Nós Imeachta : 2016/0406(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0418/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0418/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 11/12/2018 - 5.15

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0496

TUARASCÁIL     *
PDF 578kWORD 87k
30.11.2018
PE 604.776v02-00 A8-0418/2018

ar an togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le comhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann sé leis an gcur i bhfeidhm sealadach ar shásra aistrithe táillí i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí atá os cionn tairseach áirithe

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Gabriel Mato

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le comhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann sé leis an gcur i bhfeidhm sealadach ar shásra aistrithe táillí i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí atá os cionn tairseach áirithe

(COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2016)0811),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0023/2017),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0418/2018),

1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  In order to limit the risk of fraud shifting between Member States, all Member States that fulfil certain criteria as regards their fraud level, in particular in relation to carousel fraud, and who are able to establish that other control measures are not sufficient to combat that fraud, should be allowed to use a GRCM.

(4)  D’fhonn teorainn a chur leis an riosca a bhaineann le calaois a aistriú idir Ballstáit, ba cheart cead a thabhairt do gach Ballstát a chomhlíonann critéir áirithe maidir lena leibhéal calaoise GRCM a úsáid, go háirithe i dtaca le calaois rothlach, agus atá in ann suí nach leor bearta rialaithe eile chun an chalaois sin a chomhrac. Ina theannta sin, ba cheart go gcuirfí de cheangal orthu a shuí gur mó na gnóthachain mheasta a bhaineann le comhlíonadh agus bailiúchán cánach a mbeifí ag súil leo mar thoradh ar thabhairt isteach GRCM ná na hualaigh fhoriomlána mheasta bhreise ar ghnólachtaí agus ar riaracháin chánach, agus ba cheart dóibh suí nach dtabhódh gnólachtaí agus riaracháin chánach costais a bheadh níos airde ná na costais a thabhófaí mar gheall ar bhearta rialaithe eile a chur i bhfeidhm.

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  In addition, also bordering Member States that encounter a serious risk of shift of fraud to their territory, because of the authorisation of that mechanism in another Member State, should be allowed to use the GRCM, where other control measures would be insufficient to combat that risk of fraud.

scriosta

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  If Member States choose to apply the GRCM, they should apply it to all supplies of goods and services above a defined threshold per invoice. The GRCM should not be restricted to any specific sector.

(6)  Má roghnaíonn na Ballstáit GRCM a chur i bhfeidhm, ba cheart dóibh é a chur i bhfeidhm ar gach soláthar earraí agus seirbhísí nach soláthairtí trasteorann iad os cionn tairseach sonraithe in aghaidh an idirbhirt. Níor cheart go mbeadh srian ar GRCM maidir le haon earnáil ar leith.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7 a)  D’fhonn a bheith in ann a mheas an ndéanfaí an chalaois a aistriú i dtreo Ballstáit eile mar gheall ar thabhairt isteach GRCM i mBallstáit amháin, agus a bheith in ann measúnú a dhéanamh ar mhéid an tsuaithe fhéideartha ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le hoibleagáid ar leith faisnéis a mhalartú idir Ballstáit a chuirfeadh GRCM i bhfeidhm agus Ballstáit eile. Ba cheart go mbeadh gach malartú faisnéise den sórt sin faoi réir forálacha is infheidhme i dtaca le cosaint agus rúndacht sonraí pearsanta. Soláthraíonn na forálacha sin díolúintí agus srianta maidir le leasanna na mBallstát agus an Aontais a choimirciú i réimse an chánachais.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 1 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Until 30 June 2022 a Member State may, as a Generalised Reverse Charge Mechanism (GRCM), provide that the person liable for payment of VAT is the taxable person to whom supplies of goods and services are made above a threshold of EUR 10 000 per invoice, by derogation from Article 193.

Go dtí an 30 Meitheamh 2022, féadfaidh Ballstát, mar Shásra Aistrithe Táille Ginearálaithe (GRCM), foráil a dhéanamh gurbh é an duine faoi dhliteanas maidir le cáin bhreisluacha (CBL) a íoc an duine inchánach ar a ndéanfaí soláthairtí earraí agus seirbhísí os cionn thairseach EUR 25 000 in aghaidh an tsonraisc, de mhaolú ar Airteagal 193.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 1 – fomhír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  it has a VAT gap, expressed as a percentage of the VAT Total Tax Liability, of at least 5 percentage points above the Community median VAT gap;

(a)  i gcomhréir leis an modh agus na figiúirí a leagtar amach i dtuarascáil deiridh 2016 an 23 Lúnasa 2016 maidir leis an mbearna CBL arna foilsiú ag an gCoimisiún, bhí bearna CBL aige in 2014, arna cur in iúl mar chéatadán de Dhliteanas Iomlán Cánach maidir le CBL, a bhí 15 phointe céatadáin ar a laghad os cionn bhearna CBL airmheánach an Chomhphobail;

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 1 – fomhír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  it has a carousel fraud level within its total VAT gap of more than 25%;

(b)  sa bhliain féilire a chumhdaítear sa tuarascáil dá dtagraítear i bpointe (a), tá leibhéal calaoise rothlaí aige os cionn 25 % laistigh dá bhearna CBL iomlán, bunaithe ar an measúnú tionchair a bhí ag gabháil leis an togra reachtach le haghaidh an Airteagail seo; agus

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  it establishes that other control measures are not sufficient to combat carousel fraud on its territory.

(c)  suíonn sé nach leor bearta rialaithe eile chun calaois rothlach a chomhrac ar a chríoch, go háirithe trí na bearta rialaithe atá i bhfeidhm agus na cúiseanna ar leith a bhaineann leis an easpa éifeachtachta atá acu a shonrú, chomh maith leis na cúiseanna gur léiríodh nach leor comhar riaracháin CBL; agus

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 1 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  suíonn sé go bhfuil na gnóthachain mheasta a bhaineann le comhlíonadh agus bailiú cánach a mbeifí ag súil leo mar thoradh ar thabhairt isteach GRCM 25 % ar a laghad níos mó ná na hualaigh fhoriomlána mheasta bhreise ar ghnólachtaí agus ar riaracháin chánach; agus

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 1 – fomhír 2 – pointe c b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c b)  suíonn sé nach dtabhóidh gnólachtaí agus riaracháin chánach, mar thoradh ar thabhairt isteach GRCM, costais a bheadh níos airde ná na costais a thabhófaí mar gheall ar bhearta rialaithe eile a chur i bhfeidhm.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 1 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

The Member State shall attach to the request referred to in paragraph 4 the calculation of the VAT gap according to the method and figures available in the latest report on the VAT gap published by the Commission.

Cuirfidh an Ballstát i gceangal leis an iarraidh dá dtagraítear i mír 4 ríomh ar an mbearna CBL de réir an mhodha agus na bhfigiúirí atá ar fáil sa tuarascáil ar an mbearna CBL a d’fhoilsigh an Coimisiún, dá dtagraítear i bpointe (a) den dara fomhír.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Until 30 June 2022, a Member State may provide that the person liable for payment of VAT is the taxable person to whom supplies of goods and services are made above a threshold of EUR 10 000 per invoice where this Member State:

scriosta

(a)  has a common border with a Member State that is authorised to apply the GRCM;

 

(b)  establishes that a serious risk of shift of fraud towards its territory exists because of the authorisation of the GRCM to that Member State;

 

(c)  establishes that other control measures are not sufficient to combat fraud on its territory.

 

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Member States that apply the GRCM shall establish appropriate and effective electronic reporting obligations on all taxable persons and, in particular, on taxable persons who supply or receive the goods or services to which this mechanism applies.

3.  Bunóidh na Ballstáit a chuirfidh GRCM i bhfeidhm oibleagáidí tuairiscithe leictreonaigh iomchuí agus éifeachtacha ar gach duine inchánach agus, go háirithe, ar dhaoine inchánacha a sholáthraíonn nó a fhaigheann na hearraí nó seirbhísí a mbeidh feidhm ag an sásra seo ina leith chun feidhmiú agus faireachán éifeachtach ar chur i bhfeidhm GRCM a áirithiú.

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 4 – fomhír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  a detailed justification that the conditions referred to in paragraph 1 or 2 are fulfilled;

(a)  réasúnú mionsonraithe go mbeidh na coinníollacha dá dtagraítear i mír 1 comhlíonta;

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 4 – fomhír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  the starting date of the application of the GRCM and the period to be covered by it;

(b)  dáta tosaigh chur i bhfeidhm GRCM agus an tréimhse a chumhdófar leis;

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 4 – fomhír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  actions to be taken to inform taxable persons of the introduction of the application of the GRCM;

(c)  bearta a bheidh le déanamh chun daoine inchánacha a chur ar an eolas faoi thabhairt isteach chur i bhfeidhm GRCM; agus

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 4 – fomhír 1 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  a detailed description of the accompanying measures referred to in paragraph 3.

(d)  cur síos mionsonraithe ar na bearta a bheidh ag gabháil leis dá dtagraítear i mír 2.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 7 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Member States applying the GRCM shall submit an interim report to the Commission no later than two years after the start of application of the GRCM. This report shall provide a detailed assessment of the effectiveness of the GRCM.

Déanfaidh Ballstáit a chuirfidh GRCM i bhfeidhm an méid seo a leanas a thíolacadh i bhformáid leictreonach do gach Ballstát:

 

(a) ainmneacha na ndaoine a bhí faoi réir na n-imeachtaí a bhaineann le calaois CBL, idir imeachtaí coiriúla agus imeachtaí riaracháin, i rith an dá mhí dhéag roimh chur i bhfeidhm GRCM;

 

(b) ainmneacha na ndaoine, lena n-áirítear, i gcás daoine dlítheanacha, ainmneacha a stiúrthóirí, ar cuireadh deireadh lena gclárúchán CBL ina mBallstát ar theacht isteach GRCM; agus

 

(c) ainmneacha na ndaoine, lena n-áirítear, i gcás daoine dlítheanacha, ainmneacha a stiúrthóirí, ar theip orthu tuairisceán CBL le haghaidh dhá thréimhse chánach as a chéile a chur isteach i ndiaidh thabhairt isteach GRCM.

 

Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) isteach tráth nach déanaí ná trí mhí i ndiaidh thabhairt isteach GRCM agus déanfar í a nuashonrú gach trí mhí ina dhiaidh sin. Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (c) isteach tráth nach déanaí ná naoi mí ó thabhairt isteach GRCM agus déanfar í a nuashonrú gach trí mhí ina dhiaidh sin.

 

Cuirfidh Ballstáit a chuirfidh GRCM i bhfeidhm tuarascáil eatramhach faoi bhráid an Choimisiúin tráth nach déanaí ná bliain amháin i ndiaidh thús chur i bhfeidhm GRCM. Sa tuarascáil sin, cuirfear measúnú mionsonraithe ar éifeachtacht GRCM ar fáil.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 8 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Member States not applying the mechanism shall submit an interim report to the Commission as regards the impact in its territory of other Member States applying the GRCM no later than 30 June 2019, insofar the GRCM will have been applied for at least one year in one Member State by that date.

Cuirfidh Ballstáit nach gcuirfidh an sásra i bhfeidhm tuarascáil eatramhach faoi bhráid an Choimisiúin maidir le tionchar chur i bhfeidhm GRCM ag Ballstáit eile ar a gcríocha. Cuirfear an tuarascáil sin faoi bhráid an Choimisiúin laistigh de thrí mhí ó GRCM a bheith á chur i bhfeidhm ar feadh bliain amháin i mBallstát amháin.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 199c – mír 10 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  the evolution of the VAT gap;

scriosta

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

It shall apply until 30 September 2022.

Beidh feidhm aige go dtí an 30 Meitheamh 2022.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann sé leis an gcur i bhfeidhm sealadach ar shásra aistrithe táillí i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí atá os cionn tairseach áirithe

Tagairtí

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

26.1.2017

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

1.2.2017

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

1.2.2017

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

JURI

25.1.2017

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Pléite sa choiste

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Dáta an ghlactha

27.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

24

7

16

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Dáta don chur síos

30.11.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 5 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais