Postup : 2018/2161(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0415/2018

Predkladané texty :

A8-0415/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0043

SPRÁVA     
PDF 628kWORD 73k
29.11.2018
PE 627.759v02-00 A8-0415/2018

k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

(2018/2161(INI))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Barbara Kappel

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Výbor pre rozpočet

Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

(2018/2161(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu o činnosti Európskej investičnej banky (EIB) z roku 2017 s názvom Dôsledky do budúcnosti,

–  so zreteľom na finančnú správu a štatistickú správu EIB za rok 2017,

–  so zreteľom na správu EIB z roku 2018 s názvom Operácie EIB v rámci Európskej únie 2017: Výsledky a dosah,

–  so zreteľom na správu EIB z roku 2018 s názvom EIB mimo Európskej únie 2017: Financovanie s celosvetovým dosahom,

–  so zreteľom na správu skupiny EIB o udržateľnosti z roku 2017,

–  so zreteľom na články 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 a 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na Protokol č. 5 o štatúte EIB, ktorý je jej prílohou,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2014 s názvom Investičný plán pre Európu (COM(2014)0903),

-  so zreteľom na politiku EIB voči slabo regulovaným, netransparentným a nespolupracujúcim jurisdikciám (politika NCJ) uverejnenú 25. decembra 2010 a na dodatok k politike NCJ zverejnený 8. apríla 2014,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0415/2018),

A.  keďže hlavným cieľom EIB je poskytovať dlhodobé finančné prostriedky a odborné znalosti týkajúce sa projektov a mobilizovať dodatočné investície na pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ;

B.  keďže EIB je jediná banka, ktorú vlastnia členské štáty EÚ a ktorá zastupuje ich záujmy;

C.  keďže EIB sa považuje za finančnú zložku EÚ a kľúčovú inštitúciu pri udržiavaní verejných a súkromných investícií v celej Únii s viac ako 90 % úverov, ktoré sa uskutočňujú v rámci Únie;

D.  keďže činnosti EIB v oblasti poskytovania úverov sa financujú najmä prostredníctvom emisie dlhopisov na medzinárodných kapitálových trhoch;

E.  keďže ročný program financovania EIB predstavuje približne 60 miliárd EUR;

F.  keďže 33 % a 37 % dlhopisov EIB vydaných v rokoch 2017 a 2016 bolo vydaných v amerických dolároch;

G.  keďže dlhopisy EIB majú najvyššiu kreditnú kvalitu a EIB má rating AAA zo strany troch hlavných ratingových agentúr, okrem iného z dôvodu vlastníctva členskými štátmi a jej konzervatívneho riadenia rizika, čoho výsledkom je solídne úverové portfólio, ktoré obsahuje len 0,3 % nesplácaných úverov;

H.  keďže finančné nástroje a rozpočtové záruky by mohli zvýšiť vplyv rozpočtu EÚ;

I.  keďže EIB je prirodzeným partnerom EÚ pri vykonávaní finančných nástrojov v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi alebo multilaterálnymi finančnými inštitúciami;

J.  keďže EIB zohráva dôležitú úlohu aj mimo EÚ prostredníctvom svojich vonkajších úverov ako najväčší mnohostranný dlžník a veriteľ na svete;

K.  keďže EIB pokračuje v posilňovaní európskej integrácie a od začiatku finančnej krízy v roku 2008 sa jej úloha ukázala ako ešte zásadnejšia;

L.  keďže priority EIB stanovené v operačnom pláne (COP) na roky 2017 – 2019 sú zamerané na ciele stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v oblastiach energetiky, dopravy a mobility, zdravia, rozvoja vidieckej infraštruktúry a poľnohospodárskeho podnikania, malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, životného prostredia a inovácií;

M.  keďže skupina EIB by si mala zachovať vysokú úverovú bonitu ako základné aktívum svojho obchodného modelu a vysokokvalitné, spoľahlivé portfólio aktív so solídnymi investičnými projektmi v rámci EFSI a všetkých finančných nástrojov vo svojom portfóliu;

Výsledky EIB za uplynulých 60 rokov

1.  blahoželá EIB k 60 rokom úspešných operácií, počas ktorých investovala 1,1 bilióna EUR a financovala 11 800 projektov v 160 krajinách ako najväčší mnohostranný dlžník a veriteľ na svete;

2.  víta skutočnosť, že poskytovanie úverov skupinou EIB v EÚ schválené v období rokov 2015 – 2016 podporí investície vo výške 544 miliárd EUR, zvýši HDP o 2,3 % a do roku 2020 vytvorí 2,25 milióna pracovných miest; naliehavo vyzýva EIB, aby ďalej posilňovala svoju činnosť tým, že bude prispievať k dlhodobému a udržateľnému rastu;

3.  vyzdvihuje príležitosti, ktoré EIB ponúka na formovanie trhov v súlade s cieľmi politiky EÚ; uznáva zodpovednosť EIB, pokiaľ ide o proticyklické investovanie s cieľom riešiť zaostávanie a recesiu v dôsledku finančnej krízy a ťažkostí s prístupom MSP a inovátorov k financovaniu;

4.  zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú EIB zohráva ako banka EÚ, keďže je jedinou medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá je v úplnom vlastníctve členských štátov EÚ a plne sa riadi politikami a normami EÚ;

5.  vyzýva na posilnenie činností EIB v oblasti poradenstva a aby spolu s Komisiou, členskými štátmi a vnútroštátnymi oficiálnymi finančnými podpornými inštitúciami riešila systémové nedostatky, ktoré niektorým regiónom alebo krajinám bránia v plnej miere využívať finančné činnosti EIB;

6.  zdôrazňuje, že 700 000 MSP má prospech z lepšieho prístupu k financiám, a poznamenáva, že v rozpočtovom oddelení EIB a Spoločnom výskumnom centre Komisie sa odhaduje, že operácie EFSI už podporili viac ako 750 000 pracovných miest, pričom tento počet sa má do roku 2020 zvýšiť na 1,4 milióna, a že Junckerov plán už zvýšil HDP EÚ o 0,6 % a má zrejme ho do roku 2020 zvýši o ďalších 1,3 %;

7.  víta spustenie iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti, ktorá má za cieľ pomáhať krajinám západného Balkánu a krajinám južného susedstva EÚ riešiť výzvy, ktoré predstavuje neregulárna migrácia a nútené vysídľovanie obyvateľstva; žiada zvýšenie financovania tejto iniciatívy a aby sa EIB v týchto regiónoch viac zapájala v snahe podporiť humanitárnu činnosť, vytváranie pracovných miest, hospodársky rast a modernizáciu infraštruktúry; v tejto súvislosti víta schválenie prvých projektov európskeho vonkajšieho investičného plánu (EIP) v Afrike a s potešením očakáva posilnenie úlohy EIB;

8.  poukazuje na skutočnosť, že len v roku 2017 bolo schválených rekordných 901 projektov vrátane viac ako 78 miliárd EUR na inovácie, životné prostredie, infraštruktúru a MSP;

9.  zdôrazňuje činnosti EIB na podporu hospodárskej a sociálnej súdržnosti zahŕňajúce financovanie viac ako 200 miliárd EUR pre regióny za posledných 10 rokov;

Všeobecné poznámky

10.  víta kroky, ktoré EIB prijala na lepšie meranie vplyvu svojich investícií namiesto toho, aby len poskytovala údaje o kvantitatívnych objemoch financovania;

11.  pripomína skutočnosť, že EIB reagovala na krízu tým, že výrazne rozšírila svoje činnosti; domnieva sa, že to zohralo pozitívnu úlohu pri znižovaní nedostatku investícií; naliehavo vyzýva EIB, aby venovala osobitnú pozornosť riziku vytlačenia súkromných investícií, keď sa v súčasnosti normalizujú hospodárske podmienky;

12.  zdôrazňuje, že činnosti EIB boli kľúčové pri riešení situácie po kríze a úrovní investícií, ktoré sú stále nerovnomerné v jednotlivých členských štátoch a regiónoch, ako aj v odvetviach; vyzýva EIB, aby aj naďalej investovala v členských štátoch s cieľom prispieť k oživeniu ich hospodárstva; zdôrazňuje, že osobitný dôraz by sa mal klásť na financovanie v oblasti inovácií a infraštruktúry, kde je nedostatok investícií obzvlášť závažný;

13.  poznamenáva, že takmer tretina finančných prostriedkov EIB je denominovaná, čo banku vystavuje prípadným sankciám USA; žiada EIB, aby začala postupne znižovať svoje finančné prostriedky v dolároch;

14.  poznamenáva, že Európsky dvor audítorov každoročne podrobuje EIB auditu; berie na vedomie diskusiu o možnosti, aby ECB vykonávala dohľad nad jej úverovými operáciami; varuje, že by to mohlo mať veľký dosah na povahu, fungovanie a riadenie EIB;

Inovácia a zručnosti

15.  uznáva, že EIB uprednostňuje inovácie a zručnosti s cieľom stimulovať rast a zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Európy pomocou úverov vo výške 13,9 miliardy EUR v roku 2017, okrem iného 7,4 milióna vysokorýchlostných digitálnych spojení a inštalácie 36,8 milióna inteligentných meračov;

Životné prostredie a udržateľnosť

16.  víta skutočnosť, že v roku 2017 EIB poskytla 16,6 miliardy EUR na projekty na podporu cieľov environmentálnej politiky, financovanie projektov v oblastiach ochrany životného prostredia, energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, biodiverzity, čistého ovzdušia, čistej vody, hospodárenia s vodou a nakladania s odpadom a udržateľnej dopravy, a zaviazala sa, že na zmenu klímy poskytne viac ako 25 % celkových úverov vo všetkých oblastiach verejnej politiky, čím prekročí svoj pôvodný záväzok o 3,2 %;

17.  zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ by mali ísť príkladom, pokiaľ ide o udržateľné financovanie; uznáva postavenie EIB ako najväčšieho svetového emitenta ekologických dlhopisov a skutočnosť, že jej dlhopisy na zvyšovanie povedomia o klíme ponúkajú investorom transparentné prepojenie na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, ktoré využívajú výnosy z emisií z ekologických dlhopisov EIB, ktoré sú založené na systéme vykazovania EIB týkajúcom sa klimatických prínosov projektov vrátane ukazovateľov vplyvu, ako sú napríklad ušetrené emisie skleníkových plynov, absolútne úrovne emisií, spotreba energie, ktorá sa ušetrila, a ďalšia výroba energie;

18.  víta v tejto súvislosti prvé vydanie dlhopisov na trvalú udržateľnosť zo strany EIB vo výške 500 miliónov EUR, ktoré budú určené na projekty s vysokým dosahom na podporu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a zároveň zabezpečia dôveru sociálne zodpovedných investorov prostredníctvom prísnych noriem transparentnosti a trhu;

19.  víta skutočnosť, že EIB dosiahla svoj cieľ týkajúci sa financovania súvisiaceho so zmenou klímy na úrovni 25 %; so znepokojením konštatuje, že Komisia naopak nedosiahla cieľ vo výške 20 %;

20.  víta prijatie iniciatívy Inteligentné financovanie inteligentných budov, ktorej cieľom je zvýšiť príťažlivosť investícií do projektov energetickej hospodárnosti v obytných budovách pre súkromných investorov prostredníctvom inteligentného využívania grantov EÚ ako záruk; víta skutočnosť, že EIB začala nedávno investovať do sociálneho bývania;

21.  odporúča, aby EIB prijala energetickú stratégiu, ktorá bude plne v súlade s cieľmi Parížskej dohody, s prihliadnutím na výskumné dôkazy a odporúčania uvedené v správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o vplyve globálneho otepľovania o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a súvisiacimi spôsobmi znižovania emisií skleníkových plynov, a to v kontexte posilnenia globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, trvalo udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie chudoby;

22.  vyzýva EIB, aby zachovala úvery podporujúce ciele európskej energetickej politiky;

23.  vyzýva EIB, aby ďalej presadzovala projekty spojené so zmenou klímy a ochranou životného prostredia vzhľadom na to, že EÚ je signatárom Parížskej dohody, a pripomína záväzok EÚ znížiť svoje emisie do roku 2030 aspoň o 40 %;

24.  zdôrazňuje význam financovania EIB z hľadiska rozvoja kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšenia energetickej efektívnosti v sektoroch, akými sú priemysel a doprava;

25.  vyzýva EIB na spoluprácu s malými účastníkmi trhu a komunitnými družstvami s cieľom zoskupiť projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov malého rozsahu, aby sa stali oprávnenými získať financovanie EIB;

Infraštruktúra

26.  zdôrazňuje podporu EIB pre bezpečnú a efektívnu infraštruktúru pre dodávky energie, dopravu a mestské oblasti, o čom svedčí podpísanie pôžičky v hodnote 18 miliárd EUR na podporu svojho cieľa politiky v oblasti infraštruktúry a poskytnutie úverov na rozvoj miest vo výške viac ako 22 miliárd EUR v roku 2017;

27.  vyzýva EIB, aby zachovala úvery podporujúce ciele európskej energetickej politiky;

MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou

28.  víta silnú podporu skupiny EIB pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou s celkovými investíciami vo výške 29,6 miliardy EUR, čo malo pozitívny vplyv na 287 000 spoločností zamestnávajúcich 3,9 milióna ľudí;

29.  pripomína, že podľa EIB je dvakrát pravdepodobnejšie že veľké spoločnosti a nie MSP budú inovátori, zatiaľ čo je o 50 % pravdepodobnejšie, že obmedzené úvery budú mať inovačné mladé podniky ako iné podniky; naliehavo vyzýva EIB, aby podporovala menšie spoločnosti menšími úvermi, aby mali väčší vplyv na širší prierez európskeho hospodárstva;

30.  vzhľadom na kľúčovú úlohu MSP sa domnieva, že stratégia EIB pre MSP by mala zahŕňať posilnenie administratívnych a poradných kapacít EIB na poskytovanie informácií a technickej podpory MSP, pokiaľ ide o rozvoj a žiadosť o financovanie;

31.  víta desať noriem stanovených v príručke EIB na ochranu životného prostredia a sociálnej oblasti, ktoré sú predpokladom účasti na úverových operáciách EIB, a to aj v oblastiach prevencie a znižovania znečisťovania životného prostredia, biodiverzity a ekosystémov, noriem týkajúcich sa klímy, kultúrneho dedičstva, nedobrovoľného presídľovania, práv a záujmov zraniteľných skupín, pracovných noriem, zdravia zamestnancov a verejného zdravia, bezpečnosti a ochrany a zapojenia zainteresovaných strán;

Zodpovednosť, transparentnosť a komunikácia

32.  naliehavo vyzýva EIB a jej zainteresované strany, aby uvažovali o reformách potrebných na zabezpečenie demokratizácie jej riadenia, väčšej transparentnosti a udržateľnosti svojich činností;

33.  vyzýva EIB, aby zvýšila svoje úsilie v oblasti komunikácie; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa EÚ angažovala vo vzťahu k občanom EÚ s cieľom lepšie vysvetliť ciele svojich politík; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa malo začať uvažovať o posilnení finančných kapacít EIB, okrem iného ako prostriedok konkrétne znázorňujúci príspevok EÚ ku každodennému životu svojich občanov;

34.  so znepokojením berie na vedomie pokračujúce zvyšovanie všeobecných administratívnych výdavkov, ktoré je spôsobené najmä zvyšovaním nákladov na zamestnancov; varuje pred rizikom ďalšieho zvyšovania pomeru nákladov a výnosov pre kapitálový základ EIB; žiada EIB, aby zachovala nákladovú disciplínu, udržala svoju riadiacu štruktúru plochú a efektívnu a zabezpečila, aby sa nevyvíjala smerom k rozsiahlej štruktúre vrcholového manažmentu;

35.  berie na vedomie nedávne zlepšenia v oblasti transparentnosti, ako napríklad zverejnenie zápisnice zo zasadnutia správnej rady EIB a uverejnenie hodnotiacej tabuľky ukazovateľov projektov podporovaných zárukou EFSI a odôvodnenie rozhodnutia nezávislého investičného výboru v súlade s revidovaným nariadením o EFSI; chápe, že banka nemôže zverejniť obchodne citlivé informácie;

36.  pripomína, že politika transparentnosti skupiny EIB vychádza z predpokladu zverejňovania informácií a že každý má prístup k jej dokumentom a informáciám; vyzýva EIB, aby ďalej zvyšovala transparentnosť, napríklad zverejňovaním podrobných zápisníc a udeľovaním prístupu k informáciám interne, Európskemu parlamentu a ostatným inštitúciám, ako aj verejnosti, najmä pokiaľ ide o systém uzatvárania zmlúv a zadávania zákaziek subdodávateľom, výsledky interných vyšetrovaní a výber, monitorovanie a hodnotenie činností a programov;

37.  domnieva sa, že spomedzi výziev, ktorým EIB čelí, je kľúčový primeraný dohľad; domnieva sa, že vzhľadom na úlohu a inštitucionálne usporiadanie banky je potrebná štruktúra dohľadu;

38.  berie na vedomie preskúmanie politiky a postupov mechanizmu EIB v oblasti vybavovania sťažností; pripomína svoj postoj k mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností, ktorý vyjadril vo svojom uznesení z 3. mája 2018 o výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2016(1); naliehavo vyzýva EIB, aby presadzovala nezávislosť a efektívnosť kancelárie pre mechanizmus na predkladanie sťažností a prijala ďalšie kroky na zníženie byrokracie, zvýšenie svojej kapacity na makroekonomickú analýzu a posilnenie vyváženého rodového zastúpenia vo vedúcich pozíciách;

39.  víta skutočnosť, že Parlamentu musia byť teraz na požiadanie predložené hárky na meranie výsledkov investičných projektov, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ;

40.  zdôrazňuje potrebu vysokej úrovne transparentnosti zo strany finančných sprostredkovateľov používaných EIB (najmä komerčných bánk, ale aj mikrofinančných inštitúcií a družstiev) s cieľom zabezpečiť, aby sprostredkované úvery podliehali rovnakým požiadavkám na transparentnosť ako ostatné typy úverov;

41.  víta iniciatívu EIB na posilnenie hospodárskej odolnosti (ERI) ako súčasť spoločnej reakcie EÚ na migračnú a utečeneckú krízu so zameraním na riešenie základných príčin migrácie; trvá na úzkej koordinácii a komplementárnosti s vonkajším investičným plánom EÚ; konštatuje, že doteraz sa očakáva, že 26 projektov ERI a investície vo výške 2,8 miliardy EUR priaznivo ovplyvní viac ako 1 500 menších podnikov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, čo pomôže udržať viac ako 100 000 pracovných miest;

42.  vyzýva EIB, aby prijala všetky potrebné opatrenia na základe skúseností z EFSI a aby maximalizovala výsledky nadchádzajúceho programu InvestEU, pričom bude venovať osobitnú pozornosť regionálnym a sociálnym nerovnostiam a členským štátom najviac postihnutým hospodárskou krízou;

43.  víta zvýšenie prostriedkov na ERI vo forme financovania pre južné susedstvo a západný Balkán o 6 miliárd EUR počas päťročného obdobia počnúc októbrom 2016, okrem už plánovanej sumy 7,5 miliardy EUR, ako aj zameranie sa na udržateľnú a životne dôležitú infraštruktúru;

44.  zdôrazňuje význam rozvoja hospodárskej odolnosti v hostiteľských a tranzitných krajinách podporovaním tvorby pracovných miest a budovania infraštruktúry potrebnej pre miestne obyvateľstvo, ako aj vysídlené obyvateľstvo; víta skutočnosť, že aj utečenecké spoločenstvá môžu využívať príležitosti na rozvoj svojej sebestačnosti a dôstojný život; zdôrazňuje, že investície do hospodárskej odolnosti by mali prispievať k zlepšeniu pripravenosti regiónov na budúce vonkajšie otrasy a k zvýšenej stabilite v nestabilných krajinách;

45.  berie na vedomie tretie výročie EFSI a uznáva jeho výsledky, pričom víta investície vo výške 335 miliárd EUR zmobilizované v celej Únii od schválenia nariadenia o EFSI (nariadenie (EÚ) č. 2015/1017)(2) spoluzákonodarcami, podľa ktorého bolo schválených 898 operácií v 28 členských štátoch, pričom dve tretiny z nich získali súkromné zdroje, čím prekročili pôvodný cieľ stanovený na rok 2015 vo výške 315 miliárd EUR; upozorňuje na rozhodnutie Európskej rady a Európskeho parlamentu o predĺžení trvania a kapacity EFSI na 500 miliárd EUR do konca roka 2020;

46.  zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť prácu na budovaní únie kapitálových trhov, čím sa EIB umožní skutočne sa zamerať na vyplnenie medzier, v ktorých dochádza k zlyhaniam trhu, a na financovanie vysokorizikových projektov;

47.  pripomína svoje uznanie, že treba zabezpečiť kontinuitu pri podpore mechanizmov vychádzajúcich z dopytu, ako je napríklad EFSI, ktoré podporujú dlhodobé investície do reálnej ekonomiky, mobilizujú súkromné investície a vytvárajú podstatný makroekonomický vplyv a pracovné miesta v odvetviach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť Únie nad rámec súčasného VFR;

48.  podporuje včasné zriadenie nadväzujúcej iniciatívy na obdobie po roku 2020 s cieľom zabezpečiť potrebnú kontinuitu, ktorá by zahŕňala poznatky získané z EFSI a zachovalo kľúčové faktory úspechu;

49.  domnieva sa, že skupina EIB je kľúčová pre úspech EFSI ako jediného fóra pre príjemcov a sprostredkovateľov a výhradného výkonávacieho partnera; domnieva sa, že v rámci akéhokoľvek budúceho programu InvestEU je EIB s cieľom vyhnúť sa duplicite prirodzeným partnerom EÚ pri plnení bankových úloh (štátna pokladnica, správa aktív, hodnotenie rizika) v súvislosti s vykonávaním finančných nástrojov;

50.  požaduje zintenzívnenú spoluprácu zo strany skupiny EIB s národnými podpornými bankami a inštitúciami (NPBI) a vyzýva EIB, aby pokračovala v posilňovaní svojej práce s NPBI s cieľom zabezpečiť dosah a ďalší rozvoj poradenských činností a technickej pomoci na podporu geografickej vyváženosti v dlhodobom horizonte; berie na vedomie veľmi rozmanité skúseností s projektmi financovanými z EFSI; podporuje ďalšiu výmenu najlepších postupov medzi EIB a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť vyššiu hospodársku efektívnosť;

Poskytovanie úverov mimo EÚ

51.  víta dôležitú úlohu EIB pri financovaní mimo EÚ prostredníctvom jej vonkajších úverov; zdôrazňuje účinné riadenie mandátu na poskytovanie vonkajších úverov EIB, čo sa potvrdilo aj nezávislým hodnotením v júni 2018, v ktorom sa uznáva jeho význam a účinnosť pri poskytovaní financovania EÚ tretím krajinám za minimálnych nákladov pre rozpočet Únie; žiada, aby Európsky dvor audítorov vypracoval osobitnú správu o výsledkoch vonkajších úverových činností EIB a ich zosúlaďovaní s politikami EÚ;

52.  domnieva sa, že EIB by mala naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri vytváraní budúcich mechanizmov financovania EÚ pre tretie krajiny, pričom by mala zabezpečiť, že ide o záujmy miestnych podnikateľov, ktorí chcú zaviesť miestne, často mikropodniky a malé podniky, s cieľom prispieť v prvom rade k miestnemu hospodárstvu, ktoré má prioritu v rozhodnutiach EIB o poskytovaní úverov;

53.  je presvedčený, že EIB by mala zachovať svoje činnosti v oblasti zahraničnej politiky, a to aj prostredníctvom nástrojov, ako sú mandáty na poskytovanie úverov tretím krajinám; víta riadenie investičného nástroja AKT zo strany EIB, ktorý poskytuje najmä projekty na podporu rozvoja súkromného sektora; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa ústredná úloha EIB ako bilaterálneho finančného orgánu EÚ pevne premietla do štruktúry financovania mimo Únie po roku 2020;

54.  domnieva sa, že činnosti EIB sa musia uplatňovať v plnom súlade s ostatnými politikami a činnosťami Európskej únie v súlade s článkom 7 ZFEÚ a Chartou základných práv;

55.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby EIB každoročne podávala správy o svojich operáciách mimo Únie, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady súdržnosti politík, ktorou sa riadi vonkajšia činnosť Únie, Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohody o zmene klímy;

56.  pripomína EIB, že musí konať v súlade so svojím rozvojovým mandátom podľa mandátu na poskytovanie vonkajších úverov s cieľom zabezpečiť, aby investície do rozvojových krajín prinášali náležité príjmy miestnym daňovým orgánom;

57.  berie na vedomie skutočnosť, že polovica všetkých úverových operácií EIB v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov smeruje k miestnym finančným sprostredkovateľom s cieľom podporiť mikroúvery, a žiada EIB, aby poskytovala úplnejšie a systematickejšie informácie o poskytovaní úverov prostredníctvom svojich finančných sprostredkovateľov;

58.  pripomína, že činnosti EIB musia odrážať vnútorné a vonkajšie politiky Únie; zdôrazňuje, že jej podmienky poskytovania úverov by mali uľahčiť dosiahnutie príslušných politických cieľov, najmä rozvoj okrajových regiónov Únie, a to tým, že budú podporovať rast a zamestnanosť; vyzýva EIB, aby pred schválením projektu značne posilnila opatrenia na poskytovanie technickej pomoci a finančnej expertízy miestnym a regionálnym orgánom s cieľom zvýšiť dostupnosť a zapojiť všetky členské štáty, hlavne tie, ktoré majú nižšiu mieru schválených projektov;

59.  vyzýva EIB, aby významne investovala do environmentálnej transformácie v krajinách východného susedstva;

60.  vyzýva EIB, aby zvýšila úsilie v poskytovaní financovania na celom svete s cieľom diverzifikovať investície do energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a obehového hospodárstva, ktoré si vyžadujú širšiu odozvu ako na vnútroštátnej úrovni, siahajú za hranice regiónov, zahŕňajú rôzne útvary štátnej správy a menšie podniky, a požaduje, aby sa prestali financovať projekty, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre životné prostredie a prírodné zdroje;

61.  zdôrazňuje význam finančných aktivít EIB vo východnom susedstve; žiada EIB, aby zvýšila poskytovanie úverov krajinám východného susedstva s cieľom podporovať investície v krajinách, ktoré s EÚ vykonávajú dohody o pridružení;

Dodržiavanie daňových predpisov

62.  víta rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý EIB prijala v januári 2018 a ktorým sa stanovujú kľúčové zásady regulujúce boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a súvisiace aspekty integrity pri činnostiach skupiny EIB;

63.  víta pokrok, ktorý EIB dosiahla pri prijímaní najprísnejších noriem s cieľom predchádzať daňovým podvodom, daňovým únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom plného uplatňovania politík a noriem EÚ, napríklad zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely; v tejto súvislosti vyzýva EIB, aby ukončila spoluprácu so sprostredkovateľmi, krajinami a jurisdikciami, ktoré sa nachádzajú na tomto zozname; zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné, aby EIB zostala neustále ostražitá a prispôsobila svoje opatrenia trvalo sa vyvíjajúcej realite týkajúcej sa týchto postupov;

64.  vyzýva EIB, aby naďalej vykonávala zvýšenú náležitú starostlivosť v prípade každej operácie s identifikovanými vyššími rizikovými faktormi, ako je prepojenie na nespolupracujúcu jurisdikciu (NCJ), ukazovateľmi daňového rizika a operáciami so zložitými viacjurisdikčnými štruktúrami bez ohľadu na existenciu prepojení NCJ;

65.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť vysokú kvalitu informácií o konečných príjemcoch a účinne predchádzať transakciám s finančnými sprostredkovateľmi, ako sú komerčné banky a investičné spoločnosti, s negatívnym precedensom, pokiaľ ide o transparentnosť, podvody, korupciu, organizovanú trestnú činnosť a pranie špinavých peňazí;

66.  víta skutočnosť, že EIB zohľadňuje daňové dôsledky v krajinách, kde sa investície realizujú, a ako tieto investície prispievajú k hospodárskemu rozvoju, tvorbe pracovných miest a znižovaniu nerovnosti;

67.  vyzýva EIB, aby zvýšila svoje úsilie v oblasti komunikácie; domnieva sa, že je dôležité, aby sa zapojila do spolupráce s občanmi EÚ s cieľom lepšie vysvetliť ciele svojich politík, a teda konkrétne ukázať, ako EÚ prispieva k každodennému životu svojich občanov;

68.  očakáva, že EIB upraví svoje vnútorné politiky tak, aby zohľadňovali nové prijaté právne prostredie s cieľom bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom, ako sa podrobne uvádza v oznámení Komisie z 21. marca 2018 o nových požiadavkách proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v právnych predpisoch EÚ upravujúcich najmä finančné a investičné operácie (C(2018)1756);

69.  podporuje spoluprácu EIB s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom predchádzať podvodom a praniu špinavých peňazí;

Brexit

70.  naliehavo vyzýva účastníkov rokovaní o brexite, aby sa dohodli na dohode o dlžnej sume Spojeného kráľovstva vyplývajúcej z portfólia EIB vytvoreného za účasti Spojeného kráľovstva, o náhrade splateného kapitálu Spojeného kráľovstva, o pokračovaní ochrany, ktorá sa rozširuje na EIB a jej aktíva v Spojenom kráľovstve; zdôrazňuje, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nesmie mať vplyv na rating EIB na úrovni AAA;

71.  požaduje spravodlivé riešenie pre britských zamestnancov EIB;

72.  víta rozvoj regionálnych investičných platforiem s cieľom riešiť medzery na trhu a potreby jednotlivých krajín;

73.  opäť zdôrazňuje, že treba znížiť rozdiely v geografickom rozložení financovania EIB, keďže v roku 2017 bolo 70 % finančných prostriedkov pridelených šiestim členským štátom, hoci jedným z cieľov banky je hospodárska a sociálna súdržnosť v Únii; namiesto toho požaduje dynamické, spravodlivé a transparentné geografické rozloženie projektov a investícií medzi členskými štátmi s osobitným zameraním na menej rozvinuté regióny;

°

°  °

74.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0198.

(2)

Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.11.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

(2018/2161(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Eider Gardiazabal Rubial

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  trvá na tom, že posilnená ekonomická úloha skupiny Európskej investičnej banky (EIB), jej zvýšená investičná kapacita a využívanie rozpočtu EÚ na zaručenie operácií skupiny EIB musia byť spojené s väčšou transparentnosťou a zodpovednosťou; pripomína, že rovnaké zásady zodpovednosti a transparentnosti sa musia uplatňovať na orgány EÚ, ktoré nie sú financované z rozpočtu EÚ, ako to v roku 2018 opäť zdôraznil Európsky dvor audítorov;

2.  požaduje čo najrýchlejšie posilnenie právomocí Parlamentu v súvislosti so strategickou orientáciou a politikami EIB, aby sa zaručila demokratická kontrola investícií, ktorá je naliehavo potrebná;

3.  víta prínos Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) k prekonávaniu zlyhaní trhu vypĺňaním medzier na trhu a mobilizáciou súkromných investícií;

4.  konštatuje, že implementácia špecializovaného nástroja pre MSP v rámci EFSI bola účinná v zabezpečení rýchleho pridelenia finančných prostriedkov MSP a spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa posilnila podpora EIB pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou poskytovaním jednoznačnejších informácií o tom, ako získať prístup k financovaniu;

5.  vyzýva EIB, aby pokračovala v posilňovaní spolupráce s národnými podpornými bankami a inštitúciami (NPBI) s cieľom zabezpečiť dosah a ďalej rozvíjať poradné činnosti a technickú pomoc a podporiť vyvážené geografické rozdelenie EFSI v dlhodobom horizonte; vyzýva miestne kancelárie EIB, aby rozšírili dosah na miestnych partnerov s cieľom propagovať EFSI; zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť lepšie geografické a odvetvové rozloženie úverovej činnosti EIB bez toho, aby bola ohrozená vysoká kvalita projektov;

6.  v súvislosti s NPBI zdôrazňuje na jednej strane význam prehodnotenia ich vzťahov s EIB, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) a rozvojovými bankami s cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi ich príslušnými právomocami a na druhej strane význam posilnenia ich spolupráce s Komisiou, EIB a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, s cieľom dosiahnuť väčšiu súčinnosť medzi EŠIF a finančnými nástrojmi a úvermi EIB, znížiť administratívnu záťaž, zjednodušiť postupy, zvýšiť administratívne kapacity, podporiť územný rozvoj a súdržnosť a zlepšiť viditeľnosť fondov EŠIF a financovania EIB;

7.  vyzýva EIB, aby sústredila investície na väčší počet cezhraničných projektov, najmä vzhľadom na nové priority revidovaného nariadenia o EFSI; zdôrazňuje, že projekty, ktoré spájajú dva alebo viaceré členské štáty, sa považujú za jasný indikátor doplnkovosti, ale majú ťažkosti pri získavaní finančných prostriedkov, a preto by mali byť novým cieľom úverových aktivít EIB;

8.  trvá na tom, že EIB by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore investícií, ktoré sú z hľadiska vytvárania pracovných miest najúčinnejšie; očakáva tiež, že EIB o nich poskytne podrobné informácie a zameria sa na vysokokvalitné pracovné miesta a udržateľnosť;

9.  opakuje, že činnosti EIB sú potrebné na riešenie nedostatku investícií verejného a súkromného sektora, ktorý sa v Európe prehlbuje od hospodárskej a finančnej krízy; pripomína preto EIB jej úlohu proticyklického faktora v záujme oživenia investícií;

10.  víta rozvoj regionálnych investičných platforiem s cieľom riešiť medzery na trhu a potreby jednotlivých krajín;

11.  opäť zdôrazňuje, že treba znížiť rozdiely v geografickom rozložení financovania EIB, keďže v roku 2017 bolo 70 % finančných prostriedkov pridelených šiestim členským štátom, hoci jedným z cieľov banky je hospodárska a sociálna súdržnosť v Únii; namiesto toho požaduje dynamické, spravodlivé a transparentné geografické rozloženie projektov a investícií medzi členskými štátmi s osobitným zameraním na menej rozvinuté regióny;

12.  očakáva, že EIB upraví svoje vnútorné politiky tak, aby zohľadňovali nové prijaté právne prostredie s cieľom bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom, ako sa podrobne uvádza v oznámení Komisie z 21. marca 2018 o nových požiadavkách proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v právnych predpisoch EÚ upravujúcich najmä finančné a investičné operácie [COM(2018)1756];

13.  zdôrazňuje, že bez ohľadu na konečnú dohodu medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou by akcionári EIB mali zabezpečiť, aby EIB mohla zachovať investičnú kapacitu a úroveň poskytovania úverov na súčasnej úrovni;

14.  víta skutočnosť, že EIB dosiahla svoj cieľ týkajúci sa financovania súvisiaceho so zmenou klímy na úrovni 25 %; so znepokojením konštatuje, že Komisia naopak nedosiahla cieľ vo výške 20 %;

15.  vyzýva EIB, aby zvýšila úsilie v poskytovaní financovania na celom svete s cieľom diverzifikovať investície do energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a obehového hospodárstva, ktoré si vyžadujú širšiu odozvu ako na vnútroštátnej úrovni, siahajú za hranice regiónov, zahŕňajú rôzne útvary štátnej správy a menšie podniky, a požaduje, aby sa prestali financovať projekty, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre životné prostredie a prírodné zdroje;

16.  víta prijatie iniciatívy Inteligentné financovanie inteligentných budov, ktorej cieľom je zvýšiť príťažlivosť investícií do projektov energetickej hospodárnosti v obytných budovách pre súkromných investorov prostredníctvom inteligentného využívania grantov EÚ ako záruk; víta skutočnosť, že EIB začala nedávno investovať do sociálneho bývania;

17.  poznamenáva však, že podľa správy osobitnej skupiny na vysokej úrovni pre investície do sociálnej infraštruktúry v Európe len 4 % schválených finančných prostriedkov EFSI podporuje projekty sociálnej infraštruktúry v EÚ;

18.  zdôrazňuje význam hodnotení ex-ante a ex-post konkrétneho a dosiahnutého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu, ako aj všeobecného makroekonomického vplyvu, pričom tieto informácie musia byť riadne poskytnuté Parlamentu;

19.  víta skutočnosť, že Parlamentu musia byť teraz na požiadanie predložené hárky na meranie výsledkov investičných projektov, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ;

20.  nabáda EIB, aby v maximálnej možnej miere využila všetky dostupné nástroje a ich vplyv v praxi na riešenie základných príčin migrácie;

21.  trvá na tom, že normy pre finančných sprostredkovateľov by mali byť ambicióznejšie a že EIB musí kontrolovať spoluprácu s inštitúciami, ktoré vykazujú negatívne výsledky z hľadiska transparentnosti, podvodov, korupcie a environmentálnych a sociálnych vplyvov;

22.  podporuje spoluprácu EIB s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom predchádzať podvodom a praniu špinavých peňazí;

23.  požaduje širší dohľad a zverejňovanie informácií o sprostredkúvaných operáciách komerčných bánk a podobných finančných inštitúcií;

24.  zdôrazňuje význam finančných aktivít EIB vo východnom susedstve; žiada EIB, aby zvýšila poskytovanie úverov krajinám východného susedstva s cieľom podporovať investície v krajinách, ktoré s EÚ vykonávajú dohody o pridružení;

25.  znovu naliehavo vyzýva skupinu EIB, aby v blízkej budúcnosti zrevidovala svoju politiku v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a aby vnímala súčasnú revíziu svojho mechanizmu na vybavovanie sťažností ako príležitosť na posilnenie svojej legitímnosti, prístupnosti, predvídateľnosti, spravodlivosti a transparentnosti.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (15.10.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

(2018/2161(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Sander Loones

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje a víta význam, ktorý Európska investičná banka (EIB) v rámci svojej celkovej úverovej činnosti prikladá operáciám mimo EÚ; zdôrazňuje, že nové úvery mimo EÚ by mali byť naďalej spravodlivo rozdeľované medzi podporu sociálnej a hospodárskej infraštruktúry a podporu rozvoja miestneho súkromného a verejného sektora; pripomína, že 10 % celkovej úverovej činnosti EIB je určených na operácie mimo Únie; preto zdôrazňuje, že je dôležité, aby EIB každoročne podávala správy o svojich operáciách mimo Únie, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady súdržnosti politík, ktorou sa riadi vonkajšia činnosť Únie, Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohody o zmene klímy;

2.  víta činnosti EIB v oblasti podávania správ, ktoré sú zamerané na zvýšenie úrovne transparentnosti, avšak požaduje širší prístup k informáciám týkajúcim sa jej činností, najmä pokiaľ ide o systém verejných zákaziek a subdodávok, ako aj prístup k finančným údajom týkajúcim sa projektov, ktoré financuje EIB; vyzýva EIB, aby posilnila zapojenie občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán;

3.  pripomína, že činnosti EIB musia odrážať vnútorné a vonkajšie politiky Únie; zdôrazňuje, že jej podmienky poskytovania úverov by mali uľahčiť dosiahnutie týchto cieľov, najmä rozvoj okrajových regiónov Únie, a to tým, že budú podporovať rast a zamestnanosť; vyzýva EIB, aby pred schválením projektu značne posilnila opatrenia na poskytovanie technickej pomoci a finančnej expertízy miestnym a regionálnym orgánom s cieľom zvýšiť dostupnosť a zapojiť všetky členské štáty, hlavne tie, ktoré majú nižšiu mieru schválených projektov;

4.  vyzýva EIB, aby pri poskytovaní úverov mimo EÚ naďalej venovala osobitnú pozornosť rozvoju súkromného sektora, ktorý je hlavným motorom znižovania chudoby, ako aj na vplyv financovania a úverových liniek zameraných na inštitúcie mikrofinancovania; v tejto súvislosti rovnako vyzýva EIB, aby zlepšila účinný prístup k financovaniu pre MSP a aby v prípade sprostredkovateľských bánk, ktoré vyplácajú prostriedky EIB, stanovila požiadavky na proaktívnejšiu politiku voči MSP a mikropodnikom; berie na vedomie skutočnosť, že polovica všetkých úverových operácií EIB v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov (ELM) smeruje k miestnym finančným sprostredkovateľom s cieľom podporiť mikroúvery, a žiada EIB, aby poskytovala úplnejšie a systematickejšie informácie o poskytovaní úverov prostredníctvom svojich finančných sprostredkovateľov; žiada strategický príspevok EIB k riešeniu základných príčin migrácie rozšírením mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov;

5.  vyzýva EIB, aby vytvorila pákový efekt pre finančné zdroje prostredníctvom partnerstva s inými finančnými inštitúciami, kombinovaním vlastných úverov a grantov tretích strán a aby ďalej posilnila svoje finančné zdroje, technické poradenstvo a pomoc prilákaním ďalších finančných prostriedkov; vyzýva EIB, aby lepšie zabezpečila plnenie cieľov Únie v oblasti životného prostredia a sociálnej politiky, a to aj v rámci spolufinancovaných projektov alebo príspevkov do investičných fondov a fondov súkromného kapitálu;

6.  vyzýva EIB, aby svoje činnosti zosúladila s najnovšími odporúčaniami UNCTAD a aby podporila rozvojové krajiny v posilnení vlastných nových priemyselných politík tým, že prispeje k tvorbe nástrojov investičnej politiky a zameria sa na rôzne odvetvia, hospodárske činnosti a mechanizmy s cieľom maximalizovať príspevok investícií do rozvoja priemyselných kapacít;

7.  víta spustenie iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti, ktorá má za cieľ pomáhať krajinám západného Balkánu a krajinám južného susedstva EÚ riešiť výzvy, ktoré predstavuje neregulárna migrácia a nútené vysídľovanie obyvateľstva; žiada zvýšenie financovania tejto iniciatívy a aby sa EIB v týchto regiónoch viac zapájala v snahe podporiť humanitárnu činnosť, vytváranie pracovných miest, hospodársky rast a modernizáciu infraštruktúry; v tejto súvislosti víta schválenie prvých projektov európskeho vonkajšieho investičného plánu (EIP) v Afrike a s potešením očakáva posilnenie úlohy EIB;

8.  vyzýva EIB, aby významne investovala do environmentálnej transformácie v krajinách východného susedstva;

9.  víta plán EIB na vytvorenie dlhopisov Sustainability Awareness Bond a povzbudzuje ju k tomu, aby prijala kľúčovú úlohu v oblasti udržateľných financií v Európe, ako aj za jej hranicami; vyzýva EIB, aby prostredníctvom svojej úverovej činnosti prednostne podporovala plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030, a to ďalším uvoľnením investícií do sociálnych, ekologických a udržateľných projektov;

10.  zastáva názor, že EIB by mala v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja naďalej posilňovať svoju úlohu pri dosahovaní udržateľného rozvoja a že poskytovanie úverov v rámci jej stratégie v oblasti klímy by sa malo zamerať najmä na odvetvia čistej dopravy a energetiky, keďže predstavujú značný potenciál z hľadiska inovácie; vyzýva EIB, aby postupne ukončila svoju podporu fosílnych palív a projektov, ktoré vedú k odlesňovaniu a strate biodiverzity a aby venovala väčšiu pozornosť vplyvu svojich operácií na ľudské práva a pracovné práva;

11.  žiada EIB, aby zabezpečila, že sa od spoločností, ktoré sa zúčastňujú na projektoch spolufinancovaných EIB, bude vyžadovať dodržiavanie zásad rovnakej odmeny a transparentnosti miezd, ako aj zásady rodovej rovnosti, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(1); rovnako žiada, aby rozhodnutia EIB o financovaní projektov zohľadňovali opatrenia uchádzajúcich sa spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

12.  pripomína EIB, že musí konať v súlade so svojím rozvojovým mandátom podľa ELM s cieľom zabezpečiť, aby investície do rozvojových krajín prinášali náležité príjmy miestnym daňovým orgánom;

13.  vyzýva EIB, berúc do úvahy nedostatočnú kapacitu vytvárania projektov vo verejnom a súkromnom sektore a nižšiu kapacitu v oblasti vypožičiavania v niektorých členských štátoch, a s cieľom znížiť nedostatok investícií v EÚ, aby zvážila prístup, v rámci ktorého by sa jednorazové príspevky členských štátov, či už členského štátu ako takého, alebo národných podporných bánk klasifikovaných v sektore verejnej správy alebo konajúcich v mene členského štátu, pre projekty financované EIB považovali za jednorazové opatrenia v zmysle článkov 3 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii(2);

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

11.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

33

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

ENF

Danilo Oscar Lancini

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.

(2)

Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

9

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

9

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

9

0

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

S&D

Jeppe Kofod, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia