Izvješće - A8-0418/2018Izvješće
A8-0418/2018

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga

  30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  Izvjestitelj: Gabriel Mato


  Postupak : 2016/0406(CNS)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0418/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0418/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga

  (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

  (Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0811),

  –  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0023/2017),

  –  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0418/2018),

  1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

  2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  Kako bi se ograničio rizik od preusmjeravanja prijevara među državama članicama, svim državama članicama koje ispunjavaju određene kriterije u pogledu razine prijevara, posebno kružnih prijevara, i koje mogu dokazati da se drugim kontrolnim mjerama ne mogu dostatno boriti protiv tih prijevara, trebalo bi odobriti primjenu GRCM-a.

  (4)  Kako bi se ograničio rizik od preusmjeravanja prijevara među državama članicama, svim državama članicama koje ispunjavaju određene kriterije u pogledu razine prijevara, posebno kružnih prijevara, i koje mogu dokazati da se drugim kontrolnim mjerama ne mogu dostatno boriti protiv tih prijevara, trebalo bi odobriti primjenu GRCM-a. Usto bi morale dokazati da je procijenjeni dobitak od ispunjenja poreznih obveza i ubiranja poreza koji se očekuje kao posljedica uvođenja GRCM-a veći od procijenjenog ukupnog dodatnog opterećenja za poduzeća i porezne uprave te da poduzeća i porezne uprave neće snositi troškove koji su viši od onih koji nastaju primjenom drugih kontrolnih mjera.

  Amandman    2

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  Osim toga, i susjednim državama članicama koje se suočavaju s ozbiljnim rizikom od preusmjeravanja prijevara na svoje državno područje zbog odobravanja tog mehanizma u drugoj državi članici trebalo bi omogućiti primjenu GRCM-a ako bi druge kontrolne mjere bile nedostatne za suzbijanje rizika od tih prijevara.

  Briše se.

  Amandman    3

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  Ako se države članice odluče za GRCM trebale bi ga primjenjivati na sve isporuke robe i usluga iznad utvrđenog praga po računu. GRCM ne bi trebao biti ograničen na određeni sektor.

  (6)  Ako se države članice odluče za GRCM, trebale bi ga primjenjivati na sve isporuke robe i usluga koje nisu prekogranične iznad utvrđenog praga po transakciji. GRCM ne bi trebao biti ograničen na određeni sektor.

  Amandman    4

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 7.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7.a)  Kako bi se moglo ocijeniti dovodi li uvođenje GRCM-a u jednoj državi članici do preusmjeravanja prijevara prema drugim državama članicama i kako bi se mogla procijeniti razina mogućih poremećaja u funkcioniranju unutarnjeg tržišta, prikladno je osigurati posebnu obvezu razmjene informacija među državama članicama koje primjenjuju GRCM i ostalim državama članicama. Sve takve razmjene informacija trebale bi podlijegati primjenjivim odredbama o zaštiti osobnih podataka i povjerljivosti. Tim odredbama predviđena su izuzeća i ograničenja radi zaštite interesa država članica i Unije u području oporezivanja.

  Amandman    5

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odstupajući od članka 193., države članice do 30. lipnja 2022. mogu općim mehanizmom obrnute naplate (GRCM) odrediti da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojem se isporučuju roba i usluge iznad praga od 10 000 EUR po računu.

  Odstupajući od članka 193., države članice do 30. lipnja 2022. mogu općim mehanizmom obrnutog oporezivanja (GRCM) odrediti da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojem se isporučuju roba i usluge iznad praga od 25 000 EUR po računu.

  Amandman    6

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  njezin jaz PDV-a , izražen kao postotak ukupne porezne obveze u pogledu PDV-a, mora biti najmanje 5 posto veći od srednje vrijednosti jaza PDV-a u Zajednici;

  (a)  u skladu s metodom i podacima navedenima u završnom izvješću za 2016. od 23. kolovoza 2016. o jazu PDV-a koje je objavila Komisija, zabilježila je 2014. jaz PDV-a, izražen kao postotak ukupne porezne obveze u pogledu PDV-a, najmanje 5 postotnih bodova veći od srednje vrijednosti jaza PDV-a u Zajednici;

  Amandman    7

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  razina kružnih prijevara unutar ukupnog jaza PDV-a mora biti viša od 25 % te

  (b)  u godini obuhvaćenoj izvješćem iz točke (a), na temelju procjene učinka koja je priložena zakonodavnom prijedlogu za taj članak, razina kružnih prijevara unutar ukupnog jaza PDV-a mora biti viša od 25 % te

  Amandman    8

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  mora dokazati da druge kontrolne mjere nisu dostatne za borbu protiv kružnih prijevara na njezinu državnom području.

  (c)  mora dokazati da druge kontrolne mjere nisu dostatne za borbu protiv kružnih prijevara na njezinu državnom području, konkretno navodeći primijenjene kontrolne mjere i konkretne razloge za njihov manjak učinkovitosti, kao i razloge zbog kojih se upravna suradnja u području PDV-a pokazala nedostatnom te

  Amandman    9

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka ca (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ca)  mora dokazati da je procijenjeni dobitak od ispunjenja poreznih obveza i ubiranja poreza koji se očekuje kao posljedica uvođenja GRCM-a najmanje 25 % veći od procijenjenog ukupnog dodatnog opterećenja za poduzeća i porezne uprave te

  Amandman    10

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 2. – točka cb (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (cb)  mora dokazati da poduzeća i porezne uprave zbog uvođenja GRCM-a neće snositi troškove koji su viši od onih koji nastaju primjenom drugih kontrolnih mjera.

  Amandman    11

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 1. – podstavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice zahtjevu iz stavka 4. prilažu izračun jaza PDV-u u skladu s metodom i podacima dostupnima u najnovijem izvješću o jazu PDV-u, koji objavljuje Komisija.

  Države članice zahtjevu iz stavka 4. prilažu izračun jaza PDV-a u skladu s metodom i podacima dostupnima u izvješću o jazu PDV-a, koji je objavila Komisija, kako je navedeno u drugom podstavku točki (a).

  Amandman    12

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Do 30. lipnja 2022. država članica može odrediti da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojem se isporučuju roba i usluge iznad praga od 10 000 EUR po računu ako ta država članica:

  Briše se.

  (a)  ima zajedničku granicu s državom članicom kojoj je odobrena primjena GRCM-a;

   

  (b)  dokaže da postoji ozbiljan rizik od preusmjeravanja prijevara na njezino državno područje zbog odobravanja GRCM-a toj državi članici te

   

  (c)  dokaže da druge kontrolne mjere nisu dostatne za borbu protiv prijevara na njezinu državnom području.

   

  Amandman    13

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Države članice koje primjenjuju GRCM utvrđuju primjerene i učinkovite obveze elektroničkog izvješćivanja za sve porezne obveznike, prije svega za porezne obveznike koji isporučuju ili primaju robu ili usluge na koje se mehanizam primjenjuje.

  3.  Države članice koje primjenjuju GRCM utvrđuju primjerene i učinkovite obveze elektroničkog izvješćivanja za sve porezne obveznike, prije svega za porezne obveznike koji isporučuju ili primaju robu ili usluge na koje se taj mehanizam primjenjuje, kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje i praćenje primjene GRCM-a.

  Amandman    14

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. − točka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  detaljno obrazloženje da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ili 2.;

  (a)  detaljno obrazloženje da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1.;

  Amandman    15

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  datum početka primjene GRCM-a i razdoblje koje obuhvaća;

  (b)  datum početka primjene GRCM-a i razdoblje koje obuhvaća;

  Amandman    16

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. – točka c.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  mjere koje će se poduzeti kako bi se porezne obveznike obavijestilo o uvođenju mogućnosti primjene GRCM-a te

  (c)  mjere koje će se poduzeti kako bi se porezne obveznike obavijestilo o uvođenju mogućnosti primjene GRCM-a te

  Amandman    17

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 4. – podstavak 1. – točka d

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  detaljan opis popratnih mjera iz stavka 3.

  (d)  detaljan opis popratnih mjera iz stavka 2.

  Amandman    18

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 7. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice koje primjenjuju GRCM podnose privremeno izvješće Komisiji najkasnije dvije godine nakon početka primjene GRCM-a. To izvješće sadržava detaljnu procjenu učinkovitosti GRCM-a.

  Države članice koje primjenjuju GRCM dostavljaju u elektroničkom obliku svim državama članicama:

   

  (a) imena osoba protiv kojih se, unutar dvanaest mjeseci prije datuma početka primjene GRCM-a, vodi postupak, kazneni ili upravni, zbog prijevara u vezi s PDV-om

   

  (b) imena osoba, u slučaju pravnih osoba i imena njihovih direktora, čiji je upis u sustav PDV-a u toj državi članici izbrisan nakon uvođenja GRCM-a te

   

  (c) imena osoba, u slučaju pravnih osoba i imena njihovih direktora, koje nakon uvođenja GRCM-a nisu prijavile PDV za dva uzastopna porezna razdoblja.

   

  Informacije iz točaka (a) i (b) podnose se najkasnije tri mjeseca nakon uvođenja GRCM-a i ažuriraju svaka tri mjeseca nakon toga. Informacije iz točke (c) podnose se najkasnije devet mjeseci od uvođenja GRCM-a i ažuriraju svaka tri mjeseca nakon toga.

   

  Države članice koje primjenjuju GRCM podnose privremeno izvješće Komisiji najkasnije jednu godinu nakon početka primjene GRCM-a. To izvješće sadržava detaljnu procjenu učinkovitosti GRCM-a.

  Amandman    19

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 8. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice koje ne primjenjuju mehanizam najkasnije 30. lipnja 2019. podnose privremeno izvješće Komisiji u pogledu učinka koji primjena GRCM-a u drugim državama članicama ima na njihovu državnom području ako se GRCM do tada primjenjuje najmanje godinu dana u nekoj državi članici.

  Države članice koje ne primjenjuju taj mehanizam podnose privremeno izvješće Komisiji u pogledu učinka koji primjena GRCM-a u drugim državama članicama ima na njihovo državno područje. Takvo se izvješće podnosi Komisiji u roku od tri mjeseca nakon što prođe jedna godina od početka primjenjivanja GRCM-a u nekoj državi članici.

  Amandman    20

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1.

  Direktiva 2006/112/EZ

  Članak 199.c – stavak 10. – točka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  kretanje jaza PDV-a;

  Briše se.

  Amandman    21

  Prijedlog direktive

  Članak 2. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Primjenjuje se do 30. rujna 2022.

  Primjenjuje se do 30. lipnja 2022.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

  Datum savjetovanja s Parlamentom

  26.1.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  1.2.2017

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  1.2.2017

   

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  JURI

  25.1.2017

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Gabriel Mato

  15.12.2016

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  22.10.2018

  26.11.2018

   

   

  Datum usvajanja

  27.11.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  24

  7

  16

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio

  Datum podnošenja

  30.11.2018

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  24

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  PPE

  Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

  7

  -

  ENF

  Gerolf Annemans

  GUE/NGL

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

  16

  0

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  PPE

  Luděk Niedermayer

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti