Procedure : 2018/2161(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0415/2018

Indgivne tekster :

A8-0415/2018

Forhandlinger :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Afstemninger :

PV 17/01/2019 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0043

BETÆNKNING     
PDF 446kWORD 72k
29.11.2018
PE 627.759v02-00 A8-0415/2018

om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

(2018/2161(INI))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Barbara Kappel

Ordfører for udtalelse (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Budgetudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

(2018/2161(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til aktivitetsrapporten for 2017 fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) med titlen "Impact into the Future",

–  der henviser til EIB's finansielle beretning for 2017 og statistiske beretning for 2017,

–  der henviser til EIB's rapport fra 2018 med titlen "EIB operations inside the European Union 2017: Results and impact"

–  der henviser til EIB's rapport fra 2018 med titlen "The EIB outside the European Union – 2017: Financing with global impact",

–  der henviser til EIB-Gruppens bæredygtighedsrapport for 2017,

–  der henviser til artikel 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank, der er knyttet som bilag hertil,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 med titlen "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903),

–  der henviser til EIB's politik for svagt regulerede, uigennemsigtige og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner (NJC-politikken), der blev offentliggjort den 15. december 2010, og tilføjelsen til NJC-politikken offentliggjort den 8. april 2014,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om International Handel (A8-0415/2018),

A.  der henviser til, at EIB's primære formål er at tilvejebringe langsigtet finansiering og ekspertise til projekter og at mobilisere yderligere investeringer for at bidrage til virkeliggørelsen af EU's mål;

B.  der henviser til, at EIB er den eneste bank, der ejes af EU-medlemsstaterne og repræsenterer deres interesser;

C.  der henviser til, at EIB betragtes som EU's finansielle gren og den centrale institution med hensyn til at understøtte offentlige og private investeringer på tværs af EU med over 90 % af dens udlån i Unionen;

D.  der henviser til, at EIB's udlånsaktiviteter hovedsageligt finansieres via udstedelse af obligationer på de internationale kapitalmarkeder;

E.  der henviser til, at EIB's årlige finansieringsprogram beløber sig til omkring 60 mia. EUR;

F.  der henviser til, at 33 % og 37 % af de EIB-obligationer, der blev udstedt i henholdsvis 2017 og 2016, blev udstedt i amerikanske dollars;

G.  der henviser til, at EIB's obligationer har den højeste kreditkvalitet, og at EIB har en AAA-kreditvurdering hos de tre største kreditvurderingsagenturer, bl.a. fordi den er ejet af medlemsstaterne, og på grund af dens konservative risikoforvaltning, der har ført til solide udlån, idet kun 0,3 % er misligholdte lån;

H.  der henviser til at finansielle instrumenter og budgetgarantier kan øge virkningen af EU-budgettet;

I.  der henviser til, at EIB er EU's den naturlige partner i forbindelse med gennemførelsen af finansielle instrumenter i tæt samarbejde med nationale, regionale eller multilaterale finansielle institutioner;

J.  der henviser til, at EIB også spiller en vigtig rolle uden for EU gennem sine eksterne långivningsaktiviteter som verdens største multilaterale låntager og långiver;

K.  der henviser til, at EIB fortsat styrker den europæiske integration, og at bankens rolle har vist sig at være endnu mere afgørende siden begyndelsen på finanskrisen i 2008;

L.  der henviser til, at EIB's prioriteter som fastsat i forretningsplanen for 2017-2019 fokuserer på Europa 2020-målene for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst inden for energi, transport og mobilitet, sundhed, udvikling af infrastruktur i landdistrikter og støtte til agroindustri, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber, miljø og innovation;

M.  der henviser til, at EIB-Gruppen bør fastholde en høj kreditværdighed som et grundlæggende aktiv for sin forretningsmodel samt en solid aktivportefølje af høj kvalitet med sunde investeringsprojekter under EFSI og alle finansielle instrumenter i dens portefølje;

EIB's resultater i de seneste 60 år

1.  lykønsker EIB med 60 års vellykkede operationer, hvor den har investeret 1,1 billion EUR og finansieret 11 800 projekter i 160 lande som verdens største multilaterale låntager og långiver;

2.  bifalder, at EIB-Gruppens godkendte långivning inden for EU i perioden 2015-2016 vil yde støtte til investeringer på 544 mia. EUR, tilføje 2,3 % til BNP og skabe 2,25 millioner job frem til 2020; opfordrer indtrængende EIB til yderligere at styrke sine aktiviteter med henblik på at bidrage til langsigtet og bæredygtig vækst;

3.  fremhæver EIB's muligheder for at præge markederne i henhold til EU's politiske mål; anerkender EIB's evne til at foretage kontracykliske investeringer med henblik på at afhjælpe den underudvikling og recession, som fulgte af den finansielle krise, og SMV'ers og innovative projekters vanskeligheder med at få adgang til finansiering;

4.  understreger den vigtige rolle, som EIB spiller som EU’s bank, idet den er den eneste internationale finansielle institution, der ejes fuldt ud af EU's medlemsstater og styres fuldt ud i henhold til EU's politikker og standarder;

5.  opfordrer til en styrkelse af EIB's rådgivningsaktiviteter og til, at banken i samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og officielle nationale erhvervsfremmende finansielle institutioner afhjælper systemiske mangler, der forhindrer visse regioner eller lande i at udnytte EIB's finansieringsaktiviteter fuldt ud;

6.  understreger, at 700 000 SMV'er forventes at få gavn af forbedret adgang til finansiering, og bemærker, at EIB's økonomiafdeling og Kommissionens Fælles Forskningscenter skønner, at EFSI-transaktioner allerede har støttet mere end 750 000 arbejdspladser, et tal, der forventes at stige til 1,4 millioner inden 2020, og at Juncker-planen allerede har øget EU's BNP med 0,6 % og forventes at øge EU's BNP med yderligere 1,3 % inden 2020;

7.  glæder sig over EIB's gennemførelse af sit resiliensinitiativ, som sigter på at hjælpe landene i det vestlige Balkan og EU's sydlige nabolande med at løse de problemer, der er forbundet med irregulær migration og tvangsfordrivelser; opfordrer til øget finansiering af dette initiativ og øget inddragelse af EIB i disse regioner med henblik på at støtte humanitære aktioner, jobskabelse, økonomisk vækst og forbedringer af infrastrukturen; glæder sig i denne henseende over godkendelsen af de første projekter i Den Europæiske Unions eksterne investeringsplan i Afrika og ser frem til en styrket rolle for EIB;

8.  påpeger, at der alene i 2017 er blevet godkendt et rekordstort antal projekter, 901, herunder mere end 78 mia. EUR til innovation, miljø, infrastruktur og SMV'er;

9.  fremhæver EIB's aktiviteter til støtte for økonomisk og social samhørighed, der omfatter finansiering på mere end 200 mia. EUR til regionerne inden for de seneste 10 år;

Generelle bemærkninger

10.  glæder sig over de skridt, som EIB har taget med henblik på bedre at måle virkningerne af sine investeringer, i stedet for kun at tilvejebringe data om kvantitative finansieringsbeløb;

11.  erindrer om, at EIB har reageret på krisen ved at udvide sine aktiviteter betydeligt; mener, at det har spillet en positiv rolle med hensyn til at reducere investeringsunderskuddet; opfordrer indtrængende EIB til at være særligt opmærksom på risikoen for at holde private investeringer ude, nu hvor de økonomiske forhold er ved at normalisere sig;

12.  understreger, at EIB's aktiviteter er af central betydning for genopretningen efter krisen og forbedring af investeringsniveauerne, som stadig er ulige på tværs af medlemsstater, regioner og sektorer; opfordrer EIB til at investere yderligere i medlemsstaterne for at bidrage til deres økonomiske genopretning; understreger, at der bør lægges særlig vægt på finansiering inden for innovation og infrastruktur, hvor investeringshullet er særligt alvorligt;

13.  bemærker, at næsten en tredjedel af EIB's finansiering er i USD, hvilket udsætter banken for potentielle sanktioner fra amerikansk side; anmoder EIB om gradvist at begynde at nedbringe sin finansiering i USD;

14.  bemærker, at EIB hvert år revideres af Den Europæiske Revisionsret; noterer sig diskussionen om muligheden af, at ECB skal føre tilsyn med EIB's udlånsoperationer; advarer om, at dette kan have stor indvirkning på EIB's karakter, funktion og styring;

Innovation og færdigheder

15.  anerkender, at EIB prioriterer innovation og færdigheder med henblik på at skabe vækst og sikre Europas konkurrenceevne på lang sigt med lån på i alt 13,9 mia. EUR i 2017 til bl.a. 7,4 millioner højhastigheds digitale forbindelser og installering af 36,8 millioner intelligente målere;

Miljø og bæredygtighed

16.  glæder sig over, at EIB i 2017 ydede lån for 16,6 mia. EUR til projekter, der støtter dens miljøpolitiske mål til finansiering af projekter inden for miljøbeskyttelse, vedvarende energi, energieffektivitet, biodiversitet, ren luft, rent vand, vandforvaltning og affaldshåndtering samt bæredygtig transport, og forpligtede sig til klimalån, som udgjorde mere end 25 % af den samlede långivning på tværs af alle offentlige politikområder, hvilket er højere end dets oprindelige tilsagn på 3,2 %;

17.  understreger, at EU-institutionerne bør være foregangseksempel i forhold til bæredygtig finansiering; anerkender EIB's status som verdens største udsteder af grønne obligationer, og at disse klimaobligationer giver investorerne en gennemsigtig forbindelse til vedvarende energi og energieffektivitet, som får gavn af udbyttet af EIB's udstedelse af grønne obligationer, som er baseret på EIB's rapporteringssystem om klimafordelene ved projekter, herunder konsekvensindikatorer såsom undgåede drivhusgasemissioner, absolutte emissionsniveauer, sparet energiforbrug og supplerende installeret elproduktion;

18.  bifalder i denne forbindelse EIB's første udstedelse af bæredygtighedsbevidsthedsobligationer for 500 mio. EUR, som vil blive viet til projekter med stor effekt som støtte til FN's mål for bæredygtig udvikling, idet man samtidig sikrer, at socialt ansvarlige investorer har tillid til projekterne takket være strenge gennemsigtigheds- og markedsstandarder;

19.  glæder sig over, at EIB har opfyldt sit mål om 25 % klimarelevant finansiering; bemærker med bekymring, at Kommissionen derimod ikke nåede målet på 20 %;

20.  glæder sig over oprettelsen af initiativet om intelligent finansiering til intelligente bygninger, hvis formål er at gøre investeringer i energieffektivitetsprojekter i beboelsesejendomme mere attraktive for private investorer gennem intelligent brug af EU-tilskud som garanti; glæder sig over, at EIB for nylig er begyndt at investere i socialt boligbyggeri;

21.  anbefaler, at EIB vedtager en energistrategi, der er i fuld overensstemmelse med målene i Parisaftalen, idet der tages hensyn til forskningsresultater og anbefalinger fra rapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC-rapporten) om virkningerne af global opvarmning på 1,5 °C over de præindustrielle niveauer og de tilhørende globale drivhusgasudledningsveje i sammenhæng med en styrkelse af det globale svar på truslen fra klimaforandringer og bestræbelserne på at udrydde fattigdom;

22.  opfordrer EIB til at yde lån til støtte for den europæiske energipolitiks målsætninger;

23.  opfordrer EIB til yderligere at støtte projekter vedrørende klimaforandringer og miljøbeskyttelse, eftersom EU er en af underskriverne af Parisaftalen, og minder om den forpligtelse, som EU har indgået, til at reducere sine emissioner med mindst 40 % inden 2030;

24.  understreger betydningen af EIB-finansiering af udviklingen af vedvarende energikapacitet og forbedring af energieffektivitet inden for sektorer som industri og transport;

25.  opfordrer EIB til at samarbejde med små markedsdeltagere og græsrodskooperativer om at foretage sammenlægning af små projekter for vedvarende energi og således gøre det muligt for dem at blive berettiget til EIB-finansiering;

Infrastruktur

26.  fremhæver EIB's støtte til sikker og effektiv infrastruktur for energiforsyning, transport og byområder, som det har givet udtryk for ved at undertegne lån til en værdi af 18 mia. EUR til støtte for infrastrukturpolitikkens mål og levering af mere end 22 mia. EUR i bylångivning i 2017;

27.  opfordrer EIB til at yde lån til støtte af den europæiske energipolitiks målsætninger;

SMV'er og midcapselskaber

28.  glæder sig over den stærke støtte fra EIB-Gruppen til SMV'er og midcapselskaber med en samlet investering på 29,6 mia. EUR, hvilket har haft en positiv indvirkning på 287 000 virksomheder, der beskæftiger 3,9 mio. mennesker;

29.  minder om, at store virksomheder ifølge EIB har dobbelt så stor sandsynlighed som SMV'er for at blive innovatorer, mens innovative nystartede virksomheder har 50 % større sandsynlighed end andre virksomheder for at mangle finansiering; opfordrer indtrængende EIB til at støtte mindre virksomheder med mindre lån for at opnå større indvirkning på et bredere udsnit af den europæiske økonomi;

30.  mener i betragtning af SMV'ernes centrale rolle, at EIB's SMV-strategi bør omfatte en forstærkning af bankens administrative og rådgivende kapacitet med henblik på at give SMV'er information og teknisk støtte for så vidt angår deres udvikling og ansøgning om finansiering;

31.  glæder sig over de ti standarder, der er fastsat i EIB's miljø- og arbejdsmarkedsvejledning, som er en forudsætning for deltagelse i EIB's lånetransaktioner, herunder inden for forebyggelse og bekæmpelse af forurening, biodiversitet og økosystemer, klimarelaterede standarder, kulturarv, ufrivillig genbosættelse, rettigheder og interesser for sårbare grupper, arbejdsstandarder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og folkesundhed, sikkerhed og inddragelse af interessenter;

Synlighed, gennemsigtighed og kommunikation

32.  opfordrer indtrængende EIB og dens interessenter til at overveje de reformer, der er nødvendige for at sikre demokratisering af bankens styring, øget gennemsigtighed og bæredygtighed af dens operationer;

33.  opfordrer EIB til at intensivere sin indsats på kommunikationsområdet; mener, at det er afgørende, at EIB indgår i dialog med EU-borgerne for bedre at redegøre for formålet med bankens politikker; mener i denne henseende, at der bør indledes overvejelser med henblik på at styrke EIB's finansieringskapaciteter, bl.a. for konkret at illustrere EU's bidrag til borgernes dagligdag;

34.  bemærker med bekymring den fortsatte stigning i generelle administrationsudgifter, som hovedsagelig skyldes stigningen i personalerelaterede udgifter; advarer om risikoen ved yderligere stigninger i forholdet mellem omkostninger og indtægter for EIB's kapitalgrundlag; anmoder EIB om at opretholde omkostningsdisciplin, at bevare sin forvaltningsstruktur slank og effektiv og om at sikre, at den ikke udvikler sig i retning af en hovedtung forvaltningsstruktur;

35.  bemærker EIB's nylige forbedringer for så vidt angår gennemsigtighed, såsom offentliggørelse af referater fra direktionsmøderne og offentliggørelsen af resultattavlen med indikatorer for projekter, der støttes af EFSI-garantien, og af den uafhængige investeringskomités begrundelse for sine beslutninger i overensstemmelse med den reviderede EFSI-forordning; har forståelse for, at en bank ikke kan offentliggøre følsomme forretningsoplysninger;

36.  minder om, at EIB-Gruppens gennemsigtighedspolitik er baseret på en forventning om offentliggørelse, og at alle kan få adgang til dens dokumenter og oplysninger; opfordrer EIB til yderligere at fremme gennemsigtighed, f.eks. ved at offentliggøre detaljerede referater og give adgang til aktindsigt både internt, til Parlamentet og de øvrige institutioner, og til offentligheden, navnlig vedrørende systemet for kontrahenter og underkontrahenter, resultatet af interne undersøgelser samt udvælgelse, overvågning og evaluering af aktiviteter og programmer;

37.  mener, at blandt de udfordringer, som EIB står over for, er passende tilsyn af afgørende betydning; mener i lyset af bankens rolle og institutionelle struktur, at der er behov for en tilsynsstruktur;

38.  tager revisionen af politikken og procedurerne for EIB's klagemekanisme til efterretning; minder om sin holdning til EIB's klagemekanisme, der kom til udtryk i Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016(1); opfordrer indtrængende EIB til at forbedre uafhængigheden og effektiviteten af sin klagemekanisme og til at tage yderligere skridt til at mindske bureaukratiet, øge sin kapacitet med hensyn til at foretage makroøkonomiske analyser og forbedre kønsfordelingen i ledende stillinger;

39.  glæder sig over, at resultatmålingsark for investeringsprojekter, der er omfattet af EU-garantien, nu skal forelægges Parlamentet på dets anmodning;

40.  understreger behovet for en høj grad af gennemsigtighed fra de finansielle formidleres side, som EIB benytter (navnlig forretningsbanker, men også mikrofinansinstitutter og kooperativer), for at sikre, at formidlede lån er underlagt de samme gennemsigtighedskrav som andre låntyper;

41.  glæder sig over EIB's initiativ om økonomisk modstandsdygtighed (ERI) som en del af EU's fælles reaktion på migrations- og flygtningekrisen, der har fokus på at tackle de underliggende årsager til migration; insisterer på nøje koordinering og komplementaritet med EU's plan for eksterne investeringer; bemærker, at de 26 ERI-projekter og 2,8 mia. EUR i investeringer indtil videre forventes at komme mere end 1 500 mindre virksomheder og midcapselskaber til gode, hvilket støtter mere end 100 000 arbejdspladser;

42.  opfordrer EIB til at træffe alle nødvendige foranstaltninger baseret på tidligere erfaringer fra EFSI for at optimere resultaterne af det fremtidige InvestEU-program og lægge særlig vægt på regionale og sociale uligheder og på de medlemsstater, der blev ramt hårdest af den økonomiske krise;

43.  glæder sig over stigningen i ERI-finansieringen til de sydlige nabolande og de vestlige Balkanlande med 6 mia. EUR over en femårsperiode fra oktober 2016 ud over de allerede planlagte 7,5 mia. EUR samt fokuseringen på bæredygtig og vital infrastruktur;

44.  understreger betydningen af at udvikle økonomisk modstandsdygtighed i værts- og transitlandene gennem støtte til jobskabelse og etablering af infrastruktur, som er nødvendig både for den lokale befolkning og for den fordrevne befolkning; glæder sig over, at flygtningesamfundene også kan udnytte mulighederne for at udvikle deres autonomi og leve et værdigt liv; understreger, at investeringer i økonomisk modstandsdygtighed bør bidrage til at forbedre regionernes beredskab til fremtidige eksterne chok og til øget stabilitet i skrøbelige lande;

45.  noterer sig EFSI's treårsjubilæum og anerkender fondens resultater og glæder sig over de 335 mia. EUR, der er mobiliseret i hele Unionen siden vedtagelsen af EFSI-forordningen (forordning (EU) 2915/1017)(2) af medlovgiverne, i forbindelse med hvilken der er godkendt 898 operationer i de 28 EU-medlemsstater, hvoraf to tredjedele stammer fra private ressourcer, hvilket overstiger det oprindelige mål på 315 mia. EUR fra 2015; henleder opmærksomheden på Det Europæiske Råds og Europa-Parlamentets beslutning om at forlænge varigheden og udvide EFSI's kapacitet til 500 mia. EUR ved udgangen af 2020;

46.  understreger behovet for at fremskynde arbejdet med opbygningen af en kapitalmarkedsunion for således at give EIB mulighed for virkelig at fokusere på at udfylde hullerne, hvor der er tale om markedssvigt, og for at yde finansiering til højrisikoprojekter;

47.  anerkender, at det er nødvendigt at sikre kontinuitet i støtten til efterspørgselsdrevne mekanismer, såsom EFSI, som støtter langsigtede investeringer i realøkonomien, mobiliserer private investeringer og har en betydelig makroøkonomisk indvirkning og skaber beskæftigelse i sektorer, der er vigtige for Unionens fremtid i tiden efter den nuværende flerårige finansielle ramme;

48.  opfordrer til en rettidig etablering af et opfølgningsinitiativ for perioden efter 2020 med henblik på at sikre den nødvendige kontinuitet, som bør medtage erfaringer fra EFSI og bevare vigtige succeskriterier;

49.  mener, at EIB-Gruppen har været afgørende for EFSI's succes som den eneste samarbejdspartner for støttemodtagerne og formidlerne og den eneste gennemførelsespartner; mener, at EIB i ethvert fremtidigt InvestEU-program for at undgå overlapninger er den naturlige partner for EU i varetagelsen af bankopgaver (likviditetsstyring, forvaltning af aktiver, risikovurdering) i forbindelse med gennemførelsen af finansielle instrumenter;

50.  opfordrer EIB-Gruppen til at intensivere samarbejdet med nationale erhvervsfremmende banker og institutioner, og opfordrer EIB til fortsat at styrke sit arbejde med disse for at sikre opsøgende arbejde og yderligere udvikle rådgivningsaktiviteter og teknisk bistand for således at støtte en geografisk balance på lang sigt; bemærker, at der er mange forskellige erfaringer, hvad angår EFSI-projekter; støtter og tilskynder til yderligere udveksling af bedste praksis mellem EIB og medlemsstaterne for at sikre øget økonomisk effektivitet;

Udlån uden for EU

51.  bifalder EIB's vigtige rolle i finansiering uden for EU gennem bankens eksterne lånetransaktioner; fremhæver EIB's effektive forvaltning af det eksterne lånemandat, som bekræftet ved en uafhængig evaluering i juni 2018, som anerkender EIB's relevans og effektivitet i tildelingen af EU-finansiering til tredjelande med minimale omkostninger for EU's budget; anmoder om, at Den Europæiske Revisionsret udarbejder en særberetning om EIB's eksterne låneaktiviteters performance og overensstemmelse med EU's politikker;

52.  mener, at EIB fortsat bør spille en førerrolle i oprettelsen af EU's fremtidige finansieringsmekanismer over for tredjelande, idet det samtidig sikres, at interesserne hos lokale iværksættere, der ønsker at oprette lokale virksomheder, ofte mikrovirksomheder og mindre virksomheder, med henblik på først og fremmest at bidrage til den lokale økonomi, prioriteres i EIB's udlånsbeslutninger;

53.  mener, at EIB bør opretholde sine hidtidige udenrigspolitiske aktiviteter, herunder gennem instrumenter såsom lånemandater for tredjelande; bifalder EIB's forvaltning af AVS-investeringsfaciliteten, der primært gennemfører projekter til fremme af udviklingen af den private sektor; understreger i denne henseende, at det er afgørende, at EIB's centrale rolle som EU's bilaterale finansielle gren kommer tydeligt til udtryk i strukturen for finansiering uden for EU i perioden efter 2020;

54.  mener, at EIB's aktiviteter skal anvendes i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Unions øvrige politikker og aktiviteter og i overensstemmelse med artikel 7 i TEUF og chartret om grundlæggende rettigheder;

55.  understreger betydningen af EIB's årlige rapportering af sine transaktioner uden for Unionen med hensyn til overholdelse af de generelle principper for politikkohærens, der er ledetråd for Unionens optræden udadtil, FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer;

56.  minder EIB om, at den er nødt til at handle i overensstemmelse med sit udviklingsmandat under det eksterne lånemandat for at sikre, at der betales den behørige skat af investeringer i udviklingslandene til de lokale skattemyndigheder;

57.  noterer sig, at halvdelen af alle EIB's lånetransaktioner under det eksterne lånemandat går til lokale finansielle formidlere med det formål at øge mikrokreditter, og anmoder EIB om at levere mere fuldstændige og mere systematiske oplysninger om udlån fra dens finansielle formidlere;

58.  minder om, at EIB's aktiviteter skal afspejle Unionens interne og eksterne politikker; understreger, at lånevilkårene bør gøre det lettere at nå de pågældende politikmål og især gavne udviklingen i Unionens randområder ved at fremme vækst og beskæftigelse; opfordrer EIB til i høj grad at styrke ordningerne for ydelse af teknisk bistand og finansiel ekspertise til lokale og regionale myndigheder, inden projekter godkendes, for at fremme adgangen til dem og inddrage alle medlemsstater, navnlig de medlemsstater, der udviser dårligere resultater hvad angår andelen af godkendte projekter;

59.  opfordrer EIB til i væsentlig grad at investere i miljøomstillingen i de østlige nabolande;

60.  opfordrer EIB til at øge sin indsats for at tilvejebringe finansiering på verdensplan til at diversificere sine investeringer i energieffektivitet, vedvarende energi og den cirkulære økonomi, som kræver en indsats, der går ud over nationale grænser og strækker sig over regioner, offentlige enheder og mindre virksomheder, og opfordrer til at frigøre finansiering fra projekter, der udgør en alvorlig risiko for miljøet og naturressourcerne;

61.  understreger betydningen af EIB's finansielle aktiviteter i det østlige naboskab; anmoder EIB om at øge sin långivning til de østlige nabolande med henblik på at støtte investeringer i lande, der gennemfører associeringsaftaler med EU;

Overholdelse af skattereglerne

62.  bifalder rammen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AML-CFT), der blev vedtaget af EIB i januar 2018, og som fastsætter de vigtigste principper for regulering af AML-CFT og relaterede integritetsaspekter i EIB-Gruppens aktiviteter;

63.  glæder sig over de fremskridt, som EIB har gjort med hensyn til at indføre de højeste standarder med henblik på at forhindre skattesvig, skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme samt aggressiv skatteplanlægning, ved fuldt ud at anvende EU's politikker og standarder, f.eks. EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner; opfordrer i den forbindelse EIB til at afbryde samarbejdet med formidlere, lande og jurisdiktioner, der er opført denne liste; understreger, at det er absolut nødvendigt, at EIB konstant er på vagt og tilpasser sine aktioner til virkeligheden med disse former for praksis, som udvikler sig konstant;

64.  tilskynder EIB til fortsat at anvende rettidig omhu i alle operationer, hvor der er identificeret højere risikofaktorer, såsom en forbindelse til en ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion, indikatorer for skatterisici og operationer med komplekse strukturer, der omfatter flere jurisdiktioner, uanset om der er tale om forbindelser til ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner;

65.  understreger betydningen af at sikre en høj kvalitet af oplysningerne om de endelige modtagere og af effektivt at forhindre transaktioner med finansielle formidlere, såsom forretningsbanker og investeringsselskaber, der er belastet af negative sager vedrørende gennemsigtighed, svig, korruption, organiseret kriminalitet og hvidvask af penge;

66.  glæder sig over, at EIB tager hensyn til de skattemæssige konsekvenser i de lande, hvor investeringerne foretages, og til, hvordan disse investeringer bidrager til økonomisk udvikling, jobskabelse og mindskelse af uligheder;

67.  opfordrer EIB til at intensivere sin indsats på kommunikationsområdet; mener, at det er afgørende, at EIB indgår i dialog med EU-borgerne for bedre at redegøre for formålet med bankens politikker og således konkret illustrere EU's bidrag til borgernes dagligdag;

68.  forventer, at EIB tilpasser sine interne politikker med henblik på at afspejle den nyligt vedtagne retlige ramme for bekæmpelse skatteundgåelse ud over at bekæmpe skatteunddragelse som beskrevet i Kommissionens meddelelse af 21. marts 2018 om nye krav imod skatteundgåelse i EU-lovgivningen, bl.a. med henblik på finansierings- og investeringstransaktioner (COM(2018)1756);

69.  tilskynder EIB til at samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og de nationale myndigheder for at forebygge svig og hvidvaskning af penge;

Brexit

70.  opfordrer indtrængende til, at Brexit-forhandlerne når til enighed om en aftale om Det Forenede Kongeriges gradvise udfasning fra EIB's portefølje, der er opbygget med deltagelse fra Det Forenede Kongerige, om tilbagebetaling af den kapital, Det Forenede Kongerige har bidraget med, samt om en forlængelse af beskyttelsen af EIB og dens aktiver i Det Forenede Kongerige; understreger, at EIB's AAA-kreditvurdering ikke må påvirkes af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU;

71.  opfordrer til, at der findes en retfærdig løsning for de britiske ansatte i EIB;

72.  glæder sig over udviklingen af regionale investeringsplatforme til håndtering af markedssvigt og landespecifikke behov;

73.  understreger atter behovet for at reducere den ulige geografiske fordeling af EIB's finansiering, idet 70 % af den blev tildelt seks medlemsstater i 2017, selv om ét af EIB's mål er økonomisk og social samhørighed i Unionen; opfordrer i stedet til en dynamisk, retfærdig og gennemsigtig geografisk fordeling af projekter og investeringer mellem medlemsstaterne med særligt fokus på mindre udviklede regioner;

°

°  °

74.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0198.

(2)

EFT L 169 af 1.7.2015, s. 1.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (6.11.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

(2018/2161(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Eider Gardiazabal Rubial

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  insisterer på, at Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) øgede økonomiske rolle og øgede investeringskapacitet samt anvendelsen af EU-budgettet til at garantere EIB-gruppens aktiviteter skal ledsages af større gennemsigtighed og ansvarlighed; minder om, at de samme principper om ansvarlighed og gennemsigtighed skal gælde for EU-organer, der ikke finansieres over EU-budgettet, således som Den Europæiske Revisionsret gentog i 2018;

2.  opfordrer til en hurtig styrkelse af Parlamentets beføjelser i forbindelse med EIB's strategiske retningslinjer og politikker med henblik på at sikre demokratisk kontrol med investeringerne, hvilket er tvingende nødvendigt;

3.  glæder sig over bidraget fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) til at overvinde markedssvigt ved at afhjælpe manglerne på markedet og mobilisere private investeringer;

4.  bemærker, at gennemførelsen af EFSI's SMV-vindue har været effektiv med hensyn til at sikre hurtig udnyttelse af finansiering til SMV'er og midcapselskaber; fremhæver betydningen af at øge EIB's støtte til SMV'er og midcapselskaber ved at give modtagerne klarere oplysninger om, hvordan man får adgang til finansiering;

5.  opfordrer EIB til fortsat at styrke sit arbejde med nationale erhvervsfremmende banker og institutioner for at sikre, at der gøres opsøgende arbejde, og med henblik på at videreudvikle rådgivningsaktiviteter og teknisk bistand til støtte for en afbalanceret geografisk fordeling af EFSI på lang sigt; opfordrer EIB's lokale kontorer til at udvide deres opsøgende arbejde til også at omfatte lokale partnere med henblik på at fremme EFSI; understreger betydningen af at opnå en bedre geografisk og sektoriel fordeling af EIB's udlånsaktiviteter uden samtidig at gå på kompromis med projekternes høje kvalitet;

6.  fremhæver i forbindelse med nationale erhvervsfremmende banker og institutioner betydningen af på den ene side at genoverveje deres forbindelser med EIB, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og udviklingsbankerne for at sikre sammenhæng mellem deres respektive mandater og på den anden side at styrke deres samarbejde med Kommissionen, EIB og nationale, regionale og lokale myndigheder med henblik på at skabe flere synergier mellem ESI-fondene og EIB's finansieringsinstrumenter og lån, mindske de administrative byrder, forenkle procedurerne, øge den administrative kapacitet, fremme territorial udvikling og samhørighed og forbedre synligheden af ESI-fondene og EIB's finansiering;

7.  opfordrer EIB til at målrette investeringer mod et større antal grænseoverskridende projekter, navnlig i lyset af de nye prioriteter i den reviderede EFSI-forordning; understreger, at projekter, der knytter to eller flere medlemsstater sammen, anses for at tilvejebringe en høj grad af additionalitet, men at sådanne projekter står over for udfordringer med hensyn til at tiltrække finansiering, hvorfor EIB bør rette et nyt fokus mod dem i forbindelse med sine udlånsaktiviteter;

8.  insisterer på den centrale rolle, som EIB bør spille med hensyn til at fremme de investeringer, som er mest effektive med hensyn til at skabe beskæftigelse; forventer desuden, at EIB giver detaljerede oplysninger om sådanne investeringer og fokuserer på job med en høj grad af kvalitet og bæredygtighed;

9.  gentager, at EIB's aktiviteter er nødvendige for at tackle den offentlige og privates sektors manglende investeringer, som er blevet færre i Europa siden den økonomiske og finansielle krise; minder derfor EIB om den konjunkturudlignende rolle, den spiller i forhold til at genoptage investeringer;

10.  glæder sig over udviklingen af regionale investeringsplatforme for at afhjælpe markedssvigt og landespecifikke behov;

11.  understreger atter behovet for at reducere den ulige geografiske fordeling af EIB's finansiering, idet 70 % af den blev tildelt seks medlemsstater i 2017, selv om ét af EIB's mål er økonomisk og social samhørighed i Unionen; opfordrer i stedet til en dynamisk, retfærdig og gennemsigtig geografisk fordeling af projekter og investeringer mellem medlemsstaterne med særligt fokus på mindre udviklede regioner;

12.  forventer, at EIB tilpasser sine interne politikker med henblik på at afspejle den nyligt vedtagne retlige ramme for at bekæmpe skatteundgåelse ud over at bekæmpe skatteunddragelse som beskrevet i Kommissionens meddelelse af 21. marts 2018 om nye krav imod skatteundgåelse i EU-lovgivningen, bl.a. med henblik på finansierings- og investeringstransaktioner (COM(2018)1756);

13.  understreger, at EIB's aktionærer, uanset den endelige aftale mellem Det Forenede Kongerige og Unionen, bør sikre, at EIB kan opretholde sin nuværende investeringskapacitet og sit nuværende udlånsniveau;

14.  glæder sig over, at EIB har opfyldt sit mål om 25 % klimarelevant finansiering; bemærker med bekymring, at Kommissionen derimod ikke nåede målet på 20 %;

15.  opfordrer EIB til at øge sin indsats for at tilvejebringe finansiering på verdensplan til at diversificere sine investeringer i energieffektivitet, vedvarende energi og den cirkulære økonomi, som kræver en indsats, der går ud over nationale grænser og strækker sig over regioner, offentlige enheder og mindre virksomheder, og opfordrer til at frigøre finansiering fra projekter, der udgør en alvorlig risiko for miljøet og naturressourcerne;

16.  glæder sig over oprettelsen af initiativet om intelligent finansiering til intelligente bygninger, hvis formål er at gøre investeringer i energieffektivitetsprojekter i beboelsesejendomme mere attraktive for private investorer gennem intelligent brug af EU-tilskud som garanti; glæder sig over, at EIB for nylig er begyndt at investere i socialt boligbyggeri;

17.  bemærker imidlertid, at kun 4 % af den godkendte EFSI-finansiering ifølge rapporten fra taskforcen på højt plan om investering i social infrastruktur i Europa støtter sociale infrastrukturprojekter i EU;

18.  fremhæver betydningen af forudgående og efterfølgende evalueringer af de reelt opnåede økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkninger samt af den generelle makroøkonomiske indvirkning, samtidig med at Parlamentet fuldt ud offentliggør disse oplysninger;

19.  glæder sig over, at resultatmålingsark for investeringsprojekter, der er omfattet af EU-garantien, nu skal forelægges Parlamentet på dettes anmodning;

20.  tilskynder EIB til at maksimere anvendelsen af alle tilgængelige instrumenter og deres indvirkning på stedet med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til migration;

21.  insisterer på, at standarderne for finansielle formidlere bør være mere ambitiøse, og at EIB er nødt til at føre tilsyn med sit samarbejde med institutioner, der udviser negative resultater med hensyn til gennemsigtighed, svig, korruption og miljømæssige og sociale virkninger;

22.  tilskynder EIB til at samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og de nationale myndigheder for at forebygge svig og hvidvaskning af penge;

23.  opfordrer til øget tilsyn og offentliggørelse i forbindelse med kommercielle bankers og lignende finansielle institutioners formidlede transaktioner;

24.  understreger vigtigheden af EIB's finansielle aktiviteter i det østlige naboskab; anmoder EIB om at øge sin långivning til de østlige nabolande med henblik på at støtte investeringer i lande, der gennemfører associeringsaftaler med EU;

25.  opfordrer endnu engang indtrængende EIB-Gruppen til i den nærmeste fremtid at vedtage gennemgangen af sin politik for whistleblowing og til at betragte den nuværende revision af dens klagemekanisme som en mulighed for at styrke dens legitimitet, tilgængelighed, forudsigelighed, lighed og gennemsigtighed.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (15.10.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

2018/2161(INI).

Ordfører for udtalelse: Sander Loones

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger og udtrykker tilfredshed med den betydning, som Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tillægger transaktioner uden for EU i forbindelse med dens samlede udlånsaktivitet; understreger, at nye udlån uden for EU fortsat bør opretholde en retfærdig fordeling mellem støtte til social og økonomisk infrastruktur og støtte til udvikling af den lokale private og offentlige sektor; minder om, at 10 % af EIB's samlede udlånsaktivitet er afsat til aktiviteter uden for Unionen; understreger derfor betydningen af EIB's årlige rapportering af sine transaktioner uden for Unionen med hensyn til overholdelse af de generelle principper for politikkohærens, der er ledetråd for Unionens optræden udadtil, FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer;

2.  bifalder EIB's rapporteringsaktiviteter, der tilstræber at sikre øget gennemsigtighed, men kræver en bredere adgang til oplysninger om EIB's aktiviteter, navnlig med hensyn til indgåelse af kontrakter og underleverancer, samt adgang til finansielle data vedrørende projekter, der finansieres af EIB; opfordrer EIB til at styrke inddragelsen af civilsamfundet og de berørte parter;

3.  minder om, at EIB's aktiviteter skal afspejle Unionens interne og eksterne politikker; understreger, at lånevilkårene bør gøre det lettere at nå disse mål og især gavne udviklingen i Unionens randområder ved at fremme vækst og beskæftigelse; opfordrer EIB til i stor grad at styrke ordningerne for ydelse af teknisk bistand og finansiel ekspertise til lokale og regionale myndigheder, inden projekter godkendes, for at fremme adgangen til dem og inddrage alle medlemsstater, navnlig de medlemsstater, der udviser dårligere resultater hvad angår andelen af godkendte projekter;

4.  opfordrer EIB til i sin långivning uden for EU fortsat at lægge særlig vægt på udvikling af den private sektor, som er en vigtig drivkraft for fattigdomsbekæmpelse, og tilstræbe, at finansiering og kreditlinjer tilgodeser mikrofinansieringsinstitutioner; opfordrer også EIB til i denne forbindelse at forbedre den effektive adgang til finansiering for SMV'er og til at stille krav om mere proaktive politikker over for SMV'er og mikrovirksomheder til formidlende banker, der udbetaler EIB-midler; noterer sig, at halvdelen af alle EIB's långivning under det eksterne lånemandat går til lokale finansielle formidlere med det formål at øge mikrokreditter, og anmoder EIB om at levere mere fuldstændige og mere systematiske oplysninger om udlån fra finansielle formidlere; opfordrer til et strategisk EIB-bidrag til at tackle de underliggende årsager til migration ved at udvide EIB's eksterne lånemandat;

5.  opfordrer EIB til at mobilisere finansielle midler ved at indgå partnerskaber med andre finansielle institutioner, ved at blande EIB-lån og tredjepartstilskud og ved yderligere at katalysere sine finansieringskilder, yde teknisk rådgivning og bidrage til at tiltrække yderligere finansiering; opfordrer EIB til bedre at sikre, at Unionens miljø- og socialpolitiske mål overholdes, herunder også i samfinansierede projekter eller bidrag til investeringsfonde og private equity-fonde;

6.  opfordrer EIB til at bringe sine aktiviteter i overensstemmelse med de seneste henstillinger fra UNCTAD og støtte styrkelsen af udviklingslandenes egne nye industripolitikker ved at bidrage til at skabe investeringspolitiske værktøjer og fokusere på forskellige sektorer, økonomiske aktiviteter og mekanismer for at maksimere investeringernes bidrag til udviklingen af industrielle kapaciteter;

7.  glæder sig over EIB's gennemførelse af sit resiliensinitiativ, som sigter på at hjælpe landene i det vestlige Balkan og EU's sydlige nabolande med at løse de problemer, der er forbundet med irregulær migration og tvangsfordrivelser; opfordrer til øget finansiering af dette initiativ og øget inddragelse af EIB i disse regioner med henblik på at støtte humanitære aktioner, jobskabelse, økonomisk vækst og forbedringer af infrastrukturen; glæder sig i denne henseende over godkendelsen af de første projekter i Den Europæiske Unions eksterne investeringsplan (EPIP) i Afrika og ser frem til en styrket rolle for EIB;

8.  opfordrer EIB til i væsentlig grad at investere i miljøomstillingen i de østlige nabolande;

9.  bifalder EIB's plan om at skabe en "bæredygtighedsobligation" og tilskynder den til at indtage en stor rolle hvad angår finansiering af bæredygtighedsprojekter både i og uden for Europa; opfordrer EIB til gennem sine långivningsaktiviteter at prioritere opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling ved yderligere at frigøre investeringer i sociale, grønne og bæredygtige projekter;

10.  er af den opfattelse, at EIB fortsat bør styrke sin rolle med hensyn til at bidrage til at opnå bæredygtig udvikling i tråd med målene for bæredygtig udvikling, og at långivningen under klimastrategien hovedsageligt bør fokusere på transport- og energisektoren, da der i disse to sektorer er et stort innovationspotentiale; opfordrer EIB til at udfase sin støtte til fossile brændstoffer og projekter, der medfører skovrydning og tab af biodiversitet, og til at være mere opmærksom på virkningerne af sine aktiviteter på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder;

11.  opfordrer EIB til at sikre, at virksomheder, der deltager i projekter, der medfinansieres af EIB, skal respektere princippet om lige løn og gennemsigtige lønninger samt princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv(1); opfordrer til, at EIB's afgørelser om projektfinansiering tager hensyn til kandidatvirksomheders indsats på området for virksomheders sociale ansvar;

12.  minder EIB om, at den er nødt til at handle i overensstemmelse med sit udviklingsmandat under det eksterne mandat for at sikre, at der betales den behørige skat af investeringer i udviklingslandene til de lokale skattemyndigheder;

13.  opfordrer EIB til i betragtning af den utilstrækkelige kapacitet til generering af projekter i den offentlige og private sektor og den ringere lånekapacitet i nogle medlemsstater og med henblik på at reducere EU's investeringsunderskud at overveje en tilgang, hvor engangsbidrag fra medlemsstaterne, hvad enten de ydes af en medlemsstat som sådan eller af nationale erhvervsfremmende banker, der henhører under staten, eller som handler på vegne af en medlemsstat, til EIB-finansierede projekter kan anses for at være engangsforanstaltninger i henhold til artikel 3 og 5 i Råd ets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om skærpelse af den budgetmæssige overvågning og overvågning og koordinering af makroøkonomiske politikker(2);

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

ENF

Danilo Oscar Lancini

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.

(2)

EUT L 209 af 2.8.1997, s. 1.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

9

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

9

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

9

0

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

S&D

Jeppe Kofod, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik