Procedūra : 2018/0198(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0414/2018

Pateikti tekstai :

A8-0414/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0118

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 846kWORD 93k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Matthijs van Miltenburg

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0373),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir visų pirma į 175 straipsnio trečią pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0228/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Italijos Deputatų Rūmų, Portugalijos parlamento ir Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo raštu pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0414/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  siekiant gerinti piliečių gyvenimą jūra einančio pasienio regionuose arba valstybių narių ir trečiųjų valstybių pasienio regionuose, šis reglamentas laikantis Sąjungos teisės turėtų būti taikomas, o mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims šalinti naudojamas visuose Sąjungos pasienio regionuose;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  nors kai kuriuose Sąjungos regionuose jau esama keleto veiksmingų tarpvalstybinio bendradarbiavimo mechanizmų tarpvyriausybiniu, regioniniu ir vietos lygiu, jie neapima visų Sąjungos pasienio regionų. Todėl siekiant papildyti esamas sistemas būtina sukurti savanorišką mechanizmą, skirtą teisinėms ir administracinėms kliūtims pasienio regionuose šalinti (toliau – mechanizmas);

(8)  nors kai kuriuose Sąjungos regionuose jau esama keleto veiksmingų tarpvalstybinio bendradarbiavimo mechanizmų tarpvyriausybiniu, regioniniu ir vietos lygiu, jie neapima visų Sąjungos pasienio regionų. Todėl siekiant papildyti esamas sistemas būtina sukurti savanorišką mechanizmą, skirtą teisinėms ir administracinėms kliūtims pasienio regionuose šalinti (toliau – mechanizmas), tačiau tai netrukdo sukurti alternatyvius palyginamus mechanizmus pagal konkrečius poreikius nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  visapusiškai laikantis valstybių narių konstitucinės ir institucinės sąrangos, mechanizmas turėtų būti taikomas savanoriškai tuose konkrečios valstybės narės pasienio regionuose, kuriuose jau esama kito veiksmingo mechanizmo arba kurių kaimyninėje valstybėje narėje kitas veiksmingas mechanizmas galėtų būti sukurtas. Jį turėtų sudaryti dvi priemonės: Europos tarpvalstybinio įsipareigojimo (toliau – įsipareigojimas) pasirašymas ir sudarymas arba Europos tarpvalstybinio pareiškimo (toliau – pareiškimas) pasirašymas;

(9)  visapusiškai laikantis valstybių narių konstitucinės ir institucinės sąrangos, mechanizmas yra taikomas savanoriškai. Jį turėtų sudaryti dvi priemonės: Europos tarpvalstybinio įsipareigojimo (toliau – įsipareigojimas) pasirašymas ir sudarymas arba Europos tarpvalstybinio pareiškimo (toliau – pareiškimas) pasirašymas. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti naudoti priemonę, kuri, jų nuomone, yra naudingesnė;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  prieš sudarydamos ir pasirašydamos įsipareigojimą arba prieš pasirašydamos pareiškimą pagal šį reglamentą, kompetentingos susijusių valstybių narių, šalių, vienetų ar regionų institucijos, vadovaudamosi savo konstitucinėmis ir teisiškai apibrėžtomis konkrečiomis kompetencijomis, turėtų priimti siūlomą ad hoc teisinį sprendimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  dėl pareiškimo valstybė narė vis tiek turėtų pradėti teisėkūros procedūrą. Pareiškimą sudaranti valdžios institucija turėtų oficialiai pareikšti, kad iki tam tikro termino ji pradės teisėkūros procedūrą, būtiną iš dalies pakeisti įprastai taikytinai nacionalinei teisei, ir pagal aiškią nukrypti leidžiančią nuostatą taikys kaimyninės valstybės narės teisę;

(11)  dėl pareiškimo valstybė narė vis tiek turėtų pradėti teisėkūros procedūrą. Pareiškimą sudaranti valdžios institucija turėtų oficialiai pareikšti, kad iki tam tikro termino ji pradės teisėkūros procedūrą, būtiną iš dalies pakeisti įprastai taikytinai nacionalinei teisei, ir pagal aiškią nukrypti leidžiančią nuostatą taikys kaimyninės valstybės narės teisę, taip siekiant pašalinti kliūtis, trukdančias įgyvendinti bendrą tarpvalstybinį projektą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  su teisinėmis kliūtimis susiduria daugiausia žmonės, vykdantys veiklą prie sausumos sienų, nes jiems tenka kasdien arba kas savaitę kirsti sienas. Siekiant, kad šis reglamentas didžiausią poveikį turėtų arčiausiai sienos esantiems regionams, o didžiausias integracijos ir sąveikos lygis būtų pasiektas tarp kaimyninių valstybių narių, šis reglamentas turėtų būti taikomas pasienio regionų teritorijai, kuri, kaip apibrėžta, apima sausumos sieną turinčius kaimyninius regionus dviejose arba daugiau valstybių narių NUTS 3 lygio regionuose26. Tai neturėtų užkirsti kelio valstybėms narėms taikyti mechanizmą taip pat ir jūrų sienoms ir išorės sienoms, kurios nesiriboja su ELPA šalimis;

(12)  su teisinėmis kliūtimis susiduria daugiausia žmonės, vykdantys veiklą prie sausumos sienų, pavyzdžiui, tarpvalstybiniai darbuotojai, nes jiems tenka kasdien arba kas savaitę kirsti sienas. Siekiant, kad šis reglamentas didžiausią poveikį turėtų arčiausiai sienos esantiems regionams, o didžiausias integracijos ir sąveikos lygis būtų pasiektas tarp kaimyninių valstybių narių, šis reglamentas turėtų būti taikomas pasienio regionų teritorijai, kuri, kaip apibrėžta, apima sausumos ar jūrų sieną turinčius kaimyninius regionus dviejose arba daugiau valstybių narių NUTS 3 lygio regionuose26. Tai neturėtų užkirsti kelio valstybėms narėms savanoriškai visoms susijusioms šalims taikyti mechanizmą taip pat ir išorės sienoms, kurios nesiriboja su ELPA šalimis;

_________________

_________________

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant koordinuoti įvairių valdžios institucijų užduotis – kai kuriose valstybėse narėse tai bus nacionalinės ir regioninės teisėkūros institucijos – konkrečioje valstybėje narėje ir tarp vienos ar kelių kaimyninių valstybių narių valdžios institucijų, kiekviena valstybė narė, pasirinkusi taikyti mechanizmą, turėtų įsipareigoti įkurti nacionalinius, o prireikus ir regioninius tarpvalstybinio koordinavimo punktus, ir apibrėžti jų užduotis ir kompetenciją įvairiais mechanizmo taikymo etapais, įskaitant įsipareigojimų ir pareiškimų inicijavimą, sudarymą, įgyvendinimą ir stebėseną;

(13)  siekiant koordinuoti įvairių valdžios institucijų užduotis – kai kuriose valstybėse narėse tai bus nacionalinės ir regioninės teisėkūros institucijos – konkrečioje valstybėje narėje ir tarp vienos ar kelių kaimyninių valstybių narių valdžios institucijų, kiekviena valstybė narė turėtų įsipareigoti įkurti nacionalinius, o prireikus ir regioninius tarpvalstybinio koordinavimo punktus, ir apibrėžti jų užduotis ir kompetenciją įvairiais mechanizmo taikymo etapais, įskaitant įsipareigojimų ir pareiškimų inicijavimą, sudarymą, įgyvendinimą ir stebėseną;

Pagrindimas

Pareiga įsteigti tarpvalstybinio koordinavimo punktus taikoma visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  pagrindiniai valstybėse narėse esantys subjektai, kurių prašoma sudaryti įsipareigojimą arba pareiškimą, turėtų būti atitinkami nacionaliniai arba regioniniai tarpvalstybinio koordinavimo punktai, kurie turi palaikyti ryšius su visomis savo valstybės narės kompetentingomis institucijomis ir su atitinkama kaimyninės valstybės narės institucija. Taip pat turėtų būti aiškiai nustatyta, kad tarpvalstybinio koordinavimo punktas gali nuspręsti, ar pradėti įsipareigojimo arba pareiškimo sudarymo procedūrą arba ar jau buvo surastas galimas sprendimas vienai ar kelioms teisinėms kliūtims šalinti. Kita vertus, taip pat turėtų būti nustatyta, kad valstybė narė, kurios teisinės nuostatos bus taikomos kitoje valstybėje narėje, gali neleisti jų taikyti už savo teritorijos ribų. Bet koks sprendimas turi būti pagrįstas ir apie jį reikia pranešti;

(17)  pagrindiniai valstybėse narėse esantys subjektai, kurių prašoma sudaryti įsipareigojimą arba pareiškimą, turėtų būti atitinkami nacionaliniai arba regioniniai tarpvalstybinio koordinavimo punktai, kurie turi palaikyti ryšius su visomis savo valstybės narės kompetentingomis institucijomis ir su atitinkama kaimyninės valstybės narės institucija. Taip pat turėtų būti aiškiai nustatyta, kad tarpvalstybinio koordinavimo punktas gali nuspręsti, ar pradėti įsipareigojimo arba pareiškimo sudarymo procedūrą arba ar jau buvo surastas galimas sprendimas vienai ar kelioms teisinėms kliūtims šalinti. Kita vertus, taip pat turėtų būti nustatyta, kad valstybė narė, kurios teisinės nuostatos bus taikomos kitoje valstybėje narėje, gali neleisti jų taikyti už savo teritorijos ribų. Bet koks sprendimas turi būti deramai pagrįstas ir apie jį reikia laiku pranešti visiems partneriams;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  savaime įgyvendinamo įsipareigojimo įgyvendinimas turėtų reikšti kitos valstybės narės nacionalinių nuostatų taikymą. Tai turėtų reikšti arba jau priimtų teisiškai privalomų administracinių aktų pakeitimą pagal įprastai taikytiną nacionalinę teisę, arba, jeigu tai dar nebuvo padaryta, naujų administracinių aktų, grindžiamų kitos valstybės narės teisės aktais, priėmimą. Kai kompetencija dėl skirtingų sudėtingos teisinės kliūties aspektų priklauso kelioms valdžios institucijoms, kartu su įsipareigojimu turėtų būti pateiktas kiekvienam iš šių aspektų skirtas tvarkaraštis. Laikantis subsidiarumo principo, šie iš dalies pakeisti arba nauji administraciniai aktai turėtų būti priimami ir perduodami pagal nacionalinį administracinių procedūrų įstatymą;

(19)  savaime įgyvendinamo įsipareigojimo įgyvendinimas turėtų reikšti kitos valstybės narės nacionalinių nuostatų taikymą, įgyvendinant bendrą projektą. Tai turėtų reikšti arba jau priimtų teisiškai privalomų administracinių aktų pakeitimą pagal įprastai taikytiną nacionalinę teisę, arba, jeigu tai dar nebuvo padaryta, naujų administracinių aktų, grindžiamų kitos valstybės narės teisės aktais, priėmimą iki visų partnerių sutarto termino, kad būtų galima laiku pradėti vykdyti bendrus projektus. Kai kompetencija dėl skirtingų sudėtingos teisinės kliūties aspektų priklauso kelioms valdžios institucijoms, kartu su įsipareigojimu turėtų būti pateiktas kiekvienam iš šių aspektų skirtas tvarkaraštis. Laikantis subsidiarumo principo, šie iš dalies pakeisti arba nauji administraciniai aktai turėtų būti priimami ir perduodami pagal nacionalinį administracinių procedūrų įstatymą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant sukurti duomenų bazę pagal 8 straipsnį, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų nustatyti taisykles, reguliuojančias jos veikimą, duomenų apsaugą ir modelį, kurį tarpvalstybinio koordinavimo punktai turėtų naudoti teikdami informaciją apie mechanizmo įgyvendinimą ir taikymą. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201128 nustatytą patariamąją procedūrą. Praktiniais sumetimais ir koordinavimo tikslais komitetu, kurio kompetencijai priklauso įgyvendinimo aktų priėmimo procedūra, turėtų būti Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas;

(24)  siekiant sukurti duomenų bazę pagal 7 straipsnį, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų nustatyti taisykles, reguliuojančias jos veikimą, duomenų apsaugą ir modelį, kurį tarpvalstybinio koordinavimo punktai turėtų naudoti teikdami informaciją apie mechanizmo įgyvendinimą ir taikymą. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201128 nustatytą patariamąją procedūrą. Praktiniais sumetimais ir koordinavimo tikslais komitetu, kurio kompetencijai priklauso įgyvendinimo aktų priėmimo procedūra, turėtų būti Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas;

__________________

__________________

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  nacionalinėse įgyvendinimo taisyklėse turi būti nurodyti konkrečių valstybių narių pasienio regionai, kuriuose taikomas įsipareigojimas arba pareiškimas. Todėl Komisija galės įvertinti, ar nenurodytiems pasienio regionams valstybės narės pasirinko taikyti kitokį mechanizmą;

Išbraukta.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), teisės į mokslą (14 straipsnis), laisvės pasirinkti profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), visų pirma laisvės ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje, laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis), teisės į socialinę apsaugą ir socialinę paramą (34 straipsnis), teisės į sveikatos priežiūrą (35 straipsnis) ir galimybės naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis (36 straipsnis);

(26)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), teisės į mokslą (14 straipsnis), laisvės pasirinkti profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), visų pirma laisvės ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje, laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis), teisės į socialinę apsaugą ir socialinę paramą (34 straipsnis), teisės į sveikatos priežiūrą (35 straipsnis), galimybės naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis (36 straipsnis) ir aukšto lygio aplinkos apsauga, atitinkanti darnaus vystymosi principą (37 straipsnis);

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą proporcingumo principą, Sąjungos veiksmų turinys ir forma neturėtų viršyti to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Naudojimasis šiuo reglamentu nustatytu specialiu mechanizmu yra savanoriškas. Kai valstybė narė nusprendžia prie konkrečios sienos su viena ar daugiau kaimyninių valstybių narių toliau šalinti teisines kliūtis konkrečiame pasienio regione pagal nacionaliniu lygmeniu savo nustatytus veiksmingus mechanizmus arba pagal oficialiai ar neoficialiai kartu su kita ar kitomis kaimyninėmis valstybėmis narėmis nustatytus mechanizmus, šiuo reglamentu nustatyto mechanizmo pasirinkti nebūtina. Panašiai, kai valstybė narė nusprendžia prie konkrečios sienos su viena ar daugiau kaimyninių valstybių narių prisijungti prie pagal oficialiai ar neoficialiai vienos arba kelių kaimyninių valstybių narių nustatyto veiksmingo mechanizmo, su sąlyga, kad pagal tą mechanizmą toks prisijungimas yra leidžiamas, šiuo reglamentu nustatyto mechanizmo pasirinkti nebūtina. Šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina pasiekti nurodytiems tikslams, susijusiems su tais pasienio regionais, kuriems valstybės narės nėra nustačiusios veiksmingų mechanizmų teisinėms kliūtims šalinti,

(28)  pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą proporcingumo principą, Sąjungos veiksmų turinys ir forma neturėtų viršyti to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Naudojimasis šiuo reglamentu nustatytu specialiu mechanizmu teisinėms kliūtims pasienio regionuose šalinti yra savanoriškas ir tai visiškai netrukto naudoti alternatyvių palyginamų mechanizmų. Kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinant konkretų bendrą projektą su viena ar daugiau kaimyninių valstybių narių toliau šalinti teisines kliūtis konkrečiame pasienio regione pagal nacionaliniu lygmeniu savo nustatytus veiksmingus mechanizmus arba pagal oficialiai ar neoficialiai kartu su kita ar kitomis kaimyninėmis valstybėmis narėmis nustatytus mechanizmus, šiuo reglamentu nustatyto mechanizmo pasirinkti nebūtina. Panašiai, kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinant konkretų bendrą projektą su viena ar daugiau kaimyninių valstybių narių prisijungti prie pagal oficialiai ar neoficialiai vienos arba kelių kaimyninių valstybių narių nustatyto veiksmingo mechanizmo, su sąlyga, kad pagal tą mechanizmą toks prisijungimas yra leidžiamas, šiuo reglamentu nustatyto mechanizmo pasirinkti nebūtina. Taip pat, kai valstybė narė nusprendžia kartu su viena ar daugiau kaimyninių valstybių narių oficialiai ar neoficialiai sukurti naują veiksmingą mechanizmą teisinėms kliūtims, kurios kliudo įgyvendinti bendrą projektą tarpvalstybiniuose regionuose, šalinti, šiuo reglamentu nustatyto mechanizmo pasirinkti nebūtina. Šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina pasiekti nurodytiems tikslams, susijusiems su tais pasienio regionais, kuriems valstybės narės nėra nustačiusios veiksmingų mechanizmų teisinėms kliūtims šalinti,

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  šis reglamentas turi atitikti subsidiarumo principą. Juo jokiu būdu nedaromas poveikis valstybių narių suverenitetui ar prieštaraujama jų konstitucijoms;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu sukuriamas mechanizmas, pagal kurį vienos valstybės narės teisinės nuostatos būtų taikomos konkrečiame pasienio regione kitoje valstybėje narėje, kai pastarosios valstybės narės savų teisinių nuostatų taikymas reikštų teisinę kliūtį, trukdančią įgyvendinti bendrą projektą (toliau – mechanizmas).

1.  Šiuo reglamentu sukuriamas savanoriškas mechanizmas, pagal kurį vienos valstybės narės teisinės nuostatos būtų taikomos įgyvendinant vieną bendrą projektą konkrečiame pasienio regione kitoje valstybėje narėje, kai pastarosios valstybės narės savų teisinių nuostatų taikymas reikštų vieną ar kelias teisines kliūtis, trukdančias įgyvendinti bendrą projektą (toliau – mechanizmas).

Pagrindimas

Pasiūlymo formuluotė kelia abejonių dėl aiškinimo, ar valstybė narė gali pasirinkti Europos tarpvalstybinį mechanizmą kiekvienam atskiram „bendram projektui“, ar privalo spręsti dėl mechanizmo taikymo visiems galimiems jungtiniams projektams prie sienos. Pranešėjas nori išvengti, kad valstybės narės, kurios šiuo metu neturi mechanizmų, neturėtų kito pasirinkimo kaip tik pasirinkti Europos tarpvalstybinį mechanizmą. Europos tarpvalstybinis mechanizmas turėtų būti taikomas savanorišku pagrindu, remiantis kiekvieno konkretaus valstybės narės atvejo vertinimu.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  asmenų, kurių buveinė yra pasienio regione, teisinė apsauga, susijusi su mechanizmu.

c)  asmenų, kurių buveinė yra pasienio regione arba kurie ten gyvena tam tikrą laikotarpį, teisinė apsauga, susijusi su mechanizmu.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  pasienio regionas – teritorija, apimanti sausumos sieną turinčius kaimyninius regionus dviejose arba daugiau valstybių narių NUTS 3 lygio regionuose;

1)  pasienio regionas – teritorija, apimanti sausumos ar jūrų sieną turinčius kaimyninius regionus dviejose arba daugiau valstybių narių NUTS 3 lygio regionuose;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  bendras projektas – infrastruktūros objektas, turintis poveikio konkrečiam pasienio regionui, arba visuotinės ekonominės svarbos paslauga, teikiama konkrečiame pasienio regione;

2)  bendras projektas – infrastruktūros objektas, turintis poveikio konkrečiam pasienio regionui, arba visuotinės ekonominės svarbos paslauga, teikiama konkrečiame pasienio regione, neatsižvelgiant į tai, ar šis poveikis daromas vienoje sienos pusėje, ar abipus sienos;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  iniciatorius – subjektas, kuris įvardija teisinę kliūtį ir pateikęs iniciatyvinį dokumentą aktyvuoja mechanizmą;

5)  iniciatorius – subjektas, kuris įvardija vieną ar daugiau teisinių kliūčių ir pateikęs iniciatyvinį dokumentą aktyvuoja mechanizmą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės pasirenka taikyti šį mechanizmą arba pasirenka esamus būdus siekdamos pašalinti teisines kliūtis, trukdančias įgyvendinti bendrą projektą pasienio regionuose prie konkrečios sienos su viena arba daugiau kaimyninių valstybių narių.

1.  Valstybės narės gali pasirinkti taikyti šį mechanizmą arba pasirenka kitus būdus siekdamos pašalinti teisines kliūtis, trukdančias įgyvendinti bendrą projektą pasienio regionuose su viena arba daugiau kaimyninių valstybių narių.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė taip pat gali nuspręsti prie konkrečios sienos su viena ar daugiau kaimyninių valstybių narių prisijungti prie pagal oficialiai ar neoficialiai vienos arba kelių kaimyninių valstybių narių nustatytos jau taikomos veiksmingos priemonės.

2.  Vykdant bendrą projektą tarpvalstybiniuose regionuose su viena ar daugiau kaimyninių valstybių narių, valstybė narė gali prisijungti prie pagal oficialiai ar neoficialiai vienos arba kelių kaimyninių valstybių narių nustatytos jau taikomos veiksmingos priemonės arba laikydamasi pareiškimo taiko mechanizmą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės taip pat gali taikyti mechanizmą pasienio regionuose prie jūrų sienų arba pasienio regionuose tarp vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų valstybių arba vienos ar daugiau užjūrio šalių ir teritorijų.

3.  Valstybės narės taip pat gali savanoriškai visoms susijusioms šalims taikyti mechanizmą bendram projektui pasienio regione tarp vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų valstybių arba vienos ar daugiau užjūrio šalių ir teritorijų.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti mechanizmą, ji įsteigia vieną arba daugiau tarpvalstybinio koordinavimo punktų vienu iš šių būdų:

1.  Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria vieną arba daugiau tarpvalstybinio koordinavimo punktų vienu iš šių būdų:

Pagrindimas

Pranešėjo pasiūlyme tarpvalstybinio koordinavimo punktai bus labai svarbūs siekiant nustatyti, ar šalinti teisines kliūtis ir kaip tai daryti. Todėl pranešėjas siūlo nustatyti, kad kiekviena valstybė narė privalo įsteigti tarpvalstybinį koordinavimo punktą. Kadangi Europos tarpvalstybinis mechanizmas bus taikomas savanorišku pagrindu, pačios valstybės narės nusprendžia, kokio dydžio administracinius pajėgumus suteikti tarpvalstybinio koordinavimo punktams.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  palaiko ryšius su kaimyninės valstybės narės ar valstybių narių tarpvalstybinio koordinavimo punktais, jeigu jų yra, ir su tarpvalstybinio koordinavimo punktais kituose teisėkūros įgaliojimus turinčiuose jų valstybės narės arba kitos valstybės narės teritoriniuose vienetuose;

d)  palaiko ryšius su kaimyninės valstybės narės ar valstybių narių tarpvalstybinio koordinavimo punktais ir su tarpvalstybinio koordinavimo punktais kituose teisėkūros įgaliojimus turinčiuose jų valstybės narės arba kitos valstybės narės teritoriniuose vienetuose;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  paprašius konkrečiai kompetentingai įsipareigojančiajai institucijai, esančiai kitoje valstybėje narėje, kurioje nėra atskiro tarpvalstybinio koordinavimo punkto, atlikti preliminarią iniciatyvinio dokumento analizę;

c)  paprašius konkrečiai kompetentingai įsipareigojančiajai institucijai, esančiai kitoje valstybėje narėje atlikti preliminarią iniciatyvinio dokumento analizę;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skelbia ir nuolat atnaujina visų nacionalinių ir regioninių tarpvalstybinio koordinavimo punktų sąrašą;

b)  sudaro, skelbia ir nuolat atnaujina visų nacionalinių ir regioninių tarpvalstybinio koordinavimo punktų duomenų bazę;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija parengia pagalbinę komunikacijos strategiją, siekiant:

 

a) skatinti keitimąsi gerąja patirtimi;

 

b) teikti praktinės informacijos ir paaiškinimų apie reglamento taikymo sritį bei pagrindinį dalyką ir

 

c) išsamiai paaiškinti įsipareigojimo ar pareiškimo sudarymo tvarką.

Pagrindimas

Reglamento įgyvendinimas turėtų būti vykdomas kartu su informacine kampanija, kurioje būtų pateikiama aiški ir praktinė informacija, kuri palengvintų suinteresuotiesiems subjektams jos įgyvendinimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iniciatorius įvardija teisinę kliūtį, susijusią su bendro projekto planavimu, plėtojimu, jam skirtais darbuotojais, finansavimu arba vykdymu.

1.  Iniciatorius įvardija vieną ar daugiau teisinių kliūčių, susijusių su bendro projekto planavimu, plėtojimu, jam skirtais darbuotojais, finansavimu arba vykdymu.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendro projekto ir jo konteksto, atitinkamos įsipareigojančiojoje valstybėje narėje esančios teisinės kliūties ir jos šalinimo pagrindimo aprašymas;

a)  bendro projekto ir jo konteksto, atitinkamos įsipareigojančiojoje valstybėje narėje esančios vienos ar daugiau teisinių kliūčių ir šalinimo pagrindimo aprašymas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  perduodančiosios valstybės narės konkrečių teisinių nuostatų, kuriomis pašalinama teisinė kliūtis, sąrašas arba, jeigu nesama tinkamų teisinių nuostatų, pasiūlymas dėl ad hoc teisinio reglamentavimo;

b)  perduodančiosios valstybės narės konkrečių teisinių nuostatų, kuriomis pašalinama viena ar daugiau teisinių kliūčių, sąrašas arba, jeigu nesama tinkamų teisinių nuostatų, pasiūlymas dėl ad hoc teisinio reglamentavimo;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsipareigojančiosios valstybės narės atliekama preliminari iniciatyvinio dokumento analizė

Įsipareigojančiosios ir perduodančiosios valstybės narės ar narių atliekama preliminari iniciatyvinio dokumento analizė

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas išanalizuoja iniciatyvinį dokumentą. Jis palaiko ryšius su visomis kompetentingomis įsipareigojančiosiomis institucijomis ir su nacionaliniais arba, prireikus, su kitais regioniniais tarpvalstybinio koordinavimo punktais įsipareigojančiojoje valstybėje narėje ir su nacionaliniu tarpvalstybinio koordinavimo punktu perduodančiojoje valstybėje narėje.

1.  Įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas išanalizuoja iniciatyvinį dokumentą. Jis palaiko ryšius su visomis kompetentingomis įsipareigojančiosiomis institucijomis ir su nacionaliniais arba, prireikus, su kitais regioniniais tarpvalstybinio koordinavimo punktais įsipareigojančiojoje valstybėje narėje ir su nacionaliniu tarpvalstybinio koordinavimo punktu perduodančiojoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Per tris mėnesius nuo iniciatyvinio dokumento gavimo perduodančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingam tarpvalstybinio koordinavimo punktui nusiunčia savo preliminarią reakciją.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per tris mėnesius nuo iniciatyvinio dokumento gavimo kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas į iniciatorių kreipiasi raštu imdamasis vieno ar kelių iš toliau nurodytų veiksmų:

2.  Per šešis mėnesius nuo iniciatyvinio dokumento gavimo įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas į iniciatorių kreipiasi raštu imdamasis vieno ar kelių iš toliau nurodytų veiksmų:

Pagrindimas

Iniciatyvinio dokumento vertinimas gali būti sudėtingas ir užimti daugiau laiko nei siūlomi trys mėnesiai, ypač atsižvelgiant į vasaros ir (arba) atostogų laikotarpius.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  praneša iniciatoriui įvertinęs, kad teisinę kliūtį sudaro vienas iš 12 straipsnio 4 dalyje išvardytų atvejų, ir apibūdina kompetentingos įsipareigojančiosios institucijos įsipareigojimą pakeisti arba pakoreguoti tą teisinę kliūtį;

d)  praneša iniciatoriui įvertinęs, kad vieną ar daugiau teisinių kliūčių sudaro vienas iš 12 straipsnio 4 dalyje išvardytų atvejų, ir apibūdina kompetentingos įsipareigojančiosios institucijos įsipareigojimą pakeisti arba pakoreguoti tą teisinę kliūtį;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  praneša iniciatoriui įvertinęs, kad teisinę kliūtį sudaro viena iš 12 straipsnio 4 dalyje išvardytų situacijų, ir nurodo priežastis, kodėl nesutinka pakeisti arba pakoreguoti tą teisinę kliūtį, taip pat įvardija teisės gynimo priemones, kurių galima imtis dėl tokio sprendimo pagal įsipareigojančiosios valstybės narės teisę;

e)  praneša iniciatoriui įvertinęs, kad vieną ar daugiau teisinių kliūčių sudaro viena iš 12 straipsnio 4 dalyje išvardytų situacijų, ir nurodo priežastis, kodėl nesutinka pakeisti arba pakoreguoti tą teisinę kliūtį, taip pat įvardija teisės gynimo priemones, kurių galima imtis dėl tokio sprendimo pagal įsipareigojančiosios valstybės narės teisę;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  pasiūlo iniciatoriui pasirinkti 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą esamą mechanizmą, kad būtų pašalinta viena ar daugiau teisinių kliūčių, trukdančių įgyvendinti bendrą projektą, arba tiesiogiai pagal atitinkamą mechanizmą perduoti iniciatyvos dokumentą kompetentingai įstaigai;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  praneša iniciatoriui, kad viena ar daugiau susijusių valstybių narių nusprendė nepašalinti vienos ar daugiau iniciatoriaus nustatytų teisinių kliūčių ir išdėstė savo sprendimo priežastis raštu;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

Išbraukta.

Perduodančiosios valstybės narės atliekama preliminari iniciatyvinio dokumento analizė

 

Gavęs iniciatyvinį dokumentą perduodančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas taip pat vykdo 10 straipsnio 2 dalyje išvardytas užduotis ir gali įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingam tarpvalstybinio koordinavimo punktui nusiųsti savo preliminarią reakciją.

 

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas paprašo pateikti pataisytą iniciatyvinį dokumentą arba konkrečios papildomos informacijos, jis išanalizuoja pataisytą iniciatyvinį dokumentą arba konkrečią papildomą informaciją, arba ir vieną, ir kitą, ir per tris mėnesius nuo jų gavimo imasi veiksmų taip, tarsi iniciatyvinis dokumentas būtų pateiktas pirmą kartą.

1.  Jeigu įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas paprašo pateikti pataisytą iniciatyvinį dokumentą arba konkrečios papildomos informacijos, jis išanalizuoja pataisytą iniciatyvinį dokumentą arba konkrečią papildomą informaciją, arba ir vieną, ir kitą, ir per šešis mėnesius nuo jų gavimo imasi veiksmų taip, tarsi iniciatyvinis dokumentas būtų pateiktas pirmą kartą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas laiko, kad pataisytas iniciatyvinis dokumentas vis tiek nėra parengtas pagal 10 straipsnį arba kad konkreti papildoma informacija vis tiek yra nepakankama, per tris mėnesius nuo pataisyto iniciatyvinio dokumento gavimo raštu praneša iniciatoriui apie savo sprendimą užbaigti procedūrą. Šis sprendimas turi būti tinkamai pagrįstas.

2.  Jeigu įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas laiko, kad pataisytas iniciatyvinis dokumentas vis tiek nėra parengtas pagal 10 straipsnį arba kad konkreti papildoma informacija vis tiek yra nepakankama, per šešis mėnesius nuo pataisyto iniciatyvinio dokumento gavimo raštu praneša iniciatoriui apie savo sprendimą užbaigti procedūrą. Šis sprendimas turi būti tinkamai pagrįstas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas arba kompetentinga įsipareigojančioji institucija, atlikusi analizę, padaro išvadą, kad iniciatyviniame dokumente aprašyta teisinė kliūtis iškilo dėl neteisingai suprasto ar neteisingai išaiškinto atitinkamo teisės akto arba dėl nepakankamos informacijos apie atitinkamą teisės aktą, procedūra užbaigiama pranešant iniciatoriui, kad buvo įvertinta, kad teisinės kliūties nėra.

3.  Jeigu įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas arba kompetentinga įsipareigojančioji institucija, atlikusi analizę, padaro išvadą, kad iniciatyviniame dokumente aprašyta viena ar daugiau teisinių kliūčių iškilo dėl neteisingai suprasto ar neteisingai išaiškinto atitinkamo teisės akto arba dėl nepakankamos informacijos apie atitinkamą teisės aktą, procedūra užbaigiama pranešant iniciatoriui, kad buvo įvertinta, kad teisinės kliūties nėra.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai teisinę kliūtį sudaro tik įsipareigojančiosios valstybės narės administracinė nuostata, taisyklė ar administracinė praktika arba administracinė nuostata, taisyklė ar administracinė praktika, kuri aiškiai skiriasi nuo pagal teisėkūros procedūrą priimtos nuostatos ir kurią dėl to galima pakeisti arba pakoreguoti netaikant teisėkūros procedūros, kompetentinga įsipareigojančioji institucija per aštuonis mėnesius raštu praneša iniciatoriui apie nesutikimą arba sutikimą pakeisti ar pakoreguoti atitinkamą administracinę nuostatą, taisyklę ar administracinę praktiką.

4.  Kai vieną ar daugiau teisinių kliūčių sudaro tik įsipareigojančiosios valstybės narės administracinė nuostata, taisyklė ar administracinė praktika arba administracinė nuostata, taisyklė ar administracinė praktika, kuri aiškiai skiriasi nuo pagal teisėkūros procedūrą priimtos nuostatos ir kurią dėl to galima pakeisti arba pakoreguoti netaikant teisėkūros procedūros, kompetentinga įsipareigojančioji institucija per aštuonis mėnesius raštu praneša iniciatoriui apie nesutikimą arba sutikimą pakeisti ar pakoreguoti atitinkamą administracinę nuostatą, taisyklę ar administracinę praktiką.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendro projekto ir jo konteksto, atitinkamos teisinės kliūties ir jos šalinimo pagrindimo aprašymas;

a)  bendro projekto ir jo konteksto, atitinkamos vienos ar daugiau teisinių kliūčių ir šalinimo pagrindimo aprašymas;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teisinę kliūtį sudaranti konkreti teisinė nuostata, kuri dėl to neturi būti taikoma bendram projektui, arba tokių nuostatų sąrašas;

b)  teisinę kliūtį sudaranti konkreti viena ar daugiau teisinių nuostatų, kurios dėl to neturi būti taikoma bendram projektui, arba tokių nuostatų sąrašas;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tada, kai ji perdavė informaciją pagal 10 straipsnio 2 dalį arba 12 straipsnio 1 ir 2 dalis;

a)  ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tada, kai ji perdavė informaciją pagal 10 straipsnio 2 dalį arba 12 straipsnio 1 ir 2 dalis;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perduodančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas išanalizuoja gautą įsipareigojimo projektą arba pareiškimo projektą pagal 15 straipsnį ir, pasikonsultavęs su kompetentingomis perduodančiosiomis institucijomis, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto gavimo imasi vieno ar daugiau iš šių veiksmų:

1.  Perduodančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas išanalizuoja gautą įsipareigojimo projektą arba pareiškimo projektą pagal 15 straipsnį ir, pasikonsultavęs su kompetentingomis perduodančiosiomis institucijomis, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo projekto gavimo imasi vieno ar daugiau iš šių veiksmų:

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tose valstybėse narėse, kuriose kompetentinga perduodančioji institucija turi pasirašyti įsipareigojimą arba pareiškimą, perduodančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas pagal 1 dalies a ir b punktus nusiunčia dvi kompetentingos perduodančiosios institucijos pasirašytas originalo kopijas.

2.  Tose valstybėse narėse, kuriose kompetentinga perduodančioji institucija turi pasirašyti įsipareigojimą arba pareiškimą, perduodančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas pagal 1 dalies a ir b punktus nusiunčia vieną iš dviejų kompetentingos perduodančiosios institucijos pasirašytų originalo kopijų įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingam tarpvalstybinio koordinavimo punktui.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas išanalizuoja iš perduodančiosios valstybės narės kompetentingo tarpvalstybinio koordinavimo punkto gautą atsakymą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo gavimo imasi vieno ar kelių iš toliau nurodytų veiksmų, perduodamas kompetentingai perduodančiajai institucijai informaciją raštu:

1.  Įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas išanalizuoja iš perduodančiosios valstybės narės kompetentingo tarpvalstybinio koordinavimo punkto gautą atsakymą ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo gavimo imasi vieno ar kelių iš toliau nurodytų veiksmų, perduodamas kompetentingai perduodančiajai institucijai informaciją raštu:

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2 dalies a punkto atveju parengia galutinį įsipareigojimą arba pareiškimą, pasirašo dvi originalo kopijas ir vieną kopiją grąžina pasirašyti perduodančiosios valstybės narės kompetentingam tarpvalstybinio koordinavimo punktui;

a)  16 straipsnio 1 dalies a punkto atveju parengia galutinį įsipareigojimą arba pareiškimą, pasirašo tris originalo kopijas ir vieną kopiją grąžina pasirašyti perduodančiosios valstybės narės kompetentingam tarpvalstybinio koordinavimo punktui;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2 dalies b punkto atveju iš dalies pakeičia įsipareigojimą arba pareiškimą, atsižvelgdamas į įsipareigojimo projekto arba pareiškimo projekto informaciją, kuri numatyta atitinkamai 14 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose, parengia galutinį įsipareigojimą arba pareiškimą, pasirašo dvi originalo kopijas ir vieną kopiją grąžina pasirašyti perduodančiosios valstybės narės kompetentingam tarpvalstybinio koordinavimo punktui;

b)  16 straipsnio 1 dalies b punkto atveju iš dalies pakeičia įsipareigojimą arba pareiškimą, atsižvelgdamas į įsipareigojimo projekto arba pareiškimo projekto informaciją, kuri numatyta atitinkamai 14 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose, parengia galutinį įsipareigojimą arba pareiškimą, pasirašo tris originalo kopijas ir vieną kopiją grąžina pasirašyti perduodančiosios valstybės narės kompetentingam tarpvalstybinio koordinavimo punktui;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  2 dalies c punkto atveju informuoja iniciatorių ir Komisiją ir prideda kompetentingos perduodančiosios institucijos suformuluotą pagrindimą;

c)  16 straipsnio 1 dalies c punkto atveju informuoja iniciatorių ir Komisiją ir prideda kompetentingos perduodančiosios institucijos suformuluotą pagrindimą;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  2 dalies d punkto atveju apsvarsto pakeitimus ir arba imasi veiksmų pagal šios dalies b punktą, arba pradeda antrą procedūrą pagal 9 straipsnį, nurodydama, kodėl kompetentinga įsipareigojančioji institucija negalėjo patvirtinti kai kurių arba visų pakeitimų.

d)  16 straipsnio 1 dalies d punkto atveju apsvarsto pakeitimus ir arba imasi veiksmų pagal šios dalies b punktą, arba imasi veiksmų pagal šios dalies c punktą, nurodydama, kodėl kompetentinga įsipareigojančioji institucija negalėjo patvirtinti kai kurių arba visų pakeitimų.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavęs įsipareigojimą arba pareiškimą, kurį taip pat pasirašė kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas arba kompetentinga perduodančioji institucija 1 dalies a arba b punktų atvejais arba tuo atveju, kai perduodančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas reagavo palankiai pagal 1 dalies d punkto antrą procedūrą, įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas:

2.  Gavęs įsipareigojimą arba pareiškimą, kurį taip pat pasirašė kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas arba kompetentinga perduodančioji institucija 1 dalies a arba b punktų atvejais įsipareigojančiosios valstybės narės kompetentingas tarpvalstybinio koordinavimo punktas:

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25 straipsnis

25 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Ataskaitų teikimas

Iki metai mėnuo diena [t. y. iki mėnesio, einančio po šio reglamento įsigaliojimo, 1-os dienos + penkeri metai; įrašo Leidinių biuras] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento taikymas naudojant jo veiksmingumo, rezultatyvumo, aktualumo, Europos pridėtinės vertės ir supaprastinimo galimybių rodiklius.

1.  Iki metai mėnuo diena [t. y. iki mėnesio, einančio po šio reglamento įsigaliojimo, 1-os dienos + treji metai; įrašo Leidinių biuras] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento taikymas naudojant jo veiksmingumo, rezultatyvumo, aktualumo, Europos pridėtinės vertės ir supaprastinimo galimybių rodiklius.

 

2.  1 dalyje nurodytoje ataskaitoje Komisija visų pirma nurodo šio reglamento geografinę ir teminę taikymo sritį, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 ir 2 punktuose.

 

3.  Prieš parengdama ataskaitą Komisija surengia viešas konsultacijas su įvairiais susijusiais subjektais, įskaitant vietos ir regionų valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės organizacijas.

(1)

OL C, ... p. . / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C, ... p. . / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Europos Sąjungoje pasienio regionai sudaro apie 40 proc. Sąjungos teritorijos ir juose gyvena beveik trečdalis visų 512 mln. ES piliečių. Be to, Europos pasienio regionų ekonomika paprastai prasčiau išvystyta, juose yra didesnis nedarbo lygis ir santykinai nepakankamai išvystyta infrastruktūra, palyginti su regionais, kurie yra labiau valstybių narių centre. Apskaičiuota, kad, jei būtų panaikinta 20 proc. esamų pasienio kliūčių, pasienio regionų BVP padidėtų 2 proc., t. y. apie 91 mlrd. EUR per metus. Praeityje dėl daugelio Europos pasienio regionų vyko šalių karai ir konfliktai.

Būtent todėl Lisabonos sutarties 174 straipsnyje tarp aiškių tikslų nurodoma ne tik ekonominė ir socialinė sanglauda, bet ir teritorinė sanglauda (ypatingą dėmesį skiriant pasienio regionams). Šiuo požiūriu pasiūlymas dėl Europos tarpvalstybinio mechanizmo turėtų būti laikomas papildančiu INTERREG ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes (ETBG). Siūlomo mechanizmo tikslas – pašalinti teisines ir administracines kliūtis tarpvalstybiniu mastu, konkrečioje valstybėje narėje bendram pasienio regionui taikant kaimyninės valstybės narės teisines nuostatas įgyvendinant dėl konkretaus bendro projekto.

Europos tarpvalstybinis mechanizmas

Pranešėjas palaiko ir palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti (toliau – Europos tarpvalstybinis mechanizmas). Europos tarpvalstybinis mechanizmas galėtų tapti viena iš bendro priemonių rinkinio priemone, kuri padėtų skatinti veiksmingą pasienio regionų bendradarbiavimą ir todėl padidinti ES pasienio regionų gyventojų turtą ir gerovę ir pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Reikėtų paaiškinti keletą klausimų, ypač dėl Europos tarpvalstybinio mechanizmo savanoriško taikymo ir jo taikymo srities, taip pat dėl pasiūlymo subsidiarumo ir proporcingumo.

Pasiūlymu turėtų būti siekiama į valstybių narių turimų priemonių tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skatinti rinkinį įtraukti savanorišką priemonę. Valstybės narės turėtų visada tarti lemiamą žodį, ar naudotis mechanizmu, ar ne.

Be šio aspekto, būtina, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį, galėtų nuspręsti, ar kiekvienam atskiram bendram projektui taikyti Europos tarpvalstybinį mechanizmą, ar esamą priemonę. Jei valstybės narės turėtų padaryti šį pasirinkimą dėl visos pasienio zonos, tos valstybės, kurios šiuo metu neturi esamų mechanizmų teisinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu pašalinti, faktiškai privalėtų naudoti Europos tarpvalstybinį mechanizmą. Tai prieštarauja savanoriškam pasiūlymo pobūdžiui.

Siūlomi pakeitimai padėtų išspręsti visas problemas, susijusias su proporcingumu ir subsidiarumu. Europos tarpvalstybinis mechanizmas tampa savanoriška priemonė ir gali būti naudojamas kaip priemonė „à-la-carte“, kurią valstybės narės pasirenka kiekvieną kartą, kai jos susiduria su teisinėmis kliūtimis tarpvalstybiniu mastu, nepriklausomai nuo to, ar jos nori taikyti esamą mechanizmą, sukurti naują mechanizmą arba naudoti Europos tarpvalstybinį mechanizmą. Valstybės narės dėl pagrįstų priežasčių taip pat gali atsisakyti aktyvuoti bet kokį teisinės ar administracinės kliūties pašalinimo mechanizmą. Norint aktyvuoti Europos tarpvalstybinio mechanizmą, pagal kurį viena valstybė narė galėtų taikyti savo teisines nuostatas kitoje valstybėje narėje, reikia, kad visos susijusios šalys atliktų išsamų patikrinimą, todėl Komisijos pasiūlyti terminai gali būti pernelyg trumpi. taigi siūloma iš dalies pakeisti kai kuriuos terminus.

Teminė pasiūlymo taikymo sritis liko, kiek įmanoma, nepaliesta. Sustiprinus pasiūlymo savanoriško aspektą ir pakeitus būdą, kuriuo valstybės narės pasirenka Europos tarpvalstybinį mechanizmą arba esamus mechanizmus, taikymo sritis gali likti plati, kad būtų užtikrintas praktinis šio mechanizmo taikymas visiems galimiems būsimiems projektams, kuriems galėtų trukdyti teisinės ar administracinės kliūtys kuriame pasienio regione.

Pranešėjas mano, kad veiksmingas Europos tarpvalstybinio mechanizmo taikymas gali būti įmanomas tik tada, jei visos valstybės narės ir visos valstybių narių kompetentingos institucijos pasinaudos galimybe pašalinti teisines ir administracines kliūtis dirbdamos kartu – vadovaudamosi geranoriško bendradarbiavimo ir kaimynystės principais. Europos tarpvalstybinio mechanizmo savanoriškas pobūdis padės visiškai išnaudoti Europos pasienio regionų potencialą.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (26.10.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  siekiant gerinti piliečių gyvenimą jūra einančio pasienio regionuose arba valstybių narių ir trečiųjų valstybių pasienio regionuose, šis reglamentas laikantis Sąjungos teisės turėtų būti taikomas, o šis mechanizmas naudojamas ir šiuose regionuose;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  prieš sudarydamos ir pasirašydamos įsipareigojimą arba prieš pasirašydamos pareiškimą pagal 16 ir 17 straipsnius, kompetentingos susijusių valstybių narių, šalių, vienetų ar regionų institucijos, vadovaudamosi savo konstitucinėmis ir teisiškai apibrėžtomis konkrečiomis kompetencijomis, turėtų priimti siūlomą ad hoc teisinį sprendimą;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

Nuorodos

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Priėmimo data

25.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

2

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

Nuorodos

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

9.7.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Priėmimo data

22.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

1

15

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Pateikimo data

29.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika