Procedura : 2018/2161(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0415/2018

Teksty złożone :

A8-0415/2018

Debaty :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0043

SPRAWOZDANIE     
PDF 699kWORD 76k
29.11.2018
PE 627.759v02-00 A8-0415/2018

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2018/2161(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Barbara Kappel

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Komisja Budżetowa

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2018/2161(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za 2017 r. zatytułowane „Wpływ na przyszłość”,

–  uwzględniając sprawozdanie finansowe za 2017 r. i sprawozdanie statystyczne za 2017 r. EBI,

–  uwzględniając sprawozdanie EBI z 2018 r. zatytułowane „Operacje EBI w Unii Europejskiej 2017: Wyniki i wpływ”,

–  uwzględniając sprawozdanie EBI z 2018 r. zatytułowane „EBI poza Unią Europejską – 2017: Finansowanie o zasięgu globalnym”,

–  uwzględniając sprawozdanie w sprawie zrównoważonego rozwoju Grupy EBI 2017,

–  uwzględniając art. 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz załączony do niego protokół nr 5 w sprawie statutu EBI,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. „Plan inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903),

-  uwzględniając dokument EBI zatytułowany „EIB Policy towards weakly regulated, non-transparent and uncooperative jurisdictions” [Polityka EBI wobec jurysdykcji nieprzejrzystych, niechętnych współpracy, niewystarczająco regulowanych], opublikowany 25 grudnia 2010 r., oraz dodatek do polityki wobec jurysdykcji niechętnych współpracy opublikowany 8 kwietnia 2014 r.,

–  uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Budżetowej, a także Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0415/2018),

A.  mając na uwadze, że głównym celem EBI jest zapewnienie długoterminowego finansowania i wiedzy fachowej na potrzeby projektów oraz stymulowanie dodatkowych inwestycji, aby pomóc w osiągnięciu celów UE;

B.  mając na uwadze, że EBI to jedyny bank, którego właścicielem są państwa członkowskie UE i który reprezentuje ich interesy;

C.  mając na uwadze, że EBI jest uważany za ramię finansowe UE i główną instytucję wspierającą inwestycje publiczne i prywatne w całej UE, przy czym ponad 90% pożyczek EBI udzielane jest w Unii;

D.  mając na uwadze, że działalność EBI w zakresie udzielania pożyczek jest finansowana głównie poprzez emisję obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych;

E.  mając na uwadze, że roczny program finansowania EBI wynosi około 60 miliardów EUR;

F.  mając na uwadze, że 33 % (2017) i 37 % (2016) obligacji EBI zostało wyemitowanych w USD;

G.  mając na uwadze, że obligacje EBI mają najwyższą jakość kredytową, a EBI posiada rating AAA przyznany przez trzy główne agencje ratingowe, między innymi ze względu na fakt, że jest własnością państw członkowskich i prowadzi konserwatywne zarządzanie ryzykiem, co skutkuje solidnym portfelem pożyczek, w którym jedynie 0,3 % to pożyczki zagrożone;

H.  mając na uwadze, że instrumenty finansowe i gwarancje budżetowe mogłyby zwiększyć wpływ budżetu UE;

I.  mając na uwadze, że EBI jest naturalnym partnerem UE we wdrażaniu instrumentów finansowych w ścisłej współpracy z krajowymi, regionalnymi lub wielostronnymi instytucjami finansowymi;

J.  mając na uwadze, że EBI odgrywa również ważną rolę poza UE poprzez swoją zewnętrzną działalność pożyczkową jako największy na świecie wielostronny kredytobiorca i kredytodawca;

K.  mając na uwadze, że EBI nadal wzmacnia integrację europejską, a od początku kryzysu finansowego w 2008 r. jego rola stała się jeszcze bardziej istotna;

L.  mając na uwadze, że priorytety EBI określone w operacyjnym planie działań na lata 2017-2019 koncentrują się na celach strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarach energii, transportu i mobilności, zdrowia, rozwoju infrastruktury wiejskiej i wsparcia dla przedsiębiorstw rolnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, ochrony środowiska i innowacji;

M.  mając na uwadze, że grupa EBI powinna utrzymywać wysoką zdolność kredytową jako podstawowy składnik jej modelu biznesowego, jak również wysokiej jakości, solidny portfel aktywów z rozsądnymi projektami inwestycyjnymi w ramach EFIS i wszystkich instrumentów finansowych znajdujących się w jej portfelu;

Osiągnięcia EBI w ciągu ostatnich 60 lat

1.  gratuluje EBI 60 lat udanych operacji, podczas których EBI zainwestował 1,1 bln EUR i sfinansował 11 800 projektów w 160 krajach jako największy na świecie wielostronny kredytobiorca i kredytodawca;

2.  przyjmuje do wiadomości fakt, że pożyczki udzielane przez grupę EBI w ramach UE zatwierdzone w latach 2015–2016 wesprą inwestycje na kwotę 544 mld EUR, zwiększą PKB o 2,3 % i stworzą 2,25 mln miejsc pracy do roku 2020; wzywa EBI do dalszego intensyfikowania działań na rzecz długoterminowego i zrównoważonego wzrostu;

3.  podkreśla możliwości EBI w zakresie kształtowania rynków zgodnie z celami polityki UE; uznaje zdolność EBI do dokonywania inwestycji antycyklicznych na rzecz rozwiązania problemu zacofania i recesji wynikającego z kryzysu finansowego i trudności MŚP i innowacyjnych projektów do finansowania;

4.  podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa EBI jako bank UE będący jedyną międzynarodową instytucją finansową, która w całości należy do państw członkowskich UE i w pełni kieruje się polityką i standardami UE;

5.  wzywa do rozwijania działalności doradczej EBI oraz zajęcia się, wraz z Komisją, państwami członkowskimi i krajowymi oficjalnymi prorozwojowymi instytucjami finansowymi, systemowymi niedociągnięciami, które uniemożliwiają niektórym regionom lub krajom pełne korzystanie z działalności finansowej EBI;

6.  podkreśla, że 700 000 MŚP ma skorzystać z lepszego dostępu do finansowania oraz zauważa, że według szacunków Departamentu Gospodarki EBI i Wspólnego Centrum Badawczego Komisji operacje EFSI przyczyniły się już do stworzenia ponad 750 000 miejsc pracy, przy czym liczba ta ma wzrosnąć do 1,4 mln do 2020 r., oraz że plan Junckera przyczynił się już do wzrostu PKB UE o 0,6 %, a do 2020 r. ma przyczynić się do wzrostu o 1,3%;

7.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie przez EBI Inicjatywy na rzecz budowania odporności, która ma na celu wspieranie krajów Bałkanów Zachodnich i krajów południowego sąsiedztwa UE w podejmowaniu wyzwań związanych z nielegalną migracją i przymusowym wysiedlaniem; apeluje o większe środki na potrzeby tej inicjatywy oraz o większe zaangażowanie EBI w tych regionach w celu wspierania akcji humanitarnych, tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i rozwoju infrastruktury; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie pierwszych projektów w ramach Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych (EEIP) w Afryce i oczekuje, że EBI będzie odgrywać w nim ważniejszą rolę;

8.  zwraca uwagę, że tylko w 2017 r. zatwierdzono rekordową liczbę 901 projektów, z czego ponad 78 mld EUR na innowacje, środowisko, infrastrukturę oraz małe i średnie przedsiębiorstwa;

9.  podkreśla działalność EBI na rzecz spójności gospodarczej i społecznej, obejmującą zapewnienie finansowania wynoszącego ponad 200 mld EUR dla regionów w ciągu ostatnich 10 lat;

Uwagi ogólne

10.  z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte przez EBI w celu lepszego mierzenia wpływu jego inwestycji w porównaniu z dostarczaniem danych dotyczących finansowania wyłącznie w ujęciu ilościowym;

11.  przypomina, że EBI zareagował na kryzys znacznym rozszerzeniem swojej działalności; uważa, że odgrywa pozytywną rolę w ograniczaniu negatywnej luki inwestycyjnej; wzywa EBI do zwrócenia szczególnej uwagi na ryzyko wypierania prywatnych inwestycji w obecnym okresie normalizacji warunków gospodarczych;

12.  podkreśla, że działalność EBI miała kluczowe znaczenie dla naprawienia sytuacji po kryzysie i podniesienia poziomów inwestycji, które nadal są nierówne w poszczególnych państwach członkowskich i regionach, a także w poszczególnych sektorach; wzywa EBI do dalszego inwestowania w państwach członkowskich z myślą o ich ożywieniu gospodarczym; podkreśla, że szczególny nacisk należy położyć na finansowanie w sektorach innowacji i infrastruktury, w których luka inwestycyjna jest szczególnie dotkliwa;

13.  zauważa, że prawie jedna trzecia funduszy EBI jest denominowana w USD, co naraża bank na potencjalne sankcje ze strony USA; zwraca się do EBI o stopniowe zmniejszanie finansowania w dolarach;

14.  zauważa, że EBI podlega corocznej kontroli przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; odnotowuje debatę na temat możliwości wprowadzenia nadzoru operacji kredytowych EBI przez EBC; ostrzega, że może to mieć istotny wpływ na charakter, funkcjonowanie i zarządzanie EBI;

Innowacje i umiejętności

15.  uznaje, że EBI nadaje priorytet innowacjom i umiejętnościom w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zapewnienia długoterminowej konkurencyjności Europy, udzieliwszy w 2017 r. pożyczek w wysokości 13,9 mld EUR m.in. na 7,4 mln szybkich łączy cyfrowych oraz instalację 36,8 mln inteligentnych liczników;

Środowisko i zrównoważony rozwój

16.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. EBI pożyczył 16,6 mld EUR na projekty wspierające projekty finansujące jego cele polityki środowiskowej w dziedzinie ochrony środowiska, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, różnorodności biologicznej, czystego powietrza, czystej wody, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami oraz zrównoważonego transportu, a także że zobowiązał się do udzielania pożyczek na działania związane z klimatem w wysokości przekraczającej 25 % łącznej kwoty pożyczek we wszystkich obszarach polityki publicznej, przekraczając pierwotne zobowiązanie o 3,2 %;

17.  zwraca uwagę na przewodnią rolę, jaką powinny odgrywać instytucje UE w zapewnianiu zrównoważonego charakteru finansowania; uznaje status EBI jako największego na świecie emitenta zielonych obligacji oraz fakt, że obligacje te oferują inwestorom przejrzyste powiązanie z projektami dotyczącymi energii odnawialnej i efektywności energetycznej korzystającymi z wpływów z zielonych obligacji EBI, gdyż opierają się na systemie sprawozdawczości EBI dotyczącym korzyści klimatycznych z projektów, w tym wskaźnikach oddziaływania, takich jak emisje gazów cieplarnianych, których uniknięto, bezwzględne poziomy emisji, zaoszczędzone zużycie energii i dodatkowa zainstalowana moc;

18.  w tym względzie z zadowoleniem przyjmuje pierwszą emisję obligacji zrównoważonego rozwoju w wysokości 500 mln EUR przeznaczoną na projekty o dużym oddziaływaniu wspierające cele zrównoważonego rozwoju ONZ, przy jednoczesnym zapewnieniu zaufania inwestorów odpowiedzialnych społecznie dzięki rygorystycznym standardom przejrzystości i standardom rynkowym;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI osiągnął wynoszący 25 % cel finansowania działań związanych z klimatem; z niepokojem zauważa natomiast, że Komisja nie osiągnęła celu 20 %;

20.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie inicjatywy inteligentnego finansowania na rzecz inteligentnych budynków, której celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycji w projekty związane z efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych wśród inwestorów prywatnych poprzez inteligentne wykorzystanie unijnych dotacji jako gwarancji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI zaczął niedawno inwestować w mieszkalnictwo socjalne;

21.  zaleca EBI przyjęcie strategii energetycznej w pełni zgodnej z celem porozumienia paryskiego przy uwzględnieniu dowodów z badań i zaleceń zawartych w sprawozdaniu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) na temat skutku globalnego ocieplenia o 1,5 °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej i powiązanych ścieżek redukcji emisji gazów cieplarnianych na świecie w kontekście wzmocnienia globalnej reakcji na zagrożenie zmianą klimatu, zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa;

22.  wzywa EBI do utrzymania kredytów na rzecz celów europejskiej polityki energetycznej;

23.  wzywa EBI do dalszego wzmacniania projektów związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska, zważywszy że UE jest jednym z sygnatariuszy porozumienia paryskiego, i przypomina o zobowiązaniu podjętym przez UE do zmniejszenia emisji o co najmniej 40 % do 2030 r.;

24.  podkreśla znaczenie, jakie finansowanie przez EBI ma dla rozwoju zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i dla poprawy efektywności energetycznej w sektorach takich jak przemysł i transport;

25.  apeluje do EBI o współpracę z małymi uczestnikami rynku i lokalnymi spółdzielniami w celu zainicjowania łączenia projektów na małą skalę w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, umożliwiając tym samym zakwalifikowanie się do przyznania dofinansowania przez EBI;

Infrastruktura

26.  podkreśla wsparcie EBI na rzecz bezpiecznej i wydajnej infrastruktury dostaw energii, transportu i obszarów miejskich, wyrażone poprzez podpisanie umów kredytowych o wartości 18 mld EUR, by wesprzeć cel polityki infrastrukturalnej EBI, oraz zapewnienie w 2017 r. ponad 22 mld EUR kredytów dla obszarów miejskich;

27.  wzywa EBI do utrzymania kredytów na rzecz celów europejskiej polityki energetycznej;

MŚP i spółki o średniej kapitalizacji

28.  z zadowoleniem przyjmuje silne wsparcie grupy EBI dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji inwestycjami łącznej wartości wynoszącej 29,6 mld EUR, co miało pozytywny wpływ na 287 000 przedsiębiorstw zatrudniających 3,9 mln osób;

29.  przypomina, że według EBI duże przedsiębiorstwa dwukrotnie częściej niż MŚP są innowatorami, a innowacyjne młode przedsiębiorstwa są o 50 % bardziej narażone na ograniczony dostęp do kredytów niż inne przedsiębiorstwa; wzywa EBI do wspierania mniejszych przedsiębiorstw o mniejszych pożyczkach, aby wywrzeć większy wpływ na szerszy przekrój europejskiej gospodarki;

30.  biorąc pod uwagę główną rolę MŚP uważa, że strategia EBI dotycząca MŚP powinna obejmować wzmocnienie zdolności administracyjnych i doradczych banku, aby zapewniać informacje i wsparcie techniczne dla MŚP w odniesieniu do rozwoju i ubiegania się o finansowanie;

31.  z zadowoleniem przyjmuje dziesięć norm określonych w podręczniku praktyk środowiskowych i społecznych EBI, które służą jako warunek wstępny udziału w operacjach kredytowych EBI, w tym w obszarach zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania, różnorodności biologicznej i ekosystemów, norm związanych z klimatem, dziedzictwa kulturowego, przymusowego przesiedlenia, praw i interesów grup szczególnie narażonych, norm pracy, norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także zaangażowania zainteresowanych stron;

Rozliczalność, przejrzystość i komunikacja

32.  wzywa EBI i zainteresowane strony do rozważenia reform potrzebnych do zapewnienia demokratyzacji jego zarządzania, większej przejrzystości i zrównoważonego charakteru prowadzonych operacji;

33.  wzywa EBI do zwiększenia wysiłków w dziedzinie komunikacji; uważa, że kluczowe jest zaangażowanie obywateli UE w celu lepszego wyjaśnienia celu polityki; uważa w tym kontekście, że należy rozpocząć analizę w celu zwiększenia możliwości finansowych EBI, między innymi jako sposób konkretnego zilustrowania wkładu UE w codzienne życie swoich obywateli;

34.  z zaniepokojeniem odnotowuje stały wzrost ogólnych wydatków administracyjnych, spowodowany głównie wzrostem kosztów związanych z personelem; ostrzega przed ryzykiem dalszego wzrostu wskaźnika kosztów do dochodów dla bazy kapitałowej EBI; zwraca się do EBI o utrzymanie dyscypliny kosztowej i efektywnej i optymalnej struktury zarządzania oraz o zapewnienie, by nie ewoluowała ona w kierunku obciążającej struktury zarządzania;

35.  z zadowoleniem przyjmuje poprawę przejrzystości EBI przejawiającą się w publikacji protokołów Rady Dyrektorów i tabeli wskaźników dla projektów wspieranych przez gwarancję EFIS i uzasadnienia niezależnego komitetu inwestycyjnego dla swojej decyzji, zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie EFIS; rozumie, że bank nie może ujawniać szczególnie chronionych informacji handlowych;

36.  przypomina, że polityka przejrzystości grupy EBI opiera się na założeniu ujawniania informacji i powszechnego dostępu do jej dokumentów oraz informacji; apeluje, aby EBI jeszcze zwiększył przejrzystość, np. przez publikowanie szczegółowych protokołów oraz udzielenie dostępu do informacji zarówno wewnętrznie, Parlamentowi i pozostałym instytucjom, jak i obywatelom, zwłaszcza w odniesieniu do systemu udzielania zamówień i podwykonawstwa, do wyników dochodzeń wewnętrznych oraz do wyboru, monitorowania i oceny działań i programów;

37.  uważa, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed EBI jest odpowiedni nadzór; uważa, że biorąc pod uwagę rolę i strukturę instytucjonalną EBI, wymagana jest struktura nadzorcza;

38.  odnotowuje przegląd polityki i procedur dotyczących mechanizmu składania skarg EBI; przypomina swoje stanowisko w sprawie mechanizmu składania skarg EBI wyrażone w rezolucji z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016(1); wzywa EBI do egzekwowania niezależności i skuteczności biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg oraz do podjęcia dalszych kroków, aby ograniczyć biurokrację, zwiększyć zdolności do przeprowadzania analizy makroekonomicznej i zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach wyższego szczebla;

39.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że obecnie arkusze pomiaru wyników dla projektów inwestycyjnych objętych gwarancją UE muszą być udostępniane Parlamentowi na żądanie;

40.  podkreśla potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości ze strony pośredników finansowych, z których usług korzysta EBI (przede wszystkim banków komercyjnych, ale również instytucji mikrofinansowych i spółdzielni), aby zadbać o stosowanie do pożyczek udzielanych przez pośredników takich samych wymogów przejrzystości jak do pozostałych pożyczek;

41.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę EBI na rzecz odporności gospodarczej jako część wspólnej reakcji UE na kryzys związany z migracją i uchodźcami, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn leżących u podstaw migracji; nalega na ścisłą koordynację i komplementarność z planem inwestycji zewnętrznych UE; zauważa, że jak dotąd oczekuje się, że z 26 takich projektów i 2,8 mld EUR na inwestycje skorzysta ponad 1 500 mniejszych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, co przyczyni się do utrzymania ponad 100 tys. miejsc pracy;

42.  wzywa EBI do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w oparciu o wnioski wyciągnięte z doświadczeń EFIS, aby zmaksymalizować wyniki przyszłego programu InvestEU, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności regionalnych i społecznych oraz państw członkowskich, które ucierpiały na skutek kryzysu gospodarczego;

43.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie finansowania rzecz odporności gospodarczej dla południowego sąsiedztwa i Bałkanów Zachodnich o 6 mld euro w pięcioletnim okresie rozpoczynającym się w październiku 2016 r., w uzupełnieniu do już przewidzianych 7,5 mld euro, oraz skoncentrowanie się na zrównoważonej i niezbędnej infrastrukturze;

44.  podkreśla znaczenie rozwijania odporności gospodarczej w krajach przyjmujących i tranzytowych poprzez wspieranie tworzenia miejsc pracy i budowy infrastruktury potrzebnej miejscowej ludności, a także ludności przesiedlonej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że społeczności uchodźców mogą również korzystać z możliwości rozwoju ich samodzielności i godnego życia; podkreśla, że inwestycje w odporność gospodarczą powinny przyczynić się do poprawy stanu przygotowania regionów na przyszłe wstrząsy zewnętrzne, a także do zwiększenia stabilności w krajach niestabilnych;

45.  odnotowuje trzecią rocznicę utworzenia EFIS i uznaje jego osiągnięcia oraz z zadowoleniem przyjmuje informację o 335 mld EUR inwestycji uruchomionych w całej Unii od czasu przyjęcia przez współprawodawców rozporządzenia w sprawie EFIS (rozporządzenie (UE) nr 2015/1017)(2) , w ramach którego zatwierdzono 898 operacji i który ma przynieść 335 mld EUR inwestycji w 28 państwach członkowskich UE (z czego dwie trzecie pozyskano z zasobów prywatnych), czyli więcej niż pierwotny cel wynoszący 315 mld EUR ustalony w 2015 r.; zwraca uwagę na decyzję Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o przedłużeniu okresu obowiązywania funduszu i zwiększeniu jego zdolności do 500 mld EUR do końca 2020 r.;

46.  podkreśla konieczność przyspieszenia prac nad budową unii rynków kapitałowych, co pozwoli EBI rzeczywiście skoncentrować się na wypełnianiu luk tam gdzie wystąpią niedoskonałości rynku lub zapewniać finansowanie bardzo ryzykownych projektów;

47.  przypomina o uznaniu potrzeby zapewnienia ciągłości wsparcia mechanizmów rynkowych, takich jak EFIS, które wspierają długoterminowe inwestycje w realną gospodarkę, mobilizują prywatne inwestycje i generują znaczący wpływ makroekonomiczny oraz miejsca pracy w sektorach ważnych dla przyszłości Unii po zakończeniu obecnych WRF;

48.  zachęca do terminowego ustanowienia kolejnej inicjatywy na okres po 2020 r., aby zapewnić wspomnianą ciągłość, która powinna uwzględniać wnioski wyciągnięte z EFIS, zachować kluczowe czynniki sukcesu;

49.  uważa, że grupa EBI odegrała kluczową rolę w sukcesach EFIS jako jedyny rozmówca dla beneficjentów i pośredników oraz wyłączny partner wykonawczy; uważa, że w każdym przyszłym programie InvestEU EBI jest, w celu uniknięcia powielania, naturalnym partnerem UE w ramach wykonywania zadań bankowych (skarb państwa, zarządzanie aktywami, ocena ryzyka) w związku z wdrażaniem instrumentów finansowych;

50.  wzywa do zintensyfikowanej współpracy grupy EBI z krajowymi bankami i instytucjami zajmującymi się promocją i wzywa EBI do dalszego wzmacniania współpracy z krajowymi instrumentami niepaństwowymi w celu zapewnienia zasięgu i dalszego rozwoju działań doradczych i pomocy technicznej w celu wsparcia równowagi geograficznej w perspektywie długoterminowej; zauważa różnorodność doświadczeń związanych z projektami EFIS; popiera wymianę najlepszych praktyk między EBI a państwami członkowskimi oraz zachęca do kontynuowania takiej wymiany w celu zapewnienia większej efektywności gospodarczej;

Działalność pożyczkowa poza UE

51.  z zadowoleniem przyjmuje znaczącą rolę EBI w finansowaniu poza granicami UE poprzez działania w zakresie udzielania pożyczek państwom trzecim; podkreśla w szczególności skuteczne zarządzanie przez EBI upoważnieniem do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, co zostało potwierdzone w niezależnej ocenie w czerwcu 2018 r., w której uznaje się przydatność i skuteczność upoważnienia w zapewnianiu unijnego finansowania państwom trzecim przy minimalnych kosztach dla budżetu Unii; zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o sporządzenie specjalnego sprawozdania na temat działalności EBI zakresie udzielania pożyczek państwom trzecim pod kątem jej wyników i dostosowania do polityki UE;

52.  uważa, że EBI powinien nadal odgrywać czołową rolę w tworzeniu przyszłych mechanizmów finansowania UE dla państw trzecich, przy jednoczesnym zapewnieniu, by interes lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą zakładać lokalne, często mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, w celu wniesienia wkładu przede wszystkim w lokalną gospodarkę, był priorytetem w podejmowaniu przez EBI decyzji o udzielaniu pożyczek;

53.  uważa, że EBI powinien utrzymać dotychczasową działalność w zakresie polityki zagranicznej, w tym przez takie instrumenty jak upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich; z zadowoleniem przyjmuje zarządzanie przez EBI instrumentem inwestycyjnym AKP, który głównie zapewnia projekty promujące rozwój sektora prywatnego; w związku z tym podkreśla, że kluczowe jest, aby główna rola EBI, jako dwustronnego ramienia finansowego UE, była silnie odzwierciedlona w systemie finansowania poza Unią po 2020 r.;

54.  uważa, że działania EBI muszą być stosowane w pełnej zgodności z innymi politykami i działaniami Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 TFUE i Kartą praw podstawowych;

55.  podkreśla, jak ważne jest, by w swoim sprawozdaniu rocznym z działań poza Unią EBI podawał informacje dotyczące zgodności z przyświecającą działaniom zewnętrznym Unii zasadą spójności polityki, agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i porozumieniem klimatycznym z Paryża;

56.  przypomina EBI, że powinien działać zgodnie z udzielonym mu mandatem na rzecz rozwoju w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, aby zadbać o to, by inwestycje w krajach rozwijających się zapewniały odpowiednie wpływy lokalnym organom podatkowym;

57.  zauważa, że połowa wszystkich pożyczek udzielanych przez EBI w ramach upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich trafia do lokalnych pośredników finansowych na potrzeby rozwoju mikrokredytów, i zwraca się do EBI o udzielanie pełniejszych i bardziej systematycznych informacji dotyczących działalności pożyczkowej jego pośredników finansowych;

58.  przypomina, że działania EBI winny być zgodne z polityką wewnętrzną oraz zewnętrzną Unii; podkreśla, że jego warunki udzielania pożyczek powinny ułatwiać osiąganie celów tych polityk, a w szczególności rozwój peryferyjnych regionów Unii, poprzez wspieranie wzrostu i zatrudnienia; apeluje do EBI o znaczne wzmocnienie mechanizmu udzielania pomocy technicznej i doradztwa finansowego władzom lokalnym i regionalnym na etapie poprzedzającym zatwierdzenie projektu, by zwiększyć dostępność pożyczek i objąć działaniami wszystkie państwa członkowskie, a zwłaszcza te, w których odsetek zatwierdzanych projektów jest niższy;

59.  wzywa EBI do znacznych inwestycji w transformację ekologiczną w krajach wschodniego sąsiedztwa;

60.  zachęca EBI do podjęcia wysiłków zmierzających do zapewnienia ogólnoświatowego finansowania na rzecz efektywności energetycznej, energii odnawialnej i gospodarki o obiegu zamkniętym, wymagające reakcji na skalę szerszą niż krajowa, oraz do zaprzestania finansowania projektów stwarzających poważne zagrożenie dla środowiska i zasobów naturalnych;

61.  podkreśla znaczenie działalności finansowej EBI w państwach wschodniego sąsiedztwa; apeluje do EBI o nasilenie działalności pożyczkowej w stosunku do wschodniego sąsiedztwa w celu wsparcia inwestycji w krajach wdrażających układy o stowarzyszeniu z UE;

Przestrzeganie przepisów podatkowych

62.  z zadowoleniem przyjmuje ramy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przyjęte przez EBI w styczniu 2018 r., ustanawiające kluczowe zasady regulujące AML/CFT i powiązane aspekty integralności w działalności grupy EBI;

63.  z zadowoleniem przyjmuje postępy EBI w przyjmowaniu najwyższych standardów w celu zapobiegania oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również unikaniu opodatkowania, agresywnemu planowaniu podatkowemu, poprzez pełne stosowanie polityki i norm UE, na przykład unijnego wykazu jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy; w związku z tym wzywa EBI do zakończenia współpracy z pośrednikami, krajami i jurysdykcjami, które figurują w tym wykazie; podkreśla absolutną konieczność zachowania przez EBI stałej czujności i dostosowania działań do stale zmieniającej się rzeczywistości w odniesieniu do tych praktyk;

64.  zachęca EBI do dalszego stosowania zaostrzonej analizy due diligence przy każdej operacji z wyższymi zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka, takimi jak związek z jurysdykcją, w której nie przestrzega się przepisów, wskaźniki ryzyka podatkowego i operacje o złożonych strukturach obejmujących wiele jurysdykcji niezależnie od istnienia związków z jurysdykcją nieprzestrzegającą przepisów;

65.  podkreśla znaczenie zapewnienia wysokiej jakości informacji na temat beneficjentów końcowych oraz skutecznego zapobiegania transakcjom z pośrednikami finansowymi, takimi jak banki handlowe i firmy inwestycyjne, w odniesieniu do których istnieją złe doświadczenia pod względem braku przejrzystości, oszustw, korupcji, przestępczości zorganizowanej i prania pieniędzy;

66.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI uwzględnia skutki podatkowe w krajach, w których dokonuje się inwestycji, a także zwraca uwagę na sposób, w jaki dane inwestycje przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i ograniczania zjawiska nierówności;

67.  wzywa EBI do zwiększenia wysiłków w dziedzinie komunikacji; uważa, że kluczowe jest wyjście naprzeciw obywatelom UE w celu lepszego wyjaśnienia celów polityki i konkretnego zilustrowania wkładu UE w codzienne życie swoich obywateli;

68.  oczekuje, że EBI dostosuje swoją politykę wewnętrzną, aby odzwierciedlić nowo przyjęte otoczenie prawne mające na celu zwalczanie unikania opodatkowania, dodatkowo w stosunku do walki z uchylaniem się od opodatkowania, zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymogów (przeciw unikaniu opodatkowania) w przepisach UE dotyczących w szczególności działań w zakresie finansowania i inwestycji (C(2018)1756);

69.  zachęca EBI do współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz organami krajowymi w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i praniu pieniędzy;

Brexit

70.  wzywa negocjatorów brexitu do uzgodnienia umowy dotyczącej stopniowego wycofywania Zjednoczonego Królestwa ze zobowiązań wynikających z portfela EBI utworzonego przy udziale Zjednoczonego Królestwa, zwrotu wpłaconego kapitału Zjednoczonego Królestwa, kontynuacji ochrony rozszerzonej na rzecz EBI i jego aktywów w Zjednoczonym Królestwie; uważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE nie może mieć wpływu na ocenę AAA EBI;

71.  wzywa do znalezienia sprawiedliwego rozwiązania dla brytyjskich pracowników EBI;

72.  z zadowoleniem przyjmuje rozwój regionalnych platform inwestycyjnych eliminujących luki rynkowe i zaspokajających potrzeby poszczególnych krajów;

73.  ponownie podkreśla potrzebę ograniczenia nierównego rozkładu geograficznego finansowania EBI, gdyż w 2017 r. 70 % tego finansowania przydzielono sześciu państwom członkowskim, mimo że jednym z celów działania banku jest gospodarcza i społeczna spójność Unii; zamiast tego apeluje o dynamiczny, sprawiedliwy i przejrzysty rozkład geograficzny projektów i inwestycji wśród państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem regionów słabiej rozwiniętych;

°

°  °

74.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0198.

(2)

Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.


OPINIA Komisji Budżetowej (6.11.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2018/2161(INI))

Sprawozdawczyni (*): Eider Gardiazabal Rubial

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  Podkreśla, że zwiększona rola gospodarcza grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), jej zwiększone zdolności inwestycyjne oraz wykorzystanie budżetu UE do zagwarantowania działalności grupy EBI muszą iść w parze z większą przejrzystością i rozliczalnością. Przypomina, że te same zasady rozliczalności i przejrzystości muszą mieć zastosowanie do organów UE, które nie są finansowane z budżetu UE, o czym w 2018 r. przypomniał Trybunał Obrachunkowy;

2.  apeluje o pilne wzmocnienie kompetencji Parlamentu w dziedzinie orientacji strategicznej i polityki EBI w celu zapewnienia bardzo potrzebnej demokratycznej kontroli inwestycji;

3.  z zadowoleniem odnotowuje wkład Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w przezwyciężenie niedoskonałości rynku przez eliminację luk rynkowych i mobilizację inwestycji prywatnych;

4.  odnotowuje, że wdrożenie segmentu MŚP w ramach EFIS w sposób skuteczny zapewniło szybkie udostępnienie finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji; podkreśla znaczenie wzmocnienia wsparcia EBI na rzecz MŚP i spółek o średniej kapitalizacji przez udostępnienie beneficjentom jaśniejszych informacji o dostępie do finansowania;

5.  apeluje do EBI, aby nadal pogłębiał współpracę z krajowymi bankami prorozwojowymi w celu zapewnienia zasięgu i dalszego rozwoju działalności doradczej oraz pomocy technicznej wspierających zrównoważony rozkład geograficzny EFIS w długim horyzoncie czasowym; apeluje do lokalnych biur EBI o rozszerzenie zasięgu na partnerów lokalnych w celu promowania EFIS; podkreśla, jak ważne jest osiągnięcie lepszego geograficznego i sektorowego rozkładu działalności pożyczkowej EBI bez obniżania wysokiej jakości projektów;

6.  w odniesieniu do krajowych banków prorozwojowych podkreśla znaczenie, z jednej strony, ponownego określenia warunków współpracy z EBI, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i bankami rozwoju, w celu zapewnienia spójności pomiędzy mandatami każdej z tych instytucji, a z drugiej strony zacieśnienia ich współpracy z Komisją, EBI i organami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w celu stworzenia większej synergii między funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a instrumentami finansowymi i pożyczkami EBI, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, uproszczenia procedur, zwiększenia zdolności administracyjnych, pobudzenia rozwoju terytorialnego i spójności, a także poprawy widoczności funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz finansowania z EBI;

7.  apeluje do EBI o skierowanie inwestycji do większej liczby projektów transgranicznych, zwłaszcza w świetle nowych priorytetów zmienionego rozporządzenia w sprawie EFIS; podkreśla, że projekty łączące dwa lub więcej niż dwa państwa członkowskie uważa się za wyraźną oznakę dodatkowości, natrafiają one jednak na problemy z pozyskaniem finansowania, w związku z tym należy teraz ukierunkować działalność pożyczkową EBI na właśnie takie projekty;

8.  domaga się, aby EBI odgrywał kluczową rolę w stymulowaniu inwestycji, które są najbardziej skuteczne pod względem tworzenia miejsc pracy; oczekuje także od EBI przedstawienia dokładnych informacji na temat takich inwestycji oraz skupienia się na miejscach pracy odznaczających się wysoką jakością i trwałością;

9.  powtarza, że działalność EBI jest niezbędna dla wyeliminowania luki inwestycyjnej w sektorze publicznym i prywatnym, która pogłębia się od czasu kryzysu gospodarczego i finansowego; przypomina zatem EBI o jego roli jako siły antycyklicznej ponownie pobudzającej inwestycje;

10.  z zadowoleniem przyjmuje rozwój regionalnych platform inwestycyjnych eliminujących luki rynkowe i zaspokajających potrzeby poszczególnych krajów;

11.  ponownie podkreśla potrzebę ograniczenia nierównego rozkładu geograficznego finansowania EBI, gdyż w 2017 r. 70 % tego finansowania przydzielono sześciu państwom członkowskim, mimo że jednym z celów działania banku jest gospodarcza i społeczna spójność Unii; zamiast tego apeluje o dynamiczny, sprawiedliwy i przejrzysty rozkład geograficzny projektów i inwestycji wśród państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem regionów słabiej rozwiniętych;

12.  oczekuje, że EBI dostosuje swoją politykę wewnętrzną, aby odzwierciedlić nowo przyjęte otoczenie prawne mające na celu zwalczanie unikania opodatkowania, dodatkowo w stosunku do walki z uchylaniem się od opodatkowania, zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymogów (przeciw unikaniu opodatkowania) w przepisach UE dotyczących w szczególności działań w zakresie finansowania i inwestycji (COM(2018)1756);

13.  podkreśla, że – niezależnie od ostatecznego porozumienia między Zjednoczonym Królestwem a Unią – akcjonariusze EBI powinni zapewnić, aby EBI był w stanie utrzymać zdolność inwestycyjną i działalność pożyczkową na obecnym poziomie;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI osiągnął wynoszący 25 % cel finansowania działań związanych z klimatem; z niepokojem zauważa natomiast, że Komisja nie osiągnęła celu 20 %;

15.  zachęca EBI do podjęcia wysiłków zmierzających do zapewnienia ogólnoświatowego finansowania na rzecz efektywności energetycznej, energii odnawialnej i gospodarki o obiegu zamkniętym, wymagające reakcji na skalę szerszą niż krajowa, oraz do zaprzestania finansowania projektów stwarzających poważne zagrożenie dla środowiska i zasobów naturalnych;

16.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie inicjatywy inteligentnego finansowania na rzecz inteligentnych budynków, której celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycji w projekty związane z efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych wśród inwestorów prywatnych poprzez inteligentne wykorzystanie unijnych dotacji jako gwarancji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI zaczął niedawno inwestować w mieszkalnictwo socjalne;

17.  odnotowuje jednak, że według sprawozdania grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. inwestowania w infrastrukturę społeczną w Europie tylko 4 % zatwierdzonego finansowania z EFIS wspiera projekty w zakresie infrastruktury społecznej w UE;

18.  podkreśla znaczenie oceny ex ante i ex post konkretnego i osiągniętego oddziaływania gospodarczego, społecznego i środowiskowego oraz ogólnego wpływu makroekonomicznego, przy jednoczesnym pełnym ujawnieniu tych informacji Parlamentowi;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że obecnie arkusze pomiaru wyników dla projektów inwestycyjnych objętych gwarancją UE muszą być udostępniane Parlamentowi na żądanie;

20.  zachęca EBI do maksymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów i ich oddziaływania w terenie w celu uporania się z pierwotnymi przyczynami migracji;

21.  domaga się, aby standardy pośredników finansowych były ambitniejsze oraz aby EBI kontrolował swoją współpracę z instytucjami o złej reputacji pod względem przejrzystości, nadużyć finansowych, korupcji oraz oddziaływania na środowisko i społeczeństwo;

22.  zachęca EBI do współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz organami krajowymi w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i praniu pieniędzy;

23.  apeluje o wzmocniony nadzór nad operacjami, w których pośredniczą banki komercyjne i podobnego typu instytucje finansowe, oraz do ujawniania informacji o takich operacjach;

24.  podkreśla znaczenie działalności finansowej EBI w państwach wschodniego sąsiedztwa; apeluje do EBI o nasilenie działalności pożyczkowej w stosunku do wschodniego sąsiedztwa w celu wsparcia inwestycji w krajach wdrażających układy o stowarzyszeniu z UE;

25.  ponownie apeluje do grupy EBI o przyjęcie w najbliższej przyszłości przeglądu swojej polityki w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości oraz o potraktowanie obecnego przeglądu mechanizmu rozpatrywania skarg jako okazji do wzmocnienia swojej legitymacji, dostępności, przewidywalności, podejścia opartego na równości i przejrzystości.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen, Stefan Gehrold

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (15.10.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2018/2161(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Sander Loones

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ramach swojej ogólnej działalności kredytowej Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przywiązuje dużą wagę do działań poza UE; zaznacza, że nowe kredyty udzielane poza UE powinny nadal dość równomiernie rozkładać się na cele wsparcia rozwoju infrastruktury społecznej i gospodarczej oraz na cele wsparcia rozwoju lokalnego sektora, zarówno prywatnego, jak i publicznego; przypomina, że 10 % całkowitej działalności pożyczkowej EBI dotyczy operacji poza Unią; podkreśla w związku z tym, jak ważne jest, by w swoim sprawozdaniu rocznym z działań poza Unią EBI podawał informacje dotyczące zgodności z przyświecającą działaniom zewnętrznym Unii zasadą spójności polityki, agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i porozumieniem klimatycznym z Paryża;

2.  przyjmuje z zadowoleniem działania sprawozdawcze EBI mające zapewnić większą przejrzystość, ale domaga się szerszego dostępu do informacji dotyczących jego działalności, w szczególności odnoszących się do systemu udzielania zamówień i zlecania podwykonawstwa, a także dostępu do danych finansowych odnoszących się do projektów finansowanych przez EBI; wzywa EBI do częstszego zapraszania do współpracy społeczeństwa obywatelskiego oraz zainteresowanych stron;

3.  przypomina, że działania EBI winny być zgodne z polityką wewnętrzną oraz zewnętrzną Unii; podkreśla, że jego warunki udzielania pożyczek powinny ułatwiać osiąganie celów tych polityk, a w szczególności rozwój peryferyjnych regionów Unii, poprzez wspieranie wzrostu i zatrudnienia; apeluje do EBI o znaczne wzmocnienie mechanizmu udzielania pomocy technicznej i doradztwa finansowego władzom lokalnym i regionalnym na etapie poprzedzającym zatwierdzenie projektu, by zwiększyć dostępność pożyczek i objąć działaniami wszystkie państwa członkowskie, a zwłaszcza te, w których odsetek zatwierdzanych projektów jest niższy;

4.  apeluje do EBI o dalsze poświęcanie szczególnej uwagi jego działalności pożyczkowej poza UE na rzecz rozwoju sektora prywatnego, który jest główną siłą napędową ograniczania ubóstwa, oraz finansowaniu efektywnemu i liniom kredytowym przeznaczonym dla instytucji mikrofinansowych; apeluje również w tym kontekście do EBI o ułatwienie MŚP skutecznego dostępu do finansowania oraz o ustanowienie względem banków pośredniczących wydatkujących środki EBI bardziej proaktywnych wymogów w zakresie polityki na rzecz MŚP i mikroprzedsiębiorstw; zauważa, że połowa wszystkich pożyczek udzielanych przez EBI w ramach upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich trafia do lokalnych pośredników finansowych na potrzeby rozwoju mikrokredytów, i zwraca się do EBI o udzielanie pełniejszych i bardziej systematycznych informacji dotyczących działalności pożyczkowej jego pośredników finansowych; wzywa do rozszerzenia upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, aby wnosił on strategiczny wkład w zwalczanie pierwotnych przyczyn migracji;

5.  wzywa EBI do wykorzystywania efektu dźwigni finansowej dzięki partnerstwu z innymi instytucjami finansowymi, łączeniu własnych pożyczek z dotacjami od osób trzecich oraz dalszemu wykorzystywaniu jego źródeł finansowania, doradztwa i pomocy technicznej w celu przyciągnięcia dodatkowych funduszy; wzywa EBI, by lepiej dbał o zgodność z celami Unii w dziedzinie środowiska i polityki społecznej, w tym w ramach współfinansowanych projektów lub wkładów w fundusze inwestycyjne i prywatne fundusze kapitałowe;

6.  apeluje do EBI, by dostosował swoje działania do najnowszych zaleceń UNCTAD oraz wspierał umacnianie nowej polityki przemysłowej w krajach rozwijających się poprzez udział w tworzeniu narzędzi polityki inwestycyjnej oraz koncentrowanie się na różnych sektorach, rodzajach działalności oraz mechanizmach w celu maksymalizacji wkładu inwestycyjnego w rozwój potencjału przemysłowego;

7.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie przez EBI Inicjatywy na rzecz budowania odporności, która ma na celu wspieranie krajów Bałkanów Zachodnich i krajów południowego sąsiedztwa UE w podejmowaniu wyzwań związanych z nielegalną migracją i przymusowym wysiedlaniem; apeluje o większe środki na potrzeby tej inicjatywy oraz o większe zaangażowanie EBI w tych regionach w celu wspierania akcji humanitarnych, tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i rozwoju infrastruktury; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie pierwszych projektów w ramach Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych (EEIP) w Afryce i oczekuje, że EBI będzie odgrywać w nim ważniejszą rolę;

8.  wzywa EBI do znacznych inwestycji w transformację ekologiczną w krajach wschodniego sąsiedztwa;

9.  z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez EBI plan stworzenia obligacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (en. Sustainability Awareness Bond) oraz zachęca bank do odgrywania kluczowej roli w zrównoważonym finansowaniu zarówno w Europie, jak i poza nią; wzywa EBI, by w ramach swojej działalności pożyczkowej priorytetowo potraktował wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r., w tym poprzez dalszemu odblokowywaniu inwestycji w społeczne, zielone i zrównoważone projekty;

10.  jest zdania, że EBI powinien odgrywać coraz większą rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz że działalność pożyczkowa EBI w ramach jego strategii na rzecz klimatu powinna koncentrować się głównie na sektorach transportu i energii, ponieważ to w nich tkwi znaczny potencjał innowacyjny; wzywa EBI do stopniowego wycofania się ze wspierania paliw kopalnych oraz projektów sprzyjających wylesianiu i utracie różnorodności biologicznej, a także do poświęcenia większej uwagi wpływowi jego działań na prawa człowieka i prawa pracownicze;

11.  apeluje do EBI o zadbanie o to, by przedsiębiorstwa uczestniczące w współfinansowanych przez niego projektach były zobligowane do przestrzegania zasad równości i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy(1); apeluje również o to, by przy podejmowaniu decyzji w sprawie finansowania projektów EBI uwzględniał postawę kandydujących przedsiębiorstw pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu;

12.  przypomina EBI, że powinien działać zgodnie z udzielonym mu mandatem na rzecz rozwoju w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, aby zadbać o to, by inwestycje w krajach rozwijających się zapewniały odpowiednie wpływy lokalnym organom podatkowym;

13.  apeluje do EBI, by uwzględniając niewystarczającą zdolność do przygotowywania projektów w sektorze publicznym i prywatnym oraz ograniczoną zdolność kredytową w niektórych państwach członkowskich, a także w celu zmniejszenia deficytu inwestycji w Unii, rozważył możliwość uznania jednorazowych wkładów państw członkowskich przeznaczanych na projekty finansowane przez EBI, a dokonywanych przez państwo członkowskie lub krajowe banki rozwoju zaliczane do sektora instytucji rządowych bądź działające w imieniu państwa członkowskiego, za działania jednorazowe w rozumieniu art. 3 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych(2).

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

11.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

ENF

Danilo Oscar Lancini

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.

(2)

Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

9

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

9

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

9

0

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

S&D

Jeppe Kofod, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności