Διαδικασία : 2018/0198(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0414/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0414/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0118

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 862kWORD 107k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Matthijs van Miltenburg

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0373),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0228/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0414/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών σε διασυνοριακές περιοχές στα θαλάσσια σύνορα ή σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και η χρήση ενός μηχανισμού για την αντιμετώπιση των νομικών και διοικητικών εμποδίων θα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές, με παράλληλο σεβασμό του δικαίου της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Αν και υπάρχουν ήδη διάφοροι αποτελεσματικοί μηχανισμοί διασυνοριακής συνεργασίας σε διακυβερνητικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης, οι μηχανισμοί αυτοί δεν καλύπτουν όλες τις παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης. Συνεπώς, για να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα συστήματα, είναι ανάγκη να θεσπιστεί ένας εθελοντικός μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές («ο Μηχανισμός»).

(8)  Αν και υπάρχουν ήδη διάφοροι αποτελεσματικοί μηχανισμοί διασυνοριακής συνεργασίας σε διακυβερνητικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης, οι μηχανισμοί αυτοί δεν καλύπτουν όλες τις παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης. Συνεπώς, για να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα συστήματα, είναι ανάγκη να θεσπιστεί ένας εθελοντικός μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές («ο Μηχανισμός»), αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη δημιουργία παρόμοιων μηχανισμών ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Με πλήρη σεβασμό του συνταγματικού και θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών, η χρήση του Μηχανισμού θα πρέπει να είναι προαιρετική σε σχέση με τις παραμεθόριες περιοχές ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να δημιουργηθεί άλλος αποτελεσματικός μηχανισμός με το γειτονικό κράτος μέλος. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να συνίσταται σε δύο μέτρα: την υπογραφή και σύναψη ευρωπαϊκής διασυνοριακής δέσμευσης («η Δέσμευση») ή την υπογραφή ευρωπαϊκής διασυνοριακής δήλωσης («η Δήλωση»).

(9)  Με πλήρη σεβασμό του συνταγματικού και θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών, η χρήση του Μηχανισμού είναι προαιρετική. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να συνίσταται σε δύο μέτρα: την υπογραφή και σύναψη ευρωπαϊκής διασυνοριακής δέσμευσης («η Δέσμευση») ή την υπογραφή ευρωπαϊκής διασυνοριακής δήλωσης («η Δήλωση»). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση του μέσου το οποίο θεωρούν πιο επωφελές.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών, χωρών, οντοτήτων ή περιφερειών θα πρέπει να θεσπίζουν, σύμφωνα με τις συνταγματικές και τις νομοθετικώς καθοριζόμενες ειδικές αρμοδιότητές τους, την προτεινόμενη ad hoc νομική λύση πριν από τη σύναψη και την υπογραφή της Δέσμευσης ή την υπογραφή της Δήλωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για τη Δήλωση θα εξακολουθήσει να απαιτείται νομοθετική διαδικασία στο κράτος μέλος. Η αρχή που συνάπτει τη Δήλωση θα πρέπει να προβεί σε επίσημη δήλωση ότι θα δρομολογήσει εντός ορισμένης προθεσμίας τη νομοθετική διαδικασία που είναι αναγκαία για την τροποποίηση του κανονικά εφαρμοστέου εθνικού δικαίου και για την εφαρμογή, μέσω ρητής παρέκκλισης, του δικαίου γειτονικού κράτους μέλους.

(11)  Για τη Δήλωση θα εξακολουθήσει να απαιτείται νομοθετική διαδικασία στο κράτος μέλος. Η αρχή που συνάπτει τη Δήλωση θα πρέπει να προβεί σε επίσημη δήλωση ότι θα δρομολογήσει εντός ορισμένης προθεσμίας τη νομοθετική διαδικασία που είναι αναγκαία για την τροποποίηση του κανονικά εφαρμοστέου εθνικού δικαίου και για την εφαρμογή, μέσω ρητής παρέκκλισης, του δικαίου γειτονικού κράτους μέλους, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια κατά την υλοποίηση κοινών διασυνοριακών έργων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Τα νομικά εμπόδια τα βιώνουν κυρίως πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα χερσαία σύνορα, επειδή οι πολίτες διασχίζουν τα σύνορα σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Για να επικεντρωθεί το αποτέλεσμα του παρόντος κανονισμού στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στα σύνορα και παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ γειτονικών κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διασυνοριακές περιοχές υπό την έννοια του εδάφους που καλύπτεται από γειτονικές χερσαίες παραμεθόριες περιοχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 326. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον μηχανισμό και στα θαλάσσια και τα εξωτερικά σύνορα με χώρες διαφορετικές από τις χώρες της ΕΖΕΣ.

(12)  Τα νομικά εμπόδια τα βιώνουν κυρίως πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα χερσαία σύνορα, όπως οι διασυνοριακά εργαζόμενοι, επειδή οι πολίτες διασχίζουν τα σύνορα σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Για να επικεντρωθεί το αποτέλεσμα του παρόντος κανονισμού στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στα σύνορα και παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ γειτονικών κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διασυνοριακές περιοχές υπό την έννοια του εδάφους που καλύπτεται από γειτονικές περιοχές με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα δύο ή περισσότερων κρατών μελών σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 326. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον μηχανισμό και στα θαλάσσια και τα εξωτερικά σύνορα με χώρες διαφορετικές από τις χώρες της ΕΖΕΣ, σε εθελοντική βάση σε σχέση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

_________________

_________________

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για τον συντονισμό των καθηκόντων των διαφόρων αρχών οι οποίες, σε ορισμένα κράτη μέλη, θα περιλαμβάνουν εθνικά και περιφερειακά νομοθετικά όργανα εντός ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, αλλά και για τον συντονισμό των αρχών μεταξύ ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών μελών, το κράτος που επιλέγει τον Μηχανισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει ένα εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού και να καθορίσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους κατά τα διάφορα στάδια του Μηχανισμού, που καλύπτουν τη δρομολόγηση, τη σύναψη και την παρακολούθηση των Δεσμεύσεων και των Δηλώσεων.

(13)  Για τον συντονισμό των καθηκόντων των διαφόρων αρχών οι οποίες, σε ορισμένα κράτη μέλη, θα περιλαμβάνουν εθνικά και περιφερειακά νομοθετικά όργανα εντός ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, αλλά και για τον συντονισμό των αρχών μεταξύ ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών μελών, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει ένα εθνικό και, όπου αρμόζει, περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού και να καθορίσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους κατά τα διάφορα στάδια του Μηχανισμού, που καλύπτουν τη δρομολόγηση, τη σύναψη και την παρακολούθηση των Δεσμεύσεων και των Δηλώσεων.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση δημιουργίας εθνικών διασυνοριακών σημείων συντονισμού επιβάλλεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο κύριος παράγοντας στα κράτη μέλη που καλούνται να συνάψουν Δέσμευση ή Δήλωση θα πρέπει να είναι το αντίστοιχο εθνικό ή περιφερειακό διασυνοριακό σημείο συντονισμού που θα συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του και με το ομόλογο σημείο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους. Θα πρέπει επίσης να οριστεί σαφώς ότι το διασυνοριακό σημείο συντονισμού μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη Δέσμευσης ή Δήλωσης ή αν για ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια έχει ήδη βρεθεί λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Αφετέρου, θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι το κράτος μέλος του οποίου οι νομικές διατάξεις πρόκειται να εφαρμοστούν στο άλλο κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή τους εκτός του εδάφους του. Κάθε απόφαση θα πρέπει να αιτιολογείται και να κοινοποιείται.

(17)  Ο κύριος παράγοντας στα κράτη μέλη που καλούνται να συνάψουν Δέσμευση ή Δήλωση θα πρέπει να είναι το αντίστοιχο εθνικό ή περιφερειακό διασυνοριακό σημείο συντονισμού που θα συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του και με το ομόλογο σημείο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους. Θα πρέπει επίσης να οριστεί σαφώς ότι το διασυνοριακό σημείο συντονισμού μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη Δέσμευσης ή Δήλωσης ή αν για ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια έχει ήδη βρεθεί λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Αφετέρου, θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι το κράτος μέλος του οποίου οι νομικές διατάξεις πρόκειται να εφαρμοστούν στο άλλο κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή τους εκτός του εδάφους του. Κάθε απόφαση θα πρέπει να αιτιολογείται κατάλληλα και να κοινοποιείται εγκαίρως σε όλους τους εταίρους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η υλοποίηση αυτόματα εκτελούμενης Δέσμευσης θα πρέπει να συνίσταται στην εφαρμογή των εθνικών διατάξεων άλλου κράτους μέλους. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει είτε την τροποποίηση των νομικά δεσμευτικών διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το κανονικά εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είτε, αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμη, την έκδοση νέων διοικητικών πράξεων βάσει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους. Όταν πολλές αρχές είναι η καθεμία αρμόδια για διαφορετικές πτυχές ενός πολύπλοκου νομικού εμποδίου, η Δέσμευση θα πρέπει να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα για καθεμία από τις πτυχές αυτές. Τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, η έκδοση και η διαβίβαση αυτών των τροποποιημένων ή νέων διοικητικών πράξεων θα πρέπει να συνάδει με το εθνικό δίκαιο περί διοικητικών διαδικασιών.

(19)  Η υλοποίηση αυτόματα εκτελούμενης Δέσμευσης θα πρέπει να συνίσταται στην εφαρμογή των εθνικών διατάξεων άλλου κράτους μέλους κατά την υλοποίηση κοινών έργων. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει είτε την τροποποίηση των νομικά δεσμευτικών διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το κανονικά εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είτε, αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμη, την έκδοση νέων διοικητικών πράξεων βάσει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους εντός χρονικού πλαισίου που συμφωνήθηκε από όλους τους εταίρους, ώστε να είναι σε θέση να δρομολογήσουν εγκαίρως κοινά προγράμματα. Όταν πολλές αρχές είναι η καθεμία αρμόδια για διαφορετικές πτυχές ενός πολύπλοκου νομικού εμποδίου, η Δέσμευση θα πρέπει να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα για καθεμία από τις πτυχές αυτές. Τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, η έκδοση και η διαβίβαση αυτών των τροποποιημένων ή νέων διοικητικών πράξεων θα πρέπει να συνάδει με το εθνικό δίκαιο περί διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να δημιουργηθεί βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να θεσπίσει κανόνες για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, για την προστασία των δεδομένων και για το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Μηχανισμού. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28. Για πρακτικούς και συντονιστικούς σκοπούς, αρμόδια για τη διαδικασία έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει να είναι η «επιτροπή συντονισμού των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων».

(24)  Για να δημιουργηθεί βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 7, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να θεσπίσει κανόνες για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, για την προστασία των δεδομένων και για το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Μηχανισμού. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28. Για πρακτικούς και συντονιστικούς σκοπούς, αρμόδια για τη διαδικασία έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει να είναι η «επιτροπή συντονισμού των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων».

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οι εθνικοί κανόνες εφαρμογής πρέπει να διευκρινίζουν ποιες παραμεθόριες περιοχές ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους καλύπτονται από τη Δέσμευση ή τη Δήλωση. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσον τα κράτη μέλη επέλεξαν διαφορετικό μηχανισμό για τα μη αναφερόμενα σύνορα.

διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14), την ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του ατόμου να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να ασκεί το δικαίωμα εγκατάστασης και να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος, την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16), την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή (άρθρο 34), την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 35) και την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (άρθρο 36).

(26)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14), την ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του ατόμου να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να ασκεί το δικαίωμα εγκατάστασης και να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος, την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16), την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή (άρθρο 34), την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 35), την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (άρθρο 36) και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης (άρθρο 37).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Η προσφυγή στον ειδικό Μηχανισμό που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού είναι εθελοντική. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, σε συγκεκριμένα σύνορα με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τα νομικά εμπόδια που ανακύπτουν σε μια συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή βάσει των αποτελεσματικών μηχανισμών που έχει θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο ή που έχει θεσπίσει επίσημα ή ανεπίσημα, μαζί με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ομοίως, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, σε συγκεκριμένα σύνορα με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να προσχωρήσει σε υφιστάμενο αποτελεσματικό μηχανισμό που έχει θεσπιστεί επίσημα ή ανεπίσημα από ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός επιτρέπει την προσχώρηση, και πάλι δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων του για τις διασυνοριακές περιφέρειες για τις οποίες τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των υφισταμένων νομικών εμποδίων,

(28)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Η προσφυγή στον ειδικό Μηχανισμό που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού για την αντιμετώπιση νομικών εμποδίων σε διασυνοριακές περιοχές είναι εθελοντική και σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τη χρήσηεναλλακτικών παρόμοιων μέσων. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, για συγκεκριμένο κοινό έργο με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τα νομικά εμπόδια που ανακύπτουν σε μια συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή βάσει των αποτελεσματικών μηχανισμών που έχει θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο ή που έχει θεσπίσει επίσημα ή ανεπίσημα, μαζί με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ομοίως, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, για συγκεκριμένο κοινό έργο με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να προσχωρήσει σε υφιστάμενο αποτελεσματικό μηχανισμό που έχει θεσπιστεί επίσημα ή ανεπίσημα από ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός επιτρέπει την προσχώρηση, δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Τέλος, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει, από κοινού με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να θεσπίσει επίσημα ή ανεπίσημα έναν νέο αποτελεσματικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση κοινού έργου σε διασυνοριακές περιοχές, δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων του για τις διασυνοριακές περιφέρειες για τις οποίες τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των υφισταμένων νομικών εμποδίων,

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει την κυριαρχία των κρατών μελών ούτε να αντιβαίνει στα συντάγματά τους.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό που θα καθιστά δυνατή την εφαρμογή σε ένα κράτος μέλος, όσον αφορά μια διασυνοριακή περιοχή, των νομικών διατάξεων άλλου κράτους μέλους, όταν η εφαρμογή των νομικών διατάξεων του πρώτου κράτους μέλους θα συνιστούσε νομικό εμπόδιο που θα παρεμπόδιζε την εφαρμογή ενός κοινού έργου (ο «Μηχανισμός»).

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προαιρετικό μηχανισμό που θα καθιστά δυνατή την εφαρμογή σε ένα κράτος μέλος, όσον αφορά μεμονωμένο κοινό έργο σε μια διασυνοριακή περιοχή, των νομικών διατάξεων άλλου κράτους μέλους, όταν η εφαρμογή των νομικών διατάξεων του πρώτου κράτους μέλους θα συνιστούσε ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδιο που θα παρεμπόδιζαν την εφαρμογή ενός κοινού έργου (ο «Μηχανισμός»).

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης εγείρει αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία του κατά πόσον ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέγει την εφαρμογή του ECBM για κάθε μεμονωμένο «κοινό έργο» ή είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει ότι θα εφαρμόζει τον Μηχανισμό για όλα τα πιθανά «κοινά έργα» κατά μήκος των συνόρων. Ο εισηγητής δεν επιθυμεί τα κράτη μέλη που επί του παρόντος δεν διαθέτουν μηχανισμούς να μην έχουν άλλη δυνατότητα παρά να επιλέξουν τον ECBM. Η υλοποίηση του ECBM θα πρέπει να πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση, στο πλαίσιο κατά περίπτωση αξιολόγησης των κρατών μελών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη νομική προστασία των κατοίκων μιας διασυνοριακής περιοχής όσον αφορά τον Μηχανισμό.

γ)  τη νομική προστασία των κατοίκων μιας διασυνοριακής περιοχής ή όσων διαμένουν προσωρινά σε μια τέτοια περιοχή όσον αφορά τον Μηχανισμό.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «διασυνοριακή περιοχή»: το έδαφος που καλύπτεται από γειτονικές χερσαίες παραμεθόριες περιοχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 3·

(1)  «διασυνοριακή περιοχή»: το έδαφος που καλύπτεται από γειτονικές χερσαίες ή θαλάσσιες παραμεθόριες περιοχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 3·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «κοινό έργο»: κάθε υποδομή που έχει αντίκτυπο σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή ή κάθε υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που παρέχεται σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή·

(2)  «κοινό έργο»: κάθε υποδομή που έχει αντίκτυπο σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή ή κάθε υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που παρέχεται σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή, ανεξάρτητα από το αν ο αντίκτυπος αυτός αφορά αμφότερες τις πλευρές ή μόνο μία πλευρά των συνόρων·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «αιτών»: ο παράγοντας που προσδιορίζει το νομικό εμπόδιο και ενεργοποιεί τον μηχανισμό υποβάλλοντας έγγραφο πρωτοβουλίας·

(5)  «αιτών»: ο παράγοντας που προσδιορίζει ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια και ενεργοποιεί τον μηχανισμό υποβάλλοντας έγγραφο πρωτοβουλίας·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος επιλέγει είτε τον Μηχανισμό είτε υπάρχοντες τρόπους αντιμετώπισης των νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση ενός κοινού έργου σε διασυνοριακές περιοχές σε συγκεκριμένα σύνορα με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη.

1.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει είτε τον Μηχανισμό είτε άλλους υπάρχοντες τρόπους αντιμετώπισης των νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση ενός κοινού έργου σε διασυνοριακές περιοχές με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να αποφασίσει, όσον αφορά συγκεκριμένα σύνορα με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να προσχωρήσει σε υπάρχοντα αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης εμποδίων ο οποίος έχει θεσπιστεί επίσημα ή ανεπίσημα από ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη.

2.  Ένα κράτος μέλος μπορεί, όσον αφορά ένα κοινό έργο σε διασυνοριακές περιοχές, με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να προσχωρήσει σε υπάρχοντα αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης εμποδίων ο οποίος έχει θεσπιστεί επίσημα ή ανεπίσημα από ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη ή να εφαρμόσει τον Μηχανισμό σε σχέση με τη Δήλωση.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό σε διασυνοριακές περιοχές στα θαλάσσια σύνορα ή σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή μιας ή περισσότερων υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόσουν τον Μηχανισμό σε κοινό έργο σε διασυνοριακή περιοχή μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή μιας ή περισσότερων υπερπόντιων χωρών και εδαφών, σε εθελοντική βάση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν κράτος μέλος επιλέξει τον Μηχανισμό, ορίζει ένα ή περισσότερα διασυνοριακά σημεία συντονισμού με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ή καθορίζει ένα ή περισσότερα διασυνοριακά σημεία συντονισμού με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση του εισηγητή τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού θα είναι καίριας σημασίας για να αξιολογείται κατά πόσο και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα νομικά εμπόδια. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει την υποχρεωτική δημιουργία διασυνοριακών σημείων συντονισμού σε κάθε κράτος μέλος. Δεδομένου ότι η ενεργοποίηση του ECBM θα είναι προαιρετική, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σχετικά με το πόσο εκτεταμένη πρέπει να είναι η διοικητική ικανότητα των εν λόγω διασυνοριακών σημείων συντονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  έρχεται σε επαφή, αν υπάρχουν, με τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή των γειτονικών κρατών μελών και με τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού άλλων εδαφικών οντοτήτων του δικού του ή άλλου κράτους μέλους οι οποίες διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες·

δ)  έρχεται σε επαφή με τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή των γειτονικών κρατών μελών και με τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού άλλων εδαφικών οντοτήτων του δικού του ή άλλου κράτους μέλους οι οποίες διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να εκτελεί την προκαταρκτική ανάλυση εγγράφου πρωτοβουλίας, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής δέσμευσης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος που δεν έχει δικό του διασυνοριακό σημείο συντονισμού·

γ)  να εκτελεί την προκαταρκτική ανάλυση εγγράφου πρωτοβουλίας, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής δέσμευσης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δημοσιεύει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των εθνικών και περιφερειακών σημείων συντονισμού·

β)  δημιουργεί, δημοσιεύει και τηρεί επικαιροποιημένη βάση δεδομένων όλων των εθνικών και περιφερειακών σημείων συντονισμού·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή προετοιμάζει προς υποστήριξη μια στρατηγική επικοινωνίας με σκοπό:

 

α) την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

 

β) την παροχή πρακτικών πληροφοριών και ερμηνείας σχετικά με τον θεματικό τομέα και τη θεματική εστίαση του παρόντος κανονισμού· και

 

γ) τη διευκρίνιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης μιας Δέσμευσης ή μιας Δήλωσης.

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση του κανονισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημερωτική εκστρατεία που θα παρέχει σαφείς και πρακτικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αιτών προσδιορίζει το νομικό εμπόδιο που παρακωλύει τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, τη στελέχωση, τη χρηματοδότηση ή τη λειτουργία ενός κοινού έργου.

1.  Ο αιτών προσδιορίζει ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια που παρακωλύουν τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, τη στελέχωση, τη χρηματοδότηση ή τη λειτουργία ενός κοινού έργου.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  περιγραφή του κοινού έργου και του πλαισίου του, του αντίστοιχου νομικού εμποδίου στο δεσμευόμενο κράτος μέλος, καθώς και του λόγου που επιβάλλει την αντιμετώπιση του νομικού εμποδίου·

α)  περιγραφή του κοινού έργου και του πλαισίου του, ενός ή περισσότερων αντίστοιχων νομικών εμποδίων στο δεσμευόμενο κράτος μέλος, καθώς και του λόγου που επιβάλλει την αντιμετώπιση ενός ή περισσότερων νομικών εμποδίων·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατάλογο των ειδικών νομικών διατάξεων του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους που αντιμετωπίζουν το νομικό εμπόδιο ή, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη νομική διάταξη, πρόταση για ad hoc νομική λύση·

β)  κατάλογο των ειδικών νομικών διατάξεων του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους που αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια ή, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη νομική διάταξη, πρόταση για ad hoc νομική λύση·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκαταρκτική ανάλυση του εγγράφου πρωτοβουλίας από το δεσμευόμενο κράτος μέλος

Προκαταρκτική ανάλυση του εγγράφου πρωτοβουλίας από το δεσμευόμενο και το μεταβιβάζον κράτος μέλος ή κράτη μέλη

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού αναλύει το έγγραφο πρωτοβουλίας. Συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές δέσμευσης και με τα εθνικά ή, ενδεχομένως, με τα άλλα περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους και με το εθνικό διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους.

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους αναλύει το έγγραφο πρωτοβουλίας. Συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές δέσμευσης και με τα εθνικά ή, ενδεχομένως, με τα άλλα περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους και με το εθνικό διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Εντός τριών μηνών από την παραλαβή εγγράφου πρωτοβουλίας, το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους αποστέλλει την προκαταρκτική απάντησή του στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του εγγράφου πρωτοβουλίας το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού προβαίνει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες διαβιβάζει εγγράφως στον αιτούντα:

2.  Εντός έξι μηνών από την παραλαβή του εγγράφου πρωτοβουλίας το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους προβαίνει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες διαβιβάζει εγγράφως στον αιτούντα:

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του εγγράφου πρωτοβουλίας μπορεί να είναι περίπλοκη και να απαιτεί περισσότερο χρόνο από τους προτεινόμενους τρεις μήνες, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη το καλοκαίρι ή/και οι περίοδοι διακοπών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εκτίμησή του ότι το νομικό εμπόδιο συνίσταται σε μία από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και περιγράφει τη δέσμευση της αρμόδιας αρχής δέσμευσης να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει αυτό το νομικό εμπόδιο·

δ)  ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εκτίμησή του ότι ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια συνίστανται σε μία από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και περιγράφει τη δέσμευση της αρμόδιας αρχής δέσμευσης να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει αυτό το νομικό εμπόδιο·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εκτίμησή του ότι το νομικό εμπόδιο συνίσταται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 παράγραφος 4, αναφέροντας συγχρόνως τους λόγους για τους οποίους αρνείται να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει το εν λόγω νομικό εμπόδιο και προσδιορίζοντας τα μέσα έννομης προστασίας κατά της απόφασης αυτής σύμφωνα με το δίκαιο του δεσμευόμενου κράτους μέλους·

ε)  ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εκτίμησή του ότι ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια συνίστανται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 παράγραφος 4, αναφέροντας συγχρόνως τους λόγους για τους οποίους αρνείται να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει το εν λόγω νομικό εμπόδιο και προσδιορίζοντας τα μέσα έννομης προστασίας κατά της απόφασης αυτής σύμφωνα με το δίκαιο του δεσμευόμενου κράτους μέλους·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  ανακατευθύνει τον αιτούντα ώστε να επιλέξει έναν υπάρχοντα μηχανισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, για την αντιμετώπιση ενός ή περισσότερων νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση του κοινού έργου ή για την απευθείας διαβίβαση του εγγράφου πρωτοβουλίας στον αρμόδιο φορέα δυνάμει του αντίστοιχου μηχανισμού·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  ενημερώνει τον αιτούντα ότι ένα ή περισσότερα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποφάσισαν να μην αντιμετωπίσουν ένα ή περισσότερα από τα νομικά εμπόδια που προσδιορίστηκαν από τον αιτούντα παραθέτοντας τους λόγους για την απόφαση εγγράφως·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

διαγράφεται

Προκαταρκτική ανάλυση του εγγράφου πρωτοβουλίας από το μεταβιβάζον κράτος μέλος

 

Μόλις παραλάβει έγγραφο πρωτοβουλίας, το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους ασκεί επίσης τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και μπορεί να αποστείλει την προκαταρκτική απάντησή του στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους.

 

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ζητήσει αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας ή πρόσθετες ειδικές πληροφορίες, αναλύει το αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας ή τις πρόσθετες ειδικές πληροφορίες ή και τα δύο και προβαίνει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή τους, στις αναγκαίες ενέργειες ως εάν το έγγραφο πρωτοβουλίας είχε υποβληθεί για πρώτη φορά.

1.  Αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ζητήσει αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας ή πρόσθετες ειδικές πληροφορίες, αναλύει το αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας ή τις πρόσθετες ειδικές πληροφορίες ή και τα δύο και προβαίνει, εντός έξι μηνών από την παραλαβή τους, στις αναγκαίες ενέργειες ως εάν το έγγραφο πρωτοβουλίας είχε υποβληθεί για πρώτη φορά.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους θεωρεί ότι το αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας εξακολουθεί να μην έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 ή ότι οι πρόσθετες ειδικές πληροφορίες εξακολουθούν να μην είναι επαρκείς, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αναθεωρημένου εγγράφου πρωτοβουλίας, για την απόφασή του να θέσει τέλος στη διαδικασία. Η απόφαση αυτή είναι δεόντως αιτιολογημένη.

2.  Αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους θεωρεί ότι το αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας εξακολουθεί να μην έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 ή ότι οι πρόσθετες ειδικές πληροφορίες εξακολουθούν να μην είναι επαρκείς, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, εντός έξι μηνών από την παραλαβή του αναθεωρημένου εγγράφου πρωτοβουλίας, για την απόφασή του να θέσει τέλος στη διαδικασία. Η απόφαση αυτή είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν η ανάλυση του αρμόδιου διασυνοριακού σημείου συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ή της αρμόδιας αρχής δέσμευσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το νομικό εμπόδιο που περιγράφεται στο έγγραφο πρωτοβουλίας βασίζεται σε παρανόηση ή εσφαλμένη ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας ή σε έλλειψη επαρκών πληροφοριών σχετικά με τη σχετική νομοθεσία, η διαδικασία τερματίζεται με την ενημέρωση του αιτούντος σχετικά με την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.

3.  Αν η ανάλυση του αρμόδιου διασυνοριακού σημείου συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ή της αρμόδιας αρχής δέσμευσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια που περιγράφονται στο έγγραφο πρωτοβουλίας βασίζονται σε παρανόηση ή εσφαλμένη ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας ή σε έλλειψη επαρκών πληροφοριών σχετικά με τη σχετική νομοθεσία, η διαδικασία τερματίζεται με την ενημέρωση του αιτούντος σχετικά με την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν το νομικό εμπόδιο συνίσταται απλώς σε διοικητική διάταξη, κανόνα ή διοικητική πρακτική του δεσμευόμενου κράτους μέλους ή σε διοικητική διάταξη, κανόνα ή διοικητική πρακτική σαφώς διαφορετική από διάταξη που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας και η οποία, κατά συνέπεια, μπορεί να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί χωρίς νομοθετική διαδικασία, η αρμόδια αρχή δέσμευσης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για την άρνηση ή την προθυμία της να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει τη σχετική διοικητική διάταξη, τον κανόνα ή τη διοικητική πρακτική εντός οκτώ μηνών.

4.  Αν ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια συνίστανται απλώς σε διοικητική διάταξη, κανόνα ή διοικητική πρακτική του δεσμευόμενου κράτους μέλους ή σε διοικητική διάταξη, κανόνα ή διοικητική πρακτική σαφώς διαφορετική από διάταξη που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας και η οποία, κατά συνέπεια, μπορεί να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί χωρίς νομοθετική διαδικασία, η αρμόδια αρχή δέσμευσης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για την άρνηση ή την προθυμία της να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει τη σχετική διοικητική διάταξη, τον κανόνα ή τη διοικητική πρακτική εντός οκτώ μηνών.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  περιγραφή του κοινού έργου και του πλαισίου του, του αντίστοιχου νομικού εμποδίου καθώς και του λόγου που επιβάλλει την αντιμετώπιση του νομικού εμποδίου·

α)  περιγραφή του κοινού έργου και του πλαισίου του, ενός ή περισσότερων αντίστοιχων νομικών εμποδίων καθώς και του λόγου που επιβάλλει την αντιμετώπιση ενός ή περισσότερων νομικών εμποδίων·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατάλογο της ειδικής νομοθετικής διάταξης ή διατάξεων που συνιστούν το νομικό εμπόδιο και οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται στο κοινό έργο·

β)  κατάλογο της ειδικής νομοθετικής διάταξης ή διατάξεων που συνιστούν ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια και οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται στο κοινό έργο·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 5– παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το πολύ εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 ή το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2·

α)  το πολύ εντός έξι μηνών από τη διαβίβαση των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 ή το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους εξετάζει το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 15 και προβαίνει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του σχεδίου και μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές μεταβίβασης, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους εξετάζει το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 15 και προβαίνει, εντός έξι μηνών από την παραλαβή του σχεδίου και μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές μεταβίβασης, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στα κράτη μέλη στα οποία η αρμόδια αρχή μεταβίβασης υπογράφει Δέσμευση ή Δήλωση, το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους αποστέλλει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), τα δύο πρωτότυπα υπογεγραμμένα από την αρμόδια αρχή μεταβίβασης.

2.  Στα κράτη μέλη στα οποία η αρμόδια αρχή μεταβίβασης υπογράφει Δέσμευση ή Δήλωση, το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους αποστέλλει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), ένα από τα δύο πρωτότυπα υπογεγραμμένα από την αρμόδια αρχή μεταβίβασης στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους εξετάζει την απάντηση που διαβιβάζει το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους και προβαίνει, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες διαβιβάζει εγγράφως στην αρμόδια αρχή μεταβίβασης:

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους εξετάζει την απάντηση που διαβιβάζει το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους και προβαίνει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες διαβιβάζει εγγράφως στην αρμόδια αρχή μεταβίβασης:

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο α), οριστικοποιεί τη Δέσμευση ή τη Δήλωση, υπογράφει δύο πρωτότυπα και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς υπογραφή·

α)  στην περίπτωση του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α), οριστικοποιεί τη Δέσμευση ή τη Δήλωση, υπογράφει τρία πρωτότυπα και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς υπογραφή·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο β), τροποποιεί αναλόγως τη Δέσμευση ή τη Δήλωση με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο Δέσμευσης ή στο σχέδιο Δήλωσης και οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), οριστικοποιεί τη Δέσμευση ή τη Δήλωση, υπογράφει δύο πρωτότυπα και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς υπογραφή·

β)  στην περίπτωση του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β), τροποποιεί αναλόγως τη Δέσμευση ή τη Δήλωση με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο Δέσμευσης ή στο σχέδιο Δήλωσης και οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), οριστικοποιεί τη Δέσμευση ή τη Δήλωση, υπογράφει τρία πρωτότυπα και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς υπογραφή·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο γ), ενημερώνει τον αιτούντα και την Επιτροπή, προσθέτοντας την αιτιολόγηση που παρατίθεται από την αρμόδια αρχή μεταβίβασης·

γ)  στην περίπτωση του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ενημερώνει τον αιτούντα και την Επιτροπή, προσθέτοντας την αιτιολόγηση που παρατίθεται από την αρμόδια αρχή μεταβίβασης·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο δ), εξετάζει τις τροποποιήσεις και είτε προχωρεί σύμφωνα με το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου είτε δρομολογεί δεύτερη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9, διευκρινίζοντας γιατί ορισμένες ή όλες οι τροποποιήσεις δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν δεκτές από την αρμόδια αρχή δέσμευσης.

δ)  στην περίπτωση του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ), εξετάζει τις τροποποιήσεις και είτε προχωρεί σύμφωνα με το στοιχείο β) είτε σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, διευκρινίζοντας γιατί ορισμένες ή όλες οι τροποποιήσεις δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν δεκτές από την αρμόδια αρχή δέσμευσης.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την παραλαβή της Δέσμευσης ή της Δήλωσης, όπως αυτή έχει επίσης υπογραφεί από το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού ή την αρμόδια αρχή μεταβίβασης στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) ή β) ή αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους έχει αντιδράσει θετικά σύμφωνα με τη δεύτερη διαδικασία της παραγράφου 1 στοιχείο δ), το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους:

2.  Με την παραλαβή της Δέσμευσης ή της Δήλωσης, όπως αυτή έχει επίσης υπογραφεί από το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού ή την αρμόδια αρχή μεταβίβασης στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) ή β), το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους:

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 25

Άρθρο 25

Υποβολή έκθεσης

Υποβολή έκθεσης

Έως την ηη μμ εεεε [την 1η του μήνα που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού + πέντε έτη· να συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων] η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με βάση δείκτες σχετικούς με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες απλούστευσής του.

1.  Έως την ηη μμ εεεε [την 1η του μήνα που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού + τρία έτη· να συμπληρωθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων] η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με βάση δείκτες σχετικούς με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες απλούστευσής του.

 

2.  Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή κάνει ειδική μνεία στο γεωγραφικό και θεματικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζεται στα σημεία (1) και (2) του άρθρου 3, αντίστοιχα.

 

3.  Πριν από την κατάρτιση της έκθεσης η Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση με τους διάφορους εμπλεκομένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι διασυνοριακές περιφέρειες αποτελούν περίπου το 40 % του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ φιλοξενούν σχεδόν το ένα τρίτο των 512 εκατομμυρίων πολιτών της. Ταυτόχρονα, στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρώπης παρατηρούνται λιγότερο καλές επιδόσεις από οικονομική άποψη, υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και σχετικά ανεπαρκώς ανεπτυγμένες υποδομές σε σύγκριση με τις περισσότερο κεντρικές περιφέρειες των κρατών μελών. Εκτιμάται ότι, εάν εξαλειφθεί το 20 % των υφιστάμενων συνοριακών εμποδίων, οι παραμεθόριες περιοχές θα αυξήσουν το ΑΕΠ τους κατά 2 % και το αντίστοιχο ποσό θα ανέλθει σε περίπου 91 δισεκατομμύρια EUR ετησίως. Στο παρελθόν, σε πολλές παραμεθόριες περιοχές της Ευρώπης διαδραματίστηκαν πόλεμοι και συγκρούσεις μεταξύ χωρών.

Για τους λόγους αυτούς, η Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 174 αναφέρει ως ρητούς στόχους της όχι μόνο την οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά και την εδαφική συνοχή (με ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνοριακές περιοχές). Από αυτή την άποψη, η πρόταση για έναν ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό (ECBM) θα πρέπει να θεωρηθεί ως συμπλήρωμα του Interreg και των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός έχει ως στόχο την αντιμετώπιση διασυνοριακών εμποδίων νομικής ή διοικητικής φύσης, μέσω της εφαρμογής σε μια κοινή διασυνοριακή περιφέρεια σε δεδομένο κράτος μέλος των νομικών διατάξεων του γειτονικού κράτους μέλους, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κοινού σχεδίου.

Ο ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός

Ο εισηγητής στηρίζει και επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη δημιουργία μηχανισμού για την αντιμετώπιση των νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο» (Ευρωπαϊκός Διασυνοριακός Μηχανισμός, ECBM). Ο ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας γενικής εργαλειοθήκης για την προώθηση της αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει τον πλούτο και την ευημερία των κατοίκων και την ποιότητα της ζωής τους στις παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ.

Χρειάζονται διευκρινίσεις για ορισμένα θέματα, ιδίως όσον αφορά τον προαιρετικό χαρακτήρα και το πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού, καθώς και σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα της πρότασης.

Η πρόταση θα πρέπει να αποσκοπεί στην προσθήκη ενός προαιρετικού μέσου στην εργαλειοθήκη που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο σχετικά με τη χρήση του μηχανισμού.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να μπορούν να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό ή άλλο υφιστάμενο μηχανισμό για κάθε μεμονωμένο κοινό σχέδιο, ανάλογα με την περίπτωση. Αν τα κράτη μέλη έπρεπε να επιλέξουν μεμιάς για ένα σύνολο συνόρων, τότε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν επί του παρόντος μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των νομικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο θα ήταν στην ουσία υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό. Τούτο υπονομεύει τον προαιρετικό χαρακτήρα της πρότασης.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές αντιμετωπίζονται κατάλληλα όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Ο ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός καθίσταται προαιρετικό εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση, με τα κράτη μέλη να επιλέγουν κάθε φορά που εντοπίζουν ένα νομικό εμπόδιο σε διασυνοριακό πλαίσιο αν θα χρησιμοποιήσουν κάποιον υφιστάμενο μηχανισμό, αν θα δημιουργήσουν νέο ή αν θα καταφύγουν στον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό. Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να αρνηθούν να ενεργοποιήσουν οποιονδήποτε μηχανισμό για την αντιμετώπιση νομικών ή διοικητικών εμποδίων, για βάσιμους λόγους. Η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού και η παροχή της δυνατότητας σε ένα κράτος μέλος να εφαρμόζει τις νομικές του διατάξεις σε άλλο κράτος μέλος απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προβαίνουν σε σοβαρό έλεγχο. Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες που προτείνει η Επιτροπή ενδέχεται να είναι υπερβολικά αυστηρές και ορισμένες προθεσμίες έχουν τροποποιηθεί.

Τέλος, το θεματικό πεδίο εφαρμογής της πρότασης παραμένει άθικτο στα μέτρα του δυνατού. Μετά την ενίσχυση του προαιρετικού χαρακτήρα της πρότασης σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη επιλέγουν μεταξύ του Μηχανισμού και υφιστάμενων μηχανισμών, το πεδίο εφαρμογής μπορεί να παραμείνει ευρύ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή του Μηχανισμού για όλα τα μελλοντικά έργα που θα μπορούσαν να παρακωλύονται από νομικά ή διοικητικά εμπόδια σε μια διασυνοριακή περιφέρεια.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού μπορεί να είναι εφικτή μόνον εάν όλα τα κράτη μέλη και όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν νομικά και διοικητικά εμπόδια σε πνεύμα καλής συνεργασίας και καλής γειτονίας. Ο προαιρετικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού θα συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ευρωπαϊκών παραμεθόριων περιοχών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (26.10.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών σε διασυνοριακές περιοχές στα θαλάσσια σύνορα ή σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και η χρήση του Μηχανισμού θα πρέπει να επεκταθούν στις εν λόγω περιοχές, με παράλληλο σεβασμό του δικαίου της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών, χωρών, οντοτήτων ή περιφερειών θα πρέπει να θεσπίζουν, σύμφωνα με τις συνταγματικές και τις νομοθετικώς καθοριζόμενες ειδικές αρμοδιότητές τους, την προτεινόμενη ad hoc νομική λύση πριν από τη σύναψη και την υπογραφή της Δέσμευσης ή την υπογραφή της Δήλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Ημερομηνία έγκρισης

25.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μηχανισμός για την άρση νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

JURI

9.7.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

1

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Μαρία Σπυράκη, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Δημήτριος Παπαδημούλης, Bronis Ropė, Milan Zver

Ημερομηνία κατάθεσης

29.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου