SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu

  30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Gabriel Mato


  Postup : 2016/0406(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0418/2018
  Predkladané texty :
  A8-0418/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu

  (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

  (Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0811),

  –  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0023/2017),

  –  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0418/2018),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  S cieľom obmedziť riziko presúvania podvodov medzi členskými štátmi by sa všetkým členským štátom, ktoré spĺňajú určité kritériá súvisiace s ich úrovňou podvodov, najmä vo vzťahu k tzv. kolotočovým podvodom, a ktoré dokážu preukázať, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj s týmito podvodmi, malo povoliť využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti.

  (4)  S cieľom obmedziť riziko presúvania podvodov medzi členskými štátmi by sa všetkým členským štátom, ktoré spĺňajú určité kritériá súvisiace s ich úrovňou podvodov, najmä vo vzťahu k tzv. kolotočovým podvodom, a ktoré dokážu preukázať, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti týmto podvodom, malo povoliť využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti. Okrem toho by mali mať povinnosť preukázať, že odhadované prínosy v oblasti dodržiavania daňových predpisov a výberu daní očakávané v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti prevažujú nad očakávaným celkovým dodatočným zaťažením pre podniky a daňové správy a že podnikom a daňovým správam nevzniknú náklady, ktoré sú vyššie než náklady vzniknuté v dôsledku uplatnenia iných kontrolných opatrení.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  Okrem toho aj susedným členským štátom, ktorým bude hroziť vážne riziko presunu podvodov na ich územie z dôvodu povolenia uvedeného mechanizmu v inom členskom štáte, by malo byť povolené využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v prípadoch, keď by iné kontrolné opatrenia neboli dostatočné na potláčanie tohto rizika podvodov.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, mali by ho uplatňovať na všetky dodania tovaru a poskytnutia služieb, ktoré presahujú definovanú hranicu na jednu faktúru. Všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti by nemal byť obmedzený na žiaden konkrétny sektor.

  (6)  Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, mali by ho uplatňovať na všetky iné ako cezhraničné dodania tovaru a poskytnutia služieb, ktoré presahujú definovanú limitnú sumu stanovenú na jednu transakciu. Všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti by nemal byť obmedzený na žiaden konkrétny sektor.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 7 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7 a)  Na účely posúdenia toho, či zavedenie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v jednom členskom štáte vedie k presunu podvodov do iných členských štátov, a posúdenia rozsahu možného narušenia fungovania vnútorného trhu, je vhodné ustanoviť osobitnú povinnosť výmeny informácií medzi členskými štátmi, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, a ostatnými členskými štátmi. Každá takáto výmena informácií by mala podliehať uplatniteľným ustanoveniam o ochrane osobných údajov a dôvernosti. V uvedených ustanoveniach sa stanovujú výnimky a obmedzenia na účely ochrany záujmov členských štátov a Únie v oblasti zdaňovania.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 1 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Do 30. júna 2022 môže členský štát ako všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 10 000 EUR na jednu faktúru, odchylne od článku 193.

  Do 30. júna 2022 môže členský štát ako všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 25 000 EUR na jednu faktúru, odchylne od článku 193.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  jeho výpadok príjmov z DPH vyjadrený ako percentuálna hodnota celkovej daňovej povinnosti v oblasti DPH presahuje najmenej o 5 percentuálnych bodov medián výpadku príjmov z DPH Spoločenstva;

  a)  podľa metódy a údajov uvedených v záverečnej správe za rok 2016 z 23. augusta 2016 o výpadkoch príjmov z DPH, ktorú zverejnila Komisia, jeho výpadok príjmov z DPH v roku 2014 vyjadrený ako percentuálny podiel na celkovej daňovej povinnosti v oblasti DPH presiahol najmenej o 15 percentuálnych bodov medián výpadku príjmov z DPH Spoločenstva;

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  úroveň tzv. kolotočových podvodov v rámci jeho celkového výpadku príjmov z DPH presahuje 25 %;

  b)  na základe posúdenia vplyvu pripojeného k legislatívnemu návrhu pre tento článok podiel tzv. kolotočových podvodov v rámci jeho celkového výpadku príjmov z DPH v roku, na ktorý sa vzťahuje správa uvedená v písmene a), presahuje 25 %; ako aj

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti tzv. kolotočovým podvodom na jeho území.

  c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti tzv. kolotočovým podvodom na jeho území, pričom predovšetkým uvedie uplatnené kontrolné opatrenia a konkrétne dôvody ich nedostatočnej účinnosti, ako aj dôvody, prečo sa administratívna spolupráca v oblasti DPH ukázala byť nedostatočná; ako aj

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  c a)  preukáže, že odhadované prínosy v oblasti dodržiavania daňových predpisov a výberu daní očakávané v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti prevažujú nad očakávaným celkovým dodatočným zaťažením podnikov a daňových správ o najmenej 25 %; ako aj

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c b (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  c b)  preukáže, že podnikom a daňovým správam nevzniknú v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti náklady, ktoré sú vyššie než náklady vzniknuté v dôsledku uplatnenia iných kontrolných opatrení.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 1 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členský štát priloží k žiadosti uvedenej v odseku 4 výpočet výpadku príjmov z DPH podľa metódy a údajov dostupných v najnovšej správe o výpadku príjmov z DPH uverejnenej Komisiou.

  Členský štát priloží k žiadosti uvedenej v odseku 4 výpočet výpadku príjmov z DPH podľa metódy a údajov dostupných v správe o výpadku príjmov z DPH uverejnenej Komisiou, ako sa uvádza v  druhom pododseku písmene a).

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Do 30. júna 2022 môže členský štát stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 10 000 EUR na jednu faktúru, ak tento členský štát:

  vypúšťa sa

  a)  má spoločnú hranicu s členským štátom, ktorý je oprávnený uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti;

   

  b)  preukáže, že existuje vážne riziko presunu podvodov na jeho územie z dôvodu povolenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti danému členskému štátu;

   

  c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti podvodom na jeho území.

   

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, stanovia primerané a účinné povinnosti elektronického oznamovania pre všetky zdaniteľné osoby a predovšetkým pre zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú alebo prijímajú tovar alebo služby, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje.

  3.  Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, stanovia primerané a účinné povinnosti elektronického oznamovania pre všetky zdaniteľné osoby a predovšetkým pre zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú alebo prijímajú tovar alebo poskytujú alebo prijímajú služby, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje, aby zabezpečili účinné fungovanie a monitorovanie uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  podrobné odôvodnenie toho, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 alebo 2;

  a)  podrobné odôvodnenie toho, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1;

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  dátum začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a obdobie, na ktoré sa má vzťahovať;

  b)  dátum začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a obdobie, na ktoré sa má vzťahovať;

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  opatrenia, ktoré sa príjmu na informovanie zdaniteľných osôb o začatí uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti;

  c)  opatrenia, ktoré sa príjmu na informovanie zdaniteľných osôb o začatí uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti; ako aj

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  podrobný opis sprievodných opatrení uvedených v odseku 3.

  d)  podrobný opis sprievodných opatrení uvedených v odseku 2.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 7 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty uplatňujúce všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti predložia Komisii priebežnú správu, a to najneskôr do dvoch rokov od začiatku uplatňovania tohto mechanizmu. V správe sa uvedie podrobné vyhodnotenie účinnosti všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

  Členské štáty uplatňujúce všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti predložia v elektronickej podobe všetkým členským štátom:

   

  a) mená osôb, proti ktorým bolo počas dvanástich mesiacov predchádzajúcich dátumu začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti vedené konanie, či už trestné alebo správne, v súvislosti s podvodom v oblasti DPH;

   

  b) mená osôb, a v prípade právnických osôb aj mená ich riaditeľov, ktorých registrácia na účely DPH v tomto členskom štáte sa skončila zavedením všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti; ako aj

   

  c) mená osôb, a v prípade právnických osôb aj mená ich riaditeľov, ktoré po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti nepredložili daňové priznanie k DPH za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia.

   

  Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa predložia najneskôr tri mesiace po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a následne sa každé tri mesiace aktualizujú. Informácie uvedené v písmene c) sa predložia najneskôr deväť mesiacov po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a následne sa každé tri mesiace aktualizujú.

   

  Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, predložia Komisii priebežnú správu najneskôr jeden rok po začatí uplatňovania tohto mechanizmu. V správe sa uvedie podrobné vyhodnotenie účinnosti všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 8 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty, ktoré neuplatňujú tento mechanizmus, najneskôr 30. júna 2019 predložia Komisii priebežnú správu o vplyve uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v iných členských štátoch na ich územie, pokiaľ sa dovtedy tento mechanizmus uplatňoval aspoň jeden rok v jednom členskom štáte.

  Členské štáty, ktoré tento mechanizmus neuplatňujú, predložia Komisii priebežnú správu o vplyve uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti inými členskými štátmi na svojom území. Takáto správa sa predloží Komisii do troch mesiacov od uplynutia jedného roka uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v danom členskom štáte.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh smernice

  Článok 1 – odsek 1

  Smernica 2006/112/ES

  Článok 199c – odsek 10 – písmeno a

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  vývoj výpadku príjmov z DPH;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Uplatňuje sa do 30. septembra 2022.

  Uplatňuje sa do 30. júna 2022.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu

  Referenčné čísla

  COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  26.1.2017

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  1.2.2017

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  1.2.2017

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  JURI

  25.1.2017

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Gabriel Mato

  15.12.2016

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  22.10.2018

  26.11.2018

   

   

  Dátum prijatia

  27.11.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  24

  7

  16

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio

  Dátum predloženia

  30.11.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

  24

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  PPE

  Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

  7

  -

  ENF

  Gerolf Annemans

  GUE/NGL

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

  16

  0

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  PPE

  Luděk Niedermayer

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 6. decembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia