Διαδικασία : 2016/0406(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0418/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0418/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0496

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 733kWORD 88k
30.11.2018
PE 604.776v02-00 A8-0418/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Gabriel Mato

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0811),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0023/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0418/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετατόπισης της απάτης μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια σε σχέση με το επίπεδο της απάτης σε αυτά -ιδίως όσον αφορά την αλυσιδωτή απάτη- και τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση αυτής της απάτης, να εφαρμόσουν έναν ΓΜΑΕ.

(4)  Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετατόπισης της απάτης μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια σε σχέση με το επίπεδο της απάτης σε αυτά -ιδίως όσον αφορά την αλυσιδωτή απάτη- και τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση αυτής της απάτης, να εφαρμόσουν έναν ΓΜΑΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αυτά θα πρέπει να κληθούν να αποδείξουν ότι τα εκτιμώμενα οφέλη ως προς τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη φόρων τα οποία αναμένονται ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ υπερκαλύπτουν τις εκτιμώμενες συνολικές πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις καθώς και ότι οι επιχειρήσεις και οι φορολογικές διοικήσεις δεν θα επιβαρυνθούν με δαπάνες υψηλότερες εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή άλλων μέτρων ελέγχου.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Επιπλέον, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση ΓΜΑΕ και σε όμορα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο μετατόπισης της απάτης στο έδαφός τους, επειδή έχει επιτραπεί η χρήση αυτού του μηχανισμού σε άλλο κράτος μέλος, στα οποία κράτη μέλη άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση αυτής της απάτης.

διαγράφεται

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τον ΓΜΑΕ, θα πρέπει να τον εφαρμόσουν σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο ανά τιμολόγιο. Ο ΓΜΑΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε κανένα συγκεκριμένο τομέα.

(6)  Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τον ΓΜΑΕ, θα πρέπει να τον εφαρμόσουν σε όλες τις μη διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο ανά συναλλαγή. Ο ΓΜΑΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε κανένα συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Προκειμένου να είναι δυνατό να αξιολογηθεί κατά πόσον η θέσπιση του ΓΜΑΕ σε ένα κράτος μέλος οδηγεί σε μετατόπιση της απάτης σε άλλα κράτη μέλη και να εκτιμηθεί ο βαθμός των πιθανών διαταραχών στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ειδική υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ και των λοιπών κρατών μελών. Όλες αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών θα πρέπει να υπόκεινται στις εφαρμοστέες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί εμπιστευτικότητας. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς για τη διασφάλιση των συμφερόντων των κρατών μελών και της Ένωσης στον τομέα της φορολογίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως τις 30 Ιουνίου 2022, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει, ως γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ), ότι ο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο των 10 000 EUR ανά τιμολόγιο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193.

Έως τις 30 Ιουνίου 2022, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει, ως γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ), ότι ο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο των 25 000 EUR ανά τιμολόγιο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το έλλειμμα ΦΠΑ, εκφραζόμενο ως ποσοστό της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης ΦΠΑ, υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες τη διάμεση τιμή του ελλείμματος ΦΠΑ της Κοινότητας·

α)  είχε το 2014, σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία που ορίζονται στην τελική έκθεση του 2016 για το έλλειμμα ΦΠΑ της 23ης Αυγούστου 2016, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή, έλλειμμα ΦΠΑ, εκφραζόμενο ως ποσοστό της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης ΦΠΑ, που υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες τη διάμεση τιμή του ελλείμματος ΦΠΑ της Κοινότητας·

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το επίπεδο αλυσιδωτής απάτης υπερβαίνει το 25% του συνολικού του ελλείμματος ΦΠΑ·

β)  έχει, με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση για το άρθρο αυτό, κατά το έτος που καλύπτει η έκθεση που αναφέρεται στο σημείο α) επίπεδο αλυσιδωτής απάτης που υπερβαίνει το 25% του συνολικού του ελλείμματος ΦΠΑ· και

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αποδεικνύει ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στο έδαφός του.

γ)  αποδεικνύει ότι για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στο έδαφός του δεν επαρκούν άλλα μέτρα ελέγχου, αναφέροντας, ιδίως, τα μέτρα ελέγχου που έχουν εφαρμοστεί και τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους δεν έχουν αποδώσει, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ έχει αποδειχθεί ανεπαρκής· και

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  αποδεικνύει ότι τα εκτιμώμενα οφέλη ως προς τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη φόρων τα οποία αναμένονται ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ, υπερκαλύπτουν κατά τουλάχιστον 25 % τις αναμενόμενες συνολικές πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις· και

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις και οι φορολογικές διοικήσεις δεν θα επιβαρυνθούν, ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ, με δαπάνες υψηλότερες εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή άλλων μέτρων ελέγχου.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος επισυνάπτει στην αναφερόμενη στην παράγραφο 4 αίτηση τον υπολογισμό του ελλείμματος ΦΠΑ σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην τελευταία δημοσιευθείσα από την Επιτροπή έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ.

Το κράτος μέλος επισυνάπτει στην αναφερόμενη στην παράγραφο 4 αίτηση τον υπολογισμό του ελλείμματος ΦΠΑ σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην τελευταία δημοσιευθείσα από την Επιτροπή έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο σημείο α) του δεύτερου εδαφίου.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως τις 30 Ιουνίου 2022, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι ο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο των 10 000 EUR ανά τιμολόγιο, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος:

διαγράφεται

α)  έχει κοινά σύνορα με κράτος μέλος το οποίο έχει λάβει άδεια να εφαρμόσει τον ΓΜΑΕ·

 

β)  αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετατόπισης της απάτης προς το έδαφός του επειδή έχει επιτραπεί η χρήση του ΓΜΑΕ στο εν λόγω κράτος μέλος·

 

γ)  αποδεικνύει ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση της απάτης στο έδαφός του.

 

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής αναφοράς για όλα τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα και, ειδικότερα, για τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία παραδίδουν ή παραλαμβάνουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που υπόκεινται στον συγκεκριμένο μηχανισμό.

3.  Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής αναφοράς για όλα τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα και, ειδικότερα, για τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία παραδίδουν ή παραλαμβάνουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που υπόκεινται στον συγκεκριμένο μηχανισμό, ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματική λειτουργία και παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΜΑΕ.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναλυτική αιτιολόγηση του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2·

α)  αναλυτική αιτιολόγηση για το κατά πόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΓΜΑΕ και την περίοδο που θα καλύπτει ο ΓΜΑΕ·

β)  την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΓΜΑΕ και την περίοδο που θα καλύπτει ο ΓΜΑΕ·

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μέτρα που λαμβάνονται για την ενημέρωση των υποκείμενων στον φόρο προσώπων για την εφαρμογή του ΓΜΑΕ·

γ)  μέτρα που λαμβάνονται για την ενημέρωση των υποκείμενων στον φόρο προσώπων για την εφαρμογή του ΓΜΑΕ· και

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αναλυτική περιγραφή των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

δ)  αναλυτική περιγραφή των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο δύο έτη από την έναρξη εφαρμογής του ΓΜΑΕ. Η εν λόγω έκθεση παρέχει αναλυτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΓΜΑΕ.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα κράτη μέλη:

 

α) τα ονόματα των προσώπων τα οποία, κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας εφαρμογής του ΓΜΑΕ, έχουν υποβληθεί σε διαδικασία, ποινική ή διοικητική, που αφορά απάτη στον τομέα του ΦΠΑ·

 

β) τα ονόματα των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση νομικών προσώπων, των ονομάτων των διευθυντών τους, των οποίων η εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ του κράτους μέλους τους τερματίστηκε μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ· και

 

γ) τα ονόματα των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση νομικών προσώπων, των ονομάτων των διευθυντών τους, τα οποία δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ για δύο συνεχείς φορολογικές περιόδους μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ.

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) υποβάλλονται το αργότερο 3 μήνες μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ και, στη συνέχεια, ενημερώνονται κάθε τρεις μήνες. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) υποβάλλονται το αργότερο εννέα μήνες μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ και, στη συνέχεια, ενημερώνονται κάθε τρεις μήνες.

 

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο ένα έτος από την έναρξη εφαρμογής του ΓΜΑΕ. Η εν λόγω έκθεση παρέχει αναλυτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΓΜΑΕ.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 199 γ – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τον μηχανισμό υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στο έδαφός τους η εφαρμογή του ΓΜΑΕ από άλλα κράτη μέλη, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2019, εφόσον ο ΓΜΑΕ έχει εφαρμοστεί επί τουλάχιστον ένα έτος σε ένα κράτος μέλος έως εκείνη την ημερομηνία.

Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τον μηχανισμό υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στο έδαφός τους η εφαρμογή του ΓΜΑΕ από άλλα κράτη μέλη. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα έτος εφαρμογής του ΓΜΑΕ σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την εξέλιξη του ελλείμματος ΦΠΑ·

διαγράφεται

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

26.1.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

1.2.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

1.2.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

25.1.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

7

16

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Γεώργιος Κύρτσοσ, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Νότης Μαριάς, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ημερομηνία κατάθεσης

30.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου