Procedură : 2018/0251(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0413/2018

Texte depuse :

A8-0413/2018

Dezbateri :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0035

RAPORT     *
PDF 792kWORD 98k
29.11.2018
PE 627.763v02-00 A8-0413/2018

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectare nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului

(COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Rebecca Harms

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectare nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului

(COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0466),

-  având în vedere Actul de aderare din 2003, în special articolul 3 și Protocolul nr. 4 anexat,

–   având în vedere cererea de aviz primită din partea Consiliului (C8-0394/2018),

-  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0413/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În conformitate cu Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003, care vizează centrala nucleară Ignalina1, Lituania s-a angajat să închidă unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare Ignalina până la 31 decembrie 2004 și, respectiv, până la 31 decembrie 2009, precum și să dezafecteze ulterior aceste unități.

(1)  În conformitate cu Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003, care vizează centrala nucleară Ignalina1, Lituania s-a angajat să închidă unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare Ignalina până la 31 decembrie 2004 și, respectiv, până la 31 decembrie 2009, precum și să dezafecteze ulterior aceste unități. Protocolul nr. 4 rămâne temeiul juridic al programului Ignalina.

_____________

_________________

1 JO L 236, 23.9.2003, p. 944.

1 JO L 236, 23.9.2003, p. 944.

Justificare

Este important de subliniat că rămân valabile dispozițiile Protocolului nr. 4 ca temei al programului.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În conformitate cu obligațiile ce îi revin în temeiul Actului de aderare și beneficiind de asistența din partea Uniunii, Lituania a închis cele două unități în termenul prevăzut și a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezafectarea lor. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a continua reducerea nivelului de risc radiologic. Pe baza estimărilor disponibile, sunt necesare resurse financiare suplimentare în acest scop după anul 2020.

(2)  În conformitate cu obligațiile ce îi revin în temeiul Actului de aderare și beneficiind de asistența din partea Uniunii, Lituania a închis cele două unități în termenul prevăzut și a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezafectarea lor. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a continua reducerea nivelului de risc radiologic. Pe baza estimărilor disponibile și a datei de închidere finale planificate pentru 2038, sunt necesare resurse financiare suplimentare substanțiale în acest scop după anul 2020. Pentru a face posibil ca planul de dezafectare să fie dus la bun sfârșit până în 2038, va trebui să se găsească o soluție pentru deficitul de finanțare în valoare de 1 548 de milioane EUR.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Activitățile care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile. Dezafectarea centralei nucleare care face obiectul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu legislația în materie de securitate nucleară, respectiv cu Directiva 2009/71/Euratom(1) a Consiliului , și în materie de gestionare a deșeurilor, respectiv cu Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului (2). Responsabilitatea finală pentru securitatea nucleară și pentru gestionarea în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine Lituaniei.

(3)  Activitățile care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile. Dezafectarea centralei nucleare care face obiectul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu legislația în materie de securitate nucleară, respectiv cu Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului(1), și în materie de gestionare a deșeurilor, respectiv cu Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului(2). Responsabilitatea finală pentru securitatea nucleară și pentru gestionarea în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine Lituaniei. Cu toate acestea, Directiva 2011/70/Euratom permite Uniunii să contribuie la o gamă largă de proiecte de dezafectare, inclusiv prin stocarea și depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Deși Directiva 2011/70/Euratom prevede că costurile gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt suportate de cei care au generat aceste materiale, această dispoziție nu poate fi aplicată retroactiv în cazul Lituaniei, care a închis centrala nucleară Ignalina înainte de adoptarea directivei respective și, prin urmare, nu a fost în măsură să acumuleze fonduri suficiente pentru stocarea și depozitarea permanentă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

_____________

_________________

1 Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

1 Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

2 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).

2 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).

Justificare

Considerentul 13 din Directiva 2011/70/Euratom precizează în mod clar că Comunitatea a contribuit la sprijinul financiar pentru diverse activități de dezafectare, inclusiv pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Definițiile „gestionării deșeurilor radioactive” includ, printre altele, stocarea și depozitarea definitivă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Recunoscând că închiderea prematură și dezafectarea în consecință a centralei nucleare de la Ignalina, care are două reactoare RBMK de 1 500 MW, moștenite de la Uniunea Sovietică, a fost una fără precedent, reprezentând pentru Lituania o sarcină financiară excepțională, disproporționată în raport cu dimensiunea și cu forța economică a țării, Protocolul nr. 4 a prevăzut că asistența Uniunii, în cadrul programului Ignalina, va continua fără întrerupere, fiind prelungită dincolo de anul 2006, pe perioada următoarelor perspective financiare.

(4)  Recunoscând că închiderea prematură și dezafectarea în consecință a centralei nucleare de la Ignalina, care are două reactoare RBMK de 1 500 MW (reactoare de putere cu tuburi de presiune, moderate cu grafit), , asemănătoare cu cele folosite în Cernobâl, moștenite de la Uniunea Sovietică, a fost una fără precedent, dat fiind faptul că nu au mai existat nicăieri în lume cazuri de dezmembrare a unui reactor similar, și a reprezentat pentru Lituania o sarcină financiară excepțională, disproporționată în raport cu dimensiunea și cu forța economică a țării, Protocolul nr. 4 a prevăzut că asistența Uniunii, în cadrul programului Ignalina, va continua fără întrerupere, fiind prelungită dincolo de anul 2006, pe perioada următoarelor perspective financiare, până la data de închidere finală, planificată în prezent pentru 2038.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea către toate statele membre a cunoștințelor dobândite în cadrul Programului, în coordonare și în sinergie cu alte programe relevante ale Uniunii pentru activitățile de dezafectare din Bulgaria, din Slovacia și de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, întrucât astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii.

(10)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea către toate statele membre a cunoștințelor dobândite în cadrul Programului, în coordonare și în sinergie cu alte programe relevante ale Uniunii pentru activitățile de dezafectare din Bulgaria, din Slovacia și de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei. Pentru ca aceste măsuri să aducă cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii, finanțarea în scopul difuzării cunoștințelor nu ar trebui să facă parte din finanțarea lucrărilor de dezafectare, ci ar trebui să provină din alte surse financiare ale Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Dezafectarea centralei nucleare Ignalina ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.

(11)  Dezafectarea centralei nucleare Ignalina ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional și asigurând salarii competitive pentru personalul calificat.

Justificare

Una dintre provocările cu care se confruntă Ignalina constă în faptul că adesea salariile nu sunt atractive pentru specialiști, care caută, de multe ori, locuri de muncă în altă parte. Acest lucru ar putea afecta calitatea lucrărilor de dezafectare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Comisia și Lituania ar trebui să asigure monitorizarea și controlul eficace al evoluției procesului de dezafectare, pentru a asigura la nivelul Uniunii cea mai mare valoare adăugată pentru finanțarea alocată în cadrul prezentului regulament, cu toate că responsabilitatea finală pentru dezafectare revine Lituaniei. Acesta include măsurarea eficace a progreselor performanțelor și adoptarea de măsuri corective acolo unde este necesar.

(12)  Comisia și Lituania ar trebui să asigure monitorizarea și controlul eficace al evoluției procesului de dezafectare, pentru a asigura la nivelul Uniunii cea mai mare valoare adăugată pentru finanțarea alocată în cadrul prezentului regulament. Acesta include monitorizarea eficace a progreselor și performanțelor și adoptarea, împreună cu Lituania și cu Uniunea, a unor măsuri corective acolo unde este necesar.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Programul ar trebui derulat cu un efort financiar comun al Uniunii și al Lituaniei. Ar trebui stabilit un prag maxim al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente. Luând în considerare practicile programelor comparabile ale Uniunii și consolidarea economiei lituaniene, de la demararea programului de dezafectare a centralei Ignalina și până la sfârșitul implementării activităților finanțate în temeiul prezentului regulament, rata de cofinanțare de la Uniune nu ar trebui depășească 80 % din costurile eligibile. Restul cofinanțării ar trebui asigurat de Lituania și de alte surse decât bugetul Uniunii, în special de instituții financiare internaționale și de alți donatori.

(16)  Programul ar trebui derulat cu un efort financiar comun al Uniunii și al Lituaniei. Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003 prevede că, pentru anumite măsuri, contribuția Uniunii în cadrul programului Ignalina poate reprezenta până la 100 % din cheltuielile totale. Ar trebui stabilit un prag al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente. Luând în considerare constatările raportului din 2018 al Comisiei privind evaluarea și punerea în aplicare a programelor de asistență ale UE pentru dezafectare nucleară în Bulgaria, Slovacia și Lituania și angajamentul politic asumat de Lituania de a contribui cu 14 % la costul total al dezafectării, ar trebui ca rata de cofinanțare de la Uniune, de la demararea programului de dezafectare a centralei Ignalina și până la sfârșitul implementării activităților finanțate în temeiul prezentului regulament, să reprezinte 86 % din costurile eligibile. Restul cofinanțării ar trebui asigurat de Lituania și de alte surse decât bugetul Uniunii. Ar trebui depuse eforturi pentru a atrage finanțare din alte surse, în special de la instituții financiare internaționale și de la alți donatori.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În afara domeniului de aplicare al programului Ignalina, Lituaniei îi revine în continuare responsabilitatea finală pentru dezvoltarea regiunii Ignalina și pentru investițiile în această regiune, caracterizată de venituri reduse și de cele mai ridicate rate ale șomajului din țară, în principal din cauza închiderii centralei nucleare Ignalina, care era cel mai mare angajator din regiune.

Justificare

Nu ar trebui să se subestimeze gravitatea problemelor socioeconomice din regiunea Ignalina și, în special, din orașul Visaginas, cu populație multietnică. Aceasta reprezintă o provocare considerabilă pentru Lituania atât din punct de vedere financiar, cât și politic.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Programul se încadrează în domeniul de aplicare al Programului național lituanian în temeiul Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului.

(19)  Programul se încadrează în domeniul de aplicare al Programului național lituanian în temeiul Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului și poate contribui la punerea în aplicare a acestuia fără a aduce atingere directivei.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Sprijinul financiar din partea Uniunii pentru dezafectarea reactorului nuclear de la Ignalina este pe deplin justificat din motive istorice, însă programul nu ar trebui să constituie un precedent de utilizare a fondurilor Uniunii pentru dezafectarea altor reactoare nucleare. Fiecărui stat membru ar trebui să îi revină obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive, inclusiv deșeurile radioactive care ar putea proveni de la dezafectarea instalațiilor nucleare existente. Politicile naționale trebuie să se bazeze pe principiul „poluatorul plătește”.

Justificare

Considerentul (24) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului. Statele membre trebuie să se asigure că răspunderea pentru securitatea instalațiilor și/sau a activităților de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine în principal deținătorului de autorizație. Statelor membre le revine responsabilitatea finală pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive generate pe teritoriile lor. Articolul 4 alineatul (3) litera (e) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b)  Recomandarea 2006/851/Euratom a Comisiei arată că, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, operatorii nucleari ar trebui să sigure economisirea, în timpul perioadei de producție a instalațiilor nucleare, a unor resurse financiare suficiente pentru acoperirea costurilor legate de dezafectarea lor ulterioară.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al Programului este de a sprijini Lituania în privința implementării dezafectării centralei nucleare Ignalina, cu un accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică ale dezafectării centralei nucleare Ignalina, asigurându-se totodată o diseminare amplă către toate statele membre UE a cunoștințelor în materie de dezafectare nucleară generate cu acest prilej.

1.  Obiectivul general al Programului este de a sprijini Lituania în mod adecvat în privința implementării în condiții de siguranță a dezafectării centralei nucleare Ignalina, cu un accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică ale dezafectării centralei nucleare Ignalina, asigurându-se inclusiv depozitarea intermediară a combustibilului uzat.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul are ca obiectiv specific dezmembrarea și decontaminarea echipamentelor și barelor de combustibil de la Ignalina, în conformitate cu planul de dezafectare, gestionarea în continuare în condiții de siguranță a deșeurilor de dezafectare și a celor moștenite și diseminarea către părțile interesate din UE a cunoștințelor generate cu acest prilej.

2.  Programul are ca obiectiv principal dezmembrarea și decontaminarea echipamentelor și barelor de combustibil de la Ignalina, în conformitate cu planul de dezafectare, și gestionarea în continuare în condiții de siguranță a deșeurilor de dezafectare și a celor moștenite.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul are, de asemenea, obiectivul complementar de a asigura difuzarea masivă către toate statele membre a cunoștințelor dobândite în materie de dezafectare nucleară. Obiectivul complementar este finanțat prin programul de asistență financiară pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive (COM (2018) 467).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Descrierea detaliată a obiectivului specific figurează în anexa I. Comisia poate modifica anexa I, prin intermediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

3.  Descrierea detaliată a obiectivului principal figurează în anexa I.

Justificare

Anexa I reprezintă o parte esențială a regulamentului și, prin urmare, nu ar trebui modificată după adoptarea regulamentului.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului în perioada 2021 - 2027 se ridică la 552 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru implementarea programului în perioada 2021-2027 se ridică la 780 000 000 EUR în prețuri curente pentru punerea în aplicare a obiectivului principal al programului (activități de dezafectare).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rata maximă de cofinanțare a Uniunii, aplicabilă în cadrul Programului nu trebuie să fie mai mare de 80 %. Restul cofinanțării trebuie asigurat de Lituania și din alte surse decât bugetul Uniunii.

Rata maximă de cofinanțare a Uniunii aplicabilă în cadrul Programului ar trebui să fie de 86 %. Restul cofinanțării este asigurat de Lituania și de alte surse decât bugetul Uniunii.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Anexa 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Principalele probleme de securitate radiologică în perioada de finanțare 2021-2027 sunt abordate prin activitățile de la punctele P.1, P.2 și P.4. În special, dezmembrarea cuvei reactoarelor este inclusă la punctul P.2.Problemele mai mici sunt abordate la punctul P.3, iar punctele P.0 și P.5 acoperă activitățile auxiliare dezafectării.

4.  Principalele probleme de securitate radiologică în perioada de finanțare 2021-2027 sunt abordate prin activitățile de la punctele P.1, P.2, P.3 și P.4. În special, dezmembrarea cuvei reactoarelor este inclusă la punctul P.2. Punctele P.0 și P.5 acoperă activitățile auxiliare dezafectării.

Justificare

Manipularea și stocarea în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat reprezintă o problemă esențială de securitate nucleară. Acestea nu pot fi trecute în categoria „probleme mai mici”.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Anexa 1 – paragraful 5 – tabelul 1 – punctul P.3

 

Textul propus de Comisie

Tabelul 1

#

Punct

Prioritate

P.3

Manipularea combustibilului nuclear uzat

II

 

Amendamentul

TABELUL 1

#

Punct

Prioritate

P.3

Manipularea combustibilului nuclear uzat

I

Justificare

Manipularea și stocarea în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat reprezintă o problemă esențială de securitate nucleară. Acestea nu pot fi trecute în categoria „probleme mai mici”.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Anexa 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un depozit geologic de adâncime este exclusă din domeniul de aplicare al Programului, acest lucru trebuind să fie realizat de Lituania în programul său național de gospodărire a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului.

7.  Deși depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un depozit geologic de adâncime este exclusă din domeniul de aplicare al programului, în perioada 2021-2027, Lituania și Uniunea inițiază, în timp util, consultări cu privire la posibila includere a acestor activități în domeniul de aplicare al programului în următorul cadru financiar multianual.

Justificare

Lituania nu a putut acumula fonduri pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat din cauza închiderii anticipate a centralei nucleare Ignalina ca o condiție prealabilă pentru aderarea la UE. Din solidaritate cu Lituania, Uniunea ar trebui să includă, în viitoarele cadre financiare multianuale, depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive în domeniul de aplicare al programelor Ignalina, pentru a cofinanța, cel puțin, începutul acestor lucrări extrem de costisitoare, cum ar fi căutarea amplasamentului adecvat, cercetarea și excavarea.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Închiderea centralei nucleare Ignalina reprezintă o provocare unică pentru securitatea nucleară europeană, atât din cauza dimensiunilor centralei, cât și din cauza caracteristicilor tehnice ale reactoarelor. Centrala nucleară Ignalina utiliza două reactoare RBMK 1500 răcite cu apă, din perioada sovietică. Această centrală i-a fost impusă Lituaniei în timpul ocupației sovietice și a fost concepută pentru a deservi o regiune mult mai largă. Sarcina de a închide centrala în mod sigur și eficient este mult prea grea pentru o țară de dimensiunea și cu capacitatea economică a Lituaniei. Protocolul nr. 4 la Tratatul de aderare a Lituaniei la Uniunea Europeană a impus Lituaniei să închidă anticipat ambele reactoare, din cauza unor probleme grave de siguranță. Reactoarele, de același tip ca reactoarele de la Cernobîl, erau moderate cu grafit și nu dispuneau de o anvelopă de protecție completă. S-a concluzionat că reactoarele erau inerent nesigure, deoarece proiectarea lor a fost complet eronată. La rândul său, Uniunea s-a angajat să acorde o asistență vitală programului de dezafectare, precum și să ajute Lituania să răspundă provocărilor în materie de securitate energetică generate de acesta.

Regulamentul propus

Raportoarea salută propunerea de regulament, ca o manifestare a angajamentului neîntrerupt al Uniunii față de acest demers. Cu toate acestea, consideră că trebuie făcute unele ajustări importante, în special în ceea ce privește asigurarea finanțării adecvate a programului.

Finanțarea solicitată

Raportoarea solicită ca UE să-și majoreze contribuția la 780 de milioane EUR în următorul CFM. Toți interlocutorii relevanți cu care raportoarea a avut întrevederi – de la oficiali ai guvernului din Lituania, membri ai conducerii centralei și experți independenți până la reprezentanții Comisiei și ai BERD – au fost de acord cu privire la această sumă, deși au existat discuții cu privire la calendarul alocărilor. În special, propunerea Comisiei (de a aloca 552 de milioane EUR între anul 2021 și anul 2027) nu ia în considerare faptul că procesul de dezmembrare a unității 2 va începe în 2026 și durata sa se va prelungi și după 2027, iar finanțarea necesară pentru această sarcină trebuie acumulată înainte de începerea lucrărilor. În caz contrar, autoritatea națională de reglementare nu va putea autoriza începerea dezmembrării reactorului unității 2.

Trebuie să se aibă în vedere faptul că programul de dezafectare Ignalina se apropie de o etapă extrem de dificilă – dezmembrarea miezurilor reactoarelor moderate cu grafit ale unității 1 și unității 2. Această situație este ireversibilă: activitățile de dezmembrare și decontaminare trebuie să continue ordonat și fără întrerupere, pentru a preveni riscurile și pericolele radiologice. Negarantarea unei finanțări suficiente ar duce la suspendarea pe o perioadă de patru ani a dezmembrării unității 2 și, în cele din urmă, la creșterea semnificativă a costului total al întregului proiect și ar pune în pericol securitatea nucleară a Europei. S-ar pierde forță de muncă calificată, iar finalizarea dezafectării, programată în prezent pentru 2038, ar trebui amânată. În plus, suspendarea ar conduce la o criză socioeconomică în această regiune, deja relativ săracă, din Lituania. Aceasta ar afecta, de asemenea, reputația UE în Lituania, care și-a pus în aplicare cu rigurozitate partea care îi revine din tratatul de aderare prin închiderea anticipată a centralei nucleare Ignalina și prin efectuarea activităților de dezafectare în mod exemplar.

Trebuie remarcat că, în afara domeniului de aplicare al programului Ignalina, Lituaniei îi revine în continuare responsabilitatea finală pentru dezvoltarea regiunii Ignalina și pentru investițiile în această regiune, caracterizată de venituri reduse și de cea mai ridicată rată a șomajului din țară, în principal din cauza închiderii centralei nucleare, care era cel mai mare angajator din regiune. Acest lucru reprezintă o sarcină considerabilă pentru țară, precum și un aspect sensibil din punct de vedere politic, din moment ce în regiunea – și, în special, în orașul Visaginas – unde este situată centrala nucleară predomină minoritățile etnice.

Raportoarea recomandă, de asemenea, ca activitățile legate de difuzarea cunoștințelor, chiar dacă sunt importante, să nu deturneze resursele de la obiectivul principal – dezafectarea în timp util și în condiții de siguranță a centralei nucleare. Difuzarea cunoștințelor reprezintă un obiectiv complementar (nu este menționat în Protocolul nr. 4, care a creat programul Ignalina), iar finanțarea acestuia nu este prevăzută în planul de dezafectare actual. Prin urmare, ar fi oportun să se introducă o finanțare separată pentru acest obiectiv, pentru a se asigura că resursele nu sunt deturnate de la lucrările de dezafectare.

Ratele de cofinanțare

Propunerea actuală de stabilire a pragului maxim al ratei de cofinanțare a UE la 80 % introduce o nouă cerință care nu este în conformitate cu Protocolul nr. 4 (ce prevede o finanțare de 100 % din partea UE pentru anumite măsuri), nici cu practica existentă (raportul actual al cofinanțării UE-Lituania este de aproximativ 86 %-14 %). În pofida afirmației potrivit căreia o contribuție mai mare din partea unui stat membru ar avea drept rezultat o performanță mai ridicată, evaluarea, realizată chiar de Comisie, a activităților de dezafectare din Lituania, Slovacia și Bulgaria nu a găsit nicio dovadă în sprijinul acestei afirmații și a concluzionat că programul Ignalina, cofinanțat conform practicii actuale, se desfășoară în mod eficient și eficace și că nivelurile atinse ale contribuției naționale sunt considerate adecvate pentru menținerea unei eficiențe corespunzătoare.

De la începutul programului, Lituania a contribuit cu aproximativ 14 % la activitățile de directe de dezafectare. Cu toate acestea, având în vedere faptul că anumite activități conexe (precum siguranța fizică și siguranța la incendii a centralei) nu fac obiectul programului Ignalina, contribuția efectivă a Lituaniei este mai mare. Propunerea de majorare a cotei de participare a Lituaniei la 20 % ar reprezenta o sarcină financiară semnificativă pentru Lituania și ar fi considerată nedreaptă de către populație, în special având în vedere că Lituania și-a îndeplinit corespunzător obligațiile care îi revin în temeiul tratatului de aderare. Raportul existent (86-14) este optim și ar putea servi drept orientare pentru proiecte viitoare.

Un alt argument în favoarea unei contribuții mai mari la nivel național, și anume trimiterile la raportul Curții de Conturi Europene și la principiul „poluatorul plătește”, nu poate fi aplicat în cazul Lituaniei, deoarece centrala nucleară Ignalina i-a fost impusă de Uniunea Sovietică și a fost concepută să deservească o regiune mult mai mare. De asemenea, cetățenii lituanieni au suportat costuri mai mari pentru energie timp de mai mulți ani ca urmare a închiderii anticipate a centralei nucleare și a necesității de a crește importurile de energie.

Domeniul de aplicare al programului

Propunerea actuală a Comisiei exclude depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un depozit geologic de adâncime și atribuie în principal Lituaniei sarcina crucială de stocare și depozitare definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor.

Raportoarea consideră că, eventual, în viitorul cadru financiar multianual (CFM), programul Ignalina ar trebui să contribuie și la pregătirea depozitului definitiv al deșeurilor nucleare.

Directiva 2011/70/Euratom, menționată în propunere, permite Uniunii să contribuie la o gamă largă de proiecte de dezafectare, inclusiv prin stocarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat. Considerentul 13 din directiva respectivă precizează în mod clar că Comunitatea a contribuit la sprijinul financiar pentru diverse activități de dezafectare, inclusiv pentru gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat. Definițiile „gestionării deșeurilor radioactive” includ, printre altele, stocarea și depozitarea definitivă.

Deși Directiva 2011/70/Euratom prevede că costurile gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt suportate de cei care au generat aceste materiale, această dispoziție nu poate fi aplicată retroactiv în cazul Lituaniei, care a închis centrala nucleară Ignalina înainte de adoptarea directivei respective și, prin urmare, nu a fost în măsură să acumuleze fonduri suficiente pentru stocarea și depozitarea permanentă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului

Referințe

COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)

Data sesizării

23.8.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

13.9.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Rebecca Harms

30.8.2018

 

 

 

Examinare în comisie

8.10.2018

5.11.2018

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

61

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

Data depunerii

29.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

61

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Barbara Kappel

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate