Postupak : 2018/0198(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0414/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0414/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0118

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 770kWORD 101k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestitelj: Matthijs van Miltenburg

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0373),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., a posebno članak 175. stavak treći Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0228/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir pisana i obrazložena mišljenja Švedskog parlamenta podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0414/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Kako bi se poboljšao život građana u prekograničnim regijama uz morske granice ili u prekograničnim regijama između država članica i trećih zemalja, primjena ove Uredbe i upotreba mehanizma za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka trebala bi se proširiti na sve prekogranične regije Unije, poštujući pritom pravo Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Iako već postoji niz učinkovitih mehanizama za prekograničnu suradnju na međuvladinoj, regionalnoj i lokalnoj razini u određenim regijama Unije, njima nisu obuhvaćene sve granične regije u Uniji. Stoga je, kako bi se postojeći sustavi dopunili, nužno uspostaviti dobrovoljni mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u graničnim regijama („Mehanizam”).

(8)  Iako već postoji niz učinkovitih mehanizama za prekograničnu suradnju na međuvladinoj, regionalnoj i lokalnoj razini u određenim regijama Unije, njima nisu obuhvaćene sve granične regije u Uniji. Stoga je, kako bi se postojeći sustavi dopunili, nužno uspostaviti dobrovoljni mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u graničnim regijama („Mehanizam”), ali time se ne dovodi u pitanje uspostava drugih usporedivih mehanizama u skladu s konkretnim potrebama na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U potpunosti poštujući ustavno i institucionalno ustrojstvo država članica, uporaba Mehanizma trebala bi biti dobrovoljna u pogledu onih graničnih regija u određenim državama članicama u kojima drugi učinkoviti mehanizam već postoji ili bi se mogao uspostaviti sa susjednom državom članicom. Trebao bi se sastojati od dvije mjere: potpisivanja i sklapanja Europske prekogranične obveze („obveza”) ili potpisivanja Europske prekogranične izjave („izjava”).

(9)  U potpunosti poštujući ustavno i institucionalno ustrojstvo država članica, uporaba Mehanizma je dobrovoljna. Trebao bi se sastojati od dvije mjere: potpisivanja i sklapanja Europske prekogranične obveze („obveza”) ili potpisivanja Europske prekogranične izjave („izjava”). Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati instrument koji smatraju korisnijim.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Nadležna tijela uključenih država članica, zemalja, subjekata ili regija trebala bi, u skladu sa svojim ustavnim i pravno utvrđenim posebnim nadležnostima, donijeti predloženo pravno ad hoc rješenje prije sklapanja i potpisivanja obveze ili potpisivanja izjave u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za izjavu bi svejedno bio potreban zakonodavni postupak u državi članici. Tijelo koje sklapa izjavu trebalo bi dati službenu izjavu da će do određenog roka pokrenuti zakonodavni postupak koji je nužan za izmjenu primjenjivog nacionalnog prava i primjenu, na temelju izričitog odstupanja, prava susjedne države članice.

(11)  Za izjavu bi svejedno bio potreban zakonodavni postupak u državi članici. Tijelo koje sklapa izjavu trebalo bi dati službenu izjavu da će do određenog roka pokrenuti zakonodavni postupak koji je nužan za izmjenu primjenjivog nacionalnog prava i primjenu, na temelju izričitog odstupanja, prava susjedne države članice kako bi se uklonile prepreke za provedbu zajedničkih prekograničnih projekata.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  S pravnim se preprekama većinom susreću osobe koje obavljaju interakciju na kopnenim granicama jer građani svakodnevno ili tjedno prelaze granice. Kako bi se utjecaj ove Uredbe usredotočio na regije koje su najbliže granici i u kojima postoji najviši stupanj integracije i interakcije između susjednih država članica, ona bi se trebala primjenjivati na prekogranične regije u smislu državnog područja obuhvaćenog susjednim graničnim regijama s kopnenim granicama u dvije ili više država članica na razini regija NUTS 326. To ne bi trebalo sprječavati države članice da primjenjuju Mehanizam i na druge morske i vanjske granice osim onih sa zemljama EFTA-e.

(12)  S pravnim se preprekama većinom susreću osobe koje obavljaju interakciju na kopnenim granicama, kao što su prekogranični radnici, jer građani svakodnevno ili tjedno prelaze granice. Kako bi se utjecaj ove Uredbe usredotočio na regije koje su najbliže granici i u kojima postoji najviši stupanj integracije i interakcije između susjednih država članica, ona bi se trebala primjenjivati na prekogranične regije u smislu državnog područja obuhvaćenog susjednim graničnim regijama s kopnenim ili morskim granicama u dvije ili više država članica na razini regija NUTS 326. To ne bi trebalo sprječavati države članice da primjenjuju Mehanizam i na druge vanjske granice osim onih sa zemljama EFTA-e na dobrovoljnoj osnovi za sve zainteresirane strane.

_________________

_________________

26 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

26 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju koordinacije zadaća različitih tijela koja će u nekim državama članicama uključivati nacionalna i regionalna zakonodavna tijela unutar određenih država članica i između jedne ili više susjednih država članica, svaka država članica koja odluči primjenjivati Mehanizam trebala bi imati obvezu uspostaviti nacionalne i, prema potrebi, regionalne prekogranične koordinacijske točke i odrediti njihove zadaće i nadležnosti tijekom različitih koraka Mehanizma koji uključuju pokretanje, sklapanje, provedbu i praćenje obveza i izjava.

(13)  U cilju koordinacije zadaća različitih tijela koja će u nekim državama članicama uključivati nacionalna i regionalna zakonodavna tijela unutar određenih država članica i između jedne ili više susjednih država članica, svaka država članica trebala bi imati obvezu uspostaviti nacionalne i, kada je to prikladno, regionalne prekogranične koordinacijske točke i odrediti njihove zadaće i nadležnosti tijekom različitih koraka Mehanizma koji uključuju pokretanje, sklapanje, provedbu i praćenje obveza i izjava.

Obrazloženje

Obveza uspostave nacionalnih prekograničnih koordinacijskih točaka vrijedi za sve države članice.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Ključni dionik u državama članicama od kojeg se traži sklapanje obveze ili izjave trebala bi biti odgovarajuća nacionalna ili regionalna prekogranična koordinacijska točka koja će surađivati sa svim nadležnim tijelima u svojoj državi članici i s istovjetnim tijelima u susjednoj državi članici. Trebalo bi također jasno utvrditi da prekogranična koordinacijska točka može odlučiti hoće li pokrenuti postupak koji dovodi do sklapanja obveze ili izjave i je li za jednu ili više pravnih prepreka već pronađeno rješenje koje bi se moglo primijeniti. S druge strane, trebalo bi utvrditi i da država članica čije bi se pravne odredbe trebale primjenjivati u drugoj državi članici može odbiti njihovu primjenu izvan svojeg državnog područja. Svaku odluku trebalo bi obrazložiti i priopćiti.

(17)  Ključni dionik u državama članicama od kojeg se traži sklapanje obveze ili izjave trebala bi biti odgovarajuća nacionalna ili regionalna prekogranična koordinacijska točka koja će surađivati sa svim nadležnim tijelima u svojoj državi članici i s istovjetnim tijelima u susjednoj državi članici. Trebalo bi također jasno utvrditi da prekogranična koordinacijska točka može odlučiti hoće li pokrenuti postupak koji dovodi do sklapanja obveze ili izjave i je li za jednu ili više pravnih prepreka već pronađeno rješenje koje bi se moglo primijeniti. S druge strane, trebalo bi utvrditi i da država članica čije bi se pravne odredbe trebale primjenjivati u drugoj državi članici može odbiti njihovu primjenu izvan svojeg državnog područja. Svaku odluku trebalo bi valjano obrazložiti i na vrijeme priopćiti svim partnerima.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Provedba samoizvršne obveze trebala bi se sastojati od primjene nacionalnih odredaba druge države članice. To bi trebalo značiti izmjenu pravno obvezujućih upravnih akata koji su već doneseni u skladu s uobičajeno primjenjivim nacionalnim pravom ili, ako to još nije učinjeno, donošenje novih upravnih akata na temelju zakonodavstva druge države članice. Ako je nekoliko tijela nadležno za različite aspekte složene pravne prepreke, obveza bi trebala biti popraćena rasporedom za svaki od tih aspekata. U skladu s načelom supsidijarnosti, na donošenje i prenošenje izmijenjenih ili novih upravnih akata trebalo bi primjenjivati nacionalni zakon o upravnom postupku.

(19)  Provedba samoizvršne obveze pri provedbi zajedničkih projekata trebala bi se sastojati od primjene nacionalnih odredaba druge države članice. To bi trebalo značiti izmjenu pravno obvezujućih upravnih akata koji su već doneseni u skladu s uobičajeno primjenjivim nacionalnim pravom ili, ako to još nije učinjeno, donošenje novih upravnih akata na temelju zakonodavstva druge države članice u roku o kojem su se dogovorili svi partneri kako bi se zajednički projekti mogli na vrijeme pokrenuti. Ako je nekoliko tijela nadležno za različite aspekte složene pravne prepreke, obveza bi trebala biti popraćena rasporedom za svaki od tih aspekata. U skladu s načelom supsidijarnosti, na donošenje i prenošenje izmijenjenih ili novih upravnih akata trebalo bi primjenjivati nacionalni zakon o upravnom postupku.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se uspostavila baza podataka u skladu s člankom 8., Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje pravila o njezinu održavanju, o zaštiti podataka i modelu koji će prekogranične koordinacijske točke upotrebljavati za podnošenje informacija o provedbi i uporabi Mehanizma. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu sa savjetodavnim postupkom iz Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28. Iz razloga praktičnosti i koordinacije, „Koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove” trebao bi biti odbor nadležan za postupak donošenja provedbenih akata.

(24)  Kako bi se uspostavila baza podataka u skladu s člankom 7., Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje pravila o njezinu održavanju, o zaštiti podataka i modelu koji će prekogranične koordinacijske točke upotrebljavati za podnošenje informacija o provedbi i uporabi Mehanizma. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu sa savjetodavnim postupkom iz Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28. Iz razloga praktičnosti i koordinacije, „Koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove” trebao bi biti odbor nadležan za postupak donošenja provedbenih akata.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U nacionalnim provedbenim pravilima treba utvrditi koje su granične regije određene države članice obuhvaćene obvezom ili izjavom. Posljedično, Komisija će moći ocijeniti je li se država članica odlučila za drugačiji mehanizam za granicu koja nije spomenuta.

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), pravo na obrazovanje (članak 14.), sloboda izbora zanimanja i pravo na rad (članak 15.), posebno sloboda tražiti zaposlenje, raditi i ostvarivati pravo na poslovni nastan i pružati usluge u svakoj državi članici, sloboda poduzetništva (članak 16.), pristup socijalnoj sigurnosti i socijalnoj pomoći (članak 34.), pristup zdravstvenoj zaštiti (članak 35.) i pristup uslugama od općeg gospodarskog interesa (članak 36.).

(26)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), pravo na obrazovanje (članak 14.), sloboda izbora zanimanja i pravo na rad (članak 15.), posebno sloboda tražiti zaposlenje, raditi i ostvarivati pravo na poslovni nastan i pružati usluge u svakoj državi članici, sloboda poduzetništva (članak 16.), pristup socijalnoj sigurnosti i socijalnoj pomoći (članak 34.), pristup zdravstvenoj zaštiti (članak 35.), pristup uslugama od općeg gospodarskog interesa (članak 36.) i visoka razina zaštite okoliša u skladu s načelom održivog rasta (članak 37.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5. stavku 4. UEU-u sadržaj i oblik djelovanja Unije ne bi trebali prelaziti ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva Ugovora. Uporaba posebnog Mehanizma uspostavljenog Uredbom dobrovoljna je. Ako država članica odluči da će, na određenoj granici s jednom ili više susjednih država članica, nastaviti rješavati pravne prepreke u određenoj prekograničnoj regiji u okviru djelotvornih mehanizama koje je uspostavila na nacionalnoj razini ili koje je formalno ili neformalno uspostavila s jednom ili više susjednih država članica, ona ne mora odabrati Mehanizam uspostavljen ovom Uredbom. Slično tomu, ako država članica odluči, na određenoj granici s jednom ili više susjednih država članica, da će se pridružiti postojećem djelotvornom mehanizmu koji su formalno ili neformalno uspostavile jedna ili više susjednih država članica, pod uvjetom da je pristupanje tom mehanizmu dopušteno, ona ni u tom slučaju ne mora odabrati Mehanizam uspostavljen ovom Uredbom. Stoga se ovom Uredbom ne prelazi ono što je nužno za postizanje ciljeva tih prekograničnih regija za koje države članice nemaju djelotvorne mehanizme za uklanjanje postojećih pravnih prepreka,

(28)  U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5. stavku 4. UEU-u sadržaj i oblik djelovanja Unije ne bi trebali prelaziti ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva Ugovora. Uporaba posebnog Mehanizma za uklanjanje pravnih prepreka u prekograničnim regijama uspostavljenog Uredbom dobrovoljna je i ni na koji način ne sprječava primjenu drugih usporedivih instrumenata. Ako država članica odluči da će za određeni prekogranični projekt s jednom ili više susjednih država članica, nastaviti rješavati pravne prepreke u određenoj prekograničnoj regiji u okviru djelotvornih mehanizama koje je uspostavila na nacionalnoj razini ili koje je formalno ili neformalno uspostavila s jednom ili više susjednih država članica, ona ne mora odabrati Mehanizam uspostavljen ovom Uredbom. Slično tomu, ako država članica odluči, za određeni zajednički projekt s jednom ili više susjednih država članica, da će se pridružiti postojećem djelotvornom mehanizmu koji su formalno ili neformalno uspostavile jedna ili više susjednih država članica, pod uvjetom da je pristupanje tom mehanizmu dopušteno, ona ni u tom slučaju ne mora odabrati Mehanizam uspostavljen ovom Uredbom. Naposljetku, ako država članica odluči da će zajedno s jednom ili više susjednih država članica formalno ili neformalno uspostaviti novi djelotvoran mehanizam za uklanjanje pravnih prepreka koje sprječavaju provedbu zajedničkog projekta u prekograničnim regijama, ona ni u tom slučaju ne mora odabrati Mehanizam uspostavljen ovom Uredbom. Stoga se ovom Uredbom ne prelazi ono što je nužno za postizanje ciljeva tih prekograničnih regija za koje države članice nemaju djelotvorne mehanizme za uklanjanje postojećih pravnih prepreka.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Ova Uredba trebala bi biti u skladu s načelom supsidijarnosti. Ona ni na koji način ne utječe na suverenitet država članica i nije u suprotnosti s njihovim ustavima.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuje mehanizam kojim se u jednoj državi članici, u pogledu prekogranične regije, omogućuje primjena pravnih odredaba iz druge države članice ako bi primjena njezinih pravnih odredaba činila pravnu prepreku kojom se sprječava provedba zajedničkog projekta („Mehanizam”).

1.  Ovom se Uredbom utvrđuje dobrovoljni mehanizam kojim se u jednoj državi članici, u pogledu pojedinog zajedničkog projekta u prekograničnoj regiji, omogućuje primjena pravnih odredaba iz druge države članice ako bi primjena njezinih pravnih odredaba činila jednu ili više pravnih prepreka kojima se sprječava provedba zajedničkog projekta („Mehanizam”).

Obrazloženje

Tekst prijedloga dovodi u pitanje tumačenje u pogledu toga može li se država članica odlučiti za europski prekogranični mehanizam za svaki pojedinačni „zajednički projekt” ili je obvezna donijeti odluku o uporabi mehanizma za sve moguće „zajedničke projekte” uzduž granice. Izvjestitelj želi izbjeći situaciju da države članice koje trenutačno nemaju postojeće mehanizme nemaju drugog izbora osim odabrati europski prekogranični mehanizam. Uporaba europskog prekograničnog mehanizma trebala bi biti dobrovoljna na temelju pojedinačnih procjena država članica.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pravna zaštita osoba s boravištem u prekograničnoj regiji u odnosu na Mehanizam.

(c)  pravna zaštita osoba s boravištem u prekograničnoj regiji ili onih koji u njoj žive ograničeno vrijeme u odnosu na Mehanizam.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. − točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „prekogranična regija” znači područje obuhvaćeno susjednim regijama uz kopnenu granicu u dvije ili više država članica na razini regija NUTS 3;

(1)  „prekogranična regija” znači područje obuhvaćeno susjednim regijama uz kopnenu ili morsku granicu u dvije ili više država članica na razini regija NUTS 3;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. − točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „zajednički projekt” znači bilo koji dio infrastrukture s učinkom u predmetnoj prekograničnoj regiji ili usluga od općeg gospodarskog interesa koja se pruža u predmetnoj prekograničnoj regiji;

(2)  „zajednički projekt” znači bilo koji dio infrastrukture s učinkom u predmetnoj prekograničnoj regiji ili usluga od općeg gospodarskog interesa koja se pruža u predmetnoj prekograničnoj regiji bez obzira na to dolazi li do tih učinaka s obje strane granice ili samo na jednoj strani;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. − točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „pokretač” znači dionik koji utvrđuje pravnu prepreku i pokreće Mehanizam podnošenjem zahtjeva za pokretanje;

(5)  „pokretač” znači dionik koji utvrđuje jednu ili više pravnih prepreka i pokreće Mehanizam podnošenjem zahtjeva za pokretanje;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica odlučuje se za Mehanizam ili za postojeće načine za uklanjanje pravnih prepreka koje sprječavaju provedbu zajedničkog projekta u prekograničnim regijama na određenoj granici s jednom ili više susjednih država članica.

1.  Države članice mogu se odlučiti za Mehanizam ili za druge načine za uklanjanje pravnih prepreka koje sprječavaju provedbu zajedničkog projekta u prekograničnim regijama s jednom ili više susjednih država članica.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica može, u pogledu određene granice s jednom ili više susjednih država članica, odlučiti i da će se uključiti u postojeći djelotvoran način koji je formalno ili neformalno uspostavila jedna ili više susjednih država članica.

2.  Država članica može se, u pogledu zajedničkog projekta u prekograničnim regijama s jednom ili više susjednih država članica, uključiti u postojeći djelotvoran način koji je formalno ili neformalno uspostavila jedna ili više susjednih država članica ili primjenjuje Mehanizam kad je riječ o izjavi.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu primjenjivati Mehanizam i u prekograničnim regijama uz morske granice ili u prekograničnim regijama između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja ili jedne ili više prekomorskih zemalja i teritorija.

3.  Države članice mogu primjenjivati Mehanizam na zajednički projekt u pojedinoj prekograničnoj regiji između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja ili jedne ili više prekomorskih zemalja i teritorija na dobrovoljnoj osnovi za sve zainteresirane strane.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se odluči za Mehanizam, država članica uspostavlja jednu ili više prekograničnih koordinacijskih točaka na jedan od sljedećih načina:

1.  Svaka država članica uspostavlja ili imenuje jednu ili više prekograničnih koordinacijskih točaka na jedan od sljedećih načina:

Obrazloženje

U prijedlogu izvjestitelja prekogranične koordinacijske točke bit će ključne za procjenu treba li i kako ukloniti pravne prepreke. Izvjestitelj stoga predlaže obvezno uspostavljanje prekograničnih koordinacijskih točaka u svakoj državi članici. Budući da će uporaba europskog prekograničnog mehanizma biti dobrovoljna, same države članice trebaju odlučiti o razmjerima administrativnih kapaciteta tih prekograničnih koordinacijskih točaka.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  surađuje s prekograničnim koordinacijskim točkama u susjednoj državi članici ili susjednim državama članicama, ako postoje, i s prekograničnim koordinacijskim točkama u drugim teritorijalnim jedinicama sa zakonodavnim ovlastima u svojoj ili drugoj državi članici;

(d)  surađuje s prekograničnim koordinacijskim točkama u susjednoj državi članici ili susjednim državama članicama i s prekograničnim koordinacijskim točkama u drugim teritorijalnim jedinicama sa zakonodavnim ovlastima u svojoj ili drugoj državi članici;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavljanje prethodne analize zahtjeva za pokretanje na zahtjev nadležnog tijela za preuzimanje koje se nalazi u drugoj državi članici i nema svoju prekograničnu koordinacijsku točku;

(c)  obavljanje prethodne analize zahtjeva za pokretanje na zahtjev nadležnog tijela za preuzimanje koje se nalazi u drugoj državi članici;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  objavljuje i ažurira popis svih nacionalnih i regionalnih prekograničnih koordinacijskih točaka;

b)  sastavlja, objavljuje i ažurira bazu podataka svih nacionalnih i regionalnih prekograničnih koordinacijskih točaka;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 7. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija priprema prateću komunikacijsku strategiju s ciljem:

 

(a) poticanja razmjene najboljih praksi;

 

(b) pružanja praktičnih informacija i tumačenja o području primjene i tematskoj usmjerenosti Uredbe i

 

(c) pojašnjenja i preciziranja postupka za sklapanje obveze ili izjave.

Obrazloženje

Provedba Uredbe trebala bi biti popraćena informativnom kampanjom kojom se pružaju jasne i praktične informacije kojima će se dionicima olakšati njezina primjena.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pokretač utvrđuje pravnu prepreku povezanu s planiranjem, razvojem, zapošljavanjem osoblja, financiranjem ili funkcioniranjem zajedničkog projekta.

1.  Pokretač utvrđuje jednu ili više pravnih prepreka povezanih s planiranjem, razvojem, zapošljavanjem osoblja, financiranjem ili funkcioniranjem zajedničkog projekta.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  opis zajedničkog projekta i njegova konteksta, odgovarajuće pravne prepreke u državi članici koja preuzima odredbu i obrazloženja za uklanjanje pravne prepreke;

(a)  opis zajedničkog projekta i njegova konteksta, odgovarajuće pravne prepreke ili više njih u državi članici koja preuzima odredbu i obrazloženja za uklanjanje te odnosno tih pravnih prepreka;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  popis posebnih pravnih odredaba države članice čija se odredba prenosi kojima se uklanja pravna prepreka ili, ako ne postoji odgovarajuća pravna odredba, prijedlog ad hoc pravnog rješenja;

(b)  popis posebnih pravnih odredaba države članice čija se odredba prenosi kojima se uklanja jedna ili više pravnih prepreka ili, ako ne postoji odgovarajuća pravna odredba, prijedlog ad hoc pravnog rješenja;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prethodna analiza zahtjeva za pokretanje koju provodi država članica koja preuzima odredbu

Prethodna analiza zahtjeva za pokretanje koju provode država odnosno države članice koje preuzimaju odredbu i država odnosno države članice čija se odredba prenosi

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna prekogranična koordinacijska točka analizira zahtjev za pokretanje. Ona surađuje sa svim nadležnim tijelima za preuzimanje i s nacionalnim ili, prema potrebi, drugim regionalnim prekograničnim koordinacijskim točkama u državi članici koja preuzima odredbu i s nacionalnom prekograničnom koordinacijskom točkom u državi članici čija se odredba prenosi.

1.  Nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu analizira zahtjev za pokretanje. Ona surađuje sa svim nadležnim tijelima za preuzimanje i s nacionalnim ili, prema potrebi, drugim regionalnim prekograničnim koordinacijskim točkama u državi članici koja preuzima odredbu i s nacionalnom prekograničnom koordinacijskom točkom u državi članici čija se odredba prenosi.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 10. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za pokretanje, nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi šalje svoje prethodne primjedbe nadležnoj prekograničnoj koordinacijskoj točki države članice koja preuzima odredbu.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za pokretanje nadležna prekogranična koordinacijska točka obavlja jednu ili više sljedećih aktivnosti o kojima se pokretač obavješćuje u pisanom obliku:

2.  U roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva za pokretanje nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu obavlja jednu ili više sljedećih aktivnosti o kojima se pokretač obavješćuje u pisanom obliku:

Obrazloženje

Ocjena primitka zahtjeva za pokretanje može biti složena i iziskivati više vremena od predložena tri mjeseca, osobito ako se uzmu u obzir ljetna razdoblja i/ili razdoblja godišnjih odmora.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  obavješćuje pokretača o svojoj ocjeni da se pravna prepreka sastoji od jednog od slučajeva navedenih u članku 12. stavku 4. i opisuje obvezu nadležnog tijela za preuzimanje da izmijeni ili prilagodi tu pravnu prepreku;

(d)  obavješćuje pokretača o svojoj ocjeni da se jedna ili više pravnih prepreka sastoje od jednog od slučajeva navedenih u članku 12. stavku 4. i opisuje obvezu nadležnog tijela za preuzimanje da izmijeni ili prilagodi tu pravnu prepreku;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  obavješćuje pokretača o svojoj ocjeni da se pravna prepreka sastoji od jednog od slučajeva iz članka 12. stavka 4. navodeći razloge zašto je odbila izmijeniti ili prilagoditi tu pravnu prepreku te upućujući na pravne lijekove protiv te odluke u skladu s pravom države članice koja preuzima odredbu;

(e)  obavješćuje pokretača o svojoj ocjeni da se jedna ili više pravnih prepreka sastoje od jednog od slučajeva iz članka 12. stavka 4. navodeći razloge zašto je odbila izmijeniti ili prilagoditi tu pravnu prepreku te upućujući na pravne lijekove protiv te odluke u skladu s pravom države članice koja preuzima odredbu;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  upućuje pokretača da se odluči za postojeći mehanizam kako je navedeno u članku 4. stavku 2. radi uklanjanja jedne ili više pravnih prepreka koje sprječavaju provedbu zajedničkog projekta ili da zahtjev za pokretanje izravno dostave nadležnom tijelu iz odgovarajućeg mehanizma;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 10. stavak 2. točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  obavješćuje pokretača da je predmetna država članica ili više njih odlučilo da neće ukloniti jednu ili više pravnih prepreka koje je utvrdio pokretač, pri čemu one svoje razloge za tu odluku navode u pisanom obliku.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Briše se.

Prethodna analiza zahtjeva za pokretanje koju provodi država članica čija se odredba prenosi

 

Po primitku zahtjeva za pokretanje, nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi također obavlja zadaće iz članka 10. stavka 2. i može poslati svoje prethodne primjedbe nadležnoj prekograničnoj koordinacijskoj točki države članice koja preuzima odredbu.

 

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu zatraži revidirani zahtjev za pokretanje ili dodatne posebne informacije, ona analizira revidirani zahtjev za pokretanje ili dodatne posebne informacije ili oboje i u roku od tri mjeseca od njihova primitka poduzima mjere kao da je zahtjev za pokretanje podnesen prvi put.

1.  Ako nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu zatraži revidirani zahtjev za pokretanje ili dodatne posebne informacije, ona analizira revidirani zahtjev za pokretanje ili dodatne posebne informacije ili oboje i u roku od šest mjeseci od njihova primitka poduzima mjere kao da je zahtjev za pokretanje podnesen prvi put.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu smatra da revidirani zahtjev za pokretanje još uvijek nije izrađen u skladu s člankom 10. ili da dodatne posebne informacije još nisu dostatne, ona, u roku od tri mjeseca od primitka revidiranog zahtjeva za pokretanje, pisanim putem obavješćuje pokretača o svojoj odluci o obustavi postupka. Ta odluka mora biti propisno obrazložena.

2.  Ako nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu smatra da revidirani zahtjev za pokretanje još uvijek nije izrađen u skladu s člankom 10. ili da dodatne posebne informacije još nisu dostatne, ona, u roku od šest mjeseci od primitka revidiranog zahtjeva za pokretanje, pisanim putem obavješćuje pokretača o svojoj odluci o obustavi postupka. Ta odluka mora biti propisno obrazložena.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je tijekom analize koju provodi nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu ili nadležno tijelo za preuzimanje donesen zaključak da se pravna prepreka opisana u zahtjevu za pokretanje temelji na nesporazumu ili krivom tumačenju mjerodavnog zakonodavstva ili na manjku informacija o mjerodavnom zakonodavstvu, postupak se prekida obavješćivanjem pokretača o ocjeni da pravna prepreka ne postoji.

3.  Ako je tijekom analize koju provodi nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu ili nadležno tijelo za preuzimanje donesen zaključak da se jedna ili više pravnih prepreka opisanih u zahtjevu za pokretanje temelji na nesporazumu ili krivom tumačenju mjerodavnog zakonodavstva ili na manjku informacija o mjerodavnom zakonodavstvu, postupak se prekida obavješćivanjem pokretača o ocjeni da pravna prepreka ne postoji.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se pravna prepreka sastoji samo od upravne odredbe, pravila ili upravne prakse države članice koja preuzima odredbu ili od upravne odredbe, pravila ili upravne prakse koji se nedvojbeno razlikuju od odredbe donesene u skladu sa zakonodavnim postupkom i stoga se mogu mijenjati ili prilagođavati bez zakonodavnog postupka, nadležno tijelo za preuzimanje pisanim putem obavješćuje pokretača o odbijanju ili spremnosti da izmijeni ili prilagodi predmetnu upravnu odredbu, pravilo ili upravnu praksu u roku od osam mjeseci.

4.  Ako se jedna ili više pravnih prepreka sastoje samo od upravne odredbe, pravila ili upravne prakse države članice koja preuzima odredbu ili od upravne odredbe, pravila ili upravne prakse koji se nedvojbeno razlikuju od odredbe donesene u skladu sa zakonodavnim postupkom i stoga se mogu mijenjati ili prilagođavati bez zakonodavnog postupka, nadležno tijelo za preuzimanje pisanim putem obavješćuje pokretača o odbijanju ili spremnosti da izmijeni ili prilagodi predmetnu upravnu odredbu, pravilo ili upravnu praksu u roku od osam mjeseci.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  opis zajedničkog projekta i njegova konteksta, odgovarajuće pravne prepreke i obrazloženja za uklanjanje pravne prepreke;

(a)  opis zajedničkog projekta i njegova konteksta, odgovarajuće pravne prepreke ili više njih i obrazloženja za uklanjanje te odnosno tih pravnih prepreka;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pravnu odredbu ili popis odredaba koje čine pravnu prepreku i koje se stoga ne primjenjuju na zajednički projekt;

(b)  pravnu odredbu ili popis odredaba koje čine jednu ili više pravnih prepreka i koje se stoga ne primjenjuju na zajednički projekt;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u roku od najviše tri mjeseca od dostavljanja informacija iz članka 10. stavka 2. ili članka 12. stavaka 1. i 2.;

(a)  u roku od najviše šest mjeseci od dostavljanja informacija iz članka 10. stavka 2. ili članka 12. stavaka 1. i 2.;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi pregledava nacrt obveze ili nacrt izjave zaprimljen u skladu s člankom 15. te, u roku od najviše tri mjeseca nakon primitka nacrta i nakon savjetovanja s nadležnim tijelima za prenošenje, poduzima jednu ili više sljedećih mjera:

1.  Nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi pregledava nacrt obveze ili nacrt izjave zaprimljen u skladu s člankom 15. te, u roku od najviše šest mjeseci nakon primitka nacrta i nakon savjetovanja s nadležnim tijelima za prenošenje, poduzima jednu ili više sljedećih mjera:

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U državama članicama u kojima nadležno tijelo za prenošenje potpisuje obvezu ili izjavu, nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi šalje, u skladu sa stavkom 1. točkama (a) i (b), dva izvorna primjerka koja je potpisalo nadležno tijelo za prenošenje.

2.  U državama članicama u kojima nadležno tijelo za prenošenje potpisuje obvezu ili izjavu, nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi šalje, u skladu sa stavkom 1. točkama (a) i (b), jedan od dvaju izvornih primjeraka koja je potpisalo nadležno tijelo za prenošenje nadležnoj prekograničnoj koordinacijskoj točki države članice koja preuzima odredbu.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu pregledava odgovor koji dostavlja nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi i poduzima, u roku od najviše jednog mjeseca od njegova primitka, jednu ili više sljedećih mjera, koje pisanim putem dostavlja nadležnom tijelu za prenošenje:

1.  Nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu pregledava odgovor koji dostavlja nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi i poduzima, u roku od najviše tri mjeseca od njegova primitka, jednu ili više sljedećih mjera, koje pisanim putem dostavlja nadležnom tijelu za prenošenje:

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u slučaju iz stavka 2. točke (a), dovršava obvezu ili izjavu, potpisuje dva izvorna primjerka te jedan vraća na potpis nadležnoj prekograničnoj koordinacijskoj točki države članice čija se odredba prenosi;

(a)  u slučaju iz članka 16. stavka 1. točke (a), dovršava obvezu ili izjavu, potpisuje tri izvorna primjerka te jedan vraća na potpis nadležnoj prekograničnoj koordinacijskoj točki države članice čija se odredba prenosi;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u slučaju iz stavka 2. točke (b), izmjenjuje obvezu ili izjavu u pogledu informacija iz nacrta obveze ili nacrta izjave obuhvaćenih člankom 14. stavkom 1. točkama (f) i (h) na odgovarajući način, dovršava obvezu ili izjavu, potpisuje dva izvorna primjerka te jedan vraća na potpis nadležnoj prekograničnoj koordinacijskoj točki države članice čija se odredba prenosi;

(b)  u slučaju iz članka 16. stavka 1. točke (b), izmjenjuje obvezu ili izjavu u pogledu informacija iz nacrta obveze ili nacrta izjave obuhvaćenih člankom 14. stavkom 1. točkama (f) i (h) na odgovarajući način, dovršava obvezu ili izjavu, potpisuje tri izvorna primjerka te jedan vraća na potpis nadležnoj prekograničnoj koordinacijskoj točki države članice čija se odredba prenosi;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u slučaju iz stavka 2. točke (c), obavješćuje pokretača i Komisiju i dodaje obrazloženje koje je utvrdilo nadležno tijelo za prenošenje;

(c)  u slučaju iz članka 16. stavka 1. točke (c), obavješćuje pokretača i Komisiju i dodaje obrazloženje koje je utvrdilo nadležno tijelo za prenošenje;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  u slučaju iz stavka 2. točke (d), razmatra izmjene i postupa u skladu s točkom (b) ovog stavka ili pokreće drugi postupak iz članka 9. navodeći zašto nadležno tijelo za preuzimanje nije moglo prihvatiti neke ili sve izmjene.

(d)  u slučaju iz članka 16. stavka 1. točke (d), razmatra izmjene i postupa u skladu s točkom (b) ovog stavka ili postupa u skladu točkom (c) ovog stavka navodeći zašto nadležno tijelo za preuzimanje nije moglo prihvatiti neke ili sve izmjene.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Po primitku obveze ili izjave, koju je potpisala i nadležna prekogranična koordinacijska točka ili nadležno tijelo za prenošenje u slučajevima iz stavka 1. točaka (a) ili (b) ili, ako je nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice čija se odredba prenosi dala pozitivan odgovor u okviru drugog postupka iz stavka 1. točke (d), nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu:

2.  Po primitku obveze ili izjave, koju je potpisala i nadležna prekogranična koordinacijska točka ili nadležno tijelo za prenošenje u slučajevima iz stavka 1. točaka (a) ili (b), nadležna prekogranična koordinacijska točka države članice koja preuzima odredbu:

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 25.

Članak 25.

Izvješćivanje

Izvješćivanje

Do dd. mm. gggg. [tj. prvog dana mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe + pet godina; ispunjava Ured za publikacije], Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru regija izvješće u kojem se ocjenjuje primjena ove Uredbe na temelju pokazatelja o njezinoj djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti, europskoj dodanoj vrijednosti i prostoru za pojednostavnjenja.

1.  Do dd. mm. gggg. [tj. prvog dana mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe + tri godine; ispunjava Ured za publikacije], Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru regija izvješće u kojem se ocjenjuje primjena ove Uredbe na temelju pokazatelja o njezinoj djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti, europskoj dodanoj vrijednosti i prostoru za pojednostavnjenja.

 

2.  U izvješću iz stavka 1. Komisija posebno navodi geografsko i tematsko područje primjene ove Uredbe kako su definirana u članku 3. stavcima 1. i 2.

 

3.  Komisija prije pripreme izvješća provodi javno savjetovanje s raznim dionicima, uključujući lokalna i regionalna tijela i organizacije civilnog društva.

(1)

SL C ... /Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C ... /Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Prekogranične regije u Europskoj uniji čine otprilike 40 % teritorija Unije i u njima živi gotovo jedna trećina od njezinih 512 milijuna građana. Istodobno, granične regije u Europi općenito su manje gospodarski uspješne te imaju veće stope nezaposlenosti i relativno nerazvijenu infrastrukturu u usporedbi s regijama koje su više smještene u središtu država članica. Procjenjuje se da bi uklanjanjem 20 % postojećih graničnih prepreka granične regije ostvarile porast BDP-a od 2 %, što je otprilike 91 milijarda EUR godišnje vrijednosti BDP-a. Mnoge granične regije u Europi u prošlosti su bile poprišta rata i sukoba među zemljama.

Iz tih se razloga u članku 174. Ugovora iz Lisabona kao jedan od njegovih izričitih ciljeva ne navodi samo gospodarska i društvena kohezija nego i teritorijalna kohezija (uz davanje posebne pozornosti prekograničnim regijama). Iz te bi perspektive prijedlog o europskom prekograničnom mehanizmu trebalo smatrati komplementarnim Interregu i Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS). Predloženim europskim prekograničnim mehanizmom nastoje se ukloniti prekogranične prepreke pravne ili administrativne naravi tako da se u određenoj državi članici na zajedničku prekograničnu regiju primjenjuju zakonske odredbe susjedne države članice u okviru određenog zajedničkog projekta.

Europski prekogranični mehanizam

Izvjestitelj podržava i pozdravlja namjeru Komisijinog „prijedloga o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu” (europski prekogranični mehanizam (ECBM)). Europski prekogranični mehanizam mogao bi postati jedan od alata u okviru općih alata za promicanje djelotvorne prekogranične suradnje i posljedično unaprijediti bogatstvo i dobrobit stanovnika u graničnim regijama EU-a, kao i njihovu kvalitetu života.

Za nekoliko pitanja potrebna su dodatna pojašnjenja, osobito u pogledu dobrovoljnog karaktera i opsega europskog prekograničnog mehanizma te supsidijarnosti i proporcionalnosti prijedloga.

Prijedlogom bi trebalo nastojati postići da se alatima kojima države članice raspolažu za poticanje prekogranične suradnje doda dobrovoljni alat. Države članice uvijek bi u konačnici trebale same odlučiti hoće li upotrebljavati mehanizam ili ne.

S tim u vezi nužno je da države članice mogu za svaki pojedini zajednički projekt, na osnovi svakog zasebnog slučaja, odabrati hoće li upotrebljavati europski prekogranični mehanizam ili postojeći mehanizam. Kada bi države članice morale odjedanput odlučiti o tome za cijelu granicu, one države članice koje trenutačno nemaju postojeće mehanizme za uklanjanje pravnih prepreka u prekograničnom kontekstu praktično bi bile obvezne upotrebljavati europski prekogranični mehanizam. Time se narušava dobrovoljni karakter prijedloga.

Predloženim izmjenama odgovarajuće su riješena sva pitanja koja se odnose na proporcionalnost i supsidijarnost. Europski prekogranični mehanizam postaje dobrovoljni alat i može se upotrebljavati à la carte tako da države članice svaki put kada utvrde pravnu prepreku u prekograničnom kontekstu mogu odlučiti hoće li upotrijebiti postojeći mehanizam, uspostaviti novi mehanizam ili upotrijebiti europski prekogranični mehanizam. Isto tako, države članice mogu iz opravdanih razloga odbiti pokrenuti bilo kakav mehanizam za uklanjanje pravnih ili administrativnih prepreka. Pokretanje europskog prekograničnog mehanizma i omogućivanje da jedna država članica primjenjuje svoje zakonske odredbe u drugoj državi članici iziskuje ozbiljan nadzor od svih uključenih strana. Stoga su neki rokovi izmijenjeni jer su rokovi koje je Komisija predložila možda odviše kratki.

Naposljetku, tematski opseg prijedloga ostao je što je više moguće nepromijenjen. Nakon osnaživanja dobrovoljne osnove prijedloga u kombinaciji s izmjenom načina na koji države članice biraju između mehanizma i postojećih mehanizama, opseg može ostati širok kako bi se zajamčila praktična primjena europskog prekograničnog mehanizma na sve potencijalne buduće projekte koji bi mogli biti ometani pravnim ili administrativnim preprekama u prekograničnoj regiji.

Izvjestitelj smatra da je djelotvorna uporaba europskog prekograničnog mehanizma moguća samo ako sve države članice i sva nadležna tijela unutar država članica prihvate priliku za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka međusobnom suradnjom u duhu dobre suradnje i dobrosusjedskih odnosa. Dobrovoljni karakter europskog prekograničnog mehanizma doprinijet će potpunom oslobađanju potencijala europskih graničnih regija.


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (26.10.2018)

upućen Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Kako bi se poboljšao život građana u prekograničnim regijama uz morske granice ili u prekograničnim regijama između država članica i trećih zemalja, primjena ove Uredbe i upotreba Mehanizma trebala bi se proširiti na te regije, pritom poštujući pravo Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Nadležna tijela uključenih država članica, zemalja, subjekata ili regija trebala bi, u skladu sa svojim ustavnim i pravno utvrđenim posebnim kompetencijama, donijeti predloženo pravno ad hoc rješenje prije sklapanja i potpisivanja Obveze ili potpisivanja Izjave u skladu s člancima 16. i 17.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

Referentni dokumenti

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum usvajanja

25.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

2

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

Referentni dokumenti

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

9.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Datum usvajanja

22.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

1

15

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Datum podnošenja

29.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti