Eljárás : 2018/0088(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0417/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0417/2018

Viták :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 24

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
A szavazatok indokolása
PV 17/04/2019 - 8.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

JELENTÉS     ***I
PDF 1464kWORD 235k
29.11.2018
PE 623.765v03-00 A8-0417/2018

az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Renate Sommer

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0179),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 43. és 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0144/2018),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére(1),

–   tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. október 9-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Halászati Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0417/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. és 114. cikkére, illetve 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. és 114. cikkére, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, illetve 192. cikkének (1) bekezdésére,

Indokolás

Géntechnológiával módosított organizmusok, növények vagy állatok termesztésének, illetve tenyésztésének vagy fogalomba hozatalának engedélyezése, valamint növényvédő szerek hatóanyagainak engedélyezése jelentős hatást gyakorol a természetes környezetre és az emberi egészségre; az emberi egészség védelme az uniós környezetvédelmi politika részét képezi.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A kockázatkezelési, értékelési és kommunikációs tevékenységeknek többek között az elővigyázatosság elvén kell alapulniuk.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezért a kockázatelemzési eljárás keretében átfogóbb és folyamatos kockázati kommunikációs eljárás biztosítására van szükség, amely garantálja az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és kockázatkezelők részvételét. A kockázatelemzési eljárás egységességének és következetességének biztosítása érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt felek közötti nyílt párbeszédnek kell társulnia.

(4)  Ezért a kockázatelemzési eljárás keretében átlátható, független, folyamatos és inkluzív kockázati kommunikációs eljárás biztosítására van szükség, amely garantálja az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és kockázatkezelők részvételét. A kockázatelemzési eljárásnak vissza kell szereznie a polgárok bizalmát a tekintetben, hogy az eljárás egészét a rendelet célja támasztja alá, ami az emberi élet és egészség magas szintjének biztosítása, valamint a fogyasztói érdekek védelme. A közérdek kizárólagos érvényesülésének, a kockázatelemzési eljárás pontosságának, teljességének, átláthatóságának, következetességének és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében a kockázatelemzési eljárás során ennek az eljárásnak a fentieken kívül hozzá kell járulnia az érdekelt felek közötti, részvételen alapuló nyílt párbeszédhez – különösen a nyilvánosság bevonásával.

Indokolás

A nyilvánosság bizalmának megnyerése érdekében az eljárással kapcsolatos minden kommunikációt és marketing tevékenységet valódi tartalommal kell megtölteni, ami konkrétan bizonyítja és igazolja, hogy javulás történt. Ellenkező esetben minden változtatás kudarcra van ítélve.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Kereskedelmi megállapodások aláírásakor az Uniónak biztosítania kell, hogy a harmadik országbeli partnerekre vonatkozó élelmiszerjog legalább az uniós joggal azonos mértékben biztosítsa az élelmiszerbiztonság védelmét a fogyasztók biztonságának garantálása és az európai termékkel való tisztességtelen verseny megelőzése érdekében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem csupán a kockázatértékelési eredmények következetes, megfelelő és időszerű elmagyarázására, hanem annak bemutatására is, hogy adott esetben egyéb indokolt tényezők mellett hogyan használják fel ezeket az eredményeket a megalapozott kockázatkezelési döntéshozatalhoz.

(5)  Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem csupán a kockázatértékelési eredmények pontos, egyértelmű, objektív és időszerű elmagyarázására, hanem annak bemutatására is, hogy adott esetben egyéb indokolt tényezők mellett hogyan használják fel ezeket az eredményeket a megalapozott kockázatkezelési döntéshozatalhoz.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az általános élelmiszerjog nem tartalmazza az „egyéb indokolt tényezők” fogalommeghatározását a céljával kapcsolatban. Ezt az elvet mindig eseti alapon kell alkalmazni, viszont mivel nincs általános iránymutatás az elv alkalmazására és értelmezésére vonatkozóan, alkalmazása nem következetes. A Bizottságnak ezért általános iránymutatásokat kell kidolgoznia ennek az elvnek az alkalmazására.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ennek érdekében a kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepének figyelembevételével szükség van a kockázati kommunikáció általános célkitűzéseinek és elveinek meghatározására.

(6)  Ennek érdekében szükség van a kockázati kommunikáció általános célkitűzéseinek és elveinek meghatározására. Ennek során figyelembe kell venni a kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepét, és biztosítani kell azok függetlenségét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az általános tervnek azonosítania kell a kockázati kommunikációs tevékenység mérlegelésekor figyelembe venni szükséges tényezőket, mint a különböző kockázati szinteket, a kockázat jellegét és közegészségügyre kifejtett esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit érint közvetlen vagy közvetett módon, a kockázatnak való kitettségi szinteket, a kockázat ellenőrzésének képességét, valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolják a kockázat megítélését, beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó jogszabályi keretet és piaci összefüggéseket. Az általános tervnek emellett azonosítania kell az igénybe venni szükséges eszközöket és csatornákat, és létre kell hoznia a következetes kockázati kommunikációt lehetővé tevő megfelelő mechanizmusokat.

(8)  Az általános tervnek meg kell határoznia a szükséges információk nyilvánosság számára történő elérhetővé tételére vonatkozó gyakorlati intézkedéseket a kockázatkezelési folyamat magas szintű átláthatóságának biztosítása érdekében. Azonosítania kell a kockázati kommunikációs tevékenység mérlegelésekor figyelembe venni szükséges tényezőket, mint a különböző kockázati szinteket, a kockázat jellegét és közegészségügyre, az állatok egészségére és a környezetre kifejtett esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit érint közvetlen vagy közvetett módon, a kockázatnak való kitettségi szinteket, a kockázat minimalizálásának vagy ellenőrzésének képességét, valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolják a kockázat megítélését, beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó jogszabályi keretet és piaci összefüggéseket. Az általános tervnek emellett azonosítania kell az igénybe venni szükséges eszközöket és csatornákat, és létre kell hoznia a következetes kockázati kommunikációt lehetővé tevő megfelelő mechanizmusokat.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A kockázatértékelési eljárás átláthatósága feladatainak végrehajtását illetően megerősíti a Hatóság legitimitását a fogyasztók és a közvélemény szemében, növeli a munkájába vetett bizalmukat, és biztosítja a Hatóság uniós polgárok előtti fokozottabb elszámoltathatóságát a demokratikus rendszerben. Ezért alapvető fontosságú a közvélemény és az egyéb érdekelt felek bizalmának megőrzése az uniós élelmiszerjogot alátámasztó kockázatelemzési eljárás, különösen pedig a kockázatértékelés, többek között a Hatóság szervezésének és függetlenségének és az átláthatóság tekintetében.

(9)  A kockázatértékelési eljárás átláthatóságának növelése feladatainak végrehajtását illetően megerősítené a Hatóság legitimitását a fogyasztók és a közvélemény szemében, növelné a munkájába vetett bizalmukat, és biztosítaná a Hatóság uniós polgárok előtti fokozottabb elszámoltathatóságát a demokratikus rendszerben. Ezért alapvető fontosságú a közvélemény és az egyéb érdekelt felek bizalmának újraépítése az uniós élelmiszerjogot alátámasztó kockázatelemzési eljárás, különösen pedig a kockázatértékelés, többek között a Hatóság szervezése, működése, függetlensége és az átláthatóság tekintetében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsának összetételét hozzáigazítsák a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéshez, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló 2012-es együttes nyilatkozatának megfelelően22.

törölve

__________________

 

22  https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_hu.pdf

 

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hatóság igazgatótanácsának szerepe az adminisztratív és pénzügyi szempontokra összpontosul, és nincs hatással a Hatóság által végzett tudományos munka függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsában minden tagállam képviseltesse magát, miközben előírás lenne, hogy ezek a képviselők különösen a kockázatértékelés területén megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

(11)  A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hatóság igazgatótanácsának szerepe az adminisztratív és pénzügyi szempontokra összpontosul, és nincs hatással a Hatóság által végzett tudományos munka függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsában minden tagállam, a Bizottság és az Európai Parlament, továbbá a civil szervezetek és ipari egyesületek is képviseltessék magukat, miközben előírás lenne, hogy ezek a képviselők különösen a kockázatértékelés területén megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek, és kerüljék az összeférhetetlenség minden formáját.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az igazgatótanács tagjait úgy kell kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság képviselői között biztosított legyen a legmagasabb szintű hozzáértés és a megfelelő tapasztalatok széles köre.

(12)  Az igazgatótanács tagjait úgy kell kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság képviselői körében biztosított legyen a legmagasabb szintű hozzáértés, valamint az egészség- és a környezetvédelem iránti elkötelezettség és a megfelelő tapasztalatok széles köre.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata bizonyos hiányosságokat azonosított a Hatóság azon képességét illetően, hogy magas szintű szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A tudományos testületi tagságra jelentkező személyek számában csökkenés volt megfigyelhető. Ezért szükség van a rendszer megerősítésére, a tagállamoknak pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk annak biztosítása érdekében, hogy elegendő szakértő áll rendelkezésre az uniós kockázatértékelési rendszer magas szintű tudományos szakértelemre, függetlenségre és multidiszciplináris szakértelemre vonatkozó igényeinek kielégítéséhez.

(13)  Az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata bizonyos hiányosságokat azonosított a Hatóság azon képességét illetően, hogy szakértő személyzet révén magas szintű szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A tudományos testületi tagságra jelentkező személyek számában továbbá csökkenés volt megfigyelhető, és meg kell vizsgálni a csökkenés okát. Hat tagállam teszi ki a tudományos testületek szakértőinek kétharmadát. Mivel jelenleg az Egyesült Királyság adja a nemzeti szakértők mintegy 20%-át, Nagy-Britannia Unióból történő kilépése tovább fogja súlyosbítani a megfelelő szakértők toborzásának problémáját. Ezért e jelenség megfelelőbb kezeléséhez szükség van a rendszer megerősítésére és előmozdítására, annak ösztönöznie kell a pályázók jelentkezését, és a tagállamoknak támogatniuk kell a Hatóság tudományos testületeiben és Tudományos Bizottságában való tagságra irányuló pályázati felhívások terjesztését annak biztosítása érdekében, hogy elegendő szakértő álljon rendelkezésre, támogatási intézkedések révén, ösztönzőket és jutalmazást bevezetve, a részvétel és az érdeklődés szintjének növelése érdekében.

Indokolás

A hatóság személyzeti problémáinak okaival kapcsolatos magyarázat.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a kockázatértékelés uniós szinten megőrizze a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől való függetlenségét, helyénvaló, hogy a tudományos testületek tagjainak tagállamok általi kijelölése, a Hatóság ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése olyan szigorú kritériumok alapján történjen, amelyek biztosítják a szakértők kiválóságát és függetlenségét, valamint az egyes testületek által megkövetelt multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a célból alapvető fontosságú továbbá, hogy az EFSA érdekeinek, különösen pedig a szakvélemények függetlenségének védelmét ellátó ügyvezető igazgató szerepet kapjon ezeknek a tudományos szakértőknek a kiválasztásában és kinevezésében. További intézkedéseket kell hozni továbbá annak biztosítása érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a tudományos szakértők rendelkezésére, amelyeknek köszönhetően függetlenül járhatnak el.

(14)  Annak érdekében, hogy a kockázatértékelés uniós szinten megőrizze a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől való függetlenségét, helyénvaló, hogy a tudományos testületek tagjainak jelölése és a Hatóság ügyvezető igazgatója általi kiválasztása, és a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése olyan szigorú kritériumok alapján történjen, amelyek biztosítják a szakértők kiválóságát és függetlenségét, valamint az egyes testületek által megkövetelt multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a célból alapvető fontosságú továbbá, hogy az EFSA érdekeinek, különösen pedig a szakvélemények függetlenségének védelmét ellátó és teljesítményét felügyelő ügyvezető igazgató, aki a Hatóság jogi képviselője, szerepet kapjon ezeknek a tudományos szakértőknek a kiválasztásában és kinevezésében. Tovább intézkedéseket – köztük megfelelő pénzügyi kompenzációra vonatkozó intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a tudományos szakértők rendelkezésére, amelyeknek köszönhetően függetlenül járhatnak el, és elegendő időt tudnak a Hatóság számára végzett kockázatértékelésre fordítani.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Alapvető fontosságú a Hatóság hatékony működésének biztosítása és szakértelme fenntarthatóságának javítása. Ezért szükséges a Hatóság és a tagállamok által a Hatóság tudományos testületeinek nyújtott támogatás megerősítése. A Hatóságnak meg kell szerveznie a testületek feladataihoz támogatást nyújtó előkészítő munkát, többek között a Hatóság alkalmazottainak vagy a Hatósággal hálózati együttműködést folytató nemzeti tudományos szervezetek felkérésével, hogy előkészítő tudományos szakvéleményeket állítsanak össze, amelyeket ezt követően a testületek szakmai vizsgálatnak vetnek alá és elfogadnak.

(15)  Alapvető fontosságú a Hatóság hatékony működésének biztosítása és szakértelme fenntarthatóságának javítása. Ezért szükséges a Hatóság és a tagállamok által a Hatóság tudományos testületeinek nyújtott támogatás megerősítése. A Hatóságnak meg kell szerveznie a testületek feladataihoz támogatást nyújtó előkészítő munkát, többek között a Hatóság alkalmazottainak vagy a Hatósággal hálózati együttműködést folytató nemzeti tudományos szervezetek felkérésével, hogy előkészítő tudományos szakvéleményeket állítsanak össze, amelyeket ezt követően a testületek szakmai vizsgálatnak vetnek alá és elfogadnak. Ez nem sértheti a Hatóság tudományos értékeléseinek függetlenségét.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az engedélyezési eljárások alapját az az elv képezi, hogy a birtokában lévő tudományos ismeretek alapján a kérelmező feladata annak bizonyítása, hogy az engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az uniós biztonsági követelményeknek. Ez az elv azon a feltételezésen alapul, hogy a közegészségügy jobb védelme érhető el, ha a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, mivel forgalomba hozatal előtt neki kell bizonyítania a termék biztonságosságát, nem pedig a közigazgatási szerveknek kell bizonyítaniuk a piacról való kitiltás érdekében, hogy a termék nem biztonságos. Emellett a közpénzeket nem olyan, költséges tanulmányok megrendelésére kellene felhasználni, amelyek végső fokon segítenek az iparnak egy termék forgalomba hozatalában. Ezen elvnek és a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek mellé a kérelmezőknek mellékelniük kell a megfelelő tanulmányokat, többek között a kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék biztonságossága, bizonyos esetekben pedig a termék hatékonysága.

(16)  Az engedélyezési eljárások alapját az az elv képezi, hogy a birtokában lévő tudományos ismeretek alapján a kérelmező feladata annak bizonyítása, hogy az engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az uniós biztonsági követelményeknek. Ez az elv azon a feltételezésen alapul, hogy a közegészségügy és a környezet jobb védelme érhető el, ha a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, mivel forgalomba hozatal előtt neki kell bizonyítania a termék biztonságosságát, nem pedig a közigazgatási szerveknek kell bizonyítaniuk a piacról való kitiltás érdekében, hogy a termék nem biztonságos. Emellett a közpénzeket nem olyan, költséges tanulmányok megrendelésére kellene felhasználni, amelyek végső fokon segítenek az iparnak egy termék forgalomba hozatalában. Ezen elvnek és a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek mellé a kérelmezőknek mellékelniük kell a megfelelő tanulmányokat, többek között a kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék biztonságossága, bizonyos esetekben pedig a termék hatékonysága.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Az uniós ügynökségek összehasonlítása azt mutatja, hogy a Hatóságnak akár 55 hónapra is szüksége lehet egy engedélyezési eljárás lefolytatásához, ami ötször hosszabb az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által igényelt időnél. Ez visszariasztja a vállalkozásokat attól, hogy innovatív termékekbe fektessenek be, hosszú távon pedig csökkenti az EU versenyképességét. Emellett a hosszú engedélyezési eljárások gyengítik a Hatóságba vetett bizalmat is. Ezért a kockázatértékelés hatékonyságát sürgősen jobb személyzeti és pénzügyi ellátottsággal kell biztosítani.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A javaslat az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság által végzett tudományos értékelés legjobb minőségének biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz kockázatértékelés céljából benyújtott engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a vonatkozó követelményeknek. A kérelmezők, különösen a kis- és középvállalkozások nem minden esetben értik meg hiánytalanul ezeket a követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra és az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó tanácsokkal lássa el a potenciális kérelmezőket, anélkül hogy beleavatkozna a benyújtani kívánt tanulmányok kialakításába, ami a kérelmező feladata marad. Az eljárás átláthatóságának biztosítása érdekében szükség van a Hatóság által nyújtott tanácsok közzétételére.

(17)  A javaslat az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság által végzett tudományos értékelés legjobb minőségének biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz kockázatértékelés céljából benyújtott engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a vonatkozó követelményeknek. A kérelmezők, különösen a kis- és középvállalkozások nem minden esetben értik meg hiánytalanul ezeket a követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra és az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó tanácsokkal lássa el a potenciális kérelmezőket. A jelen rendelet hatálybalépése után 36 hónappal a Bizottság értékeli az általános tanácsadásnak a Hatóság működésére gyakorolt hatását. A Bizottság különösen azt értékeli, hogy milyen hatást gyakorol a Hatóság erőforrásainak elosztására és függetlenségére.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A Hatóságnak ismernie kell minden olyan tanulmány tárgyát, amelyet a kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem jövőbeli benyújtásának céljából végez. Ennek céljából szükséges és helyénvaló, hogy a tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a tanulmányokat végző laboratóriumok a megrendelés pillanatában értesítsék a Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A bejelentett tanulmányokra vonatkozó információkat csak azt követően szabad nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó engedélyezési kérelmet az átláthatóságra vonatkozó szabályok szerint közzétették.

(18)  A Hatóságnak ismernie kell minden olyan tanulmány tárgyát, amelyet a kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem jövőbeli benyújtásának vagy megújításának céljából végez. Ennek céljából szükséges és helyénvaló, hogy a tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a tanulmányokat végző laboratóriumok az – akár az Unióban, akár azon kívül való – megrendelés pillanatában értesítsék a Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A bejelentett tanulmányokra vonatkozó információkat csak azt követően szabad nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó engedélyezési vagy megújítási kérelmet az átláthatóságra vonatkozó szabályok szerint közzétették.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A közvéleménynek bizonyos aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság által az engedélyezés keretében végzett értékelés elsősorban ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság már most is végez kutatásokat a tudományos irodalomban annak érdekében, hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb adatokat és tanulmányokat is figyelembe vegye. Annak fokozottabb garantálása érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó minden lényeges tudományos adathoz és tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik felekkel folytatott konzultáció elrendelése, amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok azonosítása. A konzultáció hatékonyságának növelése érdekében a konzultációra akkor kell sort keríteni, amikor az ipar által az engedélyezési kérelem keretében benyújtott tanulmányokat a jelen rendelet átláthatósági szabályainak megfelelően nyilvánosságra hozzák.

(20)  A közvéleménynek bizonyos aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság által az engedélyezés keretében végzett értékelés elsősorban ágazati tanulmányokon alapul. Egy engedélyezési vagy megújítási eljárás iránti új kérelem esetén a Hatóságnak minden esetben kutatásokat kell végeznie a tudományos irodalomban annak érdekében, hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb adatokat és tanulmányokat is figyelembe vegye, és szükség esetén további tanulmányok készítését rendelje el. A Hatóság nyilvános hozzáférést biztosít a tulajdonában lévő, a tárgy szempontjából releváns teljes tudományos irodalomhoz. Annak fokozottabb garantálása érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó minden lényeges tudományos adathoz és tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik felekkel folytatott konzultáció elrendelése, amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok azonosítása. A konzultáció hatékonyságának növelése érdekében a konzultációra közvetlenül azt követően kell sort keríteni, hogy az ipar által az engedélyezési kérelem keretében benyújtott tanulmányokat a jelen rendelet átláthatósági szabályainak megfelelően nyilvánosságra hozták.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A vállalkozók által az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek alátámasztásához benyújtott tanulmányok, a kísérleteket is beleértve, általában eleget tesznek a nemzetközileg elismert elveknek, ami a minőségük szempontjából egységes alapot biztosít, különösen az eredmények megismételhetőségének tekintetében. Bizonyos esetekben azonban problémák merülhetnek fel az alkalmazandó normáknak való megfelelés tekintetében, és ez az oka a nemzeti rendszerek meglétének, amelyek feladata az ilyen megfelelések ellenőrzése. Helyénvaló olyan további garanciákat nyújtani, amelyek megerősítik a közvéleménynek a tanulmányok minőségébe vetett bizalmát, valamint célszerű egy olyan szigorú ellenőrzési rendszer bevezetése, amelynek keretében a tagállamok arra irányuló ellenőrzését, hogy az ilyen tanulmányokat és kísérleteket végző laboratóriumok végrehajtják-e ezeket az elveket, a Bizottság ellenőrzi.

(21)  A vállalkozók által az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek alátámasztásához benyújtott tanulmányoknak, a kísérleteket is beleértve, nyilvánosan hozzáférhető tudományos irodalmon kell alapulniuk, vagy eleget kell tenniük a nemzetközileg elismert normáknak és a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) elveinek, ami a minőségük szempontjából egységes alapot biztosít, különösen az eredmények megismételhetőségének tekintetében. Bizonyos esetekben azonban problémák merülhetnek fel az alkalmazandó normáknak való megfelelés tekintetében, és ez az oka a nemzeti rendszerek meglétének, amelyek feladata az ilyen megfelelések ellenőrzése. Helyénvaló olyan további garanciákat nyújtani, amelyek megerősítik a közvéleménynek a tanulmányok minőségébe vetett bizalmát, valamint célszerű egy olyan szigorú ellenőrzési rendszer bevezetése, amelynek keretében a tagállamok vagy harmadik országok – a Bizottság „Egészségügy és élelmiszer-biztonság, ellenőrzés és elemzés” Igazgatóságának együttműködésével végzett – arra irányuló ellenőrzését, hogy az ilyen tanulmányokat és kísérleteket az Unióban vagy harmadik országokban végző laboratóriumok végrehajtják-e ezeket az elveket, a Bizottság ellenőrzi.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A folyamatba megfelelő rugalmasságot kell beépíteni annak érdekében, hogy az egészségügyi szempontból súlyosan káros hatásokra vonatkozó új megállapítások azonnal figyelembe vehetők legyenek, még akkor is, ha kifejezetten rájuk nem vonatkoznak szabályozási adatszolgáltatási követelmények.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az élelmiszerbiztonság minden uniós polgár számára egy elsődleges fontosságú érzékeny terület. Annak az elvnek a fenntartása mellett, hogy az ágazatot terheli az Unió követelményeinek való megfelelés bizonyítása, fontos létrehozni egy további ellenőrzési eszközt az olyan, magas fokú társadalmi jelentőséggel bíró konkrét esetek kezelésére, amelyeknél biztonsági kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az eszköz nevezetesen a további tanulmányok elkészíttetése, amelynek célja a kockázatértékelés kontextusában alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az uniós költségvetésből történne, és biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző eszköz használatának arányosságát, a Bizottság feladata az ilyen ellenőrző tanulmányok megrendelésének elindítása. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy bizonyos sajátos esetekben a megrendelt tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól eltérő szempontokra is ki kell terjedniük (például új tudományos eredmények váltak elérhetővé).

(22)  Az élelmiszerbiztonság minden uniós polgár számára egy elsődleges fontosságú érzékeny terület. Annak az elvnek a fenntartása mellett, hogy az ágazatot terheli az Unió követelményeinek való megfelelés bizonyítása, fontos létrehozni egy további ellenőrzési eszközt az olyan, magas fokú társadalmi jelentőséggel bíró konkrét esetek kezelésére, amelyeknél biztonsági kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az eszköz nevezetesen a további tanulmányok elkészíttetése, amelynek célja a kockázatértékelés kontextusában alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az uniós költségvetésből történne, és biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző eszköz használatának arányosságát, a Bizottság feladata az ilyen ellenőrző tanulmányok megrendelésének elindítása, amennyiben eltérő tudományos eredményekről szerez tudomást. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy bizonyos sajátos esetekben a megrendelt tanulmányoknak a kockázatértékelési eljárás során vizsgált bizonyítékoktól eltérő szempontokra is ki kell terjedniük (például új tudományos eredmények váltak elérhetővé).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Az Aarhusi Egyezmény a környezet tekintetében számos jogot biztosít a nyilvánosság számára. Az Aarhusi Egyezmény mindenkit feljogosít a közigazgatási szervek tulajdonában lévő környezeti információkhoz való hozzáférésre, a környezeti döntéshozatalban való részvételre, illetve az olyan közszférabeli döntések megtámadására irányuló eljárások felülvizsgálatára, amelyeket a két fent említett jog vagy általánosságban véve a környezeti jog tiszteletben tartása nélkül hoztak meg.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” európai polgári kezdeményezés igazolta továbbá az ágazat által megrendelt és az engedélyezési kérelmek keretében benyújtott tanulmányok átláthatóságára vonatkozó aggályokat23.

(24)  Az Aarhusi Egyezmény aláíró feleként az EU elismerte, hogy a környezetvédelem területén az információ jobb hozzáférhetősége és a nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban javítja a döntések minőségét és végrehajtását, hozzájárul a nyilvánosságnak a környezeti kérdésekkel kapcsolatos tudatosságához, lehetőséget biztosít a nyilvánosságnak arra, hogy tagjai álláspontjukat kifejthessék, továbbá lehetővé teszi a hatóságok számára azok megfelelő figyelembevételét, A „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” európai polgári kezdeményezés igazolta továbbá az ágazat által megrendelt és az engedélyezési kérelmek keretében benyújtott tanulmányok átláthatóságára vonatkozó aggályokat23.

__________________

__________________

23 A Bizottság közleménye a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!”, C(2017) 8414 final.

23 A Bizottság közleménye a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!”, C(2017)8414.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsának mintájára az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 89–93. cikkében1a megállapítottakkal összhangban – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján létre kell hozni az EFSA fellebbezési tanácsát.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A megfelelő egyensúlyt teremtő közzétételi szint meghatározása érdekében a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek figyelembevétele mellett össze kell vetni a nyilvánosságnak a kockázatértékelési eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a kereskedelmi kérelmezők jogaival.

(27)  A megfelelő egyensúlyt teremtő, proaktív közzétételi szint meghatározása érdekében a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek, az emberi élet és egészség magas szintű védelmének és a fogyasztói érdekek védelmének, az állatok egészségének védelmének, az állatok, valamint a növények és a környezet védelmének a figyelembevétele mellett össze kell vetni a nyilvánosságnak a kockázatértékelési eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a kereskedelmi kérelmezők jogaival.

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfogalmazása.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az e rendeletben meghatározott aktív terjesztésre vonatkozó rendelkezések semmilyen módon nem kívánják korlátozni az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendelet által biztosított jogok hatályát.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Emellett az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendeletének24, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének25 figyelembevételével szükség van a kockázatértékelési eljárás átláthatóságához kapcsolódó személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények meghatározására. Ennek megfelelően a jelen rendelet értelmében semmilyen személyes adat nem hozható nyilvánosságra, kivéve ha erre a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, függetlenségének és megbízhatóságának biztosítása céljából szükséges van és ezzel a céllal arányos, miközben biztosított az összeférhetetlenségek megelőzése.

(30)  Emellett a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának érdekében a személyes adatok védelme és bizalmas kezelése céljából hivatkozni kell az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendeletére24 és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére25. Ennek megfelelően a jelen rendelet értelmében semmilyen személyes adat nem hozható nyilvánosságra, kivéve ha erre a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, függetlenségének és megbízhatóságának biztosítása céljából szükséges van és ezzel a céllal arányos, miközben biztosított az összeférhetetlenségek megelőzése. A kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, függetlenségének, fenntarthatóságának és megbízhatóságának biztosítása céljából, különösen az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében szükséges és arányos minden olyan személy nevének nyilvánosságra hozatala, akiket a Hatóság abból a célból nevez ki, hogy elősegítsék a Hatóság határozathozatali folyamatát, ideértve az iránymutatásokat tartalmazó dokumentumok elfogadásával összefüggésben kinevezett személyeket is.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az átláthatóság javításának céljából és a tudományos eredményekre irányuló, Hatóságnak benyújtott kérelmek hatékony feldolgozása érdekében standard adatformátumok és szoftvercsomagok kifejlesztésére van szükség. Indokolt végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra annak érdekében, hogy a 178/2002/EK rendelet végrehajtása a standard adatformátumok és szoftvercsomagok elfogadásának tekintetében egységes feltételek mellett történjen. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 megfelelően kell gyakorolni .

(31)  Az átláthatóság javításának céljából és a tudományos eredményekre irányuló, Hatóságnak benyújtott kérelmek hatékony feldolgozása érdekében standard adatformátumok és szoftvercsomagok kifejlesztésére van szükség. Indokolt végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra annak érdekében, hogy a 178/2002/EK rendelet végrehajtása a standard adatformátumok és szoftvercsomagok elfogadásának tekintetében egységes és összehangolt feltételek mellett történjen. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 megfelelően kell gyakorolni .

_________________

_________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Továbbá, a Hatóságra vonatkozó különböző rendelkezések hatékonyságának és hatásosságának értékelése érdekében helyénvaló a Hatóság Bizottság általi értékelésének elrendelése a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéssel összhangban. A függetlenség és a hozzáértés biztosítása, illetve az összeférhetetlenségek megelőzése érdekében az értékelésnek meg kell vizsgálnia a Tudományos Bizottság és a testületek tagjainak kiválasztási eljárásait átláthatósági szint, költséghatékonyság és fenntarthatóság szempontjából.

(33)  Továbbá, a Hatóságra vonatkozó különböző rendelkezések hatékonyságának és hatásosságának értékelése érdekében helyénvaló a Hatóság független értékelésének elvégzése. A függetlenség és a hozzáértés biztosítása, illetve az összeférhetetlenségek megelőzése érdekében az értékelésnek meg kell vizsgálnia a Tudományos Bizottság és a testületek tagjainak kiválasztási eljárásait átláthatósági szint, költséghatékonyság és fenntarthatóság szempontjából.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  A 7. környezetvédelmi cselekvési program prioritásként kezeli a vegyi anyagok emberi egészségre és a környezetre gyakorolt együttes hatásának kezelését szolgáló irányvonalak kidolgozását és megvalósítását. A „koktélhatások” értékeléséhez ágazatközi megközelítésre, az ellenőrző ügynökségek közötti szorosabb európai szintű együttműködésre és megfelelő eljárások kidolgozására van szükség.

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy valamennyi releváns ágazat az európai vegyi anyag értékelési folyamat tekintetében összehangolt megközelítést fogadjon el, amelyben kiemelt szerep jut az EFSA-nak. Ezenkívül az értékelést végzők számára fontos, hogy figyelembe vegyék a koktélhatásokat is, hogy végre lehessen hajtani a megfelelő irányítási intézkedéseket.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A kockázatértékelési eljárás átláthatóságának biztosítása céljából szükség van továbbá a 178/2002/EK rendelet jelenleg élelmiszerjogra korlátozott hatályának kiterjesztésére, hogy a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet és a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet összefüggésében benyújtott engedélyezési kérelmeket is lefedje.

(35)  A kockázatértékelési eljárás átláthatóságának és függetlenségének biztosítása céljából szükség van továbbá a 178/2002/EK rendelet jelenleg élelmiszerjogra korlátozott hatályának kiterjesztésére, hogy a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet és a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet összefüggésében benyújtott engedélyezési kérelmeket is lefedje.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A bizalmas információkra vonatkozó ágazati sajátosságok figyelembevételének biztosítása érdekében az uniós ágazati jogszabályok célkitűzéseinek és a megszerzett tapasztalatok figyelembevétele mellett össze kell vetni a nyilvánosságnak a kockázatértékelési eljárás átláthatóságára vonatkozó, többek között az Aarhusi Egyezményből1 eredő jogait a kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek megfelelően szükség van a 2001/18/EK irányelv, az 1829/2003/EK rendelet, az 1831/2003/EK rendelet, az 1935/2004/EK rendelet és az 1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy a 178/2002/EK rendeletben meghatározottakhoz képest további bizalmas információkról rendelkezzenek.

(36)  A bizalmas információkra vonatkozó ágazati sajátosságok figyelembevételének biztosítása érdekében az uniós ágazati jogszabályok célkitűzéseinek és a megszerzett tapasztalatok figyelembevétele mellett össze kell vetni a nyilvánosságnak az átláthatóságra vonatkozó releváns jogait – beleértve a kockázatértékelési eljáráshoz kapcsolódó proaktív tájékoztatáshoz való jogát – a kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek megfelelően szükség van a 2001/18/EK irányelv, az 1829/2003/EK rendelet, az 1831/2003/EK rendelet, az 1935/2004/EK rendelet és az 1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy a 178/2002/EK rendeletben meghatározottakhoz képest további bizalmas információkról rendelkezzenek. E rendeletben az információk aktív megosztására vonatkozóan megállapított rendelkezéseknek és a bizalmas kezelés iránti kérelem Hatóság általi értékelésének nem szándéka semmilyen módon korlátozni az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletek által biztosított jogokat.

_____________________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

 

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)  Az általános élelmiszerjog megfelelőségi ellenőrzése kiemelte a kockázatkezelési eljárások átláthatóságának hiányát is. A nyilvánosságot megfelelőbben kell tájékoztatni a vizsgált kockázatkezelési lehetőségekre, valamint a fogyasztók és állatok egészsége és a környezet tekintetében az egyes lehetőségek által biztosítható védelem szintjére vonatkozóan, továbbá a kockázatértékelés eredményeitől eltérő azon tényezőket illetően, amelyeket a kockázatkezelők figyelembe vesznek, illetve arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan vetik egymással össze a döntéshozatali eljárásokban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az uniós és nemzeti kockázatértékelők és kockázatkezelők közötti kapcsolat további megerősítése, valamint a kockázati kommunikáció egységességének és következetességének javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, az agrár-élelmiszeripari láncot érintő kérdésekkel kapcsolatos kockázati kommunikáció általános tervének elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(37)  Az interaktív információcsere javítása érdekében a kockázatelemzés teljes folyamata során az uniós és nemzeti kockázatértékelők és kockázatkezelők között, valamint az élelmiszerlánc egyéb érintettjeivel, például a gazdasági szereplőkkel, a fogyasztói és egyéb civil társadalmi szervezetekkel, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, az agrár-élelmiszeripari láncot érintő kérdésekkel kapcsolatos kockázati kommunikáció általános tervének elfogadása érdekében. A kockázati kommunikáció általános tervének meg kell határoznia az ahhoz szükséges információk nyilvánosság számára történő elérhetővé tételére vonatkozó gyakorlati intézkedéseket, hogy biztosítva legyen a kockázatkezelési folyamat magas szintű átláthatósága. Ezért különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(37a)  A nyilvánosságra hozandó információk körére vonatkozó rendelkezések nem érinthetik az 1049/2001/EK rendeletet, illetve a közokiratokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló nemzeti vagy uniós jogszabályokat.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Hatóság és a vállalkozók képesek legyenek alkalmazkodni az új követelményekhez, miközben a Hatóság zavartalanul folytathatja a munkáját, átmeneti intézkedések elfogadására van szükség e rendelet alkalmazásában.

(38)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Hatóság, a tagállamok, a Bizottság és a vállalkozók képesek legyenek alkalmazkodni az új követelményekhez, miközben a Hatóság zavartalanul folytathatja a munkáját, átmeneti intézkedések elfogadására van szükség e rendelet alkalmazásában.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a)  Mivel az ebben a javaslatban szereplő módosítások széles körű kompetenciákkal ruházzák fel a Hatóságot a kockázatértékelés és a titoktartásra vonatkozó ellenőrzések terén, jelentősen növelni kell a Hatóság számára a bizottsági javaslat 3. melléklete szerint biztosított költségvetési forrásokat. A finanszírozási javaslat összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel, ám magával vonhatja az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben meghatározott speciális eszközök használatát. Amennyiben az Európai Parlament és a tagállamok között az uniós költségvetésről folyó megbeszélések nem biztosítanak mozgásteret a szükséges költségvetési források elkülönítésére, akkor a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében egy alternatív finanszírozási javaslatot kell előterjesztenie.

Indokolás

A brexit által az uniós költségvetésre gyakorolt hatások miatt még teljesen bizonytalan a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások kimenetele. Amennyiben a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament nem tud megegyezni az EFSA megfelelő költségvetéséről, akkor egy olyan megbízatással terheljük meg a Hatóságot, amelyet a jelenleg rendelkezésére álló pénzügyi és személyzeti forrásokkal nem tud elvégezni. Erre az esetre a bizottsági javaslatról folyó tárgyalások során egy alternatíváról is beszélni kell.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)  A közelmúlt élelmiszer-biztonsággal összefüggő problémái bizonyították, hogy veszélyhelyzetekben kellenek arra szolgáló intézkedések, hogy az összes élelmiszer – jellegétől és származásától függetlenül –, valamint az összes takarmány az emberek és az állatok egészségét és a környezetet fenyegető súlyos veszély esetén egységes eljárások hatálya alá tartozzék. A vészhelyzetre vonatkozó élelmiszerbiztonsági intézkedések ilyen átfogó megközelítésének lehetővé kell tennie hatékony intézkedések foganatosítását, és harmonizált közös élelmiszerriasztás-kezelési eljáráson keresztül meg kell előznie az élelmiszereket vagy takarmányokat fenyegető súlyos veszély kezelésében jelentkező mesterséges különbségeket.

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet (50–54. cikk) létrehozza az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszert (RASFF-rendszer), valamint megállapítja annak alapvető rendelkezéseit, hatókörét és működését. Ezt követően azonosították azokat a gyenge pontokat, amelyek a 16/2011/EU rendelet elfogadása során helyesbítést igényeltek, amely rendelet azonban nem tartalmazta a tagállamok által követendő harmonizált eljárásokat, illetve a Bizottság hatásköreinek szükséges erősítését, hogy kezelje a riasztásokat. Közös, kötelező és megerősített eljárásra van szükség az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztások kezelése terén.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

178/2002/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)  A kockázatértékelést a rendelkezésre álló tudományos eredmények alapján, független, tárgyilagos és átlátható módon kell elvégezni.

„(2)   „A kockázatértékelést valamennyi rendelkezésre álló tudományos eredmény alapján, független, tárgyilagos és átlátható módon kell elvégezni.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A glifozátra vonatkozóan a kérelmező a rendelkezésre álló tudományos publikációk mindössze 52%-át nyújtotta be saját tanulmányával együtt. A Német Szövetségi Kockázatbecslő Intézet – amely az EFSA referense – által adott „Klimisch pontszámon” keresztül e tanulmányok többsége „korlátozott értékű” besorolást kapott, így nem sok hatásuk lehet az értékelés eredményére. Ennek eredményeképp az EFSA nagyobb súlyt helyez a kérelmező saját tanulmányaira. Egy kockázati elemzésnél nem lenne szabad a szakértői értékelésnek alávetett publikációkat elutasítani.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

178/2002/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a.  A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)  Azokban az esetekben, ahol a rendelkezésre álló információk értékelését követően bebizonyosodik az egészségkárosító hatások lehetősége, de a helyzet tudományos megítélése még bizonytalan, egy átfogóbb kockázatértékeléshez szükséges további tudományos információk összegyűjtéséig a Közösség területén előírt magas szintű egészségvédelem megvalósítása érdekében ideiglenes kockázatkezelési intézkedéseket lehet bevezetni.

„(1)   Azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk értékelését követően bebizonyosodik az egészségkárosító hatások lehetősége, de a helyzet tudományos megítélése még bizonytalan, egy átfogóbb kockázatértékeléshez szükséges további tudományos információk összegyűjtéséig a Közösség területén előírt magas szintű egészségvédelem megvalósítása érdekében kockázatkezelési intézkedéseket kell bevezetni.

Indokolás

A „lehet” felcserélése „kell”-lel. A glifozáttal kapcsolatos dokumentációban az elővigyázatosság elvének kellett volna vezérelnie az EFSA-t és a Bizottságot a határozathozatalban, mivel a 7. cikknek megfelelően „az egészség szempontjából káros hatás lehetőségét állapították meg, de tudományos szempontból bizonytalanság áll fenn”. Úgy tűnik, hogy a hatóságok az „ideiglenes kockázatkezelési intézkedések” (7. cikk) helyett „a kételyt az anyag javára kell értelmezni” megközelítést alkalmazták. Ezért ideiglenes kockázatkezelési intézkedéseket kell, nem pedig „lehet” hozni minden olyan esetben, amikor alkalmazandó az elővigyázatosság elve.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8a. cikk

8a. cikk

A kockázati kommunikáció céljai

A kockázati kommunikáció céljai

A kockázati kommunikáció az alábbi célokat szolgálja, miközben figyelembe veszi a kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepeit:

A kockázati kommunikáció az alábbi célokat szolgálja, miközben figyelembe veszi a kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepeit:

a)  a vizsgált kérdésekkel kapcsolatos tudatosság és tájékozottság elősegítése a kockázatelemzési eljárás teljes ideje alatt;

a)  a vizsgált kérdésekkel kapcsolatos tudatosság és tájékozottság elősegítése a kockázatelemzési és kockázatkezelési folyamat teljes ideje alatt;

b)  a következetesség és az átláthatóság elősegítése a kockázatkezelési ajánlások megfogalmazásában;

b)  a következetesség, az átláthatóság és az egyértelműség elősegítése a kockázatkezelési lehetőségek, ajánlások és döntések megfogalmazásában;

c)  a kockázatkezelési döntések megértését lehetővé tevő szilárd alap biztosítása;

c)  a kockázatkezelési döntések megértését lehetővé tevő szilárd tudományos alap biztosítása; beleértve a következőkre vonatkozó információkat:

 

i.  az, hogy a választott kockázatkezelési lehetőség hogyan tükrözi a kockázatértékelés bizonytalanságának fokát, valamint fogyasztók és állatok egészsége, továbbá a fogyasztók, az állatok egészsége és a környezet védelmének elérni kívánt szintje;

 

ii.  a 6. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kockázatértékelés eredményeitől eltérő azon tényezők, amelyeket a kockázatkezelők figyelembe vettek, és az, hogy e tényezőket miként vetették egymással össze;

d)  a kockázatelemzési eljárás nyilvánosság általi megértésének támogatása, az eredményekbe vetett bizalom növelése érdekében;

d)  a kockázatelemzési eljárás nyilvánosság általi megértésének támogatása, az eredményekbe vetett bizalom növelése érdekében, beleértve közérthető és következetes információk biztosítását a kockázatértékelők és kockázatkezelők feladatit, hatáskörét és felelősségi köreit illetően;

e)  az összes érdekelt fél megfelelő bevonásának elősegítése; valamint

e)  az összes érdekelt fél – köztük az élelmiszeripari lánc gazdasági szereplői, fogyasztói és egyéb civil társadalmi szervezetek – kiegyensúlyozott bevonásának elősegítése;

f)  az agrár-élelmiszeripari lánccal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó információk érdekelt felekkel való megfelelő megosztásának biztosítása.

f)  az agrár-élelmiszeripari lánccal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó információk az e) pontban említett érdekelt felekkel való átlátható és méltányos megosztásának biztosítása;

 

fa)  a fogyasztók tájékoztatása a kockázatmegelőzési stratégiákkal kapcsolatban; valamint

 

fb)  a valótlan információk elterjedése és azok forrásai elleni küzdelem.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8b. cikk

8b. cikk

A kockázati kommunikáció általános elvei

A kockázati kommunikáció általános elvei

A kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepeinek figyelembevételével a kockázati kommunikáció:

A kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepeinek figyelembevételével a kockázati kommunikáció:

a)  az átláthatóság, a nyilvánosság és a reakcióképesség elvei alapján biztosítja a pontos, megfelelő és időszerű információk interaktív megosztását;

a)  az átláthatóság, a nyilvánosság és a reakcióképesség elvei alapján biztosítja a pontos, teljes és időszerű információk interaktív megosztását minden érdekelt féllel;

b)  átlátható információkat biztosít a kockázatelemzési eljárás minden szakaszában, a tudományos tanácsadásra vonatkozó kérelmek kidolgozásától a kockázatértékelés elvégzésén keresztül a kockázatkezelési döntések meghozataláig;

b)  átlátható információkat biztosít a kockázatelemzési eljárás minden szakaszában, a tudományos tanácsadásra vonatkozó kérelmek kidolgozásától a kockázatértékelés elvégzésén keresztül a kockázatkezelési döntések meghozataláig;

c)  figyelembe veszi a kockázat megítélését;

c)  kezeli a kockázat megítélését;

d)  minden érdekelt fél számára megkönnyíti a megértést és a kölcsönös párbeszédet; valamint

d)  minden érdekelt fél számára megkönnyíti a megértést és a kölcsönös párbeszédet;

e)  hozzáférhető, azok számára is, akik az eljárásban közvetlenül nincsenek érintve, miközben figyelembe veszi a személyes adatok bizalmas jellegét és védelmét.

e)  hozzáférhető, azok számára is, akik az eljárásban közvetlenül nincsenek érintve, miközben figyelembe veszi a személyes adatok bizalmas jellegét és védelmét. valamint

 

ea)  megközelítéseket alakít ki a veszély és kockázat közötti különbség jobb kommunikálása érdekében.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8c. cikk

8c. cikk

A kockázati kommunikáció általános terve

A kockázati kommunikáció általános terve

(1)  A Bizottság a Hatósággal és a tagállamokkal szoros együttműködésben és a megfelelő nyilvános konzultációkat követően felhatalmazást kap arra, hogy az 57a. cikknek megfelelően, illetve a 8a. és 8b. cikkekben meghatározott vonatkozó célkitűzések és általános elvek figyelembevételével felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az agrár-élelmiszerlánchoz kapcsolódó kérdésekre vonatkozó kockázati kommunikáció általános tervének létrehozásáról.

(1)  A Bizottság a Hatósággal és a tagállamokkal szoros együttműködésben és a megfelelő nyilvános konzultációkat követően felhatalmazást kap arra, hogy az 57a. cikknek megfelelően, illetve a 8a. és 8b. cikkekben meghatározott vonatkozó célkitűzések és általános elvek figyelembevételével felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítésére az agrár-élelmiszerlánchoz kapcsolódó kérdésekre vonatkozó kockázati kommunikáció általános tervének létrehozása révén.

(2)  A kockázati kommunikáció általános terve elősegíti a kockázati kommunikáció integrált keretének megteremtését, amelyet a kockázatértékelők és a kockázatkezelők következetes és szisztematikus módon követnek uniós és nemzeti szinten egyaránt. A kockázati kommunikáció általános terve:

(2)  A kockázati kommunikáció általános terve elősegíti a kockázati kommunikáció integrált keretének megteremtését, amelyet a kockázatértékelők és a kockázatkezelők következetes és szisztematikus módon követnek uniós és nemzeti szinten egyaránt. A kockázati kommunikáció általános terve:

a)  azonosítja azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeket a szükséges kockázati kommunikációs tevékenységek típusának és szintjének mérlegelésekor figyelembe vesznek;

a)  azonosítja azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeket a szükséges kockázati kommunikációs tevékenységek típusának és szintjének mérlegelésekor figyelembe vesznek;

b)  az érintett célcsoportok figyelembevételével azonosítja a kockázati kommunikációs célokra igénybe vett fő megfelelő eszközöket és csatornákat; valamint

b)  azonosítja a kockázati kommunikációs célokra igénybe vett fő megfelelő eszközöket és csatornákat, figyelembe véve valamennyi érdekelt fél, köztük az élelmiszerlánc gazdasági szereplői, fogyasztói és egyéb civil társadalmi szervezetek kiegyensúlyozott részvétele biztosításának szükségességét;

c)  a kockázatértékelők és kockázatkezelők által végzett kockázati kommunikáció következetességének megerősítése és az érdekelt felek közötti nyílt párbeszéd biztosítása érdekében létrehozza a megfelelő mechanizmusokat.

c)  a kockázatértékelők és kockázatkezelők által végzett kockázati kommunikáció következetességének megerősítése érdekében létrehozza a megfelelő mechanizmusokat, többek között a tudományos értékelések vagy a kockázat elfogadható szintjéről kialakított álláspontok közötti eltérések szisztematikus elismerése és kifejtése révén.

 

ca)  meghatározza az 55a. cikk (1) bekezdésében említett információk nyilvános hozzáférhetővé tételére vonatkozó gyakorlati intézkedéseket és határidőket.

(3)  A Bizottság [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított két éven belül] elfogadja a kockázati kommunikáció általános tervét, valamint a műszaki és tudományos fejlődés, illetve a megszerzett tapasztalatok figyelembevételével gondoskodik annak aktualizálásáról.”;

(3)  A Bizottság [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított két éven belül] elfogadja a kockázati kommunikáció általános tervét, valamint a műszaki és tudományos fejlődés, illetve a megszerzett tapasztalatok figyelembevételével gondoskodik annak aktualizálásáról.”;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 d cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8d. cikk

 

A kockázati kommunikáció átláthatósága

 

(1)  A Bizottság, a Hatóság és a tagállamok magas szintű átláthatóság mellett látják el az élelmiszerjoggal kapcsolatos kockázati kommunikációra vonatkozó feladataikat.

 

(2)  Az Európai Bizottság vonatkozó iránymutatást adhat.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

178/2002/EK rendelet

9 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

9. cikk

9. cikk

Az állampolgárokkal folytatott konzultáció

Az állampolgárokkal folytatott konzultáció

Az élelmiszerjog egyes jogszabályainak előkészítése, értékelése és felülvizsgálata során – közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezeteken keresztül – nyitott és átlátható, az állampolgárokkal folytatott konzultációra van szükség, kivéve, ha az ügyek sürgőssége ezt nem teszi lehetővé.

A kockázatelemzés során, valamint az élelmiszerjog egyes jogszabályainak előkészítése, értékelése és felülvizsgálata során – közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezeteken keresztül – nyitott és átlátható, az állampolgárokkal folytatott konzultációra van szükség, kivéve, ha az ügyek sürgőssége ezt nem teszi lehetővé.

Indokolás

Az alábbi szövegrész beillesztését javasolja: „kockázatelemzés során, valamint...” A 178/2002/EK rendeletben szabályozott átláthatóság elvére vonatkozó módosítás összhangban van a Bizottság azon szándékával, hogy megerősítse az átláthatóságot a kockázatelemzési folyamat során.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

178/2002/EK rendelet

10 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

10. cikk

10. cikk

Az állampolgárok tájékoztatása

Az állampolgárok tájékoztatása

A Közösség és az egyes tagállamok jogszabályaiban a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, minden olyan esetben, amikor fennáll az alapos gyanúja annak, hogy egy élelmiszer vagy takarmány veszélyt jelenthet az emberek vagy az állatok egészségére, a hatóságok a kockázat jellegének, súlyának és mértékének figyelembevételével megteszik a szükséges intézkedéseket az állampolgárok tájékoztatására az egészséget veszélyeztető kockázat jellegéről, a lehető legpontosabban meghatározzák a veszélyt jelentő élelmiszert vagy takarmányt, vagy az élelmiszer vagy takarmány jellegét, az azzal összefüggő kockázatot, valamint megadják a kockázat megelőzésére, csökkentésére vagy felszámolására vonatkozó, már megtett vagy előkészületben lévő intézkedéseket.

(1)  A Közösség és az egyes tagállamok jogszabályaiban a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, minden olyan esetben, amikor fennáll az alapos gyanúja annak, hogy egy élelmiszer vagy takarmány veszélyt jelenthet az emberek vagy az állatok egészségére, a közjogi hatóságok megteszik a szükséges és időszerű intézkedéseket az állampolgárok tájékoztatására az egészséget veszélyeztető kockázat jellegéről, a lehető legpontosabban meghatározzák az érintett termékeket, az azokkal összefüggő kockázatot, valamint megadják a kockázat megelőzésére, csökkentésére vagy felszámolására vonatkozó, már megtett vagy előkészületben lévő intézkedéseket. Ezt a bekezdést kell alkalmazni az alkalmazandó uniós jogszabályok csalárd vagy megtévesztő gyakorlaton keresztül elkövetett, esetleges szándékos megsértéséből eredő meg nem felelés gyanúja esetén is.

 

(2)  Az (1) bekezdés egységes végrehajtásának biztosítására a Bizottság végrehajtási rendeleteket fogad el alkalmazásának módozataira vonatkozóan a rendelet hatálybalépése után 12 hónappal.”

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

178/2002/EK rendelet

22 cikk – 7 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1c.  A 22. cikk (7) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A Hatóság szorosan együttműködik a tagállamok hasonló feladatokat ellátó, illetékes testületeivel.

„A többi uniós értékelő ügynökséggel együttműködve kell eljárnia.

Indokolás

Ennek a módosításnak a szándéka megkönnyíteni az EFSA törvényes felhatalmazását és az ügynökségek közötti koordinációt, tekintettel arra, hogy szükség van figyelembe venni általában a nyilvánosság és a környezet vegyi anyagoknak való kitettségén alapuló összes lehetséges forgatókönyvet.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 d pont (új)

178/2002/EK rendelet

23 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1d.  A 23. cikk első bekezdésében a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

b)  a Hatóság küldetéséhez tartozó minden területen egységes kockázatértékelési módszerek kidolgozásának támogatása és összehangolása;

„b)  egységes kockázatértékelési módszerek kidolgozásának támogatása és koordinálása átfogó megközelítéssel a küldetéséhez tartozó területeken, figyelemmel különösen azon vegyi anyagok „koktélhatására”, amelyek hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre;

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy valamennyi releváns ágazat az európai vegyi anyag értékelési folyamat tekintetében összehangolt megközelítést fogadjon el, amelyben kiemelt szerep jut az EFSA-nak. Ezenkívül az értékelést végzők számára fontos, hogy figyelembe vegyék a koktélhatásokat is, hogy végre lehessen hajtani a megfelelő irányítási intézkedéseket.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Az (1) bekezdésben említett tagok és póttagok mellett az igazgatótanácsban helyet kap:

(1a)  Az (1) bekezdésben említett tagok és póttagok mellett az igazgatótanácsban helyet kap:

a)  a Bizottság által kinevezett és a Bizottságot képviselő két tag és póttag, akik szavazati joggal rendelkeznek.

a)  a Bizottság által kinevezett és a Bizottságot képviselő két tag és póttag, akik szavazati joggal rendelkeznek.

b)  az Európai Parlament által kinevezett egy tag, aki szavazati joggal rendelkezik.

b)  az Európai Parlament által kinevezett két tag, akik szavazati joggal rendelkeznek.

c)  a civil társadalmat és az élelmiszerlánc érdekeit képviselő, szavazati joggal rendelkező négy tag: egy a fogyasztói szervezetek, egy a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, egy a gazdálkodói szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció után, a Bizottság által összeállított névjegyzékből, amely a betöltendő helyek számánál több nevet tartalmaz. A Bizottság által összeállított névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal együtt megküldik az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a lehető leghamarabb, de legfeljebb három hónapon belül megfontolásra megküldheti véleményét a Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a tagokat.

c)  a civil társadalmat és az élelmiszerlánc érdekeit képviselő, szavazati joggal rendelkező hat tag: egy a fogyasztói szervezetek, egy a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, egy az egészségügyi nem kormányzati szervezetek, egy a gazdálkodók szervezetei, egy az agrokémiai szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció után, a Bizottság által összeállított névjegyzékből, amely a betöltendő helyek számánál több nevet tartalmaz. A Bizottság által összeállított névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal együtt megküldik az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a lehető leghamarabb, de legfeljebb három hónapon belül megfontolásra megküldheti véleményét a Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a tagokat.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagok és a póttagok hivatali ideje négy év. Az (1a) bekezdés a) és b) pontjaiban említett tagok hivatali idejének időtartama ugyanakkor nincs korlátozva. Az (1a) bekezdés c) pontjában említett tagok hivatali ideje csak egyetlen alkalommal hosszabbítható meg.

(2)  Az (1a) bekezdés b) pontjában említett bizottsági tagok hivatali ideje legfeljebb 2,5 év. Az (1a) bekezdés a) és c) pontjában említett tagok hivatali ideje öt év. Az (1a) bekezdés c) pontjában említett tagok hivatali ideje egyetlen alkalommal hosszabbítható meg.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a és b pont

178/2002/EK rendelet

28 cikk – 5–5 g bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Tudományos Bizottság azon tagjait, akik nem tagjai a tudományos testületeknek, valamint az (5b) bekezdésben említett kiegészítő tagokat az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján az igazgatótanács nevezi ki öt év hivatali időre, – amely meghosszabbítható – miután pályázatot tettek közzé a tisztségek betöltésére az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a vezető releváns tudományos kiadványokban és a Hatóság honlapján.”,

(5)  A Tudományos Bizottság azon tagjait, akik nem tagjai a tudományos testületeknek, valamint a tudományos testületek tagjait az igazgatótanács nevezi ki öt év meghosszabbítható hivatali időre, a következő eljárásnak megfelelően:

(5a)  A tudományos testületek tagjait az igazgatótanács nevezi ki egy meghosszabbítható, öt éves hivatali időre, az alábbi eljárás szerint:

 

a)  Az ügyvezető igazgató az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció után kérelmet küld a tagállamoknak az egyes tudományos testületek multidiszciplináris szakértelemre irányuló igényeivel, amelyben feltünteti a tagállamok által kijelölendő szakértők számát. Az ügyvezető igazgató tájékoztatja a tagállamokat a Hatóság függetlenségre vonatkozó politikájáról és a tudományos testületek tagjaira érvényes végrehajtási szabályokról. A tagállamok pályázati felhívást tesznek közzé a szakértők kijelölésének érdekében. Az ügyvezető igazgató tájékoztatja az igazgatótanácsot a tagállamoknak küldött kérelmekről.

a)  Az ügyvezető igazgató az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció után pályázati felhívást tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a témával foglalkozó vezető tudományos kiadványokban és a Hatóság honlapján, és tájékoztatja a tagállamokat. A pályázati felhívás tartalmazza az egyes tudományos testületek multidiszciplináris szakértelemre irányuló igényeit, és feltünteti a szükséges szakértők számát.

b)  A tagállamok kijelölik a szakértőket, amelyek együttes száma eléri az ügyvezető igazgató által megjelölt számot. Minden tagállam legalább 12 tudományos szakértőt jelöl ki. A tagállamok egyéb tagállamok állampolgárait is kijelölhetik.

b)  A tagállamok biztosítják a felhívás széles körben történő terjesztését a tudományos közösségben; Kijelölhetnek továbbá szakértőket a megjelölt területekre, feltéve, ha ezt nemzeti pályázati felhívás alapján teszik.

c)  A tagállamok által végzett kijelölés alapján az ügyvezető igazgató minden tudományos testület számára összeállítja a szakértők névjegyzékét, amelyeken a kinevezendő tagok számánál több szakértő szerepel. Az ügyvezető igazgatónak lehetősége van arra, hogy ne állítson össze ilyen névjegyzéket, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a d) pontban meghatározott kiválasztási kritériumok következtében a kijelölések nem teszik lehetővé számára egy bővebb névjegyzék összeállítását. Az ügyvezető igazgató kinevezés céljából az igazgatótanács elé terjeszti a névjegyzéket.

c)  A beérkezett pályázatok és a Hatóság függetlenségre vonatkozó politikája alapján, valamint a tudományos testületek tagjaira vonatkozó végrehajtási szabályoknak megfelelően az ügyvezető igazgató minden tudományos testület számára összeállítja a szakértők névjegyzékét, amelyeken a kinevezendő tagok számánál több szakértő szerepel. Az ügyvezető igazgatónak lehetősége van arra, hogy ne állítson össze ilyen névjegyzéket, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a d) pontban meghatározott kiválasztási kritériumok következtében a pályázatok és a kijelölések nem teszik lehetővé számára egy bővebb névjegyzék összeállítását. Az ügyvezető igazgató kinevezés céljából az igazgatótanács elé terjeszti a névjegyzéket.

d)  A tagállamok általi kijelölés, az ügyvezető igazgató általi kiválasztás és az igazgatótanács általi kinevezés az alábbi kritériumok alapján történik:

d)  A tagállamok általi kijelölés, az ügyvezető igazgató általi kiválasztás és az igazgatótanács általi kinevezés az alábbi kritériumok alapján történik:

i.  Magas szintű tudományos szakértelem;

i.  Magas szintű tudományos szakértelem;

ii.  Függetlenség és az összeférhetetlenség hiánya, a 37. cikk (2) bekezdésének, illetve a Hatóság függetlenségre vonatkozó politikájának és a tudományos testületek tagjainak függetlenségére vonatkozó végrehajtási szabályoknak megfelelően;

ii.  Függetlenség és az összeférhetetlenség hiánya, a 37. cikk (2) bekezdésének, illetve a Hatóság függetlenségre vonatkozó politikájának és a tudományos testületek tagjainak függetlenségére vonatkozó végrehajtási szabályoknak megfelelően;

iii.  Annak a testületnek a multidiszciplináris szakértelem iránti igénye, amelybe a szakértőt kinevezik és az alkalmazandó nyelvi rendszer.

iii.  Annak a testületnek a multidiszciplináris szakértelem iránti igénye, amelybe a szakértőt kinevezik és az alkalmazandó nyelvi rendszer.

e)  Az igazgatótanács biztosítja, hogy a végső kinevezésekkel a lehető legszélesebb földrajzi képviselet valósul meg.

e)  Az igazgatótanács biztosítja, hogy a végső kinevezésekkel a lehető legszélesebb földrajzi képviselet valósul meg.

(5b)  Amikor a Hatóság egy vagy több testület esetében a szükséges szakértelem hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató a testület(ek)be való kinevezés céljából további tagokat javasol az igazgatótanács számára, az (5) bekezdésben meghatározott eljárás szerint.

(5a)  Amikor a Hatóság egy vagy több testület esetében a szükséges szakértelem hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató a testület(ek)be való kinevezés céljából további tagokat javasol az igazgatótanács számára, az (5) bekezdésben meghatározott eljárás szerint.

(5c)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslata alapján szabályokat fogad el a jelen cikk (5a) és (5b) bekezdéseiben meghatározott eljárások részletes szervezésére és ütemezésére vonatkozóan.

(5b)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslata alapján szabályokat fogad el a jelen cikk (5) és (5a) bekezdéseiben meghatározott eljárások részletes szervezésére és ütemezésére vonatkozóan.

(5d)  A tagállamok intézkedéseket vezetnek be, amelyek lehetővé teszik a tudományos testületek tagjai számára, hogy a 37. cikk (2) bekezdésének és a Hatóság belső intézkedéseinek megfelelően függetlenül járjanak el, és ne merüljenek fel velük kapcsolatban összeférhetetlenségek. A tagállamok biztosítják, hogy a tudományos testületek tagjai számára olyan eszközök állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik, hogy elegendő időt és erőfeszítést fordíthassanak a Hatóság munkájához való hozzájárulásra. A tagállamok biztosítják, hogy a tudományos testületek tagjai nem kapnak semmilyen utasítást semmilyen nemzeti szintről, és hogy az uniós szintű kockázatértékelési rendszerhez való független tudományos hozzájárulásukat elsődleges feladatként ismerik el az élelmiszerlánc védelmének és biztonságának szempontjából.

(5c)  A tudományos testületek tagjai a 37. cikk (2) bekezdésének és a Hatóság belső intézkedéseinek megfelelően függetlenül járnak el, és nem merülnek fel velük kapcsolatban összeférhetetlenségek. Rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy elegendő időt és erőfeszítést fordíthassanak a Hatóság munkájához való hozzájárulásra, nem kapnak semmilyen utasítást semmilyen nemzeti szintről, és az uniós szintű kockázatértékelési rendszerhez való független tudományos hozzájárulásukat elsődleges feladatként ismerik el az élelmiszerlánc védelmének és biztonságának szempontjából.

(5e)  A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen tudományos szakértőket foglalkoztató állami szervek és az ilyen tudományos szakértőket foglalkoztató tudományos szervek prioritásainak meghatározásáért felelős közigazgatási szervek végrehajtják az (5d) bekezdésben szereplő intézkedéseket.

(5d)  Adott esetben a tagállamok biztosítják, hogy az ilyen tudományos szakértőket foglalkoztató állami szervek és az ilyen tudományos szakértőket foglalkoztató tudományos szervek prioritásainak meghatározásáért felelős közigazgatási szervek végrehajtsák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy teljesüljenek az (5c) bekezdésben szereplő feltételek.

(5f)  A Hatóság támogatást nyújt a testületek feladatainak elvégzéséhez azzal, hogy megszervezi a munkájukat, különösen a Hatóság alkalmazottai vagy a 36. cikkben említett kijelölt nemzeti tudományos szervezetek által végzendő előkészítő munkát, többek között azáltal, hogy adott esetben megszervezi a szakvélemények elkészítését, amelyeket a testületek elfogadás előtt szakértői vizsgálat alá vetnek.

(5e)  A Hatóság támogatást nyújt a testületek feladatainak elvégzéséhez azzal, hogy megszervezi a munkájukat, különösen a Hatóság alkalmazottai vagy a 36. cikkben említett kijelölt nemzeti tudományos szervezetek által végzendő előkészítő munkát, többek között azáltal, hogy adott esetben megszervezi a szakvélemények elkészítését, amelyeket a testületek elfogadás előtt szakértői vizsgálat alá vetnek.

(5g)  Az egyes testületek legfeljebb 21 tagból állnak.

(5f)  Az egyes testületek legfeljebb 21 tagból állnak.

 

(5fa)  A Hatóság átfogó képzést biztosít a kockázatértékelési eljárásról a testületek tagjai számára.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

178/2002/EK rendelet

28 cikk – 9 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes tudományos testületek tagjainak a száma, az (5g) bekezdésben meghatározott maximális létszámon belül.;

b) „Az egyes tudományos testületek tagjainak a száma, az (5f) bekezdésben meghatározott maximális létszámon belül.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a pont (új)

178/2002/EK rendelet

28 cikk – 9 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A 28. cikk (9) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

ga)  annak lehetősége a kérelmezők számára, hogy – a Hatósággal történt ellenkező megállapodás hiányában és a Hatóság szakvélemény-tervezetének közzététele előtt – legfeljebb 6 hónap alatt új adatok révén adjon megoldást a kritikusan aggályos területekre.

Indokolás

Egy dokumentáció ellenőrzésének folyamata során az EFSA találhat néhány kritikusan aggályos területet (ami a legtöbb esetben a speciális adatok hiányához kapcsolódó mérlegeléssel kapcsolatos), amelyeket később tükröz a végleges tudományos szakvéleménye. Miután azonban ezek az aggályok bekerültek az EFSA végleges véleményébe, a kérelmezőknek nincs lehetőségük megoldást találni ezekre az aggályokra, még akkor sem, ha sok esetben ezek már létező speciális adatokkal könnyen megoldhatók lennének.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

178/2002/EK rendelet

29 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A 29. cikk (6) bekezdésének végére a következő mondatot kell beilleszteni:

 

„Nem teszik lehetővé bizonyos tudományos bizonyítékok a priori kizárását különösen akkor, ha ezeket szakmai vizsgálatot követően tették közzé.”

Indokolás

A glifozátra vonatkozó dokumentációban a kérelmező a rendelkezésre álló tudományos publikációk mindössze 52%-át nyújtotta be saját tanulmányával együtt. E tanulmányok többsége „korlátozott értékű” besorolást kapott, és így nem sok hatásuk volt az értékelésének eredményére. E módszertani torzítás eredményeképp az EFSA nagyobb súlyt helyez a kérelmező saját tanulmányaira. A CIRC épp ellenkezőleg járt el, elemzésében kizárólag szakmai publikációk vezérelték. Egy, a 7. cikk szerinti elővigyázatosság elve által vezérelt kockázati elemzésnél nem szabadna, hogy lehetséges legyen a szakmai publikációk ilyen a priori elutasítása.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális kérelmezőinek kérésére a Hatóság alkalmazottai tanácsot nyújtanak a vonatkozó rendelkezések és az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó követelmények tekintetében. A Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok nem érintik az engedélyezési kérelmek tudományos testületek általi utólagos értékelését, és azok szempontjából nem kötelező jellegűek.

A Hatóság egy gyakran ismételt kérdéseket és válaszokat is tartalmazó útmutatót tesz közzé, amely részletesen bemutatja az engedélyezési kérelem adminisztratív és tudományos követelményeit. Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális kérelmezőinek kérésére a Hatóság emellett tanácsadási megbeszéléseket biztosít, amelyek során elmagyarázzák a kérelem szükséges tartalmát, valamint a tervezett termék minőségének, biztonságosságának és hatásosságának bizonyítására szolgáló különböző vizsgálatok és tanulmányok végrehajtását. A Hatóság által adott tanácsok nem érintik az engedélyezési kérelmek tudományos testületek általi utólagos értékelését, és azok szempontjából nem kötelező jellegűek. A Hatóság azon alkalmazottai, akik tanácsot nyújtanak, nem vehetnek részt semmilyen olyan tudományos előkészítő munkában, amely közvetlenül vagy közvetetten vonatkozik a tanácsadás tárgyát képező kérelemhez.

 

[E rendelet hatálybalépésétől számított 36 hónapon belül] a Bizottság értékeli e cikk hatását a Hatóság működésére. Különös figyelmet kell fordítani az alkalmazottak megnövekedett munkaterhére és mobilizálására, és arra, hogy ez eredményezett-e változást a Hatóság erőforrásaiban a közérdekű tevékenységek rovására.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ezennel létrejön a vállalkozók által az uniós élelmiszerjog szerinti engedély megszerzése érdekében megrendelt tanulmányok uniós nyilvántartása. A vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti jövőbeli engedélyezési kérelmek alátámasztására megrendelt tanulmányok tárgyát. A nyilvántartást a Hatóság kezeli.

(1)  Ezennel létrejön a vállalkozók által az uniós élelmiszerjog szerinti engedély megszerzése vagy megújítása iránti kérelemhez kapcsolódóan megrendelt tanulmányok uniós nyilvántartása. A vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti jövőbeli engedélyezési vagy megújítási kérelmek alátámasztására az Unión belül és kívül megrendelt tanulmányok tárgyát. A nyilvántartást a Hatóság kezeli.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az összes elvégzett tanulmány figyelembe veszi a 2010/63/EU irányelvet a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség az ilyen tanulmányokat végző uniós laboratóriumokra is vonatkozik.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a tanulmányokat végző minden intézményre vonatkozik, beleértve a laboratóriumokat, intézeteket vagy egyetemeket.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Egy megrendelt, de nyilvántartásba nem vett tanulmányból származó adatok a kockázatértékelésnél nem használhatók fel.

Indokolás

Ez a rendelkezés azt garantálja, hogy a kérelmezők ne válogassák ki a számukra kedvező kutatási eredményeket, hanem azok mindegyike legyen megismerhető és elérhető, lehetővé téve a teljes körű értékelést.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A tárgy csak abban az esetben engedélyezhető, ha a nyilvántartásba vett tanulmányok valamennyi adatát benyújtják.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben a Hatóság egy kérelmezőtől további adatokat kér be és kap, ezeket az adatokat ilyenként megjelölve szintén fel kell venni az uniós nyilvántartásba és a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani.

Indokolás

Ez a rendelkezés az ombudsman ajánlására került a szövegbe annak elkerülése érdekében, hogy a nyilvánosság úgy érzékelje, hogy a dokumentáció nem teljes.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság az 57a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy ezt a rendeletet kiegészítse a bejelentési kötelezettség megsértéséért kiszabott szankciók meghatározásával.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  E cikk nem alkalmazandó az (e módosító rendelet hatálybalépésének időpontját) megelőzően elvégzett tanulmányokra.

Indokolás

A tanulmányok közzétételére vonatkozó kötelezettség nem visszamenőleges hatállyal alkalmazandó.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben az uniós élelmiszerjog egy engedély megújításáról rendelkezik, a megújítás potenciális kérelmezője bejelenti a Hatóságnak az ebből a célból tervezett tanulmányokat. A bejelentést követően a Hatóság a megújításhoz kapcsolódó tervezett tanulmányokról konzultációba kezd az érdekelt felekkel és a közvéleménnyel, és a beérkező észrevételek figyelembevételével tanácsot nyújt a tervezett megújítási kérelem tartalmára vonatkozóan. A Hatóság által adott tanácsok nem érintik az engedély megújítására vonatkozó kérelmek tudományos testületek általi utólagos értékelését, és azok szempontjából nem kötelező jellegűek.

(1)  Amennyiben az uniós élelmiszerjog egy engedély megújításáról rendelkezik, a megújítás potenciális kérelmezője bejelenti a Hatóságnak az ebből a célból tervezett tanulmányokat. A bejelentést követően a Hatóság a megújításhoz kapcsolódó tervezett tanulmányokról konzultációba kezd az érdekelt felekkel és a közvéleménnyel, és a tervezett megújítás kockázatértékelése szempontjából releváns beérkező észrevételek figyelembevételével tanácsot nyújt a tervezett megújítási kérelem tartalmára vonatkozóan. A Hatóság által adott tanácsok nem érintik az engedély megújítására vonatkozó kérelmek tudományos testületek általi utólagos értékelését, és azok szempontjából nem kötelező jellegűek.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Hatóság az engedélyezési kérelmeket alátámasztó tanulmányokra vonatkozóan konzultációt folytat az érdekelt felekkel és a közvéleménnyel, miután a Hatóság a 38. cikknek és a 39.–39f. cikkeknek megfelelően ezeket közzétette, annak azonosítása céljából, hogy az engedélyezési kérelem tárgyára vonatkozóan rendelkezésre állnak-e egyéb lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a kiegészítő információkra, amelyeket a kérelmezők a kockázatértékelési eljárás során nyújtanak be.

(2)  A Hatóság, két hónapon belül, az engedélyezési kérelmeket alátámasztó tanulmányokra vonatkozóan konzultációt folytat az érdekelt felekkel és a közvéleménnyel, miután a Hatóság a 38. cikknek és a 39.–39f. cikkeknek megfelelően ezeket közzétette, annak azonosítása céljából, hogy az engedélyezési kérelem tárgyára vonatkozóan rendelkezésre állnak-e egyéb, független szakirodalmon alapuló vagy a nemzetközi iránymutatásokkal és a helyes laboratóriumi gyakorlatokkal (GLP) összhangban elvégzett lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok, amelyek nem érintik a Hatóság 33. cikk szerinti saját kötelezettségeit. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a kiegészítő információkra, amelyeket a kérelmezők a kockázatértékelési eljárás során nyújtanak be.

Indokolás

A konzultációs szakasz időtartamát világosan meg kell fogalmazni, hogy összességében egyértelműbb szakaszokra bontsák az engedélyezési eljárás időtartamát. A nyilvános konzultációt nem szabad általános gyógyírnak tekinteni, amely biztosítja a jó minőséget és széles körű kockázatértékelést. A nyilvános konzultációk valójában egy nagyon szűk közönséget érnek el. Ez az EFSA felelősségi körébe tartozik. A releváns tudományos adatok szigorú azonosítását magának a Hatóságnak kell elvégeznie, ahogy azt a 33. cikk is előírja. A nyilvános konzultáció nem mentesítheti az EFSA-t e kötelezettség alól.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 d cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság szakértői ellenőrzéseket, többek között auditokat végeznek, amelyek útján megbizonyosodhatnak arról, hogy a kísérleteket végző intézmények eleget tesznek az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott vizsgálatok és tanulmányok végzésére vonatkozó normáknak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megszervezése az illetékes tagállami hatóságokkal együttműködésben történik.

A Bizottság „Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés és elemzés” Igazgatóságának szakértői ellenőrzéseket, többek között auditokat végeznek, amelyek útján megbizonyosodhatnak arról, hogy a kísérleteket végző uniós és a harmadik országbeli intézmények eleget tesznek az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott vizsgálatok és tanulmányok végzésére vonatkozó normáknak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megszervezése az illetékes tagállami hatóságokkal vagy az érintett harmadik országokkal együttműködésben történik.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 e cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Anélkül, hogy sértené az élelmiszerjog szerinti engedélyek kérelmezőire háruló azon kötelezettséget, hogy bizonyítsák az engedélyezési kérelem tárgyának biztonságosságát, a Bizottság rendkívüli körülmények esetén tudományos tanulmányok megrendelésére kérheti fel a Hatóságot, a kockázatértékelési eljárásban használt bizonyítékok ellenőrzésének céljából. A megrendelt tanulmányok az ellenőrzés tárgyát képező bizonyítéktól eltérő szempontokra is kiterjedhetnek.

Anélkül, hogy sértené az élelmiszerjog szerinti engedélyek kérelmezőire háruló azon kötelezettséget, hogy bizonyítsák az engedélyezési kérelem tárgyának biztonságosságát, eltérő tudományos megállapítások esetén a Bizottság tudományos tanulmányok megrendelésére kérheti fel a Hatóságot, a kockázatértékelési eljárásban használt bizonyítékok ellenőrzésének céljából. A megrendelt tanulmányok a kockázatértékelés folyamán végzett ellenőrzés tárgyát képező bizonyítéktól eltérő szempontokra is kiterjedhetnek.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 e cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megrendelt tanulmányok figyelembe veszik a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelvet.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

178/2002/EK rendelet

33 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 33. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„da)  kombinatorikus és kumulált hatások.”

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hatóság valamennyi tevékenységét magas fokú átláthatósággal végzi. A Hatóság haladéktalanul nyilvánosságra hozza különösen a következőket:

(1)  A Hatóság valamennyi tevékenységét magas fokú átláthatósággal végzi, az 1367/2006/EK rendelettel összhangban és az 1049/2001/EK rendelet sérelme nélkül. A Hatóság haladéktalanul nyilvánosságra hozza különösen a következőket:

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Tudományos Bizottság, a tudományos testületek és a munkacsoportok napirendjei és jegyzőkönyvei;

a)  az igazgatótanács, a tanácsadó bizottság, a Tudományos Bizottság, a tudományos testületek és a munkacsoportok napirendjei, résztvevői listái és jegyzőkönyvei;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmeket alátámasztó tudományos adatok, tanulmányok és egyéb információk, beleértve a kérelmezők által benyújtott kiegészítő információkat, valamint az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok tudományos támogatás, többek között tudományos szakvélemény iránti kérelmeit alátámasztó egyéb tudományos adatokat és információkat, a bizalmas és a személyes adatok 39.–39f. cikkek szerinti védelmének figyelembevételével.

c)  az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmeket alátámasztó tudományos adatok, tanulmányok és egyéb információk, beleértve a kérelmezők által benyújtott kiegészítő információkat, valamint az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok tudományos eredmények, többek között tudományos szakvélemény iránti kérelmeit alátámasztó egyéb tudományos adatokat és információkat, a közzétételhez fűződő kiemelkedően fontos közérdek, valamint a bizalmas és a személyes adatok 39.–39f. cikkek szerinti védelmének figyelembevételével.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az általa nyújtott tudományos támogatások, többek között tudományos szakvélemények alapját képező információk, a bizalmas és a személyes adatok 39.–39f. cikkek szerinti védelmének figyelembevételével;

d)  az általa biztosított tudományos eredmények, többek között tudományos szakvélemények alapját képező információk, a közzétételhez fűződő kiemelkedően fontos közérdek, valamint a bizalmas és a személyes adatok 39.–39f. cikkek szerinti védelmének figyelembevételével;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a kérelmező nevére és a kérelem címére vonatkozó információk;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a Hatóság által a potenciális kérelmezőknek a benyújtás előtti szakaszban a 32a. és a 32c. cikk szerint nyújtott tanácsok.

i)  a Hatóság által a potenciális kérelmezőknek a benyújtás előtti szakaszban a 32a. és a 32c. cikk szerint nyújtott általános tanácsok.

Indokolás

A kkv-k versenyképességének és innovációs képességének támogatása érdekében elengedhetetlen, hogy a kérelem benyújtása előtt tanácsokat kapjanak. A legnagyobb költségforrás gyakran az engedélyezési eljáráshoz szükséges tanulmány. A tanácsadásnak ezért a szükségtelen vagy téves kutatási irányú tanulmányok elkerülése érdekében ki kell terjednie ezekre a szempontokra.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett információk közzétételére a Hatóság weboldalának egy erre a célra fenntartott részén kerül sor. Ez a rész nyilvánosan elérhető és könnyedén meglátogatható. A lényeges információk letölthetők, kinyomtathatók és elektronikus formátumban kereshetők.

Az első albekezdésben említett információk közzétételére a Hatóság weboldalának egy erre a célra fenntartott részén kerül sor. Ez a rész nyilvánosan elérhető és könnyedén meglátogatható, figyelemmel az információkhoz hozzáférő szereplők elektronikusan rögzített egyértelmű kötelezettségvállalására, valamint a kereskedelmi célú felhasználás elleni hatékony, arányos és visszatartó erejű intézkedésekre és szankciókra. A lényeges információk letölthetők, kinyomtathatók, a nyomonkövethetőség érdekében vízjellel láthatók el, és gépileg olvasható elektronikus formátumban kereshetők.” Ezek az intézkedések a dokumentumok kereskedelmi felhasználására és benyújtására összpontosítanak. Ezeket az intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy hatékony védelmet nyújtsanak az első albekezdésben említettek kereskedelmi célú felhasználásával szemben mind az Unióban, mind pedig a harmadik országokban.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés c) pontjában említett információ nyilvánosságra hozása nem sérti:

(1a) Az (1) bekezdés c), d) és i) pontjában említett információ nyilvánosságra hozása nem sérti:

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a dokumentumok vagy azok tartalmának vonatkozásában meglévő szellemi tulajdonjogot; valamint

törölve

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy az összes közzétételi követelményre szellemitulajdon-jogi fenntartásokat alkalmazzanak. Ráadásul ezen a ponton nem is kell hivatkozni a szellemitulajdon-jogokra. A „kemény” szellemitulajdon-jogok, például a szabadalmak, szerzői jogok vagy védjegyek a 38. cikk (1a) bekezdésének b) pontja alapján már oltalomban részesülnek. A „puha” szellemitulajdon-jogok a 39. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában említett információk nyilvánosságra hozatala nem tekinthető az érintett adatokra és információkra vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos engedélynek vagy licencnek, és azok tartalma nem használható fel, nem sokszorosítható, illetve semmilyen más módon nem aknázható ki, valamint harmadik felek általi felhasználásukért az Európai Unió nem felelős.

Az (1) bekezdés c) pontjában említett információk nyilvánosságra hozatala nem tekinthető az érintett adatokra és információkra vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos engedélynek vagy licencnek, és azok tartalma kereskedelmi célra nem használható fel, nem sokszorosítható, illetve semmilyen más módon nem aknázható ki kereskedelmi célokra. A kételyek elkerülése érdekében a közzétett információk az eredmények nyilvános ellenőrzése céljából felhasználhatók, ideértve az egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások jobb megértését, valamint az Unió nem felelős az információk harmadik felek általi ilyen célú felhasználásáért.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új)

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Ez a cikk nem sérti a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeleteket.”

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 38. cikktől eltérve a Hatóság nem hozhatja nyilvánosságra azokat a bizalmas információkat, amelyekre vonatkozóan a jelen cikkben szereplő feltételek mellett bizalmas kezelést kérelmeztek.

(1)  A 38. cikktől eltérve, valamint az 1049/2001/EK rendelet és a 2003/4/EK irányelv, továbbá azon általános elv sérelme nélkül, hogy a közegészségügyi érdek mindig felülírja a magánérdeket, a Hatóság nem hozhatja nyilvánosságra azokat a bizalmas információkat, amelyekre vonatkozóan a jelen cikkben szereplő feltételek alapján bizalmas kezelést kérelmeztek és engedélyeztek.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  a tudományos támogatásra, többek között tudományos szakvéleményre vonatkozó kérelem tárgyának gyártásához vagy előállításához használt módszer vagy a hozzá kapcsolódó műszaki és ipari leírások;

1.  a tudományos eredményekre, többek között tudományos szakvéleményre vonatkozó kérelem tárgyának gyártásához vagy előállításához használt módszer vagy a hozzá kapcsolódó műszaki és ipari leírások, kivéve, ha ezek a potenciális egészségügyi és környezeti hatás megértése szempontjából relevánsak, és feltéve, hogy a kérelmező ellenőrizhető indoklással igazolja, hogy az ilyen módszer nem von maga után környezeti kibocsátásokra és egészségi és a környezeti hatásokra vonatkozó információkat.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  a kérelmező beszerzési forrásait, piaci részesedéseit vagy üzleti stratégiáját felfedő kereskedelmi információk; valamint

3.  a kérelmező beszerzési forrásait, innovatív termék-/anyagötleteit, piaci részesedéseit vagy üzleti stratégiáját felfedő kereskedelmi információk;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  a tudományos támogatásra, többek között tudományos szakvéleményre vonatkozó kérelem tárgyának mennyiségi összetétele.

4.  a tudományos eredményekre, többek között tudományos szakvéleményre vonatkozó kérelem tárgyának mennyiségi összetétele, kivéve, ha az egészségre és környezetre gyakorolt lehetséges hatások megértése szempontjából releváns.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Amikor a közegészség, az állatok egészsége vagy a környezet védelme érdekében sürgős fellépésre van szükség, például vészhelyzetek esetén, a Hatóság nyilvánosságra hozhatja a (2) és (3) bekezdésekben említett információkat; valamint

a)  Amikor a közegészség, az állatok egészsége vagy a környezet védelme érdekében sürgős fellépésre van szükség, például vészhelyzetek esetén, a Hatóság nyilvánosságra hozhatja a (2) és (3) bekezdésekben említett információkat; vagy

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Hatóság által nyújtott és előrelátható egészségügyi hatásokhoz kapcsolódó tudományos támogatások, többek között a tudományos szakvélemények következtetéseinek részét képező információk.

b)  a Hatóság által nyújtott és a közegészséget, az állatok egészségét és a környezetet érintő előrelátható hatásokhoz kapcsolódó tudományos eredmények, többek között a tudományos szakvélemények következtetéseinek részét képező információk.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  amikor a közzétételhez nyomós közérdek fűződik.

Indokolás

Ez a rendelkezés már most is szerepel a peszticidekről szóló rendeletben, és nem szabad eltörölni azt.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 4 bekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  minden olyan információ, amelynek közzétételéhez az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése és az 1367/2006/EK rendelet 6. cikke szerint nyomós közérdek fűződik, különösen ha az információ környezeti kibocsátásokra vonatkozik;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ez a cikk nem érinti a 2003/4/EK irányelvet, az 1049/2001/EK rendeletet és az 1367/2006/EK rendeletet.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha egy kérelmező bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújt be, akkor a benyújtott információkról nem bizalmas és bizalmas verziót biztosít, a 39f. cikk szerinti standard adatformátumokban, amennyiben azok léteznek. A nem bizalmas verzió nem tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a kérelmező a 39. cikk (2) és (3) bekezdéseinek megfelelően bizalmasnak tekint. A bizalmas verzió az összes benyújtott információt tartalmazza, beleértve a kérelmező által bizalmasnak tekintett információkat is. A bizalmas verzióban egyértelműen megjelölik azokat az információkat, amelyekkel kapcsolatban bizalmas kezelést kérnek. A kérelmező egyértelműen megjelöli, hogy milyen alapon kéri a különböző információk bizalmas kezelését.

(2)  Ha egy kérelmező bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújt be, akkor a benyújtott információkról nem bizalmas és bizalmas verziót biztosít, a 39f. cikk szerinti standard adatformátumokban, amennyiben azok léteznek. A nem bizalmas verzióban fekete színnel kitakarják azokat az információkat, amelyekre vonatkozóan a kérelmező a 39. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően bizalmas kezelést kér. A bizalmas verzió az összes benyújtott információt tartalmazza, beleértve a kérelmező által bizalmasnak tartott információkat is. A bizalmas verzióban egyértelműen megjelölik azokat az információkat, amelyekkel kapcsolatban bizalmas kezelést kérnek. A kérelmező egyértelműen megjelöli, hogy milyen ellenőrizhető indokok és bizonyítékok alapján kéri az egyes információk bizalmas kezelését.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  írásban tájékoztatja a kérelmezőt közzétételi szándékáról és annak okairól, mielőtt a Hatóság hivatalos döntést hozna a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően. Ha a kérelmező nem ért egyet a Hatóság értékelésével, akkor a Hatóság álláspontjának ismertetésétől számított két héten belül kifejtheti álláspontját, vagy visszavonhatja kérelmét.

c)  írásban tájékoztatja a kérelmezőt közzétételi szándékáról és annak okairól, mielőtt a Hatóság hivatalos döntést hozna a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően. Ha a kérelmező kifogásolja a Hatóság értékelését, akkor a Hatóság álláspontjának ismertetésétől számított négy héten belül (1) kifejtheti álláspontját, (2) visszavonhatja kérelmét, vagy (3) felülvizsgálatot kérhet a Hatóság fellebbezési tanácsánál. A kérelmező írásos értesítésben tudathatja a Hatósággal, hogy a kérelem ismételt elbírálását kívánja kérelmezni a Hatóság fellebbezési tanácsánál. Ebben az esetben a kérelmező a vélemény kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban nyújtja be a Hatóságnak a felülvizsgálati kérelem részletes indokolását. A Hatóság fellebbezési tanácsának az indokolás kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésére a felülvizsgálatra.

Indokolás

Mind az EMA, mind az EFSA szervezetében van valamilyen fellebbezési tanács. Ez biztosítja a kérelmező számára a vélemény felülvizsgálatának lehetőségét. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktussal megteremtheti ugyanezt a lehetőséget az EFSA-nál.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a kérelmező észrevételeinek figyelembevételével engedélyezési kérelmek esetén a bizalmas kezelésre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított tíz héten belül, kiegészítő adatok és információk esetén pedig indokolatlan késedelem nélkül indokolt döntést hoz a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően, döntéséről pedig értesíti a kérelmezőt, és adott esetben tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat; valamint

d)  a kérelmező észrevételeinek figyelembevételével engedélyezési kérelmek esetén a bizalmas kezelésre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított nyolc héten belül, kiegészítő adatok és információk esetén pedig indokolatlan késedelem nélkül indokolt döntést hoz a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően, döntéséről pedig értesíti a kérelmezőt, és minden esetben tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat; valamint

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  nyilvánosságra hoz minden olyan kiegészítő adatot és információt, amelyek esetében a bizalmas kezelés iránti kérelmet nem tekintette indokoltnak, legkorábban két héttel azt követően, hogy értesítette a kérelmezőt a d) pont szerint meghozott döntéséről.

e)  nyilvánosságra hoz minden olyan kiegészítő adatot és információt, amelyek esetében a bizalmas kezelés iránti kérelmet nem tekintette indokoltnak, legkorábban négy héttel azt követően, hogy értesítette a kérelmezőt a d) pont szerint meghozott döntéséről.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság által a jelen cikk szerint meghozott döntések ellen keresetet lehet benyújtani az Európai Unió Bíróságánál, a Szerződés 263. és 278. cikkeiben rögzített feltételek szerint.

A Hatóság által a jelen cikk szerint meghozott döntések ellen keresetet lehet benyújtani a Hatóság fellebbezési tanácsánál, amelyet a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktussal hoz létre. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat e rendelet 57a. cikkének megfelelően kell elfogadni. A fellebbezés e bekezdés szerinti benyújtása halasztó hatályú. A kérelmező írásos értesítésben tudathatja a Hatósággal, hogy a kérelem ismételt elbírálását kívánja kérelmezni a Hatóság fellebbezési tanácsánál. Ebben az esetben a kérelmező a vélemény kézhezvételétől számított 60 napon belül írásban nyújtja be a Hatóságnak a felülvizsgálati kérelem részletes indokolását. A Hatóság fellebbezési tanácsának az indokolás kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésére a felülvizsgálatra. A Hatóság fellebbezési tanácsa által hozott döntés vitatása esetén az ügyet az Európai Unió Bírósága elé lehet terjeszteni, a Szerződés 263. cikkében rögzített feltételek szerint.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság és a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az uniós élelmiszerjog alapján tudomásukra hozott olyan információk, amelyekre vonatkozóan bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújtottak be, ne kerüljenek nyilvánosságra, amíg a Hatóság meg nem hozza a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó döntését és az véglegessé nem válik. A Bizottság és a tagállamok meghozzák továbbá a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy azok az információk, amelyek esetében a Hatóság jóváhagyta a bizalmas kezelés iránti kérelmet, ne kerüljenek nyilvánosságra.

(2)  A Bizottság és a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az uniós élelmiszerjog alapján tudomásukra hozott olyan információk, amelyekre vonatkozóan bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújtottak be, ne kerüljenek nyilvánosságra, amíg a Hatóság meg nem hozza a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó döntését és az véglegessé nem válik, kivéve, ha az információkhoz való hozzáférést a 2003/4/EK irányelvvel vagy a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti joggal összhangban kérik. A Bizottság és a tagállamok meghozzák továbbá a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy azok az információk, amelyek esetében a Hatóság jóváhagyta a bizalmas kezelés iránti kérelmet, ne kerüljenek nyilvánosságra, kivéve, ha az információkhoz való hozzáférést a 2003/4/EK irányelvvel vagy a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti joggal összhangban kérik.

Indokolás

Pontosításra van szükség azzal kapcsolatban, amikor az EFSA bizalmas kezelésről hozott döntésekkel kapcsolatos kötelezettségeit kell alkalmazni, nevezetesen amikor a hatóságok proaktív módon tesznek közzé információkat. Amikor hozzáférést kérnek az információkhoz, egyedi egyéni elbírálásra van szükség, még akkor is, ha az intézmény korábban a bizalmas kezelés mellett döntött.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 d cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha egy engedélyezési eljárás keretében egy kérelmező visszavonja vagy visszavonta a kérelmét, akkor a Hatóság, a Bizottság és a tagállamok megőrzik a kereskedelmi és ipari információk bizalmas jellegét, ahogy azt a Hatóság a 39–39f. cikkek alapján elfogadta. A kérelem attól a pillanattól tekinthető visszavontnak, hogy az eredeti kérelem címzettjének számító illetékes hatósághoz megérkezik az ez irányú írásos kérelem. Ha a kérelem visszavonására azt megelőzően kerül sor, hogy a Hatóság meghozta volna a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó döntését, akkor a Hatóság, a Bizottság és a tagállamok nem hozzák nyilvánosságra azokat az információkat, amelyekre vonatkozóan bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújtottak be.

(3)  Ha egy engedélyezési eljárás keretében egy kérelmező visszavonja vagy visszavonta a kérelmét, akkor a Hatóság, a Bizottság és a tagállamok megőrzik a kereskedelmi és ipari információk bizalmas jellegét, ahogy azt a Hatóság a 39–39f. cikkek alapján elfogadta. A kérelem attól a pillanattól tekinthető visszavontnak, hogy az eredeti kérelem címzettjének számító illetékes hatósághoz megérkezik az ez irányú írásos kérelem. A Hatóság nem tesz közzé semmilyen bizalmas vagy nem bizalmas információt, ha a kérelmező a kérelem visszavonása mellett döntött.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 e cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a Tudományos Bizottság, a tudományos testületek és a munkacsoportok ülésein részt vevő személyek neve.

c)  a Tudományos Bizottság, a tudományos testületek, a munkacsoportok és a témával foglalkozó más ad hoc csoport ülésein részt vevő személyek és megfigyelők neve.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a gerinces állatokon végzett kísérletekben vagy a toxikológiai információk gyűjtésében részt vevő természetes személyek nevének és címének közzététele súlyosan sértené ezeknek a természetes személyeknek a magánélethez és sérthetetlenséghez való jogát, ezért nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha azt kiemelkedően fontos közérdek indokolja.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a gerinces állatokon végzett kísérletekben részt vevő természetes személyek nevének és címének közzététele súlyosan sértené ezeknek a természetes személyeknek a magánélethez és sérthetetlenséghez való jogát, ezért nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha azt kiemelkedően fontos közérdek indokolja.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 f cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 38. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában, és a Hatóságnak benyújtott, tudományos támogatásra vonatkozó kérelmek hatékony feldolgozásának biztosítása érdekében standard adatformátumok és szoftvercsomagok elfogadása szükséges, amelyek lehetővé teszik dokumentumok benyújtását, keresését, másolását és kinyomtatását, miközben biztosítják az uniós élelmiszerjogban meghatározott szabályozási követelményeknek való megfelelést. Ezek a standard adatformátum és szoftvercsomag tervezetek nem alapulhatnak jogvédett szabványokra, és a lehető legnagyobb interoperabilitást kell biztosítaniuk a meglévő adatszolgáltatási megközelítésekkel.

(1)  A 38. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában, és a Hatóságnak benyújtott, tudományos támogatásra vonatkozó kérelmek hatékony feldolgozásának biztosítása érdekében standard adatformátumok és szoftvercsomagok elfogadása szükséges, amelyek lehetővé teszik dokumentumok benyújtását, keresését, másolását és kinyomtatását, miközben biztosítják az uniós élelmiszerjogban meghatározott szabályozási követelményeknek való megfelelést és a kis- és középvállalkozások általi megvalósíthatóságot. Ezek a standard adatformátum és szoftvercsomag tervezetek nem alapulhatnak jogvédett szabványokra, és a lehető legnagyobb interoperabilitást kell biztosítaniuk a meglévő adatszolgáltatási megközelítésekkel.

Indokolás

A kkv-k korlátozott műszaki lehetőségekkel rendelkeznek. Ezért számukra is lehetővé kell tenni, hogy a legújabb számítógépes programok ismerete vagy birtoklása nélkül is használni tudják a standard adatformátumokat.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 f cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A standard adatformátumok és szoftvercsomagok csak azokra az adatokra alkalmazandók, amelyeket a végrehajtási jogi aktusok a (2) bekezdés b) pontjával összhangban történő elfogadása után hoztak létre.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 g cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság által adatok, többek között bizalmas és személyes adatok tárolására használt információs rendszereket a jelen rendelet 39-39f. cikkeinek figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy a fennálló biztonsági kockázatoknak megfelelő magas biztonsági szintet biztosítsanak. A hozzáférésnek legalább kéttényezős hitelesítést szükségessé tevő vagy azzal egyenértékű biztonsági szintet nyújtó rendszeren kell alapulnia. A rendszernek biztosítania kell a hozzáférések teljes körű ellenőrizhetőségét.

A Hatóság által adatok, többek között bizalmas és személyes adatok tárolására használt információs rendszereket e rendelet 3939f. cikkeinek figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy garantálni lehessen a fennálló biztonsági kockázatoknak megfelelő legmagasabb szintű biztonsági előírások érvényesülését. A hozzáférésnek legalább kéttényezős hitelesítést szükségessé tevő vagy azzal egyenértékű biztonsági szintet nyújtó rendszeren kell alapulnia. A rendszernek biztosítania kell a hozzáférések teljes körű ellenőrizhetőségét.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

178/2002/EK rendelet

41 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Környezetvédelmi információk esetén az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelet 6. és 7. cikkét39 szintén alkalmazni kell.

A Hatóság széleskörű hozzáférést biztosít a birtokában levő dokumentumokhoz. Környezetvédelmi információk esetén az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendeletét39 szintén alkalmazni kell. E rendelet 38–39. cikkét az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendelet alkalmazásának sérelme nélkül kell alkalmazni.

__________________

__________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

178/2002/EK rendelet

50 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  Az 50. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Létrehoznak egy hálózatként működő sürgősségi riasztórendszert, amely az élelmiszerekből és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt jelzi. A rendszer kiterjed a tagállamokra, a Bizottságra és a Hatóságra. A tagállamok, a Bizottság és a Hatóság mindegyike megbízza a hálózat egy tagját a kapcsolattartással. A Bizottság felelős a hálózat működtetéséért.

„(1)  Létrehoznak egy hálózatként működő sürgősségi riasztórendszert, amely az élelmiszerekből és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt jelzi. A rendszer kiterjed a tagállamokra, a Bizottságra és a Hatóságra. A tagállamok, a Bizottság és a Hatóság mindegyike megbízza a hálózat egy tagját a kapcsolattartással.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

178/2002/EK rendelet

51 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b.  Az 51. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A Bizottság az 57a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy kialakítsa az élelmiszerekre vonatkozó sürgősségi riasztási hálózat harmonizált irányítási rendszerét a Bizottság és a tagállamok között.”

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet (50–54. cikk) létrehozza az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszert (RASFF-rendszer), valamint megállapítja annak alapvető rendelkezéseit, hatókörét és működését. Ezt követően azonosították azokat a gyenge pontokat, amelyek a 16/2011/EU rendelet elfogadása során helyesbítést igényeltek, amely rendelet azonban nem tartalmazta a tagállamok által követendő harmonizált eljárásokat, illetve a Bizottság hatásköreinek szükséges erősítését, hogy kezelje a riasztásokat. Közös, kötelező és megerősített eljárásra van szükség az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztások kezelése terén.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

178/2002/EK rendelet

57 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a 8. cikk c) pontja szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/től, határozatlan időre kap felhatalmazást.

(2)  A Bizottság a 8. cikk c) pontja és a 32b. cikk (4a) bekezdése, a 39b. cikk (1) bekezdésének 2. albekezdése és az 51. cikk (1a) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/től ötéves időtartamra kap felhatalmazást.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

178/2002/EK rendelet

61 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

61. cikk

61. cikk

Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

(1)  A Bizottságnak biztosítania kell e rendelet alkalmazásának rendszeres felülvizsgálatát.

(1)  A Bizottságnak biztosítania kell e rendelet alkalmazásának rendszeres felülvizsgálatát.

(2)  A Bizottság legkésőbb a cikkben említett dátumot [az általános élelmiszerjogot módosító rendelet hatálybalépése] követő öt éven belül, azt követően pedig ötévente értékeli a Hatóság teljesítményét a célkitűzések, a megbízatás, a feladatok, az eljárások és a hely tekintetében, a bizottsági iránymutatásokkal összhangban. Az értékelés azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani a Hatóság megbízatását, és hogy milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

(2)  Legkésőbb a cikkben említett dátumot [az általános élelmiszerjogot módosító rendelet hatálybalépése] követő öt éven belül, azt követően pedig ötévente a Hatóság a Bizottsággal közösen független külső értékelésre ad megbízást, amely értékeli a teljesítményét és eredményeit a célkitűzései, a megbízatásai, a feladatok, az eljárások és a helyszínek tekintetében. Az értékelés a Bizottsággal egyetértésben az igazgatótanács munkaprogramján alapul. Az értékelés a munkagyakorlatokat és a Hatóság hatását értékeli, és megvizsgálja, hogy kell-e esetleg módosítani a Hatóság megbízatását, többek között hogy milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak. Ezenkívül foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy a tagállami illetékes szervek és más uniós ügynökségek tevékenységeivel szorosabban össze kell-e hangolni, illetve össze kell-e kapcsolni a Hatóság tevékenységeit. Az értékelés során figyelembe kell venni az érdekcsoportok véleményét uniós és tagállami szinten egyaránt.

 

(2a)  A Hatóság igazgatótanácsa megvizsgálja az értékelés következtetéseit, és ajánlásokat tesz a Bizottságnak, melyek a Hatóságnál szükséges változtatásokat is érinthetnek.

(3)  Amennyiben a Bizottság megítélése szerint a Hatóság fenntartása a hozzárendelt célkitűzésekre, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, javasolhatja e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

 

(4)  A Bizottság az értékelés megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelés megállapításait nyilvánosságra kell hozni.

(4)  Az (2) és (2a) bekezdésben említett értékeléseket és ajánlásokat elküldik a Bizottságnak, a Tanácsnak az Európai Parlamentnek és az igazgatótanácsnak. Az értékelés megállapításait és az ajánlásokat közzé kell tenni.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2001/18/EK irányelv

24 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 24. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  Az e cikk (1) bekezdésében a jelen irányelv 25. cikkel és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint dokumentumokhoz kérésre hozzáférhessenek.”

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1829/2003/EK rendelet

29 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően, valamint a jelen rendelet 30. cikkének figyelembevételével nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit és az illetékes hatóságoknak a 2001/18/EK irányelv 4. cikkében említett véleményeit.

(1)  A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően, valamint a jelen rendelet 30. cikkének figyelembevételével nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, a nyomon követési jelentéseket, valamint tudományos szakvéleményeit és az illetékes hatóságoknak a 2001/18/EK irányelv 4. cikkében említett véleményeit.

Indokolás

Ez a rendelkezés a jelenlegi 1829/2003/EK rendelet 29. cikkéből származik.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1829/2003/EK rendelet

29 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az e cikk (1) bekezdésében a jelen irányelv 30. cikkel és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint dokumentumokhoz kérésre hozzáférhessenek.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1831/2003/EK rendelet

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  Az e cikkben a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint kérésre hozzáférhessenek dokumentumokhoz.”

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1831/2003/EK rendelet

18 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 178/2002/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésén túlmenően és a rendelet 39. cikke (3) bekezdése szerint a Hatóság az alábbi információkra vonatkozóan is dönthet a bizalmas kezelés mellett, mivel ezek ellenőrizhető indoklás esetén olyan információknak nyilváníthatók, amelyek közzététele súlyosan sérti az érintett érdekeket:

törölve

a)  a takarmány-adalékanyagok hatékonyságát a 6. cikk (1) bekezdésében és a jelen rendelet I. mellékletében meghatározott tervezett felhasználások céljainak tekintetében igazoló tanulmányok vizsgálati terve; valamint

 

b)  a hatóanyagban található szennyező anyagok specifikációja és a kérelmező által belsőleg kidolgozott kapcsolódó elemzési módszerek, azoknak a szennyező anyagoknak a kivételével, amelyek káros hatást fejthetnek ki az állati egészségre, az emberi egészségre vagy a környezetre.

 

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1831/2003/EK rendelet

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Hatóság a birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek kezelésekor alkalmazza az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapelveit.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1831/2003/EK rendelet

18 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A tagállamok, a Bizottság, és a Hatóság bizalmasan kezelik a (2) bekezdés alapján bizalmasnak minősített valamennyi információt, kivéve, ha az ilyen információk nyilvánosságra hozatala az emberi egészség, az állati egészség vagy a környezet védelme érdekében helyénvaló. A tagállamok az 1049/2001/EK rendelet 5. cikkével összhangban kezelik az e rendelet alapján átvett dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeket.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2065/2003/EK rendelet

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az e cikk (1) bekezdésében a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint kérésre hozzáférhessenek dokumentumokhoz.”

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1935/2004/EK rendelet

19 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)  Az e cikk (1) bekezdésében, az e rendelet 20. cikkét is ideértve, és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkében meghatározott kötelezettség, hogy proaktívan terjeszteni kell az információkat, nem sérti a természetes és jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK rendeletben és az 1367/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint kérésre hozzáférjenek a dokumentumokhoz.”

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1935/2004/EK rendelet

20 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az engedélyezés tárgyát képező anyag gyártásához felhasznált kiindulási anyagok és készítmények részletes leírásában szereplő információk, azoknak a készítményeknek, anyagoknak vagy árucikkeknek az összetétele, amelyekben a kérelmező fel kívánja használni a szóban forgó anyagot, ezeknek a készítményeknek, anyagoknak vagy árucikkeknek a gyártási módszere, szennyező anyagok és a kioldódási vizsgálatok eredményei;

törölve

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1935/2004/EK rendelet

20 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  adott esetben az a védjegy, amely alatt az anyagot forgalomba hozzák, valamint azoknak a készítményeknek, anyagoknak vagy árucikkeknek a kereskedelmi megnevezése, amelyekben felhasználják; valamint

törölve

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1331/2008/EK rendelet

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság a jelen rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően kikéri a véleményét, a Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit. Nyilvánosságra hozza továbbá a véleménykérelmeket, valamint a jelen rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbított határidőket.”;

(1)  Ha a Bizottság a jelen rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően kikéri a véleményét, a Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit. Nyilvánosságra hozza továbbá a véleménykérelmeket, valamint a jelen rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbított határidőket.

 

(1a)  Az e cikk (1) bekezdésében, e rendelet 12. cikkében és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkében meghatározott kötelezettség, hogy proaktívan terjeszteni kell az információkat, nem sérti a természetes és jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK rendeletben és az 1367/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint kérésre hozzáférjenek a dokumentumokhoz.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1331/2008/EK rendelet

11 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az e cikk (1) bekezdésében az e rendelet 12. cikkel és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint dokumentumokhoz kérésre hozzáférhessenek.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1331/2008/EK rendelet

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az e rendelet 11. és 12. cikkében, valamint a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkében az információk aktív terjesztésére meghatározott rendelkezések nem sértik azt az 1049/2001/EK rendeletben rögzített jogot, hogy kérelmezni lehet a dokumentumokhoz való hozzáférést.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1107/2009/EK rendelet

23 cikk – 1 bekezdés – utolsó mondat

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A 23. cikk (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

E rendelet alkalmazásában a 178/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott élelmiszernek minősülő hatóanyagokat is egyszerű anyagnak kell tekinteni.

E rendelet alkalmazásában a 178/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott élelmiszernek minősülő hatóanyagokat is jóváhagyott egyszerű anyagnak kell tekinteni.

Indokolás

Az alábbi szövegrész beillesztését javasolja: „jóváhagyott”. Ez a módosítás a tisztázást szolgálja, mivel számos kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy mi tekinthető egyszerű anyagnak.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1107/2009/EK rendelet

63 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 178/2002/EK rendelet 39. cikkében meghatározott feltételekkel és eljárásokkal, illetve a jelen cikkel összhangban a kérelmező kérheti a jelen rendelet szerint benyújtott egyes információk bizalmas kezelését, és ebben az esetben ellenőrizhető indoklást mellékel;

(1)  A 178/2002/EK rendelet 39. cikkében meghatározott feltételekkel és eljárásokkal, illetve a jelen cikkel összhangban a kérelmező kérheti a jelen rendelet szerint benyújtott egyes információk bizalmas kezelését, kivéve a toxikológiai, ökotoxikológiai vagy környezetvédelmi szempontból fontosnak minősülő információkat, és ebben az esetben megfelelő és ellenőrizhető indoklást mellékel. Az indokolásban ellenőrizhető bizonyítékot kell benyújtani annak alátámasztására, hogy az információk közzététele kereskedelmi érdekeit, illetve a magánélet védelmét és az egyének személyi sérthetetlenségét veszélyeztetheti.

Indokolás

A módosítás egy pontosítás, amelyet az 1107/2009/EK rendelet ír elő.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1107/2009/EK rendelet

63 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 178/2002/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésén túlmenően és a 39. cikk (3) bekezdése szerint csak az alábbi információkra vonatkozóan van lehetőség a bizalmas kezelés iránti kérelem jóváhagyására, mivel ezek ellenőrizhető indoklás esetén olyan információknak nyilváníthatók, amelyek közzététele súlyosan sérti az érintett érdekeket:

törölve

a)  a hatóanyagban található szennyező anyagok specifikációja és az előállított hatóanyagban lévő szennyező anyagok elemzésére szolgáló módszerek, kivéve azokat a szennyező anyagokat és az ilyen szennyező anyagok elemzésére szolgáló módszereket, amelyek toxikológiai, ökotoxikológiai vagy környezetvédelmi szempontból lényegesnek számítanak;

 

b)  a hatóanyaggyártási tételekre vonatkozó eredmények, beleértve a szennyező anyagokat is; valamint

 

c)  a növényvédő szer teljes összetételére vonatkozó információ.;

 

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1107/2009/EK rendelet

63 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  a 63. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)  E cikk nem sérti a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

(3)  E cikk nem sérti a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletet.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

(EU) 2015/2283 rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az új élelmiszerek Unión belüli forgalomba hozatalának engedélyezését és az uniós jegyzéknek az e rendelet 9. cikkében előírt naprakésszé tételét szolgáló eljárás vagy a Bizottság saját kezdeményezésére, vagy a kérelmező Bizottsághoz intézett, a 178/2002/EK rendelet 39f. cikke szerinti standard adatformátumoknak megfelelő kérelme alapján indul, amennyiben azok léteznek. A Bizottság a kérelmet késedelem nélkül a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(1)  Az új élelmiszerek Unión belüli forgalomba hozatalának engedélyezését és az uniós jegyzéknek az e rendelet 9. cikkében előírt naprakésszé tételét szolgáló eljárás vagy a Bizottság saját kezdeményezésére, vagy a kérelmező Bizottsághoz intézett, a 178/2002/EK rendelet 39f. cikke szerinti standard adatformátumoknak megfelelő kérelme alapján indul, amennyiben azok léteznek. A Bizottság a kérelmet késedelem nélkül a tagállamok rendelkezésére bocsátja, és nyilvánosságra hozza a kérelem összefoglalóját.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/2283 rendelet

23 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az e rendelet 23. cikkében, valamint a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkében az információk aktív terjesztésére meghatározott rendelkezések nem sértik azt az 1049/2001/EK rendeletben rögzített jogot, hogy kérelmezni lehet a dokumentumokhoz való hozzáférést.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2015/2283 rendelet

23 cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A Bizottság végrehajtási jog aktusok révén elfogadhatja az e cikk (1)–(4) bekezdésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Indokolás

Az (EU) 2283/2015 rendelet 23. cikkének (8) bekezdése előírja, hogy a Bizottság végrehajtási jog aktusok révén fogadhatja el az (1)–(6) bekezdés végrehajtásának részletes szabályait. Erre az új élelmiszerek sajátosságai miatt van szükség, amelyek új és ma még nem ismert szempontokra terjedhetnek ki. Ennek a rendelkezésnek meg kell maradnia.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

(EU) 2015/2283 rendelet

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 25. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)  Az e rendeletben a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint kérésre hozzáférhessenek dokumentumokhoz.”

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A kockázatkezelés átláthatósága

 

(1)  A Bizottság és a tagállamok az élelmiszerjog keretében az 1–9. cikkben említett jogi aktusok összefüggésében nagyfokú átláthatóság mellett végzik kockázatkezelési tevékenységeiket. Haladéktalanul nyilvánosságra hozzák különösen a következőket:

 

a)  a kockázatkezelési folyamat korai szakaszában bármely tervezett kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó tervezete;

 

b)  azon ülések napirendjei és eljárásai, részletes összefoglaló jelentései, illetve a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási aktusok révén elfogadandó intézkedéstervezetek, többek között az egyes tagállamok által leadott szavazatok eredményei és indokolása a 182/2011/EU rendelet1a értelmében vett bizottságokban, ideértve a fellebbviteli bizottságokat is, amelyek támogatják a Bizottságot a [178/2002/EK rendelet, a 2001/18/EK irányelv, az 1829/2003/EK rendelet, az 1831/2003/EK rendelet, a 2065/2003/EK rendelet, az 1935/2004/EK rendelet, az 1331/2008/EK rendelet, az 1107/2009/EK rendelet és a 2015/2283/EK rendelet] végrehajtásában, amelyek keretében a kockázatkezelési intézkedéseket megvitatták és szavazásra bocsátották; valamint

 

c)  a tagállami munkacsoportok üléseinek napirendjei és részletes jegyzőkönyvei, amelyek keretében az adott kockázatkezelési intézkedéseket megvitatják;

 

(2)  az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság minden, az [általános élelmiszerjogi rendelet] 58. cikkével, a 2001/18/EK irányelv 30. cikkével, az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkével, az 1831/2003/EK rendelet 22. cikkével, a 2065/2003/EK rendelet 19. cikkével, az 1935/2004/EK rendelet 23. cikkével, az 1331/2008/EK rendelet 14. cikkével, az 1107/2009/EK rendelet 79. cikkével, valamint a 2015/2283 rendelet 30. és 32. cikkével összhangban elfogadás céljából előterjesztett intézkedéstervezethez csatolja az alábbiakat tartalmazó indokolást:

 

a)  az intézkedés indokai és céljai;

 

b)  az intézkedés indokolása a szükségességgel és arányossággal kapcsolatos megfontolások alapján;

 

c)  az intézkedés közegészségügyre, állategészségügyre, a környezetre, a társadalomra és az élelmiszeripari vállalkozásokra gyakorolt hatása, ahogy az a hatásvizsgálat eredményeiből kitűnik; valamint

 

d)  a nyilvánossággal folytatott konzultáció eredménye, ideértve [az általános élelmiszerjogi rendelet] 9. cikke szerint folytatott konzultáció eredményét is.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(1)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

1. Háttér

Számos súlyos élelmiszer-botrányt követően a 178/2002/EK rendelet létrehozta a független Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, amely a tudományos kockázatértékelésért felelős. A kockázatkezelés az Unió intézményeinek, elsősorban a Bizottságnak a feladata. Napjainkban az Unión belüli élelmiszerbiztonság a világon a legjobbnak számít. A célravezetőségi vizsgálatban a Bizottság megállapította, hogy a rendelet eléri a magas szintű élelmiszerbiztonság biztosítására és a belső piac harmonizálására irányuló célokat.

A géntechnológiával módosított élelmiszerekkel és ehhez kapcsolódóan a glifozát gyomirtóval szemben széles körben kialakult bizalmatlanság nyomán egy európai polgári kezdeményezés keretében nyilvános vita indult a gyomirtókról és általában a növényvédő szerekről. A Bizottság azt a következtetést vonta le e polgári kezdeményezés sikeréből, hogy erősíteni kell a nyilvánosság kockázatértékelésbe vetett bizalmát, és maga is kötelezettséget vállalt arra, hogy egy megfelelő jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

2. Az Európai Bizottság javaslata

2018 áprilisában a Bizottság a 178/2002/EK rendelet átdolgozására irányuló javaslatot nyújtott be a Parlamentnek és a Tanácsnak, amely a következő fő elemeket tartalmazza:

–  az EFSA átláthatósági előírásainak szigorítása;

–  a kockázatértékelési tanulmányok megbízhatóságának, objektivitásának és függetlenségének EFSA általi biztosítására vonatkozó szigorúbb szabályok;

–  az EFSA működésének és irányításának javítása;

–  a tagállamok fokozottabb bevonása az EFSA-ba;

–  az EFSA vonzerejének növelése a tudósok szemében;

–  a kockázati kommunikációra irányuló átfogó stratégia a Bizottság, a tagállamok és az EFSA bevonásával.

A koherencia biztosítása érdekében egyszerre nyolc ágazatspecifikus jogi aktust kell kiigazítani az átláthatóság és a titoktartás tekintetében,

3. Az előadó megjegyzései

Az előadó alapvetően üdvözli a Bizottság javaslatát. Az EFSA eddig ugyan sok információt tett közzé, jogszabály azonban nem kötelezte erre. Következésképpen a benyújtott pályázatokból és tanulmányokból származó információkhoz való nyilvános hozzáférés kizárólag a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001 rendelet által biztosított jogok érvényesítésével érhető el. A más uniós ügynökségekkel való összevetés, valamint a növényvédő szerek engedélyezési eljárásáról folytatott vita azt mutatja, hogy az EFSA átláthatósági szabályait át kell dolgozni. Ráadásul az EFSA számára egyre nagyobb nehézséget okoz, hogy szakértőket találjon a tudományos testületekbe.

A javasolt módosítások viszont inkább csak arra alkalmasak, hogy új problémákat teremtsenek, semmint hogy megoldják a meglévő problémákat. Ráadásul a közzététel időpontja, a konzultáció jelentős lerövidítése és a hiányzó hatásvizsgálat ellentmond a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó elveinek.

Az előadó különösen a következőket bírálja:

Hiányzó hatásvizsgálat

Miközben az alaprendelet célravezető és hatásos szabályozási programja (REFIT) az élelmiszerjog általános elveire, valamint a riasztási rendszerre és a válságkezelésre vonatkozott, a Bizottság most olyan cikkekhez javasol módosításokat, amelyekre nem terjedt ki a REFIT. A javasolt átláthatósági szabályok nagy mértékben károsíthatják az európai élelmiszeripar innovációs erejét és versenyképességét. Mérlegelni kellett volna a különböző választási lehetőségeket, illetve a kérelmekben szereplő érzékeny információk közzétételének időpontját. Ezért nem érthető, hogy a Bizottság miért mondott le a hatásvizsgálatról. A nyolc ágazatspecifikus jogszabály módosításával kapcsolatban sem készült hatásvizsgálat.

A Bizottság az EFSA költségvetésében jelentős (+80%-os) forrásnövelésről rendelkezik. Viszont ha az európai jogalkotó nem tud megállapodni ebben a költségvetési előirányzatban, akkor a Hatóság nem tudja ellátni azt a megbízatását, amelyre a felülvizsgált rendelet kötelezi. Itt is szükség lenne a különböző finanszírozási modellek hatásvizsgálatára.

A bizottsági javaslat időpontja

A Bizottság alapvetően azzal indokolja javaslatát, hogy reagálnia kell a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” európai polgári kezdeményezésre. Az Európai Parlament a polgári kezdeményezésre adott válaszként 2018 márciusában egy különbizottságot hozott létre (PEST), amelynek feladata, hogy az engedélyezési eljárásról tanácskozzon, ezt követően pedig cselekvési lehetőségeket vázoljon fel. A Bizottság figyelmen kívül hagyja a demokratikus véleménynyilvánításnak ezt a folyamatát, és elébe vág a PEST munkája eredményeinek.

Azzal, hogy a szokásos tizenkét hónap helyett nyolc hónapra rövidítette le az érdekelt felekkel folytatott konzultációt, a Bizottság alig hagyott időt az érintetteknek a tanácskozásra. Ráadásul csak általános kérdésekre lehetett reagálni, a Bizottság konkrét terveire nem. Abból, hogy a Bizottság javaslatát röviddel a nyilvános konzultáció lezárását követően tették közzé, azt lehet feltételezni, hogy a rendelettervezet szövege már kész volt, és csak egy látszatkonzultációt tartottak.

Az Európai Parlamentnek a 2019-es európai választásokra tekintettel a szűkös idő miatt alig van lehetősége arra, hogy a szokásos gondossággal járjon el, és külső szakértőket vonjon be. Az előadó reméli, hogy ez a hozzáállás nem volt szándékos.

Átláthatósági szabályok

Az ECHA-tól és az EMA-tól eltérően, amelyek a tudományos szakvéleményük közzétételének időpontjában hozzák nyilvánosságra a kérelemre vonatkozó információkat és az azok alapját képező tanulmányokat, a Bizottság az élelmiszerjogi engedélyezési eljárások esetében azt javasolja, hogy ezeket az információkat már a kérelem benyújtásának időpontjában tegyék közzé. Ez azonban messzemenő következményekkel járhat a pályázók versenyképességére és innovációs kapacitására nézve. A harmadik országbeli versenytársak megszerezhetik, és már az európai engedélyezési eljárás alatt megvalósíthatják a termékötleteket, annál is inkább, mert az élelmiszeripari innovációkat rendszerint nem lehet szabadalmi oltalom alá vonni. A Bizottság javaslata tehát fontos munkahelyeket is veszélyeztet. Emellett az új szabályok azt is eredményezhetik, hogy a vállalkozások harmadik országokba helyezik át a kutatási és fejlesztési tevékenységeiket. Ráadásul a korai közzététel azzal a veszéllyel is jár, hogy a nyilvánosság nyomást gyakorol az EFSA-ra.

A vitatott esetekben az EFSA a tudományos szakvélemény tervezetének közzétételét követően már most is lehetőséget ad az érdekelt feleknek arra, hogy a konzultáció keretében véleményt nyilvánítsanak a szóban forgó tanulmányokról. Például az aszpartám esetében e konzultáció még azt is elérte, hogy az EFSA átdolgozta szakvéleményét.

A tudományos testület összetétele

Ha bevonják a tagállamokat a tudományos testület kialakításába azon keresztül, hogy több szakértőt kötelezően ők neveznek ki, az ahhoz vezethet, hogy politikai befolyást gyakorolnak az EFSA-ra. Ráadásul kérdéses, hogy le tudnák-e fedni valamennyi szakterületet, ha minden tagállam saját pályázati eljárást bonyolítana le. Ha a tagállamok állandó eszmecserét folytatnának arról, hogyan áll a szakértők keresése, az még inkább megnövelné az amúgy is óriási adminisztratív terhet. Ezért ugyan lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára a szakértők kinevezésére, erre azonban nem lehet kötelezni őket. Végső soron az EFSA-nak kellene összeállítania egy listát lehetőleg sok tagállam szakértőjéből, majd abból kellene választani.

4. Az előadó által javasolt módosítások

Az előadó azt javasolja, hogy az EFSA átláthatósági szabályait hozzák összhangba más ügynökségek szabályaival annak érdekében, hogy a kérelmekből, tanulmányokból és tanácsadási megbeszélésekből származó nem bizalmas információk csak az EFSA tudományos szakvéleményének közzététele után váljanak hozzáférhetővé, ne pedig már a kérelem benyújtásának időpontjában. Csak így lehet megakadályozni az „ötletkalózkodást”. Az információkat csak akkor lenne szabad közzétenni, ha a kérelmet fenntartják.

A szigorú átláthatósági szabályokat a kockázatkezelésre és a kockázati kommunikációra is alkalmazni kell. A Bizottságot és a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy közzétegyék a munkacsoportok üléseiről készült jegyzőkönyveket és az állandó bizottságokban lefolytatott szavazás eredményeit.

Az ellenőrzési kötelezettséget ki kell terjeszteni az olyan harmadik országbeli laboratóriumokra is, amelyeket európai vállalatok bíztak meg tanulmányok készítésével. E tekintetben a Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala az illetékes.

Az előadó üdvözli, hogy az ECHA és az EMA analógiájára az EFSA igazgatótanácsába is bevonják az érdekképviseleti szereplőket. A 178/2002 rendelet hatálya alá tartozó termékek széles körére való tekintettel azonban az előadó úgy véli, hogy nem egy, hanem két iparági képviselőt (GMO-k/növényvédő szerek, valamint élelmiszerek/adalékanyagok) kell bevonni. Ezt írják elő a nem kormányzati szervezetek bevonása tekintetében is (környezetvédelem és fogyasztóvédelem).

5. Következtetések

Az általános élelmiszerjogról szóló 178/2002/EK rendelet sikertörténet. Ezzel a rendelettel az EU a világon a legszigorúbb biztonsági előírásokat vezette be az élelmiszerekre a közös belső piacon. Az alaprendelet célravezetőségének vizsgálata megerősítette ezt.

Most már az EFSA felépítését és átláthatóságát kell hozzáigazítani más uniós ügynökségekhez. A Bizottság viszont jelentős mértékben túllép az ECHA és az EMA szabályain. Ez éppolyan kevéssé érthető, mint az, hogy a Bizottság csupán egy növényvédő szer engedélyezési eljárásáról folyó nyilvános vita miatt a szükséges hatásvizsgálat elvégzése nélkül új, az ágazat létét fenyegető szabályoknak veti alá a teljes élelmiszerszektort.

Ráadásul a Bizottság javaslata még pontatlan is. Számos részletkérdést csak utólag, a Hatóság belső szabályaiban kellene rögzíteni, ami megnehezíti a javaslatok értékelését. Ez igaz a kockázati kommunikációra is, ami fontos építőelem, ha az EU vissza akarja nyerni a polgárok élelmiszerbiztonságba vetett bizalmát.


VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről (11.10.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

A vélemény előadója: Ricardo Serrão Santos

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó:

–  úgy véli, hogy az uniós polgárok számára kulcsfontosságú a piacon forgalmazott élelmiszerek élelmiszer-biztonságának garantálása, valamint a magas szintű biztonsági előírások fenntartása;

–  kiemeli, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) fontos szerepet játszik különösen a Bizottság, a Parlament és a tagállamok számára nyújtott tudományos tanácsadás vonatkozásában;

–  kedvezően értékeli az általános élelmiszerjog aktualizálására irányuló európai bizottsági javaslatot, különös tekintettel az átláthatósági szabályoknak a kockázatértékelés vonatkozásában történő egyértelműsítésére, valamint az EFSA által az értékelések keretében felhasznált tanulmányok megbízhatóságának, tárgyilagosságának és függetlenségének fokozott garantálására;

–  meggyőződése szerint meg kell teremteni annak feltételeit, hogy az uniós polgárok teljes mértékben megbízzanak az uniós ügynökségekben és hatóságokban, köztük az EFSA-ban, és ezt a bizalmat csak átlátható és világos szabályokkal és módszertanokkal lehet kiérdemelni és fenntartani;

–  hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az EFSA kapacitását, hogy magas szintű tudományos szakértelemmel végezhesse munkáját valamennyi tevékenységi területén;

–  úgy véli, hogy a döntéseket számos területen, így itt is, a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretekre kell alapozni, ezért fontosnak és szükségesnek tartja az EFSA kapacitásának növelését olyan tudósok bevonása révén, akik elismertek saját szakterületükön;

–  kiemeli, hogy a gyors kockázatelemzést csak egy olyan átfogó és hatékony kockázati kommunikációs stratégia teszi lehetővé, amely a teljes kockázatelemzési eljárásba bevonja valamennyi érdekelt felet, és fenntartja a nyílt párbeszédet;

–  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a rendeletjavaslat nem tesz említést a halászatról és különösen az akvakultúráról, és emlékeztet arra, hogy a halászati termékek a legfontosabb és legegészségesebb állati fehérjeforrások közé tartoznak, valamint hogy ezen élelmiszerek legnagyobb piaca és világszerte legnagyobb fogyasztója az Európai Unió, amely jelenleg ezeknek a termékeknek 68%-át harmadik országokból hozza be;

–  kiemeli, hogy a halászati termékek, amelyek a tudományos tanácsadók magas szintű munkacsoportja által 2017 novemberében a Bizottság elé terjesztett , „Az óceánokból származó élelmiszerek” című tudományos szakvélemény tárgyát képezik, fontos élelmiszerforrásként szolgálnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Géntechnológiával módosított szervezet környezetbe történő szándékos kibocsátása vagy piacon, termékekben való forgalmazása nem engedélyezett, amennyiben az elővigyázatosság elvével ellentétes, és amennyiben nincsenek tudományos ismeretek az összes érintett területre (környezetvédelem, egészségügy, biológiai sokféleség, stb.) vonatkozó következményeket illetően.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hatóság igazgatótanácsának szerepe az adminisztratív és pénzügyi szempontokra összpontosul, és nincs hatással a Hatóság által végzett tudományos munka függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsában minden tagállam képviseltesse magát, miközben előírás lenne, hogy ezek a képviselők különösen a kockázatértékelés területén megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

(11)  A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hatóság igazgatótanácsának szerepe az adminisztratív és pénzügyi szempontokra összpontosul, és nincs hatással a Hatóság által végzett tudományos munka függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsában minden tagállam, valamint a civil társadalom és az ipar is képviseltesse magát, miközben előírás lenne, hogy ezek a képviselők különösen a kockázatértékelés területén megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a következetesség és az átláthatóság elősegítése a kockázatkezelési ajánlások megfogalmazásában;

b)  a következetesség, az átláthatóság és az egyértelműség elősegítése a kockázatkezelési ajánlások megfogalmazásában;

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 1a bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Bizottság által kinevezett és a Bizottságot képviselő két tag és póttag, akik szavazati joggal rendelkeznek.

a)  a Bizottság által kinevezett és a Bizottságot képviselő két tag és két póttag, akik szavazati joggal rendelkeznek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 1a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Parlament által kinevezett egy tag, aki szavazati joggal rendelkezik.

b)  az Európai Parlament által kinevezett egy tag és egy póttag, akik szavazati joggal rendelkeznek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 1a bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a civil társadalmat és az élelmiszerlánc érdekeit képviselő, szavazati joggal rendelkező négy tag: egy a fogyasztói szervezetek, egy a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, egy a gazdálkodói szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció után, a Bizottság által összeállított névjegyzékből, amely a betöltendő helyek számánál több nevet tartalmaz. A Bizottság által összeállított névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal együtt megküldik az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a lehető leghamarabb, de legfeljebb három hónapon belül megfontolásra megküldheti véleményét a Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a tagokat.

c)  a civil társadalmat és az élelmiszerlánc érdekeit képviselő, szavazati joggal rendelkező hat tag: egy a fogyasztói szervezetek, egy a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, egy a gazdálkodói szervezetek, egy a halászati és akvakultúra-szervezetek, egy az agrokémiai ipar és egy az élelmiszeripar képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció után, a Bizottság által összeállított névjegyzékből, amely a betöltendő helyek számánál több nevet tartalmaz. A Bizottság által összeállított névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal együtt megküldik az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a lehető leghamarabb, de legfeljebb három hónapon belül megfontolásra megküldheti véleményét a Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a tagokat.

Indokolás

A GMO-k és növényvédő szerek gyártóinak az érdekei eltérnek az élelmiszerek és adalékok gyártóinak érdekeitől. Ugyanez a helyzet a mezőgazdaság és a halászat/akvakultúra esetében is. Az Igazgatótanácsban jelen kell lenni a halászati és akvakultúra-szervezetek egy képviselőjének. Az Igazgatótanácsban ezért két külön iparági képviselőnek kell jelen lennie.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság szakértői ellenőrzéseket, többek között auditokat végeznek, amelyek útján megbizonyosodhatnak arról, hogy a kísérleteket végző intézmények eleget tesznek az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott vizsgálatok és tanulmányok végzésére vonatkozó normáknak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megszervezése az illetékes tagállami hatóságokkal együttműködésben történik.

A Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatalának (FVO) szakértői ellenőrzéseket, többek között auditokat végeznek, amelyek útján megbizonyosodhatnak arról, hogy a kísérleteket végző uniós és a harmadik országbeli intézmények eleget tesznek az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott vizsgálatok és tanulmányok végzésére vonatkozó normáknak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megszervezése az illetékes tagállami hatóságokkal vagy az érintett harmadik országgal együttműködésben történik.

Indokolás

Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal azon dolgozik, hogy hatékony ellenőrzési rendszereket biztosítson, és értékelje a megfelelést az európai uniós normákkal az Európai Unión belül, illetve az Európai Unióba exportáló harmadik országokban. Ez többnyire ellenőrzésekkel történik, amit az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal végez el a tagállamokban és az Európai Unióba exportáló harmadik országokban.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Az (1) bekezdés ellenére a gerinces állatokon végzett kísérletekben vagy a toxikológiai információk gyűjtésében részt vevő természetes személyek nevének és címének közzététele súlyosan sértené ezeknek a természetes személyeknek a magánélethez és sérthetetlenséghez való jogát, ezért nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha azt kiemelkedően fontos közérdek indokolja.

2.  Az (1) bekezdés ellenére a kísérletekben vagy a toxikológiai információk gyűjtésében részt vevő természetes személyek nevének és címének közzététele súlyosan sértené ezeknek a természetes személyeknek a magánélethez és sérthetetlenséghez való jogát, ezért nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha azt kiemelkedően fontos közérdek indokolja.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága

Hivatkozások

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

28.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ricardo Serrão Santos

31.5.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Giuseppe Ferrandino, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Klaus Buchner

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

GUE/NGL

Anja Hazekamp

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

–  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (15.10.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

A vélemény előadója: Jiří Maštálka

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat értékelése

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelésében használt bizalmas ágazati tanulmányok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó, régóta várt európai bizottsági javaslat pozitív elemeket tartalmaz, de nem teszi lehetővé az adatok érdemi független vizsgálatát.

A javaslat módosítja a 178/2002 rendeletet (a továbbiakban: az általános élelmiszerjogi jogszabály) és számos kapcsolódó rendeletet és irányelvet. Az előadó úgy véli, hogy az átláthatóság tekintetében van néhány pozitív változás a javaslatban, ugyanakkor számos olyan rendelkezést is talált, amelyeket meg kell változtatni vagy meg kell erősíteni annak érdekében, hogy megvalósuljon az Európai Bizottság szándéka.

E célból az előadó a Bizottság javaslatára épülő, átfogó irányvonalat fogadott el, hogy teljes mértékben végrehajtható legyen az EFSA által végzett kockázatértékelési folyamat régen esedékes reformja, ami lehetővé teszi, hogy az EU egésze betartsa az Aarhusi Egyezményt (a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény) előírásait.

A megfelelő irányba tett pozitív lépés a javaslat két fő jellemzője, vagyis az adatok gépi olvasásra alkalmas formátumban történő automatikus és proaktív közzététele, valamint egy olyan tanulmány-nyilvántartás létrehozása, amelynek célja annak megakadályozása, hogy az ágazat tetszés szerint kiválogassa a kedvező tanulmányokat, továbbá kisebb változtatásokkal együtt a kockázati kommunikáció, a harmadik felekkel folytatott konzultáció, valamint az EFSA igazgatótanácsa összetételének reformja tekintetében.

Az előadó azonban úgy véli, hogy ha az adatok független keresztellenőrzéseinek nyilvánosságra hozatalához és felhasználásához valóban szükség lesz a javasolt iparági engedélyre, akkor e két rendelkezés hasznossága meglehetősen korlátozott lesz. A javaslat új rendelkezést vezet be, amely megállapítja, hogy az élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmekkel, a GMO-kra vagy az élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos tudományos adatok és tanulmányok közzététele „nincs hatással” „ a dokumentumok vagy azok tartalmának vonatkozásában fennálló szellemi tulajdonjogokra”. A javaslat továbbá az információkategóriák tekintetében olyan vélelmet vezet be, hogy az ilyen információk közzététele „tekinthető úgy, hogy jelentős kárt okoz a kereskedelmi érdeknek”.

Ha nem lehetséges az adatok engedély nélküli újrafelhasználása, nem lehet csökkenteni a toxicitásvizsgálatok számát, akadály hárul az eredmények nyilvános ellenőrzése elé, ideértve az egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások jobb megértését is. Ezáltal a szakmai vizsgálat folyamatát – amely elengedhetetlen az elvégzett kockázatértékelés átfogó hatékonyságának biztosításához – alapvető veszély fenyegeti.

A javaslatban szereplő, az átláthatóságot elősegítő változtatások ellenére az előadó az uniós élelmiszerjog jelenlegi átláthatósági szintjének fenntartása, illetve kiterjesztése céljából szükségesnek tartja a Bizottság javaslatának módosítását a javaslat alapján módosítani kívánt különböző irányelvekben meghatározott számos információkategória tekintetében.

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés valódi felülvizsgálata

Az előadó nem véli úgy, hogy „össze kell vetni a nyilvánosságnak a kockázatértékelési eljárás átláthatóságára vonatkozó, többek között az Aarhusi Egyezményből eredő jogait a kereskedelmi kérelmezők jogaival”, ahogyan az az Európai Bizottság javaslatában szerepel. Nem osztja azt az elképzelést sem, hogy az Európai Uniónak az Aarhusi Egyezményben rögzített védelemnél (végrehajtva az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletekkel) nagyobb mértékű védelmet kellene nyújtania a kereskedelmi felek számára. Az előadó határozottan ellenzi azt, hogy az uniós adófizetők – EFSA részére előirányzott – pénzét arra használják, hogy tanácsadást nyújtsanak a kérelmező magánvállalatok részére.

Az előadó szándéka szerint fő szabály szerint az átláthatóságnak kell érvényesülnie, bizalmas kezelésre pedig csak kivételesen kerülhet sor. A nyilvános és független ellenőrzés teljes mértékű biztosítása érdekében az átláthatóság elve alóli kivételeket szigorúan kell értelmezni. Mindez az általános élelmiszerjogra vonatkozó rendelet számos módosításában tükröződik.

A megcélzott ágazati szabályozások tekintetében a javasolt módosítások meg kívánják szüntetni az összegyűjtött információk közzétételére vonatkozó kötelezettség terén a „a közzétételhez fűződő kiemelkedően fontos közérdek” esetén fennálló hiányosságokat. Az előadó úgy véli, hogy az általános élelmiszerjogra vonatkozó rendeletben célszerű lenne meghatározni az olyan információk horizontális, nem kimerítő listáját, amelyek soha nem tarthatók titokban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 178/2002/EK rendelet a „kockázatelemzést” egy eljárásként határozza meg, amely három összefüggő elemből áll: kockázatértékelés, kockázatkezelés és kockázati kommunikáció. Az uniós szinten végzett kockázatértékelés céljából létrehozza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot („a Hatóság”), amely az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatos kérdésekben illetékes uniós kockázatértékelő szerv. A kockázati kommunikáció a kockázatelemzési eljárás alapvető fontosságú része.

(2)  A 178/2002/EK rendelet a „kockázatelemzést” egy eljárásként határozza meg, amely három különböző, de összefüggő elemből áll: kockázatértékelés, kockázatkezelés és kockázati kommunikáció. Az uniós szinten végzett kockázatértékelés céljából létrehozza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot („a Hatóság”), amely az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatos kérdésekben illetékes uniós kockázatértékelő szerv. A kockázati kommunikáció a kockázatelemzési eljárás alapvető fontosságú része, és az adatok és vélemények interaktív cseréjét jelenti a kockázatelemzés folyamatában a kockázatértékelők, kockázatkezelők, fogyasztók, élelmiszer- és takarmányipari vállalkozások, a tudósok között, többek között a kockázatértékelés eredményeinek értelmezéséről és a kockázatkezelési döntések okáról.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 178/2002/EK rendelet21 értékelése („az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata”) megállapította, hogy a kockázati kommunikációt általában véve nem tekintik elég hatékonynak, ami hatással van a fogyasztóknak a kockázatelemzési eljárás eredményeibe vetett bizalmára.

(3)  A 178/2002/EK rendelet értékelése21 („az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata”) megállapította, hogy a kockázati kommunikációt általában véve nem tekintik elég hatékonynak, ami kedvezőtlen hatással lehet a kockázatelemzési eljárás eredményeire.

__________________

__________________

21 „Az általános élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) REFIT-értékelése”, SWD(2018)38 final, 2018.1.15.

21 „Az általános élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) REFIT-értékelése”, SWD(2018)0038 final, 2018.1.15.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezért a kockázatelemzési eljárás keretében átfogóbb és folyamatos kockázati kommunikációs eljárás biztosítására van szükség, amely garantálja az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és kockázatkezelők részvételét. A kockázatelemzési eljárás egységességének és következetességének biztosítása érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt felek közötti nyílt párbeszédnek kell társulnia.

(4)  Ezért a kockázatelemzési eljárás keretében átfogóbb, átlátható, független és folyamatos kockázati kommunikációs eljárás biztosítására van szükség, amely garantálja az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és kockázatkezelők részvételét. A közérdek kizárólagos érvényesülésének, a kockázatelemzési eljárás pontosságának, teljességének, átláthatóságának és következetességének biztosítása érdekében ennek az eljárásnak az érdekelt felek között lehetővé kell tennie a hozzájárulást a részvételen alapuló nyílt párbeszédhez.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem csupán a kockázatértékelési eredmények következetes, megfelelő és időszerű elmagyarázására, hanem annak bemutatására is, hogy adott esetben egyéb indokolt tényezők mellett hogyan használják fel ezeket az eredményeket a megalapozott kockázatkezelési döntéshozatalhoz.

(5)  Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem csupán a kockázatértékelési eredmények pontos, egyértelmű és időszerű elmagyarázására, hanem annak bemutatására is, hogy adott esetben egyéb indokolt tényezők mellett hogyan használják fel ezeket az eredményeket a megalapozott kockázatkezelési döntéshozatalhoz.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ennek érdekében a kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepének figyelembevételével szükség van a kockázati kommunikáció általános célkitűzéseinek és elveinek meghatározására.

(6)  Ennek érdekében a kockázatértékelők és a kockázatkezelők szerepének figyelembevételével szükség van a kockázati kommunikáció általános célkitűzéseinek és elveinek meghatározására függetlenségük garantálása mellett.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ezen általános célkitűzések és elvek alapján a Hatósággal és a tagállamokkal szoros együttműködésben és a megfelelő nyilvános konzultációkat követően szükség van a kockázati kommunikáció általános tervének kidolgozására.

(7)  Ezen általános célkitűzések és elvek alapján a Hatósággal és a tagállamokkal szoros együttműködésben és a megfelelő nyilvános konzultációk megszervezését követően szükség van a kockázati kommunikáció általános tervének valós idejű kidolgozására.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az általános tervnek azonosítania kell a kockázati kommunikációs tevékenység mérlegelésekor figyelembe venni szükséges tényezőket, mint a különböző kockázati szinteket, a kockázat jellegét és közegészségügyre kifejtett esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit érint közvetlen vagy közvetett módon, a kockázatnak való kitettségi szinteket, a kockázat ellenőrzésének képességét, valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolják a kockázat megítélését, beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó jogszabályi keretet és piaci összefüggéseket. Az általános tervnek emellett azonosítania kell az igénybe venni szükséges eszközöket és csatornákat, és létre kell hoznia a következetes kockázati kommunikációt lehetővé tevő megfelelő mechanizmusokat.

(8)  Az általános tervnek azonosítania kell a kockázati kommunikációs tevékenység mérlegelésekor figyelembe venni szükséges tényezőket, mint a különböző veszély- és kockázati szinteket, a veszély jellegét és közegészségügyre és a környezetre kifejtett esetleges hatását, azt, hogy a kockázat a lakosság mely csoportjait érintheti közvetlen vagy közvetett módon, a kockázatnak való kitettségi szinteket, a kockázat és a kitettség ellenőrzésének képességét, a kockázat kezelésének módjait, valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolják a kockázat értelmezését, beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó jogszabályi keretet. Az általános tervnek emellett azonosítania kell az igénybe venni szükséges eszközöket és csatornákat, és létre kell hoznia a pontos kockázati kommunikációt lehetővé tevő megfelelő, mindenre kiterjedő és hatékony mechanizmusokat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsának összetételét hozzáigazítsák a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéshez, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló 2012-es együttes nyilatkozatának megfelelően22.

(10)  Helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsának összetételét hozzáigazítsák a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéshez, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló 2012-es együttes nyilatkozatának megfelelően22, ugyanakkor figyelembe véve az Egyesült Királyság kilépését az EU-ból, és annak joghatásait.

_________________

_________________

22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hatóság igazgatótanácsának szerepe az adminisztratív és pénzügyi szempontokra összpontosul, és nincs hatással a Hatóság által végzett tudományos munka függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsában minden tagállam képviseltesse magát, miközben előírás lenne, hogy ezek a képviselők különösen a kockázatértékelés területén megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

(11)  A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hatóság igazgatótanácsának szerepe az adminisztratív és pénzügyi szempontokra összpontosul, és nincs hatással a Hatóság által végzett tudományos munka függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a Hatóság igazgatótanácsában minden tagállam, valamint a civil társadalom és az ipar képviselői képviseltessék magukat, miközben előírás lenne, hogy ezek a képviselők különösen a kockázat- és problémaértékelés és -kezelés területén megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek, és ne álljon fenn összeférhetetlenség a kérelmezőkkel kapcsolatosan.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az igazgatótanács tagjait úgy kell kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság képviselői között biztosított legyen a legmagasabb szintű hozzáértés és a megfelelő tapasztalatok széles köre.

(12)  Az igazgatótanács tagjait úgy kell kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság képviselői körében biztosított legyen a legmagasabb szintű hozzáértés, valamint az egészség- és a környezetvédelem iránti elkötelezettség és a megfelelő tapasztalatok széles köre.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata bizonyos hiányosságokat azonosított a Hatóság azon képességét illetően, hogy magas szintű szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A tudományos testületi tagságra jelentkező személyek számában csökkenés volt megfigyelhető. Ezért szükség van a rendszer megerősítésére, a tagállamoknak pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk annak biztosítása érdekében, hogy elegendő szakértő áll rendelkezésre az uniós kockázatértékelési rendszer magas szintű tudományos szakértelemre, függetlenségre és multidiszciplináris szakértelemre vonatkozó igényeinek kielégítéséhez.

(13)  Az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata bizonyos hiányosságokat azonosított a Hatóság azon képességét illetően, hogy magas szintű szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A tudományos testületi tagságra jelentkező személyek számában csökkenés volt megfigyelhető. Ezért e jelenség megfelelőbb kezeléséhez szükség van a rendszer megerősítésére és előmozdítására, a tagállamoknak pedig a részvételi szint és a részvétel iránti érdeklődés fokozása céljából támogatási intézkedéseket, ösztönzőket és jutalmazást bevezetve, aktívabb szerepet kell vállalniuk annak biztosítása érdekében, hogy elegendő szakértő álljon rendelkezésre az uniós kockázatértékelési rendszer magas szintű tudományos szakértelemre, függetlenségre és multidiszciplináris szakértelemre vonatkozó igényeinek kielégítéséhez.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a kockázatértékelés uniós szinten megőrizze a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől való függetlenségét, helyénvaló, hogy a tudományos testületek tagjainak tagállamok általi kijelölése, a Hatóság ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése olyan szigorú kritériumok alapján történjen, amelyek biztosítják a szakértők kiválóságát és függetlenségét, valamint az egyes testületek által megkövetelt multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a célból alapvető fontosságú továbbá, hogy az EFSA érdekeinek, különösen pedig a szakvélemények függetlenségének védelmét ellátó ügyvezető igazgató szerepet kapjon ezeknek a tudományos szakértőknek a kiválasztásában és kinevezésében. További intézkedéseket kell hozni továbbá annak biztosítása érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a tudományos szakértők rendelkezésére, amelyeknek köszönhetően függetlenül járhatnak el.

(14)  Annak érdekében, hogy a kockázatértékelés uniós szinten megőrizze a kockázatkezeléstől és a szerzett magánérdekektől való függetlenségét, helyénvaló, hogy a tudományos testületek tagjainak tagállamok általi kijelölése, a Hatóság ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése olyan szigorú, átlátható kritériumok alapján történjen, amelyek biztosítják a szakértők kiválóságát és függetlenségét, valamint az egyes testületek által megkövetelt multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a célból alapvető fontosságú továbbá, hogy az EFSA elszámoltathatóságának, különösen pedig a szakvélemények függetlenségének védelmét ellátó ügyvezető igazgató szerepet kapjon azon tudományos szakértők kizárásában, akik nevüket nem kívánják nyilvánosságra hozni, vagy akik esetében a kockázatértékelés tekintetében összeférhetetlenség áll fenn. Megfelelő költségvetési intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a tudományos szakértők rendelkezésére, amelyeknek köszönhetően függetlenül járhatnak el. Ebből a célból új és megfelelő költségvetési intézkedéseket kell végrehajtani.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az engedélyezési eljárások alapját az az elv képezi, hogy a birtokában lévő tudományos ismeretek alapján a kérelmező feladata annak bizonyítása, hogy az engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az uniós biztonsági követelményeknek. Ez az elv azon a feltételezésen alapul, hogy a közegészségügy jobb védelme érhető el, ha a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, mivel forgalomba hozatal előtt neki kell bizonyítania a termék biztonságosságát, nem pedig a közigazgatási szerveknek kell bizonyítaniuk a piacról való kitiltás érdekében, hogy a termék nem biztonságos. Emellett a közpénzeket nem olyan, költséges tanulmányok megrendelésére kellene felhasználni, amelyek végső fokon segítenek az iparnak egy termék forgalomba hozatalában. Ezen elvnek és a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek mellé a kérelmezőknek mellékelniük kell a megfelelő tanulmányokat, többek között a kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék biztonságossága, bizonyos esetekben pedig a termék hatékonysága.

(16)  Az engedélyezési eljárások alapját az az elv képezi, hogy a birtokában lévő tudományos ismeretek alapján a kérelmező feladata annak bizonyítása, hogy az engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az uniós biztonsági követelményeknek. Ez az elv azon a feltételezésen alapul, hogy a közegészségügy és a környezet jobb védelme érhető el, ha a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, mivel forgalomba hozatal előtt neki kell bizonyítania a termék biztonságosságát, nem pedig a közigazgatási szerveknek kell bizonyítaniuk a piacról való kitiltás érdekében, hogy a termék nem biztonságos. Emellett a közpénzeket nem olyan, költséges tanulmányok megrendelésére kellene felhasználni, amelyek végső fokon segítenek az iparnak egy termék forgalomba hozatalában. Ezen elvnek és a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek mellé a kérelmezőknek mellékelniük kell a megfelelő tanulmányokat, többek között a kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék biztonságossága, bizonyos esetekben pedig a termék hatékonysága.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A javaslat az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság által végzett tudományos értékelés legjobb minőségének biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz kockázatértékelés céljából benyújtott engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a vonatkozó követelményeknek. A kérelmezők, különösen a kis- és középvállalkozások nem minden esetben értik meg hiánytalanul ezeket a követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra és az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó tanácsokkal lássa el a potenciális kérelmezőket, anélkül hogy beleavatkozna a benyújtani kívánt tanulmányok kialakításába, ami a kérelmező feladata marad. Az eljárás átláthatóságának biztosítása érdekében szükség van a Hatóság által nyújtott tanácsok közzétételére.

(17)  A javaslat az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság által végzett tudományos értékelés legjobb minőségének biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz kockázatértékelés céljából benyújtott engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a vonatkozó követelményeknek. A kérelmezők, különösen a kis- és középvállalkozások nem minden esetben értik meg hiánytalanul ezeket a követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra és az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó tanácsokkal lássa el a potenciális kérelmezőket, anélkül hogy beleavatkozna a benyújtani kívánt tanulmányok kialakításába, ami a kérelmező feladata marad. Az információkhoz való széles körű és megkülönböztetésmentes hozzáférésnek és a szóban forgó eljárás átláthatóságának biztosítása érdekében szükség van a Hatóság által nyújtott tanácsok közzétételére.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A Hatóságnak ismernie kell minden olyan tanulmány tárgyát, amelyet a kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem jövőbeli benyújtásának céljából végez. Ennek céljából szükséges és helyénvaló, hogy a tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a tanulmányokat végző laboratóriumok a megrendelés pillanatában értesítsék a Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A bejelentett tanulmányokra vonatkozó információkat csak azt követően szabad nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó engedélyezési kérelmet az átláthatóságra vonatkozó szabályok szerint közzétették.

(18)  A Hatóságnak ismernie kell minden olyan tanulmány tárgyát, amelyet a kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem jövőbeli benyújtásának céljából végez. Ennek céljából szükséges és helyénvaló, hogy a tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a tanulmányokat végző laboratóriumok a megrendelés pillanatában értesítsék a Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A bejelentett tanulmányokra vonatkozó információkat csak azt követően szabad nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó engedélyezési vagy megújítási kérelmet benyújtották, és a Hatóság közzétette hivatalos tudományos szakvéleményét.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A közvéleménynek bizonyos aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság által az engedélyezés keretében végzett értékelés elsősorban ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság már most is végez kutatásokat a tudományos irodalomban annak érdekében, hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb adatokat és tanulmányokat is figyelembe vegye. Annak fokozottabb garantálása érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó minden lényeges tudományos adathoz és tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik felekkel folytatott konzultáció elrendelése, amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok azonosítása. A konzultáció hatékonyságának növelése érdekében a konzultációra akkor kell sort keríteni, amikor az ipar által az engedélyezési kérelem keretében benyújtott tanulmányokat a jelen rendelet átláthatósági szabályainak megfelelően nyilvánosságra hozzák.

(20)  A közvéleménynek aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság által az engedélyezés keretében végzett értékelés elsősorban ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság már most is végez kutatásokat a tudományos irodalomban annak érdekében, hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb adatokat és tanulmányokat is figyelembe vegye. Annak garantálása érdekében, hogy a Hatóság az engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó minden lényeges tudományos adatot és tanulmányt figyelembe vegyen, azt követően, hogy az engedélyezés vagy megújítás iránti adott kérelmet közzétették, helyénvaló nyilvános konzultáció elrendelése, amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok azonosítása.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A vállalkozók által az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek alátámasztásához benyújtott tanulmányok, a kísérleteket is beleértve, általában eleget tesznek a nemzetközileg elismert elveknek, ami a minőségük szempontjából egységes alapot biztosít, különösen az eredmények megismételhetőségének tekintetében. Bizonyos esetekben azonban problémák merülhetnek fel az alkalmazandó normáknak való megfelelés tekintetében, és ez az oka a nemzeti rendszerek meglétének, amelyek feladata az ilyen megfelelések ellenőrzése. Helyénvaló olyan további garanciákat nyújtani, amelyek megerősítik a közvéleménynek a tanulmányok minőségébe vetett bizalmát, valamint célszerű egy olyan szigorú ellenőrzési rendszer bevezetése, amelynek keretében a tagállamok arra irányuló ellenőrzését, hogy az ilyen tanulmányokat és kísérleteket végző laboratóriumok végrehajtják-e ezeket az elveket, a Bizottság ellenőrzi.

(21)  A vállalkozók által az uniós ágazati élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmek alátámasztásához benyújtott tanulmányok, a kísérleteket is beleértve, általában a nemzetközileg elismert elvekre hivatkoznak, ami a minőségük szempontjából egységes alapot biztosít, különösen az eredmények megismételhetőségének tekintetében. Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy nem teljesülnek az alkalmazandó normák, és ez az oka a nemzeti rendszerek meglétének, amelyek feladata az ilyen megfelelések ellenőrzése. A tanulmányok minőségének biztosítása érdekében helyénvaló megerősíteni az ellenőrzési rendszert, amellyel a tagállamok ellenőrzik és biztosítják ezen elveknek az ilyen tanulmányokat és vizsgálatokat végző laboratóriumok általi végrehajtását, és amellyel a Bizottságnak kell ellenőriznie a tagállamok ellenőrzéseit.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A folyamatba megfelelő rugalmasságot kell beépíteni annak érdekében, hogy az egészségügyi szempontból súlyosan káros hatásokra vonatkozó új megállapítások azonnal figyelembe vehetők legyenek, még akkor is, ha kifejezeten rájuk nem vonatkoznak szabályozási adatszolgáltatási követelmények.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az élelmiszerbiztonság minden uniós polgár számára egy elsődleges fontosságú érzékeny terület. Annak az elvnek a fenntartása mellett, hogy az ágazatot terheli az Unió követelményeinek való megfelelés bizonyítása, fontos létrehozni egy további ellenőrzési eszközt az olyan, magas fokú társadalmi jelentőséggel bíró konkrét esetek kezelésére, amelyeknél biztonsági kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az eszköz nevezetesen a további tanulmányok elkészíttetése, amelynek célja a kockázatértékelés kontextusában alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az uniós költségvetésből történne, és biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző eszköz használatának arányosságát, a Bizottság feladata az ilyen ellenőrző tanulmányok megrendelésének elindítása. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy bizonyos sajátos esetekben a megrendelt tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól eltérő szempontokra is ki kell terjedniük (például új tudományos eredmények váltak elérhetővé).

(22)  Az élelmiszerbiztonság minden uniós polgár számára egy elsődleges fontosságú érzékeny terület. Annak az elvnek a fenntartása mellett, hogy az ágazatot terheli az Unió követelményeinek való megfelelés bizonyítása, fontos létrehozni egy további ellenőrzési eszközt az olyan, magas fokú társadalmi jelentőséggel bíró konkrét esetek kezelésére, amelyeknél biztonsági kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az eszköz nevezetesen a további tanulmányok elkészíttetése, amelynek célja a kockázatértékelés kontextusában alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az uniós költségvetésből történne, és biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző eszköz használatának arányosságát, a Hatóság feladata az ilyen ellenőrző tanulmányok megrendelésének elindítása. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy bizonyos sajátos esetekben a megrendelt tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól eltérő szempontokra is ki kell terjedniük (például új tudományos eredmények váltak elérhetővé).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata rámutatott, hogy bár a Hatóság jelentős előrelépéseket tett az átláthatóság területén, a kockázatértékelési eljárás, különösen az agrár-élelmiszeripari láncot érintő engedélyezési eljárások összefüggésében nincs mindig teljesen átláthatónak tekintve. Ennek oka részben a 178/2002/EK rendeletben és az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó egyéb uniós jogalkotási aktusokban szereplő eltérő átláthatósági és titoktartási szabályok. Az ezek közötti kölcsönhatások hatással lehetnek a kockázatértékelés közvélemény általi elfogadhatóságára.

(23)  Az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata rámutatott, hogy az Unió jelentős számú intézkedést támogatott az élelmiszerek és termékek minőségének és biztonságosságának védelme érdekében (2073/2005/EK rendelet; a 853/2004/EK rendelet; a 854/2004/EK rendelet; és különösen a 2009/128/EK irányelv (12) preambulumbekezdése), továbbá bár a Hatóság jelentős előrelépéseket tett az átláthatóság területén, a kockázatértékelési eljárás különösen az agrár-élelmiszeripari láncot érintő engedélyezési eljárások összefüggésében még nem teljesen átlátható.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Az Aarhusi Egyezmény a környezettel kapcsolatos és a nyilvánosságot megillető számos jogot állapít meg. Az egyezmény mindenkit feljogosít a közigazgatási szervek tulajdonában lévő környezeti információkhoz való hozzáférésre, a környezeti döntéshozatalban való részvételre, illetve az olyan közszférabeli döntések megtámadására irányuló eljárások felülvizsgálatára, amelyeket a két fent említett jog vagy általánosságban véve a környezeti jog tiszteletben tartása nélkül hoztak meg.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” európai polgári kezdeményezés igazolta továbbá az ágazat által megrendelt és az engedélyezési kérelmek keretében benyújtott tanulmányok átláthatóságára vonatkozó aggályokat23.

(24)  Az Aarhusi Egyezmény aláíró feleként az EU elismerte, hogy a környezetvédelem területén az információ jobb hozzáférhetősége és a nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban javítja a döntések minőségét és végrehajtását, hozzájárul a nyilvánosságnak a környezeti kérdésekkel kapcsolatos tudatosságához, lehetőséget biztosít a nyilvánosságnak arra, hogy tagjai álláspontjukat kifejthessék, továbbá lehetővé teszi a hatóságok számára azok megfelelő figyelembevételét, A „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” európai polgári kezdeményezés igazolta továbbá az ágazat által megrendelt és az engedélyezési kérelmek keretében benyújtott tanulmányok átláthatóságára vonatkozó aggályokat23.

__________________

__________________

23 A Bizottság közleménye a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!”, C(2017) 8414 final.

23 A Bizottság közleménye a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!”, C(2017)8414.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Ezért szükség van a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának proaktív módon történő javítására. A kockázatértékelési eljárás lehető legkorábbi szakaszában biztosítani kell a nyilvánosság hozzáférését az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmeket, illetve az egyéb tudományos támogatásra vonatkozó kérelmeket alátámasztó minden tudományos adathoz és információhoz. Ez az eljárás azonban nem sértheti a meglévő szellemi tulajdonjogokat vagy az uniós élelmiszerjog azon rendelkezéseit, amelyek védelmet nyújtanak az innovátorok által az érintett engedélyezési kérelmeket alátámasztó információk és adatok megszerzésének érdekében végzett beruházások számára.

(25)  Az elszámoltathatóság további erősítése és a Hatóság határozatai társadalmi támogatottságának visszaszerzése, valamint a Hatóság felelősségének biztosítása érdekében szükség van a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának és egyértelműségének proaktív módon történő javítására. A nyilvános ellenőrzés biztosítása érdekében a kockázatértékelési eljárás lehető legkorábbi szakaszában biztosítani kell a nyilvánosság hozzáférését az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmeket, illetve az egyéb tudományos támogatásra vonatkozó kérelmeket alátámasztó minden tudományos adathoz és információhoz.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A megfelelő egyensúlyt teremtő közzétételi szint meghatározása érdekében a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek figyelembevétele mellett össze kell vetni a nyilvánosságnak a kockázatértékelési eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a kereskedelmi kérelmezők jogaival.

(27)  E rendelet célja, hogy átláthatóságot biztosítson és a lehető legteljesebb mértékben érvényre juttassa az információk átláthatóságához és a Hatóság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés jogát, és az 1049/2001 és az 1367/2006 rendelettel együtt értelmezendő.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az e rendeletben meghatározott aktív terjesztésre vonatkozó rendelkezések semmilyen módon nem kívánják korlátozni az 1049/2001/EK és a 1367/2006/EK rendelet által biztosított jogok hatályát.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Ennek megfelelően és tekintettel az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmeket szabályozó eljárásokra, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos információkat általában érzékenynek tekintenek, ezért a különböző ágazati engedélyezési eljárások során meg kell őrizni azok bizalmas jellegét. Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet meghatározza azoknak az információknak a horizontális listáját, amelyek közzététele az érintett kereskedelmi érdekek jelentős megsértésének tekinthető, ezért nem hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas információk általános horizontális listája”). Ezek az információk csak olyan nagyon korlátozott és rendkívüli körülmények között hozhatók nyilvánosságra, amikor előrelátható egészségügyi hatásokkal lehet számolni, vagy amikor az emberi egészség, az állati egészség és a környezet sürgősen védelemre szorul.

(28)  Az egészségre vagy a környezetre gyakorolt közvetlen hatásokra vonatkozó információkat ezért mindig nyilvánosságra kell hozni . Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet meghatározza azoknak az információknak a teljes horizontális listáját, amelyek bizalmasan kezelhetők, mivel azok jelentősen aláásnák a kereskedelmi érdekek védelmét. Ezek az információk azonban csak akkor tarthatók titokban, ha az információk terjesztését ellenző vállalat ellenőrizhető indokokkal bizonyítja, hogy az információ proaktív terjesztése jelentősen veszélyeztetné kereskedelmi érdekeit („a bizalmas információk általános horizontális listája”). Az átláthatóság elve alóli kivételeket szigorúan kell értelmezni. Mindenesetre mivel a közegészséggel kapcsolatos érdek fontosabb a kereskedelmi érdeknél, ezért ha a közzétételhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik, az információ nem tartható titokban még abban az esetben sem, ha az információ nyilvánosságra hozatala vélhetően veszélyeztetné a gazdasági szereplő kereskedelmi érdekeit. A 178/2002/EK rendeletben meg kell határozni az olyan információk horizontális, kimerítő listáját, amelyek soha nem tarthatók titokban, mivel olyan körülményekkel kapcsolatosak, amelyekre tekintettel az általános megítélés szerint közzétételükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Emellett az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendeletének24, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének25 figyelembevételével szükség van a kockázatértékelési eljárás átláthatóságához kapcsolódó személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények meghatározására. Ennek megfelelően a jelen rendelet értelmében semmilyen személyes adat nem hozható nyilvánosságra, kivéve ha erre a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, függetlenségének és megbízhatóságának biztosítása céljából szükséges van és ezzel a céllal arányos, miközben biztosított az összeférhetetlenségek megelőzése.

(30)  Emellett a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának érdekében a személyes adatok védelme és bizalmas kezelése céljából hivatkozni kell az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendeletére24 és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére25. Ennek megfelelően a jelen rendelet értelmében semmilyen személyes adat nem hozható nyilvánosságra, kivéve ha erre a kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, függetlenségének és megbízhatóságának biztosítása céljából szükséges van és ezzel a céllal arányos, miközben biztosított az összeférhetetlenségek megelőzése. A kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, függetlenségének, fenntarthatóságának és megbízhatóságának biztosítása céljából, különösen az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében szükséges és arányos minden olyan személy nevének nyilvánosságra hozatala, akiket a Hatóság abból a célból nevez ki, hogy elősegítsék a Hatóság határozathozatali folyamatát, ideértve az iránymutatásokat tartalmazó dokumentumok elfogadásával összefüggésben kinevezett személyeket is.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az átláthatóság javításának céljából és a tudományos eredményekre irányuló, Hatóságnak benyújtott kérelmek hatékony feldolgozása érdekében standard adatformátumok és szoftvercsomagok kifejlesztésére van szükség. Indokolt végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra annak érdekében, hogy a 178/2002/EK rendelet végrehajtása a standard adatformátumok és szoftvercsomagok elfogadásának tekintetében egységes feltételek mellett történjen. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 megfelelően kell gyakorolni .

(31)  Az átláthatóság javításának céljából és a tudományos eredményekre irányuló, Hatóságnak benyújtott kérelmek hatékony feldolgozása érdekében standard adatformátumok és szoftvercsomagok kifejlesztésére van szükség. Indokolt végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra annak érdekében, hogy a 178/2002/EK rendelet végrehajtása a standard adatformátumok és szoftvercsomagok elfogadásának tekintetében egységes és összehangolt feltételek mellett történjen. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 megfelelően kell gyakorolni .

_________________

_________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóságnak tudományos adatokat, többek között bizalmas és személyes adatokat kell majd tárolnia, biztosítani kell, hogy erre a tárolásra magas szintű biztonság mellett kerül sor.

(32)  Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóságnak tudományos adatokat, többek között bizalmas és személyes adatokat kell majd tárolnia, biztosítani kell, hogy erre a tárolásra teljes biztonság mellett kerüljön sor.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Továbbá, a Hatóságra vonatkozó különböző rendelkezések hatékonyságának és hatásosságának értékelése érdekében helyénvaló a Hatóság Bizottság általi értékelésének elrendelése a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéssel összhangban. A függetlenség és a hozzáértés biztosítása, illetve az összeférhetetlenségek megelőzése érdekében az értékelésnek meg kell vizsgálnia a Tudományos Bizottság és a testületek tagjainak kiválasztási eljárásait átláthatósági szint, költséghatékonyság és fenntarthatóság szempontjából.

(33)  Továbbá, a Hatóságra vonatkozó különböző rendelkezések hatékonyságának és hatásosságának értékelése érdekében helyénvaló a Hatóság Bizottság általi értékelésének elrendelése a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéssel összhangban. A függetlenség, az éberség és a hozzáértés biztosítása, illetve az összeférhetetlenségek megelőzése érdekében az értékelésnek meg kell vizsgálnia a Tudományos Bizottság és a testületek tagjainak kiválasztási eljárásait átláthatósági szint, költséghatékonyság és fenntarthatóság szempontjából.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A kockázatértékelési eljárás átláthatóságának biztosítása céljából szükség van továbbá a 178/2002/EK rendelet jelenleg élelmiszerjogra korlátozott hatályának kiterjesztésére, hogy a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet és a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet összefüggésében benyújtott engedélyezési kérelmeket is lefedje.

(35)  A kockázatértékelési eljárás átláthatóságának és függetlenségének biztosítása céljából szükség van továbbá a 178/2002/EK rendelet jelenleg élelmiszerjogra korlátozott hatályának kiterjesztésére, hogy a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet és a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet összefüggésében benyújtott engedélyezési kérelmeket is lefedje.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A bizalmas információkra vonatkozó ágazati sajátosságok figyelembevételének biztosítása érdekében az uniós ágazati jogszabályok célkitűzéseinek és a megszerzett tapasztalatok figyelembevétele mellett össze kell vetni a nyilvánosságnak a kockázatértékelési eljárás átláthatóságára vonatkozó, többek között az Aarhusi Egyezményből35 eredő jogait a kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek megfelelően szükség van a 2001/18/EK irányelv, az 1829/2003/EK rendelet, az 1831/2003/EK rendelet, az 1935/2004/EK rendelet és az 1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy a 178/2002/EK rendeletben meghatározottakhoz képest további bizalmas információkról rendelkezzenek.

(36)  A bizalmas információkra vonatkozó ágazati sajátosságok figyelembevételének biztosítása érdekében az uniós ágazati jogszabályok célkitűzéseinek és a megszerzett tapasztalatok figyelembevétele mellett össze kell vetni a nyilvánosságnak a kockázatértékelési eljárás átláthatóságára vonatkozó, többek között az Aarhusi Egyezményből35 eredő jogait a kereskedelmi kérelmezők jogaival, mindeközben ugyanakkor szem előtt tartva azt, hogy ha a közjólétet és a közegészségügyet érintő konkrét aggályok merülnek fel, a közérdek előnyt élvez a kereskedelmi érdekekkel szemben. Ennek megfelelően szükség van a 2001/18/EK irányelv, az 1829/2003/EK rendelet, az 1831/2003/EK rendelet, az 1935/2004/EK rendelet és az 1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy a 178/2002/EK rendeletben meghatározottakhoz képest további bizalmas információkról rendelkezzenek.

_________________

_________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az uniós és nemzeti kockázatértékelők és kockázatkezelők közötti kapcsolat további megerősítése, valamint a kockázati kommunikáció egységességének és következetességének javítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, az agrár-élelmiszeripari láncot érintő kérdésekkel kapcsolatos kockázati kommunikáció általános tervének elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(37)  Az uniós és nemzeti kockázatértékelési és kockázatkezelési szintek függetlenségének, valamint a kockázati kommunikáció pontosságának és egységességének védelme érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, az agrár-élelmiszeripari láncot érintő kérdésekkel kapcsolatos kockázati kommunikáció általános tervének elfogadása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Hatóság és a vállalkozók képesek legyenek alkalmazkodni az új követelményekhez, miközben a Hatóság zavartalanul folytathatja a munkáját, átmeneti intézkedések elfogadására van szükség e rendelet alkalmazásában.

(38)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Hatóság, a tagállamok, a Bizottság és a vállalkozók képesek legyenek alkalmazkodni az új követelményekhez, miközben a Hatóság zavartalanul folytathatja a munkáját, átmeneti intézkedések elfogadására van szükség e rendelet alkalmazásában.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a vizsgált kérdésekkel kapcsolatos tudatosság és tájékozottság elősegítése a kockázatelemzési eljárás teljes ideje alatt;

a)  a vizsgált kérdésekkel kapcsolatos átláthatóság, egyértelműség, tudatosság és tájékozottság elősegítése a kockázatelemzési és kockázatkezelési folyamatok teljes ideje alatt;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a következetesség és az átláthatóság elősegítése a kockázatkezelési ajánlások megfogalmazásában;

b)  a közegészség és a környezet magas szintű védelmének, a maximális megbízhatóságnak, valamint az átláthatóságnak az elősegítése a kockázatkezelési ajánlások megfogalmazásában;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kockázatkezelési döntések megértését lehetővé tevő szilárd alap biztosítása;

c)  a kockázatkezelésre vonatkozó legjobb döntések meghatározását lehetővé tevő tudományos alap biztosítása;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a kockázatelemzési eljárás nyilvánosság általi megértésének támogatása, az eredményekbe vetett bizalom növelése érdekében;

d)  a kockázatelemzési eljárás nyilvánosság általi megértésének támogatása az eredményekbe számonkérhetőségének növelése, valamint a fogyasztók EU-val és intézményeivel kapcsolatos bizalmának visszaszerzése érdekében;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az agrár-élelmiszeripari lánccal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó információk érdekelt felekkel való megfelelő megosztásának biztosítása.

f)  az agrár-élelmiszeripari lánccal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó információk érdekelt felekkel való megfelelő megosztásának biztosítása és a kockázatok elkerülésére irányuló stratégiák.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a hamis és félrevezető információforrások és az ilyen információk terjesztése elleni küzdelem;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  átlátható információkat biztosít a kockázatelemzési eljárás minden szakaszában, a tudományos tanácsadásra vonatkozó kérelmek kidolgozásától a kockázatértékelés elvégzésén keresztül a kockázatkezelési döntések meghozataláig;

b)  folyamatosan naprakész és átlátható információkat biztosít a kockázatelemzési eljárás minden szakaszában, a tudományos tanácsadásra vonatkozó kérelmek kidolgozásától a kockázatértékelés elvégzésén keresztül a kockázatkezelési döntések meghozataláig;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  figyelembe veszi a kockázat megítélését;

c)  figyelembe veszi a kockázat szintjét, lehetséges következményeit és megítélését;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  minden érdekelt fél számára megkönnyíti a megértést és a kölcsönös párbeszédet; valamint

d)  minden érdekelt fél – például a fogyasztók és fogyasztói szervezetek, a környezetvédelmi csoportok, az állatjóléti szövetségek, az egészségügyi szervezetek, az állampolgári egyesületek, a tudományos kutatóközpontok, a szakszervezetek, valamint a szövetkezetek, a termelői és mezőgazdasági szervezetek, a kis- és középvállalkozások és a kutatási és innovációs ágazatok képviselői – számára megkönnyíti a megértést, a párbeszédet és az együttműködést; valamint

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  hozzáférhető, azok számára is, akik az eljárásban közvetlenül nincsenek érintve, miközben figyelembe veszi a személyes adatok bizalmas jellegét és védelmét.

e)  hozzáférhető, azok számára is, akik az eljárásban közvetlenül nincsenek érintve, miközben figyelembe veszi a személyes adatok védelmét.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kockázati kommunikáció általános terve elősegíti a kockázati kommunikáció integrált keretének megteremtését, amelyet a kockázatértékelők és a kockázatkezelők következetes és szisztematikus módon követnek uniós és nemzeti szinten egyaránt. A kockázati kommunikáció általános terve:

(2)  A kockázati kommunikáció általános terve elősegíti a kockázati kommunikáció integrált keretének megteremtését, amelyet a kockázatértékelők és a kockázatkezelők pontos és szisztematikus módon követnek uniós és nemzeti szinten egyaránt, elismerve egyúttal az egymástól eltérő tudományos véleményeket, amennyiben vannak ilyenek. A kockázati kommunikáció általános terve:

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azonosítja azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeket a szükséges kockázati kommunikációs tevékenységek típusának és szintjének mérlegelésekor figyelembe vesznek;

a)  azonosítja azokat a tényezőket, amelyeket a szükséges kockázati kommunikációs tevékenységek típusának és szintjének mérlegelésekor figyelembe vesznek;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az érintett célcsoportok figyelembevételével azonosítja a kockázati kommunikációs célokra igénybe vett fő megfelelő eszközöket és csatornákat; valamint

b)  az érintett célcsoportok konkrét szükségleteinek figyelembevételével azonosítja a kockázati kommunikációs célokra igénybe vett fő megfelelő eszközöket és csatornákat (egyértelmű, hatékony és hozzáférhető weboldal), különös tekintettel az olyan vészhelyzetek kezelésére szolgáló konkrét kommunikációra, amelyek az élelmiszer- vagy környezetvédelmi ágazatban fordulhatnak elő, és amelyekhez szükséges a célzott kommunikációs eszközök és intézkedések (ingyenes számok, bizonyíték az EFSA weboldalán, alkalmazások és konkrét tájékoztató kampányok) megerősítése ; valamint

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

178/2002/EK rendelet

8 c cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kockázatértékelők és kockázatkezelők által végzett kockázati kommunikáció következetességének megerősítése és az érdekelt felek közötti nyílt párbeszéd biztosítása érdekében létrehozza a megfelelő mechanizmusokat.

c)  a kockázatértékelők és kockázatkezelők által végzett kockázati kommunikáció következetességének megerősítése és az érdekelt felek közötti nyílt párbeszéd és folyamatos interakció biztosítása érdekében létrehozza a megfelelő mechanizmusokat, elismerve egyúttal az egymástól eltérő tudományos véleményeket, amennyiben vannak ilyenek.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 1 a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Parlament által kinevezett egy tag, aki szavazati joggal rendelkezik.

b)  az Európai Parlament kinevezett két tag és két póttag, akik szavazati joggal rendelkeznek.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 1 a bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a civil társadalmat és az élelmiszerlánc érdekeit képviselő, szavazati joggal rendelkező négy tag: egy a fogyasztói szervezetek, egy a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, egy a gazdálkodói szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció után, a Bizottság által összeállított névjegyzékből, amely a betöltendő helyek számánál több nevet tartalmaz. A Bizottság által összeállított névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal együtt megküldik az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a lehető leghamarabb, de legfeljebb három hónapon belül megfontolásra megküldheti véleményét a Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a tagokat.

c)  a civil társadalmat és az élelmiszerlánc munkavállalóinak érdekeit képviselő, szavazati joggal rendelkező öt tag: egy az egészségügyi szervezetek, egy a fogyasztói szervezetek, egy a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, egy a gazdálkodói szervezetek, egy pedig az agrokémiai vagy élelmiszeripari szervezetek képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció után, a Bizottság által összeállított névjegyzékből, amely a betöltendő helyek számánál több nevet tartalmaz. A Bizottság által összeállított névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal együtt megküldik az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a lehető leghamarabb, de legfeljebb három hónapon belül megfontolásra megküldheti véleményét a Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a tagokat.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 1 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b)  Az igazgatótanács tagjainak kinevezésénél, adott esetben pedig a póttagok kinevezésénél figyelembe veszik az élelmiszer-biztonsági kockázatértékelés területén szerzett magas szintű szakértelmet, az élelmiszerlánc biztonságával kapcsolatos jogszabályok és politikák területén meglévő szakértelmet, illetve a lényeges vezetői, adminisztrációs és költségvetési/pénzügyi készségeket.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A póttagok a tagok helyett szavaznak, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan képesítéssel kell rendelkezniük.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

178/2002/EK rendelet

25 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Egyéb rendelkezés hiányában az igazgatótanács többségi szavazással hozza meg döntéseit. Ha egy tag hiányzik, akkor a póttagok látják el a képviseletét és szavaznak a nevében.”;

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

28 cikk – 5 a bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A tagállamok kijelölik a szakértőket, amelyek együttes száma eléri az ügyvezető igazgató által megjelölt számot. Minden tagállam legalább 12 tudományos szakértőt jelöl ki. A tagállamok egyéb tagállamok állampolgárait is kijelölhetik.

b)  A tagállamok kijelölhetik a szakértőket a részvételi szándék kifejezésére való felhívás alapján megjelölt területekre. A tagállamok egyéb tagállamok állampolgárait is kijelölhetik.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

28 cikk – 5 a bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A tagállamok által végzett kijelölés alapján az ügyvezető igazgató minden tudományos testület számára összeállítja a szakértők névjegyzékét, amelyeken a kinevezendő tagok számánál több szakértő szerepel. Az ügyvezető igazgatónak lehetősége van arra, hogy ne állítson össze ilyen névjegyzéket, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a d) pontban meghatározott kiválasztási kritériumok következtében a kijelölések nem teszik lehetővé számára egy bővebb névjegyzék összeállítását. Az ügyvezető igazgató kinevezés céljából az igazgatótanács elé terjeszti a névjegyzéket.

c)  A részvételi szándék kifejezésére való felhívás szerinti kijelölés alapján az ügyvezető igazgató minden tudományos testület számára összeállítja a szakértők névjegyzékét, amelyeken a kinevezendő tagok számánál több szakértő szerepel. Az ügyvezető igazgatónak lehetősége van arra, hogy ne állítson össze ilyen névjegyzéket, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a d) pontban meghatározott kiválasztási kritériumok következtében a kijelölések nem teszik lehetővé számára egy bővebb névjegyzék összeállítását. Az ügyvezető igazgató kinevezés céljából az igazgatótanács elé terjeszti a névjegyzéket.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

28 cikk – 5 a bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  Az igazgatótanács biztosítja, hogy a végső kinevezésekkel a lehető legszélesebb földrajzi képviselet valósul meg.

e)  Az igazgatótanács biztosítja, hogy a végső kinevezésekkel a lehető legszélesebb, legteljesebb és leginkább részvételen alapuló földrajzi képviselet valósuljon meg.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

28 cikk – 5 d bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5d)  A tagállamok intézkedéseket vezetnek be, amelyek lehetővé teszik a tudományos testületek tagjai számára, hogy a 37. cikk (2) bekezdésének és a Hatóság belső intézkedéseinek megfelelően függetlenül járjanak el, és ne merüljenek fel velük kapcsolatban összeférhetetlenségek. A tagállamok biztosítják, hogy a tudományos testületek tagjai számára olyan eszközök állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik, hogy elegendő időt és erőfeszítést fordíthassanak a Hatóság munkájához való hozzájárulásra. A tagállamok biztosítják, hogy a tudományos testületek tagjai nem kapnak semmilyen utasítást semmilyen nemzeti szintről, és hogy az uniós szintű kockázatértékelési rendszerhez való független tudományos hozzájárulásukat elsődleges feladatként ismerik el az élelmiszerlánc védelmének és biztonságának szempontjából.

(5d)  A tagállamok intézkedéseket vezetnek be, amelyek lehetővé teszik a tudományos testületek általuk kiválasztott tagjai számára, hogy a 37. cikk (2) bekezdésének és a Hatóság belső intézkedéseinek megfelelően függetlenül járjanak el, és ne merüljenek fel velük kapcsolatban összeférhetetlenségek. A tagállamok biztosítják, hogy a tudományos testületek tagjai számára rendelkezésre álljanak az ahhoz szükséges eszközök, hogy maximális időt és erőfeszítést biztosíthassanak a Hatóság munkájához való hozzájáruláshoz. A tagállamok biztosítják, hogy a tudományos testületek tagjai nem kapnak semmilyen utasítást, és nem állnak nyomás vagy befolyás alatt semmilyen nemzeti szinten, és hogy az uniós szintű kockázatértékelési rendszerhez való független tudományos hozzájárulásukat elsődleges feladatként ismerjék el az élelmiszerlánc védelmének és biztonságának szempontjából.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális kérelmezőinek kérésére a Hatóság alkalmazottai tanácsot nyújtanak a vonatkozó rendelkezések és az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó követelmények tekintetében. A Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok nem érintik az engedélyezési kérelmek tudományos testületek általi utólagos értékelését, és azok szempontjából nem kötelező jellegűek.

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális kérelmezőinek kérésére a Hatóság alkalmazottai írásban tanácsot nyújthatnak a vonatkozó rendelkezések és az engedélyezési kérelmek tartalmára vonatkozó követelmények tekintetében. Az első mondatban említett tanácsot nyújtó hatósági személyzet nem vesz részt többek között a 28. cikk (5f) bekezdésének értelmében vett olyan tudományos munkában, amely közvetlenül vagy közvetve összefügg azzal a kérelemmel, amely a tanács tárgyát képezi. A Hatóság alkalmazottai által adott tanácsot azonnal dokumentálják és közzéteszik a Hatóság weboldalán. A tanácsokat felhasználják a „Gyakran ismételt kérdések” összeállításakor a pályázók részére nyújtott átfogóbb iránymutatás kidolgozása érdekében, csökkentve ezáltal az egyéni levelezés szükségességét.

 

Az adott tanácsok nem érintik az engedélyezési kérelmek tudományos testületek általi utólagos értékelését, és azok szempontjából nem kötelező jellegűek. [E rendelet hatálybalépésétől számított 36 hónapon belül] a Bizottság értékeli e cikk hatását a Hatóság működésére. Külön figyelmet kell fordítani az alkalmazottak megnőtt munkaterhelésére és igénybevételére, továbbá arra, hogy ez a Hatóság erőforrásainak átcsoportosításához vezetett-e a közérdekű tevékenységek rovására.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 b cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A bejelentett információt csak akkor hozzák nyilvánosságra, ha a kapcsolódó engedélyezési kérelmet benyújtották, és miután a Hatóság a 38. cikknek, valamint a 39.–39f. cikkeknek megfelelően a kísérő tanulmányok közzétételéről dönt.

(3)  A bejelentett információt akkor hozzák nyilvánosságra, ha a kapcsolódó engedélyezési kérelmet benyújtották, és miután a Hatóság a 38. cikknek, valamint a 39.–39f. cikkeknek megfelelően a kísérő tanulmányok közzétételéről dönt, és közzéteszi tudományos szakvéleményét.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Hatóság az engedélyezési kérelmeket alátámasztó tanulmányokra vonatkozóan konzultációt folytat az érdekelt felekkel és a közvéleménnyel, miután a Hatóság a 38. cikknek és a 39.–39f. cikkeknek megfelelően ezeket közzétette, annak azonosítása céljából, hogy az engedélyezési kérelem tárgyára vonatkozóan rendelkezésre állnak-e egyéb lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a kiegészítő információkra, amelyeket a kérelmezők a kockázatértékelési eljárás során nyújtanak be.

(2)  A Hatóság az engedélyezési kérelmeket alátámasztó tanulmányokra vonatkozóan konzultációt folytat az érdekelt felekkel és a közvéleménnyel, miután a Hatóság a 38. cikknek és a 39.–39f. cikkeknek megfelelően ezeket közzétette, annak azonosítása céljából, hogy az engedélyezési kérelem tárgyára vonatkozóan rendelkezésre állnak-e egyéb lényeges tudományos adatok vagy tanulmányok.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság szakértői ellenőrzéseket, többek között auditokat végeznek, amelyek útján megbizonyosodhatnak arról, hogy a kísérleteket végző intézmények eleget tesznek az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott vizsgálatok és tanulmányok végzésére vonatkozó normáknak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megszervezése az illetékes tagállami hatóságokkal együttműködésben történik.

A Bizottság szakértői ellenőrzéseket, többek között auditokat végeznek, amelyek útján megbizonyosodhatnak arról, hogy a kísérleteket végző intézmények függetlenek, átláthatók, jelentős szakértelemmel rendelkező személyeket foglalkoztatnak, és eleget tesznek az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott vizsgálatok és tanulmányok végzésére vonatkozó normáknak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megszervezése az illetékes tagállami hatóságokkal együttműködésben történik.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 e cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Anélkül, hogy sértené az élelmiszerjog szerinti engedélyek kérelmezőire háruló azon kötelezettséget, hogy bizonyítsák az engedélyezési kérelem tárgyának biztonságosságát, a Bizottság rendkívüli körülmények esetén tudományos tanulmányok megrendelésére kérheti fel a Hatóságot, a kockázatértékelési eljárásban használt bizonyítékok ellenőrzésének céljából. A megrendelt tanulmányok az ellenőrzés tárgyát képező bizonyítéktól eltérő szempontokra is kiterjedhetnek.;

Anélkül, hogy sértené az élelmiszerjog szerinti engedélyek kérelmezőire háruló azon kötelezettséget, hogy bizonyítsák az engedélyezési kérelem tárgyának biztonságosságát, a Hatóság amennyiben a tudományos adatok és megállapítások egymásnak ellentmondanak, tudományos tanulmányokat rendelhet meg a kockázatértékelési eljárásban használt bizonyítékok ellenőrzésének céljából, hogy az élelmiszer- vagy takarmánybiztonság tekintetében nagyobb bizonyossághoz jusson. A megrendelt tanulmányok az ellenőrzés tárgyát képező bizonyítéktól eltérő szempontokra is kiterjedhetnek.;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

178/2002/EK rendelet

32 e cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megrendelt tanulmányok figyelembe veszik a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelvet.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság valamennyi tevékenységét magas fokú átláthatósággal végzi. A Hatóság haladéktalanul nyilvánosságra hozza különösen a következőket:

A Hatóság magas fokú átláthatóságot biztosít az Aarhusi Egyezménnyel és az 1367/2006/EK rendelettel összhangban, az 1049/2001/EK rendelet sérelme nélkül, valamint a 2003/4/EK irányelvnek megfelelően, és biztosítja a környezeti információk nyilvánosság számára történő aktív és szisztematikus terjesztését. A Hatóság haladéktalanul nyilvánosságra hozza különösen a következőket:

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Tudományos Bizottság, a tudományos testületek és a munkacsoportok napirendjei és jegyzőkönyvei;

a)  a Tudományos Bizottság, a tudományos testületek és a munkacsoportok napirendjei, résztvevői listái és jegyzőkönyvei;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési kérelmeket alátámasztó tudományos adatok, tanulmányok és egyéb információk, beleértve a kérelmezők által benyújtott kiegészítő információkat, valamint az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok tudományos támogatás, többek között tudományos szakvélemény iránti kérelmeit alátámasztó egyéb tudományos adatokat és információkat, a bizalmas és a személyes adatok 39.–39f. cikkek szerinti védelmének figyelembevételével.

törölve

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az általa nyújtott tudományos támogatások, többek között tudományos szakvélemények alapját képező információk, a bizalmas és a személyes adatok 39.–39f. cikkek szerinti védelmének figyelembevételével;

törölve

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a Hatóság által a potenciális kérelmezőknek a benyújtás előtti szakaszban a 32a. és a 32c. cikk szerint nyújtott tanácsok.

törölve

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

178/2002/EK rendelet

38 cikk – -1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

аа)  a szöveg a következő (-1a) bekezdéssel egészül ki:

 

(-1a) A Hatóság tudományos szakvéleményének közzétételekor a következőket is nyilvánosságra hozza:

 

а) tudományos adatok, tanulmányok és egyéb információk, amelyek az uniós élelmiszerjog hatálya alá tartozó engedélyezési kérelmeket alátámasztják, beleértve a kérelmezők által szolgáltatott kiegészítő információkat, valamint az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok egyéb tudományos támogatásra vonatkozó kérelmeit alátámasztó egyéb tudományos adatokat és információkat, figyelembe véve a bizalmas információk és a személyes adatok védelmét a 39–39f. cikkekkel összhangban;

 

b) az általa tett tudományos megállapítások, többek között tudományos szakvélemények alapját képező információk, a bizalmas és a személyes adatok 39–39f. cikk szerinti védelmének figyelembevételével;

 

c) információk a konzultációkról, amelyeket a Hatóság a 32a. és 32c. cikkel összhangban a kérelmek benyújtása előtt folytatott a kérelmezőkkel.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában említett információk nyilvánosságra hozatala nem tekinthető az érintett adatokra és információkra vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos engedélynek vagy licencnek, és azok tartalma nem használható fel, nem sokszorosítható, illetve semmilyen más módon nem aknázható ki, valamint harmadik felek általi felhasználásukért az Európai Unió nem felelős.

Az (1) bekezdés c) pontjában említett információk nyilvánosságra hozatala nem tekinthető az érintett adatokra és információkra vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos engedélynek vagy licencnek, és azok tartalma kereskedelmi célra nem használható fel, nem sokszorosítható, illetve semmilyen más módon nem aknázható ki kereskedelmi célokra. A kételyek elkerülése érdekében a közzétett információk az eredmények nyilvános ellenőrzése céljából felhasználhatók, ideértve az egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások jobb megértését, valamint az Európai Unió nem felelős az információk harmadik felek általi ilyen célú felhasználásáért.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új)

178/2002/EK rendelet

38 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

(3a) Ez a cikk nem sérti a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, valamint a 1049/2001/EK és 1367/2006/EK rendeleteket.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 38. cikktől eltérve a Hatóság nem hozhatja nyilvánosságra azokat a bizalmas információkat, amelyekre vonatkozóan a jelen cikkben szereplő feltételek mellett bizalmas kezelést kérelmeztek.

(1)  A 38. cikktől eltérve, valamint az 1049/2001/EK rendelet és a 2003/4/EK irányelv, továbbá azon általános elv sérelme nélkül, hogy a közegészségügyi érdek mindig felülírja a magánérdeket, a Hatóság nem hozhatja nyilvánosságra azokat a bizalmas információkat, amelyekre vonatkozóan a jelen cikkben szereplő feltételek alapján bizalmas kezelést kérelmeztek és engedélyeztek.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 2 bekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  szabadalmi oltalommal védett, innovatív üzleti elemek és modellek, képletek és termékek, amelyek védelmét veszélybe sodorhatja, ha az előzetes vizsgálat iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban sérül a titoktartási kötelezettség, és a kérelmező kiszolgáltatottá válik a piactorzulás és a tisztességtelen verseny okozta károkkal és kockázatokkal szemben;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  a kérelmező beszerzési forrásait, piaci részesedéseit vagy üzleti stratégiáját felfedő kereskedelmi információk; valamint

3.  a kérelmező beszerzési forrásait, innovatív termék-/anyagötleteit, piaci részesedéseit vagy üzleti stratégiáját felfedő kereskedelmi információk;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Hatóság által nyújtott és előrelátható egészségügyi hatásokhoz kapcsolódó tudományos támogatások, többek között a tudományos szakvélemények következtetéseinek részét képező információk.;

b)  a Hatóság által nyújtott, tudományos eredmények, köztük tudományos szakvélemények következtetéseinek részét képező információk, amelyek a polgárok és az állatok egészségét vagy a környezetet érintő lehetséges hatások és veszélyek kockázatát jelzik.;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

178/2002/EK rendelet

39 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  E cikk nem érinti a 2003/4/EK irányelvet és az 1049/1367/EK, valamint az 1367/2006/EK rendeletet.

Indokolás

Erre a megfogalmazásra az átláthatóság érdekében van szükség.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha egy kérelmező bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújt be, akkor a benyújtott információkról nem bizalmas és bizalmas verziót biztosít, a 39f. cikk szerinti standard adatformátumokban, amennyiben azok léteznek. A nem bizalmas verzió nem tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a kérelmező a 39. cikk (2) és (3) bekezdéseinek megfelelően bizalmasnak tekint. A bizalmas verzió az összes benyújtott információt tartalmazza, beleértve a kérelmező által bizalmasnak tekintett információkat is. A bizalmas verzióban egyértelműen megjelölik azokat az információkat, amelyekkel kapcsolatban bizalmas kezelést kérnek. A kérelmező egyértelműen megjelöli, hogy milyen alapon kéri a különböző információk bizalmas kezelését.

(2)  Ha egy kérelmező bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújt be, akkor a benyújtott információkról nem bizalmas és bizalmas verziót biztosít, a 39f. cikk szerinti standard adatformátumokban, amennyiben azok léteznek. A nem bizalmas verzióban fekete színnel kitakarják azokat az információkat, amelyekre vonatkozóan a kérelmező a 39. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően bizalmas kezelést kér. A bizalmas verzió az összes benyújtott információt tartalmazza, beleértve a kérelmező által bizalmasnak tekintett információkat is. A bizalmas verzióban egyértelműen megjelölik azokat az információkat, amelyekkel kapcsolatban bizalmas kezelést kérnek. A kérelmező egyértelműen egyenként megjelöli, hogy milyen ellenőrizhető indokok alapján kéri a különböző információk bizalmas kezelését.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 b cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  írásban tájékoztatja a kérelmezőt közzétételi szándékáról és annak okairól, mielőtt a Hatóság hivatalos döntést hozna a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően. Ha a kérelmező nem ért egyet a Hatóság értékelésével, akkor a Hatóság álláspontjának ismertetésétől számított két héten belül kifejtheti álláspontját, vagy visszavonhatja kérelmét.

c)  írásban tájékoztatja a kérelmezőt közzétételi szándékáról és annak okairól, mielőtt a Hatóság hivatalos döntést hozna a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően. Ha a kérelmező kifogásolja a Hatóság értékelését, akkor a Hatóság álláspontjának ismertetésétől számított két héten belül kifejtheti álláspontját, vagy visszavonhatja kérelmét.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 b cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a kérelmező észrevételeinek figyelembevételével engedélyezési kérelmek esetén a bizalmas kezelésre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított tíz héten belül, kiegészítő adatok és információk esetén pedig indokolatlan késedelem nélkül indokolt döntést hoz a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően, döntéséről pedig értesíti a kérelmezőt, és adott esetben tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat; valamint

d)  a kérelmező észrevételeinek figyelembevételével engedélyezési kérelmek esetén a bizalmas kezelésre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított nyolc héten belül, kiegészítő adatok és információk esetén pedig indokolatlan késedelem nélkül indokolt döntést hoz a bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően, döntéséről pedig értesíti a kérelmezőt, és minden esetben tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat; valamint

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 b cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  nyilvánosságra hoz minden olyan kiegészítő adatot és információt, amelyek esetében a bizalmas kezelés iránti kérelmet nem tekintette indokoltnak, legkorábban két héttel azt követően, hogy értesítette a kérelmezőt a d) pont szerint meghozott döntéséről.

e)  nyilvánosságra hoz minden olyan kiegészítő adatot és információt, amelyek esetében a bizalmas kezelés iránti kérelmet nem tekintette indokoltnak, legkorábban két héttel és legkésőbb négy héttel azt követően, hogy értesítette a kérelmezőt a d) pont szerint meghozott döntéséről.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság és a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az uniós élelmiszerjog alapján tudomásukra hozott olyan információk, amelyekre vonatkozóan bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújtottak be, ne kerüljenek nyilvánosságra, amíg a Hatóság meg nem hozza a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó döntését és az véglegessé nem válik. A Bizottság és a tagállamok meghozzák továbbá a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy azok az információk, amelyek esetében a Hatóság jóváhagyta a bizalmas kezelés iránti kérelmet, ne kerüljenek nyilvánosságra.

(2)  A Bizottság és a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az uniós élelmiszerjog alapján tudomásukra hozott információk ne kerüljenek nyilvánosságra, amíg a Hatóság meg nem hozza a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó döntését és tudományos szakvéleményét közzé nem teszi. A Bizottság és a tagállamok meghozzák továbbá a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy azok az információk, amelyek esetében a Hatóság jóváhagyta a bizalmas kezelés iránti kérelmet, ne kerüljenek nyilvánosságra.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 d cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha egy engedélyezési eljárás keretében egy kérelmező visszavonja vagy visszavonta a kérelmét, akkor a Hatóság, a Bizottság és a tagállamok megőrzik a kereskedelmi és ipari információk bizalmas jellegét, ahogy azt a Hatóság a 39–39f. cikkek alapján elfogadta. A kérelem attól a pillanattól tekinthető visszavontnak, hogy az eredeti kérelem címzettjének számító illetékes hatósághoz megérkezik az ez irányú írásos kérelem. Ha a kérelem visszavonására azt megelőzően kerül sor, hogy a Hatóság meghozta volna a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó döntését, akkor a Hatóság, a Bizottság és a tagállamok nem hozzák nyilvánosságra azokat az információkat, amelyekre vonatkozóan bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújtottak be.

(3)  Ha egy engedélyezési eljárás keretében egy kérelmező visszavonja vagy visszavonta a kérelmét, akkor a Hatóság, a Bizottság és a tagállamok megőrzik a kereskedelmi és ipari információk bizalmas jellegét, ahogy azt a Hatóság a 39–39f. cikkek alapján elfogadta. A kérelem attól a pillanattól tekinthető visszavontnak, hogy az eredeti kérelem címzettjének számító illetékes hatósághoz megérkezik az ez irányú írásos kérelem. Ha a kérelem visszavonására azt megelőzően kerül sor, hogy a Hatóság meghozta volna a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó döntését, akkor a Hatóság, a Bizottság és a tagállamok nem hoznak nyilvánosságra semmilyen információt a tervezett kérelemmel kapcsolatban.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 e cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kérelmező neve és címe;

a)  a kérelmező neve;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a gerinces állatokon végzett kísérletekben vagy a toxikológiai információk gyűjtésében részt vevő természetes személyek nevének és címének közzététele súlyosan sértené ezeknek a természetes személyeknek a magánélethez és sérthetetlenséghez való jogát, ezért nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha azt kiemelkedően fontos közérdek indokolja.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a gerinces állatokon végzett kísérletekben vagy a toxikológiai információk gyűjtésében részt vevő természetes személyek nevének és címének közzététele súlyosan sértené ezeknek a természetes személyeknek a magánélethez és sérthetetlenséghez való jogát, veszélyeztetve függetlenségüket és autonóm véleményüket, ezért nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve, ha azt kiemelkedően fontos közérdek indokolja.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

178/2002/EK rendelet

39 g cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság által adatok, többek között bizalmas és személyes adatok tárolására használt információs rendszereket a jelen rendelet 39-39f. cikkeinek figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy a fennálló biztonsági kockázatoknak megfelelő magas biztonsági szintet biztosítsanak. A hozzáférésnek legalább kéttényezős hitelesítést szükségessé tevő vagy azzal egyenértékű biztonsági szintet nyújtó rendszeren kell alapulnia. A rendszernek biztosítania kell a hozzáférések teljes körű ellenőrizhetőségét.;

A Hatóság által adatok, többek között bizalmas és személyes adatok tárolására használt információs rendszereket e rendelet 3939f. cikkeinek figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy garantálni lehessen a fennálló biztonsági kockázatoknak megfelelő legmagasabb szintű biztonsági előírások érvényesülését. A hozzáférésnek legalább kéttényezős hitelesítést szükségessé tevő vagy azzal egyenértékű biztonsági szintet nyújtó rendszeren kell alapulnia. A rendszernek biztosítania kell a hozzáférések teljes körű ellenőrizhetőségét.;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

178/2002/EK rendelet

57 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 8. cikk c) pontjának értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.;

(6)  A 8. cikk c) pontjának értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

178/2002/EK rendelet

61 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság legkésőbb a cikkben említett dátumot [az általános élelmiszerjogot módosító rendelet hatálybalépése] követő öt éven belül, azt követően pedig ötévente értékeli a Hatóság teljesítményét a célkitűzések, a megbízatás, a feladatok, az eljárások és a hely tekintetében, a bizottsági iránymutatásokkal összhangban. Az értékelés azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani a Hatóság megbízatását, és hogy milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

(2)  A Bizottság legkésőbb a cikkben említett dátumot [az általános élelmiszerjogot módosító rendelet hatálybalépése] követő öt éven belül, azt követően pedig ötévente értékeli a Hatóság teljesítményét a célkitűzések, a megbízatás, a feladatok, az eljárások és a hely tekintetében, a bizottsági iránymutatásokkal összhangban. Az értékelés azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani a Hatóság megbízatását, és hogy milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak. Ezzel szemben, ha az értékelési folyamat során azt állapítják meg, hogy a kitűzött célok megvalósulnak, és hogy a vállalt feladatokat elvégzik, akkor az ambiciózusabb eredmények érdekében meg kell vizsgálni a beruházások növelésének lehetőségét.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

178/2002/EK rendelet

61 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság megítélése szerint a Hatóság fenntartása a hozzárendelt célkitűzésekre, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, javasolhatja e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

törölve

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

178/2002/EK rendelet

61 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az értékelés megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelés megállapításait nyilvánosságra kell hozni.

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben említett értékeléseket és ajánlásokat a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek továbbítják és nyilvánosságra hozzák.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2001/18/EK irányelv

24 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 24. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Az e cikk (1) bekezdésében a 25. cikkel és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint dokumentumokhoz kérésre hozzáférhessenek.”

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2001/18/EK irányelv

28 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az (1) bekezdés szerint sor kerül a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultációra, akkor ez a bizottság a 178/2002/EK rendelet értelemszerűen alkalmazandó 38., illetve 39‒39f. cikkeinek és a jelen irányelv 25. cikkének megfelelően nyilvánosságra hozza a bejelentést/kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a bejelentő/kérelmező által benyújtott összes kiegészítő információt, csakúgy mint tudományos szakvéleményeit.”.

(4)  Amennyiben az (1) bekezdés szerint sor kerül a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultációra, akkor ez a bizottság tudományos szakvéleményével egy időben a 178/2002/EK rendelet értelemszerűen alkalmazandó 38., illetve 39‒39f. cikkeinek és a jelen irányelv 25. cikkének megfelelően nyilvánosságra hozza a bejelentést/kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a bejelentő/kérelmező által benyújtott összes kiegészítő információt.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1829/2003/EK rendelet

29 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően, valamint a jelen rendelet 30. cikkének figyelembevételével nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit és az illetékes hatóságoknak a 2001/18/EK irányelv 4. cikkében említett véleményeit.

(1)  A Hatóság tudományos szakvéleményével és az illetékes hatóságoknak a 2001/18/EK irányelv 4. cikkében említett véleményeivel egy időben a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően, valamint a jelen rendelet 30. cikkének figyelembevételével nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1829/2003/EK rendelet

29 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az e cikk (1) bekezdésében a 30. cikkel és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint dokumentumokhoz kérésre hozzáférhessenek.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1829/2003/EK rendelet

30 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 39. cikk (2) bekezdésén túlmenően és a 178/2002/EK rendelet 39. cikke (3) bekezdése szerint a Hatóság az alábbi információkra vonatkozóan is dönthet a bizalmas kezelés mellett, mivel ezek ellenőrizhető indoklás esetén olyan információknak nyilváníthatók, amelyek közzététele súlyosan sérti az érintett érdekeket:

(2)  A következőkre vonatkozó információk nem tekinthetők bizalmasnak:

a) DNS-szekvenciára vonatkozó információk, a transzformációs esemény kimutatására, azonosításra és számszerűsítésére használt szekvenciák kivételével; valamint

a) a 3. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett GMO, élelmiszer vagy takarmány neve és összetétele, valamint adott esetben a szubsztrát és a mikroorganizmus megjelölése;

b) termesztési minták és stratégiák.

b) a GMO általános leírása és az engedély jogosultjának neve és címe;

 

c) a 3. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett GMO, élelmiszer vagy takarmány fiziko-kémiai és biológiai jellemzői;

 

d) a 3. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett GMO, élelmiszer vagy takarmány hatásai az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre;

 

e) a 3. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett GMO, élelmiszer vagy takarmány hatásai az állati termékek jellemzőire és azok táplálkozással kapcsolatos jellemzőire;

 

f) a kimutatás, beleértve a mintavételt és a transzformációs esemény azonosításának módszereit, valamint adott esetben a transzformációs eseménynek a 3. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett élelmiszerben vagy takarmányban való kimutatására és azonosítására szolgáló módszereket;

 

g) a hulladékkezelésre és a sürgősségi válaszintézkedésre vonatkozó információk.

Indokolás

A (2) bekezdés egyszerűen csak megerősíti az 1829/2003/EK rendelet jelenlegi szövegét. Ha a javaslat célja az átláthatóság erősítése, akkor a bizalmasan kezelendő információk listájának bővítése helyett a bizalmasan nem kezelhető információkra vonatkozó, jelenlegi rendelkezéseket meg kell tartani.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1831/2003/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 18. cikkel összhangban biztosítja a kérelemhez és a kérelmező által benyújtott minden információhoz való nyilvános hozzáférést.”;

c)  a 18. cikkel összhangban biztosítja a kérelemhez és a kérelmező által benyújtott minden információhoz, egyidejűleg a tudományos szakvéleményéhez való nyilvános hozzáférést”;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1831/2003/EK rendelet

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 17. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az e cikkben a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint kérésre hozzáférhessenek dokumentumokhoz.”

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1831/2003/EK rendelet

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hatóság a 178/2002/EK rendelet értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit.

(1)  A Hatóság tudományos szakvéleményével egy időben a 178/2002/EK rendelet értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1831/2003/EK rendelet

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Hatóság alkalmazza az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, amikor a Hatóság birtokában levő dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeket kezeli.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1831/2003/EK rendelet

18 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A tagállamok, a Bizottság, és a Hatóság bizalmasan kezelik a (2) bekezdés alapján bizalmasnak minősített valamennyi információt, kivéve, ha az ilyen információk nyilvánosságra hozatala az emberi egészség, az állati egészség vagy a környezet védelme érdekében helyénvaló. A tagállamok az 1049/2001/EK rendelet 5. cikkével összhangban kezelik az e rendelet alapján átvett dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeket.”

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

2065/2003/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a 14. és a 15. cikkel összhangban biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó alátámasztó információkhoz és a kérelmező által benyújtott minden kiegészítő információhoz való nyilvános hozzáférést.”;

ii.  a 14. és a 15. cikkel összhangban biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó alátámasztó információkhoz és a kérelmező által benyújtott minden kiegészítő információhoz való nyilvános hozzáférést, amikor nyilvánosságra hozza tudományos szakvéleményét.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2065/2003/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit.;

(1)  A Hatóság tudományos szakvéleményével egy időben a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit.;

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2065/2003/EK rendelet

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 14. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Az e cikk (1) bekezdésében a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint kérésre hozzáférhessenek dokumentumokhoz.”

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

178/2002/EK rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  valamint, a Hatóság értékeli a kérelmező által benyújtott bizalmas kezelés iránti kérelmet.

b)  valamint a Hatóság értékeli a kérelmező által benyújtott bizalmas kezelés iránti kérelmet, és a kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül köteles a szükséges indokolással alátámasztott választ adni.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

1935/2004/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a 19. és a 20. cikkel összhangban biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó alátámasztó információkhoz és a kérelmező által benyújtott minden kiegészítő információhoz való nyilvános hozzáférést.

ii.  a 19. és a 20. cikkel összhangban biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó alátámasztó információkhoz és a kérelmező által benyújtott minden kiegészítő információhoz és egyidejűleg a tudományos szakvéleményéhez való nyilvános hozzáférést.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1935/2004/EK rendelet

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hatóság a 178/2002/EK rendelet értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek, valamint a jelen rendelet 20. cikkének megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit.”;

(1)  A Hatóság tudományos szakvéleményének közzétételével egy időben a 178/2002/EK rendelet értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek, valamint e rendelet 20. cikkének megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat .”;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1935/2004/EK rendelet

19 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 19. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint kérésre hozzáférhessenek dokumentumokhoz.”

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1331/2008/EK rendelet

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e cikk (1) bekezdésében a 12. cikkel és a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint dokumentumokhoz kérésre hozzáférhessenek.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1331/2008/EK rendelet

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság, a Hatóság és a tagállamok – az 1049/2001/EK rendeletnek megfelelően – meghozzák a szükséges intézkedéseket az e rendelet szerint birtokukba került információk bizalmas kezelésének biztosítása érdekében, kivéve azokat az információkat, amelyeket – ha a körülmények megkövetelik – nyilvánosságra kell hozni az emberi egészség, az állati egészség vagy a környezet védelmének érdekében.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1107/2009/EK rendelet

63 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  a 63. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)  E cikk nem sérti a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

(3)   Ez a cikk nem sérti a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint az 1049/2001/EK és 1367/2006/EK rendeleteket.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2015/2283/EK rendelet

10 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a Bizottság kikéri a véleményét, akkor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) a 23. cikknek megfelelően biztosítja a kérelem nyilvános hozzáférhetőségét, és szakvéleményt fogad el arra vonatkozóan, hogy a naprakésszé tétel hatással lehet-e az emberi egészségre.”;

(3)  Ha a Bizottság kikéri a véleményét, akkor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) arra vonatkozó szakvéleményének nyilvánoságra hozatalakor, hogy a naprakésszé tétel hatással lehet-e az emberi egészségre, a 23. cikknek megfelelően biztosítja a kérelem nyilvános hozzáférhetőségét.”;

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

2015/2283/EK rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – utolsó mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság a 23. cikkel összhangban biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó alátámasztó információkhoz és a kérelmező által benyújtott minden kiegészítő információhoz való nyilvános hozzáférést.;

A Hatóság tudományos szakvéleményének nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a 23. cikkel összhangban biztosítja a kérelem nem bizalmas elemeihez és a 15. cikk szerinti biztonsági aggályokra vonatkozó bejelentésekhez való nyilvános hozzáférést.;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2015/2283/EK rendelet

23 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a Bizottság a jelen rendelet 10. cikke (3) bekezdésének és 16. cikkének megfelelően kikéri a véleményét, a Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek és a jelen cikknek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit.

(1)  Ha a Bizottság a jelen rendelet 10. cikke (3) bekezdésének és 16. cikkének megfelelően kikéri a véleményét, a Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 39‒39f. és 40. cikkeinek és a jelen cikknek megfelelően nyilvánosságra hozza a kérelmező által benyújtott engedélyezési kérelmet, a vonatkozó alátámasztó információkat és a kiegészítő információkat, valamint tudományos szakvéleményeit, ezzel egyidejűleg pedig nyilvánosságra hozza a kérelemre vonatkozó szakvéleményét.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

(EU) 2015/2283 rendelet

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 25. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Az e rendeletben a 178/2002/EK rendelet 38. és 39. cikkével összhangban meghatározott információk proaktív terjesztésére vonatkozó kötelezettség nem sérti a természetes vagy jogi személyek azon jogát, hogy az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendeletben foglaltak szerint kérésre hozzáférhessenek dokumentumokhoz.”

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága

Hivatkozások

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

28.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jiří Maštálka

23.4.2018

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

12

5

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

12

+

ALDE

António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Sajjad Karim

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Enrico Gasbarra, Virginie Rozière

5

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

S&D

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

6

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tiemo Wölken

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

–  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága

Hivatkozások

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

AGRI

28.5.2018

 

PECH

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

23.4.2018

ITRE

24.4.2018

IMCO

19.6.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Renate Sommer

3.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.8.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

16

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nikos Androulakis, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Virginie Rozière

Benyújtás dátuma

29.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Françoise Grossetête

S&D

Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

16

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Karl Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

1

0

EFDD

Julia Reid

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

–  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat