ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Габриел Мато


Процедура : 2016/0406(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0418/2018
Внесени текстове :
A8-0418/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0811),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0023/2017),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0418/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да бъде ограничен рискът от прехвърляне на измамите между държавите членки, на всички държави членки, които отговарят на определени критерии по отношение на равнището на измамите, по-конкретно верижните измами, и които могат да докажат, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борба с измамите, следва да бъде разрешено да ползват ОМОН.

(4)  За да бъде ограничен рискът от прехвърляне на измамите между държавите членки, на всички държави членки, които отговарят на определени критерии по отношение на равнището на измамите, по-конкретно верижните измами, и които могат да докажат, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борба с измамите, следва да бъде разрешено да ползват ОМОН. Освен това от съответните държави членки следва да се изисква да докажат, че прогнозираният размер на очакваните ползи от спазването на данъчното законодателство и събирането на данъци в резултат от въвеждането на ОМОН надвишава общата допълнителна тежест за предприятията и данъчните администрации, както и че за предприятията и данъчните администрации няма да възникнат разходи, които са по-високи от разходите, произтичащи от прилагането на други мерки за контрол.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Освен това използването на ОМОН следва да се разреши и на граничещите държави членки, които се сблъскват с висок риск от прехвърляне на измамите към тяхната територия, когато другите мерки за контрол са недостатъчни за противодействие на този риск.

заличава се

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Ако държавите членки изберат да прилагат ОМОН, те следва да го прилагат за всички доставки на стоки и услуги над определен праг за всяка фактура. Прилагането на ОМОН следва да не се ограничава до отделен отрасъл.

(6)  Ако държавите членки изберат да прилагат ОМОН, те следва да го прилагат за всички доставки на стоки и услуги, които не са трансгранични, над определен праг за всяка трансакция. Прилагането на ОМОН следва да не се ограничава до отделен отрасъл.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 a)  За да може да се прецени дали въвеждането на ОМОН в една държава членка води до прехвърляне на измамите към други държави членки и да може да се оцени степента на евентуалните смущения във функционирането на вътрешния пазар, е целесъобразно да се предвиди конкретно задължение за обмен на информация между държавите членки, които прилагат ОМОН, и останалите държави членки. Всеки такъв обмен на информация следва да се извършва при спазване на приложимите разпоредби за защита на личните данни и поверителност. Тези разпоредби предвиждат изключения и ограничения с цел гарантиране на интересите на държавите членки и на Съюза в областта на данъчното облагане.

Изменение    5

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 193, до 30 юни 2022 г. всяка държава членка може – под формата на общ механизъм за обратно начисляване (ОМОН) – да приеме разпоредби, по силата на които лицето – платец на ДДС, е данъчно задълженото лице, което е получател на стоки и услуги на стойност над прага от 10 000 EUR на фактура.

Чрез дерогация от член 193, до 30 юни 2022 г. всяка държава членка може – под формата на общ механизъм за обратно начисляване (ОМОН) – да приеме разпоредби, по силата на които лицето – платец на ДДС, е данъчно задълженото лице, което е получател на стоки и услуги на стойност над прага от 25 000 EUR на фактура.

Изменение    6

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 1 – алинея 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  има неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС, изразено като процент от съвкупния размер на дължимия ДДС, което е на равнище най-малко 5 процентни пункта над медианата на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Общността;

a)  в съответствие с метода и данните, посочени в окончателния доклад на Комисията от 23 август 2016 г. относно неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, е имала през 2014 г. неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС, изразено като процент от съвкупния размер на дължимия ДДС, което е на равнище най-малко 15 процентни пункта над медианата на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Общността;

Изменение    7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 1 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  верижните измами имат дял над 25% от общото неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС;

б)  въз основа на оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение за настоящия член, през годината, обхваната от доклада, посочен в буква а), верижните измами имат дял от над 25% от общото неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС; както и

Изменение    8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 1 – алинея 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  тя доказва, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борбата с верижните измами на нейната територия.

в)  тя доказва, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борбата с верижните измами на нейната територия, по-специално като посочи прилаганите мерки за контрол и конкретните причини за неефективността на тези мерки, както и причините, поради които административното сътрудничество в областта на ДДС се е оказало недостатъчно; както и

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  тя доказва, че прогнозираният размер на ползите от спазването на данъчното законодателство и събирането на данъци в резултат от въвеждането на ОМОН надвишава очакваната обща допълнителна тежест за предприятията и данъчните администрации с поне 25%; както и

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 1 – алинея 2 – буква в б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  тя доказва, че в резултат от въвеждането на ОМОН за предприятията и данъчните администрации няма да възникнат разходи, които са по-високи от разходите, произтичащи от прилагането на други мерки за контрол.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка прилага към искането по параграф 4 изчислението за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС по метода и въз основа на данните, които са представени в най-новия доклад за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, публикуван от Комисията.

Към искането по параграф 4 държавата членка прилага изчислението за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС по метода и въз основа на данните, представени в доклада за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, публикуван от Комисията, съгласно посоченото във втора алинея, буква а).

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До 30 юни 2022 г. всяка държава членка може да приеме разпоредби, по силата на които лицето – платец на ДДС, е данъчно задълженото лице, което е получател на стоки и услуги на стойност над прага от 10 000 EUR на фактура, когато тази държава членка:

заличава се

a)  граничи с държава членка, на която е разрешено да прилага ОМОН;

 

б)  докаже, че има значителен риск от прехвърляне на измамите към нейната територия поради даденото разрешение на съответната друга държава да прилага ОМОН;

 

в)  докаже, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борбата с измамите на нейната територия.

 

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които прилагат ОМОН, въвеждат подходящи и ефективни задължения за електронно отчитане за всички данъчно задължени лица, и по-конкретно за данъчно задължените лица, доставящи или получаващи стоките и услугите, за които се прилага този механизъм.

3.  Държавите членки, които прилагат ОМОН, въвеждат подходящи и ефективни задължения за електронно отчитане за всички данъчнозадължени лица, и по-конкретно за данъчнозадължените лица, доставящи или получаващи стоките или услугите, за които се прилага този механизъм, така че да се осигурят ефективното функциониране на ОМОН и ефективният мониторинг на прилагането му.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 4 – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подробна обосновка, доказваща изпълнението на условията по параграфи 1 или 2;

a)  подробна обосновка, доказваща изпълнението на условията по параграф 1;

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 4 – алинея 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  началната дата и срока на прилагане на ОМОН;

б)  началната дата и срока на прилагане на ОМОН;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 4 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  действията, които ще бъдат предприети за осведомяване на данъчно задължените лица за въвеждането на ОМОН;

в)  действията, които ще бъдат предприети за осведомяване на данъчно задължените лица за въвеждането на ОМОН; както и

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 4 – алинея 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подробно описание на съпътстващите мерки по параграф 3.

г)  подробно описание на съпътстващите мерки по параграф 2.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 7 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които прилагат ОМОН, представят пред Комисията междинен доклад в срок от две години от началото на прилагането му. В този доклад се включва подробна оценка на ефективността на ОМОН.

Държавите членки, които прилагат ОМОН, предоставят в електронен формат на всички държави членки:

 

a) имената на лицата, които през дванадесетте месеца, предхождащи датата на прилагане на ОМОН, са били предмет на производства от наказателно или административно естество заради измами с ДДС;

 

б) имената на лицата, включително имената на директорите в случай на юридически лица, чиято регистрация по ДДС в съответната държава членка е била прекратена след въвеждането на ОМОН; както и

 

в) имената на лицата, включително имената на директорите в случай на юридически лица, които не са подали справка-декларация за ДДС за два поредни данъчни периода след въвеждането на ОМОН.

 

Информацията по букви а) и б) се подава не по-късно от три месеца след въвеждането на ОМОН и се актуализира на всеки три месеца след това. Информацията по буква в) се подава не по-късно от девет месеца след въвеждането на ОМОН и се актуализира на всеки три месеца след това.

 

Държавите членки, които прилагат ОМОН, представят на Комисията междинен доклад най-късно в срок от една година от началото на прилагането му. В този доклад се включва подробна оценка на ефективността на ОМОН.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които не прилагат ОМОН, представят междинен доклад за въздействието на тяхна територия от прилагането на ОМОН в други държави членки в срок до 30 юни 2019 г., ако до тази дата ОМОН е бил прилаган за период от поне една година в една държава членка.

Държавите членки, които не прилагат ОМОН, представят на Комисията междинен доклад за въздействието на тяхна територия от прилагането на ОМОН в други държави членки. Този доклад се представя на Комисията в срок от три месеца от прилагането на ОМОН за период от една година в една държава членка.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Директива 2006/112/ЕО

Член 199в – параграф 10 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  промяната на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС;

заличава се

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тя се прилага до 30 септември 2022 г.

Тя се прилага до 30 юни 2022 г.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг

Позовавания

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Дата на консултация с ЕП

26.1.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

1.2.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

1.2.2017

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

25.1.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Габриел Мато

15.12.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Дата на приемане

27.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

7

16

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Дата на внасяне

30.11.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност