Procedură : 2018/0198(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0414/2018

Texte depuse :

A8-0414/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0118

RAPORT     ***I
PDF 846kWORD 102k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Matthijs van Miltenburg

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0373),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și, în special, articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0228/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din, (2),

–  având în vedere avizele scrise motivate prezentate de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0414/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din regiunile transfrontaliere de-a lungul frontierelor maritime sau din regiunile transfrontaliere dintre statele membre și țările terțe, aplicarea prezentului regulament și utilizarea unui mecanism pentru combaterea obstacolelor juridice și administrative ar trebui să fie extinse la toate regiunile frontaliere ale Uniunii, respectând în același timp dreptul Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Deși în anumite regiuni ale Uniunii există deja la nivel interguvernamental, local și regional o serie de mecanisme eficace de cooperare transfrontalieră, acestea nu acoperă toate regiunile frontaliere ale Uniunii. Pentru a completa sistemele existente, este, așadar, necesar să se înființeze un mecanism voluntar pentru soluționarea obstacolelor juridice și administrative în toate zonele de frontieră (denumit în continuare „mecanismul”).

(8)  Deși în anumite regiuni ale Uniunii există deja la nivel interguvernamental, local și regional o serie de mecanisme eficace de cooperare transfrontalieră, acestea nu acoperă toate regiunile frontaliere ale Uniunii. Pentru a completa sistemele existente, este, așadar, necesar să se înființeze un mecanism voluntar pentru soluționarea obstacolelor juridice și administrative în toate zonele de frontieră (denumit în continuare „mecanismul”), dar acest lucru nu împiedică crearea de mecanisme comparabile alternative în funcție de nevoile specifice la nivel național, regional sau local.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Cu respectarea deplină a structurii instituționale și constituționale a statelor membre, utilizarea mecanismului ar urma să fie voluntară în ceea ce privește regiunile frontaliere ale unui anumit stat membru unde există un alt mecanism care funcționează sau unde ar putea fi creat un astfel de mecanism împreună cu statele membre învecinate. Acesta ar trebui să fie constituit din două măsuri: semnarea și încheierea unui angajament transfrontalier european („angajamentul”) sau semnarea unui declarații transfrontaliere europene („declarația”).

(9)  Cu respectarea deplină a structurii instituționale și constituționale a statelor membre, utilizarea mecanismului este voluntară. Acesta ar trebui să fie constituit din două măsuri: semnarea și încheierea unui angajament transfrontalier european („angajamentul”) sau semnarea unui declarații transfrontaliere europene („declarația”). Ar trebui să fie posibil ca statele membre să aleagă să utilizeze un instrument pe care îl consideră mai avantajos.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Autoritățile competente ale statelor membre, ale țărilor, entităților sau regiunilor implicate ar trebui să adopte, în conformitate cu competențele lor specifice constituționale și definite juridic, soluția juridică ad hoc propusă înainte de a încheia și semna angajamentul sau de a semna declarația în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Declarația ar necesita în continuare o procedură legislativă în statul membru. Autoritatea care încheie declarația ar trebui să facă o declarație oficială conform căreia va declanșa, până la un anumit termen, procedura legislativă necesară pentru a modifica legislația națională aplicabilă în mod normal și a aplica, prin intermediul unei derogări explicite, legislația unui stat membru vecin.

(11)  Declarația ar necesita în continuare o procedură legislativă în statul membru. Autoritatea care încheie declarația ar trebui să facă o declarație oficială conform căreia va declanșa, până la un anumit termen, procedura legislativă necesară pentru a modifica legislația națională aplicabilă în mod normal și a aplica, prin intermediul unei derogări explicite, legislația unui stat membru vecin pentru a înlătura obstacolele apărute în implementarea proiectelor transfrontaliere comune.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Obstacolele de natură juridică sunt predominant resimțite de către persoane care interacționează în zona frontierelor terestre, traversând frontiera zilnic sau săptămânal. Pentru a concentra efectele prezentului regulament în regiunile cele mai apropiate de frontieră și cu cel mai înalt grad de integrare și interacțiune între statele membre învecinate, prezentul regulament ar trebui să se aplice în regiunile transfrontaliere luându-se în considerare teritoriului acoperit de regiunile frontaliere terestre învecinate din două sau mai multe state membre din cadrul regiunilor de nivel NUTS 326. Statele membre ar urma să aibă posibilitatea de a aplica mecanismul și în cazul frontierelor maritime și externe, altele decât cele cu țările AELS.

(12)  Obstacolele de natură juridică sunt predominant resimțite de către persoane care interacționează în zona frontierelor terestre, traversând frontiera zilnic sau săptămânal, precum lucrătorii transfrontalieri. Pentru a concentra efectele prezentului regulament în regiunile cele mai apropiate de frontieră și cu cel mai înalt grad de integrare și interacțiune între statele membre învecinate, prezentul regulament ar trebui să se aplice în regiunile transfrontaliere luându-se în considerare teritoriului acoperit de regiunile frontaliere terestre sau maritime învecinate din două sau mai multe state membre din cadrul regiunilor de nivel NUTS 326. Statele membre ar urma să aibă posibilitatea de a aplica mecanismul și în cazul frontierelor externe, altele decât cele cu țările AELS, pe bază voluntară pentru toate părțile implicate.

_________________

_________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a coordona sarcinile diferitelor autorități, care, în unele state membre, includ organisme legislative naționale și regionale, atât în cadrul unui anumit stat membru, cât și între autoritățile din două sau mai multe state membre vecine, fiecare stat membru care optează pentru mecanism ar trebui să aibă obligația de a institui puncte de coordonare transfrontalieră la nivel național și, acolo unde este cazul, la nivel regional, și să definească sarcinile și competențele acestora pe parcursul diferitelor etape ale mecanismului, incluzând inițierea, încheierea, implementarea și monitorizarea angajamentelor și declarațiilor.

(13)  Pentru a coordona sarcinile diferitelor autorități, care, în unele state membre, includ organisme legislative naționale și regionale, atât în cadrul unui anumit stat membru, cât și între autoritățile din două sau mai multe state membre vecine, fiecare stat membru ar trebui să aibă obligația de a institui puncte de coordonare transfrontalieră la nivel național și, acolo unde este cazul, la nivel regional, și să definească sarcinile și competențele acestora pe parcursul diferitelor etape ale mecanismului, incluzând inițierea, încheierea, implementarea și monitorizarea angajamentelor și declarațiilor.

Justificare

Obligația instituirii de puncte de coordonare transfrontalieră la nivel național este impusă tuturor statelor membre.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Principalii actori din statele membre cărora le revine misiunea de a încheia un angajament sau o declarație ar trebui să fie punctele de coordonare transfrontalieră naționale sau regionale însărcinate să stabilească legături cu toate autoritățile competente din statele membre respective și cu omologii lor din statele membre învecinate. Totodată, ar trebui să se stabilească în mod clar că punctul de coordonare transfrontalieră poate decide dacă trebuie lansată o procedură care conduce la încheierea unui angajament sau a unei declarații sau dacă a fost identificată o soluție care poate fi aplicată pentru eliminarea unuia sau mai multora dintre obstacolele juridice. Pe de altă parte, ar trebui, de asemenea, să se stabilească faptul că statul membru ale cărui dispoziții juridice urmează să fie aplicate într-un alt stat membru poate refuza această aplicare în afara teritoriului său. Orice decizie ar trebui să fie justificată și comunicată.

(17)  Principalii actori din statele membre cărora le revine misiunea de a încheia un angajament sau o declarație ar trebui să fie punctele de coordonare transfrontalieră naționale sau regionale însărcinate să stabilească legături cu toate autoritățile competente din statele membre respective și cu omologii lor din statele membre învecinate. Totodată, ar trebui să se stabilească în mod clar că punctul de coordonare transfrontalieră poate decide dacă trebuie lansată o procedură care conduce la încheierea unui angajament sau a unei declarații sau dacă a fost identificată o soluție care poate fi aplicată pentru eliminarea unuia sau mai multora dintre obstacolele juridice. Pe de altă parte, ar trebui, de asemenea, să se stabilească faptul că statul membru ale cărui dispoziții juridice urmează să fie aplicate într-un alt stat membru poate refuza această aplicare în afara teritoriului său. Orice decizie ar trebui să fie justificată corespunzător și comunicată în timp util tuturor partenerilor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Punerea în aplicare a unui angajament direct aplicabil ar trebui să constea în aplicarea dispozițiilor naționale ale unui alt stat membru. Acest lucru ar trebui să implice fie modificarea actelor administrative cu caracter juridic obligatoriu deja adoptate în conformitate cu dreptul național aplicabil în mod normal, fie, dacă acesta lucru nu s-a întâmplat, adoptarea de noi acte administrative pe baza legislației unui alt stat membru. În cazul în care mai multe autorități sunt competente, fiecare, pentru diferite aspecte ale unui obstacol juridic complex, angajamentul ar trebui însoțit de un calendar pentru fiecare dintre aceste aspecte. Respectând principiul subsidiarității, adoptarea și transmiterea acestor acte administrative modificate sau noi ar trebui să respecte legislația națională privind procedurile administrative.

(19)  Punerea în aplicare a unui angajament direct aplicabil ar trebui să constea în aplicarea dispozițiilor naționale ale unui alt stat membru atunci când se implementează proiecte comune. Acest lucru ar trebui să implice fie modificarea actelor administrative cu caracter juridic obligatoriu deja adoptate în conformitate cu dreptul național aplicabil în mod normal, fie, dacă acest lucru nu s-a întâmplat, adoptarea de noi acte administrative pe baza legislației unui alt stat membru într-un termen agreat de toți partenerii pentru a putea lansa proiectele comune în timp util. În cazul în care mai multe autorități sunt competente, fiecare, pentru diferite aspecte ale unui obstacol juridic complex, angajamentul ar trebui însoțit de un calendar pentru fiecare dintre aceste aspecte. Respectând principiul subsidiarității, adoptarea și transmiterea acestor acte administrative modificate sau noi ar trebui să respecte legislația națională privind procedurile administrative.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a stabili o bază de date, în conformitate cu articolul 8, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare pentru a stabili norme cu privire la funcționarea acesteia, la protecția datelor și la modelul care trebuie utilizat pentru transmiterea de către punctele de coordonare transfrontalieră a informațiilor privind implementarea și utilizarea mecanismului. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28. Pentru scopuri practice și de coordonare, Comitetul de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene ar trebui să fie comitetul competent în ceea ce privește procedura de adoptare a actelor de punere în aplicare.

(24)  Pentru a stabili o bază de date, în conformitate cu articolul 7, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare pentru a stabili norme cu privire la funcționarea acesteia, la protecția datelor și la modelul care trebuie utilizat pentru transmiterea de către punctele de coordonare transfrontalieră a informațiilor privind implementarea și utilizarea mecanismului. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului28. Pentru scopuri practice și de coordonare, Comitetul de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene ar trebui să fie comitetul competent în ceea ce privește procedura de adoptare a actelor de punere în aplicare.

__________________

__________________

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Normele naționale de punere în aplicare trebuie să precizeze care sunt regiunile de frontieră ale unui stat membru ce fac obiectul angajamentului sau al declarației. În consecință, Comisia va fi în măsură să evalueze dacă în cazul frontierei nemenționate statul membru a optat pentru un mecanism diferit.

eliminat

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), dreptul la educație (articolul 14), libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), în special libertatea de a căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru, libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16), accesul la securitate socială și la asistență socială (articolul 34), accesul la îngrijiri medicale (articolul 35) și accesul la serviciile de interes economic general (articolul 36).

(26)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), dreptul la educație (articolul 14), libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), în special libertatea de a căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru, libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16), accesul la securitate socială și la asistență socială (articolul 34), accesul la îngrijiri medicale (articolul 35), accesul la serviciile de interes economic general (articolul 36) și un nivel ridicat de protecție a mediului în conformitate cu principiul dezvoltării durabile (articolul 37).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din TUE, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Recurgerea la mecanismul specific instituit în temeiul prezentului regulament este voluntară. Dacă un stat membru decide, la o anumită frontieră cu unul sau mai multe state membre învecinate, să procedeze în continuare la soluționarea obstacolelor juridice într-o anumită regiune transfrontalieră în baza mecanismelor existente în funcțiune pe care le-a instituit la nivel național sau pe care le-a înființat oficial sau neoficial, împreună cu unul sau mai multe state membre vecine, nu este obligatoriu să fie selectat mecanismul instituit prin prezentul regulament. De asemenea, nici în cazul în care un stat membru decide, la o anumită frontieră cu unul sau mai multe state membre învecinate, să se alăture unui mecanism existent în funcțiune înființat în mod oficial sau neoficial de către unul sau mai multe state membre învecinate, cu condiția ca acest mecanism să permită aderarea, nu este obligatoriu să fie selectat mecanismul instituit prin prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale legate de regiunile transfrontaliere pentru care statele membre nu au în vigoare mecanisme eficiente de soluționare a obstacolelor,

(28)  În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din TUE, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Recurgerea la mecanismul specific instituit în temeiul prezentului regulament pentru soluționarea obstacolelor juridice în regiunile transfrontaliere este voluntară și nu exclude în niciun fel recurgerea la instrumente comparabile alternative. Dacă un stat membru decide ca, pentru un anumit proiect comun cu unul sau mai multe state membre învecinate, să procedeze în continuare la soluționarea obstacolelor juridice într-o anumită regiune transfrontalieră în baza mecanismelor existente în funcțiune pe care le-a instituit la nivel național sau pe care le-a înființat oficial sau neoficial, împreună cu unul sau mai multe state membre vecine, nu este obligatoriu să fie selectat mecanismul instituit prin prezentul regulament. De asemenea, nici în cazul în care un stat membru decide ca, pentru un anumit proiect comun cu unul sau mai multe state membre învecinate, să se alăture unui mecanism existent în funcțiune înființat în mod oficial sau neoficial de către unul sau mai multe state membre învecinate, cu condiția ca acest mecanism să permită aderarea, nu este obligatoriu să fie selectat mecanismul instituit prin prezentul regulament. În cele din urmă, în cazul în care un stat membru decide, împreună cu unul sau mai multe state membre învecinate, să instituie în mod oficial sau neoficial un nou mecanism eficient de soluționare a obstacolelor juridice care împiedică punerea în aplicare a unui proiect comun în regiunile transfrontaliere, nu este obligatoriu să fie selectat mecanismul instituit prin prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale legate de regiunile transfrontaliere pentru care statele membre nu au în vigoare mecanisme eficiente de soluționare a obstacolelor.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Prezentul regulament ar trebui să respecte principiul subsidiarității. Acesta nu afectează în niciun fel suveranitatea statelor membre și nu intră în contradicție cu constituțiile lor.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie un mecanism care să permită aplicarea într-un stat membru, în ceea ce privește o zonă transfrontalieră, a dispozițiilor juridice din alt stat membru, în cazul în care aplicarea dispozițiilor juridice ale primului stat ar constitui un obstacol juridic care împiedică implementarea unui proiect comun (denumit în continuare „mecanismul”).

1.  Prezentul regulament instituie un mecanism voluntar care să permită aplicarea într-un stat membru, în ceea ce privește un singur proiect comun dintr-o zonă transfrontalieră, a dispozițiilor juridice din alt stat membru, în cazul în care aplicarea dispozițiilor juridice ale primului stat ar constitui unul sau mai multe obstacole juridice care împiedică implementarea unui proiect comun (denumit în continuare „mecanismul”).

Justificare

Formularea din propunere ridică îndoieli în ceea ce privește interpretarea: nu este clar dacă un stat membru poate opta pentru mecanismul transfrontalier european (MTFE) pentru fiecare „proiect comun” sau este obligat să decidă cu privire la aplicarea mecanismului pentru toate „proiectele comune” posibile desfășurate de-a lungul unei frontiere. Raportorul dorește să evite situațiile în care statele membre care, în prezent, nu dispun de alte mecanisme nu au altă opțiune decât de a utiliza MTFE. Aplicarea MTFE ar trebui să se facă pe bază voluntară, în urma unei evaluări de la caz la caz de către statul membru.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  protecția juridică a persoanelor rezidente într-o regiune transfrontalieră în ceea ce privește mecanismul.

(c)  protecția juridică a persoanelor rezidente sau care locuiesc pe perioadă limitată într-o regiune transfrontalieră în ceea ce privește mecanismul.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „regiune transfrontalieră” înseamnă teritoriul corespunzător unor regiuni de nivel NUTS 3 care împart o frontieră terestră în două sau mai multe state membre;

(1)  „regiune transfrontalieră” înseamnă teritoriul corespunzător unor regiuni de nivel NUTS 3 care împart o frontieră terestră sau maritimă în două sau mai multe state membre;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „proiect comun” înseamnă orice element de infrastructură cu impact într-o anumită regiune transfrontalieră sau orice serviciu de interes economic general furnizat într-o anumită regiune transfrontalieră;

(2)  „proiect comun” înseamnă orice element de infrastructură cu impact într-o anumită regiune transfrontalieră sau orice serviciu de interes economic general furnizat într-o anumită regiune transfrontalieră, indiferent dacă acest impact apare pe ambele părți ale frontierei sau doar pe una din părți;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „inițiator” înseamnă actorul care identifică obstacolul juridic și declanșează mecanismul prin prezentarea unui document de inițiativă;

(5)  „inițiator” înseamnă actorul care identifică unul sau mai multe obstacole juridice și declanșează mecanismul prin prezentarea unui document de inițiativă;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre au posibilitatea fie de a opta pentru mecanism, fie de a opta pentru modalități existente de soluționare a obstacolelor juridice care împiedică implementarea unui proiect comun în regiunile transfrontaliere pe o anumită frontieră cu unul sau mai multe state membre.

1.  Statele membre pot să opteze pentru mecanism sau să opteze pentru alte modalități de soluționare a obstacolelor juridice care împiedică implementarea unui proiect comun în regiunile transfrontaliere cu unul sau mai multe state membre.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  De asemenea, un stat membru poate decide, în ceea ce privește o anumită frontieră cu unul sau mai multe state membre învecinate, să adere la un mecanism existent în funcțiune înființat în mod oficial sau neoficial de către unul sau mai multe state membre vecine.

2.  Un stat membru poate ca, în ceea ce privește un proiect comun din regiuni transfrontaliere cu unul sau mai multe state membre învecinate, să adere la un mecanism existent în funcțiune înființat în mod oficial sau neoficial de către unul sau mai multe state membre vecine sau să aplice mecanismul în ceea ce privește declarația.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot utiliza, de asemenea, mecanismul în regiunile transfrontaliere de la frontierele maritime sau în regiunile transfrontaliere dintre unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe sau una sau mai multe țări și teritorii de peste mări.

3.  Statele membre pot aplica, de asemenea, mecanismul în cazul unui proiect comun dintr-o regiune transfrontalieră dintre unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe sau una sau mai multe țări și teritorii de peste mări, pe bază voluntară pentru toate părțile implicate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un stat membru optează pentru mecanism, aceasta instituie unul sau mai multe puncte de coordonare transfrontalieră într-unul din următoarele moduri:

1.  Fiecare stat membru instituie sau desemnează unul sau mai multe puncte de coordonare transfrontalieră într-unul din următoarele moduri:

Justificare

În propunerea raportorului, punctele de coordonare transfrontalieră vor fi esențiale pentru a evalua dacă și cum pot fi soluționate obstacolele juridice. Prin urmare, raportorul propune înființarea obligatorie a unor puncte de coordonare transfrontalieră în fiecare stat membru. Dat fiind că aplicarea MTFE va fi declanșată în mod voluntar, este la latitudinea statului membru să decidă amploarea capacității administrative a acestor puncte de coordonare transfrontalieră.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  țin legătura cu punctele de coordonare transfrontalieră existente în statele membre învecinate sau cu punctele de coordonare transfrontalieră din alte entități teritoriale cu competențe legislative în propriul stat membru sau într-un alt stat membru;

(d)  țin legătura cu punctele de coordonare transfrontalieră din statele membre învecinate sau cu punctele de coordonare transfrontalieră din alte entități teritoriale cu competențe legislative în propriul stat membru sau într-un alt stat membru;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  la cererea unei autorități de aplicare competente situată într-un alt stat membru care nu are propriul punct de coordonare transfrontalieră, să efectueze analiza preliminară a unui document de inițiativă;

(c)  la cererea unei autorități de aplicare competente situată într-un alt stat membru, să efectueze analiza preliminară a unui document de inițiativă;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b)  publică și actualizează o listă a tuturor punctelor naționale și regionale de coordonare transfrontalieră;

b)  creează, publică și actualizează o bază de date a tuturor punctelor naționale și regionale de coordonare transfrontalieră;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia elaborează o strategie de comunicare de sprijin cu scopul de:

 

(a) a promova schimbul de bune practici;

 

(b) a furniza informații practice și o interpretare în ceea ce privește domeniul de aplicare și concentrarea tematică a prezentului regulament; și

 

(c) a clarifica procedura exactă de încheiere a unui angajament sau a unei declarații.

Justificare

Punerea în aplicare a regulamentului ar trebui să fie însoțită de o campanie de informare care să ofere informații clare și practice care vor facilita aplicarea acestuia de către părțile interesate.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Inițiatorul identifică obstacolul juridic în ceea ce privește planificarea, dezvoltarea, dotarea cu personal, finanțarea sau funcționarea unui proiect comun.

1.  Inițiatorul identifică obstacolul sau obstacolele juridice în ceea ce privește planificarea, dezvoltarea, dotarea cu personal, finanțarea sau funcționarea unui proiect comun.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o descriere a proiectului comun și a contextului său, a obstacolului juridic corespunzător din statul membru de aplicare, precum și a motivelor care impun soluționarea obstacolului juridic;

(a)  o descriere a proiectului comun și a contextului său, a obstacolului sau obstacolelor juridice corespunzătoare din statul membru de aplicare, precum și a motivelor care impun soluționarea obstacolului sau obstacolelor juridice;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o listă cu dispozițiile juridice specifice din statul membru de transfer care permit soluționarea obstacolului juridic sau, dacă nu există dispoziții juridice adecvate, o propunere de soluție juridică ad hoc;

(b)  o listă cu dispozițiile juridice specifice din statul membru de transfer care permit soluționarea unuia sau mai multor obstacole juridice sau, dacă nu există dispoziții juridice adecvate, o propunere de soluție juridică ad hoc;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Analiza preliminară a documentului de inițiativă efectuată de statul membru de aplicare

Analiza preliminară a documentului de inițiativă efectuată de statul sau statele membre de aplicare sau de transfer

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punctul de coordonare transfrontalieră competent analizează documentul de inițiativă. Aceasta ține legătura cu toate autoritățile de aplicare competente și cu punctele de coordonare transfrontalieră naționale sau, după caz, cu alte puncte de coordonare transfrontalieră regionale din statului membru de aplicare, precum și cu punctul de coordonare transfrontalieră național din statul membru de transfer.

1.  Punctul de coordonare transfrontalieră competent al statului membru de aplicare analizează documentul de inițiativă. Aceasta ține legătura cu toate autoritățile de aplicare competente și cu punctele de coordonare transfrontalieră naționale sau, după caz, cu alte puncte de coordonare transfrontalieră regionale din statului membru de aplicare, precum și cu punctul de coordonare transfrontalieră național din statul membru de transfer.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În termen de trei luni de la primirea unui document de inițiativă, punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer comunică reacția sa preliminară punctului de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de trei luni de la primirea documentului de inițiativă, punctul de coordonare transfrontalieră competent transmite inițiatorului un răspuns scris în care întreprinde una sau mai multe dintre acțiunile următoare:

2.  În termen de șase luni de la primirea documentului de inițiativă, punctul de coordonare transfrontalieră competent al statului membru de aplicare transmite inițiatorului un răspuns scris în care întreprinde una sau mai multe dintre acțiunile următoare:

Justificare

Evaluarea documentului de inițiativă poate fi complicată și poate necesita mai mult timp decât cele trei luni propuse, în special ținând cont de perioadele de vară și/sau de vacanță.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informează inițiatorul cu privire la evaluarea sa conform căreia obstacolul juridic corespunde unuia dintre cazurile menționate la articolul 12 alineatul (4) și descrie angajamentul autorității de aplicare competente în vederea modificării sau adaptării respectivului obstacol juridic;

(d)  informează inițiatorul cu privire la evaluarea sa conform căreia unul sau mai multe obstacole juridice constituie unul dintre cazurile menționate la articolul 12 alineatul (4) și descrie angajamentul autorității de aplicare competente în vederea modificării sau adaptării respectivului obstacol juridic;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informează inițiatorul cu privire la evaluarea sa conform căreia obstacolul juridic corespunde uneia dintre situațiile menționate la articolul 12 alineatul (4) și prezintă motivele refuzului de a modifica sau adapta acest obstacol juridic, făcând referire totodată la căile de atac împotriva acestei decizii, în conformitate cu legislația statului membru de aplicare;

(e)  informează inițiatorul cu privire la evaluarea sa conform căreia unul sau mai multe obstacole juridice constituie una dintre situațiile menționate la articolul 12 alineatul (4) și prezintă motivele refuzului de a modifica sau adapta acest obstacol juridic, făcând referire totodată la căile de atac împotriva acestei decizii, în conformitate cu legislația statului membru de aplicare;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  redirecționează inițiatorul să opteze pentru un mecanism existent, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2), pentru a soluționa unul sau mai multe obstacole juridice care împiedică punerea în aplicare a proiectului comun, sau transmite direct documentul de inițiativă organismului competent din cadrul mecanismului corespunzător;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  informează inițiatorul cu privire la faptul că unul sau mai multe dintre statele membre în cauză au decis să nu soluționeze unul sau mai multe dintre obstacolele juridice identificate de către inițiator, prezentând în scris motivele care stau la baza acestei decizii;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

eliminat

Analiza preliminară a documentului de inițiativă efectuată de statul membru de transfer

 

La primirea unui document de inițiativă, punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer îndeplinește sarcinile enumerate la articolul 10 alineatul (2) și poate comunica reacția sa preliminară punctului de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare.

 

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare solicită un document de inițiativă revizuit sau informații suplimentare specifice, acesta analizează documentul de inițiativă revizuit sau informațiile suplimentare specifice sau ambele și, în termen de trei luni de la primirea acestora, întreprinde acțiunile ca și când documentul de inițiativă ar fi fost transmis pentru prima dată.

1.  În cazul în care punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare solicită un document de inițiativă revizuit sau informații suplimentare specifice, acesta analizează documentul de inițiativă revizuit sau informațiile suplimentare specifice sau ambele și, în termen de șase luni de la primirea acestora, întreprinde acțiunile ca și când documentul de inițiativă ar fi fost transmis pentru prima dată.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare consideră că documentul de inițiativă revizuit continuă să nu fie elaborat în conformitate cu articolul 10 sau că informațiile suplimentare specifice sunt în continuare insuficiente, aceasta informează în scris inițiatorul, în termen de trei luni de la primirea documentului de inițiativă revizuit, în legătură cu decizia sa de a închide procedura. Această decizie trebuie să fie justificată în mod corespunzător.

2.  În cazul în care punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare consideră că documentul de inițiativă revizuit continuă să nu fie elaborat în conformitate cu articolul 10 sau că informațiile suplimentare specifice sunt în continuare insuficiente, aceasta informează în scris inițiatorul, în termen de șase luni de la primirea documentului de inițiativă revizuit, în legătură cu decizia sa de a închide procedura. Această decizie trebuie să fie justificată în mod corespunzător.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare sau autoritatea de aplicare competentă concluzionează în analiza sa că obstacolul juridic descris în documentul de inițiativă se bazează pe o neînțelegere sau pe o interpretare greșită a legislației relevante sau pe lipsa unor informații suficiente cu privire la legislația relevantă, procedura este închisă prin informarea inițiatorului cu privire la concluzia că nu există niciun obstacol juridic.

3.  În cazul în care punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare sau autoritatea de aplicare competentă concluzionează în analiza sa că unul sau mai multe obstacole juridice descrise în documentul de inițiativă se bazează pe o neînțelegere sau pe o interpretare greșită a legislației relevante sau pe lipsa unor informații suficiente cu privire la legislația relevantă, procedura este închisă prin informarea inițiatorului cu privire la concluzia că nu există niciun obstacol juridic.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care obstacolul juridic constă doar într-o dispoziție administrativă, normă sau practică administrativă a statului membru de aplicare sau într-o dispoziție administrativă, normă sau practică administrativă complet diferită de o dispoziție adoptată în conformitate cu o procedură legislativă și care poate fi așadar modificată sau adaptată fără a fi nevoie de o procedură legislativă, autoritatea de aplicare competentă informează inițiatorul în scris cu privire la refuzul sau disponibilitatea de a modifica sau adapta dispoziția administrativă, norma sau practica administrativă respectivă în termen de opt luni.

4.  În cazul în care unul sau mai multe obstacole juridice constau doar într-o dispoziție administrativă, normă sau practică administrativă a statului membru de aplicare sau într-o dispoziție administrativă, normă sau practică administrativă complet diferită de o dispoziție adoptată în conformitate cu o procedură legislativă și care poate fi așadar modificată sau adaptată fără a fi nevoie de o procedură legislativă, autoritatea de aplicare competentă informează inițiatorul în scris cu privire la refuzul sau disponibilitatea de a modifica sau adapta dispoziția administrativă, norma sau practica administrativă respectivă în termen de opt luni.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  descrierea proiectului comun și a contextului său, a obstacolului juridic corespunzător, precum și a motivelor care impun soluționarea obstacolului juridic;

(a)  descrierea proiectului comun și a contextului său, a unuia sau mai multor obstacole juridice corespunzătoare, precum și a motivelor care impun soluționarea unuia sau mai multor obstacole juridice;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  lista dispozițiilor juridice specifice sau a dispozițiilor care constituie obstacolul juridic și care, prin urmare, nu se aplică proiectului comun;

(b)  lista dispozițiilor juridice specifice sau a dispozițiilor care constituie unul sau mai multe obstacole juridice și care, prin urmare, nu se aplică proiectului comun;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în termen de cel mult trei luni de la transmiterea informațiilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau cu articolul 12 alineatele (1) și (2);

(a)  în termen de cel mult șase luni de la transmiterea informațiilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau cu articolul 12 alineatele (1) și (2);

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer examinează proiectul de angajament sau de declarație primit în temeiul articolului 15 și, în termen de cel mult trei luni de la primirea proiectului și după consultarea autorităților de transfer competente, întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

1.  Punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer examinează proiectul de angajament sau de declarație primit în temeiul articolului 15 și, în termen de cel mult șase luni de la primirea proiectului și după consultarea autorităților de transfer competente, întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În statele membre în care autoritatea de transfer competentă este cea care semnează un angajament sau o declarație, punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer trimite cele două exemplare originale semnate de autoritatea de transfer competentă în conformitate cu alineatul (1) literele (a) și (b).

2.  În statele membre în care autoritatea de transfer competentă este cea care semnează un angajament sau o declarație, punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer trimite, în conformitate cu alineatul (1) literele (a) și (b), unul dintre cele două exemplare originale semnate de autoritatea de transfer competentă punctului de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare examinează răspunsul transmis de punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer și întreprinde, în termen de cel mult o lună de la data primirii acestuia, una sau mai multe dintre următoarele acțiuni, care sunt comunicate în scris autorității de transfer competente:

1.  Punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare examinează răspunsul transmis de punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer și întreprinde, în termen de cel mult trei luni de la data primirii acestuia, una sau mai multe dintre următoarele acțiuni, care sunt comunicate în scris autorității de transfer competente:

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul prevăzut la alineatul (2) litera (a), finalizează angajamentul sau declarația, semnează două exemplare originale și trimite unul înapoi punctului de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer pentru a fi semnat;

(a)  în cazul prevăzut la articolul 16 alineatul (1) litera (a), finalizează angajamentul sau declarația, semnează trei exemplare originale și trimite unul înapoi punctului de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer pentru a fi semnat;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul prevăzut la alineatul (2) litera (b), modifică în consecință angajamentul sau declarația în ceea ce privește informațiile din proiectul de angajament sau de declarație menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (f) și (h), finalizează angajamentul sau declarația, semnează două exemplare originale și trimite unul înapoi punctului de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer pentru a fi semnat;

(b)  în cazul prevăzut la articolul 16 alineatul (1) litera (b), modifică în consecință angajamentul sau declarația în ceea ce privește informațiile din proiectul de angajament sau de declarație menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (f) și (h), finalizează angajamentul sau declarația, semnează trei exemplare originale și trimite unul înapoi punctului de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer pentru a fi semnat;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul prevăzut la alineatul (2) litera (c), informează inițiatorul și Comisia, adăugând în același timp justificarea adusă de autoritatea de transfer competentă;

(c)  în cazul prevăzut la articolul 16 alineatul (1) litera (c), informează inițiatorul și Comisia, adăugând în același timp justificarea adusă de autoritatea de transfer competentă;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în cazul prevăzut la alineatul (2) litera (d), examinează modificările și procedează în conformitate cu litera (b) de la prezentul alineat sau relansează o a doua procedură, în temeiul articolului 9, indicând motivul pentru care autoritatea de aplicare competentă nu a putut să accepte modificările sau o parte dintre ele.

(d)  în cazul prevăzut la articolul 16 alineatul (1) litera (d), examinează modificările și procedează fie în conformitate cu litera (b) de la prezentul alineat, fie în conformitate cu litera (c) de la prezentul alineat, indicând motivul pentru care autoritatea de aplicare competentă nu a putut să accepte modificările sau o parte dintre ele.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  După primirea angajamentului sau a declarației care poartă și semnătura punctului de coordonare transfrontalieră competent sau a autorității de transfer competente în cazurile prevăzute la alineatul (1) litera (a) sau (b) sau, în cazul în care punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de transfer a reacționat pozitiv în urma celei de a doua proceduri prevăzute la alineatul (1) litera (d), punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare:

2.  După primirea angajamentului sau a declarației care poartă și semnătura punctului de coordonare transfrontalieră competent sau a autorității de transfer competente în cazurile prevăzute la alineatul (1) litera (a) sau (b), punctul de coordonare transfrontalieră competent din statul membru de aplicare:

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

Articolul 25

Raportare

Raportare

Până la zz.ll.aaaa [prima zi a lunii de după intrarea în vigoare a prezentului regulament + cinci ani; a se completa de către Oficiul pentru Publicații], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor un raport de evaluare a aplicării prezentului regulament pe baza unor indicatori privind eficacitatea, eficiența, relevanța, valoarea adăugată europeană și posibilitățile de simplificare.

1.  Până la zz.ll.aaaa [prima zi a lunii de după intrarea în vigoare a prezentului regulament + trei ani; a se completa de către Oficiul pentru Publicații], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor un raport de evaluare a aplicării prezentului regulament pe baza unor indicatori privind eficacitatea, eficiența, relevanța, valoarea adăugată europeană și posibilitățile de simplificare.

 

2.  În raportul menționat la alineatul (1), Comisia face referire în special la domeniul de aplicare geografic și la cel tematic al prezentului regulament, așa cum sunt definite la articolul 3 punctele 1 și, respectiv, 2.

 

3.  Înainte de întocmirea raportului, Comisia organizează o consultare publică cu diferiții actori implicați, inclusiv cu autoritățile locale și regionale și cu organizațiile societății civile.

(1)

JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În Uniunea Europeană, regiunile transfrontaliere reprezintă aproximativ 40 % din teritoriul Uniunii și găzduiesc aproape o treime din cei 512 milioane de cetățeni ai săi. În același timp, regiunile frontaliere din Europa au în general o performanță economică mai slabă, rate ale șomajului mai mari și o infrastructură relativ subdezvoltată în raport cu regiunile situate mai central în statele membre. S-a estimat că, dacă s-ar elimina 20 % din obstacolele frontaliere, PIB-ul regiunilor de frontieră ar crește cu 2 %, ajungând la aproximativ 91 de miliarde EUR pe an. În trecut, în multe regiuni de frontieră din Europa au avut loc războaie și conflicte între țări.

Din aceste motive, articolul 174 din Tratatul de la Lisabona nu enumeră drept obiective explicite numai coeziunea economică și socială, ci și coeziunea teritorială (acordând o atenție deosebită regiunilor transfrontaliere). Din această perspectivă, propunerea de instituire a unui mecanism transfrontalier european (MTFE) ar trebui considerată o completare la Interreg și grupările europene de cooperare teritorială (GECT). Mecanismul transfrontalier european propus are drept scop să soluționeze obstacolele transfrontaliere de natură juridică sau administrativă, prin aplicarea într-o regiune transfrontalieră comună dintr-un anumit stat membru a dispozițiilor juridice din statul membru învecinat pentru un anumit proiect comun.

Mecanismul transfrontalier european

Raportorul sprijină și salută intenția propunerii Comisiei Europene „privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier” (Mecanismul transfrontalier european, MTFE). Acest mecanism ar putea face parte dintr-un set general de instrumente pentru promovarea unei cooperări transfrontaliere eficace și, prin urmare, pentru îmbunătățirea prosperității și bunăstării locuitorilor din regiunile frontaliere ale UE și a calității vieții lor.

Sunt necesare clarificări cu privire la câteva aspecte, în special în ceea ce privește caracterul voluntar al MTFE și domeniul de aplicare al mecanismului, precum și subsidiaritatea și proporționalitatea propunerii.

Propunerea ar trebui să vizeze adăugarea unui instrument voluntar la setul de instrumente de care dispun statele membre pentru a stimula cooperarea transfrontalieră. Statele membre ar trebui să aibă întotdeauna ultimul cuvânt în ceea ce privește utilizarea sau nu a mecanismului.

În plus, este necesar ca statele membre să poată alege dacă să utilizeze MTFE sau un alt mecanism existent pentru fiecare proiect comun în parte, de la caz la caz. În cazul în care statele membre ar trebui să facă o astfel de alegere o singură dată pentru o întreagă zonă frontalieră, cele care nu dispun în prezent de mecanisme de soluționare a obstacolelor juridice într-un context transfrontalier ar fi, practic, obligate să utilizeze MTFE, ceea ce ar submina caracterul voluntar al propunerii.

Prin modificările propuse, se abordează în mod adecvat toate aspectele legate de proporționalitate și subsidiaritate. MTFE devine un instrument voluntar și poate fi utilizat „à-la-carte”, statele membre putând alege, de fiecare dată când identifică un obstacol juridic într-un context transfrontalier, fie să utilizeze un mecanism existent, fie să instituie un nou mecanism sau să utilizeze MTFE. De asemenea, în cazul în care au motive întemeiate, statele membre pot alege să nu declanșeze niciun mecanism de soluționare a obstacolului juridic sau administrativ. Declanșarea mecanismului transfrontalier european, care permite unui stat membru să aplice dispozițiile sale juridice într-un alt stat membru, impune un control strict din partea tuturor părților implicate. Astfel, fiind posibil ca termenele propuse de Comisie să fi fost prea strânse, unele dintre ele au fost modificate.

În cele din urmă, domeniul tematic al propunerii rămâne pe cât posibil intact. După consolidarea bazei voluntare a propunerii și schimbarea totodată a modalității de alegere de către statele membre între MTFE și mecanismele existente, domeniul de aplicare poate rămâne larg, astfel încât să se asigure aplicarea practică a MTFE pentru toate potențialele proiecte viitoare a căror realizare ar putea fi împiedicată de obstacole juridice sau administrative dintr-o regiune transfrontalieră.

Raportorul consideră că punerea în aplicare efectivă a mecanismului transfrontalier european poate fi fezabilă numai dacă toate statele membre și toate autoritățile competente din statele membre valorifică oportunitatea de a soluționa obstacolele juridice și administrative prin colaborare, în spiritul bunei cooperări și al bunei vecinătăți. Caracterul voluntar al MTFE va contribui la valorificarea deplină a potențialului regiunilor frontaliere europene.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (26.10.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din regiunile transfrontaliere de-a lungul frontierelor maritime sau din regiunile transfrontaliere dintre statele membre și țările terțe, aplicarea prezentului regulament și utilizarea mecanismului ar trebui să fie extinse la aceste regiuni, respectând în același timp dreptul Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Autoritățile competente ale statelor membre, ale țărilor, entităților sau regiunilor implicate ar trebui să adopte, în conformitate cu competențele lor specifice constituționale și definite juridic, soluția juridică ad hoc propusă înainte de a încheia și semna angajamentul sau de a semna declarația în temeiul articolelor 16 și 17.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier

Referințe

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

REGI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data adoptării

25.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

9

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier

Referințe

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Data prezentării la PE

30.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

REGI

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

9.7.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Data adoptării

22.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

1

15

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Data depunerii

29.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate