Postopek : 2016/0406(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0418/2018

Predložena besedila :

A8-0418/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0496

POROČILO     *
PDF 643kWORD 84k
30.11.2018
PE 604.776v02-00 A8-0418/2018

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Gabriel Mato

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0811),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0023/2017),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0418/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da se omeji tveganje preusmerjanja goljufij med državami članicami, bi bilo treba vsem državam članicam, ki izpolnjujejo določena merila glede ravni goljufij, zlasti kar zadeva davčni vrtiljak, in ki lahko dokažejo, da drugi nadzorni ukrepi ne zadostujejo za boj proti navedenim goljufijam, dovoliti, da uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

(4)  Da se omeji tveganje preusmerjanja goljufij med državami članicami, bi bilo treba vsem državam članicam, ki izpolnjujejo določena merila glede ravni goljufij, zlasti kar zadeva davčni vrtiljak, in ki lahko dokažejo, da drugi nadzorni ukrepi ne zadostujejo za boj proti navedenim goljufijam, dovoliti, da uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Poleg tega bi morali zahtevati, da dokažejo, da ocenjeni dobiček iz izpolnjevanja davčnih obveznosti in pobiranja davkov, ki se pričakuje zaradi uvedbe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti, presega ocenjeno celotno dodatno breme za podjetja in davčno upravo ter da podjetja in davčna uprava ne bodo imeli višjih stroškov, kot so stroški, nastali zaradi uporabe drugih nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Poleg tega bi bilo treba tudi sosednjim državam članicam, ki se soočajo z resnim tveganjem preusmerjanja goljufij na njihovo ozemlje zaradi odobritve tega mehanizma v drugi državi članici, dovoliti, da uporabijo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, kadar drugi nadzorni ukrepi ne bi zadostovali za preprečevanje tega tveganja goljufije.

črtano

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Če se države članice odločijo, da bodo uporabljale splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, bi ga morale uporabljati za vse dobave blaga in storitev nad določenim pragom glede na posamezen račun. Splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne bi smel biti omejen na kakršen koli posamezen sektor.

(6)  Če se države članice odločijo, da bodo uporabljale splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, bi ga morale uporabljati za vse notranje dobave blaga in storitev nad določenim pragom glede na posamezno transakcijo. Splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne bi smel biti omejen na kakršen koli posamezen sektor.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Da bi lahko ocenili, ali uvedba splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti v eni državi članici povzroča preusmerjanje goljufij v druge države članice, in da bi lahko ocenili stopnjo morebitnih motenj pri delovanju notranjega trga, je treba določiti posebno obveznost izmenjave informacij med državami članicami, ki uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, in drugimi državami članicami. Za vse takšne izmenjave informacij bi se morale uporabljati veljavne določbe na področju varstva osebnih podatkov in določbe o zaupnosti. Te določbe urejajo izjeme in omejitve za zaščito interesov držav članic in Unije na področju obdavčitve.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica lahko do 30. junija 2022 v okviru splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti določi, da je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zavezanec, ki se mu dobavijo blago in storitve nad pragom 10 000 EUR na račun, z odstopanjem od člena 193.

Država članica lahko do 30. junija 2022 v okviru splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti določi, da je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zavezanec, ki se mu dobavijo blago in storitve nad pragom 25 000 EUR na račun, z odstopanjem od člena 193.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ima vrzel pri pobiranju DDV, izraženo kot odstotek skupne davčne obveznosti za DDV, vsaj za 5 odstotnih točk višjo od mediane vrzeli pri pobiranju DDV v Skupnosti;

(a)  je imela v letu 2014 v skladu z metodo in podatki iz končnega poročila iz leta 2016 z dne 23. avgusta 2016 o vrzeli pri pobiranju DDV, ki ga je objavila Komisija, vrzel pri pobiranju DDV, izraženo kot odstotek skupne davčne obveznosti za DDV, vsaj za 15 odstotnih točk višjo od mediane vrzeli pri pobiranju DDV v Skupnosti;

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  njena stopnja davčnega vrtiljaka znaša več kot 25 % njene celotne vrzeli pri pobiranju DDV;

(b)  v letu, zajetem v poročilu iz točke (a), njena stopnja davčnega vrtiljaka znaša več kot 25 % njene celotne vrzeli pri pobiranju DDV na podlagi ocene učinka, ki spremlja zakonodajni predlog za ta člen; in

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  dokaže, da drugi nadzorni ukrepi ne zadostujejo za boj proti davčnemu vrtiljaku na njenem ozemlju.

(c)  dokaže, da drugi nadzorni ukrepi ne zadostujejo za boj proti davčnemu vrtiljaku na njenem ozemlju, ter zlasti navede uporabljene nadzorne ukrepe in posebne razloge za njihovo pomanjkljivo učinkovitost, pa tudi razloge za nezadostno upravno sodelovanje na področju DDV; ter

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  dokaže, da ocenjeni dobiček iz izpolnjevanja davčnih obveznosti in pobiranja davkov, ki se pričakuje zaradi uvedbe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti, najmanj za 25 % presega ocenjeno celotno dodatno breme za podjetja in davčne uprave; ter

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  dokaže, da podjetja in davčne uprave zaradi uvedbe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti ne bodo imeli višjih stroškov, kot so stroški zaradi uporabe drugih nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica k zahtevku iz odstavka 4 priloži izračun vrzeli pri pobiranju DDV v skladu z metodo in razpoložljivimi podatki iz zadnjega poročila o vrzeli pri pobiranju DDV, ki ga je objavila Komisija.

Država članica k zahtevku iz odstavka 4 priloži izračun vrzeli pri pobiranju DDV iz točke (a) drugega pododstavka v skladu z metodo in razpoložljivimi podatki iz poročila o vrzeli pri pobiranju DDV, ki ga je objavila Komisija.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica lahko do 30. junija 2022 določi, da je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zavezanec, ki se mu dobavijo blago in storitve nad pragom 10 000 EUR na račun, kadar je za to državo članico značilno naslednje:

črtano

(a)  država članica meji na državo članico, ki ji je odobrena uporaba splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti;

 

(b)  država članica dokaže, da obstaja resno tveganje preusmerjanja goljufij na njeno ozemlje zaradi odobritve, ki jo ima navedena država članica za uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti;

 

(c)  država članica dokaže, da drugi nadzorni ukrepi ne zadostujejo za boj proti goljufiji na njenem ozemlju.

 

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice, ki uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, uvedejo ustrezne in učinkovite obveznosti elektronskega poročanja za vse davčne zavezance, zlasti pa za davčne zavezance, ki dobavljajo ali prejemajo blago ali storitve, za katere se ta mehanizem uporablja.

3.  Države članice, ki uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, uvedejo ustrezne in učinkovite obveznosti elektronskega poročanja za vse davčne zavezance, zlasti pa za davčne zavezance, ki dobavljajo ali prejemajo blago ali storitve, za katere se ta mehanizem uporablja, s čimer zagotovijo dobro delovanje mehanizma in učinkovito spremljanje njegove uporabe.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podrobno utemeljitev, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali 2;

(a)  podrobno utemeljitev, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1;

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  datum začetka uporabe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti in obdobje, ki naj bi ga zajemal;

(b)  datum začetka uporabe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti in obdobje, ki naj bi ga zajemal;

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepe, ki bodo sprejeti za obveščanje davčnih zavezancev o uvedbi uporabe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti;

(c)  ukrepe, ki bodo sprejeti za obveščanje davčnih zavezancev o uvedbi uporabe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti; in

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podroben opis spremljevalnih ukrepov iz odstavka 3.

(d)  podroben opis spremljevalnih ukrepov iz odstavka 2.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 7 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, Komisiji najpozneje dve leti po začetku uporabe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti pošljejo vmesno poročilo. To poročilo vsebuje podrobno oceno učinkovitosti splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti.

Države članice, ki uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, vsem državam članicam v elektronski obliki predložijo:

 

(a) imena oseb, ki so bile v dvanajstih mesecih pred datumom začetka uporabe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti bodisi v kazenskem bodisi v upravnem postopku zaradi goljufij na področju DDV,

 

(b) imena oseb, v primeru pravnih oseb pa imena njihovih direktorjev, katerih registracija za namene DDV v njihovi državi članici je po uvedbi splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti prenehala, in

 

(c) imena oseb, v primeru pravnih oseb pa imena njihovih direktorjev, ki dve zaporedni davčni obdobji po uvedbi splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti niso predložili obračuna DDV.

 

Informacije iz točk (a) in (b) se predložijo najpozneje tri mesece po uvedbi splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti in posodobijo vsake tri mesece po tem. Informacije iz točke (c) se predložijo najpozneje devet mesecev po uvedbi splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti in posodobijo vsake tri mesece po tem.

 

Države članice, ki uporabljajo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti, Komisiji najpozneje eno leto po začetku uporabe splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti pošljejo vmesno poročilo. To poročilo vsebuje podrobno oceno učinkovitosti splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 8 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki ne uporabljajo tega mehanizma, Komisiji najpozneje do 30. junija 2019 pošljejo vmesno poročilo glede učinka na njihovo ozemlje, ki nastane z uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti s strani drugih držav članic, če se bo splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti do navedenega datuma uporabljal vsaj eno leto v eni državi članici.

Države članice, ki ne uporabljajo tega mehanizma, Komisiji pošljejo vmesno poročilo glede učinka na njihovo ozemlje, ki nastane z uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti s strani drugih držav članic. To poročilo se predloži Komisiji v treh mesecih po tem, ko se splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporablja vsaj eno leto v eni državi članici.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 199c – odstavek 10 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvoja vrzeli pri pobiranju DDV;

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se do 30. septembra 2022.

Uporablja se do 30. junija 2022.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom

Referenčni dokumenti

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Datum posvetovanja z EP

26.1.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

1.2.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

1.2.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

25.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Datum sprejetja

27.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

7

16

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Datum predložitve

30.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 7. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov