Pranešimas - A8-0418/2018Pranešimas
A8-0418/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Gabriel Mato


Procedūra : 2016/0406(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0418/2018
Pateikti tekstai :
A8-0418/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0811),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0023/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0418/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant sumažinti sukčiavimo perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą riziką, BAAM reikėtų leisti naudoti visoms valstybėms narės, atitinkančioms tam tikrus su sukčiavimo (visų pirma karuselinio sukčiavimo) lygiu susijusius kriterijus ir galinčioms nustatyti, kad kovai su tuo sukčiavimu kitų kontrolės priemonių nepakanka;

(4)  siekiant sumažinti sukčiavimo perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą riziką, BAAM reikėtų leisti naudoti visoms valstybėms narės, atitinkančioms tam tikrus su sukčiavimo (visų pirma karuselinio sukčiavimo) lygiu susijusius kriterijus ir galinčioms nustatyti, kad kovai su tuo sukčiavimu kitų kontrolės priemonių nepakanka. Be to, jos turėtų privalėti nustatyti, kad numatoma mokestinių prievolių įvykdymo ir mokesčių surinkimo nauda, kurią tikimasi gauti įdiegus BAAM, yra didesnė už numatomą bendrą papildomą įmonėms ir mokesčių administratoriams tenkančią naštą ir kad įmonės ir mokesčių administratoriai nepatirs didesnių išlaidų nei patiriamos dėl kitų kontrolės priemonių taikymo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  BAAM taip pat reikėtų leisti naudoti kaimyninėms valstybėms narėms, kurioms kyla didelė sukčiavimo perkėlimo į jų teritoriją rizika dėl to, kad tą mechanizmą leista naudoti kitoje valstybėje narėje, jei kovai su ta sukčiavimo rizika kitų kontrolės priemonių nepakaktų;

Išbraukta.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  jei valstybės narės nusprendžia taikyti BAAM, tą mechanizmą jos turėtų taikyti visoms tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė vienoje sąskaitoje faktūroje viršija nustatytą ribą. BAAM neturėtų būti taikomas tik kuriam nors konkrečiam sektoriui;

(6)  jei valstybės narės nusprendžia taikyti BAAM, tą mechanizmą jos turėtų taikyti visoms ne tarpvalstybiniu mastu tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė kiekvieno sandorio atveju viršija nustatytą ribą. BAAM neturėtų būti taikomas tik kuriam nors konkrečiam sektoriui;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  kad būtų galima įvertinti, ar dėl to, kad BAAM buvo įdiegtas vienoje valstybėje narėje, sukčiavimas nėra perkeliamas į kitas valstybes nares, ir būtų galima įvertinti galimų vidaus rinkos veikimo trukdžių mastą, tikslinga nustatyti specialią prievolę valstybėms narėms, kurios taiko BAAM, ir kitoms valstybėms narėms keistis informacija. Bet kokiam keitimuisi informacija turi būti taikomos taikytinos nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo. Tose nuostatose pateikiama išimčių ir apribojimų, susijusių su valstybių narių ir Sąjungos interesų apsauga apmokestinimo srityje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypdama nuo 193 straipsnio, iki 2022 m. birželio 30 d. valstybė narė gali taikyti bendrąjį atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą (BAAM), t. y. gali numatyti, kad asmuo, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurių vertė vienoje sąskaitoje faktūroje viršija 10 000 EUR ribą.

Nukrypdama nuo 193 straipsnio, iki 2022 m. birželio 30 d. valstybė narė gali taikyti bendrąjį atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą (BAAM), t. y. gali numatyti, kad asmuo, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurių vertė vienoje sąskaitoje faktūroje viršija 25 000 EUR ribą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jos PVM nepriemoka, išreikšta PVM bendrojo mokestinio įsipareigojimo procentine dalimi, yra bent 5 procentiniais punktais didesnė už Bendrijos PVM nepriemokos medianą;

a)  apskaičiavus pagal metodą ir duomenis, pateiktus 2016 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos paskelbtoje 2016 m. galutinėje ataskaitoje dėl PVM nepriemokos, jos PVM nepriemoka, išreikšta PVM bendrojo mokestinio įsipareigojimo procentine dalimi, 2014 m. buvo bent 15 procentinių punktų didesnė už Bendrijos PVM nepriemokos medianą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jos karuselinio sukčiavimo lygis sudaro daugiau nei 25 % jos bendros PVM nepriemokos;

b)  remiantis prie pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pridėtu poveikio vertinimu dėl šio straipsnio, karuselinio sukčiavimo lygis toje valstybėje narėje tais metais, kuriuos apima a punkte nurodyta ataskaita, sudaro daugiau nei 25 proc. jos bendros PVM nepriemokos; ir

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ji nustato, kad kovai su karuseliniu sukčiavimu jos teritorijoje kitų kontrolės priemonių nepakanka.

c)  ji nustato, kad kovai su karuseliniu sukčiavimu jos teritorijoje kitų kontrolės priemonių nepakanka, visų pirma nurodydama taikytas kontrolės priemones ir konkrečias priežastis, kodėl jos nėra veiksmingos, taip pat priežastis, kodėl administracinis bendradarbiavimas PVM srityje pasirodė nepakankamas; ir

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  ji nustato, kad numatoma mokestinių prievolių įvykdymo ir mokesčių surinkimo nauda, kurią tikimasi gauti įdiegus BAAM, bus bent 25 proc. didesnė už numatomą bendrą papildomą įmonėms ir mokesčių administratoriams tenkančią naštą; ir

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  ji nustato, kad įdiegus BAAM, įmonės ir mokesčių administratoriai nepatirs didesnių išlaidų nei patiriamos dėl kitų kontrolės priemonių taikymo.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė prie 4 dalyje nurodyto prašymo prideda informaciją apie PVM nepriemokos apskaičiavimą pagal metodą ir duomenis, pateiktus naujausioje Komisijos paskelbtoje ataskaitoje dėl PVM nepriemokos.

Valstybė narė prie 4 dalyje nurodyto prašymo prideda informaciją apie PVM nepriemokos apskaičiavimą pagal metodą ir duomenis, pateiktus Komisijos paskelbtoje ataskaitoje dėl PVM nepriemokos, kaip nurodyta antros pastraipos a punkte.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iki 2022 m. birželio 30 d. valstybė narė gali numatyti, kad asmuo, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurių vertė vienoje sąskaitoje faktūroje viršija 10 000 EUR ribą, jeigu ši valstybė narė:

Išbraukta.

a)  turi bendrą sieną su valstybe nare, kuriai leista taikyti BAAM;

 

b)  nustato, kad kyla didelė sukčiavimo perkėlimo į jos teritoriją rizika dėl to, kad tai valstybei narei leista taikyti BAAM;

 

c)  nustato, kad kovai su sukčiavimu jos teritorijoje kitų kontrolės priemonių nepakanka.

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  BAAM taikančios valstybės narės nustato tinkamas ir veiksmingas elektroninio ataskaitų teikimo prievoles visiems apmokestinamiesiems asmenims, visų pirma gaunantiems arba tiekiantiems prekes arba paslaugas, kurioms taikomas šis mechanizmas.

3.  BAAM taikančios valstybės narės nustato tinkamas ir veiksmingas elektroninio ataskaitų teikimo prievoles visiems apmokestinamiesiems asmenims, visų pirma gaunantiems arba tiekiantiems prekes arba paslaugas, kurioms taikomas šis mechanizmas, siekiant užtikrinti veiksmingą BAAM veikimą ir jo taikymo stebėseną.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  išsamų pagrindimą, kad 1 arba 2 dalyje nurodytos sąlygos yra įvykdytos;

a)  išsamų pagrindimą, kad 1 dalyje nurodytos sąlygos yra įvykdytos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  BAAM taikymo pradžios datą ir jo taikymo laikotarpį;

b)  BAAM taikymo pradžios datą ir jo taikymo laikotarpį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  informaciją apie veiksmus, kurių bus imtasi siekiant informuoti apmokestinamuosius asmenis apie BAAM taikymo pradžią;

c)  informaciją apie veiksmus, kurių bus imtasi, siekiant informuoti apmokestinamuosius asmenis apie BAAM taikymo pradžią; ir

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  išsamų 3 dalyje nurodytų papildomų priemonių aprašą.

d)  išsamų 2 dalyje nurodytų papildomų priemonių aprašą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

BAAM taikančios valstybės narės ne vėliau kaip per dvejus metus nuo BAAM taikymo pradžios pateikia Komisijai tarpinę ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamas išsamus BAAM veiksmingumo įvertinimas.

BAAM taikančios valstybės narės pateikia elektronine forma visoms valstybėms narėms:

 

a) asmenų, kurių atžvilgiu per dvylika mėnesių iki BAAM taikymo pradžios buvo vykdomas baudžiamasis arba administracinis procesas dėl sukčiavimo PVM, vardus ir pavardes (pavadinimus);

 

b) asmenų, kurie išsiregistruoja iš PVM mokėtojų toje valstybėje narėje, pradėjus taikyti BAAM, vardus ir pavardes (pavadinimus), o juridinių asmenų atveju – ir jų direktorių vardus ir pavardes; ir

 

c) asmenų, kurie nepateikė dviejų iš eilės mokestinių laikotarpių PVM deklaracijų, pradėjus taikyti BAAM, vardus ir pavardes (pavadinimus), o juridinių asmenų atveju – ir jų direktorių vardus ir pavardes.

 

Informacija, nurodyta a ir b punktuose, pateikiama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo BAAM taikymo pradžios, o vėliau kas tris mėnesius atnaujinama. c punkte nurodyta informacija pateikiama ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo BAAM taikymo pradžios, o vėliau kas tris mėnesius atnaujinama.

 

BAAM taikančios valstybės narės ne vėliau kaip per vienus metus nuo BAAM taikymo pradžios pateikia Komisijai tarpinę ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamas išsamus BAAM veiksmingumo įvertinimas.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. mechanizmo netaikančios valstybės narės pateikia Komisijai tarpinę ataskaitą dėl BAAM taikymo kitose valstybėse narėse poveikio jų teritorijoje, jeigu iki tos datos BAAM buvo taikytas bent metus vienoje valstybėje narėje.

Mechanizmo netaikančios valstybės narės pateikia Komisijai tarpinę ataskaitą dėl BAAM taikymo kitose valstybėse narėse poveikio jų teritorijoje. Tokia ataskaita Komisijai pateikiama per tris mėnesius po to, kai BAAM vienoje valstybėje narėje yra taikomas vienus metus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Direktyva 2006/112/EB

199c straipsnio 10 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  PVM nepriemokos raida;

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ji taikoma iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Ji taikoma iki 2022 m. birželio 30 d.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą

Nuorodos

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Konsultacijos su EP data

26.1.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

1.2.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

1.2.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

25.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

7

16

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pateikimo data

30.11.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika