SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Gabriel Mato


Postup : 2016/0406(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0418/2018
Predkladané texty :
A8-0418/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0811),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0023/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0418/2018),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom obmedziť riziko presúvania podvodov medzi členskými štátmi by sa všetkým členským štátom, ktoré spĺňajú určité kritériá súvisiace s ich úrovňou podvodov, najmä vo vzťahu k tzv. kolotočovým podvodom, a ktoré dokážu preukázať, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj s týmito podvodmi, malo povoliť využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti.

(4)  S cieľom obmedziť riziko presúvania podvodov medzi členskými štátmi by sa všetkým členským štátom, ktoré spĺňajú určité kritériá súvisiace s ich úrovňou podvodov, najmä vo vzťahu k tzv. kolotočovým podvodom, a ktoré dokážu preukázať, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti týmto podvodom, malo povoliť využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti. Okrem toho by mali mať povinnosť preukázať, že odhadované prínosy v oblasti dodržiavania daňových predpisov a výberu daní očakávané v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti prevažujú nad očakávaným celkovým dodatočným zaťažením pre podniky a daňové správy a že podnikom a daňovým správam nevzniknú náklady, ktoré sú vyššie než náklady vzniknuté v dôsledku uplatnenia iných kontrolných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Okrem toho aj susedným členským štátom, ktorým bude hroziť vážne riziko presunu podvodov na ich územie z dôvodu povolenia uvedeného mechanizmu v inom členskom štáte, by malo byť povolené využívať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v prípadoch, keď by iné kontrolné opatrenia neboli dostatočné na potláčanie tohto rizika podvodov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, mali by ho uplatňovať na všetky dodania tovaru a poskytnutia služieb, ktoré presahujú definovanú hranicu na jednu faktúru. Všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti by nemal byť obmedzený na žiaden konkrétny sektor.

(6)  Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, mali by ho uplatňovať na všetky iné ako cezhraničné dodania tovaru a poskytnutia služieb, ktoré presahujú definovanú limitnú sumu stanovenú na jednu transakciu. Všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti by nemal byť obmedzený na žiaden konkrétny sektor.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7 a)  Na účely posúdenia toho, či zavedenie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v jednom členskom štáte vedie k presunu podvodov do iných členských štátov, a posúdenia rozsahu možného narušenia fungovania vnútorného trhu, je vhodné ustanoviť osobitnú povinnosť výmeny informácií medzi členskými štátmi, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, a ostatnými členskými štátmi. Každá takáto výmena informácií by mala podliehať uplatniteľným ustanoveniam o ochrane osobných údajov a dôvernosti. V uvedených ustanoveniach sa stanovujú výnimky a obmedzenia na účely ochrany záujmov členských štátov a Únie v oblasti zdaňovania.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do 30. júna 2022 môže členský štát ako všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 10 000 EUR na jednu faktúru, odchylne od článku 193.

Do 30. júna 2022 môže členský štát ako všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 25 000 EUR na jednu faktúru, odchylne od článku 193.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  jeho výpadok príjmov z DPH vyjadrený ako percentuálna hodnota celkovej daňovej povinnosti v oblasti DPH presahuje najmenej o 5 percentuálnych bodov medián výpadku príjmov z DPH Spoločenstva;

a)  podľa metódy a údajov uvedených v záverečnej správe za rok 2016 z 23. augusta 2016 o výpadkoch príjmov z DPH, ktorú zverejnila Komisia, jeho výpadok príjmov z DPH v roku 2014 vyjadrený ako percentuálny podiel na celkovej daňovej povinnosti v oblasti DPH presiahol najmenej o 15 percentuálnych bodov medián výpadku príjmov z DPH Spoločenstva;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  úroveň tzv. kolotočových podvodov v rámci jeho celkového výpadku príjmov z DPH presahuje 25 %;

b)  na základe posúdenia vplyvu pripojeného k legislatívnemu návrhu pre tento článok podiel tzv. kolotočových podvodov v rámci jeho celkového výpadku príjmov z DPH v roku, na ktorý sa vzťahuje správa uvedená v písmene a), presahuje 25 %; ako aj

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti tzv. kolotočovým podvodom na jeho území.

c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti tzv. kolotočovým podvodom na jeho území, pričom predovšetkým uvedie uplatnené kontrolné opatrenia a konkrétne dôvody ich nedostatočnej účinnosti, ako aj dôvody, prečo sa administratívna spolupráca v oblasti DPH ukázala byť nedostatočná; ako aj

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a)  preukáže, že odhadované prínosy v oblasti dodržiavania daňových predpisov a výberu daní očakávané v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti prevažujú nad očakávaným celkovým dodatočným zaťažením podnikov a daňových správ o najmenej 25 %; ako aj

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c b)  preukáže, že podnikom a daňovým správam nevzniknú v dôsledku zavedenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti náklady, ktoré sú vyššie než náklady vzniknuté v dôsledku uplatnenia iných kontrolných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát priloží k žiadosti uvedenej v odseku 4 výpočet výpadku príjmov z DPH podľa metódy a údajov dostupných v najnovšej správe o výpadku príjmov z DPH uverejnenej Komisiou.

Členský štát priloží k žiadosti uvedenej v odseku 4 výpočet výpadku príjmov z DPH podľa metódy a údajov dostupných v správe o výpadku príjmov z DPH uverejnenej Komisiou, ako sa uvádza v  druhom pododseku písmene a).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do 30. júna 2022 môže členský štát stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej boli dodané tovary a poskytnuté služby presahujúce hranicu 10 000 EUR na jednu faktúru, ak tento členský štát:

vypúšťa sa

a)  má spoločnú hranicu s členským štátom, ktorý je oprávnený uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti;

 

b)  preukáže, že existuje vážne riziko presunu podvodov na jeho územie z dôvodu povolenia všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti danému členskému štátu;

 

c)  preukáže, že iné kontrolné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti podvodom na jeho území.

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, stanovia primerané a účinné povinnosti elektronického oznamovania pre všetky zdaniteľné osoby a predovšetkým pre zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú alebo prijímajú tovar alebo služby, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje.

3.  Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, stanovia primerané a účinné povinnosti elektronického oznamovania pre všetky zdaniteľné osoby a predovšetkým pre zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú alebo prijímajú tovar alebo poskytujú alebo prijímajú služby, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje, aby zabezpečili účinné fungovanie a monitorovanie uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podrobné odôvodnenie toho, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 alebo 2;

a)  podrobné odôvodnenie toho, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dátum začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a obdobie, na ktoré sa má vzťahovať;

b)  dátum začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a obdobie, na ktoré sa má vzťahovať;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opatrenia, ktoré sa príjmu na informovanie zdaniteľných osôb o začatí uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti;

c)  opatrenia, ktoré sa príjmu na informovanie zdaniteľných osôb o začatí uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti; ako aj

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podrobný opis sprievodných opatrení uvedených v odseku 3.

d)  podrobný opis sprievodných opatrení uvedených v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujúce všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti predložia Komisii priebežnú správu, a to najneskôr do dvoch rokov od začiatku uplatňovania tohto mechanizmu. V správe sa uvedie podrobné vyhodnotenie účinnosti všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

Členské štáty uplatňujúce všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti predložia v elektronickej podobe všetkým členským štátom:

 

a) mená osôb, proti ktorým bolo počas dvanástich mesiacov predchádzajúcich dátumu začatia uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti vedené konanie, či už trestné alebo správne, v súvislosti s podvodom v oblasti DPH;

 

b) mená osôb, a v prípade právnických osôb aj mená ich riaditeľov, ktorých registrácia na účely DPH v tomto členskom štáte sa skončila zavedením všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti; ako aj

 

c) mená osôb, a v prípade právnických osôb aj mená ich riaditeľov, ktoré po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti nepredložili daňové priznanie k DPH za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia.

 

Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa predložia najneskôr tri mesiace po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a následne sa každé tri mesiace aktualizujú. Informácie uvedené v písmene c) sa predložia najneskôr deväť mesiacov po zavedení všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a následne sa každé tri mesiace aktualizujú.

 

Členské štáty, ktoré uplatňujú všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, predložia Komisii priebežnú správu najneskôr jeden rok po začatí uplatňovania tohto mechanizmu. V správe sa uvedie podrobné vyhodnotenie účinnosti všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré neuplatňujú tento mechanizmus, najneskôr 30. júna 2019 predložia Komisii priebežnú správu o vplyve uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v iných členských štátoch na ich územie, pokiaľ sa dovtedy tento mechanizmus uplatňoval aspoň jeden rok v jednom členskom štáte.

Členské štáty, ktoré tento mechanizmus neuplatňujú, predložia Komisii priebežnú správu o vplyve uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti inými členskými štátmi na svojom území. Takáto správa sa predloží Komisii do troch mesiacov od uplynutia jedného roka uplatňovania všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199c – odsek 10 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vývoj výpadku príjmov z DPH;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa do 30. septembra 2022.

Uplatňuje sa do 30. júna 2022.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu

Referenčné čísla

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Dátum konzultácie s EP

26.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

1.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

1.2.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

25.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

7

16

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Dátum predloženia

30.11.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. decembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia