Procedură : 2016/0406(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0418/2018

Texte depuse :

A8-0418/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.15

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0496

RAPORT     *
PDF 646kWORD 86k
30.11.2018
PE 604.776v02-00 A8-0418/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Gabriel Mato

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0811),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0023/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0418/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a limita riscul de deplasare a fraudei dintr-un stat membru în altul, toate statele membre care îndeplinesc anumite criterii privind nivelul fraudei de pe teritoriul lor, în special în legătură cu frauda de tip carusel, și care pot stabili că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate acest tip de fraudă, ar trebui autorizate să utilizeze un GRCM.

(4)  Pentru a limita riscul de deplasare a fraudei dintr-un stat membru în altul, toate statele membre care îndeplinesc anumite criterii privind nivelul fraudei de pe teritoriul lor, în special în legătură cu frauda de tip carusel, și care pot stabili că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate acest tip de fraudă, ar trebui autorizate să utilizeze un GRCM. În plus, acestea ar trebui să fie obligate să stabilească faptul că câștigurile preconizate prin asigurarea respectării obligațiilor fiscale și a colectării prevăzute ca urmare a introducerii GRCM compensează nivelul global previzionat de sarcini suplimentare pentru întreprinderi și administrațiile fiscale, precum și faptul că întreprinderile și administrațiile fiscale nu vor suporta costuri mai ridicate decât cele suportate ca urmare a punerii în aplicare a altor măsuri de control.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În plus, statele membre învecinate care se confruntă cu un risc grav de deplasare a fraudei pe teritoriul lor din cauza autorizației de utilizare a mecanismului respectiv în alt stat membru ar trebui să primească, la rândul lor, autorizația de a utiliza GRCM în cazul în care alte măsuri de control ar fi insuficiente pentru a combate respectivul risc de fraudă.

eliminat

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Dacă statele membre aleg să aplice GRCM, ele ar trebui să aplice acest mecanism tuturor furnizărilor de bunuri și servicii care depășesc un prag definit per factură. GRCM nu ar trebui să fie restricționat la anumite sectoare.

(6)  Dacă statele membre aleg să aplice GRCM, ele ar trebui să aplice acest mecanism tuturor livrărilor și prestărilor fără caracter transfrontalier de bunuri și servicii care depășesc un prag definit per tranzacție. GRCM nu ar trebui să fie restricționat la anumite sectoare.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Pentru a se putea aprecia dacă introducerea GRCM într-un stat membru nu duce la deplasarea fraudei către alte state membre și, totodată, pentru a se putea evalua gradul de eventuală perturbare a funcționării pieței interne, este necesar să se prevadă o obligație specifică de a se face schimb de informații între statele membre care aplică GRCM și celelalte state membre. Toate aceste schimburi de informații ar trebui să se supună dispozițiilor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal și de confidențialitate. Aceste dispoziții prevăd excepții și restricții pentru a proteja interesele statelor membre și ale Uniunii în domeniul fiscalității.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 30 iunie 2022, un stat membru poate prevedea, ca mecanism generalizat de taxare inversă (GRCM), că persoana responsabilă pentru plata TVA este, prin derogare de la articolul 193, persoana impozabilă căreia i se livrează bunuri și servicii care depășesc un prag de 10 000 EUR per factură.

Până la 30 iunie 2022, un stat membru poate prevedea, ca mecanism generalizat de taxare inversă (GRCM), că persoana responsabilă pentru plata TVA este, prin derogare de la articolul 193, persoana impozabilă căreia i se livrează bunuri și servicii care depășesc un prag de 25 000 EUR per factură.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să aibă un deficit de TVA, exprimat ca procent din datoria fiscală totală estimată în materie de TVA, cu cel puțin 5 puncte procentuale mai mare decât deficitul de TVA mediu din UE;

(a)  să fi avut, în conformitate cu metoda și cifrele din Raportul final pe 2016 din 23 august 2016 privind deficitul de TVA publicat de Comisie, un deficit de TVA, exprimat ca procent din datoria fiscală totală în materie de TVA, cu cel puțin 15 puncte procentuale peste media comunitară a deficitului de TVA;

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ponderea fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA să fie de peste 25 %;

(b)  să aibă, pe baza evaluării impactului care a însoțit propunerea legislativă referitoare la acest articol, în exercițiul vizat de raportul menționat la litera (a) o pondere a fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA de peste 25 %; și

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să decidă că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate frauda de pe teritoriul său.

(c)  să stabilească că aplicarea altor măsuri de control nu este suficientă pentru a combate frauda de tip carusel pe teritoriul său, în special prin specificarea măsurilor de control aplicate și a motivelor pentru care acestea nu au avut efect, precum și a motivelor pentru care cooperarea administrativă în domeniul TVA s-a dovedit insuficientă; și

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să stabilească faptul că nivelul estimat de creștere a veniturilor prin asigurarea respectării obligațiilor fiscale și a colectării prevăzut ca urmare a introducerii GRCM compensează nivelul global previzionat de sarcini suplimentare pentru întreprinderi și administrațiile fiscale cu cel puțin 25 %; și

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  să stabilească că întreprinderile și administrațiile fiscale nu vor suporta, ca urmare a introducerii GRCM, costuri mai mari decât cele suportate ca urmare a punerii în aplicare a altor măsuri de control.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru anexează la cererea menționată la alineatul (4) calculul deficitului de TVA, realizat conform metodelor și cifrelor disponibile în ultimul raport privind deficitul de TVA publicat de Comisie.

Statul membru anexează la cererea menționată la alineatul (4) calculul deficitului de TVA, realizat conform metodei și cifrelor disponibile în raportul privind deficitul de TVA publicat de Comisie, menționat la litera (a) de la al doilea paragraf.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la 30 iunie 2022, un stat membru poate prevedea că persoana responsabilă pentru plata TVA este persoana impozabilă căreia i se livrează bunuri și servicii care depășesc un prag de 10 000 EUR per factură, dacă statul membru în cauză:

eliminat

(a)  are o graniță comună cu un stat membru care este autorizat să aplice GRCM;

 

(b)  stabilește că există un risc grav de deplasare a fraudei către teritoriul său din cauza autorizației de aplicare a GRCM acordată respectivului stat membru;

 

(c)  stabilește că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate frauda de pe teritoriul său.

 

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care aplică GRCM stabilesc obligații adecvate și eficace în materie de raportare electronică pentru toate persoanele impozabile și, în special, pentru persoanele impozabile care furnizează sau care primesc bunurile și serviciile care fac obiectul acestui mecanism.

3.  Statele membre care aplică GRCM stabilesc obligații adecvate și eficace în materie de raportare electronică pentru toate persoanele impozabile și, în special, pentru persoanele impozabile care livrează sau prestează sau care primesc bunurile și serviciile care fac obiectul acestui mecanism, astfel încât să asigure funcționarea și monitorizarea eficace a aplicării GRCM.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o justificare detaliată cu privire la faptul că sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (1) sau (2);

(a)  o justificare detaliată a îndeplinirii condițiilor menționate la alineatul (1);

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  data de începere a aplicării GRCM și perioada în care urmează să fie aplicat;

(b)  data de începere a aplicării GRCM și perioada în care urmează să fie aplicat;

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  măsurile care urmează a fi luate pentru a informa persoanele impozabile cu privire la introducerea aplicării GRCM;

(c)  măsurile care urmează a fi luate pentru a informa persoanele impozabile cu privire la introducerea aplicării GRCM; și

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o descriere amănunțită a măsurilor de însoțire menționate la alineatul (3).

(d)  o descriere amănunțită a măsurilor de însoțire menționate la alineatul (2).

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care aplică GRCM prezintă Comisiei un raport interimar cel târziu la doi ani de la începerea aplicării GRCM. Acest raport trebuie să conțină o evaluare detaliată a eficacității GRCM.

Statele membre care aplică GRCM prezintă în format electronic tuturor statelor membre:

 

(a) numele persoanelor care, în cele douăsprezece luni care preced data aplicării GRCM, au fost supuse unor proceduri penale sau administrative pentru fraudă în materie de TVA;

 

(b) numele persoanelor, inclusiv, în cazul persoanelor juridice, numele directorilor acestora, a căror înregistrare în scopuri de TVA în statul membru respectiv se încheie după introducerea GRCM; și

 

(c) numele persoanelor, inclusiv, în cazul persoanelor juridice, numele directorilor acestora, care nu au transmis o declarație de TVA pentru două perioade fiscale consecutive după introducerea GRCM.

 

Informațiile de la literele (a) și (b) se prezintă în termen de cel mult trei luni de la introducerea GRCM și se actualizează ulterior la fiecare trei luni. Informațiile de la litera (c) se prezintă în termen de cel mult nouă luni de la introducerea GRCM și se actualizează ulterior la fiecare trei luni.

 

Statele membre care aplică GRCM prezintă Comisiei un raport interimar cel târziu la un an de la începerea aplicării GRCM. Acest raport trebuie să conțină o evaluare detaliată a eficacității GRCM.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care nu aplică mecanismul prezintă Comisiei, cel târziu până la 30 iunie 2019, un raport interimar privind impactul, pe teritoriile lor, al aplicării GRCM de către alte state membre, cu condiția ca GRCM să fi fost aplicat timp de cel puțin un an într-un stat membru până la data respectivă.

Statele membre care nu aplică mecanismul prezintă Comisiei un raport interimar cu privire la impactul, pe teritoriile lor, al aplicării GRCM de către alte state membre. Acest raport este prezentat Comisiei în termen de trei luni de la data la se împlinește un an de aplicare a GRCM într-un stat membru.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 199 c – alineatul 10 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  evoluția deficitului de TVA;

eliminat

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică până la 30 septembrie 2022.

Prezenta directivă se aplică până la 30 iunie 2022.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag

Referințe

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Data consultării PE

26.1.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

ECON

1.2.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

JURI

1.2.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

25.1.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Examinare în comisie

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

7

16

Membri titulari prezenţi la votul final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Data depunerii

30.11.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate