ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Gabriel Mato


Postup : 2016/0406(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0418/2018
Předložené texty :
A8-0418/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0811),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0023/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0418/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby se omezilo riziko přesunu podvodných činností mezi členskými státy, mělo by být povoleno používat uvedený mechanismus přenesení daňové povinnosti všem členským státům, které splní určitá kritéria, pokud jde o rozsah podvodů, zejména kolotočových, a které jsou schopny prokázat, že jiná kontrolní opatření nejsou k boji proti těmto podvodům dostatečná.

(4)  Aby se omezilo riziko přesunu podvodných činností mezi členskými státy, mělo by být povoleno používat uvedený mechanismus přenesení daňové povinnosti všem členským státům, které splní určitá kritéria, pokud jde o rozsah podvodů, zejména kolotočových, a které jsou schopny prokázat, že jiná kontrolní opatření nejsou k boji proti těmto podvodům dostatečná. Členské státy by dále mít povinnost prokázat, že odhadovaný přínos dodržování daňových předpisů a výběru daní v důsledku zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti převáží nad odhadovaným celkovým dodatečným zatížením podniků a správců daně a že podnikům a správcům daně nevzniknou náklady vyšší než náklady vzniklé v důsledku uplatnění jiných kontrolních opatření.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Kromě toho by mělo být povoleno používat tento mechanismus také členským státům, jež sousedí s členským státem, kde byl mechanismus již povolen, a jež tedy čelí vážnému riziku, že se podvody přesunou na jejich území, a to též v případech, kdy by jiná kontrolní opatření nebyla proti tomuto riziku podvodu dostatečná.

vypouští se

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Pokud se členský stát rozhodne všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti používat, měl by ho uplatňovat na veškeré dodávky zboží a služeb nad stanovenou prahovou hodnotu faktury. Mechanismus by neměl být omezen na žádné konkrétní odvětví.

(6)  Pokud se členský stát rozhodne všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti používat, měl by ho uplatňovat na veškeré jiné než přeshraniční dodávky zboží a poskytování služeb nad stanovenou prahovou hodnotu transakce. Mechanismus by neměl být omezen na žádné konkrétní odvětví.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  V zájmu možnosti posoudit, zda zavedení mechanismu v jednom členském státě způsobuje přesun podvodných činností do jiných členských států, jakož i možnosti posoudit míru možného narušení fungování vnitřního trhu je vhodné stanovit konkrétní povinnost výměny informací mezi členskými státy, které mechanismus používají, a ostatními členskými státy. Na veškerou takovou výměnu informací by se měla vztahovat příslušná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a důvěrnosti. Tato ustanovení vymezují výjimky a omezení za účelem ochrany zájmů členských států a Unie v oblasti zdanění.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 193 může členský stát do dne 30. června 2022 jako všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno zboží či poskytnuty služby přesahující limit 10 000 EUR na fakturu.

Odchylně od článku 193 může členský stát do dne 30. června 2022 jako všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno zboží či poskytnuty služby přesahující limit 25 000 EUR na fakturu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)   výpadek příjmů z DPH vyjádřený jako procentní podíl celkové daňové povinnosti k DPH nejméně 5 procentních bodů nad mediánem výpadku příjmů z DPH ve Společenství;

a)  podle metod a údajů, které jsou obsaženy v závěrečné zprávě Komise z roku 2016 datované ze dne 23. srpna 2016 o výpadku z příjmů z DPH, měl v roce 2014 výpadek příjmů z DPH vyjádřený jako procentní podíl celkové daňové povinnosti k DPH ve výši nejméně 15 procentních bodů nad mediánem výpadku příjmů z DPH ve Společenství;

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podíl kolotočových podvodů na jeho celkovém výpadku příjmů z DPH činí více než 25 %;

b)  na základě posouzení dopadů doprovázejícího legislativní návrh u tohoto článku, činí v roce, jehož se týká zpráva uvedená v písm. a), podíl kolotočových podvodů na jeho celkovém výpadku příjmů z DPH více než 25 %; a

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanoví, že jiná kontrolní opatření nejsou pro boj proti kolotočovým podvodům na jeho území dostatečná.

c)  prokáže, že jiná kontrolní opatření nejsou dostatečná pro boj proti kolotočovým podvodům na jeho území, zejména tím, že uvede uplatňovaná kontrolní opatření a konkrétní důvody, proč tato opatření nejsou účinná, jakož i důvody, proč se správní spolupráce v oblasti DPH ukázala jako nedostačující; a

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  prokáže, že odhadovaný přínos dodržování daňových předpisů a výběru daní v důsledku zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti převáží očekávané celkové dodatečné zatížení podniků a správců daně o minimálně 25 %; a

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  prokáže, že podnikům a správcům daně nevzniknou v důsledku zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti náklady vyšší než náklady vzniklé v důsledku uplatnění jiných kontrolních opatření.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát přiloží k žádosti podle odstavce 4 výpočet výpadku příjmů z DPH podle metody a údajů, které jsou k dispozici v poslední zprávě o výpadcích příjmů z DPH, již zveřejňuje Komise.

Členský stát přiloží k žádosti podle odstavce 4 výpočet výpadku příjmů z DPH podle metody a údajů, které jsou k dispozici ve zprávě o výpadcích příjmů z DPH, již zveřejňuje Komise, jak je uvedeno v druhém pododstavci písm. a).

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do dne 30. června 2022 může členský stát stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno zboží či poskytnuty služby přesahující limit 10 000 EUR na fakturu, pokud tento členský stát:

vypouští se

a)  má společnou hranici s členským státem, který je oprávněn používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti;

 

b)  stanoví, že vzhledem k povolení používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti v sousedícím členském státě existuje závažné riziko přesunutí podvodů na jeho území;

 

c)  stanoví, že jiná kontrolní opatření nejsou pro boj proti podvodům na jeho území dostatečná.

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy, které používají všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti, zavedou povinnost náležitého a účinného elektronického podávání zpráv pro všechny osoby povinné k dani, a zejména pro osoby povinné k dani, které dodávají či pořizují zboží nebo služby, na které se tento mechanismus vztahuje.

3.  Členské státy, které používají všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti, zavedou povinnost náležitého a účinného elektronického podávání zpráv pro všechny osoby povinné k dani, a zejména pro osoby povinné k dani, které dodávají či pořizují zboží nebo služby, na které se tento mechanismus vztahuje, s cílem zajistit účinné fungování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti a sledování jeho uplatňování.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podrobné odůvodnění dokládající, že podmínky stanovené v odstavcích 1 nebo 2 jsou splněny;

a)  podrobné odůvodnění dokládající, že podmínky stanovené v odstavci 1 jsou splněny;

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  datum zahájení používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti a období, po které se má používat;

b)  datum zahájení používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti a období, po které se má používat;

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření, která mají být přijata s cílem informovat osoby povinné k dani o zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti;

c)  opatření, která mají být přijata s cílem informovat osoby povinné k dani o zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti; a

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podrobný popis doprovodných opatření uvedených v odstavci 3.

d)  podrobný popis doprovodných opatření uvedených v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy používající všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti předloží Komisi nejpozději dva roky po zahájení používání mechanismu průběžnou zprávu. Zpráva obsahuje podrobné posouzení účinnosti mechanismu.

Členské státy používající všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti poskytnou všem členským státům elektronickou formou:

 

a) jména osob, vůči nimž bylo během dvanácti měsíců předcházejících datu zavedení mechanismu vedeno trestní nebo správní řízení pro podvod s DPH,

 

b) jména osob (včetně jmen ředitelů případných právnických osob), jejichž registrace k DPH v daném členském státě byla po zavedení mechanismu ukončena, a

 

c) jména osob (včetně jmen ředitelů případných právnických osob), které nepodaly přiznání k DPH za dvě po sobě jdoucí zdaňovací období po zavedení mechanismu.

 

Informace uvedené v písmenech a) a b) se podávají nejpozději do tří měsíců po zavedení mechanismu a poté se každé tři měsíce aktualizují. Informace uvedené v písmeni c) se podávají nejpozději do devíti měsíců po zavedení mechanismu a poté se každé tři měsíce aktualizují.

 

Členské státy používající všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti předloží Komisi nejpozději jeden rok po zahájení používání mechanismu průběžnou zprávu. Zpráva obsahuje podrobné posouzení účinnosti mechanismu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 8 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, které všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti nepoužívají, předloží Komisi nejpozději dne 30. června 2019 průběžnou zprávu o dopadu použití mechanismu v jiných členských státech na jejich území, pokud k uvedenému datu bude alespoň jeden členský stát alespoň jeden rok daný mechanismus používat.

Členské státy, které všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti nepoužívají, předloží Komisi průběžnou zprávu o dopadu použití mechanismu v jiných členských státech na jejich území. Tato zpráva se do tří měsíců od použití mechanismu na jeden rok v jednom členském státě předloží Komisi.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199 c – odst. 10 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vývoje výpadku příjmů z DPH;

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se do dne 30. září 2022.

Použije se do dne 30. června 2022.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společný systém daně z přidané hodnoty s ohledem na dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb převyšujícím určitou prahovou hodnotu

Referenční údaje

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Datum konzultace s EP

26.1.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

1.2.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

1.2.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

25.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Datum přijetí

27.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

7

16

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Datum předložení

30.11.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí