Procedūra : 2018/0251(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0413/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0413/2018

Debates :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Balsojumi :

PV 17/01/2019 - 10.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0035

ZIŅOJUMS     *
PDF 794kWORD 84k
29.11.2018
PE 627.763v02-00 A8-0413/2019

par priekšlikumu Padomes regulai ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013

(COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

Committee on Industry, Research and Energy

Referente: Rebecca Harms

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013

(COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0466),

-   ņemot vērā 2003. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši 3. pantu tam pievienotā Protokolā Nr. 4,

–   ņemot vērā Padomes pieprasījumu sniegt atzinumu (C8-0394/2018),

-   ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0413/2019),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju1 Lietuva apņēmās attiecīgi līdz 2004. gada 31. decembrim un 2009. gada 31. decembrim slēgt Ignalinas kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku un pēc tam izbeigt šo bloku ekspluatāciju.

(1)  Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju1 Lietuva apņēmās attiecīgi līdz 2004. gada 31. decembrim un 2009. gada 31. decembrim slēgt Ignalinas kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku un pēc tam izbeigt šo bloku ekspluatāciju. Ignalinas programmas juridiskais pamats joprojām ir Protokols Nr. 4.

_____________

_________________

1 OV L 236, 23.9.2003., 944. lpp.

1 OV L 236, 23.9.2003., 944. lpp.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka programmas pamats joprojām ir spēkā esošie Protokola Nr. 4 noteikumi.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Atbilstoši Pievienošanās akta saistībām un ar Savienības atbalstu Lietuva ir slēgusi abus blokus attiecīgajos termiņos un panākusi būtisku virzību to izņemšanā no ekspluatācijas. Ir nepieciešams papildu darbs, lai turpinātu pazemināt radioloģiskā apdraudējuma līmeni. Pamatojoties uz pieejamajām aplēsēm, pēc 2020. gada šim nolūkam būs nepieciešami papildu finanšu resursi.

(2)  Atbilstoši Pievienošanās akta saistībām un ar Savienības atbalstu Lietuva ir slēgusi abus blokus attiecīgajos termiņos un panākusi būtisku virzību to izņemšanā no ekspluatācijas. Ir nepieciešams papildu darbs, lai turpinātu pazemināt radioloģiskā apdraudējuma līmeni. Pamatojoties uz pieejamajām aplēsēm un plānoto galīgo slēgšanas datumu 2038, gadā, laikā pēc 2020. gada šim nolūkam būs nepieciešami papildu finanšu resursi. Lai līdz 2038. gadam varētu pabeigt izņemšanas no ekspluatācijas plānu, būs jānovērš finanšu iztrūkums 1 548 miljonu EUR apmērā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Šajā regulā ietvertajiem pasākumiem būtu jāatbilst piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem. Kodolelektrostacijas, uz ko attiecas šī regula, izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic atbilstoši tiesību aktiem par kodoldrošību, proti, Padomes Direktīvai 2009/71/Euratom (1), un atkritumu apsaimniekošanu, proti, Padomes Direktīvai 2011/70/Euratom.(2). Galīgo atbildību par kodoldrošību un nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību joprojām uzņemas Lietuva.

(3)  Šajā regulā ietvertajiem pasākumiem būtu jāatbilst piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem. Kodolelektrostacijas, uz ko attiecas šī regula, izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic atbilstoši tiesību aktiem par kodoldrošību, proti, Padomes Direktīvai 2009/71/Euratom (1), un atkritumu apsaimniekošanu, proti, Padomes Direktīvai 2011/70/Euratom(2). Galīgo atbildību par kodoldrošību un nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību joprojām uzņemas Lietuva. Tomēr Direktīvā 2011/70/Euratom ir atļauts veikt Savienības ieguldījumu dažāda veida izņemšanas no ekspluatācijas projektos, tostarp saistībā ar nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu. Lai gan Direktīvā 2011/70/Euratom paredzēts, ka nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz tie, kas radījuši šos materiālus, minēto noteikumu ar atpakaļejošu spēku nevar piemērot Lietuvai, jo tā slēdza Ignalinas kodolelektrostaciju vēl pirms šīs direktīvas pieņemšanas un tādējādi nespēja uzkrāt pietiekamus līdzekļus nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanai un apglabāšanai.

_____________

_________________

1 Padomes 2009. gada 25. jūnija Direktīva 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.).

1 Padomes 2009. gada 25. jūnija Direktīva 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.).

2 Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīva 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.).

2 Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīva 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.).

Pamatojums

Direktīvas 2011/70/Euratom 13. apsvērumā skaidri norādīts, ka Kopiena ir iesaistījusies finansiāla atbalsta sniegšanā dažādām izņemšanas no ekspluatācijas darbībām, tostarp saistībā ar nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. “Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas” definīcijā ietilpst, inter alia, uzglabāšana un apglabāšana.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Protokolā Nr. 4 atzīts, ka Ignalinas kodolelektrostacijas un tās divu no bijušās Padomju Savienības pārņemto 1500 MW RBMK tipa reaktoru priekšlaicīga slēgšana un tai sekojošā ekspluatācijas izbeigšana ir bezprecedenta pasākums un rada Lietuvai ārkārtas finanšu slogu, kas nav samērojams ar valsts lielumu un ekonomisko stāvokli, un tajā norādīts, ka Savienības atbalstu Ignalinas programmas ietvaros nepārtraukti turpinās un pagarinās arī laikposmam pēc 2006. gada nākamo finanšu plānu ietvaros.

(4)  Protokolā Nr. 4 atzīts, ka Ignalinas kodolelektrostacijas un tās divu no bijušās Padomju Savienības pārņemto 1500 MW RBMK tipa (moderators-grafīts, kanālu tipa) reaktoru — līdzīgu tiem, ko izmantoja Černobiļā — priekšlaicīga slēgšana un tai sekojošā ekspluatācijas izbeigšana ir bezprecedenta pasākums, ņemot vērā to, ka līdz šim vēl nekur pasaulē nav ticis demontēts līdzīga tipa reaktors, un rada Lietuvai ārkārtas finanšu slogu, kas nav samērojams ar valsts lielumu un ekonomisko stāvokli, un tajā norādīts, ka Savienības atbalstu Ignalinas programmas ietvaros nepārtraukti turpinās un pagarinās arī laikposmam pēc 2006. gada nākamo finanšu plānu ietvaros līdz galīgajam slēgšanas datumam, kas patlaban tiek plānots 2038. gadā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Programmai būtu jānodrošina arīprogrammas ietvaros gūto zināšanu izplatīšana visām dalībvalstīm, panākot koordināciju un sinerģiju ar pārējām attiecīgo Savienības dezekspluatācijas programmu darbībām Bulgārijā, Slovākijā un Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā; jo šādi pasākumi nodrošina vislielāko Savienības pievienoto vērtību.

(10)  Programmai būtu jānodrošina arī programmas ietvaros gūto zināšanu izplatīšana visām dalībvalstīm, panākot koordināciju un sinerģiju ar pārējām attiecīgo Savienības izņemšanas no ekspluatācijas programmu darbībām Bulgārijā, Slovākijā un Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā. Lai šie pasākumi radītu vislielāko Savienības pievienoto vērtību, zināšanu izplatīšanai paredzētajam finansējumam vajadzētu būt nevis daļai no finansējuma, kas paredzēts izņemšanas no ekspluatācijas darbiem, bet to vajadzētu piešķirt no citiem ES finanšu avotiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.

(11)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi un nodrošinot kvalificētam personālam konkurētspējīgas algas.

Pamatojums

Viena no problēmām, ar ko saskaras Ignalina, ir tāda, ka algas bieži vien nav pievilcīgas speciālistiem, kuri bieži meklē darbu citur. Tas varētu ietekmēt izņemšanas no ekspluatācijas darbu kvalitāti.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Dezekspluatācijas procesa norises efektīva uzraudzība un kontrole ir jānodrošina Komisijai un Lietuvai, lai finansējumam, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, garantētu lielāko Savienības pievienoto vērtību, lai gan galīgā atbildība par izņemšanu no ekspluatācijas arvien ir Lietuvai. Tas ietver progresa un rezultātu efektīvu novērtēšanu, kā arī korektīvu pasākumu piemērošanu vajadzības gadījumā.

(12)  Izņemšanas no ekspluatācijas procesa norises efektīva uzraudzība un kontrole ir jānodrošina Komisijai un Lietuvai, lai finansējumam, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, garantētu lielāko Savienības pievienoto vērtību. Tas ietver efektīvu progresa uzraudzību un rezultātu novērtēšanu, kā arī vajadzības gadījumā korektīvu pasākumu piemērošanu, Lietuvai sadarbojoties ar ES.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Programma būtu jāīsteno, Savienībai un Lietuvai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. Savienības līdzfinansējuma maksimālais apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām. Ņemot vērā salīdzināmu Savienības programmu praksi un Lietuvas ekonomikas nostiprināšanos, no Ignalinas izņemšanas no ekspluatācijas programmas sākuma līdz saskaņā ar šo regulu finansēto darbību īstenošanas beigām Savienības līdzfinansējuma likmei nevajadzētu pārsniegt 80 % no attiecināmām izmaksām. Pārējais līdzfinansējums būtu jānodrošina Lietuvai un avotiem, kas nav Eiropas Savienības budžets, jo īpaši starptautiskām finanšu iestādēm un citiem līdzekļu devējiem.

(16)  Programma būtu jāīsteno, Savienībai un Lietuvai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. 2003. gada Pievienošanās akta Protokolā Nr. 4 noteikts, ka Savienības ieguldījums saskaņā ar Ignalinas programmu dažiem pasākumiem var būt līdz 100 % no kopējiem izdevumiem. Savienības līdzfinansējuma apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām. Ņemot vērā konstatējumus, kas izdarīti Komisijas 2018. gada ziņojumā par ES kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijā, Slovākijā un Lietuvā izvērtēšanu un īstenošanu, un Lietuvas politiskās saistības segt vismaz 14 % no izņemšanas no ekspluatācijas programmas kopējām izmaksām, Savienības līdzfinansējuma daļai no Ignalinas izņemšanas no ekspluatācijas programmas sākuma līdz saskaņā ar šo regulu finansēto darbību īstenošanas beigām nevajadzētu pārsniegt 86 % no attiecināmām izmaksām. Pārējo finansējumu nodrošina Lietuva un papildu avoti, kas nav Savienības budžets. Būtu jācenšas atrast citus finansējuma avotus, jo īpaši no starptautiskām finanšu iestādēm un citiem līdzekļu devējiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Ārpus Ignalinas programmas darbības jomas Lietuva ir pilnībā atbildīga par to, lai attīstītu Ignalinas reģionu un veiktu tur guldījumus, jo tajā ir zems ienākumu un valstī augstākais bezdarba līmenis, galvenokārt tāpēc, ka Ignalinas kodolelektrostacija bija lielākais darba devējs šajā reģionā.

Pamatojums

Sociālo un ekonomisko problēmu nopietnību Ignalinas reģionā un jo īpaši Visaginas etniski daudzveidīgajā pilsētā nevajadzētu novērtēt par zemu. Tā Lietuvai ir nopietna problēma — gan finansiālajā, gan politiskajā ziņā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Uz programmu attiecas Lietuvas valsts programma saskaņā ar Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom.

(19)  Uz programmu attiecas Lietuvas valsts programma saskaņā ar Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom un tā var dot ieguldījumu tās īstenošanā, neskarot šo direktīvu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Vēsturisku iemeslu dēļ Savienības finansiālais atbalsts Ignalinas kodolreaktora izņemšanai no ekspluatācijas ir pilnībā pamatots, bet programmai nevajadzētu radīt precedentu tam, ka Savienības līdzekļi tiek izmantoti citu kodolreaktoru izņemšanai no ekspluatācijas. Visām dalībvalstīm vajadzētu būt ētiskam pienākumam izvairīties no nepamatota sloga uzlikšanas nākamajām paaudzēm saistībā ar izlietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem, tostarp radioaktīvajiem atkritumiem, kuru rašanās ir sagaidāma, izbeidzot esošo kodoliekārtu ekspluatāciju. Valstu politikas nostādnēm ir jābalstās uz principu „piesārņotājs maksā”.

Pamatojums

Padomes Direktīvas 2011/70/Euratom 24. apsvērums. Dalībvalstīm ir jāpārliecinās, ka primārā atbildība par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas iekārtu drošību gulstas uz licences turētāju, vienlaikus tām uzņemoties galveno atbildību par lietotās kodoldegvielas un tās teritorijā radīto radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Padomes Direktīvas 2011/70/Euratom 4. panta 3. punkta e apakšpunkts.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23b)  Komisijas Ieteikumā 2006/851/Euratom norādīts, ka atbilstīgi principam " piesārņotājs maksā" kodoliekārtu operatoriem iekārtu produktīvās ekspluatācijas laikā jānovirza pietiekami finanšu resursi turpmāko izņemšanas no ekspluatācijas izmaksu segšanai.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Programmas vispārējais mērķis ir palīdzēt Lietuvai īstenot Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšanu no ekspluatācijas, īpaši pievēršoties radioloģiskās drošības uzdevumiem izņemšanas no ekspluatācijas laikā, vienlaikus nodrošinot saistībā ar kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas iegūto zināšanu plašu izplatīšanu visām ES dalībvalstīm.

1.  Programmas vispārējais mērķis ir atbilstīgi palīdzēt Lietuvai droši īstenot Ignalinas kodolelektrostacijas izņemšanu no ekspluatācijas, īpašu uzmanību pievēršot ar šo procesu saistīto radioloģiskās drošības problēmu risināšanai, tostarp nodrošinot izlietotās degvielas pagaidu uzglabāšanas drošību.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Programmas konkrētais mērķis ir demontēt un dekontaminēt Ignalinas iekārtas un reaktoru šahtas saskaņā ar izņemšanas no ekspluatācijas plānu, turpināt droši apsaimniekot izņemšanas no ekspluatācijas laikā un iepriekš radušos atkritumus, kā arī izplatīt iegūtās zināšanas ES ieinteresētajām personām. Konkrētais mērķis ir sīki aprakstīts I pielikumā.

2.  Programmas galvenais mērķis ir demontēt un dekontaminēt Ignalinas iekārtas un reaktoru šahtas saskaņā ar izņemšanas no ekspluatācijas plānu un turpināt droši apsaimniekot izņemšanas no ekspluatācijas laikā un iepriekš radušos atkritumus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Programmai ir arī papildu mērķis — nodrošināt saistībā ar kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas iegūto zināšanu plašu izplatīšanu visās dalībvalstīm. Papildu mērķi finansē no finansiālās palīdzības programmas kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai (COM(2018)0467).

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Konkrētais mērķis ir sīki aprakstīts I pielikumā. Komisija ar īstenošanas aktiem var grozīt I pielikumu atbilstīgi 12. panta 2. punktā minētajai pārbaudes procedūrai.

3.  Galvenais mērķis ir sīki aprakstīts I pielikumā.

Pamatojums

I pielikums ir būtiska šīs regulas sastāvdaļa, tāpēc tas pēc regulas pieņemšanas vairs nebūtu jāgroza.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Finansējums, kas paredzēts šīs programmas īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam, ir 552 000 000 EUR pašreizējās cenās.

1.  Šīs programmas īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam paredzētais finansējums ir 780 000 000 EUR pašreizējās cenās un tas paredzēts šīs programmas galveno mērķa (ekspluatācijas pārtraukšanas darbību) īstenošanai.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kopējā maksimālā saskaņā ar programmu piemērojamā Savienības līdzfinansējuma likme nepārsniedz 80 %. Pārējo finansējumu nodrošina Lietuva un papildu avoti, kas nav Savienības budžets.

Kopējā saskaņā ar programmu piemērojamā Savienības līdzfinansējuma likme ir 86 %. Pārējo finansējumu nodrošina Lietuva un papildu avoti, kas nav Savienības budžets.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Galvenās radioloģiskās drošības problēmas 2021.–2027. gada finansēšanas periodā tiek risinātas ar P.1, P.2 un P.4 punkta darbībām. Uz reaktoru aktīvo zonu demontāžu jo īpaši attiecas P.2 punkts. Mazākas problēmas tiek risinātas ar P.3 punkta darbībām, bet P.0 un P.5 punkts aptver dezekspluatācijas atbalsta darbības.

4.  Galvenās radioloģiskās drošības problēmas 2021.–2027. gada finansēšanas periodā tiek risinātas ar P.1, P.2, P.3 un P.4 punkta darbībām. Uz reaktoru aktīvo zonu demontāžu jo īpaši attiecas P.2 punkts. P.0 un P.5 punkts aptver izņemšanai no ekspluatācijas paredzētās atbalsta darbības.

Pamatojums

Nostrādātās kodoldegvielas droša apstrāde un uzglabāšana ir būtisks kodoldrošības jautājums. To nevar pārvirzīt uz “mazāku svarīgu problēmu” kategoriju.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

I pielikums – 5. punkts – 1. tabula – P.3. pozīcija

 

Komisijas ierosinātais teksts

1. tabula

#

Postenis

Prioritāte

P.3

Darbības ar nostrādāto kodoldegvielu

II

 

Grozījums

1. tabula

#

Postenis

Prioritāte

P.3

Darbības ar nostrādāto kodoldegvielu

I

Pamatojums

Nostrādātās kodoldegvielas droša apstrāde ir būtisks kodoldrošības jautājums. To nevar pārvirzīt uz “mazāku svarīgu problēmu” kategoriju.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

I pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apglabāšana dziļā ģeoloģiskajā glabātavā neietilpst programmu darbības jomā, un Lietuvai šis jautājums jārisina savā nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas nacionālajā programmā, kā to prasa Padomes Direktīva 2011/70/Euratom.

7.  Lai gan nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apglabāšana dziļā ģeoloģiskajā glabātavā neietilpst programmu darbības jomā laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam, Lietuva un Savienība savlaicīgi sāks apspriešanos par šo darbību potenciālu iekļaušanu minētās programmas darbības jomā saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu.

Pamatojums

Lietuva nevarēja uzkrāt finansējumu nostrādātās kodoldegvielas galīgai apglabāšanai saistībā ar Ignalinas KES agrīnu slēgšanu kā priekšnoteikumu dalībai ES. Savienībai, solidarizējoties ar Lietuvu, turpmākajās daudzgadu finanšu shēmās būtu Ignalinas programmas darbības jomās jāiekļauj nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apglabāšana, lai vismaz līdzfinansētu šo ārkārtīgi dārgo darbu sākumu, piemēram, piemērotas vietas meklēšanu, izpēti un izrakšanu.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Ignalinas kodolelektrostacijas slēgšana ir unikāls izaicinājums Eiropas kodoldrošībai — gan iekārtas lieluma, gan tās reaktoru tehnisko parametru dēļ. Ignalinas spēkstacijā tika izmantoti divi padomju laikā ražoti RBMK 1500 ūdensdzeses reaktori. Šī stacija Lietuvai tika uzspiesta padomju okupācijas laikā un bija paredzēta, lai nodrošinātu ar elektroenerģiju daudz plašāku reģionu. Uzdevums slēgt šo staciju droši un efektīvi ir pārāk smags teritorijas un ekonomikas kapacitātes ziņā tik mazai valstij kā Lietuva. Lietuvas Pievienošanās līguma Protokolā Nr. 4 bija noteikts, ka Lietuvai priekšlaicīgi ir jāslēdz abi reaktori, jo tie radīja nopietnus draudus drošībai. Šie Černobiļas tipa reaktori bija aprīkoti ar grafīta moderatoru, un tiem nebija pilnīgas ierobežošanas struktūras. Tika secināts, ka reaktori pēc savas būtības ir nedroši, jo to konstrukcija pašos pamatos ir kļūdaina. Savukārt Savienība apņēmās sniegt būtisku palīdzību izņemšanas no ekspluatācijas programmai, kā arī palīdzēt Lietuvai risināt ar enerģijas drošību saistītās problēmas.

Ierosinātā regula

Referente atzinīgi vērtē ierosināto regulu kā apliecinājumu Savienības apņemšanai arī turpmāk atbalstīt šos centienus. Tomēr viņa uzskata, ka jāveic daži svarīgi pielāgojumi, jo īpaši attiecībā uz pietiekama finansējuma nodrošināšanu šai programmai.

Pieprasītais finansējums

Referente pieprasa ES iemaksu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā palielināt līdz EUR 780 miljoniem. Visi atbilstīgie partneri, ar ko referente tikās, — Lietuvas valdības ierēdņi, kodolelektrostacijas vadība, neatkarīgie Komisijas eksperti un ERAB pārstāvji — bija vienisprātis par šo summu, lai gan izraisījās diskusijas par piešķīrumu grafiku. Proti, pašreizējā priekšlikumā (piešķirt EUR 552 miljonus laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam) nav ņemts vērā, ka 2. bloka demontāžas process sāksies 2026. gadā, turpināsies ilgāk par 2027. gadu, savukārt pietiekams finansējums šim uzdevumam ir jāuzkrāj vēl pirms darbu uzsākšanas. Pretējā gadījumā valsts regulators nevarēs atļaut 2. bloka reaktora demontāžas sākšanu.

Jāņem vērā, ka Ignalinas izņemšanas no ekspluatācijas programma tuvojas ļoti sarežģītam posmam — 1. un 2. bloka grafīta reaktora serdeņa demontāžai. Tā ir neatgriezeniska darbība: demontāžas un dekontaminācijas pasākumi jāturpina pienācīgajā secībā un bez pārtraukuma, lai novērstu riskus un radioloģiskos apdraudējumus. Ja netiks garantēts pietiekams finansējums, uz četriem gadiem tiks atlikta 2. bloka demontāža, ievērojami palielināsies visa projekta kopējās izmaksas un tiks apdraudēta Eiropas kodoldrošība. Tiktu zaudēts kvalificēts darbaspēks, un būtu jāatliek izņemšanas no ekspluatācijas pabeigšana, kas patlaban tiek plānota 2038. gadā. Turklāt šāda atlikšana varētu izraisīt sociāli ekonomisko krīzi šajā Lietuvas reģionā, kas jau tā ir salīdzinoši nabadzīgs. Tas ietekmētu arī ES reputāciju Lietuvā, kas nevainojami izpildīja tai pievienošanās līguma paredzētās saistības, priekšlaikus slēdzot Ignalinas kodolelektrostaciju un priekšzīmīgā veidā īstenojot izņemšanas no ekspluatācijas darbības

Jānorāda, ka ārpus Ignalinas programmas darbības jomas Lietuva ir pilnībā atbildīga par to, lai attīstītu Ignalinas reģionu un veiktu tur guldījumus, jo tajā ir zems ienākumu un valstī augstākais bezdarba līmenis, galvenokārt tāpēc, ka tika slēgta Ignalinas kodolelektrostacija, kas bija lielākais darba devējs šajā reģionā. Tas valstij rada nopietnu slogu. Tas ir arī politiski jutīgs jautājums, jo reģions, īpaši Visaginas pilsētā, kur atrodas kodolelektrostacija, pārsvarā dzīvo etniskās minoritātes.

Referente vēl iesaka nodrošināt, ka darbības, kas saistītas ar zināšanu izplatīšanu, lai gan ir svarīgas, nedrīkst novirzīt pārāk daudz resursu no galvenā mērķa — drošas un savlaicīgas šīs kodolelektrostacijas izņemšanas no ekspluatācijas. Zināšanu izplatīšana ir viens no papildu mērķiem (tas nav minēts Protokolā Nr. 4, ar kuru tika izveidota Ignalinas programma), un tā īstenošanas finansējums nav iekļauts esošajā izņemšanas no ekspluatācijas plānā. Tādēļ būtu lietderīgi šim mērķim ieviest atsevišķu finansējumu, lai nodrošinātu, ka resursi netiek novirzīti no izņemšanas no ekspluatācijas darbiem.

Līdzfinansējuma likmes

Pašreizējais priekšlikums noteikt ES līdzfinansējuma likmes maksimālo robežvērtību 80 % apmērā ievieš jaunu prasību, kura neatbilst Protokola Nr. 4 noteikumiem (kas paredz 100 % ES finansējumu noteiktiem pasākumiem), nedz arī ar pastāvošajai praksei (pašreizējā ES un Lietuvas līdzfinansējuma attiecība ir aptuveni 86 % –14 %). Neraugoties uz apgalvojumu, ka dalībvalsts lielāks ieguldījums radītu lielāku veiktspēju, Komisijas veiktais novērtējums par izņemšanas no ekspluatācijas darbībām Lietuvā, Slovākijā un Bulgārijā nedeva pierādījumus šādam apgalvojumam, bet secināja, ka atbilstoši pašreizējai līdzfinansēšanas praksei Ignalinas programma tiek īstenota efektīvi un lietderīgi un ka “valsts ieguldījuma sasniegtais līmenis, šķiet, ir piemērots, lai saglabātu pienācīgu lietderību”.

Kopš programmas uzsākšanas Lietuva ir finansējusi apmēram 14 % no tiešajiem izņemšanas no ekspluatācijas pasākumiem. Tomēr, tā kā Ignalinas programma neattiecas uz konkrētām saistītām darbībām (piemēram, stacijas fizisko drošību un ugunsdrošību), faktiskais Lietuvas ieguldījums ir augstāks. Priekšlikums palielināt Lietuvas daļu līdz 20 % radītu būtisku finanšu slogu šai valstij, un iedzīvotāji to uzskatītu par negodīgu rīcību, jo īpaši ņemot vērā to, ka Lietuva ir pilnībā izpildījusi savas ar Pievienošanās aktu uzņemtās saistības. Pašreizējā proporcija (86–14) ir optimāla, un tā varētu kalpot par orientieri turpmākiem projektiem.

Vēl viens arguments par lielāku valsts ieguldījumu, proti, atsauces uz Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu un “piesārņotājs maksā” principu, nevar tikt piemērots Lietuvai, jo Ignalinas kodolelektrostaciju tai uzspieda Padomju Savienība un bija paredzēta daudz plašāka reģiona apkalpošanai. Līdz ar priekšlaicīgu kodolelektrostacijas slēgšanu un nepieciešamību palielināt enerģijas importu Lietuvas iedzīvotājiem gadiem ilgi par enerģiju ir jāmaksā vairāk.

Programmas darbības joma

Pašreizējā Komisijas priekšlikumā nav iekļauta nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apglabāšana dziļā ģeoloģiskajā glabātavā un noteikts, ka par nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu atbildīga būtībā ir Lietuva.

Referente uzskata, ka, iespējams, nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) Ignalinas programmai būtu jādod ieguldījums arī kodolatkritumu galīgās glabātavas sagatavošanā.

Padomes Direktīva 011/70/Euratom, uz kuru priekšlikumā ir izdarīta atsauce, atļauj veikt Savienības ieguldījumus dažāda veida izņemšanas no ekspluatācijas projektos, tostarp saistībā ar nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu. Direktīvas 13. apsvērumā skaidri norādīts, ka Kopiena ir iesaistījusies finansiāla atbalsta sniegšanā dažādām izņemšanas no ekspluatācijas darbībām, tostarp saistībā ar nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. “Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas” definīcijā ietilpst, inter alia, uzglabāšana un apglabāšana.

Lai gan Direktīvā 2011/70/Euratom paredzēts, ka nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz tie, kas radījuši šos materiālus, šo noteikumu ar atpakaļejošu spēku nevar piemērot Lietuvai, jo tā slēdza Ignalinas kodolelektrostaciju vēl pirms minētās direktīvas pieņemšanas un tādējādi nespēja uzkrāt pietiekamus līdzekļus nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanai un apglabāšanai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013

Atsauces

COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

23.8.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

BUDG

13.9.2018

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Rebecca Harms

30.8.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

5.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

61

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Iesniegšanas datums

29.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

61

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika