Διαδικασία : 2018/2161(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0415/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0415/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0043

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 779kWORD 81k
29.11.2018
PE 627.759v02-00 A8-0415/2018

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(2018/2161(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Barbara Kappel

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Επιτροπή Προϋπολογισμών

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(2018/2161(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων για το 2017 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Αντίκτυπος στο μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2017 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ για το 2017 ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ του έτους 2018 με τίτλο «Πράξεις της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017: Αποτελέσματα και αντίκτυπος»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «Η ΕΤΕπ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — 2017: Χρηματοδότηση με αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο» που δημοσιεύτηκε το 2018 ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ομίλου της ΕΤΕπ το 2017 για τη βιωσιμότητα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το προσαρτημένο σε αυτή Πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

-  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΤΕπ απέναντι σε ανεπαρκώς ρυθμισμένες, μη διαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας της 25ης Δεκεμβρίου 2010 και την προσθήκη στην πολιτική για τις ΜΣΠΔ της 8ης Απριλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0415/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΤΕπ είναι η παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και εμπειρογνωμοσύνης για έργα καθώς και η κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, με πάνω από το 90 % των δανειοδοτήσεων εντός της Ένωσης, θεωρείται ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας της ΕΕ και το βασικό ίδρυμα για τη στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω της έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησής της ανέρχεται σε περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 33% και το 37% των ομολόγων της ΕΤΕπ τα έτη 2017 και 2016 αντίστοιχα εκδόθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ομόλογα της ΕΤΕπ χαρακτηρίζονται από υψηλή πιστωτική ποιότητα και ότι η αξιολόγηση της ΕΤΕπ από τους τρεις κύριους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι ΑΑΑ, μεταξύ άλλων και λόγω του ότι μέτοχοι στην ΕΤΕπ είναι κράτη μέλη, καθώς και λόγω της συντηρητικής διαχείρισης κινδύνου που έχει ως αποτέλεσμα ένα σταθερό χαρτοφυλάκιο δανείων με μόνο 0,3% μη εξυπηρετούμενων δανείων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοδοτικά μέσα και οι δημοσιονομικές εγγυήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν την επενέργεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι ο φυσικός εταίρος της ΕΕ στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων σε στενή συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς ή πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και εκτός της ΕΕ, μέσω δραστηριοτήτων εξωτερικής δανειοδότησης, που την καθιστούν τον μεγαλύτερο πολυμερή δανειολήπτη και δανειστή παγκοσμίως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ εξακολουθεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι, μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, ο ρόλος της έχει γίνει ακόμη πιο ουσιαστικός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της ΕΤΕπ, όπως καθορίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου δραστηριοτήτων της για την περίοδο 2017-2019, επικεντρώνονται στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της κινητικότητας, της υγείας, της ανάπτυξης αγροτικών υποδομών και της στήριξης των γεωργικών επιχειρήσεων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, του περιβάλλοντος και της καινοτομίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να διατηρήσει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα ως θεμελιώδες στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου του, και ένα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων με υγιή επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και όλων των χρηματοδοτικών μέσων του χαρτοφυλακίου του·

Επιτεύγματα της ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών

1.  συγχαίρει την ΕΤΕπ για 60 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των οποίων επένδυσε 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότησε 11 800 σχέδια σε 160 χώρες, αποτελώντας τον μεγαλύτερο πολυμερή δανειολήπτη και δανειστή στον κόσμο·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι, με τις χορηγηθείσες την περίοδο 2015-2016 δανειοδοτήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ εντός της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 544 δισ. ευρώ, θα προστεθούν 2,3 % ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕγχΠ και θα δημιουργηθούν 2,25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΤΕπ να εντείνει τις δραστηριότητές της συμβάλλοντας στην μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη,

3.  τονίζει τις δυνατότητες της ΕΤΕπ να διαμορφώσει τις αγορές σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ· αναγνωρίζει την ικανότητα της ΕΤΕπ να επενδύει αντικυκλικά για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ανάπτυξης και της ύφεσης που απορρέουν από τη χρηματοπιστωτική κρίση και τις δυσκολίες πρόσβασης των ΜΜΕ και των φορέων καινοτομίας σε χρηματοδότηση·

4.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η ΕΤΕπ ως η τράπεζα της ΕΕ που είναι ο μόνος διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία των κρατών μελών της ΕΕ και ακολουθεί πλήρως τις πολιτικές και τα πρότυπα της ΕΕ·

5.  ζητεί να ενισχυθούν οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών της ΕΤΕπ και η ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει, μαζί με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και εθνικά επίσημα αναπτυξιακά ιδρύματα, τις συστημικές ελλείψεις, οι οποίες εμποδίζουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες να επωφεληθούν πλήρως από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

6.  τονίζει ότι 700 000 ΜΜΕ πρόκειται να επωφεληθούν από τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του, τμήματος οικονομικών αναλύσεων της ΕΤΕπ και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, με τις πράξεις του ΕΤΣΕ έχουν ήδη δημιουργηθεί περισσότερες από 750 000 θέσεις εργασίας, ο αριθμός δε αυτός θα αυξηθεί σε 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020, και ότι με το σχέδιο Juncker έχει ήδη αυξηθεί το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 0,6 %, αυτό δε αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,3 % έως το 2020·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη από την ΕΤΕπ της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα, η οποία έχει στόχο να βοηθάει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμών· ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία αυτή και την ενίσχυση της παρέμβασης της ΕΤΕπ στις εν λόγω περιοχές, με σκοπό τη στήριξη της ανθρωπιστικής δράσης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης των υποδομών· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση των πρώτων έργων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων (ΕΣΕΕ) στην Αφρική και προσβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ·

8.  επισημαίνει το γεγονός ότι μόνο το 2017 εγκρίθηκε αριθμός-ρεκόρ 901 έργων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 78 δισεκατομμύρια ευρώ για την καινοτομία, το περιβάλλον, τις υποδομές και τις ΜΜΕ·

9.  υπογραμμίζει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ αναφορικά με τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, που αφορούσαν χρηματοδότηση άνω των 200 δισ. ευρώ σε περιφέρειες κατά την τελευταία δεκαετία·

Γενικές παρατηρήσεις

10.  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η ΕΤΕπ για καλύτερη εκτίμηση του αντικτύπου των επενδύσεών της, μη αρκούμενη στην παροχή στοιχείων που αφορούν μόνο το ύψος των χρηματοδοτήσεων·

11.  υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ αντέδρασε στην κρίση διευρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές της· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη μείωση του αρνητικού ανοίγματος των επενδύσεων· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΤΕπ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο παραγκωνισμού των ιδιωτικών επενδύσεων τώρα που ομαλοποιούνται οι οικονομικές συνθήκες·

12.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ υπήρξαν καθοριστικές για την αντιμετώπιση της ανάκαμψης από την κρίση και των επιπέδων των επενδύσεων, που εξακολουθούν να μην είναι ίσα στα διάφορα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους κλάδους· καλεί την ΕΤΕπ να επενδύσει περαιτέρω σε κράτη μέλη προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική τους ανάκαμψη· τονίζει ότι ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη χρηματοδότηση των τομέων της καινοτομίας και των υποδομών, όπου το επενδυτικό χάσμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό·

13.  επισημαίνει ότι σχεδόν ένα τρίτο της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ είναι εκφρασμένο σε δολάρια, κάτι που εκθέτει την τράπεζα σε κίνδυνο όσον αφορά δυνητικές κυρώσεις των ΗΠΑ· καλεί την ΕΤΕπ να αρχίσει να μειώνει προοδευτικά τη χρηματοδότησή της σε δολάρια·

14.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ ελέγχεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο· επισημαίνει ότι διεξάγεται συζήτηση για τη δυνατότητα θέσπισης εποπτείας των δανειοδοτικών της πράξεων από την ΕΚΤ· προειδοποιεί ότι αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη φύση, τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση της ΕΤΕπ·

Καινοτομία και δεξιότητες

15.  αναγνωρίζει ότι η ΕΤΕπ δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία και τις δεξιότητες προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, χορηγώντας το 2017 δάνεια ύψους 13,9 δισεκατομμύρια ευρώ προοριζόμενα, μεταξύ άλλων, για 7,4 εκατομμύρια ψηφιακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και για την εγκατάσταση 36,8 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών,

Περιβάλλον και βιωσιμότητα

16.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2017 η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια ύψους 16,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για έργα που στηρίζουν στόχους της περιβαλλοντικής στρατηγικής της, που χρηματοδοτούν έργα στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της βιοποικιλότητας, του καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα, του καθαρού νερού, της διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, καθώς και των βιώσιμων μεταφορών και δεσμεύτηκε να χορηγήσει δάνεια για το κλίμα άνω του 25 % των συνολικών δανειοδοτήσεων για όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής, υπερβαίνοντας τις αρχικές δεσμεύσεις κατά 3,2 %·

17.  τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα όσον αφορά τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης· αναγνωρίζει τη θέση της ΕΤΕπ ως το μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων και ότι τα εν λόγω ομόλογα περιβαλλοντικής ευθύνης επιτρέπουν στους επενδυτές να συνδεθούν με διαφανή τρόπο με σχέδια που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, τα οποία αποκομίζουν όφελος από τα έσοδα της έκδοσης των πράσινων ομολόγων της ΕΤΕπ, βάσει του συστήματος αναφοράς της ΕΤΕπ για τα οφέλη των έργων για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αντικτύπου όπως η αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα απόλυτα επίπεδα εκπομπών, η εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας και η εγκατάσταση πρόσθετης ηλεκτροπαραγωγής·

18.  επικροτεί εν προκειμένω την πρώτη έκδοση ομολόγων στήριξης της βιωσιμότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, τα οποία προορίζονται για έργα υψηλού αντικτύπου που στηρίζουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτών μέσω μεγάλης διαφάνειας και υψηλών προτύπων αγοράς·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ πέτυχε τον στόχο του 25 % όσον αφορά χρηματοδοτήσεις που αφορούν το κλίμα· σημειώνει με ανησυχία ότι, αντιθέτως, η Επιτροπή δεν πέτυχε τον στόχο του 20 %·

20.  χαιρετίζει τη θέσπιση της πρωτοβουλίας «Smart Finance for Smart Buildings», στόχος της οποίας είναι να καταστούν οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών πιο ελκυστικές για τους ιδιώτες επενδυτές, μέσω της ευφυούς χρήσης των επιχορηγήσεων της ΕΕ ως εγγύησης· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ άρχισε πρόσφατα να επενδύει στην κοινωνική στέγαση·

21.  συνιστά στην ΕΤΕπ, με στόχο να ενισχυθούν η παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, η αειφόρος ανάπτυξη και οι προσπάθειες εξάλειψης της φτώχειας, να υιοθετήσει μια ενεργειακή στρατηγική πλήρως συμβατή με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των ερευνών και τις συστάσεις της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και για τους σχετικούς με την υπερθέρμανση διαύλους των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

22.  καλεί την ΕΤΕπ να διατηρήσει τον δανεισμό για τη στήριξη των στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής·

23.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω έργα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι η ΕΕ συγκαταλέγεται στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού, και υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών της κατά τουλάχιστον 40 % μέχρι το 2030·

24.  τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε τομείς όπως η βιομηχανία και οι μεταφορές·

25.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεργάζεται με μικρούς παράγοντες της αγοράς και κοινοτικούς συνεταιρισμούς, με στόχο την ομαδοποίηση των μικρής κλίμακας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ·

Υποδομές

26.  υπογραμμίζει τη στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ για τη δημιουργία ασφαλών και αποδοτικών υποδομών στους τομείς του ενεργειακού εφοδιασμού, των μεταφορών και των αστικών ζωνών, χορηγώντας δάνεια ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη στόχων πολιτικής για τις υποδομές και άνω των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ για δάνεια σε αστικές περιοχές το 2017·

27.  καλεί την ΕΤΕπ να διατηρήσει τον δανεισμό για τη στήριξη των στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής·

ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης

28.  επικροτεί την σταθερή στήριξη από τον Όμιλο ΕΤΕπ των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με συνολικές επενδύσεις ύψους 29,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που επηρέασε θετικά 287 000 εταιρείες με 3,9 εκατομμύρια εργαζομένους·

29.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ΕΤΕπ, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν διπλάσιες πιθανότητες να είναι καινοτόμες ενώ οι καινοτόμες νέες επιχειρήσεις έχουν 50 % περισσότερες πιθανότητες από άλλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν έλλειψη πιστώσεων· καλεί την ΕΤΕπ να στηρίζει τις μικρότερες επιχειρήσεις με μικρότερα δάνεια προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος σε ευρύτερο διατομεακό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

30.  εκτιμά ότι, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου των ΜΜΕ, η στρατηγική της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση των διοικητικών και συμβουλευτικών ικανοτήτων της για την παροχή ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης σε ΜΜΕ αναφορικά με την ανάπτυξή τους και την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης·

31.  επικροτεί τα δέκα πρότυπα που θεσπίζονται στο εγχειρίδιο της ΕΤΕπ για το περιβάλλον και την κοινωνία, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής σε δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ, σε τομείς όπως η πρόληψη και η μείωση της ρύπανσης, η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, τα πρότυπα για το κλίμα, η πολιτιστική κληρονομιά, η αναγκαστική επανεγκατάσταση, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ευάλωτων ομάδων, τα εργασιακά πρότυπα, η επαγγελματική και δημόσια υγεία, η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και η συμμετοχή των φορέων συμφερόντων·

Προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία

32.  ζητεί από την ΕΤΕπ και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εκδημοκρατισμός της διακυβέρνησής της, η αύξηση της διαφάνειας και η βιωσιμότητα των ενεργειών της·

33.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την ενημερωτική επικοινωνία· θεωρεί καίρια την επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να εξηγήσει καλύτερα τον στόχο των πολιτικών της· πιστεύει εν προκειμένω ότι πρέπει να αρχίσει ένας κύκλος προβληματισμού προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδοτική ικανότητα της ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων, ως ένας τρόπος για να παρουσιαστεί απτά, η συμβολή της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών της·

34.  σημειώνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη αύξηση των γενικών διοικητικών δαπανών, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση δαπανών που αφορούν το προσωπικό· προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αύξησης της αναλογίας δαπανών-εσόδων όσον αφορά την κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει πειθαρχία όσον αφορά τις δαπάνες, να διατηρήσει τη διοικητική της διάρθρωση λιτή και αποδοτική και να διασφαλίσει ότι αυτή δεν θα εξελιχθεί σε μια υδροκέφαλη διοικητική δομή·

35.  επικροτεί τις πρόσφατες βελτιώσεις της ΕΤΕπ ως προς τη διαφάνεια που επιτεύχθηκαν μέσω της δημοσίευσης των πρακτικών του Συμβουλίου Διοικητών του πίνακα δεικτών για έργα που στηρίχθηκαν από την εγγύηση του ΕΤΣΕ και του σκεπτικού της ανεξάρτητης επιτροπής επενδύσεων για την απόφασή της, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό για το ΕΤΣΕ· κατανοεί ότι μια τράπεζα δεν μπορεί να αποκαλύπτει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες·

36.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ βασίζεται στο τεκμήριο της δημοσιοποίησης και ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες του· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια, δημοσιεύοντας λόγου χάρη αναλυτικά πρακτικά και παραχωρώντας πρόσβαση στην πληροφόρηση τόσο εσωτερικά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα υπόλοιπα όργανα, όσο και στο κοινό, ιδίως δε σε ό,τι αφορά το σύστημα εργολαβίας και υπεργολαβίας, τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών και την επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

37.  θεωρεί ότι καίρια μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΤΕπ είναι η ενδεδειγμένη εποπτεία· θεωρεί, δεδομένων του ρόλου και της θεσμικής σύστασης της τράπεζας, ότι απαιτείται μια εποπτική δομή

38.  σημειώνει την αναθεώρηση της πολιτικής και των διαδικασιών του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ· επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τον μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ, την οποία διατύπωσε στο ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016(1)· ζητεί από την ΕΤΕπ να επιβάλει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μηχανισμού καταγγελιών και να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ικανότητάς της για μακροοικονομική ανάλυση και τη βελτίωση της εκπροσώπησης των δύο φύλων στις ανώτερες θέσεις της·

39.  χαιρετίζει το γεγονός ότι τα έντυπα αποτίμησης των αποτελεσμάτων για επενδυτικά σχέδια που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ πρέπει τώρα να παρέχονται στο Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματος·

40.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας από πλευράς χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που χρησιμοποιούνται από την ΕΤΕπ (ιδίως εμπορικές τράπεζες, αλλά και ιδρύματα μικροχρηματοδότησης και συνεταιρισμούς), για να εξασφαλιστεί ότι τα διαμεσολαβούμενα δάνεια υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας με τα άλλα είδη δανείων·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία «Οικονομική Ανθεκτικότητα» της ΕΤΕπ που αποτελεί μέρος της κοινής απάντησης της ΕΕ στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και εστιάζει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει στενός συντονισμός και συμπληρωματικότητα με το επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για τρίτες χώρες· σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, τα 26 έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις αναμένεται να ωφελήσουν περισσότερες από 1 500 μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμβάλλοντας στη διατήρηση περισσότερων από 100 000 θέσεων εργασίας·

42.  καλεί την ΕΤΕπ να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα βάσει των συμπερασμάτων από την εμπειρία του ΕΤΣΕ και να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα του επερχόμενου προγράμματος InvestEU δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες και στα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση·

43.  επικροτεί την αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Οικονομική Ανθεκτικότητα» για τη Νότια Γειτονία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2016, πέραν του ήδη προβλεπόμενου ποσού των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και την εστίαση σε βιώσιμες και ζωτικής σημασίας υποδομές·

44.  τονίζει τη σπουδαιότητα της προώθησης της οικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες υποδοχής και διέλευσης, υποστηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατασκευή απαιτουμένων υποδομών για τον τοπικό πληθυσμό και για τους εκτοπισμένους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι κοινότητες προσφύγων μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις δυνατότητες να αναπτύξουν την αυτονομία τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην οικονομική ανθεκτικότητα θα πρέπει να συμβάλουν στο να βελτιωθεί η ετοιμότητα των περιφερειών να αντιμετωπίσουν στο μέλλον έξωθεν κραδασμούς και στο να ενισχυθεί η σταθερότητα σε ευάλωτες χώρες·

45.  επισημαίνει την τρίτη επέτειο σύστασης του ΕΤΣΕ και αναγνωρίζει τα επιτεύγματά του, επικροτώντας το γεγονός ότι μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2915/1017)(2) από τους συννομοθέτες, έχουν κινητοποιηθεί επενδύσεις ύψους 335 δισ. ευρώ στην Ένωση και έχουν εγκριθεί 898 πράξεις στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τα δύο τρίτα των οποίων προέρχονται από ιδιωτικούς πόρους, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 315 δισ. ευρώ που είχε τεθεί το 2015· εφιστά την προσοχή στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξηθούν η διάρκεια και η ικανότητα του ΕΤΣΕ σε 500 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2020·

46.  τονίζει την ανάγκη επίσπευσης των εργασιών για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών που θα δώσει στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να επικεντρωθεί πραγματικά στην κάλυψη των κενών όπου υπάρχουν αδυναμίες στην αγορά και παρέχει χρηματοδότηση σε έργα υψηλού κινδύνου·

47.  υπενθυμίζει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη εξασφάλισης συνέχειας στη στήριξη μηχανισμών ζήτησης όπως το ΕΤΣΕ, που στηρίζουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις και δημιουργούν ουσιαστικό μακροοικονομικό αντίκτυπο και θέσεις εργασίας σε τομείς που είναι σημαντικοί για το μέλλον της ΕΕ, πέραν του τρέχοντος ΠΔΠ·

48.  ενθαρρύνει την έγκαιρη σύσταση μιας επακόλουθης πρωτοβουλίας για την περίοδο μετά το 2020 για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας, που θα πρέπει να ενσωματώσει τις εμπειρίες από το ΕΤΣΕ, να διατηρήσει τους κύριους παράγοντες επιτυχίας,

49.  θεωρεί ότι ο όμιλος ΕΤΕπ υπήρξε καθοριστικός για τις επιτυχίες του ΕΤΣΕ ως ο μόνος συνομιλητής για τους δικαιούχους και τους διαμεσολαβητές και ο αποκλειστικός εταίρος υλοποίησης· θεωρεί ότι σε κάθε μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU, προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις, η ΕΤΕπ είναι ο φυσικός εταίρος της ΕΕ για την εκτέλεση τραπεζικών καθηκόντων (οικονομική διαχείριση, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, αξιολόγηση κινδύνου) που σχετίζονται με την εκτέλεση χρηματοδοτικών μέσων·

50.  ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας του Ομίλου ΕΤΕπ με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα και καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διευρύνει το πεδίο δράσης της και να αναπτύξει περαιτέρω δραστηριότητες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας χάριν μιας μακροπρόθεσμης στήριξης της γεωγραφικής ισορροπίας· επισημαίνει το ευρύ φάσμα εμπειριών που υφίσταται από τα έργα του ΕΤΣΕ· υποστηρίζει και ενθαρρύνει την περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της ΕΤΕπ και των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί πρόσθετη οικονομική αποδοτικότητα·

Δανειοδότηση εκτός της ΕΕ

51.  επικροτεί τον σημαντικό ρόλο της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση εκτός ΕΕ μέσω των δραστηριοτήτων εξωτερικού δανεισμού. υπογραμμίζει την αποτελεσματική διαχείριση της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης από την ΕΤΕπ, η οποία επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητη αξιολόγηση τον Ιούνιο του 2018, όπου αναγνωρίζεται η σημασία και η αποτελεσματικότητά της αναφορικά με την παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης σε τρίτες χώρες με ελάχιστο κόστος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί την εκπόνηση ειδικής έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με τις επιδόσεις των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ·

52.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία των μελλοντικών μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ για τρίτες χώρες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα στις αποφάσεις δανειοδότησης της ΕΤΕπ έχουν τα συμφέροντα των τοπικών επιχειρηματιών που θέλουν να ιδρύσουν τοπικές, συχνά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με στόχο τη συμβολή πρωτίστως στην τοπική οικονομία·

53.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει τις υφιστάμενες δραστηριότητές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων με μέσα όπως οι εντολές δανειοδότησης τρίτων χωρών· επιδοκιμάζει τη διαχείριση της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ από την ΕΤΕπ, που αφορά κυρίως έργα που προάγουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι είναι καθοριστικής σημασίας να αντικατοπτρίζεται σταθερά ο κεντρικός ρόλος της ΕΤΕπ ως διμερούς χρηματοπιστωτικού βραχίονα της ΕΕ στην αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης που θα δίνεται εκτός Ένωσης μετά το 2020·

54.  φρονεί ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τις λοιπές πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΛΕΕ και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

55.  τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που λαμβάνει η ετήσια υποβολή εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της Ένωσης, όσον αφορά την τήρηση της αρχής της συνοχής της πολιτικής, η οποία καθοδηγεί την εξωτερική δράση της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα·

56.  υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι η δράση της πρέπει να συνάδει με την εντολή ανάπτυξης που έχει λάβει στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα στις τοπικές φορολογικές αρχές·

57.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ήμισυ του συνόλου των δανειοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης έχει ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με απώτερο σκοπό την τόνωση των μικροπιστώσεων, και καλεί την ΕΤΕπ να παρέχει πληρέστερες και πιο συστηματικές πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση δανείων από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές της·

58.  υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι οι όροι δανεισμού θα πρέπει να διευκολύνουν την επίτευξη αυτών των στόχων και ιδίως την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της Ένωσης με την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν από την έγκριση των έργων, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως εκείνα με χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την έγκριση έργων·

59.  καλεί την ΕΤΕπ να επενδύσει σημαντικά ποσά στην περιβαλλοντική μετάβαση στις χώρες της ανατολικής γειτονίας·

60.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την παγκόσμια χρηματοδότηση με στόχο τη διαφοροποίηση των επενδύσεών της στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, που απαιτούν ευρύτερη ανταπόκριση πέραν των εθνικών συνόρων, η οποία θα καλύπτει περιφέρειες, κρατικούς φορείς και μικρότερες επιχειρήσεις, και ζητεί να μειώσει τη χρηματοδότηση έργων που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους·

61.  τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας· ζητεί από την ΕΤΕπ να αυξήσει τη δανειοδότηση προς τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων σε χώρες που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ·

Φορολογική συμμόρφωση

62.  επικροτεί το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενέκρινε η ΕΤΕπ τον Ιανουάριο του 2018 και στο οποίο θεσπίζονται οι κύριες αρχές που ρυθμίζουν αφενός την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αφετέρου συναφείς πτυχές περί ακεραιότητας στις δραστηριότητες του ομίλου ΕΤΕπ·

63.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημείωσε η ΕΤΕπ ως προς την υιοθέτηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων με στόχο την πρόληψη της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της πλήρους εφαρμογής των πολιτικών και των προτύπων της ΕΕ, για παράδειγμα του καταλόγου της ΕΕ που περιλαμβάνει περιοχές δικαιοδοσίας μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να διακόψει τη συνεργασία με ενδιάμεσους, με χώρες και με δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργαζομένων επί φορολογικών θεμάτων δικαιοδοσιών· υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να παραμένει η ΕΤΕπ σε διαρκή επαγρύπνηση και να προσαρμόζει τις δράσεις της στην συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα όσον αφορά αυτές τις πρακτικές·

64.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει να εφαρμόζει ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σε κάθε πράξη με διαπιστωμένους παράγοντες αυξημένου κινδύνου, όπως η δυνητική σύνδεση με μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, δείκτες φορολογικού κινδύνου και πράξεις με πολύπλοκες δομές και δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύνδεσης με μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·

65.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης υψηλής ποιότητας πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και της αποτελεσματικής αποτροπής συναλλαγών με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όπως εμπορικές τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες, που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

66.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις στις χώρες όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων·

67.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την ενημερωτική επικοινωνία· θεωρεί καίρια την επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να εξηγήσει καλύτερα τον στόχο των πολιτικών της και συνεπώς να εκθέσει τη συμβολή της ΕΕ στην καθημερινότητα των πολιτών της·

68.  αναμένει από την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει τις εσωτερικές της πολιτικές ώστε να αντικατοπτρίζουν το πρόσφατα εγκριθέν νομοθετικό περιβάλλον για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, πέραν της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις νέες απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ιδίως τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις (COM (2018)1756)·

69.  ενθαρρύνει τη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις εθνικές αρχές με στόχο την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

70.  προτρέπει τους διαπραγματευτές για το «Brexit» να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ, την επιστροφή του καταβεβλημένου από το ΗΒ κεφαλαίου και τη συνέχιση της προστασίας που απολαμβάνει η ΕΤΕπ και τα στοιχεία της του ενεργητικού της στο Ηνωμένο Βασίλειο· τονίζει ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑΑ της ΕΤΕπ δεν πρέπει νια επηρεαστεί από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

71.  ζητεί να εξευρεθεί δίκαιη λύση για τα μέλη του προσωπικού της ΕΤΕπ από το Ηνωμένο Βασίλειο·

72.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών με στόχο την αντιμετώπιση των κενών της αγοράς και των ειδικών αναγκών ανά χώρα·

73.  τονίζει και πάλι ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί η άνιση γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, δεδομένου ότι το 70 % της χρηματοδότησης διατέθηκε σε έξι κράτη μέλη το 2017, παρόλο που ένας από τους στόχους της ΕΤΕπ είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης· ζητεί, αντιθέτως, μια δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

°

°  °

74.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0198.

(2)

ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (6.11.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(2018/2161(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Eider Gardiazabal Rubial

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Επιμένει στο γεγονός ότι ο ενισχυμένος οικονομικός ρόλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η αυξημένη επενδυτική του ικανότητα και η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την εγγύηση των δραστηριοτήτων του ομίλου της ΕΤΕπ πρέπει να συνοδεύονται από μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία· υπενθυμίζει ότι οι ίδιες αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας πρέπει να ισχύουν για τους οργανισμούς της ΕΕ που δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως επανέλαβε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018·

2.  ζητεί να ενισχυθούν επειγόντως οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος των επενδύσεων, που είναι επειγόντως αναγκαίος·

3.  χαιρετίζει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς, με την κάλυψη των κενών της αγοράς και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων·

4.  σημειώνει ότι η εφαρμογή της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ συνέβαλε στην εξασφάλιση ταχείας ανάπτυξης της χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της στήριξης της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την παροχή σαφέστερων πληροφοριών στους δικαιούχους σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

5.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία της με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα (ΕΑΤΙ) προκειμένου να διευρύνει το πεδίο δράσης της και να αναπτύξει περαιτέρω δραστηριότητες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας χάριν της μακροπρόθεσμης στήριξης μιας ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής του ΕΤΣΕ· καλεί τα τοπικά γραφεία της ΕΤΕπ να διευρύνουν τις επαφές τους με τοπικούς εταίρους με σκοπό την προώθηση του ΕΤΣΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί καλύτερη γεωγραφική και τομεακή κατανομή της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ, χωρίς να διακυβεύεται η υψηλή ποιότητα των έργων·

6.  τονίζει, σε σχέση με τις ΕΑΤΙ, τη σημασία, αφενός, της επανεξέτασης των σχέσεών τους με την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και τις τράπεζες ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των αντίστοιχων εντολών τους και, αφετέρου, της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των χρηματοδοτικών μέσων και δανείων της ΕΤΕπ, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα, να ενισχυθεί η εδαφική ανάπτυξη και συνοχή και να βελτιωθεί η προβολή των χρηματοδοτήσεων των ΕΔΕΤ και της ΕΤΕπ·

7.  καλεί την ΕΤΕπ να εστιάσει τις επενδύσεις σε μεγαλύτερο αριθμό διασυνοριακών έργων, ιδίως υπό το φως των νέων προτεραιοτήτων του αναθεωρημένου κανονισμού ΕΤΣΕ· τονίζει ότι τα έργα που συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρείται ότι παρέχουν μια ισχυρή ένδειξη προσθετικότητας, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την προσέλκυση χρηματοδότησης, και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελέσουν νέο στόχο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ·

8.  επιμένει στον καίριο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ΕΤΕπ για την ενίσχυση των επενδύσεων εκείνων που είναι πιο αποτελεσματικές ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας· αναμένει επίσης ότι η ΕΤΕπ θα παρέχει διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω επενδύσεις και θα εστιάζει την προσοχή της στις θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας·

9.  επαναλαμβάνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση του χάσματος στις επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, το οποίο βαθαίνει διαρκώς στην Ευρώπη μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· υπενθυμίζει, συνεπώς, στην ΕΤΕπ τον ρόλο της ως αντικυκλική δύναμη για την επανεκκίνηση των επενδύσεων·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών με στόχο την αντιμετώπιση των κενών της αγοράς και των ειδικών αναγκών ανά χώρα·

11.  τονίζει και πάλι ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί η άνιση γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, δεδομένου ότι το 70% της χρηματοδότησης διατέθηκε σε έξι κράτη μέλη το 2017, παρόλο που ένας από τους στόχους της τράπεζας είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης· ζητεί, αντιθέτως, μια δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

12.  αναμένει από την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει τις εσωτερικές της πολιτικές ώστε να αντικατοπτρίζει το πρόσφατα θεσπισμένο νομικό περιβάλλον για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, πέραν της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις νέες απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ιδίως τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις (COM (2018)1756)·

13.  τονίζει ότι, ανεξάρτητα από την τελική συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, οι μέτοχοι της ΕΤΕπ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η ΕΤΕπ μπορεί να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο επενδυτικής ικανότητας και δανειοδότησης·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ πέτυχε τον στόχο του 25% όσον αφορά χρηματοδοτήσεις που αφορούν το κλίμα· σημειώνει με ανησυχία ότι, αντιθέτως, η Επιτροπή δεν πέτυχε τον στόχο του 20%·

15.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της για να παράσχει παγκόσμια χρηματοδότηση με στόχο τη διαφοροποίηση των επενδύσεών της στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, που απαιτούν ανταπόκριση ευρύτερη από το εθνικό πεδίο εφαρμογής, που θα καλύπτει περιφέρειες, κρατικούς φορείς και μικρότερες επιχειρήσεις, και να μειώσει τη χρηματοδότηση έργων που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους·

16.  χαιρετίζει τη θέσπιση της πρωτοβουλίας «Smart Finance for Smart Buildings», στόχος της οποίας είναι να καταστούν οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών πιο ελκυστικές για τους ιδιώτες επενδυτές, μέσω της ευφυούς χρήσης των επιχορηγήσεων της ΕΕ ως εγγύησης· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ άρχισε πρόσφατα να επενδύει στην κοινωνική στέγαση·

17.  σημειώνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη, μόνο το 4% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στηρίζει έργα κοινωνικών υποδομών στην ΕΕ·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκ των προτέρων και της εκ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με τον συγκεκριμένο επιτευχθέντα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς και τον γενικό μακροοικονομικό αντίκτυπο, με πλήρη γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών στο Κοινοβούλιο·

19.  χαιρετίζει το γεγονός ότι τα έντυπα αποτίμησης των αποτελεσμάτων για επενδυτικά σχέδια που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ πρέπει τώρα να παρέχονται στο Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματος·

20.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να μεγιστοποιήσει τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και των επιπτώσεών τους επί τόπου, με στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

21.  επαναλαμβάνει ότι τα πρότυπα για τους χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα και ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διερευνήσει τη συνεργασία της με ιδρύματα που εμφανίζουν αρνητικές επιδόσεις όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά και τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο·

22.  ενθαρρύνει τη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις εθνικές αρχές με στόχο την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

23.  ζητεί να υπάρχει ευρύτερη εποπτεία και γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης από εμπορικές τράπεζες και παρόμοια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

24.  τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας· ζητεί από την ΕΤΕπ να αυξήσει τη δανειοδότηση προς τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων σε χώρες που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ·

25.  ζητεί εκ νέου από τον όμιλο της ΕΤΕπ να εγκρίνει σύντομα την αναθεώρηση της πολιτικής του για την καταγγελία δυσλειτουργιών και να αντιμετωπίσει την τρέχουσα αναθεώρηση του μηχανισμού καταγγελιών ως ευκαιρία για να ενισχύσει τη νομιμότητα, την προσβασιμότητα, την προβλεψιμότητα, την ισοτιμία και τη διαφάνειά του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

André Elissen

NI

Ελευθέριος Συναδινός

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (15.10.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(2018/2161(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sander Loones

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει και επιδοκιμάζει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο της συνολικής δανειοδοτικής δραστηριότητάς της· τονίζει ότι οι νέες δανειοδοτήσεις εκτός της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν ισορροπημένη κατανομή μεταξύ της στήριξης της κοινωνικής και οικονομικής υποδομής και της στήριξης της ανάπτυξης τόσο του τοπικού ιδιωτικού τομέα, όσο και του αντίστοιχου δημόσιου· υπενθυμίζει ότι το 10 % της συνολικής δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ προορίζεται για δραστηριότητες εκτός της Ένωσης· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που λαμβάνει η ετήσια υποβολή εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της Ένωσης, όσον αφορά την τήρηση της αρχής της συνοχής της πολιτικής, η οποία καθοδηγεί την εξωτερική δράση της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν την υποβολή εκθέσεων που έχουν στόχο την εξασφάλιση αυξανόμενου επιπέδου διαφάνειας αλλά απαιτεί ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές της, ιδίως όσον αφορά το σύστημα σύναψης συμβάσεων και υπεργολαβίας, καθώς και την πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα για έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερομένων·μερών·

3.  υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι οι όροι δανεισμού θα πρέπει να διευκολύνουν την επίτευξη αυτών των στόχων και ιδίως την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της Ένωσης με την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν από την έγκριση των έργων, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως εκείνα με χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την έγκριση έργων·

4.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη δανειοδότησή της εκτός της ΕΕ για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, που αποτελεί μείζονα κινητήρια δύναμη για τη μείωση της φτώχειας, και να ασκεί επίδραση στη χρηματοδότηση και στις πιστώσεις που απευθύνονται σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης· καλεί επίσης την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιώσει την αποτελεσματική πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και να θεσπίσει πιο προορατικές απαιτήσεις πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τις ενδιάμεσες τράπεζες που θα εκταμιεύουν κεφάλαια της ΕΤΕπ· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ήμισυ του συνόλου των δανειοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης (ΕΕΔ) έχει ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με απώτερο σκοπό την τόνωση των μικροπιστώσεων, και καλεί την ΕΤΕπ να παρέχει πληρέστερες και πιο συστηματικές πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση δανείων από χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· ζητεί στρατηγική συνεισφορά της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης με τη διεύρυνση της ΕΕΔ της ΕΤΕπ·

5.  ζητεί από την ΕΤΕπ να μοχλεύει χρηματοδοτικούς πόρους μέσω συμπράξεων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνδυασμού δικών της δανείων και επιχορηγήσεων τρίτων, και περαιτέρω κινητοποίησης των πηγών χρηματοδότησής της και των τεχνικών συμβουλών της και να βοηθάει στην προσέλκυση περισσότερης χρηματοδότησης· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίζει καλύτερα την τήρηση των στόχων της Ένωσης για το περιβάλλον και την κοινωνική πολιτική, περιλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων ή των συνεισφορών σε επενδυτικά ταμεία και σε ταμεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων·

6.  καλεί την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητές της με τις πλέον πρόσφατες συστάσεις της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), και να στηρίξει την ενίσχυση των νέων βιομηχανικών πολιτικών των αναπτυσσόμενων χωρών, με τη συμβολή της στη δημιουργία εργαλείων επενδυτικής πολιτικής και την εστίαση σε διάφορους τομείς, οικονομικές δραστηριότητες και μηχανισμούς για τη μεγιστοποίηση της συμβολής των επενδύσεων στην ανάπτυξη των βιομηχανικών ικανοτήτων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη από την ΕΤΕπ της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα, η οποία έχει στόχο να βοηθάει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμών· ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία αυτή και την ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΤΕπ στις εν λόγω περιοχές, με σκοπό τη στήριξη της ανθρωπιστικής δράσης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης των υποδομών· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για την έγκριση των πρώτων έργων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων (ΕΣΕΕ) στην Αφρική και προσβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ·

8.  καλεί την ΕΤΕπ να επενδύσει σημαντικά ποσά στην περιβαλλοντική μετάβαση στις χώρες της ανατολικής γειτονίας·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο της ΕΤΕπ να δημιουργήσει ένα Ομόλογο Στήριξης της Βιωσιμότητας, και την ενθαρρύνει να υιοθετήσει βασικό ρόλο στη βιώσιμη χρηματοδότηση τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης· καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προτεραιότητα στη στήριξη μέσω των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών μέσω της περαιτέρω απελευθέρωσης των επενδύσεων σε κοινωνικά, πράσινα και βιώσιμα έργα·

10.  είναι της άποψης ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τον ρόλο της όσον αφορά τη συμβολή της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τους ΣΒΑ, και ότι η δανειοδότηση δυνάμει της στρατηγικής για το κλίμα θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς των καθαρών μεταφορών και της ενέργειας, επειδή αυτοί διαθέτουν μεγάλο δυναμικό καινοτομίας· καλεί την ΕΤΕπ να καταργήσει σταδιακά την υποστήριξή της για τα ορυκτά καύσιμα και τα έργα που προκαλούν αποψίλωση και απώλεια βιοποικιλότητας, και να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

11.  καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ τηρούν τις αρχές της ισότητας της αμοιβής και της διαφάνειας των μισθών, καθώς και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(1)· ζητεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη, κατά τη λήψη των αποφάσεων της ΕΤΕπ σε σχέση με τη χρηματοδότηση έργων, οι ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι υποψήφιες επιχειρήσεις στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

12.  υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι η δράση της πρέπει να συνάδει με την εντολή ανάπτυξης που έχει λάβει στο πλαίσιο της ΕΕΔ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα στις τοπικές φορολογικές αρχές·

13.  καλεί την ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή ικανότητα παραγωγής έργων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη μειωμένη δανειοληπτική ικανότητα σε ορισμένα κράτη μέλη, και με σκοπό τη μείωση του κενού επενδύσεων στην Ένωση, να εξετάσει μια προσέγγιση στη βάση της οποίας εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε μέσω του ίδιου του κράτους μέλους, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που υπάγονται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ή ενεργούν εξ ονόματος ενός κράτους μέλους, σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ, να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια των άρθρων 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(2).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

ENF

Danilo Oscar Lancini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

(2)

ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

9

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Κώστας Μαυρίδης, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Δημήτριος Παπαδημούλης, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

9

-

EFDD

Ελευθέριος Συναδινός

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

9

0

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

S&D

Jeppe Kofod, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου