ДОКЛАД относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

  29.11.2018 - (2018/2161(INI))

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Барбара Капел
  Докладчик по становище (*):
  Ейдер Гардиасабал Рубиал, комисия по бюджети
  (*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

  Процедура : 2018/2161(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0415/2018
  Внесени текстове :
  A8-0415/2018
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

  (2018/2161(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2017 г., озаглавен „Impact into the Future“ (Въздействие върху бъдещето),

  –  като взе предвид финансовия доклад на ЕИБ за 2017 г. и статистическия доклад на ЕИБ за 2017 г.,

  –  като взе предвид доклада на ЕИБ от 2018 г., озаглавен „EIB operations inside the European Union 2017: Results and Impact“ (Операции на ЕИБ в рамките на Европейския съюз през 2017 г.: резултати и въздействие),

  –  като взе предвид доклада на ЕИБ от 2018 г., озаглавен „The EIB outside the European Union – 2017: Financing with global impact“ (ЕИБ извън Европейския съюз – 2017 г.: финансиране с глобално въздействие),

  –  като взе предвид доклада за устойчивостта за 2017 г. на групата на ЕИБ,

  –  като взе предвид членове 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 5 за устава на ЕИБ, приложен към него,

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

  -  като взе предвид документа „Policy towards weakly regulated, non-transparent and uncooperative jurisdictions“ (Политика на ЕИБ относно слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции), публикуван на 25 декември 2010 г., и допълнението към него, публикувано на 8 април 2014 г.,

  –  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

  –  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по международна търговия (A8-0415/2018),

  A.  като има предвид, че основната цел на ЕИБ е да осигурява дългосрочно финансиране и експертен опит за проекти и да мобилизира допълнителни инвестиции, за да подпомогне постигането на целите на ЕС;

  Б.  като има предвид, че ЕИБ е единствената банка, която се притежава от държавите – членки на ЕС, и представлява техните интереси;

  В.  като има предвид, че ЕИБ се счита за финансовото подразделение на ЕС и за ключовата институция за поддържане на публичните и частните инвестиции в целия ЕС, като над 90% от кредитирането на ЕИБ се извършва в рамките на Съюза;

  Г.  като има предвид, че дейностите на ЕИБ по отпускане на заеми се финансират основно посредством емитирането на облигации на международните капиталови пазари;

  Д.  като има предвид, че годишната програма на ЕИБ за финансиране възлиза на около 60 милиарда евро;

  Е.  като има предвид, че 33% и 37% от облигациите на ЕИБ, емитирани съответно през 2017 и 2016 г., са емитирани в щатски долари;

  Ж.  като има предвид, че облигациите на ЕИБ са с изключително високо кредитно качество и ЕИБ е с рейтинг „ААА“, присъден от трите основни агенции за кредитен рейтинг, което се дължи, наред с другото, на капиталовите дялове на държавите членки и на консервативното управление на риска, в резултат на което ЕИБ разполага със стабилен кредитен портфейл, в който има само 0,3% необслужени кредити;

  З.  като има предвид, че финансовите инструменти и бюджетните гаранции биха могли да увеличат въздействието на бюджета на ЕС;

  И.  като има предвид, че ЕИБ е естественият партньор на ЕС в прилагането на финансовите инструменти в тясно сътрудничество с националните, регионалните и многостранните финансови институции;

  Й.  като има предвид, че ЕИБ също така играе важна роля извън ЕС чрез дейностите си по външно кредитиране в качеството си на най-големия многостранен заемополучател и кредитор в света;

  К.  като има предвид, че ЕИБ продължава да укрепва европейската интеграция и нейната роля се оказа още по-съществена след началото на финансовата криза през 2008 г.;

  Л.  като има предвид, че приоритетите на ЕИБ, определени в оперативния план на Банката за 2017 – 2019 г., са съсредоточени върху целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в областта на енергетиката, транспорта и мобилността, здравеопазването, развитието на инфраструктурата на селските райони и подпомагането на агробизнеса, малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация, околната среда и иновациите;

  М.  като има предвид, че групата на ЕИБ следва да поддържа висок кредитен рейтинг като основен актив на своя бизнес модел и висококачествен и стабилен портфейл от активи със солидни инвестиционни проекти в рамките на ЕФСИ и всички финансови инструменти в портфейла си;

  Постижения на ЕИБ през последните 60 години

  1.  поздравява ЕИБ за 60 години успешни операции, по време на които е инвестирала 1,1 трилиона евро и е финансирала 11 800 проекта в 160 държави в качеството си на най-големия многостранен заемополучател и кредитор в света;

  2.  приветства факта, че кредитирането от страна на групата на ЕИБ в рамките на ЕС, одобрено през периода 2015 – 2016 г., ще подкрепи инвестиции в размер на 544 милиарда евро, ще добави 2,3% към БВП и ще създаде 2,25 милиона работни места до 2020 г.; настоятелно призовава ЕИБ да засили допълнително дейността си за подпомагане на дългосрочния и устойчив растеж;

  3.  подчертава възможностите на ЕИБ да моделира пазарите в съответствие с целите на политиката на ЕС; отчита способността на ЕИБ да инвестира антициклично с цел справяне със слабото развитие и рецесията, настъпили в резултат на финансовата криза и трудностите при достъпа на МСП и новаторските проекти до финансиране;

  4.  подчертава важната роля, изпълнявана от ЕИБ в качеството ѝ на банка на ЕС, като тя е единствената международна финансова институция, която е изцяло собственост на държавите – членки на ЕС, и е изцяло насочвана от политиките и стандартите на ЕС;

  5.  призовава за укрепване на консултативните дейности на ЕИБ и за съвместна работа на ЕИБ с Комисията, държавите членки и националните официални насърчителни финансови институции с цел преодоляване на системните недостатъци, които пречат на определени региони или държави пълноценно да се възползват от финансовите дейности на ЕИБ;

  6.  подчертава, че се очаква700 000 МСП да се възползват от подобрения достъп до финансиране, и отбелязва, че Отделът на ЕИБ по икономически въпроси и Съвместният изследователски център на Комисията изчисляват, че операциите на ЕФСИ вече са подкрепили повече от 750 000 работни места, като се очаква този брой да нарасне на 1,4 милиона работни места до 2020 г., и че планът „Юнкер“ вече е увеличил БВП на ЕС с 0,6%, като се очаква допълнителното му увеличаване с още 1,3% до 2020 г.;

  7.  приветства разгръщането от страна на ЕИБ на инициативата за икономическа устойчивост, която има за цел да помогне на държавите от Западните Балкани и държавите от южното съседство на ЕС да се справят с предизвикателствата, свързани с незаконната миграция и принудителното разселване; призовава за увеличено финансирането за тази инициатива и засилено участие на ЕИБ в тези региони с цел подкрепа на хуманитарните действия, създаването на работни места, икономическия растеж и подобряването на инфраструктурата; във връзка с това приветства одобряването на първите проекти по Европейския план за външни инвестиции в Африка и очаква засилване на ролята на ЕИБ;

  8.  отбелязва факта, че само през 2017 г. са одобрени рекордните 901 проекта, включително над 78 милиарда евро за иновации, околна среда, инфраструктура и МСП;

  9.  подчертава дейностите на ЕИБ в подкрепа на икономическото и социалното сближаване, в рамките на които през последните 10 години тя е осигурила финансиране в размер на над 200 милиарда евро за регионите;

  Общи бележки

  10.  приветства мерките, предприети от ЕИБ за по-добро измерване на въздействието от нейните инвестиции вместо единствено предоставяне на данни относно количествения размер на финансирането;

  11.  припомня факта, че ЕИБ реагира на кризата със значително разширяване на дейността си; счита, че тя изигра положителна роля за намаляване на недостига на инвестиции; настоятелно призовава ЕИБ да обърне специално внимание на риска от изместване на частните инвестиции предвид факта, че икономическите условия се нормализират;

  12.  подчертава, че дейностите на ЕИБ имаха ключово значение за възстановяването след кризата и за инвестиционните нива, които все още не са еднакви в отделните държави членки и региони, както и в отделните сектори; призовава ЕИБ да продължава да инвестира в държавите членки с цел да допринесе за тяхното икономическо възстановяване; подчертава, че особен акцент следва да се постави на финансирането в секторите на иновациите и инфраструктурата, в които недостигът на инвестиции е особено тежък;

  13.  отбелязва, че почти една трета от финансирането от страна на ЕИБ е деноминирано в щатски долари, което излага банката на потенциални санкции от страна на САЩ; отправя искане към ЕИБ да започне прогресивно да намалява предоставяното в щатски долари финансиране;

  14.  отбелязва, че ЕИБ е обект на ежегоден одит от страна на Европейската сметна палата; отбелязва обсъждането на възможността за въвеждане на надзор, упражняван от ЕЦБ, по отношение на нейните операции по отпускане на заеми; предупреждава, че това може да се отрази значително върху естеството, функционирането и управлението на ЕИБ;

  Иновации и умения

  15.  отчита, че ЕИБ отдава приоритет на иновациите и уменията, за да стимулира растежа и да гарантира дългосрочна конкурентоспособност на Европа, като през 2017 г. отпусна заеми в размер на 13,9 милиарда евро за inter alia 7,4 милиона високоскоростни цифрови връзки и инсталирането на 36,8 милиона интелигентни измервателни уреди;

  Околна среда и устойчивост

  16.  приветства факта, че през 2017 г. ЕИБ отпусна 16,6 милиарда евро за проекти в подкрепа на своите цели на политиката за околна среда, финансирайки проекти в областта на опазването на околната среда, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност, биологичното разнообразие, чистия въздух, чистите води, управлението на водите и отпадъците и устойчивия транспорт, и пое ангажимент за отпускане на заеми в областта на климата в размер на над 25% от общото кредитиране във всички области на публичната си политика, като надхвърли първоначалния си ангажимент от 3,2%;

  17.  подчертава, че институциите на ЕС следва да служат за пример по отношение на постигането на устойчивост на финансите; признава статута на ЕИБ като най-голям емитент на „зелени“ облигации в света, както и че нейните емисии на облигации за повишаване информираността относно климата предлагат на инвеститорите прозрачна връзка с проектите в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, които се ползват от постъпленията от емитираните от ЕИБ „зелени“ облигации, като се основават на системата на ЕИБ за докладване относно ползите за климата от проекти, включващи показатели за въздействието, като например избегнати емисии на парникови газове, абсолютни нива на емисиите, спестено потребление на енергия и инсталирани допълнителни мощности за производство на електроенергия;

  18.  приветства във връзка с това първите емисии на облигации на ЕИБ за повишаване на информираността относно устойчивото развитие, възлизащи на 500 милиона евро, които ще бъдат предназначени за проекти с голямо въздействие в подкрепа на целите на ООН за устойчиво развитие, като същевременно гарантират сигурността на социално отговорните инвеститори посредством строги стандарти за прозрачност и пазарни стандарти;

  19.  приветства факта, че ЕИБ постигна своята цел за 25% финансиране, свързано с климата; отбелязва със загриженост, че Комисията, от друга страна, не достигна целта от 20%;

  20.  приветства създаването на инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, чиято цел е да се направят инвестициите в проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради по-привлекателни за частните инвеститори чрез интелигентно използване на безвъзмездните средства от ЕС като гаранция; приветства факта, че в последно време ЕИБ започна да инвестира в социални жилища.

  21.  препоръчва на ЕИБ да приеме енергийна стратегия, която е напълно съвместима с целите на Парижкото споразумение, като вземе предвид доказателствата от научните изследвания и препоръките от доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата относно въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C спрямо нивата от прединдустриалния период и свързаните с него траектории на емисиите на парникови газове в световен мащаб в контекста на засилването на глобалната реакция спрямо опасността от изменението на климата, на укрепването на устойчивото развитие и на усилията за изкореняване на бедността;

  22.  призовава ЕИБ да продължава да отпуска заеми за подпомагане на целите на европейската енергийна политика;

  23.  призовава ЕИБ да укрепи допълнително проектите, свързани с изменението на климата и с опазването на околната среда, предвид факта, че ЕС е една от страните, подписали Парижкото споразумение, като припомня поетия от ЕС ангажимент за намаляване на неговите емисии с поне 40% до 2030 г.;

  24.  подчертава значението на финансирането от ЕИБ за развитието на капацитет за възобновяеми енергийни източници и за подобряването на енергийната ефективност в сектори като промишлеността и транспорта;

  25.  призовава ЕИБ да работи заедно с малките участници на пазара и общностни кооперации с цел групиране на дребномащабни проекти за възобновяема енергия, така че те да бъдат допустими за финансиране от ЕИБ;

  Инфраструктура

  26.  подчертава подкрепата на ЕИБ за безопасна и ефективна инфраструктура за енергийни доставки, транспорт и градски райони, изразена чрез подписването от нейна страна на заеми на стойност 18 милиарда евро в подкрепа на целта ѝ в областта на инфраструктурната политика и чрез предоставянето през 2017 г. на над 22 милиарда евро за градоустройство;

  27.  призовава ЕИБ да продължава да отпуска заеми за подпомагане на целите на европейската енергийна политика;

  МСП и дружества със средна пазарна капитализация

  28.  приветства силната подкрепа на групата на ЕИБ за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация с общо 29,6 милиарда евро, което оказа положително въздействие върху 287 000 дружества, в които са наети 3,9 милиона души;

  29.  припомня, че според ЕИБ е два пъти по-вероятно големите дружества да станат новатори в сравнение с МСП, а при иновационните млади дружества има 50% по-голяма вероятност в сравнение с други дружества да бъдат ограничени по отношение на кредитирането; настоятелно призовава ЕИБ да подкрепя по-малките дружества с по-малки заеми с цел да окаже по-голямо въздействие върху по-широка част от европейската икономика;

  30.  предвид ключовата роля на МСП счита, че стратегията на ЕИБ по отношение на МСП следва да включва укрепването на нейния административен капацитет и на капацитета ѝ за консултиране с цел предоставяне на информация и техническо подпомагане на МСП по отношение на развитието и кандидатстването за финансиране;

  31.  приветства десетте стандарта, определени в Наръчника на ЕИБ за екологични и социални практики, които служат като предпоставка за участие в операции на ЕИБ по отпускане на заеми, включително в областта на предотвратяването и намаляването на замърсяването, биологичното разнообразие и екосистемите, стандартите, свързани с климата, културното наследство, принудителното преселване, правата и интересите на уязвимите групи, стандартите в областта на труда, здравословните и безопасни условия на труд, безопасността и сигурността, както и участието на заинтересованите страни;

  Отчетност, прозрачност и комуникация

  32.  настоятелно призовава ЕИБ и нейните заинтересовани страни да обмислят предприемането на реформи, необходими за гарантиране на демократизация на нейното управление, на по-голяма прозрачност и на устойчивост на нейните операции;

  33.  призовава ЕИБ да полага повече усилия по отношение на комуникацията; счита, че комуникацията с гражданите на ЕС е от жизненоважно значение, за да може по-добре да се обяснят целите на нейните политики; счита във връзка с това, че следва да започне да се обмисля възможността за укрепване на капацитета на ЕИБ за финансиране inter alia като начин да се илюстрира конкретно приносът на ЕС към ежедневния живот на неговите граждани;

  34.  отбелязва със загриженост непрекъснатото увеличаване на общите административни разходи, което се дължи основно на увеличаването на разходите, свързани с персонала; предупреждава относно риска от по-нататъшно увеличаване на съотношението между разходите и приходите по отношение на капиталовата база на ЕИБ; отправя искане към ЕИБ да поддържа дисциплина на разходите и стройна и ефективна управленска структура и да гарантира, че не премина към тежка структура на висшето ръководство;

  35.  отбелязва предприетите наскоро от ЕИБ подобрения по отношение на прозрачността, като например публикуването на протоколите от заседанията на нейния Съвет на директорите и публикуването на таблицата с показатели за проектите, подкрепени от гаранцията на ЕФСИ, както и на мотивите на независимия инвестиционен комитет за неговото решение, в съответствие с преразгледания Регламент за ЕФСИ; изразява разбиране, че една банка не може да разкрива чувствителна търговска информация;

  36.  припомня, че политиката за прозрачност на групата на ЕИБ се основава на презумпция за оповестяване и че всеки може да получи достъп нейните документи и информация; призовава ЕИБ да повиши допълнително прозрачността, например като публикува подробни протоколи и предоставя достъп до информация както вътрешно – на Европейския парламент и на другите институции, така и на обществеността, особено по отношение на системата за обществените поръчки и на договорите за подизпълнение, резултатите от вътрешните разследвания и подбора, мониторинга и оценката на дейностите и програмите;

  37.  счита, че сред предизвикателствата пред ЕИБ ключово значение има подходящият надзор; счита, че предвид ролята и институционалната структура на Банката е необходима структура за надзор;

  38.  отбелязва прегледа на политиката и процедурите на Механизма на ЕИБ за подаване на жалби; припомня позицията си по отношение на Механизма на ЕИБ за подаване на жалби съгласно посоченото в своята Резолюция от 3 май 2018 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г.[1]; настоятелно призовава ЕИБ да засили независимостта и ефективността на Службата за разглеждане на жалби и да предприеме по-нататъшни стъпки за намаляване на бюрокрацията, за увеличаване на капацитета си за макроикономически анализи и за подобряване на представителството на двата пола на ръководните ѝ длъжности;

  39.  приветства факта, че информационните фишове за измерване на резултатите на инвестиционни проекти, обхванати от гаранцията на ЕС, вече трябва да бъдат предоставяни на Парламента при поискване;

  40.  подчертава необходимостта от високо равнище на прозрачност от страна на финансовите посредници, използвани от ЕИБ (по-специално търговски банки, но също институции за микрофинансиране и кооперации), с цел да се гарантира, че заемите чрез посредник са обект на същите изисквания за прозрачност като другите видове заеми;

  41.  приветства инициативата на ЕИБ за икономическа устойчивост като част от съвместната реакция на ЕС по отношение на миграционната и бежанска криза с акцент върху справянето с първопричините за миграцията; настоява за тясна координация и взаимно допълване с Плана на ЕС за външни инвестиции; отбелязва, че към момента се очаква 26-те проекта в рамките на инициативата за икономическа устойчивост и 2,8-те милиарда евро инвестиции да бъдат от полза за повече от 1 500 по-малки предприятия и дружества със средна пазарна капитализация, което ще спомогне за поддържане на повече от 100 000 работни места;

  42.  призовава ЕИБ да предприеме всички необходими мерки въз основа на поуките, извлечени от опита на ЕФСИ, и да постигне максимални резултати от предстоящата програма InvestEU, като обърне специално внимание на регионалните и социалните неравенства и на държавите членки, засегнати най-силно от икономическата криза;

  43.  приветства увеличението на финансирането в рамките на инициативата за икономическа устойчивост за южните съседни държави и Западните Балкани в размер на 6 милиарда евро за период от пет години, считано от октомври 2016 г., в допълнение към вече предвидените 7,5 милиарда евро, както и съсредоточаването върху устойчива и жизненоважна инфраструктура;

  44.  подчертава, че е важно да се развива икономическата устойчивост в приемащите и транзитните държави, като се подпомага създаването на работни места и изграждането на инфраструктура, необходима за местното население, както и за разселеното население; приветства факта, че бежанските общности също могат да се възползват от възможностите да развият своята самостоятелност и да живеят достойно; подчертава, че инвестициите в икономическата устойчивост следва да допринесат за подобряване на подготвеността на регионите за бъдещи външни сътресения и за укрепване на стабилността в нестабилните държави;

  45.  отбелязва третата годишнина на ЕФСИ и признава постиженията му, като приветства инвестициите в размер на 335 милиарда евро, мобилизирани в целия Съюз след одобрението от страна на съзаконодателите на Регламента за ЕФСИ (Регламент (ЕС) 2015/1017)[2], съгласно който бяха одобрени 898 операции в 28-те държави членки, две трети от които произхождаха от частни ресурси, което надхвърли първоначалната цел от 315 милиарда евро, определена през 2015 г.; обръща внимание на решението на Европейския съвет и на Европейския парламент за удължаване на продължителността и капацитета на ЕФСИ до 500 милиарда евро до края на 2020 г.;

  46.  подчертава необходимостта от ускоряване на работата по изграждането на съюз на капиталовите пазари, с което да се даде възможност на ЕИБ действително да се съсредоточи върху запълване на пропуските в случаите, когато е налице неефективност на пазара, или да предоставя финансиране за високорискови проекти;

  47.  припомня, че отчита необходимостта от осигуряване на непрекъснатост на подпомагането на ориентирани към търсенето механизми като ЕФСИ, които подкрепят дългосрочните инвестиции в реалната икономика, мобилизират частни инвестиции, оказват значително макроикономическо въздействие и създават работни места в секторите, които са важни за бъдещето на Съюза след настоящата МФР;

  48.  насърчава своевременното създаване на последваща инициатива за периода след 2020 г., за да се осигури необходимата приемственост, която следва да включва поуките, извлечени от ЕФСИ, и да се запазят ключовите фактори за успех;

  49.  счита, че групата на ЕИБ изигра ключова роля за успеха на ЕФСИ като единствен орган за комуникация за бенефициентите и посредниците, както и като изключителен партньор в изпълнението; счита, че в рамките на всяка бъдеща програма InvestEU ЕИБ е естественият партньор на ЕС за изпълнение на задачи по банкиране (управление на касовите средства, управление на активите, оценка на риска) във връзка с прилагането на финансовите инструменти;

  50.  призовава за активизирано сътрудничество от страна на групата на ЕИБ с националните насърчителни банки и институции (ННБИ) и призовава ЕИБ да продължи да засилва работата си с ННБИ, за да се осигурят контакти и да се доразвият консултантските дейности и техническата помощ с цел поддържане на географски баланс в дългосрочен план; отбелязва широкия спектър от натрупан опит от проектите по линия на ЕФСИ; подкрепя и насърчава допълнителния обмен на най-добри практики между ЕИБ и държавите членки с цел гарантиране на по-голяма икономическа ефективност;

  Отпускане на заеми извън ЕС

  51.  приветства важната роля на ЕИБ във финансирането извън ЕС посредством нейните инициативи за външно кредитиране; подчертава ефективното управление от страна на ЕИБ на мандата за външно кредитиране, както беше потвърдено от независима оценка от юни 2018 г., в която се признава неговото значение и ефективността му по отношение на предоставянето на финансиране от ЕС на трети държави при минимални разходи за бюджета на Съюза; оправя искане към Европейската сметна палата да изготви специален доклад относно резултатите от дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и съответствието им с политиките на ЕС;

  52.  счита, че ЕИБ следва да продължи да играе водеща роля в определянето на бъдещите механизми на ЕС за финансиране по отношение на трети държави, като същевременно гарантира, че в своите решения за отпускане на кредити ЕИБ приоритизира интересите на местните предприемачи, които желаят да учредят местни, често микро- и малки предприятия, с което се цели преди всичко да се допринесе за местната икономика;

  53.  счита, че ЕИБ следва да поддържа своите съществуващи дейности в областта на външната политика, включително чрез инструменти като кредитни мандати на трети държави; приветства управлението от страна на ЕИБ на Инвестиционния инструмент за АКТБ, който осигурява основно проекти за насърчаване на развитието на частния сектор; подчертава във връзка с това, че е от изключително значение централната роля на ЕИБ, като двустранно финансово подразделение на ЕС, да бъде ясно потвърдена в структурата за финансиране извън Съюза за периода след 2020 г.;

  54.  счита, че дейностите на ЕИБ трябва да се прилагат при пълно спазване на другите политики и дейности на Европейския съюз в съответствие с член 7 от ДФЕС и с Хартата на основните права;

  55.  набляга на значението на годишното докладване от страна на ЕИБ относно операциите ѝ извън Съюза във връзка със спазването на принципа на съгласуваност на политиките, който ръководи външната дейност на Съюза, Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и Парижкото споразумение относно климата;

  56.  припомня на ЕИБ, че тя трябва да действа в съответствие с мандата си за външно кредитиране за развитие, за да се гарантира, че инвестициите в развиващите се държави носят дължимите приходи на местните данъчни органи;

  57.  отбелязва факта, че половината от всички кредитни операции на ЕИБ в рамките на мандата за външно кредитиране се предоставят на местни финансови посредници с цел насърчаване на микрокредитите, и изисква от ЕИБ да предоставя по-пълна и по-систематична информация във връзка с по-нататъшното кредитиране от страна на нейните финансови посредници;

  58.  припомня, че дейностите на ЕИБ трябва да отразяват вътрешните и външните политики на Съюза; подчертава, че нейните условия за кредитиране следва да улесняват постигането на съответните цели на политиката, и по-специално развитието на периферните региони на Съюза, като се насърчават растежът и заетостта; призовава ЕИБ да укрепи силно механизмите за предоставяне на техническа помощ и финансови експертни знания на местните и регионалните органи преди одобрението на проектите с цел подобряване на достъпността и включване на всички държави членки, особено тези с по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобрени проекти;

  59.  призовава ЕИБ да инвестира значително в екологичния преход на държавите от Източното партньорство;

  60.  приканва ЕИБ да увеличи усилията си за предоставяне на финансиране в световен мащаб за диверсифициране на своите инвестиции в енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и кръгова икономика, които изискват реакция в по-широк план от националните граници, обхващаща региони, единици на управление и по-малки предприятия, и призовава да се отказва финансиране на проекти, които представляват сериозен риск за околната среда и природните ресурси;

  61.  подчертава значението на дейностите на ЕИБ за финансиране в Източното съседство; изисква от ЕИБ да увеличи кредитирането си за източните съседи с цел подпомагане на инвестициите в държави, които изпълняват споразумения за асоцииране с ЕС;

  Спазване на данъчното законодателство

  62.  приветства рамката за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приета от ЕИБ през януари 2018 г., с която се определят основните принципи, уреждащи борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризъм, и свързаните аспекти относно етичното поведение в дейностите на групата на ЕИБ;

  63.  приветства постигнатия от ЕИБ напредък в приемането на най-високи стандарти с цел предотвратяване на данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на избягването на данъци и агресивното данъчно планиране посредством цялостно прилагане на политиките и стандартите на ЕС, като например списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели; във връзка с това призовава ЕИБ да прекрати сътрудничеството си с посредниците, държавите и юрисдикциите в този списък; подчертава абсолютната необходимост ЕИБ да продължи да упражнява непрекъсната бдителност и да приспособява дейностите си спрямо непрекъснато променящата се реалност по отношение на тези практики;

  64.  насърчава ЕИБ да продължава да прилага разширена надлежна проверка по отношение на всяка операция, за която са установени фактори с по-висок риск, като например връзка с неоказваща съдействие юрисдикция, индикатори за данъчен риск и операции със сложни структури на многостранна юрисдикция, независимо от наличието на връзки с неоказваща съдействие юрисдикция;

  65.  подчертава значението на осигуряването на високо качество на информацията за крайните бенефициери и на ефективното предотвратяване на сделките с финансови посредници като търговските банки и инвестиционните посредници с отрицателни прецеденти от гледна точка на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност и изпирането на пари;

  66.  приветства факта, че ЕИБ отчита въздействието на данъчното облагане в държавите, в които са направени инвестициите, и на начините, по които тези инвестиции допринасят за икономическото развитие, създаването на работни места и намаляването на неравенството;

  67.  призовава ЕИБ да полага повече усилия по отношение на комуникацията; счита, че е от ключово значение ЕИБ да се ангажира с гражданите на ЕС, за да се разяснят по-добре целите на нейните политики и по този начин конкретно да се илюстрира приносът на ЕС към ежедневния живот на неговите граждани;

  68.  очаква от ЕИБ да подобри своите вътрешни политики, за да се отрази новоприетата правна среда с цел борба с избягването на данъци, в допълнение към борбата с отклонението от данъчно облагане, както е посочено в съобщението на Комисията от 21 март 2018 г. относно нови изисквания, насочени срещу избягването на данъци, в законодателството на ЕС, които уреждат по-специално операциите по финансиране и инвестиране (C(2018)1756);

  69.  насърчава сътрудничество на ЕИБ с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и с националните органи с цел предотвратяване на измамите и на изпирането на пари;

  Брексит

  70.  настоятелно призовава преговарящите във връзка с Брексит да постигнат споразумение по отношение на постепенното оттегляне на Обединеното кралство портфейла на ЕИБ, създаден с участието на Обединеното кралство, на възстановяването на внесения от Обединеното кралство капитал и на продължаване на защитата, предоставена на ЕИБ и на нейните активи в Обединеното кралство; подчертава, че кредитният рейтинг ААА на ЕИБ не трябва да бъде засегнат от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

  71.  призовава за справедливо решение за британските членове на персонала на ЕИБ;

  72.  приветства разработването на регионални инвестиционни платформи за преодоляване на пазарните пропуски и специфичните за държавите потребности;

  73.  отново подчертава необходимостта от намаляване на неравномерното географско разпределение на финансирането на ЕИБ, тъй като през 2017 г. 70% от него бяха разпределени за шест държави членки, въпреки че една от целите на ЕИБ е икономическото и социалното сближаване в Съюза; призовава вместо това за динамично, справедливо и прозрачно географско разпределение на проекти и инвестиции сред държавите членки със специален акцент върху по-слабо развитите региони;

  °

  °  °

  74.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (6.11.2018)

  на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

  относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
  (2018/2161(INI))

  Докладчик по становище (*): Ейдер Гардиасабал Рубиал

  (*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  настоява, че засилената икономическа роля на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), нейните увеличени инвестиционни възможности и използването на бюджета на ЕС за гарантиране на операциите на групата на ЕИБ трябва да бъдат съпътствани от по-голяма прозрачност и отчетност; припомня, че същите принципи на отчетност и прозрачност трябва да се прилагат по отношение на органите на ЕС, които не са финансирани от бюджета на ЕС, както отново беше изтъкнато от Европейската сметна палата през 2018 г.;

  2.  призовава за спешно укрепване на правомощията на Парламента в стратегическата ориентация и политиките на ЕИБ, за да се осигури демократичен контрол на инвестициите, който е спешно необходим;

  3.  приветства приноса на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за преодоляването на неефективността на пазара чрез обръщане внимание на пазарните пропуски и мобилизиране на частни инвестиции;

  4.  отбелязва, че прилагането на прозореца на ЕФСИ за МСП беше ефективно за осигуряването на бързо предоставяне на финансиране на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация; подчертава, че е важно подкрепата на ЕИБ за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация да се засили, като на бенефициентите се предоставя по-ясна информация относно начините за достъп до финансиране;

  5.  призовава ЕИБ да продължи да укрепва работата си с националните насърчителни банки и институции (ННБИ) с цел да се осигури обхват по места и да се доразвият консултантските дейности и техническата помощ в подкрепа на балансираното географско разпределение на ЕФСИ в дългосрочен план; призовава местните бюра на ЕИБ да разширят обхвата на действията си сред местните партньори с цел насърчаване на ЕФСИ; подчертава, че е важно да се постигне по-добро географско и секторно разпределение на кредитната дейност на ЕИБ, без да се прави компромис с високото качество на проектите;

  6.  подчертава във връзка с ННБИ значението, от една страна, на преосмислянето на връзките им с ЕИБ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и банките за развитие, за да се гарантира съгласуваност между техните съответни мандати, а от друга страна, на засилването на сътрудничеството им с Комисията, ЕИБ и националните, регионалните и местните органи за създаване на повече полезни взаимодействия между ЕСИ фондовете и инструментите за финансиране и кредитите от ЕИБ, намаляване на административните тежести, опростяване на процедурите, увеличаване на административния капацитет, засилване на териториалното развитие и сближаване и подобряване на видимостта на финансирането по линия на ЕСИ фондовете и ЕИБ;

  7.  призовава ЕИБ да насочи инвестициите към по-голям брой трансгранични проекти, особено в светлината на новите приоритети на преразгледания Регламент за ЕФСИ; подчертава, че проектите, свързващи две или повече държави членки, се считат за демонстриращи по ясен начин допълняемост, но срещат проблеми при привличането на финансиране, и затова следва да се превърнат в нов фокус за кредитните операции на ЕИБ;

  8.  настоява на ключовата роля, която ЕИБ следва да играе за насърчаването на инвестиции, които са най-ефективни от гледна точка на създаването на работни места; очаква също ЕИБ да предоставя подробна информация за подобни инвестиции и да се фокусира върху работните места с високо качество и устойчивост;

  9.  отново заявява, че дейностите на ЕИБ са необходими за преодоляване на недостига на инвестиции от публичния и частния сектор, който се задълбочава в Европа след икономическата и финансовата криза; ето защо припомня на ЕИБ нейната роля като антициклична мярка за възобновяване на инвестициите;

  10.  приветства разработването на регионални инвестиционни платформи за преодоляване на пазарните пропуски и специфичните за държавите потребности;

  11.  отново подчертава необходимостта от намаляване на неравномерното географско разпределение на финансирането на ЕИБ, тъй като през 2017 г. 70% от него бяха разпределени за шест държави членки, въпреки че една от целите на ЕИБ е икономическото и социалното сближаване в Съюза; призовава вместо това за динамично, справедливо и прозрачно географско разпределение на проекти и инвестиции сред държавите членки със специален акцент върху по-слабо развитите региони;

  12.  очаква от ЕИБ да синхронизира своите вътрешни политики, за да се отрази новоприетата правна среда с цел борба с избягването на данъци, в допълнение към борбата с отклонението от данъчно облагане, както е посочено в съобщението на Комисията от 21 март 2018 г. относно нови изисквания, насочени срещу избягването на данъци, в законодателството на ЕС, които уреждат по-специално операциите по финансиране и инвестиране (COM (2018) 1756);

  13.  подчертава, че независимо от окончателното споразумение между Обединеното кралство и Съюза, акционерите на ЕИБ следва да гарантират, че ЕИБ може да поддържа сегашното си равнище на инвестиционен капацитет и капацитет за кредитиране;

  14.  приветства факта, че ЕИБ е постигнала своята цел за 25% финансиране, свързано с климата; отбелязва със загриженост, че Комисията, от друга страна, не е достигнала целта от 20%;

  15.  приканва ЕИБ да увеличи усилията си за предоставяне на финансиране в световен мащаб за диверсифициране на своите инвестиции в енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и кръгова икономика, които изискват реакция в по-широк план от националните граници, обхващаща региони, единици на управление и по-малки предприятия, и призовава да се отказва финансиране на проекти, които представляват сериозен риск за околната среда и природните ресурси;

  16.  приветства създаването на инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, чиято цел е да се направят инвестициите в проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради по-привлекателни за частните инвеститори чрез интелигентно използване на безвъзмездните средства от ЕС като гаранция; приветства факта, че в последно време ЕИБ е започнала да инвестира в социални жилища.

  17.  отбелязва обаче, че според доклада на Работната група на високо равнище относно инвестирането в социална инфраструктура в Европа едва 4% от одобреното финансиране по линия на ЕФСИ подкрепя проекти за социална инфраструктура в ЕС;

  18.  подчертава значението на предварителните и последващите оценки на конкретно постигнатото икономическо, социално и екологично въздействие и на общото макроикономическо въздействие, като тази информация се оповестява изцяло пред Парламента;

  19.  приветства факта, че информационните фишове за измерване на резултатите на инвестиционни проекти, обхванати от гаранцията на ЕС, вече трябва да бъдат предоставяни на Парламента при поискване;

  20.  насърчава ЕИБ да използва в максимална степен всички налични инструменти и тяхното въздействие на място, за да се справи с първопричините за миграцията;

  21.  настоява, че стандартите относно финансовите посредници следва да бъдат по-амбициозни и че ЕИБ трябва да наблюдава сътрудничеството си с институции, които имат отрицателни резултати по отношение на прозрачността, измамите, корупцията и въздействието върху околната среда и обществото;

  22.  насърчава сътрудничество на ЕИБ с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и с националните органи, с цел предотвратяване на измами и изпиране на пари;

  23.  призовава за повече надзор и оповестяване на операциите, извършвани чрез посредници, от търговски банки и подобни финансови институции;

  24.  подчертава значението на дейностите на ЕИБ за финансиране в Източното съседство; изисква от ЕИБ да увеличи кредитирането си за източните съседи с цел подпомагане на инвестициите в държави, които изпълняват споразумения за асоцииране с ЕС;

  25.  отново призовава настоятелно групата на ЕИБ да приеме в близко бъдеще прегледа на своята политика в областта на сигнализирането на нередности и да разглежда настоящото преразглеждане на своя механизъм за жалби като възможност за засилване на неговата легитимност, достъпност, предвидимост, справедливост и прозрачност.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  5.11.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Michael Detjen, Stefan Gehrold

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  24

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  4

  -

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  ENF

  André Elissen

  NI

  Eleftherios Synadinos

  2

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (15.10.2018)

  на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

  относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
  (2018/2161(INI))

  Докладчик по становище: Сандер Лонес

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  подчертава и приветства значението, което Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отдава на операциите извън ЕС в цялостната си дейност по кредитиране; подчертава, че новото кредитиране извън ЕС следва да продължи да поддържа приблизително равномерно разпределение между подкрепата за социалната и икономическата инфраструктура и подкрепата за развитието на местния частен и публичен сектор; припомня, че 10% от цялостната дейност на ЕИБ по кредитиране е предназначена за операции извън Съюза; по тази причина набляга на значението на годишното докладване от страна на ЕИБ относно операциите ѝ извън Съюза във връзка със спазването на принципа на съгласуваност на политиките, който ръководи външната дейност на Съюза, Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и Парижкото споразумение относно климата;

  2.  приветства дейностите на ЕИБ по докладване, насочени към гарантиране на по-високо ниво на прозрачност, но изисква по-широк достъп до информация относно нейните дейности, по-специално по отношение на системата за сключване на договори и възлагане на подизпълнители, както и достъп до финансови данни, свързани с финансирани от ЕИБ проекти; призовава ЕИБ да засили участието на гражданското общество и на заинтересованите страни;

  3.  припомня, че дейностите на ЕИБ трябва да отразяват вътрешните и външните политики на Съюза; подчертава, че нейните условия за кредитиране следва да улесняват постигането на тези цели, и по-специално развитието на периферните региони на Съюза, чрез насърчаване на растеж и заетост; призовава ЕИБ да укрепи силно механизмите за предоставяне на техническа помощ и финансови експертни знания на местните и регионалните органи преди одобрението на проектите, с цел подобряване на достъпността и включване на всички държави членки, особено тези с по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобрени проекти;

  4.  призовава ЕИБ да продължи да обръща специално внимание при кредитирането си извън ЕС на развитието на частния сектор, който е основен двигател за намаляване на бедността, и на социалното и отговорно финансиране и кредитните линии, насочени към институции за микрофинансиране; също така призовава ЕИБ във връзка с това да подобри ефективния достъп до финансиране за МСП и да установи по-проактивни изисквания на политиката за МСП и микропредприятията за банките посредници, които изплащат средства от ЕИБ; отбелязва факта, че половината от всички кредитни операции на ЕИБ в рамките на мандата за външно кредитиране се предоставят на местни финансови посредници с цел насърчаване на микрокредитите, и изисква от ЕИБ да предоставя по-пълна и по-систематична информация във връзка с по-нататъшното кредитиране от страна на нейните финансови посредници; призовава за стратегически принос на ЕИБ за справяне с първопричините за миграцията чрез разширяване на мандата на ЕИБ за външно кредитиране;

  5.  призовава ЕИБ да мобилизира финансови ресурси чрез партньорство с други финансови институции, смесване на собствени заеми и безвъзмездни средства от трети страни и допълнително катализиране на своите финансови източници, технически съвети и помощ за привличане на допълнителни финансови средства; призовава ЕИБ да гарантира в по-голяма степен спазването на целите на екологическата и социалната политика на Съюза, включително при съфинансирани проекти или вноски в инвестиционни фондове и фондове за дялово участие;

  6.  призовава ЕИБ да приведе дейностите си в съответствие с последните препоръки на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) и да подкрепи укрепването на собствените нови индустриални политики на развиващите се държави, като допринася за създаването на инструменти на инвестиционната политика и насочва усилията си към различни сектори, икономически дейности и механизми с цел максимално увеличаване на приноса на инвестициите за развитието на промишления капацитет;

  7.  приветства разгръщането от страна на ЕИБ на инициативата за икономическа устойчивост, която има за цел да помогне на държавите от Западните Балкани и държавите от южното съседство на ЕС да се справят с предизвикателствата, свързани с незаконната миграция и принудителното разселване; призовава за увеличено финансирането за тази инициатива и засилено участие на ЕИБ в тези региони с цел подкрепа на хуманитарните действия, създаването на работни места, икономическия растеж и подобряването на инфраструктурата; в тази връзка приветства одобряването на първите проекти по Европейския план за външни инвестиции в Африка и очаква засилена роля за ЕИБ;

  8.  призовава ЕИБ да инвестира значително в екологичния преход на държавите от Източното партньорство;

  9.  приветства плана на ЕИБ за създаване на облигации за устойчивост и я насърчава да играе ключова роля в устойчивото финансиране както в Европа, така и извън нея; призовава ЕИБ да даде приоритет чрез своите дейности по кредитиране на постигането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г. чрез по-нататъшно отключване на инвестирането в социални, екологични и устойчиви проекти;

  10.  счита, че ЕИБ следва да продължи да подобрява своята роля да спомага за постигането на устойчиво развитие в съответствие с ЦУР и че кредитирането по линия на нейната стратегия за климата следва да се съсредоточи основно върху секторите на чистия транспорт и енергетиката, тъй като те имат значителен потенциал за иновации; призовава ЕИБ да спре постепенно подкрепата си за изкопаемите горива и проектите, водещи до обезлесяване и загуба на биологично разнообразие, и да обърне по-голямо внимание на въздействието на своите операции върху правата на човека и трудовите права;

  11.  призовава ЕИБ да гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципите на равно заплащане и на прозрачност на заплащането, както и принципа на равенство между половете, както е определено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите[1]; призовава също така решенията на ЕИБ относно финансирането на проекти да вземат предвид действията на кандидатстващите дружества в областта на корпоративната социална отговорност;

  12.  припомня на ЕИБ, че тя трябва да действа в съответствие с мандата си за външно кредитиране за развитие, за да се гарантира, че инвестициите в развиващите се държави носят дължимите приходи на местните данъчни органи;

  13.  призовава ЕИБ, като вземе предвид недостатъчния капацитет за генериране на проекти в публичния и в частния сектор, както и по-ниския капацитет за вземане на заеми в някои държави членки, и с оглед на намаляването на недостига на инвестиции в ЕС, да обмисли подход, при който еднократните вноски от държавите членки за финансирани от ЕИБ проекти, независимо дали са направени от самата държава членка, или от националните насърчителни банки, класифицирани в сектора „Държавно управление“, или действащи от името на държава членка, биха били квалифицирани като еднократни мерки по смисъла на членове 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики[2].

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  11.10.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  33

  +

  ALDE

  Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

  ECR

  Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Helmut Scholz

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala, Yannick Jadot

  2

  -

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  1

  0

  ENF

  Danilo Oscar Lancini

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]  OВ L 204, 26.7.2006 г, стр. 23.
  • [2]  OВ L 209, 2.8.1997 г, стр. 1.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  20.11.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  24

  9

  9

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  24

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet

  ECR

  Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

  ENF

  Barbara Kappel

  PPE

  Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

  9

  -

  EFDD

  David Coburn

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

  9

  0

  ALDE

  Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  EFDD

  Marco Valli

  S&D

  Jeppe Kofod, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност