Procedure : 2018/0198(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0414/2018

Indgivne tekster :

A8-0414/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0118

BETÆNKNING     ***I
PDF 519kWORD 94k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Matthijs van Miltenburg

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0373),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og navnlig artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0228/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. september 2018(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...(2),

–  der henviser til de skriftlige og begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0414/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  For at forbedre tilværelsen for borgere i grænseoverskridende regioner ved søgrænser eller i grænseoverskridende regioner mellem medlemsstaterne og tredjelande bør anvendelsen af denne forordning og anvendelsen af mekanismen til at imødegå retlige og administrative hindringer udvides til alle grænseregioner i Unionen under overholdelse af EU-retten.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Selv om der allerede findes en række effektive mekanismer for grænseoverskridende samarbejde på mellemstatsligt, regionalt og lokalt niveau i visse regioner af Unionen, dækker de langt fra alle EU's grænseregioner. For at supplere de eksisterende systemer, er det derfor nødvendigt at etablere en frivillig mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i alle grænseregioner ("mekanismen").

(8)  Selv om der allerede findes en række effektive mekanismer for grænseoverskridende samarbejde på mellemstatsligt, regionalt og lokalt niveau i visse regioner af Unionen, dækker de langt fra alle EU's grænseregioner. For at supplere de eksisterende systemer, er det derfor nødvendigt at etablere en frivillig mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i alle grænseregioner ("mekanismen"), men dette er ikke til hinder for, at der oprettes alternative sammenlignelige mekanismer i henhold til de særlige behov på nationalt, regionalt eller lokalt niveau.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Under hensyntagen til den forfatningsmæssige og institutionelle struktur i medlemsstaterne bør anvendelsen af mekanismen være frivillig for de grænseregioner i en given medlemsstat, hvor der findes en anden effektiv mekanisme, eller hvor en sådan kan etableres med nabomedlemsstaten. Den bør omfatte to mulige foranstaltninger: indgåelsen af en europæisk grænseoverskridende forpligtelse ("forpligtelsen") eller undertegnelsen af en europæisk grænseoverskridende erklæring ("erklæringen").

(9)  Under hensyntagen til den forfatningsmæssige og institutionelle struktur i medlemsstaterne er anvendelsen af mekanismen være frivillig. Den bør omfatte to mulige foranstaltninger: indgåelsen af en europæisk grænseoverskridende forpligtelse ("forpligtelsen") eller undertegnelsen af en europæisk grænseoverskridende erklæring ("erklæringen"). Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge at anvende et instrument, som de anser for at være mere fordelagtigt.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, lande, enheder eller regioner bør i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige og retligt definerede særlige kompetencer vedtage den foreslåede juridiske ad hoc-løsning, før de indgår og undertegner forpligtelsen eller undertegner erklæringen i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Erklæringen vil dog stadig kræve en lovgivningsprocedure i medlemsstaten. Den myndighed, der udsteder erklæringen, bør formelt angive, at den inden en bestemt tidsfrist vil udløse en lovgivningsprocedure, der er nødvendig for at ændre den normalt gældende nationale lovgivning, og anvende lovgivningen fra en nabomedlemsstat som en udtrykkelig undtagelse.

(11)  Erklæringen vil dog stadig kræve en lovgivningsprocedure i medlemsstaten. Den myndighed, der udsteder erklæringen, bør formelt angive, at den inden en bestemt tidsfrist vil udløse en lovgivningsprocedure, der er nødvendig for at ændre den normalt gældende nationale lovgivning, og anvende lovgivningen fra en nabomedlemsstat som en udtrykkelig undtagelse med henblik på at imødegå hindringer for gennemførelsen af fælles grænseoverskridende projekter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Retlige hindringer rammer overvejende personer, som interagerer ved landgrænser, eftersom disse passerer grænsen dagligt eller ugentligt. For at koncentrere virkningen af denne forordning på de regioner, der er tættest på grænsen, og som har størst mulig integration og samspil mellem nabomedlemsstater, bør denne forordning derfor gælde grænseoverskridende regioner, hvorved forstås det territorium, der er dækket af nabolande i grænseregioner i to eller flere medlemsstater på NUTS 3-regionsniveau26. Dette bør ikke forhindre medlemsstaterne i også at anvende mekanismen på andre søgrænser og ydre grænser end dem, der grænser op til EFTA-lande.

(12)  Retlige hindringer rammer overvejende personer, som interagerer ved landgrænser, herunder grænsearbejdere, eftersom disse passerer grænsen dagligt eller ugentligt. For at koncentrere virkningen af denne forordning på de regioner, der er tættest på grænsen, og som har størst mulig integration og samspil mellem nabomedlemsstater, bør denne forordning derfor gælde grænseoverskridende regioner, hvorved forstås det territorium, der er dækket af nabogrænseregioner langs med land- eller søgrænser i to eller flere medlemsstater på NUTS 3-regionsniveau26. Dette bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne på frivillig basis over for alle de berørte parter også anvender mekanismen på andre ydre grænser end dem, der grænser op til EFTA-lande.

_________________

_________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med henblik på at samordne de forskellige myndigheders opgaver, som i nogle medlemsstater omfatter nationale og regionale lovgivende organer inden for en given medlemsstat og mellem en eller flere nabomedlemsstater, bør hver medlemsstat, der vælger mekanismen, være forpligtet til at oprette et nationalt og i givet fald flere regionale grænsekoordinationspunkter og definere deres opgaver og kompetencer i de forskellige trin af mekanismen; det skal omfatte indledning, indgåelse, gennemførelse og overvågning af forpligtelser og erklæringer.

(13)  Med henblik på at samordne de forskellige myndigheders opgaver, som i nogle medlemsstater omfatter nationale og regionale lovgivende organer inden for en given medlemsstat og mellem en eller flere nabomedlemsstater, bør hver medlemsstat være forpligtet til at oprette et nationalt, og i givet fald flere regionale grænsekoordinationspunkter og definere deres opgaver og kompetencer i de forskellige trin af mekanismen; det skal omfatte indledning, indgåelse, gennemførelse og overvågning af forpligtelser og erklæringer.

Begrundelse

Forpligtelsen til at oprette nationale grænsekoordinationspunkter pålægges alle medlemsstater.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Den vigtigste aktør i de medlemsstater, som anmodes om at indgå en forpligtelse eller udstede en erklæring, bør være den respektive nationale eller de respektive regionale grænsekoordinationspunkter, der skal samarbejde med alle kompetente myndigheder i medlemsstaten og med modparten i nabomedlemsstaten. Det bør også klart fastlægges, at grænsekoordinationspunktet kan afgøre, om en procedure, der fører til indgåelse af en forpligtelse eller udstedelse af en erklæring, skal iværksættes, eller om der allerede er fundet en løsning på en eller flere retlige hindringer, der vil kunne anvendes. På den anden side bør det også fastlægges, at den medlemsstat, hvis retlige bestemmelser skal anvendes i den anden medlemsstat, kan afvise en sådan anvendelse uden for dens territorium. Enhver afgørelse bør begrundes og meddeles.

(17)  Den vigtigste aktør i de medlemsstater, som anmodes om at indgå en forpligtelse eller udstede en erklæring, bør være den respektive nationale eller de respektive regionale grænsekoordinationspunkter, der skal samarbejde med alle kompetente myndigheder i medlemsstaten og med modparten i nabomedlemsstaten. Det bør også klart fastlægges, at grænsekoordinationspunktet kan afgøre, om en procedure, der fører til indgåelse af en forpligtelse eller udstedelse af en erklæring, skal iværksættes, eller om der allerede er fundet en løsning på en eller flere retlige hindringer, der vil kunne anvendes. På den anden side bør det også fastlægges, at den medlemsstat, hvis retlige bestemmelser skal anvendes i den anden medlemsstat, kan afvise en sådan anvendelse uden for dens territorium. Enhver afgørelse bør behørigt begrundes og meddeles alle partnerne rettidigt.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Gennemførelsen af en selveffektuerende forpligtelse bør omfatte anvendelsen af en anden medlemsstats nationale bestemmelser. Dette bør betyde enten ændring af juridisk bindende forvaltningsakter, der allerede er vedtaget i overensstemmelse med "normalt" gældende national lovgivning, eller, hvis dette endnu ikke er sket, vedtagelse af nye forvaltningsakter baseret på lovgivningen i en anden medlemsstat. Hvis flere myndigheder hver især er kompetente for forskellige aspekter af en kompleks retlig hindring, bør forpligtelsen ledsages af en tidsplan for hvert enkelt aspekt. Under overholdelse af nærhedsprincippet bør vedtagelse og fremsendelse af ændrede eller nye forvaltningsakter følge den nationale lovgivning om administrative procedurer.

(19)  Gennemførelsen af en selveffektuerende forpligtelse bør omfatte anvendelsen af en anden medlemsstats nationale bestemmelser, når fælles projekter gennemføres. Dette bør betyde enten ændring af juridisk bindende forvaltningsakter, der allerede er vedtaget i overensstemmelse med "normalt" gældende national lovgivning, eller, hvis dette endnu ikke er sket, vedtagelse af nye forvaltningsakter baseret på lovgivningen i en anden medlemsstat inden for en frist, som alle parter er blevet enige om, så fælles projekter kan iværksættes rettidigt. Hvis flere myndigheder hver især er kompetente for forskellige aspekter af en kompleks retlig hindring, bør forpligtelsen ledsages af en tidsplan for hvert enkelt aspekt. Under overholdelse af nærhedsprincippet bør vedtagelse og fremsendelse af ændrede eller nye forvaltningsakter følge den nationale lovgivning om administrative procedurer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at oprette en database i henhold til artikel 8 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge regler for dens drift, beskyttelse af data og den model, der skal anvendes, når der indgives oplysninger af grænsekoordinationspunkterne om gennemførelsen og anvendelsen af mekanismen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201128. Af praktiske og koordineringsmæssige hensyn bør "Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde" være det kompetente udvalg for vedtagelsesproceduren for gennemførelsesretsakter.

(24)  For at oprette en database i henhold til artikel 7 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge regler for dens drift, beskyttelse af data og den model, der skal anvendes, når der indgives oplysninger af grænsekoordinationspunkterne om gennemførelsen og anvendelsen af mekanismen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201128. Af praktiske og koordineringsmæssige hensyn bør "Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde" være det kompetente udvalg for vedtagelsesproceduren for gennemførelsesretsakter.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  De nationale gennemførelsesbestemmelser skal specificere, hvilke grænseregioner i en given medlemsstat der er omfattet af forpligtelsen eller erklæringen. Kommissionen kan på denne baggrund vurdere, om medlemsstaten har valgt en anden mekanisme for den grænse, der ikke er nævnt.

udgår

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Forordningen respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger (artikel 8), retten til uddannelse (artikel 14), erhvervsfriheden og retten til at arbejde (artikel 15), herunder frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne, friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16), adgangen til social sikring og social bistand (artikel 34), adgangen til sundhedsbeskyttelse (artikel 35) og adgangen til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (artikel 36).

(26)  Forordningen respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger (artikel 8), retten til uddannelse (artikel 14), erhvervsfriheden og retten til at arbejde (artikel 15), herunder frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne, friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16), adgangen til social sikring og social bistand (artikel 34), adgangen til sundhedsbeskyttelse (artikel 35), adgangen til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (artikel 36) og et højt miljøbeskyttelsesniveau i overensstemmelse med princippet om en bæredygtig udvikling (artikel 37).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  I medfør af proportionalitetsprincippet i artikel 5, stk. 4, i TEU, bør indholdet og formen af Unionens handling ikke gå videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne. Anvendelsen af den særlige mekanisme, der etableres i henhold til denne forordning, er frivillig. Hvis en medlemsstat beslutter i forbindelse med en specifik grænse med en eller flere nabomedlemsstater fortsat at imødegå retlige hindringer i en specifik grænseoverskridende region i henhold til de effektive mekanismer, den har etableret på nationalt plan, eller som den har etableret formelt eller uformelt sammen med en eller flere nabomedlemsstater, er det ikke nødvendigt at vælge den mekanisme, der etableres under denne forordning. Det samme gælder, når en medlemsstat beslutter, i forbindelse med en specifik grænse med en eller flere nabomedlemsstater, at deltage i en eksisterende effektiv mekanisme, der er etableret formelt eller uformelt af en eller flere nabomedlemsstater, forudsat at deltagelse i denne mekanisme er mulig, er det heller ikke nødvendigt at vælge den mekanisme, der etableres under denne forordning. Denne forordning går derfor ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målsætningerne for de grænseoverskridende regioner, hvor medlemsstaterne ikke har effektive mekanismer til at imødegå retlige hindringer —

(28)  I medfør af proportionalitetsprincippet i artikel 5, stk. 4, i TEU, bør indholdet og formen af Unionens handling ikke gå videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne. Anvendelsen af den særlige mekanisme, der etableres i henhold til denne forordning med henblik på at imødegå retlige hindringer i grænseoverskridende regioner, er frivillig og forhindrer på ingen måde, at der anvendes alternative sammenlignelige instrumenter. Hvis en medlemsstat beslutter i forbindelse med et specifikt fælles projekt med en eller flere nabomedlemsstater fortsat at imødegå retlige hindringer i en specifik grænseoverskridende region i henhold til de effektive mekanismer, den har etableret på nationalt plan, eller som den har etableret formelt eller uformelt sammen med en eller flere nabomedlemsstater, er det ikke nødvendigt at vælge den mekanisme, der etableres under denne forordning. Hvis en medlemsstat beslutter i forbindelse med et specifikt fælles projekt med en eller flere nabomedlemsstater at deltage i en eksisterende effektiv mekanisme, der er etableret formelt eller uformelt af en eller flere nabomedlemsstater, forudsat at deltagelse i denne mekanisme er mulig, er det heller ikke nødvendigt at vælge den mekanisme, der etableres under denne forordning. Endelig er det ikke nødvendigt at vælge den mekanisme, der etableres under denne forordning, hvis en medlemsstat sammen med en eller flere nabomedlemsstater beslutter formelt eller uformelt at etablere en ny effektiv mekanisme til at imødegå retlige hindringer, der hæmmer gennemførelsen af et fælles projekt i grænseoverskridende regioner. Denne forordning går derfor ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målsætningerne for de grænseoverskridende regioner, hvor medlemsstaterne ikke har effektive mekanismer til at imødegå retlige hindringer —

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Denne forordning bør være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den bør på ingen måde berøre medlemsstaternes suverænitet eller være i modstrid med deres forfatninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning indføres der en mekanisme, der tillader en medlemsstat for en grænseoverskridende region at anvende retlige bestemmelser fra en anden medlemsstat, hvis anvendelsen af retlige bestemmelser fra førstnævnte medlemsstat vil udgøre en retlig hindring, der vil hæmme gennemførelsen af et fælles projekt ("mekanismen").

1.  Ved denne forordning indføres der en frivillig mekanisme, der tillader en medlemsstat i forbindelse med et enkelt fælles projekt i en grænseoverskridende region at anvende retlige bestemmelser fra en anden medlemsstat, hvis anvendelsen af retlige bestemmelser fra førstnævnte medlemsstat vil udgøre en eller flere retlige hindringer, der vil hæmme gennemførelsen af et fælles projekt ("mekanismen").

Begrundelse

Ordlyden i forslaget giver anledning til tvivl om, hvorvidt en medlemsstat i forbindelse med hvert enkelt "fælles projekt" kan vælge at anvende den europæiske grænseoverskridende mekanisme, eller om den er forpligtet til at vælge at anvende mekanismen i forbindelse med alle eventuelle "fælles projekter" langs en grænse. Ordføreren ønsker at undgå, at de medlemsstater, der på nuværende tidspunkt ikke har nogen eksisterende mekanismer, kun kan vælge den europæiske grænseoverskridende mekanisme. Anvendelsen af den europæiske grænseoverskridende mekanisme bør være frivillig og ske på grundlag af en vurdering fra sag til sag fra medlemsstatens side.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den retlige beskyttelse af personer bosat i en grænseoverskridende region for så vidt angår mekanismen.

c)  den retlige beskyttelse af personer, der er bosat fast eller i en begrænset periode i en grænseoverskridende region for så vidt angår mekanismen.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "grænseoverskridende region": et territorium dækket af nabogrænseregioner langs med landgrænser i to eller flere medlemsstater på NUTS 3-regionsniveau

1)  "grænseoverskridende region": et territorium dækket af nabogrænseregioner langs med land- eller søgrænser i to eller flere medlemsstater på NUTS 3-regionsniveau

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "fælles projekt": enhver infrastruktur med en virkning i en bestemt grænseoverskridende region eller enhver tjenesteydelse af almen økonomisk interesse, som leveres i en bestemt grænseoverskridende region

2)  "fælles projekt": enhver infrastruktur med en virkning i en bestemt grænseoverskridende region eller enhver tjenesteydelse af almen økonomisk interesse, som leveres i en bestemt grænseoverskridende region, uanset om denne virkning kommer til udtryk på begge sider af grænsen eller kun på den ene side af den

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "initiativtager": den aktør, som identificerer den retlige hindring og udløser mekanismen ved at indgive et initiativdokument

5)  "initiativtager": den aktør, som identificerer en eller flere retlige hindringer og udløser mekanismen ved at indgive et initiativdokument

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaten vælger enten at anvende mekanismen eller anvende de eksisterende metoder til at imødegå retlige hindringer, der hæmmer gennemførelsen af et fælles projekt i grænseoverskridende regioner ved en bestemt grænse med én eller flere nabomedlemsstater.

1.  Medlemsstaten kan enten vælge at anvende mekanismen eller anvende andre metoder til at imødegå retlige hindringer, der hæmmer gennemførelsen af et fælles projekt i grænseoverskridende regioner med én eller flere nabomedlemsstater.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En medlemsstat kan endvidere i forbindelse med en bestemt grænse med en eller flere nabomedlemsstater beslutte at deltage i en eksisterende effektiv metode, der er etableret formelt eller uformelt af én eller flere nabomedlemsstater.

2.  En medlemsstat kan i forbindelse med et fælles projekt i grænseoverskridende regioner med en eller flere nabomedlemsstater deltage i en eksisterende effektiv metode, der er etableret formelt eller uformelt af én eller flere nabomedlemsstater, eller skal anvende mekanismen i henhold til erklæringen.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan også anvende mekanismen i grænseoverskridende regioner på søgrænser eller i grænseoverskridende regioner mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande eller et eller flere oversøiske lande og territorier.

3.  Medlemsstaterne kan også på frivillig basis over for alle de berørte parter anvende mekanismen i forbindelse med et fælles projekt i en grænseoverskridende region mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande eller et eller flere oversøiske lande og territorier.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstat vælger at anvende mekanismen, opretter den et eller flere grænsekoordinationspunkter på en af følgende måder ved at:

1.  Hver medlemsstat opretter eller udpeger et eller flere grænsekoordinationspunkter på en af følgende måder ved at:

Begrundelse

I forslaget fra ordføreren vil grænsekoordinationspunkterne være afgørende med henblik på at vurdere, om og hvordan retlige hindringer kan imødegås. Ordføreren foreslår derfor, at det skal være obligatorisk at oprette grænsekoordinationspunkter i hver medlemsstat. Da anvendelsen af den europæiske grænseoverskridende mekanisme vil finde sted på frivillig basis, er det op til medlemsstaterne at afgøre, hvor omfattende disse grænsekoordinationspunkters administrative kapacitet skal være.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  samarbejde, i det omfang de findes, med grænsekoordinationspunkterne i nabomedlemsstaten eller -staterne og med grænsekoordinationspunkterne i andre territoriale enheder, der har lovgivningsmæssige beføjelser, i koordinationspunktets egen medlemsstat eller i en anden medlemsstat

d)  samarbejde med grænsekoordinationspunkterne i nabomedlemsstaten eller -staterne og med grænsekoordinationspunkterne i andre territoriale enheder, der har lovgivningsmæssige beføjelser, i koordinationspunktets egen medlemsstat eller i en anden medlemsstat

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  efter anmodning fra en bestemt kompetent forpligtende myndighed, som befinder sig i en anden medlemsstat uden eget grænsekoordinationspunkt, at foretage en foreløbig analyse af et initiativdokument

c)  efter anmodning fra en bestemt kompetent forpligtende myndighed, som befinder sig i en anden medlemsstat, at foretage en foreløbig analyse af et initiativdokument

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  offentliggørelse og ajourføring af en liste over alle nationale og regionale grænsekoordinationspunkter

b)  oprettelse, offentliggørelse og ajourføring af en database over alle nationale og regionale grænsekoordinationspunkter

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen udarbejder en støttende kommunikationsstrategi med henblik på at:

 

a) fremme udvekslingen af bedste praksis

 

b) tilvejebringe praktiske oplysninger om og fortolke denne forordnings emneområde og tematiske fokus og

 

c) præcisere den nøjagtige procedure for indgåelse af en forpligtelse eller udstedelse af en erklæring.

Begrundelse

Gennemførelsen af forordningen bør ledsages af en oplysningskampagne med klare og praktiske oplysninger, som vil gøre det lettere for de berørte parter at anvende forordningen.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Initiativtager identificerer den retlige hindring med hensyn til planlægning, udvikling, ansættelse af personale, finansiering eller drift af et fælles projekt.

1.  Initiativtager identificerer en eller flere retlige hindringer med hensyn til planlægning, udvikling, ansættelse af personale, finansiering eller drift af et fælles projekt.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en beskrivelse af det fælles projekt og dets baggrund, den dertil svarende retlige hindring i den forpligtende medlemsstat og begrundelsen for at imødegå den retlige hindring

a)  en beskrivelse af det fælles projekt og dets baggrund, en eller flere dertil svarende retlige hindringer i den forpligtende medlemsstat og begrundelsen for at imødegå en eller flere retlige hindringer

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en liste over de specifikke retlige bestemmelser i den overførende medlemsstat, der imødegår de retlige hindringer eller, hvis der ikke findes passende retlige bestemmelser, et forslag til en juridisk ad hoc-løsning

b)  en liste over de specifikke retlige bestemmelser i den overførende medlemsstat, der imødegår en eller flere retlige hindringer eller, hvis der ikke findes passende retlige bestemmelser, et forslag til en juridisk ad hoc-løsning

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foreløbig analyse af initiativdokumentet foretaget af den forpligtende medlemsstat

Foreløbig analyse af initiativdokumentet foretaget af den/de forpligtende og overførende medlemsstat/medlemsstater

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det kompetente grænsekoordinationspunkt analyserer initiativdokumentet. Det samarbejder med alle kompetente forpligtende myndigheder og med det nationale eller i givet fald andre regionale grænsekoordinationspunkter i den forpligtende medlemsstat og med det nationale grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat.

1.  Det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat analyserer initiativdokumentet. Det samarbejder med alle kompetente forpligtende myndigheder og med det nationale eller i givet fald andre regionale grænsekoordinationspunkter i den forpligtende medlemsstat og med det nationale grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Senest tre måneder efter modtagelsen af et initiativdokument sender det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat sin foreløbige analyse til det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest tre måneder efter modtagelsen af initiativdokumentet iværksætter det kompetente grænsekoordinationspunkt et eller flere af følgende tiltag, som fremsendes skriftligt til initiativtager:

2.  Senest seks måneder efter modtagelsen af initiativdokumentet iværksætter det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat et eller flere af følgende tiltag, som fremsendes skriftligt til initiativtager:

Begrundelse

Det kan være kompliceret og tage længere tid end de foreslåede tre måneder at vurdere initiativdokumentet, navnlig når sommer- og/eller ferieperioder tages i betragtning.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  underretter initiativtager om sin vurdering af, at den retlige hindring består af ét af de tilfælde, der er anført i artikel 12, stk. 4, og beskriver den forpligtende myndigheds forpligtelse til at ændre eller tilpasse denne retlige hindring

d)  underretter initiativtager om sin vurdering af, at en eller flere retlige hindringer består af ét af de tilfælde, der er anført i artikel 12, stk. 4, og beskriver den forpligtende myndigheds forpligtelse til at ændre eller tilpasse denne retlige hindring

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  underretter initiativtager om sin vurdering af, at den retlige hindring består af en af de situationer, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4, og begrunder afslaget på at ændre eller tilpasse denne retlige hindring og henviser til midlerne til domstolsprøvelse af denne afgørelse i henhold til den nationale lovgivning i den forpligtende medlemsstat

e)  underretter initiativtager om sin vurdering af, at en eller flere retlige hindringer består af en af de situationer, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4, og begrunder afslaget på at ændre eller tilpasse denne retlige hindring og henviser til midlerne til domstolsprøvelse af denne afgørelse i henhold til den nationale lovgivning i den forpligtende medlemsstat

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  henviser initiativtageren til at vælge en eksisterende mekanisme som omhandlet i artikel 4, stk. 2, med henblik på at imødegå en eller flere retlige hindringer, der hæmmer gennemførelsen af det fælles projekt, eller til at fremsende initiativdokumentet til det kompetente organ inden for den relevante mekanisme

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  oplyser initiativtageren om, at en eller flere af de berørte medlemsstater har besluttet ikke at imødegå en eller flere af de retlige hindringer, som initiativtageren har peget på, og har begrundet denne beslutning skriftligt.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

udgår

Foreløbig analyse af initiativdokumentet foretaget af den overførende medlemsstat

 

Ved modtagelsen af et initiativdokument skal det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat også udføre de opgaver, der er anført i artikel 10, stk. 2, og kan sende sin foreløbige reaktion til det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat.

 

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat anmoder om et revideret initiativdokument eller yderligere specifikke oplysninger, foretager det en analyse af det reviderede initiativdokument eller de yderligere specifikke oplysninger eller begge dele og iværksætter tiltag senest tre måneder efter modtagelsen heraf, som om initiativdokumentet blev indgivet for første gang.

1.  Hvis det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat anmoder om et revideret initiativdokument eller yderligere specifikke oplysninger, foretager det en analyse af det reviderede initiativdokument eller de yderligere specifikke oplysninger eller begge dele og iværksætter tiltag senest seks måneder efter modtagelsen heraf, som om initiativdokumentet blev indgivet for første gang.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat mener, at det reviderede initiativdokument stadig ikke er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 10, eller at de yderligere specifikke oplysninger stadig ikke er tilstrækkelige, underretter det senest tre måneder efter modtagelsen af det reviderede initiativdokument skriftligt initiativtager om sin beslutning om at bringe proceduren til ophør. Denne beslutning skal være behørigt begrundet.

2.  Hvis det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat mener, at det reviderede initiativdokument stadig ikke er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 10, eller at de yderligere specifikke oplysninger stadig ikke er tilstrækkelige, underretter det senest seks måneder efter modtagelsen af det reviderede initiativdokument skriftligt initiativtager om sin beslutning om at bringe proceduren til ophør. Denne beslutning skal være behørigt begrundet.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis analysen foretaget af det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat eller den kompetente forpligtende myndighed konkluderer, at den retlige hindring som beskrevet i initiativdokumentet er baseret på en misforståelse eller en fejlfortolkning af den relevante lovgivning eller på manglen på tilstrækkelige oplysninger om den relevante lovgivning, afsluttes proceduren ved at underrette initiativtager om vurderingen af, at der ikke foreligger nogen retlig hindring.

3.  Hvis analysen foretaget af det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat eller den kompetente forpligtende myndighed konkluderer, at en eller flere retlige hindringer som beskrevet i initiativdokumentet er baseret på en misforståelse eller en fejlfortolkning af den relevante lovgivning eller på manglen på tilstrækkelige oplysninger om den relevante lovgivning, afsluttes proceduren ved at underrette initiativtager om vurderingen af, at der ikke foreligger nogen retlig hindring.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den retlige hindring kun består i en administrativ bestemmelse, regel eller administrativ praksis i den forpligtende medlemsstat eller en administrativ bestemmelse, regel eller administrativ praksis, der klart adskiller sig fra en bestemmelse, der er vedtaget efter en lovgivningsprocedure, og derfor kan ændres eller tilpasses uden en lovgivningsprocedure, meddeler den kompetente forpligtende myndighed skriftligt initiativtager sin vilje til eller afvisning af at ændre eller tilpasse den relevante administrative bestemmelse, regel eller administrative praksis inden for otte måneder.

4.  Hvis en eller flere retlige hindringer kun består i en administrativ bestemmelse, regel eller administrativ praksis i den forpligtende medlemsstat eller en administrativ bestemmelse, regel eller administrativ praksis, der klart adskiller sig fra en bestemmelse, der er vedtaget efter en lovgivningsprocedure, og derfor kan ændres eller tilpasses uden en lovgivningsprocedure, meddeler den kompetente forpligtende myndighed skriftligt initiativtager sin vilje til eller afvisning af at ændre eller tilpasse den relevante administrative bestemmelse, regel eller administrative praksis inden for otte måneder.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  beskrivelsen af det fælles projekt og dets baggrund, den dertil svarende retlige hindring og begrundelsen for at imødegå den retlige hindring

a)  beskrivelsen af det fælles projekt og dets baggrund, en eller flere dertil svarende retlige hindringer og begrundelsen for at imødegå en eller flere retlige hindringer

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  listen over den eller de særlige retlige bestemmelser, der udgør den retlige hindring, og som derfor ikke skal gælde for det fælles projekt

b)  listen over den eller de særlige retlige bestemmelser, der udgør en eller flere retlige hindringer, og som derfor ikke skal gælde for det fælles projekt

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  senest tre måneder efter at have fremsendt oplysninger i henhold til artikel 10, stk. 2, eller artikel 12, stk. 1 og 2

a)  senest seks måneder efter at have fremsendt oplysninger i henhold til artikel 10, stk. 2, eller artikel 12, stk. 1 og 2

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat gennemgår udkastet til forpligtelsen eller erklæringen, der modtages i henhold til artikel 15, og iværksætter senest tre måneder efter modtagelsen af udkastet og efter høring af de kompetente overførende myndigheder et eller flere af følgende tiltag:

1.  Det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat gennemgår udkastet til forpligtelsen eller erklæringen, der modtages i henhold til artikel 15, og iværksætter senest seks måneder efter modtagelsen af udkastet og efter høring af de kompetente overførende myndigheder et eller flere af følgende tiltag:

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I medlemsstater, hvor det er den kompetente overførende myndighed, der undertegner en forpligtelse eller erklæring, fremsender det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat i henhold til stk. 1, litra a) og b), de to originaleksemplarer undertegnet af den kompetente overførende myndighed.

2.  I medlemsstater, hvor det er den kompetente overførende myndighed, der undertegner en forpligtelse eller erklæring, fremsender det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat i henhold til stk. 1, litra a) og b), et af de to originaleksemplarer undertegnet af den kompetente overførende myndighed til det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat behandler svaret fra det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat og iværksætter senest en måned efter modtagelsen et eller flere af følgende tiltag, der fremsendes skriftligt til den kompetente overførende myndighed:

1.  Det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat behandler svaret fra det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat og iværksætter senest tre måneder efter modtagelsen et eller flere af følgende tiltag, der fremsendes skriftligt til den kompetente overførende myndighed:

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for så vidt angår stk. 2, litra a), færdiggør det forpligtelsen eller erklæringen, undertegner to originaleksemplarer og returnerer det ene til det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat med henblik på undertegnelse

a)  for så vidt angår artikel 16, stk. 1, litra a), færdiggør det forpligtelsen eller erklæringen, undertegner tre originaleksemplarer og returnerer det ene til det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat med henblik på undertegnelse

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for så vidt angår stk. 2, litra b), ændrer det forpligtelsen eller erklæringen vedrørende de oplysninger i udkastet til forpligtelsen eller erklæringen, der er omfattet af artikel 14, stk. 1, litra f) og h), i overensstemmelse hermed, færdiggør forpligtelsen eller erklæringen, undertegner to originaleksemplarer og returnerer det ene til det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat med henblik på undertegnelse

b)  for så vidt angår artikel 16, stk. 1, litra b), ændrer det forpligtelsen eller erklæringen vedrørende de oplysninger i udkastet til forpligtelsen eller erklæringen, der er omfattet af artikel 14, stk. 1, litra f) og h), i overensstemmelse hermed, færdiggør forpligtelsen eller erklæringen, undertegner tre originaleksemplarer og returnerer det ene til det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat med henblik på undertegnelse

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for så vidt angår stk. 2, litra c), underretter det initiativtager og Kommissionen, og tilføjer samtidig begrundelsen som anført af den kompetente overførende myndighed

c)  for så vidt angår artikel 16, stk. 1, litra c), underretter det initiativtager og Kommissionen, og tilføjer samtidig begrundelsen som anført af den kompetente overførende myndighed

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  for så vidt angår stk. 2, litra d), behandler det ændringerne og fortsætter enten som under litra b) eller iværksætter endnu en procedure i henhold til artikel 9 og redegør for, hvorfor alle eller nogle af ændringerne ikke kunne godtages af den kompetente forpligtende myndighed.

d)  for så vidt angår artikel 16, stk. 1, litra d), behandler det ændringerne og fortsætter enten som under litra b) eller som under litra c) og redegør for, hvorfor alle eller nogle af ændringerne ikke kunne godtages af den kompetente forpligtende myndighed.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Efter modtagelse af forpligtelsen eller erklæringen, der også er undertegnet af det kompetente grænsekoordinationspunkt eller den kompetente overførende myndighed i tilfælde af stk. 1, litra a) eller b), eller, hvis det kompetente grænsekoordinationspunkt i den overførende medlemsstat har reageret positivt under den anden procedure i medfør af stk. 1, litra d), sørger det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat for at:

2.  Efter modtagelse af forpligtelsen eller erklæringen, der også er undertegnet af det kompetente grænsekoordinationspunkt eller den kompetente overførende myndighed i tilfælde af stk. 1, litra a) eller b), sørger det kompetente grænsekoordinationspunkt i den forpligtende medlemsstat for at:

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 25

Artikel 25

Rapportering

Rapportering

Senest dd mm åååå [dvs. den 1. i den måned, der følger efter denne forordnings ikrafttrædelse + fem år, to be filled in by the Publication Office] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget en rapport med en vurdering af anvendelsen af denne forordning baseret på indikatorer om effektivitet, virkningsgrad, relevans, merværdi på europæisk plan og muligheder for forenkling.

1.  Senest dd mm åååå [dvs. den 1. i den måned, der følger efter denne forordnings ikrafttrædelse + tre år, to be filled in by the Publication Office] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget en rapport med en vurdering af anvendelsen af denne forordning baseret på indikatorer om effektivitet, virkningsgrad, relevans, merværdi på europæisk plan og muligheder for forenkling.

 

2.  I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, henviser Kommissionen navnlig til denne forordnings geografiske og tematiske anvendelsesområde som defineret i henholdsvis nr. 2 og 3 i artikel 3.

 

3.  Inden rapporten udarbejdes, gennemfører Kommissionen en offentlig høring af de forskellige berørte aktører, herunder lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer.

(1)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Indledning

I Den Europæiske Union udgør de grænseoverskridende regioner ca. 40 % af Unionens område, og næsten en tredjedel af Unionens 512 mio. borgere bor i dem. Samtidig klarer grænseregionerne i Europa sig generelt dårligere økonomisk og har højere arbejdsløshed og en forholdsvist underudviklet infrastruktur i sammenligning med de regioner, der er mere centralt beliggende i medlemsstaterne. Det er blevet anslået, at grænseregionerne vil kunne øge deres BNP med 2 %, hvilket svarer til ca. 91 mia. EUR om året i BNP, hvis 20 % af de eksisterende grænsehindringer bliver fjernet. Tidligere har mange grænseregioner i Europa været skueplads for krige og konflikter mellem lande.

Af disse årsager er ikke blot den økonomiske og sociale samhørighed, men også den territoriale samhørighed (med særlig vægt på grænseoverskridende områder), fastsat som udtrykkelige mål i Lissabontraktatens artikel 174. Ud fra dette perspektiv bør forslaget om en europæisk grænseoverskridende mekanisme ses som et supplement til Interreg og de europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS'er). Den foreslåede europæiske grænseoverskridende mekanisme har til formål at imødegå grænseoverskridende retlige eller administrative hindringer ved i en fælles grænseoverskridende region i en given medlemsstat at anvende de retlige bestemmelser fra nabomedlemsstaten på et specifikt fælles projekt.

Den europæiske grænseoverskridende mekanisme

Ordføreren støtter og bifalder hensigten med Europa-Kommissionens "forslag om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng" (den europæiske grænseoverskridende mekanisme). Den europæiske grænseoverskridende mekanisme kan blive et redskab i en generel værktøjskasse, der skal fremme effektivt grænseoverskridende samarbejde og som følge heraf forbedre indbyggernes velstand, velfærd og livskvalitet i EU's grænseregioner.

Der er behov for en præcisering af nogle få spørgsmål, navnlig for så vidt angår frivillighed og den europæiske grænseoverskridende mekanismes anvendelsesområde samt nærheds- og proportionalitetsprincippet i forbindelse med forslaget.

Forslaget bør sigte mod at tilføje et frivilligt redskab til den værktøjskasse, som medlemsstaterne råder over til at styrke samarbejdet på tværs af grænserne. Medlemsstaterne bør altid have det sidste ord, når der skal træffes afgørelse om, hvorvidt mekanismen skal anvendes eller ej.

I forlængelse heraf er det nødvendigt, at medlemsstaterne fra sag til sag i forbindelse med hvert enkelt fælles projekt kan vælge, om de vil anvende den europæiske grænseoverskridende mekanisme eller en eksisterende mekanisme. Hvis medlemsstaterne skal træffe et sådant valg for hele grænsen på én gang, vil de medlemsstater, der på nuværende tidspunkt ikke har eksisterende mekanismer til at imødegå retlige hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng, nærmest være forpligtede til at anvende den europæiske grænseoverskridende mekanisme. Dette underminerer forslagets frivillige karakter.

Med de foreslåede ændringer behandles alle spørgsmål vedrørende proportionalitets- og nærhedsprincippet hensigtsmæssigt. Den europæiske grænseoverskridende mekanisme bliver et frivilligt redskab, der kan bruges alt efter behov på en sådan måde, at medlemsstaterne hver gang, de har udpeget en retlig hindring i en grænseoverskridende sammenhæng, vælger, om de vil anvende en eksisterende mekanisme, etablere en ny mekanisme eller anvende den europæiske grænseoverskridende mekanisme. Medlemsstaterne kan også afslå at udløse en mekanisme til at imødegå en retlig eller administrativ hindring, hvis der foreligger en berettiget grund. Det kræver nøje kontrol fra alle involverede parter at udløse den europæiske grænseoverskridende mekanisme og give en medlemsstat mulighed for at anvende sine retlige bestemmelser i en anden medlemsstat. Derfor har de frister, som Kommissionen har foreslået, måske været for stramme, hvorfor visse frister er blevet ændret.

Endelig er forslagets tematiske anvendelsesområde blevet ændret så lidt som muligt. Efter at forslagets frivillige grundlag er blevet styrket, og der er blevet ændret på den måde, hvorpå medlemsstaterne vælger mellem mekanismen og de eksisterende mekanismer, kan anvendelsesområdet forblive bredt, så den praktiske anvendelse af den europæiske grænseoverskridende mekanisme sikres i forbindelse med alle potentielle fremtidige projekter, som kan blive hæmmet af retlige eller administrative hindringer i en grænseoverskridende region.

Ordføreren mener, at det kun er muligt at anvende den europæiske grænseoverskridende mekanisme effektivt, hvis alle medlemsstater og alle medlemsstaternes kompetente myndigheder griber muligheden for at løse retlige og administrative hindringer ved at arbejde sammen i en ånd af godt samarbejde og et godt naboskab. Den frivillige karakter af den europæiske grænseoverskridende mekanisme vil bidrage til fuldstændigt at frigøre de europæiske grænseregioners potentiale.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (26.10.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  For at forbedre livskvaliteten for borgere i grænseoverskridende regioner ved søgrænser eller i grænseoverskridende regioner mellem medlemsstaterne og tredjelande bør anvendelsen af denne forordning og anvendelsen af mekanismen udvides til at omfatte disse regioner under overholdelse af EU-retten.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, lande, enheder eller regioner bør i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige og retligt definerede særlige kompetencer vedtage den foreslåede juridiske ad hoc-løsning, før de indgår og undertegner forpligtelsen eller undertegner erklæringen i medfør af artikel 16 og 17.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

Referencer

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dato for vedtagelse

25.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

2

9

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

Referencer

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Dato for høring af EP

30.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

9.7.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Dato for vedtagelse

22.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

1

15

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Dato for indgivelse

29.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik