RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) teatavat künnist ületava kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Gabriel Mato


Menetlus : 2016/0406(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0418/2018
Esitatud tekstid :
A8-0418/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) teatavat künnist ületava kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0811),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0023/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0418/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et vältida pettuseohu kandumist teistesse liikmesriikidesse, peaks kõikidel liikmesriikidel, kes vastavad teatavatele kriteeriumidele pettuse taseme osas, eelkõige seoses karussellpettusega, ja kelle puhul on kindlaks tehtud, et muud kontrollimeetmed ei ole kõnealuse pettuse vastu võitlemiseks piisavad, olema lubatud kasutada üldist pöördmaksustamise mehhanismi.

(4)  Selleks et vältida pettuseohu kandumist teistesse liikmesriikidesse, peaks kõikidel liikmesriikidel, kes vastavad teatavatele kriteeriumidele pettuse taseme osas, eelkõige seoses karussellpettusega, ja kelle puhul on kindlaks tehtud, et muud kontrollimeetmed ei ole kõnealuse pettuse vastu võitlemiseks piisavad, olema lubatud kasutada üldist pöördmaksustamise mehhanismi. Lisaks peaksid nad olema kohustatud kindlaks tegema, et maksukohustuse täitmisest saadav hinnanguline kasu ja maksusumma, mille kogumist eeldatakse üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtmise tulemusena, kaaluvad üles üldise hinnangulise lisakoormuse ettevõtetele ja maksuhalduritele ning et ettevõtetele ja maksuhalduritele tekkivad kulud ei ole suuremad muude kontrollimeetmete kohaldamisest tulenevatest kuludest.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Samuti peaks liikmesriigil, kelle puhul on suur oht, et pettus kandub tema territooriumile kõnealuse mehhanismi lubamise tõttu piirnevas liikmesriigis, olema lubatud üldise pöördmaksustamise mehhanismi teatavatel tingimustel kohaldada, kui muud kontrollimeetmed oleksid pettuseohu vältimisel ebapiisavad.

välja jäetud

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Kui liikmesriik otsustab kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi, peaks ta seda kohaldama kõikide kindlaksmääratud arvekünnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes. Üldine pöördmaksustamise mehhanism ei tohiks piirduda ühegi konkreetse sektoriga.

(6)  Kui liikmesriik otsustab kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi, peaks ta seda kohaldama igasuguse kindlaksmääratud tehingukünnist ületava riigisisese kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes. Üldine pöördmaksustamise mehhanism ei tohiks piirduda ühegi konkreetse sektoriga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Selleks et oleks võimalik hinnata, kas üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtt ühes liikmesriigis ei too kaasa pettuse kandumist teistesse liikmesriikidesse, samuti siseturu toimimist mõjutavate võimalike häirete ulatust, on asjakohane näha ette üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavate liikmesriikide ja teiste liikmesriikide vahel teabe vahetamise kohustus. Kogu sellise teabevahetuse suhtes tuleks kohaldada isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse sätteid. Need sätted näevad ette erandid ja piirangud liikmesriikide ja liidu huvide kaitsmiseks maksustamise valdkonnas.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 1 – lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuni 30. juunini 2022 võib liikmesriik erandina artiklist 139 näha üldise pöördmaksustamise mehhanismina ette, et käibemaksu on kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tarnitakse kaupu ja teenuseid, kellele tarnitavate kaupade ja teenuste maksumus ületab 10 000 eurot arve kohta.

Kuni 30. juunini 2022 võib liikmesriik erandina artiklist 139 näha üldise pöördmaksustamise mehhanismina ette, et käibemaksu on kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tarnitakse kaupu ja osutatakse teenuseid, kellele tarnitavate kaupade ja osutatavate teenuste maksumus ületab 25 000 eurot arve kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  käibemaksu alalaekumine (väljendatuna protsendina käibemaksukohustuste kogusummast) on viis protsendipunkti üle ELi keskmise;

a)  arvutatuna vastavalt komisjoni poolt 23. augustil 2016 avaldatud käibemaksu alalaekumist käsitlevas 2016. aasta lõpparuandes esitatud meetodile ja andmetele oli tema käibemaksu alalaekumine 2014. aastal (väljendatuna protsendina käibemaksukohustuste kogusummast) vähemalt 15 protsendipunkti üle ühenduse käibemaksu alalaekumise mediaani;

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  karussellpettuse tase on üle 25 % kogu käibemaksu alalaekumise summast;

b)  tema karussellpettuse tase on, tuginedes mõjuhinnangule, mis oli lisatud käesoleva artikli seadusandlikule ettepanekule, punktis a osutatud aruandes nimetatud aastal üle 25 % kogu käibemaksu alalaekumise summast ning

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  on tehtud kindlaks, et muud kontrollimeetmed ei ole piisavad karussellpettuse vastu võitlemiseks tema territooriumil.

c)  ta on teinud kindlaks, et muud kontrollimeetmed ei ole piisavad karussellpettuse vastu võitlemiseks tema territooriumil, täpsustades eelkõige, milliseid kontrollimeetmeid on kohaldatud ja mis olid konkreetsed tulemuslikkuse puudumise põhjused, samuti täpsustades põhjused, miks käibemaksualane halduskoostöö on osutunud ebapiisavaks, ning

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  ta on teinud kindlaks, et maksukohustuse täitmisest saadav hinnanguline kasu ja maksusumma, mille kogumist eeldatakse üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtmise tulemusena, kaaluvad üles üldise eeldatava lisakoormuse ettevõtetele ja maksuhalduritele vähemalt 25 % võrra, ning

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt c b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b)  ta on teinud kindlaks, et ettevõtetele ja maksuhalduritele üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtmise tulemusena tekkivad kulud ei ole suuremad muude kontrollimeetmete kohaldamisest tulenevatest kuludest.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid lisavad lõikes 4 osutatud taotlusele käibemaksu alalaekumise arvutuse vastavalt viimases komisjoni avaldatud käibemaksu alalaekumist käsitlevas aruandes esitatud meetoditele ja andmetele.

Liikmesriigid lisavad lõikes 4 osutatud taotlusele teise lõigu punktis a osutatud käibemaksu alalaekumise arvutuse vastavalt komisjoni avaldatud käibemaksu alalaekumist käsitlevas aruandes esitatud meetodile ja andmetele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kuni 30. juunini 2022 võib liikmesriik näha ette, et käibemaksu on kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tarnitavate kaupade ja teenuste maksumus ületab 10 000 eurot arve kohta, kui:

välja jäetud

(a)  sellel liikmesriigil on ühine piir liikmesriigiga, kellel on lubatud üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldada;

 

(b)  selle liikmesriigi puhul on suur oht, et pettus kandub tema territooriumile üldise pöördmaksustamise mehhanismi lubamise tõttu naaberliikmesriigis,

 

(c)  on tehtud kindlaks, et muud kontrollimeetmed ei ole piisavad pettuse vastu võitlemiseks tema territooriumil.

 

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid kehtestavad asjakohased ja tulemuslikud elektroonilised aruandluskohustused kõigile maksukohustuslastele, eelkõige maksukohustuslastele, kes tarnivad või ostavad kaupu ja teenuseid, mille suhtes kõnealust mehhanismi kohaldatakse.

3.  Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid kehtestavad asjakohased ja tulemuslikud elektroonilise aruandluse kohustused kõigile maksukohustuslastele, eelkõige neile, kes tarnivad või saavad kaupu või osutavad või saavad teenuseid, mille suhtes kõnealust mehhanismi kohaldatakse, eesmärgiga tagada üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise tõhus toimimine ja jälgimine.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  üksikasjalik põhjendus lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimuste täitmise kohta;

a)  üksikasjalik põhjendus lõikes 1 osutatud tingimuste täitmise kohta;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise alguskuupäev ja kohaldamisperiood;

b)  üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise alguskuupäev ja kohaldamisperiood;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  meetmed maksukohustuslaste teavitamiseks üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algusest;

c)  meetmed maksukohustuslaste teavitamiseks üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algusest ning

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  lõikes 3 osutatud kaasnevate meetmete üksikasjalik kirjeldus.

d)  lõikes 2 osutatud kaasnevate meetmete üksikasjalik kirjeldus.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid esitavad komisjonile vahearuande hiljemalt kaks aastat pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algust. Selles aruandes antakse üksikasjalik hinnang üldise pöördmaksustamise mehhanismi tulemuslikkuse kohta.

Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldav liikmesriik esitab elektrooniliselt kõigile liikmesriikidele:

 

a) nende isikute nimed, kelle suhtes on üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise alguskuupäevale eelnenud 12 kuu jooksul algatatud kas kriminaal- või haldusmenetlus käibemaksupettuse eest,

 

b) nende isikute nimed, sealhulgas juriidiliste isikute korral nende juhatajate nimed, kelle käibemaksukohustuslasena registreerimine kõnealuses liikmesriigis lõpetati üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtu ajal, ning

 

c) nende isikute nimed, sealhulgas juriidiliste isikute korral nende juhatajate nimed, kes ei ole üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtule järgnenud kahe järjestikuse maksustamisperioodi kohta esitanud oma käibedeklaratsiooni.

 

Punktides a ja b osutatud teave esitatakse hiljemalt kolme kuu möödumisel pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõttu ning seda ajakohastatakse seejärel iga kolme kuu tagant. Punktis c osutatud teave esitatakse hiljemalt üheksa kuu möödumisel pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõttu ning seda ajakohastatakse seejärel iga kolme kuu tagant.

 

Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid esitavad komisjonile vahearuande hiljemalt ühe aasta möödumisel pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algust. Selles aruandes antakse üksikasjalik hinnang üldise pöördmaksustamise mehhanismi tulemuslikkuse kohta.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 8 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes ei kohalda üldist pöördmaksustamise mehhanismi, esitavad komisjonile vahearuande seoses tema territooriumile teises liikmesriigis üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamisest tuleneva mõju kohta hiljemalt 30. juuniks 2019, kui kõnealuseks kuupäevaks on üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldatud ühes liikmesriigis vähemalt üks aasta.

Liikmesriigid, kes kõnealust mehhanismi ei kohalda, esitavad komisjonile vahearuande nende territooriumile teistes liikmesriikides üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamisest tulenenud mõju kohta. Kõnealune aruanne esitatakse komisjonile kolme kuu jooksul pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamist ühes liikmesriigis ühe aasta jooksul.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 199c – lõige 10 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  muutused käibemaksu alalaekumises;

välja jäetud

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse kuni 30. septembrini 2022.

Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2022.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületava kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas

Viited

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

26.1.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

1.2.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

1.2.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

25.1.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

7

16

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Esitamise kuupäev

30.11.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika