JELENTÉS a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Gabriel Mato


Eljárás : 2016/0406(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0418/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0418/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0811),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0023/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0418/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésével összhangban ennek megfelelően módosítsa javaslatát;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A csalások tagállamok közötti átterelődésével kapcsolatos kockázat korlátozásának érdekében indokolt engedélyezni, hogy minden, a csalások szintje – különösen a körhintacsalások – tekintetében bizonyos kritériumoknak megfelelő tagállam, amelyik igazolni tudja, hogy más ellenőrzési intézkedések nem elegendőek az ilyen csalások elleni küzdelemhez, alkalmazhassa a GRCM-et.

(4)  A csalások tagállamok közötti átterelődésével kapcsolatos kockázat korlátozásának érdekében indokolt engedélyezni, hogy minden, a csalások szintje – különösen a körhintacsalások – tekintetében bizonyos kritériumoknak megfelelő tagállam, amelyik igazolni tudja, hogy más ellenőrzési intézkedések nem elegendőek az ilyen csalások elleni küzdelemhez, alkalmazhassa az ÁFAM-ot. Ezen tagállamokat továbbá fel kell kérni annak kimutatására, hogy az adózási fegyelemnek és az adóbehajtásnak az ÁFAM bevezetése nyomán várható javulásából fakadó becsült előnyök meghaladják a vállalkozásokra és az adóhatóságokra háruló teljes többletterhet, valamint a vállalkozások és az adóhatóságok számára nem keletkeznek nagyobb költségek, mint amilyenek más ellenőrző intézkedések alkalmazása nyomán keletkeznének.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezen felül azon szomszédos tagállamok számára, amelyek esetében az említett mechanizmusnak valamely másik tagállamban történő engedélyezése miatt fennáll a csalások területére történő átterelődésének kockázata, lehetővé kell tenni a GRCM használatát, ha más ellenőrző intézkedések nem elégségesek az ilyen csalás kockázatának leküzdéséhez.

törölve

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha egy tagállamok a GRCM alkalmazása mellett dönt, akkor azt egy bizonyos számlánkénti küszöbértéket meghaladó minden áru és szolgáltatás tekintetében alkalmaznia kell. A GRCM nem korlátozható valamely konkrét ágazatra.

(6)  Ha a tagállamok az ÁFAM alkalmazása mellett döntenek, akkor azt az egy bizonyos ügyletenkénti küszöbértéket meghaladó áruk, illetve szolgáltatások tekintetében minden belföldi vásárlás, illetve igénybevétel esetében alkalmazniuk kell. A GRCM nem korlátozható valamely konkrét ágazatra.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Annak érdekében, hogy meg lehessen ítélni, hogy az ÁFAM egyik tagállamban való bevezetése azt eredményezi, hogy a csalás más tagállamokba helyeződik át, és fel lehessen mérni a belső piac működésében esetlegesen bekövetkező zavarok mértékét, célszerű külön információcsere-kötelezettséget előírni az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok és a többi tagállam között. Az említett információcserére minden esetben alkalmazandók a személyes adatok védelmére és a titoktartásra vonatkozó rendelkezések. E rendelkezések a tagállamok és az Unió adózás területén fennálló érdekeinek védelmét biztosító mentességeket és korlátozásokat tartalmaznak.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2022. június 30-ig a tagállamok – általános fordított adózási mechanizmusként (GRCM) – rendelkezhetnek úgy, hogy a héa megfizetésére kötelezett személy a 193. cikktől eltérve az az adóalany, aki számlánként 10 000 EUR értékhatár felett árukat vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

2022. június 30-ig a tagállamok – általános fordított adózási mechanizmusként (ÁFAM) – rendelkezhetnek úgy, hogy a héa megfizetésére kötelezett személy a 193. cikktől eltérve az az adóalany, aki számlánként 25 000 EUR értékhatár felett árukat vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a teljes héafizetési kötelezettség százalékában kifejezett héabevétel-kiesése legalább 5 százalékponttal meghaladja a héabevétel-kiesés közösségi medián értékét;

a)  a Bizottság által a héabevétel-kiesésről közzétett 2016. évi, 2016. augusztus 23-i végleges jelentésben foglalt módszerek és számadatok alapján 2014-ben a teljes héabefizetési kötelezettség százalékában kifejezett héabevétel-kiesése legalább 15 százalékponttal meghaladta a héabevétel-kiesés közösségi medián értékét;

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a körhintacsalás aránya a teljes héabevétel-kiesésen belül meghaladja a 25%-ot;

b)  az e cikkre vonatkozó jogalkotási javaslatot kísérő hatásvizsgálat alapján az a) pontban említett jelentés tárgyévében a körhintacsalás aránya a teljes héabevétel-kiesésen belül meghaladja a 25%-ot; továbbá

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  megállapítja, hogy területén a körhintacsalás elleni küzdelemhez más ellenőrző intézkedések nem elegendőek.

c)  megállapítja, hogy területén a körhintacsalás elleni küzdelemhez más ellenőrző intézkedések nem elegendőek, különös tekintettel annak pontos meghatározására, hogy milyen ellenőrző intézkedések alkalmazására került sor, és konkrétan mik az okai azok eredménytelenségének, valamint hogy miért nem bizonyult elegendőnek a héára irányuló közigazgatási együttműködés; továbbá

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  megállapítja, hogy az adózási fegyelemnek és az adóbehajtásnak az ÁFAM bevezetése nyomán várható javulásából fakadó becsült előnyök legalább 25%-kal meghaladják a várhatóan a vállalkozásokra és az adóhatóságokra háruló teljes többletterhet; továbbá

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  megállapítja, hogy a vállalkozásokra és az adóhatóságokra az ÁFAM bevezetéséből fakadóan nem fog több költség hárulni, mint amilyen költségekkel más ellenőrző intézkedések alkalmazása jár.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam a (4) bekezdésben említett kérelemhez csatolja a héabevétel-kiesésnek a Bizottság által közzétett, a héabevétel-kiesésről szóló legutóbbi jelentésben szereplő módszer és számadatok alapján történő kiszámítását.

A tagállam a (4) bekezdésben említett kérelemhez csatolja a héabevétel-kiesésnek a Bizottság által közzétett, a héabevétel-kiesésről szóló jelentésben szereplő módszer és számadatok alapján történő kiszámítását a második albekezdés a) pontjának értelmében.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2022. június 30-ig a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a héa megfizetésére kötelezett személy az az adóalany, aki számlánként 10 000 EUR értékhatár felett árukat vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe, amennyiben az adott tagállam:

törölve

a)  közös határral rendelkezik egy olyan tagállammal, amely jogosult a GRCM alkalmazására;

 

b)  megállapítja, hogy a GRCM-nek az említett szomszédos tagállamban történő engedélyezése miatt fennáll a komoly kockázata annak, hogy a csalások az ő területére terelődnek át;

 

c)  megállapítja, hogy területén a csalás elleni küzdelemhez más ellenőrző intézkedések nem elegendőek.

 

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A GRCM-et alkalmazó tagállamok megfelelő és hatékony elektronikus jelentéstételi kötelezettségeket vezetnek be valamennyi adóalany részére, és különösen azon adóalanyoknak, akik a mechanizmus hatálya alá tartozó árukat vagy szolgáltatásokat értékesítik vagy igénybe veszik.

(3)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az ÁFAM alkalmazásának hatékony működését és nyomon követését az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok megfelelő és hatékony elektronikus jelentéstételi kötelezettségeket vezetnek be valamennyi adóalany, és különösen azon adóalanyok részére, akik a mechanizmus hatálya alá tartozó árukat vagy szolgáltatásokat értékesítik vagy igénybe veszik.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az (1) vagy (2) bekezdésben említett feltételek teljesülésének részletes indokolása;

a)  az (1) bekezdésben említett feltételek teljesülésének részletes indokolása;

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a GRCM alkalmazása megkezdésének időpontja és az alkalmazási időszak;

b)  a GRCM alkalmazása megkezdésének időpontja és az alkalmazási időszak;

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az adóalanyoknak a GRCM alkalmazásának bevezetéséről való tájékoztatása érdekében meghozandó intézkedések;

c)  az adóalanyoknak a GRCM alkalmazásának bevezetéséről való tájékoztatása érdekében meghozandó intézkedések; továbbá

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a (3) bekezdésben említett kísérő intézkedések részletes leírása.

d)  a (2) bekezdésben említett kísérő intézkedések részletes leírása.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A GRCM-et alkalmazó tagállamok legkésőbb két évvel a GRCM alkalmazásának megkezdését követően időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek részletes értékelést kell tartalmaznia a GRCM eredményességéről.

Az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok minden tagállam számára elektronikus formában rendelkezésre bocsátják:

 

a) mindazon személyek nevét, akikre vonatkozóan az ÁFAM alkalmazásának kezdő időpontját megelőző tizenkét hónap folyamán héacsalás gyanúja miatt akár büntetőjogi, akár közigazgatási eljárás volt folyamatban;

 

b) mindazon személyek nevét – ideértve jogi személyek esetében azok igazgatóinak a nevét is –, akiknek a héaalanyként történő nyilvántartása az adott tagállamban az ÁFAM bevezetése következtében megszűnt; továbbá

 

c) mindazon személyek nevét – ideértve jogi személyek esetében azok igazgatóinak a nevét is –, akik az ÁFAM bevezetését követő két egymást követő adómegállapítási időszak során elmulasztottak benyújtani héabevallást.

 

Az a) és b) pontban említett adatokat legkésőbb az ÁFAM bevezetését követő három hónapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és ezt követően háromhavonta frissíteni kell. A c) pontban említett adatokat legkésőbb az ÁFAM bevezetését követő kilenc hónapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és ezt követően háromhavonta frissíteni kell.

 

Az ÁFAM-ot alkalmazó tagállamok legkésőbb egy évvel az ÁFAM alkalmazásának megkezdését követően időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek részletes értékelést kell tartalmaznia a GRCM eredményességéről.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek nem alkalmazzák a mechanizmust, legkésőbb 2019. június 30-ig időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a GRCM más tagállamok általi alkalmazásának a saját területükön érzékelhető hatásairól, amennyiben a GRCM-et az említett időpontig valamely tagállamban legalább egy évig alkalmazták.

Azok a tagállamok, amelyek nem alkalmazzák a mechanizmust, időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az ÁFAM más tagállamok általi alkalmazásának a saját területükön érzékelhető hatásairól. Az említett jelentés az ÁFAM – valamely tagállamban való – egyéves alkalmazását követő három hónapon belül nyújtandó be a Bizottságnak.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2006/112/EK irányelv

199 c cikk – 10 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a héabevétel-kiesés alakulása;

törölve

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt az irányelvet 2022. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

Ezt az irányelvet 2022. június 30-ig kell alkalmazni.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Közös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében

Hivatkozások

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

26.1.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

1.2.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

1.2.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

25.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

7

16

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Benyújtás dátuma

30.11.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat