktoriaus išmontavimo atvejo, ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad Sąjungos parama pagal Ignalinos programą bus nenutrūkstamai tęsiama ir po 2006 m., kitų finansinių programų laikotarpiais, iki galutinio uždarymo datos (šiuo metu numatyta galutinio uždarymo data yra 2038 m.);

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Programa taip pat turėtų būti užtikrinama ją vykdant sukauptų žinių sklaida visose valstybėse narėse užtikrinant suderinimą ir sinergiją su kitomis svarbiomis Sąjungos programomis vykdant eksploatavimo nutraukimo veiklą Bulgarijoje, Slovakijoje ir Komisijos Jungtinių tyrimų centre, nes tokiomis priemonėmis Sąjungoje sukuriama didžiausia pridėtinė vertė.

(10)  Programa taip pat turėtų būti užtikrinama ją vykdant sukauptų žinių sklaida visose valstybėse narėse užtikrinant suderinimą ir sinergiją su kitomis svarbiomis Sąjungos programomis vykdant eksploatavimo nutraukimo veiklą Bulgarijoje, Slovakijoje ir Komisijos Jungtinių tyrimų centre. Siekiant, kad tų priemonių pridėtinė vertė Sąjungai būtų kuo didesnė, įgytų žinių sklaidos finansavimas turėtų būti skiriamas ne iš eksploatacijos nutraukimo darbų lėšų, bet iš kitų Sąjungos finansinių šaltinių;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į įrenginių, kurių eksploatavimas nutraukiamas, pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrinta sauga ir didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;

(11)  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į įrenginių, kurių eksploatavimas nutraukiamas, pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrinta sauga ir didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką ir užtikrinant konkurencingus atlyginimus kvalifikuotiems darbuotojams;

Pagrindimas

Viena iš problemų, kylančių Ignalinoje, yra tai, kad atlyginimai dažnai nėra patrauklūs specialistams, kurie dažnai ieško darbo kitur. Tai gali turėti įtakos eksploatacijos nutraukimo darbams.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos stebėseną ir kontrolę turėtų užtikrinti Komisija ir Lietuva, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė už eksploatavimo nutraukimą tenka Lietuvai. Tai apima veiksmingą pažangos ir veiklos rezultatų vertinimą ir prireikus taisomųjų priemonių taikymą;

(12)  veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos stebėseną ir kontrolę turėtų užtikrinti Komisija ir Lietuva, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai. Be kita ko, reikėtų veiksmingai stebėti pažangą ir rezultatus ir prireikus imtis taisomųjų priemonių kartu su Lietuva ir Sąjunga;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Programa turėtų būti vykdoma Sąjungai ir Lietuvai kartu dedant finansavimo pastangas. Didžiausią Sąjungos bendro finansavimo ribą reikėtų nustatyti laikantis bendro finansavimo tvarkos, galiojusios pagal ankstesnes programas. Atsižvelgiant į panašių Sąjungos programų praktiką ir sustiprėjusią Lietuvos ekonomiką, nuo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos pradžios iki pagal šį reglamentą finansuojamų veiksmų įgyvendinimo pabaigos Sąjungos bendro finansavimo norma neturėtų viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Likusią bendro finansavimo sumą turėtų skirti Lietuva ir kiti nei Sąjungos biudžetas šaltiniai, kaip antai tarptautinės finansų įstaigos ir kiti paramos teikėjai;

(16)  Programa turėtų būti vykdoma Sąjungai ir Lietuvai kartu dedant finansavimo pastangas. 2003 m. Stojimo akto protokole Nr. 4 nurodyta, kad Sąjungos įnašas įgyvendinant tam tikras priemones pagal Ignalinos programą gali siekti 100 proc. visų išlaidų. Sąjungos bendro finansavimo ribą reikėtų nustatyti laikantis bendro finansavimo tvarkos, galiojusios pagal ankstesnes programas. Atsižvelgiant į 2018 m. Komisijos ataskaitą dėl ES branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programų Bulgarijoje, Slovakijoje ir Lietuvoje vertinimo ir įgyvendinimo ir į politinį Lietuvos įsipareigojimą padengti 14 proc. visų eksploatavimo nutraukimo išlaidų, Sąjungos bendro finansavimo norma nuo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos pradžios iki pagal šį reglamentą finansuojamų veiksmų įgyvendinimo pabaigos turėtų sudaryti 86 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Lietuva turėtų skirti likusį finansavimą iš kitų nei Sąjungos biudžetas, šaltinių. Derėtų dėti pastangas pritraukti finansavimą iš kitų šaltinių, visų pirma iš tarptautinių finansų įstaigų ir kitų paramos teikėjų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  Neskaitant Ignalinos programos taikymo srities, Lietuvai ir toliau tenka galutinė atsakomybė už Ignalinos regiono, kuriam būdingos mažos pajamos ir didžiausias šalyje nedarbo lygis, nulemti daugiausia Ignalinos atominės elektrinės, kaip didžiausios regiono darbdavės, uždarymo, plėtrą ir investicijas į jį;

Pagrindimas

Turėtų būti deramai įvertintas Ignalinos socialinių ir ekonominių problemų rimtumas, visų pirma daugiataučiame Visagino mieste. Tai didelis finansinis ir politinis iššūkis Lietuvai.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Programa patenka į Lietuvos nacionalinės programos taikymo sritį pagal Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas;

(19)  Programa patenka į Lietuvos nacionalinės programos pagal Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas taikymo sritį ir gali prisidėti prie jos įgyvendinimo, nedarant poveikio šios direktyvos taikymui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23 a)  dėl istorinių priežasčių Sąjungos finansinė parama Ignalinos branduolinio reaktoriaus eksploatavimui nutraukti yra visiškai pateisinama, tačiau ši programa neturėtų būti precedentas, kuriuo remiantis Sąjungos lėšos būtų naudojamos kitų branduolinių reaktorių eksploatavimui nutraukti. Kiekviena valstybė narė turėtų vykdyti moralinę pareigą vengti nepagrįstai užkrauti ateities kartoms naštą, susijusią su panaudotu branduoliniu kuru ir radioaktyviosiomis atliekomis, įskaitant visas radioaktyviąsias atliekas, kurios turėtų susidaryti nutraukiant esamų branduolinių įrenginių eksploatavimą. Nacionalinės politikos priemonės turi būti pagrįstos principu „teršėjas moka“;

Pagrindimas

Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas 24 konstatuojamoji dalis. Valstybės narės turi užtikrinti, kad atsakomybė už panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių ir (arba) veiklos saugą pirmiausia tektų licencijos turėtojui, ir prisiimti galutinę atsakomybę už jų teritorijoje susidariusio panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas 4 straipsnio 3 dalies e punktas.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23 b)  Komisijos rekomendacijoje 2006/851/Euratomas nurodyta, kad pagal principą „teršėjas moka“ branduolinės veiklos vykdytojai įrenginių eksploatavimo laikotarpiu turėtų atidėti į rezervą pakankamai finansinių išteklių tam, kad ateityje būtų galima padengti eksploatavimo nutraukimo išlaidas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas – padėti Lietuvai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, ypatingą dėmesį skiriant su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu susijusių radiacinės saugos uždavinių sprendimui ir kartu užtikrinant plačią sukauptų žinių apie eksploatavimo nutraukimą sklaidą visose ES valstybėse narėse.

1.  Bendrasis Programos tikslas – tinkamai padėti Lietuvai saugiai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, ypatingą dėmesį skiriant su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu susijusių radiacinės saugos uždavinių sprendimui ir kartu užtikrinant panaudoto kuro laikymo laikinosiose saugyklose saugumą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretus Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas, tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus ir skleisti sukauptas žinias ES suinteresuotosioms šalims. Išsamus konkretaus tikslo aprašas pateikiamas I priede.

2.  Pagrindinis Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas ir tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a.  Programa taip pat siekiama papildomo tikslo – užtikrinti plačią sukauptų žinių apie eksploatavimo nutraukimą sklaidą visose valstybėse narėse. Papildomas tikslas bus finansuojamas pagal branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programą (COM (2018) 467).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išsamus konkretaus tikslo aprašas pateikiamas I priede. Komisija, laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais keičiamas I priedas.

3.  Išsamus pagrindinio tikslo aprašas pateikiamas I priede.

Pagrindimas

I priedas yra esminė reglamento dalis, todėl priėmus reglamentą jo keisti nereikėtų.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 552 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programai įgyvendinti 2021–2027 m. skiriamas finansinis paketas yra 780 000 000 EUR dabartinėmis kainomis, siekiant įgyvendinti pagrindinį Programos tikslą (eksploatavimo nutraukimo veikla).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Programą taikoma bendra didžiausia Sąjungos bendro finansavimo norma negali viršyti 80 proc. Likusį finansavimą skiria Lietuva ir jis teikiamas iš papildomų, kitų nei Sąjungos biudžetas, šaltinių.

Pagal Programą taikoma bendra Sąjungos bendro finansavimo norma sudaro 86 proc. Likusį finansavimą skiria Lietuva ir jis teikiamas iš papildomų, kitų nei Sąjungos biudžetas, šaltinių.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu pagrindiniai radiacinės saugos uždaviniai sprendžiami atliekant darbus pagal P.1, P.2 ir P.4 veiksmus. Konkrečiai – P.2 veiksmas apima reaktorių aktyviųjų zonų išmontavimo darbus. Pagal P.3 veiksmą sprendžiami lengvesni uždaviniai, o P.0 ir P.5 veiksmai apima pagalbinius eksploatavimo nutraukimo darbus.

4.  2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu pagrindiniai radiacinės saugos uždaviniai sprendžiami atliekant darbus pagal P.1, P.2, P.3 ir P.4 veiksmus. Konkrečiai – P.2 veiksmas apima reaktorių aktyviųjų zonų išmontavimo darbus. P.0 ir P.5 veiksmai apima pagalbinius eksploatavimo nutraukimo darbus.

Pagrindimas

Saugus panaudoto branduolinio kuro tvarkymas ir saugojimas yra labai svarbus branduolinės saugos klausimas. Jis negali būti priskiriamas lengvesnių uždavinių kategorijai.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies 1 lentelės P.3 veiksmas

 

Komisijos siūlomas tekstas

1 LENTELĖ

#

Veiksmas

Prioritetas

P.3.

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas

II

 

Pakeitimas

1 LENTELĖ

#

Veiksmas

Prioritetas

P.3.

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas

I

Pagrindimas

Saugus panaudoto branduolinio kuro tvarkymas yra labai svarbus branduolinės saugos klausimas. Jis negali būti priskiriamas lengvesnių uždavinių kategorijai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Programa neapima panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimo į giluminį kapinyną; jis turi būti numatytas Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programoje, kaip reikalaujama Tarybos direktyvoje 2011/70/Euratomas.

7.  Nors panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimas į giluminį kapinyną neįeina į programos taikymo sritį 2021–2027 m. laikotarpiu, tačiau Lietuva ir Sąjunga turi laiku pradėti konsultacijas dėl galimo tų veiksmų įtraukimo į programos taikymo sritį pagal kitą daugiametę finansinę programą.

Pagrindimas

Lietuva negalėjo sukaupti lėšų panaudoto branduolinio kuro galutiniam šalinimui dėl ankstyvo Ignalinos AE uždarymo kaip išankstinės narystės ES sąlygos. Sąjunga, solidarizuodamasi su Lietuva, turėtų įtraukti panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimą į Ignalinos programos taikymo sritį pagal būsimas daugiametes finansines programas, kad bent jau būtų bendrai finansuojama šių be galo brangių darbų, tokių kaip tinkamos aikštelės paieškos, tyrimai ir kasimo darbai, pradžia.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas yra precedento neturintis Europos branduolinės saugos uždavinys tiek dėl elektrinės dydžio, tiek dėl reaktorių techninių savybių. Ignalinos atominėje elektrinėje veikė du sovietinių laikų 1 500 MW galios vandeniu aušinami RBMK tipo reaktoriai. Elektrinė buvo primesta Lietuvai sovietų okupacijos metu ir suprojektuota taip, kad galėtų aprūpinti daug platesnį regioną. Užduotis saugiai ir veiksmingai uždaryti elektrinę yra per daug sunki tokio dydžio ir ekonominio pajėgumo šaliai kaip Lietuva. Lietuvos stojimo į ES sutarties protokole Nr. 4 buvo reikalaujama pirma laiko uždaryti abu reaktorius dėl didelių saugos problemų. Černobylio tipo reaktoriai buvo grafitinio lėtiklio reaktoriai ir jų apsauginio kevalo struktūra nebuvo visapusiška. Buvo padaryta išvada, kad reaktoriai iš esmės nesaugūs, nes projektas turėjo esminių trūkumų. Savo ruožtu, Sąjunga įsipareigojo teikti esminę pagalbą eksploatavimo nutraukimo programai ir padėti Lietuvai spręsti kylančias energetikos saugumo problemas.

Siūlomas reglamentas

Pranešėja palankiai vertina siūlomą reglamentą kaip nuolatinių su šiuo klausimu susijusių Sąjungos pastangų apraišką. Tačiau ji mano, kad reikia atlikti kai kuriuos svarbius pakeitimus, visų pirma kiek tai susiję su pakankamo programos finansavimo užtikrinimu.

Prašomas finansavimas

Pranešėja ragina kitoje DFP padidinti ES įnašą iki 780 mln. EUR. Visi atitinkami pašnekovai, su kuriais susitiko pranešėja – nuo Lietuvos vyriausybės pareigūnų, atominės elektrinės valdytojų ir nepriklausomų ekspertų iki Komisijos ir ERPB atstovų, sutiko su šia suma, tačiau buvo diskutuojama dėl asignavimų skyrimo laikotarpio. Konkrečiai, Komisijos pasiūlyme (2021–2027 m. skirti 552 mln. EUR) neatsižvelgiama į tai, kad 2 bloko išmontavimas bus pradėtas 2026 m. ir tęsiamas po 2027 m., o pakankamai lėšų šiai užduočiai atlikti turi būti sukaupta prieš darbų pradžią. Kitaip nacionalinė reguliavimo institucija negalės leisti pradėti 2 bloko reaktoriaus išmontavimo darbų.

Reikia atsižvelgti į tai, kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programa artėja prie itin sudėtingo etapo – 1 ir 2 bloko grafito reaktorių aktyviųjų zonų išmontavimo. Tai negrįžtama būsena: išmontavimo ir deaktyvavimo darbai turi būti tęsiami nustatyta tvarka ir be pertrūkių, siekiant užkirsti kelią rizikai ir radiaciniam pavojui. Neužtikrinus pakankamo finansavimo, tektų ketveriems metams sustabdyti 2 bloko išmontavimą, dėl to galiausiai labai padidėtų bendros viso projekto išlaidos ir kiltų grėsmė Europos branduolinei saugai. Būtų prarasta kvalifikuota darbo jėga ir tektų atidėti eksploatavimo nutraukimo užbaigimą, kuris šiuo metu numatytas 2038 m. Be to, dėl sustabdymo kiltų socialinė ir ekonomikos krizė šiame jau ir taip palyginti skurdžiame Lietuvos regione. Tai pakenktų ir ES reputacijai Lietuvoje, kuri stropiai įgyvendino jai priklausančią Stojimo sutarties dalį uždarydama Ignalinos AE ir pavyzdingai vykdydama eksploatavimo nutraukimo darbus.

Reikia pažymėti, kad, nekalbant apie Ignalinos programos taikymo sritį, Lietuvai ir toliau tenka galutinė atsakomybė už Ignalinos regiono – jam būdingos mažos pajamos ir didžiausias šalyje nedarbo lygis, nulemti daugiausia Ignalinos atominės elektrinės, kaip didžiausios regiono darbdavės, uždarymo – plėtrą ir investicijas į jį. Tai didelė našta šaliai. Tai taip pat yra politiškai opus klausimas, nes regione, ypač Visagino mieste, kuriame yra branduolinė elektrinė, vyrauja etninės mažumos.

Be to, pranešėja siūlo užtikrinti, kad su žinių sklaida susijusiai veiklai, nors ir svarbiai, nebūtų skiriama pernelyg daug išteklių nukreipiant juos nuo pagrindinio tikslo – saugiai ir laiku nutraukti atominės elektrinės eksploatavimą. Žinių sklaida yra papildomas tikslas (jis neminimas Protokole Nr. 4, kuriuo sukurta Ignalinos programa) ir jo finansavimas neįskaičiuojamas į esamą eksploatavimo nutraukimo planą. Todėl būtų tinkama šiuo tikslu skirti atskirą finansavimą, siekiant užtikrinti, kad ištekliai nebūtų skirti kitiems reikalams nei elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai.

Bendro finansavimo normos

Dabartiniu pasiūlymu nustatyti didžiausią ES bendro finansavimo normos ribą – 80 proc. – nustatomas naujas reikalavimas, neatitinkantis nei Protokolo Nr. 4 (kuriame numatytas 100 proc. tam tikrų priemonių ES finansavimas), nei esamos praktikos (dabartinis bendro ES ir Lietuvos finansavimo santykis yra 86:14 proc.). Nepaisant teiginio, kad dėl didesnio valstybės narės įnašo pagerėtų veiklos rezultatai, pačiai Komisijai atlikus eksploatavimo nutraukimo darbų Lietuvoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje vertinimą nebuvo rasta jokių tokio teiginio įrodymų; jame daroma išvada, kad pagal dabartinę bendro finansavimo praktiką Ignalinos programa yra veiksminga ir efektyvi ir kad „pasiektų nacionalinių įnašų lygių pakanka norint išlaikyti tinkamą veiksmingumą“.

Nuo programos pradžios Lietuva skyrė apie 14 proc. tiesioginei eksploatavimo nutraukimo veiklai. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Ignalinos programa neapima tam tikros susijusios veiklos (pvz., elektrinės fizinės ir priešgaisrinės saugos), faktinis Lietuvos įnašas yra didesnis. Pasiūlymas padidinti LT dalį iki 20 proc. būtų didelė finansinė našta Lietuvai ir gyventojai jį laikytų neteisingu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Lietuva pareigingai įvykdė įsipareigojimus pagal Stojimo sutartį. Dabartinis santykis (86:14) yra optimalus ir juo galėtų būti vadovaujamasi vykdant projektus ateityje.

Kitas argumentas dėl didesnio nacionalinio įnašo, t. y. nuorodos į Europos Audito Rūmų ataskaitą ir principą „teršėjas moka“, negali būti taikomos Lietuvai, nes Ignalinos atominę elektrinę jai primetė Sovietų Sąjunga ir elektrinė buvo skirta tam, kad aprūpintų platesnį regioną. Dėl pirmalaikio atominės elektrinės uždarymo ir poreikio didinti energijos importą Lietuvos piliečiai taip pat daug metų turėjo didesnių su energija susijusių išlaidų.

Programos taikymo sritis

Dabartinis Komisijos pasiūlymas neapima panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimo į giluminį kapinyną, pagal jį nustatoma, kad esminė užduotis – saugoti ir šalinti panaudotą kurą ir atliekas – iš esmės yra Lietuvos atsakomybė.

Pranešėja mano, kad galiausiai pagal būsimą daugiametę finansinę programą (DFP) Ignalinos programa taip pat turėtų prisidėti prie radioaktyviųjų atliekų kapinyno paruošimo.

Iš tiesų, pagal Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas, į kurią daroma nuoroda pasiūlyme, Sąjunga gali prisidėti prie įvairių eksploatavimo nutraukimo projektų, įskaitant radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro saugojimą ir šalinimą. Tos direktyvos 13 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodoma, kad Bendrija dalyvavo teikiant finansinę paramą įvairiai eksploatavimo nutraukimo veiklai, įskaitant radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo apibrėžtys apima, be kita ko, saugojimą ir šalinimą.

Nors Direktyvoje 2011/70/Euratomas teigiama, kad panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo išlaidas turi prisiimti tie subjektai, dėl kurių veiklos tos medžiagos susidarė, ši nuostata negali būti taikoma Lietuvai atgaline data, nes ji uždarė Ignalinos atominę elektrinę prieš priimant šią direktyvą ir todėl negalėjo sukaupti pakankamai lėšų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugojimui ir šalinimui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013

Nuorodos

COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

23.8.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

13.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Rebecca Harms

30.8.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

8.10.2018

5.11.2018

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

61

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Pateikimo data

29.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

61

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika