Betänkande - A8-0413/2018Betänkande
A8-0413/2018

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013

  29.11.2018 - (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)) - *

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande: Rebecca Harms


  Förfarande : 2018/0251(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0413/2018
  Ingivna texter :
  A8-0413/2018
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013

  (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

  (Samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0466),

  -  med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 3 i protokoll nr 4 till denna,

  –  med beaktande av den begäran om yttrande som rådet lagt fram (C8-0394/2018),

  -  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0413/2018).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I enlighet med protokoll nr 4 till 2003 års anslutningsakt om kärnkraftverket Ignalina1 åtog sig Litauen att stänga reaktor 1 och reaktor 2 i kärnkraftverket Ignalina senast den 31 december 2004 respektive den 31 december 2009, och att därefter avveckla dessa reaktorenheter.

  (1)  I enlighet med protokoll nr 4 till 2003 års anslutningsakt om kärnkraftverket Ignalina1 åtog sig Litauen att stänga reaktor 1 och reaktor 2 i kärnkraftverket Ignalina senast den 31 december 2004 respektive den 31 december 2009, och att därefter avveckla dessa reaktorenheter. Protokoll nr 4 kvarstår som rättslig grund för Ignalinaprogrammet.

  _____________

  _________________

  1 EUT L 236, 23.9.2003, s. 944.

  1 EUT L 236, 23.9.2003, s. 944.

  Motivering

  Det är viktigt att trycka på att bestämmelserna i protokoll 4 alltjämt gäller som programmets grund.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  I enlighet med anslutningsaktens förpliktelser och med stöd av bistånd från unionen har Litauen stängt de två reaktorerna inom respektive tidsfrist och gjort betydande framsteg mot deras avveckling. Det krävs ytterligare arbete för att fortsätta att minska den radiologiska risken. Mot bakgrund av tillgängliga uppskattningar kommer det att krävas ytterligare ekonomiska resurser i detta syfte efter år 2020.

  (2)  I enlighet med anslutningsaktens förpliktelser och med stöd av bistånd från unionen har Litauen stängt de två reaktorerna inom respektive tidsfrist och gjort betydande framsteg mot deras avveckling. Det krävs ytterligare arbete för att fortsätta att minska den radiologiska risken. Mot bakgrund av tillgängliga uppskattningar och den planerade slutgiltiga stängningen 2038 kommer det att krävas ytterligare avsevärda ekonomiska resurser i detta syfte efter år 2020. För att avvecklingsplanen ska kunna slutföras senast 2038 kommer finansieringsunderskottet på 1 548 miljoner euro att behöva åtgärdas.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  De verksamheter som omfattas av denna förordning bör följa tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Avvecklingen av det kärnkraftverk som omfattas av denna förordning bör utföras i enlighet med lagstiftningen om kärnsäkerhet, nämligen rådets direktiv 2009/71/Euratom(1), och avfallshantering, nämligen rådets direktiv 2011/70/Euratom.(2). Det slutliga ansvaret för kärnsäkerheten och för säkerheten vid hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ligger hos Litauen.

  (3)  De verksamheter som omfattas av denna förordning bör följa tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Avvecklingen av det kärnkraftverk som omfattas av denna förordning bör utföras i enlighet med lagstiftningen om kärnsäkerhet, nämligen rådets direktiv 2009/71/Euratom(1), och avfallshantering, nämligen rådets direktiv 2011/70/Euratom.(2). Det slutliga ansvaret för kärnsäkerheten och för säkerheten vid hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ligger hos Litauen. Direktiv 2011/70/Euratom medger emellertid unionsbidrag till en lång rad avvecklingsprojekt, bland annat lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Enligt direktiv 2011/70/Euratom ska kostnaderna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bäras av dem som genererat materialet, men denna bestämmelse kan inte tillämpas retroaktivt på Litauen, som stängde kärnkraftverket Ignalina innan direktivet antogs och således inte hade möjlighet att få ihop tillräckligt med pengar för lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

  _____________

  _________________

  1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).

  1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).

  2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48).

  2 Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48).

  Motivering

  I skäl 13 i direktiv 2011/70/Euratom står det tydligt och klart att gemenskapen har bidragit till att lämna finansiellt bistånd till diverse avvecklingsprojekt, däribland hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Definitionerna av ”hantering av radioaktivt avfall” inbegriper bland annat lagring och slutförvaring.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  I protokoll nr 4 konstaterades det att den förtida stängningen och den därpå följande avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina med dess två 1 500 MW RBMK-reaktorenheter, som ärvts av f.d. Sovjetunionen, saknade motstycke och för Litauen innebar en utomordentligt stor finansiell belastning, som inte stod i proportion till landets storlek och ekonomiska styrka, och det förklarades att unionens stöd enligt Ignalinaprogrammet ska fortsätta utan avbrott och förlängas efter 2006, för den följande budgetperioden.

  (4)  I protokoll nr 4 konstaterades att den förtida stängningen och den därpå följande avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina med dess två 1 500 MW RBMK-reaktorenheter (grafitmodererade och av kanaltyp) – liknande dem som användes i Tjernobyl – som ärvts av f.d. Sovjetunionen, saknade motstycke – i praktiken finns det inte ett enda fall i världen där en reaktor av liknande konstruktion avvecklats – och för Litauen innebar en utomordentligt stor finansiell belastning, som inte stod i proportion till landets storlek och ekonomiska styrka. Det förklarades att unionens stöd enligt Ignalinaprogrammet ska fortsätta utan avbrott och förlängas efter 2006, för den följande budgetperioden, ända fram till den slutgiltiga stängningen, som för närvarande är planerad till 2038.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Programmet bör också säkerställa att den kunskap som erhållits genom programmet sprids till alla medlemsstater, i samordning och samverkan med andra relevanta unionsprogram för avvecklingsåtgärder i Bulgarien, Slovakien och gemensamma forskningscentrumet, eftersom sådana åtgärder ger unionen det största mervärdet.

  (10)  Programmet bör också säkerställa att den kunskap som erhållits genom programmet sprids till alla medlemsstater, i samordning och samverkan med andra relevanta unionsprogram för avvecklingsåtgärder i Bulgarien, Slovakien och gemensamma forskningscentrumet. För att dessa åtgärder ska ge unionen det största mervärdet bör kunskapsspridning inte finansieras som en del av avvecklingsarbetet utan via andra unionsfinansieringskällor.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina bör utföras med tillämpning av bästa tillgängliga tekniska expertis, och med vederbörlig hänsyn till arten av och de tekniska specifikationerna för de anläggningar som ska avvecklas, för att säkerställa säkerhet och högsta möjliga effektivitet och således ta hänsyn till internationell bästa praxis.

  (11)  Avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina bör utföras med tillämpning av bästa tillgängliga tekniska expertis, och med vederbörlig hänsyn till arten av och de tekniska specifikationerna för de anläggningar som ska avvecklas, för att säkerställa säkerhet och högsta möjliga effektivitet och således ta hänsyn till internationell bästa praxis och säkerställa konkurrenskraftiga löner för kvalificerad personal.

  Motivering

  En av utmaningarna i Ignalina är att lönerna ofta inte är attraktiva för specialister som ofta söker anställning någon annanstans. Det kan påverka avvecklingsarbetets kvalitet.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  En effektiv övervakning och kontroll av utvecklingen av avvecklingsprocessen bör säkerställas av kommissionen och Litauen för att försäkra högsta möjliga mervärde för unionen vad beträffar de medel som anslås enligt denna förordning, även om det slutliga ansvaret för avvecklingen ligger hos Litauen. Detta inbegriper effektiv mätning av framsteg och prestation, och vidtagande av korrigerande åtgärder vid behov.

  (12)  En effektiv övervakning och kontroll av utvecklingen av avvecklingsprocessen bör säkerställas av kommissionen och Litauen för att försäkra högsta möjliga mervärde för unionen vad beträffar de medel som anslås enligt denna förordning. Detta inbegriper effektiv kontroll av framsteg och prestation, och vid behov korrigerande åtgärder tillsammans med Litauen och unionen.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Programmet bör genomföras med en gemensam ekonomisk insats av unionen och Litauen. Ett högsta belopp för unionens samfinansiering bör fastställas i överensstämmelse med den samfinansieringspraxis som upprättades inom ramen för föregående program. Mot bakgrund av praxis inom ramen för jämförbara unionsprogram och den starkare litauiska ekonomin får unionens samfinansieringssats inte vara högre än 80 % av de stödberättigande kostnaderna räknat från Ignalinaprogrammets start och fram till dess att den verksamhet som finansieras genom denna förordning har genomförts. Återstående samfinansiering bör tillhandahållas av Litauen och andra källor än unionens budget, i synnerhet från internationella finansinstitut och andra donatorer.

  (16)  Programmet bör genomföras med en gemensam ekonomisk insats av unionen och Litauen. Protokoll 4 i 2003 års anslutningsakt stipulerar att unionens bidrag inom Ignalinaprogrammet för vissa åtgärder kan uppgå till 100 % av de totala utgifterna. Ett belopp för unionens samfinansiering bör fastställas i överensstämmelse med den samfinansieringspraxis som upprättades inom ramen för föregående program. Mot bakgrund av slutsatserna i kommissionens rapport från 2018 om utvärdering och genomförande av EU:s stödprogram för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Slovakien och Litauen och Litauens politiska åtagande att bidra med 14 % av den totala avvecklingskostnaden bör unionens samfinansieringssats vara 86 % av de stödberättigande kostnaderna räknat från Ignalinaprogrammets start och fram till dess att den verksamhet som finansieras genom denna förordning har genomförts. Återstående samfinansiering bör tillhandahållas av Litauen och andra källor än unionens budget. Ansträngningar bör göras för att dra till sig finansiering från andra källor, i synnerhet från internationella finansinstitut och andra donatorer.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a)  Utanför Ignalinaprogrammets tillämpningsområde fortsätter Litauen att ha det slutgiltiga ansvaret för att utveckla och investera i Ignalinaregionen, som präglas av låga inkomster och landets högsta arbetslöshet, främst på grund av stängningen av kärnkraftverket Ignalina, regionens största arbetsgivare.

  Motivering

  De allvarliga sociala och ekonomiska problemen i Ignalinaregionen, särskilt i den multietniska staden Visaginas, bör inte underskattas. Det är en stor utmaning för Litauen både ekonomiskt och politiskt.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Programmet omfattas av tillämpningsområdet för Litauens nationella program inom ramen för rådets direktiv 2011/70/Euratom.

  (19)  Programmet omfattas av tillämpningsområdet för Litauens nationella program inom ramen för rådets direktiv 2011/70/Euratom och kan bidra till dess genomförande utan att det påverkar tillämpningen av det här direktivet.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 23a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (23a)  Av historiska skäl är unionens ekonomiska stöd till avvecklingen av kärnreaktorn i Ignalina fullt motiverat, men programmet bör inte vara prejudicerande för användningen av unionsmedel vid avvecklingen av andra kärnreaktorer. Det bör vara en etisk skyldighet för alla medlemsstater att se till att orimliga bördor inte överlåts på kommande generationer när det gäller det använda kärnbränslet och radioaktiva avfallet, inklusive allt radioaktivt avfall som förväntas från avvecklingen av befintliga kärntekniska anläggningar. Den nationella politiken måste baseras på principen att förorenaren betalar.

  Motivering

  Skäl 24 i rådets direktiv 2011/70/Euratom. Medlemsstaterna måste se till att huvudansvaret för säkerheten vid anläggningar och verksamhet för använt kärnbränsle och hantering av radioaktivt avfall ligger kvar hos licensinnehavaren, och samtidigt ha det yttersta ansvaret för hanteringen av det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet inom landets territorium. Artikel 4.3 e i rådets direktiv 2011/70/Euratom.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 23b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (23b)  Kommissionens rekommendation 2006/851/Euratom ger vid handen att kärntekniska verksamhetsutövare, i enlighet med principen att förorenaren betalar, under anläggningarnas ekonomiska livslängd bör avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för framtida avvecklingskostnader.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmets allmänna mål är att bistå Litauen i genomförandet av avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina, med särskild tonvikt på att hantera de utmaningar vad gäller radiologisk säkerhet som avvecklingen medför, samtidigt som man säkerställer en bred spridning till alla EU:s medlemsstater av den kunskap om kärnkraftsavveckling som förvärvas i samband med arbetet.

  1.  Programmets allmänna mål är att på ett adekvat sätt bistå Litauen med ett säkert genomförande av avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina, med särskild tonvikt på att hantera de utmaningar vad gäller radiologisk säkerhet som avvecklingen medför, bland annat genom att säkerställa säkerheten i mellanlagret för använt kärnbränsle.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Programmets särskilda mål är att utföra nedmontering och dekontaminering av utrustningen och schakten i reaktorbyggnaden i Ignalina i enlighet med avvecklingsplanen, fortsätta den säkra hanteringen av avfallet från avvecklingen och det historiska avfallet samt sprida den kunskap som förvärvats bland EU:s berörda parter.

  2.  Programmets huvudsakliga mål är att utföra nedmontering och dekontaminering av utrustningen och schakten i reaktorbyggnaden i Ignalina i enlighet med avvecklingsplanen och fortsätta den säkra hanteringen av avfallet från avvecklingen och det historiska avfallet.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Programmet har även det kompletterande målet att säkerställa en bred spridning i alla medlemsstater av den kunskap om kärnkraftsavveckling som förvärvats. Det kompletterande målet ska finansieras genom det ekonomiska stödprogrammet för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall (COM (2018) 467).

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  I bilaga I ges en detaljerad beskrivning av det särskilda målet. Kommissionen får genom genomförandeakter ändra bilaga I, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.

  3.  I bilaga I ges en detaljerad beskrivning av det huvudsakliga målet.

  Motivering

  Bilaga I är en väsentlig del av förordningen och bör därför inte ändras efter att förordningen antagits.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 552 000 000 EUR i löpande priser.

  1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 780 000 000 EUR i löpande priser för genomförandet av programmets huvudsakliga mål (avvecklingsverksamhet).

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Unionens samlade samfinansieringssats för programmet får inte överstiga 80 %. Återstående finansiering ska tillhandahållas av Litauen och ytterligare källor andra än unionens budget.

  Unionens samlade samfinansieringssats för programmet ska vara 86 %. Återstående finansiering ska tillhandahållas av Litauen och ytterligare källor andra än unionens budget.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  De centrala utmaningarna vad gäller strålningsskydd under finansieringsperioden 2021-2027 hanteras genom åtgärder inom ramen för delarna P.1, P.2 och P.4. T ex omfattas nedmonteringen av reaktorhärdarna av del P.2. Mindre utmaningar hanteras under del P.3, medan delarna P.0 och P.5 täcker stödverksamhet för avvecklingen.

  4.  De centrala utmaningarna vad gäller strålningsskydd under finansieringsperioden 2021-2027 hanteras genom åtgärder inom ramen för delarna P.1, P.2, P.3 och P.4. T.ex. omfattas nedmonteringen av reaktorhärdarna av del P.2. Delarna P.0 och P.5 täcker stödverksamhet för avvecklingen.

  Motivering

  Säker hantering och lagring av använt kärnbränsle är en kärnsäkerhetsfråga av kritisk betydelse. Den kan inte degraderas till kategorin ”mindre utmaningar”.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 5 – tabell 1 – del P.3

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 1

  #

  Del

  Prioritering

  P.3

  Hantering av använt kärnbränsle

  II

   

  Ändringsförslag

  Tabell 1

  #

  Del

  Prioritering

  P.3

  Hantering av använt kärnbränsle

  I

  Motivering

  Säker hantering av använt kärnbränsle är en kärnsäkerhetsfråga av kritisk betydelse. Den kan inte degraderas till kategorin ”mindre utmaningar”.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Bilaga I – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Slutförvaringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i ett djupt geologiskt slutförvaringslager omfattas inte av programmets tillämpningsområde och måste utarbetas av Litauen i landets nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, i enlighet med vad som krävs i rådets direktiv 2011/70/Euratom.

  7.  Slutförvaringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i ett djupt geologiskt slutförvaringslager omfattas inte av programmets tillämpningsområde under perioden 2021–2027, men Litauen och unionen ska i god tid inleda samråd om huruvida sådan verksamhet ska inbegripas i programmets tillämpningsområde i den efterföljande fleråriga finansieringsramen.

  Motivering

  Litauen kunde inte få ihop pengar till slutförvaring av använt kärnbränsle på grund av att en tidig stängning av kärnkraftverket Ignalina var ett förhandsvillkor för EU-medlemskap. I solidaritet med Litauen bör unionen låta slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ingå i Ignalinaprogrammets tillämpningsområde i framtida fleråriga budgetramar för att åtminstone samfinansiera inledningen av denna ohyggligt dyra verksamhet, t.ex. sökande efter lämplig plats, forskning och grävarbeten.

  MOTIVERING

  Bakgrund

  Stängningen av kärnkraftverket Ignalina är en unik utmaning för den europeiska kärnsäkerheten, både på grund av anläggningens storlek och på grund av reaktorernas tekniska egenskaper. Ignalinaverket hade två vattenkylda RBMK-reaktorer på 1 500 MW från Sovjettiden. Anläggningen pådyvlades Litauen under sovjetisk ockupation och var utformad för en mycket större region. Att stänga anläggningen på ett säkert och effektivt sätt är en alldeles för tuff uppgift för ett land med Litauens storlek och ekonomiska kapacitet. Protokoll nr 4 till fördraget om Litauens EU-anslutning ålade landet att stänga båda reaktorerna i förtid på grund av stora frågetecken kring säkerheten. Reaktorerna, av samma slag som de i Tjernobyl, var grafitmodererade och saknade en fullständig inneslutningsstruktur. Slutsatsen drogs att reaktorerna var osäkra i grunden eftersom utformningen var fundamentalt felaktig. Unionen i sin tur åtog sig att ge nödvändigt bistånd till avvecklingsprogrammet och att hjälpa Litauen att åtgärda medföljande energisäkerhetsproblem.

  Den föreslagna förordningen

  Föredraganden välkomnar den föreslagna förordningen som ett uttryck för unionens fortsatta stöd till ansträngningarna. Det finns dock ett antal viktiga justeringar som behöver göras, särskilt i fråga om att se till att programmet får tillräcklig finansiering.

  Begärd finansiering

  Föredraganden vill att EU:s bidrag i nästa fleråriga budgetram ska höjas till 780 miljoner euro. Alla berörda samtalspartner som föredraganden träffat – från litauiska regeringsföreträdare, kärnkraftverkets ledning och oberoende experter till företrädare för kommissionen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling – höll med om detta belopp, även om det förekom diskussioner om anslagens tidsram. Kommissionens förslag (att anslå 552 miljoner euro mellan 2021 och 2027) tar inte hänsyn till att nedmonteringsprocessen för enhet 2 startar 2026 och kommer att pågå till efter 2027, samtidigt som tillräckliga medel för denna uppgift måste sparas ihop innan arbetet påbörjas. Annars kommer den nationella tillsynsmyndigheten inte att kunna ge klartecken för nedmonteringen av enhet 2-reaktorn.

  Vi får inte glömma att avvecklingsprogrammet för Ignalina närmar sig ett mycket besvärligt skede: nedmonteringen av grafitreaktorhärden i enhet 1 och enhet 2. Det är ett oåterkalleligt tillstånd – nedmonteringen och dekontamineringen måste fortgå under ordnade former och utan avbrott för att förhindra risker och radiologiska faror. Utan garantier om tillräcklig finansiering skulle nedmonteringen av enhet 2 ställas in i fyra år, totalkostnaden för hela projektet skulle i slutändan skjuta i höjden och kärnsäkerheten i Europa skulle sättas på spel. Kvalificerad arbetskraft skulle gå förlorad och slutförandet av avvecklingen – planerat till 2038 – skulle skjutas på framtiden. En inställelse skulle dessutom leda till en social och ekonomisk kris i denna redan relativt fattiga region i Litauen. Detta skulle även påverka EU:s anseende i Litauen, som plikttroget genomfört sin del av anslutningsfördraget genom att stänga Ignalina i förtid och genom att bedriva avvecklingsverksamheten på ett exemplariskt sätt.

  Noteras bör att det utanför Ignalinaprogrammets tillämpningsområde fortsatt är Litauen som har det slutgiltiga ansvaret för att utveckla och investera i Ignalinaregionen, som präglas av låga inkomster och landets högsta arbetslöshet, främst på grund av stängningen av Ignalinaverket, regionens största arbetsgivare. Detta är en svår börda för landet. Det är också en politiskt känslig fråga, eftersom regionen – och särskilt staden Visaginas, där kärnkraftverket ligger – domineras av etniska minoriteter.

  Föredraganden föreslår även att verksamhet kopplad till kunskapsspridning, som i och för sig är viktig, inte ska få ta alltför många resurser från huvudmålet – säker och snabb avveckling av kärnkraftverket. Kunskapsspridning är ett kompletterande mål (det nämns inte i protokoll nr 4, genom vilket Ignalinaprogrammet inrättades), och dess finansiering har inte räknats med i den befintliga avvecklingsplanen. Därför vore det lämpligt att införa en separat finansiering för detta mål, så att resurserna inte tas från avvecklingsarbetet.

  Samfinansieringssatser

  Det nuvarande förslaget att sätta maxgränsen för EU:s samfinansiering till 80 % innebär ett nytt krav som inte är i linje med protokoll nr 4 (som medger 100 % EU-finansiering för vissa åtgärder) eller med gällande praxis (förhållandet mellan EU:s och Litauens samfinansiering är i dag ca 86 %–14 %). Trots påståendet att högre insats från en medlemsstat även skulle ge högre prestanda hittade kommissionen i sin egen bedömning av avvecklingsverksamheten i Litauen, Slovakien och Bulgarien inga belägg för detta utan slöt sig till att Ignalinaprogrammet med de nuvarande samfinansieringsrutinerna fungerar effektivt och ändamålsenligt och att ”de nationella bidragsnivåer som uppnåtts verkar lämpliga för fortsatt effektivitet”.

  Sedan programmets början har Litauen bidragit med runt 14 % till direkt avvecklingsverksamhet. Men eftersom viss angränsande verksamhet (såsom anläggningens fysiska skydd och brandskydd) inte omfattas av Ignalinaprogrammet är landets bidrag i verkligheten större. Den föreslagna höjningen av Litauens andel till 20 % skulle innebära en betydande ekonomisk börda för landet och skulle anses orättvis av befolkningen, särskilt med tanke på att Litauen plikttroget har fullgjort sina skyldigheter enligt anslutningsfördraget. Den nuvarande kvoten (86–14) är optimal och kan tjäna som vägledning för framtida projekt.

  Ett annat argument för ett större nationellt bidrag är hänvisningarna till Europeiska revisionsrättens rapport och principen om att förorenaren betalar. Detta argument kan dock inte tillämpas på Litauen eftersom kärnkraftverket Ignalina var något som Sovjetunionen pådyvlade landet och var avsett för en mycket större region. Litauens medborgare har också dragits med högre energikostnader i flera år till följd av den förtida stängningen av kärnkraftverket och behovet av mer energiimport.

  Programmets tillämpningsområde

  Det nuvarande kommissionsförslaget omfattar inte slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i ett djupt geologiskt slutförvaringslager, och huvudansvaret för den synnerligen viktiga uppgiften att lagra och slutförvara använt kärnbränsle och avfall läggs på Litauen.

  Föredraganden anser att Ignalinaprogrammet till slut, i den framtida fleråriga budgetramen, även bör bidra till förberedande verksamhet inför slutförvaring av kärnavfall.

  Rådets direktiv 2011/70/Euratom, som förslaget hänvisar till, medger faktiskt unionsbidrag till en lång rad avvecklingsprojekt, bland annat lagring och slutförvaring av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. I skäl 13 i det direktivet står det tydligt och klart att gemenskapen har bidragit till att lämna finansiellt bistånd till diverse avvecklingsprojekt, däribland hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Definitionerna av ”hantering av radioaktivt avfall” inbegriper bland annat lagring och slutförvaring.

  Enligt direktiv 2011/70/Euratom ska kostnaderna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall bäras av dem som genererat materialet, men denna bestämmelse kan inte tillämpas retroaktivt på Litauen, som stängde kärnkraftverket Ignalina innan direktivet antogs och således inte hade möjlighet att få ihop tillräckligt med pengar för lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Förslag till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013

  Referensnummer

  COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE)

  Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

  23.8.2018

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  10.9.2018

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  10.9.2018

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  BUDG

  13.9.2018

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Rebecca Harms

  30.8.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  8.10.2018

  5.11.2018

   

   

  Antagande

  21.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  61

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė

  Ingivande

  29.11.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  61

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

  ECR

  Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  ENF

  Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

  2

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Barbara Kappel

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 3 januari 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy