Postopek : 2018/0198(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0414/2018

Predložena besedila :

A8-0414/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0118

POROČILO     ***I
PDF 824kWORD 100k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Matthijs van Miltenburg

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0373),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 175(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0228/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... (2),

–  ob upoštevanju pisnega in obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0414/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Ob spoštovanju prava Unije bi bilo treba izvajanje te uredbe in uporabo mehanizma za reševanje pravnih in upravnih ovir razširiti na čezmejne regije ob morski meji ali čezmejne regije med državami članicami in tretjimi državami, da bi se izboljšalo življenje državljanov v teh regijah.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Čeprav v nekaterih regijah Unije že obstajajo učinkoviti mehanizmi za čezmejno sodelovanje na meddržavni, regionalni in lokalni ravni, ne pokrivajo vseh obmejnih regij v Uniji. Da bi dopolnili obstoječe sisteme, je torej treba vzpostaviti prostovoljen mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v vseh obmejnih regijah (v nadaljnjem besedilu: mehanizem).

(8)  Čeprav v nekaterih regijah Unije že obstajajo učinkoviti mehanizmi za čezmejno sodelovanje na meddržavni, regionalni in lokalni ravni, ne pokrivajo vseh obmejnih regij v Uniji. Da bi dopolnili obstoječe sisteme, je torej treba vzpostaviti prostovoljen mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v vseh obmejnih regijah (v nadaljnjem besedilu: mehanizem), to pa ne preprečuje vzpostavitve drugih podobnih mehanizmov v skladu s posebnimi potrebami na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Uporaba mehanizma bi morala biti prostovoljna v tistih obmejnih regijah neke države članice, kjer obstaja drug učinkovit mehanizem ali bi se lahko vzpostavil s sosednjo državo članico, pri tem pa bi bilo treba v celoti spoštovati ustavno in institucionalno ureditev držav članic. Mehanizem bi morala sestavljati dva ukrepa: podpis in sklenitev evropske čezmejne zaveze (v nadaljnjem besedilu: zaveza) ali podpis evropske čezmejne izjave (v nadaljnjem besedilu: izjava).

(9)  Uporaba mehanizma je prostovoljna, pri tem pa bi bilo treba v celoti spoštovati ustavno in institucionalno ureditev držav članic. Mehanizem bi morala sestavljati dva ukrepa: podpis in sklenitev evropske čezmejne zaveze (v nadaljnjem besedilu: zaveza) ali podpis evropske čezmejne izjave (v nadaljnjem besedilu: izjava). Države članice bi morale imeti možnost izbire instrumenta, ki se jim zdi bolj koristen.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Pristojni organi držav članic ter sodelujočih držav članic, subjektov ali regij bi morali v skladu s svojimi ustavnimi in zakonsko določenimi posebnimi pristojnostmi sprejeti predlagano ad hoc pravno rešitev, preden sklenejo in podpišejo zavezo ali podpišejo izjavo v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za izjavo bi bil še vedno potreben zakonodajni postopek v državi članici. Organ, ki sklene izjavo, bi moral podati formalno izjavo, da bo v določenem roku začel zakonodajni postopek, potreben za spremembo nacionalne zakonodaje, ki se običajno uporablja, in uporabo zakonodaje sosednje države članice z izrecnim odstopanjem.

(11)  Za izjavo bi bil še vedno potreben zakonodajni postopek v državi članici. Organ, ki sklene izjavo, bi moral podati formalno izjavo, da bo v določenem roku začel zakonodajni postopek, potreben za spremembo nacionalne zakonodaje, ki se običajno uporablja, in uporabo zakonodaje sosednje države članice z izrecnim odstopanjem, da bi odpravili ovire za izvajanje skupnih čezmejnih projektov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pravne ovire občutijo predvsem ljudje ob kopenskih mejah, ker jih prečkajo dnevno ali tedensko. Da se učinek te uredbe osredotočil predvsem na regije, ki so najbližje meji in v katerih je stopnja povezovanja in medsebojnega delovanja sosednjih držav največja, bi se morala ta uredba uporabljati za čezmejne regije v smislu ozemlja sosednjih obmejnih regij na ravni NUTS 3 ob kopenski meji v dveh ali več državah članicah26. To državam članicam ne bi smelo preprečevati uporabe mehanizma tudi na morskih in zunanjih mejah z državami, ki niso države EFTA.

(12)  Pravne ovire občutijo predvsem ljudje ob kopenskih mejah, kot so čezmejni delavci, ker jih prečkajo dnevno ali tedensko. Da se učinek te uredbe osredotočil predvsem na regije, ki so najbližje meji in v katerih je stopnja povezovanja in medsebojnega delovanja sosednjih držav največja, bi se morala ta uredba uporabljati za čezmejne regije v smislu ozemlja sosednjih obmejnih regij na ravni NUTS 3 ob kopenski ali morski meji v dveh ali več državah članicah26. To državam članicam ne bi smelo preprečevati uporabe mehanizma tudi na morskih in zunanjih mejah z državami, ki niso države EFTA, s prostovoljnim sodelovanjem vseh zadevnih strani.

_________________

_________________

26Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

26Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za usklajevanje nalog med različnimi organi države članice, ki v nekaterih državah članicah zajemajo nacionalne in regionalne zakonodajne organe, ter med organi ene ali več sosednjih držav članic bi morala vsaka država članica, ki se odloči za mehanizem, vzpostaviti nacionalne in po potrebi regionalne čezmejne koordinacijske točke ter opredeliti njihove naloge in pristojnosti po različnih korakih mehanizma, ki zajemajo začetek, zaključek, izvajanje in spremljanje zavez in izjav.

(13)  Za usklajevanje nalog med različnimi organi države članice, ki v nekaterih državah članicah zajemajo nacionalne in regionalne zakonodajne organe, ter med organi ene ali več sosednjih držav članic bi morala vsaka država članica vzpostaviti nacionalne in, kjer je ustrezno, regionalne čezmejne koordinacijske točke ter opredeliti njihove naloge in pristojnosti po različnih korakih mehanizma, ki zajemajo začetek, zaključek, izvajanje in spremljanje zavez in izjav.

Obrazložitev

Obveznost vzpostavitve nacionalnih čezmejnih koordinacijskih točk velja za vse države članice.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ključni subjekti v državah članicah, ki morajo skleniti zavezo ali izjavo, bi morale biti zadevne nacionalne ali regionalne čezmejne koordinacijske točke, ki se povezujejo z vsemi pristojnimi organi v svoji državi članici in z ustreznimi točkami v sosednji državi članici. Jasno bi moralo biti določeno tudi, da se lahko čezmejna koordinacijska točka odloči, ali je treba začeti postopek za sklenitev zaveze ali izjave ali pa je bila za eno ali več pravnih ovir že najdena rešitev, ki bi se lahko uporabila. Po drugi strani bi bilo treba določiti tudi, da lahko država članica, katere zakonske določbe naj bi se uporabljale v drugi državi članici, zavrne tako uporabo zunaj svojega ozemlja. Odločitev bi morala biti utemeljena in ustrezno objavljena.

(17)  Ključni subjekti v državah članicah, ki morajo skleniti zavezo ali izjavo, bi morale biti zadevne nacionalne ali regionalne čezmejne koordinacijske točke, ki se povezujejo z vsemi pristojnimi organi v svoji državi članici in z ustreznimi točkami v sosednji državi članici. Jasno bi moralo biti določeno tudi, da se lahko čezmejna koordinacijska točka odloči, ali je treba začeti postopek za sklenitev zaveze ali izjave ali pa je bila za eno ali več pravnih ovir že najdena rešitev, ki bi se lahko uporabila. Po drugi strani bi bilo treba določiti tudi, da lahko država članica, katere zakonske določbe naj bi se uporabljale v drugi državi članici, zavrne tako uporabo zunaj svojega ozemlja. Odločitev bi morala biti ustrezno utemeljena in pravočasno sporočena vsem partnerjem.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Z izvajanjem samodejno izvršljive zaveze bi se morale uporabljati prenesene nacionalne določbe druge države članice. To bi moralo pomeniti spremembo zakonsko zavezujočih upravnih aktov, ki so že sprejeti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se običajno uporablja, ali če se to še ni zgodilo, sprejetje novih upravnih aktov, ki bi temeljili na zakonodaji druge države članice. Če je za različne vidike zapletene pravne ovire pristojnih več organov, bi moral biti zavezi priložen časovni razpored za vsakega. Ob upoštevanju načela subsidiarnosti bi moralo sprejetje in prenos navedenih spremenjenih ali novih upravnih aktov slediti nacionalni zakonodaji o upravnih postopkih.

(19)  Z izvajanjem samodejno izvršljive zaveze bi se morale pri izvajanju skupnih projektov uporabljati prenesene nacionalne določbe druge države članice. To bi moralo pomeniti spremembo zakonsko zavezujočih upravnih aktov, ki so že sprejeti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se običajno uporablja, ali če se to še ni zgodilo, sprejetje novih upravnih aktov, ki bi temeljili na zakonodaji druge države članice, v roku, o katerem se dogovorijo vsi partnerji, da bi se lahko začeli skupni projekti pravočasno izvajati. Če je za različne vidike zapletene pravne ovire pristojnih več organov, bi moral biti zavezi priložen časovni razpored za vsakega. Ob upoštevanju načela subsidiarnosti bi moralo sprejetje in prenos navedenih spremenjenih ali novih upravnih aktov slediti nacionalni zakonodaji o upravnih postopkih.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za vzpostavitev podatkovne zbirke v skladu s členom 8 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev pravil o njenem vodenju, varstvu podatkov in modelu, ki se uporabi, ko čezmejne koordinacijske točke predložijo informacije o izvajanju in uporabi mehanizma. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu s svetovalnim postopkom na podlagi Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta28. Iz praktičnih razlogov in zaradi lažjega usklajevanja bi moral biti Odbor za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov pristojni odbor za postopek sprejetja izvedbenih aktov.

(24)  Za vzpostavitev podatkovne zbirke v skladu s členom 7 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev pravil o njenem vodenju, varstvu podatkov in modelu, ki se uporabi, ko čezmejne koordinacijske točke predložijo informacije o izvajanju in uporabi mehanizma. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu s svetovalnim postopkom na podlagi Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta28. Iz praktičnih razlogov in zaradi lažjega usklajevanja bi moral biti Odbor za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov pristojni odbor za postopek sprejetja izvedbenih aktov.

__________________

__________________

28Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

28Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Nacionalna izvedbena pravila morajo podrobno navajati, katere obmejne regije v posamezni državi članici so zajete z zavezo ali izjavo. Tako bo lahko Komisija ocenila, ali se je država članica glede meje, ki ni omenjena, odločila za drugačen mehanizem.

črtano

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Z uredbo se spoštujejo in upoštevajo temeljne pravice in načela, ki so priznani z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravica do varstva osebnih podatkov (člen 8), pravica do izobraževanja (člen 14), svoboda izbire poklica in pravica do dela (člen 15), še posebej svoboda iskanja zaposlitve, dela, ustanavljanja in opravljanja storitev v kateri koli državi članici, svoboda gospodarske pobude (člen 16), dostop do socialne varnosti in socialne pomoči (člen 34), dostop do zdravstvenega varstva (člen 35) in dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena (člen 36).

(26)  Z uredbo se spoštujejo in upoštevajo temeljne pravice in načela, ki so priznani z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravica do varstva osebnih podatkov (člen 8), pravica do izobraževanja (člen 14), svoboda izbire poklica in pravica do dela (člen 15), še posebej svoboda iskanja zaposlitve, dela, ustanavljanja in opravljanja storitev v kateri koli državi članici, svoboda gospodarske pobude (člen 16), dostop do socialne varnosti in socialne pomoči (člen 34), dostop do zdravstvenega varstva (člen 35), dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena (člen 36) in visoka raven varstva okolja v skladu z načelom trajnostnega razvoja (člen 37).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Kakor določa člen 5(4) PEU, v skladu z načelom sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne smejo presegati tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev pogodb. Uporaba posebnega mehanizma iz te uredbe je prostovoljna. Če se država članica odloči, da bo na neki meji z eno ali več sosednjimi državami članicami pravne ovire v čezmejni regiji še naprej reševala z učinkovitimi mehanizmi, ki jih je vzpostavila na nacionalni ravni ali ki jih je formalno ali neformalno vzpostavila z eno ali več sosednjimi državami članicami, se ni treba odločiti za mehanizem iz te uredbe. Mehanizma iz te uredbe prav tako ni treba izbrati, če se država članica odloči, da se bo na neki meji z eno ali več sosednjimi državami članicami pridružila obstoječemu učinkovitemu mehanizmu, formalno ali neformalno vzpostavljenemu v eni ali več sosednjih državah članicah, če mehanizem omogoča pristop. Zato ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno, da se dosežejo njeni cilji za tiste čezmejne regije, za katere države članice nimajo učinkovitih mehanizmov za reševanje obstoječih pravnih ovir –

(28)  Kakor določa člen 5(4) PEU, v skladu z načelom sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne smejo presegati tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev pogodb. Uporaba posebnega mehanizma za reševanje pravnih ovir v čezmejnih regijah iz te uredbe je prostovoljna in nikakor ne preprečuje uporabe drugih podobnih instrumentov. Če se država članica odloči, da bo za določen skupni projekt z eno ali več sosednjimi državami članicami pravne ovire v čezmejni regiji še naprej reševala z učinkovitimi mehanizmi, ki jih je vzpostavila na nacionalni ravni ali ki jih je formalno ali neformalno vzpostavila z eno ali več sosednjimi državami članicami, se ni treba odločiti za mehanizem iz te uredbe. Mehanizma iz te uredbe prav tako ni treba izbrati, če se država članica odloči, da se bo pri določenem skupnem projektu z eno ali več sosednjimi državami članicami pridružila obstoječemu učinkovitemu mehanizmu, formalno ali neformalno vzpostavljenemu v eni ali več sosednjih državah članicah, če mehanizem omogoča pristop. Če se država članica skupaj z eno ali več sosednjimi državami članicami odloči, da formalno ali neformalno vzpostavi nov učinkovit mehanizem za reševanje pravnih ovir, ki zavirajo izvajanje skupnega projekta v čezmejnih regijah, se ni treba odločiti za mehanizem iz te uredbe. Zato ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno, da se dosežejo njeni cilji za tiste čezmejne regije, za katere države članice nimajo učinkovitih mehanizmov za reševanje obstoječih pravnih ovir –

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a)  Uredba mora biti skladna z načelom subsidiarnosti. Nikakor ne vpliva na suverenost držav članic in ni v nasprotju z njihovimi ustavami.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba vzpostavlja mehanizem, ki omogoča, da se glede čezmejne regije v eni državi članici uporabljajo pravne določbe druge države članice, če bi uporaba pravnih določb prve države članice pomenila pravno oviro, ki bi zavirala izvajanje skupnega projekta (v nadaljnjem besedilu: mehanizem).

1.  Ta uredba vzpostavlja prostovoljni mehanizem, ki omogoča, da se glede enega skupnega projekta v čezmejni regiji v eni državi članici uporabljajo pravne določbe druge države članice, če bi uporaba pravnih določb prve države članice pomenila eno ali več pravnih ovir, ki bi zavirale izvajanje skupnega projekta (v nadaljnjem besedilu: mehanizem).

Obrazložitev

Besedilo v predlogu vzbuja pomisleke glede razlage, ali se lahko država članica odloči za evropski čezmejni mehanizem pri vsakem posameznem „skupnem projektu“ ali pa se mora odločiti glede uporabe mehanizma za vse možne „skupne projekte“ ob meji. Poročevalec želi preprečiti, da države članice, ki trenutno nimajo obstoječih mehanizmov, poleg evropskega čezmejnega mehanizma ne bi imele dodatne izbire. Uporaba evropskega čezmejnega mehanizma bi morala biti prostovoljna na podlagi ocene države članice za vsak primer posebej.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pravno varstvo oseb s prebivališčem v čezmejnih regijah v zvezi z mehanizmom.

(c)  pravno varstvo oseb s prebivališčem v čezmejnih regijah ali oseb, ki tam živijo začasno, v zvezi z mehanizmom.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „čezmejna regija“ je ozemlje, ki ga ob kopenski meji sestavljajo sosednje obmejne regije na ravni NUTS 3 v dveh ali več državah članicah;

(1)  „čezmejna regija“ je ozemlje, ki ga ob kopenski ali morski meji sestavljajo sosednje obmejne regije na ravni NUTS 3 v dveh ali več državah članicah;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „skupni projekt“ je del infrastrukture, ki vpliva na neko čezmejno regijo, ali katera koli storitev v splošnem gospodarskem interesu, ki se izvaja v neki čezmejni regiji;

(2)  „skupni projekt“ je del infrastrukture, ki vpliva na neko čezmejno regijo, ali katera koli storitev v splošnem gospodarskem interesu, ki se izvaja v neki čezmejni regiji, ne glede na to, ali se ta vpliv pojavi na eni strani ali na obeh straneh meje;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „pobudnik“ je subjekt, ki opredeli pravno oviro in sproži mehanizem z vložitvijo pobude;

(5)  „pobudnik“ je subjekt, ki opredeli eno ali več pravnih ovir in sproži mehanizem z vložitvijo pobude;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica se na neki meji z eno ali več sosednjimi državami članicami odloči ali za mehanizem ali za obstoječe načine reševanja pravnih ovir, ki zavirajo izvajanje skupnih projektov v čezmejnih regijah.

1.  Države članice se lahkoodločijo ali za mehanizem ali za druge načine reševanja pravnih ovir, ki zavirajo izvajanje skupnih projektov v čezmejnih regijah z eno ali več sosednjimi državami članicami.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica se lahko tudi odloči, da se bo na neki meji z eno ali več sosednjimi državami članicami pridružila obstoječemu učinkovitemu načinu, ki je bil formalno ali neformalno vzpostavljen v eni ali več sosednjih državah članicah.

2.  Država članica se lahko glede skupnega projekta v čezmejnih regijahz eno ali več sosednjimi državami članicami pridruži obstoječemu učinkovitemu načinu, ki je bil formalno ali neformalno vzpostavljen v eni ali več sosednjih državah članicah, ali v skladu z izjavo uporabi mehanizem.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko mehanizem uporabijo tudi v čezmejnih regijah ob morski meji ali v čezmejnih regijah z eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi državami ali eno ali več čezmorskimi državami in ozemlji.

3.  Države članice lahko mehanizem uporabijo tudi pri skupnem projektu v čezmejni regiji z eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi državami ali eno ali več čezmorskimi državami in ozemlji ter s prostovoljnim sodelovanjem vseh strani.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se država članica odloči za mehanizem, vzpostavi eno ali več čezmejnih koordinacijskih točk na enega od teh načinov:

1.  Vsaka država članica vzpostavi ali določi eno ali več čezmejnih koordinacijskih točk na enega od teh načinov:

Obrazložitev

V predlogu poročevalca so čezmejne koordinacijske točke bistvenega pomena, da se oceni, ali je treba rešiti pravne ovire in kako to storiti. Poročevalec zato predlaga obvezno vzpostavitev čezmejnih koordinacijskih točk v vsaki državi članici. Ker bo uporaba čezmejnih koordinacijskih točk prostovoljna, se države članice same odločijo, kakšna mora biti upravna zmogljivost teh točk.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  povezuje se z morebitnimi čezmejnimi koordinacijskimi točkami v sosednjih državah članicah ali državah in s čezmejnimi koordinacijskimi točkami na drugih ozemeljskih enotah z zakonodajnimi pooblastili v svoji ali drugi državi članici;

(d)  povezuje se s čezmejnimi koordinacijskimi točkami v sosednjih državah članicah ali državah in s čezmejnimi koordinacijskimi točkami na drugih ozemeljskih enotah z zakonodajnimi pooblastili v svoji ali drugi državi članici;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  na zahtevo pristojnega organa prevzemnika v drugi državi članici, ki nima svoje čezmejne koordinacijske točke, opravi predhodno analizo pobude;

(c)  na zahtevo pristojnega organa prevzemnika v drugi državi članici opravi predhodno analizo pobude;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b)  objavi in posodablja seznam vseh nacionalnih in regionalnih čezmejnih koordinacijskih točk;

b)  pripravi, objavi in posodablja podatkovno zbirko vseh nacionalnih in regionalnih čezmejnih koordinacijskih točk;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija pripravi podporno komunikacijsko strategijo, katere cilji so:

 

(a) spodbujati izmenjavo dobre prakse;

 

(b) posredovati praktične informacije in razlago področja uporabe in tematski poudarek te uredbe; ter

 

(c) pojasniti natančen postopek sprejetja zaveze ali izjave.

Obrazložitev

Izvajanje uredbe bi morala spremljati informacijska kampanja, ki bi zagotavljala jasne in praktične informacije, ki bi deležnikom olajšale uporabo uredbe.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pobudnik opredeli pravno oviro pri načrtovanju, razvoju, kadrovski strukturi, financiranju ali delovanju skupnega projekta.

1.  Pobudnik opredeli eno ali več pravnih ovir pri načrtovanju, razvoju, kadrovski strukturi, financiranju ali delovanju skupnega projekta.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  opis skupnega projekta in njegovega okvira, ustrezne pravne ovire v državi članici prevzemnici in razloga za reševanje pravne ovire;

(a)  opis skupnega projekta in njegovega okvira, ene ali več ustreznih pravnih ovir v državi članici prevzemnici in razloga za reševanje ene ali več pravnih ovir;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  seznam posebnih pravnih določb države članice prenosnice, s katerimi naj bi se rešila pravna ovira, ali če ustrezne pravne določbe ni, predlog ad hoc pravne rešitve;

(b)  seznam posebnih pravnih določb države članice prenosnice, s katerimi naj bi se rešile ena ali več pravnih ovir, ali če ustrezne pravne določbe ni, predlog ad hoc pravne rešitve;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predhodna analiza pobude, ki jo opravi država članica prevzemnica

Predhodna analiza pobude, ki jo opravijo ena ali več držav članic prevzemnic in prenosnic

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojna čezmejna koordinacijska točka analizira pobudo. Povezuje se z vsemi pristojnimi organi prevzemniki in z nacionalno ali v nekaterih primerih z drugimi regionalnimi čezmejnimi koordinacijskimi točkami v državi članici prevzemnici ter z nacionalno čezmejno koordinacijsko točko države članice prenosnice.

1.  Pristojna čezmejna koordinacijska točka države prevzemnice analizira pobudo. Povezuje se z vsemi pristojnimi organi prevzemniki in z nacionalno ali v nekaterih primerih z drugimi regionalnimi čezmejnimi koordinacijskimi točkami v državi članici prevzemnici ter z nacionalno čezmejno koordinacijsko točko države članice prenosnice.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice v treh mesecih po prejetju pobude svoj predhodni odziv pošlje pristojni čezmejni koordinacijski točki države članice prevzemnice.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V treh mesecih od prejetja pobude pristojna čezmejna koordinacijska točka sprejme enega ali več naslednjih ukrepov, o katerih pisno obvesti pobudnika:

2.  V šestih mesecih od prejetja pobude pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice sprejme enega ali več naslednjih ukrepov, o katerih pisno obvesti pobudnika:

Obrazložitev

Ocena pobude je lahko zapletena in traja dlje od predlaganih treh mesecev, zlasti ob upoštevanju poletja in/ali drugih praznikov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  obvesti pobudnika o svoji oceni, da je pravna ovira eden od primerov iz člena 12(4), in opiše, kaj namerava storiti pristojni organ prevzemnik, da bi navedeno pravno oviro spremenil ali prilagodil;

(d)  obvesti pobudnika o svoji oceni, da je ena ali več pravnih ovir eden od primerov iz člena 12(4), in opiše, kaj namerava storiti pristojni organ prevzemnik, da bi navedeno pravno oviro spremenil ali prilagodil;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  obvesti pobudnika o svoji oceni, da je pravna ovira eden od položajev iz člena 12(4), in navede razloge za zavrnitev spremembe ali prilagoditve navedene pravne ovire ter pravna sredstva zoper navedeno odločitev v skladu z zakonodajo države članice prevzemnice;

(e)  obvesti pobudnika o svoji oceni, da je ena ali več pravnih ovir eden od položajev iz člena 12(4), in navede razloge za zavrnitev spremembe ali prilagoditve navedene pravne ovire ter pravna sredstva zoper navedeno odločitev v skladu z zakonodajo države članice prevzemnice;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  preusmeri pobudnika, da izbere obstoječi mehanizem iz člena 4(2) za rešitev ene ali več pravnih ovir, ki zavirajo izvajanje skupnega projekta, ali da pobudo posreduje neposredno pristojnemu organu v okviru ustreznega mehanizma;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  pobudnika obvesti o odločitvi ene ali več zadevnih držav članic, da ne bodo reševale ene ali več pravnih ovir, ki jih je opredelil pobudnik, in pisno navede razloge za to odločitev;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

črtano

Predhodna analiza pobude, ki jo opravi država članica prenosnica

 

Pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice ob prejetju pobude prav tako opravi naloge, naštete v členu 10(2), in lahko svoj predhodni odziv pošlje pristojni čezmejni koordinacijski točki države članice prevzemnice.

 

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če je pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice zahtevala revidirano pobudo ali dodatne natančne informacije, analizira revidirano pobudo ali dodatne natančne informacije ali oboje in v treh mesecih po njihovem prejemu sprejme ukrepe, kakršne bi sprejela, če bi bila pobuda vložena prvič.

1.  Če je pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice zahtevala revidirano pobudo ali dodatne natančne informacije, analizira revidirano pobudo ali dodatne natančne informacije ali oboje in v šestih mesecih po njihovem prejemu sprejme ukrepe, kakršne bi sprejela, če bi bila pobuda vložena prvič.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice meni, da revidirana pobuda še vedno ni pripravljena v skladu s členom 10 ali da dodatne natančne informacije še vedno ne zadostujejo, v treh mesecih po prejemu revidirane pobude pisno obvesti pobudnika o svoji odločitvi, da konča postopek. Ta odločitev je ustrezno obrazložena.

2.  Če pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice meni, da revidirana pobuda še vedno ni pripravljena v skladu s členom 10 ali da dodatne natančne informacije še vedno ne zadostujejo, v šestih mesecih po prejemu revidirane pobude pisno obvesti pobudnika o svoji odločitvi, da konča postopek. Ta odločitev je ustrezno obrazložena.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice ali pristojni organ prevzemnik na podlagi analize zaključi, da je pravna ovira, opisana v pobudi, posledica nesporazuma ali napačne razlage ustrezne zakonodaje ali nezadostnih informacij o zadevni zakonodaji, postopek konča tako, da pobudnika obvesti o oceni, da pravne ovire ni.

3.  Če pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice ali pristojni organ prevzemnik na podlagi analize zaključi, da je ena ali več pravnih ovir, opisanih v pobudi, posledica nesporazuma ali napačne razlage ustrezne zakonodaje ali nezadostnih informacij o zadevni zakonodaji, postopek konča tako, da pobudnika obvesti o oceni, da pravne ovire ni.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če pravno oviro pomeni samo upravna določba, pravilo ali upravna praksa države članice prevzemnice ali upravna določba, pravilo ali upravna praksa, ki se jasno razlikuje od določbe, sprejete v okviru zakonodajnega postopka, in se lahko zato spremeni ali prilagodi brez zakonodajnega postopka, pristojni organ prevzemnik pisno obvesti pobudnika, da je pripravljen spremeniti ali prilagoditi ustrezno upravno določbo, pravilo ali upravno prakso v osmih mesecih ali da tega ni pripravljen storiti.

4.  Če eno ali več pravnih ovir pomeni samo upravna določba, pravilo ali upravna praksa države članice prevzemnice ali upravna določba, pravilo ali upravna praksa, ki se jasno razlikuje od določbe, sprejete v okviru zakonodajnega postopka, in se lahko zato spremeni ali prilagodi brez zakonodajnega postopka, pristojni organ prevzemnik pisno obvesti pobudnika, da je pripravljen spremeniti ali prilagoditi ustrezno upravno določbo, pravilo ali upravno prakso v osmih mesecih ali da tega ni pripravljen storiti.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  opis skupnega projekta in njegovega okvira, ustrezne pravne ovire in razloga za reševanje pravne ovire;

(a)  opis skupnega projekta in njegovega okvira, ene ali več ustreznih pravnih ovir in razloga za reševanje ene ali več pravnih ovir;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  seznam posebnih pravnih določb, ki ustvarjajo pravno oviro in se zato ne bodo uporabljale za skupni projekt;

(b)  seznam posebnih pravnih določb, ki ustvarjajo eno ali več pravnih ovir in se zato ne bodo uporabljale za skupni projekt;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v roku treh mesecev od obvestitve na podlagi člena 10(2) ali člena 12(1) in (2);

(a)  v roku šestih mesecev od obvestitve na podlagi člena 10(2) ali člena 12(1) in (2);

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ob prejetju osnutka zaveze ali osnutka izjave na podlagi člena 15 ga pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice preuči in v največ treh mesecih od prejetja osnutka ter po posvetovanju s pristojnimi organi prenosniki sprejme enega ali več teh ukrepov:

1.  Ob prejetju osnutka zaveze ali osnutka izjave na podlagi člena 15 ga pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice preuči in v največ šestih mesecih od prejetja osnutka ter po posvetovanju s pristojnimi organi prenosniki sprejme enega ali več teh ukrepov:

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V državah članicah, v katerih zavezo ali izjavo podpiše pristojni organ prenosnik, pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice na podlagi točk (a) in (b) odstavka 1 pošlje dva izvirnika, ki ju je podpisal pristojni organ prenosnik.

2.  V državah članicah, v katerih zavezo ali izjavo podpiše pristojni organ prenosnik, pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice na podlagi točk (a) in (b) odstavka 1 pošlje enega od dveh izvirnikov, ki ju je podpisal pristojni organ prenosnik, pristojni čezmejni koordinacijski točki države članice prevzemnice.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice preuči odgovor, ki ga je poslala pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice, in v roku enega meseca od prejetja sprejme enega ali več spodaj navedenih ukrepov, o katerih pisno obvesti pristojni organ prenosnik:

1.  Pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice preuči odgovor, ki ga je poslala pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice, in v roku treh mesecev od prejetja sprejme enega ali več spodaj navedenih ukrepov, o katerih pisno obvesti pristojni organ prenosnik:

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v primeru iz točke (a) odstavka 2 dokonča zavezo ali izjavo, podpiše dva izvirnika in enega vrne v podpis pristojni čezmejni koordinacijski točki države članice prenosnice;

(a)  v primeru iz točke (a) člena 16(1) dokonča zavezo ali izjavo, podpiše tri izvirnike in enega vrne v podpis pristojni čezmejni koordinacijski točki države članice prenosnice;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v primeru iz točke (b) odstavka 2 v zavezi ali izjavi ustrezno spremeni informacije iz točk (f) in (h) člena 14(1), dokonča zavezo ali izjavo, podpiše dva izvirnika in enega vrne v podpis pristojni čezmejni koordinacijski točki države članice prenosnice;

(b)  v primeru iz točke (b) člena 16(1) ustrezno spremeni zavezo ali izjavo glede informacij v osnutku zaveze ali izjave iz točk (f) in (h) člena 14(1), dokonča zavezo ali izjavo, podpiše tri izvirnike in enega vrne v podpis pristojni čezmejni koordinacijski točki države članice prenosnice;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v primeru iz točke (c) odstavka 2 obvesti pobudnika in Komisijo ter priloži obrazložitev, kot jo je navedel pristojni organ prenosnik;

(c)  v primeru iz točke (c) člena 16(1) obvesti pobudnika in Komisijo ter priloži obrazložitev, kot jo je navedel pristojni organ prenosnik;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  v primeru iz točke (d) odstavka 2 obravnava spremembe in ukrepa v skladu s točko (b) tega odstavka ali ponovi postopek iz člena 9 z obrazložitvijo, zakaj pristojni organ prevzemnik ni mogel sprejeti nekaterih ali vseh sprememb.

(d)  v primeru iz točke (d) člena 16(1) obravnava spremembe in ukrepa v skladu s točko (b) tega odstavka ali nadaljuje v skladu s točko (c) tega odstavka z obrazložitvijo, zakaj pristojni organ prevzemnik ni mogel sprejeti nekaterih ali vseh sprememb.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ob prejemu zaveze ali izjave, ki jo je podpisala tudi pristojna čezmejna koordinacijska točka ali pristojni organ prenosnik v primerih iz točk (a) ali (b) odstavka 1, ali če se je pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prenosnice odzvala pozitivno v skladu z drugim postopkom iz točke (d) odstavka 1, pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice:

2.  Ob prejemu zaveze ali izjave, ki jo je podpisala tudi pristojna čezmejna koordinacijska točka ali pristojni organ prenosnik v primerih iz točk (a) ali (b) odstavka 1, pristojna čezmejna koordinacijska točka države članice prevzemnice:

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 25

Člen 25

Poročanje

Poročanje

Do dd. mm. llll [tj. do 1. dne meseca po začetku veljavnosti te uredbe + pet let; izpolni Urad za publikacije] Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij predloži poročilo o uporabi te uredbe z oceno njene učinkovitosti, uspešnosti, pomena, evropske dodane vrednosti in možnosti poenostavitve na podlagi kazalnikov.

1.  Do dd. mm. llll [tj. do 1. dne meseca po začetku veljavnosti te uredbe + tri leta; izpolni Urad za publikacije] Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij predloži poročilo o uporabi te uredbe z oceno njene učinkovitosti, uspešnosti, pomena, evropske dodane vrednosti in možnosti poenostavitve na podlagi kazalnikov.

 

2.  Komisija v poročilu iz odstavka 1 posebej navede geografsko in tematsko področje uporabe te uredbe, določeno v točkah (1) in (2) člena 3.

 

3.  Komisija pred pripravo poročila izvede javno posvetovanje z različnimi sodelujočimi akterji, vključno z lokalnimi in regionalnimi organi ter organizacijami civilne družbe.

(1)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

V Evropski uniji čezmejne regije predstavljajo približno 40 % ozemlja Unije, tam pa živi skoraj tretjina od 512 milijonov njenih državljanov. Hkrati so obmejne regije v Evropi na splošno manj ekonomsko uspešne, imajo višjo stopnjo brezposelnosti in razmeroma slabo razvito infrastrukturo v primerjavi z bolj osrednjimi regijami v državah članicah. Če bi odpravili 20 % obstoječih obmejnih ovir, bi se BDP v obmejnih regijah predvidoma povečal za 2 %, kar znaša približno 91 milijard EUR na leto v BDP. V preteklosti so bile številne obmejne regije prizorišče vojn in konfliktov med državami,

zato Lizbonska pogodba v členu 174 kot izrecne cilje določa tako ekonomsko in socialno kohezijo kot tudi teritorialno kohezijo (s posebno pozornostjo na čezmejnih regijah). S tega vidika bi bilo treba predlog za evropski čezmejni mehanizem obravnavati kot dopolnitev programa Interreg in evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS). Cilj predlaganega evropskega čezmejnega mehanizma je odpraviti čezmejne ovire pravne ali upravne narave, tako da se v določeni državi članici v skupni čezmejni regiji za določen skupni projekt uporabljajo pravne določbe sosednje države članice.

Evropski čezmejni mehanizem

Poročevalec podpira in pozdravlja namen predloga Evropske komisije „o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru“ (evropski čezmejni mehanizem). Evropski čezmejni mehanizem bi lahko postal splošno orodje za spodbujanje učinkovitega čezmejnega sodelovanja in posledično izboljšal blaginjo in dobrobit prebivalcev ter kakovost življenja v obmejnih regijah EU.

Razjasniti je treba nekaj vprašanj v zvezi s prostovoljnostjo in področjem uporabe evropskega čezmejnega mehanizma ter subsidiarnostjo in sorazmernostjo predloga.

Cilj predloga bi moral biti vključitev prostovoljnega orodja v zbirko orodij, ki je državam članicam na voljo za krepitev čezmejnega sodelovanja. Države članice bi vedno morale imeti zadnjo besedo o uporabi mehanizma.

V zvezi s tem poudarkom morajo imeti države članice možnost, da se za vsak posamezni skupni projekt posebej odločijo, ali bodo uporabljale evropski čezmejni mehanizem ali že obstoječi mehanizem. Če bi se morale države članice pri tem odločiti naenkrat za celotno mejo, bi bile tiste, ki trenutno nimajo obstoječih mehanizmov za reševanje pravnih ovir v čezmejnem okviru, dejansko dolžne uporabljati evropski čezmejni mehanizem. To ogroža prostovoljno naravo predloga.

S predlaganimi spremembami se ustrezno obravnavajo vsa vprašanja v zvezi s sorazmernostjo in subsidiarnostjo. Evropski čezmejni mehanizem je prostovoljno orodje in se lahko uporablja po potrebi, pri čemer države članice vsakič, ko ugotovijo pravno oviro v čezmejnem okviru, izberejo, ali bodo uporabile obstoječi mehanizem, vzpostavile nov mehanizem ali uporabile evropski čezmejni mehanizem. Države članice lahko iz utemeljenih razlogov tudi zavrnejo uporabo kakršnega koli mehanizma za odpravo pravne ali upravne ovire. Uporaba evropskega čezmejnega mehanizma in možnost, da država članica uporabi svoje pravne določbe v drugi državi članici, zahtevata resen nadzor vseh vpletenih strani, zato so bili roki, ki jih je predlagala Komisija, morda prekratki in so bili nekateri spremenjeni.

Navsezadnje je tematsko področje uporabe predloga karseda nespremenjeno. Po krepitvi prostovoljne osnove predloga v kombinaciji s spremembo načina, kako se države članice odločajo med mehanizmom in obstoječimi mehanizmi, lahko področje uporabe ostane široko, da se zagotovi praktična uporaba evropskega čezmejnega mehanizma za vse morebitne prihodnje projekte, ki bi jih lahko zavirale pravne ali upravne ovire v čezmejni regiji.

Poročevalec meni, da je učinkovita uporaba evropskega čezmejnega mehanizma možna le, če vse države članice in vsi pristojni organi v državah članicah sprejmejo priložnost za reševanje pravnih in upravnih ovir s skupnim delom v duhu dobrega sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov. Prostovoljnost evropskega čezmejnega mehanizma bo prispeval k popolni sprostitvi potenciala evropskih obmejnih regij.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (26.10.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Ob spoštovanju prava Unije bi bilo treba izvajanje te uredbe in uporabo mehanizma razširiti na čezmejne regije ob morski meji ali čezmejne regije med državami članicami in tretjimi državami, da bi se izboljšalo življenje državljanov v teh regijah.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Pristojni organi zadevnih držav članic ter sodelujočih držav, subjektov ali regij bi morali v skladu s svojimi ustavnimi in zakonsko določenimi posebnimi pristojnostmi sprejeti ad hoc pravno rešitev, preden sklenejo in podpišejo zavezo ali podpišejo izjavo v skladu s členoma 16 in 17.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

Referenčni dokumenti

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

11.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum sprejetja

25.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

2

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru

Referenčni dokumenti

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Datum predložitve EP

30.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja Datum sklepa

 

JURI

9.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Datum sprejetja

22.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

1

15

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Bronis Ropė, Milan Zver

Datum predložitve

29.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Milan Zver

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov