RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)

29.11.2018 - (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Renate Sommer


EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0179),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 43 ja 114 ning artikli 168 lõike 4 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0144/2018),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 10. oktoobri 2018. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning kalanduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A8-0417/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 43 ja 114 ning artikli 168 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 43 ja 114, artikli 168 lõike 4 punkti b ning artikli 192 lõiget 1,

Selgitus

Nii taimsete kui ka loomsete geneetiliselt muundatud organismide kasvatamise või käibelelaskmise lubamisel ning samuti pestitsiidide toimeainete lubamisel on märkimisväärne mõju looduskeskkonnale ja inimeste tervisele; inimeste tervise kaitse on ELi keskkonnapoliitika osa.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Riskijuhtimise, -hindamise ja -teavituse tegevused peaksid muu hulgas tuginema ettevaatuspõhimõtte põhjalikule kohaldamisele.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Seepärast on vaja kogu riskianalüüsi jooksul tagada terviklik ja pidev riskiteavitusprotsess ning kaasata sellesse liidu ja riikliku tasandi riskihindajad ja riskijuhid. Seda protsessi peaks ühitama avatud dialoogiga kõigi huvitatud isikute vahel, et tagada riskianalüüsiprotsessi sisemine sidusus ja järjepidevus.

(4)  Seepärast on vaja kogu riskianalüüsi jooksul tagada läbipaistev, sõltumatu, pidev ja kaasav riskiteavitusprotsess ning kaasata sellesse liidu ja riikliku tasandi riskihindajad ja riskijuhid. See protsess peaks taastama kodanike usalduse selle vastu, et kogu protsess tugineb käesoleva määruse eesmärgile, mis on tagada kõrged inimese elu ja tervise standardid ja kaitsta tarbijate huve. See protsess peaks samuti suutma panustada kaasavasse ja avatud dialoogi kõigi huvitatud isikute vahel, eelkõige avalikus sektoris, et tagada ainult avalike huvide domineerimine, täpsus, terviklikkus, läbipaistvus, järjepidevus ja aruandekohustus riskianalüüsiprotsessi raames.

Selgitus

Selleks et võita rahva usaldus, peaks protsessi käigus jagatav teave ja turundus omama tõelist sisu, et demonstreerida ja tõestada näidete alusel olude paranemist. Vastasel juhul on igasugune muudatus määratud läbikukkumisele.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Selleks et tagada tarbijate turvalisus ja ennetada Euroopa toodetega seotud kõlvatut konkurentsi, peab liit kaubanduslepete sõlmimisel tagama, et kolmandate riikide partnerite toidualased õigusaktid oleksid toiduohutuse osas vähemalt sama kaitsvad kui liidu enda õigusaktid.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Eriti tuleks rõhutada nii riskihindamise tulemuste endi sidusat, asjakohast ja õigeaegset selgitamist kui ka selle selgitamist, kuidas neid koos muude seadusandlike teguritega kasutatakse riskijuhtimisotsuste tegemisel, kui see on asjakohane.

(5)  Eriti tuleks rõhutada nii riskihindamise tulemuste endi täpset, selget, objektiivset ja õigeaegset selgitamist kui ka selle selgitamist, kuidas neid koos muude seadusandlike teguritega kasutatakse riskijuhtimisotsuste tegemisel, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Mõiste „muud õiguspärased tegurid“ kohta ei ole üldistes toidualastes õigusnormides ühtegi määratlust, mis seostuks selle eesmärgiga. Seda põhimõtet peaks alati juhtumipõhiselt kohaldama, kuid kuna põhimõtte kohaldamise ja tõlgendamise kohta ei ole olemas üldiseid suuniseid, puudub selle kohaldamisel järjepidevus. Komisjon peaks seega kehtestama üldised suunised selle põhimõtte kohaldamiseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Selle saavutamiseks on vaja kehtestada riskiteavituse üldeesmärgid ja -põhimõtted, võttes arvesse riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle.

(6)  Selle saavutamiseks on vaja kehtestada riskiteavituse üldeesmärgid ja -põhimõtted. Seejuures tuleks võtta arvesse riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle ning tagada nende sõltumatus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Üldkavas tuleks määratleda kesksed tegurid, mida tuleb arvesse võtta riskiteavitustegevuse kavandamisel, näiteks erinevad riskitasemed, riski laad ja selle võimalik mõju rahvatervisele, see, keda ja mida risk otseselt või kaudselt mõjutab, riskikokkupuute piirnormid, riskikontrolli suutlikkus ja muud riskitaju mõjutavad tegurid, sealhulgas erakorralisuse tase ja kohaldatav õigusraamistik ning asjakohane turukontekst. Samuti tuleks üldkavas määratleda töövahendid ja kanalid, mida tuleb kasutada, ning kehtestada asjakohased mehhanismid, millega tagada sidus riskiteavitus.

(8)  Üldkavas tuleks sätestada praktiline kord, et tagada inimeste juurdepääs vajalikule teabele saavutamaks riskijuhtimise protsessis kõrge läbipaistvuse tase. Selles tuleks määratleda kesksed tegurid, mida tuleb arvesse võtta riskiteavitustegevuse kavandamisel, näiteks erinevad riskitasemed, riski laad ja selle võimalik mõju rahvatervisele, loomade tervisele ja keskkonnale, see, keda ja mida risk otseselt või kaudselt mõjutab, riskikokkupuute piirnormid, suutlikkus riske miinimumini viia ning riskikontrolli suutlikkus ja muud riskitaju mõjutavad tegurid, sealhulgas erakorralisuse tase ja kohaldatav õigusraamistik ning asjakohane turukontekst. Samuti tuleks üldkavas määratleda töövahendid ja kanalid, mida tuleb kasutada, ning kehtestada asjakohased mehhanismid, millega tagada sidus riskiteavitus.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Riskihindamisprotsessi läbipaistvus aitab ametil saavutada tarbijate ja üldsuse silmis suuremat legitiimsust oma ülesande täitmisel, suurendab nende usaldust ameti töö vastu ning sellega tagatakse demokraatlikus süsteemis ameti suurem vastutus liidu kodanike ees. Seepärast on oluline säilitada üldsuse ja muude huvitatud isikute usaldus liidu toidualaste õigusnormide aluseks oleva riskianalüüsiprotsessi vastu ja eriti riskihindamise, sealhulgas ameti organisatsiooni ja sõltumatuse ning läbipaistvuse vastu.

(9)  Riskihindamisprotsessi läbipaistvuse parandamine aitaks ametil saavutada tarbijate ja üldsuse silmis suuremat legitiimsust oma ülesande täitmisel, suurendab nende usaldust ameti töö vastu ning sellega tagatakse demokraatlikus süsteemis ameti suurem vastutus liidu kodanike ees. Seepärast on oluline taastada üldsuse ja muude huvitatud isikute usaldus liidu toidualaste õigusnormide aluseks oleva riskianalüüsiprotsessi vastu ja eriti riskihindamise, sealhulgas ameti organisatsiooni, toimimise ja sõltumatuse ning läbipaistvuse vastu.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  On asjakohane viia ameti juhatuse koosseis kooskõlla detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisiga vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 2012. aasta ühisavaldusega detsentraliseeritud ametite kohta22.

välja jäetud

__________________

 

22  https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf

 

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kogemustest nähtub, et ameti juhatuse roll on keskendatud haldus- ja finantsküsimustele ega mõjuta ameti tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi liikmesriikide esindajad, nähes samas ette, et nendel esindajatel oleks eelkõige riskihindamise kogemus.

(11)  Kogemustest nähtub, et ameti juhatuse roll on keskendatud haldus- ja finantsküsimustele ega mõjuta ameti tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi liikmesriikide, komisjoni, Euroopa Parlamendi ning samuti kodanikuühiskonna ja tööstusühenduste esindajad, nähes samas ette, et nendel esindajatel oleks eelkõige riskihindamise kogemus ja et välditakse igasugust huvide konflikti.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Juhatus tuleks valida nii, et tagada liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajate vastavus kõige kõrgematele pädevusstandarditele ja asjakohaste laiaulatuslike kogemuste olemasolu.

(12)  Juhatus tuleks valida nii, et tagada liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajate vastavus kõige kõrgematele pädevusstandarditele, pühendumine tervise ja keskkonna kaitsele ja asjakohaste laiaulatuslike kogemuste olemasolu.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrolliga tuvastati teatavaid puudusi ameti pikaajalises suutlikkuses säilitada oma kõrgetasemelist eksperdipädevust. Eriti on vähenenud teaduskomisjonide liikmeteks kandideerijate arv. Süsteemi tuleks seega tugevdada ning liikmesriigid peaksid olema aktiivsemad, et tagada piisav ekspertide arv, et täita liidu riskihindamissüsteemi vajadus kõrgetasemelise teadusliku eksperdipädevuse, sõltumatuse ja valdkondadevahelise eksperdipädevuse järele.

(13)  Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrolliga tuvastati teatavaid puudusi ameti pikaajalises võimekuses säilitada oma kõrgetasemelist eksperdipädevust asjatundjatest koosneva personali abil. Lisaks on vähenenud teaduskomisjonide liikmeteks kandideerijate arv ning selle languse põhjuseid peaks uurima. Kaks kolmandikku teaduskomisjonidesse kuuluvatest ekspertidest on pärit kuuest liikmesriigist. Kuna Ühendkuningriik tagab praegu umbes 20 protsenti riiklikest ekspertidest, siis kõnealune probleem Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ainult süveneb. Selleks et kõnealuse nähtusega tõhusamalt tegeleda, tuleb süsteemi seega tugevdada ja edendada, see peab julgustama kandidaate kandideerima ning liikmesriigid peaksid toetama ameti teaduskomisjonide ja teaduskomiteedega liitumise osaluskutsete levitamist, et tagada piisav sõltumatute ekspertide arv, kasutades toetavaid meetmeid, stiimuleid ja soodustusi, et tõsta osaluse taset ja liitumise huvi.

Selgitus

Selgitus ameti personaliprobleemide põhjuste kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Selleks et säilitada riskihindamise sõltumatus riskijuhtimisest ning muudest liidu tasandi huvidest, on asjakohane, et teaduskomisjonide liikmete nimetamine liikmesriikide poolt, nende valimine ameti tegevdirektori poolt ja nende määramine ameti juhatuse poolt põhinevad rangetel kriteeriumidel, millega tagatakse ekspertide tipptase ja sõltumatus ning samas ka vajalik valdkondadevaheline eksperdipädevus iga komisjoni jaoks. Samuti on sel põhjusel oluline, et tegevdirektoril, kelle ülesanne on kaitsta EFSA huve ning eriti selle eksperdipädevuse sõltumatust, on ülesanne valida ja nimetada ametisse asjaomaseid teaduseksperte. Tuleks kehtestada lisameetmed, tagamaks, et teadusekspertidel on vahendid tegutseda sõltumatult.

(14)  Selleks et säilitada riskihindamise sõltumatus riskijuhtimisest ning muudest liidu tasandi huvidest, on asjakohane, et teaduskomisjonide liikmete nimetamine, nende valimine ameti tegevdirektori poolt ja nende määramine ameti juhatuse poolt põhinevad rangetel kriteeriumidel, millega tagatakse ekspertide tipptase ja sõltumatus ning samas ka vajalik valdkondadevaheline eksperdipädevus iga komisjoni jaoks. Samuti on sel põhjusel oluline, et tegevdirektoril, kes on ameti seaduslik esindaja ja kelle ülesanne on kaitsta EFSA huve ja jälgida selle toimimise tulemuslikkust ning eriti selle eksperdipädevuse sõltumatust, on ülesanne valida ja nimetada ametisse asjaomaseid teaduseksperte. Tuleks kehtestada lisameetmed, sealhulgas nõuetekohase rahalise hüvitise maksmine, tagamaks, et teadusekspertidel on vahendid tegutseda sõltumatult ja pühendada piisavalt aega ameti jaoks teostatavasse riskihindamise töösse.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Oluline on tagada ameti tõhus toimimine ja parandada selle eksperdipädevuse kestlikkust. Seepärast on vaja tugevdada ameti ja liikmesriikide tuge ameti teaduskomisjonide tööle. Eelkõige tuleks ametil korraldada komisjonide ülesannete täitmist toetavat ettevalmistustööd, nõudes muu hulgas ameti töötajate või riiklike teadusorganisatsioonide võrgustumist, et amet saaks koostada teaduslike arvamuste kavandeid, mida komisjonidel tuleb vastastikku hinnata ja vastu võtta.

(15)  Oluline on tagada ameti tõhus toimimine ja parandada selle eksperdipädevuse kestlikkust. Seepärast on vaja tugevdada ameti ja liikmesriikide tuge ameti teaduskomisjonide tööle. Eelkõige tuleks ametil korraldada komisjonide ülesannete täitmist toetavat ettevalmistustööd, nõudes muu hulgas ameti töötajate või riiklike teadusorganisatsioonide võrgustumist, et amet saaks koostada teaduslike arvamuste kavandeid, mida komisjonidel tuleb vastastikku hinnata ja vastu võtta. Seda peaks teostama ilma, et see piiraks ameti teaduslike hindamiste sõltumatust.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Loa andmise korra alus on põhimõte, et taotleja peab temale kättesaadavate teaduslike teadmiste alusel tõendama, et loa andmise menetluse ese vastab liidu ohutusnõuetele. Selle põhimõtte alus on eeldus, et rahvatervist kaitstakse paremini, kui tõendamiskohustuse koormus lasub taotlejal, kes peab enne turule laskmist tõendama, et konkreetne ese on ohutu, selle asemel, et riiklikud asutused peaksid tõendama selle ohtlikkust, et keelata selle turule laskmine. Lisaks ei tohiks avaliku sektori raha kasutada selleks, et tellida kulukaid uuringuid, mis lõpptulemusena aitavad tööstusel toote turule lasta. Vastavalt sellele põhimõttele ja kooskõlas kohaldatavate regulatiivsete nõuetega, millega toetatakse liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide alusel tehtud loataotlusi, nõutakse taotlejatelt, et nad esitaksid asjakohaste uuringute, sealhulgas katsete tulemused, et tõendada asjaomase eseme ohutust ning mõnel juhul ka tõhusust.

(16)  Loa andmise korra alus on põhimõte, et taotleja peab temale kättesaadavate teaduslike teadmiste alusel tõendama, et loa andmise menetluse ese vastab liidu ohutusnõuetele. Selle põhimõtte alus on eeldus, et rahvatervist ja keskkonda kaitstakse paremini, kui tõendamiskohustuse koormus lasub taotlejal, kes peab enne turule laskmist tõendama, et konkreetne ese on ohutu, selle asemel, et riiklikud asutused peaksid tõendama selle ohtlikkust, et keelata selle turule laskmine. Lisaks ei tohiks avaliku sektori raha kasutada selleks, et tellida kulukaid uuringuid, mis lõpptulemusena aitavad tööstusel toote turule lasta. Vastavalt sellele põhimõttele ja kooskõlas kohaldatavate regulatiivsete nõuetega, millega toetatakse liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide alusel tehtud loataotlusi, nõutakse taotlejatelt, et nad esitaksid asjakohaste uuringute, sealhulgas katsete tulemused, et tõendada asjaomase eseme ohutust ning mõnel juhul ka tõhusust.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Liidu ametite võrdlusest nähtub, et ametil kulub kuni 55 kuuga loa andmise menetluseks viis korda rohkem aega kui Euroopa Ravimiametil (EMA). See peletab ettevõtjaid innovatiivsetesse toodetesse investeerimisest eemale ning vähendab pikas perspektiivis liidu konkurentsivõimet. Lisaks nõrgendavad pikad loa andmise menetlused usaldust ameti vastu. Seepärast on väga asjakohane tagada riskihindamise tulemuslikkus parema personali ja rahastamise kaudu.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  On olemas sätted loataotluste sisu kohta. On oluline, et ametile riskihindamiseks esitatud loataotlus vastab kohaldatavatele spetsifikatsioonidele, et tagada ameti tehtava teadusliku hindamise parim kvaliteet. Taotlejatel ning eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ei ole alati selget arusaama nendest spetsifikatsioonidest. Asjakohane oleks seega, et amet annab potentsiaalsele taotlejale tema palvel enne taotluse ametlikku esitamist nõu loataotluse suhtes kohaldatavate eeskirjade ja taotluse nõutava sisu kohta, sekkumata samas esitatavate uuringute kavandamisse, mis jääb endiselt taotleja vastutusalasse. Selleks et tagada selle protsessi läbipaistvus, tuleks ameti nõuanded avalikustada.

(17)  On olemas sätted loataotluste sisu kohta. On oluline, et ametile riskihindamiseks esitatud loataotlus vastab kohaldatavatele spetsifikatsioonidele, et tagada ameti tehtava teadusliku hindamise parim kvaliteet. Taotlejatel ning eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ei ole alati selget arusaama nendest spetsifikatsioonidest. Asjakohane oleks seega, et amet annab potentsiaalsele taotlejale tema palvel enne taotluse ametlikku esitamist nõu loataotluse suhtes kohaldatavate eeskirjade ja taotluse nõutava sisu kohta. Komisjon peaks 36 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist hindama, millist mõju avaldavad esitatud üldised nõuanded ameti tegevusele. Eelkõige peaks komisjon hindama nende mõju ameti ressursside eraldamisele ja selle sõltumatusele.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Ametil peaksid olema teadmised kõigi taotleja tehtud uuringute sisust, arvestades liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotlemist edaspidi. Sel eesmärgil on vajalik ja asjakohane, et uuringud tellinud ettevõtjad ja uuringuid tegevad laborid teatavad ametile sellistest uuringutest, kui need tellitakse. Teave teatatud uuringute kohta tuleks avalikustada alles siis, kui vastav loataotlus on avalikustatud kooskõlas kohaldatavate läbipaistvuseeskirjadega.

(18)  Ametil peaksid olema teadmised kõigi taotleja tehtud uuringute sisust, arvestades liidu toidualaste õigusnormide kohase loa saamise või selle pikendamise taotlemist edaspidi. Sel eesmärgil on vajalik ja asjakohane, et uuringud tellinud ettevõtjad ja uuringuid tegevad laborid teatavad ametile sellistest uuringutest, kui need tellitakse liidusiseselt või -väliselt. Teave teatatud uuringute kohta tuleks avalikustada alles siis, kui vastav loa saamise või pikendamise taotlus on avalikustatud kooskõlas kohaldatavate läbipaistvuseeskirjadega.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Üldsus näeb teatavaid probleeme selles, et lubade andmise valdkonnas põhineb ameti poolt tehtav hindamine peamiselt tööstuse tehtud uuringutel. Amet teeb juba teabeotsinguid teaduskirjanduse põhjal, et tal oleks võimalik hindamiseks esitatud eseme puhul võtta arvesse muid olemasolevaid andmeid ja uuringuid. Selleks et sätestada täiendavad tagatised, millega tagada, et amet saab juurdepääsu kõigile loa andmise menetluse eseme kohta kättesaadavatele asjakohastele teadusandmetele ja uuringutele, on asjakohane ette näha konsulteerimine kolmandate isikutega, et teha kindlaks, kas muud asjakohased teadusandmed või uuringud on kättesaadavad. Et suurendada konsulteerimise tõhusust, tuleks see läbi viia siis, kui tööstuse poolt loataotlusega koos esitatud uuringud on avalikustatud vastavalt käesoleva määruse läbipaistvuseeskirjadele.

(20)  Üldsus näeb teatavaid probleeme selles, et lubade andmise valdkonnas põhineb ameti poolt tehtav hindamine peamiselt tööstuse tehtud uuringutel. Uue loataotluse või loa pikendamise taotluse korral peaks amet alati ellu viima teabeotsinguid teaduskirjanduse põhjal, et tal oleks võimalik hindamiseks esitatud eseme puhul võtta arvesse muid olemasolevaid andmeid ja uuringuid ning vajadusel nõuda täiendavate uuringute tegemist. Amet peaks tagama avaliku juurdepääsu kogu asjaomase teemaga seotud teaduslikule kirjandusele. Selleks et sätestada täiendavad tagatised, millega tagada, et amet saab juurdepääsu kõigile loa andmise menetluse eseme kohta kättesaadavatele asjakohastele teadusandmetele ja uuringutele, on asjakohane ette näha konsulteerimine kolmandate isikutega, et teha kindlaks, kas muud asjakohased teadusandmed või uuringud on kättesaadavad. Et suurendada konsulteerimise tõhusust, tuleks see läbi viia viivitamata pärast seda, kui tööstuse poolt loataotlusega koos esitatud uuringud on avalikustatud vastavalt käesoleva määruse läbipaistvuseeskirjadele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Ettevõtjate poolt loataotluse toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, sealhulgas katsed, vastavad tavaliselt rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele, mis tagab ühtlase aluse nende kvaliteedile, eriti tulemuste korratavuse osas. Mõnel juhul võivad siiski esineda probleemid vastavusega kohaldatavatele standarditele ja seepärast on kehtestatud riiklikud süsteemid sellise vastavuse kontrollimiseks. On asjakohane sätestada täiendavad tagatised, et anda üldsusele kindlus uuringute kvaliteedi suhtes, ning kehtestada tõhustatud auditeerimise süsteem, mille kohaselt komisjon kontrolliks liikmesriikide tehtud kontrolle, mis hõlmavad nende põhimõtete rakendamist selliseid uuringuid ja katseid tegevates laborites.

(21)  Ettevõtjate poolt loataotluse toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, sealhulgas katsed, peaksid tuginema avatud teaduskirjandusele või vastama rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ja hea laboritava põhimõtetele, mis tagab ühtlase aluse nende kvaliteedile, eriti tulemuste korratavuse osas. Mõnel juhul võivad siiski esineda probleemid vastavusega kohaldatavatele standarditele ja seepärast on kehtestatud riiklikud süsteemid sellise vastavuse kontrollimiseks. On asjakohane sätestada täiendavad tagatised, et anda üldsusele kindlus uuringute kvaliteedi suhtes, ning kehtestada tõhustatud auditeerimise süsteem, mille kohaselt komisjon koostöös komisjoni tervise ja toidu valdkonna auditite ja analüüsi direktoraadiga kontrolliks liikmesriikide või kolmandate riikide tehtud kontrolle, mis hõlmavad nende põhimõtete rakendamist selliseid uuringuid ja katseid tegevates liidu ja kolmandate riikide laborites.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Protsess peaks olema piisavalt paindlik, et võimaldada võtta viivitamata arvesse uusi tõendeid tõsise kahjuliku tervisemõju kohta, isegi kui seda õigusaktides sätestatud andmenõuetega ette ei nähta.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Toiduohutus on kõigi liidu kodanike jaoks tundlik esmahuvi küsimus. Pidades kinni põhimõttest, et liidu nõuetele vastavuse tõendamise kohustus lasub tööstusel, on samal ajal tähtis luua täiendava kontrolli vahend, et lahendada suure ühiskondliku tähtsusega erijuhtumeid, kui ohutusküsimustes esineb vastuolusid, nimelt tellides lisauuringuid riskihindamiseks kasutatud tõendusmaterjali kontrolli eesmärgil. Arvestades, et seda erandlikku kontrollivahendit rahastataks liidu eelarvest ja et selle kasutamine peaks jääma proportsionaalseks, peaks komisjon vastutama selliste kontrolliuuringute tellimise algatamise eest. Arvesse tuleks võtta asjaolu, et mõnel erijuhul võib vaja minna tellitud uuringute laiemat ulatust kui tõendusmaterjaliks vaja (näiteks teadusuuenduste kättesaadavaks muutumise korral).

(22)  Toiduohutus on kõigi liidu kodanike jaoks tundlik esmahuvi küsimus. Pidades kinni põhimõttest, et liidu nõuetele vastavuse tõendamise kohustus lasub tööstusel, on samal ajal tähtis luua täiendava kontrolli vahend, et lahendada suure ühiskondliku tähtsusega erijuhtumeid, kui ohutusküsimustes esineb vastuolusid, nimelt tellides lisauuringuid riskihindamiseks kasutatud tõendusmaterjali kontrolli eesmärgil. Arvestades, et seda erandlikku kontrollivahendit rahastataks liidu eelarvest ja et selle kasutamine peaks jääma proportsionaalseks, peaks komisjon teaduslike järelduste erinemise korral vastutama selliste kontrolliuuringute tellimise algatamise eest. Arvesse tuleks võtta asjaolu, et mõnel erijuhul võib vaja minna tellitud uuringute laiemat ulatust kui riskihindamise protsessis tõendusmaterjaliks vaja (näiteks teadusuuenduste kättesaadavaks muutumise korral).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Århusi konventsiooniga on kehtestatud mitmed üldsuse õigused keskkonna valdkonnas. Århusi konventsioonis sätestatakse, et igaühel on õigus saada riigiasutuste valduses olevat keskkonnateavet, õigus osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel ja õigus vaadata läbi menetlused, mille eesmärk on vaidlustada avalikud otsused, mis ei ole kooskõlas kahe eespool nimetatud õiguse või keskkonnaõigusega üldiselt.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Euroopa kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“23 kinnitas, et tööstuse tellitavate ning loataotluses esitatavate uuringute läbipaistvusega on probleeme.

(24)  Liit kui Århusi konventsiooni osaline on tunnistanud, et parem teabe kättesaadavus ja üldsuse ulatuslikum osalemine otsustamisprotsessis parandab keskkonna valdkonnas otsuste kvaliteeti ja rakendamist, aitab suurendada üldsuse teadlikkust keskkonnaalastest probleemidest, annab avalikkusele võimaluse oma muresid väljendada ning võimaldab ametiasutustel neid muresid nõuetekohaselt arvesse võtta. Euroopa kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“23 kinnitas, et tööstuse tellitavate ning loataotluses esitatavate uuringute läbipaistvusega on probleeme.

__________________

__________________

23 Komisjoni teatis, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“, C(2017) 8414 final.

23 Komisjoni teatis, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“, C(2017) 8414 final.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Delegeeritud aktidega ja vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061 a artiklitele 89 ja 93 tuleks luua EFSA apellatsiooninõukogu, kasutades selleks mudelina Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu.

 

_______________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Selleks et määrata, milline avalikustamise tase tagab asjakohase tasakaalu, tuleks üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes võrrelda ettevõtjatest taotlejate õigustega, võttes arvesse määruse (EÜ) nr 178/2002 eesmärke.

(27)  Selleks et määrata, milline ennetava avalikustamise tase tagab asjakohase tasakaalu, tuleks riskihindamisprotsessi läbipaistvuse tagamise vajadust võrrelda ettevõtjatest taotlejate õigustega, võttes arvesse määruse (EÜ) nr 178/2002 eesmärke inimeste elu ja tervise kaitse kõrge taseme tagamisel, tarbijate huvide kaitsmisel ning samuti ka loomade tervise ja heaolu, taimetervise ja keskkonna kaitsmisel.

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 5 lõike 1 sõnastus.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Käesoleva määrusega kehtestatud aktiivset levitamist käsitlevad sätted ei ole ette nähtud selleks, et piirata määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 sätestatud õiguste kohaldamisala.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Samuti on vaja sätestada isikuandmete kaitse erinõuded seoses riskihindamisprotsessi läbipaistvuse eesmärkidega, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 45/200124 ja (EL) 2016/67925. Seega ei tohiks käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid avalikustada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ja proportsionaalne, et tagada riskihindamisprotsessi läbipaistvus, sõltumatus ja usaldusväärsus, vältides samas huvide konflikte.

(30)  Samuti on isikuandmete kaitseks ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vaja seoses riskihindamisprotsessi läbipaistvusega viidata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 45/200124 ja (EL) 2016/67925. Seega ei tohiks käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid avalikustada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ja proportsionaalne, et tagada riskihindamisprotsessi läbipaistvus, sõltumatus ja usaldusväärsus, vältides samas huvide konflikte. Riskihindamismenetluse läbipaistvuse, sõltumatuse, kestlikkuse ja usaldusväärsuse tagamiseks ning eriti selleks, et vältida huvide konflikti, on vajalik ja proportsionaalne avaldada nende isikute nimed, kelle amet on määranud kaasa aitama ameti otsustamisprotsessile, sealhulgas suunisdokumentide vastuvõtmise raames.

__________________

__________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Suurema läbipaistvuse eesmärgil ja tagamaks, et ametile esitatud teadusväljunditaotlusi menetletaks tõhusalt, tuleks välja töötada standardandmevormingud ja -tarkvarapaketid. Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 178/2002 rakendamise ühtsed tingimused standardandmevormingute ja -tarkvarapakettide vastuvõtmise osas, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201126.

(31)  Suurema läbipaistvuse eesmärgil ja tagamaks, et ametile esitatud teadusväljunditaotlusi menetletaks tõhusalt, tuleks välja töötada standardandmevormingud ja -tarkvarapaketid. Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 178/2002 rakendamise ühtsed ja ühtlustatud tingimused standardandmevormingute ja -tarkvarapakettide vastuvõtmise osas, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201126.

_________________

_________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Lisaks on ameti suhtes kohaldatavate eri sätete tulemuslikkuse ja tõhususe hindamiseks asjakohane ette näha ka ameti hindamine komisjoni poolt kooskõlas detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühtse lähenemisviisiga. Hindamisel peaks eelkõige läbi vaatama teaduskomitee ja teaduskomisjonide liikmete valimise menetlused nende läbipaistvuse, kulutasuvuse ja sobivuse seisukohast, et tagada sõltumatus ja pädevus ning vältida huvide konflikte.

(33)  Lisaks on ameti suhtes kohaldatavate eri sätete tulemuslikkuse ja tõhususe hindamiseks asjakohane ellu viia ka ameti sõltumatu hindamine. Hindamisel peaks eelkõige läbi vaatama teaduskomitee ja teaduskomisjonide liikmete valimise menetlused nende läbipaistvuse, kulutasuvuse ja sobivuse seisukohast, et tagada sõltumatus ja pädevus ning vältida huvide konflikte.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(33 a)  Seitsmenda Euroopa keskkonnaalase tegevusprogrammi kohaselt on esmatähtis arendada ja rakendada viise, kuidas tegeleda kemikaalide koosmõjuga inimeste tervisele ja keskkonnale. Mitme kemikaali koosmõju hindamine nõuab sektoriülest lähenemist, tihedamat koostööd järelevalvet tegevate asutuste vahel Euroopa tasandil ja sobilike menetluste väljatöötamist.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada kõigi Euroopa kemikaalide hindamise protsessiga seotud sektorite poolt kooskõlastatud lähenemine, andes sealjuures võtmerolli EFSA-le. Lisaks on hindamise elluviijate jaoks asjaomaste juhtimismeetmete rakendamise tagamisel oluline, et hindamise elluviijad võtavad arvesse ka mitme kemikaali koosmõju.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Samuti on riskihindamisprotsessi läbipaistvuse tagamiseks vaja laiendada määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaldamisala, mis on praegu piiratud toidualaste õigusnormidega, et hõlmata ka need loataotlused, mis esitatakse määruse (EÜ) nr 1831/2003 kontekstis söödalisandite, määruse (EÜ) nr 1935/2004 kontekstis toiduga kokkupuutuvate materjalide ning määruse (EÜ) nr 1107/2009 kontekstis taimekaitsevahendite kohta.

(35)  Samuti on riskihindamisprotsessi läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks vaja laiendada määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaldamisala, mis on praegu piiratud toidualaste õigusnormidega, et hõlmata ka need loataotlused, mis esitatakse määruse (EÜ) nr 1831/2003 kontekstis söödalisandite, määruse (EÜ) nr 1935/2004 kontekstis toiduga kokkupuutuvate materjalide ning määruse (EÜ) nr 1107/2009 kontekstis taimekaitsevahendite kohta.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Selleks et tagada, et konfidentsiaalse teabe puhul võetaks arvesse valdkondlikke eripärasid, on riskihindamisprotsessis vaja võrrelda üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, sealhulgas Århusi konventsioonist1 tulenevaid õigusi, ettevõtjatest taotlejate õigustega, võttes arvesse nii valdkondlike liidu õigusaktide konkreetseid eesmärke kui ka saadud kogemusi. Seega on vaja muuta direktiivi 2001/18/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 1935/2004 ja (EÜ) nr 1107/2009, et näha ette täiendavad konfidentsiaalsed andmed lisaks neile, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 178/2002.

(36)  Selleks et tagada, et konfidentsiaalse teabe puhul võetaks arvesse valdkondlikke eripärasid, on riskihindamisprotsessis vaja võrrelda üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, sealhulgas õigust kasutada riskihindamisprotsessiga seonduvat ennetavat teavet, ettevõtjatest taotlejate õigustega, võttes arvesse nii valdkondlike liidu õigusaktide konkreetseid eesmärke kui ka saadud kogemusi. Seega on vaja muuta direktiivi 2001/18/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 1935/2004 ja (EÜ) nr 1107/2009, et näha ette täiendavad konfidentsiaalsed andmed lisaks neile, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 178/2002. Käesoleva määrusega kehtestatud aktiivset levitamist käsitlevad sätted ja ameti poolt esitatud konfidentsiaalsuse taotluse hindamine ei tohiks kuidagi piirata määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 sätestatud õiguste kohaldamisala.

_____________________________

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

 

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a)  Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuskontroll tõi samuti esile läbipaistvuse puudumise riskijuhtimisprotsessis. Vajalik on avalikkust paremini teavitada hetkel arutluse all olevatest riskijuhtimise võimalustest, tarbijate ja loomade tervise ning keskkonna kaitsmise tasemest, mida nende võimalustega saaks saavutada, kuid ka teistest riskihindamise tulemustega mitte seotud teguritest, millega riskijuhid arvestavad, ning sellest, millise kaaluga neid otsustusprotsessis arvesse võetakse.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Selleks et tugevdada sidet riskihindajate ja riskijuhtide vahel nii liidu kui ka riikide tasandil ning suurendada riskiteavituse sidusust ja järjepidevust, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290, et võtta vastu toidutarneahela probleeme hõlmava riskiteavituse üldkava. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(37)  Selleks et parandada interaktiivset teabevahetust riskianalüüsi protsessi käigus riskihindajate ja riskijuhtide vahel nii liidu kui ka riikide tasandil, ning ühtlasi selliste toidutarneahela sidusrühmadega nagu ettevõtjad, tarbija- ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290, et võtta vastu toidutarneahela probleeme hõlmava riskiteavituse üldkava. Riskiteavituse üldkavas tuleks sätestada praktiline kord, et tagada inimeste juurdepääs vajalikule teabele saavutamaks riskijuhtimise protsessis kõrge läbipaistvuse tase. Seetõttu on eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a)  Sätted, mis on seotud avalikustamisele mõeldud teabe valimisega, ei tohiks piirata määruse (EÜ) nr 1049/2001 ega niisuguse riikliku või liidu õiguse kohaldamist, mis on seotud avaliku juurdepääsuga ametlikele dokumentidele.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Selleks et amet ja ettevõtjad saaksid uute nõuetega kohaneda ning samas saaks tagada, et amet jätkab tõrgeteta toimimist, on vaja ette näha üleminekumeetmed käesoleva määruse kohaldamiseks.

(38)  Selleks et amet, liikmesriigid, komisjon ja ettevõtjad saaksid uute nõuetega kohaneda ning samas saaks tagada, et amet jätkab tõrgeteta toimimist, on vaja ette näha üleminekumeetmed käesoleva määruse kohaldamiseks.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(39 a)  Kuna kõnealuses ettepanekus sisalduvate muudatustega antakse ametile ulatuslikud pädevused seoses riskihindamise ja konfidentsiaalsuse kontrolliga, on vajalik komisjoni ettepaneku 3. lisa kohaselt ameti eelarvet märkimisväärselt suurendada. Rahastamise ettepanek on küll kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga, sellega võib aga kaasneda nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 1311/2013 määratletud erivahendite kasutamine. Kui Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vaheline arutelu liidu eelarve teemal ei jäta vajalike eelarvevahendite jaoks mingit manööverdamisruumi, peaks komisjon tegema delegeeritud õigusakti raames alternatiivse rahastamisettepaneku.

Selgitus

Võttes arvesse Brexiti mõju ELi eelarvele, ei saa mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste tulemustes veel sugugi kindel olla. Kui nõukogu ja Euroopa Parlament ei jõua Euroopa Toiduohutusameti asjakohase eelarve osas kokkuleppele, koormaksime ametit mandaadiga, mille täitmine on talle praegu olemas olevate rahaliste vahendite ja personaliga võimatu. Niisuguse olukorra võimalikkuse arvessevõtmiseks peaksid komisjoni ettepanekut käsitlevad läbirääkimised hõlmama ka alternatiivset võimalust.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)  Hiljutised toiduohutusega seotud vahejuhtumid on tõestanud, et hädaolukordades on vaja võtta asjakohaseid meetmeid tagamaks, et inimeste ja loomade tervise või keskkonnaga seotud tõsiste riskide korral võetakse kogu toidu suhtes, olenemata selle liigist ja päritolust, ning kogu sööda suhtes ühiseid meetmeid. Selline laiaulatuslik lähenemine hädaolukorra toiduohutuse meetmetele peaks võimaldama võtta meetmeid tõhusalt, vältides kooskõlastatud ühiste toidualaste hoiatuste haldamise menetluste abil kunstlikke erinevusi ükskõik milliste tõsiste toidu või söödaga seotud riskidega tegelemisel.

Selgitus

Määrusega (EÜ) nr 178/2002 (artiklid 50–54) luuakse kiirhoiatussüsteem, selles käsitletakse peamisi süsteemi sätteid, selle kohaldamisala ja toimimist. Hiljem tuvastati teatavad puudused, mis eeldasid heastamist määruse (EL) nr 16/2011 vastuvõtmisega, kuid see ei hõlmanud kõikidele liikmesriikidele järgimiseks kavandatud ühtlustatud menetlusi ega hoiatustega tegelemiseks komisjoni pädevuse vajalikku suurendamist. Vajalik on ühine, kohustuslik ja tõhustatud menetlus toiduhoiatuste haldamiseks.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 6 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1)  artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Riski hindamine põhineb kättesaadavatel teaduslikel tõenditel ning see tehakse sõltumatul, erapooletul ja läbipaistval viisil.

„2.   Riski hindamine põhineb kõigil kättesaadavatel teaduslikel tõenditel ning see tehakse sõltumatul, erapooletul ja läbipaistval viisil.“;

 

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti ulatuses; muudatuse vastuvõtmise korral viiakse see sisse kogu tekstis.)

Selgitus

Taotleja esitas glüfosaadiga seoses koos oma enda uuringutega kõigest 52 % saadavalolevatest teaduslikest väljaannetest. Kasutades EFSA raportööri Saksa Föderaalse Riskihindamise Instituudi poolt koostatud Klimischi punktisüsteemi, selgus, et enamik nendest uuringutest on piiratud väärtusega ning vähese mõjuga hindamise tulemustele. See kohustab EFSAt taotleja enda uuringutele suuremat kaalu andma. Riskianalüüsi puhul ei tohiks vastastikuse eksperdihinnangu saanud väljaandeid tagasi lükata.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 7 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 a)  artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Konkreetsetes olukordades, kui olemasolevat teavet hinnates tehakse kindlaks tervistkahjustava mõju võimalus, kuid see ei ole teaduslikult tõestatud, siis võib võtta ajutised riskijuhtimismeetmed, mis on vajalikud ühenduses ettenähtud tervisekaitse kõrge taseme tagamiseks, kuni saadakse teaduslikku lisainfot riski igakülgsemaks hindamiseks.

„1.   Konkreetsetes olukordades, kui olemasolevat teavet hinnates tehakse kindlaks tervistkahjustava mõju võimalus, kuid see ei ole teaduslikult tõestatud, siis võetakse riskijuhtimismeetmed, mis on vajalikud ühenduses ettenähtud tervisekaitse kõrge taseme tagamiseks, kuni saadakse teaduslikku lisainfot riski igakülgsemaks hindamiseks.“;

Selgitus

„Võib võtta“ asemel lisada „võetakse“. Glüfosaadi juhtumi puhul oleks EFSA ja komisjon otsuse vastuvõtmisel pidanud juhinduma ettevaatuspõhimõttest, sest artikli 7 kohaselt olid „võimalikud kahjulikud mõjud tervistele tuvastatud, aga mitte teaduslikult tõestatud“. Tundub, et selle asemel, et võtta „ajutisi riskijuhtimismeetmeid“ (artikkel 7) on ametiasutused kohaldanud põhimõtet „kahtluse korral otsustada aine kasuks“. Seega kui on tegemist pentaklorofenooliga, siis „võetakse“, mitte „võidakse võtta“ ajutisi riskijuhtimismeetmeid.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8a

Artikkel 8a

Riskiteavituse eesmärgid

Riskiteavituse eesmärgid

Riskiteavituse eesmärgid, võttes samas arvesse riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle, on järgmised:

Riskiteavituse eesmärgid, võttes samas arvesse riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle, on järgmised:

a)  edendada teadlikkust käsitletavate eriprobleemide suhtes ja nende mõistmist kogu riskianalüüsiprotsessi jooksul;

a)  teadlikkuse edendamine käsitletavate eriprobleemide suhtes ja nende mõistmine kogu riskianalüüsi- ja riskijuhtimisprotsessi jooksul;

b)  edendada riskijuhtimisalaste soovituste sõnastamisel järjepidevust ja läbipaistvust;

b)  riskijuhtimisalaste valikute, soovituste ja otsuste sõnastamisel järjepidevuse, läbipaistvuse ja selguse edendamine;

c)  tagada usaldusväärne alus riskijuhtimisotsuste mõistmiseks;

c)  usaldusväärse teadusliku aluse tagamine riskijuhtimisotsuste mõistmiseks, sealhulgas teave järgmise kohta:

 

i)  kuidas riskijuhtimises tehtud valik peegeldab riskihindamise ebakindluse astet ja millist tarbija ja looma tervise ja keskkonnakaitse taset sellega saaks saavutada;

 

ii)  milliseid tegureid peale riskihindamise tulemuste võtsid riskijuhid artikli 6 lõike 3 kohaselt arvesse ja milline on nende kaalukus üksteise suhtes;

d)  edendada üldsuse arusaama riskianalüüsiprotsessist nii, et suureneks usaldus selle tulemuste suhtes;

d)  üldsuse arusaama edendamine riskianalüüsiprotsessist nii, et suureneks usaldus selle tulemuste suhtes, sealhulgas selge ja järjepideva teabevoo tagamine seoses riskihindajate ja riskijuhtide asjakohaste ülesannete, volituste ja kohustustega;

e)  edendada kõigi huvitatud isikute asjakohast kaasamist ning

e)  kõigi huvitatud isikute, sealhulgas toidutarneahelas osalevate ettevõtjate, tarbijate ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonide tasakaalustatud kaasamise edendamine;

f)  tagada asjakohane teabevahetus huvitatud isikutega toidutarneahelaga seotud riskide kohta.

f)  punktis e osutatud huvitatud isikutega toidutarneahelaga seotud riske käsitleva läbipaistva ja õiglase teabevahetuse tagamine;

 

f a)  tarbijate teavitamine riskiennetusstrateegiatest ning

 

f b)  valeteabe levitamise ja selle allikate vastu võitlemine.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8b

Artikkel 8b

Riskiteavituse üldpõhimõtted

Riskiteavituse üldpõhimõtted

Riskiteavitus peab, arvestades samas riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle:

Riskiteavitus peab, arvestades samas riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle:

a)  tagama, et vastastikku vahetatakse täpset, asjakohast ja õigeaegset teavet, tuginedes läbipaistvuse, avatuse ja reageerimisvalmiduse põhimõtetele;

a)  tagama, et kõigi huvitatud isikute vahel vahetatakse vastastikku täpset, täielikku ja õigeaegset teavet, tuginedes läbipaistvuse, avatuse ja reageerimisvalmiduse põhimõtetele;

b)  tagama teabe läbipaistvuse riskianalüüsiprotsessi igal etapil alates teadusliku nõuande taotluste sõnastamisest kuni riskihinnangu andmiseni ning riskijuhtimisotsuste vastuvõtmiseni;

b)  tagama teabe läbipaistvuse riskianalüüsiprotsessi igal etapil alates teadusliku nõuande taotluste sõnastamisest kuni riskihinnangu andmiseni ning riskijuhtimisotsuste vastuvõtmiseni;

c)  arvestama riskitaju;

c)  tegelema riskitaju teemaga;

d)  hõlbustama arusaamist ja dialoogi kõigi huvitatud isikute vahel ning

d)  hõlbustama arusaamist ja dialoogi kõigi huvitatud isikute vahel;

e)  olema kättesaadav, sealhulgas neile, kes ei ole otseselt protsessi kaasatud, arvestades samas konfidentsiaalsust ja isikuandmete kaitse nõudeid.

e)  olema kättesaadav, sealhulgas neile, kes ei ole otseselt protsessi kaasatud, arvestades samas konfidentsiaalsust ja isikuandmete kaitse nõudeid ning

 

e a)  looma lähenemisviise ohtude ja riskide vahe eristamise paremaks seletamiseks.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8c

Artikkel 8c

Riskiteavituse üldkava

Riskiteavituse üldkava

1.  Komisjonil on tihedas koostöös ameti ja liikmesriikidega ning pärast asjakohaseid avalikke konsultatsioone õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 57a, millega kehtestatakse toidutarneahelaga seotud küsimusi käsitleva riskiteavituse üldkava, võttes arvesse asjakohaseid eesmärke ning üldpõhimõtteid, mis on sätestatud artiklites 8a ja 8b.

1.  Komisjonil on tihedas koostöös ameti ja liikmesriikidega ning pärast asjakohaseid avalikke konsultatsioone õigus võtta vastavalt artiklile 57a vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust toidutarneahelaga seotud küsimusi käsitleva riskiteavituse üldkava kehtestamisega, võttes arvesse asjakohaseid eesmärke ning üldpõhimõtteid, mis on sätestatud artiklites 8a ja 8b.

2.  Riskiteavituse üldkavaga edendatakse riskiteavituse integreeritud raamistikku, mida nii riskihindajad kui ka riskijuhid järgivad sidusalt ja süstemaatiliselt nii liidu kui ka riigi tasandil. Selle kavaga:

2.  Riskiteavituse üldkavaga edendatakse riskiteavituse integreeritud raamistikku, mida nii riskihindajad kui ka riskijuhid järgivad sidusalt ja süstemaatiliselt nii liidu kui ka riigi tasandil. Selle kavaga:

a)  määratakse kesksed tegurid, mida tuleb arvesse võtta, kui kaalutakse vajalike riskiteavitusmeetmete tüüpi ja taset;

a)  määratakse kesksed tegurid, mida tuleb arvesse võtta, kui kaalutakse vajalike riskiteavitusmeetmete tüüpi ja taset;

b)  määratakse asjakohased riskiteavituse põhivahendid ja -kanalid, võttes arvesse asjaomaste sihtrühmade vajadusi; ning

b)  määratakse asjakohased riskiteavituse põhivahendid ja -kanalid, võttes arvesse vajadust tagada kõikide huvitatud isikute, sealhulgas toidutarneahelas osalevate ettevõtjate, tarbija- ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonide tasakaalustatud osalus;

c)  luuakse asjakohased mehhanismid, et suurendada riskiteavituse sidusust riskihindajate ja riskijuhtide seas ning tagada avatud dialoog kõigi huvitatud isikute vahel.

c)  luuakse asjakohased mehhanismid, et suurendada riskiteavituse sidusust riskihindajate ja riskijuhtide seas, sealhulgas süstemaatiliselt teadvustades ja seletades teaduslikul hindamisel või vastuvõetava riskitaseme tajumisel esinevaid lahknevusi;

 

c a)  sätestatakse praktiline kord ja ajaline kava, et avalikustada artikli 55a lõikes 1 viidatud teave.

3.  Komisjon võtab riskiteavituse üldkava vastu [kaks aastat alates käesoleva määruse kohaldamise algusest] ning ajakohastab seda, võttes arvesse tehnika ja teaduse arengut ning saadud kogemusi.

3.  Komisjon võtab riskiteavituse üldkava vastu [kaks aastat alates käesoleva määruse kohaldamise algusest] ning ajakohastab seda, võttes arvesse tehnika ja teaduse arengut ning saadud kogemusi.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8d

 

Riskiteavituse läbipaistvus

 

1.  Komisjon, amet ja liikmesriigid tagavad oma riskiteavitusega seotud ülesannete täitmisel seoses toidualaste õigusaktidega läbipaistvuse kõrge taseme.

 

2.  Komisjon võib välja anda asjakohaseid suuniseid.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 9

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a)  artikkel 9 asendatakse järgmisega:

Artikkel 9

„Artikkel 9

Avalik konsulteerimine

Avalik konsulteerimine

Toidualaste õigusnormide ettevalmistamise, hindamise ja läbivaatamise ajal toimub avatud ja läbipaistev avalik arutelu kas otse või esindusorganite kaudu, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik küsimuse kiireloomulisuse tõttu.

Nii riskianalüüsi kui ka toidualaste õigusnormide ettevalmistamise, hindamise ja läbivaatamise ajal toimub avatud ja läbipaistev avalik arutelu kas otse või esindusorganite kaudu, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik küsimuse kiireloomulisuse tõttu.“;

Selgitus

Lisada: „nii riskianalüüsi ... kui ka ...“. Käesolev muudatusettepanek, milles käsitletakse määrust (EÜ) nr 178/2002 hõlmavat läbipaistvuspõhimõtet, on kooskõlas komisjoni sooviga suurendada riskianalüüsi protsessis läbipaistvust.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 10

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 b)  artikkel 10 asendatakse järgmisega:

Artikkel 10

Artikkel 10

Avalik teave

Avalik teave

Kui on alust kahtlustada, et teatava toidu või söödaga võib kaasneda inimeste või loomade tervisega seotud risk, siis võtavad ametivõimud, ilma et see piiraks dokumentidele juurdepääsu käsitlevate ühenduse ja siseriiklike õigusaktide kohaldamist, olenevalt kõnealuse riski laadist, tõsidusest ja suurusest vajalikud meetmed riigi elanikkonna informeerimiseks tervisega seotud riski laadist, tehes võimalikult täpselt kindlaks kõnealuse toidu või sööda või selle liigi, sellega kaasneva võimaliku riski ning meetmed, mida riski ärahoidmiseks, vähendamiseks või kõrvaldamiseks võetakse või kavatsetakse võtta.

1.  Kui on alust kahtlustada, et teatava toidu või söödaga võib kaasneda inimeste või loomade tervisega seotud risk, siis võtavad ametivõimud, ilma et see piiraks dokumentidele juurdepääsu käsitlevate ühenduse ja siseriiklike õigusaktide kohaldamist, vajalikud ja õigeaegsed meetmed riigi elanikkonna informeerimiseks tervisega seotud riski laadist, tehes võimalikult täpselt kindlaks asjaomased tooted, nendega kaasneva võimaliku riski ning meetmed, mida riski ärahoidmiseks, vähendamiseks või kõrvaldamiseks võetakse või kavatsetakse võtta. Käesolevat lõiget kohaldatakse samuti juhul, kui on kahtlusi võimalike asjaomaste liidu õiguse tahtlike rikkumiste ja seega nõuete mitte täitmise osas pettusel põhineva või ebaausa tegevuse kaudu.

 

2.  Selleks et tagada lõike 1 ühtne rakendamine, võtab komisjon 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist selle kohaldamise viiside kohta vastu rakendusaktid.“;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 22 – lõige 7

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 c)  Artikli 22 lõike 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

Amet teeb tihedat koostööd samalaadseid ülesandeid täitvate pädevate asutustega liikmesriikides.

Amet teeb koostööd teiste Euroopa liidu hindamisasutustega.“;

Selgitus

Arvestades vajadust olla valmis kõikvõimalikeks stsenaariumiteks, mis hõlmavad inimeste ja keskkonna kokkupuudet kemikaalidega, on selle muudatusettepaneku eesmärk lihtsustada EFSA õiguslikke volitusi ja ametitevahelist koordineerimist.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 d)  Artikli 23 esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

b)  soodustada ja kooskõlastada riski hindamise ühtse metoodika väljatöötamist ameti tegevusvaldkondades;

„b)  soodustada ja kooskõlastada riski hindamise ühtsete meetodite väljatöötamist valdkonnaülese lähenemisviisi abil ameti tegevusvaldkondades, eelkõige võttes arvesse niisuguse mitme kemikaali koosmõju, millel võib olla mõju inimese tervisele ja keskkonnale;“;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada kõigi Euroopa kemikaalide hindamise protsessiga seotud sektorite poolt kooskõlastatud lähenemine, andes sealjuures võtmerolli EFSA-le. Lisaks on hindamise elluviijate jaoks asjaomaste juhtimismeetmete rakendamise tagamisel oluline, et hindamise elluviijad võtavad arvesse ka mitme kemikaali koosmõju.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a.  Lisaks lõikes 1 osutatud liikmetele ja asendusliikmetele on juhatuses järgmised liikmed:

1a.  Lisaks lõikes 1 osutatud liikmetele ja asendusliikmetele on juhatuses järgmised liikmed:

a)  kaks komisjoni määratud ja teda esindavat hääleõiguslikku liiget ja nende asendusliikmed;

a)  kaks komisjoni määratud ja teda esindavat hääleõiguslikku liiget ja nende asendusliikmed;

b)  üks Euroopa Parlamendi määratud hääleõiguslik liige;

b)  kaks Euroopa Parlamendi määratud hääleõiguslikku esindajat;

c)  neli kodanikuühiskonna ja toidutarneahela huve esindavat hääleõiguslikku liiget, nimelt üks tarbijaorganisatsioonide, üks valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, üks põllumajandusettevõtjate organisatsioonide ja üks tööstusorganisatsioonide huve esindav liige. Need liikmed määrab ametisse nõukogu, kes konsulteerib Euroopa Parlamendiga komisjoni koostatud nimekirja alusel, milles on rohkem nimesid kui täidetavaid kohti. Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse Euroopa Parlamendile koos asjakohaste taustdokumentidega. Euroopa Parlament võib nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul alates teatamisest esitada oma seisukohad arutamiseks nõukogule, kes seejärel nimetab need liikmed juhatusse.

c)  kuus kodanikuühiskonna ja toidutarneahela huve esindavat hääleõiguslikku liiget, nimelt üks tarbijaorganisatsioonide, üks valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, üks valitsuseväliste rahvatervise organisatsioonide, üks põllumajandusettevõtjate organisatsioonide, üks agrokeemiatööstuse organisatsioonide ja üks toiduainetööstuse huve esindav liige. Need liikmed määrab ametisse nõukogu, kes konsulteerib Euroopa Parlamendiga komisjoni koostatud nimekirja alusel, milles on rohkem nimesid kui täidetavaid kohti. Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse Euroopa Parlamendile koos asjakohaste taustdokumentidega. Euroopa Parlament võib nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul alates teatamisest esitada oma seisukohad arutamiseks nõukogule, kes seejärel nimetab need liikmed juhatusse.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmete ja asendusliikmete ametiaeg kestab neli aastat. Lõike 1a punktis a ja b osutatud liikmete ametiaja kestus ei ole siiski piiratud. Lõike 1a punktis c osutatud liikmete ametiaega võib pikendada vaid üks kord.

2.  Lõike 1a punktis b osutatud liikmete ametiaeg kestab maksimaalselt 2,5 aastat. Lõike 1a punktis a ja c osutatud liikmete ametiaja kestus on viis aastat. Lõike 1a punktis c osutatud liikmete ametiaega võib pikendada vaid üks kord.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunktid a ja b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 28 – lõiked 5–5 g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Juhatus nimetab viieaastaseks ametiajaks ja tagasinimetamise võimalusega ametisse need teaduskomitee liikmed, kes ei ole teaduskomisjonide liikmed, ja lõikes 5b osutatud lisaliikmed tegevdirektori ettepaneku alusel pärast konkursi osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, asjaomastes juhtivates teadusväljaannetes ja ameti veebisaidil.

5.  Juhatus nimetab viieaastaseks ametiajaks ja tagasinimetamise võimalusega ametisse need teaduskomitee liikmed, kes ei ole teaduskomisjonide liikmed, ja teaduskomisjonide liikmed vastavalt järgmisele korrale:

5a.  Juhatus nimetab viieaastaseks ametiajaks ja tagasinimetamise võimalusega ametisse teaduskomisjonide liikmed vastavalt järgmisele korrale:

 

a)  Pärast konsulteerimist juhatusega saadab tegevdirektor liikmesriikidele taotluse igas teaduskomisjonis vajatava valdkondadevahelise eripädevuse kohta ning märgib liikmesriikide poolt nimetatavate ekspertide arvu. Tegevdirektor teavitab liikmesriike ameti sõltumatuse põhimõttest ning teaduskomisjoni liikmete suhtes kohaldatavatest rakenduseeskirjadest. Nimetamise alusena kuulutavad liikmesriigid välja konkursi. Tegevdirektor teavitab juhatust liikmesriikidele saadetud taotlustest.

a)  Pärast konsulteerimist juhatusega avaldab tegevdirektor osalemiskutse Euroopa Liidu Teatajas, asjaomastes juhtivates teadusväljaannetes ja ameti veebisaidil ning teavitab sellest liikmesriike. Osalemiskutses määratakse kindlaks igas teaduskomisjonis vajatav valdkondadevaheline eripädevus ning märgitakse liikmesriikide poolt vajatavate ekspertide arv.

b)  Liikmesriigid nimetavad eksperdid nii, et ühiselt saavutada tegevdirektori poolt nimetatud arv.. Iga liikmesriik nimetab vähemalt 12 teaduseksperti. Liikmesriik võib nimetada teiste liikmesriikide kodanikke.

b)  Liikmesriigid tagavad osalemiskutse ulatusliku levitamise teaduslikus kogukonnas. Seejärel võivad liikmesriigid nimetada konkreetsete valdkondade eksperdid, kui nad kuulutavad nimetamiseks välja riikliku osalemiskutse.

c)  Liikmesriikide nimetatud kandidaatidest koostab tegevdirektor iga teaduskomisjoni ekspertide nimekirja, mis on suurem kui ametisse nimetatavate ekspertide arv. Tegevdirektor ei tohi koostada sellist nimekirja, kui tal on võimalik põhjendada, et arvestades käesoleva lõike punktis d sätestatud valikukriteeriume, ei saa ta nimetatud kandidaatide puhul laiendatud nimekirja koostada. Tegevdirektor esitab nimekirja juhatusele liikmete nimetamiseks.

c)  Ameti sõltumatuse põhimõtete ja teaduskomisjonide liikmetele kohalduvate reeglitega kooskõlas esitatud taotlustest ja nimetatud kandidaatidest koostab tegevdirektor iga teaduskomisjoni ekspertide nimekirja, mis on suurem kui ametisse nimetatavate ekspertide arv. Tegevdirektor ei tohi koostada sellist nimekirja, kui tal on võimalik põhjendada, et arvestades käesoleva lõike punktis d sätestatud valikukriteeriume, ei saa ta nimetatud kandidaatide ja taotluste puhul laiendatud nimekirja koostada. Tegevdirektor esitab nimekirja juhatusele liikmete nimetamiseks.

d)  Kandidaatide nimetamine liimesriikide poolt, nende valimine tegevdirektori poolt ja ametisse nimetamine juhatuse poolt toimub järgmiste kriteeriumide alusel:

d)  Kandidaatide nimetamine liimesriikide poolt, nende valimine tegevdirektori poolt ja ametisse nimetamine juhatuse poolt toimub järgmiste kriteeriumide alusel:

i)  teadusliku pädevuse kõrge tase;

i)  teadusliku pädevuse kõrge tase;

ii)  sõltumatus ja huvide konflikti puudumine kooskõlas artikli 37 lõikega 2 ning ameti sõltumatuse põhimõtte ja rakenduseeskirjadega teaduskomisjonide liikmete sõltumatuse kohta;

ii)  sõltumatus ja huvide konflikti puudumine kooskõlas artikli 37 lõikega 2 ning ameti sõltumatuse põhimõtte ja rakenduseeskirjadega teaduskomisjonide liikmete sõltumatuse kohta;

iii)  vastavus valdkondadevahelise eripädevuse vajadusele teaduskomisjonis, kuhu nad on nimetatud, ning keeleoskuse nõuetele.

iii)  vastavus valdkondadevahelise eripädevuse vajadusele teaduskomisjonis, kuhu nad on nimetatud, ning keeleoskuse nõuetele.

e)  Juhatus tagab, et lõpliku ametisse nimetamisega saavutatakse kõige laiem võimalik geograafiline jaotus.

e)  Juhatus tagab, et lõpliku ametisse nimetamisega saavutatakse kõige laiem võimalik geograafiline jaotus.

5b.  Kui amet tuvastab, et ühes või mitmes teaduskomisjonis on puudu eripädevusest, esitab tegevdirektor juhatusele ametisse nimetamiseks teaduskomisjoni(de) lisaliikmed kooskõlas lõikes 5 sätestatud korraga.

5a.  Kui amet tuvastab, et ühes või mitmes teaduskomisjonis on puudu eripädevusest, esitab tegevdirektor juhatusele ametisse nimetamiseks teaduskomisjoni(de) lisaliikmed kooskõlas lõikes 5 sätestatud korraga.

5c.  Juhatus võtab tegevdirektori ettepaneku alusel vastu eeskirjad käesoleva artikli lõigetes 5a ja 5b sätestatud menetluste üksikasjaliku korralduse ja ajastuse kohta.

5b.  Juhatus võtab tegevdirektori ettepaneku alusel vastu eeskirjad käesoleva artikli lõigetes 5 ja 5a sätestatud menetluste üksikasjaliku korralduse ja ajastuse kohta.

5d.  Liikmesriigid võtavad meetmeid, millega tagatakse, et teaduskomisjonide liikmed tegutsevad sõltumatult ja neil puudub huvide konflikt, nagu on ette nähtud artikli 37 lõikega 2 ja ameti sisemeetmetega. Liikmesriigid tagavad, et teaduskomisjonide liikmetel on vahendid, et eraldada vajalik aeg ja anda töine panus, et aidata kaasa ameti tegevusele. Liikmesriigid tagavad, et teaduskomisjonide liikmed ei saa ühtki tegevusjuhist ühegi liikmesriigi tasandil ja et nende sõltumatut teaduslikku panust riskihindamise süsteemi liidu tasandil tunnustatakse toidutarneahela ohutuse kaitse esmatähtsa ülesandena.

5c.  Teaduskomisjonide liikmed tegutsevad sõltumatult ja neil puudub huvide konflikt, nagu on ette nähtud artikli 37 lõikega 2 ja ameti sisemeetmetega. Neil on vahendid, et eraldada vajalik aeg ja anda töine panus, et aidata kaasa ameti tegevusele, nad ei saa ühtki tegevusjuhist ühegi liikmesriigi tasandil ja nende sõltumatut teaduslikku panust riskihindamise süsteemi liidu tasandil tunnustatakse toidutarneahela ohutuse kaitse esmatähtsa ülesandena.

5e.  Liikmesriigid tagavad, et kõnealuste teadusekspertide tööandjateks olevad avaliku sektori asutused ja need, kes vastutavad kõnealuste ekspertide tööandjateks olevate teadusasutuste prioriteetide seadmise eest, võtavad lõikega 5d ette nähtud meetmeid.

5d.  Vajaduse korral tagavad liikmesriigid, et kõnealuste teadusekspertide tööandjateks olevad avaliku sektori asutused ja need, kes vastutavad kõnealuste ekspertide tööandjateks olevate teadusasutuste prioriteetide seadmise eest, võtavad meetmeid, mis on vajalikud, et tagada lõikes 5c osutatud tingimuste täitmine.

5f.  Amet toetab teaduskomisjone ülesannete täitmisel, korraldades nende tööd, eriti ettevalmistustööd, mida peavad tegema ameti töötajad või artiklis 36 osutatud määratud riiklikud teadusorganisatsioonid, sealhulgas korraldades võimaluse, et teaduskomisjonid saavad koostatavaid teaduslikke arvamusi vastastikku hinnata enne, kui nad need vastu võtavad.

5e.  Amet toetab teaduskomisjone ülesannete täitmisel, korraldades nende tööd, eriti ettevalmistustööd, mida peavad tegema ameti töötajad või artiklis 36 osutatud määratud riiklikud teadusorganisatsioonid, sealhulgas korraldades võimaluse, et teaduskomisjonid saavad koostatavaid teaduslikke arvamusi vastastikku hinnata enne, kui nad need vastu võtavad.

5g.  Igas teaduskomisjonis on maksimaalselt 21 liiget.

5f..  Igas teaduskomisjonis on maksimaalselt 21 liiget.

 

5f a.  Amet pakub komisjonide liikmetele riskihindamist käsitlevaid põhjalikke koolitusi.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 28 – lõige 9 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iga teaduskomisjoni liikmete arv lõikes 5g ette nähtud arvu piires.

b) iga teaduskomisjoni liikmete arv lõikes 5f ette nähtud arvu piires.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 28 – lõige 9 – punkt g a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  Artikli 28 lõikesse 9 lisatakse järgmine punkt:

 

„g a)  taotlejate võimalus tegeleda uutest kogutud andmetest lähtuvalt kriitiliste probleemvaldkondadega maksimaalselt kuue kuu jooksul enne seda, kui amet avaldab arvamuse projekti, kui ametiga ei ole teisiti kokku lepitud.“;

Selgitus

Selle aja jooksul, mil EFSA dokumente läbi vaatab, võib amet avastada mõne kriitilise murekoha (mis on tihti seotud piisavate andmete puudumisega), mis kajastuvad lõplikus teaduslikus arvamuses. Kuid kui neid probleeme käsitletakse EFSA lõplikus arvamuses, ei võimalda menetlus taotlejatel selliste küsimustega tegeleda, isegi kui paljudel juhtudel saaks need juba olemasolevate andmete abil kergesti lahendada.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 29 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a)  Artikli 29 lõike 6 lõppu lisatakse järgmine lause:

 

„Nad ei luba teatavate teaduslike asitõendite a priori väljaarvamist, eriti kui need on avaldatud peale vastastikuste eksperthinnangute andmist.“;

Selgitus

Taotleja esitas glüfosaadiga seoses koos oma enda uuringutega kõigest 52 % saadavalolevatest teaduslikest väljaannetest. Enamik nendest uuringutest on hinnanguliselt piiratud väärtusega ning seega vähese mõjuga hindamise tulemustele. Selline metodoloogiline valik kohustab EFSAt taotleja enda uurimustele suuremat kaalu andma. Seevastu keemiaõnnetuste raporteerimiskeskuses (CIRC) toetuti aga analüüsis hoopiski ainult vastastikused eksperdihinnangud saanud väljaannetele. Selline vastastikused eksperdihinnangud saanud väljaannete a priori tagasilükkamine ei tohiks olla ettevaatuspõhimõttest juhindudes läbi viidud riskianalüüsis vastavalt artiklile 7 võimalik.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toidualaste õigusnormide kohase loa võimaliku taotleja palvel annavad ameti töötajad nõu asjaomaste sätete ja loataotluse nõutava sisu osas. Ameti töötajate antavad nõuanded ei piira järgnevat loataotluste hindamist teaduskomisjonide poolt ega ole viimastele siduvad.

Amet avaldab suunised koos küsimuste ja vastuste kataloogiga, mis hõlmab loa taotluse haldus- ja teadusnõudeid. Toidualaste õigusnormide kohase loa võimaliku taotleja palvel pakub amet lisaks nõustamist, mille raames selgitatakse nõutavat teavet ja erinevate uuringute ja katsete korraldamist kavandatud toote kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe tõendamiseks. Ameti antavad nõuanded ei piira järgnevat loataotluste hindamist teaduskomisjonide poolt ega ole viimastele siduvad. Ameti töötajad, kes annavad nõu, ei ole seotud ühegi ettevalmisava teadusliku tööga, mis on otseselt või kaudselt seotud taotlusega, mille suhtes nõu antakse.

 

Komisjon hindab ... [36 kuu jooksul pärast muutmismääruse jõustumist], millist mõju avaldab käesolev artikkel ameti tegevusele. Erilist tähelepanu pööratakse personali lisatöökoormusele ja mobiliseerimisele ning sellele, kas see on põhjustanud muutusi ameti ressursside eraldamises avalike huvidega seotud tegevuse arvelt.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevaga asutatakse liidu register ettevõtjate poolt liidu toidualaste õigusnormide kohase loa saamiseks tellitud uuringutest. Ettevõtjad teavitavad ametit viivitamata iga sellise uuringu sisust, mis on tellitud, et toetada liidu toidualaste õigusnormide kohase loa tulevast taotlust. Registrit haldab amet.

1.  Käesolevaga asutatakse liidu register niisuguste ettevõtjate tellitud uuringutest, kes tahavad liidu toidualaste õigusnormide kohast luba saada või selle pikendamist taotleda. Ettevõtjad teavitavad ametit viivitamata iga sellise uuringu sisust, mis on tellitud kas liidus või väljaspool liitu, et toetada liidu toidualaste õigusnormide kohase loa saamise või pikendamise tulevast taotlust. Registrit haldab amet.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tellitud uuringutes võetakse arvesse direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teavitamiskohustust kohaldatakse ka liidu laborite suhtes, kes kõnealuseid uuringuid teevad.

2.  Lõikes 1 osutatud teavitamiskohustust kohaldatakse ka iga institutsiooni suhtes, kes uuringuid teeb, sealhulgas laborid, instituudid või ülikoolid.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Tellitud, aga mitte registreeritud katsest saadud andmeid ei kasutata riskihindamisel.

Selgitus

Säte, mis tagab, et taotlejad ei vali ainult neile sobilikke uuringutulemusi, vaid et kõik need avalikustatakse, et võimaldada täielikku hindamist.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Sisule ei anta luba juhul, kui kõikide registreeritud uuringute koha ei esitata täielikke andmeid.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Juhul kui amet taotleb ja saab taotlejalt lisaandmeid, on need andmed ka vastavalt märgistatud, lisatud liidu registrisse ja tehtud avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

See säte lisati ombudsmani soovitusel, et vältida igasugust avalikku arvamust, et toimingu andmed ei ole täielikud.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 57a vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust, sätestades karistused teavitamiskohustuse rikkumiste eest.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Käesolevat artiklit ei kohaldata enne ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] tellitud uuringute suhtes.

Selgitus

Uuringute avaldamise kohustus ei kehti tagasiulatuvalt.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui liidu toidualastes õigusnormides on sätestatud, et luba saab pikendada, teavitab pikendamise võimalik taotleja ametit uuringutest, mida ta kavatseb sel eesmärgil teha. Pärast seda teadet algatab amet konsultatsiooni sidusrühmade ja üldsusega loa pikendamiseks kavandatud uuringute üle ning annab nõu loa kavandatud pikendamisetaotluse sisu kohta, võttes arvesse saadud märkusi. Ameti antavad nõuanded ei piira järgnevat loa pikendamise taotluste hindamist teaduskomisjonide poolt ega ole viimastele siduvad.

1.  Kui liidu toidualastes õigusnormides on sätestatud, et luba saab pikendada, teavitab pikendamise võimalik taotleja ametit uuringutest, mida ta kavatseb sel eesmärgil teha. Pärast seda teadet algatab amet konsultatsiooni sidusrühmade ja üldsusega loa pikendamiseks kavandatud uuringute üle ning annab nõu loa kavandatud pikendamisetaotluse sisu kohta, võttes arvesse saadud märkusi, mis on asjakohased kavandatud pikendamise riskihindamiseks. Ameti antavad nõuanded ei piira järgnevat loa pikendamise taotluste hindamist teaduskomisjonide poolt ega ole viimastele siduvad.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet konsulteerib sidusrühmade ja üldsusega seoses loataotlusi toetavate uuringutega, kui amet on need kooskõlas artikliga 38 ja artiklitega 39–39f avalikustanud, et teha kindlaks, kas loataotluse sisu kohta on kättesaadavad muud asjakohased teadusandmed või uuringud. Käesolevat sätet ei kohaldata lisateabe suhtes, mida taotleja esitab riskihindamisprotsessis.

2.  Amet konsulteerib kahe kuu jooksul sidusrühmade ja üldsusega seoses loataotlusi toetavate uuringutega, kui amet on need kooskõlas artikliga 38 ja artiklitega 39–39f avalikustanud, et teha kindlaks, kas loataotluse sisu kohta on kättesaadavad muud asjakohased teadusandmed või uuringud, mis tuginevad sõltumatule vastastikku hinnatud kirjandusele või mis on ellu viidud kooskõlas rahvusvaheliste suuniste ja hea laboritavaga ja mida ei piira ameti enda artiklis 33 sätestatud kohustused. Käesolevat sätet ei kohaldata lisateabe suhtes, mida taotleja esitab riskihindamisprotsessis.

Selgitus

Konsulteerimise etapp tuleb ajaliselt täpselt kindlaks määrata, et loa andmise menetluse kestust üldiselt selgemalt struktureerida. Avalikku konsultatsiooni ei tohiks pidada hea kvaliteedi ja põhjaliku riskihindamise imerohuks. Üldiselt hõlmavad avalikud konsultatsioonid vaid väikest osa elanikkonnast. See kohustus lasub EFSA-l. Asjakohaste teaduslikke andmete põhjaliku kindlakstegemisega peaks tegelema amet ise, nagu on sätestatud artiklis 33. Avalik konsulteerimine ei tohiks tähendada EFSA vabastamist sellest kohustusest.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni eksperdid teostavad kontrolle, sealhulgas auditeid, veendumaks, et katsete tegemise üksused vastavad ametile liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotluse osana esitatud katsete ja uuringute tegemise asjaomastele standarditele. Kõnealuseid kontrolle korraldatakse koostöös liikmesriikide pädevate asutustega.

Komisjoni tervise ja toidu valdkonna auditite ja analüüsi direktoraadi eksperdid teostavad kontrolle, sealhulgas auditeid, veendumaks, et ELi ja kolmandate riikide katsete tegemise üksused vastavad ametile liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotluse osana esitatud katsete ja uuringute tegemise asjaomastele standarditele. Kõnealuseid kontrolle korraldatakse koostöös liikmesriikide või asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutustega.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toidualaste õigusnormide kohase loa taotlejate kohustust tõendada loa andmise süsteemile esitatud eseme ohutust, võib komisjon erandlikel asjaoludel paluda ametit tellida teadusuuringud, et kontrollida tema riskihindamisprotsessis kasutatavat tõendusmaterjali. Tellitud uuringute ulatus võib olla laiem kui kontrollitav tõendusmaterjal.“;

Ilma et see piiraks toidualaste õigusnormide kohase loa taotlejate kohustust tõendada loa andmise süsteemile esitatud eseme ohutust, võib komisjon vastuoluliste teadusväljundite korral paluda ametit tellida teadusuuringud, et kontrollida tema riskihindamisprotsessis kasutatavat tõendusmaterjali. Tellitud uuringute ulatus võib olla laiem kui riskihindamisprotsessi käigus kontrollitav tõendusmaterjal.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32e – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tellitud uuringutes võetakse arvesse direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4a)  artikli 33 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„da)  kombineeritud ja kumulatiivne mõju.“;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet tagab oma tegevuse läbipaistvuse kõrge taseme. Ta avalikustab viivitamata eelkõige:

1.  Amet tagab oma tegevuse läbipaistvuse kõrge taseme vastavalt määrusele (EÜ) nr 1367/2006 ja ilma, et see piiraks määruse (EL) nr 1049/2001 kohaldamist. Ta avalikustab viivitamata eelkõige:

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  teaduskomitee ja teaduskomisjonide ning nende töörühmade päevakorrad ja protokollid;

a)  juhatuse, nõuandekomitee, teaduskomitee ja teaduskomisjonide ning nende töörühmade päevakorrad, osalejate nimekirjad ja protokollid;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teadusandmed, uuringud ja liidu toidualaste õigusnormide kohaseid taotlusi toetav muu teave, sealhulgas taotlejate esitatud lisateave, samuti muud teadusandmed ja teave, mis toetavad Euroopa Parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide esitatud teadusväljunditaotlusi, võttes arvesse konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

c)  teadusandmed, uuringud ja liidu toidualaste õigusnormide kohaseid taotlusi toetav muu teave, sealhulgas taotlejate esitatud lisateave, samuti muud teadusandmed ja teave, mis toetavad Euroopa Parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide esitatud teadusväljunditaotlusi, võttes arvesse ülekaalukat avalikku huvi avalikustamise vastu ning konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  teabe, millel põhineb tema teadusväljund, sealhulgas teaduslikud arvamused, võttes arvesse konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

d)  teabe, millel põhineb tema teadusväljund, sealhulgas teaduslikud arvamused, võttes arvesse ülekaalukat avalikku huvi nende avalikustamiseks ning konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt h a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a)  teave taotleja nime ja taotluse pealkirja kohta;

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  ameti poolt võimalikele taotlejatele esitamiseelses faasis antud nõuanded vastavalt artiklitele 32a ja 32c.

i)  ameti poolt võimalikele taotlejatele esitamiseelses faasis antud üldised nõuanded vastavalt artiklitele 32a ja 32c.

Selgitus

VKEde konkurentsivõime ja innovatsioonivõimekuse toetamiseks on väga oluline, et nad saaksid enne taotluse esitamist nõu. Tihti on väga oluliseks kulukohaks loa andmise menetluseks vajalikud uuringud. Seetõttu tuleks nõuannetes käsitleda ka neid aspekte, et vältida ebavajalikke või vale suunitlusega uuringuid.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud andmed avalikustatakse ameti veebisaidi selleks ettenähtud rubriigis. See rubriik peab olema üldsusele kergesti kättesaadav. Elektroonilises vormingus asjaomaseid dokumente peab saama alla laadida, printida ning teha neis kogu ulatuses päringuid.

Esimeses lõigus osutatud andmed avalikustatakse ameti veebisaidi selleks ettenähtud rubriigis. See rubriik peab olema üldsusele kergesti kättesaadav, eeldusel, et sellele ligipääsevate isikute toimingud registreeritakse elektrooniliselt ning selle suhtes kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja ärilise kasutamise eest hoiatavaid meetmeid ja karistusi. Elektroonilises masinloetavas vormingus asjaomaseid dokumente peab saama alla laadida, printida koos vesimärgiga jälgitavuse tagamiseks ning teha neis kogu ulatuses päringuid. Meetmetes käsitletakse dokumentide kasutamist ärilisel eesmärgil ja nende esitamist. Meetmete eesmärk on hoida tõhusalt ära esimeses lõigus osutatud elementide ärilisel eesmärgil kasutamine nii liidus kui ka kolmandates riikides.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1a – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Lõike 1 punktis c osutatud teave avalikustatakse ilma, et see piiraks:

1a. Lõike 1 punktides c, d ja i osutatud teave avalikustatakse ilma, et see piiraks:

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1a – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  dokumendi või selle osade suhtes kehtida võivat intellektuaalomandi õigust ning

välja jäetud

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguse piirangu kõigile avalikustamisnõuetele rakendamiseks puuduvad põhjused. Lisaks puudub tarvidus siinkohal intellektuaalomandi õigusele viidata, rangeid intellektuaalomandi õigusi nagu patendid, autoriõigused ja kaubamärgid kaitstakse juba artikli 28 lõike 1a punktis b. Nn „pehmeid õigusi“ (ärisaladus) käsitletakse artikli 39 lõikes 2.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis c märgitud teabe avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja teabe ning nende sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks või muul moel kasutamiseks ning nende kasutamine kolmandate isikute poolt ei kuulu Euroopa Liidu vastutusalasse.

Lõike1 punktis c märgitud teabe avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja teabe ning nende sisu äriliseks kasutamiseks, reprodutseerimiseks või muul moel ärilisel eesmärgil kasutamiseks. Kahtluste välistamiseks võib avaldatud teavet kasutada tulemuste avalikuks kontrollimiseks, sh selleks, et võimalikku kahjulikku tervise- ja keskkonnamõju paremini mõista, ning teabe sellel eesmärgil kasutamine kolmandate isikute poolt ei kuulu liidu vastutusalasse.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  lisatakse lõige 3 a:

 

„3 a. Käesolev artikkel ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ ning määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.“;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Erandina artiklist 38 ei tohi amet avalikustada teavet, mille puhul on taotletud käesolevas artiklis sätestatud tingimustele vastavat konfidentsiaalset käsitlemist.

1.  Erandina artiklist 38 ja ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1049/2001 ja direktiivi 2003/4/EÜ kohaldamist ning üldpõhimõtet, et rahvatervise huvid on alati erahuvide suhtes ülemuslikud, ei tohi amet avalikustada teavet, mille puhul on käesolevas artiklis sätestatud tingimusi kohaldades taotletud konfidentsiaalset käsitlemist ning see on heaks kiidetud.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1)  teadusväljunditaotluse eseme valmistamiseks või tootmiseks kasutatud meetod ning muud selle meetodiga seotud tehnilised ja tööstuslikud spetsifikatsioonid, sealhulgas teaduslik arvamus;

1)  teadusväljunditaotluse eseme valmistamiseks või tootmiseks kasutatud meetod ning muud selle meetodiga seotud tehnilised ja tööstuslikud spetsifikatsioonid, sealhulgas teaduslik arvamus, välja arvatud juhul, kui see on asjakohane võimalike tervisele ja keskkonnale avalduvate mõjude mõistmiseks, ning tingimusel, et taotleja tõendab kontrollitava põhjendusega, et see meetod ei sisalda teavet keskkonda eraldatud heitmete kohta ega tervisele ja keskkonnale avalduva kahjuliku mõju kohta;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3)  äriteave, millest selguvad taotleja hanked, turuosa või äristrateegia; ning

3)  äriteave, millest selguvad taotleja hanked, innovatiivsed toote-/aineideed, turuosa või äristrateegia;

 

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti ulatuses; muudatuse vastuvõtmise korral viiakse see sisse kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  teadusväljunditaotluse eseme kvantitatiivne koostis koos teadusliku arvamusega.

4)  teadusväljunditaotluse eseme kvantitatiivne koostis koos teadusliku arvamusega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tervisele ja keskkonnale avalduva võimaliku mõju mõistmiseks.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  lõigetes 2 ja 3 osutatud teave, mille amet võib avalikustada, kui see on hädavajalik, et võtta erakorralisi meetmeid rahvatervise, loomatervise või keskkonna kaitseks, ning

a)  lõigetes 2 ja 3 osutatud teave, mille amet võib avalikustada, kui see on hädavajalik, et võtta erakorralisi meetmeid rahvatervise, loomatervise või keskkonna kaitseks, või

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  teave, mis on osa teadusväljundi järeldustest, sealhulgas ameti teaduslikud arvamused, ja mis on seotud eeldatava tervisemõjuga.

b)  teave, mis on osa teadusväljundi järeldustest, sealhulgas ameti teaduslikud arvamused, ja mis on seotud eeldatava mõjuga rahva- või loomatervisele või keskkonnale.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  kui avaldamine on ülekaalukalt avalikes huvides.

Selgitus

See säte on juba praegu pestitsiidide määruses olemas ning seda ei tohiks kaotada.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b)  igasugune teave, mille avaldamine on ülekaalukalt avalikes huvides vastavalt määruse 1049/2001 artikli 4 lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1367/2006 artiklile 6, eelkõige juhul, kui tegemist on teabega keskkonda sattuvate heitkoguste kohta.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Käesoleva artikliga ei piirata direktiivi 2003/4/EÜ ning määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui taotleja esitab konfidentsiaalsustaotluse, peab ta esitama esitatava teabe konfidentsiaalse ja mittekonfidentsiaalse versiooni kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on olemas, vastavalt artiklile 39f. Mittekonfidentsiaalne versioon ei sisalda teavet, mida taotleja peab konfidentsiaalseks vastavalt artikli 39 lõigetele 2 ja 3. Konfidentsiaalne versioon sisaldab kogu esitatavat teavet, sealhulgas teavet, mida taotleja peab konfidentsiaalseks. Konfidentsiaalses versioonis tuleb selgelt märkida teave, mille konfidentsiaalsena käsitlemist taotletakse. Taotleja peab selgelt esitama põhjenduse, mille alusel taotletakse eri teabeosade konfidentsiaalsust.

2.  Kui taotleja esitab konfidentsiaalsustaotluse, peab ta esitama esitatava teabe konfidentsiaalse ja mittekonfidentsiaalse versiooni kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on olemas, vastavalt artiklile 39f. Mittekonfidentsiaalses versioonis on selle teabe asemel, mille kohta taotleja on esitanud vastavalt artikli 39 lõigetele 2 ja 3 konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse, mustad read. Konfidentsiaalne versioon sisaldab kogu esitatavat teavet, sealhulgas teavet, mida taotleja peab konfidentsiaalseks. Konfidentsiaalses versioonis tuleb selgelt märkida teave, mille konfidentsiaalsena käsitlemist taotletakse. Taotleja peab selgelt esitama kontrollitava põhjenduse ja tõendid, mille alusel taotletakse eri teabeosade konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39b – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teatab taotlejale kirjalikult oma kavatsusest teave avalikustada ning selle põhjused, enne kui amet teeb konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku otsuse. Kui taotleja ei nõustu ameti hinnanguga, võib ta esitada oma seisukohad või taotluse tagasi võtta kahe nädala jooksul alates kuupäevast, mil talle teatati ameti seisukoht;

c)  teatab taotlejale kirjalikult oma kavatsusest teave avalikustada ning selle põhjused, enne kui amet teeb konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku otsuse. Kui taotleja esitab ameti hinnangu suhtes vastuväite, võib ta: 1) esitada oma seisukohad, 2) taotluse tagasi võtta või 3) taotleda ameti apellatsioonikojalt otsuse läbivaatamist nelja nädala jooksul alates kuupäevast, mil talle teatati ameti seisukoht. Taotleja võib teavitada ametit kirjalikult oma kavatsusest taotleda ameti apellatsioonikojalt arvamuse läbivaatamist. Sel juhul edastab taotleja 60 päeva jooksul pärast arvamuse saamist ametile taotluse üksikasjalikud põhjendused. Ameti apellatsioonikoda vaatab 60 päeva jooksul pärast põhjendatud taotluse saamist oma arvamuse läbi;

Selgitus

Nii Euroopa Ravimiametil kui ka Euroopa Toiduohutusametil on mingisugune apellatsioonikoda. See on selleks, et anda taotlejale võimalus arvamuse läbivaatamiseks. Komisjon peaks looma delegeeritud õigusaktiga Euroopa Toiduohutusametis samasuguse võimaluse.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39b – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  võtab vastu põhjendatud otsuse konfidentsiaalsustaotluse kohta, võttes arvesse taotleja tähelepanekuid, kümne nädala jooksul alates loataotluse suhtes esitatud konfidentsiaalsustaotluse kättesaamise kuupäevast ning ilma põhjendamatu viivituseta lisaandmete ja -teabe konfidentsiaalsustaotluse puhul ning teatab oma otsuse taotlejale, komisjonile ja liikmesriikidele, kui see on asjakohane; ning

d)  võtab vastu põhjendatud otsuse konfidentsiaalsustaotluse kohta, võttes arvesse taotleja tähelepanekuid, kaheksa nädala jooksul alates loataotluse suhtes esitatud konfidentsiaalsustaotluse kättesaamise kuupäevast ning ilma põhjendamatu viivituseta lisaandmete ja -teabe konfidentsiaalsustaotluse puhul ning teatab oma otsuse igal juhul taotlejale, komisjonile ja liikmesriikidele; ning

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39b – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  avalikustab kõik lisaandmed ja kogu lisateabe, mille puhul ei ole konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust põhjendatuna heaks kiidetud, kuid mitte varem kui kaks nädalat pärast oma otsusest taotlejale teatamist vastavalt punktile d.

e)  avalikustab kõik lisaandmed ja kogu lisateabe, mille puhul ei ole konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust põhjendatuna heaks kiidetud, kuid mitte varem kui neli nädalat pärast oma otsusest taotlejale teatamist vastavalt punktile d.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39b – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Otsuste kohta, mille amet on teinud käesoleva artikli kohaselt, võib esitada hagi Euroopa Liidu Kohtule vastavalt aluslepingu artiklites 263 ja 278 sätestatud tingimustele.

Otsuste kohta, mille amet on teinud käesoleva artikli kohaselt, võib esitada hagi ameti apellatsioonikojale, mille komisjon delegeeritud õigusaktiga loob. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse artiklile 57a. Käesoleva lõike kohaselt esitatud apellatsioonikaebusel on peatav mõju. Taotleja võib teavitada ametit kirjalikult oma kavatsusest taotleda ameti apellatsioonikojalt arvamuse läbivaatamist. Sel juhul edastab taotleja 60 päeva jooksul pärast arvamuse saamist ametile taotluse üksikasjalikud põhjendused. Ameti apellatsioonikoda vaatab 60 päeva jooksul pärast põhjendatud taotluse saamist oma arvamuse läbi. Kui ameti apellatsioonikoda teeb vaidlustava otsuse, võib esitada hagi Euroopa Liidu Kohtule vastavalt aluslepingu artiklis 263 sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon ja liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on saanud vastavalt liidu toidualastele õigusnormidele ja mille puhul on taotletud selle konfidentsiaalsena käsitlemist, ei avalikustataks enne, kui amet on teinud konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse ja see otsus on lõplik. Komisjon ja liikmesriigid võtavad ka vajalikke meetmeid, et teavet, mille puhul amet on konfidentsiaalsena käsitlemise heaks kiitnud, ei avalikustata.

2.  Komisjon ja liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on saanud vastavalt liidu toidualastele õigusnormidele ja mille puhul on taotletud selle konfidentsiaalsena käsitlemist, ei avalikustataks enne, kui amet on teinud konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse ja see otsus on lõplik, välja arvatud juhul, kui teabele taotletakse juurdepääsu vastavalt direktiivile 2003/4/EÜ või vastavalt dokumentidele juurdepääsu käsitlevatele siseriiklikele õigusaktidele. Komisjon ja liikmesriigid võtavad ka vajalikke meetmeid, et teavet, mille puhul amet on konfidentsiaalsena käsitlemise heaks kiitnud, ei avalikustata, välja arvatud juhul, kui teabele nõutakse juurdepääsu vastavalt direktiivile 2003/4/EÜ või vastavalt dokumentidele juurdepääsu käsitlevatele siseriiklikele õigusaktidele.

Selgitus

Tuleb selgitada, millal kehtib EFSA kohustus otsust konfidentsiaalsena käsitleda, nimelt ainult juhul, kui ametiasutused avaldavad ennetavalt andmeid. Andmetele juurdepääsu taotlemisel tuleb konfidentsiaalsuse vajalikkust üksikjuhtumi tasandil hinnata, seda isegi juhul, kui institutsioonid on eelnevalt konfidentsiaalsuse kasuks otsustanud.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39d – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui taotleja võtab või on võtnud loa andmise menetluse kontekstis taotluse tagasi, käsitavad amet, komisjon ja liikmesriigid ameti poolt kooskõlas artiklitega 39–39f heaks kiidetud äri- ja tööstusteavet konfidentsiaalsena. Taotlus loetakse tagasivõetuks alates hetkest, mil algupärase loataotluse saanud pädev asutus on saanud asjaomase kirjaliku taotluse. Kui taotlus võetakse tagasi enne, amet on teinud asjaomase konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse, ei avalikusta komisjon ega liikmesriigid teavet, mille konfidentsiaalsust taotleti.

3.  Kui taotleja võtab või on võtnud loa andmise menetluse kontekstis taotluse tagasi, käsitavad amet, komisjon ja liikmesriigid ameti poolt kooskõlas artiklitega 39–39f heaks kiidetud äri- ja tööstusteavet konfidentsiaalsena. Taotlus loetakse tagasivõetuks alates hetkest, mil algupärase loataotluse saanud pädev asutus on saanud asjaomase kirjaliku taotluse. Amet ei avalda mingit (ei konfidentsiaalset ega mittekonfidentsiaalset) teavet, kui taotleja on otsustanud taotluse tagasi võtta.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39e – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teaduskomitee ja teaduskomisjonide ning nende töörühmade koosolekute kõigi osalejate nimed.

c)  teaduskomitee ja teaduskomisjonide, nende töörühmade ja muude ad hoc rühmade asjaomast teemat käsitlevate koosolekute kõigi osalejate ja vaatlejate nimed.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Olenemata lõikest 1 käsitatakse selgroogsetega katsete tegemisse või toksikoloogiliste andmete saamisesse kaasatud füüsiliste isikute nimede ja aadresside avalikustamist asjaomaste füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja isikupuutumatust oluliselt kahjustavana ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud juhul, kui selleks on avalikust huvist tulenevad ülekaalukad põhjused.

2.  Olenemata lõikest 1 käsitatakse selgroogsetega katsete tegemisse kaasatud füüsiliste isikute nimede ja aadresside avalikustamist asjaomaste füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja isikupuutumatust oluliselt kahjustavana ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud juhul, kui selleks on avalikust huvist tulenevad ülekaalukad põhjused.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39f – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 38 lõike 1 punkti c kohaldamisel ja selleks, et tagada ametile esitatud teadusväljunditaotluste tõhus menetlemine, tuleb vastu võtta standardandmevormingud ja -tarkvarapaketid, millega võimaldatakse dokumentide esitamine, neis päringute tegemine, nende kopeerimine ja printimine, tagades samas vastavuse liidu toidualastes õigusaktides sätestatud regulatiivnõuetele. Need standardandmevormingute ja -tarkvarapakettide projektid ei tohi põhineda erastandarditel ning nad peavad tagama koostalitlusvõime olemasolevate andmeesitusviisidega nii suures ulatuses kui võimalik.

1.  Artikli 38 lõike 1 punkti c kohaldamisel ja selleks, et tagada ametile esitatud teadusväljunditaotluste tõhus menetlemine, tuleb vastu võtta standardandmevormingud ja -tarkvarapaketid, millega võimaldatakse dokumentide esitamine, neis päringute tegemine, nende kopeerimine ja printimine, tagades samas vastavuse liidu toidualastes õigusaktides sätestatud regulatiivnõuetele ning teostatavuse VKEde jaoks. Need standardandmevormingute ja -tarkvarapakettide projektid ei tohi põhineda erastandarditel ning nad peavad tagama koostalitlusvõime olemasolevate andmeesitusviisidega nii suures ulatuses kui võimalik.

Selgitus

VKEdel on tehniliselt piiratud võimalused. Seetõttu peaks ka neil olema võimalik ilma teadmisteta või uusimaid arvutiprogramme omamata kasutada standardandmevorminguid.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39f – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Standardandmevormingud ja -tarkvarapakette kasutatakse ainult nende andmete korral, mis luuakse pärast rakendusaktide vastuvõtmist vastavalt lõike 2 punktile b.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39g – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti hallatavad infosüsteemid, kus säilitatakse ameti andmeid, sealhulgas konfidentsiaalseid ja isikuandmeid, projekteeritakse nii, et nad vastaksid turvalisuse kõrgele tasemele, mis on asjakohane olemasolevate turvariskide puhul, ning võttes arvesse käesoleva määruse artikleid 39–39f. Juurdepääs peab põhinema vähemalt kaksikautentimisega või samaväärse turvatasemega süsteemil. Tagatakse, et iga juurdepääs süsteemile on täielikult kontrollitav.

Ameti hallatavad infosüsteemid, kus säilitatakse ameti andmeid, sealhulgas konfidentsiaalseid ja isikuandmeid, projekteeritakse nii, et on tagatud niisuguste kõrgeimate turvalisuse standardite saavutamine, mis on asjakohased olemasolevate turvariskide puhul, ning võttes arvesse käesoleva määruse artikleid 39–39f. Juurdepääs peab põhinema vähemalt kaksikautentimisega või samaväärse turvatasemega süsteemil. Tagatakse, et iga juurdepääs süsteemile on täielikult kontrollitav.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 41 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui käsitletakse keskkonnateavet, kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1367/200639 artikleid 6 ja 7.

Amet tagab ulatusliku juurdepääsu tema käsutuses olevatele dokumentidele. Kui käsitletakse keskkonnateavet, kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1367/200639. Käesoleva määruse artiklite 38 ja 39 kohaldamine ei piira määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.

__________________

__________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 50 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

9 a)  artikli 50 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Luuakse võrgustikuna toimiv kiirhoiatussüsteem riskist teatamiseks, mis tuleneb toidust või söödast ning on vahetult või kaudselt seotud inimeste tervisega. Süsteemis osalevad liikmesriigid, komisjon ja amet. Liikmesriigid, komisjon ja amet nimetavad igaüks oma kontaktipunkti, mis on võrgustiku liige. Komisjon vastutab võrgustiku juhtimise eest.

1.  Luuakse võrgustikuna toimiv kiirhoiatussüsteem riskist teatamiseks, mis tuleneb toidust või söödast ning on vahetult või kaudselt seotud inimeste tervisega. Süsteemis osalevad liikmesriigid, komisjon ja amet. Liikmesriigid, komisjon ja amet nimetavad igaüks oma kontaktipunkti, mis on võrgustiku liige.“;

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 b)  artiklisse 51 lisatakse järgmine lõige:

 

„1a. Komisjon võtab vastavalt artiklile 57a vastu delegeeritud õigusakti, et luua komisjoni ja liikmesriikide vahel ühtlustatud toidualase hoiatamise võrgustiku haldussüsteem.“;

Selgitus

Määrusega (EÜ) nr 178/2002 (artiklid 50–54) luuakse kiirhoiatussüsteem, selles käsitletakse peamisi süsteemi sätteid, selle kohaldamisala ja toimimist. Seejärel tuvastati nõrgad kohad, mille parandamiseks võeti vastu määrus (EL) nr 16/2011, milles ei käsitletud ühtlustatud menetlusi, mida kõik liikmesriigid järgima peaks, ning millega ei tugevdatud piisavalt komisjoni volitusi hoiatustega tegelemiseks. Toiduhoiatuste haldamiseks on vajalik ühine, kohustuslik ja tõhustatud menetlus.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 57a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 8 punktis c osutatud volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 8 punktis c, artikli 32b lõikes 4a, artikli 39b lõike 1 teises lõigus ning artikli 51 lõikes 1a osutatud volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 61

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 61

Artikkel 61

Läbivaatamisklausel

Läbivaatamisklausel

1.  Komisjon tagab käesoleva määruse kohaldamise korrapärase läbivaatamise.

1.  Komisjon tagab käesoleva määruse kohaldamise korrapärase läbivaatamise.

2.  Hiljemalt viis aastat pärast artiklis osutatud kuupäeva [üldisi toidualaseid õigusnorme muutva määruse jõustumine] ja seejärel iga viie aasta pärast hindab komisjon ameti tulemuslikkust selle eesmärkide, volituste, ülesannete, menetluste ja asukoha suhtes kooskõlas komisjoni suunistega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule.

2.  Hiljemalt viis aastat pärast artiklis osutatud kuupäeva [üldisi toidualaseid õigusnorme muutva määruse jõustumine] ja seejärel iga viie aasta pärast laseb amet koos komisjoniga koostada sõltumatu välishinnangu oma tulemuslikkuse ja saavutuste kohta seoses oma eesmärkide, volituste, ülesannete, menetluste ja asukohtadega. Hinnang põhineb juhatuse tööprogrammil, mis on komisjoniga kokku lepitud. Selles hinnatakse ameti töökorraldust ja mõju ning keskendutakse võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi, sealhulgas sellise muutmise finantsmõjule. Lisaks käsitletakse selles võimalikku vajadust koordineerida ja ühendada ameti tegevust tihedamalt liikmesriikide pädevate asutuste ja teiste liidu ametite tegevusega. Hinnangu andmisel võetakse arvesse sidusrühmade seisukohti nii liidu kui ka riigi tasandil.

 

2 a.  Juhatus tutvub hindamise tulemustega ning annab komisjonile soovitused, milles võidakse käsitleda ameti muutmist.

3.  Kui komisjon leiab, et ameti töö jätkamine ei ole ametile seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, võib ta teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

 

4.  Komisjon esitab hindamistulemused Euroopa Parlamendile, nõukogule ja juhatusele. Hindamistulemused avalikustatakse.

4.  Lõigetes 2 ja 2 a osutatud hinnangud ja soovitused edastatakse komisjonile, nõukogule, Euroopa Parlamendile ja juhatusele. Hindamistulemused ja soovitused avalikustatakse.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2001/18/EÜ

Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  artiklisse 24 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a.  Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas käesoleva direktiivi artikliga 25 ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006.“;

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1829/2003

Artikkel 29 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused ning direktiivi 2001/18/EÜ artiklis 4 osutatud pädevate asutuste arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ning artikliga 40 ning võttes arvesse käesoleva määruse artiklit 30.

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, järelevalvearuanded, samuti ameti teaduslikud arvamused ning direktiivi 2001/18/EÜ artiklis 4 osutatud pädevate asutuste arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ning artikliga 40 ning võttes arvesse käesoleva määruse artiklit 30.

Selgitus

Säte on võetud hetkel kehtiva määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklist 29.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1829/2003

Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas käesoleva määruse artikliga 30 ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a)  artiklisse 17 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a.  Kohustus ennetavalt levitada käesolevas artiklis sätestatud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006.“

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 18 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lisaks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 39 lõikele 2 ning vastavalt kõnealuse määruse artikli 39 lõikele 3 võib amet konfidentsiaalsena käsitlemise heaks kiita järgmise teabe suhtes, mille avalikustamist võib kontrollitava põhjenduse alusel pidada asjaomaseid huve oluliselt kahjustavaks:

välja jäetud

a)  selliste uuringute uuringukava, millega tõendatakse söödalisandi tõhusust seoses selle kavandatud kasutuseesmärkidega, mis on määratletud käesoleva määruse artikli 6 lõikes 1 ja I lisas; ning

 

b)  toimeaine lisandite spetsifikatsioonid ja taotleja ettevõttesiseselt välja töötatud asjakohased analüüsimeetodid, välja arvatud lisandid, millel võib olla kahjulik toime looma- või inimtervisele või keskkonnale.

 

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Tema valduses olevatele dokumentidele juurdepääsu taotluste käsitlemisel kohaldab amet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 põhimõtteid.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 18 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3b.  Liikmesriigid, komisjon ja amet hoiavad konfidentsiaalsena kogu teabe, mis on lõike 2 alusel konfidentsiaalseks tunnistatud, välja arvatud juhul, kui sellist teavet on vaja avalikustada inimeste ja loomade tervise või keskkonna kaitsmiseks. Liikmesriigid käsitlevad käesoleva määruse alusel saadud dokumentidele juurdepääsu taotlusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklile 5.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2065/2003

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1935/2004

Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a)  artiklisse 19 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a.  Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1, sh käesoleva määruse artiklis 20 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 38 ja 39 sätestatud teavet ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.“;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3

Määrus nr 1935/2004

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  igasugune üksikasjalikes kirjeldustes esitatav teave taotluses käsitletud aine tootmise lähteainete ja -preparaatide ning preparaatide koostise kohta, samuti materjalide ja toodete kohta, milles taotleja kavatseb ainet kasutada, nende preparaatide, materjalide või toodete tootmismeetodite kohta ning lisandite ja migreerumise testimise tulemuste kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3

Määrus nr 1935/2004

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kaubamärk, mille all ainet turustatakse; samuti selliste preparaatide, materjali või toodete kaubanimi, milles ainet kasutatakse, kui see on asjakohane, ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1331/2008

Artikkel 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon taotleb ameti arvamust vastavalt käesoleva määruse artikli 3 lõikele 2, avalikustab amet loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40. Lisaks avalikustab ta kõik arvamuste ja käesoleva määruse artikli 6 lõikes 1 osutatud tähtaegade pikendamise taotlused.“;

1.  Kui komisjon taotleb ameti arvamust vastavalt käesoleva määruse artikli 3 lõikele 2, avalikustab amet loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40. Lisaks avalikustab ta kõik arvamuste ja käesoleva määruse artikli 6 lõikes 1 osutatud tähtaegade pikendamise taotlused.

 

1a.  Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1, käesoleva määruse artiklis 12 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 38 ja 39 sätestatud teavet ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1331/2008

Artikkel 11 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1b.  Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas käesoleva määruse artikliga 12 ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1331/2008

Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Käesoleva määruse artiklites 11 ja 12 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 38 ja 39 kehtestatud aktiivset levitamist käsitlevad sätted ei piira määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud dokumentidele juurdepääsemise õigust.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 23 – lõige 1 – viimane lause

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4a)  artikli 23 lõike 1 viimane lause asendatakse järgmisega:

Käesolevas määruses käsitatakse põhiainena toimeainet, mis vastab määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud „toiduaine” kriteeriumitele.

Käesolevas määruses käsitatakse heakskiidetud põhiainena toimeainet, mis vastab määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud „toiduaine” kriteeriumitele.“

Selgitus

Lisada: heakskiidetud. Tegemist on selgitava muudatusettepanekuga, kuna endiselt on palju kahtlusi selles osas, milliseid aineid saab põhiaineteks pidada.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 63 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas tingimuste ja menetlustega, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 39 ja käesolevas artiklis, võib taotleja taotleda, et teatavat käesoleva määruse kohaselt esitatud teavet käsitletaks konfidentsiaalsena, lisades taotlusele kontrollitava põhjenduse.

1.  Kooskõlas tingimuste ja menetlustega, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 39 ja käesolevas artiklis, välja arvatud toksikoloogia, ökotoksikoloogia või keskkonna seisukohast asjakohase teabe korral, võib taotleja taotleda, et teatavat käesoleva määruse kohaselt esitatud teavet käsitletaks konfidentsiaalsena, lisades taotlusele piisava ja kontrollitava põhjenduse. Põhjendus sisaldab kontrollitavaid tõendeid selle kohta, et kõnealuse teabe avaldamine võib kahjustada tema ärihuve või tema eraelu puutumatust ja isikupuutumatust.

Selgitus

Tegemist on selgitusega, see on nähtud ette määruse EÜ) nr 1107/2009 artiklis 63.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 63 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lisaks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 39 lõikele 2 ning vastavalt kõnealuse määruse artikli 39 lõikele 3 võidakse konfidentsiaalsena käsitlemine heaks kiita järgmise teabe suhtes, mille avalikustamist võib kontrollitava põhjenduse alusel pidada asjaomaseid huve oluliselt kahjustavaks:

välja jäetud

a)  toimeaine lisandi spetsifikatsioon ja seotud meetodid toimeaine tootmisel lisandite analüüsimiseks, välja arvatud selliste lisandite puhul, mida peetakse toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt või keskkonna seisukohalt oluliseks, ning nende lisandite analüüsiga seotud meetodid;

 

b)  toimeaine tootmispartiide tulemused, kaasa arvatud lisandid; ning

 

c)  teave taimekaitsevahendi täieliku koostise kohta.“;

 

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 63 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 a)  artikli 63 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Käesolev artikkel ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu) kohaldamist.

3.  Käesolev artikkel ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) ning määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 2015/2283

Artikkel 10 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidus uuendtoidu turule laskmise loa andmise menetlust ja artiklis 9 osutatud liidu loetelu uuendamist alustatakse kas komisjoni algatusel või pärast seda, kui taotleja on esitanud komisjonile taotluse, mis on kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on olemas, vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39f. Komisjon teeb taotluse liikmesriikidele viivitamata kättesaadavaks.

1.  Liidus uuendtoidu turule laskmise loa andmise menetlust ja artiklis 9 osutatud liidu loetelu uuendamist alustatakse kas komisjoni algatusel või pärast seda, kui taotleja on esitanud komisjonile taotluse, mis on kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on olemas, vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39f. Komisjon teeb taotluse liikmesriikidele viivitamata kättesaadavaks ning avalikustab taotluse kokkuvõtte.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2015/2283

Artikkel 23 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4a.  Käesoleva määruse artiklis 23 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklites 38 ja 39 kehtestatud aktiivset levitamist käsitlevad sätted ei piira määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud dokumentidele juurdepääsemise õigust.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2015/2283

Artikkel 23 – lõige 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta käesoleva artikli lõigete 1–4 rakendamise üksikasjalikud normid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Määruse (EL) nr 2283/2015 artikli 23 lõikes 8 on sätestatud, et komisjon võib rakendusaktidega võtta vastu lõigete 1 kuni 6 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad. See on nõutud, sest uuendtoidu kirjeldused võivad hõlmata uusi aspekte, mis ei ole praegu teada. See säte peab alles jääma.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL) nr 2015/2283

Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a)  artiklisse 25 lisatakse järgmine lõige:

 

„1a.  Kohustus ennetavalt levitada käesolevas määruses sätestatud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste või juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006.“

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 9a

 

Riskijuhtimise läbipaistvus

 

1.  Komisjon ja liikmesriigid täidavad oma riskijuhtimise ülesandeid artiklites 1–9 osutatud õigusaktide raames, hoides läbipaistvuse kõrget taset. Nad avalikustavad põhjendamatult viivitamata eelkõige järgmise:

 

a)  riskijuhtimise protsessi varajases etapis kõigi kavandatavate riskijuhtimismeetmete eelnõud;

 

b)  päevakorrad, protokollid, koosolekute üksikasjalikud kokkuvõtted ja meetmete eelnõud, mida plaanitakse võtta vajaduse korral delegeeritud õigusaktidega või rakendusaktidega, sh kõigi liikmesriikide hääletustulemused ja nende põhjendused komiteedes määruse (EL) nr 182/20111 a tähenduses, sh apellatsioonikomiteedes, mis toetavad komisjoni [määruse (EÜ) nr 178/2002, direktiivi 2001/18/EÜ, määruse (EÜ) nr 1829/2003, määruse (EÜ) 1831/2003, määruse (EÜ) nr 2065/2003, määruse (EÜ) nr 1935/2004, määruse (EÜ) nr 1331/2008, määruse (EÜ) nr 1107/2009 ja määruse (EÜ) nr 2015/2283] rakendamisel, kui nende raames arutletakse ja hääletatakse riskijuhtimismeetmete üle; ning

 

c)  liikmesriikide töörühmade koosolekute – mille raames arutatakse asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid – päevakorrad ja üksikasjalikud protokollid;

 

2.  Lõike 1 kohaldamiseks lisab komisjon iga meetme eelnõule, mis võetakse vastavalt [toidualaste õigusnormide määruse] artiklile 58, direktiivi 2001/18/EÜ artiklile 30, määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklile 35, määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 22, määruse (EÜ) nr 2065/2003 artiklile 19, määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 23, määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 14, määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 79 ning määruse (EL) nr 2015/2283 artiklitele 30 ja 32, järgmisi elemente sisaldav seletuskiri:

 

a)  meetme põhjused ja eesmärgid;

 

b)  meetme põhjendus, tuginedes vajalikkuse ja proportsionaalsuse kaalutlustele;

 

c)  meetmete mõju rahva- ja loomatervisele, keskkonnale, ühiskonnale ja toidukäitlejatele, nagu see nähtub mõjuhinnangu tulemustest; ning

 

d)  kõigi [toidualaste õigusnormide määruse] artikli 9 kohaste avalike arutelude tulemus.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

  • [1]    Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]   Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

1. Taustteave

Pärast mitut tõsist toidukriisi asutati määrusega (EÜ) nr 178/2002 Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), mille vastutusalasse kuulub teaduslik riskihindamine. Riskijuhtimine on liidu institutsioonide, eelkõige komisjoni kohustus. Praegu peetakse liidu toiduohutust maailma parimaks. Toimivuskontrolli käigus tegi komisjon kindlaks, et määrusega saavutatakse toiduohutuse kõrge taseme tagamise ja siseturu ühtlustamise eesmärgid.

Laialdane skepsis geneetiliselt muundatud organismide ja sellega seotud herbitsiid glüfosaadi suhtes tekitas üldsuses herbitsiidide ja üldiselt pestitsiidide alast poleemikat, millest kasvas välja üks kodanikualgatus. Komisjon järeldas selle kodanikualgatuse edust, et tugevdada tuleb üldsuse usaldust riskihindamisse ning võttis endale kohustuse esitada vastav seadusandlik ettepanek.

2. Komisjoni ettepanek

2018. aasta aprillis esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku määruse (EÜ) nr 178/2002 uuesti sõnastamiseks, võttes aluseks järgmised põhipunktid:

–  EFSA läbipaistvuseeskirjade rangemaks muutmine;

–  rangemad eeskirjad selliste uuringute usaldusväärsuse, objektiivsuse ja sõltumatuse tagamiseks, mida EFSA riskihindamisel kasutab;

–  EFSA tegevusvaldkonna ja juhtimise parandamine;

–  liikmesriikide suurem kaasatus EFSAs;

–  EFSA atraktiivsuse suurendamine teadlaste hulgas;

–  terviklik ja tõhus riskiteavitusstrateegia, millesse on kaasatud komisjon, liikmesriigid ja EFSA.

Ühtsuse säilitamiseks tuleb samaaegselt kohandada kaheksat valdkondlikku õigusakti seoses läbipaistvuse ja konfidentsiaalsusega.

3. Raportööri seisukohad

Põhimõtteliselt tunneb raportöör komisjoni määruse ettepaneku üle heameelt. Seni on EFSA avaldanud küll palju teavet, kuid ta ei ole selleks õiguslikult kohustatud. Seetõttu saab üldsus õiguse juurdepääsuks taotlustest ja esitatud uuringutest pärinevale teabele üksnes määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel, milles käsitletakse dokumentidele juurdepääsu. Võrdlusest muude ELi ametitega ning taimekaitsevahendile loa andmist käsitlevast arutelust nähtub, et EFSA läbipaistvust käsitlevad eeskirjad tuleb läbi vaadata. Lisaks sellele on EFSA-l üha raskem leida teaduskomisjonidesse eksperte.

Muudatusettepanekud tekitavad aga pigem uusi probleeme, mitte ei lahenda olemasolevaid mureküsimusi. Lisaks on komisjoni parema õigusloome põhimõtetega vastuolus avalikustamise ajastus, konsulteerimisaja märkimisväärne lühendamine ja mõjuhinnangu puudumine.

Raportöör kritiseerib eelkõige järgmist:

Puuduv mõjuhinnang

Kui alusmääruse õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT) viitas toidualaste õigusnormide üldistele põhimõtetele ning kiirhoiatussüsteemile ja kriisireguleerimisele, teeb komisjon nüüd muudatused artiklites, mida REFIT ei hõlmanud. Kavandatud läbipaistvust käsitlevad eeskirjad võivad Euroopa toiduainetööstuse innovatsioonijõudu ja konkurentsivõimet tõsiselt kahjustada. Vajalik oleks erinevate võimaluste kaalumine seoses taotlustest pärineva tundliku teabe avalikustamise ajaga. Seepärast on arusaamatu, miks komisjon mõjuhinnangust loobus. Samuti ei tehtud mõjuhinnangut kaheksa valdkondliku õigusakti puhul.

Komisjon soovib EFSA eelarvet märkimisväärselt suurendada (+80 %). Kui aga Euroopa seadusandja ei jõua kõnealuse rahaeraldise määra osas kokkuleppele, ei ole ametil võimalik täita oma mandaati, milleks ta on läbivaadatud määruse kohaselt kohustatud. Ka selle kohta oleks olnud vajalik koostada erinevate rahastamismudelitega mõjuhinnang.

Komisjoni ettepaneku aeg

Komisjon põhjendab oma ettepanekut olulise vajadusega reageerida kodanikualgatusele „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“. Euroopa Parlament lõi 2018. aasta märtsis pestitsiidide erikomisjoni (PEST), et uurida lubade andmise menetlust ja esitada tegutsemisvõimalusi. Komisjon ignoreeris kõnealust demokraatliku arvamusekujundamise protsessi ja ennetas selle tulemusi.

Konsulteerimise aega tavalise kaheteistkümne nädala asemel kaheksale nädalale lühendades jättis komisjon asjaomastele isikutele konsulteerimiseks vaevu aega. Samuti oli võimalik reageerida üksnes üldistele küsimustele, kuid mitte komisjoni konkreetsetele plaanidele. Komisjoni ettepaneku avaldamine veidi pärast avaliku konsultatsiooni lõppu lubab oletada, et määruse eelnõu sõnastus oli juba valmis ja tegemist oli vaid pseudo-konsultatsiooniga.

Euroopa Parlamendil ei ole Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistest tingitud ajaliste piirangute tõttu peaaegu üldse võimalik tavalise hoolikusega tegutseda ning pöörduda sõltumatute välisekspertide poole. Raportöör loodab, et see ei olnud tahtlik.

Läbipaistvust käsitlevad eeskirjad

Erinevalt ECHAst ja EMAst, mis avalikustavad taotluste ja nende aluseks olevate uuringute kohase teabe oma teadusliku arvamusega samal ajal, teeb komisjon ettepaneku avalikustada toidualaste õigusnormide valdkonnas lubade andmise menetluse puhul kõnealune teave juba taotluse esitamise ajal. Sellel võib aga olla kaugeleulatuv mõju taotleja konkurentsi- ja innovatsioonivõimele. Kolmandatest riikidest pärit konkurendid võivad tooteideed kasutusele võtta ning need juba Euroopa loa andmise menetluse ajal realiseerida, eriti kuna uuendustegevust toiduainesektoris ei saa üldjuhul patentidega kaitsta. Komisjoni ettepanek seab seega ohtu olulised töökohad. Peale selle võib uute eeskirjadega kaasneda see, et ettevõtjad viivad oma uurimis- ja väljaarendamistegevuse kolmandatesse riikidesse. Lisaks kätkeb varajane avalikustamine EFSA-le mõjuva avalikkuse surve ohtu.

Juba praegu annab EFSA vastuoluliste juhtumite puhul pärast oma teadusliku arvamuse eelnõu avalikustamist huvitatud isikutele võimaluse esitada konsultatsiooni raames oma arvamus tellitud uuringute kohta. Aspartaami juhtumi puhul viis konsulteerimine näiteks selleni, et EFSA korrigeeris oma arvamust.

Liikmete nimetamine teaduskomisjonidesse

Liikmesriikide kaasamine teaduskomisjonide liikmete nimetamisse kohustusega nimetada hulgaliselt eksperte võib viia selleni, et EFSAt mõjutatakse poliitilise sekkumise kaudu. Lisaks sellele on küsitav, kas siis, kui iga liikmesriik korraldaks oma hankemenetluse, oleks tagatud kõigi erialavaldkondade asjakohane hõlmamine. Liikmesriikide pidev teabevahetus kõnealuse ekspertide otsingu olukorra kohta suurendaks veelgi märkimisväärselt juba niigi suurt täiendavat halduskoormust. Seetõttu tuleks liikmesriikidele anda küll ekspertide nimetamise võimalus, kuid neid ei tohiks selleks kohustada. Lõppkokkuvõttes peaks EFSA koostama võimalikult paljudest liikmesriikidest pärinevate ekspertide nimekirjad ning tegema nende hulgast valiku.

4. Raportööri muudatusettepanekud

Raportöör teeb ettepaneku viia EFSA läbipaistvust käsitlevad eeskirjad kooskõlla muude ametite läbipaistvust käsitlevate eeskirjadega, et taotlustest ja uuringutest pärinev ning konsultatsioonide kohane mittekonfidentsiaalne teave oleks kättesaadav alles EFSA teadusliku arvamuse avalikustamise ajal ning mitte juba taotluse esitamise ajal. Ainult nii on võimalik ideede vargust takistada. Kõnealune teave tuleks avalikustada üksnes siis, kui taotlus jääb jõusse.

Range läbipaistvuse kohustust tuleks kohaldada ka riskijuhtimise ja riskiteavituse suhtes. Komisjon ja liikmesriigid peaksid olema kohustatud avaldama töörühmade koosolekute protokollid ja alaliste komiteede hääletustulemused.

Auditi tegemise kohustus peaks ulatuma ka kolmandates riikides asuvate laboriteni, millelt on Euroopa ettevõtjad tellinud uuringud. Selle eest peaks vastutama komisjoni Toidu- ja Veterinaaramet (FVO).

Raportöör väljendab heameelt sidusrühmade esindajate EFSA juhatusse kaasamise üle (analoogselt ECHA ja EMAga). Sellegipoolest peab ta määrusega (EÜ) nr 178/2002 hõlmatud laia tootevaliku tõttu vajalikuks kaasata mitte ainult üks, vaid kaks tööstussektori esindajat (geneetiliselt muundatud organismid / taimekaitsevahendid ning toiduained/lisaained). Sama on ette nähtud ka valitsusväliste organisatsioonide (keskkond ja tarbijakaitse) kaasamise puhul.

5. Järeldused

Toidualaseid õigusnorme käsitleva määruse (EÜ) nr 178/2002 näol on tegemist edulooga. Sellega kehtestas EL oma siseturul maailma rangeimad toiduainete ohutusstandardid. Seda kinnitas alusmääruse toimivuskontroll.

Nüüd tuleks EFSA struktuur ja läbipaistvus viia kooskõlla muude ELi ametite struktuuri ja läbipaistvusega. Komisjon väljub aga oma ettepanekutes selgelt ECHA ja EMA eeskirjade piirest. See on täpselt sama arusaamatu kui asjaolu, et komisjon tahab üksnes ühe taimekaitsevahendile loa andmise menetluse kohase avaliku arutelu tõttu ning ilma nõuetekohase mõjuhinnanguta kohaldada kogu toiduainetesektori suhtes uusi, ettevõtjate eksistentsi ohustavaid eeskirju.

Lisaks sellele on komisjoni ettepanek ebatäpne. Paljud üksikasjalikud küsimused tuleks ameti sise-eeskirjades määrata alles tagantjärele, mis muudab ettepanekute hindamise keeruliseks. See kehtib ka riskiteavituse puhul, mis on oluliseks alustalaks, kui EL soovib taastada kodanike usalduse toiduohutusse.

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS (11.10.2018)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)
(COM(2018)0179 – C8‑0144/2018 – 2018/0088(COD))

Arvamuse koostaja: Ricardo Serrão Santos

LÜHISELGITUS

Raportöör:

–  on seisukohal, et toidu ohutuse tagamine turul ning kõrgete ohutusstandardite jätkumine on ELi kodanike jaoks väga olulised;

–  rõhutab Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) kui komisjonile, parlamendile ja liikmesriikidele teadusalaste nõuannete andja tähtsust;

–  pooldab komisjoni ettepanekut ajakohastada üldisi toidualaseid õigusnorme käsitlevat määrust (GFL), eriti riskihindamise läbipaistvuseeskirjade täpsustamise osas ja Euroopa Toiduohutusameti poolt riskihindamisel kasutatavate uuringute usaldusväärsuse, objektiivsuse ja sõltumatuse tagatiste karmistamise osas;

–  on seisukohal, et tuleb luua tingimused, mis võimaldavad liidu kodanikel täielikult usaldada liidu asutusi ja ameteid nagu Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ning seda usaldust on võimalik saavutada ja hoida üksnes läbipaistvate ja selgete eeskirjade ja meetodite kohaldamisega;

–  rõhutab, et teadusliku eksperdipädevuse kõrge taseme saavutamiseks EFSA eri töövaldkondades tuleb tugevdada EFSA suutlikkust;

–  on seisukohal, et mitmes kontekstis, sh eelnimetatud kontekstis peavad otsused põhinema parimatel kättesaadavatel teaduslikult põhjendatud teadmistel ning peab oluliseks edendada EFSA suutlikkust tunnustatud teadlaste kaasamisega ameti teaduspaneelidesse;

–  rõhutab, et riski hindamist saab kiiresti läbi viia üksnes juhul, kui on olemas kõikehõlmav ja tõhus riskiteavitusstrateegia, mis hõlmab kõiki osapooli kogu riskihindamisprotsessi vältel, ning säilib avatud dialoog;

–  peab murettekitavaks, et komisjoni ettepanekus jäetakse tähelepanu alt välja kalapüük, eelkõige vesiviljelus, ning juhib tähelepanu asjaolule, et kalatooted on loomse valgu üks kõige olulisemaid ja tervislikumaid allikaid, samuti on EL selliste toodete suurim turg ja suurim tarbija maailmas ning praegu impordib EL 68 % nendest toodetest kolmandatest riikidest;

–  rõhutab, kui tähtsad on toidu allikana kalandustooted, mille kohta koostati teaduslik arvamus „Toit ookeanidest“ („Food from the Oceans“) ja mida teadusliku nõustamise mehhanismi teadusnõustajate kõrgetasemeline töörühm tutvustas Euroopa Komisjonile 2017. aasta novembris.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Geneetiliselt muundatud organisme ei tohiks tahtlikult keskkonda viia ega turule lasta, ei toodetena ega nende koostises, see rikub ettevaatuspõhimõtet ka siis, kui selle teaduslikult põhjendatud tagajärjed asjaomastes valdkondades (keskkond, tervis, liigirikkus jne) puuduvad.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kogemustest nähtub, et ameti juhatuse roll on keskendatud haldus- ja finantsküsimustele ega mõjuta ameti tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi liikmesriikide esindajad, nähes samas ette, et nendel esindajatel oleks eelkõige riskihindamise kogemus.

(11)  Kogemustest nähtub, et ameti juhatuse roll on keskendatud haldus- ja finantsküsimustele ega mõjuta ameti tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi liikmesriikide esindajad ning kodanikuühiskonna ja tööstussektori esindajad, nähes samas ette, et nendel esindajatel oleks eelkõige riskihindamise kogemus.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  edendada riskijuhtimisalaste soovituste sõnastamisel järjepidevust ja läbipaistvust;

b)  edendada riskijuhtimisalaste soovituste sõnastamisel järjepidevust, läbipaistvust ja selgust;

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 1a – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kaks komisjoni määratud ja teda esindavat hääleõiguslikku liiget ja nende asendusliikmed;

a)  kaks komisjoni määratud ja teda esindavat hääleõiguslikku liiget ja kaks asendusliiget;

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 1a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  üks Euroopa Parlamendi määratud hääleõiguslik liige;

b)  üks Euroopa Parlamendi määratud hääleõiguslik liige ja üks asendusliige;

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 1a – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  neli kodanikuühiskonna ja toidutarneahela huve esindavat hääleõiguslikku liiget, nimelt üks tarbijaorganisatsioonide, üks valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, üks põllumajandusettevõtjate organisatsioonide ja üks tööstusorganisatsioonide huve esindav liige. Need liikmed määrab ametisse nõukogu, kes konsulteerib Euroopa Parlamendiga komisjoni koostatud nimekirja alusel, milles on rohkem nimesid kui täidetavaid kohti. Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse Euroopa Parlamendile koos asjakohaste taustdokumentidega. Euroopa Parlament võib nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul alates teatamisest esitada oma seisukohad arutamiseks nõukogule, kes seejärel nimetab need liikmed juhatusse.

c)  kuus kodanikuühiskonna ja toidutarneahela huve esindavat hääleõiguslikku liiget, nimelt üks tarbijaorganisatsioonide, üks valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, üks põllumajandusettevõtjate organisatsioonide, üks kalanduse ja vesiviljeluse organisatsioonide, üks agrokeemiatööstuse ja üks toiduainetööstuse huve esindav liige. Need liikmed määrab ametisse nõukogu, kes konsulteerib Euroopa Parlamendiga komisjoni koostatud nimekirja alusel, milles on rohkem nimesid kui täidetavaid kohti. Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse Euroopa Parlamendile koos asjakohaste taustdokumentidega. Euroopa Parlament võib nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul alates teatamisest esitada oma seisukohad arutamiseks nõukogule, kes seejärel nimetab need liikmed juhatusse.

Selgitus

Tootjate huvid ühelt poolt geneetiliselt muundatud organismide ja taimekaitsevahendite valdkonnas ning teiselt poolt toidu ja abiainete tootjate valdkonnas on erinevad. Samamoodi ka põllumajandus ja kalandus/vesiviljelus. Juhatusse peaks kuuluma ka kalanduse ja vesiviljeluse esindaja. Seepärast peaks juhatusse olema kaasatud kaks eraldi tööstussektori esindajat.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni eksperdid teostavad kontrolle, sealhulgas auditeid, veendumaks, et katsete tegemise üksused vastavad ametile liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotluse osana esitatud katsete ja uuringute tegemise asjaomastele standarditele. Kõnealuseid kontrolle korraldatakse koostöös liikmesriikide pädevate asutustega.

Komisjoni Toidu- ja Veterinaarameti (FVO) eksperdid teostavad kontrolle, sealhulgas auditeid, veendumaks, et ELi ja kolmandate riikide katsete tegemise üksused vastavad ametile liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotluse osana esitatud katsete ja uuringute tegemise asjaomastele standarditele. Kõnealuseid kontrolle korraldatakse koostöös liikmesriikide või asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutustega.

Selgitus

Toidu- ja Veterinaaramet kehtestab tulemuslikud kontrollisüsteemid ning hindab, kuidas täidetakse ELi standardeid ELis ja ELi eksportivates kolmandates riikides. See toimub eelkõige nii, et Toidu- ja Veterinaaramet teeb liikmesriikides ja ELi eksportivates kolmandates riikides inspektsioone.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Olenemata lõikest 1 käsitatakse selgroogsetega katsete tegemisse või toksikoloogiliste andmete saamisesse kaasatud füüsiliste isikute nimede ja aadresside avalikustamist asjaomaste füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja isikupuutumatust oluliselt kahjustavana ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud juhul, kui selleks on avalikust huvist tulenevad ülekaalukad põhjused.

2.  Olenemata lõikest 1 käsitatakse katsete tegemisse või toksikoloogiliste andmete saamisesse kaasatud füüsiliste isikute nimede ja aadresside avalikustamist asjaomaste füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja isikupuutumatust oluliselt kahjustavana ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud juhul, kui selleks on avalikust huvist tulenevad ülekaalukad põhjused.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

Viited

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

PECH

28.5.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Ricardo Serrão Santos

31.5.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa, Peter van Dalen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Giuseppe Ferrandino, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Daciana Octavia Sârbu, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Klaus Buchner

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

GUE/NGL

Anja Hazekamp

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (15.10.2018)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

Arvamuse koostaja: Jiří Maštálka

LÜHISELGITUS

Ettepaneku hindamine

Käesolev Euroopa Komisjoni kauaoodatud ettepanek Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) riskihinnangutes kasutatavate tööstussektori poolt läbi viidud konfidentsiaalsete uuringute avalikustamise kohta sisaldab positiivseid elemente, kuid sellega ei võimaldata siiski andmete sisulist sõltumatut kontrolli.

Ettepanekuga muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (edaspidi „üldiste toidualaste õigusnormide määrus“) ja mitut seotud määrust ja direktiivi. Arvamuse koostaja hinnangul on ettepanekus tehtud läbipaistvust käsitlevaid positiivseid muudatusi, kuid selles on ka sätteid, mida tuleb Euroopa Komisjoni eesmärgi saavutamiseks muuta või tugevdada.

Seepärast on arvamuse koostaja lähenenud ettepanekule terviklikult ning komisjoni ettepanekut edasi arendanud, et Euroopa Toiduohutusameti teostatavat riskihindamisprotsessi vajalikul määral ja täielikult reformida ning võimaldada seega ELil tervikuna järgida Århusi konventsiooni (keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon).

Ettepaneku kaks peamist elementi on andmete automaatne ja ennetav avaldamine masinloetaval kujul ning uuringute registri loomine, mille eesmärk on hoida ära olukorda, kus tööstuse esindajad valivad välja ainult enda jaoks soodsad uuringud. Lisaks on ettepanekus tehtud mõned väiksemad muudatused seoses riskist teavitamise, kolmandate isikutega konsulteerimise ning EFSA juhatuse koosseisu reformimisega, mis kujutavad endast kõik positiivseid samme õiges suunas.

Arvamuse koostaja on siiski veendunud, et isegi kui tööstusele antakse tõepoolest andmete sõltumatu võrdlemise ja avaldamise luba, on nendest kahest sättest saadav kasu suhteliselt väike. Ettepanekus esitatakse nimelt uus säte, mille kohaselt ei tohi teaduslike andmete ja uuringute avaldamine liidu toidualaste õigusnormide kohaste loataotluste, GMOde loataotluste ja toidu lisaainete loataotluste kohta piirata „dokumendi või selle osade suhtes kehtida võivat intellektuaalomandi õigust“. Lisaks luuakse ettepanekus teatavate teabekategooriate kohta võimalus, et teabe avalikustamist võib pidada ärihuvisid oluliselt kahjustavaks.

Andmete loata taaskasutamise võimatus ohustab võimalust vähendada toksilisuse uuringute koguarvu ning takistab avalikkuse kontrolli tulemuste üle ja potentsiaalse kahjuliku tervise- ja keskkonnamõju paremat mõistmist. See ohustab ka vastastikuse eksperdihinnangu andmist, mis on aga hädavajalik, et tagada riskihindamise täielik tõhusus.

Vaatamata ettepanekus tehtud muudatustele, millel on läbipaistvusele positiivne mõju, peab arvamuse koostaja vajalikuks komisjoni ettepanekut muuta, et säilitada ja laiendada Euroopa Liidu toidualaste õigusnormidega kehtestatud läbipaistvust, mis puutub eri teabekategooriatesse ja mida käsitletakse eri direktiivides, mida selle ettepanekuga muudetakse.

ELi toidutarneahela riskihindamisprotsessi põhjalik muutmine

Arvamuse koostaja ei pea mõistlikuks komisjoni ettepanekus sõnastatud soovi „võrrelda üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, sealhulgas Århusi konventsioonist tulenevaid õigusi, ettevõtjatest taotlejate õigustega“. Samuti on arvamuse koostaja veendunud, et EL ei peaks kaitsma ettevõtjaid rohkem kui Århusi konventsiooniga (rakendatakse määrustega (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006) juba ette nähtud. Lisaks on arvamuse koostaja kindlalt vastu sellele, et EFSA-le eraldatud ELi maksumaksja raha kasutatakse taotlejatest eraettevõtjate nõustamiseks.

Arvamuse koostaja tahab tagada, et läbipaistvus on norm ja konfidentsiaalsuse kasutamine erand. Läbipaistvuse põhimõtte rakendamisel tehtavaid erandeid tuleb rangelt tõlgendada, et tagada täielik sõltumatu ja avalik kontroll. Selleks on aga vaja üldiste toidualaste õigusnormide määrust mitmes asjas muuta.

Ettepaneku kohta tehtud muudatusettepanekud, mis puudutavad valdkondlikke eeskirju, peaksid aitama kaotada senised lüngad seoses toiduohutuse alase teabe avalikustamisega ülekaaluka avaliku huvi korral. Ühtlasi peab arvamuse koostaja asjakohaseks, et üldiste toidualaste õigusnormide määruses esitataks ka horisontaalne ja mitteammendav loetelu teabeelementidest, mida ei tohi kunagi salastada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Määruses (EÜ) nr 178/2002 on „riskianalüüs“ määratletud kui protsess, mis koosneb järgmisest kolmest omavahel seotud osast: riski hindamine, riski juhtimine ja riskist teavitamine. Riski hindamiseks liidu tasandil asutati määrusega Euroopa Toiduohutusamet (EFSA, edaspidi „amet“), kes on toidu ja sööda ohutuse eest vastutav riskihindamise asutus liidus. Riskiteavitus on riskianalüüsiprotsessi oluline osa.

(2)  Määruses (EÜ) nr 178/2002 on „riskianalüüs“ määratletud kui protsess, mis koosneb järgmisest kolmest erinevast, kuid omavahel seotud osast: riski hindamine, riski juhtimine ja riskist teavitamine. Riski hindamiseks liidu tasandil asutati määrusega Euroopa Toiduohutusamet (EFSA, edaspidi „amet“), kes on toidu ja sööda ohutuse eest vastutav riskihindamise asutus liidus. Riskiteavitus on riskianalüüsiprotsessi oluline osa ning eeldab ohtude ja riskide, riskitegurite ja riski tajumisega seotud teabe ja arvamuste interaktiivset vahetamist kogu riskianalüüsi toimumise ajal riski hindajate, riski juhtijate, tarbijate, toidu- ja söödakäitlemisettevõtjate ja akadeemiliste ringkondade vahel, kaasa arvatud riski hindamise tulemuste ja riskijuhtimisotsuste tausta selgitamist.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Määruse (EÜ) nr 178/2002 hindamise (edaspidi „üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontroll“)21 käigus tehti kindlaks, et riskiteavitust ei peeta üldiselt piisavalt tõhusaks, mis võib mõjutada tarbijate usaldust riskianalüüsiprotsessi tulemuste suhtes.

(3)  Määruse (EÜ) nr178/2002 hindamise (edaspidi „üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontroll“)21 käigus tehti kindlaks, et riskiteavitust ei peeta üldiselt piisavalt tõhusaks, mis võib mõjutada negatiivselt riskianalüüsiprotsessi tulemusi.

__________________

__________________

21 Komisjoni talituste 15. jaanuari 2018. aasta töödokument „The REFIT evaluation of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002)“ (Üldiste toidualaste õigusnormide (määruse (EÜ) nr 178/2002) REFIT-hindamine), SWD(2018)38 final.

21 Komisjoni talituste 15. jaanuari 2018. aasta töödokument „The REFIT evaluation of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002)“ (Üldiste toidualaste õigusnormide (määruse (EÜ) nr 178/2002) REFIT-hindamine), SWD(2018)38 final.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Seepärast on vaja kogu riskianalüüsi jooksul tagada terviklik ja pidev riskiteavitusprotsess ning kaasata sellesse liidu ja riikliku tasandi riskihindajad ja riskijuhid. Seda protsessi peaks ühitama avatud dialoogiga kõigi huvitatud isikute vahel, et tagada riskianalüüsiprotsessi sisemine sidusus ja järjepidevus.

(4)  Seepärast on vaja kogu riskianalüüsi jooksul tagada terviklik, läbipaistev, sõltumatu ja pidev riskiteavitusprotsess ning kaasata sellesse liidu ja riikliku tasandi riskihindajad ja riskijuhid. See protsess peaks suutma panustada kaasavasse ja avatud dialoogi kõigi huvitatud isikute vahel, et tagada ainult avalike huvide domineerimine, täpsus, terviklikkus, läbipaistvus ja riskianalüüsiprotsessi järjepidevus.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Eriti tuleks rõhutada nii riskihindamise tulemuste endi sidusat, asjakohast ja õigeaegset selgitamist kui ka selle selgitamist, kuidas neid koos muude seadusandlike teguritega kasutatakse riskijuhtimisotsuste tegemisel, kui see on asjakohane.

(5)  Eriti tuleks rõhutada nii riskihindamise tulemuste endi täpset, selget ja õigeaegset selgitamist kui ka selle selgitamist, kuidas neid koos muude seadusandlike teguritega kasutatakse riskijuhtimisotsuste tegemisel, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Selle saavutamiseks on vaja kehtestada riskiteavituse üldeesmärgid ja -põhimõtted, võttes arvesse riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle.

(6)  Selle saavutamiseks on vaja kehtestada riskiteavituse üldeesmärgid ja -põhimõtted, võttes arvesse riskihindajate ja riskijuhtide vastavaid rolle ning tagades samal ajal nende sõltumatuse.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Tuginedes nendele üldeesmärkidele ja -põhimõtetele, tuleks tihedas koostöös ameti ja liikmesriikidega ning pärast asjakohaseid avalikke konsultatsioone välja töötada riskiteavituse üldkava.

(7)  Tuginedes nendele üldeesmärkidele ja -põhimõtetele, tuleks tihedas koostöös ameti ja liikmesriikidega ning pärast asjakohaste avalike konsultatsioonide korraldamist välja töötada reaalajas toimuva riskiteavituse üldkava.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Üldkavas tuleks määratleda kesksed tegurid, mida tuleb arvesse võtta riskiteavitustegevuse kavandamisel, näiteks erinevad riskitasemed, riski laad ja selle võimalik mõju rahvatervisele, see, keda ja mida risk otseselt või kaudselt mõjutab, riskikokkupuute piirnormid, riskikontrolli suutlikkus ja muud riskitaju mõjutavad tegurid, sealhulgas erakorralisuse tase ja kohaldatav õigusraamistik ning asjakohane turukontekst. Samuti tuleks üldkavas määratleda töövahendid ja kanalid, mida tuleb kasutada, ning kehtestada asjakohased mehhanismid, millega tagada sidus riskiteavitus.

(8)  Üldkavas tuleks määratleda kesksed tegurid, mida tuleb arvesse võtta riskiteavitustegevuse kavandamisel, näiteks erinevad ohu- ja riskitasemed, ohu laad ja selle võimalik mõju rahvatervisele ja keskkonnale, see, milliseid elanikkonnarühmi võib risk otseselt või kaudselt mõjutada, riskikokkupuute piirnormid, riskiga kokkupuutumise ja riski kontrollimise suutlikkus, selle haldamise viisid ja muud riski mõistmist mõjutavad tegurid, sealhulgas erakorralisuse tase ja kohaldatav õigusraamistik. Samuti tuleks üldkavas määratleda töövahendid ja kanalid, mida tuleb kasutada, ning kehtestada asjakohased, põhjalikud ja kiired mehhanismid, millega tagada täpne riskiteavitus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  On asjakohane viia ameti juhatuse koosseis kooskõlla detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisiga vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 2012. aasta ühisavaldusega detsentraliseeritud ametite kohta22.

(10)  On asjakohane viia ameti juhatuse koosseis kooskõlla detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisiga vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 2012. aasta ühisavaldusega detsentraliseeritud ametite kohta22, võttes samal ajal arvesse ka Ühendkuningriigi lahkumist EList ja sellest tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

_________________

_________________

22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf.

22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kogemustest nähtub, et ameti juhatuse roll on keskendatud haldus- ja finantsküsimustele ega mõjuta ameti tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi liikmesriikide esindajad, nähes samas ette, et nendel esindajatel oleks eelkõige riskihindamise kogemus.

(11)  Kogemustest nähtub, et ameti juhatuse roll on keskendatud haldus- ja finantsküsimustele ega mõjuta ameti tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi liikmesriikide esindajad, kaasa arvatud kodanikuühiskonna ja tööstussektori esindajad, nähes samas ette, et nendel esindajatel oleks eelkõige kogemusi riskide ja probleemide hindamisel ja haldamisel ning neil ei ole taotlejatega huvide konflikti.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Juhatus tuleks valida nii, et tagada liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajate vastavus kõige kõrgematele pädevusstandarditele ja asjakohaste laiaulatuslike kogemuste olemasolu.

(12)  Juhatus tuleks valida nii, et tagada liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajate vastavus kõige kõrgematele pädevusstandarditele, pühendumine tervise ja keskkonna kaitsele ja asjakohaste laiaulatuslike kogemuste olemasolu.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrolliga tuvastati teatavaid puudusi ameti pikaajalises suutlikkuses säilitada oma kõrgetasemelist eksperdipädevust. Eriti on vähenenud teaduskomisjonide liikmeteks kandideerijate arv. Süsteemi tuleks seega tugevdada ning liikmesriigid peaksid olema aktiivsemad, et tagada piisav ekspertide arv, et täita liidu riskihindamissüsteemi vajadus kõrgetasemelise teadusliku eksperdipädevuse, sõltumatuse ja valdkondadevahelise eksperdipädevuse järele.

(13)  Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrolliga tuvastati teatavaid puudusi ameti pikaajalises suutlikkuses säilitada oma kõrgetasemelist eksperdipädevust. Eriti on vähenenud teaduskomisjonide liikmeteks kandideerijate arv. Et selle nähtusega mõjusamalt tegeleda, tuleks süsteemi seega tugevdada ja edendada ning liikmesriigid peaksid olema aktiivsemad, et tagada piisav ekspertide arv, võttes toetusmeetmeid ja kasutades stiimuleid ja preemiaid, et suurendada osalemise taset ja huvi selle vastu, et täita liidu riskihindamissüsteemi vajadus kõrgetasemelise teadusliku eksperdipädevuse, sõltumatuse ja valdkondadevahelise eksperdipädevuse järele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Selleks et säilitada riskihindamise sõltumatus riskijuhtimisest ning muudest liidu tasandi huvidest, on asjakohane, et teaduskomisjonide liikmete nimetamine liikmesriikide poolt, nende valimine ameti tegevdirektori poolt ja nende määramine ameti juhatuse poolt põhinevad rangetel kriteeriumidel, millega tagatakse ekspertide tipptase ja sõltumatus ning samas ka vajalik valdkondadevaheline eksperdipädevus iga komisjoni jaoks. Samuti on sel põhjusel oluline, et tegevdirektoril, kelle ülesanne on kaitsta EFSA huve ning eriti selle eksperdipädevuse sõltumatust, on ülesanne valida ja nimetada ametisse asjaomaseid teaduseksperte. Tuleks kehtestada lisameetmed, tagamaks, et teadusekspertidel on vahendid tegutseda sõltumatult.

(14)  Selleks et säilitada liidu tasandil riskihindamise sõltumatus riskijuhtimisest ja erahuvidest, on asjakohane, et teaduskomisjonide liikmete nimetamine liikmesriikide poolt, nende valimine ameti tegevdirektori poolt ja nende määramine ameti juhatuse poolt põhinevad rangetel ja läbipaistvatel kriteeriumidel, millega tagatakse ekspertide tipptase ja sõltumatus ning samas ka vajalik valdkondadevaheline eksperdipädevus iga komisjoni jaoks. Samuti on sel põhjusel oluline, et tegevdirektoril, kelle ülesanne on tagada EFSA vastutuskohustuse täitmine ning eriti selle eksperdipädevuse sõltumatus, oleks võimalik jätta riskihindamisest kõrvale teaduseksperdid, kes ei ole nõus oma nime avaldamisega või kelle puhul esineb huvide konflikte. Tuleks ette näha piisavad eelarvevahendid, tagamaks, et teadusekspertidel on vahendid tegutseda sõltumatult. Selleks on vaja rakendada uusi ja piisavaid eelarvemeetmeid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Loa andmise korra alus on põhimõte, et taotleja peab temale kättesaadavate teaduslike teadmiste alusel tõendama, et loa andmise menetluse ese vastab liidu ohutusnõuetele. Selle põhimõtte alus on eeldus, et rahvatervist kaitstakse paremini, kui tõendamiskohustuse koormus lasub taotlejal, kes peab enne turule laskmist tõendama, et konkreetne ese on ohutu, selle asemel, et riiklikud asutused peaksid tõendama selle ohtlikkust, et keelata selle turule laskmine. Lisaks ei tohiks avaliku sektori raha kasutada selleks, et tellida kulukaid uuringuid, mis lõpptulemusena aitavad tööstusel toote turule lasta. Vastavalt sellele põhimõttele ja kooskõlas kohaldatavate regulatiivsete nõuetega, millega toetatakse liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide alusel tehtud loataotlusi, nõutakse taotlejatelt, et nad esitaksid asjakohaste uuringute, sealhulgas katsete tulemused, et tõendada asjaomase eseme ohutust ning mõnel juhul ka tõhusust.

(16)  Loa andmise korra alus on põhimõte, et taotleja peab temale kättesaadavate teaduslike teadmiste alusel tõendama, et loa andmise menetluse ese vastab liidu ohutusnõuetele. Selle põhimõtte alus on eeldus, et rahvatervist ja keskkonda kaitstakse paremini, kui tõendamiskohustuse koormus lasub taotlejal, kes peab enne turule laskmist tõendama, et konkreetne ese on ohutu, selle asemel, et riiklikud asutused peaksid tõendama selle ohtlikkust, et keelata selle turule laskmine. Lisaks ei tohiks avaliku sektori raha kasutada selleks, et tellida kulukaid uuringuid, mis lõpptulemusena aitavad tööstusel toote turule lasta. Vastavalt sellele põhimõttele ja kooskõlas kohaldatavate regulatiivsete nõuetega, millega toetatakse liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide alusel tehtud loataotlusi, nõutakse taotlejatelt, et nad esitaksid asjakohaste uuringute, sealhulgas katsete tulemused, et tõendada asjaomase eseme ohutust ning mõnel juhul ka tõhusust.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  On olemas sätted loataotluste sisu kohta. On oluline, et ametile riskihindamiseks esitatud loataotlus vastab kohaldatavatele spetsifikatsioonidele, et tagada ameti tehtava teadusliku hindamise parim kvaliteet. Taotlejatel ning eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ei ole alati selget arusaama nendest spetsifikatsioonidest. Asjakohane oleks seega, et amet annab potentsiaalsele taotlejale tema palvel enne taotluse ametlikku esitamist nõu loataotluse suhtes kohaldatavate eeskirjade ja taotluse nõutava sisu kohta, sekkumata samas esitatavate uuringute kavandamisse, mis jääb endiselt taotleja vastutusalasse. Selleks et tagada selle protsessi läbipaistvus, tuleks ameti nõuanded avalikustada.

(17)  On olemas sätted loataotluste sisu kohta. On oluline, et ametile riskihindamiseks esitatud loataotlus vastab kohaldatavatele spetsifikatsioonidele, et tagada ameti tehtava teadusliku hindamise parim kvaliteet. Taotlejatel ning eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ei ole alati selget arusaama nendest spetsifikatsioonidest. Asjakohane oleks seega, et amet annab potentsiaalsele taotlejale tema palvel enne taotluse ametlikku esitamist nõu loataotluse suhtes kohaldatavate eeskirjade ja taotluse nõutava sisu kohta, sekkumata samas esitatavate uuringute kavandamisse, mis jääb endiselt taotleja vastutusalasse. Selleks et tagada selle protsessi läbipaistvus ning pakkuda laia ja mittediskrimineerivat juurdepääsu teabele, tuleks ameti nõuanded avalikustada.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Ametil peaksid olema teadmised kõigi taotleja tehtud uuringute sisust, arvestades liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotlemist edaspidi. Sel eesmärgil on vajalik ja asjakohane, et uuringud tellinud ettevõtjad ja uuringuid tegevad laborid teatavad ametile sellistest uuringutest, kui need tellitakse. Teave teatatud uuringute kohta tuleks avalikustada alles siis, kui vastav loataotlus on avalikustatud kooskõlas kohaldatavate läbipaistvuseeskirjadega.

(18)  Ametil peaksid olema teadmised kõigi taotleja tehtud uuringute sisust, arvestades liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotlemist edaspidi. Sel eesmärgil on vajalik ja asjakohane, et uuringud tellinud ettevõtjad ja uuringuid tegevad laborid teatavad ametile sellistest uuringutest, kui need tellitakse. Teave teatatud uuringute kohta tuleks avalikustada alles siis, kui vastav loataotlus või loa pikendamise taotlus on esitatud ning kui amet on oma ametliku teadusliku arvamuse avaldanud.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Üldsus näeb teatavaid probleeme selles, et lubade andmise valdkonnas põhineb ameti poolt tehtav hindamine peamiselt tööstuse tehtud uuringutel. Amet teeb juba teabeotsinguid teaduskirjanduse põhjal, et tal oleks võimalik hindamiseks esitatud eseme puhul võtta arvesse muid olemasolevaid andmeid ja uuringuid. Selleks et sätestada täiendavad tagatised, millega tagada, et amet saab juurdepääsu kõigile loa andmise menetluse eseme kohta kättesaadavatele asjakohastele teadusandmetele ja uuringutele, on asjakohane ette näha konsulteerimine kolmandate isikutega, et teha kindlaks, kas muud asjakohased teadusandmed või uuringud on kättesaadavad. Et suurendada konsulteerimise tõhusust, tuleks see läbi viia siis, kui tööstuse poolt loataotlusega koos esitatud uuringud on avalikustatud vastavalt käesoleva määruse läbipaistvuseeskirjadele.

(20)  Üldsus näeb probleeme selles, et lubade andmise valdkonnas põhineb ameti poolt tehtav hindamine peamiselt tööstuse tehtud uuringutel. Amet teeb juba teabeotsinguid teaduskirjanduse põhjal, et tal oleks võimalik hindamiseks esitatud eseme puhul võtta arvesse muid olemasolevaid andmeid ja uuringuid. Selleks et tagada, et amet kasutab kõiki loa andmise menetluse eseme kohta kättesaadavaid asjakohaseid teadusandmeid ja uuringuid, on asjakohane näha pärast loataotluse või loa pikendamise taotluse avalikustamist ette avalik konsulteerimine, et teha kindlaks, kas olemas on veel muid asjakohaseid teadusandmeid või uuringuid.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Ettevõtjate poolt loataotluse toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, sealhulgas katsed, vastavad tavaliselt rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele, mis tagab ühtlase aluse nende kvaliteedile, eriti tulemuste korratavuse osas. Mõnel juhul võivad siiski esineda probleemid vastavusega kohaldatavatele standarditele ja seepärast on kehtestatud riiklikud süsteemid sellise vastavuse kontrollimiseks. On asjakohane sätestada täiendavad tagatised, et anda üldsusele kindlus uuringute kvaliteedi suhtes, ning kehtestada tõhustatud auditeerimise süsteem, mille kohaselt komisjon kontrolliks liikmesriikide tehtud kontrolle, mis hõlmavad nende põhimõtete rakendamist selliseid uuringuid ja katseid tegevates laborites.

(21)  Ettevõtjate poolt loataotluse toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, sealhulgas katsed, viitavad tavaliselt rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele, mis tagab ühtlase aluse nende kvaliteedile, eriti tulemuste korratavuse osas. Siiski võib esineda ka kohaldatavatele standarditele mittevastavust ja seepärast on kehtestatud riiklikud süsteemid vastavuse kontrollimiseks. Uuringute kvaliteedi tagamiseks on asjakohane tõhustada auditeerimise süsteemi, nii et liikmesriigid kontrollivad nende põhimõtete rakendamist selliseid uuringuid ja katseid tegevates laborites ja tagavad nende põhimõtete rakendamise ning Euroopa Komisjon kontrollib liikmesriikide kontrollitegevust.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Protsess peab olema piisavalt paindlik, et võimaldada võtta viivitamatult arvesse uusi tõendeid tõsise kahjuliku tervisemõju kohta, isegi kui seda õigusaktides sätestatud andmenõuetega ette ei nähta.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Toiduohutus on kõigi liidu kodanike jaoks tundlik esmahuvi küsimus. Pidades kinni põhimõttest, et liidu nõuetele vastavuse tõendamise kohustus lasub tööstusel, on samal ajal tähtis luua täiendava kontrolli vahend, et lahendada suure ühiskondliku tähtsusega erijuhtumeid, kui ohutusküsimustes esineb vastuolusid, nimelt tellides lisauuringuid riskihindamiseks kasutatud tõendusmaterjali kontrolli eesmärgil. Arvestades, et seda erandlikku kontrollivahendit rahastataks liidu eelarvest ja et selle kasutamine peaks jääma proportsionaalseks, peaks komisjon vastutama selliste kontrolliuuringute tellimise algatamise eest. Arvesse tuleks võtta asjaolu, et mõnel erijuhul võib vaja minna tellitud uuringute laiemat ulatust kui tõendusmaterjaliks vaja (näiteks teadusuuenduste kättesaadavaks muutumise korral).

(22)  Toiduohutus on kõigi liidu kodanike jaoks tundlik esmahuvi küsimus. Pidades kinni põhimõttest, et liidu nõuetele vastavuse tõendamise kohustus lasub tööstusel, on samal ajal tähtis luua täiendava kontrolli vahend, et lahendada suure ühiskondliku tähtsusega erijuhtumeid, kui ohutusküsimustes esineb vastuolusid, nimelt tellides lisauuringuid riskihindamiseks kasutatud tõendusmaterjali kontrolli eesmärgil. Arvestades, et seda erandlikku kontrollivahendit rahastataks liidu eelarvest ja et selle kasutamine peaks jääma proportsionaalseks, peaks amet vastutama selliste kontrolliuuringute tellimise algatamise eest. Arvesse tuleks võtta asjaolu, et mõnel erijuhul võib vaja minna tellitud uuringute laiemat ulatust kui tõendusmaterjaliks vaja (näiteks teadusuuenduste kättesaadavaks muutumise korral).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrollist nähtus, et kuigi ameti areng läbipaistvuse osas on olnud märkimisväärne, ei peeta riskihindamisprotsessi, eriti toidutarneahelat hõlmavate loa andmise menetluste kontekstis alati täiesti läbipaistvaks. See on osaliselt tingitud ka erinevatest läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse eeskirjadest, mis ei ole sätestatud mitte üksnes määruses (EÜ) nr 178/2002, vaid ka muudes toidutarneahelat hõlmavates liidu õigusaktides. Nende vastastikune mõju võib mõjutada üldsuse suhtumist riskihindamisse.

(23)  Üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrollist nähtus, et liit on edendanud märkimisväärsel hulgal meetmeid toiduainete kvaliteedi ja ohutuse kaitseks (määrus (EÜ) nr 2073/2005, määrus (EÜ) nr 853/2004, määrus (EÜ) nr 854/2004 ja eriti direktiivi 2009/128/EÜ põhjendus 12) ning kuigi ameti areng läbipaistvuse osas on olnud märkimisväärne, ei peeta riskihindamisprotsessi, eriti toidutarneahelat hõlmavate loa andmise menetluste kontekstis alati täiesti läbipaistvaks.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Århusi konventsiooniga on kehtestatud mitmed üldsuse õigused keskkonna valdkonnas. Konventsioonis sätestatakse, et igaühel on õigus saada riigiasutuste valduses olevat keskkonnateavet, õigus osaleda keskkonnaalaste otsustuste tegemisel ja õigus vaadata läbi menetlused, et vaidlustada avalikud otsused, mis ei ole kooskõlas kahe eespool nimetatud õiguse või keskkonnaõigusega üldiselt.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Euroopa kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“23 kinnitas, et tööstuse tellitavate ning loataotluses esitatavate uuringute läbipaistvusega on probleeme.

(24)  Liit kui Århusi konventsiooni osaline on tunnistanud, et parem teabe kättesaadavus ja üldsuse ulatuslikum osalemine otsustamisprotsessis parandab keskkonna valdkonnas otsuste kvaliteeti ja rakendamist, aitab suurendada üldsuse teadlikkust keskkonnaalastest probleemidest, annab avalikkusele võimaluse oma muresid väljendada ning võimaldab ametiasutustel neid muresid nõuetekohaselt arvesse võtta. Euroopa kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“23 kinnitas, et tööstuse tellitavate ning loataotluses esitatavate uuringute läbipaistvusega on probleeme.

__________________

__________________

23 Komisjoni teatis, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“, C(2017) 8414 final.

23 Komisjoni teatis, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“, C(2017) 8414 final.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Seepärast on vaja ennetavalt suurendada riskihindamisprotsessi läbipaistvust. Riskihindamisprotsessis tuleks nii vara kui võimalik tagada üldsuse juurdepääs kõigile teadusandmetele ja teabele, mis toetavad liidu toidualaste õigusnormide kohaseid loataotlusi, ja ka muid teadusväljunditaotlusi. See protsess ei tohiks siiski piirata kehtivaid intellektuaalomandiõigusi ega liidu toidualaste õigusaktide sätteid, millega kaitstakse novaatorite tehtud investeeringuid asjaomaseid loataotlusi toetava teabe ja andmete kogumiseks.

(25)  Vastutuskohustuse suurendamiseks ja selleks, et üldsus ameti otsuseid taas toetama hakkaks ja et tagada ameti vastutus, on seega vaja riskihindamisprotsessi läbipaistvust ja selgust ennetavalt suurendada. Avaliku kontrolli tagamiseks tuleks riskihindamisprotsessis nii vara kui võimalik tagada üldsuse juurdepääs kõigile teadusandmetele ja teabele, mis toetavad liidu toidualaste õigusnormide kohaseid loataotlusi, ja ka muid teadusväljunditaotlusi.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Selleks et määrata, milline avalikustamise tase tagab asjakohase tasakaalu, tuleks üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes võrrelda ettevõtjatest taotlejate õigustega, võttes arvesse määruse (EÜ) nr 178/2002 eesmärke.

(27)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada riskihindamisprotsessi läbipaistvus ja anda üldsusele võimalikult ulatuslikud teabe läbipaistvust käsitlevad ja ameti dokumentidele juurdepääsu õigused ning seda tuleb tõlgendada kooskõlas määrustega (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Käesoleva määrusega kehtestatud aktiivset levitamist käsitlevad sätted ei ole ette nähtud selleks, et piirata määrustes (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 sätestatud õiguste ulatust.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Seoses selle ning korraga, millega reguleeritakse liidu toidualastes õigusnormides sätestatud loa taotlemise menetlusi, nähtub seni saadud kogemustest, et teatavaid andmeid peetakse üldiselt tundlikeks ning need peaksid jääma konfidentsiaalseks kõigi eri valdkondade loa andmise menetluste puhul. Määruses (EÜ) nr 178/2002 on asjakohane sätestada horisontaalne loetelu andmetest, mille avalikustamist võib käsitada asjaomaseid ärihuve oluliselt kahjustavana ning mida ei tohiks seetõttu üldsusele avaldada (edaspidi „konfidentsiaalsete andmete horisontaalne üldloetelu“). Selline teave tuleks avalikustada üksnes väga piiratud ja erandlikel tingimustel, mis on seotud eeldatava tervisemõjuga ja hädavajadusega kaitsta inim- või loomatervist või keskkonda.

(28)  Seepärast tuleks kogu otsest tervise- või keskkonnamõju puudutav teave alati avalikustada. Määruses (EÜ) nr 178/2002 on asjakohane sätestada ammendav horisontaalne loetelu andmetest, mida võib käsitleda konfidentsiaalsena, kui nende avalikustamine kahjustaks oluliselt ärihuvide kaitset. Seda teavet (edaspidi „konfidentsiaalsete andmete horisontaalne üldloetelu“) peaks aga saama hoida salajas ainult juhul, kui teabe levitamise vastu olev ettevõtja saab esitada kontrollitavad tõendid selle kohta, et teabe ennetav avaldamine kahjustab tõepoolest oluliselt tema ärihuve. Läbipaistvuse põhimõtte rakendamisel tehtavaid erandeid tuleb rangelt tõlgendada. Sellegipoolest, isegi kui teabe avaldamine kahjustab ettevõtja ärihuve, ei tohiks juhul, kui teabe avaldamine on ülekaalukalt avalikes huvides, seda konfidentsiaalsena hoida, sest rahvatervise huvid on ärihuvide suhtes ülimuslikud. Määruses (EÜ) nr 178/2002 on asjakohane sätestada horisontaalne ammendav loetelu andmetest, mida ei tohiks kunagi konfidentsiaalsena hoida, kuna need on seotud asjaoludega, mille puhul nende avaldamine on ülekaalukalt avalikes huvides.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Samuti on vaja sätestada isikuandmete kaitse erinõuded seoses riskihindamisprotsessi läbipaistvuse eesmärkidega, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 45/200124 ja (EL) 2016/67925. Seega ei tohiks käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid avalikustada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ja proportsionaalne, et tagada riskihindamisprotsessi läbipaistvus, sõltumatus ja usaldusväärsus, vältides samas huvide konflikte.

(30)  Samuti on vaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 45/200124 ja (EL) 2016/67925 käsitleda seoses riskihindamisprotsessi läbipaistvusega ka isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust. Seega ei tohiks käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid avalikustada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ja proportsionaalne, et tagada riskihindamisprotsessi läbipaistvus, sõltumatus ja usaldusväärsus, vältides samas huvide konflikte. Läbipaistvuse, sõltumatuse, jätkusuutlikkuse ja riskihindamismenetluse usaldusväärsuse tagamiseks ning eriti selleks, et vältida huvide konflikti, on vajalik ja proportsionaalne avaldada nende isikute nimed, kelle amet on määranud kaasa aitama ameti otsustamisprotsessile, sealhulgas suunisdokumentide vastuvõtmise raames.

__________________

__________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Suurema läbipaistvuse eesmärgil ja tagamaks, et ametile esitatud teadusväljunditaotlusi menetletaks tõhusalt, tuleks välja töötada standardandmevormingud ja -tarkvarapaketid. Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 178/2002 rakendamise ühtsed tingimused standardandmevormingute ja -tarkvarapakettide vastuvõtmise osas, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201126.

(31)  Suurema läbipaistvuse eesmärgil ja tagamaks, et ametile esitatud teadusväljunditaotlusi menetletaks tõhusalt, tuleks välja töötada standardandmevormingud ja -tarkvarapaketid. Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 178/2002 rakendamise ühtsed ja ühtlustatud tingimused standardandmevormingute ja -tarkvarapakettide vastuvõtmise osas, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201126.

_________________

_________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Võttes arvesse asjaolu, et ametilt nõutaks teadusandmete, sealhulgas konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete säilitamist, on vaja tagada, et selline säilitamine toimuks kooskõlas turvalisuse kõrge tasemega.

(32)  Võttes arvesse asjaolu, et ametilt nõutaks teadusandmete, sealhulgas konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete säilitamist, on vaja tagada, et selline säilitamine toimuks täielikku turvalisust tagaval viisil.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Lisaks on ameti suhtes kohaldatavate eri sätete tulemuslikkuse ja tõhususe hindamiseks asjakohane ette näha ka ameti hindamine komisjoni poolt kooskõlas detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühtse lähenemisviisiga. Hindamisel peaks eelkõige läbi vaatama teaduskomitee ja teaduskomisjonide liikmete valimise menetlused nende läbipaistvuse, kulutasuvuse ja sobivuse seisukohast, et tagada sõltumatus ja pädevus ning vältida huvide konflikte.

(33)  Lisaks on ameti suhtes kohaldatavate eri sätete tulemuslikkuse ja tõhususe hindamiseks asjakohane ette näha ka ameti hindamine komisjoni poolt kooskõlas detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühtse lähenemisviisiga. Hindamisel peaks eelkõige läbi vaatama teaduskomitee ja teaduskomisjonide liikmete valimise menetlused nende läbipaistvuse, kulutasuvuse ja sobivuse seisukohast, et tagada sõltumatus, valvsus ja pädevus ning vältida huvide konflikte.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Samuti on riskihindamisprotsessi läbipaistvuse tagamiseks vaja laiendada määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaldamisala, mis on praegu piiratud toidualaste õigusnormidega, et hõlmata ka need loataotlused, mis esitatakse määruse (EÜ) nr 1831/2003 kontekstis söödalisandite, määruse (EÜ) nr 1935/2004 kontekstis toiduga kokkupuutuvate materjalide ning määruse (EÜ) nr 1107/2009 kontekstis taimekaitsevahendite kohta.

(35)  Samuti on riskihindamisprotsessi läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks vaja laiendada määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaldamisala, mis on praegu piiratud toidualaste õigusnormidega, et hõlmata ka need loataotlused, mis esitatakse määruse (EÜ) nr 1831/2003 kontekstis söödalisandite, määruse (EÜ) nr 1935/2004 kontekstis toiduga kokkupuutuvate materjalide ning määruse (EÜ) nr 1107/2009 kontekstis taimekaitsevahendite kohta.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Selleks et tagada, et konfidentsiaalse teabe puhul võetaks arvesse valdkondlikke eripärasid, on riskihindamisprotsessis vaja võrrelda üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, sealhulgas Århusi konventsioonist35 tulenevaid õigusi, ettevõtjatest taotlejate õigustega, võttes arvesse nii valdkondlike liidu õigusaktide konkreetseid eesmärke kui ka saadud kogemusi. Seega on vaja muuta direktiivi 2001/18/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 1935/2004 ja (EÜ) nr 1107/2009, et näha ette täiendavad konfidentsiaalsed andmed lisaks neile, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 178/2002.

(36)  Selleks et tagada, et konfidentsiaalse teabe puhul võetaks arvesse valdkondlikke eripärasid, on riskihindamisprotsessis vaja võrrelda üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, sealhulgas Århusi konventsioonist35 tulenevaid õigusi, ettevõtjatest taotlejate õigustega, võttes arvesse nii valdkondlike liidu õigusaktide konkreetseid eesmärke kui ka saadud kogemusi, kuid pidades siiski silmas, et kui on konkreetselt põhjust tunda muret üldsuse heaolu ja rahvatervise pärast, on avalik huvi ärihuvide suhtes ülimuslik. Seega on vaja muuta direktiivi 2001/18/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 1935/2004 ja (EÜ) nr 1107/2009, et näha ette täiendavad konfidentsiaalsed andmed lisaks neile, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 178/2002.

_________________

_________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Selleks et tugevdada sidet riskihindajate ja riskijuhtide vahel nii liidu kui ka riikide tasandil ning suurendada riskiteavituse sidusust ja järjepidevust, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290, et võtta vastu toidutarneahela probleeme hõlmava riskiteavituse üldkava. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(37)  Selleks et kaitsta riskihindamise sõltumatust ja riskijuhtimise etappe nii liidu kui ka riikide tasandil ning suurendada riskiteavituse täpsust ja järjepidevust, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile290, et võtta vastu toidutarneahela probleeme hõlmava riskiteavituse üldkava. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Selleks et amet ja ettevõtjad saaksid uute nõuetega kohaneda ning samas saaks tagada, et amet jätkab tõrgeteta toimimist, on vaja ette näha üleminekumeetmed käesoleva määruse kohaldamiseks.

(38)  Selleks et amet, liikmesriigid, komisjon ja ettevõtjad saaksid uute nõuetega kohaneda ning samas saaks tagada, et amet jätkab tõrgeteta toimimist, on vaja ette näha üleminekumeetmed käesoleva määruse kohaldamiseks.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  edendada teadlikkust käsitletavate eriprobleemide suhtes ja nende mõistmist kogu riskianalüüsiprotsessi jooksul;

a)  edendada läbipaistvust, selgust ja teadlikkust käsitletavate eriprobleemide suhtes ja nende mõistmist kogu riskianalüüsi- ja riskijuhtimisprotsessi jooksul;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  edendada riskijuhtimisalaste soovituste sõnastamisel järjepidevust ja läbipaistvust;

b)  edendada tervise- ja keskkonnakaitse kõrget taset, maksimaalset usaldusväärsust ning läbipaistvust riskijuhtimisalaste soovituste sõnastamisel;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tagada usaldusväärne alus riskijuhtimisotsuste mõistmiseks;

c)  tagada, et parimate riskijuhtimisotsuste väljaselgitamine põhineb teaduslikul alusel;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  edendada üldsuse arusaama riskianalüüsiprotsessist nii, et suureneks usaldus selle tulemuste suhtes;

d)  edendada üldsuse arusaama riskianalüüsiprotsessist, et suurendada selle tulemuste suhtes vastutust ning taastada tarbijate usaldus liidu ja selle institutsioonide vastu;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a – lõik 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  tagada asjakohane teabevahetus huvitatud isikutega toidutarneahelaga seotud riskide kohta.

f)  tagada asjakohane teabevahetus huvitatud isikutega toidutarneahelaga seotud riskide kohta ning nende vältimise strateegiad.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8a – lõik 1 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a) võidelda vale- ja eksitava teabe allikate ja levitamise vastu.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8b – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  tagama teabe läbipaistvuse riskianalüüsiprotsessi igal etapil alates teadusliku nõuande taotluste sõnastamisest kuni riskihinnangu andmiseni ning riskijuhtimisotsuste vastuvõtmiseni;

b)  tagama pidevalt teabe ajakohasuse ja läbipaistvuse riskianalüüsiprotsessi igal etapil alates teadusliku nõuande taotluste sõnastamisest kuni riskihinnangu andmiseni ning riskijuhtimisotsuste vastuvõtmiseni;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8b – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  arvestama riskitaju;

c)  arvestama riskitaset, selle võimalikke tagajärgi ja riskitaju;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8b – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  hõlbustama arusaamist ja dialoogi kõigi huvitatud isikute vahel ning

d)  hõlbustama arusaamist, dialoogi ja koostööd kõigi huvitatud isikute vahel, nagu tarbijad ja tarbijaühendused, keskkonnarühmad, loomade heaolu organisatsioonid, tervishoiuorganisatsioonid, kodanike ühendused, teadusuuringute keskused, ametiühingud ja ka kooperatiivid, tootjate ja põllumajandustootjate ühendused, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate esindajad ning teadus- ja innovatsioonisektorid ning

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8b – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  olema kättesaadav, sealhulgas neile, kes ei ole otseselt protsessi kaasatud, arvestades samas konfidentsiaalsust ja isikuandmete kaitse nõudeid.

e)  olema kättesaadav, sealhulgas neile, kes ei ole otseselt protsessi kaasatud, arvestades samas isikuandmete kaitse nõudeid.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8c – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riskiteavituse üldkavaga edendatakse riskiteavituse integreeritud raamistikku, mida nii riskihindajad kui ka riskijuhid järgivad sidusalt ja süstemaatiliselt nii liidu kui ka riigi tasandil. Selle kavaga:

2.  Riskiteavituse üldkavaga edendatakse riskiteavituse integreeritud raamistikku, mida nii riskihindajad kui ka riskijuhid nii liidu kui ka riigi tasandil täpselt ja süstemaatiliselt järgivad, teadvustades samal ajal siiski ka olemasolevaid lahknevaid teaduslikke seisukohti. Selle kavaga:

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8c – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  määratakse kesksed tegurid, mida tuleb arvesse võtta, kui kaalutakse vajalike riskiteavitusmeetmete tüüpi ja taset;

a)  määratakse tegurid, mida tuleb arvesse võtta, kui kaalutakse vajalike riskiteavitusmeetmete tüüpi ja taset;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8c – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  määratakse asjakohased riskiteavituse põhivahendid ja -kanalid, võttes arvesse asjaomaste sihtrühmade vajadusi; ning

b)  määratakse asjakohased riskiteavituse põhivahendid ja -kanalid (selge, tõhus ja juurdepääsetav veebisait), võttes arvesse asjaomaste sihtrühmade erivajadusi ning eelkõige konkreetse teabe edastamist olukordades, kus ohjatakse hädaolukordi, mis võivad tekkida toidu või keskkonna valdkonnas ja mis eeldavad spetsiaalsete kommunikatsioonivahendite ja meetmete suurendamist (abiliinid, EFSA veebisaidi sobivalt määratletud osa, rakendused ja konkreetsed teavituskampaaniad); ning

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 8c – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  luuakse asjakohased mehhanismid, et suurendada riskiteavituse sidusust riskihindajate ja riskijuhtide seas ning tagada avatud dialoog kõigi huvitatud isikute vahel.

c)  luuakse asjakohased mehhanismid, et suurendada riskiteavituse sidusust riskihindajate ja riskijuhtide seas ning tagada avatud dialoog ja püsiv suhtlemine kõigi huvitatud isikute vahel, teadvustades ka olemasolevaid lahknevaid teaduslikke seisukohti.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 1a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  üks Euroopa Parlamendi määratud hääleõiguslik liige;

b)  kaks Euroopa Parlamendi määratud hääleõiguslikku liiget ja kaks asendusliiget;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 1a – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  neli kodanikuühiskonna ja toidutarneahela huve esindavat hääleõiguslikku liiget, nimelt üks tarbijaorganisatsioonide, üks valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, üks põllumajandusettevõtjate organisatsioonide ja üks tööstusorganisatsioonide huve esindav liige. Need liikmed määrab ametisse nõukogu, kes konsulteerib Euroopa Parlamendiga komisjoni koostatud nimekirja alusel, milles on rohkem nimesid kui täidetavaid kohti. Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse Euroopa Parlamendile koos asjakohaste taustdokumentidega. Euroopa Parlament võib nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul alates teatamisest esitada oma seisukohad arutamiseks nõukogule, kes seejärel nimetab need liikmed juhatusse.

c)  viis kodanikuühiskonna ja toidutarneahela töötajate huve esindavat hääleõiguslikku liiget, nimelt üks meditsiini-/tervishoiuorganisatsioonide, üks tarbijaorganisatsioonide, üks valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide, üks põllumajandusettevõtjate organisatsioonide ja üks agrokeemia- või toiduainetööstuse organisatsioonide huve esindav liige. Need liikmed määrab ametisse nõukogu, kes konsulteerib Euroopa Parlamendiga komisjoni koostatud nimekirja alusel, milles on rohkem nimesid kui täidetavaid kohti. Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse Euroopa Parlamendile koos asjakohaste taustdokumentidega. Euroopa Parlament võib nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul alates teatamisest esitada oma seisukohad arutamiseks nõukogule, kes seejärel nimetab need liikmed juhatusse.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 1b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1b.  Juhatuse liikmed ja, kui see on asjakohane, asendusliikmed nimetatakse, võttes arvesse nii toiduohutuse valdkonna riskihindamise alast suurt pädevust kui ka pädevust toidutarneahela ohutust käsitlevate õigusaktide ja poliitika valdkonnas ning asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja eelarvealaseid ning finantsvaldkonna oskusi.“;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Asendusliikmetel on õigus hääletada täisliikmete asemel, mis tähendab, et neil peab olema sama kvalifikatsioon.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kui ei ole sätestatud teisiti, teeb juhatus otsused oma liikmete häälteenamusega. Asendusliikmed esindavad liiget tema puudumise korral ja hääletavad tema nimel.“;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 28 – lõige 5a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  Liikmesriigid nimetavad eksperdid nii, et ühiselt saavutada tegevdirektori poolt nimetatud arv. Iga liikmesriik nimetab vähemalt 12 teaduseksperti. Liikmesriik võib nimetada teiste liikmesriikide kodanikke.

b)  Liikmesriigid võivad nimetada konkreetsete valdkondade eksperdid osalemiskutse põhjal. Liikmesriik võib nimetada ka teiste liikmesriikide kodanikke.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 28 – lõige 5a – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Liikmesriikide nimetatud kandidaatidest koostab tegevdirektor iga teaduskomisjoni ekspertide nimekirja, mis on suurem kui ametisse nimetatavate ekspertide arv. Tegevdirektor ei tohi koostada sellist nimekirja, kui tal on võimalik põhjendada, et arvestades käesoleva lõike punktis d sätestatud valikukriteeriume, ei saa ta nimetatud kandidaatide puhul laiendatud nimekirja koostada. Tegevdirektor esitab nimekirja juhatusele liikmete nimetamiseks.

c)  Liikmesriikide nimetatud kandidaatidest koostab tegevdirektor osalemiskutse põhjal iga teaduskomisjoni ekspertide nimekirja, mis on suurem kui ametisse nimetatavate ekspertide arv. Tegevdirektor ei tohi koostada sellist nimekirja, kui tal on võimalik põhjendada, et arvestades käesoleva lõike punktis d sätestatud valikukriteeriume, ei saa ta nimetatud kandidaatide puhul laiendatud nimekirja koostada. Tegevdirektor esitab nimekirja juhatusele liikmete nimetamiseks.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 28 – lõige 5a – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  Juhatus tagab, et lõpliku ametisse nimetamisega saavutatakse kõige laiem võimalik geograafiline jaotus.

e)  Juhatus tagab, et lõpliku ametisse nimetamisega saavutatakse kõige laiem, terviklikum ja kaasavam võimalik geograafiline jaotus.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 28 – lõige 5d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5d.  Liikmesriigid võtavad meetmeid, millega tagatakse, et teaduskomisjonide liikmed tegutsevad sõltumatult ja neil puudub huvide konflikt, nagu on ette nähtud artikli 37 lõikega 2 ja ameti sisemeetmetega. Liikmesriigid tagavad, et teaduskomisjonide liikmetel on vahendid, et eraldada vajalik aeg ja anda töine panus, et aidata kaasa ameti tegevusele. Liikmesriigid tagavad, et teaduskomisjonide liikmed ei saa ühtki tegevusjuhist ühegi liikmesriigi tasandil ja et nende sõltumatut teaduslikku panust riskihindamise süsteemi liidu tasandil tunnustatakse toidutarneahela ohutuse kaitse esmatähtsa ülesandena.

5d.  Liikmesriigid võtavad meetmeid, millega tagatakse, et nende poolt nimetatud teaduskomisjonide liikmed tegutsevad sõltumatult ja neil puudub huvide konflikt, nagu on ette nähtud artikli 37 lõikega 2 ja ameti sisemeetmetega. Liikmesriigid tagavad, et teaduskomisjonide liikmetel on vahendid, et eraldada maksimaalne aeg ja panus, mis on vajalik, et aidata kaasa ameti tegevusele. Liikmesriigid tagavad, et teaduskomisjonide liikmed ei saa ühtki tegevusjuhist ja neile ei avaldata survet ega mõju ühegi liikmesriigi tasandil ja et nende sõltumatut teaduslikku panust riskihindamise süsteemi liidu tasandil peetakse toidutarneahela ohutuse kaitse esmatähtsaks ülesandeks.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toidualaste õigusnormide kohase loa võimaliku taotleja palvel annavad ameti töötajad nõu asjaomaste sätete ja loataotluse nõutava sisu osas. Ameti töötajate antavad nõuanded ei piira järgnevat loataotluste hindamist teaduskomisjonide poolt ega ole viimastele siduvad.

Toidualaste õigusnormide kohase loa võimaliku taotleja palvel võivad ameti töötajad anda kirjalikult nõu asjaomaste sätete ja loataotluse nõutava sisu osas. Ameti töötajad, kes annavad esimeses lauses osutatud nõu, ei ole seotud ühegi teadusliku tööga, sealhulgas artikli 28 lõike 5f tähenduses, st otseselt või kaudselt taotlusega, mille suhtes on antud nõu. Ameti töötajate antavad nõuanded dokumenteeritakse viivitamata ja avaldatakse ameti veebisaidil. See on abiks korduma kippuvate küsimuste dokumendi koostamisel eesmärgiga töötada välja põhjalikumad suunised taotlejatele ja vähendada eraldi päringute tegemise vajadust.

 

Antavad nõuanded ei piira järgnevat loataotluste hindamist teaduskomisjonide poolt ega ole viimastele siduvad. Komisjon hindab [36 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist], millist mõju avaldab käesolev artikkel ameti tegevusele. Erilist tähelepanu pööratakse personali lisatöökoormusele ja mobiliseerimisele ning sellele, kas see on põhjustanud muutusi ameti ressursside eraldamises avalike huvidega seotud tegevuse arvelt.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Esitatud teave avalikustatakse üksnes juhul, kui on saadud vastav loataotlus, ning pärast seda, kui amet on teinud otsuse avalikustada sellega koos esitatud uuringud kooskõlas artikliga 38 ja artiklitega 39–39f.

3.  Esitatud teave avalikustatakse juhul, kui on saadud vastav loataotlus, ning pärast seda, kui amet on teinud otsuse avalikustada sellega koos esitatud uuringud ja oma teadusliku arvamuse kooskõlas artikliga 38 ja artiklitega 39–39f.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet konsulteerib sidusrühmade ja üldsusega seoses loataotlusi toetavate uuringutega, kui amet on need kooskõlas artikliga 38 ja artiklitega 39–39f avalikustanud, et teha kindlaks, kas loataotluse sisu kohta on kättesaadavad muud asjakohased teadusandmed või uuringud. Käesolevat sätet ei kohaldata lisateabe suhtes, mida taotleja esitab riskihindamisprotsessis.

2.  Amet konsulteerib sidusrühmade ja üldsusega seoses loataotlusi toetavate uuringutega, kui amet on need kooskõlas artikliga 38 ja artiklitega 39–39f avalikustanud, et teha kindlaks, kas loataotluse sisu kohta on kättesaadavad muud asjakohased teadusandmed või uuringud.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32d – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni eksperdid teostavad kontrolle, sealhulgas auditeid, veendumaks, et katsete tegemise üksused vastavad ametile liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotluse osana esitatud katsete ja uuringute tegemise asjaomastele standarditele. Kõnealuseid kontrolle korraldatakse koostöös liikmesriikide pädevate asutustega.

Komisjoni eksperdid teostavad kontrolle, sealhulgas auditeid, veendumaks, et katsete tegemise üksused on sõltumatud, läbipaistvad ja nende töötajad on kõrge kvalifikatsiooniga ning need vastavad ametile liidu toidualaste õigusnormide kohase loa taotluse osana esitatud katsete ja uuringute tegemise asjaomastele standarditele. Kõnealuseid kontrolle korraldatakse koostöös liikmesriikide pädevate asutustega.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32e – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toidualaste õigusnormide kohase loa taotlejate kohustust tõendada loa andmise süsteemile esitatud eseme ohutust, võib komisjon erandlikel asjaoludel paluda ametit tellida teadusuuringud, et kontrollida tema riskihindamisprotsessis kasutatavat tõendusmaterjali. Tellitud uuringute ulatus võib olla laiem kui kontrollitav tõendusmaterjal.“;

Ilma et see piiraks toidualaste õigusnormide kohase loa taotlejate kohustust tõendada loa andmise süsteemile esitatud eseme ohutust, võib amet teaduslike andmete ja järelduste vahelise vastuolu korral tellida teadusuuringud, et kontrollida tema riskihindamisprotsessis kasutatavat tõendusmaterjali, et saada rohkem kinnitust toidu või sööda ohutuse kohta. Tellitud uuringute ulatus võib olla laiem kui kontrollitav tõendusmaterjal.“;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 32e – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tellitud uuringutes võetakse arvesse direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet tagab oma tegevuse läbipaistvuse kõrge taseme. Ta avalikustab viivitamata eelkõige:

Amet tagab läbipaistvuse kõrge taseme kooskõlas Århusi konventsiooni ja määrusega (EÜ) nr 1367/2006, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamist, ja kooskõlas direktiiviga 2003/4/EÜ, millega tagatakse keskkonnateabe aktiivne ja süstemaatiline levitamine üldsusele. Ta avalikustab viivitamata eelkõige:

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  teaduskomitee ja teaduskomisjonide ning nende töörühmade päevakorrad ja protokollid;

a)  teaduskomitee ja teaduskomisjonide ning nende töörühmade päevakorrad, osalejate nimekirjad ja protokollid;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teadusandmed, uuringud ja liidu toidualaste õigusnormide kohaseid taotlusi toetav muu teave, sealhulgas taotlejate esitatud lisateave, samuti muud teadusandmed ja teave, mis toetavad Euroopa Parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide esitatud teadusväljunditaotlusi, võttes arvesse konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

välja jäetud

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  teabe, millel põhineb tema teadusväljund, sealhulgas teaduslikud arvamused, võttes arvesse konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

välja jäetud

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  ameti poolt võimalikele taotlejatele esitamiseelses faasis antud nõuanded vastavalt artiklitele 32a ja 32c.

välja jäetud

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige -1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a а)  lisatakse järgmine lõige -1a:

 

-1a. Oma teadusliku arvamuse avaldamise ajal avalikustab amet lisaks järgmise:

 

a) teadusandmed, uuringud ja liidu toidualaste õigusnormide kohaseid taotlusi toetav muu teave, sealhulgas taotlejate esitatud lisateave, samuti muud teadusandmed ja teave, mis toetavad Euroopa Parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide taotlusi, võttes arvesse konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

 

b) teabe, millel põhineb tema teadusväljund, sealhulgas teaduslikud arvamused, võttes arvesse konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

 

c) teabe nõustamiste kohta, mida viis amet ettevõtjatega läbi enne taotluse esitamist kooskõlas artiklitega 32a ja 32c.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 1a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis c märgitud teabe avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja teabe ning nende sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks või muul moel kasutamiseks ning nende kasutamine kolmandate isikute poolt ei kuulu Euroopa Liidu vastutusalasse.

Lõike1 punktis c märgitud teabe avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja teabe ning nende sisu äriliseks kasutamiseks, reprodutseerimiseks või muul moel ärilisel eesmärgil kasutamiseks. Kahtluste välistamiseks võib avaldatud teavet kasutada tulemuste avalikuks kontrollimiseks, sh selleks, et võimalikku kahjulikku tervise- ja keskkonnamõju paremini mõista, ning teabe sellel eesmärgil kasutamine kolmandate isikute poolt ei kuulu Euroopa Liidu vastutusalasse.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 38 – lõige 3a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  lisatakse järgmine lõige 3a:

 

3a. Käesolev artikkel ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) ning määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Erandina artiklist 38 ei tohi amet avalikustada teavet, mille puhul on taotletud käesolevas artiklis sätestatud tingimustele vastavat konfidentsiaalset käsitlemist.

1.  Erandina artiklist 38 ja ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1049/2001 ja direktiivi 2003/4/EÜ kohaldamist ning üldpõhimõtet, et rahvatervise huvid on alati erahuvide suhtes ülemuslikud, ei tohi amet avalikustada teavet, mille puhul on taotletud käesolevas artiklis sätestatud tingimustele vastavat konfidentsiaalset käsitlemist ning see taotlus on heaks kiidetud.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  innovatiivsed ärilised elemendid ja mudelid, selliste patentidega hõlmatud valemid ja tooted, mille kaitse võib ohtu sattuda, kui konfidentsiaalsuse nõuet rikutakse uuringu taotlemise algusetapis, seades taotleja sellega kahju ja turumoonutuste ning ebaausa konkurentsi ohtu;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3)  äriteave, millest selguvad taotleja hanked, turuosa või äristrateegia; ning

3)  äriteave, millest selguvad taotleja hanked, innovatiivsed toote-/aineideed, turuosa või äristrateegia;

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  teave, mis on osa teadusväljundi järeldustest, sealhulgas ameti teaduslikud arvamused, ja mis on seotud eeldatava tervisemõjuga.“;

b)  teave, mis on osa teadusväljundi järeldustest, sealhulgas ameti teaduslikud arvamused, milles on näidatud võimalikud mõjud ja ohud inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale;.“;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39 – lõige 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4a.  Käesoleva artikliga ei piirata direktiivi 2003/4/EÜ ning määruste (EÜ) nr 1049/1367 ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.

Selgitus

Selline sõnastus on vajalik läbipaistvuse huvides.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui taotleja esitab konfidentsiaalsustaotluse, peab ta esitama esitatava teabe konfidentsiaalse ja mittekonfidentsiaalse versiooni kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on olemas, vastavalt artiklile 39f. Mittekonfidentsiaalne versioon ei sisalda teavet, mida taotleja peab konfidentsiaalseks vastavalt artikli 39 lõigetele 2 ja 3. Konfidentsiaalne versioon sisaldab kogu esitatavat teavet, sealhulgas teavet, mida taotleja peab konfidentsiaalseks. Konfidentsiaalses versioonis tuleb selgelt märkida teave, mille konfidentsiaalsena käsitlemist taotletakse. Taotleja peab selgelt esitama põhjenduse, mille alusel taotletakse eri teabeosade konfidentsiaalsust.

2.  Kui taotleja esitab konfidentsiaalsustaotluse, peab ta esitama esitatava teabe konfidentsiaalse ja mittekonfidentsiaalse versiooni kooskõlas standardandmevormingutega, kui need on olemas, vastavalt artiklile 39f. Mittekonfidentsiaalses versioonis on selle teabe asemel, mille kohta taotleja on esitanud vastavalt artikli 39 lõigetele 2 ja 3 konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse, mustad read. Konfidentsiaalne versioon sisaldab kogu esitatavat teavet, sealhulgas teavet, mida taotleja peab konfidentsiaalseks. Konfidentsiaalses versioonis tuleb selgelt märkida teave, mille konfidentsiaalsena käsitlemist taotletakse. Taotleja peab iga teabeosa kohta, mille konfidentsiaalsena käsitlemist ta taotleb, esitama selge ja kontrollitava põhjenduse, mille alusel teabe konfidentsiaalsust taotletakse.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39b – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teatab taotlejale kirjalikult oma kavatsusest teave avalikustada ning selle põhjused, enne kui amet teeb konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku otsuse. Kui taotleja ei nõustu ameti hinnanguga, võib ta esitada oma seisukohad või taotluse tagasi võtta kahe nädala jooksul alates kuupäevast, mil talle teatati ameti seisukoht;

c)  teatab taotlejale kirjalikult oma kavatsusest teave avalikustada ning selle põhjused, enne kui amet teeb konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku otsuse. Kui taotleja ei ole ameti hinnanguga nõus, võib ta esitada oma seisukohad või taotluse tagasi võtta kahe nädala jooksul alates kuupäevast, mil talle teatati ameti seisukoht;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39b – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  võtab vastu põhjendatud otsuse konfidentsiaalsustaotluse kohta, võttes arvesse taotleja tähelepanekuid, kümne nädala jooksul alates loataotluse suhtes esitatud konfidentsiaalsustaotluse kättesaamise kuupäevast ning ilma põhjendamatu viivituseta lisaandmete ja -teabe konfidentsiaalsustaotluse puhul ning teatab oma otsuse taotlejale, komisjonile ja liikmesriikidele, kui see on asjakohane; ning

d)  võtab vastu põhjendatud otsuse konfidentsiaalsustaotluse kohta, võttes arvesse taotleja tähelepanekuid, kaheksa nädala jooksul alates loataotluse suhtes esitatud konfidentsiaalsustaotluse kättesaamise kuupäevast ning ilma põhjendamatu viivituseta lisaandmete ja -teabe konfidentsiaalsustaotluse puhul ning teatab oma otsuse igal juhul taotlejale, komisjonile ja liikmesriikidele; ning

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39b – lõige 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  avalikustab kõik lisaandmed ja kogu lisateabe, mille puhul ei ole konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust põhjendatuna heaks kiidetud, kuid mitte varem kui kaks nädalat pärast oma otsusest taotlejale teatamist vastavalt punktile d.

e)  avalikustab kõik lisaandmed ja kogu lisateabe, mille puhul ei ole konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust põhjendatuna heaks kiidetud, kuid mitte varem kui kaks nädalat ja mitte hiljem kui neli nädalat pärast oma otsusest taotlejale teatamist vastavalt punktile d.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon ja liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on saanud vastavalt liidu toidualastele õigusnormidele ja mille puhul on taotletud selle konfidentsiaalsena käsitlemist, ei avalikustataks enne, kui amet on teinud konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse ja see otsus on lõplik. Komisjon ja liikmesriigid võtavad ka vajalikke meetmeid, et teavet, mille puhul amet on konfidentsiaalsena käsitlemise heaks kiitnud, ei avalikustata.

2.  Komisjon ja liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on saanud vastavalt liidu toidualastele õigusnormidele, ei avalikustataks enne, kui amet on teinud konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse ning on avaldanud oma teadusliku arvamuse. Komisjon ja liikmesriigid võtavad ka vajalikke meetmeid, et teavet, mille puhul amet on konfidentsiaalsena käsitlemise heaks kiitnud, ei avalikustata.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39d – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui taotleja võtab või on võtnud loa andmise menetluse kontekstis taotluse tagasi, käsitavad amet, komisjon ja liikmesriigid ameti poolt kooskõlas artiklitega 39–39f heaks kiidetud äri- ja tööstusteavet konfidentsiaalsena. Taotlus loetakse tagasivõetuks alates hetkest, mil algupärase loataotluse saanud pädev asutus on saanud asjaomase kirjaliku taotluse. Kui taotlus võetakse tagasi enne, kui amet on teinud asjaomase konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse, ei avalikusta komisjon ega liikmesriigid teavet, mille konfidentsiaalsust taotleti.

3.  Kui taotleja võtab või on võtnud loa andmise menetluse kontekstis taotluse tagasi, käsitavad amet, komisjon ja liikmesriigid ameti poolt kooskõlas artiklitega 39–39f heaks kiidetud äri- ja tööstusteavet konfidentsiaalsena. Taotlus loetakse tagasivõetuks alates hetkest, mil algupärase loataotluse saanud pädev asutus on saanud asjaomase kirjaliku taotluse. Kui taotlus võetakse tagasi enne, kui amet on teinud asjaomase konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse, ei avalikusta komisjon ega liikmesriigid kavandatava taotluse kohast mis tahes teavet.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39e – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  taotleja nimi ja aadress;

a)  taotleja nimi;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Olenemata lõikest 1 käsitatakse selgroogsetega katsete tegemisse või toksikoloogiliste andmete saamisesse kaasatud füüsiliste isikute nimede ja aadresside avalikustamist asjaomaste füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja isikupuutumatust oluliselt kahjustavana ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud juhul, kui selleks on avalikust huvist tulenevad ülekaalukad põhjused.

2.  Olenemata lõikest 1 käsitatakse selgroogsetega katsete tegemisse või toksikoloogiliste andmete saamisesse kaasatud füüsiliste isikute nimede ja aadresside avalikustamist asjaomaste füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja isikupuutumatust oluliselt kahjustavana, mis kujutab endast ohtu nende iseseisvusele ja sõltumatule hinnangule, ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud juhul, kui selleks on avalikust huvist tulenevad ülekaalukad põhjused.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 39g – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti hallatavad infosüsteemid, kus säilitatakse ameti andmeid, sealhulgas konfidentsiaalseid ja isikuandmeid, projekteeritakse nii, et nad vastaksid turvalisuse kõrgele tasemele, mis on asjakohane olemasolevate turvariskide puhul, ning võttes arvesse käesoleva määruse artikleid 39–39f. Juurdepääs peab põhinema vähemalt kaksikautentimisega või samaväärse turvatasemega süsteemil. Tagatakse, et iga juurdepääs süsteemile on täielikult kontrollitav.“;

Ameti hallatavad infosüsteemid, kus säilitatakse ameti andmeid, sealhulgas konfidentsiaalseid ja isikuandmeid, projekteeritakse nii, et on tagatud kõrgeimate turvalisuse standardite saavutamine, mis on asjakohased olemasolevate turvariskide puhul, ning võttes arvesse käesoleva määruse artikleid 39–39f. Juurdepääs peab põhinema vähemalt kaksikautentimisega või samaväärse turvatasemega süsteemil. Tagatakse, et iga juurdepääs süsteemile on täielikult kontrollitav.“;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 57a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 8 punkti c alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle kohta vastuväiteid või kui mõlemad institutsioonid on enne selle tähtaja möödumist teatanud komisjonile, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“;

6.  Artikli 8 punkti c alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle kohta vastuväiteid või kui mõlemad institutsioonid on enne selle tähtaja möödumist teatanud komisjonile, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.“;

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 61 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hiljemalt viis aastat pärast artiklis osutatud kuupäeva [üldisi toidualaseid õigusnorme muutva määruse jõustumine] ja seejärel iga viie aasta pärast hindab komisjon ameti tulemuslikkust selle eesmärkide, volituste, ülesannete, menetluste ja asukoha suhtes kooskõlas komisjoni suunistega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule.

2.  Hiljemalt viis aastat pärast artiklis osutatud kuupäeva [üldisi toidualaseid õigusnorme muutva määruse jõustumine] ja seejärel iga viie aasta pärast hindab komisjon ameti tulemuslikkust selle eesmärkide, volituste, ülesannete, menetluste ja asukoha suhtes kooskõlas komisjoni suunistega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule. Kui aga hinnangust ilmneb, et seatud eesmärgid on saavutatud ja ülesandeid täidetakse, uuritakse võimalust suurendada investeeringuid, et saavutada ambitsioonikamad tulemused.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 61 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui komisjon leiab, et ameti töö jätkamine ei ole ametile seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, võib ta teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

välja jäetud

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 61 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon esitab hindamistulemused Euroopa Parlamendile, nõukogule ja juhatusele. Hindamistulemused avalikustatakse.

4.  Lõigetes 1 ja 2 nimetatud hinnangud ja soovitused edastatakse nõukogule ja Euroopa Parlamendile ning avalikustatakse.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2001/18/EÜ

Artikkel 24 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  artiklisse 24 lisatakse lõige 3a:

 

„3a. Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas artikliga 25 ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.”

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2001/18/EÜ

Artikkel 28 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui asjaomase teaduskomiteega konsulteeritakse vastavalt lõikele 1, avalikustab ta teate/taotluse, asjaomase toetava teabe ja kogu teataja/taotleja esitatud lisateabe, samuti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38 ja artiklitega 39–39f, mida kohaldatakse mutatis mutandis, ning käesoleva direktiivi artikliga 25.“

4.  Kui asjaomase teaduskomiteega konsulteeritakse vastavalt lõikele 1, avalikustab ta teate/taotluse, asjaomase toetava teabe ja kogu teataja/taotleja esitatud lisateabe samal ajal kui oma teadusliku arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38 ja artiklitega 39–39f, mida kohaldatakse mutatis mutandis, ning käesoleva direktiivi artikliga 25.“

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1829/2003

Artikkel 29 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused ning direktiivi 2001/18/EÜ artiklis 4 osutatud pädevate asutuste arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ning artikliga 40 ning võttes arvesse käesoleva määruse artiklit 30.

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe samal ajal kui oma teadusliku arvamuse ning direktiivi 2001/18/EÜ artiklis 4 osutatud pädevate asutuste arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ning artikliga 40 ning võttes arvesse käesoleva määruse artiklit 30.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1829/2003

Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas artikliga 30 ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1829/2003

Artikkel 30 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lisaks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 39 lõikele 2 ning vastavalt kõnealuse määruse artikli 39 lõikele 3 võib amet konfidentsiaalsena käsitlemise heaks kiita järgmise teabe suhtes, mille avalikustamist võib kontrollitava põhjenduse alusel pidada asjaomaseid huve oluliselt kahjustavaks:

2.  Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet:

a) DNA järjestuse teave, välja arvatud järjestused, mida kasutatakse transformatsioonide avastamiseks, identifitseerimiseks ja kvantifitseerimiseks; ning

a) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud GMO, toidu või sööda nimetus ja koostis ning vajadusel kasvusubstraat ja mikroorganism;

b) aretusprofiilid ja strateegiad.“;

b) GMO üldine kirjeldus ning loaomaniku nimi ja aadress;

 

c) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud GMO, toidu või sööda füüsikalis-keemilised ja bioloogilised tunnused;

 

d) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud GMO, toidu või sööda mõju inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale;

 

e) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud GMO, toidu või sööda mõju loomsete saaduste tunnustele ja toiteomadustele;

 

f) avastamismeetodid, kaasa arvatud proovivõtu- ja transformatsiooni identifitseerimise meetod ning vajadusel transformatsiooni avastamise ja identifitseerimise meetodid artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud toidus või söödas;

 

g) teave jäätmetöötluse kohta ning hädaolukorras toimimise kava.

Selgitus

Lõikega 2 võetakse uuesti kasutusele direktiivi 1829/2003/EÜ praegune sõnastus. Kui ettepaneku eesmärk on suurendada läbipaistvust, siis selle asemel, et suurendada konfidentsiaalsena käsitletava teabe loetelu, tuleks säilitada kehtivad eeskirjad teabe kohta, mida ei tohi kunagi konfidentsiaalsena käsitleda.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tagab üldsuse juurdepääsu taotlusele ning kogu taotleja esitatud teabele kooskõlas artikliga 18.“;

c)  tagab üldsuse juurdepääsu taotlusele ning kogu taotleja esitatud teabele samal ajal kui oma teaduslikule arvamusele kooskõlas artikliga 18.“;

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 17 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a)  artiklisse 17 lisatakse lõige 2a:

 

„2a. Kohustus ennetavalt levitada käesolevas artiklis sätestatud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.“

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 18 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis mutandis.

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe samal ajal kui oma teadusliku arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis mutandis.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 18 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Juurdepääsutaotluste käsitlemisel tema valduses olevatele dokumentidele, kohaldab amet üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 põhimõtteid.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1831/2003

Artikkel 18 – lõige 3b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3b.  Liikmesriigid, komisjon ja amet hoiavad konfidentsiaalsena kogu teabe, mis on lõike 2 alusel konfidentsiaalseks tunnistatud, välja arvatud juhul, kui sellist teavet on vaja avalikustada inimeste ja loomade tervise või keskkonna kaitsmiseks. Liikmesriigid käsitlevad käesoleva määruse alusel vastuvõetud dokumentidele juurdepääsu taotlusi vastavalt määruse (EÜ) 1049/2001 artiklile 5.“

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 2065/2003

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  tagab üldsuse juurdepääsu taotlusele, asjaomasele toetavale teabele ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas artiklitega 14 ja 15.“;

ii)  tagab oma teadusliku arvamuse avaldamisel üldsuse juurdepääsu taotlusele, asjaomasele toetavale teabele ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas artiklitega 14 ja 15.“;

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2065/2003

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40.“;

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe samal ajal kui oma teadusliku arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40.“;

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2065/2003

Artikkel 14 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  artiklisse 14 lisatakse lõige 1a:

 

„1a. Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.“

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 178/2002

Artikkel 15 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  hindab pädev asutus taotleja esitatud konfidentsiaalsustaotlust.

b)  hindab pädev asutus taotleja esitatud konfidentsiaalsustaotlust ja on kohustatud vastama ning esitama vajalikud põhjendused kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1935/2004

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  tagab üldsuse juurdepääsu taotlusele, asjaomasele toetavale teabele ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas artiklitega 19 ja 20.“;

ii)  tagab üldsuse juurdepääsu taotlusele, asjaomasele toetavale teabele ning taotleja esitatud lisateabele samal ajal kui oma teaduslikule arvamusele kooskõlas artiklitega 19 ja 20.“;

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1935/2004

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis mutandis, ja käesoleva määruse artikliga 20.“;

1.  Amet avalikustab loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe samal ajal kui oma teadusliku arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis mutandis, ja käesoleva määruse artikliga 20.“;

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1935/2004

Artikkel 19 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  artiklile 19 lisatakse järgmine lõige 2a:

 

„2a. Kohustus ennetavalt levitada lõikes 1 sätestatud teavet ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.“

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1331/2008

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kohustus ennetavalt levitada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas artikliga 12 ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1331/2008

Artikkel 12 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Komisjon, amet ja liikmesriigid võtavad vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001 vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse alusel saadud teabe vajalik konfidentsiaalsus, välja arvatud sellise teabe puhul, mis tuleb avalikustada inimeste ja loomade tervise või keskkonna kaitsmiseks, kui asjaolud seda nõuavad.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 63 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 a)  artikli 63 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Käesolev artikkel ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu) kohaldamist.

3.   Käesolev artikkel ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) ning määruste (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 2015/2283

Artikkel 10 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui komisjon on taotlenud Euroopa toiduohutusameti (edaspidi „amet“) arvamust, tagab amet üldsuse juurdepääsu taotlusele vastavalt artiklile 23 ning esitab oma arvamuse, kas uuendamisel võib olla mõju inimtervisele.“;

3.  Kui komisjon on taotlenud Euroopa toiduohutusameti (edaspidi „amet“) arvamust, tagab amet üldsuse juurdepääsu taotlusele vastavalt artiklile 23, kui ta avaldab oma arvamuse selle kohta, kas uuendamisel võib olla mõju inimtervisele.“;

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 2015/2283

Artikkel 16 – lõik 2 – viimane lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Amet tagab üldsuse juurdepääsu taotlusele, asjaomasele toetavale teabele ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas artikliga 23.“;

„Amet tagab, et üldsusel on tema teadusliku arvamuse avaldamise ajal kooskõlas artikliga 23 juurdepääs taotluse mittekonfidentsiaalsetele elementidele ning teatisele ohutusküsimuste kohta vastavalt artiklile 15.“;

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 2015/2283

Artikkel 23 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui komisjon taotleb ameti arvamust vastavalt käesoleva määruse artikli 10 lõikele 3 ja artiklile 16, avalikustab amet loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40 ning käesoleva artikliga.

1.  Kui komisjon taotleb ameti arvamust vastavalt käesoleva määruse artikli 10 lõikele 3 ja artiklile 16, avalikustab amet loataotluse, asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, samuti ameti teaduslikud arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38, artiklitega 39–39f ja artikliga 40 ning käesoleva artikliga, samal ajal, kui ta avaldab oma teadusliku arvamuse taotluse kohta.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 9 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL) nr 2015/2283

Artikkel 25 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a)  artiklisse 25 lisatakse lõige 1a:

 

„1a. Kohustus ennetavalt levitada käesolevas määruses sätestatud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste või juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse korral ligi dokumentidele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses (EÜ) nr 1367/2006.”

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

Viited

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

28.5.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Jiří Maštálka

23.4.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

12

5

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSNÕUANDVAS KOMISJONIS

12

+

ALDE

António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Sajjad Karim

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Enrico Gasbarra, Virginie Rozière

5

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

S&D

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

6

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tiemo Wölken

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

Viited

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

AGRI

28.5.2018

 

PECH

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

23.4.2018

ITRE

24.4.2018

IMCO

19.6.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Renate Sommer

3.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.8.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

16

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nikos Androulakis, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Virginie Rozière

Esitamise kuupäev

29.11.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Françoise Grossetête

S&D

Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

16

-

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Karl Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

1

0

EFDD

Julia Reid

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika