Menettely : 2018/0198(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0414/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0414/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0118

MIETINTÖ     ***I
PDF 509kWORD 100k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Matthijs van Miltenburg

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0373),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja erityisesti 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0228/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0414/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tämän asetuksen soveltaminen ja oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismin käyttö olisi unionin oikeutta noudattaen ulotettava kaikille unionin raja-alueille, jotta voidaan kohentaa meriraja-alueilla ja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden raja-alueilla asuvien kansalaisten elämää.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vaikka eräissä unionin osissa on useita tehokkaita rajanylisen yhteistyön mekanismeja, jotka toimivat hallitustenvälisellä, alueellisella tai paikallisella tasolla, nämä mekanismit eivät kata kaikkia unionin raja-alueita. Tämänhetkisten järjestelmien täydentämiseksi on siksi tarpeen perustaa vapaaehtoinen mekanismi, jolla poistetaan oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä kaikilla raja-alueilla.

(8)  Vaikka eräissä unionin osissa on useita tehokkaita rajanylisen yhteistyön mekanismeja, jotka toimivat hallitustenvälisellä, alueellisella tai paikallisella tasolla, nämä mekanismit eivät kata kaikkia unionin raja-alueita. Tämänhetkisten järjestelmien täydentämiseksi on siksi tarpeen perustaa vapaaehtoinen mekanismi, jolla poistetaan oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä kaikilla raja-alueilla, mutta tämä ei estä luomasta vaihtoehtoisia vastaavia mekanismeja kansallisten, alueellisten tai paikallisten erityistarpeiden mukaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jäsenvaltioiden perustuslailliset ja institutionaaliset rakenteet otetaan täysimääräisesti huomioon siten, että mekanismin käytön olisi oltava vapaaehtoista silloin kun jonkin jäsenvaltion jollakin raja-alueella on käytössä jokin toinen toimiva mekanismi tai kun tällainen mekanismi voitaisiin perustaa naapurijäsenvaltion kanssa. Mekanismin olisi koostuttava kahdesta toimenpiteestä, jotka ovat eurooppalaista rajanylistä lainsäädännön soveltamista koskevan sitoumuksen, jäljempänä ’sitoumus’, allekirjoittaminen ja antaminen tai eurooppalaisen rajanylistä lainsäädännön soveltamista koskevan lausuman, jäljempänä ’lausuma’, allekirjoittaminen.

(9)  Jäsenvaltioiden perustuslailliset ja institutionaaliset rakenteet otetaan täysimääräisesti huomioon siten, että mekanismin käyttö on vapaaehtoista. Mekanismin olisi koostuttava kahdesta toimenpiteestä, jotka ovat eurooppalaista rajanylistä lainsäädännön soveltamista koskevan sitoumuksen, jäljempänä ’sitoumus’, allekirjoittaminen ja antaminen tai eurooppalaisen rajanylistä lainsäädännön soveltamista koskevan lausuman, jäljempänä ’lausuma’, allekirjoittaminen. Jäsenvaltioiden olisi voitava valintansa mukaan käyttää paremmaksi katsomaansa välinettä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Osallistuvien jäsenvaltioiden, maiden, yhteisöjen tai alueiden toimivaltaisten viranomaisten olisi hyväksyttävä perustuslaillisen ja oikeudellisesti määritellyn toimivaltansa mukaisesti ehdotettu tilapäinen oikeudellinen ratkaisu ennen kuin ne antavat ja allekirjoittavat sitoumuksen tai allekirjoittavat lausuman tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kun annetaan lausuma, jäsenvaltiossa on silti annettava lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyttävä säädös. Viranomaisen olisi lausumassaan todettava virallisesti, että se käynnistää tiettyyn määräaikaan mennessä lainsäädäntömenettelyn, joka on tarpeen tavallisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi ja naapurijäsenvaltion lain soveltamiseksi nimenomaisen poikkeuksen nojalla.

(11)  Kun annetaan lausuma, jäsenvaltiossa on silti annettava lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyttävä säädös. Viranomaisen olisi lausumassaan todettava virallisesti, että se käynnistää tiettyyn määräaikaan mennessä lainsäädäntömenettelyn, joka on tarpeen tavallisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi ja naapurijäsenvaltion lain soveltamiseksi nimenomaisen poikkeuksen nojalla esteiden poistamiseksi yhteisten rajanylisten hankkeiden toteuttamiselta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Oikeudelliset esteet haittaavat etupäässä henkilöitä, jotka toimivat maarajojen yli, sillä he ylittävät rajan päivittäin tai viikoittain. Jotta tämän asetuksen vaikutukset kohdistuisivat lähimpänä rajaa oleviin alueisiin, joiden integraatio ja vuorovaikutus naapurijäsenvaltioiden kanssa ovat kaikkein tiiviimpiä, tätä asetusta olisi sovellettava raja-alueisiin, jotka muodostuvat kahden tai useamman jäsenvaltion NUTS 3 -tason26 maaraja-alueista. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita soveltamasta mekanismia myös merirajoihin ja ulkorajoihin muiden kuin EFTA-maiden kanssa.

(12)  Oikeudelliset esteet haittaavat etupäässä henkilöitä, jotka toimivat maarajojen yli, kuten rajatyöntekijöitä, sillä he ylittävät rajan päivittäin tai viikoittain. Jotta tämän asetuksen vaikutukset kohdistuisivat lähimpänä rajaa oleviin alueisiin, joiden integraatio ja vuorovaikutus naapurijäsenvaltioiden kanssa ovat kaikkein tiiviimpiä, tätä asetusta olisi sovellettava raja-alueisiin, jotka muodostuvat kahden tai useamman jäsenvaltion NUTS 3 -tason26 maa- tai meriraja-alueista. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita soveltamasta mekanismia myös ulkorajoihin muiden kuin EFTA-maiden kanssa kaikkien asianomaisten osapuolten vapaaehtoisuuden pohjalta.

_________________

_________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten toimintaa olisi koordinoitava sekä jäsenvaltioiden sisällä että naapurijäsenvaltioiden välillä. Joissakin jäsenvaltioissa viranomaiset voivat olla kansallisia ja alueellisia elimiä. Jokainen mekanismia hyödyntävä jäsenvaltio olisi velvoitettava perustamaan kansallisia ja tarvittaessa alueellisia rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteitä, jäljempänä ’koordinointipiste’. Lisäksi olisi määritettävä näiden koordinointipisteiden tehtävät ja toimivaltuudet mekanismin eri vaiheissa eli sitoumusten ja lausumien alullepanossa, antamisessa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa.

(13)  Mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten toimintaa olisi koordinoitava sekä jäsenvaltioiden sisällä että naapurijäsenvaltioiden välillä. Joissakin jäsenvaltioissa viranomaiset voivat olla kansallisia ja alueellisia elimiä. Jokainen jäsenvaltio olisi velvoitettava perustamaan kansallisia ja tarvittaessa alueellisia rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteitä, jäljempänä ’koordinointipiste’. Lisäksi olisi määritettävä näiden koordinointipisteiden tehtävät ja toimivaltuudet mekanismin eri vaiheissa eli sitoumusten ja lausumien alullepanossa, antamisessa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa.

Perustelu

Kaikille jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus perustaa kansallisia koordinointipisteitä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Kansallisten tai alueellisten koordinointipisteiden olisi oltava keskeisiä jäsenvaltion toimijoita sitoumusten tai lausumien antamisessa. Koordinointipisteet pitävät yhteyttä kaikkiin toimivaltaisiin jäsenvaltion viranomaisiin sekä naapurijäsenvaltioiden koordinointipisteisiin. Olisi myös todettava selkeästi, että koordinointipiste voi päättää, käynnistetäänkö sitoumuksen tai lausuman antamiseen johtava menettely vai voidaanko yksi tai useampi oikeudellinen este poistaa jo olemassa olevilla välineillä. Toisaalta olisi myös säädettävä, että jäsenvaltio, jonka oikeudellisia säännöksiä on määrä soveltaa toisessa jäsenvaltiossa, voi kieltää lainsäädäntönsä soveltamisen alueensa ulkopuolella. Kaikki päätökset olisi perusteltava asianmukaisesti ja annettava tiedoksi asianomaisille tahoille.

(17)  Kansallisten tai alueellisten koordinointipisteiden olisi oltava keskeisiä jäsenvaltion toimijoita sitoumusten tai lausumien antamisessa. Koordinointipisteet pitävät yhteyttä kaikkiin toimivaltaisiin jäsenvaltion viranomaisiin sekä naapurijäsenvaltioiden koordinointipisteisiin. Olisi myös todettava selkeästi, että koordinointipiste voi päättää, käynnistetäänkö sitoumuksen tai lausuman antamiseen johtava menettely vai voidaanko yksi tai useampi oikeudellinen este poistaa jo olemassa olevilla välineillä. Toisaalta olisi myös säädettävä, että jäsenvaltio, jonka oikeudellisia säännöksiä on määrä soveltaa toisessa jäsenvaltiossa, voi kieltää lainsäädäntönsä soveltamisen alueensa ulkopuolella. Kaikki päätökset olisi perusteltava asianmukaisesti ja annettava hyvissä ajoin tiedoksi kaikille kumppaneille.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Kun pannaan täytäntöön sitoumus, joka on sellaisenaan voimassa, olisi sovellettava toisen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä. Tämän olisi tarkoitettava joko sitä, että muutetaan oikeudellisesti sitovia hallintopäätöksiä, jotka on jo tehty tavallisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla, tai jos tällaisia hallintopäätöksiä ei ole vielä tehty, sitä, että tehdään uusia hallintopäätöksiä toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Jos useat eri viranomaiset ovat toimivaltaisia monimutkaisen oikeudellisen esteen eri osien suhteen, sitoumukseen olisi liitettävä kutakin esteen osaa koskeva toteuttamisaikataulu. Muutetut tai uudet hallintopäätökset olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehtävä ja toimitettava asianomaisille tahoille kansallisten hallintomenettelylakien mukaisesti.

(19)  Kun pannaan täytäntöön sitoumus, joka on sellaisenaan voimassa, olisi sovellettava toisen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä toteutettaessa yhteisiä hankkeita. Tämän olisi tarkoitettava joko sitä, että muutetaan oikeudellisesti sitovia hallintopäätöksiä, jotka on jo tehty tavallisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla, tai jos tällaisia hallintopäätöksiä ei ole vielä tehty, sitä, että tehdään uusia hallintopäätöksiä toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla kaikkien kumppanien sopimassa määräajassa, jotta yhteiset hankkeet voitaisiin käynnistää hyvissä ajoin. Jos useat eri viranomaiset ovat toimivaltaisia monimutkaisen oikeudellisen esteen eri osien suhteen, sitoumukseen olisi liitettävä kutakin esteen osaa koskeva toteuttamisaikataulu. Muutetut tai uudet hallintopäätökset olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehtävä ja toimitettava asianomaisille tahoille kansallisten hallintomenettelylakien mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 8 artiklan mukaisen tietokannan perustamista varten. Komissio vahvistaa tietokannan hallinnointia ja tietosuojaa koskevat säännöt sekä luo mallin, jota koordinointipisteet käyttävät toimittaessaan mekanismin täytäntöönpanoa ja hyödyntämistä koskevia tietoja. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/201128 vahvistetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti. Käytännön syiden ja koordinoinnin helpottamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean olisi oltava toimivaltainen komitea täytäntöönpanosäädösten antamismenettelyssä.

(24)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 7 artiklan mukaisen tietokannan perustamista varten. Komissio vahvistaa tietokannan hallinnointia ja tietosuojaa koskevat säännöt sekä luo mallin, jota koordinointipisteet käyttävät toimittaessaan mekanismin täytäntöönpanoa ja hyödyntämistä koskevia tietoja. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/201128 vahvistetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti. Käytännön syiden ja koordinoinnin helpottamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean olisi oltava toimivaltainen komitea täytäntöönpanosäädösten antamismenettelyssä.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kansallisissa täytäntöönpanosäännöissä on täsmennettävä, mitkä jäsenvaltion raja-alueet kuuluvat sitoumuksen tai lausuman piiriin. Jos jotakin rajaa ei mainita kansallisissa säännöissä, komissio voi arvioida, onko jäsenvaltio päättänyt tuon rajan osalta soveltaa jotain toista mekanismia.

Poistetaan.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan (perusoikeuskirjan 8 artikla), oikeutta koulutukseen (14 artikla), oikeutta tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia, erityisesti vapautta hakea työtä, tehdä työtä, sijoittautua tai tarjota palveluja missä tahansa jäsenvaltiossa (15 artikla), elinkeinovapautta (16 artikla), oikeutta sosiaaliturvaan ja toimeentuloturvaan (34 artikla), oikeutta terveyden suojeluun (35 artikla) ja mahdollisuutta käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja (36 artikla).

(26)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan (perusoikeuskirjan 8 artikla), oikeutta koulutukseen (14 artikla), oikeutta tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia, erityisesti vapautta hakea työtä, tehdä työtä, sijoittautua tai tarjota palveluja missä tahansa jäsenvaltiossa (15 artikla), elinkeinovapautta (16 artikla), oikeutta sosiaaliturvaan ja toimeentuloturvaan (34 artikla), oikeutta terveyden suojeluun (35 artikla), mahdollisuutta käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja (36 artikla) ja ympäristönsuojelun korkeaa tasoa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti (37 artikla).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  SEU-sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä asetuksella perustettavan mekanismin hyödyntäminen on vapaaehtoista. Jos jäsenvaltio päättää, että tietyllä rajalla, joka sillä on yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, raja-alueen oikeudelliset esteet poistetaan sellaisten toimivien mekanismien avulla, jotka jäsenvaltio on perustanut kansallisella tasolla tai jotka se on virallisia tai epävirallisia muotoja noudattaen perustanut yhdessä yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, tämän asetuksen mukaista mekanismia ei tarvitse ottaa käyttöön. Samoin jos jäsenvaltio päättää, että tietyn rajan osalta, joka sillä on yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, se liittyy sellaiseen toimivaan mekanismiin, jonka yksi tai useampi naapurijäsenvaltio on virallisia tai epävirallisia muotoja noudattaen perustanut, ja liittyminen tällaiseen mekanismiin on mahdollista, tämän asetuksen mukaista mekanismia ei tarvitse ottaa käyttöön. Tämä asetus ei niin ollen ylitä sitä, mikä on tarpeen asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sellaisilla raja-alueilla, joiden osalta jäsenvaltioiden viranomaisilla ei ole tehokkaita mekanismeja oikeudellisten esteiden poistamiseksi,

(28)  SEU-sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä asetuksella perustettavan mekanismin, jolla poistetaan oikeudellisia esteitä raja-alueilla, hyödyntäminen on vapaaehtoista, eikä se millään tavoin estä käyttämästä muita vaihtoehtoisia vastaavia välineitä. Jos jäsenvaltio päättää, että tietyssä yhteisessä hankkeessa, joka sillä on yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, raja-alueen oikeudelliset esteet poistetaan sellaisten toimivien mekanismien avulla, jotka jäsenvaltio on perustanut kansallisella tasolla tai jotka se on virallisia tai epävirallisia muotoja noudattaen perustanut yhdessä yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, tämän asetuksen mukaista mekanismia ei tarvitse ottaa käyttöön. Samoin jos jäsenvaltio päättää, että tietyn yhteisen hankkeen osalta, joka sillä on yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, se liittyy sellaiseen toimivaan mekanismiin, jonka yksi tai useampi naapurijäsenvaltio on virallisia tai epävirallisia muotoja noudattaen perustanut, ja liittyminen tällaiseen mekanismiin on mahdollista, tämän asetuksen mukaista mekanismia ei tarvitse ottaa käyttöön. Myöskään silloin jos jäsenvaltio päättää yhdessä yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa perustaa virallisia tai epävirallisia muotoja noudattaen uuden toimivan mekanismin, jolla poistetaan yhteisen hankkeen toteuttamista haittaavia oikeudellisia esteitä raja-alueilla, tämän asetuksen mukaista mekanismia ei tarvitse ottaa käyttöön. Tämä asetus ei niin ollen ylitä sitä, mikä on tarpeen asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sellaisilla raja-alueilla, joiden osalta jäsenvaltioiden viranomaisilla ei ole tehokkaita mekanismeja oikeudellisten esteiden poistamiseksi,

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Tässä asetuksessa olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta. Se ei millään tavoin vaikuta jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen eikä ole ristiriidassa niiden perustuslakien kanssa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella perustetaan mekanismi, jonka nojalla jäsenvaltiossa voidaan jonkin raja-alueen osalta soveltaa toisen jäsenvaltion oikeudellisia säännöksiä, mikäli ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeudellisten säännösten soveltamisen seurauksena muodostuisi yhteisen hankkeen toteuttamista haittaava oikeudellinen este.

1.  Tällä asetuksella perustetaan vapaaehtoinen mekanismi, jonka nojalla jäsenvaltiossa voidaan jonkin raja-alueen yhteisen hankkeen osalta soveltaa toisen jäsenvaltion oikeudellisia säännöksiä, mikäli ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeudellisten säännösten soveltamisen seurauksena muodostuisi yksi tai useampi yhteisen hankkeen toteuttamista haittaava oikeudellinen este.

Perustelu

Ehdotuksen sanamuoto herättää epäilyjä sen tulkinnasta, voiko jäsenvaltio päättää mekanismin soveltamisesta kunkin yksittäisen yhteisen hankkeen osalta vai onko sen päätettävä mekanismin soveltamisesta kaikkiin mahdollisiin yhteisiin hankkeisiin raja-alueella. Esittelijä haluaa välttää sen, että jäsenvaltioiden, joilla ei tällä hetkellä ole olemassa olevia mekanismeja, on pakko valita tämä mekanismi. Mekanismin soveltamisen olisi oltava vapaaehtoista ja perustuttava jäsenvaltioiden tapauskohtaisiin arviointeihin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  mekanismiin liittyvät oikeussuojasäännökset, jotka koskevat raja-alueella asuvia henkilöitä.

c)  mekanismiin liittyvät oikeussuojasäännökset, jotka koskevat raja-alueella asuvia tai siellä rajoitetun ajan oleskelevia henkilöitä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’raja-alueella’ aluetta, joka muodostuu kahden tai useamman jäsenvaltion NUTS 3 -tason maaraja-alueista;

1)  ’raja-alueella’ aluetta, joka muodostuu kahden tai useamman jäsenvaltion NUTS 3 -tason maa- tai meriraja-alueista;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’yhteisellä hankkeella’ mitä tahansa johonkin raja-alueeseen vaikuttavaa infrastruktuurikohdetta tai mitä tahansa jollakin raja-alueella tarjottavaa, yleisen taloudellisen edun mukaista palvelua;

2)  ’yhteisellä hankkeella’ mitä tahansa johonkin raja-alueeseen vaikuttavaa infrastruktuurikohdetta tai mitä tahansa jollakin raja-alueella tarjottavaa, yleisen taloudellisen edun mukaista palvelua riippumatta siitä, ilmeneekö tällainen vaikutus rajan molemmin puolin vai vain toisella puolella;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’alullepanijalla’ toimijaa, joka on havainnut oikeudellisen esteen ja käynnistää mekanismin toimittamalla aloitetta koskevan asiakirjan;

5)  ’alullepanijalla’ toimijaa, joka on havainnut yhden tai useamman oikeudellisen esteen ja käynnistää mekanismin toimittamalla aloitetta koskevan asiakirjan;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on valittava joko mekanismin tai sellaisten olemassa olevien keinojen hyödyntäminen, joilla poistetaan yhteisen hankkeen toteuttamista koskevia oikeudellisia esteitä raja-alueen tietyllä, yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa yhteisellä rajalla.

1.  Jäsenvaltio voi valita mekanismin tai muiden keinojen hyödyntämisen, joilla poistetaan yhteisen hankkeen toteuttamista koskevia oikeudellisia esteitä raja-alueella yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi päättää myös, että tietyn rajan osalta, joka sillä on yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, se liittyy sellaiseen toimivaan mekanismiin, jonka yksi tai useampi naapurijäsenvaltio on virallisia tai epävirallisia muotoja noudattaen perustanut.

2.  Jäsenvaltio voi yhteisen hankkeen osalta, joka sillä on raja-alueella yhden tai useamman naapurijäsenvaltion kanssa, liittyä sellaiseen toimivaan mekanismiin, jonka yksi tai useampi naapurijäsenvaltio on virallisia tai epävirallisia muotoja noudattaen perustanut, tai sen on sovellettava mekanismia sitoumuksen mukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat hyödyntää mekanismia myös meriraja-alueilla tai raja-alueilla, jonka muodostavat yhtäältä yksi tai useampi jäsenvaltio ja toisaalta yksi tai useampi kolmas maa tai merentakainen maa tai alue.

3.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa mekanismia myös yhteisiin hankkeisiin raja-alueilla, jotka muodostavat yhtäältä yksi tai useampi jäsenvaltio ja toisaalta yksi tai useampi kolmas maa tai merentakainen maa tai alue, kaikkien asianomaisten osapuolten vapaaehtoisuuden pohjalta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltio päättää hyödyntää mekanismia, sen on perustettava yksi tai useampi rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste, jollakin seuraavista tavoista:

1.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimitettävä yksi tai useampi rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste, jollakin seuraavista tavoista:

Perustelu

Esittelijän ehdotuksessa koordinointipisteet ovat avainasemassa sen arvioinnissa, poistetaanko oikeudelliset esteet ja miten. Niinpä esittelijä ehdottaa, että koordinointipisteiden perustamisesta tehdään pakollista kussakin jäsenvaltiossa. Koska mekanismin soveltaminen on vapaaehtoista, on jäsenvaltioiden päätettävissä, millaiset hallinnolliset valmiudet näillä koordinointipisteillä on oltava.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteydenpito yhdessä tai useammassa naapurijäsenvaltiossa oleviin rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteisiin sekä muiden sellaisten alueellisten yksiköiden rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteisiin, jotka sijaitsevat omassa tai muussa jäsenvaltiossa ja joilla on lainsäädäntövaltaa;

d)  yhteydenpito yhden tai useamman naapurijäsenvaltion rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteisiin sekä muiden sellaisten alueellisten yksiköiden rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteisiin, jotka sijaitsevat omassa tai muussa jäsenvaltiossa ja joilla on lainsäädäntövaltaa;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  aloitetta koskevan asiakirjan alustava analysointi sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen pyynnöstä, jossa ei ole omaa rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipistettä;

c)  aloitetta koskevan asiakirjan alustava analysointi toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen pyynnöstä;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikkia kansallisia ja alueellisia rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteitä koskevan luettelon julkaiseminen ja ajan tasalla pitäminen;

b)  kaikkia kansallisia ja alueellisia rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteitä koskevan tietokannan perustaminen, julkaiseminen ja ajan tasalla pitäminen;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio laatii mekanismin tueksi viestintästrategian, jonka tavoitteena on

 

a)   edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

 

b)   antaa käytännön tietoja ja tulkintaa tämän asetuksen soveltamisalasta ja temaattisesta painopisteestä; ja

 

c)   selventää sitoumuksen tai lausuman tarkkaa antamismenettelyä.

Perustelu

Asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä olisi järjestettävä tiedotuskampanja, jossa annetaan selkeitä käytännön tietoja, joiden avulla sidosryhmien on helpompi soveltaa sitä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Alullepanijan on yksilöitävä oikeudellinen este, joka koskee yhteisen hankkeen suunnittelua, kehittämistä, henkilöstön palkkaamista, rahoitusta tai toimintaa.

1.  Alullepanijan on yksilöitävä yksi tai useampi oikeudellinen este, joka koskee yhteisen hankkeen suunnittelua, kehittämistä, henkilöstön palkkaamista, rahoitusta tai toimintaa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kuvaus yhteisestä hankkeesta, sen taustasta, hanketta koskevasta oikeudellisesta esteestä sitoutuvassa jäsenvaltiossa sekä syistä, joiden vuoksi oikeudellinen este olisi poistettava;

a)  kuvaus yhteisestä hankkeesta, sen taustasta, hanketta koskevasta yhdestä tai useammasta oikeudellisesta esteestä sitoutuvassa jäsenvaltiossa sekä syistä, joiden vuoksi yksi tai useampi oikeudellinen este olisi poistettava;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  luettelo siirtävän jäsenvaltion oikeudellisista säännöksistä, joilla oikeudellinen este poistetaan, tai jos sopivaa säännöstä ei ole, ehdotus tapauskohtaiseksi oikeudellisen esteen poistamismenetelmäksi;

b)  luettelo siirtävän jäsenvaltion oikeudellisista säännöksistä, joilla yksi tai useampi oikeudellinen este poistetaan, tai jos sopivaa säännöstä ei ole, ehdotus tapauskohtaiseksi oikeudellisen esteen poistamismenetelmäksi;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Aloitetta koskevan asiakirjan alustava analyysi sitoutuvassa jäsenvaltiossa

Aloitetta koskevan asiakirjan alustava analyysi yhdessä tai useammassa sitoutuvassa ja siirtävässä jäsenvaltiossa

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on analysoitava aloitetta koskeva asiakirja. Sen on oltava yhteydessä kaikkiin toimivaltaisiin sitoutuviin viranomaisiin, sitoutuvan jäsenvaltion kansallisiin ja tarvittaessa muihin alueellisiin rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteisiin sekä siirtävän jäsenvaltion kansalliseen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteeseen.

1.  Sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on analysoitava aloitetta koskeva asiakirja. Sen on oltava yhteydessä kaikkiin toimivaltaisiin sitoutuviin viranomaisiin, sitoutuvan jäsenvaltion kansallisiin ja tarvittaessa muihin alueellisiin rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteisiin sekä siirtävän jäsenvaltion kansalliseen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteeseen.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on kolmen kuukauden kuluessa aloitetta koskevan asiakirjan vastaanottamisesta esitettävä alustavat huomautuksensa sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaiselle rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteelle.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on kolmen kuukauden kuluessa aloitetta koskevan asiakirjan vastaanottamisesta toimitettava alullepanijalle kirjallisesti yksi tai useampi seuraavista:

2.  Sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on kuuden kuukauden kuluessa aloitetta koskevan asiakirjan vastaanottamisesta toimitettava alullepanijalle kirjallisesti yksi tai useampi seuraavista:

Perustelu

Aloitetta koskevan asiakirjan arviointi voi olla monimutkaista ja viedä enemmän aikaa kuin ehdotetut kolme kuukautta, erityisesti kun otetaan huomioon kesä- ja/tai lomakaudet.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  arvio, jonka mukaan oikeudellisessa esteessä on kyse yhdestä 12 artiklan 4 kohdassa luetelluista tapauksista, ja kuvaus toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen sitoumuksesta muuttaa tai mukauttaa kyseistä oikeudellista estettä;

d)  arvio, jonka mukaan yhdessä tai useammassa oikeudellisessa esteessä on kyse yhdestä 12 artiklan 4 kohdassa luetelluista tapauksista, ja kuvaus toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen sitoumuksesta muuttaa tai mukauttaa kyseistä oikeudellista estettä;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  arvio, jonka mukaan oikeudellisessa esteessä on kyse yhdestä 12 artiklan 4 kohdassa luetelluista tapauksista, ja selostus syistä, joiden vuoksi rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste kieltäytyy muuttamasta tai mukauttamasta oikeudellista estettä, sekä viittaus sitoutuvan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisiin oikeussuojakeinoihin, joiden avulla tämä päätös voidaan riitauttaa;

e)  arvio, jonka mukaan yhdessä tai useammassa oikeudellisessa esteessä on kyse yhdestä 12 artiklan 4 kohdassa luetelluista tapauksista, ja selostus syistä, joiden vuoksi rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste kieltäytyy muuttamasta tai mukauttamasta oikeudellista estettä, sekä viittaus sitoutuvan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisiin oikeussuojakeinoihin, joiden avulla tämä päätös voidaan riitauttaa;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  kehotus, jolla ohjataan alullepanija valitsemaan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu olemassa oleva mekanismi yhteisen hankkeen toteuttamista haittaavan yhden tai useamman oikeudellisen esteen poistamiseksi tai toimittamaan aloitetta koskeva asiakirja suoraan kyseisen mekanismin toimivaltaiselle viranomaiselle;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  ilmoitus, jonka mukaan yksi tai useampi kyseessä oleva jäsenvaltio on päättänyt olla poistamatta yhtä tai useampaa alullepanijan yksilöimää oikeudellista estettä, ja kirjalliset perustelut tähän.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

Poistetaan.

Aloitetta koskevan asiakirjan alustava analyysi siirtävässä jäsenvaltiossa

 

Vastaanotettuaan aloitetta koskevan asiakirjan myös siirtävän jäsenvaltion rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on suoritettava 10 artiklan 2 kohdassa mainitut toimet, ja se voi esittää alustavat huomautuksensa toimivaltaiselle sitoutuvan jäsenvaltion rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteelle.

 

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste pyytää aloitetta koskevan asiakirjan tarkistamista tai lisätietoja, sen on analysoitava tarkistettu aloitetta koskeva asiakirja tai lisätiedot tai molemmat ja suoritettava kolmen kuukauden kuluessa asiakirjojen vastaanottamisesta samat toimet kuin silloin kun aloitetta koskeva asiakirja toimitetaan ensimmäistä kertaa.

1.  Jos sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste pyytää aloitetta koskevan asiakirjan tarkistamista tai lisätietoja, sen on analysoitava tarkistettu aloitetta koskeva asiakirja tai lisätiedot tai molemmat ja suoritettava kuuden kuukauden kuluessa asiakirjojen vastaanottamisesta samat toimet kuin silloin kun aloitetta koskeva asiakirja toimitetaan ensimmäistä kertaa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste katsoo, että tarkistettu aloitetta koskeva asiakirja ei ole edelleenkään 10 artiklan mukainen tai että lisätiedot eivät ole edelleenkään riittäviä, sen on kolmen kuukauden kuluessa tarkistetun aloitetta koskevan asiakirjan vastaanottamisesta ilmoitettava kirjallisesti alullepanijalle päätöksestään lopettaa menettely. Tämä päätös on perusteltava asianmukaisesti.

2.  Jos sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste katsoo, että tarkistettu aloitetta koskeva asiakirja ei ole edelleenkään 10 artiklan mukainen tai että lisätiedot eivät ole edelleenkään riittäviä, sen on kuuden kuukauden kuluessa tarkistetun aloitetta koskevan asiakirjan vastaanottamisesta ilmoitettava kirjallisesti alullepanijalle päätöksestään lopettaa menettely. Tämä päätös on perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen tai toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen analyysin perusteella todetaan, että aloitetta koskevaan asiakirjaan sisältyvä oikeudellisen esteen kuvaus perustuu väärinkäsitykseen tai sovellettavan lainsäädännön väärään tulkintaan tai puutteellisiin tietoihin sovellettavasta lainsäädännöstä, menettely lopetetaan ilmoittamalla alullepanijalle arviosta, jonka mukaan oikeudellista estettä ei ole.

3.  Jos sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen tai toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen analyysin perusteella todetaan, että aloitetta koskevaan asiakirjaan sisältyvä yhden tai useamman oikeudellisen esteen kuvaus perustuu väärinkäsitykseen tai sovellettavan lainsäädännön väärään tulkintaan tai puutteellisiin tietoihin sovellettavasta lainsäädännöstä, menettely lopetetaan ilmoittamalla alullepanijalle arviosta, jonka mukaan oikeudellista estettä ei ole.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun oikeudellinen este johtuu ainoastaan sitoutuvan jäsenvaltion hallinnollisesta säännöksestä, säännöstä tai hallintokäytännöstä tai kun tällainen säännös, sääntö tai käytäntö voidaan selvästi erottaa lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetusta säädöksestä ja sitä voidaan näin ollen muuttaa tai mukauttaa ilman lainsäädäntömenettelyä, toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen on ilmoitettava kahdeksan kuukauden kuluessa alullepanijalle kirjallisesti, aikooko se muuttaa tai mukauttaa asiaa koskevia hallinnollisia säännöksiä, sääntöjä tai hallintokäytäntöjä vai kieltäytyykö se tekemästä tätä.

4.  Kun yksi tai useampi oikeudellinen este johtuu ainoastaan sitoutuvan jäsenvaltion hallinnollisesta säännöksestä, säännöstä tai hallintokäytännöstä tai kun tällainen säännös, sääntö tai käytäntö voidaan selvästi erottaa lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetusta säädöksestä ja sitä voidaan näin ollen muuttaa tai mukauttaa ilman lainsäädäntömenettelyä, toimivaltaisen sitoutuvan viranomaisen on ilmoitettava kahdeksan kuukauden kuluessa alullepanijalle kirjallisesti, aikooko se muuttaa tai mukauttaa asiaa koskevia hallinnollisia säännöksiä, sääntöjä tai hallintokäytäntöjä vai kieltäytyykö se tekemästä tätä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kuvaus yhteisestä hankkeesta, sen taustasta, hanketta koskevasta oikeudellisesta esteestä sekä syistä, joiden vuoksi oikeudellinen este olisi poistettava;

a)  kuvaus yhteisestä hankkeesta, sen taustasta, hanketta koskevasta yhdestä tai useammasta oikeudellisesta esteestä sekä syistä, joiden vuoksi yksi tai useampi oikeudellinen este olisi poistettava;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  yhtä tai useampaa sellaista oikeudellista säännöstä koskeva luettelo, joka muodostaa oikeudellisen esteen ja jota tästä syystä ei tule soveltaa yhteiseen hankkeeseen;

b)  yhtä tai useampaa sellaista oikeudellista säännöstä koskeva luettelo, joka muodostaa yhden tai useamman oikeudellisen esteen ja jota tästä syystä ei tule soveltaa yhteiseen hankkeeseen;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun se on toimittanut tiedon 10 artiklan 2 kohdassa tai 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimistaan;

a)  viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on toimittanut tiedon 10 artiklan 2 kohdassa tai 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimistaan;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on tutkittava 15 artiklan mukaisesti vastaanottamansa sitoumus- tai lausumaluonnos enintään kolmen kuukauden kuluessa luonnoksen vastaanottamisesta ja ryhdyttävä toimivaltaista siirtävää viranomaista kuultuaan yhteen tai useampaan seuraavista toimista:

1.  Siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on tutkittava 15 artiklan mukaisesti vastaanottamansa sitoumus- tai lausumaluonnos enintään kuuden kuukauden kuluessa luonnoksen vastaanottamisesta ja ryhdyttävä toimivaltaista siirtävää viranomaista kuultuaan yhteen tai useampaan seuraavista toimista:

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirtävissä jäsenvaltioissa, joissa toimivaltaisen siirtävän viranomaisen on allekirjoitettava sitoumus tai lausuma, siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti lähetettävä kaksi toimivaltaisen siirtävän viranomaisen allekirjoittamaa alkuperäiskappaletta.

2.  Siirtävissä jäsenvaltioissa, joissa toimivaltaisen siirtävän viranomaisen on allekirjoitettava sitoumus tai lausuma, siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti lähetettävä toinen kahdesta toimivaltaisen siirtävän viranomaisen allekirjoittamasta alkuperäiskappaleesta sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaiselle rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteelle.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on tutkittava siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen toimittama vastaus ja ilmoitettava toimivaltaiselle siirtävälle viranomaiselle viimeistään yhden kuukauden kuluessa vastauksen saamisesta kirjallisesti yhdestä tai useammasta seuraavasta toimesta:

1.  Sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on tutkittava siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen toimittama vastaus ja ilmoitettava toimivaltaiselle siirtävälle viranomaiselle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vastauksen saamisesta kirjallisesti yhdestä tai useammasta seuraavasta toimesta:

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa se viimeistelee sitoumuksen tai lausuman, allekirjoittaa kaksi alkuperäiskappaletta ja lähettää toisen niistä takaisin siirtävän jäsenvaltion rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteelle allekirjoittamista varten;

a)  edellä 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa se viimeistelee sitoumuksen tai lausuman, allekirjoittaa kolme alkuperäiskappaletta ja lähettää toisen niistä takaisin siirtävän jäsenvaltion rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteelle allekirjoittamista varten;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa se muuttaa sitoumusta tai lausumaa niiden sitoumus- tai lausumaluonnoksessa olleiden tietojen osalta, joita tarkoitetaan 14 artiklan 1 kohdan f ja h alakohdassa, viimeistelee sitoumuksen tai lausuman, allekirjoittaa kaksi alkuperäiskappaletta ja lähettää toisen niistä takaisin siirtävän jäsenvaltion rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteelle allekirjoittamista varten;

b)  edellä 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa se muuttaa sitoumusta tai lausumaa niiden sitoumus- tai lausumaluonnoksessa olleiden tietojen osalta, joita tarkoitetaan 14 artiklan 1 kohdan f ja h alakohdassa, viimeistelee sitoumuksen tai lausuman, allekirjoittaa kolme alkuperäiskappaletta ja lähettää toisen niistä takaisin siirtävän jäsenvaltion rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteelle allekirjoittamista varten;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa se antaa tiedon alullepanijalle ja komissiolle sekä lisäksi selostaa toimivaltaisen siirtävän viranomaisen esittämät perustelut;

c)  edellä 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa se antaa tiedon alullepanijalle ja komissiolle sekä lisäksi selostaa toimivaltaisen siirtävän viranomaisen esittämät perustelut;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tämän artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa koordinaatiopiste harkitsee muutoksia ja joko toimii tämän kohdan b alakohdan mukaisesti tai käynnistää uuden 9 artiklan mukaisen menettelyn ja ilmoittaa, miksi toimivaltainen sitoutuva viranomainen on hylännyt kaikki tai jotkin muutokset.

d)  edellä 16 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa koordinaatiopiste harkitsee muutoksia ja toimii joko tämän kohdan b alakohdan mukaisesti tai tämän kohdan c alakohdan mukaisesti ja ilmoittaa, miksi toimivaltainen sitoutuva viranomainen on hylännyt kaikki tai jotkin muutokset.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste vastaanottaa sitoumuksen tai lausuman, jonka myös toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste tai toimivaltainen siirtävä viranomainen on 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa allekirjoittanut, tai kun siirtävän jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen reaktio on ollut positiivinen 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa uudessa menettelyssä, sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on

2.  Kun sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste vastaanottaa sitoumuksen tai lausuman, jonka myös toimivaltainen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipiste tai toimivaltainen siirtävä viranomainen on 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa allekirjoittanut, sitoutuvan jäsenvaltion toimivaltaisen rajanylisten sitoumusten ja lausumien koordinointipisteen on

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

25 artikla

Komission teksti

Tarkistus

25 artikla

25 artikla

Raportointi

Raportointi

Komissio toimittaa viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [vuosi] [eli sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tämä asetus tulee voimaan + viisi vuotta, julkaisutoimisto merkitsee päivämäärän] Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa komissio arvioi indikaattoreita käyttäen asetuksen vaikuttavuutta, tehokkuutta, merkitsevyyttä, eurooppalaista lisäarvoa ja yksinkertaistamismahdollisuuksia.

1.  Komissio toimittaa viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [vuosi] [eli sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tämä asetus tulee voimaan + kolme vuotta, julkaisutoimisto merkitsee päivämäärän] Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa komissio arvioi indikaattoreita käyttäen asetuksen vaikuttavuutta, tehokkuutta, merkitsevyyttä, eurooppalaista lisäarvoa ja yksinkertaistamismahdollisuuksia.

 

2.  Komissio viittaa 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa erityisesti 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa määriteltyihin asetuksen maantieteelliseen ja aineelliseen soveltamisalaan.

 

3.  Komissio järjestää ennen kertomuksen laatimista julkisen kuulemisen, johon osallistuu eri toimijoita, mukaan lukien paikallis- ja alueviranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöt.

(1)

EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Johdanto

Raja-alueet muodostavat noin 40 prosenttia Euroopan unionin alueesta, ja niillä asuu lähestulkoon kolmannes unionin 512 miljoonasta asukkaasta. Samanaikaisesti unionin raja-alueiden taloudellinen suorituskyky on yleensä heikompi, niillä on korkeampi työttömyysaste ja suhteellisen vähän kehittynyt infrastruktuuri verrattuna alueisiin. jotka sijaitsevat jäsenvaltioissa keskeisemmillä alueilla. On arvioitu, että jos 20 prosenttia nykyisistä rajoihin liittyvistä esteistä poistettaisiin, raja-alueiden bkt kasvaisi 2 prosentilla, mikä tarkoittaisi noin 91:tä miljardia euroa vuodessa bkt:ssa. Menneisyydessä monilla Euroopan raja-alueilla on taisteltu eri maiden välisissä sodissa ja konflikteissa.

Näistä syistä Lissabonin sopimuksen 174 artiklassa luetellaan nimenomaisina tavoitteina taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäksi alueellinen yhteenkuuluvuus (ja erityistä huomiota kiinnitetään rajaseutualueisiin). Tästä näkökulmasta ehdotus eurooppalaisesta rajanylisestä mekanismista olisi nähtävä Interreg-aloitetta ja eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (EAYY) täydentävänä. Ehdotetulla mekanismilla pyritään poistamaan oikeudellisia tai hallinnollisia rajanylisiä esteitä soveltamalla yhteisellä raja-alueella tietyssä jäsenvaltiossa tiettyyn yhteiseen hankkeeseen naapurijäsenvaltion oikeudellisia säännöksiä.

Eurooppalainen rajanylinen mekanismi

Esittelijä tukee ja pitää myönteisenä komission ehdotusta rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista ja pitää sitä myönteisenä. Tämä mekanismi voisi olla yksi keino edistää tehokasta yhteistyötä rajojen yli ja sen tuloksena parantaa EU:n raja-alueiden asukkaiden toimeentuloa ja hyvinvointia sekä heidän elämänlaatuaan.

Joitakin seikkoja on selkeytettävä, etenkin mekanismin vapaaehtoisuutta ja soveltamisalaa, samoin kuin ehdotuksen toissijaisuutta ja suhteellisuutta.

Ehdotuksella olisi pyrittävä lisäämään vapaaehtoinen väline jäsenvaltioiden rajanylisen yhteistyön edistämisessä käytettävissä oleviin välineisiin. Jäsenvaltioiden olisi aina voitava viime kädessä itse päättää, käyttävätkö ne mekanismia vai eivät.

Tämä näkökohta huomioon ottaen jäsenvaltioiden on voitava valita, käyttävätkö ne tätä mekanismia vai muuta olemassa olevaa mekanismia kunkin yksittäisen yhteisen hankkeen osalta tapauskohtaisesti. Jos jäsenvaltioiden on tehtävä tällainen valinta kerralla koko rajan osalta, niiden jäsenvaltioiden, joilla ei ole olemassa olevia mekanismeja oikeudellisten esteiden poistamiseksi rajanylisissä tilanteissa, olisi käytännössä pakko käyttää eurooppalaista rajanylistä mekanismia. Tämä heikentää ehdotuksen vapaaehtoista luonnetta.

Ehdotettujen muutosten myötä kaikki suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät kysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon. Mekanismista tulee vapaaehtoinen väline, ja sitä voidaan käyttää tapauskohtaisesti, jolloin jäsenvaltiot päättävät joka kerta, kun ne havaitsevat oikeudellisen esteen rajanylisessä tilanteessa, käyttävätkö ne olemassa olevaa mekanismia, perustavatko uuden mekanismin vai käyttävätkö ne eurooppalaista rajanylistä mekanismia. Jäsenvaltiot voivat perustelluista syistä myös kieltäytyä käynnistämästä mitään mekanismia oikeudellisen tai hallinnollisen esteen poistamiseksi. Eurooppalaisen rajanylisen mekanismin käynnistäminen ja yhden jäsenvaltion oikeudellisten säännösten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa edellyttää kaikkien osapuolten tiukkaa valvontaa, joten komission ehdottamat määräajat olisivat voineet olla liian tiukat. Niinpä tiettyjä määräaikoja on muutettu.

Ehdotuksen aihekohtaiseen soveltamisalaan on puututtu mahdollisimman vähän. Ehdotuksen vapaaehtoista luonnetta on vahvistettu samalla kun on muutettu tapaa, jolla jäsenvaltiot valitsevat tämän mekanismin ja olemassa olevien mekanismien välillä. Niinpä soveltamisala voidaan säilyttää laajana, jotta varmistetaan eurooppalaisen rajanylisen mekanismin soveltaminen käytännössä kaikissa mahdollisissa tulevissa hankkeissa, joita oikeudelliset tai hallinnolliset esteet voivat haitata raja-alueilla.

Esittelijä katsoo, että eurooppalaisen rajanylisen mekanismin tehokas soveltaminen on mahdollista vain, jos kaikki jäsenvaltiot ja kaikki jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset hyödyntävät mahdollisuutta poistaa oikeudelliset ja hallinnolliset esteet tekemällä yhteistyötä hyvän yhteistyön ja hyvän naapuruuden hengessä. Mekanismin vapaaehtoinen luonne auttaa osaltaan hyödyntämään Euroopan raja-alueiden potentiaalia kaikilta osin.


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.10.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tämän asetuksen soveltaminen ja mekanismin käyttö olisi unionin oikeutta noudattaen ulotettava meriraja-alueille ja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden raja-alueille, jotta voidaan kohentaa näillä alueilla asuvien elämää.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, maiden, yhteisöjen tai alueiden olisi hyväksyttävä perustuslaillisen ja oikeudellisesti määritellyn toimivaltansa mukaisesti ehdotettu tilapäinen oikeudellinen ratkaisu ennen kuin ne antavat ja allekirjoittavat sitoumuksen tai allekirjoittavat lausuman 16 ja 17 artiklan mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Hyväksytty (pvä)

25.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

2

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

9.7.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

1

15

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö