ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

29.11.2018 - (COM(2018)0373 – C8‑0228/2018 – 2018/0198(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Матейс ван Милтенбьорг


Процедура : 2018/0198(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0414/2018
Внесени текстове :
A8-0414/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

(COM(2018)0373 – C8‑0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0373),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и по-специално член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0228/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... [2],

–  като взе предвид писмените и мотивираните становища, изпратени от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0414/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  За да се подобри животът на гражданите в трансгранични региони по морски граници или в трансгранични региони между държавите членки и трети държави, прилагането на настоящия регламент и използването на механизъм за преодоляване на правните и административните пречки следва да бъдат разширени, така че да обхванат всички региони на Съюза, като в същото време се спазва правото на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Макар че редица ефективни механизми за трансгранично сътрудничество вече съществуват на междуправителствено, регионално и местно равнище в някои региони на Съюза, те не обхващат всички гранични региони на Съюза. С цел да се допълнят съществуващите системи е необходимо да се създаде доброволен механизъм за преодоляване на правни и административни пречки във всички гранични региони („механизма“).

(8)  Макар че редица ефективни механизми за трансгранично сътрудничество вече съществуват на междуправителствено, регионално и местно равнище в някои региони на Съюза, те не обхващат всички гранични региони на Съюза. С цел да се допълнят съществуващите системи е необходимо да се създаде доброволен механизъм за преодоляване на правни и административни пречки във всички гранични региони („механизмът“), но това не възпрепятства създаването на алтернативни сравними механизми според конкретните нужди на национално, регионално или местно равнище.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  При пълно зачитане на конституционната и институционалната структура на държавите членки, използването на механизма следва да бъде доброволно по отношение тези гранични региони в дадена държава членка, където съществува друг ефективен механизъм или такъв може да бъде създаден със съседните държави членки. Той трябва да се състои от две мерки: подписването и сключването на европейски трансграничен ангажимент („ангажимента“) или подписването на европейска трансгранична декларация („декларацията“).

(9)  При пълно зачитане на конституционната и институционалната структура на държавите членки, използването на механизма е доброволно. Той трябва да се състои от две мерки: подписването и сключването на европейски трансграничен ангажимент („ангажимента“) или подписването на европейска трансгранична декларация („декларацията“). Държавите членки следва да могат да изберат да използват инструмент, който според тях е по-полезен.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Компетентните органи на държавите членки, държавите, субектите или регионите, които участват, следва да приемат, в съответствие със своите конституционни и правно определени специфични правомощия, предложеното ad hoc правно решение преди сключването и подписването на ангажимента или подписването на декларацията съгласно настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За сметка на това декларацията ще изисква законодателна процедура в държавата членка. Органът, приемащ декларация, следва да направи официално изявление, че в рамките на определен срок ще задейства законодателната процедура, необходима, за да се измени обичайно приложимото национално право и да се приложи, посредством изрична дерогация, правото на съседна държава членка.

(11)  За сметка на това декларацията ще изисква законодателна процедура в държавата членка. Органът, приемащ декларация, следва да направи официално изявление, че в рамките на определен срок ще задейства законодателната процедура, необходима, за да се измени обичайно приложимото национално право и да се приложи, посредством изрична дерогация, правото на съседна държава членка, за да се премахнат пречките пред изпълнението на съвместни трансгранични проекти.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Правните пречки се усещат предимно от лицата, които си взаимодействат по сухопътните граници, тъй като някои от тях преминават границите ежедневно или ежеседмично. С цел насочване на ефекта от настоящия регламент към регионите, които са най-близо до границата и с най-висока степен на интеграция и взаимодействие между съседните държави членки, настоящият регламент следва да се прилага за трансграничните региони, а именно територията, обхваната от съседни гранични региони по сухопътната граница в две или повече държави членки, които са региони от ниво 3 по NUTS26. Това не следва да възпрепятства държавите членки да прилагат механизма също така по отношение на морските и външните граници, различни от тези с държавите от ЕАСТ.

(12)  Правните пречки се усещат предимно от лицата, които си взаимодействат по сухопътните граници, например трансгранични работници, тъй като някои от тях преминават границите ежедневно или ежеседмично. С цел насочване на ефекта от настоящия регламент към регионите, които са най-близо до границата и с най-висока степен на интеграция и взаимодействие между съседните държави членки, настоящият регламент следва да се прилага за трансграничните региони, а именно територията, обхваната от съседни гранични региони по сухопътната или морската граница в две или повече държави членки, които са региони от ниво 3 по NUTS26. Това не следва да възпрепятства държавите членки да прилагат механизма също така по отношение на външните граници, различни от тези с държавите от ЕАСТ, доброволно по отношение на всички заинтересовани страни.

_________________

_________________

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел координиране на задачите на различните органи (които в някои държави членки включват националните и регионалните законодателни органи) в рамките на дадена държава членка и между органите на една или повече съседни държави членки, всяка държава членка, която избере да прилага механизма, следва да бъде задължена да създаде национално звено за трансгранична координация и, когато е приложимо, регионални звена за трансгранична координация и да определи техните задачи и компетентност на различните етапи на механизма, които обхващат започване, сключване/подписване, изпълнение и мониторинг на ангажиментите и декларациите.

(13)  С цел координиране на задачите на различните органи (които в някои държави членки включват националните и регионалните законодателни органи) в рамките на дадена държава членка и между органите на една или повече съседни държави членки, всяка държава членка следва да бъде задължена да създаде национално звено за трансгранична координация и когато е целесъобразно, регионални звена за трансгранична координация и да определи техните задачи и компетентност на различните етапи на механизма, които обхващат започване, сключване/подписване, изпълнение и мониторинг на ангажиментите и декларациите.

Обосновка

Задължението за създаване на национални звена за трансгранична координация се налага на всички държави членки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Ключовият участник в държавите членки, от който се изисква да сключи ангажимент или приеме декларация, следва да бъде съответното национално или регионално звено за трансгранична координация, което да осъществява връзка с всички компетентни органи в своята държава членка и със съответните звена в съседната държава членка. Следва също така да бъде ясно определено, че звеното за трансгранична координация може да реши дали следва да се започне процедурата, водеща до сключването на ангажимент или приемането на декларация, или за една или повече правни пречки вече е било намерено решение, които може да се приложи. От друга страна, следва също да се установи, че държавата членка, чиито правни разпоредби следва да се прилагат в другата държава членка, може да откаже такова прилагане извън своята територия. Всяко решение трябва да бъде обосновано и съобщено.

(17)  Ключовият участник в държавите членки, от който се изисква да сключи ангажимент или приеме декларация, следва да бъде съответното национално или регионално звено за трансгранична координация, което да осъществява връзка с всички компетентни органи в своята държава членка и със съответните звена в съседната държава членка. Следва също така да бъде ясно определено, че звеното за трансгранична координация може да реши дали следва да се започне процедурата, водеща до сключването на ангажимент или приемането на декларация, или за една или повече правни пречки вече е било намерено решение, които може да се приложи. От друга страна, следва също да се установи, че държавата членка, чиито правни разпоредби следва да се прилагат в другата държава членка, може да откаже такова прилагане извън своята територия. Всяко решение трябва да бъде надлежно обосновано и съобщено в срок на всички партньори.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Въвеждането на ангажимент с непосредствено действие следва да се състои в прилагането на национални разпоредби на друга държава членка. Това означава или изменение на правно обвързващи административни актове, които вече са приети в съответствие с обичайно приложимото национално право, или, когато това все още не е извършено, приемането на нови административни актове, основаващи се на законодателството на друга държава членка. Когато компетентните органи са няколко, като всеки от тях е отговорен за различни аспекти на сложна правна пречка, ангажиментът следва да се придружава от график за всеки един от тези аспекти. Приемането и предаването на тези изменени или нови административни актове следва да се урежда от националното законодателство относно административните процедури при спазване на принципа на субсидиарност.

(19)  Въвеждането на ангажимент с непосредствено действие следва да се състои в прилагането на национални разпоредби на друга държава членка при изпълнението на съвместни проекти. Това означава или изменение на правно обвързващи административни актове, които вече са приети в съответствие с обичайно приложимото национално право, или, когато това все още не е извършено, приемането на нови административни актове, основаващи се на законодателството на друга държава членка, в срок, договорен с всички партньори, за да може съвместните проекти да се стартират навреме. Когато компетентните органи са няколко, като всеки от тях е отговорен за различни аспекти на сложна правна пречка, ангажиментът следва да се придружава от график за всеки един от тези аспекти. Приемането и предаването на тези изменени или нови административни актове следва да се урежда от националното законодателство относно административните процедури при спазване на принципа на субсидиарност.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Във връзка със създаването на база данни съгласно член 8 на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за определяне на правилата за управлението на тази база данни, защитата на данните и модела, който трябва да се използва, когато информацията относно изпълнението и използването на механизма се представя от звено за трансгранична координация. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28. За целите на практическото прилагане и координацията Комитетът за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове следва да бъде комитетът, компетентен за процедурата за приемане на актове за изпълнение.

(24)  Във връзка със създаването на база данни съгласно член 7 на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за определяне на правилата за управлението на тази база данни, защитата на данните и модела, който трябва да се използва, когато информацията относно изпълнението и използването на механизма се представя от звено за трансгранична координация. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28. За целите на практическото прилагане и координацията Комитетът за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове следва да бъде комитетът, компетентен за процедурата за приемане на актове за изпълнение.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Националните правила за прилагане трябва да уточнят кои гранични региони на дадена държава членка са обхванати от ангажимента или декларацията. Тогава Комисията ще бъде в състояние да прецени дали държавата членка е избрала различен механизъм за границите, за които нищо не е посочено.

заличава се

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни (член 8), правото на образование (член 14), свободата при избор на професия и правото на труд (член 15), по-специално свободата на лицата да търсят работа, да работят, да упражняват правото си на установяване и да предоставят услуги във всички държави членки, свободата на стопанска инициатива (член 16), достъпа до социална сигурност и социална помощ (член 34), достъпа до здравни грижи (член 35) и достъпа до услуги от общ икономически интерес (член 36).

(26)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни (член 8), правото на образование (член 14), свободата при избор на професия и правото на труд (член 15), по-специално свободата на лицата да търсят работа, да работят, да упражняват правото си на установяване и да предоставят услуги във всички държави членки, свободата на стопанска инициатива (член 16), достъпа до социална сигурност и социална помощ (член 34), достъпа до здравни грижи (член 35), достъпа до услуги от общ икономически интерес (член 36) и високо равнище на опазване на околната среда в съответствие с принципа на устойчиво развитие (член 37).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Съгласно принципа на пропорционалност, изложен в член 5, параграф 4 от ДЕС, съдържанието и формата на действията на Съюза не могат да надхвърлят необходимото за постигането на целите на Договора. Използването на специфичния механизъм, създаден съгласно настоящия регламент, е доброволно. Когато държава членка вземе решение да продължи да преодолява правни пречки по отношение на границата си с една или повече съседни държави членки в конкретен трансграничен регион чрез ефективни механизми, които е създала на национално равнище или които е създала официално или неофициално заедно с една или повече съседни държави членки, не е необходимо да бъде избран механизмът, установен по силата на настоящия регламент. Също така, ако държава членка реши по отношение на границата си с една или повече съседни държави членки да се присъедини към съществуващ ефективен механизъм, създаден официално или неофициално от една или повече съседни държави членки, при условие че механизмът дава възможност за присъединяване, отново не е необходимо да бъде избран механизмът, установен по силата на настоящия регламент. Ето защо настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на целите си за трансграничните региони, за които държавите членки не разполагат с ефективни механизми за преодоляване на правни пречки.

(28)  Съгласно принципа на пропорционалност, изложен в член 5, параграф 4 от ДЕС, съдържанието и формата на действията на Съюза не могат да надхвърлят необходимото за постигането на целите на Договора. Използването на специфичния механизъм, създаден съгласно настоящия регламент, за преодоляване на правни пречки в трансгранични региони е доброволно и по никакъв начин не изключва използването на алтернативни сравними инструменти. Когато държава членка вземе решение да продължи да преодолява правни пречки по отношение на конкретен съвместен проект с една или повече съседни държави членки в конкретен трансграничен регион чрез ефективни механизми, които е създала на национално равнище или които е създала официално или неофициално заедно с една или повече съседни държави членки, не е необходимо да бъде избран механизмът, установен по силата на настоящия регламент. Също така, ако държава членка реши по отношение на конкретен съвместен проект с една или повече съседни държави членки да се присъедини към съществуващ ефективен механизъм, създаден официално или неофициално от една или повече съседни държави членки, при условие че механизмът дава възможност за присъединяване, отново не е необходимо да бъде избран механизмът, установен по силата на настоящия регламент. Накрая, ако държава членка реши заедно с една или повече съседни държави членки да създаде официално или неофициално нов ефективен механизъм с цел преодоляване на правни пречки, възпрепятстващи изпълнението на съвместен проект в трансгранични региони, не е необходимо да бъде избран механизмът, установен по силата на настоящия регламент. Ето защо настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на целите си за трансграничните региони, за които държавите членки не разполагат с ефективни механизми за преодоляване на правни пречки.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  Настоящият регламент следва да бъде в съответствие с принципа на субсидиарност. Той по никакъв начин не засяга суверенитета на държавите членки, нито противоречи на техните съответни конституции.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се въвежда механизъм, който да позволи прилагането в една държава членка по отношение на даден трансграничен регион на правните разпоредби на друга държава членка, когато прилагането на правните разпоредби на първата държава членка би представлявало правна пречка, възпрепятстваща изпълнението на съвместен проект („механизма“).

1.  С настоящия регламент се въвежда доброволен механизъм, който да позволи прилагането в една държава членка по отношение на определен съвместен проект в трансграничен регион на правните разпоредби на друга държава членка, когато прилагането на правните разпоредби на първата държава членка би представлявало една или повече правни пречки, възпрепятстващи изпълнението на съвместен проект („механизма“).

Обосновка

Формулировката в предложението поражда съмнения относно тълкуването дали дадена държава членка може да избере европейския трансграничен механизъм за всеки отделен „съвместен проект“ или е длъжна да вземе решение относно прилагането на механизма за всички възможни „съвместни проекти“ по протежението на дадена граница. Докладчикът иска да избегне положение, в което държави членки, които понастоящем не разполагат с действащи механизми, нямат друг избор, освен да изберат европейския трансграничен механизъм. Прилагането на европейския трансграничен механизъм следва да бъде на доброволно начало и въз основа на оценка на всеки отделен случай от страна на държавата членка.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  правната защита на лицата, които пребивават в трансграничен регион, във връзка с механизма.

в)  правната защита на лицата, които пребивават в трансграничен регион или които живеят там за ограничен период, във връзка с механизма.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „трансграничен регион“ означава територията, обхваната от съседни гранични региони по сухопътната граница в две или повече държави членки, които са региони от ниво 3 по NUTS;

(1)  „трансграничен регион“ означава територията, обхваната от съседни гранични региони по сухопътната или морската граница в две или повече държави членки, които са региони от ниво 3 по NUTS;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „съвместен проект“ означава всяка част от инфраструктурата с въздействие в даден трансграничен регион или всяка услуга от общ икономически интерес, предоставяна в даден трансграничен регион;

(2)  „съвместен проект“ означава всяка част от инфраструктурата с въздействие в даден трансграничен регион или всяка услуга от общ икономически интерес, предоставяна в даден трансграничен регион, независимо дали това въздействие се проявява и от двете страни на границата или само от едната ѝ страна;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „инициатор“ означава субект, който идентифицира правните пречки и задейства механизма, като представя инициативен документ;

(5)  „инициатор“ означава субект, който идентифицира една или повече правни пречки и задейства механизма, като представя инициативен документ;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дадена държава членка трябва или да избере механизма, или да предпочете да използва съществуващите начини за преодоляване на правни пречки, затрудняващи осъществяването на съвместен проект в трансгранични региони на конкретна граница с една или повече съседни държави членки.

1.  Държавите членки могат да изберат механизма или да предпочетат да използват други начини за преодоляване на правни пречки, затрудняващи осъществяването на съвместен проект в трансгранични региони с една или повече съседни държави членки.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дадена държава членка може също да реши по отношение на конкретна граница с една или повече съседни държави членки да се присъедини към използването на съществуващ ефективен начин, създаден официално или неофициално от една или повече съседни държави членки.

2.  Дадена държава членка може по отношение на съвместен проект в трансгранични региони с една или повече съседни държави членки да се присъедини към използването на съществуващ ефективен начин, създаден официално или неофициално от една или повече съседни държави членки или тя прилага механизма по отношение на декларацията.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат също така да използват механизма в трансграничните региони по морските граници или в трансграничните региони между една или повече държави членки и една или повече трети държави или една или повече отвъдморски страни и територии.

3.  Държавите членки могат също така да прилагат механизма към съвместен проект в трансграничен регион между една или повече държави членки и една или повече трети държави или една или повече отвъдморски страни и територии доброволно по отношение на всички заинтересовани страни.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато дадена държава членка избере механизма, тя създава едно или повече звена за трансгранична координация по един от следните начини:

1.  Всяка държава членка създава или определя едно или повече звена за трансгранична координация по един от следните начини:

Обосновка

В предложението на докладчика звената за трансгранична координация ще бъдат от основно значение, за да се прецени дали и как да се преодоляват правни пречки. Ето защо докладчикът предлага във всяка държава членка да се въведат задължително звена за трансгранична координация. Тъй като прилагането на европейския трансграничен механизъм ще се задейства доброволно, от държавите членки зависи да преценят какво трябва да бъде равнището на административния капацитет на тези звена за трансгранична координация.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да осъществява връзка със звената за трансгранична координация в съседна държава членка или държави членки и със звената за трансгранична координация в други териториални единици със законодателни правомощия в собствената си държава членка или в друга държава членка, ако такива звена съществуват;

г)  да осъществява връзка със звената за трансгранична координация в съседна държава членка или държави членки и със звената за трансгранична координация в други териториални единици със законодателни правомощия в собствената си държава членка или в друга държава членка;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по искане на даден компетентен ангажиращ се орган, намиращ се в друга държава членка без собствено звено за трансгранична координация, извършване на предварителен анализ на инициативен документ;

в)  по искане на даден компетентен ангажиращ се орган, намиращ се в друга държава членка, извършване на предварителен анализ на инициативен документ;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  публикува и поддържа актуален списък на всички национални и регионални звена за трансгранична координация;

б)  създава, публикува и поддържа актуална база данни на всички национални и регионални звена за трансгранична координация;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията изготвя подкрепяща комуникационна стратегия с цел:

 

a) да насърчи обмена на най-добри практики;

 

б) да предостави практическа информация и тълкуване на предметния обхват и на тематичната насоченост на настоящия регламент; както и

 

в) да разясни точната процедура за сключване на ангажимент или приемане на декларация.

Обосновка

Приложението на регламента следва да се придружава от информационна кампания, предоставяща ясна и практическа информация, която ще улесни прилагането му от заинтересованите лица.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Инициаторът посочва правната пречка по отношение на планирането, разработването, набирането на персонал, финансирането или функционирането на даден съвместен проект.

1.  Инициаторът посочва една или повече правни пречки по отношение на планирането, разработването, набирането на персонал, финансирането или функционирането на даден съвместен проект.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  описание на съвместния проект и на неговия контекст, на съответната правна пречка в ангажиращата се държава членка, както и на обосновката за преодоляване на правната пречка;

a)  описание на съвместния проект и на неговия контекст, на една или повече съответни правни пречки в ангажиращата се държава членка, както и на обосновката за преодоляване на една или повече правни пречки;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  списък на конкретните законови разпоредби на прехвърлящата държава членка, с които се преодолява правната пречка, или, когато не съществуват подходящи законови разпоредби, предложение за ad hoc правно решение;

б)  списък на конкретните законови разпоредби на прехвърлящата държава членка, с които се преодоляват една или повече правни пречки, или, когато не съществуват подходящи законови разпоредби, предложение за ad hoc правно решение;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предварителен анализ на инициативния документ от ангажиращата се държава членка

Предварителен анализ на инициативния документ от ангажиращата се и прехвърлящата държава членка или държави членки

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентното звено за трансгранична координация анализира инициативния документ. То осигурява контактите с всички компетентни ангажиращи се органи и с националните или, където е уместно, други регионални звена за трансгранична координация в ангажиращата се държава членка и с националното звено за трансгранична координация в прехвърлящата държава членка.

1.  Компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка анализира инициативния документ. То осигурява контактите с всички компетентни ангажиращи се органи и с националните или, където е уместно, други регионални звена за трансгранична координация в ангажиращата се държава членка и с националното звено за трансгранична координация в прехвърлящата държава членка.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В рамките на три месеца от получаването на инициативен документ компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка изпраща предварителните си коментари на компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от три месеца след получаване на инициативния документ компетентното звено за трансгранична координация предприема едно или повече от следните действия, които се предават на инициатора в писмена форма:

2.  В срок от шест месеца след получаване на инициативния документ компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка предприема едно или повече от следните действия, които се предават на инициатора в писмена форма:

Обосновка

Оценката на инициативата може да бъде сложна и отнемаща повече време от предложените три месеца, особено като се вземат предвид летните и/или ваканционните периоди.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информира инициатора за своята преценка, че правната пречка се състои от един от случаите, изброени в член 12, параграф 4, и описва ангажимента на компетентния ангажиращ се орган да промени или да адаптира тази правна пречка;

г)  информира инициатора за своята преценка, че една или повече правни пречки се състоят от един от случаите, изброени в член 12, параграф 4, и описва ангажимента на компетентния ангажиращ се орган да промени или да адаптира тази правна пречка;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  информира инициатора за своята преценка, че правната пречка се състои от един от случаите, изброени в член 12, параграф 4, като същевременно излага мотивите си да откаже да промени или адаптира тази правна пречка и посочва средствата за правна защита срещу това решение съгласно правото на ангажиращата се държава членка;

д)  информира инициатора за своята преценка, че една или повече правни пречки се състоят от един от случаите, изброени в член 12, параграф 4, като същевременно излага мотивите си да откаже да промени или адаптира тази правна пречка и посочва средствата за правна защита срещу това решение съгласно правото на ангажиращата се държава членка;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  пренасочва инициатора към избор на съществуващ механизъм съгласно посоченото в член 4, параграф 2, за да се преодолеят една или повече правни пречки, възпрепятстващи изпълнението на съвместния проект, или към директно прехвърляне на инициативни документ на компетентния орган по съответния механизъм;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  информира инициатора, че една или повече от съответните държави членки са решили да не преодоляват една или повече от правните пречки, установени от инициатора, като са изложили основанията за това решение в писмена форма.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

заличава се

Предварителен анализ на инициативния документ от прехвърлящата държава членка

 

При получаване на инициативен документ компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка изпълнява и задачите, изброени в член 10, параграф 2, и може да изпрати предварителните си коментари на компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка.

 

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка поиска преразгледан инициативен документ или допълнителна конкретна информация, то анализира преразгледания инициативен документ и/или допълнителната конкретна информация и в срок от три месеца след получаването им предприема същите действия като тези, които се предприемат при първоначалното предоставяне на инициативния документ.

1.  Когато компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка поиска преразгледан инициативен документ или допълнителна конкретна информация, то анализира преразгледания инициативен документ и/или допълнителната конкретна информация и в срок от шест месеца след получаването им предприема същите действия като тези, които се предприемат при първоначалното предоставяне на инициативния документ.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка счита, че преразгледаният инициативен документ все още не е в съответствие с член 10 или че допълнителната конкретна информация все още не е достатъчна, в срок от три месеца след получаването на преразгледания инициативен документ то информира инициатора в писмен вид за своето решение да прекрати процедурата. Това решение трябва да бъде надлежно обосновано.

2.  Когато компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка счита, че преразгледаният инициативен документ все още не е в съответствие с член 10 или че допълнителната конкретна информация все още не е достатъчна, в срок от шест месеца след получаването на преразгледания инициативен документ то информира инициатора в писмен вид за своето решение да прекрати процедурата. Това решение трябва да бъде надлежно обосновано.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато анализът, извършен от компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка или от компетентния ангажиращ се орган, покаже, че правната пречка, описана в инициативния документ, се основава на неправилно разбиране или погрешно тълкуване на съответното законодателство или на липсата на достатъчно информация относно съответното законодателство, процедурата приключва, като инициаторът се информира за преценката, че не съществува правна пречка.

3.  Когато анализът, извършен от компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка или от компетентния ангажиращ се орган, покаже, че една или повече правни пречки, описани в инициативния документ, се основават на неправилно разбиране или погрешно тълкуване на съответното законодателство или на липсата на достатъчно информация относно съответното законодателство, процедурата приключва, като инициаторът се информира за преценката, че не съществува правна пречка.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато правната пречка се състои само в административна разпоредба, правило или административна практика на ангажиращата се държава членка или административна разпоредба, правило или административна практика, които ясно се различават от разпоредба, приета в съответствие със законодателна процедура, и следователно могат да бъдат променяни или адаптирани без законодателна процедура, компетентният ангажиращ се орган информира инициатора в писмена форма за отказа или готовността си да промени или приспособи съответната административна разпоредба, правило или административна практика в срок от осем месеца.

4.  Когато една или повече правни пречки се състоят само в административна разпоредба, правило или административна практика на ангажиращата се държава членка или административна разпоредба, правило или административна практика, които ясно се различават от разпоредба, приета в съответствие със законодателна процедура, и следователно могат да бъдат променяни или адаптирани без законодателна процедура, компетентният ангажиращ се орган информира инициатора в писмена форма за отказа или готовността си да промени или приспособи съответната административна разпоредба, правило или административна практика в срок от осем месеца.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  описание на съвместния проект и на неговия контекст, на съответната правна пречка, както и на обосновката за преодоляване на правната пречка;

a)  описание на съвместния проект и на неговия контекст, на една или повече съответни правни пречки, както и на обосновката за преодоляване на една или повече правни пречки;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  списъкът на конкретните правни разпоредби, които представляват правна пречка и които следователно няма да се прилагат по отношение на съвместния проект;

б)  списъкът на конкретните правни разпоредби, които представляват една или повече правни пречки и които следователно няма да се прилагат по отношение на съвместния проект;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в рамките на максимум три месеца след предаването на информацията съгласно член 10, параграф 2 или член 12, параграфи 1 и 2;

a)  в рамките на максимум шест месеца след предаването на информацията съгласно член 10, параграф 2 или член 12, параграфи 1 и 2;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка разглежда проекта за ангажимент или за декларация, получен в съответствие с член 15, и в срок от три месеца след получаването на проекта и след консултация с компетентните прехвърлящи органи предприема едно или повече от следните действия:

1.  Компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка разглежда проекта за ангажимент или за декларация, получен в съответствие с член 15, и в срок от шест месеца след получаването на проекта и след консултация с компетентните прехвърлящи органи предприема едно или повече от следните действия:

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В държавите членки, в които компетентният прехвърлящ орган подписва ангажимент или декларация, компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка изпраща, в съответствие с букви а) и б) от параграф 1, два оригинални екземпляра, подписани от прехвърлящия орган.

2.  В държавите членки, в които компетентният прехвърлящ орган подписва ангажимент или декларация, компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка изпраща, в съответствие с букви а) и б) от параграф 1, един от двата оригинални екземпляра, подписани от прехвърлящия орган, на компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка разглежда отговора, изпратен от компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка, и предприема в срок от най-много един месец след получаването му едно или повече от следните действия, които ще бъдат предадени на компетентния прехвърлящ орган в писмена форма:

1.  Компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка разглежда отговора, изпратен от компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка, и предприема в срок от най-много три месеца след получаването му едно или повече от следните действия, които ще бъдат предадени на компетентния прехвърлящ орган в писмена форма:

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в случая на параграф 2, буква а) — финализира ангажимента или декларацията, подписва два оригинални екземпляра и изпраща един от тях за подпис на компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка;

a)  в случая на член 16, параграф 1, буква а) — финализира ангажимента или декларацията, подписва три оригинални екземпляра и изпраща един от тях за подпис на компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в случая на параграф 2, буква б) — изменя ангажимента или декларацията по отношение на информацията в ангажимента или декларацията, обхваната съответно от член 14, параграф 1, букви е) и з), финализира ангажимента или декларацията, подписва два оригинални екземпляра и изпраща един от тях за подпис на компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка;

б)  в случая на член 16, параграф 1, буква б) — изменя ангажимента или декларацията по отношение на информацията в ангажимента или декларацията, обхваната съответно от член 14, параграф 1, букви е) и з), финализира ангажимента или декларацията, подписва три оригинални екземпляра и изпраща един от тях за подпис на компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в случая на параграф 2, буква в) — информира инициатора и Комисията, като добавя обосновката, изложена от компетентния прехвърлящ орган;

в)  в случая на член 16, параграф 1, буква в) — информира инициатора и Комисията, като добавя обосновката, изложена от компетентния прехвърлящ орган;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  в случая на параграф 2, буква г) — разглежда измененията и или предприема действията по буква б) от настоящия параграф, или започва отново втора процедура по член 9, като посочва защо някои или всички изменения не могат да бъдат приети от компетентния ангажиращ се орган.

г)  в случая на член 16, параграф 1, буква г) — разглежда измененията и или предприема действията по буква б) от настоящия параграф, или предприема действията по буква в) от настоящия параграф, като посочва защо някои или всички изменения не могат да бъдат приети от компетентния ангажиращ се орган.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При получаване на ангажимента или декларацията, подписан(а) от компетентното звено за трансгранична координация или от компетентния прехвърлящ орган в случаите на параграф 1, букви а) или б), или — когато компетентното звено за трансгранична координация на прехвърлящата държава членка е отговорило положително съгласно втората процедура по параграф 1, буква г) — компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка:

2.  При получаване на ангажимента или декларацията, подписан(а) от компетентното звено за трансгранична координация или от компетентния прехвърлящ орган в случаите на параграф 1, букви а) или б), компетентното звено за трансгранична координация на ангажиращата се държава членка:

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 25

Член 25

Докладване

Докладване

До дд мм гггг г. [т.е. 1-вия ден от месеца след влизането в сила на настоящия регламент + пет години; да се попълни от Службата за публикации], Комисията представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите за оценка на прилагането на настоящия регламент въз основа на показатели за неговата ефективност, ефикасност, относимост, европейска добавена стойност и възможности за опростяване.

1.  До дд мм гггг г. [т.е. 1-вия ден от месеца след влизането в сила на настоящия регламент + три години; да се попълни от Службата за публикации], Комисията представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите за оценка на прилагането на настоящия регламент въз основа на показатели за неговата ефективност, ефикасност, относимост, европейска добавена стойност и възможности за опростяване.

 

2.  В доклада, посочен в параграф 1, Комисията посочва по-специално географския и тематичния обхват на настоящия регламент, определени в член 3, съответно точки 1 и 2.

 

3.  Преди изготвянето на доклада Комисията провежда публична консултация с различните участници, в това число местните и регионалните органи и организациите на гражданското общество.

  • [1]  OВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  OВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Трансграничните региони в Европейския съюз заемат приблизително 40% от територията на Съюза, като в същото време приютяват почти една трета от 512-те милиона граждани на Съюза. В същото време граничните региони в Европа като цяло постигат по-слаби икономически показатели, имат по-високи равнища на безработица и относително слабо развита инфраструктура в сравнение с региони, които са разположени по-централно в държавите членки. Изчислено е, че ако бъдат премахнати 20% от съществуващите гранични пречки, граничните региони ще увеличат своя БВП с 2%, което би представлявало приблизително 91 милиарда евро годишно в БВП. В миналото много от граничните райони в Европа са били арена на военни действия и конфликти между държавите.

По тази причина в член 174 от Договора от Лисабон като изрична цел се посочват не само икономическото и социалното сближаване, но и териториалното сближаване, като се обръща особено внимание на трансграничните региони. От тази гледна точка предложението за европейски трансграничен механизъм следва да се разглежда като допълнение към Interreg и европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС). Предложеният европейски трансграничен механизъм има за цел преодоляването на трансграничните пречки от правно или административно естество, като за общ трансграничен регион в дадена държава членка се прилагат правните разпоредби на съседната държава членка за конкретен съвместен проект.

Европейският трансграничен механизъм

Докладчикът подкрепя и приветства целта на „предложението относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст“ на Европейската комисия (Европейски трансграничен механизъм). Европейският трансграничен механизъм би могъл да се превърне в инструмент от общия набор от инструменти за насърчаване на ефективното трансгранично сътрудничество и в резултат на това да доведе до увеличаване на богатството и подобряване на благосъстоянието на жителите в граничните региони на ЕС и на качеството на живота им.

Необходимо е изясняване по някои въпроси, особено по отношение на доброволността и обхвата на действие на европейския трансграничен механизъм, както и по отношение на субсидиарността и пропорционалността на предложението.

Предложението следва да има за цел към набора от инструменти, с които държавите членки разполагат, да се добави доброволен инструмент за стимулиране на трансграничното сътрудничество. Държавите членки трябва винаги да имат последната дума при вземането на решение дали да бъде използван механизмът или не.

Във връзка с това е необходимо държавите членки да могат да избират за всеки конкретен съвместен проект в зависимост от случая дали да използват европейския трансграничен механизъм или друг съществуващ механизъм. Ако държавите членки трябва да направят такъв избор за цялата граница наведнъж, то тези, които понастоящем не разполагат със съществуващи механизми за преодоляване на правни пречки в трансграничен контекст, на практика ще бъдат задължени да използват европейския трансграничен механизъм. Това нарушава доброволния характер на предложението.

В рамките на предложените изменения се разглеждат по подходящ начин всички въпроси, свързани с пропорционалността и субсидиарността. Европейският трансграничен механизъм се превръща в доброволен инструмент и може да се използва по избор „à-la-carte“, като държавите членки могат да избират всеки път, когато са установили правни пречки в трансграничен контекст, дали да използват съществуващ механизъм, да създадат нов механизъм или да използват европейския трансграничен механизъм. При наличие на основателни причини държавите членки може също така да откажат да задействат какъвто и да било механизъм за разрешаване на правни или административни пречки. Задействането на европейския трансграничен механизъм и предоставянето на правото на една държава членка да прилага правните си разпоредби в друга държава членка изисква сериозен надзор от страна на всички участващи страни, така че предложените от Комисията срокове може да се окажат твърде кратки, поради което някои от сроковете бяха изменени.

И накрая, тематичният обхват на предложението е запазен във възможно най-голяма степен. След като бъде укрепена доброволната основа на предложението и същевременно променен начинът, по който държавите членки избират между механизма и съществуващите механизми, приложното поле може да остане широко, за да се гарантира практическото прилагане на европейския трансграничен механизъм за всички потенциални бъдещи проекти, които може да бъдат възпрепятствани от правни или административни пречки в даден трансграничен регион.

Докладчикът счита, че ефективното прилагане на европейския трансграничен механизъм е осъществимо само ако всички държави членки и всички компетентни органи в държавите членки се възползват от възможността да преодоляват правни и административни пречки, като работят съвместно в духа на доброто сътрудничество и доброто съседство. Доброволният характер на европейския трансграничен механизъм ще допринесе за пълното разгръщане на потенциала на европейските гранични региони.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (26.10.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст
(COM(2018)0373 – C8‑0228/2018 – 2018/0198(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  За да се подобри животът на гражданите в трансгранични региони по морски граници или в трансгранични региони между държавите членки и трети държави, прилагането на настоящия регламент и използването на Механизма следва да бъдат разширени, така че да обхванат и тези региони, като в същото време се спазва правото на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Компетентните органи на държавите членки, държавите, образуванията или регионите, които участват, следва да приемат, в съответствие със своите конституционни и правно определени специфични правомощия, предложеното специално правно решение преди сключването и подписването на ангажимента или подписването на декларацията съгласно членове 16 и 17.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

Позовавания

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

25.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G.

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

Позовавания

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

9.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Дата на приемане

22.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

1

15

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Дата на внасяне

29.11.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 декември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност