Menettely : 2016/0406(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0418/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0418/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0496

MIETINTÖ     *
PDF 407kWORD 85k
30.11.2018
PE 604.776v02-00 A8-0418/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Gabriel Mato

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0811),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0023/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0418/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta voitaisiin rajoittaa sitä riskiä, että petokset siirtyvät jäsenvaltioiden välillä, lupa yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttämiseen olisi myönnettävä kaikille niille jäsenvaltioille, jotka täyttävät tietyt petosten, etenkin karusellipetosten, määrää koskevat kriteerit ja jotka voivat osoittaa, etteivät muut valvontatoimenpiteet ole riittäviä kyseisten petosten torjumiseksi.

(4)  Jotta voitaisiin rajoittaa sitä riskiä, että petokset siirtyvät jäsenvaltioiden välillä, lupa yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttämiseen olisi myönnettävä kaikille niille jäsenvaltioille, jotka täyttävät tietyt petosten, etenkin karusellipetosten, määrää koskevat kriteerit ja jotka voivat osoittaa, etteivät muut valvontatoimenpiteet ole riittäviä kyseisten petosten torjumiseksi. Lisäksi niitä olisi vaadittava osoittamaan, että ottamalla käyttöön yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismi saadaan verosäännöstön noudattamisesta ja veronkannon paranemisesta enemmän arvioitua hyötyä kuin yrityksille ja verohallinnoille aiheutuu lisärasitusta ja että yrityksille ja verohallinnoille ei koidu kustannuksia, jotka ovat suurempia kuin muista valvontatoimenpiteistä aiheutuisi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Samoin myös naapurijäsenvaltioiden, joihin kohdistuu vakava riski petosten siirtymisestä niiden alueelle, koska kyseisen mekanismin soveltamiseen on myönnetty lupa toisessa jäsenvaltiossa, olisi voitava käyttää yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia, jos muut valvontatoimet eivät riitä torjumaan petosriskiä.

Poistetaan.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jos jäsenvaltiot päättävät soveltaa yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia, niiden olisi sovellettava sitä kaikkiin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin, jotka ylittävät tietyn laskukohtaisen kynnysarvon. Yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamista ei tulisi rajoittaa millekään tietylle alalle.

(6)  Jos jäsenvaltiot päättävät soveltaa yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia, niiden olisi sovellettava sitä kaikkiin rajojen sisäisiin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin, jotka ylittävät tietyn liiketoimikohtaisen kynnysarvon. Yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamista ei tulisi rajoittaa millekään tietylle alalle.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Jotta voidaan arvioida, johtaako yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttöönotto yhdessä jäsenvaltiossa siihen, että petokset siirtyvät muihin jäsenvaltioihin, ja jotta voidaan arvioida mahdollisia häiriöitä sisämarkkinoiden toiminnalle, on aiheellista säätää erityisestä velvoitteesta vaihtaa tietoja yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia soveltavien jäsenvaltioiden ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Kaikessa tällaisessa tietojenvaihdossa olisi noudatettava henkilötietojen suojaa ja luottamuksellisuutta koskevia sovellettavia säännöksiä. Kyseisissä säännöksissä säädetään poikkeuksista ja rajoituksista jäsenvaltioiden ja unionin etujen turvaamiseksi verotuksen alalla.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 193 artiklassa säädetään, jäsenvaltio voi 30 päivään kesäkuuta 2022 yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismina säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa sellaisia tavaroiden luovutuksia ja palveluiden suorituksia, jotka ylittävät 10 000 euron kynnysarvon laskua kohden.

Poiketen siitä, mitä 193 artiklassa säädetään, jäsenvaltio voi 30 päivään kesäkuuta 2022 yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismina säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa sellaisia tavaroiden luovutuksia ja palveluiden suorituksia, jotka ylittävät 25 000 euron kynnysarvon laskua kohden.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  jäsenvaltion arvonlisäverovaje on ennakoidusta arvonlisäverokertymästä prosentteina ilmaistuna vähintään 5 prosenttiyksikköä yhteisön arvonlisäverovajeen mediaania suurempi;

a)  jäsenvaltiolla oli komission 23 päivänä elokuuta 2016 julkaisemassa arvonlisäverovajetta koskevassa vuoden 2016 lopullisessa kertomuksessa vahvistettujen menetelmien ja lukujen mukaisesti vuonna 2014 arvonlisäverovaje, joka oli ennakoidusta arvonlisäverokertymästä prosentteina ilmaistuna vähintään 15 prosenttiyksikköä yhteisön arvonlisäverovajeen mediaania suurempi;

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  jäsenvaltiossa tehtävien karusellipetosten osuus on suurempi kuin 25 prosenttia sen arvonlisäverovajeen kokonaismäärästä;

b)  jäsenvaltiossa tehtyjen karusellipetosten osuus oli a alakohdassa tarkoitetussa kertomuksessa käsiteltynä vuonna tätä artiklaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä tehdyn vaikutustenarvioinnin perusteella suurempi kuin 25 prosenttia sen arvonlisäverovajeen kokonaismäärästä; ja

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  jäsenvaltio toteaa, että muut valvontatoimenpiteet eivät ole riittäviä karusellipetosten torjumiseksi sen alueella.

c)  jäsenvaltio toteaa, että muut valvontatoimenpiteet eivät ole riittäviä karusellipetosten torjumiseksi sen alueella, erityisesti yksilöimällä sovelletut valvontatoimenpiteet ja erityiset syyt niiden tehottomuuteen sekä syyt siihen, miksi hallinnollinen yhteistyö arvonlisäverotuksen alalla on osoittautunut riittämättömäksi; ja

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jäsenvaltio toteaa, että ottamalla käyttöön yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismi verosäännöstön noudattamisesta ja veronkannosta saataisiin arvioitua hyötyä vähintään 25 prosenttia enemmän kuin yrityksille ja verohallinnoille odotettaisiin aiheutuvan lisärasitusta; ja

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  jäsenvaltio toteaa, että yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttöönoton tuloksena yrityksille ja verohallinnoille ei koidu suurempia kustannuksia kuin muiden valvontatoimenpiteiden soveltamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on liitettävä 4 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön arvonlisäverovajetta koskeva laskelma viimeisimmässä komission julkaisemassa arvonlisäverovajetta koskevassa kertomuksessa esitettyjen menetelmien ja lukujen mukaisesti.

Jäsenvaltion on liitettävä 4 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön arvonlisäverovajetta koskeva laskelma toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetussa komission julkaisemassa arvonlisäverovajetta koskevassa kertomuksessa esitettyjen menetelmien ja lukujen mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi 30 päivään kesäkuuta 2022 säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa sellaisia tavaroiden luovutuksia ja palveluiden suorituksia, jotka ylittävät 10 000 euron kynnysarvon laskua kohden, jos

Poistetaan.

a)  kyseisellä jäsenvaltiolla on yhteinen raja sellaisen jäsenvaltion kanssa, joka on saanut luvan soveltaa yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia;

 

b)  jäsenvaltio toteaa, että on olemassa vakava riski petosten siirtymisestä sen alueelle, koska naapurijäsenvaltiolle on myönnetty lupa soveltaa yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia;

 

c)  jäsenvaltio toteaa, että muut valvontatoimenpiteet eivät ole riittäviä petosten torjumiseksi sen alueella.

 

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia, on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat sähköiset raportointivelvoitteet, jotka koskevat kaikkia verovelvollisia ja erityisesti sellaisia verovelvollisia, jotka luovuttavat tai vastaanottavat sellaisia tavaroita taikka suorittavat tai vastaanottavat sellaisia palveluja, joihin tätä mekanismia sovelletaan.

3.  Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia, on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat sähköiset raportointivelvoitteet, jotka koskevat kaikkia verovelvollisia ja erityisesti sellaisia verovelvollisia, jotka luovuttavat tai vastaanottavat sellaisia tavaroita taikka suorittavat tai vastaanottavat sellaisia palveluja, joihin tätä mekanismia sovelletaan, varmistaakseen yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin tehokkaan toiminnan ja soveltamisen valvonnan.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  yksityiskohtaiset perustelut sille, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät;

a)  yksityiskohtaiset perustelut sille, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät;

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamisen alkamispäivä ja kattama ajanjakso;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  toteutettavat toimet, joilla verovelvollisille tiedotetaan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamisen käyttöönotosta;

c)  toteutettavat toimet, joilla verovelvollisille tiedotetaan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamisen käyttöönotosta; ja

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  yksityiskohtainen kuvaus 3 kohdassa tarkoitetuista liitännäistoimenpiteistä.

d)  yksityiskohtainen kuvaus kohdassa tarkoitetuista liitännäistoimenpiteistä.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 7 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia soveltavien jäsenvaltioiden on jätettävä komissiolle välikertomus viimeistään kahden vuoden kuluttua yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamisen alkamisesta. Kertomuksessa on esitettävä yksityiskohtainen arviointi yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin tehokkuudesta.

Yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia soveltavien jäsenvaltioiden on toimitettava sähköisessä muodossa kaikille jäsenvaltioille

 

a) niiden henkilöiden nimet, jotka yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamispäivää edeltäneiden kahdentoista kuukauden aikana ovat olleet arvonlisäveropetoksia koskevien rikosoikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen kohteena;

 

b) niiden henkilöiden nimet, mukaan lukien oikeushenkilöiden ollessa kyseessä niiden johtajien nimet, joiden arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen kyseisessä jäsenvaltiossa päättyi yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttöönoton jälkeen; ja

 

c) niiden henkilöiden nimet, mukaan lukien oikeushenkilöiden ollessa kyseessä niiden johtajien nimet, jotka ovat jättäneet arvonlisäveroilmoituksen antamatta kahdelta peräkkäiseltä verokaudelta yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttöönoton jälkeen.

 

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttöönoton jälkeen, ja niitä on sen jälkeen päivitettävä kolmen kuukauden välein. Edellä c alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käyttöönoton jälkeen, ja niitä on sen jälkeen päivitettävä kolmen kuukauden välein.

 

Yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia soveltavien jäsenvaltioiden on jätettävä komissiolle välikertomus viimeistään yhden vuoden kuluttua yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamisen alkamisesta. Kertomuksessa on esitettävä yksityiskohtainen arviointi yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin tehokkuudesta.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 8 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Järjestelmää soveltamattomien jäsenvaltioiden on jätettävä komissiolle välikertomus muiden, yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia soveltavien jäsenvaltioiden vaikutuksista sen alueella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019, mikäli yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia on sovellettu jossakin jäsenvaltiossa vähintään vuoden ajan kyseiseen päivämäärään mennessä.

Mekanismia soveltamattomien jäsenvaltioiden on jätettävä komissiolle välikertomus vaikutuksista, joita niiden alueella on aiheutunut yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin soveltamisesta muissa jäsenvaltiossa. Kertomus on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismia on sovellettu jossakin jäsenvaltiossa vuoden ajan.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/112/EY

199 c artikla – 10 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  arvonlisäverovajeen kehitys;

Poistetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2022.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2022.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

26.1.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

1.2.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

1.2.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

25.1.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

7

16

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö