ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]

  29.11.2018 - (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) - ***I

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  Referente: Renate Sommer


  Procedūra : 2018/0088(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]

  (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0179),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43., 114. un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0144/2018),

  –  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu[1],

  –   ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 10. oktobra atzinumu[2],

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā arī Zivsaimniecības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0417/2018),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  1. norāde

  Draft legislative resolution

  Grozījums

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. un 114. pantu un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. un 114. pantu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 192. panta 1. punktu,

  Pamatojums

  Atļauja kultivēt vai laist apritē ģenētiski modificētus organismus, augus vai dzīvniekus, kā arī atļauja lietot aktīvās vielas būtiski ietekmē dabisko vidi un cilvēka veselību. Cilvēku veselības aizsardzība ir daļa no ES vides politikas.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  2.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  Riska pārvaldības, novērtēšanas un saziņas pasākumiem cita starpā būtu jābalstās uz piesardzības principa rūpīgu piemērošanu.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  4. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4)  Tāpēc visā riska analīzes gaitā nepieciešams nodrošināt visaptverošu un pastāvīgu riska paziņošanas procedūru, iesaistot Savienības un nacionālos riska novērtētājus un riska pārvaldītājus. Lai nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci visā riska analīzes procesā, šī procedūra būtu jākombinē ar atvērtu dialogu starp visām ieinteresētajām personām.

  (4)  Tāpēc visā riska analīzes gaitā nepieciešams nodrošināt pārredzamu, neatkarīgu, pastāvīgu un iekļaujošu riska paziņošanas procedūru, iesaistot Savienības un nacionālos riska novērtētājus un riska pārvaldītājus. Ar šāda analīzes procesa starpniecību vajadzētu atgūt iedzīvotāju uzticēšanos tam, ka visa procesa pamatā ir šīs regulas mērķis, proti, nodrošināt augstu cilvēka dzīves un veselības līmeni, kā arī patērētāju interešu aizsardzību. Lai nodrošinātu tikai un vienīgi sabiedrības interešu prevalēšanu, precizitāti, visaptverošu pieeju, pārredzamību, konsekvenci un pārskatatbildību visā riska analīzes procesā, šai procedūrai būtu jāsekmē arī plašāka līdzdalība un atvērts dialogs starp visām ieinteresētajām personām, jo īpaši sabiedrību.

  Pamatojums

  Lai iegūtu sabiedrības uzticēšanos, jebkādai informācijai par procesu un tā tirgvedībai vajadzētu būt ar reālu saturu, kas konkrēti parādīs un pierādīs, ka situācija ir uzlabojusies. Pretējā gadījumā jebkuras izmaiņas ir lemtas neveiksmei.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  4.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (4a) Parakstot tirdzniecības nolīgumus, Savienībai ir jānodrošina, ka trešo valstu partneru pārtikas aprites tiesību akti nodrošina vismaz tādu pašu pārtikas nekaitīguma aizsardzību, kā Savienības tiesību akti, lai garantētu patērētāju drošību un novērstu negodīgu konkurenci attiecībā pret Eiropas produktiem.

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai saskaņoti, piemēroti un savlaicīgi izskaidrotu ne tikai pašus riska novērtēšanas konstatējumus, bet arī to, kā šie konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz pieņemt informētus riska pārvaldības lēmumus.

  (5)  Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai precīzi, skaidri, objektīvi un savlaicīgi izskaidrotu ne tikai pašus riska novērtēšanas konstatējumus, bet arī to, kā šie konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz pieņemt informētus riska pārvaldības lēmumus.

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  5.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5a)  Vispārējos pārtikas aprites tiesību aktos nav definēti „citi leģitīmi faktori” saistībā ar to mērķi. Šis princips vienmēr būtu jāpiemēro katrā atsevišķā gadījumā individuāli, bet, tā kā nepastāv vispārīgas pamatnostādnes par principa piemērošanu un interpretāciju, nav konsekvences tā piemērošanā. Tāpēc Komisijai būtu jāsagatavo vispārīgo pamatnostādņu projekts par šā principa piemērošanu.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  6. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6)  Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi riska paziņošanas mērķi un principi, ņemot vērā attiecīgi riska novērtētāju un pārvaldītāju pienākumus.

  (6)  Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi riska paziņošanas mērķi un principi. Šajā sakarībā būtu jāņem vērā attiecīgi riska novērtētāju un pārvaldītāju pienākumi, vienlaicīgi garantējot viņu neatkarību.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  Vispārīgajā plānā būtu jānosaka svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot riska paziņošanas pasākumus, piemēram, atšķirīgi riska līmeņi, riska iedaba un tā potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību, tas, kādas personas vai lietas risks tieši vai netieši skar, riska ekspozīcijas līmeņi, spēja risku kontrolēt un citi faktori, kuri iespaido priekšstatu par riskiem, ieskaitot steidzamības pakāpi, kā arī piemērojamais tiesiskais regulējums un attiecīgais tirgus konteksts. Vispārīgajā plānā turklāt būtu jānosaka izmantojamie rīki un kanāli, kā arī jāizveido piemēroti mehānismi, kas nodrošinātu saskaņotu riska paziņošanu.

  (8)  Vispārīgajā plānā būtu jānosaka praktiski pasākumi, lai darītu sabiedrībai pieejamu nepieciešamo informāciju nolūkā panākt augsta līmeņa pārredzamību riska pārvaldības procesā. Tajā būtu jānosaka svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot riska paziņošanas pasākumus, piemēram, atšķirīgi riska līmeņi, riska iedaba un tā potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību un vidi, tas, kādas personas vai lietas risks tieši vai netieši skar, riska ekspozīcijas līmeņi, spēja risku kontrolēt vai samazināt un citi faktori, kuri iespaido priekšstatu par riskiem, tostarp steidzamības pakāpi, kā arī piemērojamais tiesiskais regulējums un attiecīgais tirgus konteksts. Vispārīgajā plānā turklāt būtu jānosaka izmantojamie rīki un kanāli, kā arī jāizveido piemēroti mehānismi, kas nodrošinātu saskaņotu riska paziņošanu.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9)  Riska novērtēšanas procesa pārredzamība palīdz Iestādei, veicot savus pienākumus, gūt lielāku leģitimitāti patērētāju un plašas sabiedrības acīs, palielina viņu uzticēšanos Iestādes darbam un demokrātiskas sistēmas ietvaros nodrošina lielāku Iestādes atbildību Savienības iedzīvotāju priekšā. Tādēļ ir būtiski saglabāt plašas sabiedrības un citu ieinteresēto personu uzticēšanos Savienības pārtikas aprites tiesību aktu pamatā esošajam riska analīzes procesam un jo īpaši riska novērtēšanai, ieskaitot Iestādes darbības organizāciju, tās neatkarību un pārredzamību.

  (9)  Riska novērtēšanas procesa pārredzamības uzlabošana palīdzētu Iestādei, veicot savus pienākumus, gūt lielāku leģitimitāti patērētāju un plašas sabiedrības acīs, palielina viņu uzticēšanos Iestādes darbam un demokrātiskas sistēmas ietvaros nodrošina lielāku Iestādes atbildību Savienības iedzīvotāju priekšā. Tādēļ ir būtiski atjaunot plašas sabiedrības un citu ieinteresēto personu uzticēšanos Savienības pārtikas aprites tiesību aktu pamatā esošajam riska analīzes procesam un jo īpaši riska novērtēšanai, ieskaitot Iestādes darbības organizāciju, funkcionēšanu, tās neatkarību un pārredzamību.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  10. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10)  Iestādes valdes sastāvu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada Kopīgo paziņojumu par decentralizētām aģentūrām22 būtu lietderīgi pielāgot vienotajai pieejai attiecībā uz decentralizētām aģentūrām.

  svītrots

  __________________

   

  22  https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_lv.pdf

   

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska novērtēšanā.

  (11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, Komisijas, Eiropas Parlamenta, kā arī pilsoniskās sabiedrības un nozares asociāciju pārstāvjus, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska novērtēšanā un lai tiek novērsti jebkuri interešu konflikti.

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12)  Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, lai nodrošinātu augstākos iespējamos kompetences standartus un pēc iespējas plašāku attiecīgu pieredzi, kādu var piedāvāt dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji.

  (12)  Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, lai nodrošinātu augstākos iespējamos kompetences standartus un apņemšanos panākt veselības un vides aizsardzību, kā arī pēc iespējas plašāku attiecīgu pieredzi, kādu var piedāvāt dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13)  Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās lietpratības līmeni. Konkrētāk, ir samazinājies to kandidātu skaits, kuri pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās. Tādēļ sistēma būtu jāstiprina un dalībvalstīm būtu tajā aktīvāk jāiesaistās, lai nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami daudzi eksperti, kuri atbilst Savienības riska novērtēšanas sistēmas vajadzībām attiecībā uz augsta līmeņa zinātnisko lietpratību, neatkarību un daudznozaru speciālajām zināšanām.

  (13)  Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās lietpratības līmeni, izmantojot ekspertu personālu. Turklāt ir samazinājies to kandidātu skaits, kuri pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās, un ir jāpārbauda, kāds ir šīs samazināšanās iemesls. Divas trešdaļas zinātnes ekspertu grupu locekļu ir no sešām dalībvalstīm. Tā kā patlaban 20 % no valstu ekspertiem ir no Lielbritānijas, grūtības piesaistīt atbilstošus ekspertus līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Savienības vēl vairāk saasināsies. Lai efektīvāk risinātu šo problēmu, sistēma ir jāstiprina un jāatbalsta, kā arī jāmudina kandidāti pieteikties un dalībvalstīm jāatbalsta to, ka tiek izplatīti Iestādes aicinājumi izteikt ieinteresētību par dalību zinātnes ekspertu grupās un zinātniskajā komitejā nolūkā nodrošināt, ka ir pieejams pietiekams neatkarīgo ekspertu saraksts, veicot atbalsta darbības un izmantojot stimulus un atlīdzību līdzdalības līmeņa palielināšanai un intereses izteikšanai iesaistīties tajā.

  Pamatojums

  Skaidrojums par Iestādes cilvēkresursu problēmu cēloņiem.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14)  Lai saglabātu riska novērtēšanas neatkarību no riska pārvaldības un citām Savienības līmeņa interesēm, būtu lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem kritērijiem, kuri nodrošina ekspertu izcilību un neatkarību, vienlaikus nodrošinot prasītās daudznozaru speciālās zināšanas katrā ekspertu grupā, zinātnes ekspertu grupu locekļus nominē dalībvalstis, izraugās Iestādes izpilddirektors un ieceļ Iestādes valde. Tāpat šajā sakarā ir būtiski svarīgi, lai minēto zinātnes ekspertu atlasē un iecelšanā piedalītos izpilddirektors, kura pienākums ir aizstāvēt Iestādes intereses un jo īpaši tās speciālo zināšanu neatkarību. Vēl būtu jāievieš papildu pasākumi, ar ko nodrošina, ka zinātniskajiem ekspertiem ir līdzekļi neatkarīgai darbībai.

  (14)  Lai saglabātu riska novērtēšanas neatkarību no riska pārvaldības un citām Savienības līmeņa interesēm, būtu lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem kritērijiem, kuri nodrošina ekspertu izcilību un neatkarību, vienlaikus nodrošinot prasītās daudznozaru speciālās zināšanas katrā ekspertu grupā, zinātnes ekspertu grupu locekļus nominē un atlasa Iestādes izpilddirektors, bet ieceļ Iestādes valde. Tāpat šajā sakarā ir būtiski svarīgi, lai minēto zinātnes ekspertu atlasē un iecelšanā piedalītos izpilddirektors, kurš ir Iestādes juridiskais pārstāvis un kura pienākums ir aizstāvēt Iestādes intereses, jo īpaši tās speciālo zināšanu neatkarību, un uzraudzīt tās veikumu. Būtu arī jāievieš papildu pasākumi, tostarp pienācīga finansiāla kompensācija, lai nodrošinātu, ka zinātniskajiem ekspertiem ir līdzekļi, kas ļauj tiem rīkoties neatkarīgi, un ka viņi velta pietiekamu laiku Iestādes veicamajam riska novērtēšanas darbam.

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15)  Ir būtiski nodrošināt Iestādes efektīvu darbību un uzlabot tās speciālo zināšanu ilgtspēju. Tādēļ nepieciešams pastiprināt Iestādes un dalībvalstu sniegto atbalstu Iestādes zinātnes ekspertu grupu darbam. Proti, ekspertu grupas uzdevumu izpildes vajadzībām Iestādei būtu jāorganizē sagatavošanās darbs, tostarp jāpieprasa, lai Iestādes darbinieki vai nacionālās zinātniskās organizācijas, kas sadarbojas ar Iestādi, izstrādā sākotnējos zinātniskos atzinumus, kurus pēc tam zinātniski recenzē un pieņem ekspertu grupas.

  (15)  Ir būtiski nodrošināt Iestādes efektīvu darbību un uzlabot tās speciālo zināšanu ilgtspēju. Tādēļ nepieciešams pastiprināt Iestādes un dalībvalstu sniegto atbalstu Iestādes zinātnes ekspertu grupu darbam. Proti, ekspertu grupas uzdevumu izpildes vajadzībām Iestādei būtu jāorganizē sagatavošanās darbs, tostarp jāpieprasa, lai Iestādes darbinieki vai nacionālās zinātniskās organizācijas, kas sadarbojas ar Iestādi, izstrādā sākotnējos zinātniskos atzinumus, kurus pēc tam zinātniski recenzē un pieņem ekspertu grupas. Tam nevajadzētu skart Iestādes zinātnisko novērtējumu neatkarību.

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  Atļauju procedūras pamatā ir princips, ka pieteikuma iesniedzējam, ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras priekšmeta atbilstība Savienības drošuma prasībām. Šis princips balstās uz premisu, ka sabiedrības veselība tiek labāk aizsargāta, ja pierādīšanas slogs gulstas uz pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta drošums, nevis publiskām iestādēm, lai kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No minētā principa un piemērojamajām regulatīvajām prasībām izriet, ka pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz Savienības pārtikas nozares tiesību aktos paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras priekšmeta drošumu un — dažos gadījumos — iedarbīgumu.

  (16)  Atļauju procedūras pamatā ir princips, ka pieteikuma iesniedzējam, ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras priekšmeta atbilstība Savienības drošuma prasībām. Šis princips balstās uz premisu, ka sabiedrības veselība un vide tiek labāk aizsargātas, ja pierādīšanas slogs gulstas uz pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta drošums, nevis publiskām iestādēm, lai kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No minētā principa un piemērojamajām regulatīvajām prasībām izriet, ka pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz Savienības pārtikas nozares tiesību aktos paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras priekšmeta drošumu un — dažos gadījumos — iedarbīgumu.

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  16.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (16a)  Savienības aģentūru darba salīdzinājums liecina, ka tādēļ, ka Iestādes atļauju piešķiršanas procedūra var ilgt līdz pat 55 mēnešiem, tā ir piecas reizes ilgāka nekā attiecīgā Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) procedūra. Tas attur uzņēmumus no ieguldīšanas inovatīvos produktos un ilgtermiņā samazina Savienības konkurētspēju. Turklāt ilga atļauju piešķiršanas procedūra vājina uzticēšanos Iestādei. Tādēļ ir steidzami jānodrošina riska novērtēšanas efektivitāte, uzlabojot cilvēkresursus un finanšu resursus.

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17)  Eksistē noteikumi, kas reglamentē atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde varētu nodrošināt augstas kvalitātes zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska novērtēšanas vajadzībām iesniegtais atļaujas pieteikums atbilstu piemērojamajām specifikācijām. Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot minētās specifikācijas. Tādēļ būtu lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma oficiālās iesniegšanas potenciālos pieteikumu iesniedzējus pēc viņu pieprasījuma konsultētu par spēkā esošajiem noteikumiem un atļaujas pieteikuma saturu, tomēr neiesaistītos iesniedzamo pētījumu plānošanā, jo tie joprojām paliek pieteikuma iesniedzēja atbildībā. Lai nodrošinātu minētā procesa pārredzamību, Iestādes ieteikumi būtu jāpublisko.

  (17)  Eksistē noteikumi, kas reglamentē atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde varētu nodrošināt augstas kvalitātes zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska novērtēšanas vajadzībām iesniegtais atļaujas pieteikums atbilstu piemērojamajām specifikācijām. Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot minētās specifikācijas. Tādēļ būtu lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma oficiālās iesniegšanas potenciālos pieteikumu iesniedzējus pēc viņu pieprasījuma konsultētu par spēkā esošajiem noteikumiem un atļaujas pieteikuma saturu. 36 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisijai būtu jānovērtē to vispārīgo konsultāciju ietekme, kas sniegtas Iestādes darbības rezultātā. Jo īpaši Komisijai būtu jānovērtē to ietekme uz Iestādes resursu piešķiršanu un tās neatkarību.

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18)  Iestādei vajadzētu pārzināt visu to pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un laboratorijas, kas tos veic, pasūtījuma veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus paziņo Iestādei. Informācija par paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko tikai pēc tam, kad saskaņā ar piemērojamajiem pārskatāmības noteikumiem ir publiskots attiecīgais atļaujas pieteikums.

  (18)  Iestādei vajadzētu pārzināt visu to pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju vai atjaunošanu. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un laboratorijas, kas tos veic Savienībā vai ārpus tās, pasūtījuma veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus paziņo Iestādei. Informācija par paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko tikai pēc tam, kad saskaņā ar piemērojamajiem pārskatāmības noteikumiem ir publiskots attiecīgais atļaujas vai atjaunošanas pieteikums.

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  20. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (20)  Sabiedrībā eksistē zināmas bažas par to, ka Iestādes novērtējumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu galvenokārt balstās uz nozares iesniegtajiem pētījumiem. Iestāde jau tagad pārmeklē zinātnisko literatūru, lai varētu balstīties arī uz citiem esošiem datiem un pētījumiem par attiecīgo atļaujas procedūras priekšmetu, kas tai iesniegts novērtēšanai. Lai sniegtu papildu garantijas, nodrošinot, ka Iestāde var piekļūt visiem būtiskajiem zinātniskajiem datiem un pētījumiem, kas pieejami par atļaujas procedūras priekšmetu, būtu lietderīgi paredzēt apspriešanos ar trešajām personām ar mērķi identificēt citu būtisku zinātnisko datu vai pētījumu pieejamību. Lai apspriešanās rezultāts būtu kvalitatīvāks, tai būtu jānotiek pēc tam, kad, ievērojot šīs regulas noteikumus par pārredzamību, pētījumi, kurus nozare iesniegusi kopā ar atļaujas pieteikumu, ir tikuši publiskoti.

  (20)  Sabiedrībā eksistē zināmas bažas par to, ka Iestādes novērtējumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu galvenokārt balstās uz nozares iesniegtajiem pētījumiem. Gadījumā, ja tiek iesniegts jauns pieteikums atļaujas saņemšanai vai atjaunošanas procedūrai, Iestādei vienmēr būtu jāveic izpēte zinātniskajā literatūrā, lai varētu ņemt vērā citus datus un pētījumus, kas ir iesniegti novērtēšanai, un vajadzības gadījumā pieprasīt papildu pētījumus. Iestādei būtu jānodrošina publiska piekļuve visai attiecīgajai zinātniskajai literatūrai par šo jautājumu, kas tai ir. Lai sniegtu papildu garantijas, nodrošinot, ka Iestāde var piekļūt visiem būtiskajiem zinātniskajiem datiem un pētījumiem, kas pieejami par atļaujas procedūras priekšmetu, būtu lietderīgi paredzēt apspriešanos ar trešajām personām ar mērķi identificēt citu būtisku zinātnisko datu vai pētījumu pieejamību. Lai apspriešanās rezultāts būtu kvalitatīvāks, tai būtu jānotiek tūlīt pēc tam, kad, ievērojot šīs regulas noteikumus par pārredzamību, pētījumi, kurus nozare iesniegusi kopā ar atļaujas pieteikumu, ir tikuši publiskoti.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  21. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (21)  Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju pieteikumu pamatošanai, parasti tiek veikti, ievērojot starptautiski atzītus principus, kuri nodrošina vienotu pamatu to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu reproducējamību. Tomēr dažos gadījumos var rasties jautājumi par atbilstību piemērojamajiem standartiem, tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto atbilstību verificē. Lai plašai sabiedrībai sniegtu lielāku pārliecību par pētījumu kvalitāti, būtu lietderīgi nodrošināt papildu garantiju līmeni un izveidot stingrāku revīzijas sistēmu, kuras ietvaros Komisija verificētu dalībvalstu veikto kontroli attiecībā uz to, vai laboratorijas, kas veic minētos pētījumus un testus, šos principus īsteno.

  (21)  Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju pieteikumu pamatošanai, būtu jābalsta uz pieejamo zinātnisko literatūru vai ievērojot starptautiski atzītus standartus un Labas laboratoriju prakses principus, kuri nodrošina vienotu pamatu to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu reproducējamību. Tomēr dažos gadījumos var rasties jautājumi par atbilstību piemērojamajiem standartiem, tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto atbilstību verificē. Lai plašai sabiedrībai sniegtu lielāku pārliecību par pētījumu kvalitāti, būtu lietderīgi nodrošināt papildu garantiju līmeni un izveidot stingrāku revīzijas sistēmu, kuras ietvaros Komisija verificētu dalībvalsts vai kādas trešās valsts veikto kontroli sadarbībā ar Komisijas Veselības un pārtikas jomu revīziju un analīžu direktorātu attiecībā uz to, vai laboratorijas, kas veic minētos pētījumus un testus, šos principus īsteno.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  21.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (21a)  Procesā ir jāparedz pietiekams elastīgums, lai ātri varētu ņemt vērā jaunu informāciju par būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, pat ja uz to konkrēti neattiecas reglamentējošās datu prasības.

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  22. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (22)  Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs jautājums, kas skar visus Savienības iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku, ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska novērtēšanā izmantotos pierādījumus. Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta un tā izmantošanā būtu jāsaglabā samērīgums, izlemt to, kad nepieciešams pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, būtu Komisijas kompetencē. Turklāt jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem (piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni zinātniski fakti).

  (22)  Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs jautājums, kas skar visus Savienības iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku, ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska novērtēšanā izmantotos pierādījumus. Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta un tā izmantošanā būtu jāsaglabā samērīgums, izlemt to, kad atšķirīgu zinātnisku konstatējumu gadījumos ir nepieciešams pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, būtu Komisijas kompetencē. Turklāt jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem riska novērtēšanas procesā (piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni zinātniski fakti).

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  23.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (23a)  Orhūsas konvencijā ir noteiktas vairākas sabiedrības tiesības attiecībā uz vidi. Orhūsas konvencija paredz tiesības ikvienam saņemt to informāciju par vidi, kas ir valsts iestāžu rīcībā, tiesības piedalīties vides lēmumu pieņemšanā un tiesības pārskatīt procedūras, lai apstrīdētu publiskus lēmumus, kas ir pieņemti, neievērojot abas iepriekš minētās tiesības vai vides tiesību aktus kopumā.

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  24. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (24)  Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” vēlreiz apstiprināja bažas par pārredzamību attiecībā uz pētījumiem, kurus pasūta un kopā ar atļaujas pieteikumu iesniedz nozare23.

  (24)  Kā Orhūsas konvencijas puse ES ir atzinusi, ka vides aizsardzības jomā uzlabota pieeja informācijai un sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā veicina lēmumu kvalitāti un to īstenošanu, veido sabiedrības izpratni par vides jautājumiem, dod iespēju sabiedrībai izteikt savas bažas un ļauj valsts iestādēm šādas bažas pienācīgi ņemt vērā. Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” vēlreiz apstiprināja bažas par pārredzamību attiecībā uz pētījumiem, kurus pasūta un kopā ar atļaujas pieteikumu iesniedz nozare23.

  __________________

  __________________

  23 Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.

  23 Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  25.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (25a)  Izmantojot Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes modeli, kā ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/20061a 89. līdz 93. pantā, EFSA Apelācijas padome būtu jāizveido, izmantojot deleģētos aktus.

   

  _______________

   

  1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 396. 30.12.2006., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  27. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (27)  Lai noteiktu, kāds atklātības līmenis būs vispiemērotākais, sabiedrībai noteiktās tiesības uz riska novērtēšanas procesa pārredzamību vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 178/2002 mērķus.

  (27)   Lai noteiktu, cik proaktīva informācijas atklāšana nodrošina atbilstošu līdzsvaru, nepieciešamība nodrošināt riska novērtēšanas procesa pārredzamību būtu jāsamēro ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 178/2002 mērķus — cilvēku dzīvības un veselības augsta līmeņa aizsardzību, patērētāju interešu aizsardzību, kā arī dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un vides aizsardzību.

  Pamatojums

  Regulas Nr. 178/2002 5. panta 1. punkta teksts.

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  27.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (27a)  Šajā regulā paredzētie noteikumi par aktīvu izplatīšanu nav domāti, lai jebkādā veidā ierobežotu Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un (EK) Nr. 1367/2006 paredzēto tiesību piemērošanas jomu.

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  30. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (30)  Tāpat risku novērtēšanas procesa pārredzamības kontekstā nepieciešams noteikt īpašas prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67925. Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un ir samērojams ar risku novērtēšanas procesa pārredzamības, neatkarības un uzticamības mērķiem.

  (30)  Tāpat risku novērtēšanas procesa pārredzamības kontekstā nepieciešams atsaukties uz personas datu aizsardzību un konfidencialitāti, kā arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67925. Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un ir samērojams ar risku novērtēšanas procesa pārredzamības, neatkarības un uzticamības mērķiem. Lai nodrošinātu riska novērtēšanas procesa pārredzamību, neatkarību, ilgtspējību un uzticamību, jo īpaši nolūkā nepieļaut interešu konfliktus, tiek uzskatīts par nepieciešamu un samērīgu publicēt ikvienas tās personas vārdu un uzvārdu, ko Iestāde norīkojusi līdzdarboties Iestādes lēmumu pieņemšanas procesā, tostarp pamatnostādņu dokumentu pieņemšanas kontekstā.

  __________________

  __________________

  24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

  24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

  25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

  25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  31. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (31)  Lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc zinātniska devuma, būtu jāizstrādā standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 178/2002 īstenošanai attiecībā uz standarta datu formātu un programmatūras pakotņu pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201126.

  (31)  Lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc zinātniska devuma, būtu jāizstrādā standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu vienotus un saskaņotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 178/2002 īstenošanai attiecībā uz standarta datu formātu un programmatūras pakotņu pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201126.

  _________________

  _________________

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

  Grozījums Nr.    31

  Regulas priekšlikums

  33. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (33)  Turklāt, lai novērtētu, cik rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi paredzēt, ka Komisija saskaņā ar vienoto pieeju attiecībā uz decentralizētām aģentūrām veic Iestādes izvērtēšanu. Šādā izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu grupu locekļu atlases procedūras ir pārredzamas, cik izmaksefektīvi tās darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt neatkarību un kompetenci un novērst interešu konfliktus.

  (33)  Turklāt, lai novērtētu, cik rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi veikt Iestādes neatkarīgu izvērtēšanu. Šādā izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu grupu locekļu atlases procedūras ir pārredzamas, cik efektīvi izmaksu ziņā tās darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt neatkarību un kompetenci un novērst interešu konfliktus.

  Grozījums Nr.    32

  Regulas priekšlikums

  33.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (33a)  Septītajā Eiropas vides rīcības programmā prioritāte piešķirta tādu veidu izstrādei un īstenošanai, kas paredzēti, lai risinātu jautājumu par ķīmisko vielu kombinēto ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Lai novērtētu vielu savienojumu ietekmi, ir vajadzīga starpnozaru pieeja, ciešāka sadarbība starp Eiropas līmeņa uzraudzības iestādēm un piemērotu procedūru izstrāde.

  Pamatojums

  Ar šo grozījumu tiek mēģināts visās attiecīgajās nozarēs pieņemt saskaņotu pieeju Eiropas ķīmisko vielu novērtēšanas procesam, piešķirot EFSA galveno lomu. Turklāt tiem, kas veic novērtējumus, ir svarīgi ņemt vērā vielu savienojumu ietekmi tā , lai varētu īstenot arī attiecīgus pārvaldības pasākumus.

  Grozījums Nr.    33

  Regulas priekšlikums

  35. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (35)  Lai nodrošinātu risku novērtēšanas procesa pārredzamību, būtu arī jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 178/2002 tvērums, kurā patlaban ir tikai pārtikas aprites tiesību akti, aptverot arī atļauju pieteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 kontekstā attiecībā uz barības piedevām, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 kontekstā attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 kontekstā — attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem.

  (35)  Lai nodrošinātu risku novērtēšanas procesa pārredzamību un neatkarību, būtu arī jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 178/2002 tvērums, kurā patlaban ir tikai pārtikas aprites tiesību akti, aptverot arī atļauju pieteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 kontekstā attiecībā uz barības piedevām, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 kontekstā attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 kontekstā — attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem.

  Grozījums Nr.    34

  Regulas priekšlikums

  36. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (36)  Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā nozares īpatnības konfidenciālas informācijas sakarā, sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku novērtēšanas procesa pārredzamību — arī no Orhūsas Konvencijas1 izrietošās tiesības — vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ievērojot Savienības nozares tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto pieredzi. Tātad, lai papildus Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētajiem konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl citus šādus elementus, būtu jāgroza Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) Nr. 1829/2003, Regula (EK) Nr. 1831/2003, Regula (EK) Nr. 1935/2004 un Regula (EK) Nr. 1107/2009.

  (36)  Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā nozares īpatnības konfidenciālas informācijas sakarā, ir nepieciešams izsvērt attiecīgās sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku novērtēšanas procesa pārredzamību, tostarp tiesības izmantot proaktīvu informāciju attiecībā uz šo procesu salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ievērojot Savienības nozares tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto pieredzi. Tātad, lai papildus Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētajiem konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl citus šādus elementus, būtu jāgroza Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) Nr. 1829/2003, Regula (EK) Nr. 1831/2003, Regula (EK) Nr. 1935/2004 un Regula (EK) Nr. 1107/2009. Šajā regulā paredzētie noteikumi par aktīvu izplatīšanu un Iestādes konfidencialitātes pieprasījuma novērtēšanu nekādā veidā nedrīkstētu ierobežot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006 paredzēto tiesību piemērošanas jomu.

  _____________________________

   

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

   

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšlikums

  36.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (36a)  Ar Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudi tika uzsvērts pārredzamības trūkums riska pārvaldības procesā. Sabiedrība ir labāk jāinformē par apsveramajām riska pārvaldības iespējām, patērētāju un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni, ko panāktu katrs no šiem risinājumiem, kā arī par faktoriem, kuri nav riska novērtējuma rezultāti, bet kurus riska pārvaldītāji ņem vērā, un par to, kā tie tiek savstarpēji izsvērti lēmumu pieņemšanas procesā.

  Grozījums Nr.    36

  Regulas priekšlikums

  37. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (37)  Lai vēl vairāk stiprinātu saikni starp Savienības un nacionālā līmeņa risku novērtētājiem un risku pārvaldītājiem un risku paziņošanas saskaņotību un konsekvenci, tiesības pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt vispārīgu plānu par risku paziņošanu jautājumos, kas skar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. Jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā iesaistīto Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm.

  (37)  Lai uzlabotu interaktīvo apmaiņu ar informāciju visā riska analīzes procesā, starp Savienības un nacionālā līmeņa risku novērtētājiem un risku pārvaldītājiem, kā arī ar citām pārtikas ķēdes ieinteresētajām personām, piemēram, uzņēmējiem, patērētāju un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt vispārīgu plānu par risku paziņošanu jautājumos, kas skar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. Vispārīgajā plānā par riska paziņošanu būtu jānosaka praktiski pasākumi, lai darītu sabiedrībai pieejamu nepieciešamo informāciju nolūkā panākt augsta līmeņa pārredzamību riska pārvaldības procesā. Tāpēc ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā iesaistīto Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm.

  Grozījums Nr.    37

  Regulas priekšlikums

  37.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (37a)  Noteikumi par to, kādai informācijai jābūt publiskotai, nedrīkstētu skart Regulu (EK) Nr. 1049/2001, kā arī valsts vai Savienības tiesību aktus par publisku piekļuvi oficiāliem dokumentiem.

  Grozījums Nr.    38

  Regulas priekšlikums

  38. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (38)  Lai Iestādei un uzņēmējiem ļautu pielāgoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot, ka Iestādes darbība turpinās bez traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas piemērošanu būtu jānosaka pārejas pasākumi.

  (38)  Lai Iestādei, dalībvalstīm, Komisijai un uzņēmējiem ļautu pielāgoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot, ka Iestādes darbība turpinās bez traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas piemērošanu būtu jānosaka pārejas pasākumi.

  Grozījums Nr.    39

  Regulas priekšlikums

  39.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (39a)  Tā kā šajā priekšlikumā iekļautie grozījumi paredz plašu pilnvaru piešķiršanu Iestādei attiecībā uz riska novērtēšanu un konfidencialitātes pārbaudi, ir būtiski jāpalielina Iestādes budžets, kā paredzēts Komisijas priekšlikuma 3. pielikumā. Priekšlikums atbilst kārtējai daudzgadu finanšu shēmai un no tā var izrietēt arī tādu īpašu instrumentu izmantošana, kas definēti Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013. Ja Eiropas Parlamenta un dalībvalstu apspriedēs par Savienības budžetu nevarēs rast iespējas nodrošināt nepieciešamos budžeta līdzekļus, Komisijai, izmantojot deleģēto aktu, jānāk klajā ar alternatīvu finansēšanas priekšlikumu.

  Pamatojums

  Ņemot vērā AK izstāšanās no ES ietekmi uz ES budžetu, sarunu par daudzgadu finanšu shēmu iznākums ir pilnīgi neskaidrs. Ja Ministru Padome un Eiropas Parlaments nevarēs vienoties par atbilstīgu EFSA budžetu, Iestādei tiktu paredzētas pilnvaras, kuras tā ar pašreizējiem finanšu resursiem un cilvēkresursiem vienkārši nespēj īstenot. Tādā gadījumā sarunās par Komisijas priekšlikumu ir jāapspriež cita alternatīva.

  Grozījums Nr.    40

  Regulas priekšlikums

  40.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (40a)  Nesenie ar pārtikas nekaitīgumu saistītie notikumi ir pierādījuši vajadzību izstrādāt atbilstīgus pasākumus ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu, ka uz visu pārtiku neatkarīgi no tās veida un izcelsmes, kā arī visu barību attiecina kopējus pasākumus, ja rodas nopietns risks cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi. Ar šo visaptverošo pieeju ārkārtas pārtikas nekaitīguma pasākumiem būtu jānodrošina efektīva rīcība, izvairoties no mākslīgām atšķirībām jebkādu nopietnu risku pārtikai vai barībai iztirzāšanā ar saskaņotas kopīgas brīdinājumu pārvaldības procedūras starpniecību.

  Pamatojums

  Ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 (50.–54. pants) ir izveidota RASFF kopā ar tās pamatnoteikumiem, piemērošanas jomu un darbību. Pēc tam tika konstatēti trūkumi, kas bija jālabo, pieņemot Regulu (ES) Nr. 16/2011, kurā nebija ietvertas saskaņotas procedūras, kas jāievēro visām dalībvalstīm, kā arī tas, ka ir nepieciešama Komisijas pilnvaru uzlabošana attiecībā uz brīdinājumiem. Ir vajadzīga kopīga, obligāta un pastiprināta procedūra pārtikas brīdinājumu pārvaldībai.

  Grozījums Nr.    41

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  6. pants – 2. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (-1)  Regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

  2.  Riska novērtēšanu pamato ar pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem un veic neatkarīgi, objektīvi un pārredzami.

  “2.   Riska novērtēšanu pamato ar visiem pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem un veic neatkarīgi, objektīvi un pārredzami.

   

  (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

  Pamatojums

  Pieteikuma iesniedzējs kopā ar saviem pētījumiem par glifosātu iesniedza tikai 52 % pieejamo zinātnisko publikāciju. Ar Vācijas Federālā riska novērtēšanas institūta, kas ir ziņojumu sagatavotājs EFSA, veikto „Klimisch vērtējuma” palīdzību lielākā daļu šo pētījumu ir klasificēti kā tādi, kuru vērtība ir ierobežota, ļoti nelielā mērā ietekmējot novērtējuma rezultātus. Tā rezultātā EFSA piešķir lielāku nozīmi paša iesniedzēja veiktajiem pētījumiem. Riska analīzē nebūtu iespējams noraidīt publikācijas par salīdzinošiem pētījumiem.

  Grozījums Nr.    42

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  7. pants – 1. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (-1a)  Regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

  1.  Īpašos apstākļos, kad, novērtējot pieejamo informāciju, identificēta iespējama kaitīga ietekme uz veselību, bet nav zinātniskas pārliecības, var pieņemt riska pārvaldības pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Kopienas izraudzīto augsto veselības aizsardzības līmeni, līdz saņem turpmāku zinātnisko informāciju par pilnīgāku riska novērtējumu.

  "1.   Īpašos apstākļos, kad, novērtējot pieejamo informāciju, identificēta iespējama kaitīga ietekme uz veselību, bet nav zinātniskas pārliecības, pieņem riska pārvaldības pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Kopienas izraudzīto augsto veselības aizsardzības līmeni, līdz saņem turpmāku zinātnisko informāciju par pilnīgāku riska novērtējumu.

  Pamatojums

  Glifosāta lietā formas „var pieņemt” aizstāšana ar formu „pieņem”; EFSA, pieņemot lēmumus, būtu jāvadās pēc piesardzības principa un COM, jo bija “iespējama kaitīga ietekme uz veselību, bet zinātniskā nenoteiktība joprojām saglabājas” saskaņā ar 7. pantu. Tā vietā, lai veiktu “pagaidu riska pārvaldības pasākumus” (7. pants), iestādes, šķiet, ir piemērojušas pieeju “šaubas par labu vielai”. Tāpēc, ja ir piemērojams PCP, jāveic pagaidu riska pārvaldības pasākumus, nevis jāizmanto forma “var pieņemt”.

  Grozījums Nr.    43

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  8.a pants

  8.a pants

  Riska paziņošanas mērķi

  Riska paziņošanas mērķi

  Riska paziņošana, kurā turklāt ņem vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, ir orientēta uz šādiem mērķiem:

  Riska paziņošana, kurā turklāt ņem vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, ir orientēta uz šādiem mērķiem:

  (a)  visā riska analizēšanas procesā veicināt informētību un izpratni par konkrētajiem aplūkotajiem jautājumiem;

  (a)  visā riska analizēšanas un pārvaldības procesā veicināt informētību un izpratni par konkrētajiem aplūkotajiem jautājumiem;

  (b)  veicināt konsekvenci un pārredzamību riska pārvaldības ieteikumu formulēšanā;

  (b)  veicināt konsekvenci, pārredzamību un skaidrību riska pārvaldības variantu, ieteikumu un lēmumu attiecībā uz to formulēšanā;

  (c)  būt par stabilu pamatu riska pārvaldības lēmumu izprašanai;

  (c)  veicināt stabilu zinātnisku pamatu riska pārvaldības lēmumu izprašanai, tostarp informāciju par:

   

  (i)  to, kā izvēlētais riska pārvaldības variants atspoguļo riska novērtējuma nenoteiktības pakāpi un patērētāju un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni, ko tas sasniegtu;

   

  (ii)  kā minēts 6. panta 3. punktā, faktoriem, kas nav riska novērtējuma rezultāti un ko riska pārvaldītāji ņēma vērā, un to, kā šie faktori tika izvērtēti savstarpēji;

  (d)  sekmēt sabiedrības izpratni par riska analizēšanas procesu, lai vairotu pārliecību par tā iznākumu;

  (d)  veicināt sabiedrības izpratni par riska analizēšanas procesu, lai vairotu pārliecību par tā iznākumu, tostarp sniegt skaidru un konsekventu informāciju par riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgajiem uzdevumiem, pilnvarām un pienākumiem;

  (e)  veicināt, ka visas ieinteresētās personas ir attiecīgi iesaistītas; un

  (e)  veicināt visu ieinteresēto personu, tostarp pārtikas ķēdes uzņēmēju, patērētāju un citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, līdzsvarotu iesaistīšanos;

  (f)  nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, notiek pienācīga informācijas apmaiņa ar ieinteresētajām personām.

  (f)  nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, notiek pārredzama un godīga informācijas apmaiņa ar ieinteresētajām personām, kas minētas e) apakšpunktā;

   

  (fa)  informēt patērētāju par riska novēršanas stratēģijām un

   

  (fb)  cīnīties pret nepatiesas informācijas izplatīšanu un tās avotiem.

  Grozījums Nr.    44

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.b pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  8.b pants

  8.b pants

  Vispārīgie riska paziņošanas principi

  Vispārīgie riska paziņošanas principi

  Ņemot vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, riska paziņošana:

  Ņemot vērā riska novērtētāju un riska pārvaldītāju attiecīgās lomas, riska paziņošana:

  (a)  nodrošina, ka, balstoties uz pārredzamības, atklātības un atsaucības principu, notiek interaktīva apmaiņa ar precīzu, lietderīgu un savlaicīgu informāciju;

  (a)  nodrošina, ka, balstoties uz pārredzamības, atklātības un atsaucības principu, ar visām ieinteresētajām pusēm notiek interaktīva apmaiņa ar precīzu, pilnīgu un savlaicīgu informāciju;

  (b)  ikvienā riska analīzes posmā no brīža, kad tiek formulēts pieprasījums sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, kad tiek sniegts riska novērtējums un pieņemti riska pārvaldības lēmumi, sagādā pārredzamu informāciju;

  (b)  ikvienā riska analīzes posmā no brīža, kad tiek formulēts pieprasījums sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, kad tiek sniegts riska novērtējums un pieņemti riska pārvaldības lēmumi, sagādā pārredzamu informāciju;

  (c)  ņem vērā priekšstatus par riskiem;

  (c)  pievēršas priekšstatiem par riskiem;

  (d)  atvieglina saprašanos un dialogu starp visām ieinteresētajām personām; un

  (d)  atvieglina saprašanos un dialogu starp visām ieinteresētajām personām;

  (e)  turklāt ņemot vērā konfidencialitāti un personas datu aizsardzību, ir piekļūstama — arī procesā tieši neiesaistītām personām.

  (e)  turklāt ņemot vērā konfidencialitāti un personas datu aizsardzību, ir piekļūstama — arī procesā tieši neiesaistītām personām un

   

  (ea)  izstrādā pieejas, lai labāk informētu par atšķirību starp bīstamību un risku.

  Grozījums Nr.    45

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.c pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  8.c pants

  8.c pants

  Vispārīgais riska paziņošanas plāns

  Vispārīgais riska paziņošanas plāns

  1.  Komisija ir pilnvarota ciešā sadarbībā ar Iestādi un dalībvalstīm un pēc attiecīgas sabiedriskas apspriešanas, ņemot vērā 8.a un 8.b pantā aprakstītos attiecīgos mērķus un vispārīgos principus, saskaņā ar 57.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri iedibina vispārīgu riska paziņošanas plānu ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi saistītos jautājumos.

  1.  Komisija ir pilnvarota ciešā sadarbībā ar Iestādi un dalībvalstīm un pēc attiecīgas sabiedriskas apspriešanas, ņemot vērā 8.a un 8.b pantā aprakstītos attiecīgos mērķus un vispārīgos principus, saskaņā ar 57.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kas papildina šo regulu un kuri iedibina vispārīgu riska paziņošanas plānu ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi saistītos jautājumos.

  2.  Vispārīgais riska paziņošanas plāns atbalsta integrētu riska paziņošanas satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā līmenī saskanīgi un sistemātiski ievēro gan riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji. Plānā:

  2.  Vispārīgais riska paziņošanas plāns atbalsta integrētu riska paziņošanas satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā līmenī saskanīgi un sistemātiski ievēro gan riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji. Plānā:

  (a)  ir apzināti galvenie faktori, kas jāņem vērā, apsverot, kāda veida un kāda līmeņa darbības riska paziņošanā vajadzīgas;

  (a)  ir apzināti galvenie faktori, kas jāņem vērā, apsverot, kāda veida un kāda līmeņa darbības riska paziņošanā vajadzīgas;

  (b)  ņemot vērā attiecīgo mērķauditorijas grupu vajadzības, ir apzināti galvenie atbilstīgie rīki un galvenie kanāli, ko izmantot riska paziņošanā, un

  (b)  lai nodrošināt visu ieinteresēto personu, tostarp pārtikas ķēdes uzņēmēju, patērētāju un citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, līdzsvarotu iesaistīšanos, ir apzināti galvenie atbilstīgie rīki un galvenie kanāli, ko izmantot riska paziņošanā;

  (c)  ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas saskaņotāk un ka starp visām ieinteresētajām personām notiek atvērts dialogs.

  (c)  ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas saskaņotāk, tostarp sistemātiski atzīstot un izskaidrojot atšķirības zinātniskajā novērtējumā vai priekšstatu par pieņemamo riska līmeni;

   

  (ca)  paredzēt praktiskus pasākumus un termiņu, lai 55.a panta 1. punktā minēto informāciju darītu publiski pieejamu.

  3.  Vispārīgo riska paziņošanas plānu Komisija pieņem līdz [divi gadi no šīs regulas piemērošanas dienas] un, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību un gūto pieredzi, pastāvīgi atjaunina.”;

  3.  Vispārīgo riska paziņošanas plānu Komisija pieņem līdz [divi gadi no šīs regulas piemērošanas dienas] un, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību un gūto pieredzi, pastāvīgi atjaunina.”;

  Grozījums Nr.    46

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.d pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  8.d pants

   

  Riska paziņošanas pārredzamība

   

  1.  Komisija, Iestāde un dalībvalstis veic savus riska paziņošanas pienākumus saskaņā ar pārtikas aprites tiesību aktiem, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni.

   

  2.  Komisija var izdot attiecīgas pamatnostādnes.

  Grozījums Nr.    47

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  9. pants

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

  9. pants

  9. pants

  Sabiedriskā apspriešana

  Sabiedriskā apspriešana

  Sagatavojot, novērtējot un pārskatot pārtikas aprites tiesību aktus, atklāti un pārredzami, tieši vai ar pārstāvniecības struktūru starpniecību apspriežas ar sabiedrību, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams jautājuma steidzamības dēļ.

  Riska analīzes gaitā, kā arī sagatavojot, novērtējot un pārskatot pārtikas aprites tiesību aktus, atklāti un pārredzami, tieši vai ar pārstāvniecības struktūru starpniecību apspriežas ar sabiedrību, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams jautājuma steidzamības dēļ.

  Pamatojums

  Papildina ar: „riska analīzes gaitā, kā arī” Šis grozījums par pārredzamības principu, ko reglamentē ar Regulu Nr. 178/2002, atbilst Komisijas nodomam pastiprināt pārredzamību riska analīzes procesa gaitā.

  Grozījums Nr.    48

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  10. pants

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (1b)  Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

  10. pants

  10. pants

  Sabiedrības informēšana

  Sabiedrības informēšana

  Neierobežojot Kopienas un valstu tiesību aktu noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, gadījumos, kad ir pamatots iemesls aizdomām, ka pārtika vai barība var radīt risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai, atkarībā no minētā riska iedabas, nopietnības un apjoma, valsts iestādes sper attiecīgus soļus, lai informētu plašu sabiedrību par riska veselībai iedabu, pēc iespējas pilnīgi identificējot pārtiku vai barību, vai pārtikas vai barības veidu, iespējamo risku, un pasākumus, ko veic vai ko veiks, lai no minētā riska izvairītos, lai to samazinātu vai novērstu.

  1.  Neierobežojot Kopienas un valstu tiesību aktu noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, gadījumos, kad ir pamatots iemesls aizdomām, ka pārtika vai barība var radīt risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai, atkarībā no minētā riska iedabas, nopietnības un apjoma, valsts iestādes sper attiecīgus un savlaicīgus soļus, lai informētu plašu sabiedrību par riska veselībai iedabu, pēc iespējas pilnīgi identificējot attiecīgos produktus, iespējamo risku, ko tie var radīt un pasākumus, ko veic vai ko veiks, lai no minētā riska izvairītos, lai to samazinātu vai novērstu. Šo punktu piemēro arī tad, ja ir aizdomas par neatbilstību, kas radusies, iespējams, ar krāpniecisku vai maldinošu praksi veiktu piemērojamo Savienības tiesību aktu iespējamu apzinātu pārkāpumu gadījumā.

   

  2.  Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu īstenošanu, Komisija 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā pieņem īstenošanas aktus par īstenošanas kārtību.”

  Grozījums Nr.    49

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  22. pants – 7. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (1c)  Regulas 22. panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

  Iestāde cieši sadarbojas ar dalībvalstu kompetentajām struktūrām, kas veic Iestādes uzdevumiem līdzīgus uzdevumus.

  Iestāde rīkojas, sadarbojoties ar Eiropas Savienības novērtēšanas aģentūrām.

  Pamatojums

  Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt EFSA juridiskās pilnvaras un koordināciju starp aģentūrām, ievērojot nepieciešamību ņemt vērā visus iespējamos scenārijus, kas ir saistīti ar ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrību un vidi.

  Grozījums Nr.    50

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1.d punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  23. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (1d)  Regulas 23. panta b) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

  (b)  sekmēt un koordinēt vienotu riska novērtējuma metožu attīstību sfērās, kas ir tās misijas jomā;

  “(b)  sekmēt un koordinēt, izmantojot transversālu pieeju, vienotu riska novērtējuma metožu izstrādi tās pamatuzdevumu jomās, jo īpaši ņemot vērā ķīmisko vielu savienojuma efektu, kas var ietekmēt cilvēku veselību un vidi;

  Pamatojums

  Ar šo grozījumu tiek mēģināts visās attiecīgajās nozarēs pieņemt saskaņotu pieeju Eiropas ķīmisko vielu novērtēšanas procesam, piešķirot EFSA galveno lomu. Turklāt tiem, kas veic novērtējumus, ir svarīgi ņemt vērā vielu savienojumu ietekmi tā , lai varētu īstenot arī attiecīgus pārvaldības pasākumus.

  Grozījums Nr.    51

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 1.a punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.a  Papildus 1. punktā minētajiem locekļiem un viņu vietniekiem valdē ir:

  1.a  Papildus 1. punktā minētajiem locekļiem un viņu vietniekiem valdē ir:

  (a)  divi balsstiesīgi locekļi un viņu vietnieki, kurus iecēlusi Komisija un kuri to pārstāv;

  (a)  divi balsstiesīgi locekļi un viņu vietnieki, kurus iecēlusi Komisija un kuri to pārstāv;

  (b)  viens balsstiesīgs loceklis, kuru iecēlis Eiropas Parlaments;

  (b)  divi balsstiesīgi locekļi, kurus iecēlis Eiropas Parlaments;

  (c)  četri balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas aprites ķēdes intereses, proti, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām un viens no nozaru organizācijām. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.

  (c)  seši balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas aprites ķēdes intereses, proti, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no sabiedrības veselības nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām, viens no agroķīmiskajām organizācijām un viens no pārtikas produktu ražotāju organizācijām. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.

  Grozījums Nr.    52

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Locekļu un vietnieku pilnvaru laiks ir četri gadi. Tomēr 1.a punkta a) un b) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks nav ierobežots. 1.a punkta c) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir atjaunojams tikai vienreiz.

  2.  1.a punkta b) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir atjaunojams maksimāli uz 2,5 gadiem. Šā panta 1.a punkta a) un c) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. Šā panta 1.a punkta c) apakšpunktā minēto locekļu pilnvaru laiks ir atjaunojams tikai vienreiz.

  Grozījums Nr.    53

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a un b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  28. pants – 5. līdz 5.g punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Zinātniskās komitejas locekļus, kas nav zinātnes ekspertu grupu locekļi, un 5.b punktā minētos papildu locekļus pēc izpilddirektora priekšlikuma uz atjaunojamu pilnvaru laiku pieci gadi ieceļ valde; locekļus ieceļ pēc tam, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, attiecīgos vadošos zinātniskos izdevumos un Iestādes tīmekļvietnē bijis publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību.”;

  5.  Zinātniskās komitejas locekļus, kas nav zinātnes ekspertu grupu locekļi, un zinātnes ekspertu grupu locekļus uz atjaunojamu pilnvaru laiku pieci gadi ieceļ valde, ievērojot šādu procedūru:

  5.a  Zinātnes ekspertu grupu locekļus uz atjaunojamu pilnvaru laiku pieci gadi ieceļ valde; iecelšanas procedūra ir šāda:

   

  (a)  izpilddirektors, konsultējies ar valdi, dalībvalstīm nosūta pieprasījumu nodrošināt konkrētās daudznozaru speciālās zināšanas, kas vajadzīgas katrā zinātnes ekspertu grupā, un norāda, cik ekspertu kandidatūru dalībvalstīm jānominē. Izpilddirektors dalībvalstis informē par Iestādes neatkarības politiku un īstenošanas noteikumiem, kas piemērojami zinātnes ekspertu grupu locekļiem. Dalībvalstis publisko uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, uz kura arī balstās to nosauktās kandidatūras. Par dalībvalstīm nosūtītajiem pieprasījumiem izpilddirektors informē valdi;

  (a)  Izpilddirektors, konsultējies ar valdi, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, attiecīgajās vadošajās zinātniskajās publikācijās un Iestādes tīmekļa vietnē publicē uzaicinājumu izteikt ieinteresētību un informē dalībvalstis. Uzaicinājumā nosaka konkrētās daudznozaru speciālās zināšanas, kas ir vajadzīgas katrā zinātnes ekspertu grupā un norāda nepieciešamo ekspertu skaitu.

  (b)  dalībvalstis nominē ekspertus, raugoties, lai, kolektīvi rīkojoties, tiktu sasniegts izpilddirektora norādītais skaits. Katra dalībvalsts nominē vismaz 12 zinātniskos ekspertus. Dalībvalstis var nominēt citu dalībvalstu valstspiederīgos;

  (b)  Dalībvalstis nodrošina, ka uzaicinājums izteikt ieinteresētību tiek plaši izplatīts visā zinātnes kopienā. Tās arī var nominēt ekspertus minētajās jomās ar nosacījumu, ka šādas nominēšanas veic, balstoties uz valsts līmeņa uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

  (c)  balstoties uz dalībvalstu nosauktajām kandidatūrām, izpilddirektors katrai zinātnes ekspertu grupai sastāda ekspertu sarakstu, kas skaitliski pārsniedz ieceļamo locekļu skaitu. Šādu sarakstu izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, kuros var pamatot, ka ar saņemto kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu;

  (c)  Balstoties uz pieteikumiem un nominācijām, kas ir saņemtas saskaņā ar Iestādes īstenoto neatkarības politiku un, pamatojoties uz zinātnes ekspertu grupu locekļiem piemērojamajiem noteikumiem, izpilddirektors katrai zinātnes ekspertu grupai sastāda ekspertu sarakstu, kas skaitliski pārsniedz ieceļamo locekļu skaitu. Šādu sarakstu izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, kuros var pamatot, ka ar saņemto kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu.

  (d)  dalībvalstis kandidatūras nosauc, izpilddirektors tās izraugās un valde ieceļ, balstoties uz šādiem kritērijiem:

  (d)  Dalībvalstis kandidatūras nosauc, izpilddirektors tās izraugās un valde ieceļ, balstoties uz šādiem kritērijiem:

  (i)  augsta līmeņa zinātniskā lietpratība;

  (i)  augsta līmeņa zinātniskā lietpratība;

  (ii)  neatkarība un interešu konflikta neesība saskaņā ar 37. panta 2. punktu, Iestādes neatkarības politika un īstenošanas noteikumi par zinātnes ekspertu grupu locekļu neatkarību;

  (ii)  neatkarība un interešu konflikta neesība saskaņā ar 37. panta 2. punktu, Iestādes neatkarības politika un īstenošanas noteikumi par zinātnes ekspertu grupu locekļu neatkarību;

  (iii)  atbilstība tam, kādas daudznozaru speciālās zināšanas un kāds valodu režīms vajadzīgi grupā, kurā kandidātus paredzēts iecelt;

  (iii)  atbilstība tam, kādas daudznozaru speciālās zināšanas un kāds valodu režīms vajadzīgi grupā, kurā kandidātus paredzēts iecelt;

  (e)  valde nodrošina, ka galīgajā iecelšanā tiek panākts iespējami plašs ģeogrāfiskais sadalījums.

  (e)  valde nodrošina, ka galīgajā iecelšanā tiek panākts iespējami plašs ģeogrāfiskais sadalījums.

  5.b  Ja Iestāde konstatē, ka kādā grupā vai vairākās grupās trūkst konkrētu speciālo zināšanu, izpilddirektors 5. punktā noteiktajā kārtībā valdei piedāvā papildu locekļus, ko iecelt grupā vai grupās.

  5.a  Ja Iestāde konstatē, ka kādā grupā vai vairākās grupās trūkst konkrētu speciālo zināšanu, izpilddirektors 5. punktā noteiktajā kārtībā valdei piedāvā papildu locekļus, ko iecelt grupā vai grupās.

  5.c  Valde, balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, pieņem noteikumus par šā panta 5.a un 5.b punktā noteikto procedūru detalizējumu un laika grafiku.

  5.b  Valde, balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, pieņem noteikumus par šā panta 5. un 5.a punktā noteikto procedūru detalizējumu un laika grafiku.

  5.d  Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļi, kā paredzēts 37. panta 2. punktā un iestādes iekšējos noteikumos, rīkojas neatkarīgi un nenonāk interešu konfliktos. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļiem ir iespējams veltīt nepieciešamo laiku un pūles Iestādes darba atbalstīšanai. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļi nevienā nacionālajā līmenī nesaņem nekādus norādījumus un ka viņu neatkarīgais zinātniskais ieguldījums risku novērtēšanas Savienības līmeņa sistēmā tiek atzīts par prioritāru uzdevumu pārtikas aprites ķēdes drošuma aizsargāšanā.

  5.c  Zinātnes ekspertu grupu locekļi, kā paredzēts 37. panta 2. punktā un Iestādes iekšējos pasākumos, rīkojas neatkarīgi un nenonāk interešu konfliktos. Viņiem ir iespējams veltīt nepieciešamo laiku un pūles Iestādes darba atbalstīšanai, viņi nevienā nacionālajā līmenī nesaņem nekādus norādījumus un ka viņu neatkarīgais zinātniskais ieguldījums risku novērtēšanas Savienības līmeņa sistēmā tiek atzīts par prioritāru uzdevumu pārtikas aprites ķēdes drošuma aizsargāšanā.

  5.e  Dalībvalstis nodrošina, ka publiskās struktūras, kuras nodarbina minētos zinātnes ekspertus, un personas, kuras atbildīgas par prioritāšu noteikšanu zinātniskajām struktūrām, kas minētos ekspertus nodarbina, īsteno 5.d punktā paredzētos pasākumus.

  5.d  Attiecīgi dalībvalstis nodrošina, ka publiskās struktūras, kuras nodarbina minētos zinātnes ekspertus, un personas, kuras atbildīgas par prioritāšu noteikšanu zinātniskajām struktūrām, kas minētos ekspertus nodarbina, īsteno pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka tiek ievēroti 5.c punktā paredzētie nosacījumi.

  5.f  Iestāde grupas to uzdevumu veikšanā atbalsta, organizējot šo grupu darbu, jo īpaši sagatavošanas darbu, kas jāizdara Iestādes darbiniekiem vai 36. pantā minētajām ieceltajām nacionālajām zinātniskajām organizācijām, arī organizējot iespēju, ka tiek gatavoti zinātniski atzinumi, kurus ekspertu grupas pirms pieņemšanas zinātniski recenzē.

  5.e  Iestāde grupas to uzdevumu veikšanā atbalsta, organizējot šo grupu darbu, jo īpaši sagatavošanas darbu, kas jāizdara Iestādes darbiniekiem vai 36. pantā minētajām ieceltajām nacionālajām zinātniskajām organizācijām, arī organizējot iespēju, ka tiek gatavoti zinātniski atzinumi, kurus ekspertu grupas pirms pieņemšanas zinātniski recenzē.

  5.g  Grupās nav vairāk kā 21 loceklis.

  5.f  Grupās nav vairāk kā 21 loceklis.

   

  5.fa  Iestāde nodrošina ekspertu grupu locekļiem detalizētu apmācību par riska novērtēšanas procesu.

  Grozījums Nr.    54

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  28. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  locekļu skaitu katrā zinātnes ekspertu grupā, nepārsniedzot 5.g punktā noteikto maksimālo skaitu;

  (b) locekļu skaitu katrā zinātnes ekspertu grupā, nepārsniedzot 5.f punktā noteikto maksimālo skaitu.

  Grozījums Nr.    55

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  28. pants – 9. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ca)  Regulas 28. panta 9. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

   

  (ga)  iespēja pieteikuma iesniedzējiem ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā risināt jautājumu — ja ar Iestādi nav panākta citāda vienošanās, un pirms Iestādes atzinuma projekta publicēšanas — kritiskās jomas, kas rada bažas saistībā ar jauniem datiem.

  Pamatojums

  Procesa gaitā, kurā EFSA izskata dokumentāciju, aģentūra var nākt klajā ar dažām kritiskām jomām, kas rada bažas (tās daudzos gadījumos ir saistītas ar konkrētu datu trūkumu) un kuras pēc tam tiek atspoguļotas tās galīgajā zinātniskajā atzinumā. Tomēr, ja šādi kritiski apsvērumi ir iekļauti EFSA galīgajā atzinumā, procesā nav paredzēts, ka pieteikuma iesniedzēji vērš uzmanību uz šādām problēmām, pat ja daudzos gadījumos tās ir viegli atrisināt ar konkrētiem jau esošiem datiem.

  Grozījums Nr.    56

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  29. pants – 6. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (3a)  Regulas 29. panta 6. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

   

  “Tie neļauj a priori izslēgt konkrētus zinātniskus pierādījumus, jo īpaši, ja tie ir publicēti pēc salīdzinošas izvērtēšanas procesa.”;

  Pamatojums

  Pieteikuma iesniedzējs kopā ar saviem pētījumiem glifosātu lietā iesniedza tikai 52 % pieejamo zinātnisko publikāciju. Lielākā daļa šo pētījumu tika klasificēti kā tādi, kuru vērtība ir ierobežota un līdz ar to maz ietekmēja novērtējuma rezultātus. Šis metodoloģiskais aizspriedums bija par iemeslu tam, ka EFSA piešķir lielāku nozīmi paša iesniedzēja veiktajiem pētījumiem. Pretēji minētajam CIRC savukārt savā analīzē balstījās tikai salīdzinošas izvērtēšanas publikācijām. Šāda salīdzinošās izvērtēšanas publikāciju a priori noraidīšana riska analīzē, pamatojoties uz piesardzības principu, nedrīkstētu būt iespējama saskaņā ar 7. pantu.

  Grozījums Nr.    57

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.a pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs to lūdz, Iestādes darbinieki viņu konsultē par to, kādi noteikumi attiecas uz atļaujas pieteikumu un kādam jābūt pieteikuma saturam. Iestādes darbinieku sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļauju, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.

  Iestāde publisko pamatnostādnes, kurās iekļauj arī jautājumus un atbildes attiecībā uz atļaujas pieteikumu administratīvajām un zinātniskajām prasībām. Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs to lūdz, Iestāde sniedz konsultācijas par pieteikuma saturu, kā arī par dažādu to testu un pētījumu veikšanu, kas vajadzīgi, lai pierādītu paredzētā produkta kvalitāti, drošumu un iedarbīgumu. Iestādes sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļauju, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības. Iestādes darbinieki, kas sniedz minēto konsultāciju, nav iesaistīti nekādā zinātniskā sagatavošanas darbā, kas ir tieši vai netieši saistīts ar pieteikumu, kura sakarā tiek sniegta konsultācija.

   

  [36 mēnešu laikā pēc šīs regulas, ar kuru tiek izdarīti grozījumu, stāšanās spēkā] Komisija novērtē šā panta ietekmi uz Iestādes darbību. Īpašu uzmanību pievērš papildu darba slodzei un personāla mobilizācijai, kā arī tam, vai tā rezultātā ir notikušas izmaiņas Iestādes resursu sadalījumā uz tādu darbību rēķina, kas ir sabiedrības interesēs.

  Grozījums Nr.    58

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ar šo iedibina Savienības Pētījumu reģistru, kas aptvers pētījumus, kurus uzņēmēji pasūtījuši, lai iegūtu pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Tiklīdz uzņēmēji pasūta kādu pētījumu, lai iegūtu pamatojumu nodomātam pieteikumam uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, tie Iestādei nekavējoties paziņo šā pētījuma priekšmetu. Reģistru pārzina Iestāde.

  1.  Ar šo iedibina Savienības Pētījumu reģistru, kas aptvers pētījumus, kurus uzņēmēji pasūtījuši, lai mēģinātu iegūt pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju vai atjaunotu to. Tiklīdz uzņēmēji Savienībā vai ārpus tās pasūta kādu pētījumu, lai iegūtu pamatojumu nodomātam pieteikumam uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju vai tās atjaunošanu, tie Iestādei nekavējoties paziņo šā pētījuma priekšmetu. Reģistru pārzina Iestāde.

  Grozījums Nr.    59

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a  Veicot pasūtītos pētījumus, ņem vērā Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību.

  Grozījums Nr.    60

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Šā panta 1. punktā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas arī uz Savienības laboratorijām, kas veic šos pētījumus.

  2.  Šā panta 1. punktā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas arī uz ikvienu institūciju, kas veic šos pētījumus, tostarp laboratorijām, institūtiem un universitātēm.

  Grozījums Nr.    61

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a  Dati, kas iegūti pasūtīta, bet nereģistrēta testa rezultātā, riska novērtēšanā netiek izmantoti.

  Pamatojums

  Noteikums, ka aizsardzības pasākumi, ko pieteikuma iesniedzēji neizmantos par labu pētniecības rezultātiem, nebūs izdevīgi, bet visi būs zināmi un būs pieejami, lai varētu veikt pilnīgu novērtējumu.

  Grozījums Nr.    62

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 2.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.b  Priekšmetu neapstiprina, ja vien netiek iesniegti visi dati no visiem reģistrētajiem pētījumiem.

  Grozījums Nr.    63

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 3.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Ja Iestāde pieprasa un saņem papildu datus no pieteikuma iesniedzēja, šie attiecīgi marķētie dati arī tiek pievienoti Savienības reģistram un darīti pieejami sabiedrībai.

  Pamatojums

  Šis noteikums tika pievienots pēc Ombuda ieteikuma, lai izvairītos no jebkāda sabiedrības pieņēmuma, ka attiecīgā dokumentācija ir nepilnīga.

  Grozījums Nr.    64

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 4.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Komisija saskaņā ar 57.a pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, nosakot sodus par paziņošanas pienākuma pārkāpumiem.

  Grozījums Nr.    65

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 4.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.b  Šo pantu nepiemēro pētījumiem, kas pasūtīti līdz ... [šīs grozītās regulas spēkā stāšanās diena].

  Pamatojums

  Pienākumu publiskot pētījumus nepiemēro ar atpakaļejošu spēku.

  Grozījums Nr.    66

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.c pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja Savienības pārtikas aprites tiesību akti paredz iespēju atļauju atjaunināt, potenciālais atjaunināšanas pieteikuma iesniedzējs Iestādei paziņo, kādus pētījumus paredzējis šai nolūkā izdarīt. Saņēmusi šādu paziņojumu, Iestāde par atjaunināšanas vajadzībām paredzētajiem pētījumiem sāk apspriesties ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, kā arī, ņemot vērā saņemtos komentārus, konsultē par nodomātā atjaunināšanas pieteikuma saturu. Iestādes sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļaujas atjaunināšanu, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.

  1.  Ja Savienības pārtikas aprites tiesību akti paredz iespēju atļauju atjaunināt, potenciālais atjaunināšanas pieteikuma iesniedzējs Iestādei paziņo, kādus pētījumus paredzējis šai nolūkā izdarīt. Saņēmusi šādu paziņojumu, Iestāde par atjaunināšanas vajadzībām paredzētajiem pētījumiem sāk apspriesties ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, kā arī, ņemot vērā saņemtos komentārus, kuriem ir nozīme paredzētās atļaujas atjaunināšanas riska novērtēšanai, konsultē par nodomātā atjaunināšanas pieteikuma saturu. Iestādes sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļaujas atjaunināšanu, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.

  Grozījums Nr.    67

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.c pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā par šiem pētījumiem apspriežas ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi. Šī norma neattiecas uz to, kā pieteikuma iesniedzēji riska novērtēšanas gaitā iesniedz papildu informāciju.

  2.  Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā divu mēnešu laikā par šiem pētījumiem apspriežas ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi, kuri ir pamatoti uz neatkarīgu salīdzinošu pētījumu literatūru vai veikti saskaņā ar starptautiskām pamatnostādnēm un Labu laboratoriju praksi, un neskar Iestādes pašas pienākumus saskaņā ar 33. pantu. Šī norma neattiecas uz to, kā pieteikuma iesniedzēji riska novērtēšanas gaitā iesniedz papildu informāciju.

  Pamatojums

  Apspriešanās perioda termiņam jābūt skaidri noteiktam, lai labāk strukturētu atļauju piešķiršanas procesa ilgumu. Sabiedrisko apspriešanu nevajadzētu uzskatīt par panaceju labas kvalitātes un izsmeļošai riska novērtēšanai. Sabiedriskā apspriešana patiešām parasti skar ļoti šauru auditoriju. Šī atbildība ir noteikta EFSA. Precīzu attiecīgo zinātnisko datu identificēšanu būtu jāveic pašai Iestādei, kā tas ir noteikts 33. pantā. Ar sabiedrisko apspriešanu nevajadzētu atbrīvot EFSA no šā pienākuma.

  Grozījums Nr.    68

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.d pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisijas eksperti izdara kontroles, arī revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

  Komisijas Veselības un pārtikas jomas revīziju un analīžu direktorāta eksperti izdara kontroles, tostarp revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra Savienībā un trešās valstīs atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu vai attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.    69

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.e pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu pierādīt atļauju sistēmai iesniegta priekšmeta drošumu, Komisija ārkārtas apstākļos var pieprasīt, lai Iestāde pasūta zinātniskus pētījumus, kuru uzdevums ir verificēt riska novērtēšanā izmantotos datus. Pasūtīto pētījumu tvērums var būt arī plašāks nekā verificējamie dati.

  Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu pierādīt atļauju sistēmai iesniegta priekšmeta drošumu, atšķirīgu zinātnisku konstatējumu gadījumos Komisija var pieprasīt, lai Iestāde pasūta zinātniskus pētījumus, kuru uzdevums ir verificēt riska novērtēšanā izmantotos datus. Pasūtīto pētījumu tvērums riska novērtēšanas procesā var būt arī plašāks nekā verificējamie dati.

  Grozījums Nr.    70

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.e pants – 1.a daļa (jauna)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Veicot pasūtītos pētījumus, ņem vērā Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību.

  Grozījums Nr.    71

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  33. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (4a)  Regulas 33. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

   

  “(da)  kombinētā un kumulatīvā ietekme.”

  Grozījums Nr.    72

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Iestāde darbojas augstā pārredzamības līmenī. Jo īpaši tā bez kavēšanās publisko:

  1.  Iestāde darbojas augstā pārredzamības līmenī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1367/2006 un neskarot Regulu (EK) Nr. 1049/2001. Jo īpaši tā bez kavēšanās publisko:

  Grozījums Nr.    73

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu darba kārtības un protokolus;

  (a)  valdes, konsultatīvās komitejas, zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu darba kārtības, dalībnieku sarakstus un protokolus;

  Grozījums Nr.    74

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā paredzēto konfidenciālas informācijas un personas datu aizsardzību, — zinātniskus datus, pētījumus un citu informāciju, kas pamato pieteikumus uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, arī pieteikuma iesniedzēja iesniegtu papildu informāciju, kā arī citus zinātniskus datus un informāciju, kas pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu pieprasījumus pēc zinātniska devuma, arī jebkādus zinātniskus atzinumus;

  (c)  ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā noteiktos īpaši svarīgu sabiedrības interešu gadījumus saistībā ar nodošanu atklātībai un tur paredzēto konfidenciālas informācijas un personas datu aizsardzību, — zinātniskus datus, pētījumus un citu informāciju, kas pamato pieteikumus uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, arī pieteikuma iesniedzēja iesniegtu papildu informāciju, kā arī citus zinātniskus datus un informāciju, kas pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu pieprasījumus pēc zinātniska devuma, arī jebkādus zinātniskus atzinumus;

  Grozījums Nr.    75

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (d)  informāciju, kas ir pamatā tās zinātniskajam devumam, arī zinātniskos atzinumus, ņemot vērā konfidenciālu datu un personas datu aizsardzību, kas paredzēta 39. līdz 39.f pantā;

  (d)  informāciju, kas ir pamatā tās zinātniskajam devumam, arī zinātniskos atzinumus, ņemot vērā īpaši svarīgu sabiedrības interešu gadījumus un konfidenciālu datu un personas datu aizsardzību, kā paredzēts 39. līdz 39.f pantā;

  Grozījums Nr.    76

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ha)   informāciju par pieteikuma iesniedzēja vārdu un pieteikuma nosaukumu;

  Grozījums Nr.    77

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (i)  konsultācijas, ko Iestāde potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem uz 32.a un 32.c panta pamata sniegusi pirmsiesniegšanas fāzē.

  (i)  vispārīgās konsultācijas, ko Iestāde potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem uz 32.a un 32.c panta pamata sniegusi pirmsiesniegšanas fāzē.

  Pamatojums

  MVU konkurētspējas un inovācijas spējas atbalstīšanas nolūkos ir svarīgi, lai tie saņemtu konsultācijas, pirms tie iesniedz pieteikumu. Būtisks izmaksu iemesls bieži ir atļaujas piešķiršanas procesam nepieciešamie pētījumi. Tāpēc konsultācijām jāietver arī šie aspekti, lai izvairītos no nevajadzīgiem vai nemērķtiecīgiem pētījumiem.

  Grozījums Nr.    78

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pirmajā daļā minētos elementus publisko tam atvēlētā Iestādes tīmekļvietnes daļā. Minētā daļa ir publiski pieejama un viegli piekļūstama. Attiecīgie elementi ir pieejami lejupielādei, drukāšanai un meklēšanai elektroniskā formā.

  Pirmajā daļā minētos elementus publisko tam atvēlētā Iestādes tīmekļvietnes daļā. Minētā daļa ir publiski pieejama un viegli piekļūstama ar skaidrām saistībām, kuras elektroniski reģistrē tie, kas tai piekļūst, un uz šādi piekļuvi un pieejamību attiecas pasākumi un sodi, kas ir efektīvi, samērīgi un novērš jebkādu komerciālu izmantošanu. Attiecīgie elementi ir pieejami lejupielādei, drukāšanai ar ūdenszīmi izsekošanai un meklēšanai elektroniskā formā, kas ir mašīnlasāmā formātā. Minētie pasākumi koncentrējas uz dokumentu komerciālu izmantošanu un to iesniegšanu. Šādus pasākumus izstrādā tā, lai efektīvi aizsargātu pirmajā daļā minētos elementus pret komerciālu izmantošanu gan Savienībā, gan trešās valstīs.

  Grozījums Nr.    79

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1.a punkts – 1. daļa – ievaddaļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.a 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju nodod atklātībai, neskarot:

  1.a 1. punkta c), d) i) apakšpunktā minēto informāciju nodod atklātībai, neskarot:

  Grozījums Nr.    80

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1.a punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  nevienas intelektuālā īpašuma tiesības, kādas var būt uz dokumentiem vai to saturu, un

  svītrots

  Pamatojums

  Nav pamata noteikt visas informācijas atklāšanas prasības ar atrunām attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām (IĪT). Turklāt nav nepieciešams atsaukties uz intelektuālā īpašuma tiesībām šajā punktā: Reģistrētās IĪT, piemēram, patenti, autortiesības vai preču zīmes, jau tiks aizsargātas saskaņā ar 38. panta 1.a punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Uz nereģistrētajām IĪT (tirdzniecības noslēpumiem) attieksies uz 39. panta 2. punkts.

  Grozījums Nr.    81

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1.a punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas nodošanu atklātībai neuzskata par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci attiecīgos datus, informāciju un to saturu lietot, reproducēt vai citādi izmantot, un Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu informāciju izmanto trešās personas.

  1. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas nodošanu atklātībai neuzskata par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci attiecīgos datus, informāciju un to saturu komerciāli lietot, reproducēt vai citādi izmantot komerciālā nolūkā. Lai nepieļautu šaubas, publiskoto informāciju var izmantot publiskai rezultātu kontrolei, tostarp lai labāk izprastu iespējamu negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, un Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu informāciju minētajā nolūkā izmanto trešās personas.

  Grozījums Nr.    82

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 3.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ca)  pievieno šādu 3.a punktu:

   

  “3.a Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    83

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Atkāpjoties no 38. panta, Iestāde nepublisko informāciju, kuru tai saskaņā ar šā panta nosacījumiem lūgts apstrādāt kā konfidenciālu.

  1.  Atkāpjoties no 38. panta un neskarot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Direktīvu 2003/4/EK, kā arī vispārējo principu, ka sabiedrības veselības intereses vienmēr ir svarīgākas par privātām interesēm, Iestāde nepublisko informāciju, kuru tai, piemērojot šā panta nosacījumus, lūgts apstrādāt kā konfidenciālu un kurai ir piešķirts konfidenciāls statuss.

  Grozījums Nr.    84

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  metode un citas, ar šo metodi saistītas tehniskas un rūpnieciskas specifikācijas, ko izmanto, lai ražotu vai iegūtu zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — iegūšanai iesniegtā pieprasījuma priekšmetu;

  (1)  metode un citas, ar šo metodi saistītas tehniskas un rūpnieciskas specifikācijas, ko izmanto, lai ražotu vai iegūtu zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — iegūšanai iesniegtā pieprasījuma priekšmetu, izņemot gadījumus, kad tas ir svarīgi, lai izprastu iespējamo ietekmi uz veselību un vidi, un ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka šāda metode nesatur informāciju par emisijām vidē un par ietekmi uz veselību un vidi;

  Grozījums Nr.    85

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  komercinformācija, kas atklāj pieteikuma iesniedzēja avotus, tirgus daļas vai uzņēmējdarbības stratēģiju; un

  (3)  komercinformācija, kas atklāj pieteikuma iesniedzēja avotus, inovatīvas idejas attiecībā uz produktu/vielu, tirgus daļas vai uzņēmējdarbības stratēģiju;

   

  (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

  Grozījums Nr.    86

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 2. punkts – 4. apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4)  zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — pieprasījuma priekšmeta kvantitatīvais sastāvs.

  (4)  zinātniska devuma — arī zinātniska atzinuma — pieprasījuma priekšmeta kvantitatīvais sastāvs, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izprastu potenciālo ietekmi uz veselību un vidi.

  Grozījums Nr.    87

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  un 3. punktā minēto informāciju, ko Iestāde atklātībai var nodot, ja nepieciešams steidzami rīkoties sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības vai vides aizsargāšanā, piemēram, ārkārtas situācijās; un

  (a)  un 3. punktā minēto informāciju, ko Iestāde atklātībai var nodot, ja nepieciešams steidzami rīkoties sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības vai vides aizsargāšanā, piemēram, ārkārtas situācijās; vai

  Grozījums Nr.    88

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  informāciju, kas ietilpst Iestādes zinātniskā devuma — arī zinātnisko atzinumu — secinājumos un attiecas uz paredzamu ietekmi uz veselību.

  (b)  informāciju, kas ietilpst Iestādes zinātniskā devuma — arī zinātnisko atzinumu — secinājumos, kuros norādīti iespējamas ietekmes un apdraudējumu riski attiecībā uz sabiedrības un dzīvnieku veselību vai vidi.

  Grozījums Nr.    89

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ba)  pastāv īpaši svarīgas sabiedrības intereses attiecībā uz to publiskošanu.

  Pamatojums

  Šis noteikums jau tagad ir iekļauts Pesticīdu regulā, un to nevajadzētu atcelt.

  Grozījums Nr.    90

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (bb)   jebkura informācija, attiecībā uz kuras publiskošanu pastāv īpašas sabiedrības intereses saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. pantu, jo īpaši, ja informācija attiecas uz emisijām vidē.

  Grozījums Nr.    91

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 4.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4a.  Šis pants neskar Direktīvu 2003/4/EK un Regula (EK) Nr. 1049/2001 un Regula (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    92

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas informāciju 39.f pantam atbilstošā standartizētā datu formātā, ja tāds ir, iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā redakcijā. Nekonfidenciālā redakcija nesatur informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 39. panta 2. un 3. punktu uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālā redakcija satur visu iesniegto informāciju, arī informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālajā redakcijā informācija, kuru pieprasīts apstrādāt kā konfidenciālu, ir skaidri marķēta. Pieteikuma iesniedzējs skaidri norāda, uz kāda pamata viņš dažādiem informācijas elementiem pieprasa konfidencialitāti.

  2.  Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas informāciju 39.f pantam atbilstošā standartizētā datu formātā, ja tāds ir, iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā redakcijā. Nekonfidenciālajā redakcijā informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis apstrādāt kā konfidenciālu saskaņā ar 39. panta 2. un 3. punktu, aizklāj ar melnu marķējumu. Konfidenciālā redakcija satur visu iesniegto informāciju, arī informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālajā redakcijā informācija, kuru pieprasīts apstrādāt kā konfidenciālu, ir skaidri marķēta. Pieteikuma iesniedzējs skaidri norāda pārbaudāmu pamatojumu un pierādījumus, uz pamata viņš dažādiem informācijas elementiem pieprasa konfidencialitāti.

  Grozījums Nr.    93

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.b pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  pirms attiecībā uz konfidencialitātes pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, ka nodomājusi informāciju nodot atklātībai, un paskaidro atklātībai nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma iesniedzējs Iestādes vērtējumam nepiekrīt, divu nedēļu laikā no dienas, kad tam paziņota Iestādes nostāja, tas var paust savu viedokli vai pieteikumu atsaukt;

  (c)  pirms attiecībā uz konfidencialitātes pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, ka nodomājusi informāciju nodot atklātībai, un paskaidro atklātībai nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma iesniedzējs iebilst pret Iestādes vērtējumu, tas var 1) paust savu viedokli, 2) pieteikumu atsaukt vai 3) Iestādes Apelācijas padomei pieprasīt pārskatīšanu četru nedēļu laikā no dienas, kad tam paziņota Iestādes nostāja. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt Iestādei rakstisku paziņojumu par to, ka tas vēlas pieprasīt atzinuma pārskatīšanu Iestādes Apelācijas padomei. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs 60 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas nosūta Iestādei sīki izstrādātu pieprasījuma pamatojumu. Iestāde 60 dienu laikā no pieprasījuma pamatojuma saņemšanas savu atzinumu pārskata;

  Pamatojums

  Gan EMA, gan EFSA ir sava veida apelācijas padome. Tas ir tāpēc, lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzējam iespēju pārskatīt atzinumu. Komisijai ar deleģētu aktu būtu jāizveido tāda pati iespēja EFSA.

  Grozījums Nr.    94

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.b pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (d)  desmit nedēļu laikā no dienas, kad attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts konfidencialitātes pieprasījums, un bez liekas kavēšanās papildu datu un informācijas gadījumā pieņem argumentētu lēmumu par konfidencialitātes pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja apsvērumus, lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un attiecīgi informē Komisiju un dalībvalstis; un

  (d)  astoņu nedēļu laikā no dienas, kad attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts konfidencialitātes pieprasījums, un bez liekas kavēšanās papildu datu un informācijas gadījumā pieņem argumentētu lēmumu par konfidencialitātes pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja apsvērumus, lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un ikvienā gadījumā informē Komisiju un dalībvalstis; un

  Grozījums Nr.    95

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.b pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (e)  ne agrāk kā divas nedēļas pēc tam, kad Iestādes lēmums saskaņā ar d) apakšpunktu paziņots pieteikuma iesniedzējam, publisko jebkādus papildu datus un informāciju, attiecībā uz kuriem konfidencialitātes pieprasījums nav atzīts par pamatotu.

  (e)  ne agrāk kā četras nedēļas pēc tam, kad Iestādes lēmums saskaņā ar d) apakšpunktu paziņots pieteikuma iesniedzējam, publisko jebkādus papildu datus un informāciju, attiecībā uz kuriem konfidencialitātes pieprasījums nav atzīts par pamatotu.

  Grozījums Nr.    96

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.b pants – 1. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie Iestādes lēmumi var tikt skatīti Eiropas Savienības Tiesā atbilstoši Līguma attiecīgi 263. un 278. panta noteikumiem.

  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie Iestādes lēmumi var tikt skatīti Iestādes Apelācijas padomē, kuru izveido Komisija, pieņemot deleģētos aktus. Šos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar šīs Regulas 57.a pantu. Pārsūdzības iesniegšanai saskaņā ar šo punktu ir atliekošs spēks. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt Iestādei rakstisku paziņojumu par to, ka tas vēlas pieprasīt atzinuma pārskatīšanu Iestādes Apelācijas padomei. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs 60 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas nosūta Iestādei sīki izstrādātu pieprasījuma pamatojumu. Iestāde 60 dienu laikā no pieprasījuma pamatojuma saņemšanas savu atzinumu pārskata; Ja Iestādes Apelācijas padomes pieņemtais lēmums tiek apstrīdēts, ar pieteikumu var griezties Eiropas Savienības Tiesā atbilstoši Līguma attiecīgi 263. panta noteikumiem.

  Grozījums Nr.    97

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.d pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem un kuru lūgts apstrādāt kā konfidenciālu, netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde par konfidencialitātes pieprasījumu pieņēmusi lēmumu un tas kļuvis galīgs. Komisija un dalībvalstis veic arī pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu publiskota informācija, kuru Iestāde piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu.

  2.  Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem un kuru lūgts apstrādāt kā konfidenciālu, netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde par konfidencialitātes pieprasījumu pieņēmusi lēmumu un tas kļuvis galīgs, izņemot gadījumus, kad piekļuve informācijai ir pieprasīta saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK vai valsts tiesību aktiem par piekļuvi dokumentiem. Komisija un dalībvalstis veic arī pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu publiskota informācija, kuru Iestāde piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad piekļuve informācijai ir pieprasīta saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK vai valsts tiesību aktiem par piekļuvi dokumentiem.

  Pamatojums

  Jāprecizē, kad tiek piemērots EFSA pienākums ievērot konfidencialitātes lēmumu, proti, tikai tad, kad iestādes proaktīvi publicē informāciju. Ja ir pieprasīta piekļuve informācijai, ir jāveic individuāls novērtējums, pat ja iestāde iepriekš ir pieņēmusi lēmumu par konfidencialitāti.

  Grozījums Nr.    98

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.d pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Ja pieteikuma iesniedzējs kādā atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī kompetentā iestāde saņem rakstisku pieteikumu. Ja pieteikums tiek atsaukts pirms brīža, kad Iestāde izlēmusi attiecīgo konfidencialitātes pieprasījumu, Iestāde, Komisija un dalībvalstis informāciju, attiecībā uz kuru ir pieprasīta konfidencialitāte, nepublisko.

  3.  Ja pieteikuma iesniedzējs kādā atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī kompetentā iestāde saņem rakstisku pieteikumu. Iestāde nepublicē nekādu informāciju, vai tā ir konfidenciāla vai nekonfidenciāla, ja pieteikuma iesniedzējs ir nolēmis pieteikumu atsaukt.

  Grozījums Nr.    99

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.e pants – 1. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  visu zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu sanāksmju dalībnieku vārdus.

  (c)  visu zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu, to darba grupu sanāksmju vai jebkādas citas ad hoc grupas sanāksmju par attiecīgo tēmu dalībnieku un novērotāju vārdus.

  Grozījums Nr.    100

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.e pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko personu privātumam un neaizskaramībai, un šie dati netiek darīti publiski pieejami, izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumus.

  2.  Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku testēšanā iesaistītu fizisko personu vārdus un adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko personu privātumam un neaizskaramībai, un šie dati netiek darīti publiski pieejami, izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumus.

  Grozījums Nr.    101

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.f pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Lai varētu pildīt 38. panta 1. punkta c) apakšpunktu un lai garantētu Iestādei iesniegtu zinātniska devuma pieprasījumu efektīvu apstrādi, tiek pieņemti tādi standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes, lai dokumentus būtu iespējams iesniegt, meklēt, kopēt un drukāt, turklāt nodrošinot atbilstību Savienības pārtikas aprites tiesību aktos noteiktajām prasībām. Šie standartizēto datu formātu un programmatūras pakotņu projekti netiek veidoti uz komercstandartu pamata, un tie pēc iespējas nodrošina sadarbspēju ar esošajām datu iesniegšanas pieejām.

  (1)  Lai varētu pildīt 38. panta 1. punkta c) apakšpunktu un lai garantētu Iestādei iesniegtu zinātniska devuma pieprasījumu efektīvu apstrādi, tiek pieņemti tādi standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes, lai dokumentus būtu iespējams iesniegt, meklēt, kopēt un drukāt, turklāt nodrošinot atbilstību Savienības pārtikas aprites tiesību aktos noteiktajām prasībām un lietderību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šie standartizēto datu formātu un programmatūras pakotņu projekti netiek veidoti uz komercstandartu pamata, un tie pēc iespējas nodrošina sadarbspēju ar esošajām datu iesniegšanas pieejām.

  Pamatojums

  MVU ir tehniski ierobežotas iespējas. Tādēļ tiem vajadzētu būt iespējai izmantot standarta datu formātus arī bez īpašām zināšanām un jaunākajām datorprogrammām.

  Grozījums Nr.    102

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.f pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a  Standarta datu formātus un programmatūras kopumus piemēro tikai datiem, kas iegūti pēc īstenošanas aktu pieņemšanas saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu.

  Grozījums Nr.    103

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.g pants – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto savu datu, arī konfidenciālu datu un personas datu glabāšanai, projektē attiecīgajiem drošības riskiem atbilstošā augstā drošības līmenī, kā arī ņemot vērā šīs regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve balstās vismaz uz divfaktoru autentifikācijas sistēmu vai sistēmu, kas dod līdzvērtīgu drošības līmeni. Sistēma nodrošina, ka piekļuvi pilnīgi iespējams revidēt.

  Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto savu datu, arī konfidenciālu datu un personas datu, glabāšanai, projektē tādā veidā, kas nodrošina, ka tiks sasniegti visaugstākie attiecīgajiem drošības riskiem atbilstošie standarti, kā arī ņemot vērā šīs regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve balstās vismaz uz divfaktoru autentifikācijas sistēmu vai sistēmu, kas dod līdzvērtīgu drošības līmeni. Sistēma nodrošina, ka piekļuvi pilnīgi iespējams revidēt.

  Grozījums Nr.    104

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 9. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  41. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “Informācijai par vidi piemēro arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1367/200639 6. un 7. pantu.”;

  Iestāde nodrošina plašu piekļuvi tās rīcībā esošajiem dokumentiem. Informācijai par vidi piemēro arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1367/200639. Šīs regulas 38. un 39. pantu piemēro, neskarot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 un Regulas (EK) Nr. 1367/2006 piemērošanu.

  __________________

  __________________

  39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

  39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

  Grozījums Nr.    105

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  50. pants – 1. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (9a)  Regulas 50. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

  1.   Lai paziņotu par tiešu vai netiešu risku cilvēku veselībai, kas rodas no pārtikas vai barības, kā tīklu izveido ātrās reaģēšanas sistēmu. Tajā iesaistās dalībvalstis, Komisija un Iestāde. Dalībvalstis, Komisija un Iestāde katra izraugās kontaktpunktu, kas iekļauts tīklā. Komisija atbild par tīkla pārvaldību.

  “1.  Lai paziņotu par tiešu vai netiešu risku cilvēku veselībai, kas rodas no pārtikas vai barības, kā tīklu izveido ātrās reaģēšanas sistēmu. Tajā iesaistās dalībvalstis, Komisija un Iestāde. Dalībvalstis, Komisija un Iestāde katra izraugās kontaktpunktu, kas iekļauts tīklā.”

  Grozījums Nr.    106

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  51. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9b)  Regulas 51. pantā iekļauj šādu punktu:

   

  “1a. Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 57.a pantu, lai izstrādātu saskaņotu pārtikas trauksmes izziņošanas tīkla pārvaldības sistēmu starp Komisiju un dalībvalstīm.”

  Pamatojums

  Ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 (50.–54. pants) ir izveidota RASFF kopā ar tās pamatnoteikumiem, piemērošanas jomu un darbību. Pēc tam tika konstatēti trūkumi, kas bija jālabo, pieņemot Regulu (ES) Nr. 16/2011, kurā nebija ietvertas saskaņotas procedūras, kas jāievēro visām dalībvalstīm, kā arī nepieciešamā Komisijas pilnvaru uzlabošana attiecībā uz brīdinājumiem. Ir vajadzīga kopīga, obligāta un pastiprināta procedūra pārtikas brīdinājumu pārvaldībai.

  Grozījums Nr.    107

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 10. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  57.a pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Pilnvaras pieņemt 8.c pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

  2.  Pilnvaras pieņemt 8.c pantā, 32.b panta 4.a punktā, 39.b panta 1. punkta otrajā daļā un 51. panta 1.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

  Grozījums Nr.    108

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 11. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  61. pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  61. pants

  61. pants

  Pārskatīšanas klauzula

  Pārskatīšanas klauzula

  1.  Komisija nodrošina, ka šīs regulas piemērošanu regulāri pārskata.

  1.  Komisija nodrošina, ka šīs regulas piemērošanu regulāri pārskata.

  2.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā minētās dienas [diena, kad stājas spēkā regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem pēc tam Komisija saskaņā ar savām vadlīnijām vērtē Iestādes sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarojumu, uzdevumiem, procedūrām un atrašanās vietu. Izvērtēšanā jo īpaši ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Iestādes pilnvarojumu un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.

  2.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā minētās dienas [diena, kad stājas spēkā regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem pēc tam Iestāde sadarbībā ar Komisiju pasūta neatkarīgu ārēju novērtējumu par tās sniegumu un panākumiem attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem, procedūrām un atrašanās vietu. Novērtējuma pamatā ir valdes darba programma, vienojoties ar Komisiju. Tajā novērtē Iestādes darba praksi un ietekmi un ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Iestādes pilnvaras, tostarp šādu izmaiņu finansiālo ietekmi. Turklāt tajā risina jautājumu par iespējamo nepieciešamību ciešāk koordinēt un saskaņot Iestādes darbības ar dalībvalstu un citu Savienības aģentūru kompetento struktūru darbībām. Izvērtēšanā ņem vērā ieinteresēto personu viedokli gan Savienības, gan valstu līmenī.

   

  2.a  Valde pārbauda novērtējumā izdarītos secinājumus un sniedz Komisijai ieteikumus par izmaiņām, kas var izraisīt izmaiņas Iestādē.

  3.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā var ierosināt šīs regulas attiecīgās normas attiecīgi grozīt vai atcelt.

   

  4.  Izvērtēšanas konstatējumus Komisija paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Izvērtēšanas konstatējumus publisko.

  4.  Novērtējumus un ieteikumus, kas minēti 2. un 2.a punktā, nosūta Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam un valdei. Novērtējuma konstatējumus un ieteikumus publisko.

  Grozījums Nr.    109

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

  Direktīva 2001/18/EK

  24. pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  Regulas 24. pantam pievieno šādu punktu:

   

  “2.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar šīs Direktīvas 25. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    110

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 9. punkts

  Regula (EK) Nr. 1829/2003

  29. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus un Direktīvas 2001/18/EK 4. pantā minēto kompetento iestāžu atzinumus publisko.

  1.  Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, uzraudzības ziņojumus, kā arī savus zinātniskos atzinumus un Direktīvas 2001/18/EK 4. pantā minēto kompetento iestāžu atzinumus publisko.

  Pamatojums

  Šis noteikums ir pārņemts no spēkā esošās Regulas 1829/2002 29. panta.

  Grozījums Nr.    111

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 9. punkts

  Regula (EK) Nr. 1829/2003

  29. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar šīs regulas 30. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    112

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  17. pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  Regulas 17. pantā pievieno šādu punktu:

   

  “2.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šajā pantā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    113

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  18. pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Papildus Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. panta 2. punktam un uz tās 39. panta 3. punkta pamata Iestāde var arī piekrist kā konfidenciālu apstrādāt turpmāk minēto informāciju, kuras nodošana atklātībai var būt uzskatāma par būtiski kaitīgu attiecīgām interesēm, ja vien tas pārbaudāmi pamatojams:

  svītrots

  (a)  plānu pētījumiem, kuri pierāda kādas pārtikas piedevas iedarbīgumu attiecībā uz kādas pārtikas piedevas paredzētā lietojuma mērķiem; paredzētais lietojums ir definēts šīs regulas 6. panta 1. punktā un I pielikumā, un

   

  (b)  tādas aktīvās vielas piemaisījumu specifikācijas un attiecīgās analīzes metodes, kas izstrādātas pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā, izņemot attiecībā uz piemaisījumiem, kas var kaitīgi ietekmēt dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi.

   

  Grozījums Nr.    114

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  18. pants – 3.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Izskatot pieteikumus par piekļuvi Iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, Iestāde piemēro principus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1049/2001.

  Grozījums Nr.    115

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  18. pants – 3.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.b  Dalībvalstis, Komisija un Iestāde neizpauž nekādu informāciju, kas uzskatāma par konfidenciālu saskaņā ar 2. punktu, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju ir lietderīgi publiskot, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi. Pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, kas saņemti saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis izskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 5. pantu.

  Grozījums Nr.    116

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 2065/2003

  14. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    117

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 1935/2004

  19. pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  Regulas 19. pantā pievieno šādu punktu:

   

  “2.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā, tostarp šīs regulas 20. pantā, un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantā minēto informāciju neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    118

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula Nr. 1935/2004

  20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  jebkāda informācija, kas dota detalizētos aprakstos par atļaujamās vielas ražošanai izmantotajām sākumvielām un sākumpreparātiem, to preparātu, materiālu vai izstrādājumu sastāvs, kuros pieteikuma iesniedzējs šo vielu paredzējis izmantot, minēto preparātu, materiālu vai izstrādājumu ražošanas metodes, piemaisījumi un migrācijas testēšanas rezultāti;

  svītrots

  Grozījums Nr.    119

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula Nr. 1935/2004

  20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  preču zīme, ar kuru viela tiks tirgota, un attiecīgā gadījumā to preparātu, materiālu vai izstrādājumu preču zīme, kuros tā tiks izmantota; un

  svītrots

  Grozījums Nr.    120

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1331/2008

  11. pants

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 3. panta 2. punktu pieprasa Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, pieteikumu uz atļauju, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus publisko. Iestāde publisko arī visus sev adresētos pieprasījumus sniegt atzinumu, kā arī jebkādus termiņa pagarinājumus saskaņā ar šīs regulas 6. panta 1. punktu.”;

  1.  Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 3. panta 2. punktu pieprasa Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, pieteikumu uz atļauju, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus publisko. Iestāde publisko arī visus sev adresētos pieprasījumus sniegt atzinumu, kā arī jebkādus termiņa pagarinājumus saskaņā ar šīs regulas 6. panta 1. punktu.

   

  1.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā, šīs regulas 12. pantā un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantā minēto informāciju neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    121

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1331/2008

  11. pants – 1.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.b  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar šīs regulas 12. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    122

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1331/2008

  12. pants – 3.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Šīs regulas 11. un 12. panta un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. panta noteikumi par aktīvu izplatīšanu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001.

  Grozījums Nr.    123

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 1107/2009

  23. pants – 1. punkts – pēdējais teikums

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (4a)  Regulas 23. panta 1. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

  Šajā regulā pamatviela ir darbīgā viela, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. panta definīcijā “pārtika” ietvertajiem kritērijiem.

  Šajā regulā pamatviela ir apstiprināta darbīgā viela, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. panta definīcijā “pārtika” ietvertajiem kritērijiem.

  Pamatojums

  Papildina ar: apzīmējumu “apstiprināta”. Grozījums ir nepieciešams precizēšanai, jo saglabājas daudzas šaubas, kuras vielas var uzskatīt par pamatvielām.

  Grozījums Nr.    124

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. daļa – 5. punkts

  Regula (EK) Nr. 1107/2009

  63. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. līdz 39.f pantā un šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un procedūrām pieteikuma iesniedzējs, pievienodams pārbaudāmu pamatojumu, var pieprasīt, lai noteiktu saskaņā ar šo regulu iesniegtu informāciju uzskata par konfidenciālu.

  1.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. līdz 39.f pantā un šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un procedūrām pieteikuma iesniedzējs, pievienodams adekvātu un pārbaudāmu pamatojumu, var pieprasīt, lai noteiktu saskaņā ar šo regulu iesniegtu informāciju uzskata par konfidenciālu, izņemot informāciju, ko uzskata par toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai vidiski svarīgu. Tas nodrošina pārbaudāmu pierādījumu, lai parādītu, ka šādas informācijas publiskošana varētu apdraudēt viņa komercintereses vai personas privātuma un neaizskaramības aizsardzību.

  Pamatojums

  Precizējums. Tas ir paredzēts Regulas Nr. 1107/2009 63. pantā.

  Grozījums Nr.    125

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. daļa – 5. punkts

  Regula (EK) Nr. 1107/2009

  63. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Papildus Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. panta 2. punktam un uz tās 39. panta 3. punkta pamata var arī piekrist kā konfidenciālu apstrādāt turpmāk minēto informāciju, kuras nodošana atklātībai var būt uzskatāma par būtiski kaitīgu attiecīgām interesēm, ja vien tas pārbaudāmi pamatojams:

  svītrots

  (a)  darbīgās vielas piemaisījumu specifikācija un ar to saistītās ražotās darbīgās vielas piemaisījumu analīzes metodes, izņemot piemaisījumus, ko uzskata par toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai vidiski būtiskiem un saistītās šo piemaisījumu analīzes metodes;

   

  (b)  darbīgās vielas ražošanas partiju rezultāti, aptverot arī piemaisījumus; un

   

  (c)  informācija par augu aizsardzības līdzekļa pilno sastāvu.;

   

  Grozījums Nr.    126

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 1107/2009

  63. pants – 3. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (5a)  Regulas 63. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

  3.  Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.

  3.  Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    127

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 2015/2283

  10. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Šīs regulas 9. pantā paredzētā procedūra atļaujas piešķiršanai jauna pārtikas produkta laišanai Savienības tirgū tiek sākta vai nu pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs tai ir iesniedzis pieteikumu; pieteikumu iesniedz, izmantojot standartizētos datu formātus, ja tādi uz Regulas (EK) Nr. 178/2002 39.f panta pamata ir pieņemti. Komisija pieteikumu tūlīt dara pieejamu dalībvalstīm.

  1.  Šīs regulas 9. pantā paredzētā procedūra atļaujas piešķiršanai jauna pārtikas produkta laišanai Savienības tirgū tiek sākta vai nu pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs tai ir iesniedzis pieteikumu; pieteikumu iesniedz, izmantojot standartizētos datu formātus, ja tādi uz Regulas (EK) Nr. 178/2002 39.f panta pamata ir pieņemti. Komisija pieteikumu nekavējoties dara pieejamu dalībvalstīm un pieteikuma kopsavilkumu  — publiski pieejamu.

  Grozījums Nr.    128

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 2015/2283

  23. pants – 4.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Šīs regulas 23. panta un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. panta noteikumi par aktīvu izplatīšanu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001.

  Grozījums Nr.    129

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 2015/2283

  23. pants – 4.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.b  Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 1.–4. punkta piemērošanu. Šādus īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 30. panta 3. punktā.

  Pamatojums

  Regula (ES) Nr. 2283/2015 23. panta 8. punktā paredzēja, ka Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par 1.–6. punkta piemērošanu. Tas ir nepieciešams jaunu pārtikas produktu īpatnību dēļ, uz kuriem var attiekties aspekti, kas ir jauni un šobrīd nav zināmi. Šis noteikums ir jāsaglabā.

  Grozījums Nr.    130

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

  Regula (ES) Nr. 2015/2283

  25. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (4a)  Regulas 25. pantam pievieno šādu punktu:

   

  “1.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šajā regulā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    131

  Regulas priekšlikums

  9.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  9.a pants

   

  Riska pārvaldības pārredzamība

   

  1.  Komisija un dalībvalstis veic riska pārvaldības darbības atbilstīgi 1.–9. pantā minētajiem likumdošanas aktiem, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni. Tās jo īpaši bez liekas kavēšanās publisko:

   

  (a)  riska pārvaldības procesa agrīnā posmā visus paredzētos riska pārvaldības pasākumu projektus;

   

  (b)  dienas kārtības un procedūras, sīki izstrādātus kopsavilkuma ziņojumus par sanāksmēm un pasākumu projektiem, ko attiecīgā gadījumā pieņem deleģēto vai īstenošanas aktu veidā, tostarp rezultātus un paskaidrojumus par atsevišķu dalībvalstu balsojumu komitejās Regulas (ES) Nr. 182/20111a nozīmē, tostarp pārsūdzības komitejās, kas palīdz Komisijai īstenot [Regulu (EK) Nr. 178/2002, Direktīvu 2001/18/EK, Regulu (EK) Nr. 1829/2003, Regulu (EK) Nr. 1831/2003, Regulu (EK) Nr. 2065/2003, Regulu (EK) Nr. 1935/2004, Regulu (EK) Nr. 1331/2008, Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un Regulu Nr. 2015/2283], kur un kurās tiek apspriesti un nodoti balsošanai riska pārvaldības pasākumi; un

   

  (c)  to dalībvalstu darba grupu sanāksmju darba kārtības un detalizētus protokolus, kurās apspriež attiecīgos riska pārvaldības pasākumus;

   

  2.  Šā panta 1. punkta nolūkā Komisija katram pasākuma projektam, kas jāpieņem saskaņā ar [Vispārīgās pārtikas aprites regulas] 58. pantu, Direktīvas 2001/18/EK 30. pantu, Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantu, Regulas (EK) Nr. 1831/2003 22. pantu, Regulas (EK) Nr. 2065/2003 19. pantu, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 23. pantu, Regulas (EK) Nr. 1331/2008 14. pantu, Regulas (EK) Nr. 1107/2009 79. pantu un Regulas (ES) 2015/2283 30. un 32. pantu, pievieno paskaidrojumu, kurā ietver:

   

  (a)  pasākuma iemeslus un mērķus;

   

  (b)  pasākuma pamatojumu, ņemot vērā gan nepieciešamības, gan proporcionalitātes apsvērumus;

   

  (c)  pasākuma ietekmi uz sabiedrības un dzīvnieku veselību, uz sabiedrību un pārtikas ražotājiem, kā norādīts ietekmes novērtējumā, un

   

  (d)  visu publisko apspriešanu, tostarp saskaņā ar [Vispārīgās pārtikas aprites regulas] 9. pantu veikto, rezultātus.

   

  _______________

   

  1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

  • [1]   Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]   Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

  PASKAIDROJUMS

  1. Vispārīga informācija

  Pēc vairākām nopietnām krīzēm pārtikas produktu nozarē ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 tika izveidota neatkarīga Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), kas atbild par riska zinātnisko novērtēšanu. Riska pārvaldība ir Savienības struktūru, galvenokārt Komisijas, kompetencē. Patlaban pārtikas nekaitīguma regulējums Savienībā tiek uzskatīts par vislabāko pasaulē. Atbilstības pārbaudē Komisija konstatēja, ka regulas īstenošanā tiek sasniegti mērķi nodrošināt augsta līmeņa pārtikas nekaitīgumu un iekšējā tirgus saskaņošanu.

  Plaši izplatītā skepse saistībā ar ĢMO un ar to saistīto herbicīdu glifosātu izraisīja publiskas domstarpības attiecībā uz herbicīdiem un pesticīdiem kopumā, kuru sakarā tika uzsākta Eiropas pilsoņu iniciatīva. Ņemot vērā šai pilsoņu iniciatīvai pausto plašo atbalstu, Komisija secināja, ka ir jāstiprina sabiedrības uzticēšanās riska novērtēšanai un apņēmās nākt klajā ar attiecīgu tiesību akta priekšlikumu.

  2. Komisijas priekšlikums

  Komisija 2018. gada aprīlī iesniedza Parlamentam un Padomei priekšlikumu par Regulas (EK) Nr. 178/2002 pārstrādāšanu, kas ietver šādus galvenos elementus:

  -  stingrākas prasības attiecībā uz EFSA darba pārskatāmību,

  -  stingrāki noteikumi par to pētījumu uzticamību, objektivitāti un neatkarību, kurus veic attiecībā uz EFSA īstenoto riska novērtēšanu,

  -  EFSA darbības un pārvaldības uzlabošana,

  -  lielāka dalībvalstu iesaiste EFSA darbībā,

  -  EFSA pievilcības zinātnieku aprindās uzlabošana,

  -  visaptveroša riska paziņošanas stratēģija, kurā iesaistīta Komisija, dalībvalstis un EFSA.

  Lai nodrošinātu konsekvenci, būtu vienlaikus jāpielāgo astoņi nozares tiesību akti attiecībā uz pārredzamību un konfidencialitāti.

  3. Referentes piezīmes

  Kopumā referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. EFSA publisko daudz informācijas, lai gan tiesību akti neparedz tai šādu pienākumu. Līdz ar to pārtikas aprites tiesību aktu jomā sabiedrības piekļuvi informācijai par iesniegtajiem pieteikumiem un pētījumiem var nodrošināt tikai, īstenojot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem prasības. Salīdzinājums ar citām ES aģentūrām un debates par augu aizsardzības līdzekļu atļauju piešķiršanas procedūrām liecina, ka ir jāpārskata EFSA pārredzamības noteikumi. Turklāt EFSA kļūst aizvien grūtāk piesaistīt ekspertus zinātnes ekspertu grupām.

  Tomēr ierosinātie grozījumi, visticamāk, radīs jaunas problēmas, nevis risinās esošās. Turklāt publiskošanas laiks, apspriešanās perioda būtiska saīsināšana un ietekmes novērtējuma trūkums ir pretrunā Komisijas labāka regulējuma principiem.

  Referente pauž īpašu kritiku par turpmāk minētajiem jautājumiem.

  Ietekmes novērtējuma trūkums

  Lai gan Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT) attiecas uz vispārējiem pārtikas aprites tiesību aktu principiem, kā arī agrīnas brīdināšanas sistēmu un krīžu pārvaldību, Komisija tagad ierosina grozījumus pantos, uz kuriem REFIT neattiecas. Ierosinātie pārredzamības noteikumi varētu nopietni kaitēt Eiropas pārtikas rūpniecības inovācijas spējai un konkurētspējai. Būtu lietderīgi apsvērt dažādas iespējas attiecībā uz sensitīvas informācijas par pieteikumiem publiskošanas laiku. Tāpēc nav saprotams tas, ka Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu. Arī attiecībā uz izmaiņām astoņos nozares tiesību aktos nav ietekmes novērtējuma.

  Komisija paredz ievērojami palielināt EFSA budžetu (+80 %). Tomēr, ja Eiropas likumdevējs nevienotos par šādu budžetu, Iestāde nespētu īstenot savas pilnvaras, kas tai tiktu piešķirtas ar pārskatīto regulu. Būtu arī jāveic ietekmes novērtējums, izmantojot dažādus finansēšanas modeļus.

  Komisijas priekšlikuma iesniegšanas laiks

  Komisija pamato savu priekšlikumu ar vajadzību reaģēt uz pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”. Reaģējot uz šo pilsoņu iniciatīvu, Eiropas Parlaments 2018. gada martā izveidoja Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašo komiteju (PEST), kuras uzdevums ir sniegt konsultācijas par atļauju piešķiršanas procedūru un noteikt galīgās rīcības iespējas. Komisija ignorē šo demokrātisko viedokļu veidošanas procesu un apsteidz PEST darba rezultātus.

  Saīsinot ieinteresēto personu apspriešanās laiku no ierastajām divpadsmit nedēļām uz astoņām, Komisija atstāj ieinteresētajām personām ļoti ierobežotu laiku konsultācijām. Turklāt bija iespējams reaģēt tikai uz vispārīgiem jautājumiem, nevis uz konkrētiem Komisijas plāniem. Komisijas priekšlikuma publiskošana neilgi pēc sabiedriskās apspriešanas beigām liek domāt, ka regulas projekta izstrāde jau bija pabeigta un faktiski notika tikai formāla apspriešanās.

  Eiropas Parlamentam, ņemot vērā laika ierobežojumus, jo tuvojas 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas, ir maz iespēju saskaņā ar pienācīgas rūpības principu saņemt neatkarīgu ekspertu atzinumu. Referente pauž cerību, ka tas netika paredzēts apzināti.

  Noteikumi par pārskatāmību

  Atšķirībā no ECHA un EMA, kuras informāciju par pieteikumiem un tos pamatojošiem pētījumiem publisko vienlaikus ar savu zinātnisko atzinumu, Komisija pārtikas aprites tiesību aktos paredzēto atļauju piešķiršanas procedūru vajadzībām ierosina minēto informāciju publiskot jau pieteikuma iesniegšanas brīdī. Tomēr tas var radīt tālejošas sekas attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju konkurētspēju un inovācijas spējām. Konkurenti no trešām valstīm varētu uzzināt produktu idejas un tās realizēt jau Eiropas atļauju piešķiršanas procesa laikā, jo īpaši tādēļ, ka inovācijas pārtikas nozarē parasti nevar aizsargāt ar patentiem. Tādējādi Komisijas priekšlikums apdraud svarīgas darbvietas. Jaunie noteikumi varētu arī novest pie tā, ka uzņēmumi savus pētniecības un attīstības pasākumus sāk veikt trešās valstīs. Turklāt agrīna publiskošana varētu izraisīt sabiedrības spiedienu uz EFSA.

  Jau tagad attiecībā uz strīdīgiem gadījumiem EFSA pēc sava zinātniskā atzinuma publiskošanas dod ieinteresētajām personām iespēju apspriešanas procesā izteikt komentārus par attiecīgajiem pētījumiem. Attiecībā uz aspartāmu šī apspriešana, piemēram, noveda pie tā, ka EFSA pārskatīja savu atzinumu.

  Zinātnes ekspertu grupu sastāvs

  Dalībvalstu iesaistīšana zinātnes ekspertu grupu sastāva veidošanā, paredzot pienākumu nominēt lielu skaitu ekspertu, varētu novest pie EFSA politiskas ietekmēšanas. Tāpat ir apšaubāms, vai tad, ja katra dalībvalsts nāktu klajā ar savu uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, tiktu nodrošināti eksperti visās vajadzīgajās jomās. Pastāvīga informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par situāciju ekspertu piesaistīšanas jomā būtiski palielinātu jau tā milzīgo administratīvo slogu. Tādēļ vajadzētu paredzēt dalībvalstīm iespēju nominēt ekspertus, taču nenoteikt to par pienākumu. Visbeidzot, EFSA vajadzētu veidot sarakstus ar ekspertiem no iespējami daudzām dalībvalstīm un pēc tam izraudzīties no tiem.

  III. Referentes grozījumu priekšlikumi

  Referente ierosina EFSA pārskatāmības noteikumus saskaņot ar pārējo aģentūru pārskatāmības noteikumiem, lai nodrošinātu, ka nekonfidenciāla informācija saistībā ar pieteikumiem, pētījumiem un konsultācijām tiek darīta pieejama vienlaikus ar EFSA zinātniskā atzinuma publiskošanu, nevis pieteikuma iesniegšanas brīdī. Tā ir vienīgā iespēja, kā novērst ideju zagšanu. Informācija būtu jāpublisko tikai tad, ja pieteikums netiek atsaukts.

  Stingrās pārredzamības prasības būtu jāpiemēro arī riska pārvaldībai un riska paziņošanai. Būtu jāparedz Komisijai un dalībvalstīm pienākums publiskot darba grupu sanāksmju protokolus un pastāvīgo komiteju balsošanas rezultātus.

  Pienākums veikt revīziju būtu jāattiecina arī uz trešo valstu laboratorijām, kurām Eiropas uzņēmumi pasūta veikt pētījumus. Par to būtu jāatbild Komisijas Pārtikas un veterinārajam birojam (PVB).

  Referente atzinīgi vērtē ieinteresēto personu iesaisti EFSA valdes darbā pēc analoģijas ar ECHA un EMA. Tomēr referente uzskata, ka, ņemot vērā plašo produktu klāstu, uz ko attiecas Regula Nr. 178/2002, ir jāiesaista ne tikai viens, bet gan divi nozares pārstāvji (ĢMO/augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un pārtikas/piedevu ražotāju pārstāvis). Tas paredzēts arī uz nevalstisko organizāciju (vides un patērētāju tiesību aizsardzības jomā) iesaisti.

  IV. Secinājumi

  Regula (EK) Nr. 178/2002 par pārtikas aprites tiesību vispārīgiem principiem ir veiksmes stāsts. Ar to ES ir izveidojusi pasaulē augstākos pārtikas nekaitīguma standartus kopējā iekšējā tirgū. To apliecināja arī pamatregulas atbilstības pārbaude.

  Tagad EFSA struktūra un pārredzamība būtu jāsaskaņo ar citām ES aģentūrām. Tomēr Komisijas priekšlikumi būtiski pārsniedz noteikumus attiecībā uz ECHA un EMA. Tas ir tikpat neizprotami kā fakts, ka Komisija, ņemot vērā sabiedrisko diskusiju par augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanas procedūru un neizstrādājot ietekmes novērtējumu, viena pati grib visai pārtikas nozarei uzspiest jaunus noteikumus, kas apdraud tās eksistenci.

  Turklāt Komisijas priekšlikums ir neprecīzs. Daudzi jautājumi vēlāk būtu vispirms jāparedz Iestādes iekšējos noteikumos, un tas apgrūtina priekšlikumu izvērtēšanu. Tas attiecas arī uz riska paziņošanu, kas ir svarīgs pamatelements, ja ES vēlas atjaunot iedzīvotāju uzticēšanos pārtikas nekaitīgumam.

  Zivsaimniecības komitejaS ATZINUMS (11.10.2018)

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]
  (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

  Atzinuma sagatavotājs: Ricardo Serrão Santos

  ĪSS PAMATOJUMS

  Atzinuma sagatavotājs:

  -  uzskata, ka ES pilsoņiem ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta tirgū pieejamās pārtikas drošība un tiktu saglabāti augsti drošības standarti;

  -  uzsver Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) nozīmi, jo īpaši zinātnisko ieteikumu sniegšanā Komisijai, Parlamentam un dalībvalstīm;

  -  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu atjaunināt Vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu (VPATA) regulu, jo īpaši attiecībā uz riska novērtēšanas pārredzamības noteikumu precizēšanu un EFSA riska novērtēšanā izmantoto pētījumu uzticamības, objektivitātes un neatkarības garantiju pastiprināšanu;

  -  uzskata, ka ir jārada tādi apstākļi, kuros ES iedzīvotāji pilnībā uzticētos Savienības aģentūrām un iestādēm, tādām kā EFSA, un ka šo uzticēšanos var iegūt un saglabāt, vienīgi piemērojot pārredzamus un skaidrus noteikumus un metodikas;

  -  uzsver, ka ir jāpalielina EFSA veiktspēja, ja tā vēlas panākt augsta līmeņa zinātnisko kompetenci visās savās darbības jomās;

  -  uzskata, ka vairākos kontekstos, tostarp iepriekš minētajā kontekstā, lēmumi ir jāpamato ar vislabākajām pieejamām zinātniskajām atziņām un ka ir svarīgi palielināt EFSA veiktspēju, nolīgstot zinātniekus, kas ir pazīstami saistībā ar savām zinātnes ekspertu grupām;

  -  uzsver, ka riska novērtēšanu var veikt ātri vienīgi tad, ja tiek izmantota visaptveroša un efektīva riska paziņošanas stratēģija, kas aptver (2x vārds "iesaistītas") visas riska novērtēšanas procesā iesaistītās puses un kas paredz atvērta dialoga uzturēšanu;

  -  pauž bažas par to, ka Komisijas priekšlikumā nav pievērsta uzmanība zvejai, jo īpaši akvakultūrai, un norāda, ka zivsaimniecības produkti ir vieni no svarīgākajiem un veselīgākajiem dzīvnieku olbaltumvielu avotiem, ka ES ir lielākais šādu produktu tirgus un patērētāja pasaulē un ka tā šobrīd importē 68 % zivsaimniecības produktu no trešām valstīm;

  -  uzsver zivsaimniecības produktu kā pārtikas avota nozīmi, kas bija temats zinātniskajam atzinumam „Pārtika no okeāniem“, kuru Zinātnisko konsultāciju mehānisma zinātnisko konsultantu augsta līmeņa grupa iesniedza Komisijai 2017. gada novembrī.

  GROZĪJUMI

  Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  8.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8a)  Nekādi ĢMO nebūtu apzināti jāizplata vidē vai jālaiž tirgū atsevišķi vai produktu sastāvā, pārkāpjot piesardzības principu un kamēr nav zinātniskas informācijas par ietekmi uz katru attiecīgo jomu (vidi, veselību, bioloģisko daudzveidību utt.).

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska novērtēšanā.

  (11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, kā arī pilsoniskās sabiedrības un nozares pārstāvjus, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska novērtēšanā.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  veicināt konsekvenci un pārredzamību riska pārvaldības ieteikumu formulēšanā;

  b)  veicināt konsekvenci, pārredzamību un skaidrību riska pārvaldības ieteikumu formulēšanā;

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 1.a punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  divi balsstiesīgi locekļi un viņu vietnieki, kurus iecēlusi Komisija un kuri to pārstāv;

  a)  divi balsstiesīgi locekļi un divi viņu vietnieki, kurus iecēlusi Komisija un kuri to pārstāv;

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  viens balsstiesīgs loceklis, kuru iecēlis Eiropas Parlaments;

  b)  viens balsstiesīgs loceklis un viens papildu balsstiesīgs loceklis, kurus iecēlis Eiropas Parlaments;

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  četri balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas aprites ķēdes intereses, proti, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām un viens no nozaru organizācijām. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.

  c)  seši balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas ķēdes intereses, proti, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām, viens no zivsaimniecības un akvakultūras organizācijām, viens no agroķīmijas nozares un viens no pārtikas nozares. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.

  Pamatojums

  ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu ražotāju intereses, no vienas puses, un pārtikas produktu un piedevu ražotāju intereses, no otras puses, ir atšķirīgas. Tāpat tas ir arī attiecībā uz lauksaimniecību un zivsaimniecību/akvakultūru. Valdē būtu jāiekļauj arī zivsaimniecības un akvakultūras organizāciju pārstāvis. Tāpēc valdē būtu jāiekļauj arī divi atsevišķi nozares pārstāvji.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.d pants – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisijas eksperti izdara kontroles, arī revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

  Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja (PVB) eksperti izdara kontroles, arī revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra Savienībā un trešās valstīs atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu vai attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm.

  Pamatojums

  Pārtikas un veterinārais birojs nodrošina efektīvas kontroles sistēmas un novērtē, kā ES un trešās valstīs, kas eksportē uz ES, tiek ievēroti ES standarti. Tas galvenokārt tiek īstenots, Pārtikas un veterinārajam birojam veicot pārbaudes dalībvalstīs un trešās valstīs, kuras eksportē uz ES.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.e pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko personu privātumam un neaizskaramībai, un šie dati netiek darīti publiski pieejami, izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumus.

  2.  Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, ka, nododot atklātībai testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko personu privātumam un neaizskaramībai, un šie dati netiek darīti publiski pieejami, izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumus.

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

  Atsauces

  COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

  Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  28.5.2018

   

   

   

  Atzinumu sniedza

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  PECH

  28.5.2018

  Atzinumu sagatavoja

  Iecelšanas datums

  Ricardo Serrão Santos

  31.5.2018

  Izskatīšana komitejā

  20.6.2018

  29.8.2018

   

   

  Pieņemšanas datums

  9.10.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  21

  1

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Giuseppe Ferrandino, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Klaus Buchner

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  21

  +

  ALDE

  António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

  ECR

  Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  ENF

  Sylvie Goddyn

  PPE

  Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

  1

  -

  GUE/NGL

  Anja Hazekamp

  0

  0

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (15.10.2018)

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]
  (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

  Atzinuma sagatavotājs: Pavel Svoboda

  ĪSS PAMATOJUMS

  Priekšlikuma novērtējums

  Šis sen gaidītais Eiropas Komisijas priekšlikums par tādu konfidenciālu nozares pētījumu publiskošanu, kurus izmanto Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) riska novērtējumos, ietver pozitīvus elementus, bet nesniedz iespēju pamatoti un neatkarīgi pārbaudīt datus.

  Ar priekšlikumu tiek grozīta Regula (EK) Nr. 178/2002 (turpmāk — pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgie principi) un vairākas saistītas regulas un direktīvas. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka priekšlikums paredz dažas pozitīvas pārmaiņas saistībā ar pārredzamību, tomēr viņš ir arī apzinājis vairākus noteikumus, kuros ir jāievieš grozījumi vai kuri ir jānostiprina, lai panāktu Eiropas Komisijas plānoto rezultātu.

  Šajā nolūkā atzinuma sagatavotājs ir pieņēmis visaptverošu nostāju, balstoties uz Komisijas priekšlikumu, lai pilnībā īstenotu ļoti nepieciešamo reformu attiecībā uz riska novērtēšanas procesu, ko veic EFSA, tādējādi ļaujot visai ES ievērot Orhūsas konvenciju (Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem).

  Abi priekšlikuma galvenie elementi, proti, datu automātiska un proaktīva publicēšana mašīnlasāmā formātā un tāda pētījumu reģistra izveide, kura mērķis ir nepieļaut, ka nozare izvēlas sev labvēlīgākos pētījumus, kopā ar dažām nelielām izmaiņām saistībā ar riska paziņošanu, apspriešanos ar trešām pusēm un EFSA valdes sastāva reforma ir pozitīvi soļi pareizajā virzienā.

  Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, ja patiešām tiks paredzēta ierosinātā nozares atļauja attiecībā uz neatkarīgu datu šķērspārbaužu publicēšanu un izmantošanu, šo divu noteikumu lietderīgums būs samērā ierobežots. Ar priekšlikumu patiešām tiek ieviests jauns noteikums, kas paredz, ka zinātnisko datu un pētījumu atklāšana par atļauju pieteikumiem saskaņā ar pārtikas aprites tiesību aktiem vai par ĢMO vai pārtikas piedevu atļaujām neskar intelektuālā īpašuma tiesības, kas varētu pastāvēt attiecībā uz dokumentiem vai to saturu. Turklāt ar priekšlikumu tiek ieviests pieņēmums attiecībā uz informācijas kategorijām, ka šādas informācijas nodošana atklātībai varētu būtiski kaitēt komercinteresēm.

  Tas, ka datus nedrīkst atkārtoti izmantot, nesaņemot atļauju, apdraudētu iespēju samazināt toksicitātes pētījumu kopējo skaitu un kavētu rezultātu publisku kontroli, tostarp labāku izpratni par iespējamu negatīvu ietekmi uz veselību un vidi. Būtībā tiek apdraudēts salīdzinošās izvērtēšanas process, kas ir svarīgs, lai nodrošinātu veiktā riska novērtējuma pilnīgu efektivitāti.

  Neraugoties uz priekšlikumā paredzētajām izmaiņām, kurām būs pozitīva ietekme uz pārredzamību, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir jāgroza, lai saglabātu un paaugstinātu pašreizējo pārredzamības līmeni, ko nodrošina Eiropas Savienības pārtikas aprites tiesību akti attiecībā uz vairākām informācijas kategorijām vairāku direktīvu ietvaros, kuras tiek grozītas ar šo priekšlikumu.

  ES riska novērtējuma pārskatīšana attiecībā uz pārtikas aprites ķēdi

  Atzinuma sagatavotājs neuzskata, ka būtu saprātīgi “sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku novērtēšanas procesa pārredzamību — arī no Orhūsas konvencijas izrietošās tiesības — vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām”, kā norādīts Eiropas Komisijas priekšlikumā. Tāpat viņš neuzskata, ka ES būtu komercdarbības pārstāvjiem jānodrošina lielāka aizsardzība, nekā to jau paredz Orhūsas konvencija (ko īsteno ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006). Viņš noteikti ir pret EFSA piešķirtās ES nodokļu maksātāju naudas izmantošanu konsultāciju sniegšanai privātiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši pieteikumus.

  Atzinuma sagatavotājs vēlas panākt, lai pārredzamība būtu standarts, savukārt konfidencialitāte — izņēmums. Pārredzamības principa izņēmumi ir jāinterpretē tikai un vienīgi, pilnībā garantējot publisku un neatkarīgu kontroli. Tas nozīmē, ka pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgajos principos ir jāievieš vairāki grozījumi.

  Ierosinātie grozījumi priekšlikumā, kas skar attiecīgās nozaru regulas, ir vērsti uz esošo nepilnību novēršanu pienākumā nodot atklātībai apkopoto informāciju “sevišķi svarīgu sabiedrības interešu” gadījumā saistībā ar pārtikas nekaitīgumu. Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir atbilstīgi pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgajos principos noteikt horizontālu un neierobežotu tādu informācijas elementu sarakstu, kurus nekad nedrīkst turēt slepenībā.

  GROZĪJUMI

  Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2)  Regulā (EK) Nr. 178/2002 jēdziens “riska analīze” ir definēts kā process, ko veido trīs savstarpēji saistītas daļas: riska novērtēšana, riska pārvaldīšana un riska paziņošana. Ar minēto regulu izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”), kuras uzdevums kā par Savienības riska novērtēšanu pārtikas un barības nekaitīguma jautājumos atbildīgajai iestādei ir risku novērtēšana Savienības līmenī. Riska paziņošana ir būtiska riska analīzes procesa daļa.

  (2)  Regulā (EK) Nr. 178/2002 jēdziens “riska analīze” ir definēts kā process, ko veido trīs nošķirtas, bet savstarpēji saistītas daļas: riska novērtēšana, riska pārvaldīšana un riska paziņošana. Ar minēto regulu izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”), kuras uzdevums kā par Savienības riska novērtēšanu pārtikas un barības nekaitīguma jautājumos atbildīgajai iestādei ir risku novērtēšana Savienības līmenī. Riska paziņošana ir būtiska riska analīzes procesa daļa un paredz informācijas un atzinumu interaktīvu apmaiņu visā riska analīzes procesā attiecībā uz apdraudējumiem un riskiem, ar risku saistītiem faktoriem un riska uztveri starp riska novērtētājiem, riska pārvaldītājiem, patērētājiem, pārtikas un barības ražošanas uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām, ieskaitot riska novērtējuma rezultātu izskaidrošanu un riska pārvaldības lēmumu pamatošanu.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Regulas (EK) Nr. 178/200221 izvērtējumā (“Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaude”) konstatēts, ka komunikācija attiecībā uz riskiem [“riska paziņošana”] kopumā netiek uzskatīta par pietiekami rezultatīvu, un tas ietekmē patērētāju uzticēšanos riska analīzes procesa rezultātiem.

  (3)  Regulas (EK) Nr. 178/2002 izvērtējumā21 (“Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaude”) konstatēts, ka komunikācija attiecībā uz riskiem [“riska paziņošana”] kopumā netiek uzskatīta par pietiekami rezultatīvu, un tas var negatīvi ietekmēt riska analīzes procesa rezultātus.

  __________________

  __________________

  21 Komisijas dienestu darba dokuments “Vispārīgās pārtikas aprites regulas (Regula (EK) Nr. 178/2002) REFIT izvērtējums”, SWD (2018)38, final, 15.1.2018.

  21 Komisijas dienestu darba dokuments “Vispārīgās pārtikas aprites regulas (Regula (EK) Nr. 178/2002) REFIT izvērtējums”, SWD (2018)38, final, 15.1.2018.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  4. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4)  Tāpēc visā riska analīzes gaitā nepieciešams nodrošināt visaptverošu un pastāvīgu riska paziņošanas procedūru, iesaistot Savienības un nacionālos riska novērtētājus un riska pārvaldītājus. Lai nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci visā riska analīzes procesā, šī procedūra būtu jākombinē ar atvērtu dialogu starp visām ieinteresētajām personām.

  (4)  Tāpēc visā riska analīzes gaitā nepieciešams nodrošināt visaptverošu, pārredzamu, neatkarīgu un pastāvīgu riska paziņošanas procedūru, iesaistot Savienības un nacionālos riska novērtētājus un riska pārvaldītājus. Lai nodrošinātu tikai un vienīgi sabiedrības interešu prevalēšanu, precizitāti, pieejas visaptverošumu, pārredzamību un konsekvenci visā riska analīzes procesā, šai procedūrai būtu jāsekmē plašāka līdzdalība un atvērts dialogs starp visām ieinteresētajām personām.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai saskaņoti, piemēroti un savlaicīgi izskaidrotu ne tikai pašus riska novērtēšanas konstatējumus, bet arī to, kā šie konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz pieņemt informētus riska pārvaldības lēmumus.

  (5)  Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai precīzi, skaidri un savlaicīgi izskaidrotu ne tikai pašus riska novērtēšanas konstatējumus, bet arī to, kā šie konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz pieņemt informētus riska pārvaldības lēmumus.

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  6. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6)  Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi riska paziņošanas mērķi un principi, ņemot vērā attiecīgi riska novērtētāju un pārvaldītāju pienākumus.

  (6)  Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi riska paziņošanas mērķi un principi, ņemot vērā attiecīgi riska novērtētāju un pārvaldītāju pienākumus, vienlaikus nodrošinot viņu neatkarību.

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  7. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7)  Pamatojoties uz vispārīgajiem mērķiem un principiem un cieši sadarbojoties ar Iestādi un dalībvalstīm, pēc attiecīgas sabiedriskas apspriešanas būtu jāizstrādā vispārīgs riska paziņošanas plāns.

  (7)  Pamatojoties uz vispārīgajiem mērķiem un principiem, cieši sadarbojoties ar Iestādi un dalībvalstīm un rīkojot attiecīgas sabiedriskas apspriešanas, būtu jāizstrādā vispārīgs riska reāllaika paziņošanas plāns.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8)  Vispārīgajā plānā būtu jānosaka svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot riska paziņošanas pasākumus, piemēram, atšķirīgi riska līmeņi, riska iedaba un tā potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību, tas, kādas personas vai lietas risks tieši vai netieši skar, riska ekspozīcijas līmeņi, spēja risku kontrolēt un citi faktori, kuri iespaido priekšstatu par riskiem, ieskaitot steidzamības pakāpi, kā arī piemērojamais tiesiskais regulējums un attiecīgais tirgus konteksts. Vispārīgajā plānā turklāt būtu jānosaka izmantojamie rīki un kanāli, kā arī jāizveido piemēroti mehānismi, kas nodrošinātu saskaņotu riska paziņošanu.

  (8)  Vispārīgajā plānā būtu jānosaka svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot riska paziņošanas pasākumus, piemēram, atšķirīgi apdraudējuma un riska līmeņi, apdraudējuma veids un tā potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību un vidi, tas, kādas iedzīvotāju grupas risks var tieši vai netieši skart, riska iedarbības līmeņi, spēja iedarbību un risku kontrolēt un citi faktori, kuri ietekmē izpratni par riskiem, ieskaitot steidzamības pakāpi, kā arī piemērojamais tiesiskais regulējums. Vispārīgajā plānā turklāt būtu jānosaka izmantojamie rīki un kanāli, kā arī jāizveido piemēroti, pilnīgi un ātri mehānismi, kas nodrošinātu precīzu riska paziņošanu.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  10. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10)  Iestādes valdes sastāvu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada Kopīgo paziņojumu par decentralizētām aģentūrām būtu lietderīgi pielāgot vienotajai pieejai attiecībā uz decentralizētām aģentūrām22.

  (10)  Iestādes valdes sastāvu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada Kopīgo paziņojumu par decentralizētām aģentūrām būtu lietderīgi pielāgot vienotajai pieejai attiecībā uz decentralizētām aģentūrām22, vienlaikus ņemot vērā arī Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES un no tā izrietošās juridiskās sekas.

  _________________

  _________________

  22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

  22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska novērtēšanā.

  (11)  Pieredze liecina, ka Iestādes valde galvenokārt nodarbojas ar administratīvajiem un finanšu aspektiem un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras dalībvalsts, tostarp pilsoniskās sabiedrības un nozares pārstāvjus, vienlaikus pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu pieredze tieši risku un problēmu novērtēšanā un pārvaldībā un lai tiem nebūtu interešu konfliktu ar pieteikumu iesniedzējiem.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12)  Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, lai nodrošinātu augstākos iespējamos kompetences standartus un pēc iespējas plašāku attiecīgu pieredzi, kādu var piedāvāt dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji.

  (12)  Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, lai nodrošinātu augstākos iespējamos kompetences standartus un apņemšanos panākt veselības un vides aizsardzību, kā arī pēc iespējas plašāku attiecīgu pieredzi, kādu var piedāvāt dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji.

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13)  Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās lietpratības līmeni. Konkrētāk, ir samazinājies to kandidātu skaits, kuri pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās. Tādēļ sistēma būtu jāstiprina un dalībvalstīm būtu tajā aktīvāk jāiesaistās, lai nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami daudzi eksperti, kuri atbilst Savienības riska novērtēšanas sistēmas vajadzībām attiecībā uz augsta līmeņa zinātnisko lietpratību, neatkarību un daudznozaru speciālajām zināšanām.

  (13)  Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās lietpratības līmeni. Konkrētāk, ir samazinājies to kandidātu skaits, kuri pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās. Lai efektīvāk risinātu šo jautājumu, sistēma būtu jāstiprina un jāsekmē un dalībvalstīm būtu tajā aktīvāk jāiesaistās, lai, veicot atbalsta darbības un izmantojot stimulus un atlīdzību līdzdalības un ieinteresētības iesaistīties palielināšanai, nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami daudzi eksperti, kuri atbilst Savienības riska novērtēšanas sistēmas vajadzībām attiecībā uz augsta līmeņa zinātnisko lietpratību, neatkarību un daudznozaru speciālajām zināšanām.

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14)  Lai saglabātu riska novērtēšanas neatkarību no riska pārvaldības un citām Savienības līmeņa interesēm, būtu lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem kritērijiem, kuri nodrošina ekspertu izcilību un neatkarību, vienlaikus nodrošinot prasītās daudznozaru speciālās zināšanas katrā ekspertu grupā, zinātnes ekspertu grupu locekļus nominē dalībvalstis, izraugās Iestādes izpilddirektors un ieceļ Iestādes valde. Tāpat šajā sakarā ir būtiski svarīgi, lai minēto zinātnes ekspertu atlasē un iecelšanā piedalītos izpilddirektors, kura pienākums ir aizstāvēt Iestādes intereses un jo īpaši tās speciālo zināšanu neatkarību. Vēl būtu jāievieš papildu pasākumi, ar ko nodrošina, ka zinātniskajiem ekspertiem ir līdzekļi neatkarīgai darbībai.

  (14)  Lai Savienības līmenī saglabātu riska novērtēšanas neatkarību no riska pārvaldības un privātām interesēm, būtu lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem, pārredzamiem kritērijiem, kuri nodrošina ekspertu izcilību un neatkarību, vienlaikus nodrošinot prasītās daudznozaru speciālās zināšanas katrā ekspertu grupā, zinātnes ekspertu grupu locekļus nominē dalībvalstis, izraugās Iestādes izpilddirektors un ieceļ Iestādes valde. Tāpat šajā sakarā ir būtiski svarīgi, lai tādu zinātnes ekspertu izslēgšanā no riska novērtējuma veikšanas, kuri ir pret sava vārda un uzvārda publicēšanu vai kuriem ir interešu konflikti, piedalītos izpilddirektors, kura pienākums ir aizsargāt Iestādes pārskatbildību un jo īpaši tās speciālo zināšanu neatkarību. Būtu jāievieš atbilstīgi budžeta pasākumi, ar ko nodrošina, ka zinātniskajiem ekspertiem ir līdzekļi neatkarīgai darbībai. Šajā nolūkā ir jāievieš jauni un pienācīgi budžeta pasākumi.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16)  Atļauju procedūras pamatā ir princips, ka pieteikuma iesniedzējam, ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras priekšmeta atbilstība Savienības drošuma prasībām. Šis princips balstās uz premisu, ka sabiedrības veselība tiek labāk aizsargāta, ja pierādīšanas slogs gulstas uz pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta drošums, nevis publiskām iestādēm, lai kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No minētā principa un piemērojamajām regulatīvajām prasībām izriet, ka pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz Savienības pārtikas nozares tiesību aktos paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras priekšmeta drošumu un — dažos gadījumos — iedarbīgumu.

  (16)  Atļauju procedūras pamatā ir princips, ka pieteikuma iesniedzējam, ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras priekšmeta atbilstība Savienības drošuma prasībām. Šis princips balstās uz premisu, ka sabiedrības veselība un vide tiek labāk aizsargāta, ja pierādīšanas slogs gulstas uz pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta drošums, nevis publiskām iestādēm, lai kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No minētā principa un piemērojamajām regulatīvajām prasībām izriet, ka pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz Savienības pārtikas nozares tiesību aktos paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras priekšmeta drošumu un — dažos gadījumos — iedarbīgumu.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17)  Eksistē noteikumi, kas reglamentē atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde varētu nodrošināt augstas kvalitātes zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska novērtēšanas vajadzībām iesniegtais atļaujas pieteikums atbilstu piemērojamajām specifikācijām. Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot minētās specifikācijas. Tādēļ būtu lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma oficiālās iesniegšanas potenciālos pieteikumu iesniedzējus pēc viņu pieprasījuma konsultētu par spēkā esošajiem noteikumiem un atļaujas pieteikuma saturu, tomēr neiesaistītos iesniedzamo pētījumu plānošanā, jo tie joprojām paliek pieteikuma iesniedzēja atbildībā. Lai nodrošinātu minētā procesa pārredzamību, Iestādes ieteikumi būtu jāpublisko.

  (17)  Eksistē noteikumi, kas reglamentē atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde varētu nodrošināt augstas kvalitātes zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska novērtēšanas vajadzībām iesniegtais atļaujas pieteikums atbilstu piemērojamajām specifikācijām. Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot minētās specifikācijas. Tādēļ būtu lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma oficiālās iesniegšanas potenciālos pieteikumu iesniedzējus pēc viņu pieprasījuma konsultētu par spēkā esošajiem noteikumiem un atļaujas pieteikuma saturu, tomēr neiesaistītos iesniedzamo pētījumu plānošanā, jo tie joprojām paliek pieteikuma iesniedzēja atbildībā. Lai nodrošinātu minētā procesa pārredzamību un plašu un nediskriminējošu pieeju informācijai, Iestādes ieteikumi būtu jāpublisko.

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18)  Iestādei vajadzētu pārzināt visu to pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un laboratorijas, kas tos veic, pasūtījuma veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus paziņo Iestādei. Informācija par paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko tikai pēc tam, kad saskaņā ar piemērojamajiem pārskatāmības noteikumiem ir publiskots attiecīgais atļaujas pieteikums.

  (18)  Iestādei vajadzētu pārzināt visu to pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un laboratorijas, kas tos veic, pasūtījuma veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus paziņo Iestādei. Informācija par paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko tikai pēc tam, kad ir iesniegts attiecīgais atļaujas vai atļaujas atjaunināšanas pieteikums un Iestāde ir publiskojusi savu oficiālo zinātnisko atzinumu.

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  20. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (20)  Sabiedrībā eksistē zināmas bažas par to, ka Iestādes novērtējumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu galvenokārt balstās uz nozares iesniegtajiem pētījumiem. Iestāde jau tagad pārmeklē zinātnisko literatūru, lai varētu balstīties arī uz citiem esošiem datiem un pētījumiem par attiecīgo atļaujas procedūras priekšmetu, kas tai iesniegts novērtēšanai. Lai sniegtu papildu garantijas, nodrošinot, ka Iestāde var piekļūt visiem būtiskajiem zinātniskajiem datiem un pētījumiem, kas pieejami par atļaujas procedūras priekšmetu, būtu lietderīgi paredzēt apspriešanos ar trešajām personām ar mērķi identificēt citu būtisku zinātnisko datu vai pētījumu pieejamību. Lai apspriešanās rezultāts būtu kvalitatīvāks, tai būtu jānotiek pēc tam, kad, ievērojot šīs regulas noteikumus par pārredzamību, pētījumi, kurus nozare iesniegusi kopā ar atļaujas pieteikumu, ir tikuši publiskoti.

  (20)  Sabiedrībā eksistē bažas par to, ka Iestādes novērtējumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu galvenokārt balstās uz nozares iesniegtajiem pētījumiem. Iestāde jau tagad pārmeklē zinātnisko literatūru, lai varētu balstīties arī uz citiem esošiem datiem un pētījumiem par attiecīgo atļaujas procedūras priekšmetu, kas tai iesniegts novērtēšanai. Lai nodrošinātu, ka Iestāde ņem vērā visus būtiskos zinātniskos datus un pētījumus, kas pieejami par atļaujas procedūras priekšmetu, būtu lietderīgi paredzēt sabiedrisku apspriešanos, tiklīdz ir publiskots attiecīgs atļaujas vai atļaujas atjaunināšanas pieteikums, ar mērķi identificēt citu būtisku zinātnisko datu vai pētījumu pieejamību.

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  21. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (21)  Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju pieteikumu pamatošanai, parasti tiek veikti, ievērojot starptautiski atzītus principus, kuri nodrošina vienotu pamatu to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu reproducējamību. Tomēr dažos gadījumos var rasties jautājumi par atbilstību piemērojamajiem standartiem, tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto atbilstību verificē. Lai plašai sabiedrībai sniegtu lielāku pārliecību par pētījumu kvalitāti, būtu lietderīgi nodrošināt papildu garantiju līmeni un izveidot stingrāku revīzijas sistēmu, kuras ietvaros Komisija verificētu dalībvalstu veikto kontroli attiecībā uz to, vai laboratorijas, kas veic minētos pētījumus un testus, šos principus īsteno.

  (21)  Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju pieteikumu pamatošanai, parasti tiek veikti, ievērojot starptautiski atzītus principus, kuri nodrošina vienotu pamatu to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu reproducējamību. Tomēr var rasties neatbilstība piemērojamajiem standartiem, tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto atbilstību verificē. Lai nodrošinātu pētījumu kvalitāti, ir lietderīgi uzlabot revīzijas sistēmu, kurai atbilstīgi dalībvalstis kontrolē un nodrošina to, ka laboratorijas, kas veic minētos pētījumus un testus, šos principus īsteno, un kurai atbilstīgi Komisija verificē dalībvalstu veikto kontroli.

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  21.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (21 a)  Procesā ir jāparedz pietiekams elastīgums, lai ātri varētu ņemt vērā jaunu informāciju par būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, pat ja uz to konkrēti neattiecas reglamentējošās datu prasības.

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  22. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (22)  Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs jautājums, kas skar visus Savienības iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku, ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska novērtēšanā izmantotos pierādījumus. Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta un tā izmantošanā būtu jāsaglabā samērīgums, izlemt to, kad nepieciešams pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, būtu Komisijas kompetencē. Turklāt jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem (piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni zinātniski fakti).

  (22)  Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs jautājums, kas skar visus Savienības iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku, ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska novērtēšanā izmantotos pierādījumus. Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta un tā izmantošanā būtu jāsaglabā samērīgums, izlemt to, kad nepieciešams pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, būtu Iestādes kompetencē. Turklāt jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem (piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni zinātniski fakti).

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  23. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (23)  Par spīti tam, ka Iestāde attiecībā uz pārredzamību panākusi ievērojamu uzlabojumu, Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaudē atklājās, ka riska novērtēšanas process (it īpaši lauksaimniecības un pārtikas ķēdē paredzēto atļauju procedūras kontekstā) ne vienmēr tiek uzskatīts par pilnīgi pārredzamu. Daļēji tas saistīts arī ar atšķirīgajiem pārredzamības un konfidencialitātes noteikumiem, kas noteikti ne tikai Regulā (EK) Nr178/2002, bet arī citos Savienības tiesību aktos, kuri attiecas uz lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. To mijiedarbība var ietekmēt, kā sabiedrība uztver riska novērtēšanu.

  (23)  Vispārīgās pārtikas aprites regulas atbilstības pārbaude parādīja, ka Savienība ir veicinājusi ievērojamu skaitu pasākumu pārtikas un produktu kvalitātes un drošuma aizsardzībai (Regula (EK) Nr. 2073/2005, Regula (EK) Nr. 853/2004, Regula (EK) Nr. 854/2004 un jo īpaši Direktīvas 2009/128/EK 12apsvērums), un, lai gan Iestāde attiecībā uz pārredzamību panākusi ievērojamu uzlabojumu, riska novērtēšanas process (it īpaši lauksaimniecības un pārtikas ķēdē paredzēto atļauju procedūras kontekstā) vēl nav pilnīgi pārredzams.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  23.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (23a)  Orhūsas konvencijā ir noteiktas vairākas sabiedrības tiesības attiecībā uz vidi. Konvencija paredz tiesības ikvienam saņemt informāciju par vidi, kas ir valsts iestāžu rīcībā, tiesības piedalīties vides lēmumu pieņemšanā un tiesības pārskatīt procedūras, lai apstrīdētu publiskus lēmumus, kas pieņemti, neievērojot abas iepriekš minētās tiesības vai vides tiesību aktus kopumā.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  24. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (24)  Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” vēlreiz apstiprināja bažas par pārredzamību attiecībā uz pētījumiem, kurus pasūta un kopā ar atļaujas pieteikumu iesniedz nozare23.

  (24)  Kā Orhūsas konvencijas puse ES ir atzinusi, ka vides aizsardzības jomā uzlabota pieeja informācijai un sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā uzlabo lēmumu kvalitāti un to īstenošanu, veido sabiedrības izpratni par vides jautājumiem, dod iespēju sabiedrībai izteikt savas bažas un ļauj valsts iestādēm šādas bažas pienācīgi ņemt vērā. Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” vēlreiz apstiprināja bažas par pārredzamību attiecībā uz pētījumiem, kurus pasūta un kopā ar atļaujas pieteikumu iesniedz nozare23.

  __________________

  __________________

  23 Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.

  23 Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  25. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (25)  Tādēļ proaktīvi būtu jāstiprina riska novērtēšanas procesa pārredzamība. Būtu jānodrošina, ka riska novērtēšanas procesā pēc iespējas agrīnā posmā visi zinātniskie dati un informācija, ar ko pamato pieprasījumus dot Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, kā arī citi pieprasījumi pēc zinātniska devuma, tiek darīti publiski pieejami. Tomēr minētajam procesam nebūtu jāskar ne spēkā esošās intelektuālā īpašuma tiesības, ne Savienības pārtikas aprites tiesību aktu normas, kas aizsargā ieguldījumus, kurus izdarījuši novatori, vācot informāciju un datus attiecīgos atļauju pieteikumu pamatošanai.

  (25)  Tādēļ, lai uzlabotu pārskatatbildību un atjaunotu sabiedrības atbalstu Iestādes lēmumiem, kā arī lai nodrošinātu Iestādes atbildību, proaktīvi būtu jāstiprina riska novērtēšanas procesa pārredzamība un skaidrība. Lai nodrošinātu publisku kontroli, būtu jānodrošina, ka riska novērtēšanas procesā pēc iespējas agrīnā posmā visi zinātniskie dati un informācija, ar ko pamato pieprasījumus dot Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, kā arī citi pieprasījumi pēc zinātniska devuma, tiek darīti publiski pieejami.

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  27. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (27)  Lai noteiktu, kāds atklātības līmenis būs vispiemērotākais, sabiedrībai noteiktās tiesības uz riska novērtēšanas procesa pārredzamību vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 178/2002 mērķus. No 178/2002.

  (27)  Šīs regulas mērķis ir nodrošināt pārredzamību riska novērtēšanas procesā un maksimāli realizēt sabiedrības tiesības uz informācijas pārskatāmību un piekļuvi Iestādes dokumentiem, un regula ir jāinterpretē saistībā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  27.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (27a)  Šajā regulā paredzētie noteikumi par aktīvu izplatīšanu nav paredzēti, lai jebkādā veidā ierobežotu Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un (EK) Nr. 1367/2006 paredzēto tiesību darbības jomu.

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  28. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (28)  Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī procedūras, kas reglamentē Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzēto atļauju procedūru pieprasījumus, līdzšinējā pieredze liecina, ka noteikti informācijas elementi parasti tiek uzskatīti par jūtīgiem un attiecībā uz tiem konfidencialitāte būtu jāsaglabā visās dažādajās nozaru atļauju piešķiršanas procedūrās. Būtu lietderīgi Regulā (EK) Nr. 178/2002 iekļaut horizontālu sarakstu ar informācijas elementiem, kuru nodošanu atklātībai var uzskatīt par ievērojami kaitējošu attiecīgajām komercinteresēm un kuri tāpēc nebūtu jāatklāj sabiedrībai (“vispārīgs horizontāls konfidenciālu informācijas elementu saraksts”). Šāda informācija būtu nododama atklātībai tikai ļoti ierobežotos un izņēmuma apstākļos, kas saistīti ar paredzamu ietekmi uz veselību un steidzamu vajadzību aizsargāt cilvēka un dzīvnieku veselību vai vidi.

  (28)  Tādēļ vienmēr ir jāpublisko jebkāda informācija, kas tieši ietekmē veselību vai vidi. Būtu lietderīgi Regulā (EK) Nr. 178/2002 iekļaut izsmeļošu horizontālu sarakstu ar informācijas elementiem, kurus drīkst turēt slepenībā tādēļ, ka tie ievērojami kaitētu komercinterešu aizsardzībai. Tomēr šo informāciju var turēt slepenībā tikai tad, ja uzņēmums, kas iebilst pret tās atklāšanu, ar pārbaudāmu pamatojumu pierāda, ka proaktīva informācijas elementa atklāšana ievērojami kaitētu uzņēmuma komercinteresēm (“vispārīgs horizontāls konfidenciālu informācijas elementu saraksts”). Pārredzamības principa izņēmumi ir jāinterpretē stingri. Katrā ziņā, pat ja uzskata, ka informācijas atklāšana kaitētu ekonomikas dalībnieka komercinteresēm, informāciju nedrīkst turēt slepenībā, ja attiecībā uz tās publiskošanu pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, jo sabiedrības veselības intereses ir svarīgākas nekā komercintereses. Ir lietderīgi Regulā (EK) Nr. 178/2002 noteikt izsmeļošu horizontālu tādu informācijas elementu sarakstu, kurus nekad nedrīkst turēt slepenībā, jo tie attiecas uz apstākļiem, kad tiek uzskatīts, ka pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses attiecībā uz to publiskošanu.

  Grozījums Nr. 27

  Regulas priekšlikums

  30. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (30)  Tāpat risku novērtēšanas procesa pārredzamības kontekstā nepieciešams noteikt īpašas prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/200124 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67925. Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un ir samērojams ar risku novērtēšanas procesa pārredzamības, neatkarības un uzticamības mērķiem.

  (30)  Tāpat risku novērtēšanas procesa pārredzamības kontekstā nepieciešams atsaukties uz personas datu aizsardzību un konfidencialitāti, kā arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/200124 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67925. Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un ir samērojams ar risku novērtēšanas procesa pārredzamības, neatkarības un uzticamības mērķiem. Lai nodrošinātu riska novērtēšanas procesa pārredzamību, neatkarību, ilgtspējību un uzticamību, jo īpaši nolūkā nepieļaut interešu konfliktus, tiek uzskatīts par nepieciešamu un samērīgu publicēt ikvienas tās personas vārdu un uzvārdu, ko Iestāde norīkojusi līdzdarboties Iestādes lēmumu pieņemšanas procesā, tostarp pamatnostādņu dokumentu pieņemšanas kontekstā.

  __________________

  __________________

  24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

  24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

  25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

  25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  31. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (31)  Lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc zinātniska devuma, būtu jāizstrādā standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 178/2002 īstenošanai attiecībā uz standarta datu formātu un programmatūras pakotņu pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201126.

  (31)  Lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc zinātniska devuma, būtu jāizstrādā standartizēti datu formāti un programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu vienotus un saskaņotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 178/2002 īstenošanai attiecībā uz standarta datu formātu un programmatūras pakotņu pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201126.

  _________________

  _________________

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

  26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  32. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (32)  Ņemot vērā, ka Iestādei būs jāglabā zinātniski dati, tostarp konfidenciāli un personas dati, būtu jānodrošina, ka dati tiek glabāti atbilstoši augstiem drošības standartiem.

  (32)  Ņemot vērā, ka Iestādei būs jāglabā zinātniski dati, tostarp konfidenciāli un personas dati, būtu jānodrošina, ka dati tiek glabāti tādā veidā, kas nodrošina pilnīgu drošību.

  Grozījums Nr.    30

  Regulas priekšlikums

  33. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (33)  Turklāt, lai novērtētu, cik rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi paredzēt, ka Komisija saskaņā ar vienoto pieeju attiecībā uz decentralizētām aģentūrām veic Iestādes izvērtēšanu. Šādā izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu grupu locekļu atlases procedūras ir pārredzamas, cik izmaksefektīvi tās darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt neatkarību un kompetenci un novērst interešu konfliktus.

  (33)  Turklāt, lai novērtētu, cik rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi paredzēt, ka Komisija saskaņā ar vienoto pieeju attiecībā uz decentralizētām aģentūrām veic Iestādes izvērtēšanu. Šādā izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu grupu locekļu atlases procedūras ir pārredzamas, cik izmaksefektīvi tās darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt neatkarību, modrību un kompetenci un novērst interešu konfliktus.

  Grozījums Nr.    31

  Regulas priekšlikums

  35. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (35)  Lai nodrošinātu risku novērtēšanas procesa pārredzamību, būtu arī jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 178/2002 tvērums, kurā patlaban ir tikai pārtikas aprites tiesību akti, aptverot arī atļauju pieteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 kontekstā attiecībā uz barības piedevām, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 kontekstā attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 kontekstā — attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem.

  (35)  Lai nodrošinātu risku novērtēšanas procesa pārredzamību un neatkarību, būtu arī jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 178/2002 tvērums, kurā patlaban ir tikai pārtikas aprites tiesību akti, aptverot arī atļauju pieteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 kontekstā attiecībā uz barības piedevām, Regulas (EK) Nr. 1935/2004 kontekstā attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 kontekstā — attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem.

  Grozījums Nr.    32

  Regulas priekšlikums

  36. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (36)  Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā nozares īpatnības konfidenciālas informācijas sakarā, sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku novērtēšanas procesa pārredzamību — arī no Orhūsas Konvencijas35 izrietošās tiesības — vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ievērojot Savienības nozares tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto pieredzi. Tātad, lai papildus Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētajiem konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl citus šādus elementus, būtu jāgroza Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) Nr. 1829/2003, Regula (EK) Nr. 1831/2003, Regula (EK) Nr. 1935/2004 un Regula (EK) Nr. 1107/2009.

  (36)  Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā nozares īpatnības konfidenciālas informācijas sakarā, sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku novērtēšanas procesa pārredzamību — arī no Orhūsas Konvencijas35 izrietošās tiesības — vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām, ievērojot Savienības nozares tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto pieredzi, vienlaikus ņemot vērā to, ka tad, ja pastāv noteiktas bažas attiecībā uz sabiedrības labklājību un sabiedrības veselību, sabiedrības veselība ir svarīgāka nekā komercintereses. Tātad, lai papildus Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētajiem konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl citus šādus elementus, būtu jāgroza Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) Nr. 1829/2003, Regula (EK) Nr. 1831/2003, Regula (EK) Nr. 1935/2004 un Regula (EK) Nr. 1107/2009.

  _________________

  _________________

  35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

  35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

  Grozījums Nr.    33

  Regulas priekšlikums

  37. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (37)  Lai vēl vairāk stiprinātu saikni starp Savienības un nacionālā līmeņa risku novērtētājiem un risku pārvaldītājiem un risku paziņošanas saskaņotību un konsekvenci, tiesības pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt vispārīgu plānu par risku paziņošanu jautājumos, kas skar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. Jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā iesaistīto Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm.

  (37)  Lai aizsargātu Savienības un nacionālā līmeņa risku novērtējumu un risku pārvaldības posmu neatkarību un risku paziņošanas precizitāti un konsekvenci, tiesības pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt vispārīgu plānu par risku paziņošanu jautājumos, kas skar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. Jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu sagatavošanā Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā iesaistīto Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm.

  Grozījums Nr.    34

  Regulas priekšlikums

  38. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (38)  Lai Iestādei un uzņēmējiem ļautu pielāgoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot, ka Iestādes darbība turpinās bez traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas piemērošanu būtu jānosaka pārejas pasākumi.

  (38)  Lai Iestādei, dalībvalstīm, Komisijai un uzņēmējiem ļautu pielāgoties jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot, ka Iestādes darbība turpinās bez traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas piemērošanu būtu jānosaka pārejas pasākumi.

  Grozījums Nr.    35

  Regulas priekšl ikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  visā riska analizēšanas procesā veicināt informētību un izpratni par konkrētajiem aplūkotajiem jautājumiem;

  (a)  visā riska analizēšanas un pārvaldības procesā veicināt pārredzamību, skaidrību, informētību un izpratni par konkrētajiem aplūkotajiem jautājumiem;

  Grozījums Nr.    36

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  veicināt konsekvenci un pārredzamību riska pārvaldības ieteikumu formulēšanā;

  (b)  veicināt veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, maksimālu uzticamību un pārredzamību riska pārvaldības ieteikumu formulēšanā;

  Grozījums Nr.    37

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  būt par stabilu pamatu riska pārvaldības lēmumu izprašanai;

  c)  nodrošināt zinātnisko pamatojumu labāko riska pārvaldības lēmumu pieņemšanai;

  Grozījums Nr.    38

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (d)  sekmēt sabiedrības izpratni par riska analizēšanas procesu, lai vairotu pārliecību par tā iznākumu;

  (d)  sekmēt sabiedrības izpratni par riska analizēšanas procesu, lai vairotu pārskatatbildību attiecībā uz tā iznākumu un atjaunotu patērētāju uzticību Savienībai un tās iestādēm;

  Grozījums Nr.    39

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants – 1. punkts – f apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (f)  nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, notiek pienācīga informācijas apmaiņa ar ieinteresētajām personām.

  (f)  nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, un stratēģijām to nepieļaušanai notiek pienācīga informācijas apmaiņa ar ieinteresētajām personām.

   

  (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

  Grozījums Nr.    40

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.a pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (fa) apkarot nepatiesas un maldinošas informācijas avotus un izplatīšanu;

  Grozījums Nr.    41

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  ikvienā riska analīzes posmā no brīža, kad tiek formulēts pieprasījums sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, kad tiek sniegts riska novērtējums un pieņemti riska pārvaldības lēmumi, sagādā pārredzamu informāciju;

  b)  ikvienā riska analīzes posmā no brīža, kad tiek formulēts pieprasījums sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, kad tiek sniegts riska novērtējums un pieņemti riska pārvaldības lēmumi, pastāvīgi sagādā atjauninātu un pārredzamu informāciju;

  Grozījums Nr.    42

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.b pants – 1. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  ņem vērā priekšstatus par riskiem;

  c)  ņem vērā riska līmeni, tā iespējamās sekas un priekšstatus par riskiem;

  Grozījums Nr.    43

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.b pants – 1. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  atvieglina saprašanos un dialogu starp visām ieinteresētajām personām; un

  d)  atvieglo saprašanos, dialogu un sadarbību starp visām ieinteresētajām personām , piemēram, patērētājiem un patērētāju apvienībām, vides aizsardzības grupām, dzīvnieku labturības organizācijām, veselības organizācijām, iedzīvotāju apvienībām, zinātnisko pētījumu centriem, arodbiedrībām, kā arī kooperatīviem, ražotāju un lauksaimnieku apvienībām, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī pētniecības un inovācijas nozarēm; un

  Grozījums Nr.    44

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.b pants – 1. punkts – e apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (e)  turklāt ņemot vērā konfidencialitāti un personas datu aizsardzību, ir piekļūstama — arī procesā tieši neiesaistītām personām.

  (e)  turklāt ņemot vērā personas datu aizsardzību, ir piekļūstama — arī procesā tieši neiesaistītām personām.

  Grozījums Nr.    45

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.c pants – 2. punkts – ievaddaļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Vispārīgais riska paziņošanas plāns atbalsta integrētu riska paziņošanas satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā līmenī saskanīgi un sistemātiski ievēro gan riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji. Plānā:

  2.  Vispārīgais riska paziņošanas plāns atbalsta integrētu riska paziņošanas satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā līmenī precīzi un sistemātiski ievēro gan riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji, vienlaikus atzīstot atšķirīgus zinātniskus atzinumus, ja tādi ir. Plānā:

  Grozījums Nr.    46

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.c pants – 2. punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  ir apzināti galvenie faktori, kas jāņem vērā, apsverot, kāda veida un kāda līmeņa darbības riska paziņošanā vajadzīgas;

  (a)  ir apzināti faktori, kas jāņem vērā, apsverot, kāda veida un kāda līmeņa darbības riska paziņošanā vajadzīgas;

  Grozījums Nr.    47

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.c pants – 2. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  ņemot vērā attiecīgo mērķauditorijas grupu vajadzības, ir apzināti galvenie atbilstīgie rīki un galvenie kanāli, ko izmantot riska paziņošanā, un

  b)  ir apzināti galvenie atbilstīgie rīki un galvenie kanāli (skaidra, efektīva un pieejama tīmekļa vietne), ko izmantot riska paziņošanā, ņemot vērā attiecīgo mērķauditorijas grupu konkrētās vajadzības un jo īpaši paredzot noteiktu saziņu tādu ārkārtas situāciju pārvaldībā, kuras varētu rasties pārtikas vai vides jomā, palielinot šim mērķim īpaši paredzēto saziņas līdzekļu un pasākumu skaitu (palīdzības dienesti, pienācīgi apzīmēta sadaļa EFSA tīmekļa vietnē, lietotnes un īpašas informācijas kampaņas), un

  Grozījums Nr.    48

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  8.c pants – 2. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas saskaņotāk un ka starp visām ieinteresētajām personām notiek atvērts dialogs.

  (c)  ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas saskaņotāk un ka starp visām ieinteresētajām personām notiek atvērts dialogs un pastāvīga saziņa, vienlaikus atzīstot atšķirīgus zinātniskus viedokļus, ja tādi ir.

  Grozījums Nr.    49

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  viens balsstiesīgs loceklis, kuru iecēlis Eiropas Parlaments;

  (b)  divi balsstiesīgi locekļi un divi aizstājēji, kurus iecēlis Eiropas Parlaments;

  Grozījums Nr.    50

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  četri balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas aprites ķēdes intereses, proti, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām un viens no nozaru organizācijām. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.

  (c)  pieci balsstiesīgi locekļi, kuri pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas aprites ķēdes darba ņēmēju intereses, proti, viens no ārstu/veselības aizsardzības organizācijām, viens no patērētāju organizācijām, viens no vides nevalstiskajām organizācijām, viens no lauksaimnieku organizācijām un viens no agroķīmijas vai pārtikas ražošanas nozares organizācijām. Šos locekļus, balstīdamās uz Komisijas sastādītu sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar attiecīgajiem informatīvajiem dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad minētos locekļus ieceļ valdē.

  Grozījums Nr.    51

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 1.b punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.b  Valdes locekļus un attiecīgā gadījumā vietniekus ieceļ, ņemot vērā augstu kompetenci pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanā, kompetenci ar pārtikas aprites ķēdes drošumu saistītajos tiesību aktos un rīcībpolitikā un vajadzīgās prasmes vadīšanā, kā arī attiecīgas administratīvās un budžetārās vai finansiālās prasmes.”;

  1.b  Valdes locekļus un attiecīgā gadījumā vietniekus ieceļ, ņemot vērā augstu kompetenci pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanā, kompetenci ar pārtikas aprites ķēdes drošumu saistītajos tiesību aktos un rīcībpolitikā un vajadzīgās prasmes vadīšanā, kā arī attiecīgas administratīvās un budžetārās vai finansiālās prasmes.”;

  Pamatojums

  Valdes locekļu aizstājējiem ir tiesības balsot pilntiesīgo locekļu vietā, un tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt tādai pašai kvalifikācijai.

  Grozījums Nr.    52

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  25. pants – 5. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “Ja vien nav paredzēts citādi, valde lemj ar locekļu balsu vairākumu. Vietnieki locekļus aizstāj un locekļu vietā balso viņu prombūtnes laikā.”;

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.    53

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  28. pants – 5.a punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b)  dalībvalstis nominē ekspertus, raugoties, lai, kolektīvi rīkojoties, tiktu sasniegts izpilddirektora norādītais skaits. Katra dalībvalsts nominē vismaz 12 zinātniskos ekspertus. Dalībvalstis var nominēt citu dalībvalstu valstspiederīgos;

  b)  dalībvalstis var nominēt ekspertus minētajās jomās, pamatojoties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību. Dalībvalstis var arī nominēt citu dalībvalstu valstspiederīgos;

  Grozījums Nr.    54

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  28. pants – 5.a punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  balstoties uz dalībvalstu nosauktajām kandidatūrām, izpilddirektors katrai zinātnes ekspertu grupai sastāda ekspertu sarakstu, kas skaitliski pārsniedz ieceļamo locekļu skaitu. Šādu sarakstu izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, kuros var pamatot, ka ar saņemto kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu;

  (c)  balstoties uz dalībvalstu nosauktajām kandidatūrām, kas izraudzītas, pamatojoties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, izpilddirektors katrai zinātnes ekspertu grupai sastāda ekspertu sarakstu, kas skaitliski pārsniedz ieceļamo locekļu skaitu. Šādu sarakstu izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, kuros var pamatot, ka ar saņemto kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu;

  Grozījums Nr.    55

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  28. pants – 5.a punkts – e apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  e)  valde nodrošina, ka galīgajā iecelšanā tiek panākts iespējami plašs ģeogrāfiskais sadalījums.

  e)  valde nodrošina, ka galīgajā iecelšanā tiek panākts iespējami plašs, visaptverošs un vislielāko iespējamo līdzdalību nodrošinošs ģeogrāfiskais sadalījums.

  Grozījums Nr.    56

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  28. pants – 5.d punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.d  Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļi, kā paredzēts 37. panta 2. punktā un iestādes iekšējos noteikumos, rīkojas neatkarīgi un nenonāk interešu konfliktos. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļiem ir iespējams veltīt nepieciešamo laiku un pūles Iestādes darba atbalstīšanai. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļi nevienā nacionālajā līmenī nesaņem nekādus norādījumus un ka viņu neatkarīgais zinātniskais ieguldījums risku novērtēšanas Savienības līmeņa sistēmā tiek atzīts par prioritāru uzdevumu pārtikas aprites ķēdes drošuma aizsargāšanā.

  5.d  Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas nodrošina, ka to ieceltie zinātnes ekspertu grupu locekļi, kā paredzēts 37. panta 2. punktā un Iestādes iekšējos noteikumos, rīkojas neatkarīgi un nenonāk interešu konfliktos. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļiem ir iespējams veltīt maksimālo laiku un pūles, kas vajadzīgas Iestādes darba atbalstīšanai. Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu locekļi nevienā nacionālajā līmenī nesaņem nekādus norādījumus un netiek pakļauti spiedienam un ietekmei un ka viņu neatkarīgais zinātniskais ieguldījums risku novērtēšanas Savienības līmeņa sistēmā tiek uzskatīts par prioritāru uzdevumu pārtikas aprites ķēdes drošuma aizsargāšanā.

  Grozījums Nr.    57

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.a pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs to lūdz, Iestādes darbinieki viņu konsultē par to, kādi noteikumi attiecas uz atļaujas pieteikumu un kādam jābūt pieteikuma saturam. Iestādes darbinieku sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļauju, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.

  Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs to lūdz, Iestādes darbinieki var rakstiski viņu konsultēt par to, kādi noteikumi attiecas uz atļaujas pieteikumu un kādam jābūt pieteikuma saturam. Iestādes darbinieki, kas sniedz pirmajā teikumā minēto konsultāciju, nav iesaistīti nekādā zinātniskā darbā, tostarp 28. panta 5.f punkta nozīmē, kas ir tieši vai netieši saistīts ar pieteikumu, kura sakarā tiek sniegta konsultācija. Iestādes darbinieku sniegtās konsultācijas nekavējoties dokumentē un publicē Iestādes tīmekļa vietnē. Tas sekmē bieži uzdoto jautājumu dokumenta izveidi ar mērķi izstrādāt izsmeļošākas vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem un samazināt vajadzību pēc individuālas sarakstes.

   

  Sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus uz atļauju, un attiecībā uz šo novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības. [36 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija novērtē šā panta ietekmi uz Iestādes darbību. Īpašu uzmanību pievērš papildu darba slodzei un personāla mobilizācijai, kā arī tam, vai tā rezultātā ir notikušas izmaiņas Iestādes resursu sadalījumā uz tādu darbību rēķina, kas ir sabiedrības interesēs.

  Grozījums Nr.    58

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.b pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Paziņotā informācija tiek publiskota tikai tad, ja ir saņemts attiecīgs pieteikums uz atļauju un ja Iestāde ir lēmusi, ka pavadpētījumi nododami atklātībai saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu.

  3.  Paziņotā informācija tiek publiskota tad, ja ir saņemts attiecīgs pieteikums uz atļauju un ja Iestāde ir lēmusi, ka pavadpētījumi un tās zinātniskais atzinums nododami atklātībai saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu.

  Grozījums Nr.    59

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.c pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā par šiem pētījumiem apspriežas ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi. Šī norma neattiecas uz to, kā pieteikuma iesniedzēji riska novērtēšanas gaitā iesniedz papildu informāciju.

  2.  Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā par šiem pētījumiem apspriežas ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi.

  Grozījums Nr.    60

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.d pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Komisijas eksperti izdara kontroles, arī revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

  Komisijas eksperti izdara kontroles, arī revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas infrastruktūra darbojas neatkarīgi, pārredzami un tajā strādā augsti kvalificēti darbinieki, kā arī tā atbilst attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.    61

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.e pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu pierādīt atļauju sistēmai iesniegta priekšmeta drošumu, Komisija ārkārtas apstākļos var pieprasīt, lai Iestāde pasūta zinātniskus pētījumus, kuru uzdevums ir verificēt riska novērtēšanā izmantotos datus. Pasūtīto pētījumu tvērums var būt arī plašāks nekā verificējamie dati.”;

  Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu pierādīt atļauju sistēmai iesniegta priekšmeta drošumu, Iestāde pretrunīgu zinātnisko datu un secinājumu gadījumā var pasūtīt pētījumus, kuru uzdevums ir verificēt riska novērtēšanā izmantotos datus, lai gūtu lielāku pārliecību par pārtikas vai barības nekaitīgumu. Pasūtīto pētījumu tvērums var būt arī plašāks nekā verificējamie dati.”;

  Grozījums Nr.    62

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  32.e pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Veicot pasūtītos pētījumus, ņem vērā Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību.

  Grozījums Nr.    63

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Iestāde darbojas augstā pārredzamības līmenī. Jo īpaši tā bez kavēšanās publisko:

  Iestāde nodrošina augstu pārredzamības līmeni saskaņā ar Orhūsas konvenciju un Regulu (EK) Nr. 1367/2006, neskarot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, kā arī saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK, kas paredz aktīvu un sistemātisku vides informācijas izplatīšanu sabiedrībai. Jo īpaši tā bez kavēšanās publisko:

  Grozījums Nr.    64

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu darba kārtības un protokolus;

  (a)  zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un to darba grupu darba kārtības, dalībnieku sarakstus un protokolus;

  Grozījums Nr.    65

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā paredzēto konfidenciālas informācijas un personas datu aizsardzību, — zinātniskus datus, pētījumus un citu informāciju, kas pamato pieteikumus uz Savienības pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, arī pieteikuma iesniedzēja iesniegtu papildu informāciju, kā arī citus zinātniskus datus un informāciju, kas pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu pieprasījumus pēc zinātniska devuma, arī jebkādus zinātniskus atzinumus;

  svītrots

  Grozījums Nr.    66

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  informāciju, kas ir pamatā tās zinātniskajam devumam, arī zinātniskos atzinumus, ņemot vērā konfidenciālu datu un personas datu aizsardzību, kas paredzēta 39. līdz 39.f pantā;

  svītrots

  Grozījums Nr.    67

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  i)  konsultācijas, ko Iestāde potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem uz 32.a un 32.c panta pamata sniegusi pirmsiesniegšanas fāzē.

  svītrots

  Grozījums Nr.    68

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – -1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (аа)  iekļauj šādu -1.a punktu:

   

  -1.a Publiskojot savu zinātnisko atzinumu, Iestāde publisko arī šādu informāciju:

   

  (а) zinātniskos datus, pētījumus un citu atļaujas pieteikumus pamatojošu informāciju saskaņā ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem, tostarp pieteikuma iesniedzēju sniegto papildu informāciju, kā arī citus zinātniskos datus un informāciju, kas pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu pieprasījumus, ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzības un personas datu aizsardzības prasības saskaņā ar 39.–39.f pantu;

   

  b) informāciju, kas ir pamatā tās zinātniskajiem slēdzieniem, ieskaitot zinātniskos atzinumus, ņemot vērā konfidenciālu datu un personas datu aizsardzības prasības saskaņā ar 39.–39.f pantu;

   

  c) informāciju par visām konsultācijām, ko Iestāde saskaņā ar 32.a un 32.c pantu sniegusi pieteikumu iesniedzējiem pirms pieteikumu iesniegšanas.

  Grozījums Nr.    69

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 1.a punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas nodošanu atklātībai neuzskata par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci attiecīgos datus, informāciju un to saturu lietot, reproducēt vai citādi izmantot, un Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu informāciju izmanto trešās personas.”;

  1. punkta c) apakšpunktā minētās informācijas nodošanu atklātībai neuzskata par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci attiecīgos datus, informāciju un to saturu komerciāli lietot, reproducēt vai citādi izmantot komerciālā nolūkā. Lai nepieļautu šaubas, publiskoto informāciju var izmantot publiskai rezultātu kontrolei, tostarp lai labāk izprastu iespējamu negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, un Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu informāciju minētajā nolūkā izmanto trešās personas.”;

  Grozījums Nr.    70

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  38. pants – 3.a punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ca)  iekļauj šādu 3.a punktu:

   

  3.a Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    71

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Atkāpjoties no 38. panta, Iestāde nepublisko informāciju, kuru tai saskaņā ar šā panta nosacījumiem lūgts apstrādāt kā konfidenciālu.

  1.  Atkāpjoties no 38. panta un neskarot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Direktīvu 2003/4/EK, kā arī vispārējo principu, ka sabiedrības veselības intereses vienmēr ir svarīgākas par privātām interesēm, Iestāde nepublisko informāciju, kuru tai, piemērojot šā panta nosacījumus, lūgts apstrādāt kā konfidenciālu un kurai ir piešķirts konfidenciāls statuss.

  Grozījums Nr.    72

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 2. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  novatoriski komercelementi un modeļi, formulas un produkti, uz kuriem attiecas patenti un kuru aizsardzību varētu apdraudēt jebkāda nespēja saglabāt konfidencialitāti sākotnējās izpētes pieprasījuma procedūras laikā, tādējādi pieprasījuma iesniedzēju pakļaujot kaitējumam, tirgus izkropļojumu un negodīgas konkurences riskiem

  Grozījums Nr.    73

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  komercinformācija, kas atklāj pieteikuma iesniedzēja avotus, tirgus daļas vai uzņēmējdarbības stratēģiju; un

  (3)  komercinformācija, kas atklāj pieteikuma iesniedzēja avotus, novatoriskas idejas attiecībā uz produktu/vielu, tirgus daļas vai uzņēmējdarbības stratēģiju;

   

  (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

  Grozījums Nr.    74

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  informāciju, kas ietilpst Iestādes zinātniskā devuma — arī zinātnisko atzinumu — secinājumos un attiecas uz paredzamu ietekmi uz veselību.”;

  (b)  informāciju, kas ietilpst Iestādes zinātniskā devuma — arī zinātnisko atzinumu — secinājumos, kuros norādīti iespējamas ietekmes un apdraudējumu riski attiecībā uz sabiedrības un dzīvnieku veselību vai vidi.”;

  Grozījums Nr.    75

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39. pants – 4.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Šis pants neskar Direktīvu 2003/4/EK un Regulas (ES) Nr. 1049/2001 un 1367/2006.

  Pamatojums

  Šī informācija ir nepieciešama pārredzamības nolūkā.

  Grozījums Nr.    76

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.a pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas informāciju 39.f pantam atbilstošā standartizētā datu formātā, ja tāds ir, iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā redakcijā. Nekonfidenciālā redakcija nesatur informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 39. panta 2. un 3. punktu uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālā redakcija satur visu iesniegto informāciju, arī informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālajā redakcijā informācija, kuru pieprasīts apstrādāt kā konfidenciālu, ir skaidri marķēta. Pieteikuma iesniedzējs skaidri norāda, uz kāda pamata viņš dažādiem informācijas elementiem pieprasa konfidencialitāti.

  2.  Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas informāciju 39.f pantam atbilstošā standartizētā datu formātā, ja tāds ir, iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā redakcijā. Nekonfidenciālajā redakcijā informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis apstrādāt kā konfidenciālu saskaņā ar 39. panta 2. un 3. punktu, aizklāj ar melnu marķējumu. Konfidenciālā redakcija satur visu iesniegto informāciju, arī informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālajā redakcijā informācija, kuru pieprasīts apstrādāt kā konfidenciālu, ir skaidri marķēta. Pieteikuma iesniedzējs skaidri norāda, uz kāda pārbaudāma pamata viņš katram no dažādajiem informācijas elementiem pieprasa konfidencialitāti.

  Grozījums Nr.    77

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.b pants – 1. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (c)  pirms attiecībā uz konfidencialitātes pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, ka nodomājusi informāciju nodot atklātībai, un paskaidro atklātībai nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma iesniedzējs Iestādes vērtējumam nepiekrīt, divu nedēļu laikā no dienas, kad tam paziņota Iestādes nostāja, tas var paust savu viedokli vai pieteikumu atsaukt;

  (c)  pirms attiecībā uz konfidencialitātes pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, ka nodomājusi informāciju nodot atklātībai, un paskaidro atklātībai nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma iesniedzējs iebilst pret Iestādes vērtējumu, divu nedēļu laikā no dienas, kad tam paziņota Iestādes nostāja, tas var paust savu viedokli vai pieteikumu atsaukt;

  Grozījums Nr.    78

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.b pants – 1. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (d)  desmit nedēļu laikā no dienas, kad attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts konfidencialitātes pieprasījums, un bez liekas kavēšanās papildu datu un informācijas gadījumā pieņem argumentētu lēmumu par konfidencialitātes pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja apsvērumus, lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un attiecīgi informē Komisiju un dalībvalstis; un

  (d)  astoņu nedēļu laikā no dienas, kad attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts konfidencialitātes pieprasījums, un bez liekas kavēšanās papildu datu un informācijas gadījumā pieņem argumentētu lēmumu par konfidencialitātes pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja apsvērumus; lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un par katru gadījumu informē Komisiju un dalībvalstis; un

  Grozījums Nr.    79

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.b pants – 1. punkts – e apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (e)  ne agrāk kā divas nedēļas pēc tam, kad Iestādes lēmums saskaņā ar d) apakšpunktu paziņots pieteikuma iesniedzējam, publisko jebkādus papildu datus un informāciju, attiecībā uz kuriem konfidencialitātes pieprasījums nav atzīts par pamatotu.

  (e)  ne agrāk kā divas nedēļas un ne vēlāk kā četras nedēļas pēc tam, kad Iestādes lēmums saskaņā ar d) apakšpunktu paziņots pieteikuma iesniedzējam, publisko jebkādus papildu datus un informāciju, attiecībā uz kuriem konfidencialitātes pieprasījums nav atzīts par pamatotu.

  Grozījums Nr.    80

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.d pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem un kuru lūgts apstrādāt kā konfidenciālu, netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde par konfidencialitātes pieprasījumu pieņēmusi lēmumu un tas kļuvis galīgs. Komisija un dalībvalstis veic arī pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu publiskota informācija, kuru Iestāde piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu.

  2.  Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem, netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde par konfidencialitātes pieprasījumu pieņēmusi lēmumu un publiskojusi savu zinātnisko atzinumu. Komisija un dalībvalstis veic arī pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu publiskota informācija, kuru Iestāde piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu.

  Grozījums Nr.    81

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.d pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Ja pieteikuma iesniedzējs kādā atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī kompetentā iestāde saņem rakstisku pieteikumu. Ja pieteikums tiek atsaukts pirms brīža, kad Iestāde izlēmusi attiecīgo konfidencialitātes pieprasījumu, Iestāde, Komisija un dalībvalstis informāciju, attiecībā uz kuru ir pieprasīta konfidencialitāte, nepublisko.

  3.  Ja pieteikuma iesniedzējs kādā atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī kompetentā iestāde saņem rakstisku pieteikumu. Ja pieteikums tiek atsaukts pirms brīža, kad Iestāde izlēmusi par attiecīgo konfidencialitātes pieprasījumu, Iestāde, Komisija un dalībvalstis nekādu informāciju par plānoto pieteikumu nepublisko.

  Grozījums Nr.    82

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.e pants – 1. punkts – e apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a)  pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

  (a)  pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu;

  Grozījums Nr.    83

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.e pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko personu privātumam un neaizskaramībai, un šie dati netiek darīti publiski pieejami, izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumus.

  2.  Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko personu privātumam un neaizskaramībai, radot apdraudējumu viņu neatkarībai un neatkarīgiem lēmumiem, un šie dati netiek darīti publiski pieejami, izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumus.

  Grozījums Nr.    84

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 7. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  39.g pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto savu datu, arī konfidenciālu datu un personas datu glabāšanai, projektē attiecīgajiem drošības riskiem atbilstošā augstā drošības līmenī, kā arī ņemot vērā šīs regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve balstās vismaz uz divfaktoru autentifikācijas sistēmu vai sistēmu, kas dod līdzvērtīgu drošības līmeni. Sistēma nodrošina, ka piekļuvi pilnīgi iespējams revidēt.”;

  Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto savu datu, arī konfidenciālu datu un personas datu, glabāšanai, projektē tādā veidā, kas nodrošina, ka tiks sasniegti visaugstākie attiecīgajiem drošības riskiem atbilstošie standarti, kā arī ņemot vērā šīs regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve balstās vismaz uz divfaktoru autentifikācijas sistēmu vai sistēmu, kas dod līdzvērtīgu drošības līmeni. Sistēma nodrošina, ka piekļuvi pilnīgi iespējams revidēt.”;

  Grozījums Nr.    85

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 10. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  57.a pants – 6. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Saskaņā ar 8.c pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

  6.  Saskaņā ar 8.c pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt par diviem mēnešiem.”;

  Grozījums Nr.    86

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 11. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  61. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā minētās dienas [diena, kad stājas spēkā regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem pēc tam Komisija saskaņā ar savām vadlīnijām vērtē Iestādes sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarojumu, uzdevumiem, procedūrām un atrašanās vietu. Izvērtēšanā jo īpaši ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Iestādes pilnvarojumu un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.

  2.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā minētās dienas [diena, kad stājas spēkā regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem pēc tam Komisija saskaņā ar savām vadlīnijām vērtē Iestādes sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarojumu, uzdevumiem, procedūrām un atrašanās vietu. Izvērtēšanā jo īpaši ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Iestādes pilnvarojumu un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi. Turpretī, ja novērtējums liecina, ka tiek sasniegti izvirzītie mērķi un tiek veikti uzticētie uzdevumi, ir jāizpēta iespēja palielināt ieguldījumus, lai nodrošinātu vērienīgākus rezultātus.

  Grozījums Nr.    87

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 11. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  61. pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā var ierosināt šīs regulas attiecīgās normas attiecīgi grozīt vai atcelt.

  svītrots

  Grozījums Nr.    88

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 11. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  61. pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Izvērtēšanas konstatējumus Komisija paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Izvērtēšanas konstatējumus publisko.

  4.  Novērtējumus un ieteikumus, kas minēti 1. un 2. punktā, nosūta Padomei un Eiropas Parlamentam un publisko.

  Grozījums Nr.    89

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

  Direktīva 2001/18/EK

  24. pants – 3.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  direktīvas 24. pantā iekļauj šādu 3.a punktu:

   

  “3.a Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar 25. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    90

  Regulas priekšlikums

  2. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Direktīva 2001/18/EK

  28. pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.  Ja saskaņā ar 1. punktu notiek apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko komiteju, tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu un 39. līdz 39.f pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, un saskaņā ar šīs direktīvas 25. pantu publisko paziņojumu vai pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un paziņojuma/pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus.”

  4.  Ja saskaņā ar 1. punktu notiek apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko komiteju, tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu un 39. līdz 39.f pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, un saskaņā ar šīs direktīvas 25. pantu publisko paziņojumu vai pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un paziņojuma/pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju vienlaikus ar savu zinātnisko atzinumu.”

  Grozījums Nr.    91

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 9. punkts

  Regula (EK) Nr. 1829/2003

  29. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus un Direktīvas 2001/18/EK 4. pantā minēto kompetento iestāžu atzinumus publisko.

  1.  Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju publisko vienlaikus ar savu zinātnisko atzinumu un Direktīvas 2001/18/EK 4. pantā minēto kompetento iestāžu atzinumiem.

  Grozījums Nr.    92

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 9. punkts

  Regula (EK) Nr. 1829/2003

  29. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar 30. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    93

  Regulas priekšlikums

  3. pants – 1. daļa – 10. punkts

  Regula (EK) Nr. 1829/2003

  30. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Papildus Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. panta 2. punktam un uz tās 39. panta 3. punkta pamata Iestāde var arī piekrist kā konfidenciālu apstrādāt turpmāk minēto informāciju, kuras nodošana atklātībai var būt uzskatāma par būtiski kaitīgu attiecīgām interesēm, ja vien tas pārbaudāmi pamatojams:

  2.  Par konfidenciālu neuzskata informāciju, kas saistīta ar šādiem datiem:

  (a) informācija par DNS sekvenci, izņemot sekvences, ko izmanto transformācijas notikuma atklāšanai, identificēšanai un kvantitatīvai noteikšanai; un

  (a) to ĢMO, pārtikas vai barības nosaukums un sastāvs, , kas minēti 3. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā, un attiecīgā gadījumā substrāta un mikroorganisma norāde;

  (b) audzēšanas modeļi un stratēģijas.

  (b) vispārējais ĢMO apraksts un atļaujas turētāja vārds/nosaukums un adrese;

   

  (c) 3. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā minēto ĢMO, pārtikas vai barības fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās īpašības;

   

  (d) 3. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā minēto ĢMO, pārtikas vai barības ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi;

   

  (e) 3. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā minēto ĢMO, pārtikas vai barības ietekme uz dzīvnieku izcelsmes produktu īpašībām un uzturvērtību;

   

  (f) metodes, kas paredzētas transformācijas notikuma konstatēšanai, tostarp paraugu ņemšana un identificēšana, un attiecīgā gadījumā transformācijas notikuma konstatēšanai un identificēšanai 3. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā minētajā pārtikā vai barībā;

   

  (g) informācija par atkritumu apstrādi un ārkārtas reaģēšanas pasākumiem.

  Pamatojums

  Šā panta 2. punktā vienkārši ir atkārtots pašreizējais Regulas 1829/2003 formulējums. Ja priekšlikuma mērķis ir sekmēt pārredzamību, tad tā vietā, lai paplašinātu tās informācijas sarakstu, kura jāglabā konfidenciāli, ir jāsaglabā pašreizējie noteikumi par informāciju, ko nekad nedrīkst glabāt konfidenciāli.

  Grozījums Nr.    94

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  saskaņā ar 18. pantu nodrošina publisku piekļuvi pieteikumam un jebkādai pieteikuma iesniedzēja iesniegtai informācijai.”;

  c)  saskaņā ar 18. pantu nodrošina publisku piekļuvi pieteikumam un jebkādai pieteikuma iesniedzēja iesniegtai informācijai vienlaikus ar sava zinātniskā atzinuma publiskošanu.”;

  Grozījums Nr.    95

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  17. pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  direktīvas 17. pantā iekļauj šādu 2.a punktu:

   

  “2.a Pienākums proaktīvi izplatīt šajā pantā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    96

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  18. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildinformāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, publisko; Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu piemēro mutatis mutandis.

  1.  Atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildinformāciju Iestāde publisko vienlaikus ar savu zinātnisko atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, ko piemēro mutatis mutandis.

  Grozījums Nr.    97

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  18. pants – 3.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Izskatot pieteikumus par piekļuvi Iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, Iestāde piemēro principus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.

  Grozījums Nr.    98

  Regulas priekšlikums

  4. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1831/2003

  18. pants – 3.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.b  Dalībvalstis, Komisija un Iestāde neizpauž nekādu informāciju, kas uzskatāma par konfidenciālu saskaņā ar 2. punktu, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju ir lietderīgi darīt zināmu atklātībai, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi. Pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, kas saņemti saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis izskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 5. pantu.”

  Grozījums Nr.    99

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 2065/2003

  7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  ii)  saskaņā ar 14. un 15. pantu nodrošina, ka pieteikums, attiecīga pamatojošā informācija un pieteikuma iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir publiski piekļūstami.”;

  (ii)  saskaņā ar 14. un 15. pantu nodrošina, ka pieteikums, attiecīga pamatojošā informācija un pieteikuma iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir publiski piekļūstami vienlaikus ar Iestādes zinātniskā atzinuma publiskošanu.

  Grozījums Nr.    100

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 2065/2003

  14. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, publisko.”;

  1.  Atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju Iestāde publisko vienlaikus ar savu zinātnisko atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu.”;

  Grozījums Nr.    101

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 2065/2003

  14. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  direktīvas 14. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

   

  “1.a Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    102

  Regulas priekšlikums

  5. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 178/2002

  15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b)  pieteikuma iesniedzēja iesniegto konfidencialitātes pieprasījumu novērtē Iestāde.

  (b)  Iestāde novērtē pieteikuma iesniedzēja iesniegto konfidencialitātes pieprasījumu, un tai divu mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas ir jāatbild, sniedzot nepieciešamo pamatojumu.

  Grozījums Nr.    103

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 1935/2004

  9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (ii)  saskaņā ar 19. un 20. pantu nodrošina, ka pieteikums, attiecīga pamatojošā informācija un pieteikuma iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir publiski piekļūstami.”;

  ii)  saskaņā ar 19. un 20. pantu nodrošina, ka pieteikums, attiecīga pamatojošā informācija un pieteikuma iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir publiski piekļūstami vienlaikus ar Iestādes zinātniskā atzinuma publiskošanu.”;

  Grozījums Nr.    104

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1935/2004

  19. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu un saskaņā ar šīs regulas 20. pantu, publisko; Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu piemēro mutatis mutandis.”;

  1.  Atļaujas pieteikumu, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju Iestāde publisko vienlaikus ar savu zinātnisko atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu, ko piemēro mutatis mutandis, un saskaņā ar šīs regulas 20. pantu.”;

  Grozījums Nr.    105

  Regulas priekšlikums

  6. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 1935/2004

  19. pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2a)  direktīvas 19. pantā iekļauj šādu 2.a punktu:

   

  “2.a Pienākums proaktīvi izplatīt 1. punktā minēto informāciju neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  Grozījums Nr.    106

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1331/2008

  11. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar 12. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    107

  Regulas priekšlikums

  7. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1331/2008

  12. pants – 3.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 Komisija, Iestāde un dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu saņemtās informācijas atbilstīgu konfidencialitāti, izņemot attiecībā uz informāciju, kas noteiktos apstākļos jāpublisko, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi.

  Grozījums Nr.    108

  Regulas priekšlikums

  8. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

  Regula (EK) Nr. 1107/2009

  63. pants – 3. punkts

   

  Spēkā esošais teksts

  Grozījums

   

  (5a)  regulas 63. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

  3.  Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.

  3.   Šis pants neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006.

  Grozījums Nr.    109

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 2015/2283

  10. pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.  Ja Komisija pieprasa Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) atzinumu, Iestāde saskaņā ar 23. pantu nodrošina pieteikuma publisku piekļūstamību un dod atzinumu par to, vai ir liela varbūtība, ka atjauninājums ietekmēs cilvēka veselību.”

  3.  Ja Komisija pieprasa Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) atzinumu, Iestāde saskaņā ar 23. pantu nodrošina pieteikuma publisku piekļūstamību vienlaikus ar sava atzinuma publiskošanu par to, vai ir liela varbūtība, ka atjauninājums ietekmēs cilvēka veselību.”

  Grozījums Nr.    110

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

  Regula (EK) Nr. 2015/2283

  16. pants – 2. punkts – pēdējais teikums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Iestāde saskaņā ar 23. pantu nodrošina, ka pieteikums, attiecīga pamatojošā informācija un pieteikuma iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir publiski piekļūstami.”;

  Iestāde saskaņā ar 23. pantu nodrošina, ka vienlaikus ar tās zinātnisko atzinumu publisko pieteikuma nekonfidenciālos elementus un 15. pantā minēto paziņojumu par nekaitīguma apsvērumiem.

  Grozījums Nr.    111

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 4. punkts

  Regula (EK) Nr. 2015/2283

  23. pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 10. panta 3. punktu un 16. pantu pieprasa Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu un ar šo pantu, pieteikumu uz atļauju, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus publisko.

  1.  Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 10. panta 3. punktu un 16. pantu pieprasa Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu un ar šo pantu, pieteikumu uz atļauju, attiecīgu pamatojošo informāciju un pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, kā arī savus zinātniskos atzinumus publisko vienlaikus ar savu atzinumu par pieteikumu.

  Grozījums Nr.    112

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

  Regula (ES) Nr. 2015/2283

  25. pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (4a)  direktīvas 25. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

   

  “1.a Pienākums proaktīvi izplatīt šajā regulā minēto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības piekļūt dokumentiem pēc pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

  Atsauces

  COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  28.5.2018

   

   

   

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  28.5.2018

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Jiří Maštálka

  23.4.2018

  Izskatīšana komitejā

  3.9.2018

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  10.10.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  12

  5

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  12

  +

  ALDE

  António Marinho e Pinto

  ECR

  Angel Dzhambazki, Sajjad Karim

  PPE

  Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Enrico Gasbarra, Virginie Rozière

  5

  -

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  S&D

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

  6

  0

  ALDE

  Jean-Marie Cavada

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Gilles Lebreton

  S&D

  Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tiemo Wölken

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

  Atsauces

  COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  11.4.2018

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  28.5.2018

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  28.5.2018

  ITRE

  28.5.2018

  IMCO

  28.5.2018

  AGRI

  28.5.2018

   

  PECH

  28.5.2018

  JURI

  28.5.2018

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  BUDG

  23.4.2018

  ITRE

  24.4.2018

  IMCO

  19.6.2018

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Renate Sommer

  3.5.2018

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  30.8.2018

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  27.11.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  43

  16

  1

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Nikos Androulakis, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Virginie Rozière

  Iesniegšanas datums

  29.11.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  43

  +

  ALDE

  Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

  ECR

  Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Joëlle Mélin

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Françoise Grossetête

  S&D

  Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

  16

  -

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Karl Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

  1

  0

  EFDD

  Julia Reid

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. decembris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika