Förfarande : 2016/0406(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0418/2018

Ingivna texter :

A8-0418/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0496

BETÄNKANDE     *
PDF 409kWORD 80k
30.11.2018
PE 604.776v02-00 A8-0418/2018

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde

(COM(2016)0811 – C8–0023/2017 – 2016/0406(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Gabriel Mato

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde

(COM(2016)0811 – C8–0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0811),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0023/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0418/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att begränsa risken för att bedrägerier flyttar mellan medlemsstater, bör alla medlemsstater som uppfyller vissa kriterier i fråga om bedrägeri, särskilt när det gäller karusellbedrägeri, och som kan visa att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att motverka sådana bedrägerier, tillåtas att tillämpa omvänd betalningsskyldighet.

(4)  För att begränsa risken för att bedrägerier flyttar mellan medlemsstater, bör alla medlemsstater som uppfyller vissa kriterier i fråga om bedrägeri, särskilt när det gäller karusellbedrägeri, och som kan visa att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att motverka sådana bedrägerier, tillåtas att tillämpa omvänd betalningsskyldighet. Dessutom bör de vara skyldiga att fastställa att de beräknade vinster när det gäller skattemoral och skatteuppbörd som förväntas bli resultatet av införandet av omvänd betalningsskyldighet överskrider de förväntade totala ytterligare bördorna på företag och skatteförvaltningar och att kostnaderna för företag och skatteförvaltningar inte blir högre än de som användningen av andra kontrollåtgärder resulterar i.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Dessutom bör även angränsande medlemsstater som upplever en allvarlig risk för att bedrägerierna flyttar till deras territorium, till följd av att mekanismen med omvänd betalningsskyldighet godkänns i en annan medlemsstat, tillåtas att använda omvänd betalningsskyldighet om andra kontrollåtgärder inte skulle räcka för att motverka risken för bedrägeri.

utgår

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Om medlemsstaterna väljer att tillämpa omvänd betalningsskyldighet bör de tillämpa denna mekanism på alla leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde per faktura. Omvänd betalningsskyldighet bör inte begränsas till en viss sektor.

(6)  Om medlemsstaterna väljer att tillämpa omvänd betalningsskyldighet bör de tillämpa denna mekanism på alla inhemska leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde per transaktion. Omvänd betalningsskyldighet bör inte begränsas till en viss sektor.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  För att kunna bedöma huruvida införandet av den omvända betalningsskyldigheten i en medlemsstat leder till att bedrägerier flyttar till andra medlemsstater och för att kunna bedöma graden av eventuella störningar i den inre marknadens funktion är det lämpligt att föreskriva en specifik skyldighet att utbyta information mellan de medlemsstater som tillämpar den omvända betalningsskyldigheten och de övriga medlemsstaterna. Allt sådant informationsutbyte bör omfattas av de tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter och konfidentialitet. I de bestämmelserna föreskrivs undantag och begränsningar för att skydda medlemsstaternas och unionens intressen på skatteområdet.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Till och med den 30 juni 2022 får en medlemsstat genom undantag från artikel 193, som allmän omvänd betalningsskyldighet, föreskriva att den person som är skyldig att betala mervärdesskatt är den beskattningsbara person till vilken varor levereras eller tjänster tillhandahålls över en tröskel på 10 000 euro per faktura.

Till och med den 30 juni 2022 får en medlemsstat genom undantag från artikel 193, som allmän omvänd betalningsskyldighet, föreskriva att den person som är skyldig att betala mervärdesskatt är den beskattningsbara person till vilken varor levereras eller tjänster tillhandahålls över en tröskel på 25 000 euro per faktura.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den ska ha ett mervärdesskattegap, uttryckt som en procentandel av den totala mervärdesskatteskulden, på minst 5 procentenheter över gemenskapens medianvärde för mervärdesskattegapet.

(a)  Den hade år 2014, enligt den metod och de siffror som finns i 2016 års slutliga rapport av den 23 augusti 2016 om mervärdesskattegapet som offentliggjorts av kommissionen, ett mervärdesskattegap, uttryckt som en procentandel av den totala mervärdesskatteskulden, på minst 15 procentenheter över gemenskapens medianvärde för mervärdesskattegapet.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den ska ha en karusellbedrägerinivå inom sitt totala mervärdesskattegap på mer än 25 %.

(b)  Den ska, på grundval av den konsekvensbedömning som åtföljer lagförslaget när det gäller denna artikel, under det år som omfattas av den rapport som avses i led a, ha en karusellbedrägerinivå inom sitt totala mervärdesskattegap på mer än 25 %.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Den ska ha konstaterat att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa karusellbedrägerier inom sitt territorium.

(c)  Den ska ha konstaterat att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa karusellbedrägerier inom sitt territorium, särskilt genom att ange vilka kontrollåtgärder som använts och de särskilda orsakerna till deras bristande effektivitet samt skälen till att det administrativa momssamarbetet varit otillräckligt.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Den ska fastställa att de beräknade vinster när det gäller skattemoral och skatteuppbörd som förväntas bli resultatet av införandet av omvänd betalningsskyldighet överskrider de förväntade totala ytterligare bördorna på företag och skatteförvaltningar med minst 25 %.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Den ska fastställa att införandet av omvänd betalningsskyldighet inte leder till att kostnaderna för företag och skatteförvaltningar blir högre än de som användningen av andra kontrollåtgärder resulterar i.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska till en ansökan enligt punkt 4 foga en beräkning av mervärdesskattegapet enligt den metod och de siffror som finns tillgängliga i den senaste rapporten om mervärdesskattegapet som offentliggjorts av kommissionen.

Medlemsstaten ska till en ansökan enligt punkt 4 foga en beräkning av mervärdesskattegapet enligt den metod och de siffror som finns tillgängliga i den rapport om mervärdesskattegapet som offentliggjorts av kommissionen och som nämns i andra stycket led a.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Till och med den 30 juni 2022 får en medlemsstat föreskriva att den betalningsskyldige för mervärdesskatt är den beskattningsbara person till vilken varor levereras eller tjänster tillhandahålls över en tröskel på 10 000 euro per faktura om denna medlemsstat

utgår

(a)  har en gemensam gräns med en medlemsstat som har fått tillstånd att tillämpa omvänd betalningsskyldighet,

 

(b)  konstaterar att en allvarlig risk föreligger för flytt av bedrägerier till dess territorium till följd av att en annan medlemsstat fått tillstånd att tillämpa omvänd betalningsskyldighet,

 

(c)  konstaterar att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa bedrägerier på dess territorium.

 

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska införa lämpliga och effektiva elektroniska rapporteringskrav för alla beskattningsbara personer och i synnerhet för beskattningsbara personer som levererar eller tar emot varor eller tjänster vilka omfattas av denna mekanism.

3.  Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska införa lämpliga och effektiva elektroniska rapporteringskrav för alla beskattningsbara personer och i synnerhet för beskattningsbara personer som levererar eller tar emot varor eller tjänster vilka omfattas av denna mekanism för att säkerställa att den omvända betalningsskyldigheten fungerar effektivt i praktiken och övervakas väl.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En detaljerad motivering som visar att de villkor som avses i punkt 1 eller 2 är uppfyllda.

(a)  En detaljerad motivering som visar att de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Startdatumet för tillämpningen av den omvända betalningsskyldigheten och den period som omfattas.

(b)  Startdatumet för tillämpningen av den omvända betalningsskyldigheten och den period som omfattas.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Åtgärder som ska vidtas för att informera de beskattningsbara personerna om tillämpningen av omvänd betalningsskyldighet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En detaljerad beskrivning av de kompletterande åtgärder som avses i punkt 3.

(d)  En detaljerad beskrivning av de kompletterande åtgärder som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 7 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska lämna en delrapport till kommissionen senast två år efter det att den omvända betalningsskyldigheten börjar tillämpas. Rapporten ska innehålla en detaljerad bedömning av hur ändamålsenlig den omvända betalningsskyldigheten är.

Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska i elektronisk form till samtliga medlemsstater översända

 

(a)  namnen på de personer som under de tolv månader som föregick tillämpningen av den omvända betalningsskyldigheten har varit föremål för förfaranden, oavsett om de är straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga, avseende momsbedrägerier,

 

(b)  namnen på de personer, för juridiska personer även namnen på deras direktörer, vars momsregistrering är avslutad i den medlemsstaten efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten, och

 

(c)  namnen på de personer, för juridiska personer även namnen på deras direktörer, som under två på varandra följande beskattningsår inte har lämnat in en mervärdesskattedeklaration efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten.

 

Den information som avses i leden a och b ovan ska lämnas senast tre månader efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten och ska uppdateras var tredje månad därefter. Den information som avses i led c ovan ska lämnas senast nio månader efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten och ska uppdateras var tredje månad därefter.

 

Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska lämna en delrapport till kommissionen senast ett år efter det att den omvända betalningsskyldigheten börjar tillämpas. Rapporten ska innehålla en detaljerad bedömning av hur ändamålsenlig den omvända betalningsskyldigheten är.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som inte tillämpar mekanismen ska senast den 30 juni 2019 lämna en delrapport till kommissionen om inverkan på deras territorium av att andra medlemsstater tillämpar omvänd betalningsskyldighet, förutsatt att omvänd betalningsskyldighet vid detta datum har tillämpats under minst ett år i en medlemsstat.

Medlemsstater som inte tillämpar mekanismen ska lämna en delrapport till kommissionen om inverkan på deras territorium av att andra medlemsstater tillämpar omvänd betalningsskyldighet. En sådan rapport ska lämnas till kommissionen inom tre månader efter det att omvänd betalningsskyldighet har tillämpats under ett år i en medlemsstat.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 199c – punkt 10 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utvecklingen av mervärdesskattegapet.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska tillämpas till och med den 30 september 2022.

Det ska tillämpas till och med den 30 juni 2022.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde

Referensnummer

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

26.1.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

1.2.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

1.2.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

25.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Behandling i utskott

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Antagande

27.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

7

16

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ingivande

30.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy