RAPPORT dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvisti ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: Gabriel Mato


Proċedura : 2016/0406(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0418/2018
Testi mressqa :
A8-0418/2018
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvisti ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0811),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0023/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0418/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Sabiex jiġi limitat ir-riskju taċ-ċaqliq tal-frodi bejn l-Istati Membri, l-Istati Membri kollha li jissodisfaw ċertu kriterji fir-rigward tal-livell tal-frodi tagħhom, b'mod partikolari b'rabta mal-frodi karusell, u li jistgħu jistabbilixxu liema miżuri oħrajn ta' kontroll mhumiex suffiċjenti biex jiġi miġġieled dak il-frodi, għandhom jitħallew jintużaw GRCM.

(4)  Sabiex jiġi limitat ir-riskju taċ-ċaqliq tal-frodi bejn l-Istati Membri, l-Istati Membri kollha li jissodisfaw ċertu kriterji fir-rigward tal-livell tal-frodi tagħhom, b'mod partikolari b'rabta mal-frodi karusell, u li jistgħu jistabbilixxu liema miżuri oħrajn ta' kontroll mhumiex suffiċjenti biex jiġi miġġieled dak il-frodi, għandhom jitħallew jintużaw GRCM. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkollhom l-obbligu li jistabbilixxu li l-gwadanni stmati mill-konformità mar-regoli tat-taxxa u mill-ġbir tat-taxxa li huma mistennija bħala riżultat tal-introduzzjoni tal-GRCM ikunu akbar mill-piżijiet addizzjonali kumplessivi stmati fuq in-negozji u fuq l-amministrazzjonijiet tat-taxxa, u li n-negozji u li l-amministrazzjonijiet tat-taxxa ma jkunux se jġarrbu spejjeż ogħla minn dawk imġarrba bħala riżultat tal-applikazzjoni ta' miżuri oħra ta' kontroll.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Barra minn hekk, l-Istati Membri konfinanti li jiffaċċjaw riskju serju ta' ċaqliq tal-frodi fit-territorju tagħhom, minħabba l-awtorizzazzjoni ta' dak il-mekkaniżmu fi Stat Membru ieħor, għandhom jitħallew jużaw il-GRCM, fejn miżuri oħrajn ta' kontroll ma jkunux suffiċjenti biex jiġi miġġieled dak ir-riskju ta' frodi.

imħassar

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Jekk l-Istati Membri jagħżlu li japplikaw il-GRCM, għandhom japplikawha għall-provvisti kollha ta' oġġetti u servizzi 'l fuq minn livell limitu definit għal kull fattura. Il-GRCM m'għandhiex tiġi ristretta għal kwalunkwe settur speċifiku.

(6)  Jekk l-Istati Membri jagħżlu li japplikaw il-GRCM, jenħtieġ li japplikawh għall-provvisti mhux transfruntieri kollha ta' oġġetti u servizzi 'l fuq minn livell limitu definit għal kull tranżazzjoni. Jenħtieġ li l-GRCM ma jiġi ristrett għall-ebda settur speċifiku.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Sabiex ikun jista' jiġi vvalutat jekk l-introduzzjoni tal-GRCM fi Stat Membru wieħed tirriżultax f'ċaqliq ta' frodi lejn Stati Membri oħrajn, u biex ikun jista' jiġi vvalutat il-grad tad-disturbi possibbli għall-funzjonament tas-suq intern, huwa f'loku li jkun previst obbligu speċifiku għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri li japplikaw il-GRCM u Stati Membri oħra. Tali skambji ta' informazzjoni kollha huma soġġetti għal dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-protezzjoni u l-kunfidenzjalità tad-data personali. Dawk id-dispożizzjonijiet jipprevedu eżenzjonijiet u restrizzjonijiet biex jissalvagwardjaw l-interessi tal-Istati Membri jew tal-Unjoni fil-qasam tat-tassazzjoni.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sat-30 ta' Ġunju 2022 Stat Membru jista', bħala Mekkaniżmu tar-Reverse Charge Ġeneralizzat (GRCM), jipprevedi li l-persuna responsabbli mill-ħlas tal-VAT tkun il-persuna taxxabbli li lilha jsiru l-fornimenti tal-oġġetti u s-servizzi 'l fuq minn livell limitu ta' EUR 10 000 għal kull fattura, b'deroga mill-Artikolu 193.

Sat-30 ta' Ġunju 2022 Stat Membru jista', bħala Mekkaniżmu tar-Reverse Charge Ġeneralizzat (GRCM), jipprevedi li l-persuna responsabbli mill-ħlas tal-VAT tkun il-persuna taxxabbli li lilha jsiru l-fornimenti tal-oġġetti u s-servizzi 'l fuq minn livell limitu ta' EUR 25 000 għal kull fattura, b'deroga mill-Artikolu 193.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  ikollu diskrepanza tal-VAT, espressa bħala perċentwal tar-Responsabbiltà tat-Taxxa Totali tal-VAT, ta' mill-inqas 5 punti perċentwali 'l fuq mid-diskrepanza tal-VAT medjana tal-Komunità;

(a)  fl-2014 kellu, skont il-metodu u ċ-ċifri murija fir-rapport finali tal-2016 li jġib id-data tat-23 ta' Awwissu 2016 dwar id-diskrepanza tal-VAT ippubblikat mill-Kummissjoni, diskrepanza tal-VAT, espressa bħala perċentwal tar-Responsabbiltà tat-Taxxa Totali tal-VAT, ta' mill-inqas 15-il punt perċentwali 'l fuq mid-diskrepanza tal-VAT medjana tal-Komunità;

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  ikollu livell ta' frodi karuselll fi ħdan id-diskrepanza tal-VAT totali tiegħu ta' aktar minn 25 %;

(b)  ikollu, abbażi tal-valutazzjoni ta' impatt li akkumpanjat il-proposta leġiżlattiva għal dan l-Artikolu, fis-sena koperta mir-rapport imsemmi fil-punt (a), livell ta' frodi karusell fi ħdan id-diskrepanza tal-VAT totali tiegħu ta' aktar minn 25 %; kif ukoll

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jistabblixxi li l-miżuri l-oħrajn ta' kontroll mhumiex suffiċjenti fil-ġlieda kontra l-frodi karuselll fit-territorju tiegħu.

(c)  jistabbilixxi li miżuri oħra ta' kontroll mhumiex suffiċjenti fil-ġlieda kontra l-frodi karusell fit-territorju tiegħu, b'mod partikolari billi jispeċifika l-miżuri ta' kontroll applikati u r-raġunijiet partikolari għan-nuqqas ta' effikaċja tagħhom, kif ukoll ir-raġunijiet għala rriżulta li l-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tal-VAT kienet insuffiċjenti; kif ukoll

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  jistabbilixxi li l-gwadanni stmati mill-konformità mar-regoli tat-taxxa u mill-ġbir tat-taxxa mistennija bħala riżultat tal-introduzzjoni tal-GRCM ikunu tal-anqas 25 % akbar mill-piżijiet addizzjonali kumplessivi mistennija fuq in-negozji u l-amministrazzjonijiet tat-taxxa; kif ukoll

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  jistabbilixxi li, bħala konsegwenza tal-introduzzjoni tal-GRCM, in-negozji u l-amministrazzjonijiet tat-taxxa ma jkunux se jġarrbu spejjeż ogħla minn dawk imġarrba bħala riżultat tal-applikazzjoni ta' miżuri oħra ta' kontroll.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 1 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istat Membru għandu jehmeż mat-talba msemmija fil-paragrafu 4, il-kalkolu tad-diskrepanza tal-VAT skont il-metodu u l-figuri disponibbli fl-aktar rapport reċenti dwar id-diskrepanza tal-VAT ippubblikat mill-Kummissjoni.

L-Istat Membru għandu jehmeż mat-talba msemmija fil-paragrafu 4 l-kalkolu tad-diskrepanza tal-VAT skont il-metodu u l-figuri disponibbli fir-rapport dwar id-diskrepanza tal-VAT ippubblikat mill-Kummissjoni, kif imsemmi fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Sat-30 ta' Ġunju 2022, Stat Membru jista' jipprovdi li l-persuna responsabbli għall-ħlas tal-VAT tkun il-persuna taxxabbli li lilha jsiru l-fornimenti tal-oġġetti u s-servizzi 'l fuq minn livell limitu ta' EUR 10 000 għal kull fattura fejn dan l-Istat Membru:

imħassar

(a)  għandu fruntiera komuni ma' Stat Membru li huwa awtorizzat japplika l-GRCM;

 

(b)  jistabbilixxi li jeżisti riskju serju ta' ċaqliq tal-frodi lejn it-territorju tiegħu minħabba l-awtorizzazzjoni tal-GRCM lil dak l-Istat Membru;

 

(c)  jistabblixxi li l-miżuri l-oħrajn ta' kontroll mhumiex suffiċjenti fil-ġlieda kontra l-frodi fit-territorju tiegħu.

 

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri li japplikaw il-GRCM għandhom jistabbilixxu obbligi ta' rappurtar elettroniku xierqa u effettivi fuq il-persuni taxxabbli kollha u, b'mod partikolari, fuq il-persuni taxxabbli li jipprovdu jew li jirċievu l-prodotti jew is-servizzi li japplika għalihom dan il-mekkaniżmu.

3.  L-Istati Membri li japplikaw il-GRCM għandhom jistabbilixxu obbligi ta' rappurtar elettroniku xierqa u effikaċi fuq il-persuni taxxabbli kollha u, b'mod partikolari, fuq il-persuni taxxabbli li jipprovdu jew li jirċievu l-prodotti jew is-servizzi li japplika għalihom dan il-mekkaniżmu biex jiżguraw funzjonament u monitoraġġ effikaċi tal-applikazzjoni tal-GRCM.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  ġustifikazzjoni dettaljata li l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jew 2 ġew issodisfati;

(a)  ġustifikazzjoni dettaljata li l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ġew issodisfati;

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  id-data ta' meta jkun se jibda jiġi applikat il-GRCM u l-perjodu kopert minnu;

(b)  id-data ta' meta jkun se jibda jiġi applikat il-GRCM u l-perjodu kopert minnu;

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu biex il-persuni taxxabbli jiġu infurmati li se jkun se jibda jiġi applikat il-GRCM;

(c)  l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu biex il-persuni taxxabbli jiġu infurmati li se jkun se jibda jiġi applikat il-GRCM; kif ukoll

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri ta' akkumpanjament imsemmija fil-paragrafu 3.

(d)  deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri ta' akkumpanjament imsemmija fil-paragrafu 2.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 7 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-GRCM għandhom jippreżentaw rapport interim lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn sentejn wara l-bidu tal-applikazzjoni tal-GRCM. Dan ir-rapport għandu jipprovdi valutazzjoni dettaljata tal-effettività tal-GRCM.

L-Istati Membri li japplikaw il-GRCM għandhom jippreżentaw f'format elettroniku lill-Istati Membri kollha:

 

(a) l-ismijiet tal-persuni li, fit-tnax-il xahar li jippreċedu d-data tal-applikazzjoni tal-GRCM, kienu soġġetti għal proċedimenti kriminali jew amministrattivi għal frodi tal-VAT;

 

(b) l-ismijiet tal-persuni, inklużi, fil-każ ta' persuni ġuridiċi, l-ismijiet tad-diretturi tagħhom, li r-reġistrazzjoni tal-VAT tagħhom f'dak l-Istat Membru ġiet terminata wara l-introduzzjoni tal-GRCM; kif ukoll

 

(c) l-ismijiet tal-persuni, inklużi, fil-każ ta' persuni ġuridiċi, l-ismijiet tad-diretturi tagħhom, li jkunu naqsu milli jippreżentaw denunzja tal-VAT għal żewġ perjodi tat-taxxa konsekuttivi wara l-introduzzjoni tal-GRCM.

 

L-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) għandha tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-introduzzjoni tal-GRCM u għandha tiġi aġġornata kull tliet xhur minn hemm 'il quddiem. L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) għandha tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard minn disa' xhur wara l-introduzzjoni tal-GRCM u għandha tiġi aġġornata kull tliet xhur minn hemm 'il quddiem.

 

L-Istati Membri li japplikaw il-GRCM għandhom jippreżentaw rapport interim lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn sena wara l-bidu tal-applikazzjoni tal-GRCM. Dan ir-rapport għandu jipprovdi valutazzjoni dettaljata tal-effikaċja tal-GRCM.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 8 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri li ma japplikawx il-mekkaniżmu għandhom jippreżentaw rapport interim lill-Kummissjoni fir-rigward tal-impatt fuq it-territorju tagħhom mill-Istati Membri l-oħrajn li japplikaw il-GRCM mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2019, diment li l-GRCM ikun ġie applikat għal tal-inqas sena fi Stat Membru wieħed sa dik id-data.

L-Istati Membri li ma japplikawx il-mekkaniżmu għandhom jippreżentaw rapport interim lill-Kummissjoni fir-rigward tal-impatt fuq it-territorju tagħhom mill-Istati Membri l-oħrajn li japplikaw il-GRCM. Dan ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur mid-data meta l-GRCM ikun ġie applikat għal sena fi Stat Membru wieħed.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 199c – paragrafu 10 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-evoluzzjoni tad-diskrepanza tal-VAT;

imħassar

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għandha tapplika sat-30 ta' Settembru 2022.

Għandha tapplika sat-30 ta' Ġunju 2022

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta’ mekkaniżmu tar-reverse change ġeneralizzat b’rabta mal-provvista ta’ prodotti u servizzi ‘l fuq minn ċertu livell limitu

Referenzi

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

26.1.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

1.2.2017

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

1.2.2017

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

JURI

25.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Eżami fil-kumitat

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

27.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

7

16

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Data tat-tressiq

30.11.2018

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Diċembru 2018
Avviż legali - Politika tal-privatezza