Pranešimas - A8-0417/2018Pranešimas
A8-0417/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]

29.11.2018 - (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Renate Sommer


Procedūra : 2018/0088(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]

(COM(2018) 0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0179),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 bei 114 straipsnius ir į 168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0144/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0417/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 ir 114 straipsnius ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43, 114 straipsnius, 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 192 straipsnio 1 dalį,

Pagrindimas

Leidimas auginti arba išleisti į apyvartą genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ar gyvūnus, taip pat leidimas naudoti pesticidų veikliąsias medžiagas turi didelį poveikį gamtai ir žmonių sveikatai; žmonių sveikatos apsauga yra ES aplinkos politikos dalis.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  rizikos valdymas, vertinimas ir komunikacijos veikla turėtų būti grindžiami, be kita ko, visapusišku atsargumo principo taikymu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl būtina užtikrinti išsamų ir nuoseklų pranešimo apie riziką procesą atliekant rizikos analizę, dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas procesas turėtų vykti kartu surengiant atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso darnumą ir nuoseklumą;

(4)  todėl būtina užtikrinti skaidrų, nepriklausomą, nuoseklų ir įtraukų pranešimo apie riziką procesą atliekant rizikos analizę, dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas procesas turėtų atgauti piliečių pasitikėjimą, nes visas procesas yra grindžiamas šio reglamento tikslu – užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo ir sveikatos lygį bei vartotojų interesų apsaugą. Be to, tas procesas turėtų padėti plėtoti dalyvavimu grindžiamą ir atvirą visų suinteresuotųjų subjektų, ypač visuomenės, dialogą siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama tik viešojo intereso, o rizikos analizės procese būtų laikomasi tikslumo, išsamumo, skaidrumo, nuoseklumo ir atskaitomybės;

Pagrindimas

Siekiant pelnyti visuomenės pasitikėjimą, bet koks informavimas apie procesą ir rinkodara turėtų turėti realų turinį, kuris konkrečiai parodytų ir įrodytų, jog padėtis pagerėjo. Kitaip bet kokie pokyčiai yra pasmerkti žlugti.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) pasirašydama prekybos susitarimus, Sąjunga turi užtikrinti, kad trečiųjų šalių partnerių teisės aktai, kuriais reglamentuojami maisto produktai, būtų užtikrintas bent jau toks pat maisto saugos lygis kaip Sąjungos teisės aktais, kad būtų garantuota vartotojų sauga ir būtų užkirstas kelias nesąžiningai konkurencijai su Europos produktais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  ypač reikėtų siekti nuosekliai, tinkamai ir laiku paaiškinti ne tik pačias rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip jos naudojamos siekiant padėti priimti pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai reikia;

(5)  ypač reikėtų siekti tiksliai, aiškiai, nešališkai ir laiku paaiškinti ne tik pačias rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip jos naudojamos siekiant padėti priimti pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai reikia;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  bendruosiuose maisto produktams skirtuose teisės aktuose nėra „kitų tinkamų veiksnių“ apibrėžties, susijusios su jų tikslais. Šis principas visada turėtų būti taikomas atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį atskirai, tačiau kadangi nėra bendrų šio principo taikymo ir aiškinimo gairių, jis taikomas nenuosekliai. Todėl Komisija turėtų parengti bendras šio principo taikymo gaires;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  tam būtina nustatyti bendruosius tikslus ir pranešimo apie riziką principus, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir valdytojų funkcijas;

(6)  tam būtina nustatyti bendruosius tikslus ir pranešimo apie riziką principus. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamas rizikos vertintojų ir valdytojų funkcijas ir užtikrinamas jų nepriklausomumas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  bendrajame plane turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti veiksniai, darantys poveikį rizikos suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip pat turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų būti sukurti tinkami mechanizmai nuosekliam pranešimui apie riziką užtikrinti;

(8)  bendrajame plane turėtų būti nustatytos praktinės priemonės, kuriomis visuomenei būtų sudarytos sąlygos susipažinti su būtina informacija, kad būtų pasiektas aukštas rizikos valdymo proceso skaidrumo lygis. Jame turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai, ką rizika tiesiogiai arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio lygiai, galimybė kuo labiau sumažinti arba kontroliuoti riziką ir kiti veiksniai, darantys poveikį rizikos suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip pat turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų būti sukurti tinkami mechanizmai nuosekliam pranešimui apie riziką užtikrinti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  esant skaidriam rizikos vertinimo procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės akyse Tarnyba įgyja didesnį teisėtumą jai įgyvendinant jos misiją, padidėja jų pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl būtina palaikyti plačiosios visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų pirma, rizikos vertinimu, įskaitant Tarnybos organizavimą ir nepriklausomumą bei skaidrumą;

(9)  rizikos vertinimo proceso skaidrumo padidinimas prisidėtų prie to, kad vartotojų ir plačiosios visuomenės akyse Tarnyba įgytų didesnį teisėtumą jai įgyvendinant jos misiją, padidėja jų pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl būtina atkurti plačiosios visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų pirma, rizikos vertinimu, įskaitant Tarnybos organizavimą, veikimą ir nepriklausomumą bei skaidrumą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  reikėtų suderinti Tarnybos valdančiosios tarybos sudėtį su Bendruoju požiūriu į decentralizuotas agentūras, kaip numatyta 2012 m. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų agentūrų22;

Išbraukta.

__________________

 

22  https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_lt.pdf.

 

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo srityje;

(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių, Komisijos, Europos Parlamento, taip pat pilietinės visuomenės ir pramonės asociacijų atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo srityje, ir kad būtų vengiama bet kokio interesų konflikto;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Administracinė valdyba turi būti išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų aukščiausius kompetencijos standartus ir plačią patirtį atitinkamose srityse;

(12)  Administracinė valdyba turi būti išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų aukščiausius kompetencijos standartus, įsipareigojimus sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse ir plačią patirtį atitinkamose srityse;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį užtikrinant, kad būtų suburta pakankama ekspertų grupė, kad būtų tenkinami Sąjungos rizikos vertinimo sistemos poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline kompetencija, nepriklausomumu ir ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

(13)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti aukšto lygio kompetenciją, pasitelkiant kvalifikuotus darbuotojus. Visų pirma, sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius ir turėtų būti ištirta šio sumažėjimo priežastis. Du trečdalius mokslinių grupių ekspertų atsiuntė šešios valstybės narės. Jungtinė Karalystė šiuo metu skiria apie 20 proc. nacionalinių ekspertų, todėl jai išstojus iš Sąjungos ši problema dar labiau padidės. Taigi, siekiant veiksmingiau kovoti su šiuo reiškiniu, sistemą reikia stiprinti ir tobulinti, kandidatus reikia skatinti teikti paraiškas, o valstybės narės turėtų remti Tarnybos kvietimų pareikšti susidomėjimą dėl narystės mokslinėse grupėse ir Mokslo komitete, sklaidą, užtikrinti, kad būtų suburta pakankama nepriklausomų ekspertų grupė teikiant paramą ir numatant paskatas ir atlygio mechanizmus, kad norinčiųjų įsitraukti į veiklą dalyvavimas būtų aktyvesnis, o susidomėjimo mastas didesnis;

Pagrindimas

Paaiškinamos su Tarnybos žmogiškaisiais ištekliais susijusių problemų priežastys.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir kitų interesų Sąjungos lygmeniu, valstybėms narėms pasiūlant mokslinių grupių narius, Tarnybos vykdomajam direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą ir kartu kiekvienai grupei būtinas ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad mokslo sričių specialistai turėtų galimybę veikti nepriklausomai;

(14)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir kitų interesų Sąjungos lygmeniu, siūlant mokslinių grupių narius, Tarnybos vykdomajam direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą ir kartu kiekvienai grupei būtinas ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis direktorius, kuris yra teisinis Tarnybos atstovas, kuris turi ginti EFSA interesus, vykdyti rezultatų ir ypač ekspertų nepriklausomumo stebėseną, dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis papildomų priemonių, įskaitant tinkamą finansinę kompensaciją, siekiant užtikrinti, kad mokslo sričių specialistai turėtų galimybę veikti nepriklausomai, ir skirti pakankamai laiko jų rizikos vertinimo darbui Tarnyboje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  itin svarbu užtikrinti veiksmingą Tarnybos veiklą ir didinti jos kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti Tarnybos ir valstybių narių paramą Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų pirma, Tarnyba turėtų organizuoti parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių mokslinių organizacijų, bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti preliminarias mokslines nuomones, kurias vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų grupės;

(15)  itin svarbu užtikrinti veiksmingą Tarnybos veiklą ir didinti jos kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti Tarnybos ir valstybių narių paramą Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų pirma, Tarnyba turėtų organizuoti parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių mokslinių organizacijų, bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti preliminarias mokslines nuomones, kurias vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų grupės. Tai neturėtų pažeisti Tarnybos mokslinių vertinimų nepriklausomumo;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  leidimo suteikimo procedūros grindžiamos principu, kad būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis turimomis mokslo žiniomis leidimo suteikimo procedūros dalykas atitinka Sąjungos saugos reikalavimus. Šis principas grindžiamas prielaida, kad visuomenės sveikata apsaugoma geriau, jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų uždrausti teikti jį rinkai, o būtent pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas produktas yra saugus prieš pateikdamas jį rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos brangiems tyrimams, kurie galiausiai padės įmonėms pateikti produktą rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir taikytinų reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus teisės aktus pareiškėjai turi pateikti svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad įrodytų produkto saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;

(16)  leidimo suteikimo procedūros grindžiamos principu, kad būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis turimomis mokslo žiniomis leidimo suteikimo procedūros dalykas atitinka Sąjungos saugos reikalavimus. Šis principas grindžiamas prielaida, kad visuomenės sveikata ir aplinka apsaugomos geriau, jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų uždrausti teikti jį rinkai, o būtent pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas produktas yra saugus prieš pateikdamas jį rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos brangiems tyrimams, kurie galiausiai padės įmonėms pateikti produktą rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir taikytinų reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus teisės aktus pareiškėjai turi pateikti svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad įrodytų produkto saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  palyginus Sąjungos agentūras matyti, kad Tarnybos leidimo suteikimo procedūra trunka iki 55 mėnesių, taigi penkis kartus ilgiau negu Europos vaistų agentūros (EMA) procedūra. Tai atgraso įmones nuo investicijų į inovatyvius produktus ir ilguoju laikotarpiu mažina Sąjungos konkurencingumą. Be to, dėl ilgų leidimo suteikimo procedūrų silpninamas pasitikėjimas Tarnyba. Todėl būtina skubiai užtikrinti rizikos vertinimo veiksmingumą padidinant žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  parengtos nuostatos dėl prašymų suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas specifikacijas siekiant užtikrinti, kad Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, ne visada aiškiai supranta tas specifikacijas. Todėl būtų naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams paprašius Tarnyba teiktų jiems rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą Tarnybos rekomendacijos turėtų būti skelbiamos viešai;

(17)  parengtos nuostatos dėl prašymų suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas specifikacijas siekiant užtikrinti, kad Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, ne visada aiškiai supranta tas specifikacijas. Todėl būtų naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams paprašius Tarnyba teiktų jiems rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio prieš oficialiai pateikiant tą prašymą. Praėjus 36 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų įvertinti bendrųjų dėl Tarnybos veikimo suteiktų konsultacijų įtaką. Visų pirma Komisija turėtų įvertinti jų įtaką Tarnybos išteklių paskirstymui ir jos nepriklausomumui;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Tarnybai turėtų būti žinomas visų tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko planuodamas ateityje teikti prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo veiklos vykdytojai ir juos atliekančios laboratorijos apie tuos tyrimus juos užsakant praneštų Tarnybai. Pagal taikytinas skaidrumo taisykles informacija apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti leidimą;

(18)  Tarnybai turėtų būti žinomas visų tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko planuodamas ateityje teikti prašymą suteikti arba atnaujinti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo veiklos vykdytojai ir juos atliekančios laboratorijos apie tuos tyrimus juos užsakant Sąjungoje arba už jos ribų praneštų Tarnybai. Pagal taikytinas skaidrumo taisykles informacija apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti arba atnaujinti leidimą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  visuomenei kyla tam tikrų abejonių dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai vertinti pateikto dalyko. Siekiant papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų susipažinti su visais svarbiais moksliniais duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl leidimo suteikimo procedūros dalyko, reikia numatyti konsultacijas su trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų veiksmingumą, pagal šiame reglamente įtvirtintas skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų vykti paskelbus pramonės atstovų pateiktus tyrimus, įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

(20)  visuomenei kyla tam tikrų abejonių dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Jei pateikiamas naujas prašymas dėl leidimo suteikimo arba atnaujinimo procedūros, Tarnyba turėtų visada atlikti paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai vertinti pateikto dalyko, ir prireikus reikalauti papildomų tyrimų. Tarnyba turėtų suteikti viešą prieigą prie visos savo turimos atitinkamos mokslinės literatūros tam tikrų klausimu. Siekiant papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų susipažinti su visais svarbiais moksliniais duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl leidimo suteikimo procedūros dalyko, reikia numatyti konsultacijas su trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų veiksmingumą, pagal šiame reglamente įtvirtintas skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų vykti nedelsiant po to, kai paskelbiami pramonės atstovų pateikti tyrimai, įtraukti į prašymą suteikti leidimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  tyrimai, įskaitant bandymus, kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, paprastai atitinka tarptautiniu lygmeniu pripažintus principus, kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, susijęs su rezultatų atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais gali kilti taikytinų standartų laikymosi problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų numatyti papildomas garantijas, kad plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė audito sistema, kurią taikydama Komisija patvirtintų valstybių narių taikomas kontrolės priemones, susijusias su tų principų įgyvendinimu tyrimus ir bandymus atliekančiose laboratorijose;

(21)  tyrimai, įskaitant bandymus, kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, turėtų būti grindžiami viešai prieinama moksline literatūra arba atitikti tarptautiniu lygmeniu pripažintus standartus ir geros laboratorinės praktikos (GLP) principus, kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, susijęs su rezultatų atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais gali kilti taikytinų standartų laikymosi problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų numatyti papildomas garantijas, kad plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė audito sistema, kurią taikydama Komisija patvirtintų valstybių narių arba trečiųjų šalių bendradarbiaujant su Komisijos Sveikatos ir maisto audito bei analizės direktoratu taikomas kontrolės priemones, susijusias su tų principų įgyvendinimu Sąjungos ir trečiųjų šalių tyrimus ir bandymus atliekančiose laboratorijose;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  procesas turėtų būti pakankamai lankstus, kad būtų galima nedelsiant atsižvelgti į naujus, didelį neigiamą poveikį sveikatai turinčius veiksnius, net jeigu jie nėra konkrečiai nurodyti teisės aktais nustatytuose reikalavimuose pateikti duomenis;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  maisto sauga yra opus klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. Laikantis principo, kad būtent pramonė turi įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti papildomą patvirtinimo priemonę siekiant aptarti konkrečius didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai saugos klausimais yra prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti papildomus tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad tai bus finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad tokios išimtinės patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų mokslinių pokyčių);

(22)  maisto sauga yra opus klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. Laikantis principo, kad būtent pramonė turi įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti papildomą patvirtinimo priemonę siekiant aptarti konkrečius didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai saugos klausimais yra prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti papildomus tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad tai bus finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad tokios išimtinės patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų būti proporcingas, jei mokslinės išvados skiriasi, tokius patvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti platesnė nei rizikos vertinimo proceso metu nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų mokslinių pokyčių);

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  Orhuso konvencijoje nustatyta keletas visuomenės teisių, susijusių su aplinka. Konvencijoje numatyta teisė visiems gauti valdžios institucijų turimą informaciją apie aplinką, teisė dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais ir teisė peržiūrėti procedūras, kurias taikant apskundžiami viešieji sprendimai, priimti neatsižvelgiant į dvi minėtas teises arba aplinkos teisės aktus apskritai;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Europos piliečių iniciatyvoje „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ taip pat patvirtinami nuogąstavimai dėl skaidrumo, susiję su tyrimais, kuriuos pramonė užsako ir pateikia kartu su prašymu suteikti leidimą23;

(24)  kaip Orhuso konvencijos šalis, Sąjunga pripažino, kad aplinkos srityje didesnės visuomenės galimybės gauti informacijos ir dalyvauti priimant sprendimus gerina priimamų sprendimų kokybę ir jų įgyvendinimą, ugdo visuomenės sąmoningumą aplinkos klausimais ir sudaro sąlygas išreikšti savo susirūpinimą, o valdžios institucijoms – deramai į jį atsižvelgti. Europos piliečių iniciatyvoje „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ taip pat patvirtinami nuogąstavimai dėl skaidrumo, susiję su tyrimais, kuriuos pramonė užsako ir pateikia kartu su prašymu suteikti leidimą23;

__________________

__________________

23 Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, C(2017) 8414 final.

23 Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, C(2017) 8414 final.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  pasinaudojant Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacine taryba kaip modeliu, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/20061a 89–93 straipsniuose, EFSA apeliacinė taryba turėtų būti įsteigta deleguotaisiais aktais;

 

_______________

 

1a 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu atskleidžiant informaciją užtikrinama tinkama pusiausvyra, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus;

(27)  siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu iniciatyviai atskleidžiant informaciją užtikrinama tinkama pusiausvyra, poreikį užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus, susijusius su aukšto lygio žmonių gyvenimo ir sveikatos apsauga, vartotojų interesų apsauga, taip pat gyvūnų sveikatos ir gerovės apsauga, augalų sveikatos ir aplinkos apsauga;

Pagrindimas

Reglamento Nr. 178/2002/ES 5 straipsnio 1 dalies formuluotė.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  šio reglamento nuostatomis dėl aktyvios sklaidos nesiekiama kokiais nors būdais apriboti reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 numatytų teisių taikymo srities;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  taip pat būtina nustatyti konkrečius reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200124 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679. Taigi pagal šį reglamentą neturėtų būti skelbiami jokie asmens duomenys, nebent tai būtų būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą ir patikimumą, kartu užkertant kelią interesų konfliktams;

(30)  asmens duomenų, reikalingų užtikrinant rizikos vertinimo proceso skaidrumą, apsaugos ir konfidencialumo sumetimais taip pat būtinos nuorodos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200124 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/67925. Taigi pagal šį reglamentą neturėtų būti skelbiami jokie asmens duomenys, nebent tai būtų būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą ir patikimumą, kartu užkertant kelią interesų konfliktams. Užtikrinant rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą, tvarumą ir patikimumą, visų pirma siekiant išvengti interesų konfliktų, būtina ir proporcinga skelbti asmenvardžius asmenų, kuriuos Tarnyba paskiria prisidėti prie jos sprendimų priėmimo proceso, be kita ko, prie rekomendacinių dokumentų tvirtinimo;

__________________

__________________

24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  didesnio skaidrumo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad Tarnybos gaunami prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus būtų tvarkomi veiksmingai, reikėtų sukurti standartinius duomenų formatus ir programinės įrangos paketus. Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 įgyvendinimo sąlygas dėl standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201126;

(31)  didesnio skaidrumo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad Tarnybos gaunami prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus būtų tvarkomi veiksmingai, reikėtų sukurti standartinius duomenų formatus ir programinės įrangos paketus. Siekiant užtikrinti vienodas ir suderintas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 įgyvendinimo sąlygas dėl standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201126;

_________________

_________________

26 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

26 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  be to, siekiant įvertinti įvairių Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą taip pat reikėtų numatyti Komisijos atliekamą Tarnybos vertinimą pagal Bendrąjį požiūrį į decentralizuotas agentūras. Atliekant vertinimą, visų pirma, turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių atrankos procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir tinkamumą siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir kompetenciją ir užkirsti kelią interesų konfliktams;

(33)  be to, siekiant įvertinti įvairių Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą taip pat reikėtų atlikti nepriklausomą Tarnybos vertinimą. Atliekant vertinimą, visų pirma, turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių atrankos procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir tinkamumą siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir kompetenciją ir užkirsti kelią interesų konfliktams;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  7-ojoje ES aplinkosaugos veiksmų programoje buvo nurodyti metodai, kuriuos taikant galima ištirti cheminių medžiagų sudėtinį poveikį, o tai yra svarbiausia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Kad būtų atsižvelgta į mišrų poveikį, reikia taikyti kompleksinį požiūrį, stiprinti Europos lygmens vertinimo agentūrų bendradarbiavimą ir apibrėžti tinkamas priemones;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma Europos cheminių medžiagų vertinimo procedūrą atlikti visuose atitinkamuose sektoriuose, laikantis suderinto požiūrio, o pagrindinis vaidmuo šioje srityje tenka EFSA. Be to, svarbu, kad vertintojai į savo veiklą įtrauktų mišraus poveikio vertinimą, kad būtų galima taikyti tinkamas valdymo priemones.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą taip pat būtina išplėsti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo sritį, kuri šiuo metu susijusi tik su maistui skirtais teisės aktais, kad į ją taip pat patektų prašymai suteikti leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl pašarų priedų, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu, ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų;

(35)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą ir nepriklausomumą taip pat būtina išplėsti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo sritį, kuri šiuo metu susijusi tik su maistui skirtais teisės aktais, kad į ją taip pat patektų prašymai suteikti leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl pašarų priedų, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu, ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, susijusius su konfidencialia informacija, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant teises pagal Orhuso konvenciją1, reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą konfidencialią informaciją, be numatytosios Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

(36)  siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, susijusius su konfidencialia informacija, atitinkamas visuomenės teises į skaidrumą, įskaitant teisę į naudą, kurią teikia aktyvus informacijos, susijusios su rizikos vertinimo procesu, skleidimas, reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą konfidencialią informaciją, be numatytosios Reglamente (EB) Nr. 178/2002. Šio reglamento nuostatomis dėl aktyvios informacijos sklaidos ir prašymo dėl konfidencialumo vertinimo Tarnyboje jokiu būdu neturėtų būti apribojama reglamentais (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) 1367/2006 numatytų teisių apimtis;

_____________________________

 

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

 

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  atliekant bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą taip pat pabrėžta, kad rizikos valdymo procesas nėra skaidrus. Reikia geriau informuoti visuomenę apie svarstomas rizikos valdymo galimybes, vartotojų ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, kurį galima pasiekti kiekviena iš šių galimybių, taip pat apie kitus veiksnius, išskyrus rizikos vertinimo rezultatus, į kuriuos atsižvelgia rizikos valdytojai, ir tai, kaip jie yra derinami tarpusavyje sprendimų priėmimo procese;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  siekiant toliau stiprinti rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų ryšį Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis ir didinti pranešimo apie riziką darnumą ir nuoseklumą, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(37)  siekiant gerinti rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų tarpusavio keitimąsi informacija rizikos analizės procese Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat su kitais maisto grandinės suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai ekonominės veiklos vykdytojais, vartotojų ir kitomis pilietinės visuomenėmis organizacijomis, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais. Bendrajame pranešimo apie riziką plane turėtų būti nustatytos praktinės priemonės, kuriomis visuomenei būtų sudarytos sąlygos susipažinti su būtina informacija, kad būtų pasiektas aukštas rizikos valdymo proceso skaidrumo lygis. Todėl ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  nuostatos, susijusios su tuo, kokia informacija turėtų būti skelbiama, neturėtų daryti poveikio Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001, taip pat nacionalinės ar Sąjungos teisės aktams dėl galimybės visuomenei susipažinti su oficialiais dokumentais;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  siekiant sudaryti galimybę Tarnybai ir verslo veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų užtikrinant, kad Tarnybos veikla ir toliau vyktų sklandžiai, būtina numatyti šio reglamento taikymo pereinamojo laikotarpio priemones;

(38)  siekiant sudaryti galimybę Tarnybai, valstybėms narėms, Komisijai ir verslo veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų užtikrinant, kad Tarnybos veikla ir toliau vyktų sklandžiai, būtina numatyti šio reglamento taikymo pereinamojo laikotarpio priemones;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  kadangi šiame pasiūlyme pateiktais pakeitimais Tarnybai suteikiama plati kompetencija dėl rizikos vertinimo ir konfidencialumo tikrinimo, būtina gerokai padidinti Tarnybai iš biudžeto skiriamas lėšas pagal Komisijos pasiūlymo III priedą. Pasiūlymas atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą, tačiau gali prireikti naudoti specialias priemones, apibūdintas Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013. Jei Europos Parlamento ir valstybių narių konsultacijose dėl Sąjungos biudžeto nebūtų susitarta dėl reikiamų biudžeto lėšų skyrimo, Komisija turėtų deleguotuoju aktu pateikti alternatyvų pasiūlymą dėl finansavimo;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES poveikį ES biudžetui, derybų dėl daugiametės finansinės programos baigtis dar visiškai neaiški. Jei Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas nesutartų dėl atitinkamo EFSA biudžeto, Tarnybai užkrautume įgaliojimų naštą, kuri jai su dabar turimais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais būtų nepakeliama. Tokiam atvejui deryboms reikia numatyti Komisijos pasiūlymo alternatyvą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  iš pastarųjų su maisto sauga susijusių įvykių matyti, kad nepaprastosios padėties atvejams būtina nustatyti atitinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, kad, kilus rimtam pavojui žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai, visiems maisto produktams, neatsižvelgiant į jų rūšį bei kilmę, ir visiems pašarams būtų taikomos bendrosios priemonės. Taikant šį visapusišką požiūrį dėl priemonių, kuriomis užtikrinama maisto sauga nepaprastosios padėties atveju, turėtų būti sudaromos sąlygos imtis efektyvių veiksmų ir užkirsti kelią dirbtiniems skirtumams sprendžiant su maisto produktais ar pašarais susijusio rimto pavojaus klausimą, įskaitant suderintos ir bendros įspėjimų apie maisto produktus sistemos valdymo procedūros nustatymą;

Pagrindimas

Reglamentu Nr. 178/2002 (50–54 straipsniai) nustatyta Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF), taip pat pagrindinės nuostatos dėl jos taikymo srities ir veikimo. Vėliau aptikta trūkumų, dėl kurių reikėjo peržiūrėti sistemą. Šiuo tikslu priimtas Reglamentas Nr. 16/2011, į kurį nebuvo įtraukta suderinta visų valstybių narių veiksmų įgyvendinimo procedūra, todėl buvo būtina sustiprinti Komisijos įgaliojimus įspėjimų valdymo srityje. Būtina sukurti bendrą, privalomą ir sustiprintą įspėjimų apie maisto produktus valdymo sistemą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

6 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Rizikos vertinimas remiasi turima moksline informacija, o vertinama laikantis savarankiškumo, objektyvumo ir skaidrumo principų.

2.   „Rizikos vertinimas remiasi visa turima moksline informacija, o vertinama laikantis savarankiškumo, objektyvumo ir skaidrumo principų.“;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pagrindimas

Dėl glifosato pareiškėjas pateikė tik 52 proc. turimų mokslinių publikacijų kartu su savo paties atliktais tyrimais. Remiantis Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto „Klimisch skale“ (angl. „Klimisch score“), EFSA pranešėjas daugumą šių tyrimų priskyrė „ribotai patikimiems“, turintiems mažai įtakos vertinimo rezultatams. Dėl to EFSA labiau atsižvelgia į paties pareiškėjo atliktus tyrimus. Rizikos analizėje neturėtų būti leidžiama atmesti specialistų patikrintų leidinių.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

7 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Ypatingomis aplinkybėmis, kai, įvertinus turimą informaciją, yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau mokslas abejoja, laukiant tolesnės išsamesniam rizikos įvertinimui reikalingos mokslinės informacijos, gali būti priimtos laikinosios rizikos valdymo priemonės, užtikrinančios Bendrijos pasirinktą aukštą sveikatos apsaugos lygį.

„1.   Ypatingomis aplinkybėmis, kai, įvertinus turimą informaciją, yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau mokslas abejoja, laukiant tolesnės išsamesniam rizikos vertinimui reikalingos mokslinės informacijos, priimamos rizikos valdymo priemonės, užtikrinančios Bendrijos pasirinktą aukštą sveikatos apsaugos lygį.“

Pagrindimas

Vietoje „gali būti priimtos“ rašoma „priimamos“. Glifosato byloje atsargumo principu turėjo būti vadovaujamasi EFSA ir Komisijos sprendimų priėmimo procese, nes, remiantis 7 straipsniu, „yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau mokslas abejoja“. Vietoj „laikinųjų rizikos valdymo priemonių“ (7 straipsnis) institucijos, atrodo, taikė principą „bet kokia abejonė turėtų būti naudinga medžiagai“. Todėl laikinosios rizikos valdymo priemonės turi būti, o ne „gali būti“ taikomos, kai taikomas atsargumo principas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a straipsnis

8a straipsnis

Pranešimo apie riziką tikslai

Pranešimo apie riziką tikslai

Pranešant apie riziką siekiama toliau išvardytų tikslų, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas:

Pranešant apie riziką siekiama toliau išvardytų tikslų, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas:

a)  skatinti konkrečių nagrinėjamų klausimų suvokimą ir supratimą visame rizikos analizės procese;

a)  skatinti konkrečių nagrinėjamų klausimų suvokimą ir supratimą visame rizikos analizės ir valdymo procese;

b)  skatinti nuoseklumą ir skaidrumą formuluojant rizikos valdymo rekomendacijas;

b)  skatinti nuoseklumą, skaidrumą ir aiškumą formuluojant rizikos valdymo galimybes, rekomendacijas ir sprendimus;

c)  sukurti patikimą pagrindą rizikos valdymo sprendimams suprasti;

c)  sukurti patikimą mokslinį pagrindą rizikos valdymo sprendimams suprasti; įskaitant informaciją apie:

 

i)  tai, kaip pasirinktos rizikos valdymo galimybės atspindi rizikos vertinimo neapibrėžtumą, taip pat vartotojų bei gyvūnų ir aplinkos apsaugos lygį, kurį būtų galima jomis pasiekti;

 

ii)  kaip nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje, veiksnius, išskyrus rizikos vertinimo rezultatus, į kuriuos atsižvelgė rizikos valdytojai, ir kaip šie veiksniai buvo derinami tarpusavyje;

d)  padėti visuomenei suprasti rizikos analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo rezultatais;

d)  padėti visuomenei suprasti rizikos analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo rezultatais, įskaitant aiškios ir nuoseklios informacijos apie atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų užduotis, įgaliojimus ir pareigas teikimą;

e)  skatinti tinkamą visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir

e)  skatinti subalansuotą visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant maisto grandinės ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojų ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas, dalyvavimą ir

f)  užtikrinti tinkamus informacijos mainus su suinteresuotaisiais subjektais apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto produktų grandine.

f)  užtikrinti skaidrius ir lygiateisius informacijos mainus su e punkte nurodytais suinteresuotaisiais subjektais apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto produktų grandine.

 

fa)  informuoti vartotojus apie rizikos prevencijos strategijas ir

 

fb)  kovoti su melagingos informacijos ir jos šaltinių platinimu.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 b straipsnis

8 b straipsnis

Bendrieji pranešimo apie riziką principai

Bendrieji pranešimo apie riziką principai

Atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas, pranešant apie riziką:

Atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas, pranešant apie riziką:

a)  užtikrinama, kad būtų aktyviai ir laiku keičiamasi tikslia ir tinkama informacija remiantis skaidrumo, atvirumo ir reagavimo principais;

a)  užtikrinama, kad būtų aktyviai ir laiku keičiamasi tikslia ir išsamia informacija su visais suinteresuotaisiais subjektais remiantis skaidrumo, atvirumo ir reagavimo principais;

b)  kiekviename rizikos analizės proceso etape nuo prašymų teikti mokslines konsultacijas iki rizikos vertinimo pateikimo ir rizikos valdymo sprendimų priėmimo teikiama skaidri informacija;

b)  kiekviename rizikos analizės proceso etape nuo prašymų teikti mokslines konsultacijas iki rizikos vertinimo pateikimo ir rizikos valdymo sprendimų priėmimo teikiama skaidri informacija;

c)  atsižvelgiama į tai, kaip suvokiama rizika;

c)  apsvarstoma tai, kaip suvokiama rizika

d)  visiems suinteresuotiesiems subjektams padedama suprasti vieni kitus ir dalyvauti dialoge ir

d)  visiems suinteresuotiesiems subjektams padedama suprasti vieni kitus ir dalyvauti dialoge;

e)  su teikiama informacija turėtų turėti galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

e)  su teikiama informacija turėtų turėti galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą, ir

 

ea)  parengiami metodai, kaip geriau suprasti pavojaus ir rizikos skirtumą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8c straipsnis

8c straipsnis

Bendrasis pranešimo apie riziką planas

Bendrasis pranešimo apie riziką planas

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Tarnyba ir valstybėmis narėmis ir surengusi tinkamas viešas konsultacijas Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 57a straipsnį ir parengti bendrąjį pranešimo apie riziką planą su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais, atsižvelgdama į 8a ir 8b straipsniuose nustatytus atitinkamus tikslus ir bendruosius principus.

1.  Komisija pagal 57a straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba ir valstybėmis narėmis ir surengus tinkamas viešas konsultacijas, kuriais papildomas šis reglamentas parengiant bendrąjį pranešimo apie riziką planą su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais, atsižvelgiant į 8a ir 8b straipsniuose nustatytus atitinkamus tikslus ir bendruosius principus.

2.  Bendruoju pranešimo apie riziką planu skatinama integruota pranešimo apie riziką sistema, kurios turėtų nuosekliai ir sistemingai laikytis ir rizikos vertintojai, ir rizikos valdytojai tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jame:

2.  Bendruoju pranešimo apie riziką planu skatinama integruota pranešimo apie riziką sistema, kurios turėtų nuosekliai ir sistemingai laikytis ir rizikos vertintojai, ir rizikos valdytojai tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jame:

a)  nustatomi pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant reikiamų pranešimo apie riziką veiksmų tipą ir lygį;

a)  nustatomi pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant reikiamų pranešimo apie riziką veiksmų tipą ir lygį;

b)  numatomos tinkamos pagrindinės priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant į atitinkamų tikslinių adresatų grupių poreikius, ir

b)  numatomos tinkamos pagrindinės priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti subalansuotą visų suinteresuotų subjektų dalyvavimą, įskaitant maisto grandinės ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojų ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas;

c)  sukuriami tinkami mechanizmai siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į pranešimą apie riziką ir atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą.

c)  sukuriami tinkami mechanizmai siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į pranešimą apie riziką, įskaitant sistemingą mokslinio vertinimo arba priimtino rizikos lygio suvokimo skirtumų pripažinimą ir paaiškinimą;

 

ca)  nustatomos 55a straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo visuomenei praktinės priemonės ir tvarkaraštis.

3.  Komisija patvirtina bendrąjį pranešimo apie riziką planą per [dvejus metus nuo šio reglamento taikymo dienos] ir atnaujina jį atsižvelgdama į techninę ir mokslo pažangą ir sukauptą patirtį.“;

3.  Komisija patvirtina bendrąjį pranešimo apie riziką planą per [dvejus metus nuo šio reglamento taikymo dienos] ir atnaujina jį atsižvelgdama į techninę ir mokslo pažangą ir sukauptą patirtį.“;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8 d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8 d straipsnis

 

Pranešimo apie riziką skaidrumas

 

1.  Komisija, Tarnyba ir valstybės narės veiklą, susijusią su pranešimu apie riziką pagal maistui skirtus teisės aktus, vykdo labai skaidriai.

 

2.  Komisija gali pateikti atitinkamas gaires.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

9 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  9 straipsnis pakeičiamas taip:

9 straipsnis

9 straipsnis

Visuomenės konsultavimas

Visuomenės konsultavimas

Rengiant, vertinant arba iš naujo nagrinėjant maisto produktus reglamentuojančius įstatymus, išskyrus tuos atvejus, kai minėtas darbas yra labai skubus, visuomenė yra atvirai ir skaidriai konsultuojama tiesiogiai arba per atstovaujančias organizacijas.

Rizikos analizės metu, taip pat rengiant, vertinant arba iš naujo nagrinėjant maistui skirtus teisės aktus, išskyrus tuos atvejus, kai minėtas darbas yra labai skubus, visuomenė yra atvirai ir skaidriai konsultuojama tiesiogiai arba per atstovaujančias organizacijas.“;

Pagrindimas

Įrašoma: „Rizikos analizės metu, taip pat ...“. Šis pakeitimas dėl skaidrumo principo, kuriuo grindžiamas Reglamentas Nr. 178/2002, atitinka Komisijos ketinimą padidinti skaidrumą rizikos analizės proceso metu.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

10 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

10 straipsnis

10 straipsnis

Visuomenės informavimas

Visuomenės informavimas

Nepažeidžiant Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų taikytinų nuostatų dėl galimybės naudotis dokumentais, tuomet, kai yra rimtų priežasčių įtarti, kad maistas arba pašarai gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į rizikos pagrįstumą bei dydį, valstybinės valdžios institucijos imasi atitinkamų priemonių informuodamos plačiąją visuomenę apie sveikatos rizikos pobūdį ir nurodo visus maisto produktus ar pašarus arba maisto ar pašarų rūšį, jų keliamą pavojų ir priemones, kurių imamasi arba ketinama imtis norint šią riziką sustabdyti, sumažinti arba jos išvengti.

1.  Nepažeidžiant Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų taikytinų nuostatų dėl galimybės naudotis dokumentais, tuomet, kai yra rimtų priežasčių įtarti, kad maistas arba pašarai gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai, valstybinės valdžios institucijos imasi atitinkamų priemonių ir laiku informuoja plačiąją visuomenę apie sveikatos rizikos pobūdį ir nurodo visus atitinkamus produktus, jų keliamą pavojų ir priemones, kurių imamasi arba ketinama imtis norint šią riziką sustabdyti, sumažinti arba jos išvengti. Ši dalis taip pat taikoma tuo atveju, kai įtariami pažeidimai dėl galimų tyčinių galiojančių Sąjungos teisės aktų pažeidimų, įvykdytų taikant nesąžiningą arba apgaulingą praktiką.

 

2.  Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies įgyvendinimą, Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl jo taikymo tvarkos per 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.“

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

22 straipsnio 7 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1c)  22 straipsnio 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Ji glaudžiai bendradarbiauja su panašias užduotis atliekančiomis valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

Ji bendradarbiauja su kitomis Europos Sąjungos vertinimo agentūromis.“.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įteisinti EFSA įgaliojimus ir įtvirtinti agentūrų bendradarbiavimą, nes tai visuotinai reikalinga, kad būtų atsižvelgta į visų cheminių medžiagų galimą poveikį gyventojams ir aplinkai.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

23 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1d)  23 straipsnio pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

b)  tobulinti ir derinti vienodas rizikos įvertinimo metodologijas, taikomas jos veiklos srityse;

„b)  taikant kompleksinį požiūrį skatinti ir koordinuoti vienodų rizikos vertinimo metodų rengimą jos kompetencijai priklausančiose srityse, pirmiausia atsižvelgiant į galimą mišrų cheminių medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai;“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma Europos cheminių medžiagų vertinimo procedūrą atlikti visuose atitinkamuose sektoriuose, laikantis suderinto požiūrio, o pagrindinis vaidmuo šioje srityje tenka EFSA. Be to, svarbu, kad vertintojai į savo veiklą įtrauktų mišraus poveikio vertinimą, kad būtų galima taikyti tinkamas valdymo priemones.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 1a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a.  Be 1 dalyje išvardytų narių ir pakaitinių narių, Valdančiosios tarybos sudėtyje yra:

1a.  Be 1 dalyje išvardytų narių ir pakaitinių narių, Valdančiosios tarybos sudėtyje yra:

a)  du nariai ir pakaitiniai nariai, kuriuos paskiria Komisija ir kurie atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;

a)  du nariai ir pakaitiniai nariai, kuriuos paskiria Komisija ir kurie atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;

b)  vienas Europos Parlamento paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b)  du Europos Parlamento paskirti atstovai, turintys teisę balsuoti;

c)  keturi teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams: vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų ir vienas iš pramonės organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.

c)  šeši teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams: vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš nevyriausybinių visuomenės sveikatos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų, vienas iš žemės ūkio chemijos organizacijos ir vienas iš maisto pramonės organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Tačiau 1a dalies a ir b punktuose išvardytų narių kadencijos trukmė neribota. 1a dalies c punkte išvardytų narių kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą.

2.  1a dalies b punkte nurodytų narių kadencija trunka ne ilgiau kaip dvejus su puse metų. 1a dalies a ir c punktuose nurodytų narių kadencija trunka penkerius metus. 1a dalies c punkte nurodytų narių kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a ir b papunkčiai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

28 straipsnio 5–5g dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Mokslinėms grupėms nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir papildomus 5b dalyje išvardytus narius penkerių metų kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta, vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria Valdančioji taryba po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse.“,

5.  Mokslinėms grupėms nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir mokslinių grupių narius penkerių metų kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta, skiria Valdančioji taryba, laikydamasi šios procedūros:

5a.  Mokslinių grupių narius penkerių metų kadencija, kuri vėliau gali būti pratęsta, skiria Valdančioji taryba tokia tvarka:

 

a)  pasitaręs su Valdančiąja taryba vykdomasis direktorius siunčia valstybėms narėms prašyti kiekvienai mokslinei grupei suteikti tam tikrus daugelio mokslo sričių specialistus ir nurodo, kiek ekspertų turėtų pasiūlyti valstybės narės. Vykdantysis direktorius praneša valstybėms narėms apie Tarnybos nepriklausomumo politiką ir mokslinių grupių nariams taikytinas įgyvendinimo taisykles. Kad galėtų pasiūlyti ekspertus, valstybės narės paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse. Vykdomasis direktorius praneša Valdančiajai tarybai apie valstybėms narėms išsiųstus prašymus;

a)  pasitaręs su Valdančiąja taryba vykdomasis direktorius Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbia kvietimą pareikšti susidomėjimą ir informuoja valstybes nares. Kvietime nurodoma, kokios keletą mokslo sričių apimančios kompetencijos turi turėti kiekvienos mokslinės grupės ekspertai ir kiek tokių ekspertų reikia.

b)  valstybės narės pasiūlo ekspertus siekdamos kartu pasiekti vykdomojo direktoriaus nustatytą skaičių. Kiekviena valstybė narė pasiūlo bent 12 mokslo sričių specialistų. Valstybės narės gali siūlyti kitų valstybių narių piliečių kandidatūras;

b)  valstybės narės užtikrina, kad kvietimas pareikšti susidomėjimą būtų plačiai paskleistas visoje mokslo bendruomenėje. Jos taip pat gali pasiūlyti ekspertų kandidatūras nurodytose mokslo srityse, jei tos kandidatūros siūlomos remiantis šalyje paskelbtu kvietimu pareikšti susidomėjimą;

c)  remdamasis valstybių narių kandidatūrų pasiūlymais vykdomasis direktorius parengia kiekvienos mokslinės grupės ekspertų sąrašą, kuriame turi būti daugiau asmenų nei numatoma paskirti ekspertų. Vykdomasis direktorius gali nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti, kad dėl pasiūlytų kandidatūrų jis, atsižvelgdamas į šios dalies d punkte išdėstytus atrankos kriterijus, negali sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

c)  remdamasis gautomis paraiškomis bei kandidatūrų pasiūlymais ir laikydamasis Tarnybos nepriklausomumo politikos ir mokslinių grupių nariams taikomų įgyvendinimo taisyklių, vykdomasis direktorius kiekvienai mokslinei grupei parengia ekspertų sąrašą, kuris yra didesnis už narių, kurie turės būti paskirti, skaičių. Vykdomasis direktorius gali nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali pagrįsti, kad gavęs paraiškas ir kandidatūras jis, atsižvelgdamas į šios dalies d punkte išdėstytus atrankos kriterijus, negali sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

d)  valstybės narės siūlo narių kandidatūras, vykdomasis direktorius vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos paskiria remdamiesi šiais kriterijais:

d)  valstybės narės siūlo narių kandidatūras, vykdomasis direktorius vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos paskiria remdamiesi šiais kriterijais:

i)  aukšto lygio mokslinė kompetencija;

i)  aukšto lygio mokslinė kompetencija;

ii)  nepriklausomumas ir interesų konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 dalį ir Tarnybos nepriklausomumo politiką ir įgyvendinimo taisykles dėl mokslinių grupių narių nepriklausomumo;

ii)  nepriklausomumas ir interesų konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 dalį ir Tarnybos nepriklausomumo politiką ir įgyvendinimo taisykles dėl mokslinių grupių narių nepriklausomumo;

iii)  konkrečios daugelio sričių kompetencijos poreikių tenkinimas grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos kalbų režimas;

iii)  konkrečios daugelio sričių kompetencijos poreikių tenkinimas grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos kalbų režimas;

e)  Valdančioji taryba užtikrina, kad galutinai paskiriant ekspertus būtų užtikrinama kuo platesnė geografinė aprėptis.

e)  Valdančioji taryba užtikrina, kad galutinai paskiriant ekspertus būtų užtikrinama kuo platesnė geografinė aprėptis.

5b.  Tarnybai nustačius, kad grupėje arba keliose grupėse trūksta tam tikros srities kompetencijos, vykdomasis direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 dalyje išdėstyta tvarka.

5a.  Tarnybai nustačius, kad grupėje arba keliose grupėse trūksta tam tikros srities kompetencijos, vykdomasis direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 dalyje išdėstyta tvarka.

5c.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba priima išsamias taisykles dėl šio straipsnio 5a ir 5b dalyse įtvirtintų procedūrų organizavimo ir laiko.

5b.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba priima išsamias taisykles dėl šio straipsnio 5 ir 5a dalyse įtvirtintų procedūrų organizavimo ir laiko.

5d.  Valstybės narės įgyvendina priemones, kuriomis užtikrinama, kad mokslinių grupių nariai būtų nepriklausomi ir kad jiems nekiltų interesų konfliktų, kaip numatyta 37 straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai turėtų galimybę skirti reikiamą laiką ir dėti pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai negautų jokių nurodymų nacionaliniu lygmeniu ir kad jų nepriklausomas mokslinis dalyvavimas rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos lygmeniu būtų laikomas prioritetine užduotimi siekiant užtikrinti maisto grandinės saugą.

5c.  Mokslinių grupių nariai veikia nepriklausomai ir nepatenka į interesų konfliktus, kaip numatyta 37 straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Jie turi turėti galimybę skirti reikiamą laiką ir dėti pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje, negauna jokių nurodymų nacionaliniu lygmeniu, o jų nepriklausomas mokslinis dalyvavimas rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos lygmeniu laikomas prioritetine užduotimi siekiant užtikrinti maisto grandinės saugą.

5e.  Valstybės narės užtikrina, kad viešosios įstaigos, kuriose tie mokslo sričių specialistai dirba, ir viešosios įstaigos, atsakingos už mokslo įstaigų, kuriose tie ekspertai dirba, prioritetų nustatymą, įgyvendintų 5d dalyje numatytas priemones.

5d.  Atitinkamais atvejais valstybės narės užtikrina, kad viešosios įstaigos, kuriose tie mokslo sričių specialistai dirba, ir viešosios įstaigos, atsakingos už mokslo įstaigų, kuriose tie ekspertai dirba, prioritetų nustatymą, įgyvendintų priemones, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 5c dalyje numatytų sąlygų.

5f.  Tarnyba remia grupių veiklą organizuodama jų darbą, visų pirma, parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje nurodytos paskirtosios nacionalinės mokslo organizacijos, be kita ko, sudarydama galimybę rengti mokslines nuomones, kurios būtų peržiūrimos grupėse prieš jas patvirtinant.

5e.  Tarnyba remia grupių veiklą organizuodama jų darbą, visų pirma, parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje nurodytos paskirtosios nacionalinės mokslo organizacijos, be kita ko, sudarydama galimybę rengti mokslines nuomones, kurios būtų peržiūrimos grupėse prieš jas patvirtinant.

5g.  Kiekvienoje grupėje yra ne daugiau kaip 21 narys.

5f.  Kiekvienoje grupėje yra ne daugiau kaip 21 narys.

 

5fa.  Tarnyba grupių nariams pasiūlo išsamų mokymą apie rizikos vertinimo procesą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

28 straipsnio 9 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

kiekvienos mokslinės grupės narių skaičiumi neviršijant 5g dalyje nustatyto didžiausio skaičiaus.;

b) kiekvienos mokslinės grupės narių skaičiumi neviršijant 5f dalyje nustatyto didžiausio skaičiaus;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

28 straipsnio 9 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  28 straipsnio 9 dalis papildoma šiuo punktu:

 

ga)  pareiškėjų galimybe ne vėliau kaip per šešis mėnesius, jei kitaip nėra susitarta su Tarnyba, ir prieš paskelbiant Tarnybos nuomonės projektą, spręsti svarbius susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su naujais duomenimis.

Pagrindimas

Proceso, kuriame EFSA peržiūri dokumentų rinkinį, metu agentūra gali susidurti su kai kuriais svarbiais susirūpinimą keliančiais klausimais (tai daugeliu atvejų susiję su konkrečių duomenų nebuvimu), kurie vėliau atsispindi jos galutinėje mokslinėje nuomonėje. Tačiau, vos tik šie klausimai įtraukiami į galutinę EFSA nuomonę, pagal proceso taisykles pareiškėjai negali spręsti tokių klausimų, net jei daugeliu atvejų juos būtų lengva išspręsti naudojant konkrečius jau turimus duomenis.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

29 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  29 straipsnio 6 dalis papildoma tokiu paskutiniu sakiniu:

 

„Jose neleidžiama a priori pašalinti tam tikrų mokslinių įrodymų, ypač kai jie buvo paskelbti po tarpusavio peržiūros proceso.“;

Pagrindimas

Glifosato byloje pareiškėjas pateikė tik 52 proc. turimų mokslinių publikacijų kartu su savo paties atliktais tyrimais. Dauguma šių tyrimų buvo priskirta „ribotai patikimiems“, turintiems mažai įtakos vertinimo rezultatams. Toks metodikos tendencingumas lėmė tai, kad EFSA labiau atsižvelgė į paties pareiškėjo atliktus tyrimus. Tuo tarpu CIRC, priešingai, savo analizėje vadovavosi tik recenzuojamais leidiniais. Rizikos analizėje, kuri grindžiama atsargumo principu pagal 7 straipsnį, neturėtų būti leidžiama a priori atmesti specialistų patikrintų leidinių.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo prašymu Tarnybos darbuotojai teikia patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų suteikti leidimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Tarnyba paskelbia rekomendacijas, įskaitant klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriose išsamiai aptaria administracinius ir mokslinius prašymo suteikti leidimą reikalavimus. Potencialaus prašymo suteikti leidimą pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo prašymu Tarnyba taip pat pasiūlo konsultacinius pokalbius, per kuriuos paaiškina, kokie privalomi duomenys turi būti pateikti ir kaip atliekami įvairūs bandymai ir tyrimai, kuriais siekiama įrodyti planuojamo produkto kokybę, saugą ir veiksmingumą. Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų suteikti leidimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio. Patarimus teikiantys Tarnybos darbuotojai nedalyvauja jokiame parengiamajame moksliniame darbe, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su prašymu, dėl kurio teikiami patarimai.

 

Per [36 mėnesius nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] Komisija įvertina, kaip šis straipsnis paveikė Tarnybos veikimą. Ji visų pirma atsižvelgia į tai, kiek atsirado papildomo darbo krūvio ir kiek reikėjo skirti darbuotojų, ir ar dėl to kaip nors buvo pakeistas Tarnybos išteklių paskirstymas siaurinant veiklą viešojo intereso labui.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įsteigiamas Sąjungos registras, į kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų užsakyti tyrimai siekiant gauti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus. Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, užsakomo siekiant pagrįsti būsimą prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalyką. Registrą tvarko Tarnyba.

1.  Įsteigiamas Sąjungos registras, į kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų, siekiančių gauti arba atnaujinti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, užsakyti tyrimai. Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, užsakomo Sąjungos arba ne Sąjungos siekiant pagrįsti būsimą prašymą suteikti arba atnaujinti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalyką. Registrą tvarko Tarnyba.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vykdant užsakytus tyrimus atsižvelgiama į Direktyvą 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nustatyta prievolė pranešti taip pat taikoma tyrimus atliekančioms Sąjungos laboratorijoms.

2.  1 dalyje nustatyta prievolė pranešti taip pat taikoma bet kokiai tyrimus atliekančiai institucijai, įskaitant laboratorijas, institutus arba universitetus.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Duomenys, gauti atliekant bandymą, kuris yra užsakytas, bet neužregistruotas, nenaudojami atliekant rizikos vertinimą.

Pagrindimas

Tai nuostata, kuria garantuojama, kad prašymo pateikėjai nepasirinktų jiems „palankiausių“ mokslinių tyrimų rezultatų, bet visi jie būtų žinomi ir prieinami, kad būtų galima atlikti išsamų vertinimą.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Dalykas nėra patvirtinamas tol, kol nėra pateikti visų užregistruotų tyrimų duomenys.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Kai Tarnyba prašo iš prašymo pateikėjo papildomų duomenų ir juos gauna, šie duomenys pažymimi kaip papildomi duomenys ir įtraukiami į Sąjungos registrą bei viešai paskelbiami.

Pagrindimas

Ši nuostata buvo įtraukta atsižvelgiant į ombudsmeno rekomendaciją, siekiant, kad visuomenė bylos nelaikytų neišsamia.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija pagal 57a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl sankcijų už pareigos pranešti nevykdymą nustatymo.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Šis straipsnis netaikomas iki ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo datos] užsakytiems tyrimams.

Pagrindimas

Pareiga skelbti tyrimus netaikoma atgaline data.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose numatyta, kad leidimo galiojimą galima pratęsti, potencialus prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikėjas praneša Tarnybai apie tyrimus, kuriuos ketina atlikti tuo tikslu. Gavusi tokį pranešimą Tarnyba surengia konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl numatytų tyrimų siekiant pratęsti leidimo galiojimą ir atsižvelgdama į gautas pastabas teikia rekomendacijas dėl numatomo pateikti prašymo pratęsti leidimo galiojimą turinio. Tarnybos patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų pratęsti leidimo galiojimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

1.  Jeigu Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose numatyta, kad leidimo galiojimą galima pratęsti, potencialus prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikėjas praneša Tarnybai apie tyrimus, kuriuos ketina atlikti tuo tikslu. Gavusi tokį pranešimą Tarnyba surengia konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl numatytų tyrimų siekiant pratęsti leidimo galiojimą ir atsižvelgdama į gautas pastabas, susijusias su numatomo atnaujinimo rizika, teikia rekomendacijas dėl numatomo pateikti prašymo pratęsti leidimo galiojimą turinio. Tarnybos patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų pratęsti leidimo galiojimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarnyba konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl tyrimų, kuriais grindžiami prašymai suteikti leidimą, po to, kai Tarnyba juos paskelbia viešai pagal 38 ir 39–39f straipsnius, siekdama nustatyti, ar dėl prašymo suteikti leidimą dalyko yra kokių nors kitų svarbių mokslinių duomenų arba tyrimų. Ši nuostata netaikoma, kai vykstant rizikos vertinimo procesui pareiškėjai teikia kokią nors papildomą informaciją.

2.  Per du mėnesius Tarnyba pasikonsultuoja su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl tyrimų, kuriais grindžiami prašymai suteikti leidimą, po to, kai Tarnyba juos paskelbia viešai pagal 38 ir 39–39f straipsnius, siekdama nustatyti, ar dėl prašymo suteikti leidimą dalyko yra kokių nors kitų svarbių mokslinių duomenų arba tyrimų, kurie remiasi nepriklausoma recenzuota literatūra ir kurie buvo atlikti pagal tarptautines gaires ir gerą laboratorinę praktiką, ir tai nedaro poveikio Tarnybos įsipareigojimams pagal 33 straipsnį. Ši nuostata netaikoma, kai vykstant rizikos vertinimo procesui pareiškėjai teikia kokią nors papildomą informaciją.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nustatytas konsultacijų etapo laikotarpis, kad būtų aiškesnė visa leidimo suteikimo procedūros trukmės struktūra. Viešos konsultacijos neturėtų būti vertinamos kaip geros kokybės ir išsamaus rizikos vertinimo panacėja. Iš tiesų viešose konsultacijose paprastai dalyvauja labai siaura auditorija. Tai yra EFSA atsakomybės sritis. Tikslų svarbių mokslinių duomenų nustatymą turėtų atlikti pati tarnyba, kaip nustatyta 33 straipsnyje. Viešos konsultacijos neturėtų reikšti, kad EFSA atleidžiama nuo šios pareigos.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32d straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad bandymų įranga atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

Komisijos Sveikatos ir maisto audito ir analizės direktorato ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad bandymų įranga Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių arba atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32e straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama pareiškėjų prievolės pagal maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti pateikimo produkto saugą, išimtinėmis aplinkybėmis Komisija gali prašyti Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus siekiant patvirtinti rizikos vertinimo procese naudojamus įrodymus. Užsakytų tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti.

Nepažeisdama pareiškėjų prievolės pagal maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti pateikimo produkto saugą, jei mokslinės išvados skiriasi, Komisija gali prašyti Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus siekiant patvirtinti rizikos vertinimo procese naudojamus įrodymus. Užsakytų tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti vykdant rizikos vertinimo procesą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32e straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vykdant užsakytus tyrimus atsižvelgiama į Direktyvą 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

33 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  33 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„da)  kombinatorinis ir kaupiamasis poveikis.“;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba vykdo savo veiklą labai skaidriai. Ji nedelsdama viešai skelbia šiuos dalykus:

1.  Tarnyba vykdo savo veiklą labai skaidriai, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 ir nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 1049/2001. Ji nedelsdama viešai skelbia šiuos dalykus:

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Mokslo komiteto ir mokslinių grupių bei jų darbo grupių darbotvarkes ir protokolus;

a)  Valdančiosios tarybos, Patariamojo komiteto, Mokslo komiteto ir mokslinių grupių bei jų darbo grupių darbotvarkes, dalyvių sąrašus ir protokolus;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mokslinius duomenis, tyrimus ir kitą prašymų suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus patvirtinamąją informaciją, įskaitant papildomą pareiškėjų pateiktą informaciją, taip pat kitus mokslinius duomenis ir informaciją, kuriais grindžiami Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

c)  mokslinius duomenis, tyrimus ir kitą prašymų suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus patvirtinamąją informaciją, įskaitant papildomą pareiškėjų pateiktą informaciją, taip pat kitus mokslinius duomenis ir informaciją, kuriais grindžiami Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, atsižvelgiant į viršesnį viešąjį interesą atskleisti informaciją ir konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informaciją, kurią grindžiami mokslinio darbo rezultatai, įskaitant mokslines nuomones, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

d)  informaciją, kurią grindžiami mokslinio darbo rezultatai, įskaitant mokslines nuomones, atsižvelgiant į viršesnį viešąjį interesą atskleisti informaciją ir konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  informacija apie pareiškėjo pavadinimą ir paraiškos pavadinimą;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  rekomendacijas, kurias Tarnyba pateikė potencialiems pareiškėjams etape prieš prašymo pateikimą, kaip numatyta 32a ir 32c straipsniuose.

i)  bendruosius patarimus, kuriuos Tarnyba teikia potencialiems pareiškėjams etape prieš prašymo pateikimą, kaip numatyta 32a ir 32c straipsniuose.

Pagrindimas

Siekiant remti MVĮ konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą, labai svarbūs patarimai, teikiami prieš pateikiant prašymą. Daugiausia išlaidų lemia leidimo suteikimo procedūrai reikalingi tyrimai. Todėl, siekiant išvengti nereikalingų arba netikslingų tyrimų, patarimai turėtų apimti ir šiuos aspektus.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje išvardyta informacija skelbiama specialiame Tarnybos interneto svetainės skirsnyje. Tas skirsnis yra lengvai prieinamas visuomenei. Tam tikrą informaciją galima atsisiųsti, atsispausdinti ir atlikti jos paiešką elektroniniu formatu.

Pirmoje pastraipoje išvardyta informacija skelbiama specialiame Tarnybos interneto svetainės skirsnyje. Tas skirsnis yra lengvai prieinamas visuomenei, tačiau elektroniniu būdu aiškiai užfiksuojami prieigą prie skirsnio gavusių asmenų įsipareigojimai ir taikomos veiksmingos, proporcingos ir nuo naudojimo komerciniais tikslais atgrasančios priemonės. Tam tikrą informaciją galima atsisiųsti, atsispausdinti su vandenženkliais dėl atsekamumo ir atlikti jos paiešką elektroniniu, kompiuterio skaitomu formatu. Tos priemonės orientuotos į komercinį dokumentų naudojimą ir jų pateikimą. Tokios priemonės sukuriamos taip, kad užtikrintų veiksmingą pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos apsaugą nuo panaudojimo komerciniais tikslais Sąjungoje ir trečiosiose šalyse.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1a dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. 1 dalies c punkte nurodyta informacija atskleidžiama visuomenei nepažeidžiant:

1a. 1 dalies c, d ir i punktuose nurodyta informacija atskleidžiama visuomenei nepažeidžiant:

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1a dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jokių intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su dokumentais arba jų turiniu ir

Išbraukta.

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties visiems informacijos atskleidimo reikalavimams taikyti intelektinės nuosavybės teisių (INT) sąlygą. Be to, šiame punkte nėra jokio poreikio pateikti nuorodą į INT: „griežtos“ INT, pvz., patentai, autorių teisės arba prekių ženklai, jau bus saugomi pagal 38 straipsnio 1a dalies b punktą. „Švelnioms“ INT (komercinės paslaptys) bus taikoma 39 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1a dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalies c punkte nurodytos informacijos atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu arba numanomu leidimu arba licencija atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų turinį naudoti, dauginti arba kitaip naudoti; Europos Sąjunga neatsako už tai, kaip juos naudoja trečiosios šalys.

1 dalies c punkte nurodytos informacijos atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu arba numanomu leidimu arba licencija atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų turinį naudoti komerciniais tikslais, dauginti arba kitaip naudoti komerciniais tikslais. Siekiant išvengti abejonių, paskelbta informacija gali būti naudojama tik viešai rezultatų patikrai, be kita ko, siekiant geriau suprasti galimai neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, ir Sąjunga neatsako už tai, kaip juos tuo tikslu naudoja trečiosios šalys.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įterpiama ši 3a dalis:

 

„3a. Šis straipsnis neturi poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB ir reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 taikymui.“

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nukrypdama nuo 38 straipsnio Tarnyba neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1.  Nukrypdama nuo 38 straipsnio ir nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 1049/2001, Direktyvos 2003/4ir bendrojo principo, kad visuomenės sveikatos interesams teiktina pirmenybė prieš privačius interesus, Tarnyba neskelbia informacijos, kurią prašoma ir leidžiama laikyti konfidencialia laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 2 dalies 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  metodas ir kitos su tuo metodu susijusios techninės ir pramoninės specifikacijos, naudojamos gaminant produktą, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas;

1)  metodas ir kitos su tuo metodu susijusios techninės ir pramoninės specifikacijos, naudojamos gaminant produktą, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas, išskyrus atvejus, kai tai yra svarbu siekiant suvokti galimą poveikį sveikatai ir aplinkai, jei pareiškėjas, pateikdamas patikrinamą pagrindimą, įrodo, kad, taikant tokį metodą, į aplinką nebus išmetami teršalai ir nebus daromas žalingas poveikis sveikatai ir aplinkai;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 2 dalies 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  komercinė informacija, atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, rinkos dalis arba verslo strategiją ir

3)  komercinė informacija, atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, novatoriškas produkto ir (arba) medžiagos idėjas, rinkos dalis arba verslo strategiją;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 2 dalies 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  produkto, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas, kiekybinė sudėtis.

4)  produkto, kuris yra prašymo atskleisti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, dalykas, kiekybinė sudėtis, išskyrus atvejus, kai tai yra svarbu siekiant suvokti galimą poveikį sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai būtina imtis skubių veiksmų siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką, kaip antai ekstremaliosiose situacijose, Tarnyba gali atskleisti 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją ir

a)  kai būtina imtis skubių veiksmų siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką, kaip antai ekstremaliosiose situacijose, Tarnyba gali atskleisti 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją arba

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija, įtraukta į mokslinio darbo išvadas, įskaitant mokslines nuomones, kurią pateikia Tarnyba ir kuri yra susijusi su nuspėjamu poveikiu sveikatai.

b)  informacija, įtraukta į mokslinio darbo išvadas, įskaitant mokslines nuomones, kurią pateikia Tarnyba ir kuri yra susijusi su nuspėjamu poveikiu visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  kai yra viršesnis viešasis interesas atskleisti informaciją.

Pagrindimas

Ši nuostata jau dabar yra įtraukta į Pesticidų reglamentą ir jos nereikėtų atsisakyti.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  informacija, kurios atskleidimą pateisina viršesnis viešasis interesas pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1376/2006 6 straipsnį, visų pirma tais atvejais, kai informacija yra susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šis straipsnis neturi poveikio Direktyvai 2003/4/EB ir reglamentams (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai pareiškėjas pateikia prašymą laikyti informaciją konfidencialia, jis pateikia nekonfidencialų ir konfidencialų informacijos variantą standartiniais duomenų formatais, jei jie nustatyti, kaip numatyta 39f straipsnyje. Nekonfidencialiame informacijos variante nėra informacijos, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia pagal 39 straipsnio 2 ir 3 dalis. Konfidencialiame informacijos variante pateikiama visa informacija, įskaitant informaciją, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia. Informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, konfidencialiame variante yra aiškiai pažymėta. Pareiškėjas aiškiai nurodo pagrindus, dėl kurių tam tikrą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.

2.  Kai pareiškėjas pateikia prašymą laikyti informaciją konfidencialia, jis pateikia nekonfidencialų ir konfidencialų informacijos variantą standartiniais duomenų formatais, jei jie nustatyti, kaip numatyta 39f straipsnyje. Nekonfidencialiame informacijos variante juodomis juostomis visiškai užbraukiama informacija, kurią pareiškėjas prašo laikyti konfidencialia pagal 39 straipsnio 2 ir 3 dalis. Konfidencialiame informacijos variante pateikiama visa informacija, įskaitant informaciją, kuri, pareiškėjo manymu, yra konfidenciali. Informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, konfidencialiame variante yra aiškiai pažymėta. Pareiškėjas aiškiai nurodo patikrinamus pagrindimus ir įrodymus, dėl kurių tam tikrą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  raštu praneša pareiškėjui apie savo ketinimą atskleisti informaciją ir pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai priimant sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia. Jeigu pareiškėjas nesutinka su Tarnybos įvertinimu, jis gali pareikšti savo nuomonę arba atsiimti savo prašymą per dvi savaites nuo pranešimo apie Tarnybos poziciją datos;

c)  raštu praneša pareiškėjui apie savo ketinimą atskleisti informaciją ir pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai priimant sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia. Pareiškėjas Tarnybai gali įteikti rašytinį pranešimą, prašydamas, kad Tarnybos apeliacinė taryba iš naujo išnagrinėtų nuomonę. Tokiu atveju pareiškėjas per 60 dienų nuo išvados gavimo siunčia Tarnybai išsamų savo prašymo pagrindimą. Gavusi prašymo pagrindimą Tarnybos apeliacinė taryba per 60 dienų pakartotinai išnagrinėja savo nuomonę.

Pagrindimas

Tiek Europos vaistų agentūra (EMA), tiek EFSA turi tam tikrą apeliacinę tarybą. Tai suteikia pareiškėjui galimybę iš naujo išnagrinėti nuomonę. Komisija turėtų deleguotaisiais aktais nustatyti tokią pačią galimybę EFSA.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  per dešimt savaičių po prašymo informaciją, susijusią su prašymais suteikti leidimą, laikyti konfidencialia gavimo ir nepagrįstai nedelsdama (papildomų duomenų ir informacijos atveju) priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia, atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, ir apie savo sprendimą praneša pareiškėjui ir Komisijai ir, jei tinkama, valstybėms narėms; ir

d)  per aštuonias savaites po prašymo informaciją, susijusią su prašymais suteikti leidimą, laikyti konfidencialia gavimo ir be nepagrįsto delsimo, jei reikia papildomų duomenų ir informacijos, priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia, atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, ir apie savo sprendimą praneša pareiškėjui ir Komisijai ir visais atvejais valstybėms narėms ir

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39b straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagrįstais atvejais paskelbia bet kokius papildomus duomenis ir informaciją, dėl kurių prašymas laikyti informaciją konfidencialia nebuvo patenkintas, ne anksčiau nei praėjus dviem savaitėms po pranešimo apie sprendimą pareiškėjui, kaip numatyta d punkte.

e)  pagrįstais atvejais paskelbia bet kokius papildomus duomenis ir informaciją, dėl kurių prašymas laikyti informaciją konfidencialia nebuvo patenkintas, ne anksčiau nei praėjus keturioms savaitėms po pranešimo apie sprendimą pareiškėjui, kaip numatyta d punkte.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39b straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl Tarnybos sprendimų, priimtų pagal šį straipsnį, gali būti kreipiamasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą atitinkamai Sutarties 263 ir 278 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

Dėl Tarnybos sprendimų, priimtų pagal šį straipsnį, gali būti kreipiamasi į Tarnybos apeliacinę tarybą, kurią įsteigia Komisija priimdama deleguotuosius aktus. Šie deleguotieji aktai priimami pagal šio reglamento 57a straipsnį. Pagal šią dalį pateiktas skundas turi stabdomąjį poveikį. Pareiškėjas Tarnybai gali įteikti rašytinį pranešimą, prašydamas, kad Tarnybos apeliacinė taryba iš naujo išnagrinėtų nuomonę. Tokiu atveju pareiškėjas per 60 dienų nuo išvados gavimo siunčia Tarnybai išsamų savo prašymo pagrindimą. Gavusi prašymo pagrindimą Tarnybos apeliacinė taryba per 60 dienų pakartotinai išnagrinėja savo nuomonę. Jeigu Tarnybos apeliacinės tarybos priimtas sprendimas ginčijamas, byla gali būti iškelta Europos Sąjungos Teisingumo Teisme Sutarties 263 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus jų gauta informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia ir jis netaps galutinis. Komisija ir valstybės narės taip pat imasi reikiamų priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų paskelbta.

2.  Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus jų gauta informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia ir jis netaps galutinis, išskyrus atvejus, kai su informacija prašoma leisti susipažinti pagal Direktyvą 2003/4/EB arba nacionalinį įstatymą, kuriuo reglamentuojama galimybė susipažinti su dokumentais. Komisija ir valstybės narės taip pat imasi reikiamų priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų paskelbta, išskyrus atvejus, kai su informacija prašoma leisti susipažinti pagal Direktyvą 2003/4/EB arba nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojama galimybė susipažinti su dokumentais.

Pagrindimas

Reikia pateikti paaiškinimus, susijusius su tais atvejais, kai EFSA turi pareigą priimti sprendimą dėl konfidencialumo, visų pirma, kai institucijos aktyviai skelbia informaciją. Kai prašoma leisti susipažinti su informacija, būtina atlikti individualų vertinimą, net jeigu institucija anksčiau priėmė sprendimą dėl konfidencialumo.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39d straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu vykstant leidimo suteikimo procedūrai pareiškėjas atsiima arba atsiėmė prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės laiko komercinę ir pramoninę informaciją konfidencialia, kaip Tarnyba buvo nusprendusi pagal 39–39f straipsnius. Prašymas laikomas atsiimtu nuo to momento, kai pirminį prašymą gavusi kompetentinga institucija gauna raštišką prašymą. Jeigu prašymas atsiimamas, kol Tarnyba dar nepriėmė sprendimo dėl atitinkamo prašymo laikyti informaciją konfidencialia, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia.

3.  Jeigu vykstant leidimo suteikimo procedūrai pareiškėjas atsiima arba atsiėmė prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės laiko komercinę ir pramoninę informaciją konfidencialia, kaip Tarnyba buvo nusprendusi pagal 39–39f straipsnius. Prašymas laikomas atsiimtu nuo to momento, kai pirminį prašymą gavusi kompetentinga institucija gauna raštišką prašymą. Tarnyba neskelbia jokios konfidencialios ar nekonfidencialios informacijos, jeigu pareiškėjas nusprendžia atsiimti savo paraišką.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39e straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  visų Mokslo komiteto ir mokslinių grupių ir darbo grupių posėdžių dalyvių vardus ir pavardes.

c)  visų Mokslo komiteto ir mokslinių grupių, jų darbo grupių ir bet kurio kito ad hoc darbo grupės atitinkama tema posėdžių dalyvių ir stebėtojų vardus ir pavardes.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, kad atskleidus fizinių asmenų, dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais gyvūnais arba gaunant toksikologinę informaciją, vardus, pavardes ir adresus daroma didelė žala tų fizinių asmenų privatumui ir neliečiamumui, ir tokia informacija nėra skelbiama, nebent būtų viršesnis viešasis interesas.

2.  Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, kad atskleidus fizinių asmenų, dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais gyvūnais, vardus, pavardes ir adresus daroma didelė žala tų fizinių asmenų privatumui ir neliečiamumui, ir tokia informacija nėra skelbiama, nebent būtų viršesnis viešasis interesas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39f straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  38 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais ir siekiant užtikrinti veiksmingą Tarnybai teikiamų prašymų paskelbti mokslinio darbo rezultatus tvarkymą patvirtinami standartiniai duomenų formatai ir programinės įrangos paketai, kad būtų galima teikti, ieškoti, kopijuoti ir spausdinti dokumentus kartu užtikrinant Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose nustatytų reglamentavimo reikalavimų laikymąsi. Tokių standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų projektai nėra grindžiami nuosavybiniais standartais ir, kiek įmanoma, užtikrinamas suderinamumas su šiuo metu taikomais duomenų pateikimo būdais.

1)  38 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais ir siekiant užtikrinti veiksmingą Tarnybai teikiamų prašymų paskelbti mokslinio darbo rezultatus tvarkymą patvirtinami standartiniai duomenų formatai ir programinės įrangos paketai, kad būtų galima teikti, ieškoti, kopijuoti ir spausdinti dokumentus kartu užtikrinant Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose nustatytų reglamentavimo reikalavimų laikymąsi ir atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes. Tokių standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų projektai nėra grindžiami nuosavybiniais standartais ir, kiek įmanoma, užtikrinamas suderinamumas su šiuo metu taikomais duomenų pateikimo būdais.

Pagrindimas

MVĮ techninės galimybės ribotos. Todėl ir joms turėtų būti įmanoma neturint naujausių kompiuterių programų ar žinių apie jas naudoti standartinių duomenų formatus.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39f straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Standartiniai duomenų formatai ir programinės įrangos paketai taikomi tik tiems duomenims, kurie buvo gauti priėmus įgyvendinimo aktus pagal 2 dalies b punktą.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39g straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacinės sistemos, kurias Tarnyba naudoja savo duomenims saugoti, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, projektuojamos užtikrinant aukštą saugumo lygį, atitinkantį kylančią saugumo riziką, atsižvelgiant į šio reglamento 39–39f straipsnius. Prisijungti galima įdiegus sistemą, kurioje taikomas bent dviejų pakopų tapatumo nustatymas arba užtikrinamas lygiavertis saugumo lygis. Sistemoje užtikrinama, kad visus prisijungimo prie jos atvejus būtų galima patikrinti atliekant auditą.

Informacinės sistemos, kurias Tarnyba naudoja savo duomenims saugoti, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, projektuojamos taip, kad būtų galima užtikrinti aukščiausius saugumo standartus, atitinkančius kylančią saugumo riziką, atsižvelgiant į šio reglamento 39–39f straipsnius. Prisijungti galima įdiegus sistemą, kurioje taikomas bent dviejų pakopų tapatumo nustatymas arba užtikrinamas lygiavertis saugumo lygis. Sistemoje užtikrinama, kad visus prisijungimo prie jos atvejus būtų galima patikrinti atliekant auditą.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

41 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kalbant apie informaciją apie aplinką, taip pat taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/200639 6 ir 7 straipsniai.

Tarnyba užtikrina, kad su jos turimais dokumentais būtų galima netrukdomai susipažinti. Kalbant apie informaciją apie aplinką, taip pat taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/200639. Šio reglamento 38–39d straipsniai taikomi nedarant poveikio reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 taikymui.

__________________

__________________

39 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

39 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

50 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  50 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, skirta pranešti apie tiesioginį arba netiesioginį maisto ar pašarų keliamą pavojų žmonių sveikatai, šiuo reglamentu yra nustatoma kaip tinklas. Jį sudaro valstybės narės, Komisija ir tarnyba. Valstybės narės, Komisija ir tarnyba, kiekviena atskirai, paskiria po kontaktinį punktą, kuris yra tinklo narys. Komisija atsako už tinklo valdymą.

„1.  Skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, skirta pranešti apie tiesioginį arba netiesioginį maisto ar pašarų keliamą pavojų žmonių sveikatai, šiuo reglamentu yra nustatoma kaip tinklas. Jį sudaro valstybės narės, Komisija ir tarnyba. Valstybės narės, Komisija ir tarnyba, kiekviena atskirai, paskiria po kontaktinį punktą, kuris yra tinklo narys.“

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b)  51 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a. Komisija pagal 57a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kad būtų sukurta suderinta Komisijos ir valstybių narių įspėjimo apie maisto produktus tinklų valdymo sistema.“

Pagrindimas

Reglamentu Nr. 178/2002 (50–54 straipsniai) nustatyta Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF), taip pat pagrindinės nuostatos dėl jos taikymo srities ir veikimo. Vėliau aptikta trūkumų, dėl kurių reikėjo peržiūrėti sistemą. Šiuo tikslu priimtas Reglamentas Nr. 16/2011, į kurį nebuvo įtraukta suderinta visų valstybių narių veiksmų įgyvendinimo procedūra, todėl buvo būtina sustiprinti Komisijos įgaliojimus įspėjimų valdymo srityje. Būtina sukurti bendrą, privalomą ir sustiprintą įspėjimų apie maisto produktus valdymo sistemą.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

57a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnio c punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2.  8 straipsnio c punkte, 32b straipsnio 4 punkte, 39b straipsnio 1 punkto 2 pastraipoje ir 51 straipsnio 1a punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

61 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

61 straipsnis

61 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Nuostata dėl peržiūros

1.  Komisija užtikrina, kad šio reglamento taikymas būtų reguliariai peržiūrimas.

1.  Komisija užtikrina, kad šio reglamento taikymas būtų reguliariai peržiūrimas.

2.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams po straipsnyje nurodytos datos [reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami bendrieji maistui skirti teisės aktai, įsigaliojimo datos] ir vėliau kas penkerius metus Komisija vertina Tarnybos veiklos rezultatus, susijusius su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūromis ir vieta, kaip numatyta Komisijos gairėse. Vertinamas galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis.

2.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams po straipsnyje nurodytos datos [reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami bendrieji maistui skirti teisės aktai, įsigaliojimo datos] ir vėliau kas penkerius metus Tarnyba kartu su Komisija užsako nepriklausomą Tarnybos ir Komisijos veiklos rezultatų ir pasiekimų, susijusių su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūromis ir vietomis, išorės vertinimą. Vertinimas grindžiamas Administracinės valdybos darbo programa susitarus su Komisija. Visų pirma įvertinama Tarnybos darbo praktika bei poveikis ir galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus, taip pat tokio pakeitimo finansinis poveikis. Taip pat įvertinamas galimas poreikis Agentūros veiksmus labiau koordinuoti ir derinti su valstybių narių kompetentingų institucijų ir kitų Sąjungos agentūrų veiksmais. Vertinant atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomonę Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis.

 

2a.  Valdančioji taryba išnagrinėja vertinimo išvadas ir pateikia Komisijai rekomendacijų, kurios gali būti rekomendacijos dėl Tarnybos pakeitimų.

3.  Komisija, nusprendusi, kad, atsižvelgiant į Tarnybos tikslus, įgaliojimus ir uždavinius, nebetikslinga tęsti jos veiklą, gali siūlyti tam tikras šio reglamento nuostatas atitinkamai pakeisti arba panaikinti.

 

4.  Komisija vertinimo išvadas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Vertinimo rezultatai skelbiami viešai.

4.  Šio straipsnio 2 ir 2a dalyse nurodyti vertinimai ir rekomendacijos pateikiami Komisijai, Tarybai, Europos Parlamentui ir Valdančiajai tarybai. Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos paskelbiami viešai.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2001/18/EB

24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  24 straipsnis papildomas tokia dalimi:

 

„2a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis šios direktyvos 25 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003

29 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, savo mokslines nuomones ir Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir atsižvelgiant į šio reglamento 30 straipsnį.

1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, stebėsenos ataskaitas, savo mokslines nuomones ir Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir atsižvelgiant į šio reglamento 30 straipsnį.

Pagrindimas

Ši nuostata perimta iš dabartinio Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 29 straipsnio.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003

29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis šio reglamento 30 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinių ar juridinių asmenų teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  17 straipsnis papildomas tokia dalimi:

 

„2a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šiame straipsnyje nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

18 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje išvardytos informacijos, ir pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba taip pat leisti laikyti konfidencialia toliau išvardytą informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti iš įmanomo patikrinti pagrindimo, gali būti padaryta didelė žala tam tikriems interesams:

Išbraukta.

a)  tyrimo planą dėl tyrimų, kuriais įrodomas pašarų priedo veiksmingumas, susijęs su naudojimo pagal paskirtį tikslais, kaip apibrėžta šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje ir I priede; ir

 

b)  veikliosios medžiagos priemaišų specifikacijas ir atitinkamus tyrimo metodus, kuriuos savo organizacijos viduje sukūrė pareiškėjas, išskyrus priemaišas, kurios gali padaryti neigiamą poveikį gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai.

 

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tarnyba, tvarkydama prašymus leisti susipažinti su jos laikomais dokumentais, taiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 principus.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

18 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Valstybės narės, Komisija ir Tarnyba visą informaciją, pagal šio straipsnio 2 dalį įvardytą kaip konfidencialią, laiko slaptai, išskyrus atvejus, kai tam, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, gyvūnų sveikata ar aplinka, tokią informaciją reikia išslaptinti. Valstybės narės tvarko prašymus dėl galimybės susipažinti su pagal šį reglamentą gautais dokumentais pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 5 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  19 straipsnis papildomas tokia dalimi:

 

„2a.  Šio straipsnio 1 dalyje, taip pat šio reglamento 20 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsniuose nustatyta pareiga aktyviai skleisti informaciją nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei paprašius susipažinti su dokumentu, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamente (EB) Nr. 1367/2006.“;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

20 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bet kokią informaciją, pateiktą išsamiuose pirminių medžiagų ir preparatų, naudojamų gaminant medžiagą, kuriai prašoma suteikti leidimą, preparatų sudėties, medžiagų arba gaminių, kuriuose pareiškėjas ketina naudoti šią medžiagą, tų preparatų gamybos metodų, medžiagų ar gaminių, priemaišų ir išsiskyrimo bandymų rezultatų aprašymuose;

Išbraukta.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

20 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prekių ženklą, kuriuo medžiaga bus pateikiama rinkai, ir preparatų, medžiagų ar gaminių, kuriuose ji bus naudojama, jei taikoma, prekių pavadinimą; ir

Išbraukta.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti jos nuomonę pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį, Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose. Be to, ji viešai paskelbia prašymus pateikti nuomonę ir terminų pratęsimus pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį.“;

1.  Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti jos nuomonę pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį, Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose. Be to, ji viešai paskelbia prašymus pateikti nuomonę ir terminų pratęsimus pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį.

 

1a.  Šio straipsnio 1 dalyje, šio reglamento 12 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsniuose nustatyta pareiga aktyviai skleisti informaciją nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei paprašius susipažinti su dokumentu, kaip nustatyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008

11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis šio reglamento 12 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Šio reglamento 11 ir 12 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsniuose įtvirtintos aktyvios sklaidos nuostatos nedaro poveikio teisei pagal reglamentus (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1049/2001 pateikus prašymą susipažinti su dokumentais.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

23 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  23 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

Šiame reglamente veiklioji medžiaga, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje apibrėžto maisto produkto kriterijus, laikoma pagrindine medžiaga.

„Šiame reglamente veiklioji medžiaga, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje apibrėžto maisto produkto kriterijus, laikoma patvirtinta pagrindine medžiaga.“;

Pagrindimas

Įrašoma „patvirtinta“. Šis pakeitimas daromas aiškumo dėlei, nes išlieka daug abejonių dėl to, kurios medžiagos gali būti laikomos pagrindinėmis medžiagomis.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

63 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras bei šį straipsnį, pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali prašyti, kad tam tikra informacija pagal šį reglamentą būtų laikoma konfidencialia;

1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras bei šį straipsnį, išskyrus atvejus, kai informacija laikoma svarbi toksikologiniu, ekotoksikologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu, pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali prašyti, kad tam tikra informacija pagal šį reglamentą būtų laikoma konfidencialia; Pagrindimas apima patikrinamus įrodymus siekiant parodyti, kad šios informacijos atskleidimas gali padaryti žalos jo komerciniams interesams arba asmenų privatumui ir orumui;

Pagrindimas

Tai yra paaiškinimas, kuris numatytas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

63 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje išvardytos informacijos, ir pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį, gali būti leidžiama laikyti konfidencialia toliau išvardytą informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti iš įmanomo patikrinti pagrindimo, gali būti padaryta didelė žala tam tikriems interesams:

Išbraukta.

a)  veikliosios medžiagos priemaišų ir susijusių gaminamos veikliosios medžiagos priemaišų, išskyrus priemaišas, laikomas toksikologiniu, ekotoksikologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu svarbiomis,, tyrimo metodų specifikaciją ir susijusius tokių priemaišų tyrimo metodus;

 

b)  veikliosios medžiagos, įskaitant priemaišas, gamybos siuntų rezultatus ir

 

c)  informaciją apie visą augalų apsaugos produkto sudėtį.;

 

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

63 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  63 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką taikymui.

3.  Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir reglamentams (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2015/2283

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Leidimo naują maisto produktą pateikti rinkai Sąjungoje suteikimo ir šio reglamento 9 straipsnyje numatyto Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūra pradedama Komisijos iniciatyva arba pareiškėjui pateikus paraišką Komisijai naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį. Komisija nedelsdama supažindina valstybes nares su ta paraiška.

1.  Leidimo naują maisto produktą pateikti rinkai Sąjungoje suteikimo ir šio reglamento 9 straipsnyje numatyto Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūra pradedama Komisijos iniciatyva arba pareiškėjui pateikus paraišką Komisijai naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį. Komisija nedelsdama supažindina valstybes nares su ta paraiška ir viešai prieinama paraiškos santrauka.“;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2015/2283

23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šio reglamento 23 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsniuose įtvirtintos aktyvios sklaidos nuostatos nedaro poveikio teisei pagal reglamentus (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1049/2001 pateikus prašymą susipažinti su dokumentais.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2015/2283

23 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 1–4 dalims įgyvendinti būtinas išsamias taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. 2283/2015 23 straipsnio 8 dalyje buvo numatyta, kad Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti 1–6 dalių nuostatoms taikyti būtinas išsamias taisykles. Tai yra reikalinga atsižvelgiant į naujus maisto produktus, kurie gali būti susiję su naujais ir šiandien nežinomais aspektais. Ši nuostata turi išlikti.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  25 straipsnis papildomas tokia dalimi:

 

„1a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šiame reglamente nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Skaidrus rizikos valdymas

 

1.  Komisija ir valstybės narės rizikos valdymo veiklą pagal 1–9 straipsniuose nurodytus teisės aktus vykdo labai skaidriai. Jos be nepagrįsto delsimo viešai paskelbia visų pirma šiuos dokumentus:

 

a)  ankstyvuoju rizikos valdymo proceso etapu – numatytus rizikos valdymo priemonių projektus;

 

b)  posėdžių, kuriuose aptariamos rizikos valdymo priemonės ir dėl jų balsuojama, darbotvarkes, darbo tvarką ir išsamias ataskaitų santraukas, projektus priemonių, kurios prireikus bus tvirtinamos priimant deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus, įskaitant atskirų valstybių narių balsavimo komitetų, apibrėžtų Reglamente (ES) Nr. 182/20111a, posėdžiuose rezultatus ir paaiškinimus, taip pat ir apeliaciniuose komitetuose, kurie padeda Komisijai įgyvendinti [Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 2065/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004, Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir Reglamentą Nr.  2015/2283], ir

 

c)  valstybių narių darbo grupės posėdžių, per kuriuos buvo aptartos atitinkamos rizikos valdymo priemonės, darbotvarkes ir išsamius protokolus;

 

2.  Taikant 1 dalį, Komisija prie kiekvienos priemonės, kuri bus priimta pagal [Maisto srities teisės aktų bendrųjų principų reglamento] 58 straipsnį, Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 22 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 19 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 23 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 14 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 79 straipsnį ir Reglamento (ES) 2015/2283 30 ir 32 straipsnius, projekto prideda aiškinamąją dalį, kurią sudaro:

 

a)  priemonės priežastys ir tikslai;

 

b)  priemonės pagrindimas reikalingumo ir proporcingumo požiūriu;

 

c)  priemonės poveikis visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai, aplinkai, visuomenei ir maisto gamintojams, kaip nurodyta poveikio vertinime, ir

 

d)  konsultavimosi su visuomene, taip pat ir pagal [Maisto srities teisės aktų bendrųjų principų reglamento] 9 straipsnį, rezultatai.

 

_______________

 

1a 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

  • [1]   Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]   Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendroji informacija

Po kelių rimtų su maisto produktais susijusių skandalingų įvykių Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 buvo įsteigta nepriklausoma Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), atsakinga už mokslinį rizikos vertinimą. Už rizikos valdymą atsako Sąjungos institucijos, šiuo atveju Komisija. Šiandien maisto sauga Sąjungoje laikoma geriausia pasaulyje. Atlikusi reglamento tinkamumo patikrą Komisija konstatavo, kad juo pasiekti aukšto maisto saugos lygio užtikrinimo ir vidaus rinkos derinimo tikslai.

Plačiai paplitęs skepticizmas dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir su tuo susijusio herbicido glifosato nulėmė viešą diskusiją dėl herbicidų ir pesticidų apskritai, o ši peraugo į Europos piliečių iniciatyvą. Komisija, atsižvelgusi į jos sėkmę, nusprendė, kad turi būti sustiprintas visuomenės pasitikėjimas rizikos vertinimu, ir įsipareigojo pateikti pasiūlymą dėl atitinkamo teisėkūros procedūra priimamo teisės akto.

2. Komisijos pasiūlymas

2018 m. balandžio mėn. Komisija Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl naujos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 redakcijos ir į jį įtraukė nuostatas dėl šių pagrindinių aspektų:

–  EFSA skaidrumo taisyklių sugriežtinimo;

–  taisyklių, taikomų siekiant užtikrinti EFSA atliekamam rizikos vertinimui skirtų tyrimų patikimumą, objektyvumą ir nepriklausomumą, sugriežtinimo;

–  EFSA veikimo ir administravimo pagerinimo;

–  didesnio valstybių narių įtraukimo į EFSA veiklą;

–  EFSA patrauklumo mokslininkams padidinimo;

–  išsamios pranešimo apie riziką strategijos įtraukiant Komisiją, valstybes nares ir EFSA.

Siekiant išlaikyti nuoseklumą, kartu turi būti pakoreguoti aštuonių sektorių teisės aktai dėl skaidrumo ir konfidencialumo.

3. Pranešėjos pastabos

Iš esmės pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Nors iki šiol EFSA skelbia daug informacijos, pagal teisės aktus ji neįpareigota to daryti. Todėl maistui skirtų teisės aktų srityje galimybę susipažinti su prašymuose ir atitinkamuose tyrimuose pateikta informacija visuomenė turi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės susipažinti su dokumentais. Iš palyginimo su kitomis ES agentūromis ir diskusijos apie augalų apsaugos produktų leidimų suteikimo procedūrą matyti, kad EFSA skaidrumo taisyklės turi būti peržiūrėtos. Be to, EFSA vis sunkiau rasti ekspertų dirbti mokslinėse grupėse.

Vis dėlto siūlomais pakeitimais būtų veikiau sukuriama naujų problemų, o ne išsprendžiamos esamos. Be to, nuostatos dėl informacijos paskelbimo laiko ir siūlymai gerokai sutrumpinti konsultacijas ir neatlikti poveikio vertinimo nesuderinami su Komisijos geresnio reglamentavimo principais.

Pranešėja kritiškai vertina visų pirma toliau nurodytus aspektus.

Poveikio vertinimo nebuvimas

Bendrojo reglamento vertinimas pagal REFIT (Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa) buvo susijęs su bendraisiais maistui skirtų teisės aktų principais, taip pat su skubių pranešimų sistema ir krizių valdymu, o dabar Komisija siūlo iš dalies pakeisti straipsnius, kurių REFIT neapėmė. Siūlomos skaidrumo taisyklės galėtų labai pakenkti Europos maisto pramonės inovaciniam pajėgumui ir konkurencingumui. Būtų buvę tikslinga apsvarstyti įvairias prašymuose pateikiamos jautrios informacijos paskelbimo laiko galimybes. Todėl nesuprantama, kodėl Komisija atsisakė poveikio vertinimo. Jo nenumatyta ir dėl aštuonių sektorių teisės aktų pakeitimų.

Komisija numato drastiškai (80 proc.) padidinti EFSA biudžetą. Tačiau jei Sąjungos teisės aktų leidėjas nesutiktų skirti tiek lėšų, Tarnyba niekaip negalėtų vykdyti įgaliojimų, kurie jai suteikiami peržiūrėtu reglamentu. Tad ir šiuo aspektu būtų buvęs reikalingas poveikio vertinimas, apimantis skirtingus finansavimo modelius.

Komisijos pasiūlymo laikas

Komisija savo pasiūlymą iš esmės grindžia būtinybe reaguoti į Europos piliečių iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“. Kaip atsaką į piliečių iniciatyvą Europos Parlamentas 2018 m. kovo mėn. įsteigė specialųjį komitetą (PEST), kuris turėtų teikti konsultacijas autorizacijos procedūros klausimais ir nurodyti galimas veiksmų galimybes. Komisija ignoruoja šį demokratinio nuomonės formavimo procesą ir imasi veiksmų nelaukdama PEST išvadų.

Sutrumpinusi konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis nuo įprastai suteikiamų dvylikos iki aštuonių savaičių, Komisija joms beveik nepaliko laiko tartis. Be to, buvo galima reaguoti tik į bendro pobūdžio klausimus, o ne į konkrečius Komisijos planus. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad Komisijos pasiūlymas buvo paskelbtas iškart po viešų konsultacijų pabaigos, galima spėti, jog reglamento projektas jau buvo parengtas ir tai tebuvo tariamos konsultacijos.

Europos Parlamentas dėl 2019 m. vyksiančių jo rinkimų jau beveik neturės laiko ir galimybės šios temos išnagrinėti, kaip įprastai, kruopščiai, pasitelkdamas išorės ekspertus. Pranešėja tikisi, kad to nebuvo sąmoningai siekta.

Skaidrumo taisyklės

Kitaip nei Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir Europos vaistų agentūra (EMA), kurios informaciją apie prašymus ir su jais susijusius tyrimus paskelbia kartu su savo moksline nuomone, Komisija siūlo per patvirtinimo procedūrą maistui skirtų teisės aktų srityje šią informaciją skelbti jau teikiant prašymą. Vis dėlto tai gali turėti rimtų pasekmių pareiškėjų konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui. Konkurentai iš trečiųjų valstybių galėtų pasinaudoti produktų idėjomis ir jas įgyvendinti dar vykstant europinei leidimų suteikimo procedūrai, juo labiau kad inovacijos maisto srityje paprastai negali būti apsaugotos patentais. Taigi Komisijos pasiūlymas kelia pavojų svarbioms darbo vietoms. Be to, naujos taisyklės gali nulemti tai, kad įmonės savo mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą perkels į trečiąsias valstybes. Informacijos paskelbimas ankstyvame etape gali kelti ir visuomenės spaudimo EFSA pavojų.

Jau dabar EFSA ginčytinais atvejais, paskelbusi savo mokslinės nuomonės projektą, suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę per konsultacijas pareikšti nuomonę dėl atitinkamų tyrimų. Pavyzdžiui, aspartamo atveju šių konsultacijų rezultatas buvo tas, kad EFSA pakeitė savo nuomonę.

Mokslinių grupių narių skyrimas

Jei valstybės narės į mokslinių grupių veiklą bus įtraukiamos jas įpareigojant siūlyti daugybę ekspertų, tai galėtų nulemti politinę įtaką EFSA. Be to, kyla klausimas, ar būtų įmanoma užtikrinti, kad būtų apimtos visos mokslo sritys, jei kiekviena valstybė narė rengtų atskirą konkursą. Nuolatinis valstybių narių keitimasis informacija apie atitinkamą ekspertų paieškos padėtį vėl gerokai padidintų jau ir taip didžiulę papildomą administracinę naštą. Todėl reikėtų suteikti galimybę valstybėms narėms siūlyti ekspertus, bet neįpareigoti jų to daryti. Galiausiai EFSA turėtų sudaryti ekspertų iš kuo daugiau valstybių narių sąrašą ir iš jo pasirinkti ekspertus.

4. Pranešėjos siūlomi pakeitimai

Pranešėja siūlo EFSA skaidrumo taisykles suderinti su kitų agentūrų skaidrumo taisyklėmis, kad nekonfidenciali informacija, susijusi su prašymais, tyrimais ir konsultaciniais pokalbiais, būtų prieinama tik nuo EFSA mokslinės nuomonės paskelbimo momento, o ne jau teikiant prašymą. Tik taip galima užkirsti kelią „idėjų piratavimui“. Informacija turėtų būti skelbiama tik jei prašymas neatsiimamas.

Griežta skaidrumo pareiga taip pat turėtų būti taikoma rizikos valdymo ir pranešimo apie riziką srityse. Komisija ir valstybės narės turėtų būti įpareigotos skelbti darbo grupių posėdžių protokolus ir nuolatinių komitetų balsavimo rezultatus.

Pareiga atlikti auditą turėtų apimti ir trečiosiose valstybėse esančias laboratorijas, kurioms Europos įmonės užsako tyrimus. Už tai turėtų būti atsakinga Maisto ir veterinarijos tarnyba (FVO).

Pranešėja palankiai vertina tai, kad į EFSA valdančiąją tarybą įtraukiamos suinteresuotosios šalys, kaip tai daroma ECHA ir EMA atveju. Vis dėlto, pranešėjos nuomone, dėl daugybės įvairių rūšių produktų, kuriuos apima Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, būtina įtraukti ne vieną, o du sektoriaus (GMO ir augalų apsaugos produktai bei maisto produktai ir priedai) atstovus. Tai numatyta ir dėl nevyriausybinių organizacijų (aplinka ir vartotojų apsauga).

5. Išvados

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų yra sėkmingas pavyzdys. Juo ES įtvirtino griežčiausius pasaulyje bendrojoje vidaus rinkoje taikomus maisto saugos standartus. Bendrojo reglamento tinkamumo patikra tai patvirtino.

Dabar EFSA struktūrą ir skaidrumo reikalavimus reikėtų pritaikyti prie kitų ES agentūrų. Vis dėlto Komisija savo siūlymuose gerokai viršija ECHA ir EMA taisykles. Tai nesuprantama, kaip ir faktas, kad Komisija vien dėl viešosios diskusijos apie vieno augalų apsaugos produkto leidimo suteikimo procedūrą ir atsisakydama būtino poveikio vertinimo visą maisto sektorių nori apkrauti naujomis, pavojų įmonių išlikimui keliančiomis taisyklėmis.

Be to, Komisijos pasiūlymas netikslus. Daugybė detalių turėtų būti nustatomos tik vėliau Tarnybos vidaus taisyklėse, dėl to siūlymus sunku vertinti. Tai pasakytina ir apie pranešimą apie riziką, kuris yra svarbus aspektas, jei ES nori atkurti piliečių pasitikėjimą maisto sauga.

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ (11.10.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

Nuomonės referentas: Ricardo Serrão Santos

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas

–  mano, jog ES piliečiams itin svarbu, kad rinkoje būtų užtikrinta maisto sauga ir kad toliau būtų laikomasi aukštų saugos standartų;

–  pabrėžia Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), visų pirma kaip mokslinių konsultacijų teikėjos Komisijai, Parlamentui ir valstybėms narėms, svarbą;

–  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą atnaujinti bendruosius maistui skirtus teisės aktus, visų pirma kiek jie susiję su skaidrumo taisyklių aiškinimu rizikos vertinimo ir mokslinių tyrimų, kuriais EFSA naudojasi vykdydama rizikos vertinimus, patikimumo, objektyvumo ir nepriklausomumo garantijų stiprinimo atvejais;

–  mano, kad turi būti sudarytos sąlygos ES piliečiams visiškai pasitikėti Sąjungos agentūromis ir įstaigomis, pavyzdžiui, EFSA, ir kad tokį pasitikėjimą galima įgyti ir išlaikyti tik taikant skaidrias ir aiškias taisykles ir metodiką;

–  pabrėžia, kad norint pasiekti aukštą mokslinės kompetencijos lygį visose EFSA veiklos srityse reikia padidinti jos pajėgumus;

–  mano, kad daugeliu atvejų, įskaitant pirmiau paminėtus atvejus, sprendimai turi būti grindžiami patikimiausiomis turimomis mokslinėmis žiniomis, ir mano, kad svarbu padidinti EFSA pajėgumus samdant konkrečiose mokslinėse grupėse žinomus mokslininkus;

–  pabrėžia, kad rizikos vertinimas gali būti sparčiai atliekamas tik tuo atveju, jei yra parengta išsami ir veiksminga pranešimo apie riziką strategija, apimanti visas rizikos vertinimo procese dalyvaujančias šalis ir suteikianti galimybę palaikyti atvirą dialogą;

–  yra susirūpinęs dėl to, kad į Komisijos pasiūlymą neįtraukti žvejybos, visų pirma akvakultūros, klausimai, ir pabrėžia, kad žuvininkystės produktai yra vieni iš svarbiausių ir sveikiausių gyvūninės kilmės baltymų šaltinių, o ES yra didžiausia jų rinka ir vartotoja pasaulyje, šiuo metu importuojanti 68 proc. žuvininkystės produktų iš trečiųjų šalių;

–  pabrėžia žuvininkystės produktų kaip maisto šaltinio svarbą – jie buvo mokslinės nuomonės „Maistas iš vandenynų“, kurią 2017 m. lapkričio mėn. Komisijai pristatė mokslinių konsultacijų mechanizmo aukšto lygio grupė, tema.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  jokie genetiškai modifikuoti organizmai neturėtų būti sąmoningai paskleisti į aplinką arba pateikti rinkai, nei kaip produktai, nei produktų sudėtyje, jei nepaisoma atsargumo principo ir jei nesama mokslinių žinių apie pasekmes kiekvienai iš susijusių sričių (aplinkai, sveikatai, biologinei įvairovei ir kt.);

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo srityje;

(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių atstovus, taip pat pilietinės visuomenės ir pramonės atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo srityje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinti nuoseklumą ir skaidrumą formuluojant rizikos valdymo rekomendacijas;

b)  skatinti nuoseklumą, skaidrumą ir aiškumą formuluojant rizikos valdymo rekomendacijas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 1a dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  du nariai ir pakaitiniai nariai, kuriuos paskiria Komisija ir kurie atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;

a)  du nariai ir du pakaitiniai nariai, kuriuos paskiria Komisija ir kurie atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 1a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vienas Europos Parlamento paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b)  vienas Europos Parlamento paskirtas narys ir vienas papildomas narys, turintys teisę balsuoti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 1a dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  keturi teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams: vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų ir vienas iš pramonės organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.

c)  šeši teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams: vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų, vienas iš žuvininkystės ir akvakultūros organizacijų, vienas iš agrochemijos pramonės sektoriaus ir vienas iš maisto pramonės sektoriaus. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.

Pagrindimas

Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir augalų apsaugos produktų gamintojų interesai, viena vertus, ir maisto bei priedų gamintojų interesai, kita vertus, yra skirtingi. Taip pat yra ir kalbant apie žemės ūkį ir žuvininkystę / akvakultūrą. Valdančiojoje taryboje taip pat turėtų būti žuvininkystės ir akvakultūros organizacijų atstovas ir du atskirų pramonės šakų atstovai.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad bandymų įranga atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos (FVO) ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad bandymų įranga Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių arba atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis.

Pagrindimas

Maisto ir veterinarijos tarnyba užtikrina veiksmingas kontrolės sistemas ir vertina, kaip laikomasi ES standartų ES ir trečiosiose šalyse, kurios eksportuoja į ES. Tai daugiausia daroma Maisto ir veterinarijos tarnybai atliekant patikras valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, kurios eksportuoja į ES.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, kad atskleidus fizinių asmenų, dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais gyvūnais arba gaunant toksikologinę informaciją, vardus, pavardes ir adresus daroma didelė žala tų fizinių asmenų privatumui ir neliečiamumui, ir tokia informacija nėra skelbiama, nebent būtų viršesnis viešasis interesas.

2.  Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, kad atskleidus fizinių asmenų, dalyvaujančių bandymuose arba gaunant toksikologinę informaciją, vardus, pavardes ir adresus daroma didelė žala tų fizinių asmenų privatumui ir neliečiamumui, ir tokia informacija nėra skelbiama, nebent būtų viršesnis viešasis interesas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas

Nuorodos

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

28.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ricardo Serrão Santos

31.5.2018

Svarstymas komitete

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Giuseppe Ferrandino, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Klaus Buchner

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (15.10.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]
(COM(2018)0179 – C8‑0144/2018 – 2018/0088(COD))

Nuomonės referentas: Pavel Svoboda

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo vertinimas

Šiame ilgai lauktame Europos Komisijos pasiūlyme dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) rizikos vertinimuose naudotų konfidencialių pramonės tyrimų atskleidimo yra teigiamų aspektų, bet nesuteikta galimybė atlikti svarbų, nepriklausomą duomenų tikrinimą.

Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 178/2002 (toliau – bendrieji maisto produktams skirti teisės aktai) ir keletas susijusių reglamentų bei direktyvų. Nuomonės referentas mano, kad yra keletas teigiamų pokyčių, susijusių su pasiūlymo skaidrumu, tačiau jis taip pat nurodė kelias nuostatas, kurias reikėtų pakeisti ar sugriežtinti, kad būtų galima pasiekti Europos Komisijos numatytus tikslus.

Todėl nuomonės referentas visapusiškai laikosi Komisijos pasiūlymu pagrįstos pozicijos, kad būtų visiškai įdiegta labai reikalinga EFSA vykdomo rizikos vertinimo proceso reforma, taip sudarant sąlygas visai ES laikytis Orhuso konvencijos (Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais).

Du pagrindiniai pasiūlymo bruožai, automatinis ir iniciatyvus duomenų skelbimas kompiuterio skaitomu formatu ir tyrimų registro sukūrimas, siekiant užkirsti kelią įmonėms vykdyti „palankiausių“ tyrimų atranką, kartu su kitais nedideliais pakeitimais, susijusiais su pranešimu apie riziką, konsultacijomis su trečiosiomis šalimis, EFSA valdančiosios tarybos sudėties reforma yra teigiami žingsniai tinkama linkme.

Tačiau nuomonės referentas mano, kad jei iš tikrųjų būtų patvirtintas siūlomas leidimas įmonėms skelbti ir naudoti nepriklausomų duomenų kryžmines patikras, šių dviejų nuostatų naudingumas būtų pakankamai ribotas. Iš tikrųjų pasiūlyme pateikiama nauja nuostata, kad atskleidžiant mokslinius duomenis ir tyrimus, susijusius su prašymais suteikti leidimą pagal maistui skirtus teisės aktus, leidimą GMO ar maisto produktuose esantiems priedams, „nepažeidžiamos“ „jokios intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su dokumentais arba jų turiniu“. Be to, pasiūlyme daroma prielaida, susijusi su informacijos kategorijomis, kad tokią informaciją „atskleidus gali būti padaryta didelė žala komerciniams interesams“.

Nesuteikus galimybės be leidimo pakartotinai naudoti duomenis kiltų pavojus, kad nebūtų pasiektas tikslas sumažinti bendrą toksiškumo tyrimų skaičių, būtų apribota vieša rezultatų kontrolė, įskaitant geresnį galimo neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai supratimą. Ypač didelis pavojus kyla tarpusavio vertinimo procesui, kuris būtinas siekiant užtikrinti visapusišką atlikto rizikos vertinimo veiksmingumą.

Nepaisant pasiūlyme numatytų pokyčių, darančių teigiamą įtaką skaidrumui, nuomonės referentas mano, kad reikia iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą, siekiant išlaikyti ir padidinti dabartinį skaidrumo lygį pagal Europos Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, susijusį su keletu informacijos kategorijų, kaip nustatyta kai kuriose direktyvose, kurios bus iš dalies pakeistos, remiantis šiuo pasiūlymu.

Išsami ES maisto grandinės rizikos vertinimo peržiūra

Nuomonės referentas nemano, kad būtų pagrįsta „atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant teises pagal Orhuso konvenciją, derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis“, kaip nurodyta Europos Komisijos pasiūlyme. Taip pat nėra būtina ES komerciniams subjektams suteikti daugiau apsaugos negu jau suteikta pagal Orhuso teisės aktus (ir įgyvendinta Reglamentais Nr. 1049/2001 ir Nr. 1367/2006). Be to, nuomonės referentas griežtai prieštarauja tarnybai EFSA suteiktų ES mokesčių mokėtojų pinigų naudojimui teikiant konsultacijas privačioms bendrovėms, kurios yra pareiškėjos.

Nuomonės referentas siekia, kad skaidrumas taptų taisykle, o konfidencialumas – išimtimi. Skaidrumo principo išimtys turi būti griežtai aiškinamos, kad būtų galima visapusiškai užtikrinti viešą ir nepriklausomą kontrolę. Todėl pateikiama keletas bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento pakeitimų.

Į pasiūlymą įtrauktais pakeitimais dėl konkretiems sektoriams skirtų reglamentų siekiama panaikinti esamas spragas dėl pareigos atskleisti surinktą informaciją, kai „yra viršesnis visuomenės interesas atskleisti šią informaciją“, susijęs su maisto sauga. Nuomonės referentas mano, kad į bendruosius maisto produktams skirtus teisės aktus reikėtų įtraukti horizontalųjį ir nebaigtinį informacijos, kuri niekada negali būti laikoma slapta, sąrašą.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Reglamente (EB) Nr. 178/2002 „rizikos analizė“ apibrėžta kaip procesas, susidedantis iš trijų tarpusavyje susijusių dalių: rizikos vertinimo, rizikos valdymo ir pranešimo apie riziką. Kad rizika būtų vertinama Sąjungos lygmeniu, įsteigiama Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba), kuri bus atsakinga Sąjungos rizikos vertinimo įstaiga su maisto ir pašarų sauga susijusiais klausimais. Pranešimas apie riziką yra itin svarbi rizikos analizės proceso dalis;

(2)  Reglamente (EB) Nr. 178/2002 „rizikos analizė“ apibrėžta kaip procesas, susidedantis iš trijų atskirų, tačiau tarpusavyje susijusių dalių: rizikos vertinimo, rizikos valdymo ir pranešimo apie riziką. Kad rizika būtų vertinama Sąjungos lygmeniu, įsteigiama Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba), kuri bus atsakinga Sąjungos rizikos vertinimo įstaiga su maisto ir pašarų sauga susijusiais klausimais. Pranešimas apie riziką yra itin svarbi rizikos analizės proceso dalis, jis suvokiamas kaip rizikos vertintojų, rizikos valdytojų, vartotojų, maisto ir pašarų verslo įmonių ir akademinės bendruomenės tarpusavio keitimasis informacija ir nuomonėmis dėl pavojaus ir rizikos, rizikos faktorių ir rizikos suvokimo rizikos analizės procese, taip pat kaip rizikos vertinimo išvadų aiškinimas ir su rizikos valdymu susijusių sprendimų pagrindas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vertinant Reglamentą (EB) Nr. 178/200221 (atliekant bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą) nustatyta, kad pranešimas apie riziką apskritai nėra laikomas pakankamai veiksmingu ir tai daro poveikį vartotojų pasitikėjimui rizikos analizės proceso rezultatais;

(3)  vertinant Reglamentą (EB) Nr. 178/200221 (atliekant bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą) nustatyta, kad pranešimas apie riziką apskritai nėra laikomas pakankamai veiksmingu ir tai gali daryti neigiamą poveikį rizikos analizės proceso rezultatams;

__________________

__________________

21 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų (Reglamento (EB) Nr. 178/2002) REFIT vertinimas“, SWD (2018)38 final, 2018 1 15.

21 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų (Reglamento (EB) Nr. 178/2002) REFIT vertinimas“, SWD (2018)38 final, 2018 1 15.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  todėl būtina užtikrinti išsamų ir nuoseklų pranešimo apie riziką procesą atliekant rizikos analizę, dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas procesas turėtų vykti kartu surengiant atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso darnumą ir nuoseklumą;

(4)  todėl būtina užtikrinti išsamų, skaidrų, nepriklausomą ir nuoseklų pranešimo apie riziką procesą atliekant rizikos analizę, dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas procesas turėtų padėti plėtoti aktyvų ir atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama tik viešojo intereso, o rizikos analizės procese būtų laikomasi tikslumo, jis būtų visapusiškas, skaidrus ir nuoseklus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  ypač reikėtų siekti nuosekliai, tinkamai ir laiku paaiškinti ne tik pačias rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip jos naudojamos siekiant padėti priimti pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai reikia;

(5)  ypač reikėtų siekti tiksliai, aiškiai ir laiku paaiškinti ne tik pačias rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip jos naudojamos siekiant padėti priimti pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai reikia;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  tam būtina nustatyti bendruosius tikslus ir pranešimo apie riziką principus, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir valdytojų funkcijas;

(6)  tam būtina nustatyti bendruosius tikslus ir pranešimo apie riziką principus, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir valdytojų funkcijas, kartu užtikrinant jų nepriklausomumą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  remiantis tais bendraisiais tikslais ir principais turėtų būti parengtas bendrasis pranešimo apie riziką planas glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba ir valstybėmis narėmis ir po atitinkamų viešų konsultacijų;

(7)  remiantis tais bendraisiais tikslais ir principais tikruoju laiku turėtų būti parengtas bendrasis pranešimo apie riziką planas glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba ir valstybėmis narėmis ir surengus atitinkamas viešas konsultacijas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  bendrajame plane turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti veiksniai, darantys poveikį rizikos suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip pat turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų būti sukurti tinkami mechanizmai nuosekliam pranešimui apie riziką užtikrinti;

(8)  bendrajame plane turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių pavojus ir rizika, pavojaus pobūdis ir galimas poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai, kokias gyventojų grupes rizika gali veikti tiesiogiai arba netiesiogiai, rizikos poveikio lygiai, galimybė kontroliuoti poveikį ir riziką ir kiti veiksniai, darantys poveikį rizikos suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat taikytina teisės aktų sistema. Bendrajame plane taip pat turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų būti sukurti tinkami, visus aspektus aprėpiantys ir skubiai įgyvendinami mechanizmai tiksliam pranešimui apie riziką užtikrinti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  reikėtų suderinti Tarnybos valdančiosios tarybos sudėtį su Bendruoju požiūriu į decentralizuotas agentūras, kaip numatyta 2012 m. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų agentūrų22;

(10)  reikėtų suderinti Tarnybos valdančiosios tarybos sudėtį su Bendruoju požiūriu į decentralizuotas agentūras, kaip numatyta 2012 m. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų agentūrų22, kartu atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ir teisines šio išstojimo pasekmes;

_________________

_________________

22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo srityje;

(11)  iš patirties žinoma, kad Tarnybos valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos valdančiąją tarybą galima įtraukti visų valstybių narių atstovus, įskaitant pilietinės visuomenės ir pramonės sektoriaus atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos vertinimo ir valdymo srityje ir kad su pareiškėjais jų nesietų joks interesų konfliktas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Administracinė valdyba turi būti išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų aukščiausius kompetencijos standartus ir plačią patirtį atitinkamose srityse;

(12)  Administracinė valdyba turi būti išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų aukščiausius kompetencijos standartus ir įsipareigojimą dėl sveikatos ir aplinkos apsaugos ir plačią patirtį atitinkamose srityse;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį užtikrinant, kad būtų suburta pakankama ekspertų grupė, kad būtų tenkinami Sąjungos rizikos vertinimo sistemos poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline kompetencija, nepriklausomumu ir ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

(13)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. Taigi, siekiant veiksmingiau kovoti su šiuo reiškiniu, sistemą reikėtų stiprinti ir tobulinti, o valstybės narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį užtikrinant, kad būtų suburta pakankama ekspertų grupė teikiant paramą ir numatant paskatas ir atlygio mechanizmus, kad norinčiųjų įsitraukti į veiklą dalyvavimas būtų aktyvesnis, o susidomėjimo mastas didesnis ir taip būtų tenkinami Sąjungos rizikos vertinimo sistemos poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline kompetencija, nepriklausomumu ir ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir kitų interesų Sąjungos lygmeniu, valstybėms narėms pasiūlant mokslinių grupių narius, Tarnybos vykdomajam direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą ir kartu kiekvienai grupei būtinas ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad mokslo sričių specialistai turėtų galimybę veikti nepriklausomai;

(14)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir šališkų privačių interesų Sąjungos lygmeniu, valstybėms narėms pasiūlant mokslinių grupių narius, Tarnybos vykdomajam direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų būti laikomasi griežtų ir skaidrių kriterijų užtikrinant ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą ir kartu kiekvienai grupei būtinas ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo tikslu taip pat svarbu, kad vykdomajam direktoriui, kuris turi užtikrinti EFSA atskaitomybę ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, būtų pavesta iš rizikos vertinimo veiklos pašalinti mokslo sričių specialistus, kurie nesutinka paskelbti savo vardą ir pavardę ar kurie turi interesų konfliktų. Reikėtų imtis tinkamų biudžeto priemonių siekiant užtikrinti, kad mokslo sričių specialistai turėtų galimybę veikti nepriklausomai. Šiuo tikslu būtina įgyvendinti naujas atitinkamas biudžeto priemones;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  leidimo suteikimo procedūros grindžiamos principu, kad būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis turimomis mokslo žiniomis leidimo suteikimo procedūros dalykas atitinka Sąjungos saugos reikalavimus. Šis principas grindžiamas prielaida, kad visuomenės sveikata apsaugoma geriau, jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų uždrausti teikti jį rinkai, o būtent pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas produktas yra saugus prieš pateikdamas jį rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos brangiems tyrimams, kurie galiausiai padės įmonėms pateikti produktą rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir taikytinų reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus teisės aktus pareiškėjai turi pateikti svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad įrodytų produkto saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;

(16)  leidimo suteikimo procedūros grindžiamos principu, kad būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis turimomis mokslo žiniomis leidimo suteikimo procedūros dalykas atitinka Sąjungos saugos reikalavimus. Šis principas grindžiamas prielaida, kad visuomenės sveikata ir aplinka apsaugomos geriau, jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų uždrausti teikti jį rinkai, o būtent pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas produktas yra saugus prieš pateikdamas jį rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos brangiems tyrimams, kurie galiausiai padės įmonėms pateikti produktą rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir taikytinų reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus teisės aktus pareiškėjai turi pateikti svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad įrodytų produkto saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  parengtos nuostatos dėl prašymų suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas specifikacijas siekiant užtikrinti, kad Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, ne visada aiškiai supranta tas specifikacijas. Todėl būtų naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams paprašius Tarnyba teiktų jiems rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą Tarnybos rekomendacijos turėtų būti skelbiamos viešai;

(17)  parengtos nuostatos dėl prašymų suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas specifikacijas siekiant užtikrinti, kad Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, ne visada aiškiai supranta tas specifikacijas. Todėl būtų naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams paprašius Tarnyba teiktų jiems rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. Siekiant suteikti geras ir nediskriminuojančias galimybes gauti informaciją ir užtikrinti šio proceso skaidrumą Tarnybos rekomendacijos turėtų būti skelbiamos viešai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Tarnybai turėtų būti žinomas visų tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko planuodamas ateityje teikti prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo veiklos vykdytojai ir juos atliekančios laboratorijos apie tuos tyrimus juos užsakant praneštų Tarnybai. Pagal taikytinas skaidrumo taisykles informacija apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti leidimą;

(18)  Tarnybai turėtų būti žinomas visų tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko planuodamas ateityje teikti prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo veiklos vykdytojai ir juos atliekančios laboratorijos apie tuos tyrimus juos užsakant praneštų Tarnybai. Informacija apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai pateiktas atitinkamas prašymas suteikti arba atnaujinti leidimą ir Tarnyba paskelbė savo oficialią nuomonę;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  visuomenei kyla tam tikrų abejonių dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai vertinti pateikto dalyko. Siekiant papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų susipažinti su visais svarbiais moksliniais duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl leidimo suteikimo procedūros dalyko, reikia numatyti konsultacijas su trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų veiksmingumą, pagal šiame reglamente įtvirtintas skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų vykti paskelbus pramonės atstovų pateiktus tyrimus, įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

(20)  visuomenei kyla abejonių dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai vertinti pateikto dalyko. Siekiant užtikrinti, kad Tarnyba įtrauktų visus svarbius mokslinius duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl leidimo suteikimo procedūros dalyko, reikia numatyti viešas konsultacijas, kai tik viešai paskelbiamas atitinkamas prašymas išduoti leidimą arba jį atnaujinti, siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  tyrimai, įskaitant bandymus, kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, paprastai atitinka tarptautiniu lygmeniu pripažintus principus, kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, susijęs su rezultatų atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais gali kilti taikytinų standartų laikymosi problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų numatyti papildomas garantijas, kad plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė audito sistema, kurią taikydama Komisija patvirtintų valstybių narių taikomas kontrolės priemones, susijusias su tų principų įgyvendinimu tyrimus ir bandymus atliekančiose laboratorijose;

(21)  tyrimai, įskaitant bandymus, kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, paprastai susiję su tarptautiniu lygmeniu pripažintais principais, kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, susijęs su rezultatų atkuriamumu. Tačiau gali kilti taikytinų standartų nesilaikymo problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti įdiegtos nacionalinės sistemos. Siekiant užtikrinti tyrimų kokybę, tikslinga patobulinti audito sistemą, kurią taikydamos valstybės narės kontroliuotų ir užtikrintų tų principų įgyvendinimą tyrimus ir bandymus atliekančiose laboratorijose, o Komisija patvirtintų valstybių narių vykdomą kontrolę;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21 a)  procesas turi būti pakankamai lankstus, kad būtų galima nedelsiant atsižvelgti į naujus, didelį neigiamą poveikį sveikatai turinčius veiksnius, net jeigu jie nėra konkrečiai nurodyti teisės aktais nustatytuose reikalavimuose pateikti duomenis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  maisto sauga yra opus klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. Laikantis principo, kad būtent pramonė turi įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti papildomą patvirtinimo priemonę siekiant aptarti konkrečius didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai saugos klausimais yra prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti papildomus tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad tai bus finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad tokios išimtinės patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų mokslinių pokyčių);

(22)  maisto sauga yra opus klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. Laikantis principo, kad būtent pramonė turi įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti papildomą patvirtinimo priemonę siekiant aptarti konkrečius didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai saugos klausimais yra prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti papildomus tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad tai bus finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad tokios išimtinės patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti Tarnyba. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų mokslinių pokyčių);

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad, nors Tarnyba padarė gana didelę pažangą skaidrumo srityje, rizikos vertinimo procesas, ypač vykdant su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusią leidimo suteikimo procedūrą, ne visada laikomas visiškai skaidriu. Taip iš dalies yra dėl skirtingų skaidrumo ir konfidencialumo taisyklių, nustatytų ne tik Reglamente (EB) Nr. 178/2002, bet ir kituose Sąjungos teisės aktuose žemės ūkio maisto produktų grandinės srityje. Jų sąveika gali padaryti poveikį rizikos vertinimo priimtinumui plačiajai visuomenei;

(23)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad Sąjunga ėmėsi įvairių maisto saugos ir kokybės apsaugos priemonių (Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005, Reglamentas (EB) 853/2004, Reglamentas (EB) 854/2004, visų pirma Direktyvos 2009/128/EB 12 konstatuojamoji dalis), ir, nors Tarnyba padarė gana didelę pažangą skaidrumo srityje, rizikos vertinimo procesas, ypač vykdant su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusią leidimo suteikimo procedūrą, dar nėra visiškai skaidrus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  Orhuso konvencijoje nustatyta nemažai su aplinka susijusių visuomenės teisių. Konvencijoje numatyta teisė visiems gauti valdžios institucijų turimą informaciją apie aplinką, teisė dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais ir teisė peržiūrėti procedūras, kurias taikant apskundžiami viešieji sprendimai, priimti neatsižvelgiant į dvi minėtas teises arba aplinkos teisės aktus apskritai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Europos piliečių iniciatyvoje „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ taip pat patvirtinami nuogąstavimai dėl skaidrumo, susiję su tyrimais, kuriuos pramonė užsako ir pateikia kartu su prašymu suteikti leidimą23;

(24)  kaip Orhuso konvencijos šalis, ES pripažino, kad aplinkos srityje didesnės visuomenės galimybės gauti informacijos ir dalyvauti priimant sprendimus gerina priimamų sprendimų kokybę ir jų įgyvendinimą, ugdo visuomenės sąmoningumą aplinkos klausimais ir sudaro sąlygas išreikšti savo susirūpinimą, o valstybės institucijoms – atkreipti reikiamą dėmesį į šią visuomenės pareikštą nuomonę. Europos piliečių iniciatyvoje „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ taip pat patvirtinami nuogąstavimai dėl skaidrumo, susiję su tyrimais, kuriuos pramonė užsako ir pateikia kartu su prašymu suteikti leidimą23;

__________________

__________________

23 Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, C(2017) 8414 final.

23 Komisijos komunikatas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, C(2017) 8414 final.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  todėl būtina aktyviai didinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą. Reikėtų užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais moksliniais duomenimis ir informacija, teikiamą siekiant pagrįsti prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus ir kitus prašymus pateikti mokslinius duomenis kuo ankstesniame rizikos vertinimo proceso etape. Tačiau tas procesas neturėtų pažeisti galiojančių intelektinės nuosavybės teisių arba bet kokių Sąjungos maistui skirtų teisės aktų nuostatų, kuriomis apsaugomos novatorių padarytos investicijos renkant informaciją ir duomenis, kuriais siekiama pagrįsti atitinkamus prašymus suteikti leidimą;

(25)  siekiant stiprinti atskaitomybę, atkurti visuomenės paramą Tarnybos sprendimams ir užtikrinti Tarybos atsakomybę, būtina iniciatyviai didinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą ir aiškumą. Siekiant užtikrinti viešą kontrolę, reikėtų užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais moksliniais duomenimis ir informacija, teikiamą siekiant pagrįsti prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus ir kitus prašymus pateikti mokslinius duomenis kuo ankstesniame rizikos vertinimo proceso etape;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu atskleidžiant informaciją užtikrinama tinkama pusiausvyra, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus;

(27)  šiuo reglamentu siekiama padaryti užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą ir sudaryti sąlygas visuomenei kuo plačiau naudotis teise į skaidrumą ir galimybe susipažinti su Tarnybos dokumentais, ir jis turi būti skaitomas kartu su Reglamentais (EB) Nr. 1049/2001 ir Nr. 1367/2006;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  šio reglamento nuostatomis dėl aktyvios sklaidos nesiekiama kokiais nors būdais apriboti reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 numatytų teisių galiojimo srities;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  atitinkamai, laikantis Sąjungos maistui skirtuose teisės aktuose numatytų procedūrų, susijusių su prašymais suteikti leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad tam tikra informacija paprastai laikoma slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant įvairias sektorių leidimo suteikimo procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, kurią atskleidus gali būti padaryta didelė žala komerciniams interesams ir kurios dėl to nereikėtų atskleisti visuomenei, sąrašą (toliau – bendrasis konfidencialios informacijos sąrašas). Tokią informaciją reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su numatomu poveikiu sveikatai ir skubia būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą ar aplinką;

(28)  todėl bet kokia informacija, tiesiogiai susijusi su poveikiu sveikatai ar aplinkai, visada turi būti paviešinta. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 tikslinga nustatyti išsamų bendrąjį sąrašą punktų, kokia informacija gali būti laikomi konfidencialia tuo pagrindu, kad ją atskleidus gali būti padaryta didelė žala komercinių interesų apsaugai. Tačiau ši informacija gali būti laikoma slapta tik tuo atveju, jeigu jos sklaidai prieštaraujanti bendrovė, gali pateikdama patikrinamus argumentus įrodyti, kad tokia informacijos sklaida padarytų didelę žalą jos komerciniams interesams („bendrasis konfidencialios informacijos sąrašas“). Skaidrumo principo išimtys turi būti griežtai aiškinamos. Bet kokiu atveju, net jei laikoma, kad informacijos atskleidimas pakenktų ekonominės veiklos vykdytojo komerciniams interesams, informacija neturėtų būti laikoma konfidencialia, kai yra viršesnis visuomenės interesas atskleisti šią informaciją, nes visuomenės sveikatos interesai viršesni už komercinius interesus. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 tikslinga nustatyti išsamų bendrąjį sąrašas, kokia informacija niekada neturėtų būti laikoma konfidencialia, nes ji susijusi su aplinkybėmis, kai visuomenės interesas ją atskleisti yra viršesnis;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  taip pat būtina nustatyti konkrečius reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200124 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/67925. Taigi pagal šį reglamentą neturėtų būti skelbiami jokie asmens duomenys, nebent tai būtų būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą ir patikimumą, kartu užkertant kelią interesų konfliktams;

(30)  asmens duomenų, reikalingų užtikrinant rizikos vertinimo proceso skaidrumą, apsaugos ir konfidencialumo sumetimais taip pat būtinos nuorodos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200124 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/67925. Taigi pagal šį reglamentą neturėtų būti skelbiami jokie asmens duomenys, nebent tai būtų būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą ir patikimumą, kartu užkertant kelią interesų konfliktams. Užtikrinant rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą, tvarumą ir patikimumą, visų pirma siekiant išvengti interesų konfliktų, būtina ir proporcinga skelbti asmenvardžius asmenų, kuriuos Tarnyba paskiria prisidėti prie jos sprendimų priėmimo proceso, be kita ko, prie rekomendacinių dokumentų tvirtinimo;

__________________

__________________

24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

25 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  didesnio skaidrumo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad Tarnybos gaunami prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus būtų tvarkomi veiksmingai, reikėtų sukurti standartinius duomenų formatus ir programinės įrangos paketus. Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 įgyvendinimo sąlygas dėl standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201126;

(31)  didesnio skaidrumo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad Tarnybos gaunami prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus būtų tvarkomi veiksmingai, reikėtų sukurti standartinius duomenų formatus ir programinės įrangos paketus. Siekiant užtikrinti vienodas ir suderintas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 įgyvendinimo sąlygas dėl standartinių duomenų formatų ir programinės įrangos paketų, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201126;

_________________

_________________

262011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

262011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba turi saugoti mokslinius duomenis, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, būtina užtikrinti, kad jie būtų saugomi užtikrinant aukštą saugumo lygį;

(32)  atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba turi saugoti mokslinius duomenis, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, būtina užtikrinti, kad jie būtų saugomi užtikrinant visišką saugumą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  be to, siekiant įvertinti įvairių Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą taip pat reikėtų numatyti Komisijos atliekamą Tarnybos vertinimą pagal Bendrąjį požiūrį į decentralizuotas agentūras. Atliekant vertinimą, visų pirma, turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių atrankos procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir tinkamumą siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir kompetenciją ir užkirsti kelią interesų konfliktams;

(33)  be to, siekiant įvertinti įvairių Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą taip pat reikėtų numatyti Komisijos atliekamą Tarnybos vertinimą pagal Bendrąjį požiūrį į decentralizuotas agentūras. Atliekant vertinimą, visų pirma, turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių atrankos procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir tinkamumą siekiant užtikrinti nepriklausomumą, priežiūrą ir kompetenciją ir užkirsti kelią interesų konfliktams;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą taip pat būtina išplėsti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo sritį, kuri šiuo metu susijusi tik su maistui skirtais teisės aktais, kad į ją taip pat patektų prašymai suteikti leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl pašarų priedų, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu, ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų;

(35)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą ir nepriklausomumą taip pat būtina išplėsti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo sritį, kuri šiuo metu susijusi tik su maistui skirtais teisės aktais, kad į ją taip pat patektų prašymai suteikti leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl pašarų priedų, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu, ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, susijusius su konfidencialia informacija, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą konfidencialią informaciją, be numatytosios Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

(36)  siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, susijusius su konfidencialia informacija, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį, visada turint omenyje, kad atsiradus konkrečiai pagrindui jaudintis dėl visuomenės gerovės ir sveikatos, visuomenės interesas turi pranašumą prieš komercinius interesus. Todėl, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą konfidencialią informaciją, be numatytosios Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

_________________

_________________

352006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

352006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  siekiant toliau stiprinti rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų ryšį Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis ir didinti pranešimo apie riziką darnumą ir nuoseklumą, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(37)  siekiant apsaugoti rizikos vertinimo ir rizikos valdymo etapų ryšį Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis ir didinti pranešimo apie riziką tikslumą ir nuoseklumą, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusiais klausimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  siekiant sudaryti galimybę Tarnybai ir verslo veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų užtikrinant, kad Tarnybos veikla ir toliau vyktų sklandžiai, būtina numatyti šio reglamento taikymo pereinamojo laikotarpio priemones;

(38)  siekiant sudaryti galimybę Tarnybai, valstybėms narėms, Komisijai ir verslo veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų užtikrinant, kad Tarnybos veikla ir toliau vyktų sklandžiai, būtina numatyti šio reglamento taikymo pereinamojo laikotarpio priemones;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti konkrečių nagrinėjamų klausimų suvokimą ir supratimą visame rizikos analizės procese;

a)  skatinti konkrečių nagrinėjamų klausimų skaidrumą, aiškumą, suvokimą ir supratimą visuose rizikos analizės ir valdymo procesuose;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinti nuoseklumą ir skaidrumą formuluojant rizikos valdymo rekomendacijas;

b)  skatinti užtikrinti aukštą sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, didžiausią patikimumą ir skaidrumą formuluojant rizikos valdymo rekomendacijas;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sukurti patikimą pagrindą rizikos valdymo sprendimams suprasti;

c)  sukurti mokslinį pagrindą, kuris leistų nustatyti geriausius rizikos valdymo sprendimus;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  padėti visuomenei suprasti rizikos analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo rezultatais;

d)  padėti visuomenei suprasti rizikos analizės procesą, kad gerėtų atskaitomybė už jo rezultatais ir grįžtų vartotojų pasitikėjimas Sąjunga ir jos institucijomis;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užtikrinti tinkamus informacijos mainus su suinteresuotaisiais subjektais apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto produktų grandine.

f)  užtikrinti tinkamus informacijos mainus su suinteresuotosiomis šalimis apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto produktų grandine, ir strategijas, kaip šios rizikos išvengti.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8a straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) kovoti su neteisingos ir klaidinančios informacijos šaltiniais ir jos skleidimu;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8b straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekviename rizikos analizės proceso etape nuo prašymų teikti mokslines konsultacijas iki rizikos vertinimo pateikimo ir rizikos valdymo sprendimų priėmimo teikiama skaidri informacija;

b)  kiekviename rizikos analizės proceso etape nuo prašymų teikti mokslines konsultacijas iki rizikos vertinimo pateikimo ir rizikos valdymo sprendimų priėmimo nuolat teikiama naujausia ir skaidri informacija;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8b straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  atsižvelgiama į tai, kaip suvokiama rizika;

c)  atsižvelgiama į rizikos lygį, galimas pasekmes ir tai, kaip ji suvokiama;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8b straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  visiems suinteresuotiesiems subjektams padedama suprasti vieni kitus ir dalyvauti dialoge ir

d)  visoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai vartotojams ir vartotojų organizacijoms, aplinkosaugos grupėms, gyvūnų teisių gynėjų asociacijoms, sveikatos organizacijoms, piliečių asociacijoms, mokslinių tyrimų centrams, profesinėms sąjungoms ir kooperatyvams, gamintojų ir ūkininkų asociacijoms, mažųjų ir vidutinių įmonių atstovams, mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriams, padedama suprasti vieniems kitus ir dalyvauti dialoge ir

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8b straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  su teikiama informacija turėtų turėti galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

e)  su teikiama informacija turėtų turėti galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8c straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bendruoju pranešimo apie riziką planu skatinama integruota pranešimo apie riziką sistema, kurios turėtų nuosekliai ir sistemingai laikytis ir rizikos vertintojai, ir rizikos valdytojai tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jame:

2.  Bendruoju pranešimo apie riziką planu skatinama integruota pranešimo apie riziką sistema, kurios turėtų tiksliai ir sistemingai laikytis ir rizikos vertintojai, ir rizikos valdytojai tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu, kartu pripažįstant skirtingas mokslines nuomones, jeigu jų yra. Jame:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8c straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatomi pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant reikiamų pranešimo apie riziką veiksmų tipą ir lygį;

a)  nustatomi veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant reikiamų pranešimo apie riziką veiksmų tipą ir lygį;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8c straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  numatomos tinkamos pagrindinės priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant į atitinkamų tikslinių adresatų grupių poreikius, ir

b)  numatomos tinkamos pagrindinės priemonės ir kanalai (aiški, veiksminga ir prieinama interneto svetainė), kuriuos reikia naudoti pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant į konkrečius atitinkamų tikslinių adresatų grupių poreikius visų pirma numatant specifinę komunikaciją galimose maisto ar aplinkosaugos srities rizikos valdymo situacijose, kuriai reikia daugiau tam skirtų komunikacijos priemonių ir mechanizmų, pavyzdžiui, nemokamų pagalbos telefono numerių, tinkamai išskirtos specialios vietos EFSA interneto svetainėje, mobiliųjų programėlių ir specialių informavimo kampanijų, ir

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

8c straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sukuriami tinkami mechanizmai siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į pranešimą apie riziką ir atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą.

c)  sukuriami tinkami mechanizmai siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į pranešimą apie riziką ir visų suinteresuotųjų šalių atvirą dialogą ir nuolatinį bendravimą, pripažįstant skirtingas mokslines nuomones, jeigu jų yra.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 1a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vienas Europos Parlamento paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b)  du Europos Parlamento paskirti nariai ir du pakaitiniai nariai, turintis teisę balsuoti;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 1 a dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  keturi teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams: vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų ir vienas iš pramonės organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.

c)  penki teisę balsuoti turintys nariai, atstovaujantys pilietinei visuomenei ir maisto grandinės darbuotojų interesams: vienas iš sveikatos organizacijų, vienas iš vartotojų organizacijų, vienas iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas iš ūkininkų organizacijų ir vienas ir agrochemijos ar maisto pramonės organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos narius.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1b.  Valdančiosios tarybos nariai ir tam tikrais atvejais pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į aukšto lygio kompetenciją maisto saugos rizikos vertinimo srityje ir kompetenciją maisto grandinės saugos teisės aktų ir politikos srityje, taip pat svarbius valdymo, administravimo ir biudžeto ir finansų srities įgūdžius.“,

1b.  Valdančiosios tarybos nariai ir tam tikrais atvejais pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į aukšto lygio kompetenciją maisto saugos rizikos vertinimo srityje ir kompetenciją maisto grandinės saugos teisės aktų ir politikos srityje, taip pat svarbius vadovavimo, administravimo ir biudžeto ir finansų srities įgūdžius.“,

Pagrindimas

Pakaitiniai nariai turi teisę balsuoti vietoj tikrųjų narių, vadinasi, jų kvalifikacija turi būti tokia pat.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

25 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jei nenurodyta kitaip, Valdančioji taryba priima sprendimus jos narių balsų dauguma. Pakaitiniai nariai atstovauja nedalyvaujančiam nariui ir balsuoja jo vardu.“;

„Jei nenurodyta kitaip, Valdančioji taryba priima sprendimus jos narių balsų dauguma. Pakaitiniai nariai atstovauja nedalyvaujančiam nariui ir balsuoja jo (jos) vardu.“;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

28 straipsnio 5a dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valstybės narės pasiūlo ekspertus siekdamos kartu pasiekti vykdomojo direktoriaus nustatytą skaičių. Kiekviena valstybė narė pasiūlo bent 12 mokslo sričių specialistų. Valstybės narės gali siūlyti kitų valstybių narių piliečių kandidatūras;

b)  valstybės narės gali pasiūlyti ekspertus nurodytose srityse, remdamosi kvietimu pareikšti susidomėjimą. Valstybės narės taip pat gali siūlyti kitų valstybių narių piliečių kandidatūras;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

28 straipsnio 5a dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remdamasis valstybių narių kandidatūrų pasiūlymais vykdomasis direktorius parengia kiekvienos mokslinės grupės ekspertų sąrašą, kuriame turi būti daugiau asmenų nei numatoma paskirti ekspertų. Vykdomasis direktorius gali nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti, kad dėl pasiūlytų kandidatūrų jis, atsižvelgdamas į šios dalies d punkte išdėstytus atrankos kriterijus, negali sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

c)  remdamasis kandidatūrų pasiūlymais, valstybių narių pateiktais remiantis kvietimu pareikšti susidomėjimą, vykdomasis direktorius parengia kiekvienos mokslinės grupės ekspertų sąrašą, kuriame turi būti daugiau asmenų nei numatoma paskirti ekspertų. Vykdomasis (-oji) direktorius (-ė) gali nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti, kad dėl pasiūlytų kandidatūrų jis (ji), atsižvelgdamas (-a) į šios dalies d punkte išdėstytus atrankos kriterijus, negali sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

28 straipsnio 5a dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Valdančioji taryba užtikrina, kad galutinai paskiriant ekspertus būtų užtikrinama kuo platesnė geografinė aprėptis.

e)  Valdančioji taryba užtikrina, kad galutinai paskiriant ekspertus būtų užtikrinama kuo platesnė, kuo visapusiškesnė ir kuo įtraukesnė geografinė aprėptis.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

28 straipsnio 5d dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5d.  Valstybės narės įgyvendina priemones, kuriomis užtikrinama, kad mokslinių grupių nariai būtų nepriklausomi ir kad jiems nekiltų interesų konfliktų, kaip numatyta 37 straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai turėtų galimybę skirti reikiamą laiką ir dėti pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai negautų jokių nurodymų nacionaliniu lygmeniu ir kad jų nepriklausomas mokslinis dalyvavimas rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos lygmeniu būtų laikomas prioritetine užduotimi siekiant užtikrinti maisto grandinės saugą.

5d.  Valstybės narės įgyvendina priemones, kuriomis užtikrinama, kad jų pasiūlyti mokslinių grupių nariai būtų nepriklausomi ir kad jiems nekiltų interesų konfliktų, kaip numatyta 37 straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai turėtų galimybę užtikrinti reikiamą laiką ir dėti visas pastangas Tarnybos veiklai. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių grupių nariai negautų jokių nurodymų ir nepatirtų spaudimo ar įtakos nacionaliniu lygmeniu ir kad jų nepriklausomas mokslinis dalyvavimas rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos lygmeniu būtų laikomas prioritetine užduotimi siekiant užtikrinti maisto grandinės saugą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo prašymu Tarnybos darbuotojai teikia patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių atliekamo prašymų suteikti leidimą vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Potencialiam prašymo suteikti leidimą pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjui paprašius Tarnybos darbuotojai gali raštu teikti patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir prašymo suteikti leidimą privalomo turinio. Pirmoje pastraipoje nurodytus patarimus teikiantys Tarnybos darbuotojai nedalyvauja jokiame moksliniame darbe (taip pat ir tame, kuris apibrėžtas 28 straipsnio 5f dalyje), kuris yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su prašymu, dėl kurio teikiami patarimai. Tarnybos darbuotojų pateikti patarimai registruojami ir skelbiami Tarnybos svetainėje iš karto po to, kai jie pateikiami. Jais naudojamasi pildant dažnai užduodamų klausimų dokumentą, siekiant parengti išsamesnes gaires pareiškėjams ir sumažinti individualaus susirašinėjimo poreikį.

 

Patarimai teikiami nedarant poveikio paskesniam mokslinių grupių atliekamam prašymų suteikti leidimą vertinimui ir yra neprivalomo pobūdžio. Per [36 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija įvertina, kaip šis straipsnis paveikė Tarnybos veikimą. Ji visų pirma atsižvelgia į tai, kiek atsirado papildomo darbo krūvio ir kiek reikėjo skirti darbuotojų, ir ar dėl to kaip nors buvo pakeistas Tarnybos išteklių paskirstymas siaurinant veiklą viešojo intereso labui.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pranešama informacija skelbiama viešai tik jeigu gautas atitinkamas prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba priėmė sprendimą atskleisti susijusius tyrimus pagal 38 ir 39–39f straipsnius.

3.  Pranešama informacija skelbiama viešai tik jeigu gautas atitinkamas prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba priėmė sprendimą atskleisti susijusius tyrimus ir paskelbė savo mokslinę nuomonę pagal 38 ir 39–39f straipsnius.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarnyba konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl tyrimų, kuriais grindžiami prašymai suteikti leidimą, po to, kai Tarnyba juos paskelbia viešai pagal 38 ir 39–39f straipsnius, siekdama nustatyti, ar dėl prašymo suteikti leidimą dalyko yra kokių nors kitų svarbių mokslinių duomenų arba tyrimų. Ši nuostata netaikoma, kai vykstant rizikos vertinimo procesui pareiškėjai teikia kokią nors papildomą informaciją.

2.  Tarnyba konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl tyrimų, kuriais grindžiami prašymai suteikti leidimą, po to, kai Tarnyba juos paskelbia viešai pagal 38 ir 39–39f straipsnius, siekdama nustatyti, ar dėl prašymo suteikti leidimą dalyko yra kokių nors kitų svarbių mokslinių duomenų arba tyrimų.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32 d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad bandymų įranga atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

Komisijos ekspertai taiko kontrolės priemones, įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, ar bandymų įranga veikia nepriklausomai ir skaidriai, ar aptarnaujama aukštos kvalifikacijos specialistų ir atitinka taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. Tokios kontrolės priemonės taikomos bendradarbiaujant su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32 e straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdama pareiškėjų prievolės pagal maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti pateikimo produkto saugą, išimtinėmis aplinkybėmis Komisija gali prašyti Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus siekiant patvirtinti rizikos vertinimo procese naudojamus įrodymus. Užsakytų tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti.“;

Nedarydama poveikio pareiškėjų prievolei pagal maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti pateikimo produkto saugą, Tarnyba, kai moksliniai duomenys ir išvados vieni kitiems prieštarauja, gali užsakyti mokslinius tyrimus siekiant patvirtinti rizikos vertinimo procese naudojamus įrodymus, kad būtų užtikrintas didesnis maisto produktų ir pašarų saugos patikimumas. Užsakytų tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti.“;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

32e straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Visuose užsakytuose tyrimuose turi būti atsižvelgiama į Direktyvą 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnyba vykdo savo veiklą labai skaidriai. Ji nedelsdama viešai skelbia šiuos dalykus:

Tarnyba užtikrina aukšto lygio skaidrumą, laikydamasi Orhuso konvencijos ir Reglamento (EB) Nr. 1367/2006, nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 ir vykdydama Direktyvą Nr. 2003/4, kuriuose numatyta aktyvi ir sisteminga informacijos apie aplinką sklaida visuomenėje. Ji nedelsdama viešai skelbia šiuos dalykus:

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Mokslo komiteto ir mokslinių grupių bei jų darbo grupių darbotvarkes ir protokolus;

a)  Mokslo komiteto ir mokslinių grupių bei jų darbo grupių darbotvarkes, dalyvių sąrašus ir protokolus;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mokslinius duomenis, tyrimus ir kitą prašymų suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus patvirtinamąją informaciją, įskaitant papildomą pareiškėjų pateiktą informaciją, taip pat kitus mokslinius duomenis ir informaciją, kuriais grindžiami Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai paskelbti mokslinio darbo rezultatus, įskaitant mokslinę nuomonę, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informaciją, kurią grindžiami mokslinio darbo rezultatai, įskaitant mokslines nuomones, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  rekomendacijas, kurias Tarnyba pateikė potencialiems pareiškėjams etape prieš prašymo pateikimą, kaip numatyta 32a ir 32c straipsniuose.

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio -1a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(аа)  Įterpiama -1a dalis:

 

(-1a) Skelbdama savo mokslinę nuomonę Tarnyba taip pat paskelbia:

 

a) mokslinius duomenis, tyrimus ir kitą prašymų suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus patvirtinamąją informaciją, įskaitant papildomą pareiškėjų pateiktą informaciją, taip pat kitus mokslinius duomenis ir informaciją, kuriais grindžiami Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai paskelbti mokslinę nuomonę, atsižvelgdama į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

 

b) informaciją, kurią grindžiami mokslinio darbo rezultatai, įskaitant mokslines nuomones, atsižvelgdama į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39f straipsnius;

 

c) informaciją apie Tarnybos ir pareiškėjų konsultacinius pokalbius pagal 32a ir 32c straipsnius prieš pateikiant prašymus.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 1a dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalies c punkte nurodytos informacijos atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu arba numanomu leidimu arba licencija atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų turinį naudoti, dauginti arba kitaip naudoti; Europos Sąjunga neatsako už tai, kaip juos naudoja trečiosios šalys.

1 dalies c punkte nurodytos informacijos atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu arba numanomu leidimu arba licencija atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų turinį naudoti komerciniais tikslais, dauginti arba kitaip naudoti komerciniais tikslais. Siekiant išvengti abejonių, paskelbta informacija gali būti naudojama tik viešai rezultatų patikrai, be kita ko, siekiant geriau suprasti galimai neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, ir Europos Sąjunga neatsako už tai, kaip juos tuo tikslu naudoja trečiosios šalys.“

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

38 straipsnio 3a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca)  Įterpiama ši 3a dalis:

 

3a. Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 taikymui.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nukrypdama nuo 38 straipsnio Tarnyba neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1.  Nukrypdama nuo 38 straipsnio ir nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 1049/2001, Direktyvos 2003/4 ir bendrojo principo, kad visuomenės sveikatos interesams teiktina pirmenybė prieš privačius interesus, Tarnyba neskelbia informacijos, kurią prašoma ir leidžiama laikyti konfidencialia laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 2 dalies 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  naujoviški komerciniai aspektai ir modeliai, patentuotos formulės ir gaminiai, kurių atžvilgiu nesilaikius konfidencialumą reikalavimų pradiniame prašymo atlikti tyrimą teikimo etape galėtų kilti grėsmė jų apsaugai ir taip pareiškėjas galėtų patirti žalą ir rinkos iškraipymo ir nesąžiningos konkurencijos riziką;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 2 pastraipos 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  komercinė informacija, atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, rinkos dalis arba verslo strategiją ir

3)  komercinė informacija, atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, novatoriškos produkto ir (arba) medžiagos idėjos, rinkos dalis arba verslo strategiją;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija, įtraukta į mokslinio darbo išvadas, įskaitant mokslines nuomones, kurią pateikia Tarnyba ir kuri yra susijusi su nuspėjamu poveikiu sveikatai.“;

b)  informacija, įtraukta į mokslinio darbo išvadas, įskaitant mokslines nuomones, kurią pateikia Tarnyba ir kurioje nurodoma galimo poveikio ir grėsmės visuomenės bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai grėsmė.“;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šia nuostata nepažeidžiama Direktyva 2003/4/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.

Pagrindimas

Ši formuluotė būtina skaidrumo sumetimais.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai pareiškėjas pateikia prašymą laikyti informaciją konfidencialia, jis pateikia nekonfidencialų ir konfidencialų informacijos variantą standartiniais duomenų formatais, jei jie nustatyti, kaip numatyta 39f straipsnyje. Nekonfidencialiame informacijos variante nėra informacijos, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia pagal 39 straipsnio 2 ir 3 dalis. Konfidencialiame informacijos variante pateikiama visa informacija, įskaitant informaciją, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia. Informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, konfidencialiame variante yra aiškiai pažymėta. Pareiškėjas aiškiai nurodo pagrindus, dėl kurių tam tikrą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.

2.  Kai pareiškėjas pateikia prašymą laikyti informaciją konfidencialia, jis pateikia nekonfidencialų ir konfidencialų informacijos variantą standartiniais duomenų formatais, jei jie nustatyti, kaip numatyta 39f straipsnyje. Nekonfidencialiame informacijos variante juodomis juostomis visiškai užbraukiama informacija, kurią pareiškėjas prašo laikyti konfidencialia pagal 39 straipsnio 2 ir 3 dalis. Konfidencialiame informacijos variante pateikiama visa informacija, įskaitant informaciją, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia. Informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, konfidencialiame variante yra aiškiai pažymėta. Pareiškėjas aiškiai nurodo patikrinamus pagrindimus, dėl kurių tam tikrą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39b straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  raštu praneša pareiškėjui apie savo ketinimą atskleisti informaciją ir pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai priimant sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia. Jeigu pareiškėjas nesutinka su Tarnybos įvertinimu, jis gali pareikšti savo nuomonę arba atsiimti savo prašymą per dvi savaites nuo pranešimo apie Tarnybos poziciją datos;

c)  raštu praneša pareiškėjui apie savo ketinimą atskleisti informaciją ir pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai priimant sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia. Jeigu pareiškėjas prieštarauja Tarnybos įvertinimui, jis gali pareikšti savo nuomonę arba atsiimti savo prašymą per dvi savaites nuo pranešimo apie Tarnybos poziciją datos;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39b straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  per dešimt savaičių po prašymo informaciją, susijusią su prašymais suteikti leidimą, laikyti konfidencialia gavimo ir nepagrįstai nedelsdama (papildomų duomenų ir informacijos atveju) priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia, atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, ir apie savo sprendimą praneša pareiškėjui ir Komisijai ir, jei tinkama, valstybėms narėms; ir

d)  per aštuonias savaites po prašymo informaciją, susijusią su prašymais suteikti leidimą, laikyti konfidencialia gavimo ir be nepagrįsto delsimo, jei reikia papildomų duomenų ir informacijos, priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia, atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, ir apie savo sprendimą praneša pareiškėjui ir Komisijai ir visais atvejais valstybėms narėms ir

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39b straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagrįstais atvejais paskelbia bet kokius papildomus duomenis ir informaciją, dėl kurių prašymas laikyti informaciją konfidencialia nebuvo patenkintas, ne anksčiau nei praėjus dviem savaitėms po pranešimo apie sprendimą pareiškėjui, kaip numatyta d punkte.

e)  pagrįstais atvejais paskelbia bet kokius papildomus duomenis ir informaciją, dėl kurių prašymas laikyti informaciją konfidencialia nebuvo patenkintas, ne anksčiau nei praėjus dviem savaitėms ir ne vėliau nei praėjus keturioms savaitėms po pranešimo apie sprendimą pareiškėjui, kaip numatyta d punkte.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus jų gauta informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia ir jis netaps galutinis. Komisija ir valstybės narės taip pat imasi reikiamų priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų paskelbta.

2.  Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus jų gauta informacija nebūtų skelbiama viešai, kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia ir nepaskelbs savo mokslinės nuomonės. Komisija ir valstybės narės taip pat imasi reikiamų priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų paskelbta.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39d straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu vykstant leidimo suteikimo procedūrai pareiškėjas atsiima arba atsiėmė prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės laiko komercinę ir pramoninę informaciją konfidencialia, kaip Tarnyba buvo nusprendusi pagal 39–39f straipsnius. Prašymas laikomas atsiimtu nuo to momento, kai pirminį prašymą gavusi kompetentinga institucija gauna raštišką prašymą. Jeigu prašymas atsiimamas, kol Tarnyba dar nepriėmė sprendimo dėl atitinkamo prašymo laikyti informaciją konfidencialia, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia.

3.  Jeigu vykstant leidimo suteikimo procedūrai pareiškėjas atsiima arba atsiėmė prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės laiko komercinę ir pramoninę informaciją konfidencialia, kaip Tarnyba buvo nusprendusi pagal 39–39f straipsnius. Prašymas laikomas atsiimtu nuo to momento, kai pirminį prašymą gavusi kompetentinga institucija gauna raštišką prašymą. Jeigu prašymas atsiimamas, kol Tarnyba dar nepriėmė sprendimo dėl atitinkamo prašymo laikyti informaciją konfidencialia, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės neskelbia jokios informacijos apie planuotą prašymą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39e straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pareiškėjo pavadinimą ir adresą;

a)  pareiškėjo pavadinimą;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, kad atskleidus fizinių asmenų, dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais gyvūnais arba gaunant toksikologinę informaciją, vardus, pavardes ir adresus daroma didelė žala tų fizinių asmenų privatumui ir neliečiamumui, ir tokia informacija nėra skelbiama, nebent būtų viršesnis viešasis interesas.

2.  Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, kad atskleidus fizinių asmenų, dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais gyvūnais arba gaunant toksikologinę informaciją, vardus, pavardes ir adresus daroma didelė žala tų fizinių asmenų privatumui ir neliečiamumui, keliama grėsmė jų nuomonės nepriklausomumui ir nešališkumui, ir tokia informacija nėra skelbiama, nebent būtų viršesnis viešasis interesas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

39g straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacinės sistemos, kurias Tarnyba naudoja savo duomenims saugoti, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, projektuojamos užtikrinant aukštą saugumo lygį, atitinkantį kylančią saugumo riziką, atsižvelgiant į šio reglamento 39–39f straipsnius. Prisijungti galima įdiegus sistemą, kurioje taikomas bent dviejų pakopų tapatumo nustatymas arba užtikrinamas lygiavertis saugumo lygis. Sistemoje užtikrinama, kad visus prisijungimo prie jos atvejus būtų galima patikrinti atliekant auditą.“;

Informacinės sistemos, kurias Tarnyba naudoja savo duomenims saugoti, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, projektuojamos taip, kad būtų galima užtikrinti aukščiausius saugumo standartus, atitinkančius kylančią saugumo riziką, atsižvelgiant į šio reglamento 39–39f straipsnius. Prisijungti galima įdiegus sistemą, kurioje taikomas bent dviejų pakopų tapatumo nustatymas arba užtikrinamas lygiavertis saugumo lygis. Sistemoje užtikrinama, kad visus prisijungimo prie jos atvejus būtų galima patikrinti atliekant auditą.“;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

57a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 8 straipsnio c punktą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

6.  Pagal 8 straipsnio c punktą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

61 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams po straipsnyje nurodytos datos [reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami bendrieji maistui skirti teisės aktai, įsigaliojimo datos] ir vėliau kas penkerius metus Komisija vertina Tarnybos veiklos rezultatus, susijusius su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūromis ir vieta, kaip numatyta Komisijos gairėse. Vertinamas galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis.

2.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams po straipsnyje nurodytos datos [reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami bendrieji maistui skirti teisės aktai, įsigaliojimo datos] ir vėliau kas penkerius metus Komisija vertina Tarnybos veiklos rezultatus, susijusius su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūromis ir vieta, kaip numatyta Komisijos gairėse. Vertinamas galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis. Priešingai, jeigu atliekant vertinimą nustatoma, kad iškelti tikslai yra įgyvendinami ir laikomasi prisiimtų įsipareigojimų, reikėtų svarstyti galimybę padidinti investicijas siekiant platesnio užmojo rezultatų.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

61 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija, nusprendusi, kad, atsižvelgiant į Tarnybos tikslus, įgaliojimus ir uždavinius, nebetikslinga tęsti jos veiklą, gali siūlyti tam tikras šio reglamento nuostatas atitinkamai pakeisti arba panaikinti.

Išbraukta.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

61 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija vertinimo išvadas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Vertinimo išvados skelbiamos viešai.“

4.  1 ir 2 dalyse nurodytos vertinimo išvados bei rekomendacijos siunčiamos Tarybai ir Europos Parlamentui ir skelbiamos viešai.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2001/18/EB

24 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  24 straipsnis papildomas šia 3a dalimi:

 

3a. Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis 25 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2001/18/EB

28 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai pagal 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamu Mokslo komitetu, jis skelbia pranešimą (prašymą), atitinkamą patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pranešėjo (pareiškėjo) pateiktą papildomą informaciją ir mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39–39f straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis, ir šios direktyvos 25 straipsnyje.“.

4.  Kai pagal 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamu Mokslo komitetu, jis skelbia pranešimą (prašymą), atitinkamą patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pranešėjo (pareiškėjo) pateiktą papildomą informaciją tuo pat metu kaip ir savo mokslinę nuomonę, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39–39f straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis, ir šios direktyvos 25 straipsnyje.“.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003

29 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, savo mokslines nuomones ir Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir atsižvelgiant į šio reglamento 30 straipsnį.

1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją tuo pat metu kaip ir savo mokslinę nuomonę bei Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir atsižvelgiant į šio reglamento 30 straipsnį.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003

29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis 25 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003

30 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje išvardytos informacijos, ir pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba gali leisti laikyti konfidencialia tik toliau išvardytą informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti iš įmanomo patikrinti pagrindimo, gali būti padaryta didelė žala tam tikriems interesams:

2.  Ši informacija nelaikoma konfidencialia:

a) DNR sekos informacija, išskyrus sekas, naudojamas siekiant aptikti, nustatyti ir kiekybiškai įvertinti transformacijos įvykį, ir

a) 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų GMO, maisto arba pašarų pavadinimas ir sudėtis, o prireikus ir nuoroda į substratą bei mikroorganizmą;

b) veisimo metodai ir strategijos.

b) GMO bendrasis aprašas ir leidimo savininko pavardė bei adresas;

 

c) 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų GMO, maisto arba pašarų fizinės, cheminės ir biologinės charakteristikos;

 

d) 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų GMO, maisto arba pašarų poveikis žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai;

 

e) 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų GMO, maisto arba pašarų poveikis gyvūninių produktų charakteristikoms ir jų maistinėms savybėms;

 

f) transformacijos įvykio nustatymo, įskaitant mėginių ėmimą, ir identifikavimo, o prireikus ir transformacijos įvykio nustatymo bei identifikavimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytame maiste arba pašaruose metodai;

 

g) informacija apie atliekų apdorojimą ir reagavimą avarijos atveju.

Pagrindimas

2 dalyje paprasčiausiai pateikiamas dabartinis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tekstas. Jei šiuo pasiūlymu siekiama didinti skaidrumą, tuomet, užuot plėtus informacijos, kurią galima laikyti konfidencialia, sąrašą, reikia išlaikyti dabartinę nuostatą dėl informacijos, kurios niekada negalima laikyti konfidencialia.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

7 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrina galimybę visuomenei susipažinti su prašymu ir bet kokia pareiškėjo pateikta informacija, kaip numatyta 18 straipsnyje.“;

c)  užtikrina galimybę visuomenei tuo pat metu susipažinti su prašymu, bet kokia pareiškėjo pateikta informacija ir jos moksline nuomone, kaip numatyta 18 straipsnyje.“;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  17 straipsnyje įterpiama ši 2a dalis:

 

„2a. Pareiga iniciatyviai skleisti šiame straipsnyje nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis.

1.  Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją tuo pat metu kaip ir savo mokslinę nuomonę, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tarnyba, tvarkydama prašymus dėl galimybės susipažinti su Tarnybos turimais dokumentais, taiko 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais principus.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003

18 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Valstybės narės, Komisija ir Tarnyba visą informaciją, pagal šio straipsnio 2 dalį įvardytą kaip konfidencialią, laiko konfidencialiai, išskyrus atvejus, kai tam, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, gyvūnų sveikata ar aplinka, tokią informaciją reikia išslaptinti. Valstybės narės tvarko prašymus dėl galimybės susipažinti su pagal šį reglamentą gautais dokumentais pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 5 straipsnio nuostatas.“

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003

7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  užtikrina galimybę visuomenei susipažinti su paraiška, svarbia patvirtinamąja informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta informacija, kaip numatyta 14 ir 15 straipsniuose.“;

ii)  užtikrina galimybę visuomenei susipažinti su prašymu, svarbia patvirtinamąja informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta papildoma informacija, kai ji skelbia savo mokslinę nuomonę, kaip numatyta 14 ir 15 straipsniuose.“;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba paskelbia prašymą išduoti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose.“;

1.  Tarnyba paskelbia prašymą išduoti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją, bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir savo mokslines nuomones tuo pat metu kaip ir savo mokslinę nuomonę, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose.“;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  14 straipsnyje įterpiama ši 1a dalis:

 

„1a. Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002

15 straipsnio 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ir Tarnyba įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia.

b)  Tarnyba įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia ir turi pateikti atsakymą bei jo pagrindimą per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

9 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  užtikrina galimybę visuomenei susipažinti su paraiška, svarbia patvirtinamąja informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta informacija, kaip numatyta 19 ir 20 straipsniuose.“;

ii)  užtikrina galimybę visuomenei tuo pat metu susipažinti su prašymu, svarbia patvirtinamąja informacija, bet kokia pareiškėjo pateikta papildoma informacija ir savo moksline nuomone, kaip numatyta 19 ir 20 straipsniuose.“;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba paskelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis, ir šio reglamento 20 straipsnyje.“;

1.  Tarnyba paskelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją tuo pat metu kaip ir savo mokslinę nuomonę, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis mutandis, ir šio reglamento 20 straipsnyje.“;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

19 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  19 straipsnyje įterpiama ši 2a dalis:

 

„2a. Pareiga iniciatyviai skleisti 1 dalyje nurodytą informaciją nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pareiga iniciatyviai skleisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, laikantis 12 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija, Tarnyba ir valstybės narės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 imasi būtinų priemonių, kuriomis užtikrinamas reikiamas pagal šio reglamento nuostatas gautos informacijos konfidencialumas, išskyrus informaciją, kuri turi būti paskelbta, jei to reikia susiklosčius atitinkamoms su žmonių arba gyvūnų sveikatos ar aplinkos apsauga susijusioms aplinkybėms.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

63 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  63 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką taikymui.

3.   Šis straipsnis neturi poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir reglamentų (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 taikymui.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2015/2283

10 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Komisija prašo Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę, Tarnyba užtikrina galimybę visuomenei susipažinti su paraiška pagal 23 straipsnį ir pateikia savo nuomonę, ar atnaujinus sąrašą tikėtina, kad bus padarytas poveikis žmonių sveikatai.“;

3.  Jeigu Komisija prašo Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę, Tarnyba užtikrina visuomenei galimybę susipažinti su prašymu pagal 23 straipsnį, kai paskelbia savo nuomonę dėl to, ar tikėtina, kad atnaujinus sąrašą bus padarytas poveikis žmonių sveikatai.“;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2015/2283

16 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Tarnyba užtikrina galimybę visuomenei susipažinti su paraiška, svarbia patvirtinamąja informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta informacija, kaip numatyta 23 straipsnyje.“;

„Tarnyba užtikrina visuomenei galimybę susipažinti su nekonfidencialia prašyme pateikta informacija ir pranešimu dėl saugos problemų pagal 15 straipsnį tuo pat metu, kai paskelbia savo mokslinę nuomonę, kaip numatyta 23 straipsnyje.“;

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2015/2283

23 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti jos nuomonę pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį, Tarnyba paskelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, taip pat savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir šiame straipsnyje.

1.  Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti jos nuomonę pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį, Tarnyba paskelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, taip pat savo mokslines nuomones tuo pat metu kaip ir savo nuomonę dėl prašymo, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 straipsniuose ir šiame straipsnyje.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  25 straipsnyje įterpiama ši 1a dalis:

 

„1a. Pareiga iniciatyviai skleisti šiame reglamente nurodytą informaciją, laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39 straipsnių, nedaro poveikio jokio fizinio ar juridinio asmens teisei pateikus prašymą susipažinti su dokumentais, kaip nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas

Nuorodos

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

28.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

Paskyrimo data

Jiří Maštálka

23.4.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

12

5

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

12

+

ALDE

António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Sajjad Karim

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Enrico Gasbarra, Virginie Rozière

5

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

S&D

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

6

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tiemo Wölken

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas

Nuorodos

COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

AGRI

28.5.2018

 

PECH

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

23.4.2018

ITRE

24.4.2018

IMCO

19.6.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Renate Sommer

3.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

30.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

16

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Virginie Rozière

Pateikimo data

29.11.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Françoise Grossetête

S&D

Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

16

-

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Karl Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

1

0

EFDD

Julia Reid

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika