Ziņojums - A8-0418/2018Ziņojums
A8-0418/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Gabriel Mato


Procedūra : 2016/0406(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0418/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0418/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0811),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0023/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0418/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai ierobežotu krāpniecības pārvirzi starp dalībvalstīm, visām dalībvalstīm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem attiecībā uz krāpšanas apmēru tajās (jo īpaši saistībā ar karuseļveida krāpšanu) un kuras var pierādīt, ka citi kontroles pasākumi nav pietiekami šīs krāpšanas apkarošanai, būtu jāatļauj izmantot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu.

(4)  Lai ierobežotu krāpniecības pārvirzi starp dalībvalstīm, visām dalībvalstīm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem attiecībā uz krāpšanas apmēru tajās (jo īpaši saistībā ar karuseļveida krāpšanu) un kuras var pierādīt, ka citi kontroles pasākumi nav pietiekami šīs krāpšanas apkarošanai, būtu jāatļauj izmantot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu. Turklāt būtu jāprasa tām norādīt, ka aplēstie ieguvumi no nodokļu saistību izpildes un iekasēšanas, ko paredz iegūt pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanas, pārsniegs aplēsto kopējo papildu slogu uzņēmumiem un nodokļu iestādēm un ka uzņēmumiem un nodokļu iestādēm neradīsies izmaksas, kuras būtu augstākas par tām, kas radušās citu kontroles pasākumu piemērošanas rezultātā.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Turklāt arī kaimiņu dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnu risku, ka krāpniecība pārvirzīsies uz to teritoriju tāpēc, ka minēto sistēmu atļauts piemērot citā dalībvalstī, būtu jāatļauj izmantot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu, ja citi kontroles pasākumi nav pietiekami šā krāpšanas riska novēršanai.

svītrots

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ja dalībvalstis izvēlas piemērot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu, tām šī sistēma būtu jāpiemēro visām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir pārsniegta noteiktā rēķina robežvērtība. Vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu nevajadzētu attiecināt tikai uz kādu konkrētu nozari.

(6)  Ja dalībvalstis izvēlas piemērot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu, tām šī sistēma būtu jāpiemēro visām tām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kas nav pārrobežu un kas pārsniedz noteiktu darījuma robežvērtību. Vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu nevajadzētu attiecināt tikai uz kādu konkrētu nozari.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Lai varētu novērtēt, vai vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešana vienā dalībvalstī nerada krāpniecības pārvirzi uz citām dalībvalstīm, un lai varētu novērtēt to, cik lielā mērā varētu tikt traucēta iekšējā tirgus darbība, ir lietderīgi paredzēt īpašu pienākumu apmainīties ar informāciju starp dalībvalstīm, kas piemēro vispārēju apgrieztās maksāšanas sistēmu, un citām dalībvalstīm. Uz visu informācijas apmaiņu būtu jāattiecina piemērojamie personas datu aizsardzības un konfidencialitātes noteikumi. Ar minētajiem noteikumiem paredz izņēmumus un ierobežojumus, lai aizsargātu dalībvalstu un Savienības intereses nodokļu jomā.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no 193. panta, līdz 2022. gada 30. jūnijam dalībvalsts var vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas ietvaros noteikt, ka par PVN nomaksu atbildīgā persona ir nodokļa maksātājs, kuram piegādā preces un sniedz pakalpojumus, kam pārsniegta rēķina robežvērtība EUR 10 000.

Atkāpjoties no 193. panta, līdz 2022. gada 30. jūnijam dalībvalsts var vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas ietvaros noteikt, ka par PVN nomaksu atbildīgā persona ir nodokļa maksātājs, kuram piegādā preces un sniedz pakalpojumus, kam pārsniegta rēķina robežvērtība EUR 25 000.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  tai ir PVN iztrūkums, kas, izteikts procentos no kopējām PVN saistībām, vismaz par 5 procentpunktiem pārsniedz Kopienas PVN iztrūkuma mediāno vērtību;

(a)  saskaņā ar metodi un skaitliskajiem rādītājiem, kas izklāstīti Komisijas 2016. gada 23. augustā publicētajā 2016. gada galīgajā ziņojumā par PVN iztrūkumu, tai 2014. gadā bija PVN iztrūkums, kas izteikts procentos no kopējām PVN saistībām, vismaz par 15 procentpunktiem pārsniedz Kopienas PVN iztrūkuma mediāno vērtību;

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  karuseļveida krāpšanas apmērs tās kopējā PVN iztrūkumā pārsniedz 25 %;

(b)  pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, kas pievienots leģislatīvajam priekšlikumam attiecībā uz šo pantu, tā gada laikā, uz kuru attiecas a) apakšpunktā minētais ziņojums, karuseļveida krāpšanas apmērs tās kopējā PVN iztrūkumā pārsniedz 25 %; un

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tā ir konstatējusi, ka citi kontroles pasākumi nav pietiekami, lai novērstu karuseļveida krāpšanu tās teritorijā.

(c)  tā ir konstatējusi, ka citi kontroles pasākumi nav pietiekami, lai novērstu karuseļveida krāpšanu tās teritorijā, jo īpaši šim nolūkam precizējot piemērotos kontroles pasākumus un konkrētus iemeslus, kāpēc tie nebija efektīvi, kā arī iemeslus, kāpēc administratīvā sadarbība PVN jomā ir izrādījusies nepietiekama; un

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  tā konstatē, ka aplēstie guvumi no nodokļu saistību izpildes un iekasēšanas, ko paredz iegūt pēc vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanas, pārsniegs aplēsto kopējo papildu slogu uzņēmumiem un nodokļu iestādēm par vismaz 25 %; un

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 1. punkts – 2. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  tā konstatē, ka uzņēmumiem un nodokļu iestādēm pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanas neradīsies izmaksas, kas ir augstākas par tām, kas radušās citu kontroles pasākumu piemērošanas rezultātā.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts pievieno 4. punktā minētajam pieprasījumam PVN iztrūkuma aprēķinu saskaņā ar metodi un skaitliskajiem rādītājiem, kas pieejami Komisijas publicētajā jaunākajā ziņojumā par PVN iztrūkumu.

Dalībvalsts 4. punktā minētajam pieprasījumam pievieno PVN iztrūkuma aprēķinu, kas veikts saskaņā ar metodi un skaitliskajiem rādītājiem, kuri pieejami Komisijas publicētajā ziņojumā par PVN iztrūkumu, kā minēts otrās daļas a) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz 2022. gada 30. jūnijam dalībvalsts nosaka, ka par PVN nomaksu atbildīgā persona ir nodokļa maksātājs, kuram piegādā preces un sniedz pakalpojumus, kam pārsniegta rēķina robežvērtība EUR 10 000, ja:

svītrots

(a)  šai dalībvalstij ir kopīga robeža ar dalībvalsti, kurai atļauts piemērot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu;

 

(b)  šī dalībvalsts konstatē, ka pastāv nopietns risks krāpniecības pārvirzei uz tās teritoriju saistībā ar atļauju piemērot vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu attiecīgajā kaimiņu dalībvalstī;

 

(c)  tā konstatē, ka citi kontroles pasākumi nav pietiekami, lai novērstu krāpšanu tās teritorijā.

 

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis, kuras piemēro vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu, nosaka atbilstīgus un efektīvus elektroniskās ziņošanas pienākumus visiem nodokļa maksātājiem un jo īpaši tiem nodokļa maksātājiem, kas piegādā vai saņem preces vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas šī sistēma.

3.  Lai nodrošinātu efektīvu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu un uzraudzību, dalībvalstis, kuras piemēro vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu, nosaka pienācīgus un efektīvus elektroniskās ziņošanas pienākumus visiem nodokļa maksātājiem un jo īpaši tiem nodokļa maksātājiem, kas piegādā vai saņem preces vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas šī sistēma.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  detalizēts pamatojums tam, ka ir izpildīti 1. vai 2. punktā minētie nosacījumi;

(a)  detalizēts pamatojums tam, ka ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi;

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas sākuma datums un periods, uz kuru tā attiecas; un

(b)  vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas sākuma datums un periods, uz kuru tā attiecas;

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  darbības, kas tiks veiktas, lai informētu nodokļa maksātājus par vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas ieviešanu;

(c)  darbības, kas tiks veiktas, lai informētu nodokļa maksātājus par vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas ieviešanu; un

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  detalizēts apraksts par papildu pasākumiem, kas minēti 3. punktā.

(d)  detalizēts apraksts par papildu pasākumiem, kas minēti 2. punktā.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 7. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis, kas piemēro vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu, iesniedz Komisijai starpposma ziņojumu ne vēlāk kā divus gadus pēc vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas sākuma. Šis ziņojums sniedz detalizētu novērtējumu par vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas efektivitāti.

Dalībvalstis, kas piemēro vispārēju apgrieztās maksāšanas sistēmu, visām dalībvalstīm elektroniskā formātā iesniedz šādu informāciju:

 

(a) to personu vārdi un uzvārdi, pret kurām divpadsmit mēnešu laikā pirms vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas dienas ticis ierosināts kriminālprocess vai administratīvais process par krāpšanu saistībā ar PVN;

 

(b) to personu vārdi un uzvārdi, tostarp, juridisku personu gadījumā – to direktoru vārdi un uzvārdi –, kuru PVN reģistrācija minētajā dalībvalstī bija pabeigta pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanas; un

 

(c) to personu vārdi un uzvārdi, tostarp, juridisku personu gadījumā – to direktoru vārdi un uzvārdi –, kas divus taksācijas periodus pēc kārtas nav iesniegušas PVN deklarāciju pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanas.

 

Šā punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju iesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanas, un to pēc tam atjaunina ik pa trim mēnešiem. Šā punkta c) apakšpunktā minēto informāciju iesniedz ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanas, un to pēc tam atjaunina ik pa trim mēnešiem.

 

Dalībvalstis, kas piemēro vispārēju apgrieztās maksāšanas sistēmu, iesniedz Komisijai starpposma ziņojumu ne vēlāk kā vienu gadu pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas sākuma. Šis ziņojums sniedz detalizētu novērtējumu par vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas efektivitāti.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 8. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis, kuras nepiemēro šo sistēmu, ne vēlāk kā 2019. gada 30. jūnijā iesniedz Komisijai starpposma ziņojumu par to, kāda ietekme to teritorijā ir vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanai citās dalībvalstīs, ja līdz minētajai dienai vispārējā apgrieztās maksāšanas sistēma būs tikusi piemērota vismaz vienu gadu vienā dalībvalstī.

Dalībvalstis, kuras nepiemēro šo sistēmu, iesniedz Komisijai starpposma ziņojumu par to, kāda ietekme to teritorijā ir vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanai citās dalībvalstīs. Šādu ziņojumu Komisijai iesniedz trīs mēnešu laikā pēc vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas vienu gadu ilgas piemērošanas vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2006/112/EK

199.c pants – 10. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  situācijas attīstība saistībā ar PVN iztrūkumu;

svītrots

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro līdz 2022. gada 30. septembrim.

To piemēro līdz 2022. gada 30. jūnijam.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība

Atsauces

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

26.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

1.2.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

1.2.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

25.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

27.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

7

16

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Iesniegšanas datums

30.11.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika