Procedura : 2018/0198(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0414/2018

Teksty złożone :

A8-0414/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0118

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 869kWORD 105k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Matthijs van Miltenburg

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2018)0373),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, a w szczególności art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0228/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … (2),

–  uwzględniając pisemne i uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Szwecji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0414/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Aby poprawić życie obywateli w regionach transgranicznych na granicach morskich lub w regionach transgranicznych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, należy objąć wszystkie regiony przygraniczne zakresem obowiązywania niniejszego rozporządzenia i stosowania mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Mimo że w niektórych regionach Unii istnieje już szereg skutecznych mechanizmów współpracy transgranicznej na poziomie międzyrządowym, regionalnym i lokalnym, nie obejmują one wszystkich regionów przygranicznych w Unii. W celu uzupełnienia obowiązujących systemów konieczne jest zatem ustanowienie dobrowolnego mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych we wszystkich regionach przygranicznych („Mechanizm”).

(8)  Mimo że w niektórych regionach Unii istnieje już szereg skutecznych mechanizmów współpracy transgranicznej na poziomie międzyrządowym, regionalnym i lokalnym, nie obejmują one wszystkich regionów przygranicznych w Unii. W celu uzupełnienia obowiązujących systemów konieczne jest zatem ustanowienie dobrowolnego mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych we wszystkich regionach przygranicznych („Mechanizm”), co jednak nie stoi na przeszkodzie tworzeniu alternatywnych porównywalnych mechanizmów odpowiednio do szczególnych potrzeb na szczeblu krajowym, regionalnym bądź lokalnym.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Ze względu na pełne poszanowanie konstytucyjnych i instytucjonalnych porządków państw członkowskich stosowanie Mechanizmu powinno być dobrowolne w odniesieniu do tych regionów przygranicznych danego państwa członkowskiego, w których skuteczne mechanizmy już istnieją lub w których mogłyby one powstać we współpracy z sąsiadującym państwem członkowskim. Mechanizm powinien polegać na zastosowaniu dwojakiego rodzaju środków: podpisaniu i zawarciu europejskiego zobowiązania transgranicznego („Zobowiązanie”) lub podpisaniu europejskiego oświadczenia transgranicznego („Oświadczenie”).

(9)  Ze względu na pełne poszanowanie konstytucyjnych i instytucjonalnych porządków państw członkowskich stosowanie Mechanizmu jest dobrowolne. Mechanizm powinien polegać na zastosowaniu dwojakiego rodzaju środków: podpisaniu i zawarciu europejskiego zobowiązania transgranicznego („Zobowiązanie”) lub podpisaniu europejskiego oświadczenia transgranicznego („Oświadczenie”). Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru stosowania instrumentu, który uznają za bardziej korzystny.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Właściwe organy państw członkowskich, krajów, podmiotów lub regionów, których to dotyczy, powinny przyjąć, zgodnie z ich konstytucyjnymi i prawnie określonymi kompetencjami, proponowane rozwiązanie prawne ad hoc przed zawarciem i podpisaniem Zobowiązania lub podpisaniem Oświadczenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Oświadczenie nadal wymagałoby prac legislacyjnych w państwie członkowskim. Organ zawierający Zobowiązanie powinien formalnie oświadczyć, że w określonym terminie uruchomi prace legislacyjne służące przeprowadzeniu niezbędnych zmian w obowiązującym prawodawstwie krajowym, umożliwiających, w drodze wyraźnej derogacji, stosowanie prawa sąsiadującego państwa członkowskiego.

(11)  Oświadczenie nadal wymagałoby prac legislacyjnych w państwie członkowskim. Organ zawierający Zobowiązanie powinien formalnie oświadczyć, że w określonym terminie uruchomi prace legislacyjne służące przeprowadzeniu niezbędnych zmian w obowiązującym prawodawstwie krajowym, umożliwiających, w drodze wyraźnej derogacji, stosowanie prawa sąsiadującego państwa członkowskiego, aby w ten sposób zostały wyeliminowane bariery dla realizacji wspólnych projektów transgranicznych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Z barierami prawnymi zmagają się głównie osoby stykające się z innymi na granicach lądowych, ponieważ przekraczają one granice codziennie lub każdego tygodnia. Aby skoncentrować wpływ niniejszego rozporządzenia na regionach najbliżej położonych przy granicach oraz o najwyższym stopniu integracji i kontaktów pomiędzy sąsiadującymi państwami członkowskimi, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane w odniesieniu do regionu transgranicznego rozumianego jako terytorium objęte l sąsiadującymi ze sobą regionami położonymi przy granicach lądowych co najmniej dwóch państw członkowskich w przypadku regionów poziomu NUTS 326. Nie powinno to uniemożliwiać państwom członkowskim stosowania Mechanizmu również w odniesieniu do granic morskich i zewnętrznych innych niż te z krajami stowarzyszonymi w EFTA.

(12)  Z barierami prawnymi zmagają się głównie osoby stykające się z innymi na granicach lądowych, na przykład pracownicy transgraniczni, ponieważ przekraczają one granice codziennie lub każdego tygodnia. Aby skoncentrować wpływ niniejszego rozporządzenia na regionach najbliżej położonych przy granicach oraz o najwyższym stopniu integracji i kontaktów pomiędzy sąsiadującymi państwami członkowskimi, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane w odniesieniu do regionu transgranicznego rozumianego jako terytorium objęte sąsiadującymi ze sobą regionami położonymi przy granicach lądowych lub morskich co najmniej dwóch państw członkowskich w przypadku regionów poziomu NUTS 326. Nie powinno to uniemożliwiać państwom członkowskim stosowania Mechanizmu również w odniesieniu do granic morskich i zewnętrznych innych niż te z krajami stowarzyszonymi w EFTA na zasadzie dobrowolności względem wszystkich zainteresowanych stron.

_________________

_________________

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

26 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby skoordynować realizację zadań różnych organów (które w niektórych państwach będą obejmować zarówno krajowe, jaki regionalne organy prawodawcze) w danym państwie członkowskim oraz pomiędzy organami jednego lub większej liczby sąsiadujących państw członkowskich, każde państwo członkowskie, które postanowiło stosować Mechanizm, powinno być zobligowane do utworzenia krajowych, a w niektórych przypadkach, regionalnych punktów koordynujących oraz określenia ich zadań i kompetencji na potrzeby poszczególnych etapów stosowania Mechanizmu obejmujących uruchomienie, zawarcie/podpisanie, wdrożenie i monitorowanie Zobowiązań i Oświadczeń.

(13)  Aby skoordynować realizację zadań różnych organów (które w niektórych państwach będą obejmować zarówno krajowe, jak i regionalne organy prawodawcze) w danym państwie członkowskim oraz pomiędzy organami jednego lub większej liczby sąsiadujących państw członkowskich, każde państwo członkowskie powinno być zobligowane do utworzenia krajowych, a w stosownych przypadkach regionalnych transgranicznych punktów koordynujących oraz do określenia ich zadań i kompetencji na potrzeby poszczególnych etapów stosowania Mechanizmu obejmujących uruchomienie, zawarcie/podpisanie, wdrożenie i monitorowanie Zobowiązań i Oświadczeń.

Uzasadnienie

Obowiązkiem utworzenia krajowych transgranicznych punktów koordynujących objęte są wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Kluczowymi podmiotami w państwach członkowskich, które mają podpisywać Zobowiązania lub Oświadczenia są poszczególne krajowe lub regionalne transgraniczne punkty koordynujące, współpracujące ze wszystkimi właściwymi organami w państwach członkowskich i swoim partnerem oraz ich partnerami w sąsiadującym państwie członkowskim. Należy również jasno określić, że transgraniczny punkt koordynujący może podjąć decyzję co do uruchomienia procedury prowadzącej do zawarcia Zobowiązania lub o możliwości zastosowania rozwiązania pozwalającego na wyeliminowanie jednej lub większej liczby barier prawnych. Z drugiej strony rozporządzenie powinno również określać, że państwo członkowskie, którego przepisy prawa należy zastosować w innym państwie członkowskim, może odrzucić możliwość ich stosowania poza jego terytorium. Każda decyzja podjęta w tym zakresie wymaga uzasadnienia i zakomunikowania.

(17)  Kluczowymi podmiotami w państwach członkowskich, które mają podpisywać Zobowiązania lub Oświadczenia są poszczególne krajowe lub regionalne transgraniczne punkty koordynujące, współpracujące ze wszystkimi właściwymi organami w państwach członkowskich i swoim partnerem oraz ich partnerami w sąsiadującym państwie członkowskim. Należy również jasno określić, że transgraniczny punkt koordynujący może podjąć decyzję co do uruchomienia procedury prowadzącej do zawarcia Zobowiązania lub o możliwości zastosowania rozwiązania pozwalającego na wyeliminowanie jednej lub większej liczby barier prawnych. Z drugiej strony rozporządzenie powinno również określać, że państwo członkowskie, którego przepisy prawa należy zastosować w innym państwie członkowskim, może odrzucić możliwość ich stosowania poza jego terytorium. Każda decyzja podjęta w tym zakresie wymaga należytego uzasadnienia i zakomunikowania wszystkim partnerom w odpowiednim czasie.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wdrożenie samowykonalnego Zobowiązania powinno polegać na zastosowaniu przepisów krajowych innego państwa członkowskiego. Skutkiem tego powinna być zmiana wiążących prawnie aktów administracyjnych przyjętych uprzednio zgodnie z obowiązującym dotychczas prawem krajowym lub, jeżeli tego dotąd nie uczyniono, przyjęcie nowych aktów administracyjnych na podstawie prawa innego państwa członkowskiego. Jeżeli każdy z kilku organów jest właściwy w odniesieniu do różnych aspektów jakiejś złożonej bariery prawnej, do Zobowiązania należy załączyć harmonogram dotyczący każdego z tych aspektów. Przy poszanowaniu zasady pomocniczości przyjmowanie i przekazywanie zmienionych lub nowych aktów administracyjnych powinno odbywać się zgodnie z krajowymi procedurami administracyjnymi.

(19)  Wdrożenie samowykonalnego Zobowiązania powinno polegać na zastosowaniu przepisów krajowych innego państwa członkowskiego podczas realizacji wspólnych projektów. Skutkiem tego powinna być zmiana wiążących prawnie aktów administracyjnych przyjętych uprzednio zgodnie z obowiązującym dotychczas prawem krajowym lub, jeżeli tego dotąd nie uczyniono, przyjęcie nowych aktów administracyjnych na podstawie prawa innego państwa członkowskiego w terminie uzgodnionym przez wszystkich partnerów, aby umożliwić uruchomienie wspólnych projektów w odpowiednim czasie. Jeżeli każdy z kilku organów jest właściwy w odniesieniu do różnych aspektów jakiejś złożonej bariery prawnej, do Zobowiązania należy załączyć harmonogram dotyczący każdego z tych aspektów. Przy poszanowaniu zasady pomocniczości przyjmowanie i przekazywanie zmienionych lub nowych aktów administracyjnych powinno odbywać się zgodnie z krajowymi procedurami administracyjnymi.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu utworzenia bazy danych zgodnie z art. 8 należy powierzyć uprawnienia wykonawcze Komisji, by ta określiła zasady jej funkcjonowania, ochrony danych osobowych, modelu służącego do przekazywania przez transgraniczne punkty koordynujące informacji o implementacji i stosowaniu Mechanizmu. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z procedurą doradczą na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201128. Ze względów praktycznych i koordynacyjnych właściwym w ramach procedury przyjmowania aktów wykonawczych będzie „Komitet Koordynujący Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”.

(24)  W celu utworzenia bazy danych zgodnie z art. 7 należy powierzyć uprawnienia wykonawcze Komisji, by ta określiła zasady jej funkcjonowania, ochrony danych osobowych, modelu służącego do przekazywania przez transgraniczne punkty koordynujące informacji o implementacji i stosowaniu Mechanizmu. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z procedurą doradczą na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201128. Ze względów praktycznych i koordynacyjnych właściwym w ramach procedury przyjmowania aktów wykonawczych będzie „Komitet Koordynujący Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”.

__________________

__________________

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W krajowych przepisach wykonawczych należy określić, które regiony przygraniczne danego państwa członkowskiego objęte są Zobowiązaniem lub Oświadczeniem. Dzięki temu Komisja będzie mogła stwierdzić, czy państwo członkowskie zdecydowało się stosować inny mechanizm w odniesieniu do granic niewskazanych.

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności dotyczy to prawa do ochrony danych osobowych (art. 8), prawa do nauki (art. 14), wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy (art. 15), a zwłaszcza swobody poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym państwie członkowskim, wolności prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16), dostępu do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (art. 34), dostępu do opieki zdrowotnej (art. 35) oraz dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 36).

(26)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności dotyczy to prawa do ochrony danych osobowych (art. 8), prawa do nauki (art. 14), wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy (art. 15), a zwłaszcza swobody poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym państwie członkowskim, wolności prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16), dostępu do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (art. 34), dostępu do opieki zdrowotnej (art. 35), dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 36) oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju (art. 37).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 TUE zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Stosowanie specjalnego mechanizmu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu jest dobrowolne. Jeżeli państwo członkowskie postanowiło, że na danej granicy z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich nadal będzie stosowało skuteczne krajowe mechanizmy eliminujące bariery prawne w określonym regionie transgranicznym lub mechanizmy ustanowione formalnie lub nieformalnie we współpracy z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich, utworzony na podstawie niniejszego rozporządzenia Mechanizm nie będzie wymagał zastosowania. Podobnie, jeżeli państwo członkowskie postanowiło, że na danej granicy z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich przyłączy się do stosowania skutecznego mechanizmu ustanowionego formalnie lub nieformalnie przez jedno lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich, pod warunkiem że mechanizm umożliwia takie przystąpienie, utworzony na podstawie niniejszego rozporządzenia Mechanizm również nie będzie wymagał zastosowania. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza zatem poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów w odniesieniu do tych regionów transgranicznych, dla których państwa członkowskie nie ustanowiły skutecznych mechanizmów eliminujących bariery prawne,

(28)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 TUE zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Stosowanie specjalnego mechanizmu ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia w celu eliminowania barier prawnych w regionach transgranicznych jest dobrowolne i w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie stosowaniu alternatywnych porównywalnych instrumentów. Jeżeli państwo członkowskie postanowiło, że na potrzeby konkretnego projektu realizowanego wspólnie z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich nadal będzie stosowało skuteczne krajowe mechanizmy eliminujące bariery prawne w określonym regionie transgranicznym lub mechanizmy ustanowione formalnie lub nieformalnie we współpracy z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich, utworzony na podstawie niniejszego rozporządzenia Mechanizm nie będzie wymagał zastosowania. Podobnie, jeżeli państwo członkowskie postanowiło, że na potrzeby konkretnego projektu realizowanego wspólnie z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich przyłączy się do stosowania skutecznego mechanizmu ustanowionego formalnie lub nieformalnie przez jedno lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich, pod warunkiem że mechanizm umożliwia takie przystąpienie, utworzony na podstawie niniejszego rozporządzenia Mechanizm również nie będzie wymagał zastosowania. I wreszcie, jeżeli państwo członkowskie postanowiło razem z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw stworzyć formalnie lub nieformalnie nowy skuteczny mechanizm w celu eliminowania barier prawnych utrudniających realizację wspólnego projektu w regionach transgranicznych, utworzony na podstawie niniejszego rozporządzenia Mechanizm nie będzie wymagał zastosowania. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza zatem poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów w odniesieniu do tych regionów transgranicznych, dla których państwa członkowskie nie ustanowiły skutecznych mechanizmów eliminujących bariery prawne,

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Niniejsze rozporządzenie powinno być zgodne z zasadą pomocniczości. W żadnym wypadku nie może naruszać suwerenności państw członkowskich ani pozostawać w sprzeczności z ich konstytucjami.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizm umożliwiający stosowanie w jednym państwie członkowskim, w odniesieniu do danego regionu transgranicznego, przepisów prawa innego państwa członkowskiego, w którym stosowanie przepisów prawa tego pierwszego prowadziłoby do powstania bariery prawnej utrudniającej wdrożenie wspólnego projektu („Mechanizm”).

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się dobrowolny mechanizm umożliwiający stosowanie w jednym państwie członkowskim, w odniesieniu do jednego wspólnego projektu w regionie transgranicznym, przepisów prawa innego państwa członkowskiego, jeżeli stosowanie przepisów prawa tego pierwszego prowadziłoby do powstania co najmniej jednej bariery prawnej utrudniającej wdrożenie wspólnego projektu („Mechanizm”).

Uzasadnienie

Brzmienie wniosku rodzi wątpliwości co do interpretacji tego, czy państwo członkowskie może zdecydować się na stosowanie europejskiego mechanizmu transgranicznego (ECBM) w odniesieniu do każdego „wspólnego projektu” osobno czy też jest zobowiązane zdecydować się na stosowanie Mechanizmu w odniesieniu do wszystkich możliwych „wspólnych projektów” wzdłuż granicy. Sprawozdawca chce uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie nieposiadające obecnie stosownych mechanizmów nie miałyby innego wyboru niż stosowanie ECBM. Stosowanie ECBM powinno być dobrowolne i oparte na indywidualnej ocenie państwa członkowskiego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ochronę prawną osób zamieszkałych w danym regionie transgranicznym w odniesieniu do stosowania Mechanizmu.

c)  ochronę prawną osób zamieszkałych w danym regionie transgranicznym lub osób mieszkających tam przez ograniczony czas w odniesieniu do stosowania Mechanizmu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „region transgraniczny” oznacza terytorium objęte sąsiadującymi ze sobą regionami na poziomie NUTS 3 położonymi przy granicach lądowych co najmniej dwóch państw członkowskich;

1)  „region transgraniczny” oznacza terytorium objęte sąsiadującymi ze sobą regionami na poziomie NUTS 3 położonymi przy granicach lądowych i morskich co najmniej dwóch państw członkowskich;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „wspólny projekt” oznacza dowolny element infrastruktury mający wpływ na dany region transgraniczny lub dowolną usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym w danym regionie transgranicznym;

2)  „wspólny projekt” oznacza dowolny element infrastruktury mający wpływ na dany region transgraniczny lub dowolną usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym w danym regionie transgranicznym, niezależnie od tego, czy wpływ ten występuje po obu stronach czy po jednej stronie granicy;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „inicjator” oznacza podmiot, który identyfikuje barierę prawną i uruchamia Mechanizm, przekazując dokument inicjujący;

5)  „inicjator” oznacza podmiot, który identyfikuje jedną lub większą liczbę barier prawnych i uruchamia Mechanizm, przekazując dokument inicjujący;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie podejmują decyzję albo o stosowaniu Mechanizmu, albo o dalszym stosowaniu istniejących instrumentów służących eliminowaniu barier prawnych utrudniających wdrażanie wspólnych projektów w regionach transgranicznych na danej granicy z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich.

1.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu Mechanizmu albo o zastosowaniu innych instrumentów służących eliminowaniu barier prawnych utrudniających wdrażanie wspólnych projektów w regionach transgranicznych z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie może również postanowić, że na danej granicy z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich przyłączy się do stosowania skutecznego instrumentu ustanowionego formalnie lub nieformalnie przez jedno lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich.

2.  Państwo członkowskie może w odniesieniu do wspólnego projektu realizowanego w regionach transgranicznych z jednym lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich przyłączyć się do stosowania skutecznego instrumentu ustanowionego formalnie lub nieformalnie przez jedno lub większą liczbą sąsiadujących państw członkowskich albo stosuje Mechanizm w zakresie Oświadczenia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą równie stosować Mechanizm w regionach transgranicznych na granicach morskich lub w regionach transgranicznych pomiędzy jednym lub większą liczbą państw członkowskich oraz jednym lub większą liczbą krajów trzecich lub jednym lub większą liczbą krajów i terytoriów zamorskich.

3.  Państwa członkowskie mogą również stosować Mechanizm do wspólnego projektu w regionie transgranicznym pomiędzy jednym lub większą liczbą państw członkowskich oraz jednym lub większą liczbą krajów trzecich lub jednym lub większą liczbą krajów i terytoriów zamorskich na zasadzie dobrowolności względem wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli państwo członkowskie decyduje się stosować Mechanizm, ustanawia co najmniej jeden transgraniczny punkt koordynujący poprzez:

1.  Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza co najmniej jeden transgraniczny punkt koordynujący poprzez:

Uzasadnienie

We wniosku sprawozdawcy transgraniczne punkty koordynujące będą mieć kluczowe znaczenie w ustalaniu, czy i jak eliminować bariery prawne. Sprawozdawca proponuje w związku z tym obowiązek ustanowienia transgranicznych punktów koordynujących w każdym państwie członkowskim. Ponieważ uruchomienie ECBM nastąpi na zasadzie dobrowolności, to państwa członkowskie zdecydują, jak znaczny musi być potencjał administracyjny tych punktów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  współpraca z transgranicznymi punktami koordynującymi w sąsiadujących państwach członkowskich, o ile takie zostały utworzone oraz z transgranicznymi punktami koordynującymi innych jednostek terytorialnych posiadających uprawnienia prawodawcze ich państwa członkowskiego lub innego państwa członkowskiego;

d)  współpraca z transgranicznymi punktami koordynującymi w sąsiadujących państwach członkowskich oraz z transgranicznymi punktami koordynującymi innych jednostek terytorialnych posiadających uprawnienia prawodawcze ich państwa członkowskiego lub innego państwa członkowskiego;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przeprowadzenie, na wniosek danego organu zobowiązującego się innego państwa członkowskiego, które nie posiada własnego transgranicznego punktu koordynującego, analizy wstępnej dokumentu inicjującego;

c)  przeprowadzenie, na wniosek danego organu zobowiązującego się innego państwa członkowskiego, analizy wstępnej dokumentu inicjującego;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  publikuje i aktualizuje listę wszystkich krajowych i regionalnych transgranicznych punktów koordynujących;

b)  tworzy, publikuje i aktualizuje bazę danych wszystkich krajowych i regionalnych transgranicznych punktów koordynujących;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja przygotowuje uzupełniającą strategię komunikacji w celu:

 

a) promowania wymiany najlepszych praktyk;

 

b) udzielania praktycznych informacji i interpretacji obszaru i ukierunkowania tematycznego niniejszego rozporządzenia; oraz

 

c) wyjaśnienia dokładnej procedury przyjmowania Zobowiązań i Oświadczeń.

Uzasadnienie

Wdrożenie rozporządzenia powinno być poprzedzone kampanią informacyjną przekazującą jasne i praktyczne informacje, które ułatwią zainteresowanym stronom jego stosowanie.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Inicjator identyfikuje bariery prawne dotyczące planowania, rozwoju, obsady personelu, finansowania lub funkcjonowania wspólnego projektu.

1.  Inicjator identyfikuje jedną lub większą liczbę barier prawnych dotyczących planowania, rozwoju, obsady personelu, finansowania lub funkcjonowania wspólnego projektu.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opis wspólnego projektu i jego kontekstu, opis odpowiadających mu barier prawnych zidentyfikowanych w zobowiązującym się państwie członkowskim oraz racjonalne uzasadnienie potrzeby wyeliminowania tych barier prawnych;

a)  opis wspólnego projektu i jego kontekstu, opis jednej lub większej liczby odpowiadających mu barier prawnych zidentyfikowanych w zobowiązującym się państwie członkowskim oraz racjonalne uzasadnienie potrzeby wyeliminowania jednej lub większej liczby barier prawnych;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  listę określonych przepisów prawa obowiązujących w przekazującym państwie członkowskim, eliminujących daną barierę prawną lub, jeżeli nie ma odpowiedniego przepisu prawa, propozycję dotyczącą ustanowienia rozwiązania prawnego ad hoc;

b)  listę określonych przepisów prawa obowiązujących w przekazującym państwie członkowskim, eliminujących jedną lub większą liczbę barier prawnych lub, jeżeli nie ma odpowiedniego przepisu prawa, propozycję dotyczącą ustanowienia rozwiązania prawnego ad hoc;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przeprowadzenie wstępnej analizy dokumentu inicjującego przez zobowiązujące się państwo członkowskie

Przeprowadzenie wstępnej analizy dokumentu inicjującego przez zobowiązujące się i przekazujące państwo lub państwa członkowskie

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwy transgraniczny punkt koordynujący przeprowadza analizę dokumentu inicjującego. W tym zakresie współpracuje on ze wszystkimi właściwymi zobowiązującymi się organami oraz z krajowymi, a w stosownych przypadkach, innymi regionalnymi transgranicznymi punktami koordynującymi w zobowiązującym się państwie członkowskim, a także z krajowym transgranicznym punktem koordynującym przekazującego państwa członkowskiego.

1.  Właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego przeprowadza analizę dokumentu inicjującego. W tym zakresie współpracuje on ze wszystkimi właściwymi zobowiązującymi się organami oraz z krajowymi, a w stosownych przypadkach, innymi regionalnymi transgranicznymi punktami koordynującymi w zobowiązującym się państwie członkowskim, a także z krajowym transgranicznym punktem koordynującym przekazującego państwa członkowskiego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W ciągu trzech miesięcy od otrzymania dokumentu inicjującego właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego przekazuje swoje wstępne stanowisko właściwemu transgranicznemu punktowi koordynującemu zobowiązującego się państwa członkowskiego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W terminie trzech miesięcy od otrzymania dokumentu inicjującego właściwy transgraniczny punkt koordynujący podejmuje następujące działania, o których na piśmie powiadamia inicjatora:

2.  W terminie sześciu miesięcy od otrzymania dokumentu inicjującego właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego podejmuje następujące działania, o których na piśmie powiadamia inicjatora:

Uzasadnienie

Ocena dokumentu inicjującego może być skomplikowana i bardziej czasochłonna niż zaproponowane trzy miesiące, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę okresy letnie i świąteczne.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informuje inicjatora o przeprowadzonej przez siebie ocenie, z której wynika, że stwierdzona bariera prawna dotyczy jednego ze wskazanych w art. 12 ust. 4 przypadków oraz przedstawia opis Zobowiązania podjętego przez właściwy zobowiązujący się organ co do zmiany lub odpowiedniego dostosowania stanu prawnego, który stwarza tą barierę prawną;

d)  informuje inicjatora o przeprowadzonej przez siebie ocenie, z której wynika, że jedna lub większa liczba stwierdzonych barier prawnych dotyczy jednego ze wskazanych w art. 12 ust. 4 przypadków oraz przedstawia opis Zobowiązania podjętego przez właściwy zobowiązujący się organ co do zmiany lub odpowiedniego dostosowania stanu prawnego, który stwarza tą barierę prawną;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  informuje inicjatora o przeprowadzonej przez siebie ocenie, z której wynika, że stwierdzona bariera prawna dotyczy jednego ze wskazanych w art. 12 ust. 4 przypadków i odmawia przeprowadzenia zmiany lub dostosowana stanu prawnego, który stwarza tą barierę prawną, uzasadniając swoje stanowisko, oraz informuje o możliwości zakwestionowania tej decyzji zgodnie z prawem zobowiązującego się państwa członkowskiego;

e)  informuje inicjatora o przeprowadzonej przez siebie ocenie, z której wynika, że jedna lub większa liczba stwierdzonych barier prawnych dotyczy jednego ze wskazanych w art. 12 ust. 4 przypadków, i odmawia przeprowadzenia zmiany lub dostosowana stanu prawnego, który stwarza tą barierę prawną, uzasadniając swoje stanowisko, oraz informuje o możliwości zakwestionowania tej decyzji zgodnie z prawem zobowiązującego się państwa członkowskiego;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  skłania inicjatora do zdecydowania się na istniejący mechanizm, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w celu usunięcia jednej lub większej liczby barier prawnych utrudniających wdrażanie wspólnego projektu lub do bezpośredniego przekazania dokumentu inicjującego właściwemu organowi z zastosowaniem odpowiedniego mechanizmu;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  informuje inicjatora o tym, że jedno lub większa liczba zainteresowanych państw członkowskich zadecydowała o tym, że nie wyeliminuje jednej lub większej liczby barier prawnych zidentyfikowanych przez inicjatora, uzasadniając przy tym przyczyny tej decyzji na piśmie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

skreśla się

Przeprowadzenie wstępnej analizy dokumentu inicjującego przez przekazujące państwo członkowskie

 

Po otrzymaniu dokumentu inicjującego właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego przystępuje do realizacji zadań wymienionych w art. 10 ust. 2 i może przekazać swoje wstępne stanowisko właściwemu transgranicznemu punktowi koordynującemu zobowiązującego się państwa członkowskiego.

 

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego wystąpił o wprowadzenie zmian w dokumencie inicjującym lub o szczegółowe informacje dodatkowe, przeanalizuje on ten zmieniony dokument lub szczegółowe informacje dodatkowe i podejmie w ciągu trzech miesięcy od ich otrzymania dalsze kroki, tak jakby otrzymał dokument inicjujący po raz pierwszy.

1.  Jeżeli właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego wystąpił o wprowadzenie zmian w dokumencie inicjującym lub o szczegółowe informacje dodatkowe, przeanalizuje on ten zmieniony dokument lub szczegółowe informacje dodatkowe i podejmie w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania dalsze kroki, tak jakby otrzymał dokument inicjujący po raz pierwszy.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego uznał, że zmieniony dokument inicjujący nadal nie spełnia wymogów art. 10 lub że przekazane szczegółowe informacje dodatkowe nadal są niewystarczające, informuje inicjatora w terminie trzech miesięcy od otrzymania zmienionego dokumentu inicjującego o swojej decyzji o zakończeniu procedury. Decyzja ta wymaga należytego uzasadnienia.

2.  Jeżeli właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego uznał, że zmieniony dokument inicjujący nadal nie spełnia wymogów art. 10 lub że przekazane szczegółowe informacje dodatkowe nadal są niewystarczające, informuje inicjatora w terminie sześciu miesięcy od otrzymania zmienionego dokumentu inicjującego o swojej decyzji o zakończeniu procedury. Decyzja ta wymaga należytego uzasadnienia.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego lub właściwy organ zobowiązujący się stwierdzi w swojej analizie, że opisana w dokumencie inicjującym bariera prawna wynika z nieporozumienia lub niewłaściwej interpretacji odpowiednich regulacji prawnych lub z braku wystarczających informacji o tych regulacjach prawnych, zamyka procedurę, informując inicjatora, że w ramach prowadzonej oceny nie zidentyfikował bariery prawnej.

3.  Jeżeli transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego lub właściwy organ zobowiązujący się stwierdzi w swojej analizie, że jedna lub większa liczba opisanych w dokumencie inicjującym barier prawnych wynika z nieporozumienia lub niewłaściwej interpretacji odpowiednich regulacji prawnych lub z braku wystarczających informacji o tych regulacjach prawnych, zamyka procedurę, informując inicjatora, że w ramach prowadzonej oceny nie zidentyfikował bariery prawnej.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli dana bariera prawna wynika z przepisów administracyjnych, zasad lub praktyki administracyjnej zobowiązującego się państwa członkowskiego lub z przepisów administracyjnych, zasad lub praktyki administracyjnej w oczywisty sposób odbiegających od regulacji przyjętych zgodnie z procedurą ustawodawczą, a zatem może być zmieniona lub odpowiednio dostosowana bez interwencji prawodawcy, właściwy organ zobowiązujący się informuje na piśmie inicjatora o zamiarze lub odmowie przeprowadzenia zmiany lub dostosowania odpowiednich przepisów administracyjnych, zasad lub praktyki administracyjnej w terminie ośmiu miesięcy.

4.  Jeżeli jedna lub większa liczba barier prawnych wynika z przepisów administracyjnych, zasad lub praktyki administracyjnej zobowiązującego się państwa członkowskiego lub z przepisów administracyjnych, zasad lub praktyki administracyjnej w oczywisty sposób odbiegających od regulacji przyjętych zgodnie z procedurą ustawodawczą, a zatem może być zmieniona lub odpowiednio dostosowana bez interwencji prawodawcy, właściwy organ zobowiązujący się informuje na piśmie inicjatora o zamiarze lub odmowie przeprowadzenia zmiany lub dostosowania odpowiednich przepisów administracyjnych, zasad lub praktyki administracyjnej w terminie ośmiu miesięcy.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opis wspólnego projektu i jego kontekstu, opis odpowiadających mu barier prawnych oraz racjonalne uzasadnienie potrzeby wyeliminowania tych barier prawnych;

a)  opis wspólnego projektu i jego kontekstu, opis jednej lub większej liczby odpowiadających mu barier prawnych oraz racjonalne uzasadnienie potrzeby wyeliminowania jednej lub większej liczby barier prawnych;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  listę szczególnych przepisów prawa stanowiących barierę prawną, które w związku z tym nie będą stosowane w ramach wspólnego projektu;

b)  listę szczególnych przepisów prawa stanowiących jedną lub większą liczbę barier prawnych, które w związku z tym nie będą stosowane w ramach wspólnego projektu;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od przekazania informacji zgodnie z art. 10 ust. 2 lub art. 12 ust. 1 i 2;

a)  w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od przekazania informacji zgodnie z art. 10 ust. 2 lub art. 12 ust. 1 i 2;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego bada przekazany mu zgodnie z art. 15 projekt Zobowiązania lub projektu Oświadczenia i, w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od jego otrzymania i po konsultacjach z właściwym organami przekazującymi, podejmuje co najmniej jedno z poniższych działań:

1.  Właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego bada przekazany mu zgodnie z art. 15 projekt Zobowiązania lub projekt Oświadczenia i, w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od jego otrzymania i po konsultacjach z właściwym organami przekazującymi, podejmuje co najmniej jedno z poniższych działań:

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W państwach członkowskich, w których podpisanie Zobowiązania lub Oświadczenia należy do właściwego organu przekazującego, właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego przesyła zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) oryginał podpisany przez właściwy organ przekazujący w dwóch egzemplarzach.

2.  W państwach członkowskich, w których podpisanie Zobowiązania lub Oświadczenia należy do właściwego organu przekazującego, właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego przesyła właściwemu transgranicznemu punktowi koordynującemu zobowiązującego się państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) jeden z dwóch egzemplarzy oryginału podpisanego przez właściwy organ przekazujący.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego bada odpowiedź przekazaną przez właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego i w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca po jej otrzymaniu podejmuje co najmniej jedno z poniższych działań, o których informuje właściwy organ przekazujący na piśmie:

1.  Właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego bada odpowiedź przekazaną przez właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego i w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy po jej otrzymaniu podejmuje co najmniej jedno z poniższych działań, o których informuje właściwy organ przekazujący na piśmie:

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w sytuacji określonej w ust. 2 lit. a) finalizuje Zobowiązanie lub Oświadczenie, podpisuje oryginał w dwóch egzemplarzach i odsyła jeden z nich do właściwego punktu koordynującego przekazującego państwa członkowskiego do podpisu;

a)  w sytuacji określonej w art. 16 ust. 1 lit. a) finalizuje Zobowiązanie lub Oświadczenie, podpisuje oryginał w dwóch egzemplarzach i odsyła jeden z nich do właściwego punktu koordynującego przekazującego państwa członkowskiego do podpisu;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w sytuacji określonej w ust. 2 lit. b) zmienia treść Zobowiązania lub Oświadczenia w odniesieniu do informacji zawartych w projekcie Zobowiązania lub projekcie Oświadczenia, objętych art. 14 ust. 1 lit. f) i h) odpowiednio, finalizuje Zobowiązanie lub Oświadczenie, podpisuje oryginał w dwóch egzemplarzach i odsyła jeden z nich do właściwego transgranicznego punktu koordynującego przekazującego państwa członkowskiego;

b)  w sytuacji określonej w art. 16 ust. 1 lit. b) zmienia treść Zobowiązania lub Oświadczenia w odniesieniu do informacji zawartych w projekcie Zobowiązania lub projekcie Oświadczenia, objętych odpowiednio art. 14 ust. 1 lit. f) i h), finalizuje Zobowiązanie lub Oświadczenie, podpisuje oryginał w trzech egzemplarzach i odsyła jeden z nich do właściwego transgranicznego punktu koordynującego przekazującego państwa członkowskiego;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w sytuacji określonej w ust. 2 lit. c) informuje o tym inicjatora i Komisję i załącza uzasadnienie właściwego organu przekazującego;

c)  w sytuacji określonej w art. 16 ust. 1 lit. c) informuje o tym inicjatora i Komisję i załącza uzasadnienie właściwego organu przekazującego;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w sytuacji określonej w ust. 2 lit. d) bada wprowadzone zmiany i albo dalej postępuje zgodnie z lit. b) tego ustępu, albo uruchamia drugą procedurę zgodnie z art. 9, uzasadniając, dlaczego właściwy organ zobowiązujący się nie mógł zaakceptować niektórych lub wszystkich zmian.

d)  w sytuacji określonej w art. 16 ust. 1 lit. d) bada wprowadzone zmiany i dalej postępuje zgodnie z lit. b) albo c) tego ustępu, uzasadniając, dlaczego właściwy organ zobowiązujący się nie mógł zaakceptować niektórych lub wszystkich zmian.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po otrzymaniu Zobowiązania lub Oświadczenia podpisanego przez właściwy transgraniczny punkt koordynujący lub właściwy organ przekazujący w sytuacjach określonych w ust. 1 lit. a) lub b), lub jeżeli właściwy transgraniczny punkt koordynujący przekazującego państwa członkowskiego w ramach drugiej procedury zgodnie z ust. 1 lit. d) wypowiedział się pozytywnie, właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego:

2.  Po otrzymaniu Zobowiązania lub Oświadczenia podpisanego przez właściwy transgraniczny punkt koordynujący lub właściwy organ przekazujący w sytuacjach określonych w ust. 1 lit. a) lub b) właściwy transgraniczny punkt koordynujący zobowiązującego się państwa członkowskiego:

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 25

Artykuł 25

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Do dd mm rrrr [tj. pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia + pięć lat; uzupełnia Urząd Publikacji] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, oceniające w oparciu o wskaźniki jego skuteczność, efektywność, przydatność i europejską wartość dodaną oraz możliwości jego uproszczenia.

1.  Do dd mm rrrr [tj. pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia + trzy lata; uzupełnia Urząd Publikacji] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, oceniające w oparciu o wskaźniki jego skuteczność, efektywność, przydatność i europejską wartość dodaną oraz możliwości jego uproszczenia.

 

2.  W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, Komisja umieszcza szczególne odniesienie do zakresu geograficznego i tematycznego niniejszego rozporządzenia, jak określono odpowiednio w art. 3 ust. 1 i 2.

 

3.  Przed przygotowaniem sprawozdania Komisja przeprowadza konsultacje publiczne z poszczególnymi zaangażowanymi podmiotami, w tym z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

(1)

Dz.U. C. ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)

Dz.U. C. ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Regiony transgraniczne zajmują około 40 % powierzchni Unii Europejskiej, a zamieszkuje je niemal jedna trzecia z 512 milionów obywateli Unii. Jednocześnie regiony przygraniczne w Europie ogólnie słabej radzą sobie pod względem gospodarczym, mają wyższe wskaźniki bezrobocia i stosunkowo gorzej rozwiniętą infrastrukturę w porównaniu z regionami o bardziej centralnym położeniu w państwach członkowskich. Szacuje się, że gdyby wyeliminowano 20 % istniejących barier związanych z granicami, regiony przygraniczne zyskałyby 2 % PKB, tj. ok. 91 mld EUR rocznie. W przeszłości w wielu regionach przygranicznych Europy miały miejsce działania wojenne i konflikty między różnymi krajami.

Z tych względów w art. 174 Traktatu z Lizbony do wyraźnych celów UE zaliczono nie tylko spójność gospodarczą i społeczną, ale i terytorialną (ze szczególnym uwzględnieniem regionów transgranicznych). W tym kontekście wniosek dotyczący europejskiego mechanizmu transgranicznego (ECBM) należy postrzegać jako uzupełnienie INTERREG i europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT). Proponowany ECBM ma na celu eliminowanie transgranicznych barier natury prawnej lub administracyjnej poprzez stosowanie przez wspólny region transgraniczny w danym państwie członkowskim przepisów prawnych sąsiedniego państwa członkowskiego na potrzeby konkretnego wspólnego projektu.

Europejski mechanizm transgraniczny

Sprawozdawca popiera i z zadowoleniem przyjmuje zamiar przyświecający wnioskowi Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (europejskiego mechanizmu transgranicznego, ECBM). ECBM mógłby stać się jednym z ogólnych narzędzi służących promowaniu skutecznej współpracy transgranicznej i w rezultacie zwiększyć dobrobyt i dobrostan mieszkańców oraz podnieść jakość życia w regionach przygranicznych UE.

Kilka kwestii wymaga wyjaśnienia, zwłaszcza dobrowolny charakter i zakres ECBM, oraz to, czy wniosek jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

Wniosek powinien mieć na celu zapewnienie państwom członkowskim dodatkowego dobrowolnego narzędzia służącego zacieśnianiu współpracy transgranicznej. Ostateczna decyzja w sprawie tego, czy zastosować mechanizm, powinna zawsze należeć do państw członkowskich.

W związku z tym państwa członkowskie muszą mieć możliwość wybrania, czy będą stosować ECBM czy na potrzeby każdego wspólnego projektu będą na zasadzie indywidualnej stosować inny istniejący mechanizm. Gdyby państwa członkowskie musiały od razu dokonać takiego wyboru w odniesieniu do całej granicy, te z nich, które obecnie nie posiadają mechanizmów eliminowania barier prawnych w kontekście transgranicznym, byłyby praktycznie zobowiązane do stosowania ECBM. Jest to sprzeczne z dobrowolnym charakterem wniosku.

Proponowane zmiany należycie rozwiązują wszelkie kwestie dotyczące proporcjonalności i pomocniczości. Dzięki nim ECBM staje się narzędziem dobrowolnym i może być stosowany wybiórczo: za każdym razem, kiedy państwa członkowskie stwierdzą barierę prawną w kontekście transgranicznym, dokonują wyboru, czy zastosują istniejący mechanizm, czy ustanowią nowy, czy też skorzystają z ECBM. Z uzasadnionych przyczyn państwa członkowskie mogą też odmówić uruchomienia jakiegokolwiek mechanizmu w celu wyeliminowania bariery prawnej lub administracyjnej. Uruchomienie ECBM i zezwolenie jednemu państwu członkowskiemu na stosowanie swoich przepisów prawnych w innym państwie członkowskim wymaga poważnej kontroli ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów, więc terminy proponowane przez Komisję mogą być zbyt krótkie. Dlatego niektóre z nich zmieniono.

Poza tym, zakres tematyczny wniosku pozostał niezmieniony na tyle, na ile było to możliwe. Po wzmocnieniu dobrowolnej podstawy wniosku w powiązaniu ze zmianą sposobu dokonywania przez państwa członkowskie wyboru między ECBM a istniejącymi mechanizmami zakres może pozostać na tyle szeroki, by zapewnić praktyczne stosowanie ECBM na potrzeby wszystkich potencjalnych projektów w przyszłości, których wdrażanie mogłyby utrudniać bariery prawne lub administracyjne w regionach transgranicznych.

Sprawozdawca uważa, że skuteczne stosowanie europejskiego mechanizmu transgranicznego jest możliwe wyłącznie wówczas, kiedy wszystkie państwa członkowskie i wszystkie właściwe organy państw członkowskich będą korzystać z okazji do eliminowania barier prawnych i administracyjnych poprzez wspólne działanie w duchu dobrej współpracy i stosunków dobrosąsiedzkich. Dobrowolny charakter ECBM przyczyni się do pełnego uwolnienia potencjału europejskich regionów przygranicznych.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (26.10.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Aby poprawić życie obywateli w regionach transgranicznych na granicach morskich lub w regionach transgranicznych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, należy objąć te regiony zakresem obowiązywania niniejszego rozporządzenia i stosowania Mechanizmu, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Właściwe organy państw członkowskich, krajów, podmiotów lub regionów, których to dotyczy, powinny przyjąć, zgodnie z ich konstytucyjnymi i prawnie określonymi kompetencjami, proponowane rozwiązanie prawne ad hoc przed zawarciem i podpisaniem Zobowiązania lub podpisaniem Oświadczenia zgodnie z art. 16 i 17.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

Odsyłacze

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data przyjęcia

25.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

2

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

Odsyłacze

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Data przedstawienia w PE

30.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

9.7.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Data przyjęcia

22.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

1

15

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Data złożenia

29.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności