Förfarande : 2018/0198(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0414/2018

Ingivna texter :

A8-0414/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0118

BETÄNKANDE     ***I
PDF 512kWORD 99k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Matthijs van Miltenburg

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0373),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 175 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0228/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2),

–  med beaktande av det skriftliga och motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0414/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  För att förbättra för invånarna i gränsregioner vid sjögränser eller i gränsöverskridande regioner mellan medlemsstater och tredjeländer bör tillämpningen av denna förordning och användningen av en mekanism för att avhjälpa rättsliga och administrativa hinder utvidgas till att även gälla alla gränsregioner i unionen, samtidigt som unionsrätten respekteras.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Även om ett antal effektiva mekanismer för gränsöverskridande samarbete redan finns på mellanstatlig, regional och lokal nivå i vissa regioner i unionen, täcker de inte alla gränsregioner i EU. För att komplettera de befintliga systemen är det därför nödvändigt att inrätta en frivillig mekanism för att lösa juridiska och administrativa problem i alla gränsregioner (nedan kallad mekanismen).

(8)  Även om ett antal effektiva mekanismer för gränsöverskridande samarbete redan finns på mellanstatlig, regional och lokal nivå i vissa regioner i unionen, täcker de inte alla gränsregioner i EU. För att komplettera de befintliga systemen är det därför nödvändigt att inrätta en frivillig mekanism för att lösa juridiska och administrativa problem i alla gränsregioner (nedan kallad mekanismen), men detta hindrar inte att alternativa jämförbara mekanismer skapas för att möta specifika behov på nationell, regional eller lokal nivå.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med full respekt för medlemsstaternas konstitutionella och institutionella struktur bör det vara frivilligt att använda mekanismen för de gränsregioner i en viss medlemsstat där en annan effektiv mekanism finns eller kan inrättas med de angränsande medlemsstaterna. Den bör bestå av två åtgärder: undertecknande och ingående av ett europeiskt gränsöverskridande åtagande (nedan kallat åtagande) eller undertecknande av ett europeiskt gränsöverskridande uttalande (nedan kallat uttalande).

(9)  Med full respekt för medlemsstaternas konstitutionella och institutionella struktur är det frivilligt att använda mekanismen. Den bör bestå av två åtgärder: undertecknande och ingående av ett europeiskt gränsöverskridande åtagande (nedan kallat åtagande) eller undertecknande av ett europeiskt gränsöverskridande uttalande (nedan kallat uttalande). Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att välja ett instrument som de anser mer fördelaktigt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  De behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater, länder, enheter eller regioner bör, i enlighet med sina grundlagsstadgande och juridiska befogenheter, anta den föreslagna specifika rättsliga lösningen innan de slutför eller undertecknar åtagandet eller undertecknar förklaringen i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För uttalandet skulle det fortfarande krävas ett lagstiftningsförfarande i medlemsstaten. Den myndighet som ingår uttalandet bör avge en formell förklaring att den inom en viss tid kommer att inleda det lagstiftningsförfarande som krävs för att ändra den normalt tillämpliga nationella lagstiftningen och sedan genom ett uttryckligt undantag tillämpa en angränsande medlemsstats lagstiftning.

(11)  För uttalandet skulle det fortfarande krävas ett lagstiftningsförfarande i medlemsstaten. Den myndighet som ingår uttalandet bör avge en formell förklaring att den inom en viss tid kommer att inleda det lagstiftningsförfarande som krävs för att ändra den normalt tillämpliga nationella lagstiftningen och sedan genom ett uttryckligt undantag tillämpa en angränsande medlemsstats lagstiftning för att kunna undanröja hinder för genomförandet av gemensamma gränsöverskridande projekt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Rättsliga hinder drabbar främst personer som bor längs landgränser, eftersom människor passerar gränserna dagligen eller flera gånger i veckan. För att fokusera denna förordnings verkan till de regioner som ligger närmas gränsen och har mest integration och samverkan med de angränsande medlemsstaterna, bör denna förordning tillämpas på gränsöverskridande regioner i den meningen att de omfattar territoriet i angränsande landgränsregioner i två eller flera medlemsstater på Nuts 3-nivå26. Detta bör inte hindra medlemsstaterna från att tillämpa mekanismen även på sjögränser och andra yttre gränser än dem med Eftaländerna.

(12)  Rättsliga hinder drabbar främst personer som bor längs landgränser, såsom gränsöverskridande arbetstagare, eftersom människor passerar gränserna dagligen eller flera gånger i veckan. För att fokusera denna förordnings verkan till de regioner som ligger närmas gränsen och har mest integration och samverkan med de angränsande medlemsstaterna, bör denna förordning tillämpas på gränsöverskridande regioner i den meningen att de omfattar territoriet i angränsande land- eller sjögränsregioner i två eller flera medlemsstater på Nuts 3-nivå26. Detta bör inte hindra medlemsstaterna från att tillämpa mekanismen även på andra yttre gränser än dem med Eftaländerna, på frivillig grund i förhållande till alla berörda parter.

_________________

_________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att samordna verksamheten vid olika myndigheter, som i vissa medlemsstater inbegriper nationella och regionala lagstiftande församlingar, bör varje medlemsstat som väljer att införa mekanismen, inom den medlemsstaten och mellan en eller flera angränsande medlemsstater, vara skyldig att inrätta nationella och i förekommande fall regionala gränsöverskridande samordningspunkter och fastställa dessas uppgifter och behörighet under de olika stegen i mekanismen avseende initiativtagande, ingående, genomförande och övervakning av åtaganden och uttalanden.

(13)  För att samordna verksamheten vid olika myndigheter, som i vissa medlemsstater inbegriper nationella och regionala lagstiftande församlingar, bör varje medlemsstat, inom den medlemsstaten och i tillämpliga fall mellan en eller flera angränsande medlemsstater, vara skyldig att inrätta nationella och i förekommande fall regionala gränsöverskridande samordningspunkter och fastställa dessas uppgifter och behörighet under de olika stegen i mekanismen avseende initiativtagande, ingående, genomförande och övervakning av åtaganden och uttalanden.

Motivering

Skyldigheten att upprätta nationella gränsöverskridande samordningspunkter gäller alla medlemsstater.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Den centrala aktören i den medlemsstat som ombeds att ingå ett åtagande eller uttalande bör vara den nationella respektive regionala gränsöverskridande samordningspunkten, som ska hålla kontakt med alla behöriga myndigheter i sin medlemsstat och med sin motsvarighet i den angränsande medlemsstaten. Det bör också tydligt fastställas att den gränsöverskridande samordningspunkten får besluta huruvida ett förfarande som leder till ingåendet av ett åtagande eller ett uttalande bör inledas eller om en lösning på ett eller flera rättsliga problem redan har påträffats och kan tillämpas. Det bör å andra sidan också fastställas att den medlemsstat vars lagstiftning ska tillämpas i den andra medlemsstaten får vägra en sådan tillämpning utanför dess territorium. Alla beslut bör motiveras och delges.

(17)  Den centrala aktören i den medlemsstat som ombeds att ingå ett åtagande eller uttalande bör vara den nationella respektive regionala gränsöverskridande samordningspunkten, som ska hålla kontakt med alla behöriga myndigheter i sin medlemsstat och med sin motsvarighet i den angränsande medlemsstaten. Det bör också tydligt fastställas att den gränsöverskridande samordningspunkten får besluta huruvida ett förfarande som leder till ingåendet av ett åtagande eller ett uttalande bör inledas eller om en lösning på ett eller flera rättsliga problem redan har påträffats och kan tillämpas. Det bör å andra sidan också fastställas att den medlemsstat vars lagstiftning ska tillämpas i den andra medlemsstaten får vägra en sådan tillämpning utanför dess territorium. Alla beslut bör vederbörligen motiveras och delges alla parter i god tid.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Genomförandet av ett åtagande med direkt effekt bör omfatta en medlemsstats tillämpning av en annan medlemsstats bestämmelser. Detta innebär antingen ändring av rättsligt bindande administrativa akter som redan har antagits i enlighet med normalt tillämplig nationell lagstiftning eller, om detta ännu inte har gjorts, antagande av nya administrativa akter som grundar sig på en annan medlemsstats lagstiftning. Om flera myndigheter är behöriga för olika aspekter av ett komplext rättsligt problem, bör åtagandet förenas med en tidsplan för var och en av dessa aspekter. Under hänsynstagande till subsidiaritetsprincipen bör antagandet och översändandet av dessa ändrade eller nya administrativa akter följa den nationella förvaltningsprocessuella lagstiftningen.

(19)  Genomförandet av ett åtagande med direkt effekt bör omfatta en medlemsstats tillämpning av en annan medlemsstats bestämmelser när man genomför gemensamma projekt. Detta innebär antingen ändring av rättsligt bindande administrativa akter som redan har antagits i enlighet med normalt tillämplig nationell lagstiftning eller, om detta ännu inte har gjorts, antagande av nya administrativa akter som grundar sig på en annan medlemsstats lagstiftning inom en tidsfrist som alla partner har enats om för att kunna lansera gemensamma projekt i rätt tid. Om flera myndigheter är behöriga för olika aspekter av ett komplext rättsligt problem, bör åtagandet förenas med en tidsplan för var och en av dessa aspekter. Under hänsynstagande till subsidiaritetsprincipen bör antagandet och översändandet av dessa ändrade eller nya administrativa akter följa den nationella förvaltningsprocessuella lagstiftningen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att upprätta en databas i enlighet med artikel 8 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa bestämmelser om förvaltningen av den, om skydd av uppgifter och den mall som ska användas när information om genomförandet och användningen av mekanismen lämnas in av gränsöverskridande samordningspunkter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med det rådgivande förfarandet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128. Av praktiska skäl och för samordningens skull bör samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna vara den kommitté som är behörig för antagandet av genomförandeakter.

(24)  För att upprätta en databas i enlighet med artikel 7 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa bestämmelser om förvaltningen av den, om skydd av uppgifter och den mall som ska användas när information om genomförandet och användningen av mekanismen lämnas in av gränsöverskridande samordningspunkter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med det rådgivande förfarandet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128. Av praktiska skäl och för samordningens skull bör samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna vara den kommitté som är behörig för antagandet av genomförandeakter.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I de nationella genomförandebestämmelserna bör det fastställas vilka gränsregioner i en viss medlemsstat som omfattas av åtagandet eller uttalandet. Följaktligen kommer kommissionen att kunna bedöma huruvida medlemsstaterna har valt en annan mekanism för gränser som inte omnämns.

utgår

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter (artikel 8), rätten till utbildning (artikel 14), det fria yrkesvalet och rätten att arbeta (artikel 15), i synnerhet rätten att söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster i vilken medlemsstat som helst, näringsfrihet (artikel 16), tillgång till social trygghet och socialt stöd (artikel 34), tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 35) samt tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (artikel 36).

(26)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter (artikel 8), rätten till utbildning (artikel 14), det fria yrkesvalet och rätten att arbeta (artikel 15), i synnerhet rätten att söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster i vilken medlemsstat som helst, näringsfrihet (artikel 16), tillgång till social trygghet och socialt stöd (artikel 34), tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 35), tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (artikel 36), samt ett stort miljöskydd i enlighet med principen om hållbar utveckling (artikel 37).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Enligt proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i EU-fördraget får unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Det bör vara frivilligt att tillämpa den särskilda mekanism som inrättats enligt denna förordning. Om en medlemsstat beslutar att längs en viss gräns med en eller flera angränsande medlemsstater fortsätta att lösa rättsliga problem i en viss gränsöverskridande region med hjälp av verkningsfulla mekanismer som den har inrättat på nationell nivå eller som den formellt eller informellt inrättat tillsammans med en eller flera angränsande medlemsstater, behöver mekanismen i denna förordning inte tillämpas. Om en medlemsstat på liknande sätt beslutar att längs en viss gräns med en eller flera angränsande medlemsstater ansluta sig till en befintlig verkningsfull mekanism som inrättats formellt eller informellt av en eller flera angränsande medlemsstater, förutsatt att mekanismen tillåter anslutning, behöver mekanismen i denna förordning inte heller tillämpas. Denna förordning därför inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål för de gränsöverskridande regioner för vilka medlemsstaterna inte har några verkningsfulla mekanismer för att lösa rättsliga problem.

(28)  Enligt proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i EU-fördraget får unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Det bör vara frivilligt att tillämpa den särskilda mekanism som inrättats enligt denna förordning för att lösa rättsliga problem i gränsöverskridande regioner och en tillämpning av den förhindrar inte på något sätt att alternativa, jämförbara instrument används. Om en medlemsstat beslutar att för ett visst gemensamt projekt med en eller flera angränsande medlemsstater fortsätta att lösa rättsliga problem i en viss gränsöverskridande region med hjälp av verkningsfulla mekanismer som den har inrättat på nationell nivå eller som den formellt eller informellt inrättat tillsammans med en eller flera angränsande medlemsstater, behöver mekanismen i denna förordning inte tillämpas. Om en medlemsstat på liknande sätt beslutar att för ett visst gemensamt projekt med en eller flera angränsande medlemsstater ansluta sig till en befintlig verkningsfull mekanism som inrättats formellt eller informellt av en eller flera angränsande medlemsstater, förutsatt att mekanismen tillåter anslutning, behöver mekanismen i denna förordning inte heller tillämpas. Slutligen, om en medlemsstat beslutar att tillsammans med en eller flera angränsande medlemsstater formellt eller informellt upprätta en ny effektiv mekanism för att lösa rättsliga problem som hämmar genomförandet av gemensamma projekt i gränsöverskridande regioner, behöver mekanismen i denna förordning inte heller tillämpas. Denna förordning därför inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål för de gränsöverskridande regioner för vilka medlemsstaterna inte har några verkningsfulla mekanismer för att lösa rättsliga problem.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Förordningen måste vara förenlig med subsidiaritetsprincipen. Den påverkar inte på något sätt medlemsstaternas självständighet och bryter inte mot deras författningar.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas en mekanism (nedan kallad mekanismen) för att göra det möjligt för en medlemsstat att, med avseende på en gränsöverskridande region, tillämpa en annan medlemsstats lagfästa bestämmelser, om tillämpningen av den förstnämnda medlemsstatens lagfästa bestämmelser skulle utgöra ett rättsligt problem för genomförandet av ett gemensamt projekt.

1.  Genom denna förordning inrättas en frivillig mekanism (nedan kallad mekanismen) för att göra det möjligt för en medlemsstat att, med avseende på ett enskilt gemensamt projekt i en gränsöverskridande region, tillämpa en annan medlemsstats lagfästa bestämmelser, om tillämpningen av den förstnämnda medlemsstatens lagfästa bestämmelser skulle utgöra ett eller flera rättsliga problem för genomförandet av ett gemensamt projekt.

Motivering

Ordalydelsen i förslaget innebär att det är oklart om en medlemsstat kan välja att tillämpa den europeiska gränsöverskridande mekanismen för varje enskilt gemensamt projekt eller om den måste besluta att tillämpa mekanismen för alla gemensamma projekt utefter gränsen. Föredraganden vill undvika att de medlemsstater som för närvarande inte har några mekanismer inte har något annat val än den europeiska gränsöverskridande mekanismen. Tillämpningen av den europeiska gränsöverskridande mekanismen bör bygga på medlemsstatens bedömning från fall till fall.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  rättsligt skydd för personer med hemvist i en gränsöverskridande region med avseende på mekanismen.

(c)  rättsligt skydd för personer med hemvist i en gränsöverskridande region eller som bor där under en begränsad tid, med avseende på mekanismen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  gränsöverskridande region: territorium som omfattar angränsande regioner med landgräns i två eller flera medlemsstater i regioner på Nuts 3-nivå.

(1)  gränsöverskridande region: territorium som omfattar angränsande regioner med land- och sjögräns i två eller flera medlemsstater i regioner på Nuts 3-nivå.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  gemensamt projekt: varje form av infrastruktur som påverkar en viss gränsöverskridande region eller någon tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls i en viss gränsöverskridande region.

(2)  gemensamt projekt: varje form av infrastruktur som påverkar en viss gränsöverskridande region eller någon tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls i en viss gränsöverskridande region, oberoende av om denna effekt påverkar båda sidor om gränsen eller bara den ena.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  initiativtagare: aktör som identifierar det rättsliga problemet och utlöser mekanismen genom att lägga fram ett initiativdokument.

(5)  initiativtagare: aktör som identifierar ett eller flera rättsliga problem och utlöser mekanismen genom att lägga fram ett initiativdokument.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En medlemsstat ska antingen välja mekanismen eller välja att använda befintliga sätt att lösa rättsliga problem som hindrar genomförandet av ett gemensamt projekt i gränsöverskridande regioner längs en viss gräns med en eller flera angränsande medlemsstater.

1.  Medlemsstater ska antingen välja mekanismen eller välja att använda andra sätt att lösa rättsliga problem som hindrar genomförandet av ett gemensamt projekt i gränsöverskridande regioner med en eller flera angränsande medlemsstater.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat får också besluta att, med avseende på en viss gräns med en eller flera angränsande medlemsstater, ansluta sig till ett befintligt verkningsfullt sätt som formellt eller informellt inrättats av en eller flera angränsande medlemsstater.

2.  En medlemsstat får, med avseende på ett gemensamt projekt i gränsöverskridande regioner, med en eller flera angränsande medlemsstater, ansluta sig till ett befintligt verkningsfullt sätt som formellt eller informellt inrättats av en eller flera angränsande medlemsstater, eller så ska den tillämpa mekanismen för uttalandet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får också använda mekanismen i gränsöverskridande regioner längs sjögränser eller i gränsregioner mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer eller ett eller flera utomeuropeiska länder och territorier.

3.  Medlemsstaterna får också tillämpa mekanismen till ett gemensamt projekt i en gränsöverskridande region mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer eller ett eller flera utomeuropeiska länder och territorier på frivillig grund för alla berörda parter.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat bestämmer sig för mekanismen ska den inrätta en eller flera gränsöverskridande samordningspunkter på något av följande sätt:

1.  Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en eller flera gränsöverskridande samordningspunkter på något av följande sätt:

Motivering

I föredragandens förslag kommer de gränsöverskridande samordningspunkterna att vara avgörande för att bestämma när och hur rättsliga problem ska lösas. Föredraganden föreslår därför att det blir obligatoriskt att upprätta gränsöverskridande samordningspunkter i varje medlemsstat. Eftersom tillämpningen av den europeiska gränsöverskridande mekanismen kommer att vara frivillig, är det upp till medlemsstaterna att avgöra hur stor administrativ kapacitet dessa gränsöverskridande samordningspunkter ska ha.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I förekommande fall hålla kontakt med de gränsöverskridande samordningspunkterna i de angränsande medlemsstaterna och med de gränsöverskridande samordningspunkterna i andra territoriella enheter med lagstiftningsbehörighet i den egna medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

(d)  Hålla kontakt med de gränsöverskridande samordningspunkterna i de angränsande medlemsstaterna och med de gränsöverskridande samordningspunkterna i andra territoriella enheter med lagstiftningsbehörighet i den egna medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  På begäran av en behörig åtagande myndighet i en annan medlemsstat utan egen gränsöverskridande samordningspunkt preliminärt bedöma ett initiativdokument.

(c)  På begäran av en behörig åtagande myndighet i en annan medlemsstat preliminärt bedöma ett initiativdokument.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Offentliggöra och uppdatera en förteckning över alla nationella och regionala gränsöverskridande samordningspunkter.

(b)  Skapa, offentliggöra och uppdatera en databas över alla nationella och regionala gränsöverskridande samordningspunkter.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska även förbereda en stödjande kommunikationsstrategi som syftar till att

 

a) främja utbyte av bästa praxis,

 

b) ge praktisk information om, och tolkning av, förordningens tematiska inriktning och

 

c) förtydliga det exakta förfarandet för att göra ett åtagande eller avge en förklaring.

Motivering

Genomförandet av denna förordning bör åtföljas av en informationskampanj som ger tydlig och praktisk information för att underlätta tillämpningen för intressenterna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Initiativtagaren ska identifiera de rättsliga problemen med planeringen, utvecklingen, bemanningen, finansieringen eller driften av ett gemensamt projekt.

1.  Initiativtagaren ska identifiera ett eller flera rättsliga problem med planeringen, utvecklingen, bemanningen, finansieringen eller driften av ett gemensamt projekt.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En beskrivning av det gemensamma projektet och dess sammanhang, det rättsliga problemet i den åtagande medlemsstaten samt motiveringen till lösningen av det rättsliga problemet.

(a)  En beskrivning av det gemensamma projektet och dess sammanhang, av ett eller flera rättsliga problem i den åtagande medlemsstaten samt motiveringen till lösningen av ett eller flera av de rättsliga problemen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En förteckning över de särskilda lagfästa bestämmelserna i den överförande medlemsstaten som löser det rättsliga problemet, eller om ingen lämplig bestämmelse finns, ett förslag till en särskild rättslig lösning.

(b)  En förteckning över de särskilda lagfästa bestämmelserna i den överförande medlemsstaten som löser ett eller flera rättsliga problem, eller om ingen lämplig bestämmelse finns, ett förslag till en särskild rättslig lösning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den åtagande medlemsstatens preliminära bedömning av initiativdokumentet

Den eller de åtagande och överförande medlemsstaternas preliminära bedömning av initiativdokumentet

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga gränsöverskridande samordningspunkten ska bedöma initiativdokumentet. Den ska samverka med alla behöriga åtagande myndigheter och de nationella eller, i tillämpliga fall, andra regionala gränsöverskridande samordningspunkterna i den åtagande medlemsstaten och med den nationella gränsöverskridande samordningspunkten i den överförande medlemsstaten.

1.  Den behöriga gränsöverskridande samordningspunkten i den åtagande medlemsstaten ska bedöma initiativdokumentet. Den ska samverka med alla behöriga åtagande myndigheter och de nationella eller, i tillämpliga fall, andra regionala gränsöverskridande samordningspunkterna i den åtagande medlemsstaten och med den nationella gränsöverskridande samordningspunkten i den överförande medlemsstaten.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Inom tre månader från mottagandet av ett initiativdokument ska den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt lämna sina preliminära synpunkter till den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom tre månader efter mottagandet av initiativdokumentet ska den behöriga gränsöverskridande samordningspunkten vidta en eller flera av följande åtgärder, som ska delges initiativtagaren skriftligen:

2.  Inom sex månader efter mottagandet av initiativdokumentet ska den behöriga gränsöverskridande samordningspunkten i den åtagande medlemsstaten vidta en eller flera av följande åtgärder, som ska delges initiativtagaren skriftligen:

Motivering

Utvärderingen av initiativdokumentet kan vara mer komplicerad och mer tidskrävande än vad som är möjligt under de föreslagna tre månaderna, i synnerhet när man tar hänsyn till sommar- och/eller semesterperioder.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Underrätta initiativtagaren om sin bedömning att det rättsliga problemet består av något av de fall som anges i artikel 12.4 med angivande av den behöriga åtagande myndighetens åtagande att ändra eller anpassa det rättsliga problemet.

(d)  Underrätta initiativtagaren om sin bedömning att ett eller flera rättsliga problem består av något av de fall som anges i artikel 12.4 med angivande av den behöriga åtagande myndighetens åtagande att ändra eller anpassa det rättsliga problemet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Underrätta initiativtagaren om sin bedömning att det rättsliga problemet består av något av de fall som anges i artikel 12.4, med angivande av skälen till sitt beslut att vägra att ändra eller anpassa det rättsliga problemet och med en uppgift om överklagande av beslutet enligt den åtagande medlemsstatens lagstiftning.

(e)  Underrätta initiativtagaren om sin bedömning att ett eller flera rättsliga problem består av något av de fall som anges i artikel 12.4, med angivande av skälen till sitt beslut att vägra att ändra eller anpassa det rättsliga problemet och med en uppgift om överklagande av beslutet enligt den åtagande medlemsstatens lagstiftning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Föreslå att initiativtagaren använder en befintlig mekanism såsom anges i artikel 4.2 för att lösa ett eller flera av de rättsliga problem som hindrar genomförandet av ett gemensamt projekt eller för att direkt överföra initiativdokumentet till det behöriga organet under motsvarande mekanism.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  Informera initiativtagaren om att en eller flera av de berörda medlemsstaterna har beslutat att inte lösa ett eller flera av de rättsliga problem som initiativtagaren har identifierat, samt motivera detta beslut skriftligen.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

utgår

Den överförande medlemsstatens preliminära bedömning av initiativdokumentet

 

Vid mottagandet av ett initiativdokument ska den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt också utföra de uppgifter som anges i artikel 10.2 och får lämna sina preliminära synpunkter till den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt.

 

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt begär en ändring av initiativdokumentet eller kompletterande upplysningar, ska den analysera det reviderade initiativdokumentet eller de kompletterande upplysningarna, och inom tre månader efter mottagandet vidta åtgärder som om initiativetdokumentet hade lämnats in för första gången.

1.  Om den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt begär en ändring av initiativdokumentet eller kompletterande upplysningar, ska den analysera det reviderade initiativdokumentet eller de kompletterande upplysningarna, och inom sex månader efter mottagandet vidta åtgärder som om initiativdokumentet hade lämnats in för första gången.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt anser att det reviderade initiativdokumentet fortfarande inte är upprättat i enlighet med artikel 10 eller att de kompletterande upplysningarna fortfarande inte är tillräckliga, ska den inom tre månader efter mottagandet av det reviderade initiativdokumentet underrätta initiativtagaren skriftligen om sitt beslut att avsluta förfarandet. Detta beslut ska motiveras på vederbörligt sätt.

2.  Om den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt anser att det reviderade initiativdokumentet fortfarande inte är upprättat i enlighet med artikel 10 eller att de kompletterande upplysningarna fortfarande inte är tillräckliga, ska den inom sex månader efter mottagandet av det reviderade initiativdokumentet underrätta initiativtagaren skriftligen om sitt beslut att avsluta förfarandet. Detta beslut ska motiveras på vederbörligt sätt.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt eller den behöriga åtagande myndigheten finner att det rättsliga problem som beskrivs i initiativdokumentet bygger på ett missförstånd eller en feltolkning av den tillämpliga lagstiftningen eller på brist på information om relevant lagstiftning, avslutas förfarandet genom att initiativtagaren underrättas om bedömningen att det inte föreligger något rättsligt problem.

3.  Om den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt eller den behöriga åtagande myndigheten finner att ett eller flera av de rättsliga problem som beskrivs i initiativdokumentet bygger på ett missförstånd eller en feltolkning av den tillämpliga lagstiftningen eller på brist på information om relevant lagstiftning, avslutas förfarandet genom att initiativtagaren underrättas om bedömningen att det inte föreligger något rättsligt problem.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det rättsliga problemet endast består av en administrativ bestämmelse eller regel eller förvaltningspraxis i den åtagande medlemsstaten eller en administrativ bestämmelse eller regel eller förvaltningspraxis som klart skiljer sig från en bestämmelse som antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande och således kan ändras eller anpassas utan något lagstiftningsförfarande, ska den behöriga åtagande myndigheten skriftligen underrätta initiativtagaren om sin vägran eller beredvillighet att ändra eller anpassa de relevanta administrativa bestämmelserna eller reglerna eller förvaltningspraxisen inom åtta månader.

4.  Om ett eller flera av de rättsliga problemen endast består av en administrativ bestämmelse eller regel eller förvaltningspraxis i den åtagande medlemsstaten eller en administrativ bestämmelse eller regel eller förvaltningspraxis som klart skiljer sig från en bestämmelse som antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande och således kan ändras eller anpassas utan något lagstiftningsförfarande, ska den behöriga åtagande myndigheten skriftligen underrätta initiativtagaren om sin vägran eller beredvillighet att ändra eller anpassa de relevanta administrativa bestämmelserna eller reglerna eller förvaltningspraxisen inom åtta månader.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En beskrivning av det gemensamma projektet och dess sammanhang, det rättsliga problemet samt motiveringen av lösningen av det rättsliga problemet.

(a)  En beskrivning av det gemensamma projektet och dess sammanhang, av ett eller flera rättsliga problem samt motiveringen till lösningen av ett eller flera av de rättsliga problemen.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En förteckning över de lagfästa bestämmelser som utgör det rättsliga problemet och som därför inte ska tillämpas på det gemensamma projektet.

(b)  En förteckning över de lagfästa bestämmelser som utgör ett eller flera av de rättsliga problemen och som därför inte ska tillämpas på det gemensamma projektet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  inom tre månader efter att ha lämnat de upplysningar som krävs enligt artikel 10.2 eller artikel 12.1 och 12.2,

(a)  inom sex månader efter att ha lämnat de upplysningar som krävs enligt artikel 10.2 eller artikel 12.1 och 12.2,

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt ska behandla utkastet till åtagande eller uttalande som den mottagit enligt artikel 15 och senast inom tre månader efter mottagandet av utkastet och efter samråd med de behöriga överförande myndigheterna vidta en eller flera av följande åtgärder:

1.  Den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt ska behandla utkastet till åtagande eller uttalande som den mottagit enligt artikel 15 och senast inom sex månader efter mottagandet av utkastet och efter samråd med de behöriga överförande myndigheterna vidta en eller flera av följande åtgärder:

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I medlemsstater där den behöriga överförande myndigheten ska underteckna ett åtagande eller uttalande ska den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt i enlighet med punkt 1 a och b översända två original som undertecknats av den behöriga överförande myndigheten.

2.  I medlemsstater där den behöriga överförande myndigheten ska underteckna ett åtagande eller uttalande ska den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt i enlighet med punkt 1 a och b översända ett av de två original som undertecknats av den behöriga överförande myndigheten till den behöriga gränsöverskridande samordningspunkten i den åtagande medlemsstaten.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt ska granska det svar som den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt lämnat, och inom högst en månad efter att ha tagit emot det vidta en eller flera av följande åtgärder, som ska skickas till den behöriga överförande myndigheten skriftligen:

1.  Den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt ska granska det svar som den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt lämnat, och inom högst tre månader efter att ha tagit emot det vidta en eller flera av följande åtgärder, som ska skickas till den behöriga överförande myndigheten skriftligen:

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  I det fall som avses i punkt 2 a slutföra åtagandet eller uttalandet, underteckna två exemplar i original och skicka tillbaka det ena till den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt för underskrift.

(a)  I det fall som avses i artikel 16.1 a slutföra åtagandet eller uttalandet, underteckna tre exemplar i original och skicka tillbaka det ena till den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt för underskrift.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  I det fall som avses i punkt 2 b ändra åtagandet eller uttalandet med avseende på upplysningarna i utkastet till åtagande eller uttalande enligt artikel 14.1 f och h, slutföra åtagandet eller uttalandet, underteckna två exemplar i original och skicka tillbaka det ena till den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt för underskrift.

(b)  I det fall som avses i artikel 16.1 b ändra åtagandet eller uttalandet med avseende på upplysningarna i utkastet till åtagande eller uttalande enligt artikel 14.1 f och h, slutföra åtagandet eller uttalandet, underteckna tre exemplar i original och skicka tillbaka det ena till den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt för underskrift.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  I det fall som avses i punkt 2 c underrätta initiativtagaren och kommissionen, med angivande av den motivering som den behöriga överlämnande myndigheten uppgett.

(c)  I det fall som avses i artikel 16.1 c underrätta initiativtagaren och kommissionen, med angivande av den motivering som den behöriga överlämnande myndigheten uppgett.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I det fall som avses i punkt 2 d ta ställning till ändringarna och antingen fortsätta behandlingen enligt led b i denna punkt eller återuppta ett andra förfarande enligt artikel 9 med angivande av varför inga ändringar eller inte alla av ändringarna kunde godtas av den behöriga åtagande myndigheten.

(d)  I det fall som avses i artikel 16.1 d ta ställning till ändringarna och antingen fortsätta behandlingen enligt led b i denna punkt eller gå vidare som i punkt c i denna punkt och ange varför inga ändringar eller inte alla ändringar kunde godtas av den behöriga åtagande myndigheten.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid mottagandet av åtagandet eller uttalandet, undertecknat av den behöriga gränsöverskridande samordningspunkten eller den behöriga överförande myndigheten i de fall som avses i punkt 1 a eller b, eller om den överförande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt yttrat sig positivt under det andra förfarandet enligt punkt 1 d, ska den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt

2.  Vid mottagandet av åtagandet eller uttalandet, undertecknat av den behöriga gränsöverskridande samordningspunkten eller den behöriga överförande myndigheten i de fall som avses i punkt 1 a eller b ska den åtagande medlemsstatens behöriga gränsöverskridande samordningspunkt

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 25

Artikel 25

Rapportering

Rapportering

Senast den dd mm åååå [den första dagen i månaden efter den här förordningens ikraftträdande + fem år, OP fyller i] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén där den bedömer tillämpningen av denna förordning på grundval av indikatorer på dess verkan, relevans, europeiska mervärde och möjligheter till förenkling.

1.  Senast den dd mm åååå [den första dagen i månaden efter den här förordningens ikraftträdande + tre år, OP fyller i] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén där den bedömer tillämpningen av denna förordning på grundval av indikatorer på dess verkan, relevans, europeiska mervärde och möjligheter till förenkling.

 

2.  I den rapport som avses i punkt 1 ska kommissionen särskilt hänvisa till förordningens geografiska och tematiska tillämpningsområde i enlighet med definitionerna i artikel 3.1 respektive 3.2.

 

3.  Innan rapporten utarbetas ska kommissionen hålla ett offentligt samråd med olika inblandade intressenter, däribland lokala och regionala myndigheter och civilsamhällets organisationer.

(1)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

I Europeiska unionen utgör de gränsöverskridande regionerna cirka 40 % av unionens territorium, och är hem till nästan en tredjedel av dess 512 miljoner invånare. Samtidigt lyckas gränsregionerna i Europa generellt sett sämre rent ekonomiskt, med högre arbetslöshet och relativt outvecklad infrastruktur jämfört med mer centralt belägna regioner i medlemsstaterna. Man beräknar att om 20 % av de befintliga gränshindren skulle undanröjas skulle gränsregionernas BNP öka med 2 %, vilket skulle motsvara cirka 91 miljarder euro per år i BNP. Historiskt har många gränsregioner varit krigsområden i Europa och föremål för konflikter mellan länderna.

Därför innehåller artikel 174 i Lissabonfördraget inte bara ekonomisk och social sammanhållning som ett uttryckligt mål, utan även territoriell sammanhållning (med särskilt fokus på gränsöverskridande regioner). Ur detta perspektiv ska förslaget om en europeisk gränsöverskridande mekanism ses som ett komplement till Interreg och de europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete. Den föreslagna mekanismen syftar till att lösa de gränsöverskridande rättsliga eller administrativa problemen, genom att låta de rättsliga bestämmelserna från en angränsande medlemsstat gälla för en gemensam gränsöverskridande region i en viss medlemsstat i samband med ett specifikt gemensamt projekt.

Den europeiska gränsöverskridande mekanismen

Föredraganden stöder och välkomnar Europeiska kommissionens avsikt att föreslå ”en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang” (den europeiska gränsöverskridande mekanismen). Denna mekanism ska bli ett verktyg i en allmän verktygslåda för att främja effektivt gränsöverskridande samarbete och därigenom förbättra välståndet och välbefinnandet för invånarna och deras livskvalitet i EU:s gränsregioner.

En del frågor behöver förtydligas, i synnerhet när det gäller frivilligheten och räckvidden för mekanismen, samt hållbarheten och proportionaliteten i förslaget.

Förslagets syfte bör vara att lägga till ett frivilligt verktyg i medlemsstaternas verktygslåda för att främja gränsöverskridande samarbete. Medlemsstaterna bör alltid ha sista ordet när det gäller att använda eller inte använda mekanismen.

I detta sammanhang bör det betonas att medlemsstaterna måste kunna välja om de ska använda den europeiska gränsöverskridande mekanismen eller en befintlig mekanism för varje enskilt projekt från fall till fall. Om medlemsstaterna skulle behöva göra ett sådant val för hela gränsen på en gång, skulle de som för närvarande inte har befintliga mekanismer för att lösa rättsliga problem i ett gränsöverskridande sammanhang i praktiken tvingas använda den europeiska gränsöverskridande mekanismen. Därmed undergrävs frivilligheten i förslaget.

Med de föreslagna ändringarna hanteras alla eventuella problem rörande proportionalitet och subsidiaritet på ett lämpligt sätt. Den europeiska gränsöverskridande mekanismen blir ett frivilligt verktyg som kan användas vid behov eftersom medlemsstaterna varje gång de har upptäckt ett rättsligt problem i ett gränsöverskridande sammanhang kan välja om de ska använda en befintlig mekanism, upprätta en ny mekanism eller använda den europeiska gränsöverskridande mekanismen. Medlemsstaterna kan av motiverade skäl också avstå från att utlösa en mekanism överhuvudtaget för att lösa ett rättsligt eller administrativt problem. Att aktivera den europeiska gränsöverskridande mekanismen och låta en medlemsstat tillämpa sina rättsliga bestämmelser i en annan medlemsstat kräver noggrann kontroll från alla inblandande parter, varför de tidsfrister som kommissionen har förslagit kan visa sig vara för snäva och vissa tidsfrister måste ändras.

Slutligen håller föredraganden fast vid förslagets tematiska omfattning i största möjliga utsträckning. Efter att ha utvidgat den frivilliga grunden i förslaget samt ändrat hur medlemsstaterna kan välja mellan denna mekanism och befintliga mekanismer, kan omfattningen fortsätta att vara bred för att säkerställa att den europeiska gränsöverskridande mekanismen kan tillämpas i praktiken för alla framtida projekt som skulle kunna ställas inför rättsliga eller administrativa problem i gränsöverskridande regioner.

Föredraganden anser att om av den europeiska gränsöverskridande mekanismen ska kunna tillämpas effektivt måste alla medlemsstater och alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna kunna lösa juridiska och administrativa problem genom att samarbeta i en god anda och som goda grannar. Genom att den europeiska gränsöverskridande mekanismen fortsätter att vara frivillig bidrar man till att frigöra de europeiska gränsregionernas fulla potential.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (26.10.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

(COM(2018)0373 – C8‑0228/2018 – 2018/0198(COD))

Föredragande av yttrande: Adina‑Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  För att förbättra för invånarna i gränsregioner vid sjögränser eller i gränsöverskridande regioner mellan medlemsstater och tredjeländer bör tillämpningen av denna förordning och användningen av mekanismen utvidgas till att även gälla dessa regioner, samtidigt som unionsrätten respekteras.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  De behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater, länder, enheter eller regioner bör, i enlighet med sina grundlagsstadgande och juridiska befogenheter, anta den föreslagna specifika rättsliga lösningen innan de slutför eller undertecknar åtagandet eller undertecknar förklaringen i enlighet med artiklarna 16 och 17.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

Referensnummer

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Antagande

25.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

2

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

Referensnummer

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Framläggande för parlamentet

30.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

9.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Antagande

22.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

1

15

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Ingivande

29.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy