Postup : 2018/0198(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0414/2018

Předložené texty :

A8-0414/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0118

ZPRÁVA     ***I
PDF 791kWORD 95k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Matthijs van Miltenburg

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0373),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a zejména čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0228/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ....(2),

–  s ohledem na písemné odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0414/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  S cílem zlepšit život občanů v přeshraničních regionech na námořních hranicích nebo v přeshraničních regionech mezi členskými státy a třetími zeměmi by se mělo uplatňování tohoto nařízení a používání mechanismu pro odstraňování právních a administrativních překážek vztahovat i na všechny příhraniční regiony Unie, přičemž by mělo být dodržováno právo Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Přestože v určitých regionech Unie existuje na mezivládní, regionální a místní úrovni řada účinných mechanismů přeshraniční spolupráce, tyto mechanismy nezahrnují všechny příhraniční regiony v Unii. Za účelem doplnění stávajících systémů je tedy zapotřebí zřídit dobrovolný mechanismus pro řešení právních a správních překážek ve všech příhraničních regionech (dále jen „mechanismus“).

(8)  Přestože v určitých regionech Unie existuje na mezivládní, regionální a místní úrovni řada účinných mechanismů přeshraniční spolupráce, tyto mechanismy nezahrnují všechny příhraniční regiony v Unii. Za účelem doplnění stávajících systémů je tedy zapotřebí zřídit dobrovolný mechanismus pro řešení právních a správních překážek ve všech příhraničních regionech (dále jen „mechanismus“), což však nebrání vytváření srovnatelných alternativních mechanismů podle zvláštních potřeb na vnitrostátní, regionální či místní úrovni.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V plném souladu s ústavní a institucionální strukturou členských států by mělo být použití mechanismu dobrovolné s ohledem na příhraniční regiony daného členského státu, kde se sousedním členským státem existuje nebo by mohl být zaveden jiný účinný mechanismus. Měl by sestávat ze dvou opatření: podpisu a uzavření evropského přeshraničního závazku (dále jen „závazek“) nebo podpisu evropského přeshraničního prohlášení (dále jen „prohlášení“).

(9)  V plném souladu s ústavní a institucionální strukturou členských států je použití mechanismu dobrovolné. Měl by sestávat ze dvou opatření: podpisu a uzavření evropského přeshraničního závazku (dále jen „závazek“) nebo podpisu evropského přeshraničního prohlášení (dále jen „prohlášení“). Členské státy by měly mít možnost zvolit si použití takového nástroje, který považují za přínosnější.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Příslušné orgány dotčených členských států, zemí, celků či regionů by měly v souladu se svými ústavními a právně definovanými zvláštními pravomocemi přijmout navrhované právní řešení ad hoc předtím, než uzavřou a podepíšou závazek nebo podepíšou prohlášení podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Prohlášení by i nadále vyžadovalo legislativní postup v členském státě. Orgán, který uzavírá prohlášení, by měl učinit formální prohlášení, že do určité lhůty spustí legislativní postup, který je zapotřebí, aby bylo možné změnit řádně používané vnitrostátní právo, a že na základě výslovné odchylky použije právo sousedního členského státu

(11)  Prohlášení by i nadále vyžadovalo legislativní postup v členském státě. Orgán, který uzavírá prohlášení, by měl učinit formální prohlášení, že do určité lhůty spustí legislativní postup, který je zapotřebí, aby bylo možné změnit řádně používané vnitrostátní právo, a že na základě výslovné odchylky použije právo sousedního členského státu, aby tak byly odstraněny překážky provádění společného přeshraničního projektu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Právní překážky pociťují zejména osoby, k jejichž interakci dochází na pozemních hranicích, neboť tito lidé překračují hranice každý den či týden. S cílem soustředit účinek tohoto nařízení na regiony, které jsou nejblíže hranici a mají nejvyšší úroveň integrace a interakce mezi sousedními členskými státy, by se toto nařízení mělo použít na přeshraniční regiony ve smyslu území, které pokrývají sousední pozemní pohraniční regiony ve dvou nebo více členských státech v regionech na úrovni NUTS 326. To by členským státům nemělo bránit v uplatňování mechanismu také na námořní a vnější hranice, jiné než jsou hranice se státy ESVO.

(12)  Právní překážky pociťují zejména osoby, k jejichž interakci dochází na pozemních hranicích, jako jsou například přeshraniční pracovníci, neboť tito lidé překračují hranice každý den či týden. S cílem soustředit účinek tohoto nařízení na regiony, které jsou nejblíže hranici a mají nejvyšší úroveň integrace a interakce mezi sousedními členskými státy, by se toto nařízení mělo použít na přeshraniční regiony ve smyslu území, které pokrývají sousední pozemní nebo námořní pohraniční regiony ve dvou nebo více členských státech v regionech na úrovni NUTS 326. To by členským státům nemělo bránit v uplatňování mechanismu také na vnější hranice, jiné než jsou hranice se státy ESVO, pokud by toto uplatňování bylo pro všechny dotčené strany dobrovolné.

_________________

_________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S cílem koordinovat úkoly různých orgánů, které budou v některých členských státech zahrnovat vnitrostátní a regionální zákonodárné orgány, a to v rámci daných členských států a mezi jedním či více sousedními členskými státy, by každý členský stát, který si zvolí mechanismus, měl mít povinnost zřídit vnitrostátní a případně regionální přeshraniční koordinační místa a vymezit jejich úkoly a pravomoci během různých fází mechanismu, které zahrnují iniciování, uzavření, provádění a monitorování závazků a prohlášení.

(13)  S cílem koordinovat úkoly různých orgánů, které budou v některých členských státech zahrnovat vnitrostátní a regionální zákonodárné orgány, a to v rámci daných členských států a mezi jedním či více sousedními členskými státy, by každý členský stát měl mít povinnost zřídit vnitrostátní a případně regionální přeshraniční koordinační místa a vymezit jejich úkoly a pravomoci během různých fází mechanismu, které zahrnují iniciování, uzavření, provádění a monitorování závazků a prohlášení.

Odůvodnění

Povinnost zřídit vnitrostátní přeshraniční koordinační místa mají všechny členské státy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Hlavním aktérem v členském státě, po kterém se požaduje uzavření závazku nebo prohlášení, by měla být příslušná vnitrostátní nebo regionální přeshraniční koordinační místa, která budou spolupracovat se všemi příslušnými orgány ve svém členském státě a se svým protějškem v sousedním členském státě. Mělo by se rovněž jasně stanovit, že přeshraniční koordinační místo může rozhodnout o tom, zda má být zahájen postup směřující k uzavření závazku nebo prohlášení nebo zda již bylo nalezeno řešení jedné či více překážek, které by bylo možné použít. Na druhé straně by mělo být rovněž stanoveno, že členský stát, jehož právní ustanovení mají být použita v jiném členském státě, může toto použití mimo své území odmítnout. Každé rozhodnutí by mělo být odůvodněno a sděleno.

(17)  Hlavním aktérem v členském státě, po kterém se požaduje uzavření závazku nebo prohlášení, by měla být příslušná vnitrostátní nebo regionální přeshraniční koordinační místa, která budou spolupracovat se všemi příslušnými orgány ve svém členském státě a se svým protějškem v sousedním členském státě. Mělo by se rovněž jasně stanovit, že přeshraniční koordinační místo může rozhodnout o tom, zda má být zahájen postup směřující k uzavření závazku nebo prohlášení nebo zda již bylo nalezeno řešení jedné či více překážek, které by bylo možné použít. Na druhé straně by mělo být rovněž stanoveno, že členský stát, jehož právní ustanovení mají být použita v jiném členském státě, může toto použití mimo své území odmítnout. Každé rozhodnutí by mělo být řádně odůvodněno a sděleno všem partnerům a bez zbytečného prodlení.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Provádění závazku, který je přímo použitelný, by mělo zahrnovat použití vnitrostátních ustanovení jiného členského státu. To by mělo znamenat buď změnu právně závazných správních aktů již přijatých v souladu s řádně používaným vnitrostátním právem, nebo v případě, že k tomu dosud nedošlo, přijetí nových správních aktů na základě právních předpisů jiného členského státu. Je-li z několika orgánů každý příslušný ve vztahu k různým aspektům složité právní překážky, měl by být k závazku pro každý z těchto aspektů připojen harmonogram. Respektování zásady subsidiarity, přijetí a předání pozměněných nebo nových správních aktů by se mělo řídit vnitrostátním právem o správních řízeních.

(19)  Provádění závazku, který je přímo použitelný, by mělo zahrnovat použití vnitrostátních ustanovení jiného členského státu při provádění společných projektů. To by mělo znamenat buď změnu právně závazných správních aktů již přijatých v souladu s řádně používaným vnitrostátním právem, nebo v případě, že k tomu dosud nedošlo, přijetí nových správních aktů na základě právních předpisů jiného členského státu ve lhůtě schválené všemi partnery, aby bylo možné zahájit společné projekty v řádném termínu. Je-li z několika orgánů každý příslušný ve vztahu k různým aspektům složité právní překážky, měl by být k závazku pro každý z těchto aspektů připojen harmonogram. Respektování zásady subsidiarity, přijetí a předání pozměněných nebo nových správních aktů by se mělo řídit vnitrostátním právem o správních řízeních.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Aby bylo možné zřídit databázi v souladu s článkem 8, měly by být Komisi uděleny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení pravidel pro její fungování, ochranu údajů a vzor, který má být použit v případě, že informace o provádění a o použití mechanismu jsou předkládány přeshraničními koordinačními místy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s poradním postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.28 Z praktických a koordinačních důvodů bude výborem příslušným pro postup přijímání prováděcích aktů „Výbor pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů“.

(24)  Aby bylo možné zřídit databázi v souladu s článkem 7, měly by být Komisi uděleny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení pravidel pro její fungování, ochranu údajů a vzor, který má být použit v případě, že informace o provádění a o použití mechanismu jsou předkládány přeshraničními koordinačními místy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s poradním postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.28 Z praktických a koordinačních důvodů bude výborem příslušným pro postup přijímání prováděcích aktů „Výbor pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů“.

__________________

__________________

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Vnitrostátní prováděcí pravidla mají upřesnit, na které příhraniční regiony daného členského státu se závazek nebo prohlášení vztahuje. Nebude-li uvedena konkrétní hranice, může Komise posoudit, zda si pro ni členský stát zvolil jiný mechanismus.

vypouští se

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů (článek 8), právo na vzdělání (článek 14), právo svobodné volby povolání a právo pracovat (článek 15), zejména svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat služby v kterémkoli členském státě, svobodu podnikání (článek 16), přístup k sociálnímu zabezpečení a sociální pomoci (článek 34), přístup ke zdravotní péči (článek 35) přístup ke službám obecného hospodářského zájmu (článek 36).

(26)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů (článek 8), právo na vzdělání (článek 14), právo svobodné volby povolání a právo pracovat (článek 15), zejména svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat služby v kterémkoli členském státě, svobodu podnikání (článek 16), přístup k sociálnímu zabezpečení a sociální pomoci (článek 34), přístup ke zdravotní péči (článek 35), přístup ke službám obecného hospodářského zájmu (článek 36) a vysokou míru ochrany životního prostředí v souladu se zásadou udržitelného rozvoje (článek 37).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  V souladu se zásadou proporcionality uvedenou v čl. 5 odst. 4 SEU by obsah ani forma činnosti Unie neměly překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Využití zvláštního mechanismu stanoveného podle tohoto nařízení je dobrovolné. Jestliže se členský stát rozhodne, že na konkrétní hranici s jedním či více sousedními členskými státy bude pokračovat v řešení právních překážek v konkrétním přeshraničním regionu v rámci účinného mechanismu, který zavedl na vnitrostátní úrovni nebo který byl formálně či neformálně zaveden spolu s jedním či více sousedními členskými státy, není nutné zvolit mechanismus podle tohoto nařízení. Stejně tak platí, že pokud se členský stát rozhodne, že se na konkrétní hranici s jedním či více sousedními členskými státy zapojí do stávajícího účinného mechanismu, který byl formálně či neformálně zaveden spolu s jedním či více sousedními členskými státy, za předpokladu, že tento mechanismus umožňuje přistoupení, není nutné zvolit mechanismus podle tohoto nařízení. Toto nařízení proto nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení jeho cílů s ohledem na přeshraniční regiony, pro které nemají členské státy zavedeny žádné účinné mechanismy řešení právních překážek,

(28)  V souladu se zásadou proporcionality uvedenou v čl. 5 odst. 4 SEU by obsah ani forma činnosti Unie neměly překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Využití zvláštního mechanismu stanoveného v tomto nařízení k řešení právních překážek v přeshraničních regionech je dobrovolné a nijak nebrání využívání srovnatelných alternativních nástrojů. Jestliže se členský stát v případě konkrétního společného projektu s jedním či více sousedními členskými státy rozhodne, že bude pokračovat v řešení právních překážek v konkrétním přeshraničním regionu v rámci účinného mechanismu, který zavedl na vnitrostátní úrovni nebo který byl formálně či neformálně zaveden spolu s jedním či více sousedními členskými státy, není nutné zvolit mechanismus podle tohoto nařízení. Stejně tak platí, že pokud se členský stát v případě konkrétního společného projektu s jedním či více sousedními členskými státy rozhodne, že se zapojí do stávajícího účinného mechanismu, který byl formálně či neformálně zaveden spolu s jedním či více sousedními členskými státy, za předpokladu, že tento mechanismus umožňuje přistoupení, není nutné zvolit mechanismus podle tohoto nařízení. A pokud se členský stát spolu s jedním či více sousedními členskými státy rozhodne, že formálně či neformálně zavede nový účinný mechanismus k řešení právních překážek bránících realizaci společného projektu v přeshraničních regionech, není nutné zvolit mechanismus podle tohoto nařízení. Toto nařízení proto nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení jeho cílů s ohledem na přeshraniční regiony, pro které nemají členské státy zavedeny žádné účinné mechanismy řešení právních překážek.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Toto nařízení by mělo být v souladu se zásadou subsidiarity. V žádném případě není dotčena svrchovanost členských států ani toto nařízení nebude v rozporu s jejich ústavami.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví mechanismus, který umožní, aby určitý členský stát použil s ohledem na přeshraniční region právní ustanovení jiného členského státu v případě, že by použití právních ustanovení prvně uvedeného členského státu představovalo právní překážku bránící provádění společného projektu (dále jen „mechanismus“).

1.  Toto nařízení stanoví dobrovolný mechanismus, který umožní, aby určitý členský stát použil u jednotlivých společných projektů právní ustanovení jiného členského státu v případě, že by použití právních ustanovení prvně uvedeného členského státu představovalo jednu nebo více právních překážek bránících provádění společného projektu (dále jen „mechanismus“).

Odůvodnění

Znění návrhu vyvolává pochybnosti ohledně výkladu: není jasné, zda se členský stát může o použití mechanismu rozhodovat u každého jednotlivého „společného projektu“, nebo je povinen rozhodnout, zda bude mechanismus uplatňovat u všech společných přeshraničních projektů. Zpravodaj by se chtěl vyhnout tomu, aby členské státy, které v současnosti nemají žádný mechanismus, neměly jinou volbu než uplatnit evropský přeshraniční mechanismus. Uplatňování evropského mechanismu by mělo být dobrovolné a členské státy by jeho použití měly založit na posouzení jednotlivých případů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  právní ochranu osob s bydlištěm v přeshraničním regionu ve vztahu k mechanismu.

c)  právní ochranu osob s bydlištěm v přeshraničním regionu nebo osob, které zde po omezenou dobu pobývají, ve vztahu k mechanismu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „přeshraničním regionem“ se rozumí území zahrnující sousední pozemní pohraniční regiony ve dvou nebo více členských státech v regionech na úrovni NUTS 3;

1)  „přeshraničním regionem“ se rozumí území zahrnující sousední pozemní nebo námořní pohraniční regiony ve dvou nebo více členských státech v regionech na úrovni NUTS 3;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „společným projektem“ se rozumí jakýkoli prvek infrastruktury s dopadem na daný přeshraniční region nebo jakákoli služba obecného hospodářského zájmu poskytovaná v daném přeshraničním regionu;

2)  „společným projektem“ se rozumí jakýkoli prvek infrastruktury s dopadem na daný přeshraniční region nebo jakákoli služba obecného hospodářského zájmu poskytovaná v daném přeshraničním regionu, bez ohledu na to, zda se tento dopad projeví na obou stranách, či pouze na jedné straně hranice;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „iniciátorem“ se rozumí aktér, který určí právní překážku a aktivuje mechanismus tím, že předloží iniciační dokument;

5)  „iniciátorem“ se rozumí aktér, který určí jednu či více právních překážek a aktivuje mechanismus tím, že předloží iniciační dokument;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát si může zvolit buď mechanismus, nebo stávající způsoby řešení právních překážek, které brání provádění společného projektu v přeshraničních regionech na konkrétní hranici s jedním či více sousedními členskými státy.

1.  Členské státy si mohou zvolit mechanismus nebo jiné způsoby řešení právních překážek, které brání provádění společného projektu v přeshraničních regionech na konkrétní hranici s jedním či více sousedními členskými státy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát se může rovněž rozhodnout s ohledem na konkrétní hranici s jedním či více sousedními členskými státy, že se připojí ke stávajícímu účinnému způsobu, který formálně či neformálně zavedl jeden či více ze sousedních členských států.

2.  Členský stát se může v případě společného projektu v příhraničních regionech s jedním či více sousedními členskými státy připojit ke stávajícímu účinnému způsobu, který formálně či neformálně zavedl jeden či více ze sousedních členských států, nebo s ohledem na prohlášení uplatní mechanismus.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou mechanismus rovněž použít v přeshraničních regionech na námořních hranicích nebo v přeshraničních regionech mezi jedním či více členskými státy a jednou či více třetími zeměmi nebo jednou či více zámořskými zeměmi a územími.

3.  Členské státy mohou mechanismus rovněž uplatnit na společný projekt v přeshraničním regionu mezi jedním či více členskými státy a jednou či více třetími zeměmi nebo jednou či více zámořskými zeměmi a územími, přičemž všechny dotčené strany použijí mechanismus dobrovolně.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě, že si členský stát zvolí mechanismus, zřídí jedno či více přeshraničních koordinačních míst, k čemuž využije jeden z těchto způsobů:

1.  Každý členský stát zřídí nebo určí jedno či více přeshraničních koordinačních míst, k čemuž využije jeden z těchto způsobů:

Odůvodnění

Zpravodaj ve svém návrhu prosazuje, aby při posuzování toho, zda a jak vyřešit právní překážky, měla klíčovou úlohu přeshraniční koordinační místa. Navrhuje proto, aby bylo zřízení přeshraničních koordinačních míst v každém členském státě povinné. Jelikož použití evropského mechanismu bude dobrovolné, je na každém členském státě, aby rozhodl o tom, jak velkou administrativní kapacitu budou muset tato místa mít.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  spolupracuje s přeshraničními koordinačními místy v sousedním členském státu nebo státech, pokud taková přeshraniční koordinační místa existují, a dále spolupracuje s přeshraničními koordinačními místy v jiných územních celcích svého vlastního či jiného členského státu, které mají legislativní pravomoci;

d)  spolupracuje s přeshraničními koordinačními místy v sousedním členském státu nebo státech a dále spolupracuje s přeshraničními koordinačními místy v jiných územních celcích svého vlastního či jiného členského státu, které mají legislativní pravomoci;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  na žádost daného příslušného zavazujícího se orgánu nacházejícího se v jiném členském státě, který nemá vlastní přeshraniční koordinační místo, provádět předběžnou analýzu iniciačního dokumentu;

c)  na žádost daného příslušného zavazujícího se orgánu nacházejícího se v jiném členském státě provádět předběžnou analýzu iniciačního dokumentu;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zveřejňuje a vede aktualizovaný seznam všech vnitrostátních a regionálních přeshraničních koordinačních míst;

b)  vytvoří, zveřejňuje a vede aktualizovanou databázi všech vnitrostátních a regionálních přeshraničních koordinačních míst;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise připraví podpůrnou komunikační strategii s cílem:

 

a) podporovat výměnu osvědčených postupů,

 

b) poskytovat praktické informace a výklad problematiky a tematického zaměření nařízení a

 

c) objasnit přesný postup pro přijetí závazku nebo prohlášení.

Odůvodnění

Provádění nařízení by měla doprovázet informační kampaň poskytující jasné a praktické informace, které zúčastněným stranám provádění usnadní.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Iniciátor určí právní překážku s ohledem na plánování, rozvoj, personální zajištění, financování nebo fungování společného projektu.

1.  Iniciátor určí jednu či více právních překážek s ohledem na plánování, rozvoj, personální zajištění, financování nebo fungování společného projektu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  popis společného projektu a jeho kontextu, souvisejících právních překážek v zavazujícím se členském státě a rovněž důvod pro řešení právní překážky;

a)  popis společného projektu a jeho kontextu, související jedné či více právních překážek v zavazujícím se členském státě a rovněž důvod pro řešení jedné či více právních překážek;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  seznam konkrétních právních ustanovení předávajícího členského státu, která řeší právní překážku, nebo v případě, že žádné vhodné právní ustanovení neexistuje, návrh na právní řešení ad hoc;

b)  seznam konkrétních právních ustanovení předávajícího členského státu, která řeší jednu či více právních překážek, nebo v případě, že žádné vhodné právní ustanovení neexistuje, návrh na právní řešení ad hoc;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předběžná analýza iniciačního dokumentu zavazujícím se členským státem

Předběžná analýza iniciačního dokumentu zavazujícím se a předávajícím členským státem nebo státy

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Analýzu iniciačního dokumentu provede příslušné přeshraniční koordinační místo. Spolupracuje se všemi příslušnými zavazujícími se orgány a s vnitrostátními nebo případně jinými regionálními přeshraničními koordinačními místy v zavazujícím se členském státě a s vnitrostátním přeshraničním koordinačním místem v předávajícím členském státě.

1.  Analýzu iniciačního dokumentu provede příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu. Spolupracuje se všemi příslušnými zavazujícími se orgány a s vnitrostátními nebo případně jinými regionálními přeshraničními koordinačními místy v zavazujícím se členském státě a s vnitrostátním přeshraničním koordinačním místem v předávajícím členském státě.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Do tří měsíců po obdržení iniciačního dokumentu zašle příslušné přeshraniční koordinační místo předávajícího členského státu svou předběžnou reakci příslušnému přeshraničnímu koordinačnímu místu zavazujícího se členského státu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné přeshraniční koordinační místo do tří měsíců po obdržení iniciačního dokumentu přijme jedno či více z těchto opatření, která se písemně sdělí iniciátorovi:

2.  Příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu do šesti měsíců po obdržení iniciačního dokumentu přijme jedno či více z těchto opatření, která se písemně sdělí iniciátorovi:

Odůvodnění

Posouzení iniciačního dokumentu může být složité a vyžadovat více času než navrhované tři měsíce, zvláště vezme-li se v potaz letní období či období svátků.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  informuje iniciátora o svém posouzení, podle kterého právní překážku představuje jeden z případů uvedených v čl. 12 odst. 4, a popíše závazek příslušného zavazujícího se orgánu, pokud jde o změnu nebo úpravu uvedené právní překážky;

d)  informuje iniciátora o svém posouzení, podle kterého jednu či více právních překážek představuje jeden z případů uvedených v čl. 12 odst. 4, a popíše závazek příslušného zavazujícího se orgánu, pokud jde o změnu nebo úpravu uvedené právní překážky;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  informuje iniciátora o svém posouzení, podle kterého právní překážku představuje jeden z případů uvedených čl. 12 odst. 4, přičemž uvede své důvody pro zamítnutí změny nebo úpravy právní překážky a odkáže na opravné prostředky, které lze podat tomuto rozhodnutí podle práva zavazujícího se členského státu;

e)  informuje iniciátora o svém posouzení, podle kterého jednu či více právních překážek představuje jeden z případů uvedených čl. 12 odst. 4, přičemž uvede své důvody pro zamítnutí změny nebo úpravy právní překážky a odkáže na opravné prostředky, které lze podat tomuto rozhodnutí podle práva zavazujícího se členského státu;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  nasměruje iniciátora, aby si zvolil některý ze stávajících mechanismů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2, s cílem vyřešit jednu či více právních překážek bránících provádění společného projektu, nebo aby přímo předal iniciační dokument příslušnému orgánu podle odpovídajícího mechanismu;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  informuje iniciátora, že jeden či více dotčených členských států se rozhodl neřešit jednu či více právních překážek, na něž iniciátor upozornil, a informuje iniciátora písemně o důvodech tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Předběžná analýza iniciačního dokumentu předávajícím členským státem

 

Po obdržení iniciačního dokumentu provede příslušné přeshraniční koordinační místo předávajícího členského státu rovněž úkony uvedené v čl. 10 odst. 2 a může zaslat svou předběžnou reakci příslušnému přeshraničnímu koordinačnímu místu zavazujícího se členského státu.

 

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu požádá o revidovaný iniciační dokument nebo dodatečné specifické informace, provede analýzu revidovaného dokumentu nebo dodatečných specifických informací, případně obojího a do tří měsíců po jejich obdržení přijme taková opatření jako v případě, že by byl iniciační dokument předkládán poprvé.

1.  Pokud příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu požádá o revidovaný iniciační dokument nebo dodatečné specifické informace, provede analýzu revidovaného dokumentu nebo dodatečných specifických informací, případně obojího a do šesti měsíců po jejich obdržení přijme taková opatření jako v případě, že by byl iniciační dokument předkládán poprvé.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jestliže se příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu domnívá, že revidovaný iniciační dokument není stále vyhotoven v souladu s článkem 10 nebo že dodatečné specifické informace stále nejsou dostačující, do tří měsíců po obdržení revidovaného iniciačního dokumentu informuje písemně iniciátora o svém rozhodnutí postup ukončit. Toto rozhodnutí musí být řádně odůvodněno.

2.  Jestliže se příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu domnívá, že revidovaný iniciační dokument není stále vyhotoven v souladu s článkem 10 nebo že dodatečné specifické informace stále nejsou dostačující, do šesti měsíců po obdržení revidovaného iniciačního dokumentu informuje písemně iniciátora o svém rozhodnutí postup ukončit. Toto rozhodnutí musí být řádně odůvodněno.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě, že analýza příslušného přeshraničního koordinačního místa zavazujícího se členského státu nebo příslušného zavazujícího se orgánu dojde k závěru, že se právní překážka popsaná v iniciačním dokumentu zakládá na nesprávném pochopení nebo nesprávném výkladu příslušných právních předpisů nebo na nedostatku informací o příslušných právních předpisech, ukončí se postup informováním iniciátora o tom, že z posouzení vyplývá, že neexistuje žádná právní překážka.

3.  V případě, že analýza příslušného přeshraničního koordinačního místa zavazujícího se členského státu nebo příslušného zavazujícího se orgánu dojde k závěru, že se jedna či více právních překážek popsaných v iniciačním dokumentu zakládají na nesprávném pochopení nebo nesprávném výkladu příslušných právních předpisů nebo na nedostatku informací o příslušných právních předpisech, ukončí se postup informováním iniciátora o tom, že z posouzení vyplývá, že neexistuje žádná právní překážka.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případě, že právní překážku představuje jen správní ustanovení, pravidlo nebo správní praxe zavazujícího se členského státu nebo správní ustanovení, pravidlo či správní praxe, které jsou jasně odlišeny od ustanovení přijatého podle legislativního postupu, a je tedy možné je změnit nebo upravit bez legislativního postupu, příslušný zavazující se orgán iniciátora písemně informuje do osmi měsíců o tom, zda je či není ochoten provést změny nebo úpravy příslušného správního ustanovení, pravidla nebo správní praxe.

4.  V případě, že jednu či více právních překážek představuje jen správní ustanovení, pravidlo nebo správní praxe zavazujícího se členského státu nebo správní ustanovení, pravidlo či správní praxe, které jsou jasně odlišeny od ustanovení přijatého podle legislativního postupu, a je tedy možné je změnit nebo upravit bez legislativního postupu, příslušný zavazující se orgán iniciátora písemně informuje do osmi měsíců o tom, zda je či není ochoten provést změny nebo úpravy příslušného správního ustanovení, pravidla nebo správní praxe.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  popis společného projektu a jeho kontextu, souvisejících právních překážek a rovněž důvod pro řešení právní překážky;

a)  popis společného projektu a jeho kontextu, související jedné či více právních překážek a rovněž důvod pro řešení jedné či více právních překážek;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  seznam konkrétních právních ustanovení, která představují právní překážku a která se tudíž na společný projekt nepoužijí;

b)  seznam konkrétních právních ustanovení, která představují jednu či více právních překážek a která se tudíž na společný projekt nepoužijí;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nejvýše do tří měsíců po předání informací podle čl. 10 odst. 2 nebo čl. 12 odst. 1 a 2;

a)  nejvýše do šesti měsíců po předání informací podle čl. 10 odst. 2 nebo čl. 12 odst. 1 a 2;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné přeshraniční koordinační místo předávajícího členského státu přezkoumá návrh závazku nebo návrh prohlášení obdrženého podle článku 15, a nejpozději do tří měsíců po obdržení tohoto návrhu a po konzultaci s příslušnými předávajícími orgány přijme jedno či více z těchto opatření:

1.  Příslušné přeshraniční koordinační místo předávajícího členského státu přezkoumá návrh závazku nebo návrh prohlášení obdrženého podle článku 15, a nejpozději do šesti měsíců po obdržení tohoto návrhu a po konzultaci s příslušnými předávajícími orgány přijme jedno či více z těchto opatření:

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V členských státech, ve kterých závazek nebo prohlášení podepisuje příslušný předávající orgán, zašle příslušné přeshraniční koordinační místo předávajícího členského státu v souladu s odst. 1 písm. a) a b) obě vyhotovení podepsaná příslušným předávajícím orgánem.

2.  V členských státech, ve kterých závazek nebo prohlášení podepisuje příslušný předávající orgán, zašle příslušné přeshraniční koordinační místo předávajícího členského státu v souladu s odst. 1 písm. a) a b) jedno ze dvou vyhotovení podepsaných příslušným předávajícím orgánem příslušnému přeshraničnímu koordinačnímu místu zavazujícího se členského státu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu přezkoumá odpověď předanou příslušným přeshraničním koordinačním místem předávajícího členského státu a nejpozději do jednoho měsíce po jejím obdržení učiní jedno či více z těchto opatření, která se písemně sdělí příslušnému předávajícímu orgánu:

1.  Příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu přezkoumá odpověď předanou příslušným přeshraničním koordinačním místem předávajícího členského státu a nejpozději do tří měsíců po jejím obdržení učiní jedno či více z těchto opatření, která se písemně sdělí příslušnému předávajícímu orgánu:

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě odst. 2 písm. a) finalizuje závazek nebo prohlášení, podepíše dvě vyhotovení a zašle jedno zpět příslušnému přeshraničnímu koordinačnímu místu předávajícího členského státu k podpisu;

a)  v případě čl. 16 odst. 1 písm. a) finalizuje závazek nebo prohlášení, podepíše tři vyhotovení a zašle jedno zpět příslušnému přeshraničnímu koordinačnímu místu předávajícího členského státu k podpisu;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě odst. 2 písm. b) změní závazek nebo prohlášení s ohledem na informace v návrhu závazku nebo návrhu prohlášení v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. f) a h), finalizuje závazek nebo prohlášení, podepíše dvě vyhotovení a zašle jedno zpět příslušnému přeshraničnímu koordinačnímu místu předávajícího členského státu k podpisu;

b)  v případě čl. 16 odst. 1 písm. b) změní závazek nebo prohlášení s ohledem na informace v návrhu závazku nebo návrhu prohlášení v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. f) a h), finalizuje závazek nebo prohlášení, podepíše tři vyhotovení a zašle jedno zpět příslušnému přeshraničnímu koordinačnímu místu předávajícího členského státu k podpisu;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v případě odst. 2 písm. c) informuje iniciátora a Komisi a připojí odůvodnění uvedené příslušným předávajícím orgánem;

c)  v případě čl. 16 odst. 1 písm. c) informuje iniciátora a Komisi a připojí odůvodnění uvedené příslušným předávajícím orgánem;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě odst. 2 písm. d) posoudí změny a buď postupuje v souladu s písmenem b) tohoto odstavce, nebo znovu zahájí druhý postup podle článku 9, přičemž uvede, proč příslušný zavazující se orgán nemůže některé nebo všechny změny přijmout.

d)  v případě čl. 16 odst. 1 písm. d) posoudí změny a buď postupuje v souladu s písmenem b) tohoto odstavce, nebo postupuje v souladu s ustanoveními písmene c) tohoto odstavce, přičemž uvede, proč příslušný zavazující se orgán nemůže některé nebo všechny změny přijmout.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Po obdržení závazku nebo prohlášení, rovněž podepsaných příslušným přeshraničním koordinačním místem nebo příslušným předávajícím orgánem v případech uvedených v odst. 1 písm. a) nebo b), nebo pokud příslušné přeshraniční koordinační místo předávajícího členského státu kladně reagovalo na druhý postup uvedený v odst. 1 písm. d), příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu:

2.  Po obdržení závazku nebo prohlášení, rovněž podepsaných příslušným přeshraničním koordinačním místem nebo příslušným předávajícím orgánem v případech uvedených v odst. 1 písm. a) nebo b), příslušné přeshraniční koordinační místo zavazujícího se členského státu:

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 25

Článek 25

Podávání zpráv

Podávání zpráv

Do dd/mm/rrrr [tj. 1. dne měsíce následujícího po vstupu tohoto nařízení v platnost + pět let; vyplní Úřad pro publikace] Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů zprávu posuzující uplatňování tohoto nařízení na základě ukazatelů jeho účinnosti, efektivity, relevance evropské přidané hodnoty a prostoru pro zjednodušení.

1.  Do dd/mm/rrrr [tj. 1. dne měsíce následujícího po vstupu tohoto nařízení v platnost + tři roky; vyplní Úřad pro publikace] Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů zprávu posuzující uplatňování tohoto nařízení na základě ukazatelů jeho účinnosti, efektivity, relevance evropské přidané hodnoty a prostoru pro zjednodušení.

 

2.  Ve zprávě zmíněné v odstavci 1 Komise uvede konkrétní odkaz na zeměpisnou a tematickou oblast působnosti tohoto nařízení, jak vymezuje čl. 3 body 1 a 2.

 

3.  Před vypracováním zprávy uspořádá Komise veřejnou konzultaci s rozličnými zúčastněnými subjekty, včetně místních a regionálních orgánů veřejné správy a organizací občanské společnosti.

(1)

Úř. věst. C .... Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C .... Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Přeshraniční regiony tvoří v Evropské unii asi 40 % území a žije v nich téměř třetina z 512 milionů jejích občanů. Evropské příhraniční regiony však současně zaznamenávají všeobecně horší hospodářské výsledky, mají vyšší míru nezaměstnanosti a relativně málo vyvinutou infrastrukturu ve srovnání s regiony, které jsou v členských státech umístěny centrálněji. Podle odhadů by odstranění 20 % stávajících překážek v příhraničních regionech přineslo zvýšení jejich HDP o 2 %, což by znamenalo přibližně 91 miliard EUR v HDP ročně navíc. V minulosti byly příhraniční regiony místy, kde se odehrávaly války a konflikty mezi zeměmi.

Z těchto důvodů Lisabonská smlouva v článku 174 mezi své explicitní cíle zařazuje nejen hospodářskou a sociální soudržnost, ale také územní soudržnost (se zvláštním důrazem na přeshraniční regiony). Z tohoto hlediska je třeba návrh evropského přeshraničního mechanismu (ECBM) chápat jako doplněk iniciativy Interreg a evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Navrhovaný mechanismus ECBM má odstraňovat přeshraniční překážky právní a správní povahy tím, že umožní, aby se ve společném přeshraničním regionu při realizaci konkrétního společného projektu mohl jeden členský stát řídit právními ustanoveními druhého, sousedního státu.

Evropský přeshraniční mechanismus

Zpravodaj podporuje a vítá záměr Evropské komise spojený s „návrhem mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu“ (evropského přeshraničního mechanismu, ECBM). ECBM by se mohl stát jedním z nástrojů podporujících účinnou přeshraniční spolupráci a tím zlepšit blahobyt, dobré životní podmínky a kvalitu života obyvatel těchto regionů EU.

Několik věcí je ještě třeba ujasnit, zejména pokud jde o dobrovolnost a působnost ECBM a subsidiaritu a proporcionalitu návrhu.

Cílem návrhu by mělo být rozšíření nástrojů, které mají členské státy k dispozici na podporu přeshraniční spolupráce, o dobrovolný prvek. Konečné rozhodnutí o uplatnění či neuplatnění tohoto mechanismu by mělo být vždy na členských státech.

Kromě toho je nezbytné, aby měly členské státy možnost rozhodnout o použití mechanismu u každého jednotlivého společného projektu, na základě specifického vyhodnocení každého případu. Pokud by členské státy musely ihned učinit jednorázové rozhodnutí pro celou hranici, pak by ty státy, které v současnosti nemají žádný mechanismus pro řešení právních překážek v přeshraničním kontextu, byly nuceny použít ECBM. To by bylo v rozporu se zásadou dobrovolnosti uvedenou v návrhu.

Pokud se provedou navržené změny, budou všechny problémy týkající se proporcionality a subsidiarity řádně vyřešeny. ECBM se stává dobrovolným nástrojem a lze jej požít podle potřeby, přičemž se členský stát pokaždé, kdy narazí na právní překážku v přeshraničním kontextu, může rozhodnout, zda použije stávající mechanismus, zavede nový mechanismus nebo zda uplatní ECBM. V odůvodněných případech mohou členské státy také odmítnout spuštění nového mechanismu pro řešení právní či správní překážky. Spuštění ECBM a umožnění toho, aby jeden členský stát použil právní ustanovení jiného členského státu, vyžaduje od všech zúčastněných stran důkladný přezkum, takže lhůty navržené Komisí by mohly být příliš krátké, a proto byly některé z nich změněny.

A pokud jde o tematickou oblast působnosti návrhu, snaha byla o co nejmenší zásahy do ní. Po posílení dobrovolnosti návrhu a změně způsobu rozhodování členských států mezi ECBM a stávajícím mechanismem může oblast působnosti zůstat široká, aby se zajistilo praktické uplatňování ECBM v případě všech potenciálních budoucích projektů, které by mohly být ohroženy právními nebo správními překážkami v přeshraničním regionu.

Zpravodaj je přesvědčen o tom, že účinné uplatňování evropského přeshraničního mechanismu je možné pouze tehdy, využijí-li všechny příslušné orgány členských států příležitosti a budou řešit právní a správní překážky společným úsilím v duchu dobré spolupráce a dobrých sousedských vztahů. Dobrovolnost ECBM pak přispěje k plnému využití potenciálu evropských příhraničních regionů.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (26.10.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  S cílem zlepšit život občanů v přeshraničních regionech na námořních hranicích nebo v přeshraničních regionech mezi členskými státy a třetími zeměmi by se mělo uplatňování tohoto nařízení a používání daného mechanismu vztahovat i na tyto regiony, přičemž by mělo být dodržováno právo Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Příslušné orgány dotčených členských států, zemí, celků či regionů by měly v souladu se svými ústavními a právně definovanými zvláštními pravomocemi přijmout navrhované právní řešení ad hoc předtím, než uzavřou a podepíšou závazek nebo podepíšou prohlášení podle článků 16 a 17.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

Referenční údaje

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum přijetí

25.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

2

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

Referenční údaje

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Datum předložení EP

30.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

9.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Datum přijetí

22.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

1

15

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Datum předložení

29.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí